Postup : 2018/0349(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0027/2019

Predkladané texty :

A8-0027/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0065

ODPORÚČANIE     ***
PDF 200kWORD 68k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Alain Cadec

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14367/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode (12983/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0033/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0027/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná úvaha

Európska únia a Marocké kráľovstvo prerokovali novú dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva s cieľom posilniť bilaterálne vzťahy a nadviazať dialóg o riadení rybárstva. Táto dohoda sa zaraďuje do širšieho rámca  Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť v roku 2000. Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) rozhodol vo veciach C-104/16 P a C-266/16 o nezaradení územia Západnej Sahary do rozsahu pôsobnosti dohody o recipročnej liberalizácii, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky a produkty rybolovu, ako aj v rámci dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva.

Prvá dohoda o rybolove uzatvorená medzi EÚ a Marokom pochádza z roku 1995. Zmluvné strany sa však nedohodli na obnovení protokolu v roku 1999. Neexistovala preto žiadna dohoda, až kým vo februári 2007 nenadobudlo platnosť súčasné partnerstvo v oblasti rybolovu.

Platnosť prvého protokolu k dohode o partnerstve v oblasti rybolovu uplynula 27. februára 2011 a v rámci protokolu sa stanovoval finančný príspevok vo výške 36,1 milióna EUR, z čoho 13,5 milióna EUR bolo určených na podporu politiky Maroka v oblasti rybárstva. Podľa dohody a protokolu mohli plavidlá z 11 členských štátov EÚ získať od Maroka oprávnenie na rybolov.

Druhý protokol, ktorý bol dohodnutý vo februári 2011 a predbežne sa uplatňoval do decembra 2011, Európsky parlament neschválil. Tretí protokol bol uzavretý v júli 2014 a jeho platnosť sa skončila 14. júla 2018. Dohoda s Marokom je zmiešanou dohodou, ktorou sa zabezpečuje prístup k rôznym druhom rýb. Naproti tomu EÚ poskytuje finančný príspevok, ktorý zahŕňa prístupové práva plavidiel EÚ do teritoriálnych vôd partnera a financovanie sektorovej podpory.

Rozsudok Súdneho dvora

Vo svojom rozsudku z 27. februára 2018 Súdny dvor schválil dohodu o rybolove a jej protokol platný od 15. júla 2014 do 14. júla 2018. Súdny dvor však uvádza:

„Je potrebné vnímať pojem „územie Maroka“ uvedený v článku 11 dohody o partnerstve rovnako ako výraz „územie Marockého kráľovstva“ uvedený v článku 94 dohody o pridružení. Súdny dvor už poukázal na to, že posledný uvedený výraz sa musí chápať tak, že sa vzťahuje na zemepisnú oblasť, v ktorej Marocké kráľovstvo vykonáva všetky právomoci priznané suverénnym orgánom medzinárodným právom, s výnimkou akéhokoľvek iného územia, napríklad Západnej Sahary (rozsudok z 21. decembra 2016, Rada/Front Polisario, C-104/16 P, EÚ: C : 2016: 973, body 95 a 132). Za týchto okolností územie Západnej Sahary nespadá pod pojem „územie Maroka“ v zmysle článku 11 dohody o partnerstve.

Súdny dvor následne konštatuje, že dohoda o rybolove sa vzťahuje na „vody, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc“ Marockého kráľovstva. Podľa Dohovoru OSN o morskom práve sú však vody, na ktoré je pobrežný štát oprávnený si nárokovať zvrchovanosť alebo súdnu právomoc, obmedzené na vody susediace s jeho územím, ktoré patria do jeho pobrežného mora alebo výhradnej hospodárskej zóny. Súdny dvor preto rozhodol, že vzhľadom na skutočnosť, že územie Západnej Sahary nie je súčasťou územia Marockého kráľovstva, vody susediace s územím Západnej Sahary nepatria do marockej rybolovnej oblasti uvedenej v partnerskej dohode.

Súd vo svojom rozsudku vo veci 104 – 16 P uviedol dve podmienky, ktoré sa majú uplatniť, konkrétne explicitnú zmienku Západnej Sahary a nadobudnutie súhlasu obyvateľstva. Rada Európskej únie tiež pridala tretie kritérium, a to, že dohoda by mala byť prínosom pre miestne obyvateľstvo.

