Процедура : 2018/0090(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0029/2019

Внесени текстове :

A8-0029/2019

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 23

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0399

ДОКЛАД     ***I
PDF 407kWORD 144k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС

(COM(2018)0185 – C8‑0143/2018 – 2018/0090(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Даниел Далтон

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС

(COM(2018)0185 – C8‑0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0185),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0143/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Федералния съвет на Република Австрия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0029/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Законодателството в областта на защитата на потребителите следва да се прилага ефективно в целия Съюз. Изчерпателната проверка за пригодност на директивите в областта на защитата на потребителите и предлагането на пазара, извършена от Комисията през 2016 и 2017 г. в рамките на Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), обаче заключи че ефективността на законодателството за защита на потребителите на Съюза е нарушена от липсата на осведоменост, както сред търговците, така и сред потребителите, както и от непълното прилагане и ограничените възможности за правна защита на потребителите.

(2)  Законодателството в областта на защитата на потребителите следва да се прилага ефективно в целия Съюз. Изчерпателната проверка за пригодност на директивите в областта на защитата на потребителите и предлагането на пазара, извършена от Комисията през 2016 и 2017 г. в рамките на Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), обаче заключи, че ефективността на законодателството за защита на потребителите на Съюза е нарушена от липсата на осведоменост, както сред търговците, така и сред потребителите, както и от използването в недостатъчна степен на съществуващите възможности за правна защита.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  За да улесни по-последователното приложение на санкциите, по-специално при нарушенията в рамките на Съюза, широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, посочени в Регламент (EС) 2017/2394, трябва да се въведат общи неизчерпателни критерии за налагането на глоби. Тези критерии трябва да включват трансграничния характер на нарушението, а именно, дали нарушението е навредило и на потребителите в други държави членки. Трябва да се вземат предвид и всички компенсации, предоставени от търговеца на потребителите за причинената вреда. Повторните нарушения от един и същ извършител показват склонност към извършване на такива нарушения и поради тази причина е необходимо да се отбележи по значим начин сериозният характер на поведението и съответно необходимостта от увеличаване на размера на санкцията, за да се постигне ефективно възпиране. Критерият за реализирани финансови ползи или избегнати загуби в следствие на нарушението е особено релевантен, когато в националното законодателство се предвиждат санкции под формата на глоби и максималната глоба се определя като процент от оборота на търговеца и когато нарушението засяга само един или някои от пазарите, на които търговецът извършва дейност.

(6)  За да улесни по-последователното приложение на санкциите, по-специално при нарушенията в рамките на Съюза, широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, съгласно определението в Регламент (EС) 2017/2394, трябва да се въведат общи неизчерпателни критерии за налагането на глоби. Тези критерии трябва да включват трансграничния характер на нарушението, а именно, дали нарушението е навредило и на потребителите в други държави членки, в случай че тази информация е налична чрез разпоредбите, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2017/2394 относно обмена на информация. Трябва да се вземат предвид и всички компенсации, предоставени от търговеца на потребителите за причинената вреда, както и степента, в която търговецът е предприел действия за отстраняване на последиците от въпросното нарушение и намаляване на потенциалните неблагоприятни ефекти от него. Повторните нарушения от един и същ извършител показват склонност към извършване на такива нарушения и поради тази причина е необходимо да се отбележи по значим начин сериозният характер на поведението и съответно необходимостта от увеличаване на размера на санкцията, за да се постигне ефективно възпиране. Критерият за реализирани финансови ползи или избегнати загуби в следствие на нарушението е особено релевантен, когато в националното законодателство се предвиждат санкции под формата на глоби и максималната глоба се определя като процент от оборота на търговеца и когато нарушението засяга само един или някои от пазарите, на които търговецът извършва дейност.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Също така, всички глоби, наложени като санкции, трябва да отчитат годишния оборот и печалбите на извършилия нарушението търговец, както и всички глоби, наложени на търговеца в други държави членки за същото нарушение, и по-специално, в контекста на широко разпространените нарушения на правото в областта на защитата на потребителите и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, които са предмет на координирано разследване и прилагане на законодателството в съответствие с Регламент (EС) 2017/2394.

(7)  Също така, санкциите трябва да отчитат всички глоби, наложени на търговеца в други държави членки за същото нарушение, и по-специално в контекста на широко разпространените нарушения, както и на широко разпространените нарушения със съюзно измерение, които са предмет на координирано разследване и прилагане на законодателството в съответствие с Регламент (EС) 2017/2394.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Тези общи неизчерпателни критерии за налагане на санкциите може да не са приложими при вземане на решения относно санкциите за всяко нарушение, особено по отношение на не толкова сериозните нарушения. Държавите членки трябва да вземат предвид и други общи принципи на правото, приложими при налагането на санкции, какъвто е например принципът на non bis in idem (двойна опасност).

(8)  Тези общи неизчерпателни критерии за налагане на санкциите може да не са приложими при вземане на решения относно санкциите за всяко нарушение, особено по отношение на не толкова сериозните нарушения. Държавите членки трябва да вземат предвид и други общи принципи на правото, приложими при налагането на санкции, какъвто е например принципът на non bis in idem (двойна опасност) и приложимите процедурни предпазни мерки и такива за защита на данните, съдържащи се в правото на Съюза и в националното право, както и в Хартата на основните права.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се гарантира, че органите на държавите членки могат да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по отношение на широко разпространените нарушения на правото за защита на потребителите и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, които са предмет на координирано разследване и прилагане на законодателството в съответствие с Регламент (EС) 2017/2394, глобите за такива нарушения трябва да бъдат въведени като задължителен елемент от санкциите. С цел да се гарантира възпиращото действие на глобите, държавите членки трябва да въведат в своето национално законодателство максимални глоби за такива нарушения в размер на не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца в съответната държава членка.

(9)  За да се гарантира, че органите на държавите членки могат да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по отношение на широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, които са предмет на координирано разследване и прилагане на законодателството в съответствие с Регламент (EС) 2017/2394, глобите за такива нарушения трябва да бъдат въведени като задължителен елемент от санкциите. С цел да се гарантира възпиращото действие на глобите, държавите членки трябва да въведат в своето национално законодателство максимална сума на глобата за такива нарушения в размер на 10 000 000 EUR или не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца за предишната финансова година в съответната държава членка, като се взема по-високата от двете стойности.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Когато, в резултат от координационния механизъм съгласно Регламент (EС) 2017/2394, един национален компетентен орган по смисъла на този регламент, налага глоба на търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, той трябва да може да наложи глоба в размер на не по-малко от 4% от годишния оборот на търговеца във всички държави членки, засегнати от координираното действие по правоприлагане.

(10)  Когато, в резултат от координационния механизъм съгласно Регламент (EС) 2017/2394, един национален компетентен орган по смисъла на този регламент, налага глоба на търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, той трябва да може да наложи глоба в размер до 10 000 000 EUR или не по-малко от 4% от годишния оборот на търговеца за предишната финансова година във всички засегнати държави членки, като се взема по-високата от двете стойности.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Държавите членки не трябва да бъдат възпрепятствани да поддържат или да въвеждат в националното си законодателство по-високи основани на оборота максимални глоби за широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения със съюзно измерение на правото за защита на потребителите съгласно определението в Регламент ЕС 2017/2394. Изискването за определяне на размер на глобата от не по-малко от 4% от оборота на търговеца не следва да се прилага към допълнителните правила на държавите членки относно периодичните плащания по санкции, като например ежедневни глоби, за неспазване на решение, поръчка, временна мярка, ангажимент на търговеца или друга мярка, с цел да се спре нарушението.

заличава се

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При вземане на решение относно целта, за която ще се използват приходите от глобите, държавите членки следва да вземат предвид крайната цел на законодателството за защита на потребителите и неговото прилагане, която е защитата на общия интерес на потребителите. Следователно държавите членки следва да разгледат възможността да разпределят поне част от приходите от тези глоби за подобряване на защитата на потребителите в рамките на своите юрисдикции, например чрез подкрепа на движението за защита на потребителите или на дейности, целящи увеличаване на правата на потребителите.

(12)  При вземане на решение относно целта, за която ще се използват приходите от глобите, държавите членки следва да вземат предвид крайната цел на законодателството за защита на потребителите и неговото прилагане, която е защитата на общия интерес на потребителите. Следователно държавите членки следва да разпределят приходите от тези глоби за фонд, използван само за защита в случаи на понесени от потребителите вреди, или за подобряване на защитата на потребителите или защитата на други обществени интереси в рамките на своите юрисдикции, включително като ги разпределят за дейности, целящи увеличаване на правата на потребителите и изпълнявани или пряко от държавата членка, или чрез национални или европейски организации на потребителите.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Държавите членки следва да гарантират, че са налице средства за защита на потребителите, пострадали от нелоялни търговски практики, с цел да се премахнат всички последици от тези нелоялни практики. За да се постигне тази цел, държавите членки следва да осигурят както договорни, така и извъндоговорни средства за защита. Договорните средства за защита, осигурени от държавите членки, следва да включват като минимум правото на прекратяване на договора. Извъндоговорните средства за защита, предвидени според националното законодателство, следва да включват като минимум правото на компенсация за нанесени вреди. Държавите членки няма да бъдат възпрепятствани да поддържат и въвеждат права за допълнителни средства за защита на потребителите, пострадали от нелоялни търговски практики, с цел да се гарантира пълното отстраняване на последствията от такива практики.

