Postupak : 2018/0164(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0028/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0028/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0074

IZVJEŠĆE     *
PDF 251kWORD 89k
25.1.2019
PE 629.628v02-00 A8-0028/2019

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja detaljnih tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica

(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Fulvio Martusciello

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja detaljnih tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica

(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0329),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0317/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0028/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kada je Vijeće 1967. donijelo zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) direktivama Vijeća 62/227/EEZ1 i 67/228/EEZ2, preuzeta je obveza uspostave konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica koji djeluje slično kao što bi djelovao u jednoj državi članici. Budući da politički i tehnički uvjeti za takav sustav nisu još bili dozreli, kada su 1992. ukinute fiskalne granice među državama članicama donesene su prijelazne odredbe za PDV. Direktivom Vijeća 2006/112/EZ3, koja je trenutačno na snazi, predviđeno je da se ta prijelazna pravila zamijene konačnim odredbama koje se u načelu temelje na oporezivanju isporuke robe ili usluga u državi članici podrijetla.

(1)  Kada je Vijeće 1967. donijelo zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) direktivama Vijeća 62/227/EEZ1 i 67/228/EEZ2, preuzeta je obveza uspostave konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica koji djeluje slično kao što bi djelovao u jednoj državi članici. Budući da politički i tehnički uvjeti za takav sustav nisu još bili dozreli, kada su 1992. ukinute fiskalne granice među državama članicama donesene su prijelazne odredbe za PDV. Direktivom Vijeća 2006/112/EZ3, koja je trenutačno na snazi, predviđeno je da se ta prijelazna pravila zamijene konačnim odredbama koje se u načelu temelje na oporezivanju isporuke robe ili usluga u državi članici podrijetla. Međutim, ta se prijelazna pravila primjenjuju već nekoliko desetljeća, a rezultat toga je složen prijelazni sustav PDV-a podložan prekograničnim prijevarama povezanima s PDV-om unutar Unije. Ta prijelazna pravila imaju brojne nedostatke, zbog čega sustav PDV-a nije potpuno učinkovit niti kompatibilan sa zahtjevima istinskog jedinstvenog tržišta. Podložnost prijelaznog sustava PDV-a prijevarama postala je očita tek nekoliko godina nakon njegova uvođenja. Otad je poduzeto nekoliko zakonodavnih (poboljšanje administrativne suradnje, kraći rokovi za rekapitulacijsko izvješće, sektorski prijenos porezne obveze) i nezakonodavnih mjera. Međutim, nedavna istraživanja o gubicima prihoda od PDV-a pokazuju da su iznosi nenaplaćenog PDV-a i dalje golemi. Ovo je prvi zakonodavni prijedlog od uvođenja postojećih pravila o PDV-u 1992. čiji je cilj pozabaviti se temeljnim uzrocima prekograničnih prijevara. U svojoj komunikaciji od 28. listopada 2015. naslovljenoj „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća” Komisija je prepoznala složenost trenutačnih propisa o PDV-u kao jednu od glavnih prepreka za konačnu uspostavu jedinstvenog tržišta. Istodobno raste gubitak prihoda od PDV-a koji je definiran kao razlika između iznosa stvarno prikupljenog PDV-a i teoretskog iznosa za koji se očekuje da će biti prikupljen i koji je 2015. dosegnuo iznos od 151,5 milijardi EUR u 28 država članica EU-a. To ukazuje na potrebu za hitnom i sveobuhvatnom reformom sustava PDV-a u smjeru konačnog sustava PDV-a kako bi se olakšala i pojednostavnila prekogranična trgovina unutar Unije, a sustav učinio otpornijim na prijevare.

__________________

__________________

1 Prva direktiva Vijeća 67/227/EEZ od 11. travnja 1967. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s porezima na promet (SL 71, 14.4.1967., str. 1301.).

1 Prva direktiva Vijeća 67/227/EEZ od 11. travnja 1967. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s porezima na promet (SL 71, 14.4.1967., str. 1301.).

2 Druga direktiva Vijeća 67/228/EEZ od 11. travnja 1967. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s porezima na promet – Struktura i postupci za primjenu zajedničkog sustava poreza na dodanu vrijednost (SL 71, 14.4.1967., str. 1303.).

2 Druga direktiva Vijeća 67/228/EEZ od 11. travnja 1967. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s porezima na promet – Struktura i postupci za primjenu zajedničkog sustava poreza na dodanu vrijednost (SL 71, 14.4.1967., str. 1303.).

3 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

3 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  Osim toga, Komisija je u prošlosti uz podršku Europskog parlamenta uvijek isticala da je sustav PDV-a koji se temelji na oporezivanju u zemlji podrijetla ispravan način da se sustav PDV-a u EU-u učini otpornijim na prijevare i da je najviše u skladu s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta. Međutim, trenutačna se inicijativa temelji na pristupu koji preferiraju države članice, a koji zahtijeva oporezivanje na odredištu kako bi se državama članicama omogućila određena fleksibilnost pri utvrđivanju stopa PDV-a.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Vijeće je uz potporu Europskog parlamenta1 i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora2 potvrdilo da sustav koji se temelji na podrijetlu nije ostvariv i pozvalo Komisiju da nastavi s temeljitim tehničkim radom te proširenim dijalogom s državama članicama kako bi detaljno ispitala različite mogućnosti za provedbu načela odredišta3.

(2)  Vijeće je uz potporu Europskog parlamenta1 i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora2 potvrdilo da sustav koji se temelji na podrijetlu nije ostvariv i pozvalo Komisiju da nastavi s temeljitim tehničkim radom te proširenim dijalogom s državama članicama kako bi detaljno ispitala različite mogućnosti za provedbu načela odredišta3 s ciljem da se zajamči da se isporuka robe iz jedne države članice u drugu oporezuje kao da je roba kupljena i isporučena u istoj državi članici. Stvaranje jedinstvenog europskog područja PDV-a ključno je za smanjenje troškova usklađivanja za poduzeća, osobito mala i srednja poduzeća koja posluju prekogranično, i rizika od prekograničnih prijevara povezanih s PDV-om te za pojednostavljenje postupaka povezanih s PDV-om. Konačnim sustavom PDV-a ojačat će se unutarnje tržište i stvoriti bolji poslovni uvjeti za prekograničnu trgovinu. U okviru njega trebale bi se uzeti u obzir promjene koje su nužne zbog tehnološkog razvoja i digitalizacije. Ovom Direktivom utvrđuju se tehničke mjere za provedbu tzv. kamena temeljaca, kako je Komisija utvrdila u svojem prijedlogu od 18. siječnja 2018.3a Stoga bi države članice trebale donijeti odluke o tim kamenima temeljcima kako bi brzo započele provedbu ove Direktive.

__________________

__________________

1 Rezolucija Europskog parlamenta od 13. listopada 2011. o budućnosti PDV-a (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436.

1 Rezolucija Europskog parlamenta od 13. listopada 2011. o budućnosti PDV-a (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436

2 Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 14. srpnja 2011. o „Zelenoj knjizi o budućnosti PDV-a − Prema jednostavnijem, otpornijem i učinkovitijem sustavu PDV-a” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168.

2 Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 14. srpnja 2011. o „Zelenoj knjizi o budućnosti PDV-a − Prema jednostavnijem, otpornijem i učinkovitijem sustavu PDV-a” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168.

3 Zaključci Vijeća o budućnosti PDV-a – 3167. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove, Bruxelles, 15. svibnja 2012. (vidjeti posebno točku B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf.

3 Zaključci Vijeća o budućnosti PDV-a – 3167. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove, Bruxelles, 15. svibnja 2012. (vidjeti posebno točku B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf.

 

3a Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EEZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Komisija u svojem akcijskom planu o PDV-u1 utvrđuje izmjene sustava PDV-a koje bi bile potrebne da se oporezivanjem prekograničnih isporuka taj sustav razvije za trgovinu unutar Unije koji se temelji na odredištu. Vijeće je kasnije ponovno potvrdilo zaključke iz tog akcijskog plana i navelo, među ostalim, da bi prema njegovu stajalištu načelo oporezivanja na mjestu podrijetla, kako je predviđeno za konačni sustav PDV-a, trebalo zamijeniti načelom oporezivanja u državi članici odredišta2.

(3)  Komisija u svojem akcijskom planu o PDV-u1 utvrđuje izmjene sustava PDV-a koje bi bile potrebne da se oporezivanjem prekograničnih isporuka takav sustav temeljen na odredištu razvije za trgovinu unutar Unije. Vijeće je kasnije ponovno potvrdilo zaključke iz tog akcijskog plana i navelo, među ostalim, da bi prema njegovu stajalištu načelo oporezivanja na mjestu podrijetla, kako je predviđeno za konačni sustav PDV-a, trebalo zamijeniti načelom oporezivanja u državi članici odredišta2. Ta promjena trebala bi doprinijeti smanjenju prekograničnih prijevara povezanih s PDV-om za otprilike 50 milijardi EUR godišnje.

__________________

__________________

1 Akcijski plan o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016) 148 final od 7. travnja 2016.).

1 Akcijski plan o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016) 148 final od 7. travnja 2016.).

2 Vidjeti: http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/

2 Vidjeti: http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4 a)  Kako bi se zajamčila učinkovita suradnja među državama članicama, Komisija bi trebala jamčiti transparentnost sustava, osobito godišnjom obveznom objavom prijevara počinjenih u svakoj državi članici. Transparentnost je važna i za razumijevanje razmjera prijevara, osvješćivanje opće javnosti i vršenje pritiska na države članice.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti stajalištima Europskog parlamenta zauzetima u zakonodavnim rezolucijama o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) i o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) te u Zakonodavnoj rezoluciji od 3. srpnja 2018. o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Opće pravilo za isporuke robe, uključujući isporuke robe unutar Unije, i za isporuke usluga trebalo bi biti to da je dobavljač odgovoran za plaćanje PDV-a.

(13)  Opće pravilo za isporuke robe, uključujući isporuke robe unutar Unije, i za isporuke usluga trebalo bi biti to da je dobavljač odgovoran za plaćanje PDV-a. Ta nova načela omogućit će državama članicama da se lakše bore protiv prijevara povezanih s PDV-om, posebice prijevara s „nepostojećim trgovcem unutar Zajednice” koje se procjenjuju na iznos od barem 50 milijardi EUR godišnje.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 a)  Moraju se uspostaviti strogi kriteriji koji će se na usklađen način primjenjivati u svim državama članicama kako bi se odredilo koja poduzeća mogu imati koristi od statusa ovjerenog poreznog obveznika te se trebaju uvesti zajednička pravila i odredbe koji će rezultirati određenim novčanim kaznama i globama za one koji ih se ne pridržavaju.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 b)  Komisija bi trebala biti odgovorna za predstavljanje daljnjih smjernica i trebala bi provjeravati primjenjuju li države članice te usklađene kriterije diljem Unije.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Trebalo bi revidirati pravila o privremenoj primjeni mehanizma prijenosa porezne obveze za pokretnu robu kako bi se osigurala njihova dosljednost s uvođenjem novih pravila o osobi koja je odgovorna za plaćanje PDV-a za isporuke robe unutar Unije.

(15)  Trebalo bi revidirati pravila o privremenoj primjeni mehanizma prijenosa porezne obveze za pokretnu robu kako bi se osigurala njihova dosljednost s uvođenjem novih pravila o osobi koja je odgovorna za plaćanje PDV-a za isporuke robe unutar Unije. Provedbom ove Direktive mogla bi postati nepotrebna privremena primjena mehanizma prijenosa porezne obveze. Stoga bi Komisija trebala pravodobno analizirati potrebu za stavljanjem izvan snage prijedloga privremene primjene mehanizma prijenosa porezne obveze.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Kako bi se osigurala dosljednost u obvezama prijave PDV-a za velika poduzeća, učestalost podnošenja prijava PDV-a u skladu s ovom posebnom odredbom trebalo bi revidirati dodavanjem obveze da porezni obveznici koji primjenjuju odredbu moraju podnositi mjesečne prijave PDV-a na temelju odredbe ako je njihov godišnji promet u Uniji veći od 2 500 000 EUR.

(23)  Kako bi se osigurala dosljednost u obvezama prijave PDV-a za velika poduzeća, učestalost podnošenja prijava PDV-a u skladu s ovom posebnom odredbom trebalo bi revidirati dodavanjem obveze da porezni obveznici koji primjenjuju odredbu moraju podnositi mjesečne prijave PDV-a na temelju odredbe ako je njihov godišnji promet PDV-a u Uniji veći od 2 500 000 EUR.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25 a)  Visoka razina neusklađenosti ne stvara samo gospodarske gubitke poreznim obveznicima koji poštuju propise nego ugrožava koheziju i usklađenost fiskalnog sustava te stvara opći dojam nepravednosti zbog narušenosti tržišnog natjecanja. Učinkovit i razumljiv sustav ključan je za stvaranje javnih prihoda te za osjećaj vlasništva građana i poduzeća.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26 a)  Statistički podaci pokazuju da prevaranti iskorištavaju slabost sustava i prate razvoj gospodarstva, kao i dinamičan rast potražnje za određenim isporukama. Stoga je potrebno uspostaviti dovoljno dinamičan sustav za suočavanje sa štetnim praksama i smanjenje broja namjerne neusklađenosti (prijevara) i nenamjerne neusklađenosti.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26 b)  Komisija bi u suradnji s državama članicama trebala uspostaviti sveobuhvatan i javno dostupan internetski informacijski portal Unije o PDV-u za poduzeća, s posebnim naglaskom na potrebama malih i srednjih poduzeća koja prekogranično posluju unutar Zajednice, te kako bi se pojednostavila trgovina i povećala pravna sigurnost na jedinstvenom tržištu. Taj višejezični portal trebao bi omogućavati brz, ažuriran i točan pristup relevantnim informacijama o primjeni sustava PDV-a u raznim državama članicama i posebno o točnim stopama PDV-a za različitu robu i usluge u raznim državama članicama, kao i uvjetima za nultu stopu. Takav portal mogao bi pomoći i u rješavanju postojećih propusta u vezi s PDV-om.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26 c)  Jedinstveno kontaktno mjesto jezgra je novog sustava utemeljenog na oporezivanju na odredištu, bez kojeg bi se složenost sustava PDV-a i administrativno opterećenje znatno povećali. Kako bi se osigurala interoperabilnost, lakoća korištenja i sigurnost od prijevara u budućnosti, jedinstveno kontaktno mjesto za poduzeća trebalo bi funkcionirati s pomoću usklađenog prekograničnog IT sustava koji se temelji na zajedničkim standardima i omogućuje automatsko dohvaćanje i unošenje podataka, primjerice korištenjem ujednačenih standardnih obrazaca.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Zbog uvođenja isporuke robe unutar Unije kao novog koncepta primjereno je zamijeniti pojam „Zajednica” pojmom „Unija” kako bi se osigurala ažurirana i dosljedna uporaba izraza.

(28)  Zbog uvođenja isporuke robe unutar Unije kao novog pojma primjereno je u cijeloj Direktivi zamijeniti izraz „Zajednica” izrazom „Unija” kako bi se osigurala ažurirana i dosljedna uporaba izraza.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30 a)  Zakonodavne mjere za reformu sustava PDV-a, borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om i smanjenje gubitaka prihoda od PDV-a mogu se ostvariti samo ako porezne uprave država članica uže surađuju u duhu uzajamnog povjerenja i ako razmjenjuju relevantne informacije kako bi mogle izvršavati svoje zadaće.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4 a)  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

„Članak 8.

Ako Komisija smatra da odredbe utvrđene u člancima 6. i 7. više nemaju opravdanja, posebno u smislu lojalne konkurencije ili vlastitih sredstava, ona Vijeću upućuje primjerene prijedloge.”

Ako Komisija smatra da odredbe utvrđene u člancima 6. i 7. više nemaju opravdanja, posebno u smislu lojalne konkurencije ili vlastitih sredstava, ona Europskom parlamentu i Vijeću upućuje primjerene prijedloge.”

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je podnositelj zahtjeva porezni obveznik kojemu je dodijeljen status ovlaštenog gospodarskog subjekta u carinske svrhe, smatra se da su kriteriji iz stavka 2. ispunjeni.

Ako je podnositelj zahtjeva porezni obveznik kojemu je dodijeljen status ovlaštenog gospodarskog subjekta u carinske svrhe, smatra se da su kriteriji iz stavka 2. ispunjeni za potrebe ove Direktive.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  nepostojanje evidencije o teškim kaznenim djelima povezanima s gospodarskom aktivnošću podnositelja zahtjeva uključujući, ali ne isključivo:

 

i. pranje novca;

 

ii. utaju poreza i poreznu prijevaru;

 

iii. zlouporabu fondova i programa Unije;

 

iv. prijevaru u vezi sa stečajem ili nesolventnošću;

 

v. prijevaru u vezi s osiguranjem ili drugu financijsku prijevaru;

 

vi. mito i/ili korupciju;

 

vii. kiberkriminalitet;

 

viii. sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji;

 

ix. kaznena djela u području prava tržišnog natjecanja;

 

x. izravnu ili neizravnu uključenost u terorističke aktivnosti;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podnositelj zahtjeva mora dokazati financijsku solventnost koja se smatra dokazanom ako podnositelj zahtjeva ima dobro financijsko stanje koje mu omogućuje ispunjavanje obveza uzimajući u obzir karakteristike predmetne poslovne aktivnosti ili ako predoči jamstva osiguravateljskih ili drugih financijskih institucija ili drugih gospodarski pouzdanih trećih osoba.

(c)  podnositelj zahtjeva mora dokazati financijsku solventnost tijekom posljednje tri godine, koja se smatra dokazanom ako podnositelj zahtjeva ima dobro financijsko stanje koje mu omogućuje ispunjavanje obveza uzimajući u obzir karakteristike predmetne poslovne aktivnosti ili ako predoči jamstva osiguravateljskih ili drugih financijskih institucija ili drugih gospodarski pouzdanih trećih osoba. Podnositelj zahtjeva mora biti vlasnik bankovnog računa u financijskoj instituciji s poslovnim nastanom u Uniji.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Kako bi se osiguralo usklađeno tumačenje pri odobravanju statusa ovjerenog poreznog obveznika, Komisija provedbenim aktom donosi dodatne smjernice za države članice za evaluaciju tih kriterija koji vrijede diljem Unije. Prvi provedbeni akt donosi se najkasnije jedan mjesec nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Komisija mora uvesti prilagođeni postupak za mala i srednja poduzeća kako bi potaknula prijavljivanje za status ovjerenog poreznog obveznika.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Porezni obveznik koji podnosi zahtjev za status ovjerenog poreznog obveznika dostavlja sve informacije koje zahtijevaju porezna tijela, a koje su im potrebne za donošenje odluke.

Porezni obveznik koji podnosi zahtjev za status ovjerenog poreznog obveznika dostavlja sve relevantne informacije koje zahtijevaju porezna tijela, a koje su im potrebne za donošenje odluke. Porezna tijela bez odgode obrađuju zahtjev i trebala bi u pogledu dostave informacija podlijegati usklađenim kriterijima diljem država članica.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Kada se odobri status ovjerenog poreznog obveznika, informacija o tome mora biti dostupna u sustavu za razmjenu informacija o PDV-u. Promjene tog statusa bez odgode se ažuriraju u sustavu.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je zahtjev odbijen, porezna tijela priopćuju obrazloženje za odbijanje podnositelju zahtjeva zajedno s odlukom. Države članice osiguravaju da podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe na odluku o odbijanju zahtjeva.

5.  Ako je zahtjev odbijen, porezna tijela bez odgode priopćuju obrazloženje za odbijanje podnositelju zahtjeva zajedno s odlukom u kojoj se jasno navode razlozi odbijanja. Države članice osiguravaju da podnositelj zahtjeva u razumnom roku ima pravo žalbe na odluku o odbijanju zahtjeva.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Ako je zahtjev odbijen, odluka se zajedno s razlozima odbijanja priopćuje poreznim tijelima drugih država članica.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Porezni obveznik kojem je odobren status ovjerenog poreznog obveznika bez odgode obavješćuje porezna tijela o svim čimbenicima koji nastanu nakon što je odluka donesena, a koji mogu utjecati na zadržavanje tog statusa. Porezna tijela oduzimaju taj porezni status ako kriteriji utvrđeni u stavku 2. više nisu ispunjeni.

6.  Porezni obveznik kojem je odobren status ovjerenog poreznog obveznika u roku od jednog mjeseca obavješćuje porezna tijela o svim čimbenicima koji nastanu nakon što je odluka donesena, a koji mogu utjecati na zadržavanje tog statusa. Porezna tijela oduzimaju taj porezni status ako kriteriji utvrđeni u stavku 2. više nisu ispunjeni.Porezna tijela država članica koja su odobrila status ovjerenog poreznog obveznika preispituju tu odluku barem svake dvije godine kako bi se osiguralo da su uvjeti i dalje ispunjeni. Ako porezni obveznik nije obavijestio porezna tijela o nekom čimbeniku koji bi mogao utjecati na status ovjerenog poreznog obveznika, kao što je navedeno u provedbenom aktu, ili ako ga je namjerno prikrio, podliježe razmjernim, učinkovitim i odvraćajućim sankcijama, uključujući gubitak statusa ovjerenog poreznog obveznika.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 a.  Porezni obveznik kojem je odbijen status ovjerenog poreznog obveznika ili koji je na svoju inicijativu obavijestio porezno tijelo da više ne ispunjava kriterije utvrđene u stavku 2. može ponovno podnijeti zahtjev za odobravanje statusa ovjerenog poreznog obveznika najranije šest mjeseci nakon datuma odbijanja ili oduzimanja tog statusa ako ispunjava sve relevantne kriterije.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 6.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 b.  Komisija donosi odgovarajuće smjernice radi osiguranja jedinstvenih standarda za praćenje stalnog ispunjavanja uvjeta za status ovjerenog poreznog obveznika i ukidanje poreznog statusa unutar države članice i među državama članicama.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 6.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 c.  Ako je podnositelju zahtjeva u posljednje tri godine odbijen status ovlaštenog gospodarskog subjekta u skladu s Carinskim zakonikom Unije, ne dodjeljuje mu se status ovjerenog poreznog obveznika.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 13.a – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Porezna tijela svih država članica priznaju status ovjerenog poreznog obveznika odobren u jednoj državi članici.

7.  Porezna tijela svih država članica priznaju status ovjerenog poreznog obveznika odobren u jednoj državi članici. Nacionalni mehanizmi i dalje će se primjenjivati na unutarnje sporove u vezi s PDV-om između predmetnog poreznog obveznika i nacionalnog poreznog tijela;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 56.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 145. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(56 a)  u članku 145. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Komisija će, prema potrebi, što je prije moguće, predstaviti Vijeću prijedloge za određivanje granica opsega izuzeća iz članaka 143. i 144. i utvrditi detaljna pravila za njihovu provedbu.”

„1.  Komisija će, prema potrebi, što je prije moguće, predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću prijedloge za određivanje granica opsega izuzeća iz članaka 143. i 144. i utvrditi detaljna pravila za njihovu provedbu.”

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 59.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 150. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(59 a)  u članku 150. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Komisija će, prema potrebi, što je prije moguće, predstaviti Vijeću prijedloge za određivanje granica opsega izuzeća iz članka 148. i definiranje detaljnih pravila za njihovu provedbu.”

„1.  Komisija će, prema potrebi, što je prije moguće, predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću prijedloge za određivanje granica opsega izuzeća iz članka 148. i definiranje detaljnih pravila za njihovu provedbu.”

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 68.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 166.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(68 a)  članak 166. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 166.

Članak 166.

„Komisija će, prema potrebi, što je prije moguće, predstaviti Vijeću prijedloge koji se odnose na zajedničke aranžmane za primjenu PDV-a na transakcije iz odjeljaka 1. i 2.”

„Komisija će, prema potrebi, što je prije moguće, predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću prijedloge koji se odnose na zajedničke aranžmane za primjenu PDV-a na transakcije iz odjeljaka 1. i 2.”

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 123.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 293. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(123 a)  u članku 293. uvodni dio stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Svake četiri godine, počevši od donošenja ove Direktive, Komisija mora na temelju informacija dobivenih od država članica dostaviti Vijeću izvješće o primjeni ovog poglavlja zajedno s prijedlozima vezanim uz sljedeća pitanja, ako je to potrebno i uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem dugoročne konvergencije nacionalnih propisa:”

„Svake četiri godine, počevši od donošenja ove Direktive, Komisija mora na temelju informacija dobivenih od država članica dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ovog poglavlja zajedno s prijedlozima vezanim uz sljedeća pitanja, ako je to potrebno i uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem dugoročne konvergencije nacionalnih propisa:”

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 166.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 395. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(166 a)  u članku 395. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.  Komisija je dužna dostaviti Vijeću odgovarajući prijedlog ili, ako se protivi zahtijevanom odstupanju, priopćenje u kojem navodi svoje primjedbe, u roku od tri mjeseca od dostavljanja obavijesti iz drugog podstavka stavka 2.”

„3.  Komisija je dužna dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću odgovarajući prijedlog ili, ako se protivi zahtijevanom odstupanju, priopćenje u kojem navodi svoje primjedbe, u roku od tri mjeseca od dostavljanja obavijesti iz drugog podstavka stavka 2.”

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 166.b (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 396. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(166 b)  u članku 396. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.  Komisija je dužna dostaviti Vijeću odgovarajući prijedlog ili, ako se protivi zahtijevanom odstupanju, priopćenje u kojem navodi svoje primjedbe, u roku od tri mjeseca od dostavljanja obavijesti iz drugog podstavka stavka 2.”

„3.  Komisija je dužna dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću odgovarajući prijedlog ili, ako se protivi zahtijevanom odstupanju, priopćenje u kojem navodi svoje primjedbe, u roku od tri mjeseca od dostavljanja obavijesti iz drugog podstavka stavka 2.”

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 169.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 404.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(169 a)  nakon članka 404. umeće se sljedeći novi članak 404.a:

 

„Članak 404.a

 

U roku od četiri godine od donošenja Direktive Vijeća (EU) .../...* +, Komisija na temelju informacija dobivenih od država članica Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o provedbi i primjeni novih odredbi ove Direktive zajedno s prijedlozima, ako je to potrebno [i uzimajući u obzir potrebu za stvaranjem dugoročne konvergencije nacionalnih propisa].”

 

_______________

 

* Direktiva Vijeća (EU) .../... od ... o izmjeni ... (SL ...).

 

+ SL: Molimo u tekst unijeti broj Direktive iz dokumenta PE-CONS ... (2018/0164 (CNS)), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i broj iz SL-a za tu Direktivu.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 169.b (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 404.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(169 b)  nakon članka 404. umeće se sljedeći novi članak 404.a:

 

„Članak 404.b

 

U roku od dvije godine od donošenja Direktive Vijeća (EU) .../... * +, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o učinkovitosti razmjene relevantnih informacija među poreznim upravama država članica s obzirom na važnost međusobnog povjerenja za uspjeh konačnog sustava PDV-a.”

 

________________

 

* Direktiva Vijeća (EU) .../... od ... o izmjeni ... (SL ...).

 

+ SL: Molimo u tekst unijeti broj Direktive iz dokumenta PE-CONS ... (2018/0164 (CNS)), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i broj iz SL-a za tu Direktivu.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 173.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 411.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(173 a)  umeće se sljedeći novi članak 411.a:

 

„Članak 411.a

 

Do 1. lipnja 2020. Komisija u suradnji s državama članicama uspostavlja opsežan, višejezičan i javno dostupan internetski informacijski portal Unije o PDV-u na kojem poduzeća i potrošači mogu brzo i učinkovito dobiti točne informacije o stopama PDV-a, uključujući informacije o tome na koje se robe i usluge primjenjuju smanjene stope ili izuzeća, i dobiti sve relevantne informacije o primjeni konačnih sustava PDV-a u različitim državama članicama.

 

Kao nadopuna Portalu uspostavlja se automatizirani mehanizam obavješćivanja. Tim mehanizmom osigurava se automatsko obavješćivanje poreznih obveznika o promjenama i ažuriranju stopa PDV-a u državama članicama. Takve automatske obavijesti šalju se prije nego što se promjena počne primjenjivati, a najkasnije pet dana nakon donošenja odluke.”

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1.a (novi)

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 34. i članak 49.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Izmjena Uredbe (EU) br. 904/2010

 

Uredba (EU) br. 904/2010 mijenja se kako slijedi:

 

(1)  članak 34. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 34.

Članak 34.

1.   Države članice sudjeluju u područjima rada Eurofisc-a po vlastitom izboru i mogu također odlučiti da prekinu svoje sudjelovanje u programu.

1.   Komisija osigurava potrebnu tehničku i logističku potporu za Eurofisc. Komisija ima pristup informacijama navedenima u članku 1., koje se mogu razmjenjivati putem Eurofisca, u okolnostima predviđenima u članku 55. stavku 2.

2.   Države članice nakon što pristanu sudjelovati u području rada Eurofisc-a aktivno sudjeluju u multilateralnoj razmjeni ciljanih informacija između sudjelujućih država članica.

2.   Države članice sudjeluju u područjima rada Eurofisca i aktivno sudjeluju u multilateralnoj razmjeni informacija.

3.   Razmijenjene informacije su povjerljive kako je predviđeno u članku 55.

3.   Koordinatori za područje rada Eurofisca mogu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev proslijediti relevantne informacije o najozbiljnijim prekograničnim kaznenim djelima povezanima s PDV-om Europolu i Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).

 

3a.   Koordinatori za područje rada Eurofisca mogu zatražiti relevantne informacije od Europola i OLAF-a. Koordinatori za područje rada Eurofisca ostalim sudjelujućim službenicima za vezu za Eurofisc stavljaju na raspolaganje informacije primljene od Europola ili OLAF-a; te se informacije razmjenjuju elektronički.”

 

(2)   dodaje se sljedeći novi članak 49.a:

 

„Članak 49.a

 

Države članice i Komisija uspostavljaju zajednički sustav za prikupljanje statističkih podataka o prijevarama povezanim s PDV-om unutar Zajednice i nenamjernoj neusklađenosti te na godišnjoj osnovi objavljuju nacionalne procjene gubitaka PDV-a uzrokovanih tim prijevarama, kao i procjene za Uniju kao cjelinu. Komisija provedbenim aktima utvrđuje praktične aranžmane za takav statistički sustav. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32010R0904)


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uvođenje detaljnih tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica

Referentni dokumenti

COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

11.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

10.9.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Fulvio Martusciello

20.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

19.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

0

10

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

Datum podnošenja

25.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

42

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

0

-

 

 

10

0

ECR

Ashley Fox, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 1. veljače 2019.Pravna napomena