Rokovanie o novej dohode a protokole s Marockým kráľovstvom

Rada poverila Komisiu, aby začala rokovania s cieľom zmeniť dohodu o partnerstve s Marokom v sektore rybolovu. Cieľom rokovaní je zmeniť Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom a uzavrieť protokol k tejto dohode v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike a so závermi Rady z 19. marca 2012 týkajúcimi sa oznámenia Komisie z 13. júla 2011 o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky (21. 3. 2018, COM (2018)0151 final).

Cieľom dohody je podpora udržateľného a zodpovedného rybolovu a prispievanie k prísnemu dodržiavaniu medzinárodného práva pri súčasnom zabezpečení vzájomných výhod pre Úniu a Maroko. Tento nový protokol umožňuje plavidlám flotily Únie prístup do vôd podľa súčasnej dohody a platného protokolu a do priľahlých vôd nesamosprávneho územia Západnej Sahary a poskytuje potrebné povolenia pre európsku flotilu.

Na základe pokynov uvedených v mandáte Rady Komisia začala rokovania s marockými orgánmi s cieľom dosiahnuť novú dohodu o rybolove. V júli bol parafovaná dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom.

V rámci tohto nového partnerstva v oblasti udržateľného rybárstva Európska komisia v článku 1 písm. h) výslovne uvádza rybolovné pásma ako „vody stredno-východnej časti Atlantického oceánu, ktoré sa nachádzajú medzi 35° 47`18 severnej zemepisnej šírky a 20° 46` 13 severnej zemepisnej šírky, a to vrátane priľahlých vôd Západnej Sahary, pričom zahŕňajú všetky oblasti riadenia. “

Pokiaľ ide o rokovania o novej dohode, Komisia usúdila, že geografický rozsah pôsobnosti by sa mohol rozšíriť na územie Západnej Sahary bez toho, aby to bolo v rozpore so závermi rozsudku Súdneho dvora, a to na základe troch podmienok. Po prvé, v dohode sa musí výslovne stanoviť jej uplatňovanie na území Západnej Sahary. Po druhé, je potrebné získať súhlas príslušného obyvateľstva. Napokon, dohoda musí byť prínosom pre miestne obyvateľstvo. V prípade dohody o partnerstve v sektore rybolovu je táto posledná podmienka nevyhnutná vzhľadom na to, že viac ako 90 % úlovkov európskej flotily sa uskutočňuje vo vodách susediacich s územím Západnej Sahary(1).

Konzultácia s príslušným obyvateľstvom

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európska komisia zabezpečili, aby na tento účel prebehol konzultačný proces s miestnym obyvateľstvom zo Západnej Sahary a so zainteresovanými stranami. Väčšina partnerov sa vyslovila za novú dohodu o rybolove a obnovenie protokolu. Zdôraznili pozitívny vplyv partnerstva na rozvoj miestnych hospodárskych činností v odvetví rybolovu.

Iní partneri, najmä Front Polisario, ktorého OSN považuje za zástupcu obyvateľov Západnej Sahary a stranu mierového procesu, si neželali zúčastniť sa na tejto konzultácii. Počas technických diskusií s Frontom Polisario vyšiel na povrch zásadný nesúhlas Frontu Polisario s dohodou.

Výhody pre sektor rybolovu v Západnej Sahare

Sektor rybolovu sa sústreďuje v oblastiach Al-´Ajún, Búdždúr a Dachla. Podľa informácií z Maroka tento sektor zahŕňa 141 podnikov na spracovanie produktov rybolovu v týchto mestách, ktoré priamo alebo nepriamo zamestnávajú približne 90 000 ľudí. Operácie spracovania produktov rybolovu sa odhadujú na približne 4,9 miliardy dirhamov (približne 450 miliónov EUR), z čoho 2,6 miliardy dirhamov (približne 240 miliónov EUR) je určených na vývoz (približne 60 % je určených pre EÚ).

Sektor rybolovu a spracovania morských plodov je prvým sektorom, pokiaľ ide o zamestnanosť na území, ale aj prvým vývozným sektorom. Rybolovná činnosť sa však naďalej sústreďuje na rybolov z dôvodu nedostatku spracovateľských zariadení, ktoré by umožnili lepšie zhodnocovanie produktov. Ide teda o jeden zo sektorov s vysokým potenciálom rastu a zamestnanosti v Západnej Sahare.

Európska únia prispela k rozvoju činností na spracúvanie produktov rybárstva v Západnej Sahare. V súlade s ustanoveniami protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybárstva medzi Úniou a Marokom týkajúcimi sa podpory sektora Únia takisto financovala veľký počet činností, ako je výstavba infraštruktúry a zariadení na zlepšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti v sektore spracovania produktov rybolovu.

Hlavné charakteristiky dohody a protokolu

Zmluvné strany sa dohodli, že plavidlá Únie lovia len nadbytok povoleného výlovu uvedeného v článku 62 ods. 2 a 3 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve a jasne a transparentne stanoveného na základe dostupných vedeckých odporúčaní. Zmluvné strany spolupracujú s cieľom monitorovať vývoj stavu zdrojov v rybolovnej oblasti. V tejto súvislosti sa každoročne koná spoločné vedecké stretnutie, striedavo v Únii a Maroku.

Na základe záverov vedeckého stretnutia a vo svetle najlepších dostupných vedeckých odporúčaní zmluvné strany po spoločnej dohode prijali opatrenia zamerané na udržateľné riadenie rybolovných zdrojov.

Trvanie

Táto dohoda platí na dobu neurčitú, ale protokol sa vykonáva počas štyroch rokov od dátumu nadobudnutia jeho platnosti alebo prípadne dátumu začatia jeho predbežného vykonávania.

Rybolovné možnosti

a)  pre kategóriu „maloobjemový tradičný rybolov pelagických druhov záťahovou sieťou na severe“: 22 plavidiel, ďalej len „kategória 1“;

b)  pre kategóriu „maloobjemový tradičný rybolov lovnou šnúrou na lov pri dne na severe“: 35 plavidiel, ďalej len „kategória 2“;

c)  pre kategóriu „maloobjemový tradičný rybolov lovnou šnúrou a udicou na juhu“: 10 plavidiel, ďalej len „kategória 3“;

d)  pre kategóriu „rybolov pri dne na juhu vlečnou sieťou na lov pri dne a lovnou šnúrou na lov pri dne“: 16 plavidiel, ďalej len „kategória 4“;

e)  pre kategóriu „maloobjemový tradičný rybolov tuniaka udicou“: 27 plavidiel, ďalej len „kategória 5“;

f)  pre kategóriu „priemyselný lov pelagických druhov pelagickou alebo semipelagickou vlečnou sieťou a vakovou sieťou“: ročná kvóta:

i) 85 000 ton za prvý rok vykonávania, 18 plavidiel,

ii) 90 000 ton za druhý rok vykonávania, 18 plavidiel,

iii) 100 000 ton za tretí a štvrtý rok vykonávania, 18 plavidiel,

ďalej len „kategória 6“.

Finančný príspevok

1. Odhadovaná celková ročná hodnota protokolu predstavuje:

1.1. 48 100 000 EUR za prvý rok vykonávania. Táto suma sa rozdelí takto:

a)  37 000 000 EUR ako finančný príspevok uvedený v článku 12 dohody o rybolove rozdelený takto:

i)  19 100 000 EUR ako finančná kompenzácia za prístup plavidiel Únie do rybolovnej oblasti, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. a) dohody o rybolove;

ii)  17 900 000 EUR ako odvetvová podpora, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. c) dohody o rybolove;

b)  11 100 000 EUR zodpovedajúcich odhadovanej výške povinných poplatkov, ktoré majú vlastníci plavidiel uhradiť, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. b) dohody o rybolove.

1.2. 50 400 000 EUR za druhý rok vykonávania. Táto suma sa rozdelí takto:

a)  38 800 000 EUR ako finančný príspevok uvedený v článku 12 dohody o rybolove rozdelený takto:

i)  20 000 000 EUR ako finančná kompenzácia za prístup plavidiel Únie do rybolovnej oblasti, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. a) dohody o rybolove;

ii)  18 800 000 EUR ako odvetvová podpora, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. c) dohody o rybolove;

b)  11 600 000 EUR zodpovedajúcich odhadovanej výške povinných poplatkov, ktoré majú vlastníci plavidiel uhradiť, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. b) dohody o rybolove.

1.3. 55 100 000 EUR za tretí a štvrtý rok vykonávania. Táto suma sa rozdelí takto:

a)  42 400 000 EUR ako finančný príspevok uvedený v článku 12 dohody o rybolove rozdelený takto:

i)  21 900 000 EUR ako finančná kompenzácia za prístup plavidiel Únie do rybolovnej oblasti, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. a) dohody o rybolove;

ii)  20 500 000 EUR ako odvetvová podpora, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. c) dohody o rybolove;

b)    12 700 000 EUR zodpovedajúcich odhadovanej výške povinných poplatkov, ktoré majú vlastníci plavidiel uhradiť, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2 písm. b) dohody o rybolove.

(1)

Pozri štúdiu, ktorú zadal výbor PECH, o rybolove na atlantickom pobreží Andalúzie.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (11.12.2018)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Manuel Fernandes

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rada poverila 16. apríla 2018 Komisiu, aby začala s Marockým kráľovstvom rokovania s cieľom zmeniť dohodu o partnerstve, ktorej platnosť sa skončila 14. júla 2018, a dohodnúť sa na jej novom vykonávacom protokole. Novou dohodou o rybolove sa zrušuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, ktorá nadobudla platnosť 28. februára 2007. Vo všeobecnosti je súčasná dohoda o partnerstve súčasťou vzťahov medzi Úniou a Marokom, ktoré vychádzajú z Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť v roku 2000.

Tieto rokovania a výsledné texty plne zohľadňujú rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 27. februára 2018 vo veci C-266/165, ktorý rozhodol, že dohoda o rybolove a jej protokol sa neuplatňujú na vody susediace s územím Západnej Sahary. Vzhľadom na úvahy uvedené v rozsudku Súdneho dvora a v súlade so želaním oboch strán však bolo možné počas rokovaní toto územie a vody s ním susediace zahrnúť do dohody o partnerstve v odvetví rybárstva.

Z ekonomického hľadiska je dôležité, aby flotila Únie vykonávala svoje rybolovné činnosti, a to aj v týchto vodách, v právne bezpečnom rámci. Pokračovanie partnerstva v oblasti rybolovu je okrem toho dôležité, aby toto územie mohlo naďalej využívať odvetvovú podporu poskytovanú na základe dohody v súlade s právom Spoločenstva a medzinárodným právom a v prospech miestneho obyvateľstva.

Poradná rada pre diaľkové flotily, Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) takisto zorganizovali konzultácie s príslušným obyvateľstvom Západnej Sahary, aby sa uistili, že sa títo obyvatelia môžu vyjadriť k rozšíreniu partnerstva na vody susediace so Západnou Saharou a že môžu využívať sociálno-ekonomické prínosy dohody, a to úmerne k rybolovným činnostiam.

Únia neprejudikuje výsledok politického procesu týkajúceho sa konečného statusu Západnej Sahary, ktorý prebieha pod záštitou Organizácie Spojených národov, a neustále potvrdzuje svoj záväzok vyriešiť spor v Západnej Sahare.

Protokol sa vzťahuje na obdobie štyroch rokov od začiatku jeho uplatňovania. Cieľom novej dohody je zohľadniť zásady reformy z roku 2009: dobré riadenie rybárstva a udržateľnosť, dodržiavanie ľudských práv, transparentnosť a nediskrimináciu. Zmena dohody je takisto potrebná na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora z 27. februára 2018 a na poskytnutie právneho základu, aby sa dohoda uplatňovala na vody susediace s územím Západnej Sahary.

Ročné finančné protiplnenie predstavuje 37 000 000 EUR, ktoré sa každý rok zvyšuje a v poslednom roku dosiahne výšku 42 400 000 na tomto základe:

a) finančná kompenzácia za prístup plavidiel Únie vo výške 19 100 000 EUR za prvý rok vykonávania protokolu zvýšená na 20 000 000 EUR za druhý rok a na 21 900 000 EUR za tretí a štvrtý rok;

b) podpora rozvoja odvetvovej rybárskej politiky Marockého kráľovstva vo výške 17 900 000 EUR ročne za prvý rok vykonávania protokolu zvýšená na 18 800 000 EUR za druhý rok a na 20 500 000 EUR za tretí a štvrtý rok. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov Marockého kráľovstva.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Uzavretie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode

Referenčné čísla

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Prerokovanie vo výbore

21.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode

Referenčné čísla

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosti o súhlas

14.1.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

17.1.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

7

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Dátum predloženia

25.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne oznámenie