(15)  Държавите членки следва да гарантират, че са налице средства за защита на потребителите, пострадали от нелоялни търговски практики. За да се постигне тази цел, държавите членки следва да осигурят както договорни, така и извъндоговорни средства за защита в националното си законодателство. Договорните средства за защита, осигурени от държавите членки, следва да включват правото на прекратяване на договора и други средства за защита, които отразяват различната тежест на потенциалните вреди, включително правото на намаление на цената или обезщетение за вреди. Извъндоговорните средства за защита, предвидени според националното законодателство, следва да включват правото на компенсация за нанесени вреди. Държавите членки няма да бъдат възпрепятствани да поддържат и въвеждат права за допълнителни средства за защита на потребителите, пострадали от нелоялни търговски практики, с цел да се гарантира пълното отстраняване на последствията от такива практики.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Затова в Директива 2011/83/EС следва да се предвидят специфични изисквания за прозрачност за онлайн местата търговия, с цел да се информират потребителите, които ги използват, относно основните параметри, определящи класирането на офертите, дали сключват договор с търговец или с лице, различно от търговец (като например друг потребител), дали се прилага правото за защита на потребителите и кой търговец е отговорен за изпълнението на договора и за гарантиране на правата на потребителите, когато тези права се прилагат. Тази информация трябва да се предостави по ясен и разбираем начин и не само чрез препратка към стандартните общи условия или към подобен договорен документ. Изискванията за предоставяне на информация за онлайн места за търговия следва да бъдат пропорционални и да постигат баланс между висока степен на защита на потребителите и конкурентоспособността на онлайн местата за търговия. От онлайн местата за търговия не следва да се изисква да посочват конкретните потребителски права, когато информират потребителите за тяхната приложимост или неприложимост. Информацията относно отговорността за гарантирането на правата на потребителите, която трябва да се предостави, зависи от договорните споразумения между мястото за онлайн търговия и съответните търговци трети страни. Местата за онлайн търговия може да посочват, че търговецът трета страна е единственият, който носи отговорност за гарантирането на правата на потребителите, или да описват конкретните си отговорности, когато поемат отговорността за определени аспекти на договора, като например доставка или упражняване на правото на отказ. Задължението за предоставяне на информация за основните параметри, които определят класирането на резултатите от търсенето, не трябва да нарушава евентуалните търговски тайни по отношение на съответните алгоритми. Тази информация следва да обяснява основните параметри по подразбиране, използвани от мястото за търговия, но не е необходимо да бъде представена по персонализиран начин за всяка отделна заявка за търсене.

(19)  Затова в Директива 2005/29/ЕС и Директива 2011/83/EС следва да се предвидят специфични изисквания за прозрачност за онлайн местата търговия, с цел да се информират потребителите, които ги използват, относно основните параметри, представени по реда на сравнителната им значимост, които определят класирането на офертите, дали сключват договор с търговец или с лице, различно от търговец (като например друг потребител), дали се прилага правото за защита на потребителите и кой търговец е отговорен за изпълнението на договора и за гарантиране на правата на потребителите, когато тези права се прилагат. Тази информация трябва да се предостави по ясен и разбираем начин и не само чрез препратка към стандартните общи условия или към подобен договорен документ. Изискванията за предоставяне на информация за онлайн места за търговия следва да бъдат пропорционални и да постигат баланс между висока степен на защита на потребителите и конкурентоспособността на онлайн местата за търговия. От онлайн местата за търговия не следва да се изисква да посочват конкретните потребителски права, когато информират потребителите за тяхната приложимост или неприложимост. Информацията относно отговорността за гарантирането на правата на потребителите, която трябва да се предостави, зависи от договорните споразумения между мястото за онлайн търговия и съответните търговци трети страни. Местата за онлайн търговия може да посочват, че търговецът трета страна е единственият, който носи отговорност за гарантирането на правата на потребителите, или да описват конкретните си отговорности, когато поемат отговорността за определени аспекти на договора, като например доставка или упражняване на правото на отказ. Задължението за предоставяне на информация за основните параметри, които определят класирането на резултатите от търсенето, не трябва да нарушава евентуалните търговски тайни съгласно Директива 2016/943 по отношение на съответните алгоритми. Тази информация следва да обяснява основните параметри по подразбиране, използвани от мястото за търговия, но не е необходимо да бъде представена по персонализиран начин за всяка отделна заявка за търсене.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Изискванията за прозрачност за онлайн местата за търговия трябва да бъдат строги, така че да защитават потребителя дори и след като той е обвързан с договор от разстояние или договор извън търговския обект, или със съответна оферта, в случай че допълнителна съществена информация е предоставена след продажбата. Потребителите следва да бъдат защитени от закупуване или използване на незаконно съдържание, което може да представлява заплаха за тяхното здраве и безопасност, и следва да могат да използват всички налични средства за защита, в т.ч. чрез механизмите за алтернативно решаване на спорове, предвидени в Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Поради тази причина те следва да бъдат информирани, в случай че са закупили незаконен продукт или услуга или в случай че офертата е била подвеждаща. Онлайн местата за търговия невинаги са запознати кога дадена оферта или продукт са незаконни. Когато обаче получат такава информация след продажбата, те следва да я споделят не само с търговците, но и с потребителите. Това изискване е в съответствие с Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, тъй като то ще се прилага само след като онлайн мястото за търговия получи уведомление, потвърди валидността му и пристъпи към изтегляне на незаконната оферта, продукт или услуга.

 

_____________

 

Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63).

 

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  Следва да се отбележи, че уебсайтовете за сравняване не класират и не показват непременно по обективен начин продуктите според тяхната цена и качество и че на потребителите може да не е известно, че онлайн местата за търговия може да получават плащания, за да изтъкват неоправдано даден продукт или услуга. В резултат на това националните регулаторни органи следва да наблюдават секторите, в които потребителите са склонни да използват уебсайтове за сравняване, и да извършват проучвания с цел да се прецени дали потребителите разбират точно класиранията, предлагани от онлайн местата за търговия. В случай на несъответствия следва да се предприемат специфични за съответния сектор действия.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В съответствие с член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/EО45, от онлайн местата търговия не следва да се изисква да проверяват правния статут на доставчиците трети страни. Вместо това, онлайн местата за търговия следва да изискват от трети страни — доставчици на продукти в онлайн мястото за търговия, да посочват своя статут на търговци или нетърговци, за целите на правото в областта на защита на потребителите и да предоставят тази информация в онлайн мястото за търговия.

(20)  Онлайн местата за търговия следва да са задължени да предприемат разумни стъпки за гарантиране, че услугите, които предоставят, не са предмет на злоупотреба, поставяща потребителите в уязвимо положение. Следва да има подходящо ниво на защита, съобразено с естеството на продаваните стоки или услуги, както и с реалните доказателства за вреди, произтичащи от продажбата. По-специално, онлайн местата за търговия следва да наблюдават дейности, които сочат, че търговец се представя за нетърговец се цел да повлияе на избора и очакванията на потребителите по отношение на качеството на закупувания продукт или закупуваната услуга.

__________________

 

45 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (OB L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

 

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Цифровото съдържание и цифровите услуги често се предлагат онлайн под формата на договори, съгласно които потребителят не плаща цена, но предоставя лични данни на търговеца. Цифровите услуги се характеризират с непрекъснатото участие на търговеца през целия период на договора, за да има възможност потребителят да използва услугата, като например, достъп, създаване, обработване, съхранение или споделяне на данни в цифров вид. Примери за цифрови услуги са договорите за абонамент към платформи със съдържание, съхранение в облак, уеб поща, социални медии и приложения в облак. Непрекъснатото участие на доставчика на услуги обосновава прилагането на правилата за право на отказ, предвидени в Директива 2011/83/EС, която ефективно позволява на потребителите да тестват услугата и да решат, в рамките на 14-дневен срок от сключване на договора, дали желаят да я ползват и занапред или не. От друга страна, договорите за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, се характеризират с еднократно действие от страна на търговеца да предостави на потребителя определен елемент или елементи от цифрово съдържание, като например определени музикални или видео файлове. Този еднократен характер на предоставяне на цифрово съдържание е в основата на изключението от правото на отказ съгласно член 16, буква м) от Директива 2011/83/EС, съгласно която потребителят губи правото си на отказ след започване на изпълнението на договора, като например при изтегляне или стрийминг на специфичното съдържание.

(21)  Цифровото съдържание и цифровите услуги често се предлагат онлайн под формата на договори, съгласно които потребителят не плаща цена, но предоставя лични данни на търговеца. Цифровите услуги се характеризират с непрекъснатото участие на търговеца през целия период на договора, за да има възможност потребителят да използва услугата, което позволява създаването на данни в цифров вид, обработването на такива данни, достъпа до тях или съхранението им. Примери за цифрови услуги са услугите за споделяне на образ и звук и друг хостинг на файлове, текстообработка или игри, предлагани в средата за изчисления в облак и в социалните медии. Непрекъснатото участие на доставчика на услуги обосновава прилагането на правилата за право на отказ, предвидени в Директива 2011/83/EС, която ефективно позволява на потребителите да тестват услугата и да решат, в рамките на 14-дневен срок от сключване на договора, дали желаят да я ползват и занапред или не. От друга страна, договорите за доставка на цифрово съдържание се характеризират с еднократно действие от страна на търговеца да предостави на потребителя определен елемент или елементи от цифрово съдържание, като например определени музикални или видео файлове. Този еднократен характер на предоставяне на цифрово съдържание е в основата на изключението от правото на отказ съгласно член 16, буква м) от Директива 2011/83/EС, съгласно която потребителят губи правото си на отказ след започване на изпълнението на договора, като например при изтегляне или стрийминг на специфичното съдържание.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Директива 2011/83/EС вече се прилага за договорите за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя върху материален носител (т.е. доставка на онлайн цифрово съдържание), независимо от това дали потребителят плаща парична цена или предоставя лични данни. От друга страна, Директива 2011/83/EС се прилага само за договори за услуги, включително договори за цифрови услуги, съгласно които потребителите плащат или се задължават да платят дадена цена. Следователно, Директивата не се прилага за договори за цифрови услуги при които потребителят предоставя лични данни на търговеца, без да заплаща цена. Като се имат предвид техните прилики и взаимозаменяемост на платените цифрови услуги и цифровите услуги, предоставени в замяна на лични данни, те следва да се уреждат от същите правила съгласно Директива 2011/83/EС.

