Menettely : 2018/0164(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0028/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0028/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0074

MIETINTÖ     *
PDF 237kWORD 99k
25.1.2019
PE 629.628v02-00 A8-0028/2019

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta

(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Fulvio Martusciello

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta

(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0329),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0317/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0028/2019),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Kun neuvosto hyväksyi vuonna 1967 yhteisen arvonlisäverojärjestelmän neuvoston direktiiveillä 62/227/ETY1 ja 67/228/ETY2, sitouduttiin ottamaan käyttöön jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa lopullinen arvonlisäverojärjestelmä, joka toimisi samalla tavalla kuin yksittäisen jäsenvaltion sisällä. Poliittiset ja tekniset edellytykset eivät kuitenkaan olleet vielä otolliset tällaiselle järjestelmälle siinä vaiheessa, kun jäsenvaltioiden väliset verotukselliset rajat poistettiin vuoden 1992 lopussa, joten hyväksyttiin arvonlisäveroa koskeva siirtymäjärjestelmä. Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY3, joka on tällä hetkellä voimassa, säädetään, että nämä siirtymäsäännöt on korvattava lopullisella järjestelmällä, joka periaatteessa perustuu tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten verottamiseen alkuperäjäsenvaltiossa.

(1)  Kun neuvosto hyväksyi vuonna 1967 yhteisen arvonlisäverojärjestelmän neuvoston direktiiveillä 62/227/ETY1 ja 67/228/ETY2, sitouduttiin ottamaan käyttöön jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa lopullinen arvonlisäverojärjestelmä, joka toimisi samalla tavalla kuin yksittäisen jäsenvaltion sisällä. Poliittiset ja tekniset edellytykset eivät kuitenkaan olleet vielä otolliset tällaiselle järjestelmälle siinä vaiheessa, kun jäsenvaltioiden väliset verotukselliset rajat poistettiin vuoden 1992 lopussa, joten hyväksyttiin arvonlisäveroa koskeva siirtymäjärjestelmä. Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY3, joka on tällä hetkellä voimassa, säädetään, että nämä siirtymäsäännöt on korvattava lopullisella järjestelmällä, joka periaatteessa perustuu tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten verottamiseen alkuperäjäsenvaltiossa. Nämä siirtymäsäännökset ovat kuitenkin olleet voimassa jo vuosikymmeniä, minkä vuoksi on syntynyt monimutkainen siirtymäkauden alv-järjestelmä, joka mahdollistaa rajat ylittävät unionin sisäiset alv-petokset. Näissä siirtymäsäännöissä on monia puutteita, joiden vuoksi alv-järjestelmä ei ole täysin tehokas eikä todellisten sisämarkkinoiden vaatimusten mukainen. Siirtymäkauden alv-järjestelmän haavoittuvuus tuli ilmi vain muutamia vuosia siitä, kun järjestelmä oli otettu käyttöön. Sen jälkeen on toteutettu useita lainsäädännöllisiä toimia (hallinnollisen yhteistyön parantaminen, yhteenvetoilmoitusten antamisen määräaikojen lyhentäminen, alakohtainen käännetty verovelvollisuus) ja muita kuin lainsäädännöllisiä toimia. Alv-vajeesta tehdyt uusimmat tutkimukset osoittavat kuitenkin, että valtavia summia arvonlisäveroja jää edelleen perimättä. Tämä on ensimmäinen lainsäädäntöehdotus sen jälkeen, kun nykyiset alv-säännöt otettiin käyttöön vuonna 1992, ja sillä pyritään käsittelemään rajatylittävien petosten perussyitä. Komissio pani 28 päivänä lokakuuta 2015 esittämässään tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille” merkille tämänhetkisten arvonlisäverosäännösten monimutkaisuuden ja piti sitä yhtenä sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen suurimpana esteenä. Samalla alv-vaje, joka määritellään todella kerättyjen arvonlisäverotulojen ja teoreettisesti kerättävissä olevan määrän välisenä erotuksena, on kasvanut, ja se oli 151,5 miljardia euroa EU28:ssa vuonna 2015. Tämä osoittaa, että arvonlisäverojärjestelmää olisi uudistettava pikaisesti ja kattavasti, jotta saadaan aikaan lopullinen alv-järjestelmä ja voidaan edistää ja yksinkertaistaa unionin sisäistä rajat ylittävää kauppaa ja jotta järjestelmästä saadaan petoksille vähemmän altis.

__________________

__________________

1 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1301).

1 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1301).

2 Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädäntöjen yhdenmukaistamisesta, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1303).

2 Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädäntöjen yhdenmukaistamisesta, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1303).

3 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

3 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Komissio ja parlamentti ovat aina pitäneet alkuperäjäsenvaltiossa tapahtuvaan verotukseen perustuvaa arvonlisäverojärjestelmää ratkaisuna siihen, miten unionin arvonlisäverojärjestelmästä saadaan petoksille vähemmän altis, ja tämä sopii parhaiten yhteen myös sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kanssa. Käsillä oleva aloite perustuu kuitenkin jäsenvaltioiden kannattamaan määräpaikassa tapahtuvaan verotukseen, joka jättää jäsenvaltioille tietyn liikkumavaran arvonlisäverokantojen määrittämisessä.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Neuvosto vahvisti Euroopan parlamentin1 ja talous- ja sosiaalikomitean2 tukemana, että alkuperään perustuvaa järjestelmää ei ole mahdollista saavuttaa, ja kehotti komissiota tekemään perusteellista teknistä työtä ja käymään jäsenvaltioiden kanssa laaja-alaista vuoropuhelua, jotta se voi tarkastella yksityiskohtaisesti eri mahdollisuuksia panna määräpaikkaperiaate täytäntöön.

(2)  Neuvosto vahvisti Euroopan parlamentin1 ja talous- ja sosiaalikomitean2 tukemana, että alkuperään perustuvaa järjestelmää ei ole mahdollista saavuttaa, ja kehotti komissiota tekemään perusteellista teknistä työtä ja käymään jäsenvaltioiden kanssa laaja-alaista vuoropuhelua, jotta se voi tarkastella yksityiskohtaisesti eri mahdollisuuksia panna määräpaikkaperiaate täytäntöön3, jotta voidaan varmistaa, että tavaroiden toimittamista jäsenvaltiosta toiseen verotetaan ikään kuin tavarat toimitettaisiin ja vastaanotettaisiin yhdessä jäsenvaltiossa. Yhtenäisen unionin alv-alueen luominen on hyvin tärkeää, jotta voidaan vähentää säännösten noudattamisesta yrityksille, erityisesti rajatylittävää toimintaa harjoittaville pk-yrityksille, aiheutuvia kustannuksia ja rajat ylittävien alv-petosten riskiä sekä yksinkertaistaa arvonlisäveroon liittyviä menettelyjä. Lopullinen alv-järjestelmä vahvistaa sisämarkkinoita ja luo entistä paremman liiketoimintaympäristön rajat ylittävälle kaupalle. Lopulliseen järjestelmään olisi sisällytettävä teknisen kehityksen ja digitalisaation edellyttämät muutokset. Tässä direktiivissä säädetään teknisistä toimenpiteistä komission 18 päivänä tammikuuta 2018 antamassaan ehdotuksessa3 a vahvistamien suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä näitä suuntaviivoja koskevat päätökset, jotta tämän direktiivin täytäntöönpanossa voitaisiin edetä nopeasti.

__________________

__________________

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. lokakuuta 2011 alv:n tulevaisuudesta (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P7-TA-2011-0436

1Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. lokakuuta 2011 alv:n tulevaisuudesta (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P7-TA-2011-0436

2 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011, aiheesta ”Vihreä kirja alv:n tulevaisuudesta – Kohti yksinkertaisempaa, vahvempaa ja tehokkaampaa alv-järjestelmää” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A52011AE1168

2 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011, aiheesta ”Vihreä kirja alv:n tulevaisuudesta – Kohti yksinkertaisempaa, vahvempaa ja tehokkaampaa alv-järjestelmää” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A52011AE1168

3 Neuvoston päätelmät arvonlisäveron tulevaisuudesta – talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 3167. istunto, Bryssel, 15. toukokuuta 2012 (ks. erityisesti kohta B 4)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

3 Neuvoston päätelmät arvonlisäveron tulevaisuudesta – talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 3167. istunto, Bryssel, 15. toukokuuta 2012 (ks. erityisesti kohta B 4)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

 

3 a Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta (COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Komissio esittää arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan1 arvonlisäverojärjestelmään muutoksia, jotka ovat tarpeen tällaisen määräpaikkaan perustuvan järjestelmän kehittämiseksi unionin sisäistä kauppaa varten. Tällaisessa järjestelmässä verotettaisiin rajat ylittäviä tavaroiden luovutuksia ja palvelujen suorituksia. Neuvosto vahvisti myöhemmin kyseisessä toimintasuunnitelmassa esitetyt päätelmät ja totesi muun muassa, että lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä käyttöön otettavaksi suunniteltu periaate, jonka mukaan verotus tapahtuisi alkuperäjäsenvaltiossa, olisi sen mielestä korvattava periaatteella, jonka mukaan verotus tapahtuu määräjäsenvaltiossa2.

(3)  Komissio esittää arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan1 arvonlisäverojärjestelmään muutoksia, jotka ovat tarpeen tällaisen määräpaikkaan perustuvan järjestelmän kehittämiseksi unionin sisäistä kauppaa varten. Tällaisessa järjestelmässä verotettaisiin rajat ylittäviä tavaroiden luovutuksia ja palvelujen suorituksia. Neuvosto vahvisti myöhemmin kyseisessä toimintasuunnitelmassa esitetyt päätelmät ja totesi muun muassa, että lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä käyttöön otettavaksi suunniteltu periaate, jonka mukaan verotus tapahtuisi alkuperäjäsenvaltiossa, olisi sen mielestä korvattava periaatteella, jonka mukaan verotus tapahtuu määräjäsenvaltiossa2. Tämän muutoksen avulla olisi tarkoitus osaltaan vähentää rajat ylittäviä alv-petoksia arviolta 50 miljardilla eurolla vuosittain.

__________________

__________________

1 Arvonlisäveroa koskeva toimintasuunnitelma – Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

1 Arvonlisäveroa koskeva toimintasuunnitelma – Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

2 Katso: http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/

2 Katso: http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Jotta voitaisiin varmistaa jäsenvaltioiden tehokas yhteistyö, komission olisi taattava järjestelmän avoimuus erityisesti kussakin jäsenvaltiossa tehtyjen alv-petosten pakollisen vuosittaisen julkistamisen avulla. Avoimuus on tärkeää myös petosten laajuuden ymmärtämisen, kansalaisten tietoisuuden lisäämisen ja jäsenvaltioiden painostamisen kannalta.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Euroopan parlamentin kantoihin 3 päivänä lokakuuta 2018 annetuissa lainsäädäntöpäätöslauselmissa ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten (COM(2017)0569 – C80363/2017 –2017/0251(CNS)) ja ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) sekä 3 päivänä heinäkuuta 2018 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tavaroiden luovutuksia, myös tavaroiden unioniluovutuksia, ja palvelujen suorituksia koskevana yleissääntönä olisi oltava, että tavaroiden luovuttaja tai palvelujen suorittaja on velvollinen maksamaan arvonlisäveron.

(13)  Tavaroiden luovutuksia, myös tavaroiden unioniluovutuksia, ja palvelujen suorituksia koskevana yleissääntönä olisi oltava, että tavaroiden luovuttaja tai palvelujen suorittaja on velvollinen maksamaan arvonlisäveron. Nämä uudet periaatteet auttavat jäsenvaltioita torjumaan arvonlisäveropetoksia ja erityisesti karusellipetoksia, joiden arvoksi arvioidaan ainakin 50 miljardia euroa vuodessa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Olisi otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaisella tavalla sovellettavat tiukat perusteet sen määrittämiseksi, mille yrityksille voidaan myöntää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, ja olisi laadittava yhteisiä sääntöjä ja säännöksiä, joiden avulla rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja ja seuraamuksia.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)  Komission olisi annettava lisäohjeita ja varmistettava, että jäsenvaltiot soveltavat näitä yhdenmukaisia perusteita koko unionissa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Siirrettäviä tavaroita koskevan käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän väliaikaista soveltamista koskevia sääntöjä olisi tarkistettava, jotta varmistetaan, että ne ovat linjassa sellaisten uusien sääntöjen käyttöönoton kanssa, jotka koskevat henkilöä, joka on velvollinen maksamaan arvonlisäveron tavaroiden unioniluovutuksissa.

(15)  Siirrettäviä tavaroita koskevan käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän väliaikaista soveltamista koskevia sääntöjä olisi tarkistettava, jotta varmistetaan, että ne ovat linjassa sellaisten uusien sääntöjen käyttöönoton kanssa, jotka koskevat henkilöä, joka on velvollinen maksamaan arvonlisäveron tavaroiden unioniluovutuksissa. Tämän direktiivin täytäntöönpanon myötä käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän väliaikainen soveltaminen ei ehkä enää olisi välttämätöntä. Tämän vuoksi komission olisi analysoitava aikanaan tarvetta peruuttaa käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän väliaikaista soveltamista koskeva ehdotus.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jotta voidaan varmistaa suurten yritysten arvonlisäveroa koskevien raportointivelvoitteiden yhdenmukaisuus, tämän erityisjärjestelmän mukaisten arvonlisäveroilmoitusten antamisen tiheyttä olisi tarkistettava lisäämällä säännökseen, että järjestelmää käyttävien verovelvollisten on annettava järjestelmän mukaiset kuukausittaiset arvonlisäveroilmoitukset, jos verovelvollisten vuosittainen liikevaihto unionissa on yli 2 500 000 euroa.

(23)  Jotta voidaan varmistaa suurten yritysten arvonlisäveroa koskevien raportointivelvoitteiden yhdenmukaisuus, tämän erityisjärjestelmän mukaisten arvonlisäveroilmoitusten antamisen tiheyttä olisi tarkistettava lisäämällä säännökseen, että järjestelmää käyttävien verovelvollisten on annettava järjestelmän mukaiset kuukausittaiset arvonlisäveroilmoitukset, jos verovelvollisten vuosittainen alv-liikevaihto unionissa on yli 2 500 000 euroa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Sääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa taloudellista tappiota sääntöjä noudattaville verovelvollisille ja uhkaa lisäksi verotusjärjestelmän yhteenkuuluvuutta ja yhdenmukaisuutta ja luo yleistä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta vääristämällä kilpailua. Järjestelmän olisi oltava tehokas ja ymmärrettävä, jotta se tuottaisi valtiolle tuloja ja jotta sekä kansalaiset että yritykset kokisivat sen omakseen.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Tilastot osoittavat, että petosten tekijät käyttävät hyväkseen järjestelmän heikkoutta ja seuraavat talouskehitystä sekä tiettyjen tavaroiden kysynnän voimakasta kasvua. Tämän vuoksi on tarpeen perustaa järjestelmä, joka on riittävän luja, jotta voidaan puuttua haitallisiin käytäntöihin ja vähentää niin vapaaehtoisen noudattamatta jättämisen (petosten) kuin tahattoman noudattamatta jättämisen määrää.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b)  Komission olisi keskityttävä erityisesti yhteisön sisäistä rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittavien pk-yritysten tarpeisiin ja edistettävä sisämarkkinoilla käytävää kauppaa ja lisättävä oikeusvarmuutta perustamalla yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kattava ja julkisesti käytettävissä oleva verkkoportaali, jonka avulla yritykset saisivat tietoa arvonlisäverosta unionissa. Monikielisen verkkoportaalin olisi annettava nopeasti ajantasaisia ja tarkkoja tietoja arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa ja etenkin erilaisten tavaroiden ja palveluiden oikeista arvonlisäverokannoista eri jäsenvaltioissa sekä nollaverokannan ehdoista. Tällainen verkkoportaali voisi myös auttaa käsittelemään tämänhetkistä alv-vajetta.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 c)  Keskitetty asiointipiste muodostaa uuden määräpaikkaperiaatteeseen perustuvan järjestelmän ytimen, ja ilman sitä alv-järjestelmän monimutkaisuus sekä hallinnollinen rasite kasvaisivat huomattavasti. Yhteentoimivuuden, helppokäyttöisyyden ja tulevan petoksilta suojaamisen helpottamiseksi yritysten keskitetyn asiointipisteen olisi käytettävä toiminnassaan yhdenmukaistettua ja rajat ylittävää tietojärjestelmää, joka perustuu yhteisiin standardeihin ja mahdollistaa tietojen automaattisen haun ja syötön esimerkiksi yhdenmukaistettujen standardilomakkeiden avulla.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Koska tavaroiden unioniluovutus otetaan käyttöön uutena käsitteenä, on aiheellista korvata ilmaisu ”yhteisö” ilmaisulla ”unioni”, jotta voidaan varmistaa ilmaisun ajan tasalle saatettu ja johdonmukainen käyttö.

(28)  Koska tavaroiden unioniluovutus otetaan käyttöön uutena käsitteenä, on aiheellista korvata ilmaisu ”yhteisö” ilmaisulla ”unioni”, jotta voidaan varmistaa ilmaisun ajan tasalle saatettu ja johdonmukainen käyttö koko direktiivissä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a)  Arvonlisäverojärjestelmän uudistusta, alv-petosten torjuntaa ja alv-vajeen vähentämistä koskevien lainsäädännöllisten toimenpiteiden onnistuminen edellyttää, että jäsenvaltioiden veroviranomaiset tekevät tiiviimpää yhteistyötä keskinäisen luottamuksen hengessä ja vaihtavat asian kannalta merkityksellisiä tietoja voidakseen hoitaa tehtävänsä.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

8 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

”8 artikla

Komissio tekee neuvostolle aiheelliset ehdotukset, jos se katsoo, että 6 ja 8 artiklassa tarkoitetut säännökset eivät enää ole perusteltuja erityisesti kilpailun tasapuolisuuden tai omien varojen kannalta.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheelliset ehdotukset, jos se katsoo, että 6 ja 8 artiklassa tarkoitetut säännökset eivät enää ole perusteltuja erityisesti kilpailun tasapuolisuuden tai omien varojen kannalta.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos hakija on verovelvollinen, jolle on myönnetty tullialalla valtuutetun talouden toimijan asema, 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden katsotaan täyttyvän.

Jos hakija on verovelvollinen, jolle on myönnetty tullialalla valtuutetun talouden toimijan asema, 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden katsotaan täyttyvän tämän direktiivin soveltamiseksi.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  hakijalla ei ole merkintöjä taloudelliseen toimintaansa liittyvistä vakavista rikoksista, joita ovat esimerkiksi

 

i) rahanpesu;

 

ii) verovilppi ja veropetokset;

 

iii) unionin varojen ja ohjelmien väärinkäyttö;

 

iv) konkurssipetos tai maksukyvyttömyyspetos;

 

v) vakuutuspetos tai muu talouspetos;

 

vi) lahjonta ja/tai korruptio;

 

vii) kyberrikollisuus;

 

viii) rikollisjärjestöön osallistuminen;

 

ix) kilpailulainsäädäntöön liittyvä rikkomus;

 

x) suora tai epäsuora osallistuminen terrorismiin.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  todiste hakijan vakavaraisuudesta, joka katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan taloudellinen asema on hyvä ja riittää täyttämään hakijan sitoumukset asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen tai kun esitetään vakuutus- tai muiden finanssilaitosten taikka muiden taloudellisesti luotettavien kolmansien osapuolten antamat vakuudet.

c)  todiste hakijan vakavaraisuudesta kolmen viime vuoden ajalta, joka katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan taloudellinen asema on hyvä ja riittää täyttämään hakijan sitoumukset asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen tai kun esitetään vakuutus- tai muiden finanssilaitosten taikka muiden taloudellisesti luotettavien kolmansien osapuolten antamat vakuudet. Hakijalla on oltava pankkitili jossakin unioniin sijoittautuneessa rahoituslaitoksessa.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jotta voidaan varmistaa luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntämistä koskevien sääntöjen yhdenmukainen tulkinta, komissio antaa jäsenvaltioille täytäntöönpanosäädöksellä koko unionissa noudatettavia lisäohjeita asemaa koskevien perusteiden arvioinnista. Ensimmäiset täytäntöönpanosäädökset vahvistetaan viimeistään kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa koskevien hakemusten kannustamiseksi komissio ottaa käyttöön pienille ja keskisuurille yrityksille räätälöidyn menettelyn.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Verovelvollisen, joka hakee luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa, on toimitettava veroviranomaisille kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot.

Verovelvollisen, joka hakee luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa, on toimitettava veroviranomaisille kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat asiaankuuluvat tiedot. Veroviranomaisten on käsiteltävä hakemus viipymättä ja veroviranomaisiin olisi sovellettava yhdenmukaisia perusteita kaikissa jäsenvaltioissa tietojen toimittamisen yhteydessä.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kun luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema myönnetään, sitä koskevat tiedot on asetettava saataville ALV-tietojen vaihtojärjestelmän (VIES) kautta. Aseman muutoksia koskevat tiedot on päivitettävä järjestelmään viipymättä.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos hakemus hylätään, veroviranomaisten on ilmoitettava hakijalle hylkäysperusteet yhdessä päätöksen kanssa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle myönnetään oikeus hakea muutosta mahdolliseen hakemuksen hylkäyspäätökseen.

5.  Jos hakemus hylätään, veroviranomaisten on ilmoitettava hakijalle viipymättä hylkäysperusteet yhdessä päätöksen kanssa, jossa ilmoitetaan selkeästi hylkäysperusteet. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle myönnetään oikeus hakea kohtuullisen ajan kuluessa muutosta mahdolliseen hakemuksen hylkäyspäätökseen.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos hakemus hylätään, päätös sekä hylkäysperusteet on ilmoitettava toisten jäsenvaltioiden veroviranomaisille.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Verovelvollisen, jolle on myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, on ilmoitettava veroviranomaisille viipymättä kaikista päätöksen tekemisen jälkeen ilmenevistä seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan aseman voimassaoloon. Veroviranomaisten on peruttava tämä verotuksellinen asema, jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

6.  Verovelvollisen, jolle on myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, on ilmoitettava veroviranomaisille kuukauden kuluessa kaikista päätöksen tekemisen jälkeen ilmenevistä seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan aseman voimassaoloon. Veroviranomaisten on peruttava tämä verotuksellinen asema, jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty. Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntäneen jäsenvaltion veroviranomaisten on tarkasteltava päätöstä uudelleen vähintään kahden vuoden välein sen varmistamiseksi, että ehdot täyttyvät edelleen. Jos verovelvollinen ei ole ilmoittanut veroviranomaisille jostakin täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetusta seikasta, joka saattaa vaikuttaa luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaan, tai on tarkoituksellisesti pimittänyt sen, verovelvolliselle on määrättävä oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia seuraamuksia, mihin voi sisältyä myös luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman menettäminen.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Verovelvollinen, jolta on evätty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema tai joka on omasta aloitteestaan ilmoittanut veroviranomaiselle, ettei hän enää täytä 2 kohdassa säädettyjä perusteita, voi aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua tämän aseman epäyksestä tai sen peruuttamisesta hakea uudelleen luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa edellyttäen, että kaikki asiaa koskevat perusteet täyttyvät.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 6 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Komissio antaa asiaankuuluvia ohjeita varmistaakseen, että sen valvomiseen, että verovelvollinen on edelleen oikeutettu luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaan, ja aseman peruuttamiseen kyseisessä ja kaikissa jäsenvaltioissa, sovelletaan yhdenmukaisia standardeja.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 6 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 c.  Jos hakijalta on kolmen viime vuoden aikana evätty valtuutetun taloudellisen toimijan asema unionin tullikoodeksin nojalla, hakijalle ei myönnetä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kaikkien jäsenvaltioiden veroviranomaisten on tunnustettava yhdessä jäsenvaltiossa myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema.

7.  Kaikkien jäsenvaltioiden veroviranomaisten on tunnustettava yhdessä jäsenvaltiossa myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema. Kansallisia järjestelyjä sovelletaan edelleen asianomaisen veronmaksajan ja kansallisen veroviranomaisen välisiin sisäisiin alv-riitoihin.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 56 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

145 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

56 a)  Korvataan 145 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Komissio tekee neuvostolle tarvittaessa ja viipymättä ehdotukset 143 ja 144 artiklassa säädettyjen vapautusten soveltamisalan täsmentämiseksi ja niiden käytännön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi.

”1.  Komissio tekee Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa ja viipymättä ehdotukset 143 ja 144 artiklassa säädettyjen vapautusten soveltamisalan täsmentämiseksi ja niiden käytännön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 59 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

150 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

59 a)  Korvataan 150 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Komissio tekee neuvostolle tarvittaessa ja viipymättä ehdotukset 148 artiklassa säädettyjen vapautusten soveltamisalan täsmentämiseksi ja niiden käytännön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi.

”1.  Komissio tekee Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa ja viipymättä ehdotukset 148 artiklassa säädettyjen vapautusten soveltamisalan täsmentämiseksi ja niiden käytännön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 68 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

166 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

68 a)  Korvataan 166 artikla seuraavasti:

166 artikla

166 artikla

Komissio tekee neuvostolle tarvittaessa ja viipymättä ehdotukset yhteisiksi yksityiskohtaisiksi säännöiksi, jotka koskevat arvonlisäveron soveltamista 1 ja 2 jaksossa tarkoitettuihin liiketoimiin.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa ja viipymättä ehdotukset yhteisiksi yksityiskohtaisiksi säännöiksi, jotka koskevat arvonlisäveron soveltamista 1 ja 2 jaksossa tarkoitettuihin liiketoimiin.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 123 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

293 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

123 a)  Korvataan 293 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

Tämän direktiivin antamisesta alkaen joka neljäs vuosi komissio antaa jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella kertomuksen neuvostolle tämän luvun säännösten soveltamisesta, ja ottaen huomioon tarpeen lähentää kansallisia säännöksiä, liittää tarvittaessa kertomukseensa ehdotuksia seuraavilta aloilta:

Tämän direktiivin antamisesta alkaen joka neljäs vuosi komissio antaa jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän luvun säännösten soveltamisesta, ja ottaen huomioon tarpeen lähentää kansallisia säännöksiä, liittää tarvittaessa kertomukseensa ehdotuksia seuraavilta aloilta:

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 166 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

395 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

166 a)  Korvataan 395 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta komissio esittää neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, jos komissio haluaa esittää huomautuksia pyydettyyn poikkeukseen, kyseiset huomautukset sisältävän tiedonannon.

”3.  Kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, jos komissio haluaa esittää huomautuksia pyydettyyn poikkeukseen, kyseiset huomautukset sisältävän tiedonannon.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 166 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

396 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

166 b)  Korvataan 396 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta komissio esittää neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, jos komissio haluaa esittää huomautuksia pyydettyyn poikkeukseen, kyseiset huomautukset sisältävän tiedonannon.

”3.  Kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, jos komissio haluaa esittää huomautuksia pyydettyyn poikkeukseen, kyseiset huomautukset sisältävän tiedonannon.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 169 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

404 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

169 a)  Lisätään 404 artiklan jälkeen uusi 404 a artikla seuraavasti:

 

”404 a artikla

 

Komissio antaa neljän vuoden kuluessa neuvoston direktiivin (EU) .../...*+ hyväksymisestä jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin uusien säännösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa [ja ottaen huomioon tarpeen lähentää kansallisia säännöksiä] ehdotuksia.”

 

_______________

 

* Neuvoston direktiivi (EU) .../..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., ... muuttamisesta (EUVL ...).

 

+ EUVL: Lisätään tekstiin asiakirjaan PE-CONS N:o/... (2018/0164(CNS)) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 169 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

404 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

169 b)  Lisätään 404 a artiklan jälkeen uusi 404 b artikla seuraavasti:

 

”404 b artikla

 

Komissio antaa kahden vuoden kuluessa neuvoston direktiivin (EU) .../...* + hyväksymisestä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden veroviranomaisten välisen asiaankuuluvien tietojen vaihdon tehokkuudesta, kun otetaan huomioon, että keskinäinen luottamus on tärkeää lopullisen alv-järjestelmän onnistumisen kannalta.”

 

________________

 

* Neuvoston direktiivi (EU) .../..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., ... muuttamisesta (EUVL ...).

 

+ EUVL: Lisätään tekstiin asiakirjaan PE-CONS N:o/... (2018/0164(CNS)) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 173 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

411 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

173 a)  Lisätään uusi 411 a artikla seuraavasti:

 

”411 a artikla

 

Komissio perustaa 1 päivään kesäkuuta 2020 mennessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kattavan, monikielisen ja julkisesti käytettävissä olevan unionin arvonlisäveroa koskevaa tietoa tarjoavan verkkoportaalin, joka tarjoaa yrityksille ja kuluttajille nopeasti ja tehokkaasti tarkkaa tietoa arvonlisäverokannoista ja siitä, mihin tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan alennettuja arvonlisäverokantoja tai poikkeuksia, ja kaikki asiaankuuluvat tiedot lopullisen alv-järjestelmän täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa.

 

Portaalin lisäksi perustetaan automatisoitu ilmoitusjärjestely. Järjestelyllä on varmistettava automaattiset ilmoitukset veronmaksajille jäsenvaltioiden alv-verokantojen muutoksista ja päivityksistä. Tällaiset automaattiset ilmoitukset on annettava ennen kuin muutosta aletaan soveltaa ja viimeistään viiden päivän kuluttua päätöksen tekemisestä.”

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 a artikla (uusi)

Asetus (EU) N:o 904/2010

34 artikla ja 49 a artikla (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttaminen

 

Muutetaan asetus (EU) N:o 904/2010 seuraavasti:

 

1)  Korvataan 34 artikla seuraavasti:

34 artikla

34 artikla

1.   Jäsenvaltiot osallistuvat Eurofiscin työaloihin valintansa mukaan ja ne voivat myös päättää lopettaa osallistumisensa;

1.   Komissio antaa Eurofiscille tarvittavan teknisen ja logistisen tuen. Komissiolla on pääsy 1 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, joita voidaan vaihtaa Eurofiscissä, 55 artiklan 2 kohdassa säädetyissä olosuhteissa.

2.   Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet osallistua johonkin Eurofiscin työalaan, on osallistuttava aktiivisesti monenväliseen kohdennettujen tietojen vaihtoon kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden välillä;

2.   Jäsenvaltioiden on osallistuttava Eurofiscin työaloihin ja jäsenvaltioiden on osallistuttava aktiivisesti monenväliseen tietojen vaihtoon.

3.   Vaihdettujen tietojen on oltava luottamuksellisia siten kuin 55 artiklassa säädetään.

3.   Eurofisc-työalakoordinaattorit voivat omasta aloitteestaan tai pyynnöstä edentää asiaankuuluvia tietoja vakavimmista rajat ylittävistä arvonlisäverorikoksista Europolille ja Euroopan petostentorjuntavirastolle, jäljempänä ’OLAF’.

 

3 a.   Eurofiscin työalakoordinaattorit voivat pyytää Europolilta ja OLAFilta asiaankuuluvia tietoja. Eurofiscin työalakoordinaattorit asettavat Europolilta ja OLAFilta saadut tiedot muiden osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville; nämä tiedot vaihdetaan sähköisesti.”

 

2)   Lisätään uusi 49 a artikla seuraavasti:

 

”49 a artikla

 

Jäsenvaltiot ja komissio perustavat yhteisen järjestelmän tilastojen keräämiseksi EU:n sisäisistä arvonlisäveropetostapauksista ja tahattomasta noudattamatta jättämisestä ja julkaisevat vuosittain arviot kyseisistä petoksista aiheutuvista arvonlisäveron menetyksistä kansallisella tasolla sekä koko unionin tasolla. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tällaista tilastojärjestelmää koskevat käytännön järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32010R0904)


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönotto

Viiteasiakirjat

COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

11.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.9.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Fulvio Martusciello

20.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

19.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

0

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

0

-

 

 

10

0

ECR

Ashley Fox, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 30. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus