Διαδικασία : 2018/0164(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0028/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0028/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0074

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 290kWORD 106k
25.1.2019
PE 629.628v02-00 A8-0028/2019

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Εισηγητής: Fulvio Martusciello

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0329),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0317/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0028/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Όταν, το 1967, το Συμβούλιο ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τις οδηγίες 62/227/ΕΟΚ1 και 67/228/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου, ανελήφθη η δέσμευση θέσπισης οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών που να λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε εντός ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι δεν είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και τεχνικές συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, όταν στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ3 του Συμβουλίου, που είναι επί του παρόντος σε ισχύ, προβλέπει ότι αυτοί οι μεταβατικοί κανόνες πρέπει να αντικατασταθούν από ένα οριστικό καθεστώς που θα βασίζεται καταρχήν στη φορολόγηση των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών στο κράτος μέλος καταγωγής.

(1)  Όταν, το 1967, το Συμβούλιο ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τις οδηγίες 62/227/ΕΟΚ1 και 67/228/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου, ανελήφθη η δέσμευση θέσπισης οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών που να λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε εντός ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι δεν είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και τεχνικές συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, όταν στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ3 του Συμβουλίου, που είναι επί του παρόντος σε ισχύ, προβλέπει ότι αυτοί οι μεταβατικοί κανόνες πρέπει να αντικατασταθούν από ένα οριστικό καθεστώς που θα βασίζεται καταρχήν στη φορολόγηση των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών στο κράτος μέλος καταγωγής. Ωστόσο, οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες είναι πλέον σε ισχύ εδώ και αρκετές δεκαετίες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ένα περίπλοκο μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ, ευάλωτο στην ενδοενωσιακή διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες πάσχουν από πολυάριθμες ελλείψεις, ως αποτέλεσμα των οποίων το σύστημα ΦΠΑ δεν είναι ούτε πλήρως αποτελεσματικό ούτε συμβατό με τις απαιτήσεις μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς. Η ευπάθεια του μεταβατικού συστήματος ΦΠΑ κατέστη εμφανής μόλις λίγα χρόνια μετά την εισαγωγή του. Έκτοτε έχουν ληφθεί διάφορα νομοθετικά μέτρα (βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας, βραχύτερες προθεσμίες για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, τομεακός μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης) και μη νομοθετικές ενέργειες. Ωστόσο, από τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με το χάσμα του ΦΠΑ προκύπτει ότι τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ εξακολουθούν να είναι τεράστια. Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πρόταση από τη θέσπιση των ισχυόντων κανόνων περί ΦΠΑ το 1992, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ρίζας της διασυνοριακής απάτης. Στην ανακοίνωσή της, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», η Επιτροπή προσδιόρισε την πολυπλοκότητα των ισχυόντων κανόνων για τον ΦΠΑ ως ένα από τα μείζονα εμπόδια για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, το έλλειμμα ΦΠΑ, το οποίο ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ποσού των εσόδων από τον ΦΠΑ που πράγματι εισπράττεται και του θεωρητικού ποσού που αναμένεται να εισπραχθεί, έχει αυξηθεί, φθάνοντας σε 151,5 δισεκατομμύρια EUR το 2015 στην ΕΕ των 28. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για επείγουσα και εκτεταμένη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ με στόχο τη θέσπιση ενός οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ, ώστε να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί το διασυνοριακό εμπόριο εντός της Ένωσης και να ενισχυθεί η θωράκιση του συστήματος έναντι της απάτης.

__________________

__________________

1 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1301).

1 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1301).

2 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση και κανόνες εφαρμογής του κοινού συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303).

2 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση και κανόνες εφαρμογής του κοινού συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303).

3 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1)

3 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1)

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Επιπλέον, στο παρελθόν, η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάντοτε τόνιζε ότι ένα σύστημα ΦΠΑ που βασίζεται στη φορολόγηση στον τόπο καταγωγής ήταν η σωστή απάντηση για να προστατευτεί καλύτερα το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ από απάτες και να καταστεί περισσότερο σύμφωνο με την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η τρέχουσα πρωτοβουλία, ωστόσο, βασίζεται στην προτιμώμενη προσέγγιση φορολόγησης των κρατών μελών στον τόπο προορισμού, προκειμένου να επιτραπεί κάποια ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το Συμβούλιο, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, επιβεβαίωσε ότι ένα σύστημα με βάση την αρχή της χώρας καταγωγής δεν ήταν υλοποιήσιμο και κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένες τεχνικές εργασίες και σε ευρείας βάσης διάλογο με τα κράτη μέλη, για να εξετάσει λεπτομερώς τους διάφορους δυνατούς τρόπους υλοποίησης της αρχής της χώρας προορισμού3.

(2)  Το Συμβούλιο, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, επιβεβαίωσε ότι ένα σύστημα με βάση την αρχή της χώρας καταγωγής δεν ήταν υλοποιήσιμο και κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένες τεχνικές εργασίες και σε ευρείας βάσης διάλογο με τα κράτη μέλη, για να εξετάσει λεπτομερώς τους διάφορους δυνατούς τρόπους υλοποίησης της αρχής της χώρας προορισμού3. Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην Ένωση είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, για τη μείωση των κινδύνων διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και για την απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά και θα δημιουργήσει καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες για το διασυνοριακό εμπόριο. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να περιλάβει τις απαραίτητες αλλαγές που οφείλονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και την ψηφιοποίηση. Η παρούσα οδηγία ορίζει τα τεχνικά μέτρα για την εφαρμογή των αποκαλούμενων "ακρογωνιαίων λίθων" όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή στην πρόταση της 18ης Ιανουαρίου 2018. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τους προαναφερόμενους "ακρογωνιαίους λίθους" για να προχωρήσουν ταχέως στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

__________________

__________________

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//EL

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//EL

2 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2011, με θέμα «Πράσινη Βίβλος σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ — Προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52011AE1168

2 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2011, με θέμα «Πράσινη Βίβλος σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ — Προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52011AE1168

3 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ - 3167η συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2012 (βλ. ειδικότερα το σημείο B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

3 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ - 3167η συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2012 (βλ. ειδικότερα το σημείο B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

 

3a Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθεμένης αξίας, COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ1, καθορίζει τις τροποποιήσεις του συστήματος ΦΠΑ που θα ήταν απαραίτητες προκειμένου να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα με βάση την αρχή του προορισμού για τις ενδοενωσιακές εμπορικές συναλλαγές μέσω της φορολόγησης των διασυνοριακών παραδόσεων. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο επανεπιβεβαίωσε τα συμπεράσματα αυτού του σχεδίου δράσης και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη γνώμη του η αρχή της φορολόγησης στη χώρα καταγωγής, όπως προβλέπεται για το οριστικό σύστημα ΦΠΑ, πρέπει να αντικατασταθεί από την αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος προορισμού2.

(3)  Η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ1, καθορίζει τις τροποποιήσεις του συστήματος ΦΠΑ που θα ήταν απαραίτητες προκειμένου να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα με βάση την αρχή του προορισμού για τις ενδοενωσιακές εμπορικές συναλλαγές μέσω της φορολόγησης των διασυνοριακών παραδόσεων. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο επανεπιβεβαίωσε τα συμπεράσματα αυτού του σχεδίου δράσης και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη γνώμη του η αρχή της φορολόγησης στη χώρα καταγωγής, όπως προβλέπεται για το οριστικό σύστημα ΦΠΑ, πρέπει να αντικατασταθεί από την αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος προορισμού2. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη μείωση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ κατά 50 δισεκατομμύρια EUR κατ’ εκτίμηση, ετησίως.

__________________

__________________

1 Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016) 148final, 7.4.2016).

1 Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016) 148final, 7.4.2016).

2 Βλέπε: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/

2 Βλέπε: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει τη διαφάνεια του συστήματος, ιδίως μέσω της υποχρεωτικής ετήσιας δημοσίευσης των περιπτώσεων απάτης που διαπράττονται σε κάθε κράτος μέλος. Η διαφάνεια είναι μεταξύ άλλων σημαντική για την κατανόηση της κλίμακας της απάτης, την αύξηση της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και την άσκηση πίεσης στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν στα νομοθετικά του ψηφίσματα της 3ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών (COM (2017) 0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) και σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)), καθώς και στο νομοθετικό του ψήφισμα της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο συνολικός κανόνας για τις παραδόσεις αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοενωσιακών παραδόσεων αγαθών, και τις παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ότι ο προμηθευτής είναι υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ.

(13)  Ο συνολικός κανόνας για τις παραδόσεις αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοενωσιακών παραδόσεων αγαθών, και τις παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ότι ο προμηθευτής είναι υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ. Οι νέες αυτές αρχές θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να καταπολεμούν καλύτερα την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ιδίως την ενδοκοινοτική απάτη αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αυστηρά κριτήρια, τα οποία θα εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο από όλα τα κράτη μέλη, ώστε να καθοριστεί ποιες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, καθώς και να θεσπιστούν κοινοί κανόνες και διατάξεις που θα συνεπάγονται πρόστιμα και κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη να υποβάλλει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και να ελέγχει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά τα εν λόγω εναρμονισμένα κριτήρια σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντίστροφης επιβάρυνσης για κινητά αγαθά προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή τους με την εισαγωγή των νέων κανόνων σχετικά με τον υπόχρεο καταβολής ΦΠΑ στις ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών.

(15)  Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντίστροφης επιβάρυνσης για κινητά αγαθά προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή τους με την εισαγωγή των νέων κανόνων σχετικά με τον υπόχρεο καταβολής ΦΠΑ στις ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών. Με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ίσως δεν θα είναι πλέον αναγκαίο να απαιτείται η προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει σε εύθετο χρόνο την ανάγκη κατάργησης της πρότασης για προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή στις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να επανεξεταστεί η συχνότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ δυνάμει αυτού του ειδικού καθεστώτος, με την προσθήκη ότι οι υποκείμενοι στον φόρο που χρησιμοποιούν το καθεστώς υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ μηνιαίως δυνάμει του καθεστώτος όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους στην Ένωση υπερβαίνει τα 2 500 000 EUR.

(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή στις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να επανεξεταστεί η συχνότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ δυνάμει αυτού του ειδικού καθεστώτος, με την προσθήκη ότι οι υποκείμενοι στον φόρο που χρησιμοποιούν το καθεστώς υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ μηνιαίως δυνάμει του καθεστώτος όταν ο ετήσιος ΦΠΑ του κύκλου εργασιών τους στην Ένωση υπερβαίνει τα 2 500 000 EUR.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Ένα υψηλό επίπεδο μη συμμόρφωσης δεν συνεπάγεται μόνο οικονομικές απώλειες για τους συμμορφούμενους υποκείμενους στον φόρο αλλά, επιπλέον, απειλεί τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του φορολογικού συστήματος και δημιουργεί ένα γενικευμένο αίσθημα αδικίας μέσω της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Ένα αποτελεσματικό και κατανοητό σύστημα είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία δημόσιων εσόδων και την ανάληψη ευθύνης τόσο από τους πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την αδυναμία του συστήματος και παρακολουθούν την εξέλιξη της οικονομίας καθώς και τη δυναμική ανάπτυξη της ζήτησης για ορισμένες προμήθειες. Είναι επομένως απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα είναι επαρκώς δυναμικό ώστε να αντιμετωπίσει τις επιβλαβείς πρακτικές και να μειώσει το επίπεδο τόσο της εκούσιας (απάτη) όσο και της ακούσιας μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β)  Αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ που αναπτύσσουν ενδοκοινοτική διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα και για να διευκολυνθεί το εμπόριο και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να δημιουργήσει εκτενή και προσβάσιμη στο κοινό ενωσιακή διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης σχετικά με τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις. Η εν λόγω πολυγλωσσική δικτυακή πύλη θα πρέπει να παρέχει ταχεία πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ στα διάφορα κράτη μέλη, και ειδικότερα σχετικά με τους σωστούς συντελεστές ΦΠΑ για διαφορετικά αγαθά και υπηρεσίες στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και με τις προϋποθέσεις για μηδενικό συντελεστή. Η πύλη αυτή θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του σημερινού ελλείμματος ΦΠΑ.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26γ)  Η υπηρεσία μίας στάσης αποτελεί τον πυρήνα του νέου συστήματος που βασίζεται στον τόπο προορισμού, χωρίς την οποία η περιπλοκότητα του συστήματος ΦΠΑ και ο διοικητικός φόρτος θα αυξάνονταν σημαντικά. Για να εξασφαλιστούν η διαλειτουργικότητα, η ευκολία χρήσης και η μακροπρόθεσμη θωράκιση έναντι της απάτης, η υπηρεσία μίας στάσης για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργεί βάσει ενός εναρμονισμένου διασυνοριακού συστήματος πληροφορικής, το οποίο θα βασίζεται σε κοινά πρότυπα και θα επιτρέπει την αυτόματη ανάκτηση και εισαγωγή δεδομένων, για παράδειγμα μέσω της χρήσης ενιαίων τυποποιημένων εντύπων.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ενδοενωσιακής παράδοσης αγαθών ως νέας έννοιας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν οι όροι «Κοινότητα» και «κοινοτικός» με τους όρους «Ένωση» και «ενωσιακός» για να διασφαλιστεί επικαιροποιημένη και συνεκτική χρήση των όρων.

(28)  Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ενδοενωσιακής παράδοσης αγαθών ως νέας έννοιας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν οι όροι «Κοινότητα» και «κοινοτικός» με τους όρους «Ένωση» και «ενωσιακός» σε ολόκληρη την οδηγία για να διασφαλιστεί επικαιροποιημένη και συνεκτική χρήση των όρων.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Τα νομοθετικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ, την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ μπορούν να επιτύχουν μόνο εάν οι φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών συνεργαστούν στενότερα σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες για να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 8

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α)  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

«Άρθρο 8

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι προβλεπόμενες στα άρθρα 6 και 8 διατάξεις δε δικαιολογούνται πλέον, ιδίως από την άποψη της ουδετερότητας όσον αφορά τον ανταγωνισμό ή από την άποψη των ιδίων πόρων, υποβάλλει στο Συμβούλιο τις κατάλληλες προτάσεις.»

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι προβλεπόμενες στα άρθρα 6 και 8 διατάξεις δε δικαιολογούνται πλέον, ιδίως από την άποψη της ουδετερότητας όσον αφορά τον ανταγωνισμό ή από την άποψη των ιδίων πόρων, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις κατάλληλες προτάσεις.»

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ο αιτών είναι υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί για τελωνειακούς σκοπούς η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2.

Όταν ο αιτών είναι υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί για τελωνειακούς σκοπούς η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  απουσία ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος, όπως, μεταξύ άλλων:

 

i) νομιμοποίηση παράνομων εσόδων·

 

ii) φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη·

 

iii) κατάχρηση κονδυλίων και προγραμμάτων της Ένωσης·

 

iv) δόλια πτώχευση ή αφερεγγυότητα·

 

v) ασφαλιστική απάτη ή άλλου είδους οικονομική απάτη·

 

vi) δωροδοκία και/ή διαφθορά·

 

vii) έγκλημα στον κυβερνοχώρο·

 

viii) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

 

ix) αδικήματα στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού·

 

x) άμεση ή έμμεση ανάμιξη σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική φερεγγυότητα του αιτούντος, η οποία τεκμαίρεται είτε όταν ο αιτών διαθέτει ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια που να του επιτρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη δεόντως των χαρακτηριστικών του είδους της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε μέσω της προσκόμισης εγγυήσεων από ασφαλιστικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα οικονομικώς αξιόπιστα τρίτα μέρη.

γ)  αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική φερεγγυότητα του αιτούντος κατά τα τρία τελευταία έτη, η οποία τεκμαίρεται είτε όταν ο αιτών διαθέτει ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια που να του επιτρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη δεόντως των χαρακτηριστικών του είδους της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε μέσω της προσκόμισης εγγυήσεων από ασφαλιστικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα οικονομικώς αξιόπιστα τρίτα μέρη. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ένωση.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη ερμηνεία όσον αφορά τη χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική πράξη περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με την αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων, τα οποία θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Η πρώτη εκτελεστική πράξη εκδίδεται το αργότερο έναν μήνα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Για να ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, η Επιτροπή θεσπίζει προσαρμοσμένη διαδικασία για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση για την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούν οι φορολογικές αρχές προκειμένου να μπορούν να λάβουν απόφαση.

Ο υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση για την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες που απαιτούν οι φορολογικές αρχές προκειμένου να μπορούν να λάβουν απόφαση. Οι φορολογικές αρχές διεκπεραιώνουν την αίτηση χωρίς καθυστέρηση και θα πρέπει να υπόκεινται σε εναρμονισμένα κριτήρια σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την παροχή πληροφοριών.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν χορηγείται η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ. Το σύστημα ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για τις αλλαγές στην εν λόγω ιδιότητα.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται από τις φορολογικές αρχές στον αιτούντα μαζί με την απόφαση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης της αίτησης.

5.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση από τις φορολογικές αρχές στον αιτούντα μαζί με την απόφαση που ορίζει σαφώς τους λόγους της απόρριψης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης της αίτησης.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η απόφαση καθώς και οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο ενημερώνει τις φορολογικές αρχές χωρίς καθυστέρηση για κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση ισχύος της ιδιότητας. Η φορολογική ιδιότητα ανακαλείται από τις φορολογικές αρχές όταν δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 2.

6.  Ο υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο ενημερώνει τις φορολογικές αρχές εντός ενός μηνός για κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση ισχύος της ιδιότητας. Η φορολογική ιδιότητα ανακαλείται από τις φορολογικές αρχές όταν δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 2.Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών που χορήγησαν την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο επανεξετάζουν την εν λόγω απόφαση, τουλάχιστον κάθε δύο έτη, για να διασφαλίζουν ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αν ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για οποιοδήποτε στοιχείο ενδέχεται να επηρεάζει την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, όπως ορίζεται στην εκτελεστική πράξη, ή έχει εσκεμμένα αποκρύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο, υπόκειται σε αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13α – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Ένας υποκείμενος στον φόρο του οποίου έχει απορριφθεί η αίτηση για χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, ή ο οποίος έχει ενημερώσει με δική του πρωτοβουλία τη φορολογική αρχή ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2, μπορεί, το νωρίτερο έξι μήνες μετά από την ημερομηνία απόρριψης της αίτησης ή ανάκλησης της εν λόγω ιδιότητας, να υποβάλει εκ νέου αίτηση για χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13α – παράγραφος 6 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Για την εξασφάλιση ομοιόμορφων προτύπων όσον αφορά τον έλεγχο της συνεχιζόμενης επιλεξιμότητας για την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο και την ανάκληση της φορολογικής ιδιότητας εντός και μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή εκδίδει σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 6 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6γ.  Όταν εντός των τριών τελευταίων ετών έχει απορριφθεί αίτημα του αιτούντος τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, δεν χορηγείται στον αιτούντα η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται από τις φορολογικές αρχές όλων των κρατών μελών.

7.  Η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται από τις φορολογικές αρχές όλων των κρατών μελών. Οι εθνικοί μηχανισμοί θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται για τις εσωτερικές φορολογικές διαφορές σχετικά με τον ΦΠΑ μεταξύ των οικείων φορολογουμένων και της εθνικής φορολογικής αρχής·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 56 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 145 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

56α.  Στο άρθρο 145, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο Συμβούλιο προτάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 140 και 140α και των πρακτικών διαδικασιών εφαρμογής τους.»

«1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 140 και 140α και των πρακτικών διαδικασιών εφαρμογής τους.»

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 59 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 150 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

59α.  Στο άρθρο 150, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο Συμβούλιο προτάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 140 και 140α και των πρακτικών διαδικασιών εφαρμογής τους.»

«1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 140 και 140α και των πρακτικών διαδικασιών εφαρμογής τους.»

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 68 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 166

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

68α.  Το άρθρο 166 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 166

Άρθρο 166

«Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το συντομότερο δυνατόν στο Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με τους κοινούς κανόνες εφαρμογής του ΦΠΑ όσον αφορά τις πράξεις που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2.»

«Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το συντομότερο δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με τους κοινούς κανόνες εφαρμογής του ΦΠΑ όσον αφορά τις πράξεις που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2.»

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 123 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 293 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

123α.  Στο άρθρο 293 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε τετραετία μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των εθνικών ρυθμίσεων, από σχετικές προτάσεις που αποσκοπούν στα ακόλουθα:»

«Κάθε τετραετία μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των εθνικών ρυθμίσεων, από σχετικές προτάσεις που αποσκοπούν στα ακόλουθα:»

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 166 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 395 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

166α.  Στο άρθρο 395, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»

«3.  Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 166 β (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 396 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

166 β.  Στο άρθρο 396, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»

«3.  Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 169 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 404 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

169α.  Μετά το άρθρο 404 παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 404α:

 

«Άρθρο 404a

 

Εντός τεσσάρων ετών από την έκδοση της οδηγίας του Συμβουλίου (ΕΕ) …/…* +, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση για την εφαρμογή και υλοποίηση των νέων διατάξεων της παρούσας οδηγίας που συνοδεύεται, κατά περίπτωση [και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των εθνικών ρυθμίσεων], από προτάσεις.»

 

_______________

 

* Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) .../... της ... που τροποποιεί ... (ΕΕ ...).

 

+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) και να προστεθεί ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 169 β (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 404 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

169β.  Μετά το άρθρο 404α παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 404β:

 

«Άρθρο 404β

 

Εντός δύο ετών από την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) …/…* + του Συμβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών, δεδομένης της σημασίας της αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την επιτυχία του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ.»

 

________________

 

* Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) .../... της ... που τροποποιεί ... (ΕΕ ...).

 

+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) και να προστεθεί ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 173 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 411 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

173α.  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 13α:

 

«Άρθρο 411a

 

Έως την 1η Ιουνίου 2020 το αργότερο, η Επιτροπή δημιουργεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκτενή, πολυγλωσσική και προσβάσιμη στο κοινό ενωσιακή διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης σχετικά με τον ΦΠΑ, στην οποία επιχειρήσεις και καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς ανακρίβειες σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ – καθώς και σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που επωφελούνται από μειωμένους συντελεστές ή απαλλαγές – και όλες τις συναφείς λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του οριστικού συστήματος ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη.

 

Συμπληρωματικά προς την πύλη αυτή, δημιουργείται μηχανισμός αυτόματης ειδοποίησης. Ο εν λόγω μηχανισμός διασφαλίζει την αυτόματη ειδοποίηση των φορολογουμένων σχετικά με αλλαγές και επικαιροποιήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ των κρατών μελών. Οι εν λόγω αυτόματες ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή και το αργότερο πέντε ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης.»

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 34 και άρθρο 49 α (νέο)

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 1a

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

(1)  Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 34

«Άρθρο 34

1.   Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στους τομείς εργασίας του Eurofisc της επιλογής τους και μπορούν επίσης να αποφασίσουν να μην συμμετέχουν πλέον σε οιονδήποτε τομέα εργασίας του Eurofisc.

1.   Η Επιτροπή παρέχει την αναγκαία τεχνική και επιμελητειακή στήριξη στο Eurofisc. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες μπορούν να ανταλλάσσονται στο Eurofisc, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

2.   Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε τομέα εργασίας του Eurofisc συμμετέχουν ενεργώς στην πολυμερή ανταλλαγή στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών.

2.   Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στους τομείς εργασίας του Eurofisc και συμμετέχουν ενεργώς στην πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών.

3.   Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται είναι εμπιστευτικές, σύμφωνα με το άρθρο 55.

3.   Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, να διαβιβάζουν τις συναφείς πληροφορίες που αφορούν τα πιο σοβαρά διασυνοριακά αδικήματα ΦΠΑ στην Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

 

3α.   Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc μπορούν να ζητούν συναφείς πληροφορίες από την Ευρωπόλ και την OLAF. Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc θέτουν τις πληροφορίες που έλαβαν από την Ευρωπόλ και την OLAF στη διάθεση των λοιπών συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc· οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα.»

 

(2)   Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 49α:

 

«Άρθρο 49a

 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θεσπίζουν κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και την εκούσια μη συμμόρφωση και δημοσιεύουν σε ετήσια βάση τις εθνικές εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες ΦΠΑ που προκύπτουν από τις εν λόγω απάτες, καθώς και εκτιμήσεις για το σύνολο της Ένωσης. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις πρακτικές ρυθμίσεις για το εν λόγω στατιστικό σύστημα. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 58 παράγραφος 2.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32010R0904)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

11.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Fulvio Martusciello

20.6.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

Ημερομηνία κατάθεσης

25.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Γεώργιος Κύρτσος, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

0

-

 

 

10

0

ECR

Ashley Fox, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου