Postopek : 2018/0349(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0027/2019

Predložena besedila :

A8-0027/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0065

PRIPOROČILO     ***
PDF 189kWORD 62k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

o osnutku sklepa Sveta  o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu

(14367/2018 – C8-0033/2018 – 2018/0349(NLE))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Alain Cadec

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14367/2018),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu (12983/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0033/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za proračun (A8-0027/2019),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Kraljevine Maroko.


OBRAZLOŽITEV

Splošne ugotovitve

Evropska unija in Kraljevina Maroko sta se dogovorili o novem sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, da bi okrepili dvostranske odnose in vzpostavili dialog o upravljanju ribištva. Sporazum je del širšega Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi, ki je začel veljati leta 2000. Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: Sodišče) je v zadevah C-104/16 P in C-266/16 odločilo o nevključitvi ozemlja Zahodne Sahare na področje uporabe Sporazuma o vzajemni liberalizaciji v zvezi s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi ter v okvir sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu.

Prvi ribiški sporazum, sklenjen med EU in Marokom, je iz leta 1995, a se stranki leta 1999 nista dogovorili o podaljšanju protokola, zato do začetka veljavnosti obstoječega partnerstva na področju ribištva februarja 2007 ni bilo nikakršnega sporazuma.

Prvi protokol k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju je prenehal veljati 27. februarja 2011. Zagotavljal je finančni prispevek v višini 36,1 milijona EUR, od katerih je bilo 13,5 milijona namenjenih podpori ribiški politiki Maroka. Plovila 11 držav članic EU so od Maroka dobile dovoljenje za ribolov na podlagi sporazuma in protokola.

Evropski parlament ni odobril drugega protokola, ki je bil sklenjen februarja 2011 in se je začasno uporabljal do decembra 2011. Tretji protokol je bil sklenjen julija 2014 in je prenehal veljati 14. julija 2018. Sporazum z Marokom je mešani sporazum, ki zagotavlja dostop do različnih vrst rib. EU v zameno odobri finančni prispevek, ki plovilom EU omogoča dostop do teritorialnih voda partnerja, ter financiranje podpore sektorju.

Sodba Sodišča

V sodbi z dne 27. februarja 2018 je Sodišče odobrilo sporazum o ribolovu in njegov protokol, ki se je uporabljal od 15. julija 2014 do 14. julija 2018. Vendar Sodišče navaja:

„ ...je treba pojem „ozemlje Maroka“ iz člena 11 sporazuma o partnerstvu razumeti na enak način kot pojem „ozemlje Kraljevine Maroko“ iz člena 94 pridružitvenega sporazuma.“ Sodišče je že odločilo, da je treba slednje razumeti kot goegrafsko območje, na katerem Kraljevina Maroko v celoti izvršuje pristojnosti, ki jih mednarodno pravo priznava suverenim subjektom, z izjemo katerega koli drugega ozemlja, kot je ozemlje Zahodne Sahare (sodba z dne 21. decembra 2016, Svet/Front Polisario, C-104/16 P, EU:C:2016:993, točki 95 in 132). V teh okoliščinah ozemlje Zahodne Sahare ne spada v pojem „ozemlje Maroka“ v smislu člena 11 sporazuma o partnerstvu.

Sodišče nato poudarja, da se sporazum o ribolovu uporablja „za vode pod suverenostjo ali jurisdikcijo“ Kraljevine Maroko. V skladu s Konvencijo OZN o pomorskem pravu so vode, v katerih je obalna država upravičena do izvajanja suverenosti ali jurisdikcije, omejene le na vode ob obali njenega ozemlja, ki spadajo v njeno teritorialno morje ali njeno izključno ekonomsko cono. Sodišče zato meni, da glede na to, da ozemlje Zahodne Sahare ni del ozemlja Kraljevine Maroko, vode, ki mejijo na Zahodno Saharo, ne spadajo v maroško ribolovno območje, navedeno v sporazumu o partnerstvu.

Sodišče je v svoji sodbi 104–16 P navedlo dva pogoja, ki ju je treba uveljavljati, in sicer izrecno omembo Zahodne Sahare in pridobitev privolitve prebivalstva. Svet Evropske unije je dodal še tretje merilo, in sicer da mora sporazum koristiti lokalnemu prebivalstvu.

