Procedură : 2018/0349(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0027/2019

Texte depuse :

A8-0027/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0065

<Date>{25/01/2019}25.1.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0027/2019</NoDocSe>
PDF 199kWORD 69k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a schimbului de scrisori care însoțește acordul</Titre>

<DocRef>(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Comisia pentru pescuit</Commission>

Raportor: <Depute>Alain Cadec</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a schimbului de scrisori care însoțește acordul

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14367/2018),

 având în vedere proiectul de acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, protocolul său de punere în aplicare și schimbul de scrisori care însoțește respectivul acord (12983/2018),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0033/2019),

 având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0027/2019),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Maroc.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Considerații generale

Uniunea Europeană și Regatul Maroc au negociat un nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil pentru a consolida relațiile bilaterale și a stabili un dialog privind guvernanța în domeniul pescuitului. Acest acord se înscrie în cadrul mai larg al Acordului euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, care a intrat în vigoare în 2000. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare Curtea) și-a pronunțat hotărârile în cauzele C-104/16 P și C-266/16 privind neincluderea teritoriului Saharei Occidentale în domeniul de aplicare al acordului privind liberalizarea reciprocă în materie de produse agricole și produse pescărești, respectiv în domeniul de aplicare al Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil.

Primul acord în domeniul pescuitului încheiat între UE și Maroc datează din 1995. Cu toate acestea, părțile nu au căzut de acord asupra reînnoirii protocolului în 1999. Prin urmare, nu s-a ajuns la niciun acord până la intrarea în vigoare a parteneriatului actual în domeniul pescuitului în februarie 2007.

Primul protocol la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului a expirat la 27 februarie 2011 și prevedea o contribuție financiară în valoare de 36,1 milioane EUR, din care 13,5 milioane EUR au fost destinate sprijinirii politicii marocane în domeniul pescuitului. Navele a 11 state membre ale UE au putut obține autorizații de pescuit din partea Marocului în temeiul acordului și al protocolului.

Un al doilea protocol, negociat în februarie 2011 și aplicat provizoriu până în decembrie 2011, nu a fost aprobat de Parlamentul European. Un al treilea protocol a fost încheiat în iulie 2014 și a expirat la 14 iulie 2018. Acordul cu Marocul este un acord mixt, care asigură accesul la diferite specii de pești. În schimb, UE acordă o contribuție financiară, cuprinzând pe de o parte drepturi de acces ale navelor UE la apele teritoriale ale partenerului și, pe de altă parte, o finanțare pentru sprijinul sectorial.

Hotărârea Curții de Justiție

În hotărârea sa din 27 februarie 2018, Curtea a validat Acordul privind pescuitul și protocolul la aceasta, aplicabile de la 15 iulie 2014 până la 14 iulie 2018. Cu toate acestea, Curtea afirmă:

„noțiunea «teritoriul Marocului», care figurează la articolul 11 din acordul de parteneriat, trebuie înțeleasă în același mod ca noțiunea «teritoriul Regatului Maroc», care figurează la articolul 94 din acordul de asociere”. Curtea a subliniat deja că acest din urmă concept trebuie înțeles ca referindu-se la zona geografică în care Regatul Maroc își exercită totalitatea competențelor recunoscute entităților suverane de dreptul internațional, excluzând orice alt teritoriu, cum ar fi cel al Saharei Occidentale (hotărârea din 21 decembrie 2016, Consiliul/Front Polisario, C-104/16 P, UE: C: 2016:973, punctele 95 și 132). În aceste condiții, teritoriul Saharei Occidentale nu intră sub incidența conceptului de „teritoriu al Marocului” în sensul articolul 11 din Acordul de parteneriat.

Curtea constată apoi că acordul în domeniul pescuitului este aplicabil apelor aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Regatului Maroc. În conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, apele asupra cărora statul de coastă are dreptul să își exercite suveranitatea sau jurisdicția sunt limitate la apele adiacente teritoriului său și care se încadrează în apele sale teritoriale sau în zona sa economică exclusivă. Prin urmare, Curtea a hotărât că, având în vedere faptul că teritoriul Saharei Occidentale nu face parte din teritoriul Regatului Marocului, apele adiacente teritoriului Saharei Occidentale nu se încadrează în zona de pescuit marocană vizată de acordul de parteneriat.

Curtea a afirmat, în hotărârea sa pronunțată în cauza 104-16 P, două condiții care să fie aplicate, și anume menționarea explicită a Saharei Occidentale și obținerea consimțământului populației. Consiliul Uniunii Europene a adăugat, de asemenea, un al treilea criteriu, și anume că acordul ar trebui să fie în beneficiul populației locale.

Negocierea unui nou acord și a unui nou protocol cu Regatul Maroc

Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri în vederea modificării Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului cu Marocul. Obiectivul negocierilor este modificarea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc și încheierea unui protocol la acest acord în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului și cu concluziile Consiliului din 19 martie 2012 cu privire la Comunicarea Comisiei din 13 iulie 2011 privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului (21.3.2018, COM(2018)0151).

Obiectivul acordului este de a promova pescuitul sustenabil și responsabil și de a contribui la respectarea strictă a dreptului internațional, garantând, în același timp, existența unor avantaje reciproce pentru Uniune și Maroc. Acest nou protocol permite accesul navelor flotei Uniunii la apele acoperite de actualul acord și de protocolul în vigoare, precum și la apele adiacente teritoriului neautonom al Saharei Occidentale, lucru care permite acordarea autorizațiilor necesare pentru flota europeană.

În conformitate cu instrucțiunile prevăzute în mandatul acordat de Consiliu, Comisia a inițiat negocieri cu autoritățile marocane în vederea încheierii unui nou acord în domeniul pescuitului. Un acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil a fost parafat în cursul lunii iulie între Uniunea Europeană și Regatul Maroc.

În acest noi parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, Comisia Europeană menționează în mod explicit la articolul 1 litera (h) faptul că zonele de pescuit sunt „apele părții centrale și de est a Atlanticului situate între paralelele 35° 47’ 18'' nord și 20° 46’ 13'' nord, inclusiv apele adiacente Saharei Occidentale, care acoperă ansamblul zonelor de gestionare. ”

Pentru negocierea noului acord, Comisia a considerat că sfera geografică ar putea fi extinsă la teritoriul Saharei Occidentale, fără a contrazice concluziile hotărârii Curții, sub rezerva a trei condiții. În primul rând, acordul trebuie să prevadă în mod expres aplicarea sa pe teritoriul Saharei Occidentale. În al doilea rând, trebuie obținut consimțământul populațiilor în cauză. În cele din urmă, acordul trebuie să aducă beneficii populației locale. În cazul acordului de parteneriat în domeniul pescuitului, această din urmă condiție este esențială, dat fiind faptul că peste 90 % din capturile flotei europene se realizează în apele adiacente teritoriului Saharei Occidentale[1].

Consultarea populațiilor implicate

În acest sens, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia Europeană au inițiat un proces de consultare a populațiilor locale din Sahara Occidentală și a părților interesate. Majoritatea interlocutorilor s-au pronunțat în favoarea unui nou acord de pescuit și a reînnoirii protocolului. Ei au subliniat impactul pozitiv al parteneriatului asupra dezvoltării activităților economice locale în sectorul pescuitului.

Alți interlocutori, în special Frontul Polisario, considerat de către ONU a fi reprezentantul poporului din Sahara Occidentală și fiind parte la procesul de pace, nu au dorit să participe la consultare. Discuțiile tehnice purtate cu Frontul Polisario au evidențiat opoziția de principiu manifestată de Frontul Polisario față de acord.

Beneficiile pentru sectorul pescuitului în Sahara Occidentală

Sectorul pescuitului este concentrat în zonele Laâyoune, Boujdour și Dakhla. Potrivit informațiilor primite din Maroc, acest sector include 141 de întreprinderi de prelucrare a produselor pescărești situate în aceste orașe, care angajează în mod direct sau indirect aproximativ 90 000 de persoane. Operațiunile de prelucrare a produselor pescărești sunt estimate la aproximativ 4,9 miliarde de dirhami (aproximativ 450 de milioane EUR), dintre care 2,6 miliarde de dirhami (aproximativ 240 de milioane EUR) sunt destinate exportului (dintre care aproximativ 60 % sunt destinate Uniunii Europene).

Sectorul pescuitului și de prelucrare a fructelor de mare este principalul sector care furnizează locuri de muncă în teritoriu. De asemenea, este și primul sector de export. Cu toate acestea, activitatea de pescuit rămâne concentrată în amonte din cauza insuficienței instalațiilor de prelucrare care ar permite o mai bună valorizare a produselor. Prin urmare, este unul dintre sectoarele cu un potențial ridicat de creștere și de ocupare a forței de muncă în Sahara Occidentală.

Uniunea Europeană a contribuit la dezvoltarea activităților de prelucrare a produselor pescărești în Sahara Occidentală. În aplicarea dispozițiilor Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între UE și Maroc privind sprijinul sectorial, Uniunea a finanțat, de asemenea, un număr mare de activități, cum ar fi construirea de infrastructuri și de echipamente pentru îmbunătățirea competitivității și a ocupării forței de muncă în sectorul de prelucrare a produselor pescărești.

Principalele caracteristici ale acordului și ale protocolului

Părțile convin că navele Uniunii pot captura numai excedentul de captură admisibilă în conformitate cu articolul 62 alineatele (2) și (3) din UNCLOS și identificat, în mod clar și transparent, pe baza avizelor științifice disponibile. Părțile cooperează pentru monitorizarea stării resurselor din zona de pescuit. În acest sens, se stabilește o reuniune științifică anuală comună, care urmează să fie ținută alternativ în Uniune și în Maroc.

Pe baza concluziilor reuniunii științifice și a celor mai bune avize științifice disponibile, părțile adoptă de comun acord măsuri pentru a asigura gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole.

Durată

Prezentul acord se aplică pe o durată nedeterminată, dar protocolul se aplică pe o perioadă de 4 ani cu începere de la data intrării sale în vigoare sau, după caz, de la data aplicării sale cu titlu provizoriu.

Posibilități de pescuit

(a) pentru categoria „Pescuit pelagic la scară mică în nord cu plasă”: 22 de nave, denumită în continuare „Categoria 1”;

(b) pentru categoria „Pescuit la scară mică în nord cu paragate de fund”: 35 de nave, denumită în continuare „Categoria 2”;

(c) pentru categoria „Pescuit la scară mică în sud cu lanseta”: 10 nave, denumită în continuare „Categoria 3”;

(d) pentru categoria „Pescuit demersal în sud cu traule de fund și cu paragate de fund”: 16 nave, denumită în continuare „Categoria 4”;

(e) pentru categoria „Pescuit la scară mică de ton cu undița”: 27 de nave, denumită în continuare „Categoria 5”;

(f) pentru categoria „Pescuit pelagic industrial cu traul pelagic sau semipelagic și cu plasă-pungă”: o cotă anuală de:

(i) 85 000 de tone pentru primul an de aplicare, 18 nave,

(ii) 90 000 de tone pentru al doilea an de aplicare, 18 nave,

(iii) 100 000 de tone pentru al treilea și al patrulea an de aplicare, 18 nave,

denumită în continuare „Categoria 6”.

Contribuția financiară

1. Valoarea totală anuală estimată a protocolului se ridică la:

1.1. 48 100 000 EUR pentru primul an de aplicare. Această sumă este repartizată după cum urmează:

(a) 37 000 000 EUR corespunzând contribuției financiare prevăzute la articolul 12 din acordul de pescuit, alocați după cum urmează:

(i) 19 100 000 EUR reprezentând compensația financiară pentru accesul navelor Uniunii la zona de pescuit, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din acordul de pescuit;

(ii) 17 900 000 EUR reprezentând sprijin sectorial, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (2) litera (c) din acordul de pescuit;

(b) 11 100 000 EUR corespunzând sumei estimate a redevențelor datorate de armatori, astfel cum se menționează lat articolul 12 alineatul (2) litera (b) din acordul de pescuit.

1.2. 50 400 000 EUR pentru al doilea an de aplicare. Această sumă este repartizată după cum urmează:

(a) 38 800 000 EUR corespunzând contribuției financiare prevăzute la articolul 12 din acordul de pescuit, alocați după cum urmează:

(i) 20 000 000 EUR reprezentând compensația financiară pentru accesul navelor Uniunii la zona de pescuit, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din acordul de pescuit;

(ii) 18 800 000 EUR reprezentând sprijin sectorial, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (2) litera (c) din acordul de pescuit;

(b) 11 600 000 EUR corespunzând sumei estimate a redevențelor datorate de armatori, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (2) litera (b) din acordul de pescuit.

1.3. 55 100 000 EUR pentru al treilea și al patrulea an de aplicare. Această sumă este repartizată după cum urmează:

(a) 42 400 000 EUR corespunzând contribuției financiare prevăzute la articolul 12 din acordul de pescuit, alocați după cum urmează:

(i) 21 900 000 EUR reprezentând compensația financiară pentru accesul navelor Uniunii la zona de pescuit, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din acordul de pescuit;

(ii) 20 500 000 EUR reprezentând sprijin sectorial, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (2) litera (c) din acordul de pescuit;

(b)  12 700 000 EUR corespunzând sumei estimate a redevențelor datorate de armatori, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (2) litera (b) din acord. 

AVIZ al Comisiei pentru bugete (11.12.2018)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru pescuit</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Consiliul a autorizat Comisia la 16 aprilie 2018 să inițieze negocieri cu Marocul în vederea modificării acordului de parteneriat (care a expirat la 14 iulie 2018) și a ajungerii la un acord cu privire la un nou protocol de punere în aplicare a acestuia. Noul acord de pescuit abrogă Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc intrat în vigoare la 28 februarie 2007. În principal, actualul acord de parteneriat se înscrie în cadrul relațiilor dintre Uniune și Maroc, astfel cum se prevede în Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, care a intrat în vigoare în 2000.

Aceste negocieri și textele elaborate în urma lor țin seama pe deplin de hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 27 februarie 2018 în cauza C-266/165, potrivit căreia acordul de pescuit și protocolul său nu se aplică apelor adiacente teritoriului Saharei Occidentale. Având în vedere considerațiile expuse în hotărârea Curții de Justiție și în conformitate cu dorințele ambelor părți, negocierile au putut include totuși teritoriul respectiv și apele adiacente acestuia în parteneriatul pentru pescuit.

Din punct de vedere economic, este important ca flota Uniunii să își desfășoare activitățile de pescuit, inclusiv în apele respective, într-un cadru sigur din punct de vedere juridic. De asemenea, continuarea parteneriatului în domeniul pescuitului este esențială pentru a garanta că acest teritoriu poate continua să beneficieze de sprijinul sectorial prevăzut în acord, în conformitate cu dreptul comunitar și internațional și în beneficiul populațiilor locale, 

În același timp, Consiliul consultativ pentru flota de lungă distanță, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) au organizat consultări cu populațiile vizate din Sahara Occidentală pentru a se asigura că aceste populații au posibilitatea să se exprime cu privire la extinderea parteneriatului la apele adiacente Saharei Occidentale și se bucură de beneficiile socioeconomice ale acordului de pescuit, în mod proporțional cu activitățile de pescuit.

Uniunea nu aduce atingere rezultatului procesului politic privind statutul final al Saharei Occidentale, care se desfășoară sub egida Organizației Națiunilor Unite, și și-a reafirmat în mod repetat angajamentul față de soluționarea litigiului din Sahara Occidentală.

 

Protocolul acoperă o perioadă de patru ani de la data aplicării. Noul acord urmărește să reflecte principiile reformei din 2009: buna guvernanță în domeniul pescuitului și sustenabilitatea, respectarea drepturilor omului, transparența și nediscriminarea. De asemenea, modificarea acordului este necesară pentru a se asigura respectarea hotărârii Curții din 27 februarie 2018 și a se furniza temeiul juridic pentru aplicarea acordului apelor adiacente teritoriului Saharei Occidentale.

Contribuția financiară anuală a fost stabilită la 37 000 000 EUR, majorată anual pentru a ajunge la 42 400 000 EUR în ultimul an, pe baza:

(a) unei compensații financiare pentru accesul navelor Uniunii în valoare de 19 100 000 EUR pentru primul an de aplicare a protocolului, majorată la 20 000 000 EUR în al doilea an și la 21 900 000 EUR în al treilea și al patrulea an;

(b) unui sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Regatului Maroc, în valoare de 17 900 000 EUR pe an pentru primul an de aplicare a protocolului, majorat la 18 800 000 EUR în al doilea an și la 20 500 000 EUR în al treilea și al patrulea an. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale a Regatului Maroc în materie de gestionare sustenabilă a resurselor piscicole continentale și maritime.

 

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să recomande Parlamentului să aprobe proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord.

 


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord

Referințe

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Comisie competentă

 

PECH

 

 

 

 

Raportor pentru aviz:

 Data numirii

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Examinare în comisie

21.11.2018

 

 

 

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

 

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

 

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord

Referințe

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Data sesizării

14.1.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

PECH

17.1.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Examinare în comisie

21.11.2018

 

 

 

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

7

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Data depunerii

25.1.2019

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

 

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

 

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] Conform studiului solicitat de Comisia PECH cu privire la pescuitul pe coasta atlantică a Andaluziei.

Ultima actualizare: 6 februarie 2019Notă juridică