(22)  Директива 2011/83/EС вече се прилага за договорите за доставка на цифрово съдържание независимо от това дали потребителят плаща парична цена или предоставя лични данни. От друга страна, Директива 2011/83/EС се прилага само за договори за услуги, включително договори за цифрови услуги, съгласно които потребителите плащат или се задължават да платят дадена цена. Следователно, Директивата не се прилага за договори за цифрови услуги при които потребителят предоставя лични данни на търговеца, без да заплаща цена. Като се имат предвид техните прилики и взаимозаменяемост на платените цифрови услуги и цифровите услуги, предоставени в замяна на лични данни, те следва да се уреждат от същите правила съгласно Директива 2011/83/EС.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Следва да се гарантира съгласуваност между приложното поле на Директива 2011/83/EС и [Директивата за цифрово съдържание], която се прилага за договори за предоставяне на цифрово съдържание на цифрови услуги, при които потребителят предоставя лични данни на търговеца.

(23)  Следва да се гарантира съгласуваност между приложното поле на Директива 2011/83/EС и [Директивата за цифрово съдържание], която се прилага за договори за предоставяне на цифрово съдържание или цифрови услуги, при които потребителят предоставя или се ангажира да предостави лични данни на търговеца.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Поради това приложното поле на Директива 2011/83/EС следва да бъде разширено и да обхване и договорите, според които търговецът предоставя или се ангажира да предостави цифрова услуга на потребителя, а потребителят предоставя или се ангажира да предостави лични данни. Подобно на договорите за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, Директивата следва да се прилага всеки път когато потребителят предостави или се ангажира да предостави лични данни на търговеца, освен когато личните данни, предоставени от потребителя, са обработени изключително от търговеца за предоставянето на цифрово съдържание или цифрова услуга, и търговецът не обработва тези данни с никаква друга цел. Всяка обработка на лични данни следва да бъде в съответствие с Регламент (EС) 2016/679.

(24)  Поради това приложното поле на Директива 2011/83/EС следва да бъде разширено и да обхване и договорите, според които търговецът предоставя или се ангажира да предостави цифрова услуга на потребителя, а потребителят предоставя или се ангажира да предостави лични данни. Подобно на договорите за доставка на цифрово съдържание Директивата следва да се прилага всеки път, когато потребителят предостави или се ангажира да предостави лични данни на търговеца, освен когато личните данни, предоставени от потребителя, са обработени изключително от търговеца за предоставянето на цифрово съдържание или цифрова услуга в съответствие с [Директивата за цифровото съдържание], и търговецът не обработва тези данни с никаква друга цел. Правото на Съюза относно защитата на личните данни се прилага за всички лични данни, обработвани във връзка с договорите за доставка на цифрово съдържание или цифрови услуги.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В случаите, когато цифровото съдържание и цифровите услуги не се предоставят срещу цена, то и Директива 2011/83/EС не следва да се прилага за ситуации, при които търговецът събира лични данни единствено с цел да поддържа в съответствие цифровото съдържание или цифровата услуга или с единствената цел да изпълни законовите изисквания. Такива ситуации могат да включват случаите, когато регистрацията на потребителя се изисква според приложимите закони за целите на сигурността и идентификацията, или случаите, когато разработчикът на софтуер с отворен код събира данни от потребителите, само за да гарантира съвместимостта и оперативната съвместимост на софтуера с отворен код.

(25)  За да се гарантира пълно хармонизиране с Директивата относно цифровото съдържание, в случаите, когато цифровото съдържание и цифровите услуги не се предоставят срещу цена, то и Директива 2011/83/EС не следва да се прилага за ситуации, при които търговецът събира лични данни с единствената цел да изпълни законовите изисквания, които са приложими спрямо него. Такива ситуации могат да включват случаите, когато регистрацията на потребителя се изисква според приложимите закони за целите на сигурността и идентификацията.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Директива 2011/83/EС не следва също да се прилага и в ситуации, при които търговецът събира само метаданни, като например IP адрес, история на сърфиране или друга информация, събрана и предадена например чрез „бисквитки“, освен когато тази ситуация се счита за договор според националното законодателство. Тя също така не следва да се прилага за ситуации, при които потребителят, без да е сключил договор с търговеца, е обект на реклами, изключително за да може да получи достъп до цифрово съдържание или цифрова услуга. Държавите членки следва обаче да са свободни да разширят приложението на правилата по Директива 2011/83/EС, за да включат и тези ситуации, или по някакъв друг начин да регулират тези ситуации, които са изключени от обхвата на настоящата директива.

(26)  Директива 2011/83/EС не следва също да се прилага и в ситуации, при които търговецът събира само метаданни, информация за устройството на потребителя или историята на прегледаните интернет страници, освен когато тази ситуация се счита за договор според националното законодателство. Тя също така не следва да се прилага за ситуации, при които потребителят, без да е сключил договор с търговеца, е обект на реклами, изключително за да може да получи достъп до цифрово съдържание или цифрова услуга. Държавите членки следва обаче да са свободни да разширят приложението на правилата по Директива 2011/83/EС, за да включат и тези ситуации, или по някакъв друг начин да регулират тези ситуации, които са изключени от обхвата на настоящата директива.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32a)  Договорите за отделни доставки на несвързана с мрежата енергия следва да бъдат изключени от правото на отказ. Поради колебанията на пазарните цени в противен случай търговецът би поел непредсказуем риск във връзка с последваща продажба.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Директива 2011/83/EС предвижда напълно хармонизирани правила относно правото на отказ при договори от разстояние и извън търговския обект. В този контекст се оказва, че две конкретни задължения са свързани с прекомерна тежест за търговците и следва да бъдат премахнати.

заличава се

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Първото се отнася до правото на потребителя да се откаже от договора за продажба, сключен от разстояние или извън търговски обект, дори след като е използвал стоките повече от необходимото, за да установи тяхното състояние, характеристики и функциониране. Съгласно член 14, параграф 2 от Директива 2011/83/EС потребителят има възможност да се откаже от покупката, направена онлайн или извън търговския обект, дори ако е използвал стоката повече от разрешеното; в този случай обаче потребителят носи отговорност в случай на намаляване на стойността на стоката.

заличава се

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Задължението да се приеме връщането на такива стоки създава трудности за търговците, от които се изисква да оценят „намалената стойност“ на върнатите стоки и да ги продадат като стоки втора употреба или да ги бракуват. Това нарушава търсения в Директива 2011/83/EС баланс между високата степен на защита на потребителите и конкурентоспособността на предприятията, . Ето защо правото на потребителите да връщат стоки при такава ситуация следва да бъде премахнато. Приложение I от Директива 2011/83/EС „Информация относно упражняването на правото на отказ“ също следва да бъде коригирано в съответствие с това изменение.

заличава се

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Второто задължение засяга член 13 от Директива 2011/83/EС, според който търговците могат да задържат възстановяването на сумите до получаване на стоките обратно, или до момента на предоставяне на доказателство от потребителя, че ги е изпратил обратно, в зависимост от това кое е настъпило по-рано. При някои случаи последният вариант може да изисква от търговците да възстановят сумата на потребителите, преди да са получили обратно върнатите стоки и преди да са имали възможност да ги проверят. Това нарушава търсения в Директива 2011/83/EС баланс между високата степен на защита на потребителите и конкурентоспособността на предприятията, . Затова задължението за търговците да възстановят сумата на потребителите само въз основа на доказателство, че стоките са били изпратени обратно на търговеца, следва да бъде премахнато. Приложение I от Директива 2011/83/EС „Информация относно упражняването на правото на отказ“ също следва да бъде коригирано в съответствие с това изменение.

заличава се

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Предвид технологичното развитие, е необходимо и да се премахне посочването на номер на факс в списъка със средствата за комуникация в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2011/83/EС, тъй като факсът се използва рядко и е до голяма степен остаряло средство. Също така, търговците трябва да могат да предоставят като алтернатива на електронния адрес други средства за онлайн комуникация с клиентите, като например онлайн формуляри и чатове, при условие че тези алтернативни средства дават възможност на потребителя да запази съдържанието на комуникацията върху траен носител по начин, подобен на електронния адрес. Приложение I от Директивата, озаглавено „Информация относно упражняването на правото на отказ“, също следва да бъде коригирано в съответствие с това изменение.

(38)  Предвид технологичното развитие, е необходимо и да се премахне посочването на номер на факс в списъка със средствата за комуникация в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2011/83/EС, тъй като факсът се използва рядко и е до голяма степен остаряло средство. Предвид разнообразието от видове предприятия, занимаващи се с търговия, се счита, че не е необходимо да се налага задължение за използване на онлайн комуникация във всички случаи от всички търговци. Независимо от това, ако търговецът използва онлайн комуникация, тези данни следва да се предоставят на потребителя. Също така, търговците трябва да имат възможността да решат да ползват други средства за онлайн комуникация с клиентите, като например онлайн формуляри и чатове, при условие че тези алтернативни средства дават възможност на потребителя да запази съдържанието на комуникацията върху траен носител по начин, подобен на електронния адрес. Приложение I от Директивата, озаглавено „Информация относно упражняването на правото на отказ“, също следва да бъде коригирано в по съответен начин.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Точка 11 от Приложение I към Директива 2005/29/EО, с която се забраняват скритите реклами в редакционното съдържание в медиите, следва да бъде коригирана, за да се изясни, че същата забрана се прилага и в случаите, когато търговецът предоставя информация на потребителя под формата на резултати от търсене в отговор на онлайн заявка за търсене на потребителя.

(40)  Точка 11 от Приложение I към Директива 2005/29/EО, с която се забраняват скритите реклами в редакционното съдържание в медиите, следва да бъде коригирана, за да се изясни, че същата забрана се прилага и в случаите, когато търговецът предоставя информация на потребителя под формата на резултати, които са показани по виден начин, който не би бил постигнат по друг начин, ако резултатите са показани като част от основната група резултати от търсенето в отговор на онлайн заявка за търсене на потребителя. Подобно поставяне на видно място следва да бъде ясно обозначено.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 40 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40a)  Потребителите все повече разчитат на рецензии и препоръки от други потребители, когато вземат решения за покупка. Поради това следва да се счита, че е нелоялна търговска практика това да бъдат заблуждавани потребителите, като им се съобщава, че една рецензия е истинна, когато не са предприети разумни и пропорционални мерки, за да се гарантира, че тази рецензия отразява опита на действителни потребители. Такива стъпки биха могли да включват например технически средства за проверка на надеждността на лицето, което публикува рецензия, искане за информация, която да потвърди, че потребителят действително е използвал продукта, и предоставяне на ясна информация за потребителите относно начина, по който се обработват рецензиите, например дали се публикуват всички рецензии, положителни или отрицателни, и дали тези рецензии са били спонсорирани или повлияни от договорно отношение с търговец.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 40 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40б)  По същата причина следва да бъде актуализирано приложение I към Директива 2005/29/ЕО, така че да включва реклами или препоръки, създаващи невярно впечатление, че приятели или познати са закупили, използвали или препоръчали продукт, услуга или цифрово съдържание.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира свободата да се упражнява търговска дейност в съответствие с правото на Съюза и националното законодателство и практики. Предлагането в държавите членки на продукти като идентични, когато всъщност между техния състав или характеристики има значителна разлика, обаче може да подведе потребителите и да ги подтикне да вземат решение за закупуване, което в противен случай не биха взели.

(41)  Заблуждаваща практика е да се предлага на пазара продукт с представяне, идентично или привидно идентично с това на продукт, който се предлага на пазара под същата марка, но има разлики в състава или характеристиките, и когато това разграничение не е ясно и изчерпателно обозначено, така че да бъде непосредствено видимо за потребителя. Такава практика следва да се счита за нелоялна и следователно да се добави към списъка на заблуждаващи търговски практики, които при всички обстоятелства се считат за нелоялни съгласно приложение I към Директива 2005/29/ЕО. Въпреки това търговец може да адаптира продукти от една и съща марка за различни географски пазари поради основателни фактори, а именно набавянето на местни съставки, изискванията на националното законодателство, целите за промяна на формулата или доказуемите предпочитания на потребителите, но тези предпочитания трябва да бъдат подкрепени със задоволителни доказателства. Възможните доказателства може да се получат посредством проучвания с участието на потребители при използване на дегустация или изпитване „на сляпо“ на продукти и други методи за определяне на ясно предпочитание, проявяващо се при избора на потребителите. В случаите, когато стоките се различават съществено по своя състав или характеристики, като същевременно създават впечатлението чрез своя външен вид, описание или изображение, че тези стоки са идентични с други стоки, предлагани на пазара в друга държава членка, тази разлика следва да бъде ясно и разбираемо маркирана, така че да бъде непосредствено видима за потребителя. По-специално обаче, в случай на продукти, предлагани на пазара за употреба от кърмачета или малки деца, например бебешка храна, е ясно, че има много малка вероятност регионалните различия или вкусовите предпочитания да се проявяват по такъв ясен начин и не е възможно да се разчита на тази причина, когато търговецът предлага на пазара продукти със съществено различен състав или характеристики.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Такава практика може да бъде квалифицирана като противоречаща на Директива 2005/29/EО въз основа на оценка на съответните елементи за всеки конкретен случай. За да се улесни прилагането на съществуващото законодателство от органите за защита на потребителите и органите по храните в държавите членки, в Известие на Комисията от 26.9.2017 г. относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите спрямо проблеми, свързани с разлики в качеството на продуктите – специфичният случай с храните46, бяха предоставени указания за прилагането на актуалните правила на ЕС при ситуации на разлики в качеството на хранителни продукти.

заличава се

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Опитът от прилагането обаче показва, че потребителите, търговците и националните компетентни органи може да не са наясно с това кои търговски практики може да са в противоречие с Директива 2005/29/EО при липсата на изрична разпоредба. Поради тази причина Директива 2005/29/EО следва да бъде изменена, за да се гарантира правната сигурност както за търговците, така и за правоприлагащите органи, като се разгледа изрично проблемът за предлагането на продукт като идентичен на същия продукт, предлаган на пазара на няколко други държави членки, докато тези продукти се различават значително по състав и характеристики. Компетентните органи трябва да оценяват и да се отнасят към такива практики според всеки конкретен случай в съответствие с разпоредбите на Директивата. При извършване на оценката, компетентният орган трябва да вземе под внимание дали това разграничаване може лесно да бъде установено от потребителите, правото на търговеца да адаптира продуктите от една и съща марка спрямо различните географски пазари заради законосъобразни фактори, като например наличност или сезонност на суровини, определени предпочитания на потребителите или доброволни стратегии, целящи да подобрят достъпа до здравословни и питателни храни, както и правото на търговците да предлагат продукти от същата марка в опаковки с различно тегло или обем на различните географски пазари.

заличава се

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Въпреки че продажбите извън търговски обект представляват законосъобразен и установен канал за продажби както продажбите в стопанските помещения на търговеца и дистанционните продажби, някои особено агресивни или подвеждащи практики на предлагане, свързани с посещенията на дома на потребителя без предварителното му съгласие или по време на екскурзии с търговска цел, могат да поставят потребителите под натиск да закупят стоки, които в противен случай не биха купили, и/или да извършат покупки на завишени цени, често включващи незабавно плащане. Такива практики често са насочени към по-възрастните или по-уязвимите потребители. Някои държави членки считат тези практики за нежелани и смятат за необходимо да ограничат определени форми и аспекти на продажби извън търговски обект по смисъла на Директива 2011/83/EС, като агресивни и заблуждаващи практики на предлагане или продажби на продукти чрез непоискани посещения до дома на потребителя или екскурзии с търговска цел, от съображения за опазване на обществения ред или зачитане на личния живот на потребителите, защитени от член 7 от Хартата за основните права на Европейския съюз. В съответствие с принципа на субсидиарност и за да се улесни прилагането, следва да се изясни, че Директива 2005/29/EО не нарушава свободата на държавите членки да приемат мерки без нужда от оценка на конкретна практика за всеки отделен случай, за да защитават законните интересни на потребителите по отношение на нежелани посещения от търговци в личните им домове с цел предлагане или продажба на продукти, или по отношение на екскурзии с търговска цел, организирани от търговец с цел или ефект рекламиране или продажба на продукти на потребителите, когато тези мерки са обосновани от съображения за опазване на обществения ред или зачитане на личния живот. Всички такива разпоредби трябва да бъдат пропорционални и да не бъдат дискриминиращи. От държавите членки се изисква да уведомят Комисията за всякакви национални разпоредби които са приети във връзка с това, за да може Комисията да предостави тази информация на всички заинтересовани страни и да следи за пропорционалния характер и законността на тези мерки.

(44)  Въпреки че продажбите извън търговски обект представляват законосъобразен и установен канал за продажби, някои особено агресивни или подвеждащи практики на предлагане, свързани с настоятелни и нежелани контакти в дома на потребителя без предварителното му съгласие или по време на екскурзии с търговска цел, могат да поставят потребителите под натиск да закупят продукти, които в противен случай не биха купили, и/или да извършат покупки на завишени цени, често включващи незабавно плащане. Такива практики често са насочени към по-възрастните или по-уязвимите потребители. В съответствие с принципа на субсидиарност и за да се улесни прилагането, следва да се изясни, че Директива 2005/29/EО не нарушава свободата на държавите членки да приемат разпоредби, за да защитават законните интересни на потребителите по отношение на специфични практики, свързани с настоятелни и нежелани контакти в личните им домове от страна на търговци, или по отношение на екскурзии с търговска цел, организирани от търговец с цел или ефект рекламиране или продажба на продукти на потребителите, когато тези разпоредби са пропорционални, недискриминационни и обосновани от императивни съображения от обществен интерес. От държавите членки се изисква да уведомят Комисията за всякакви национални разпоредби които са приети във връзка с това, за да може Комисията да предостави тази информация на всички заинтересовани страни и да следи практиките, за които се прилагат тези национални разпоредби, както и това дали те са пропорционални и законни.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2005/29/ЕО

Член 2 – параграф 1 – букви л а, л б и л в (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  В член 2, параграф 1 се добавят следните букви:

 

ла)  „онлайн място за търговия “ означава доставчик на услуги, който позволява на потребителите да сключват онлайн договори с търговци и потребители в онлайн интерфейса на онлайн мястото за търговия;

 

лб)  „услуга за сравняване“ означава услуга, която предлага сравнение на различни оферти, направени от търговци на стоки или услуги за потребители, въз основа на определени критерии, включително цена, характеристики или рецензии, или която идентифицира съответни търговци на стоки, услуги или цифрово съдържание за потребители, с цел да се улесни започването на преки трансакции между тези търговци и потребители, независимо от това къде в крайна сметка окончателно ще се извършат тези трансакции;

 

лв)  „онлайн интерфейс“ означава онлайн интерфейс съгласно определението в член 2, точка (16) от Регламент (EС) 2018/302.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Директива 2005/29/ЕО

Член 3 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да приемат разпоредби за защита на законните интересни на потребителите по отношение на агресивни или заблуждаващи практики на маркетинг или продажби чрез нежелани посещения на търговеца в дома на потребителя, или чрез екскурзии с търговска цел, организирани от търговеца с цел или с ефект на рекламиране или продажба на продукти на потребителите, при условие че тези разпоредби са обосновани от съображения за опазване на обществения ред или зачитане на личния живот.

Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да приемат разпоредби за защита на законните интересни на потребителите по отношение на специфични търговски практики на маркетинг или продажби, които са идентифицирани като агресивни или заблуждаващи в контекста на настоятелни и нежелани контакти от търговеца в дома на потребителя, или по отношение на екскурзии с търговска цел, организирани от търговеца с цел или с ефект на рекламиране или продажба на продукти на потребителите, при условие че тези разпоредби са пропорционални, недискриминационни и обосновани от императивни съображения от обществен интерес.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2005/29/ЕО

Член 6 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В параграф 2 на член 6 се вмъква следната буква в) :

заличава се

„в)  Всяко предлагане на продукт като идентичен на същия продукт, предлаган на пазара в няколко други държави членки, когато тези продукти имат значителни разлики в състава или характеристиките; “

 

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Директива 2005/29/ЕО

Член 7 – параграф 4 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  В член 7, параграф 4 се добавя следната буква:

 

„да)  за продукти или услуги, предлагани в онлайн местата за търговия, дали третата страна, предлагаща стоките или услугите, е търговец или не.“

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Директива 2005/29/ЕО

Член 7 – параграфи 5 а и 5 б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  В член 7 се добавят следните параграфи:

 

„5а.  Когато онлайн място за търговия или услуга за сравняване предоставя достъп до потребителски рецензии на продукти, следната информация се счита за съществена:

 

a)  описание на процесите, използвани за събиране и представяне на рецензиите на потребителите, и информация дали е проверена автентичността на тези рецензии; както и

 

б)  когато се извършват такива проверки — описание на основните характеристики на проверката.

 

5б.  Когато предоставят на потребителите възможността да търсят продукти въз основа на запитване под формата на ключова дума, фраза или други въведени данни, онлайн местата за търговия и услугите за сравняване предоставят информация за основните параметри, представени по реда на относителното им значение, които определят класирането на офертите, представени на потребителя в резултат на търсенето му.“

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2005/29/ЕО

Член 11a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В допълнение към изискването по член 11 за осигуряване на достатъчни и резултатни средства за постигане на съответствие , държавите членки гарантират че договорните и извъндоговорните средства за защита на потребителите са достъпни и за потребители, пострадали от нелоялни търговски практики, за да се отстранят всички последици от тези нелоялни търговски практики в съответствие с тяхното национално законодателство.

1.  Държавите членки гарантират, че договорните и извъндоговорните средства за защита на потребителите са достъпни за потребители, които са пострадали от нелоялни търговски практики, в съответствие с тяхното национално законодателство.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2005/29/ЕО

Член 11 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Договорните средства за защита включват като минимум възможността потребителят едностранно да прекрати договора.

2.  Договорните средства за защита включват възможността потребителят едностранно да прекрати договора. Предоставят се и допълнителни договорни средства за защита, които отразяват естеството и сериозността на неспазването, включително правото на получаване на намаление на цената или на получаване на компенсация за вреди. Тези средства за защита не засягат правните норми на равнището на Съюза или на национално равнище, които уреждат прилагането на средства за защита.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2005/29/ЕО

Член 11a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Извъндоговорните средства за защита включват като минимум възможността за компенсация за вредите, претърпени от потребителя.

3.  Извъндоговорните средства за защита включват възможността за компенсация за вредите, претърпени от потребителя.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2005/29/ЕО

Член 13 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на засегнатите потребители, включително тези в друга(и) държава(и) членка(и);

б)  броя на потребителите, които са претърпели вреди в съответната държава членка и в други държави членки, когато такава информация се предоставя в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) 2017/2394;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2005/29/ЕО

Член 13 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите;

в)  предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите, включително действията, предприети от търговеца за докладване на нарушението или за сътрудничество с компетентните съдилища или административни органи;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2005/29/ЕО

Член 13 – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  където е целесъобразно, дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

г)  дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2005/29/ЕО

Член 13 – параграф 2 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  дали търговецът твърди, че е спазил съответните кодекси за поведение или отговаря на съответните квалификации;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2005/29/ЕО

Член 13 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки упражняват правомощията, предвидени в настоящия член, пропорционално, ефикасно и ефективно в съответствие с правото на Съюза, включително в съответствие с принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз, приложимите процедурни гаранции и правилата на Съюза относно защитата на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a, и с националното право.

 

_____________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016, стр. 1).

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2005/29/ЕО

Член 13 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато наложената санкция е глоба, при определянето на нейния размер се вземат предвид годишният оборот и нетната печалба на търговеца, извършил нарушението, както и наличието на наложени глоби за същото или друго нарушение на настоящата директива в други държави членки.

3.  При определянето на размера на санкцията се взема предвид и наличието на наложени глоби за същото нарушение на настоящата директива в други държави членки.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2005/29/ЕО

Член 13 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че санкциите за широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение по смисъла на Регламент (EС) 2017/2934 включват възможността за налагане на глоби, чийто максимален размер е не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца в съответната държава членка или държави членки.

4.  Държавите членки гарантират, че санкциите за широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение, налагани в резултат от координираните действия, предприети съгласно глава ІV от Регламент (EС) 2017/2394, включват възможността за налагане на глоби, и че максималният им размер е 10 000 000 EUR или не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца от предходната финансова година в съответната държава членка или държави членки, като се взема по-високата от двете стойности.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2005/29/ЕО

Член 13 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато вземат решение относно разпределението на приходите от глоби, държавите членки отчитат общия интерес на потребителите.

5.  Държавите членки използват приходите от глоби за засилване на защитата на общия интерес на потребителите, включително чрез създаването на фонд, предназначен само за предоставянето на компенсации в случаи на вреда, понесена от потребителите, и когато е приложимо, в случаи на други вреди в резултат на нарушението, например вреда за екологичните интереси или вреда за други защитени обществени интереси.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2005/29/ЕО

Член 13 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  От държавите членки не се изисква да създадат всеобхватна система за публично правоприлагане с цел прилагане на санкциите съгласно настоящата директива.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -6 (нова)

Директива 2005/29/ЕО

Приложение I – точка 6 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-6)  В приложение I се добавя следната точка:

 

„6a.  Представяне на намаление на цената без посочване на референтната цена, въз основа на която е обявено намалението, и без да може да се докаже достоверността на тази референтна цена в периода от 30 дни преди обявяването.“

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 2005/29/ЕО

Приложение I – точка 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Използване на редакционно съдържание в медиите или предоставяне на информация при онлайн заявка за търсене от потребителя, за да се рекламира продукт, когато търговецът е платил за тази реклама, без това да е пояснено в съдържанието или в резултатите от търсенето или чрез изображения или звуци, които могат ясно да бъдат определени от потребителя (рекламни статии; платено позициониране или платено включване). Това не засяга Директива 2010/13/EС48.

11.  Използване на редакционно съдържание в медиите или предоставяне на информация при онлайн заявка за търсене от потребителя, за да се рекламира продукт, когато търговецът пряко или непряко е платил за тази реклама или за нейното поставяне на видно място, като се заобикаля основната група резултати от търсенето, без това да е пояснено в сбита, лесна и разбираема форма в съдържанието или в резултатите от търсенето или чрез изображения или звуци, които могат ясно да бъдат определени от потребителя (рекламни статии; платено позициониране или платено включване). Това не засяга Директива 2010/13/EС48.

__________________

__________________

48 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

48 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Директива 2005/29/ЕО

Приложение I – точка 13 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  В приложение I се добавя следната точка:

 

„13a. Посочване или създаване по друг начин на впечатление чрез външен вид, описание или изображение, че дадена стока е идентична или изглежда идентична с друга стока, която се предлага на пазара в друга държава членка, когато тази стока не е такава, освен ако тези стоки се различават поради ясни и доказуеми регионални предпочитания на потребителя, набавяне на местни съставки или изисквания на националното законодателство, като това разграничение е ясно и изчерпателно обозначено, така че да бъде незабавно видимо за потребителя.“

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 б (нова)

Директива 2005/29/ЕО

Приложение I – точка 23 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  В приложение I се добавя следната точка:

 

„23а.  Използване на различни техники, които позволяват закупуването на билети за събития в по-голямо количество, включително чрез автоматизиран софтуер, с цел препродаването им на цена, по-висока от номиналната им стойност.“

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 в (нова)

Директива 2005/29/ЕО

Приложение І – точка 23 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  В приложение I се добавя следната точка:

 

„23б. Посочване или създаване по друг начин на впечатлението, че рецензия за даден продукт е въведена от потребител, който действително е използвал продукта, без да се предприемат разумни и пропорционални мерки, за да се гарантира, че тази рецензия отразява опита на действителни потребители.“

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 г (нова)

Директива 2005/29/ЕО

Приложение І – точка 23 в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6г)  В приложение I се добавя следната точка:

 

„23в.  Създаване на невярно впечатление, че други потребители са закупили, използвали или препоръчали конкретен продукт, услуга или цифрово съдържание въз основа на несвързани параметри, включително предпочитана марка и географско разположение.“

Обосновка

Потребителите все повече разчитат на рецензии и препоръки от други потребители, когато вземат решение за покупка. Поради това приложение I следва да бъде изменено, така че да включва тази заблуждаваща практика.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г

Директива 2011/83/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  „договор за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител“ означава договор, съгласно който търговецът доставя или се ангажира да достави конкретно цифрово съдържание на потребителя, а потребителят заплаща или се ангажира да заплати съответната цена за това. Това включва и договори, при които потребителят предоставя или се ангажира да предостави лични данни на търговеца, освен когато личните данни, предоставени от потребителя, се обработват изключително от търговеца за целите на предоставянето на цифрово съдържание, или за да може търговецът да спази законовите изисквания, на които подлежи, като търговецът не обработва тези данни за никакви други цели;

(16)  „договор за предоставяне на цифрово съдържание означава договор, съгласно който търговецът доставя или се ангажира да достави цифрово съдържание на потребителя, а потребителят заплаща или се ангажира да заплати цена. Това включва и договори, при които потребителят предоставя или се ангажира да предостави лични данни на търговеца, освен когато личните данни, предоставени от потребителя, се обработват изключително от търговеца за предоставянето на цифрово съдържание съгласно [Директивата за цифровото съдържание], или за да може търговецът да спази законовите изисквания, на които подлежи, като търговецът не обработва тези данни за никакви други цели;

Изменение    57

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г

Директива 2011/83/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  „цифрова услуга“ означава а) услуга, която позволява на потребителя създаване, обработване или съхранение, или достъп до данни в цифрова форма; или б) услуга, която позволява споделяне или всякакво друго взаимодействие с данни в цифрова форма, които са качени или създадени от потребителя или от други потребители на тази услуга, включително споделяне на видео и аудио файлове и друг хостинг на файлове, текстообработка или игри, предлагани среда за изчисления в облак, и социални медии.

(17)  „цифрова услуга“ означава а) услуга, която позволява на потребителя да създава или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях; или б) услуга, която позволява споделянето на или всяко друго взаимодействие с данни в цифров вид, въведени или създадени от потребителя или от други потребители на тази услуга.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г

Директива 2011/83/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  „договор за цифрова услуга“ означава всеки договор по силата на който търговец доставя или се ангажира да достави цифрова услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се ангажира да заплати цената за нея. Това включва и договори, при които потребителят предоставя или се ангажира да предостави лични данни на търговеца, освен когато личните данни, предоставени от потребителя, се обработват изключително от търговеца за целите на предоставянето на цифровата услуга, или за да може търговецът да спази законовите изисквания, на които подлежи, като търговецът не обработва тези данни за никакви други цели;

(18)  „договор за цифрова услуга“ означава всеки договор, по силата на който търговец доставя или се ангажира да достави цифрова услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се ангажира да заплати цена. Това включва и договори, при които потребителят предоставя или се ангажира да предостави лични данни на търговеца, освен когато личните данни, предоставени от потребителя, се обработват изключително от търговеца за предоставянето на цифровата услуга съгласно [Директивата за цифровото съдържание], или за да може търговецът да спази законовите изисквания, на които подлежи, като търговецът не обработва тези данни за никакви други цели;

Изменение    59

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2011/83/ЕС

Член 3 – параграф 3 – буква к

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a)  в член 3, параграф 3 буква к) се заменя със следното:

к)  за услуги за превоз на пътници, с изключение на член 8, параграф 2 и членове 19 и 22;

„к)  за услуги за превоз на пътници, с изключение на член 8, параграф 2 и членове 19, 21 и 22;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=BG)

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо за гарантиране на логическата последователност на текста и тъй като е пряко свързано с други допустими изменения.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Директива 2011/83/ЕС

Член 5 – параграф 1 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  когато е приложимо, всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание и цифровите услуги с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни.

з)  когато е приложимо, всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание и цифровите услуги с някои видове хардуер или софтуер, различни от тези, с които обичайно се използва цифрово съдържание или цифрови услуги от същия тип.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/83/ЕС

Член 6 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  географски адрес, на който търговецът е установен, и телефонния номер на търговеца, адреса на електронната му поща или други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че потребителят може да съхранява кореспонденцията с търговеца на траен носител, така че потребителят да може бързо да установи контакт с търговеца и да общува ефективно с него; Когато е приложимо, търговецът предоставя и географския адрес и самоличността на търговеца, от чието име действа.

в)  географски адрес, на който търговецът е установен, и телефонния номер на търговеца, адреса на електронната му поща и други средства за онлайн комуникация, ако са налични, които гарантират, че потребителят може да съхранява запис на контактите с търговеца и да запазва копия от писмената кореспонденция с търговеца на траен носител, така че потребителят да може бързо да установи контакт с търговеца и да общува ефективно с него; Когато е приложимо, търговецът предоставя и географския адрес и самоличността на търговеца, от чието име действа.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/83/ЕС

Член 6 – параграф 1 – буква т

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

т)  когато е приложимо, всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание и цифровите услуги с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни.

т)  когато е приложимо, всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание и цифровите услуги с някои видове хардуер или софтуер, различни от тези, с които обичайно се използва цифрово съдържание или цифрови услуги от същия тип.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2011/83/ЕС

Член 6а – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди потребителят да се обвърже с договор от разстояние или съответно предложение от онлайн място за търговия, онлайн мястото за търговия трябва да предостави следната допълнителна информация:

Преди потребителят да се обвърже с договор от разстояние или съответно предложение от онлайн място за търговия, онлайн мястото за търговия, без да се засягат разпоредбите на Директива 2005/29/EО, трябва да предостави следната допълнителна информация по ясен и удобен за ползване начин:

Изменение    64

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2011/83/ЕС

Член 6a – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  основните параметри, определящи класирането на офертите, представени на потребителя в резултат на неговата заявка за търсене в онлайн мястото за търговия;

заличава се

Изменение    65

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2011/83/ЕС

Член 6а – параграф 1 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  дали и по какъв начин са били използвани алгоритми или автоматизирано вземане на решение за представяне на оферти или определяне на цени, включително персонализирани техники на ценообразуване.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2011/83/ЕС

Член 6а – параграф 1 – буква г б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  базата за изчисляване на всяко намаление на цената на продукти или услуги, което се показва в заявката за търсене на онлайн мястото за търговия;

Обосновка

Отстъпките в цената, които се предлагат на онлайн места за търговия например за пътувания, често не са достъпни на конкретните дати, на които потребителят търси. Следователно в резултатите от търсенето на онлайн места за търговия следва да се предоставя точна информация относно намаленията на цените.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2011/83/ЕС

Член 6а – параграф 1 – буква г в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  официалната класификация, категоризация или степен на качество на продукта, когато е приложимо.

Обосновка

В някои сектори има официални схеми за класификация (например системата от хотелски звезди в сектора на пътуванията). Онлайн местата за търговия следва да посочват официалната класификация на даден продукт или услуга, когато е приложимо.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2011/83/ЕС

Член 6а – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки може да запазят или да въведат в своето национално законодателство допълнителни изисквания за предоставяне на информация.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Директива 2011/83/ЕС

Член 6 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

След като потребителят е бил обвързан от договор от разстояние или договор извън търговския обект, или друга съответна оферта на онлайн място за търговия, и когато за офертата за продажба на стоката или услугата, която е била продадена, е било уведомено онлайн мястото за търговия и то е премахнало офертата на основание на това, че е незаконна, въпросното онлайн място за търговия своевременно предоставя на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация:

 

a)  че продуктът или услугата, който/която му е продаден(а) или офертата за продукта или услугата е незаконна, или предполагаемо незаконна и е бил(а) отстранен(а);

 

б)  самоличността на търговеца, който е пуснал офертата, която е била отстранена;

 

в)  причината, поради която офертата е била отстранена.

Обосновка

Онлайн местата за търговия, които считат, че дадена оферта, продукт или услуга на тяхната платформа са незаконни, следва да информират потребителите за потенциалната незаконосъобразност на офертата, продукта или услугата, които са закупили. Подобна информация би осигурила по-добра защита на потребителите чрез предоставяне на по-голяма прозрачност.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2011/83/ЕС

Член 6 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Добавя се следният член:

 

„Член 6б

 

Изисквания за мониторинг за операторите на онлайн места за търговия

 

Операторите на онлайн места за търговия се задължават да предприемат разумни стъпки, за да гарантират, че предоставяните от тях услуги не могат да се използват за злоупотреба, които да оставят потребителите уязвими. Трябва да съществува адекватна степен на защита, която съответства на естеството на продаваните стоки или услуги и на всяко действително доказателство за вреда, причинена от продажбата. По-конкретно, операторите извършват мониторинг на дейностите, които дават основание да се предположи, че даден търговец се представя за нетърговец, за да влияе върху избора на потребителите и очакванията за качеството на продукта или услугата, който или която те закупуват.“

Изменение    71

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка -5 (нова)

Директива 2011/83/ЕС

Член 7 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-5)  В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

1.  По отношение на договорите извън търговския обект търговецът предоставя на потребителя информацията, предвидена в член 6, параграф 1, на хартия или, ако потребителят се съгласи, на друг траен носител. Тази информация се представя четливо на ясен и разбираем език.

„1.  По отношение на договорите извън търговския обект търговецът предоставя на потребителя информацията, предвидена в член 6, параграф 1, на траен носител. Тази информация се представя четливо на ясен и разбираем език.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. В цифровата ера не е необходимо да се посочва, че цялата информация трябва да бъде предоставена на хартиен носител по подразбиране.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка -5 a (нова)

Директива 2011/83/ЕС

Член 7 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-5a)  В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Търговецът предоставя на потребителя копие на подписания договор или потвърждение на договора на хартия или, ако потребителят се съгласи, на друг траен носител, включително, когато е приложимо, потвърждение на предварителното изрично съгласие и потвърждение на потребителя, в съответствие с член 16, буква м).

2.  Търговецът предоставя на потребителя копие на подписания договор или потвърждение на договора на траен носител, включително, когато е приложимо, потвърждение на предварителното изрично съгласие и потвърждение на потребителя, в съответствие с член 16, буква м).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=BG)

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. В цифровата ера не е необходимо да се посочва, че цялата информация трябва да бъде предоставена на хартиен носител по подразбиране

Изменение    73

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7 – буква а

Директива 2011/83/ЕС

Член 13 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  параграф 3 се заменя със следното:

заличава се

„3.  Освен ако търговецът не е предложил сам да прибере стоките, при договорите за продажба търговецът има право да отложи изплащането на сумите, докато не получи стоките обратно.“

 

Изменение    74

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2011/83/ЕС

Член 13 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  По отношение на всяко цифрово съдържание, доколкото то не представлява лични данни, които са качени или създадени от потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставена от търговеца, търговецът се съобразява със задълженията и може да упражнява правата, предвидени съгласно [Директивата за цифрово съдържание].“

5.  По отношение на всяко цифрово съдържание, доколкото то не представлява лични данни, които са предоставени или създадени от потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставена от търговеца, търговецът се съобразява със задълженията и може да упражнява правата, предвидени съгласно [Директивата за цифрово съдържание].“

Изменение    75

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 8 – подточка 1

Директива 2011/83/ЕС

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  параграф 2 се заменя със следното:

заличава се

„След прекратяването на договора потребителят се въздържа от използване на цифровото съдържание или цифровата услуга и от предоставянето им на трети страни.“

 

Изменение    76

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 –точка 8 – подточка 1 a (нова)

Директива 2011/83/ЕС

Член 14 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Вмъква се следният параграф:

 

„2а. След прекратяването на договора потребителят се въздържа от използване на цифровото съдържание или цифровата услуга и от предоставянето им на трети страни.“

(Вж. изменението във връзка с член 14, параграф 2 от Директива 2011/83/ЕС).

Изменение    77

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 9 – подточка 1 a (нова)

Директива 2011/83/ЕС

Член 16 – параграф 1 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a)  В параграф 1 буква б) се заменя със следното:

б)  доставка на стоки или услуги, чиято цена се променя в зависимост от колебания на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за отказ;

„б)  доставка на стоки, услуги или електроенергия извън мрежата, чиято цена се променя в зависимост от колебания на финансовия пазар, стоковия пазар или енергийния пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за отказ;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=BG)

Обосновка

Изменението е необходимо поради вътрешната логика на текста и тъй като е неразривно свързано с други допустими изменения.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 9 – подточка 1 б (нова)

Директива 2011/83/ЕС

Член 16 – параграф 1 – буква з

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б)  В параграф 1 буква з) се заменя със следното:

з)  договори, при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности по поправка или поддръжка. Ако в случай на такова посещение търговецът предоставя услуги в допълнение към специално поисканите от потребителя или стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на поддръжката или на поправката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

з)  договори, при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности по поправка или поддръжка или предоставяне на други спешни услуги, изискани в кратък срок. Ако в случай на такова посещение търговецът предоставя услуги в допълнение към специално поисканите от потребителя или стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на поддръжката или на поправката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=BG)

Обосновка

Изменението е необходимо поради вътрешната логика на текста и тъй като е неразривно свързано с други допустими изменения.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 9 – подточка 3

Директива 2011/83/ЕС

Член 16 – параграф 1 – буква н

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  добавя се следната буква:

заличава се

„н)  доставката на стоки, които потребителят е използвал по време на срока за отказ, повече от необходимото, за да се установят естеството, характеристиките и функционирането на стоките.“

 

Изменение    80

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Директива 2011/83/ЕС

Член 24 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на засегнатите потребители, включително тези в друга(и) държава(и) членка(и);

б)  броя на потребителите, които са претърпели вреди в съответната държава членка и в други държави членки, когато такава информация се предоставя в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) 2017/2394;

Изменение    81

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Директива 2011/83/ЕС

Член 24 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите;

в)  предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите, включително действията, предприети от търговеца за докладване на нарушението или за сътрудничество с компетентните съдилища или административни органи;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Директива 2011/83/ЕС

Член 24 – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  където е целесъобразно, дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

г)  дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

Изменение    83

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Директива 2011/83/ЕС

Член 24 – параграф 2 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  дали търговецът твърди, че е спазил съответните кодекси за поведение или отговаря на съответните квалификации;

Изменение    84

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Директива 2011/83/ЕС

Член 24 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки упражняват правомощията, предвидени в настоящия член, пропорционално, ефикасно и ефективно в съответствие с правото на Съюза, включително в съответствие с принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз, приложимите процедурни гаранции и правилата на Съюза относно защитата на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679, и с националното право.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Директива 2011/83/ЕС

Член 24 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато наложената санкция е глоба, при определянето на нейния размер се вземат предвид годишният оборот и нетната печалба на търговеца, извършил нарушението, както и наличието на наложени глоби за същото или друго нарушение на настоящата директива в други държави членки.

3.  При определянето на размера на санкцията се взема предвид и наличието на наложени глоби за същото нарушение на настоящата директива в други държави членки.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Директива 2011/83/ЕС

Член 24 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че санкциите за широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение по смисъла на Регламент (EС) 2017/2934 включват възможността за налагане на глоби, чийто максимален размер е не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца в съответната държава членка или държави членки.

4.  Държавите членки гарантират, че санкциите за широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение, налагани в резултат от координираните действия, предприети съгласно глава ІV от Регламент (EС) 2017/2394, включват възможността за налагане на глоби, и че максималният им размер е 10 000 000 EUR или не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца от предходната финансова година в съответната държава членка или държави членки, като се взема по-високата от двете стойности.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Директива 2011/83/ЕС

Член 24 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Когато вземат решение относно разпределението на приходите от глоби, държавите членки отчитат общия интерес на потребителите.

5.  Държавите членки използват приходите от глоби за засилване на защитата на общия интерес на потребителите, включително чрез създаването на фонд, предназначен само за предоставянето на компенсации в случаи на вреда, понесена от потребителите, и когато е приложимо, в случаи на други вреди в резултат на нарушението, например вреда за екологичните интереси или вреда за други защитени обществени интереси.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Директива 2011/83/ЕС

Член 24 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  От държавите членки не се изисква да създадат всеобхватна система за публично правоприлагане с цел прилагане на санкциите съгласно настоящата директива.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 11 – подточка 1 – буква а

Директива 2011/83/ЕС

Приложение I – точка А

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  третият параграф на точка А под „Право на отказ“ се заменя със следното:

заличава се

„За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите [2] за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (напр. писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. [3]“

 

Изменение    90

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 11 – подточка 1 – буква в

Директива 2011/83/ЕС

Приложение I – точка 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  точка 4 в „Указания за попълване“ се заменя със следното:

заличава се

„[4.] При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното: „Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.“. “

 

Изменение    91

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 11 – подточка 1 – буква г

Директива 2011/83/ЕС

Приложение І – точка 5 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Буква в) от точка 5 в „Указания за попълване“ се заличава.

заличава се

Изменение    92

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Директива 93/13/ЕИО

Член 8б – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на засегнатите потребители, включително тези в друга(и) държава(и) членка(и);

б)  броя на потребителите, които са претърпели вреди в съответната държава членка и в други държави членки, когато такава информация се предоставя в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) 2017/2394;

(Позоваването в антетката във връзка с изменяния акт („член 8б – параграф 2 – буква б“) съответства на член 8б, параграф 2, буква в от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията в английската версия.)

Изменение    93

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Директива 93/13/ЕИО

Член 8б – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите;

в)  предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите, включително действията, предприети от търговеца за докладване на нарушението или за сътрудничество с компетентните съдилища или административни органи;

(Позоваването в антетката във връзка с изменяния акт („член 8б – параграф 2 – буква в“) съответства на член 8б, параграф 2, буква г от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията в английската версия.)

Изменение    94

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Директива 93/13/ЕИО

Член 8б – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  където е целесъобразно, дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

г)  дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

(Позоваването в антетката във връзка с изменяния акт („член 8б – параграф 2 – буква г“) съответства на член 8б, параграф 2, буква д от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията в английската версия.)

Изменение    95

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Директива 93/13/ЕИО

Член 8б – параграф 2 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  дали търговецът твърди, че е спазил съответните кодекси за поведение или отговаря на съответните квалификации;

Изменение    96

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Директива 93/13/ЕИО

Член 8б – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки упражняват правомощията, предвидени в настоящия член, пропорционално, ефикасно и ефективно в съответствие с правото на Съюза, включително в съответствие с принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз, приложимите процедурни гаранции и правилата на Съюза относно защитата на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679, и с националното право.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Директива 93/13/ЕИО

Член 8б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато наложената санкция е глоба, при определянето на нейния размер се вземат предвид годишният оборот и нетната печалба на търговеца, извършил нарушението, както и наличието на наложени глоби за същото или друго нарушение на настоящата директива в други държави членки.

3.  При определянето на размера на санкцията се взема предвид и наличието на наложени глоби за същото нарушение на настоящата директива в други държави членки.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Директива 93/13/ЕИО

Член 8б – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че санкциите за широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение по смисъла на Регламент (EС) 2017/2934 включват възможността за налагане на глоби, чийто максимален размер е не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца в съответната държава членка или държави членки.

4.  Държавите членки гарантират, че санкциите за широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение, налагани в резултат от координираните действия, предприети съгласно глава ІV от Регламент (EС) 2017/2394, включват възможността за налагане на глоби, и че максималният им размер е 10 000 000 EUR или не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца от предходната финансова година в съответната държава членка или държави членки, като се взема по-високата от двете стойности.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Директива 93/13/ЕИО

Член 8б – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Когато вземат решение относно разпределението на приходите от глоби, държавите членки отчитат общия интерес на потребителите.

5.  Държавите членки използват приходите от глоби за засилване на защитата на общия интерес на потребителите, включително чрез създаването на фонд, предназначен само на предоставянето на компенсации в случаи на вреда, понесена от потребителите, и когато е приложимо, в случаи на други вреди в резултат на нарушението, например вреда за екологичните интереси или вреда за други защитени обществени интереси.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Директива 93/13/ЕИО

Член 8б – параграф 6 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  От държавите членки не се изисква да създадат всеобхватна система за публично правоприлагане с цел прилагане на санкциите съгласно настоящата директива.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Директива 98/6/ЕО

Член 8 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на засегнатите потребители, включително тези в друга(и) държава(и) членка(и);

б)  броя на потребителите, които са претърпели вреди в съответната държава членка и в други държави членки, когато такава информация се предоставя в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) 2017/2394;

(Позоваването в антетката във връзка с изменяния акт („член 8б – параграф 2 – буква б“) съответства на член 8б, параграф 2, буква й от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията в английската версия.)

Изменение    102

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Директива 98/6/ЕО

Член 8 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите;

в)  предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите, включително действията, предприети от търговеца за докладване на нарушението или за сътрудничество с компетентните съдилища или административни органи;

(Позоваването в антетката във връзка с изменяния акт („член 8б – параграф 2 – буква в“) съответства на член 8б, параграф 2, буква к от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията в английската версия.)

Изменение    103

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Директива 98/6/ЕО

Член 8 – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  където е целесъобразно, дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

г)  дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

(Позоваването в антетката във връзка с изменяния акт („член 8б – параграф 2 – буква г“) съответства на член 8б, параграф 2, буква л от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията в английската версия.)

Изменение    104

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Директива 98/6/ЕО

Член 8 – параграф 2 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  дали търговецът твърди, че е спазил съответните кодекси за поведение или отговаря на съответните квалификации;

Изменение    105

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Директива 98/6/ЕО

Член 8 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки упражняват правомощията, предвидени в настоящия член, пропорционално, ефикасно и ефективно в съответствие с правото на Съюза, включително в съответствие с принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз, приложимите процедурни гаранции и правилата на Съюза относно защитата на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679, и с националното право.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Директива 98/6/ЕО

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато наложената санкция е глоба, при определянето на нейния размер се вземат предвид годишният оборот и нетната печалба на търговеца, извършил нарушението, както и наличието на наложени глоби за същото или друго нарушение на настоящата директива в други държави членки.

3.  При определянето на размера на санкцията се взема предвид и наличието на наложени глоби за същото нарушение на настоящата директива в други държави членки.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Директива 98/6/ЕО

Член 8 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че санкциите за широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение по смисъла на Регламент (EС) 2017/2934 включват възможността за налагане на глоби, чийто максимален размер е не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца в съответната държава членка или държави членки.

4.  Държавите членки гарантират, че санкциите за широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение, налагани в резултат от координираните действия, предприети съгласно глава ІV от Регламент (EС) 2017/2394, включват възможността за налагане на глоби, и че максималният им размер е 10 000 000 EUR или не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца от предходната финансова година в съответната държава членка или държави членки, като се взема по-високата от двете стойности.

Изменение    108

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Директива 98/6/ЕО

Член 8 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Когато вземат решение относно разпределението на приходите от глоби, държавите членки отчитат общия интерес на потребителите.

5.  Държавите членки използват приходите от глоби за засилване на защитата на общия интерес на потребителите, включително чрез създаването на фонд, предназначен само за предоставянето на компенсации в случаи на вреда, понесена от потребителите, и когато е приложимо, в случаи на други вреди в резултат на нарушението, например вреда за екологичните интереси или вреда за други защитени обществени интереси.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Директива 98/6/ЕО

Член 8 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  От държавите членки не се изисква да създадат всеобхватна система за публично правоприлагане с цел прилагане на санкциите съгласно настоящата директива.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Приложение за европейски потребителски права

 

1.  До 1 януари 2021 г. Комисията разработва мобилно приложение, което да служи като входна точка за гражданите, търсещи информация за своите потребителски права, и за потребителите, търсещи извънсъдебно решаване на спорове, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 524/2013, и подкрепа при жалби чрез мрежата на европейските потребителски центрове.

 

2.  Посочената в параграф 1 мобилна апликация има следните функции:

 

a)  да предоставя образец на електронен формуляр за жалби, който да може да бъде попълнен от потребителя;

 

б)  да подава попълнения формуляр за жалба до платформата за ОРС, създадена съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013, или до компетентния европейски потребителски център, в зависимост от участващите страни;

 

в)  да предоставя точна и актуална информация по ясен, разбираем и леснодостъпен начин за потребителските права и гаранции, свързани със закупуването на стоки и услуги.

(1)

OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 66.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът счита, че в много области предложението на Комисията е добра основа, с която се въвеждат задоволителни реформи вследствие на резултатите от програмата REFIT.

Поради това в проекта на доклада не се предлагат много съществени промени, различни от първоначалния подход на Комисията, освен по един от най-спорните въпроси: промените на правото на отказ.

Докладчикът разбира и е съпричастен на това, че има необходимост да се намери баланс между правата, дадени на потребителите, и очакванията, които поради това биват отправяни към предприятията. В случая с правото на отказ съществуват примери за това как е имало злоупотреби със съществуващото право от страна на малцинство от потребителите. Това може да представлява предизвикателство за малките предприятия и докладчикът остава отворен за алтернативни смекчаващи мерки, които могат да бъдат въведени за тях.

Независимо от това, направеното от Комисията предложение изпраща на потребителите отрицателен сигнал и според докладчика подкопава аргументите за растеж в областта на електронната търговия. Докладчикът счита, че действайки по стратегията за цифровия единен пазар, също така трябва да гарантираме, че законодателните основи в други области подкрепят гражданите и бизнеса в тяхното преминаване онлайн. В тази област, по-специално, продажбата на стоки онлайн се улеснява от възможността на потребителите просто и лесно да упражнят правото си на отказ. Всяка промяна на ролите рискува да възпре покупките през онлайн канала за продажби, което според докладчик би било по-лошо за всички страни.

По отношение на санкциите докладчикът предлага няколко изменения за постигане на яснота. По-специално, докладчикът предлага в членовете по-ясно да се отрази позицията, изразена в съображенията, относно това кога може да бъде наложена глоба, основана на оборота. В съответните членове това не е ясно свързано със случаите, когато е имало успешно действие по Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, поради което това вече е изрично формулирано.

Докладчикът също така предлага да се развие концепцията на Комисията относно това как да се гарантира използването на санкциите за подпомагане на интересите на потребителите. По мнение на докладчика, санкциите често само косвено или въобще никак не носят полза на лицата, които са претърпели вреди. Ако вземем един текущ пример, собствениците на засегнатите Фолксвагени може и да не усетят никаква разлика от това, дали едно национално правителство е наложило или не е наложило глоба, нито пък непременно вредата за околната среда ще бъде отстранена пряко в резултат на глобата. Ето защо докладчикът предлага да се осигури по-ясно обвързване на приходите от глоби с конкретни действия в подкрепа на засегнатите потребители.

Докладчикът предлага някои нови разяснения относно разпоредбите, свързани с нежелани посещения и търговски екскурзии, за да се определят по-добре условията, при които държавите членки могат да решат да въведат ограничения. Следва да е ясно, че това не е дискусия за предимствата или недостатъците на продажбата по домовете сама по себе си, а по-скоро разпоредба, насочена към решаване на случаи на агресивни или заблуждаващи практики, които могат да възникнат.

Що се отнася до двойното качество на стоките, докладчикът внимателно взе предвид предварителния резултат от доклада по собствена инициатива относно двойното качество на стоките, подготвен от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Там се отбелязва, че някои от предложенията на Комисията могат да бъдат подобрени; в доклада обаче не се съдържат конкретни препоръки за самите подобрения. Докладчикът счита, че текстът може да бъде подобрен чрез повече позоваване на общоевропейски методики и тази промяна е въведена в съображенията.

По отношение на задълженията за прозрачност на онлайн места за търговия докладчикът въвежда две разяснения.

Първото се отнася до рекламите, съдържащи се в резултати от търсене. Докладчикът е съгласен с Комисията, че това следва да бъде изяснено; има обаче случаи, при които „извършени плащания“ биха били един от критериите за класиране на резултатите от търсенето. В тези случаи плащането не е доминиращ параметър и поради това не изглежда подходящо те да се третират по същия начин като платените реклами. В случая на рекламата плащането гарантира, че за определени ключови думи рекламата ще се появи на страницата, независимо от начина на функциониране на алгоритъма на съответното място за търговия. Предложението на докладчика има за цел да обхване последния пример, като според мнението му това е и целта на Комисията.

Второто въведено пояснение е във връзка с обобщението, което трябва да бъде предоставено от онлайн местата за търговия на основните им параметри, водещи до класирането на резултатите от търсенето. В този случай докладчикът счита, че краткостта е предимство. Информацията, която се предоставя на потребителите, следва да е лесна за разбиране и приложима към това, което те виждат на екрана. Не е от огромна полза за потребителя да му бъде представено описание от дванадесет страници за това как работи търсачката, особено ако се опитва да провери това набързо. Също така потребителят обикновено има възможност да преформулира резултатите от търсенето по свое желание чрез филтри и инструменти за пренареждане на уебсайта. Поради това докладчикът счита за достатъчно онлайн местата за търговия да посочват тези основни параметри и счита, че не е необходимо да се прави подробно описание.

Накрая, докладчикът въвежда предложение, свързано с функционирането на платформата за ОРС и работата на европейските потребителски центрове. Докладчикът счита, че видимостта и упражняването на правата на потребителите могат да бъдат подкрепени чрез въвеждането на мобилно приложение. Това приложение би имало две функции: а) да действа като лесна точка за справка за потребителите, които искат да разберат и приложат своите потребителски права; и б) да служи като втора входна точка за услугите за решаване на спорове и подпомагане, предлагани от платформата за ОРС и европейските потребителски центрове. Приложението не би изпълнявало по-задълбочени функции освен да насочва жалбите към подходящия орган; въпреки това за много потребители тези системи и услуги не са добре познати, така че услугата „обозначаване и насочване“ би донесла добавена стойност за тези потребители.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС

Позовавания

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Дата на представяне на ЕП

11.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

David Borrelli

Дата на внасяне

28.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 февруари 2019 г.Правна информация