Pogajanja za nov sporazum in protokol s Kraljevino Maroko

Svet je pooblastil Komisijo, naj začne pogajanja za spremembo sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju z Marokom. Cilj pogajanj je sprememba Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko in sklenitev protokola k temu sporazumu v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki in s sklepi Sveta z dne 19. marca 2012 o sporočilu Komisije z dne 13. julija 2011 o zunanji razsežnosti skupne ribiške politike (21.3.2018, (COM(2018)0151)).

Cilj sporazuma je spodbujati trajnostno in odgovorno ribištvo ter prispevati k doslednemu spoštovanju mednarodnega prava, hkrati pa zagotavljati vzajemne koristi za Unijo in Maroko. Novi protokol plovilom flote Unije omogoča dostop do voda v skladu z veljavnim sporazumom in protokolom ter do voda, ki mejijo na ozemlje Zahodne Sahare brez samouprave, in evropski floti zagotavlja potrebna dovoljenja.

Po navodilih iz mandata Sveta je Komisija začela pogajanja z maroškimi organi, da bi dosegla nov ribiški sporazum. Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko je bil parafiran v juliju.

V novem partnerstvu na področju trajnostnega ribolova Komisija v členu 1(h) izrecno navaja ribolovna območja kot „vode vzhodnega srednjega Atlantika, ki ležijo med vzporednikoma 35° 47ʼ 18ˮ severne zemljepisne širine in 20° 46ʼ 13ˮ severne zemljepisne širine, vključno z vodami, ki mejijo na Zahodno Saharo, in zajemajo vsa območja upravljanja.“

Pri pogajanjih o novem sporazumu je Komisija menila, da bi se lahko geografsko območje razširilo na ozemlje Zahodne Sahare, ne da bi bilo to v nasprotju z ugotovitvami iz sodbe Sodišča, če so izpolnjeni trije pogoji. Prvič, sporazum mora izrecno določati uporabo na ozemlju Zahodne Sahare. Drugič, pridobiti je treba privolitev lokalnega prebivalstva. In nazadnje, sporazum mora koristiti lokalnemu prebivalstvu. V primeru sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju je ta zadnji pogoj bistvenega pomena, saj evropska flota opravi več kot 90 % ulova v vodah, ki mejijo na ozemlje Zahodne Sahare(1).

Posvetovanje z zadevnim prebivalstvom

V ta namen sta Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija izvedli posvetovanje z lokalnim prebivalstvom Zahodne Sahare in zainteresiranimi stranmi. Večina sogovornikov se je strinjala z novim ribiškim sporazumom in podaljšanjem protokola ter je poudarila pozitiven vpliv partnerstva na razvoj lokalnih gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju.

Drugi sogovorniki, zlasti Fronta Polisario, ki jo OZN šteje za predstavnico ljudstva Zahodne Sahare in stranko v mirovnem procesu, niso želeli sodelovati pri posvetovanju. Tehnične razprave s Fronto Polisario so pokazale, da fronta načeloma nasprotuje sporazumu.

Koristi za ribiški sektor v Zahodni Sahari

Ribiški sektor je omejen na območja mest Laayoune, Boujdour in Dakhla. Po podatkih Maroka ta sektor združuje 141 podjetij za predelavo ribiških proizvodov, ki neposredno ali posredno v teh mestih zaposlujejo približno 90 000 ljudi. Dejavnosti predelave so ocenjene na približno 4,9 milijarde dirhamov (približno 450 milijonov EUR), od katerih je 2,6 milijarde dirhamov (približno 240 milijonov EUR) namenjenih za izvoz (od tega približno 60 % v Unijo).

Ribiški sektor in sektor predelave morskih proizvodov sta vodilna sektorja pri zaposlovanju na ozemlju in vodilna izvozna sektorja. Vendar je še vedno večina ribolovne dejavnosti osredotočene na začetek verige zaradi neustreznosti predelovalnih obratov, ki bi omogočali boljše ovrednotenje proizvodov, zato ima sektor še velik potencial za rast in zaposlovanje v Zahodni Sahari.

Evropska unija je prispevala k razvoju predelave ribiških proizvodov v Zahodni Sahari. Da bi se izvajale določbe o sektorski podpori v Protokolu k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Unijo in Marokom, je Unija financirala tudi številne dejavnosti, kot je izgradnja infrastrukture in opreme za izboljšanje konkurenčnosti in za zaposlovanje v sektorju predelave ribiških proizvodov.

Glavne značilnosti sporazuma in protokola

Pogodbenici se strinjata, da plovila Unije lovijo le presežek dovoljenega ulova, kot je določeno v členu 62(2) in (3) UNCLOS, ki se jasno in pregledno določi na podlagi razpoložljivih znanstvenih mnenj. Pogodbenici sodelujeta pri spremljanju stanja virov na ribolovnem območju. V ta namen se uvede skupno znanstveno srečanje, ki poteka enkrat letno, izmenično v Uniji in Maroku.

Na podlagi zaključkov znanstvenega srečanja in najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj pogodbenici sporazumno sprejmeta ukrepe za trajnostno upravljanje ribolovnih virov.

Trajanje

Sporazum velja za nedoločen čas, protokol pa za obdobje štirih let od datuma začetka njegove veljavnosti ali, kjer je to ustrezno, njegove začasne uporabe.

Ribolovne možnosti

(a)  za kategorijo „mali pelagični ribolov na severu s potegalko“: 22 plovil, v nadaljnjem besedilu: kategorija 1;

(b)  za kategorijo „mali ribolov na severu s stoječim parangalom“: 35 plovil, v nadaljnjem besedilu: kategorija 2;

(c)  za kategorijo „mali ribolov na jugu z vrvicami in ribiškimi palicami“: 10 plovil, v nadaljnjem besedilu: kategorija 3;

(d)  za kategorijo „pridneni ribolov na jugu s pridneno vlečno mrežo in stoječim parangalom“: 16 plovil, v nadaljnjem besedilu: kategorija 4;

(e)  za kategorijo „mali ribolov tuna z ribiškimi palicami“: 27 plovil, v nadaljnjem besedilu: kategorija 5;

(f)  za kategorijo „industrijski pelagični ribolov s pelagičnimi ali polpelagičnimi vlečnimi mrežami in z zaporno plavarico“: letna kvota v višini:

i) 85 000 ton za prvo leto izvajanja, 18 plovil,

ii) 90 000 ton za drugo leto izvajanja, 18 plovil,

iii) 100 000 ton za tretje in četrto leto izvajanja, 18 plovil,

v nadaljnjem besedilu: kategorija 6.

Finančni prispevek

1. Ocenjena skupna letna vrednost protokola znaša:

1.1. za prvo leto izvajanja 48 100 000 EUR. Znesek se razdeli, kot sledi:

(a)  finančni prispevek iz člena 12 ribiškega sporazuma v višini 37 000 000 EUR se dodeli na naslednji način:

i)  19 100 000 EUR kot finančno nadomestilo za dostop plovil Unije do ribolovnega območja, kot je določeno v členu 12(2)(a) ribiškega sporazuma;

ii)  17 900 000 EUR kot sektorska podpora, kot je določeno v členu 12(2)(c) ribiškega sporazuma;

b)  11 100 000 EUR, kar ustreza ocenjenemu znesku pristojbin, ki jih morajo plačati lastniki plovil, kot je določeno v členu 12(2)(b) ribiškega sporazuma.

1.2. za drugo leto izvajanja 50 400 000 EUR. Znesek se razdeli, kot sledi:

(a)  finančni prispevek iz člena 12 ribiškega sporazuma v višini 38 000 000 EUR se dodeli na naslednji način:

i)  20 000 000 EUR kot finančno nadomestilo za dostop plovil Unije do ribolovnega območja, kot je določeno v členu 12(2)(a) ribiškega sporazuma;

ii)  18 800 000 EUR kot sektorska podpora, kot je določeno v členu 12(2)(c) ribiškega sporazuma;

(b)  11 600 000 EUR, kar ustreza ocenjenemu znesku pristojbin, ki jih morajo plačati lastniki plovil, kot je določeno v členu 12(2)(b) ribiškega sporazuma.

1.3. za tretje in četrto leto izvajanja 55 100 000 EUR. Znesek se razdeli, kot sledi:

(a)  finančni prispevek iz člena 12 ribiškega sporazuma v višini 42 400 000 EUR se dodeli na naslednji način:

i)  21 900 000 EUR kot finančno nadomestilo za dostop plovil Unije do ribolovnega območja, kot je določeno v členu 12(2)(a) ribiškega sporazuma;

ii)  20 500 000 EUR kot sektorska podpora, kot je določeno v členu 12(2)(c) ribiškega sporazuma;

(b)  12 700 000 EUR, kar ustreza ocenjenemu znesku pristojbin, ki jih morajo plačati lastniki plovil, kot je določeno v členu 12(2)(b) sporazuma.

(1)

Glej študijo, ki jo je naročil odbor PECH, o ribištvu na atlantski obali Andaluzije.


MNENJE Odbora za proračun (11.12.2018)

za Odbor za ribištvo

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Pripravljavec mnenja: José Manuel Fernandes

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svet je 16. aprila 2018 pooblastil Komisijo za začetek pogajanj s Kraljevino Maroko o spremembi sporazuma o partnerstvu (ki je prenehal veljati 14. julija 2018) in sklenitvi novega protokola o njegovem izvajanju. Novi ribiški sporazum razveljavlja Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki je začel veljati 28. februarja 2007. Obstoječi sporazum o partnerstvu je predvsem del širših odnosov med Unijo in Marokom, kot izhajajo iz Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi, ki je začel veljati leta 2000.

Ta pogajanja in ustrezna besedila v celoti upoštevajo sodbo Sodišča Evropske unije z dne 27. februarja 2018 v zadevi C-266/165, po kateri se ribiški sporazum in njegov protokol ne uporabljata za vode ob obali ozemlja Zahodne Sahare. Ob upoštevanju preudarkov iz sodbe Sodišča in v skladu z željo obeh strani je bilo mogoče to ozemlje in vode, ki nanj mejijo, kljub temu med pogajanji vključiti v njun ribiški sporazum.

Z gospodarskega vidika je pomembno, da flota Unije svoje ribolovne dejavnosti tudi v teh vodah izvaja v varnem pravnem okolju. Nadaljevanje partnerstva na področju ribištva je bistvenega pomena tudi za zagotovitev, da to ozemlje še naprej uživa koristi sektorske podpore iz Sporazuma v skladu s pravom Skupnosti in mednarodnim pravom ter v korist lokalnega prebivalstva.

Poleg tega so se Svetovalni svet za globokomorski ribolov, Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje posvetovali z zadevnim prebivalstvom Zahodne Sahare, da bi mu zagotovili, da lahko izrazi svoje mnenje o razširitvi partnerstva na vode, ki mejijo na Zahodno Saharo, in da bi imelo koristi od socialno-gospodarskih učinkov ribiškega sporazuma, sorazmerno z ribolovnimi dejavnostmi.

Unija ne posega v rezultat političnega procesa o končnem statusu Zahodne Sahare, ki poteka pod okriljem Združenih narodov, in vedno znova poudarja svojo zavezanost rešitvi spora v Zahodni Sahari.

Protokol zajema obdobje štirih let od datuma začetka uporabe. Cilj novega sporazuma je odražati načela reforme iz leta 2009: dobro upravljanje na področju ribištva in trajnosti, spoštovanje človekovih pravic, preglednost in nediskriminacija. Sprememba sporazuma je potrebna tudi za spoštovanje sodbe Sodišča z dne 27. februarja 2018 in zagotovitev pravne podlage za uporabo sporazuma v vodah ob obalah ozemlja Zahodne Sahare.

Letni finančni prispevek je 37 000 000 EUR, ki se letno povečuje, dokler v zadnjem letu ne doseže 42 400 000, na podlagi:

finančnega nadomestila za dostop plovil Unije v višini 19 100 000 EUR za prvo leto uporabe protokola, kar se v drugem letu poviša na 20 000 000 EUR in na 21 900 000 EUR v tretjem in četrtem letu;

b) podpore razvoju sektorske ribiške politike Kraljevine Maroko v višini 17 900 000 EUR na leto za prvo leto uporabe protokola, kar se v drugem letu poviša na 18 800 000 EUR in na 20 500 000 EUR v tretjem in četrtem letu. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne politike trajnostnega upravljanja ribolovnih virov na celinskih in pomorskih ribolovnih območjih Kraljevine Maroko.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu.

.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sklenitev Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu

Referenčni dokumenti

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Obravnava v odboru

21.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

23

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu

Referenčni dokumenti

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

14.1.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

17.1.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

21.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

7

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Datum predložitve

25.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 5. februar 2019Pravno obvestilo