Procedura : 2018/0349(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0027/2019

Teksty złożone :

A8-0027/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/02/2019 - 9.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0065

ZALECENIE     ***
PDF 210kWORD 63k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Alain Cadec

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (14367/2018),

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokół wykonawczy do niej oraz wymianę listów towarzyszącą umowie (12983/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0033/2019),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową (A8-0027/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwu Maroka.


UZASADNIENIE

Czynniki ogólne

Unia Europejska i Królestwo Marokańskie wynegocjowały nową umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów w celu wzmocnienia stosunków dwustronnych i ustanowienia dialogu w sprawie zarządzania rybołówstwem. Umowa o partnerstwie wpisuje się w szersze ramy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony, który wszedł w życie w 2000 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej „Trybunałem”) orzekł w wyrokach C-104/16 P i C-266/16 odpowiednio w sprawie niewłączenia terytorium Sahary Zachodniej w zakres umowy dotyczącej wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa oraz umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

Pierwsza umowa w sprawie połowów między UE a Marokiem została zawarta w 1995 r. Strony nie zgodziły się jednak na odnowienie protokołu w 1999 r. W związku z tym żadna umowa nie została zawarta przed wejściem w życie obecnego partnerstwa w dziedzinie rybołówstwa w lutym 2007 r.

Pierwszy protokół do umowy o partnerstwie w sprawie połowów wygasł 27 lutego 2011 r. i przewidywał rekompensatę finansową w wysokości 36,1 mln EUR, z czego 13,5 mln EUR przeznaczono na wsparcie polityki rybołówstwa Maroka. Statki z 11 państw członkowskich Unii mogły otrzymać od Maroka upoważnienia do połowów w ramach umowy i protokołu.

Drugi protokół, wynegocjowany w lutym 2011 r. i stosowany tymczasowo do grudnia 2011 r., nie został zatwierdzony przez Parlament Europejski. Trzeci protokół został zawarty w lipcu 2014 r. i wygasł 14 lipca 2018 r. Podpisana z Marokiem umowa ma charakter mieszany i zapewnia dostęp do różnych gatunków ryb. W zamian Unia Europejska zapewnia wkład finansowy, na który składa się część praw dostępu unijnych statków do wód terytorialnych partnera oraz wsparcie sektorowe w postaci finansowania.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

W wyroku z dnia 27 lutego 2018 r. Trybunał zatwierdził umowę w sprawie połowów i protokół do niej obowiązujące od 15 lipca 2014 r. do 14 lipca 2018 r. Trybunał stwierdził jednak:

„Należy rozumieć znajdujące się w art. 11 porozumienia o partnerstwie pojęcie «terytorium Maroka» w taki sam sposób co pojęcie terytorium «Królestwa Marokańskiego» zawarte w art. 94 układu stowarzyszeniowego.” Tymczasem Trybunał już zauważył, że to ostatnie pojęcie należy rozumieć jako odsyłające do obszaru geograficznego, na którym Królestwo Marokańskie sprawuje pełnię uprawnień przyznanych suwerennym podmiotom przez prawo międzynarodowe, z wykluczeniem wszelkich innych terytoriów, takich jak Sahara Zachodnia (wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Rada/Front Polisario, C‑104/16 P, EU: C: 2016:973, pkt 95 i 132). W tych okolicznościach terytorium Sahary Zachodniej nie wchodzi w zakres pojęcia «terytorium Maroka» w rozumieniu art. 11 umowy o partnerstwie.

Trybunał stwierdził następnie, że umowa w sprawie połowów stosuje się do „wód podlegających jurysdykcji [...] lub [...] władzy suwerennej” Królestwa Marokańskiego. Jednakże, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, wody, na których państwo nadbrzeżne ma prawo do wykonywania suwerenności lub jurysdykcję ograniczają się do wód przyległych do jego terytorium i należących do morza terytorialnego lub jego wyłącznej strefy ekonomicznej. Trybunał orzekł zatem, że z uwagi na fakt, iż terytorium Sahary Zachodniej nie stanowi części terytorium Królestwa Marokańskiego, wody przyległe do terytorium Sahary Zachodniej nie należą do marokańskiej strefy połowowej, o której mowa w umowie o partnerstwie.

W wyroku 104-16 P Trybunał określił dwa warunki, które należy spełnić, a mianowicie wyraźna wzmianka o Saharze Zachodniej i uzyskanie zgody ludności. Rada Unii Europejskiej dodała również trzecie kryterium, zgodnie z którym porozumienie musi przynosić korzyści miejscowej ludności.

Negocjacje z Królestwem Marokańskim w sprawie nowej umowy i protokołu

Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Marokiem w celu zmiany umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa. Celem rokowań jest wprowadzenie zmian w umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Maroka oraz zawarcie protokołu do tej umowy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa i konkluzjami Rady z dnia 19 marca 2012 r. dotyczącymi komunikatu Komisji z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (21.3.2018 COM(2018)0151 final).

Celem umowy jest promowanie zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa oraz przyczynienie się do ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wzajemnych korzyści dla Unii i Maroka. Nowy protokół daje statkom floty rybackiej UE dostęp do wód objętych obowiązującą umową i protokołem do niej oraz do wód przylegających do terytorium niesamodzielnego Sahary Zachodniej, zapewniając niezbędne zezwolenia dla europejskiej floty.

Zgodnie z instrukcjami zawartymi w mandacie Rady Komisja rozpoczęła negocjacje z władzami Maroka w celu opracowania nowej umowy w sprawie połowów. Umowę o partnerstwie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie zrównoważonych połowów parafowano w lipcu.

W nowej umowie o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów Komisja Europejska wyraźnie określa w art. 1 lit. h) obszary połowowe jako „wody środkowo-wschodniego Atlantyku między równoleżnikami 35°47'18'' N a 20°46'13'' N, łącznie z wodami sąsiadującymi z wodami Sahary Zachodniej, obejmujące wszystkie obszary zarządzania”.

W odniesieniu do negocjacji nowej umowy Komisja uznała, że wymiar geograficzny może zostać rozszerzony na terytorium Sahary Zachodniej bez pozostawania w sprzeczności z wnioskami wyroku Trybunału, z zastrzeżeniem spełnienia trzech warunków. Po pierwsze w umowie należy wyraźnie przewidzieć, że będzie ona stosowana na terytorium Sahary Zachodniej. Następnie należy uzyskać zgodę ludności, której umowa dotyczy. Wreszcie umowa musi przynosić korzyści miejscowej ludności. W przypadku umowy o partnerstwie w sprawie połowów ten ostatni warunek jest niezbędny, biorąc pod uwagę, że ponad 90 % połowów dokonywanych przez europejską flotę odbywa się na wodach sąsiadujących z terytorium Sahary Zachodniej(1).

Konsultacje z ludnością, której dotyczy kwestia połowów

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisja Europejska przeprowadziły proces konsultacji z ludnością lokalną Sahary Zachodniej i zainteresowanymi stronami. Większość rozmówców opowiedziała się za nową umową w sprawie połowów i za odnowieniem protokołu. Podkreślili oni pozytywny wpływ partnerstwa na rozwój lokalnej działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa.

Inni rozmówcy, w szczególności Front Polisario, uważany przez ONZ za przedstawiciela ludności Sahary Zachodniej i stronę procesu pokojowego, nie wyrazili chęci uczestnictwa w konsultacjach. Z dyskusji technicznych prowadzonych z Frontem Polisario wyraźnie wynika jego zasadniczy sprzeciw wobec umowy.

Korzyści dla sektora rybołówstwa w Saharze Zachodniej

Sektor rybołówstwa koncentruje się na obszarach Al-Ujun, Abu Dżudur i Ad-Dachila. Według marokańskich informacji sektor ten obejmuje w tych miastach 141 przedsiębiorstw przetwarzających produkty rybołówstwa, zatrudniających bezpośrednio lub pośrednio około 90 000 osób. Działalność w zakresie przetwórstwa produktów rybołówstwa szacuje się na około 4,9 mld MAD (około 450 mln EUR), z czego 2,6 mld MAD (około 240 mln EUR) przeznaczone jest na wywóz (z czego około 60 % do Unii).

Sektor rybołówstwa i przetwórstwa owoców morza jest głównym sektorem zapewniającym zatrudnienie na tym terytorium, a także głównym sektorem eksportowym. Jednak działalność połowowa wciąż jest skoncentrowana na początkowym etapie ze względu na niewystarczającą liczbę zakładów przetwórczych umożliwiających lepszą waloryzację produktów. Jest to zatem jeden z sektorów o wysokim potencjale wzrostu i zatrudnienia w Saharze Zachodniej.

Unia Europejska przyczyniła się do rozwoju przetwórstwa produktów rybołówstwa w Saharze Zachodniej. Zgodnie z postanowieniami protokołu do umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią a Marokiem w sprawie wsparcia sektorowego Unia sfinansowała również wiele działań, takich jak budowa infrastruktury i wyposażenia w celu poprawy konkurencyjności i zatrudnienia w sektorze przetwórstwa produktów rybołówstwa.

Główne aspekty umowy i protokołu

Strony uzgadniają, że statki unijne łowią jedynie nadwyżkę dopuszczalnego połowu, o której mowa w art. 62 ust. 2 i 3 konwencji UNCLOS, ustanowioną w jasny i przejrzysty sposób w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe. Strony współpracują przy monitorowaniu zmian stanu zasobów w obszarze połowowym. Uzgadniają w tym celu, że raz do roku, na przemian w Unii i w Maroku, będzie miało miejsce wspólne posiedzenie naukowe.

W oparciu o wnioski z tego posiedzenia naukowego i najlepsze dostępne źródła naukowe, Strony przyjmują za porozumieniem środki zmierzające do zrównoważonego zarządzania zasobami połowowymi.

Okres obowiązywania

Przedmiotową umowę stosuje się na czas nieokreślony, jednak protokół stosuje się przez okres 4 lat od daty jego wejścia w życie lub, w stosownych przypadkach, daty jego tymczasowego stosowania.

Uprawnienia do połowów

a)  W odniesieniu do kategorii „połowy pelagiczne niewodami w ramach tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na północy”: 22 statki, zwane dalej „kategorią 1”;

b)  w odniesieniu do kategorii „połowy taklami dennymi w ramach tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na północy”: 35 statków, zwanych dalej „kategorią 2”;

c)  w odniesieniu do kategorii „połowy sznurami haczykowymi i wędami w ramach tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na południu”: 10 statków, zwanych dalej „kategorią 3”;

d)  w odniesieniu do kategorii „połowy denne włokami dennymi i taklami dennymi na południu”: 16 statków, zwanych dalej „kategorią 4”;

e)  w odniesieniu do kategorii „połów tuńczyka wędami w ramach tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego”: 27 statków, zwanych dalej „kategorią 5”;

f)  w odniesieniu do kategorii „połowy pelagiczne na skalę przemysłową włokami pelagicznymi lub semipelagicznymi i okrężnicami”: roczny kontyngent:

(i) 85 000 ton w pierwszym roku stosowania, 18 statków;

(ii) 90 000 ton w drugim roku stosowania, 18 statków;

(iii) 100 000 ton w trzecim i czwartym roku stosowania, 18 statków;

zwanych dalej „kategorią 6”.

Rekompensata finansowa

1. Szacowana łączna wartość roczna protokołu wynosi:

1.1. 48 100 000 EUR w pierwszym roku stosowania. Podział tej kwoty jest następujący:

a)  37 000 000 EUR tytułem rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 12 umowy w sprawie połowów, przeznaczone na następujące płatności:

(i)  19 100 000 EUR na rekompensatę finansową za dostęp statków unijnych do obszaru połowowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. a) umowy w sprawie połowów;

(ii)  17 900 000 EUR na wsparcie sektorowe, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. c) umowy w sprawie połowów;

b)  11 100 000 EUR odpowiadające szacunkowym opłatom od zarządzających statkami, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. b) umowy w sprawie połowów.

1.2. 50 400 000 EUR w drugim roku stosowania. Podział tej kwoty jest następujący:

a)  38 800 000 EUR tytułem rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 12 umowy w sprawie połowów, przeznaczone na następujące płatności:

(i)  20 000 000 EUR na rekompensatę finansową za dostęp statków unijnych do obszaru połowowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. a) umowy w sprawie połowów;

(ii)  18 800 000 EUR na wsparcie sektorowe, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. c) umowy w sprawie połowów;

b)  11 600 000 EUR odpowiadające szacunkowym opłatom od zarządzających statkami, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. b) umowy w sprawie połowów.

1.3. 55 100 000 EUR w trzecim i czwartym roku stosowania. Podział tej kwoty jest następujący:

a)  42 400 000 EUR tytułem rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 12 umowy w sprawie połowów, przeznaczone na następujące płatności:

(i)  21 900 000 EUR na rekompensatę finansową za dostęp statków unijnych do obszaru połowowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. a) umowy w sprawie połowów;

(ii)  20 500 000 EUR na wsparcie sektorowe, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. c) umowy w sprawie połowów;

b)    12 700 000 EUR odpowiadające szacunkowym opłatom od zarządzających statkami, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. b) umowy.

(1)

Por. badanie zlecone przez komisję PECH dotyczące połowów na atlantyckim wybrzeżu Andaluzji.


OPINIA Komisji Budżetowej (11.12.2018)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Manuel Fernandes

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Marokiem w celu zmiany umowy o partnerstwie (która wygasła w dniu 14 lipca 2018 r.) i uzgodnienia nowego protokołu wykonawczego do tej umowy. Nowa umowa w sprawie połowów uchyla Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim, które weszło w życie dnia 28 lutego 2007 r. Obecnie obowiązujące porozumienie o partnerstwie wpisuje się głównie w ramy stosunków między Unią a Marokiem, które wynikają z postanowień Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Marokańskim z drugiej strony, który wszedł w życie w 2000 r.

Negocjacje te i wynikające z nich teksty w pełni uwzględniają wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie C-266/165, w którym stwierdzono, że porozumienie w sprawie połowów i protokół do niego nie mają zastosowania do wód przylegających do terytorium Sahary Zachodniej. W świetle ustaleń zawartych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości oraz zgodnie z życzeniem obu stron, negocjacje pozwoliły jednak uwzględnić to terytorium i przylegające do niego wody w partnerstwie w sprawie połowów.

Z gospodarczego punktu widzenia ważne jest, aby flota Unii prowadziła swoją działalność połowową, w tym na tych wodach, w bezpiecznych ramach prawnych. Ponadto kontynuacja partnerstwa w dziedzinie połowów ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania, by terytorium to mogło nadal korzystać ze wsparcia sektorowego przewidzianego w umowie, zgodnie z prawem wspólnotowym i międzynarodowym, oraz z korzyścią dla społeczności lokalnych.

Ponadto Komitet Doradczy ds. Floty Dalekomorskiej, Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) przeprowadziły konsultacje z odnośnymi społecznościami Sahary Zachodniej w celu zagwarantowania im możliwości wypowiedzenia się w kwestii rozszerzenia partnerstwa na wody przylegające do Sahary Zachodniej oraz możliwości korzystania ze społeczno-gospodarczych skutków umowy w sprawie połowów w sposób proporcjonalny do działalności połowowej.

Unia nie przesądza o wynikach procesu politycznego dotyczącego ostatecznego statusu Sahary Zachodniej, który toczy się pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, i stale potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz rozstrzygnięcia sporu w Saharze Zachodniej.

Protokół obejmuje okres czterech lat począwszy od daty rozpoczęcia jego stosowania. Celem nowej umowy jest uwzględnienie zasad reformy z 2009 r.: dobrego zarządzania w zakresie rybołówstwa i zrównoważonego rozwoju, poszanowania praw człowieka, przejrzystości i niedyskryminacji. Zmiana umowy jest konieczna również w celu wykonania wyroku Trybunału z dnia 27 lutego 2018 r. oraz zapewnienia podstawy prawnej do stosowania umowy w odniesieniu do wód przyległych do terytorium Sahary Zachodniej.

Roczna rekompensata finansowa stanowi kwotę 37 000 000 EUR, która będzie zwiększana co roku aż do osiągnięcia kwoty 42 400 000 EUR w ostatnim roku, na podstawie:

a) rekompensaty finansowej za dostęp statków unijnych w wysokości 19 100 000 EUR w pierwszym roku stosowania protokołu, zwiększonej do 20 000 000 EUR w drugim roku i 21 900 000 EUR w trzecim i czwartym roku;

b) wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Królestwa Marokańskiego wynoszącego 17 900 000 EUR rocznie w pierwszym roku stosowania protokołu, zwiększonego do 18 800 000 EUR w drugim roku i 20 500 000 EUR w trzecim i czwartym roku. Wsparcie to jest zgodne z celami krajowej polityki Królestwa Marokańskiego w zakresie zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami ryb.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

Odsyłacze

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

PECH

 

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

Odsyłacze

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

14.1.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

17.1.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

7

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Data złożenia

25.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna