Förfarande : 2018/0349(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0027/2019

Ingivna texter :

A8-0027/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0065

REKOMMENDATION     ***
PDF 185kWORD 63k
25.1.2019
PE 629.380v02-00 A8-0027/2019

om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och skriftväxlingen som åtföljer avtalet

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Alain Cadec

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och skriftväxlingen som åtföljer avtalet

(14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14367/2018),

–  med beaktande av utkastet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet (12983/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0033/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A8-0027/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.


MOTIVERING

Allmänna överväganden

Europeiska unionen och Konungariket Marocko har förhandlat fram ett nytt partnerskapsavtal om hållbart fiske i syfte att stärka de bilaterala förbindelserna och upprätta en dialog om fiskeriförvaltningen. Detta avtal är en del av den större ramen Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, som trädde i kraft 2000. Europeiska unionens domstol (domstolen) fastställde i sina domar C-104/16 P och C-266/16 om utelämnandet av Västsahara från tillämpningsområdet för såväl avtalet om ömsesidig liberalisering av handeln med jordbruks- och fiskeprodukter som partnerskapsavtalet om hållbart fiske.

Det första fiskeavtalet mellan EU och Marocko ingicks 1995. Parterna kunde 1999 emellertid inte enas om ett förnyande av protokollet. Därför fanns det inget avtal förrän det nuvarande partnerskapsavtalet om fiske trädde i kraft i februari 2007.

Det första protokollet till partnerskapsavtalet om fiske löpte ut den 27 februari 2011. Den föreskrev ett finansiellt bidrag på 36,1 miljoner euro, där 13,5 miljoner euro avsattes till stöd för den marockanska fiskeripolitiken. Fartyg från elva EU-medlemsstater kunde få fisketillstånd i Marocko i enlighet med avtalet och protokollet.

Ett andra protokoll som förhandlades fram i februari 2011 och som tillämpades provisoriskt fram till december 2011 godkändes inte av Europaparlamentet. Ett tredje protokoll ingicks i juli 2014 och löpte ut den 14 juli 2018. Avtalet som undertecknades med Marocko är ett blandat avtal som säkerställer tillgången till olika fiskarter. I utbyte beviljar EU ett ekonomiskt bidrag bestående av fiskerättigheter för EU-fartyg i partnerns territorialvatten samt finansiering för sektorsstödet.

Domstolens dom

I sin dom av den 27 februari 2018 bekräftade domstolen giltigheten av fiskeavtalet och det tillhörande protokollet, tillämpligt mellan den 15 juli 2014 och den 14 juli 2018. Domstolen fastställde dock att

”begreppet ’Marockos territorium’ i artikel 11 i partnerskapsavtalet ska ges samma betydelse som begreppet ’[Konungariket] Marockos territorium’ i artikel 94 i associeringsavtalet”. Domstolen har emellertid redan konstaterat att det senare begreppet ska förstås som en hänvisning till det geografiska område över vilket Konungariket Marocko utövar de fullständiga befogenheter som enligt folkrätten tillkommer suveräna stater, med undantag av varje annat territorium, som t.ex. Västsahara (dom av den 21 december 2016, rådet/Front Polisario, C-104/16 P, EU :C 2016 :973, punkterna 95 och 132). Under dessa förhållanden omfattas inte Västsaharas territorium av begreppet ”Marockos territorium” enligt artikel 11 i partnerskapsavtalet.

Domstolen konstaterar vidare att fiskeavtalet tillämpas på de vatten som befinner sig under Konungariket Marockos jurisdiktion eller omfattas av dess internationella ansvar. I enlighet med FN:s havsrättskonvention begränsas dock de vatten med avseende på vilka en kuststat har rätt att utöva sin suveränitet eller jurisdiktion enbart till vatten som angränsar till dess territorium och ingår i dess territorialhav eller dess ekonomiska zon. Domstolen fastställde därför att eftersom Västsahara inte ingår i Marockos territorium, kan de till Västsaharas territorium angränsande vatten inte anses ingå i Konungariket Marockos fiskezon enligt partnerskapet.

Domstolen fastställde i sin dom 104-16 P två villkor som ska vara avgörande, nämligen ett uttryckligt omnämnande av Västsahara samt erhållandet av befolkningens samtycke. Europeiska unionens råd har även lagt till ett tredje kriterium, nämligen att avtalet måste gynna lokalbefolkningen.

Förhandling av ett nytt avtal och protokoll med Konungariket Marocko

Rådet har bemyndigat kommissionen att inleda förhandlingar om en ändring av partnerskapsavtalet om fiske med Marocko. Syftet med förhandlingarna är att ändra avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko och ingående av ett protokoll till detta avtal i överensstämmelse med förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken och med rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande av den 13 juli 2011 om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (21.3.2018 COM (2018)0151).

Avtalets syfte är att främja ett hållbart och ansvarsfullt fiske och att bidra till full respekt för folkrätten, samtidigt som ömsesidiga fördelar för unionen och Marocko garanteras. I det nya protokollet ges fartyg från unionens flotta tillträde till de vatten som omfattas av avtalet och det gällande protokollet samt till angränsande vatten till det icke-självstyrande territoriet Västsahara, som säkerställer nödvändiga tillstånd för EU:s fiskeflotta.

I syfte att följa instruktionerna i rådets mandat har kommissionen inlett förhandlingar med de marockanska myndigheterna för att uppnå ett nytt avtal om fiske. Ett partnerskapsavtal om hållbart fiske paraferades i juli av Europeiska unionen och Konungariket Marocko.

I det nya partnerskapsavtalet om hållbart fiske fastställer kommissionen uttryckligen i artikel 1 h fiskezonerna som ”vattnen i östra Centralatlanten som ligger mellan breddgraderna 35° 47′18′′ Nord och 20° 46′ 13″ Nord, inbegripet angränsande vatten i Västsahara, som omfattar samtliga förvaltningsområden.

Vid förhandlingarna om ett nytt avtal ansåg kommissionen att det geografiska området kunde utvidgas till att omfatta Västsaharas territorium utan att slutsatserna i domstolens dom ifrågasätts, med förbehåll för tre villkor. För det första måste avtalet uttryckligen föreskriva att avtalet tillämpas på Västsaharas territorium. För det andra måste de berörda befolkningsgruppernas samtycke erhållas. För det tredje måste avtalet gynna lokalbefolkningen. När det gäller partnerskapsavtalet om fiske är det sista villkoret av avgörande betydelse, eftersom över 90 % av den europeiska fiskeflottans fångster fås i de angränsande vattnen till Västsaharas territorium(1).

Samråd med berörda befolkningsgrupper

För detta ändamål har Europeiska utrikestjänsten och kommissionen genomfört en samrådsprocess med Västsaharas lokalbefolkning och berörda parter. Majoriteten av parterna har varit positivt inställda till det nya fiskeavtalet och förnyandet av protokollet. Parterna har lyft fram de positiva effekterna med partnerskapet för utvecklingen av lokal ekonomisk verksamhet inom fiskesektorn.

Andra parter, bl.a. Polisario, som enligt Förenta nationerna representerar Västsaharas folk och är part i fredsprocessen, har inte velat delta i samrådet. De tekniska diskussionerna som har hållits med Polisario har visat att Polisarios motstånd till avtalet är principiellt.

Fördelar för fiskesektorn i Västsahara

Fiskesektorn är koncentrerad till zonerna Laâyoune, Boujdour och Dakhla. Enligt marockanska uppgifter omfattar sektorn 141 företag som arbetar med förädling av fiskeriprodukter i dessa städer, och sysselsätter direkt eller indirekt cirka 90 000 personer. Värdet av verksamheten inom fiskberedningssektorn uppskattas uppgå till cirka 4,9 miljarder dirham (cirka 450 miljoner euro) varav 2,6 miljarder dirham (cirka 240 miljoner euro) för export (cirka 60 % av exporten riktar sig till Europeiska unionen).

Fiskesektorn och fiskberedningssektorn är den största sysselsättningssektorn i området, men även den största exportsektorn. De flesta arbetstillfällena koncentreras dock fortfarande till själva fisket, eftersom det inte finns tillräckliga beredningsanläggningar som möjliggör ett bättre utnyttjande av produkterna. Följaktligen hör fiskesektorn till de sektorer som har den starkaste tillväxt- och sysselsättningspotentialen i Västsahara.

Unionen har bidragit till utvecklingen av beredningen av fiskeriprodukter i Västsahara. I överensstämmelse med bestämmelserna i protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko om sektorsstöd har unionen även finansierat ett stort antal åtgärder som exempelvis uppbyggnad av infrastruktur och utrustning till förbättring av konkurrenskraften och sysselsättningen inom beredningssektorn för fiskeriprodukter.

Avtalets och protokollets huvuddrag

Parterna ska enas om att unionens fartyg endast fiskar överskottet av den tillåtna fångstmängden som avses i artikel 62.2 och 62.3 i FN:s havsrättskonvention, som fastställs på ett tydligt och transparent sätt utifrån tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Parterna ska samarbeta i syfte att följa utvecklingen av fiskebeståndens tillstånd i fiskezonen. För detta ändamål har parterna enats om att hålla ett gemensamt vetenskapligt möte en gång om året i unionen och i Marocko växelvis.

Parterna ska, utifrån slutsatserna från det vetenskapliga mötet och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, gemensamt anta åtgärder som syftar till en hållbar förvaltning av fiskebestånden.

Varaktighet

Avtalet ska gälla under en obestämd tidsperiod, men protokollet ska gälla för en period av fyra år från och med den dag då det träder i kraft eller, om lämpligt, från och med den dag då det börjar tillämpas provisoriskt.

Fiskemöjligheter

(a)  För kategorin ”Småskaligt pelagiskt fiske i norra delen med snörpvad”: 22 fartyg, nedan kallad kategori 1.

(b)  För kategorin ”Småskaligt fiske i norra delen med bottenlångrev”: 35 fartyg, nedan kallad kategori 2.

(c)  För kategorin ”Småskaligt fiske i södra delen med backor och spön”: 10 fartyg, nedan kallad kategori 3.

(d)  För kategorin ”Demersalt fiske i södra delen med bottentrål och bottenlångrev”: 16 fartyg, nedan kallad kategori 4.

(e)  För kategorin ”Småskaligt tonfiskfiske med spö”: 27 fartyg, nedan kallad kategori 5.

(f)  För kategorin ”Industriellt pelagiskt fiske med pelagisk eller semipelagisk trål och snörpvad”: årlig kvot:

i)  85 000 ton för det första tillämpningsåret, 18 fartyg,

ii)  90 000 ton för det andra tillämpningsåret,18 fartyg,

iii)  100 000 ton för det tredje och fjärde tillämpningsåret, 18 fartyg,

nedan kallad kategori 6.

Ekonomisk ersättning

1. Det totala beräknade årliga värdet av protokollet är följande:

1.1. 48 100 000 euro under första tillämpningsåret. Beloppet ska fördelas enligt följande:

(a)  37 000 000 euro för ekonomisk ersättning i enlighet med artikel 12 i fiskeavtalet, fördelat enligt följande:

i)  19 100 000 euro för ekonomisk ersättning för unionsfartygens tillträde till den fiskezon som avses i artikel 12.2 a i fiskeavtalet,

ii)  17 900 000 EUR i form av sektorsstöd i enlighet med artikel 12.2 c i fiskeavtalet.

(b)  11 100 000 euro i form av de avgifter som fartygsägarna ska erlägga i enlighet med artikel 12.2 b i fiskeavtalet.

1.2. 50 400 000 euro under andra tillämpningsåret. Beloppet ska fördelas enligt följande:

(a)  38 800 000 euro för ekonomisk ersättning i enlighet med artikel 12 i fiskeavtalet, fördelat enligt följande:

i)  20 000 000 euro för ekonomisk ersättning för unionsfartygens tillträde till den fiskezon som avses i artikel 12.2 a i fiskeavtalet,

ii)  18 800 000 EUR i form av sektorsstöd i enlighet med artikel 12.2 c i fiskeavtalet.

(b)  11 600 000 euro i form av de avgifter som fartygsägarna ska erlägga i enlighet med artikel 12.2 b i fiskeavtalet.

1.3. 55 100 000 euro under tredje och fjärde tillämpningsåret, Beloppet ska fördelas enligt följande:

(a)  42 400 000 euro för ekonomisk ersättning i enlighet med artikel 12 i fiskeavtalet, fördelat enligt följande:

i)  21 900 000 euro för ekonomisk ersättning för unionsfartygens tillträde till den fiskezon som avses i artikel 12.2 a i fiskeavtalet,

ii)  20 500 000 EUR i form av sektorsstöd i enlighet med artikel 12.2 c i fiskeavtalet.

(b)  12 700 000 euro i form av de avgifter som fartygsägarna ska erlägga i enlighet med artikel 12.2 b i fiskeavtalet.

(1)

Jfr. Studie beställd av PECH-utskottet om fiske vid Andalusiens atlantkust.


YTTRANDE från budgetutskottet (11.12.2018)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet

(COM(2018)0678 – C8 – 2018/0349(NLE))

Föredragande av yttrande: José Manuel Fernandes

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 16 april 2018 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Marocko i syfte att ändra partnerskapsavtalet (som löpte ut den 14 juli 2018) och få till stånd ett nytt genomförandeprotokoll till det. Det nya fiskeavtalet upphäver det partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Marocko som trädde i kraft den 28 februari 2007. Det aktuella avtalet är en del av förbindelserna mellan unionen och Marocko, som återspeglas i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Kungariket Marocko, å andra sidan, som trädde i kraft 2000.

Dessa förhandlingar och de texter som blev resultatet beaktar fullt ut Europeiska unionens domstols dom av den 27 februari 2018 i mål C-266/165 enligt vilken fiskeavtalet och dess protokoll inte är tillämpligt på de till Västsaharas territorium angränsande vattnen. Med beaktande av domstolens överväganden och i överensstämmelse med båda parternas önskemål har det emellertid varit möjligt att kunna inkludera detta territorium och dess angränsande vatten i fiskepartnerskapet.

Ur ekonomisk synpunkt är det viktigt att unionens flotta utövar sin fiskeverksamhet, dessa vatten inberäknade, inom en rättsligt säker ram. Dessutom är fortsättningen på partnerskapet om fiske mycket viktigt för att detta territorium ska fortsätta kunna åtnjuta det sektorsstöd som tillhandahålls genom avtalet i linje med gemenskapsrätt och internationell rätt och till stöd för lokalbefolkningarna.

Vidare har den rådgivande nämnden för fjärrfiske, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten genomfört samråd med de berörda befolkningsgrupperna i Västsahara för att säkerställa att dessa har möjlighet att yttra sig om utvidgningen av partnerskapet till de till Västsahara angränsande vattnen och att de samhällsekonomiska vinsterna av fiskeavtalet ska komma dem till del proportionellt i förhållande till deras fiskeverksamhet.

Unionen föregriper inte utgången av den politiska process om Västsaharas slutliga status som leds av FN, och har alltid bekräftat sitt engagemang för en lösning av konflikten i Västsahara.

Protokollet omfattar en period på fyra år från och med den dag då det börjar tillämpas. Syftet med det nya avtalet är att återspegla principerna för 2009 års reform: god förvaltning på områdena fiske och hållbarhet, respekt för mänskliga rättigheter, transparens och icke-diskriminering. Det är också nödvändigt att ändra avtalet för att följa domstolens dom av den 27 februari 2018 och för att tillhandahålla den rättsliga grunden för att tillämpa avtalet på de till Västsaharas territorium angränsande vattnen.

Den årliga ekonomiska ersättningen uppgår till 37 000 000 euro, ökas varje år, och uppgår till 42 400 000 euro sista året, på grundval av följande:

a)  En ekonomisk ersättning för unionsfartygens tillträde på 19 100 000 euro för protokollets första tillämpningsår, 20 000 000 euro för det andra tillämpningsåret och 21 900 000 euro för det tredje och fjärde tillämpningsåret.

b)  Ett stöd till utvecklingen av en sektoriell fiskeripolitik i Marocko till ett belopp av 17 900 000 euro om året för protokollets första tillämpningsår, som ökas till 18 800 000 euro för det andra året och till 20 500 000 euro för det tredje och fjärde året. Stödet uppfyller de mål som fastställts inom den nationella politiken för hållbar förvaltning av inlands- och havsfiskets resurser i Marocko.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet

Referensnummer

COM(2018)06782018/0349(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

José Manuel Fernandes

13.11.2018

Behandling i utskott

21.11.2018

 

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

3

-

ENF

André Elissen

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

0

ENF

Marco Zanni

S&D

Pina Picierno

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet

Referensnummer

14367/2018 – C8-0033/2019 – COM(2018)06782018/0349(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

14.1.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

17.1.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

17.1.2019

BUDG

17.1.2019

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

20.11.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Alain Cadec

29.8.2018

 

 

 

Behandling i utskott

21.11.2018

 

 

 

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

7

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Ingivande

25.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

17

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos

7

-

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Renata Briano, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

EFDD

Tim Aker, David Coburn

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande