Menettely : 2018/0090(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0029/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0029/2019

Keskustelut :

PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 23

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0399

MIETINTÖ     ***I
PDF 323kWORD 135k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta

(COM(2018)0185 – C8‑0143/2018 – 2018/0090(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Daniel Dalton

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta

(COM(2018)0185 – C8‑0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0185),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0143/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8‑0029/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Kuluttajalainsäädäntöä olisi sovellettava tehokkaasti kaikkialla unionissa. Komission vuosina 2016 ja 2017 toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) osana toteuttama kattava kuluttaja- ja markkinaoikeusdirektiivien toimivuustarkastus kuitenkin osoitti, että unionin kuluttajalainsäädännön tehokkuus vaarantuu sekä elinkeinonharjoittajien että kuluttajien tietämättömyyden, täytäntöönpanon valvonnan puutteen ja kuluttajien rajallisten hyvitysmahdollisuuksien vuoksi.

(2)  Kuluttajalainsäädäntöä olisi sovellettava tehokkaasti kaikkialla unionissa. Komission vuosina 2016 ja 2017 toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) osana toteuttama kattava kuluttaja- ja markkinaoikeusdirektiivien toimivuustarkastus kuitenkin osoitti, että unionin kuluttajalainsäädännön tehokkuus vaarantuu sekä elinkeinonharjoittajien että kuluttajien tietämättömyyden ja nykyisten oikeussuojakeinojen riittämättömän käytön vuoksi.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jotta helpotettaisiin seuraamusten yhdenmukaisempaa soveltamista, erityisesti asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitetuissa unionin sisäisissä rikkomuksissa, laajalle levinneissä rikkomuksissa ja laajalle levinneissä rikkomuksissa, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, sakkojen soveltamista varten olisi otettava käyttöön yhteiset ei-tyhjentävät perusteet. Näihin perusteisiin olisi sisällyttävä rikkomisen rajatylittävä luonne eli se, onko rikkominen aiheuttanut vahinkoa kuluttajille myös muissa jäsenvaltioissa. Myös elinkeinonharjoittajan kuluttajille aiheutuneesta vahingosta tarjoama hyvitys olisi otettava huomioon. Samojen tekijöiden toistuvat rikkomiset osoittavat taipumusta syyllistyä tällaisiin rikkomisiin ja ovat tämän vuoksi merkittävä osoitus toiminnan vakavuudesta ja tämän seurauksena tarpeesta korottaa seuraamusten tasoa tehokkaan pelotevaikutuksen aikaan saamiseksi. Peruste, joka koskee rikkomisen vuoksi saavutettua taloudellista hyötyä tai vältettyä tappiota, on erityisen merkityksellinen, kun kansallisen lainsäädännön mukaan seuraamuksena on sakko ja enimmäissakoksi asetetaan prosenttiosuus elinkeinonharjoittajan liikevaihdosta ja kun rikkominen koskee vain yksiä markkinoita tai joitakin markkinoista, joilla elinkeinonharjoittaja toimii.

(6)  Jotta helpotettaisiin seuraamusten yhdenmukaisempaa soveltamista, erityisesti asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitetuissa unionin sisäisissä rikkomuksissa, laajalle levinneissä rikkomuksissa ja laajalle levinneissä rikkomuksissa, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, sakkojen soveltamista varten olisi otettava käyttöön yhteiset ei-tyhjentävät perusteet. Näihin perusteisiin olisi sisällyttävä rikkomisen rajatylittävä luonne eli se, onko rikkominen aiheuttanut vahinkoa kuluttajille myös muissa jäsenvaltioissa siinä tapauksessa, että nämä tiedot ovat saatavilla asetukseen (EU) N:o 2017/2394 sisältyvien tietojen vaihtoon liittyvien säännösten kautta. Myös elinkeinonharjoittajan kuluttajille aiheutuneesta vahingosta tarjoama hyvitys samoin kuin se, missä määrin elinkeinonharjoittaja on toiminut kyseisen rikkomisen seurauksien korjaamiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi, olisi otettava huomioon. Samojen tekijöiden toistuvat rikkomiset osoittavat taipumusta syyllistyä tällaisiin rikkomisiin ja ovat tämän vuoksi merkittävä osoitus toiminnan vakavuudesta ja tämän seurauksena tarpeesta korottaa seuraamusten tasoa tehokkaan pelotevaikutuksen aikaan saamiseksi. Peruste, joka koskee rikkomisen vuoksi saavutettua taloudellista hyötyä tai vältettyä tappiota, on erityisen merkityksellinen, kun kansallisen lainsäädännön mukaan seuraamuksena on sakko ja enimmäissakoksi asetetaan prosenttiosuus elinkeinonharjoittajan liikevaihdosta ja kun rikkominen koskee vain yksiä markkinoita tai joitakin markkinoista, joilla elinkeinonharjoittaja toimii.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Lisäksi seuraamuksina määrätyissä sakoissa olisi otettava huomioon sääntöjä rikkoneen elinkeinonharjoittajan vuotuinen liikevaihto ja voitto sekä mahdolliset tälle muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomisesta määrätyt sakot. Tämä pätee erityisesti kun kuluttajalainsäädännön laajalle levinneisiin rikkomuksiin ja sellaisiin laajalle levinneisiin rikkomuksiin, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, sovelletaan asetuksen (EU) 2017/2394 mukaisia koordinoituja tutkinta- ja täytäntöönpanotoimia.

(7)  Lisäksi seuraamuksissa olisi otettava huomioon sääntöjä rikkoneelle elinkeinonharjoittajalle muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomisesta määrätyt mahdolliset sakot. Tämä pätee erityisesti kun laajalle levinneisiin rikkomuksiin ja sellaisiin laajalle levinneisiin rikkomuksiin, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, sovelletaan asetuksen (EU) 2017/2394 mukaisia koordinoituja tutkinta- ja täytäntöönpanotoimia.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Nämä seuraamusten soveltamisen yhteiset ei-tyhjentävät perusteet eivät ole välttämättä merkityksellisiä päätettäessä kunkin rikkomisen seuraamuksista erityisesti kun kyse on muista kuin vakavista rikkomisista. Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon myös muut seuraamusten määräämisessä sovellettavan lain yleiset periaatteet, kuten kaksoisrangaistavuuden kiellon periaate.

(8)  Nämä seuraamusten soveltamisen yhteiset ei-tyhjentävät perusteet eivät ole välttämättä merkityksellisiä päätettäessä kunkin rikkomisen seuraamuksista erityisesti kun kyse on muista kuin vakavista rikkomisista. Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon myös muut seuraamusten määräämisessä sovellettavan lain yleiset periaatteet, kuten kaksoisrangaistavuuden kiellon periaate sekä sovellettavat menettelytakeet ja tietosuojasäännöt, jotka sisältyvät unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön sekä perusoikeuskirjaan.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kun kuluttajalainsäädännön laajalle levinneisiin rikkomuksiin ja sellaisiin laajalle levinneisiin rikkomuksiin, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, sovelletaan asetuksen (EU) 2017/2394 mukaisia koordinoituja tutkinta- ja täytäntöönpanotoimia, on varmistettava, että jäsenvaltioiden viranomaiset voivat määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tällaisista rikkomisista. Siksi kyseisistä rikkomisista määrättävien seuraamusten pakollisena osana olisi otettava käyttöön sakko. Jotta voidaan varmistaa sakkojen pelotevaikutus, jäsenvaltioiden olisi asetettava tällaisen rikkomisen enimmäissakko tasolle, joka on vähintään 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa.

(9)  Kun laajalle levinneisiin rikkomuksiin ja sellaisiin laajalle levinneisiin rikkomuksiin, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, sovelletaan asetuksen (EU) 2017/2394 mukaisia koordinoituja tutkinta- ja täytäntöönpanotoimia, on varmistettava, että jäsenvaltioiden viranomaiset voivat määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tällaisista rikkomisista. Siksi kyseisistä rikkomisista määrättävien seuraamusten pakollisena osana olisi otettava käyttöön sakko. Jotta voidaan varmistaa sakkojen pelotevaikutus, jäsenvaltioiden olisi asetettava tällaisen rikkomisen enimmäissakon määrä tasolle, joka on 10 000 000 euroa tai vähintään 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan edellisen tilivuoden vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa sen mukaan, kumpi on suurempi.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Lisäksi kun asetuksessa (EU) 2017/2395 säädetyn koordinointimekanismin tuloksena yksittäinen kyseisessä asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen kansallinen viranomainen määrää sakon elinkeinonharjoittajalle, joka on vastuussa laajalle levinneestä rikkomuksesta tai laajalle levinneestä rikkomisesta, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, sen olisi voitava määrätä sakko, joka on vähintään 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kaikissa jäsenvaltioissa, joita koordinoitu täytäntöönpanotoimi koskee.

(10)  Lisäksi kun asetuksessa (EU) 2017/2395 säädetyn koordinointimekanismin tuloksena yksittäinen kyseisessä asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen kansallinen viranomainen määrää sakon elinkeinonharjoittajalle, joka on vastuussa laajalle levinneestä rikkomuksesta tai laajalle levinneestä rikkomisesta, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, sen olisi voitava määrätä sakko, joka on enintään 10 000 000 euroa tai 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan edellisen tilivuoden liikevaihdosta kaikissa jäsenvaltioissa sen mukaan, kumpi on suurempi.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jäsenvaltioita ei pitäisi estää pitämästä kansallisessa lainsäädännössä voimassa tai ottamasta siinä käyttöön korkeampia liikevaihtoon perustuvia enimmäissakkoja, kun kyseessä on asetuksessa (EU) 2017/2395 määritelty laajalle levinnyt rikkomus tai laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus. Vaatimusta sakon asettamisesta tasolle, joka on vähintään 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan liikevaihdosta, ei pitäisi soveltaa muihin jäsenvaltioiden sääntöihin, jotka koskevat uhkasakkoja, esimerkiksi päiväsakkoja, jotka määrätään sellaisen päätöksen, määräyksen, väliaikaisen toimen, elinkeinonharjoittajan sitoumuksen tai muun toimenpiteen, jonka tavoitteena on rikkomisen lopettaminen, noudattamatta jättämisestä.

Poistetaan.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kun jäsenvaltiot päättävät, mihin tarkoitukseen sakoista saadut tulot käytetään, niiden olisi otettava huomioon kuluttajalainsäädännön ja sen täytäntöönpanon valvonnan perimmäinen tavoite, joka on kuluttajien yleisen edun suojaaminen. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi harkittava sakoista saatujen tulojen osoittamista ainakin osittain kuluttajansuojan lisäämiseen lainkäyttöalueellaan, esimerkiksi kuluttajaliikkeen tukemiseen tai kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tähtääviin toimiin.

(12)  Kun jäsenvaltiot päättävät, mihin tarkoitukseen sakoista saadut tulot käytetään, niiden olisi otettava huomioon kuluttajalainsäädännön ja sen täytäntöönpanon valvonnan perimmäinen tavoite, joka on kuluttajien yleisen edun suojaaminen. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi osoitettava sakoista saadut tulot erityiseen rahastoon, josta maksetaan hyvityksiä kuluttajien kärsimien vahinkojen tapauksessa tai lisätään kuluttajansuojaa tai muiden yleisten etujen suojaa niiden lainkäyttöalueella, mukaan luettuna niiden osoittaminen kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tähtääviin toimiin, joita tarjotaan joko suoraan jäsenvaltion toimesta tai kansallisten tai eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kautta.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sopimattomien kaupallisten menettelyjen vuoksi vahinkoa kärsineiden kuluttajien saatavilla on oikeussuojakeinoja, joilla kaikki kyseisten sopimattomien menettelyjen vaikutukset voidaan poistaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi asetettava saataville sekä sopimusperusteisia että muita kuin sopimusperusteisia oikeussuojakeinoja. Jäsenvaltioiden tarjoamiin sopimusperusteisiin oikeussuojakeinoihin olisi vähintään sisällyttävä oikeus irtisanoa sopimus. Kansallisessa lainsäädännössä tarjottaviin muihin kuin sopimusperusteisiin oikeussuojakeinoihin olisi vähintään sisällyttävä oikeus vahingonkorvaukseen. Jäsenvaltioita ei estettäisi pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön muita oikeussuojakeinoja sellaisia kuluttajia varten, jotka kärsivät vahinkoa sopimattomien kaupallisten menettelyjen vuoksi, jotta voidaan varmistaa näiden menettelyjen vaikutusten poistaminen kokonaan.

(15)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sopimattomien kaupallisten menettelyjen vuoksi vahinkoa kärsineiden kuluttajien saatavilla on oikeussuojakeinoja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi asetettava saataville sekä sopimusperusteisia että muita kuin sopimusperusteisia oikeussuojakeinoja, jotka perustuvat niiden kansalliseen lainsäädäntöön. Jäsenvaltioiden tarjoamiin sopimusperusteisiin oikeussuojakeinoihin olisi sisällyttävä oikeus irtisanoa sopimus ja muita oikeussuojakeinoja, jotka heijastavat mahdollisten haittojen erilaista vakavuutta, mukaan luettuina oikeus hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Kansallisessa lainsäädännössä tarjottaviin muihin kuin sopimusperusteisiin oikeussuojakeinoihin olisi sisällyttävä oikeus vahingonkorvaukseen. Jäsenvaltioita ei estettäisi pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön muita oikeussuojakeinoja sellaisia kuluttajia varten, jotka kärsivät vahinkoa sopimattomien kaupallisten menettelyjen vuoksi, jotta voidaan varmistaa näiden menettelyjen vaikutusten poistaminen kokonaan.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tämän vuoksi direktiivissä 2011/83/EU olisi säädettävä verkossa toimiville markkinapaikoille suunnatuista erityisistä läpinäkyvyysvaatimuksista, joiden mukaan verkossa toimivia markkinapaikkoja käyttäville kuluttajille on ilmoitettava tärkeimmistä parametreista eri tarjousten keskinäisen järjestyksen määrittämisessä, siitä, tekevätkö he sopimuksen elinkeinonharjoittajan vain muun tahon (esimerkiksi toisen kuluttajan) kanssa, sovelletaanko kuluttajalainsäädäntöä ja mikä elinkeinonharjoittaja on vastuussa sopimuksen täyttämisestä ja kuluttajan oikeuksien noudattamisen varmistamisesta näitä oikeuksia sovellettaessa. Nämä tiedot olisi annettava selkeästi ja ymmärrettävästi, ei pelkästään viittaamalla vakioehtoihin tai vastaavaan sopimusasiakirjaan. Verkossa toimivien markkinapaikkojen tiedonantovaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia, ja olisi saatava aikaan tasapaino kuluttajansuojan korkean tason ja verkossa toimivien markkinapaikkojen kilpailukyvyn välille. Verkossa toimivilta markkinapaikoilta ei pitäisi vaatia erityisten kuluttajien oikeuksien luetteloimista niiden ilmoittaessa kuluttajille, sovelletaanko näitä oikeuksia vai ei. Tiedot, jotka on annettava kuluttajan oikeuksien varmistamista koskevasta vastuusta, riippuvat verkossa toimivan markkinapaikan ja asianomaisten ulkopuolisten elinkeinonharjoittajien välisistä sopimusjärjestelyistä. Verkossa toimiva markkinapaikka voi viitata ulkopuoliseen elinkeinonharjoittajaan tahona, joka on yksin vastuussa kuluttajan oikeuksien varmistamisesta, tai kuvata sen erityiset vastuualueet, kun se ottaa vastuun tietyistä sopimuksen näkökohdista, esimerkiksi toimituksesta tai peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Velvoite antaa tiedot hakutulosten keskinäisen järjestyksen määrittämisen tärkeimmistä parametreista ei vaikuta mahdollisiin taustalla olevia algoritmeja koskeviin liikesalaisuuksiin. Näissä tiedoissa olisi selitettävä markkinapaikan käyttämät pääasialliset oletusparametrit, mutta niitä ei tarvitse esittää kutakin erillistä hakupyyntöä varten räätälöityinä.

(19)  Tämän vuoksi direktiivissä 2005/29/EU ja 2011/83/EU olisi säädettävä verkossa toimiville markkinapaikoille suunnatuista erityisistä läpinäkyvyysvaatimuksista, joiden mukaan verkossa toimivia markkinapaikkoja käyttäville kuluttajille on ilmoitettava suhteellisen tärkeyden mukaisessa järjestyksessä esitetyistä tärkeimmistä parametreista eri tarjousten keskinäisen järjestyksen määrittämisessä, siitä, tekevätkö he sopimuksen elinkeinonharjoittajan vain muun tahon (esimerkiksi toisen kuluttajan) kanssa, sovelletaanko kuluttajalainsäädäntöä ja mikä elinkeinonharjoittaja on vastuussa sopimuksen täyttämisestä ja kuluttajan oikeuksien noudattamisen varmistamisesta näitä oikeuksia sovellettaessa. Nämä tiedot olisi annettava selkeästi ja ymmärrettävästi, ei pelkästään viittaamalla vakioehtoihin tai vastaavaan sopimusasiakirjaan. Verkossa toimivien markkinapaikkojen tiedonantovaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia, ja olisi saatava aikaan tasapaino kuluttajansuojan korkean tason ja verkossa toimivien markkinapaikkojen kilpailukyvyn välille. Verkossa toimivilta markkinapaikoilta ei pitäisi vaatia erityisten kuluttajien oikeuksien luetteloimista niiden ilmoittaessa kuluttajille, sovelletaanko näitä oikeuksia vai ei. Tiedot, jotka on annettava kuluttajan oikeuksien varmistamista koskevasta vastuusta, riippuvat verkossa toimivan markkinapaikan ja asianomaisten ulkopuolisten elinkeinonharjoittajien välisistä sopimusjärjestelyistä. Verkossa toimiva markkinapaikka voi viitata ulkopuoliseen elinkeinonharjoittajaan tahona, joka on yksin vastuussa kuluttajan oikeuksien varmistamisesta, tai kuvata sen erityiset vastuualueet, kun se ottaa vastuun tietyistä sopimuksen näkökohdista, esimerkiksi toimituksesta tai peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Velvoite antaa tiedot hakutulosten keskinäisen järjestyksen määrittämisen tärkeimmistä parametreista ei vaikuta mahdollisiin taustalla olevia algoritmeja koskeviin liikesalaisuuksiin direktiivin 2016/943 mukaisesti. Näissä tiedoissa olisi selitettävä markkinapaikan käyttämät pääasialliset oletusparametrit, mutta niitä ei tarvitse esittää kutakin erillistä hakupyyntöä varten räätälöityinä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Verkossa toimivia markkinapaikkoja koskevien läpinäkyvyysvaatimusten olisi oltava vakaalla pohjalla, jotta suojataan kuluttajaa senkin jälkeen, kun kuluttaja on etäsopimuksena tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen tai jonkin vastaavan tarjouksen sitoma, jos myynnin jälkeen ilmenee olennaisia lisätietoja. Kuluttajia olisi suojattava heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavan laittoman sisällön ostamiselta tai käyttämiseltä, minkä lisäksi heidän olisi voitava käyttää tarjolla olevia oikeussuojakeinoja, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/11/EU1 a vahvistettuja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä. Kuluttajien olisi näin ollen saatava tieto siitä, että he ovat ostaneet laittoman tuotteen tai palvelun tai että tarjous oli harhaanjohtava. Verkossa toimivilla markkinapaikoilla ei aina ole tietoa tarjouksen tai tuotteen laittomuudesta. Jos ne kuitenkin saavat tällaista tietoa myynnin jälkeen, niiden olisi jaettava se paitsi elinkeinonharjoittajien niin myös kuluttajien kanssa. Tämä vaatimus on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY1 b mukainen, koska sitä sovelletaan ainoastaan sen jälkeen, kun verkossa toimiva markkinapaikka on saanut ilmoituksen, vahvistanut sen paikkansapitävyyden ja poistanut laittoman tarjouksen, tuotteen tai palvelun.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b)  On syytä huomata, että vertailuja tekevät verkkosivustot eivät välttämättä toimi objektiivisesti asettaessaan tuotteita järjestykseen ja esittäessään niitä hinnan ja laadun perusteella ja että kuluttajat eivät välttämättä ole tietoisia siitä, että verkossa toimiville markkinapaikoille saatetaan maksaa siitä, että ne antavat perusteetonta näkyvyyttä tietylle tuotteelle tai palvelulle. Tästä seuraa, että kansallisten sääntelyelinten olisi seurattava aloja, joilla kuluttajat yleensä hyödyntävät vertailuja tekeviä verkkosivustoja, ja tutkittava, onko kuluttajilla paikkansapitävä käsitys markkinapaikkojen tekemästä järjestykseen asettamisesta. Eroavuuksien ilmetessä olisi toteutettava alakohtaisia toimia.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Direktiivin 2000/31/EY45 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti verkossa toimivia markkinapaikkoja ei pitäisi vaatia tarkistamaan ulkopuolisten toimittajien oikeudellista asemaa. Sen sijaan verkossa toimivan markkinapaikan olisi edellytettävä, että verkossa toimivalle markkinapaikalle tuotteita toimittavan ulkopuolisen toimittajan on ilmaistava, onko se kuluttajalainsäädännön kannalta asemaltaan elinkeinonharjoittaja vai muu, sekä ilmoitettava tämä tieto verkossa toimivalle markkinapaikalle.

(20)  Verkossa toimivat markkinapaikat olisi velvoitettava toteuttamaan kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että niiden tarjoamiin palveluihin ei kohdistu väärinkäytöksiä, joiden vuoksi kuluttajat joutuvat haavoittuvaan asemaan. Olisi varmistettava riittävä suojan taso, joka vastaa myytävien tavaroiden tai palvelujen luonnetta ja mahdollisia tosiasiallisia todisteita myynnistä aiheutuneesta vahingosta. Niiden olisi seurattava erityisesti toimintaa, joka viittaa siihen, että elinkeinonharjoittaja esittää olevansa muu kuin elinkeinonharjoittaja voidakseen vaikuttaa kuluttajien valintoihin ja ostettavan tuotteen tai palvelun laatua koskeviin odotuksiin.

__________________

 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

 

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Verkossa toimitetaan usein digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja sellaisten sopimusten nojalla, joissa kuluttaja ei maksa hintaa vaan antaa elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja. Digitaalisille palveluille on tyypillistä, että elinkeinonharjoittaja osallistuu koko sopimuksen voimassaoloajan palvelun käytön mahdollistamiseen kuluttajalle, esimerkiksi tietoihin pääsyyn tai tietojen luomiseen, käsittelyyn, tallentamiseen ja jakamiseen digitaalisessa muodossa. Esimerkkejä ovat sisältöalustoja, pilvitallennusta, selainsähköpostia, sosiaalista mediaa ja pilvisovelluksia koskevat tilaajasopimukset. Palvelun tarjoajan jatkuvan osallistumisen vuoksi on perusteltua soveltaa direktiivissä 2011/83/EU säädettyjä peruuttamisoikeutta koskevia sääntöjä, joiden mukaan kuluttaja voi kokeilla palvelua ja päättää 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, säilyttääkö hän sen vai ei. Sen sijaan sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskeville sopimuksille, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, on tyypillistä, että elinkeinonharjoittaja toimittaa kuluttajalle tietyn osan tai tiettyjä osia digitaalisesta sisällöstä, esimerkiksi musiikki- tai videotiedostoja. Digitaalisen sisällön toimittamisen kertaluonteisuus on perustana direktiivin 2011/83/EU 16 artiklan m kohdan mukaiselle peruuttamisoikeuteen tehtävälle poikkeukselle, jonka mukaan kuluttaja menettää oikeuden peruuttamisoikeuteen, kun sopimuksen täyttäminen, esimerkiksi tietyn sisällön lataaminen tai suoratoisto on alkanut.

(21)  Verkossa toimitetaan usein digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja sellaisten sopimusten nojalla, joissa kuluttaja ei maksa hintaa vaan antaa elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja. Digitaalisille palveluille on tyypillistä, että elinkeinonharjoittaja osallistuu koko sopimuksen voimassaoloajan palvelun käytön mahdollistamiseen kuluttajalle, mikä mahdollistaa digitaalisessa muodossa olevien tietojen luomisen, käsittelyn tai tallentamisen tai tietoihin pääsyn. Esimerkkejä ovat videoiden ja äänitallenteiden jakaminen ja muu verkkoon tallentaminen, pilvipalveluympäristössä tarjolla olevat tekstinkäsittelymahdollisuudet tai pelit sekä sosiaalinen media. Palvelun tarjoajan jatkuvan osallistumisen vuoksi on perusteltua soveltaa direktiivissä 2011/83/EU säädettyjä peruuttamisoikeutta koskevia sääntöjä, joiden mukaan kuluttaja voi kokeilla palvelua ja päättää 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, säilyttääkö hän sen vai ei. Sen sijaan digitaalisen sisällön toimittamista koskeville sopimuksille on tyypillistä, että elinkeinonharjoittaja toimittaa kuluttajalle tietyn osan tai tiettyjä osia digitaalisesta sisällöstä, esimerkiksi musiikki- tai videotiedostoja. Digitaalisen sisällön toimittamisen kertaluonteisuus on perustana direktiivin 2011/83/EU 16 artiklan m alakohdan mukaiselle peruuttamisoikeuteen tehtävälle poikkeukselle, jonka mukaan kuluttaja menettää oikeuden peruuttamisoikeuteen, kun sopimuksen täyttäminen, esimerkiksi tietyn sisällön lataaminen tai suoratoisto on alkanut.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Direktiiviä 2011/83/EU sovelletaan jo nyt sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin, jota ei toimiteta aineellisella välineellä (eli kyse on digitaalisen sisällön toimittamisesta verkossa), riippumatta siitä, maksaako kuluttaja hinnan rahana vai toimittaako hän henkilötietoja. Sen sijaan direktiiviä 2011/83/EU sovelletaan ainoastaan palvelusopimuksiin, myös digitaalisia palveluja koskeviin sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan hinnan. Tämän vuoksi kyseistä direktiiviä ei sovelleta digitaalisia palveluja koskeviin sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja toimittaa elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja maksamatta hintaa. Kun otetaan huomioon maksullisten digitaalisten palvelujen ja sellaisten digitaalisten palvelujen, joista on annettu vastikkeeksi henkilötietoja, samankaltaisuudet ja vaihdettavuus, niihin olisi sovellettava samoja sääntöjä direktiivin 2011/83/EU nojalla.

(22)  Direktiiviä 2011/83/EU sovelletaan jo nyt digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin riippumatta siitä, maksaako kuluttaja hinnan rahana vai toimittaako hän henkilötietoja. Sen sijaan direktiiviä 2011/83/EU sovelletaan ainoastaan palvelusopimuksiin, myös digitaalisia palveluja koskeviin sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan hinnan. Tämän vuoksi kyseistä direktiiviä ei sovelleta digitaalisia palveluja koskeviin sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja toimittaa elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja maksamatta hintaa. Kun otetaan huomioon maksullisten digitaalisten palvelujen ja sellaisten digitaalisten palvelujen, joista on annettu vastikkeeksi henkilötietoja, samankaltaisuudet ja vaihdettavuus, niihin olisi sovellettava samoja sääntöjä direktiivin 2011/83/EU nojalla.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Soveltamisalojen keskinäinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava direktiivin 2011/83/EU ja [digitaalisesta sisällöstä annetun direktiivin] välillä. Jälkimmäistä sovelletaan sellaisten digitaalisten sisältöjen tai palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin, joissa kuluttaja antaa henkilötietoja elinkeinonharjoittajalle.

(23)  Soveltamisalojen keskinäinen yhdenmukaisuus olisi varmistettava direktiivin 2011/83/EU ja [digitaalisesta sisällöstä annetun direktiivin] välillä. Jälkimmäistä sovelletaan sellaisten digitaalisten sisältöjen tai palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin, joissa kuluttaja antaa tai sitoutuu antamaan henkilötietoja elinkeinonharjoittajalle.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Tämän vuoksi direktiivin 2011/83/EU soveltamisala olisi laajennettava kattamaan myös sopimukset, joiden nojalla elinkeinonharjoittaja toimittaa tai sitoutuu toimittamaan kuluttajalle digitaalisen palvelun ja kuluttaja antaa tai sitoutuu antamaan henkilötietoja. Samoin kuin sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevissa sopimuksissa, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, direktiiviä olisi sovellettava aina, kun kuluttaja antaa tai sitoutuu antamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja lukuun ottamatta tilanteita, joissa elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan antamia henkilötietoja ainoastaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista varten, eikä elinkeinonharjoittaja käsittele näitä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava asetusta (EU) 2016/679.

(24)  Tämän vuoksi direktiivin 2011/83/EU soveltamisala olisi laajennettava kattamaan myös sopimukset, joiden nojalla elinkeinonharjoittaja toimittaa tai sitoutuu toimittamaan kuluttajalle digitaalisen palvelun ja kuluttaja antaa tai sitoutuu antamaan henkilötietoja. Samoin kuin digitaalisen sisällön toimittamista koskevissa sopimuksissa direktiiviä olisi sovellettava aina, kun kuluttaja antaa tai sitoutuu antamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja lukuun ottamatta tilanteita, joissa elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan antamia henkilötietoja ainoastaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista varten [digitaalisesta sisällöstä annetun direktiivin] mukaisesti, eikä elinkeinonharjoittaja käsittele näitä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten. Unionin tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten yhteydessä käsiteltyihin henkilötietoihin.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kun digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei toimiteta vastikkeeksi hinnasta, direktiiviä 2011/83/EU ei pitäisi myöskään soveltaa tilanteisiin, joissa elinkeinonharjoittaja kerää henkilötietoja yksinomaan pitääkseen digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun sääntöjen mukaisena tai pelkästään noudattaakseen oikeudellisia vaatimuksia. Tällaisiin tilanteisiin voisivat sisältyä tapaukset, joissa sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään kuluttajan rekisteröimistä turvallisuus- ja tunnistamissyistä, tai tapaukset, joissa avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehittäjä kerää tietoja käyttäjiltä ainoastaan varmistaakseen avoimen lähdekoodin ohjelmiston yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden.

(25)  Jotta varmistetaan täysimääräinen mukauttaminen digitaalisesta sisällöstä annetun direktiivin kanssa, ja kun digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei toimiteta vastikkeeksi hinnasta, direktiiviä 2011/83/EU ei pitäisi myöskään soveltaa tilanteisiin, joissa elinkeinonharjoittaja kerää henkilötietoja noudattaakseen elinkeinonharjoittajaa koskevia oikeudellisia vaatimuksia. Tällaisiin tilanteisiin voisivat sisältyä tapaukset, joissa sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään kuluttajan rekisteröimistä turvallisuus- ja tunnistamissyistä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Direktiiviä 2011/83/EU ei myöskään pitäisi soveltaa tilanteisiin, joissa elinkeinonharjoittaja ainoastaan kokoaa metatietoja, esimerkiksi IP-osoitteita, selaushistoriaa tai muita tietoja, joita kerätään ja välitetään esimerkiksi evästeiden avulla, paitsi silloin kun kansallisessa lainsäädännössä tällaista tilannetta pidetään sopimuksena. Sitä ei pitäisi soveltaa myöskään silloin kun kuluttaja, joka ei ole tehnyt sopimusta elinkeinonharjoittajan kanssa, joutuu seuraamaan mainoksia yksinomaan saadakseen pääsyn digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen voitava vapaasti laajentaa direktiivin 2011/83/EU sääntöjen soveltaminen tällaisiin tilanteisiin tai muutoin säännellä tällaisia tilanteita, jotka eivät kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan.

(26)  Direktiiviä 2011/83/EU ei myöskään pitäisi soveltaa tilanteisiin, joissa elinkeinonharjoittaja ainoastaan kokoaa metatietoja tai kuluttajan laitetta tai selaushistoriaa koskevia tietoja, paitsi silloin kun kansallisessa lainsäädännössä tällaista tilannetta pidetään sopimuksena. Sitä ei pitäisi soveltaa myöskään silloin kun kuluttaja, joka ei ole tehnyt sopimusta elinkeinonharjoittajan kanssa, joutuu seuraamaan mainoksia yksinomaan saadakseen pääsyn digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen voitava vapaasti laajentaa direktiivin 2011/83/EU sääntöjen soveltaminen tällaisiin tilanteisiin tai muutoin säännellä tällaisia tilanteita, jotka eivät kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Muun kuin verkossa siirrettävän energian yksittäisiä toimituksia koskevat sopimukset olisi poistettava peruuttamisoikeuden piiristä. Markkinahintojen vaihtelun vuoksi elinkeinonharjoittajalle aiheutuu muuten ennalta-arvaamaton edelleenluovuttamista koskeva riski.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Direktiivissä 2011/83/EU säädetään täysin yhdenmukaistetuista säännöistä, jotka koskevat etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten peruuttamisoikeutta. Tässä yhteydessä on osoittautunut, että kaksi konkreettista velvoitetta aiheuttaa elinkeinonharjoittajille suhteettoman rasituksen, joten ne olisi kumottava.

Poistetaan.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Ensimmäinen niistä koskee kuluttajan oikeutta peruuttaa myyntisopimus, joka on tehty etäsopimuksena tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, vaikka tavaroita on käytetty enemmän kuin on tarpeen niiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Direktiivin 2011/83/EU 14 artiklan 2 kohdan mukaan kuluttaja voi peruuttaa verkossa tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn ostoksen, vaikka hän on käyttänyt tavaroita sallittua enemmän; kuluttajan voidaan tällaisessa tapauksessa kuitenkin katsoa olevan vastuussa tavaran arvon alenemisesta.

Poistetaan.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Velvoite hyväksyä tällaisten tuotteiden palautus aiheuttaa vaikeuksia elinkeinonharjoittajille, joiden on arvioitava palautetun tavaran ”arvon aleneminen” ja jälleenmyytävä ne käytettyinä tuotteina tai hävitettävä ne. Tämä haittaa direktiivissä 2011/83/EU haettua tasapainoa kuluttajansuojan korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn välillä. Tämän vuoksi kuluttajien oikeus palauttaa tavaraa tällaisissa tilanteissa olisi poistettava. Myös direktiivin 2011/83/EU liitettä I ”Tietoja peruuttamisoikeuden käytöstä” olisi mukautettava tämän muutoksen mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Toinen velvoite koskee direktiivin 2011/83/EU 13 artiklaa, jonka mukaan elinkeinonharjoittajat voivat pidättyä maksujen palautuksesta kunnes he ovat saaneet tavarat takaisin tai kunnes kuluttaja on esittänyt näyttöä siitä, että on lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi. Viimeksi mainittu vaihtoehto saattaa joissakin olosuhteissa edellyttää tosiasiallisesti, että elinkeinonharjoittajat palauttavat saamansa maksut kuluttajille jo ennen kuin he ovat saaneet palautetut tavarat takaisin ja ennen kuin heillä ollut mahdollisuutta tarkastaa ne. Tämä haittaa direktiivissä 2011/83/EU haettua tasapainoa kuluttajansuojan korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn välillä. Tämän vuoksi olisi kumottava elinkeinonharjoittajien velvoite palauttaa hinta kuluttajalle pelkästään sellaisen todisteen perustella, jonka mukaan tavara on lähetetty takaisin elinkeinonharjoittajalle. Myös direktiivin 2011/83/EU liitettä I ”Tietoja peruuttamisoikeuden käytöstä” olisi mukautettava tämän muutoksen mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Teknologian kehittymisen vuoksi direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevasta viestintävälineiden luettelosta on tarpeen poistaa viittaus faksinumeroon, sillä faksia käytetään harvoin ja se on pitkälti vanhentunut viestintäväline. Lisäksi elinkeinonharjoittajien pitäisi kyetä tarjoamaan sähköpostiosoitteen vaihtoehdoksi muita välineitä, kuten verkkolomakkeita ja verkkojuttelua, kuluttajien kanssa käytävään verkkoviestintään, mikäli myös vaihtoehdoissa kuluttajalle jää viestinnän sisältö pysyvälle välineelle kuten sähköpostissa. Myös direktiivin liitettä I ”Tietoja peruuttamisoikeuden käytöstä” olisi mukautettava tämän muutoksen mukaisesti.

(38)  Teknologian kehittymisen vuoksi direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevasta viestintävälineiden luettelosta on tarpeen poistaa viittaus faksinumeroon, sillä faksia käytetään harvoin ja se on pitkälti vanhentunut viestintäväline. Koska kauppaa käyvät yritykset ovat hyvin erilaisia, ei pidetä tarpeellisena vaatia verkkoviestinnän käyttöä kaikissa tapauksissa kaikilta elinkeinonharjoittajilta. Jos elinkeinonharjoittaja kuitenkin käyttää verkkoviestintää, nämä yksityiskohdat olisi esitettävä kuluttajalle. Lisäksi elinkeinonharjoittajien olisi voitava valita käyttää muita välineitä, kuten verkkolomakkeita ja verkkojuttelua, kuluttajien kanssa käytävään verkkoviestintään, mikäli myös vaihtoehdoissa kuluttajalle jää viestinnän sisältö pysyvälle välineelle kuten sähköpostissa. Myös direktiivin liitettä I ”Tietoja peruuttamisoikeuden käytöstä” olisi mukautettava vastaavasti.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Direktiivin 2005/29/EY liitteessä I olevaa 11 kohtaa, jossa kielletään piilomainonta tiedotusvälineiden toimituksellisessa sisällössä, olisi mukautettava, jotta selvennetään, että sama kielto pätee myös tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja toimittaa kuluttajalle tietoa kuluttajan tekemään hakupyyntöön saatujen hakutulosten muodossa.

(40)  Direktiivin 2005/29/EY liitteessä I olevaa 11 kohtaa, jossa kielletään piilomainonta tiedotusvälineiden toimituksellisessa sisällössä, olisi mukautettava, jotta selvennetään, että sama kielto pätee myös tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja toimittaa kuluttajalle tietoa, jossa tulokset esitetään näkyvästi muodossa, jota ne eivät muutoin saavuttaisi, jos tulokset esitettäisiin osana kuluttajan tekemään hakupyyntöön saatujen hakutulosten pääsisältöä. Tällainen näkyvä sijoittelu olisi merkittävä selvästi.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  Kuluttajat luottavat entistä enemmän kuluttaja-arvosteluihin ja suosituksiin tehdessään ostopäätöksiä. Siksi olisi pidettävä epäoikeudenmukaisena kaupallisena käytäntönä johtaa kuluttajia harhaan väittämällä, että arvostelu on totuudenmukainen, kun ei ole toteutettu kohtuullisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä varmistamaan, että arvostelu heijastelee todellisten kuluttajien kokemuksia. Tällaisiin toimenpiteisiin voisivat kuulua muun muassa tekniset keinot, joilla varmistetaan arvostelun julkaisevan henkilön luotettavuus, tietojen pyytäminen, jolla varmistetaan, että kuluttaja on todella käyttänyt tuotetta, ja tietojen antaminen kuluttajille siitä, miten arvosteluja käsitellään, esimerkiksi julkaistaanko kaikki arvostelut riippumatta siitä, ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä, tai että onko elinkeinonharjoittaja sponsoroinut niitä tai onko sopimussuhde elinkeinonharjoittajaan vaikuttanut niihin.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 b)  Samasta syystä direktiivin 2005/29/EY liite I olisi saatettava ajan tasalle siten, että siihen sisällytetään mainokset tai suositukset, joissa luodaan perätön vaikutelma siitä, että ystävät tai tuttavat ovat ostaneet jonkin tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön tai käyttäneet tai suositelleet sitä.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  EU:n perusoikeuskirjan 16 artiklalla taataan oikeus elinkeinovapauteen unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Tuotteiden markkinointi eri puolilla jäsenvaltioita täysin samanlaisina, vaikka todellisuudessa niiden koostumus tai ominaisuudet eroavat merkittävästi toisistaan, voi johtaa kuluttajia harhaan ja aiheuttaa sen, että he tekevät kaupallisen ratkaisun, jota he eivät olisi muuten tehneet.

(41)  Tuotteen markkinointia samanlaisena tai samankaltaisena ja samalla nimellä, vaikka se eroaa koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan, pidetään harhaanjohtavana käytäntönä, jos tällaista eroa ei merkitä selkeästi ja ymmärrettävästi siten, että se on välittömästi kuluttajan nähtävissä. Tällaista käytäntöä olisi pidettävä epäoikeudenmukaisena ja se olisi siksi lisättävä direktiivin 2005/29/EY liitteen I mukaisesti kaikissa tilanteissa epäoikeudenmukaisina pidettyjen harhaanjohtavien kaupallisten käytäntöjen luetteloon. Elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin mukauttaa samanmerkkisiä tuotteita erilaisille maantieteellisille markkinoille perustelluista syistä, eli paikallisten ainesosien käytön, kansallisen lainsäädännön vaatimusten, koostumusta koskevien tavoitteiden tai osoitettavissa olevien kuluttajien mieltymysten vuoksi, mutta tällaisista mieltymyksistä on oltava riittävästi näyttöä. Näyttö voi olla peräisin sokkomaistelua tai tuotteiden testausta hyödyntävistä kuluttajakokeista tai muista menetelmistä, joilla todetaan kuluttajien valinnassa ilmenevä selkeä mieltymys. Tapauksissa, joissa tuotteet ovat olennaisesti erilaisia koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan mutta luovat ulkonäöltään, kuvaukseltaan tai kuvalliselta ilmiasultaan vaikutelman, että kyseiset tuotteet ovat samanlaisia kuin muut toisessa jäsenvaltiossa markkinoidut tuotteet, tämä ero olisi merkittävä selkeästi ja ymmärrettävästi siten, että se on välittömästi kuluttajan nähtävissä. Kuitenkin erityisesti tapauksissa, joissa tuotteita markkinoidaan imeväisten tai pikkulasten käyttöön, kuten vauvanruoka, on ymmärrettävä, että alueellisten erojen tai makumieltymysten näin selkeä esiintyminen on hyvin epätodennäköistä, eikä ole mahdollista, että elinkeinonharjoittaja käyttää tätä syytä perusteena markkinoidessaan tuotteita, joiden koostumus tai ominaisuudet ovat olennaisesti erilaisia.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Tällaista menettelyä voidaan tämän vuoksi pitää direktiivin 2005/29/EY vastaisena merkityksellisten seikkojen tapauskohtaisen arvioinnin perusteella. Jotta jäsenvaltioiden kuluttaja- ja elintarvikeviranomaisten olisi helpompaa soveltaa nykyistä lainsäädäntöä, ohjeita EU:n nykyisten sääntöjen soveltamiseen elintarvikkeiden laatuerotilanteissa annettiin 25 päivänä toukokuuta 2017 annetussa komission tiedonannossa EU:n elintarvike- ja kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisesta tuotteiden laatueroihin – Elintarvikkeet46. Myös komission Yhteinen tutkimuskeskus kehittää parhaillaan yhteistä lähestymistapaa elintarvikkeiden vertailevaan testaukseen.

Poistetaan.

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Täytäntöönpanon valvonnasta saatu kokemus on osoittanut, että koska yksiselitteistä säännöstä ei ole, kuluttajille, elinkeinonharjoittajille ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille saattaa olla epäselvää, mitkä kaupalliset menettelyt ovat direktiivin 2005/29/EY vastaisia. Jotta varmistetaan sekä elinkeinonharjoittajien että täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien viranomaisten oikeusvarmuus, direktiiviä 2005/29/EY olisi muutettava tämän vuoksi siten, että siinä mainitaan yksiselitteisesti tilanne, jossa tuotetta markkinoidaan täysin samanlaisena kuin useissa muissa jäsenvaltioissa markkinoitua samaa tuotetta, vaikka näiden tuotteiden koostumus tai ominaisuudet eroavat merkittävästi toisistaan. Toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava ja käsiteltävä tällaiset menettelyt tapauskohtaisesti direktiivin mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen olisi otettava huomioon arvioinnissaan se, ovatko erot helposti kuluttajien havaittavissa, elinkeinonharjoittajan oikeus mukauttaa saman tuotemerkin eri tuotteita eri maantieteellisillä markkinoilla oikeutettujen syiden – esimerkiksi saatavuuden tai raaka-aineiden kausiluonteisuuden, kuluttajien määriteltyjen mieltymisten tai terveellisen ja ravitsevan ruuan käyttömahdollisuuksien lisäämisen – vuoksi sekä elinkeinonharjoittajan oikeus tarjota eri maantieteellisillä markkinoilla samalla tuotemerkillä tuotteita painoltaan tai tilavuudeltaan erilaisissa pakkauksissa

Poistetaan.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa harjoitettava myynti on laillinen ja vakiintunut myyntikanava, aivan kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa harjoitettava myynti tai etämyyntikin, mutta kuluttajalle voi aiheutua tiettyjen erityisen aggressiivisten tai harhaanjohtavien markkinointikäytäntöjen vuoksi (kuluttajan kotiin ilman kuluttajan ennakkosuostumusta tehtävien käyntien tai myyntikierrosten yhteydessä) painetta ostaa tavaroita, joita hän ei muutoin ostaisi, ja/tai painetta tehdä ostoksia korkein hinnoin. Näissä tilanteissa maksu on usein suoritettava välittömästi. Tällaiset menettelyt kohdistetaan usein iäkkäisiin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin. Eräät jäsenvaltiot pitävät näitä menettelyjä haitallisina ja katsovat, että on tarpeen rajoittaa tiettyjä direktiivissä 2011/83/EU tarkoitetun muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa harjoitettavan myynnin muotoja ja näkökohtia, esimerkiksi tuotteen aggressiivista tai harhaanjohtavaa markkinointia tai tuotteen myyntiä kuluttajan kotiin tehtävällä ennalta ilmoittamattomalla käynnillä tai myyntikierroksella. Tällaisia rajoituksia tehdään yleisen järjestyksen tai EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklalla suojatun yksityiselämän kunnioituksen perusteella. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja täytäntöönpanon valvonnan helpottamiseksi olisi tämän vuoksi selvennettävä, että direktiivi 2005/29/EY ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen tehdä järjestelyjä ilman erityisistä menettelyistä tehtäviä tapauskohtaisia arviointeja, jotta suojataan kuluttajien oikeutettua etua tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja tekee yllättävän käynnin kuluttajan kotiin tarjotakseen tai myydäkseen tuotteita tai jossa hän järjestää myyntikierroksen siten, että tarkoituksena tai vaikutuksena on tuotteiden myynninedistäminen tai myyminen kuluttajille. Näiden jäsenvaltioiden järjestelyjen on oltava oikeutettuja yleisen järjestyksen tai yksityiselämän kunnioituksen suojan perusteella. Tällaisten säännösten olisi oltava oikeasuhteisia, eivätkä ne saa olla syrjiviä. Jäsenvaltioilta pitäisi edellyttää, että ne ilmoittavat tätä varten annetuista kansallisista säännöksistä komissiolle, jotta komissio voi julkistaa tiedot kaikille asianomaisille osapuolille ja valvoa, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja laillisia.

(44)  Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa harjoitettava myynti on laillinen ja vakiintunut myyntikanava, mutta kuluttajalle voi aiheutua tiettyjen erityisen aggressiivisten tai harhaanjohtavien markkinointikäytäntöjen vuoksi (kuluttajan kotiin ilman kuluttajan ennakkosuostumusta sitkeästi ja yllättäen tehtävien käyntien tai myyntikierrosten yhteydessä) painetta ostaa tavaroita, joita hän ei muutoin ostaisi, ja/tai painetta tehdä tuotteiden ostoksia korkein hinnoin. Näissä tilanteissa maksu on usein suoritettava välittömästi. Tällaiset menettelyt kohdistetaan usein iäkkäisiin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja täytäntöönpanon valvonnan helpottamiseksi olisi tämän vuoksi selvennettävä, että direktiivi 2005/29/EY ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen antaa säännöksiä, jotta suojataan kuluttajien oikeutettua etua suhteessa erityisiin käytäntöihin, jotka liittyvät sitkeästi ja yllättäen tehtäviin käynteihin kuluttajan kotiin tarjotakseen tai myydäkseen tuotteita tai jossa hän järjestää myyntikierroksen siten, että tarkoituksena tai vaikutuksena on tuotteiden myynninedistäminen tai myyminen kuluttajille. Näiden säännösten olisi oltava oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja oikeutettuja yleistä etua koskevien pakottavien syiden vuoksi. Jäsenvaltioilta pitäisi edellyttää, että ne ilmoittavat tätä varten annetuista kansallisista säännöksistä komissiolle, jotta komissio voi julkistaa tiedot kaikille asianomaisille osapuolille ja valvoa, että käytännöt ovat kansallisten säännösten mukaisia sekä oikeasuhteisia ja laillisia.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/29/EY

2 artikla – 1 kohta – l a–l c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1)  Lisätään 2 artiklan l kohtaan seuraavat alakohdat:

 

a)   ’verkossa toimivalla markkinapaikalla’ palveluntarjoajaa, jonka ansiosta kuluttajat voivat tehdä elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien kanssa verkkosopimuksia verkossa toimivan markkinapaikan verkkorajapinnalla,

 

b)   ’vertailupalvelulla’ palvelua, jossa tarjotaan elinkeinonharjoittajien erilaisten tavara- tai palvelutarjousten vertailua kuluttajille käyttämällä hinnan, ominaisuuksien tai arvostelujen kaltaisia tekijöitä tai jossa yksilöidään asiaankuuluvat tavaroita, palveluita tai digitaalista sisältöä tarjoavat elinkeinonharjoittajat pyrkimyksenä varmistaa noiden elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistäminen riippumatta siitä, missä liiketoimet viime kädessä toteutetaan,

 

c)  ’verkkorajapinnalla’ verkkorajapintaa sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EU) 2018/302 2 artiklan 16 kohdassa.”

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

3 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita antamasta säännöksiä kuluttajien oikeutetun edun suojaamiseksi aggressiivisilta tai harhaanjohtavilta markkinointi- tai myyntimenettelyiltä tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja tekee ennalta ilmoittamattoman käynnin kuluttajan kotiin tai jossa hän järjestää myyntikierroksen siten, että tarkoituksena tai vaikutuksena on tuotteiden myynninedistäminen tai myyminen kuluttajille, mikäli nämä säännökset ovat oikeutettuja yleisen järjestyksen tai yksityiselämän kunnioittamisen perusteella.

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita antamasta säännöksiä kuluttajien oikeutetun edun suojaamiseksi erityisesti aggressiivisiksi tai harhaanjohtaviksi määritetyiltä erityisiltä markkinointimenettelyiltä tai kaupallisilta menettelyiltä tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja saapuu sitkeästi ja yllättäen kuluttajan kotiin tai järjestää myyntikierroksen siten, että tarkoituksena tai vaikutuksena on tuotteiden myynninedistäminen tai myyminen kuluttajille, mikäli nämä säännökset ovat oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja oikeutettuja yleistä etua koskevien pakottavien syiden vuoksi.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2)  Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan c alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

c)  tuotteen markkinointi täysin samanlaisena kuin useissa muissa jäsenvaltiossa markkinoitu sama tuote, vaikka näiden tuotteiden koostumus tai ominaisuudet eroavat merkittävästi toisistaan.

 

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/29/EY

7 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Lisätään 7 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”e a)  verkossa toimivilla markkinapaikoilla tarjottujen tuotteiden tai palvelujen kohdalla tieto siitä, onko tuotteita tai palveluja tarjoava kolmas osapuoli elinkeinonharjoittaja vai ei.”

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/29/EY

7 artikla – 5 a ja 5 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b)  Lisätään 7 artiklaan kohdat seuraavasti:

 

”5 a.  Kun verkossa toimiva markkinapaikka tai vertailupalvelu tarjoaa pääsyn kuluttajien tuotearvosteluihin, seuraavia tietoja on pidettävä olennaisina:

 

a)  kuluttajien arvostelujen hankkimiseen ja esittämiseen käytettyjen prosessien kuvaus sekä se, tarkistetaanko näiden arvostelujen autenttisuus, ja

 

b)  jos tällaisia tarkastuksia suoritetaan, tarkastuksen pääpiirteiden kuvaus.

 

5 b.  Kun kuluttajille annetaan mahdollisuus etsiä tuotteita avainsanaan, fraasiin tai muuhun syötteeseen perustuvan haun pohjalta, verkossa toimivien markkinapaikkojen ja vertailupalvelujen on annettava tietoa keskeisistä parametreistä, jotka esitetään suhteellisen tärkeyden mukaisessa järjestyksessä ja joiden mukaisesti määritetään kuluttajalle tämän haun tuloksena esitettävien tarjousten järjestys.”

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

11 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen lisäksi, että jäsenvaltiot varmistavat riittävät ja tehokkaat keinot 11 artiklan täytäntöönpanon valvomiseksi, niiden on varmistettava, että sopimattomien kaupallisten menettelyjen vuoksi vahinkoa kärsineillä kuluttajilla on myös saatavilla sopimusperusteisia tai muita kuin sopimusperusteisia oikeussuojakeinoja kaikkien kyseisten sopimattomien kaupallisten menettelyjen vaikutusten poistamiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimattomien kaupallisten menettelyjen vuoksi vahinkoa kärsineillä kuluttajilla on myös saatavilla sopimusperusteisia tai muita kuin sopimusperusteisia oikeussuojakeinoja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sopimusperusteisiin oikeussuojakeinoihin on sisällyttävä vähintään kuluttajan mahdollisuus päättää sopimus yksipuolisesti.

2.  Sopimusperusteisiin oikeussuojakeinoihin on sisällyttävä kuluttajan mahdollisuus päättää sopimus yksipuolisesti. On myös säädettävä täydentävistä sopimusperusteisista oikeussuojakeinoista, jotka heijastelevat noudattamatta jättämisen luonnetta ja vakavuutta, mukaan luettuna oikeus hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Näitä oikeussuojakeinoja voidaan käyttää sanotun rajoittamatta oikeussuojakeinojen käyttöä koskevien unionin tai kansallisen lain säännösten soveltamista.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

11 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Muihin kuin sopimusperusteisiin oikeussuojakeinoihin on sisällyttävä vähintään mahdollisuus kuluttajan kärsimien vahinkojen korvaamiseen.

3.  Muihin kuin sopimusperusteisiin oikeussuojakeinoihin on sisällyttävä mahdollisuus kuluttajan kärsimien vahinkojen korvaamiseen.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

13 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  niiden kuluttajien määrä, joihin rikkominen vaikuttaa, muiden maiden kuluttajat mukaan luettuina;

b)  niiden kuluttajien määrä, jotka ovat kärsineet vahinkoa kyseisessä jäsenvaltiossa ja muissa jäsenvaltioissa, kun tällaiset tiedot asetetaan saataville asetuksen (EU) N:o 2017/2394 35 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

13 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  elinkeinonharjoittajan toteuttamat mahdolliset toimet kuluttajien kärsimän vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi;

c)  elinkeinonharjoittajan toteuttamat mahdolliset toimet kuluttajien kärsimän vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi, mukaan luettuina toimet, joita elinkeinonharjoittaja toteuttaa ilmoittaakseen rikkomisesta tai tehdäkseen yhteistyötä toimivaltaisten tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten kanssa;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

13 artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  tapauksen mukaan rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

d)  rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

13 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  väittääkö elinkeinonharjoittaja noudattaneensa asiaankuuluvia menettelysääntöjä tai vaatimuksia;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on käytettävä tässä artiklassa vahvistettuja valtuuksia oikeasuhteisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti noudattaen unionin lainsäädäntöä, Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteet mukaan luettuina, sovellettavia menettelytakeita ja unionin tietosuojasääntöjä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/6791 a, sekä kansallista lainsäädäntöä.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

13 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun määrättävä seuraamus on sakko, sen määrästä päätettäessä olisi otettava huomioon rikkomiseen syyllistyneen elinkeinonharjoittajan liikevaihto, nettovoitto sekä mahdolliset muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomisesta tai muista tämän direktiivin rikkomisista määrättävät sakot.

3.  Seuraamuksen tasosta päätettäessä on otettava huomioon mahdolliset muissa jäsenvaltioissa tapahtuneista samoista tämän direktiivin rikkomisista määrättävät sakot.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

13 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitettujen laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, seuraamuksiin sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja, joiden enimmäismäärän on oltava vähintään 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitettujen laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, seuraamuksiin, jotka määrätään kyseisen asetuksen liitteen IV mukaisesti käynnistetyn koordinoidun toimen päätyttyä, sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja, ja että näiden sakkojen enimmäismäärän on oltava vähintään 10 000 000 euroa tai 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa, sen mukaan kumpi on suurempi.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

13 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kun jäsenvaltiot päättävät, mihin tarkoitukseen sakoista saadut tulot käytetään, niiden olisi otettava huomioon kuluttajien yleinen etu.

5.  Jäsenvaltioiden on käytettävä sakoista saadut tulot edistämään kuluttajien yleistä etua muun muassa perustamalla rahasto, joka on tarkoitettu tarjoamaan hyvityksiä kuluttajille aiheutuneista vahingoista ja soveltuvin osin kaikista muista vahingoista, kuten ympäristölle aiheutuvat vahingot tai muille suojelluille yleisille eduille aiheutuvat vahingot, joita rikkomisesta aiheutuu.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

13 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltioita ei vaadita perustamaan kattavaa julkisen täytäntöönpanon valvonnan järjestelmää tämän direktiivin mukaisten seuraamusten täytäntöönpanon valvontaa varten.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -6 alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/29/EY

Liite I – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-6)  Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

 

”6 a.  hinnanalennuksen ilmoittaminen kertomatta viitehintaa, johon ilmoitettu hinnanalennus perustuu, ja pystymättä osoittamaan, että se on ollut hinta 30 päivää ennen alennetun hinnan ilmoittamista.”

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 2005/29/EY

Liite I – 11 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

11.  Tiedotusvälineiden toimituksellisen sisällön käyttäminen tai tietojen toimittaminen kuluttajan verkossa tekemään hakupyyntöön tuotteen myynnin edistämistarkoituksessa siten, että elinkeinonharjoittaja on maksanut myynninedistämisen mutta ei ilmoita sitä selvästi sisällössä tai hakutuloksissa tai kuluttajalle selkeästi tunnistettavin kuvin tai äänin (puffi, maksettu hakutulos tai maksettu hakutietokantaan lisääminen). Tämä ei vaikuta direktiivin 2010/13/EU48 soveltamiseen.

11.  Tiedotusvälineiden toimituksellisen sisällön käyttäminen tai tietojen toimittaminen kuluttajan verkossa tekemään hakupyyntöön tuotteen myynnin edistämistarkoituksessa siten, että elinkeinonharjoittaja on maksanut välittömästi tai välillisesti myynninedistämisen tai näkyvän sijoittamisen, joka ohittaa hakutulosten pääsisällön ilmoittamatta sitä tiiviillä, yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla sisällössä tai hakutuloksissa tai kuluttajalle selkeästi tunnistettavin kuvin tai äänin (puffi, maksettu hakutulos tai maksettu hakutietokantaan lisääminen). Tämä ei vaikuta direktiivin 2010/13/EU48 soveltamiseen.

__________________

__________________

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/29/EY

Liite I – 13 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

 

”13 a. Väite tai muutoin ulkonäön, kuvauksen tai kuvallisen esityksen kautta luotava vaikutelma siitä, että tuote on samanlainen tai näennäisesti samanlainen kuin toisessa jäsenvaltiossa markkinoitu muu tuote, kun näin ei ole, elleivät nämä tuotteet eroa toisistaan selkeiden ja osoitettavien alueellisten kuluttajien mieltymysten, paikallisten ainesosien käytön tai kansallisen lainsäädännön vuoksi, jolloin tämä ero on merkittävä selkeästi ja ymmärrettävästi siten, että se on välittömästi kuluttajan nähtävissä.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/29/EY

Liite I – 23 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b)  Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

 

”23 a.  Sellaisten eri menetelmien käyttäminen, jotka mahdollistavat pääsylippujen laajamittaisen ostamisen, myös automatisoitujen ohjelmistojen välityksellä, niiden jälleenmyymiseksi nimellisarvoa korkeammalla hinnalla.”

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/29/EY

Liite I – 23 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 c)  Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

 

”23 b. Väite tai muutoin luotava vaikutelma siitä, että tuotteen arvostelun on esittänyt kuluttaja, joka on todellisuudessa käyttänyt tuotetta ilman, että suoritetaan kohtuullisia ja oikeasuhteisia toimia sen varmistamiseksi, että arvostelu heijastelee todellisten kuluttajien kokemuksia.”

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 d alakohta (uusi)

Direktiivi 2005/29/EY

Liite I – 23 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 d)  Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

 

”23 c.  Perättömän vaikutelman luominen siitä, että muut kuluttajat ovat ostaneet tietyn tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön tai käyttäneet tai suositelleet sitä, perustuen yhteenkuulumattomiin parametreihin, kuten tavaramerkkien suosituimmuuteen ja maantieteelliseen sijaintiin.”

Perustelu

Kuluttajat luottavat entistä enemmän kuluttaja-arvosteluihin ja kuluttajien suosituksiin tehdessään ostopäätöksen. Tämän vuoksi liitettä I olisi muutettava siten, että nämä harhaanjohtavat käytännöt sisällytetään siihen.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”16.  ’sellaista digitaalisen sisällön toimittamista koskevalla sopimuksella, jota ei toimiteta aineellisella välineellä’ sopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja toimittaa tai sitoutuu toimittamaan kuluttajalle tietyn digitaalisen sisällön ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan sen hinnan. Tähän kuuluvat myös sopimukset, joissa kuluttaja antaa tai sitoutuu antamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja, paitsi silloin, kun elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan antamia henkilötietoja ainoastaan digitaalisen sisällön toimittamista varten tai ne käsitellään elinkeinonharjoittajaa varten elinkeinonharjoittajaan kohdistuvien oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi eikä elinkeinonharjoittaja käsittele näitä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten,

”16.  ’sellaista digitaalisen sisällön toimittamista koskevalla sopimuksella, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja toimittaa tai sitoutuu toimittamaan kuluttajalle digitaalisen sisällön ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan hinnan. Tähän kuuluvat myös sopimukset, joissa kuluttaja antaa tai sitoutuu antamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja, paitsi silloin, kun elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan antamia henkilötietoja ainoastaan digitaalisen sisällön toimittamista varten [digitaalisesta sisällöstä annetun direktiivin] mukaisesti tai ne käsitellään elinkeinonharjoittajaa varten elinkeinonharjoittajaan kohdistuvien oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi eikä elinkeinonharjoittaja käsittele näitä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten,

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

17.  ’digitaalisella palvelulla’ a) palvelua, jonka avulla kuluttaja voi luoda, käsitellä tai tallentaa digitaalisessa muodossa olevaa tietoa tai saada pääsyn siihen, tai b) palvelua, joka mahdollistaa kuluttajan ja palvelun muiden käyttäjien lataaman tai luoman digitaalisessa muodossa olevan tiedon jakamisen tai muun vuorovaikutuksen sen kanssa, mukaan lukien videoiden ja äänitallenteiden jakaminen ja muu verkkoon tallentaminen, pilvipalveluympäristössä tarjolla olevat tekstinkäsittelymahdollisuudet tai pelit sekä sosiaalinen media,

17.  ’digitaalisella palvelulla’ a) palvelua, jonka avulla kuluttaja voi luoda, tallentaa tai käyttää digitaalisessa muodossa olevaa dataa; tai b) palvelua, joka mahdollistaa kuluttajan ja palvelun muiden käyttäjien lataaman tai luoman digitaalisessa muodossa olevan datan jakamisen tai muun vuorovaikutuksen sen kanssa.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

18.  ’digitaalista palvelua koskevalla sopimuksella’ sopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja suorittaa tai sitoutuu suorittamaan kuluttajalle digitaalisen palvelun ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan palvelun hinnan. Tähän kuuluvat myös sopimukset, joissa kuluttaja antaa tai sitoutuu antamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja, paitsi silloin, kun elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan antamia henkilötietoja ainoastaan digitaalisen palvelun suorittamista varten tai ne käsitellään elinkeinonharjoittajaa varten elinkeinonharjoittajaan kohdistuvien oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi eikä elinkeinonharjoittaja käsittele näitä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten,

18.  ’digitaalista palvelua koskevalla sopimuksella’ sopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja suorittaa tai sitoutuu suorittamaan kuluttajalle digitaalisen palvelun ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan hinnan. Tähän kuuluvat myös sopimukset, joissa kuluttaja antaa tai sitoutuu antamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja, paitsi silloin, kun elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan antamia henkilötietoja ainoastaan digitaalisen palvelun suorittamista varten [digitaalisesta sisällöstä annetun direktiivin] mukaisesti tai ne käsitellään elinkeinonharjoittajaa varten elinkeinonharjoittajaan kohdistuvien oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi eikä elinkeinonharjoittaja käsittele näitä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten,

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/83/EU

3 artikla – 3 kohta – k alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a)  Korvataan 3 artiklan 3 kohdan k alakohta seuraavasti:

k)  koskevat matkustajaliikenteen palveluja, lukuun ottamatta 8 artiklan 2 kohtaa sekä 19 ja 22 artiklaa;

k)  koskevat matkustajaliikenteen palveluja, lukuun ottamatta 8 artiklan 2 kohtaa sekä 19, 21 ja 22 artiklaa;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987)

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin loogisen johdonmukaisuuden vuoksi ja koska se liittyy jo suoraan muihin tarkistuksiin, jotka voidaan hyväksyä.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

5 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h)  tapauksen mukaan digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen yhteentoimivuus laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja on siitä tietoinen tai siltä osin kuin hänen voidaan kohtuudella olettaa olleen siitä tietoinen.”

h)  tapauksen mukaan digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen yhteentoimivuus laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa, jos ne poikkeavat siitä, minkä kanssa saman tyyppistä digitaalista sisältöä tai palvelua tavallisesti käytetään.”

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c)  maantieteellinen osoite, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut, sekä elinkeinonharjoittajan puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu verkkoviestinnän väline, jolla taataan, että kuluttaja voi säilyttää elinkeinonharjoittajan kanssa käymänsä kirjeenvaihdon pysyvällä välineellä, ottaa nopeasti yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja olla tehokkaasti yhteydessä tähän. Elinkeinonharjoittajan on tarvittaessa ilmoitettava myös sen elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii;

”c)  maantieteellinen osoite, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut, sekä elinkeinonharjoittajan puhelinnumero, sähköpostiosoite ja jos saatavilla, muu verkkoviestinnän väline, jolla taataan, että kuluttaja voi pitää kirjaa yhteyksistään elinkeinonharjoittajan kanssa ja säilyttää elinkeinonharjoittajan kanssa käymänsä kirjallisen kirjeenvaihdon pysyvällä välineellä, ottaa nopeasti yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja olla tehokkaasti yhteydessä tähän. Elinkeinonharjoittajan on tarvittaessa ilmoitettava myös sen elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii;

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

6 artikla – 1 kohta – s alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

s)  tapauksen mukaan digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen yhteentoimivuus laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja on siitä tietoinen tai siltä osin kuin hänen voidaan kohtuudella olettaa olleen siitä tietoinen.”

s)  tapauksen mukaan digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen yhteentoimivuus laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa, jos ne poikkeavat siitä, minkä kanssa saman tyyppistä digitaalista sisältöä tai palvelua tavallisesti käytetään.”

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

6 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Ennen kuin kuluttaja tulee sidotuksi etäsopimukseen tai vastaavaan tarjoukseen verkossa toimivalla markkinapaikalla, verkossa toimivan markkinapaikan on lisäksi toimitettava seuraavat tiedot:

Ennen kuin kuluttaja tulee sidotuksi etäsopimukseen tai vastaavaan tarjoukseen verkossa toimivalla markkinapaikalla, verkossa toimivan markkinapaikan on lisäksi toimitettava seuraavat tiedot selkeällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla sanotun rajoittamatta direktiivin 2005/29/EY säännösten soveltamista:

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

6 a artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  tärkeimmät parametrit sellaisten tarjousten keskinäisen järjestyksen määrittämiseksi, jotka kuluttajalle esitetään tämän tehtyä hakupyynnön verkossa toimivalla markkinapaikalla;

Poistetaan.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

6 a artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  se, missä ja miten algoritmeja tai automatisoitua päätöksentekoa käytettiin tarjousten esittämiseen tai hintojen määrittämiseen, yksilölliset hinnoittelutekniikat mukaan luettuina.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

6 a artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  verkossa toimivalla markkinapaikalla tehdyssä hakupyynnössä näytetyn tuotteen tai palvelun hinnanalennuksen laskemisperusta;

Perustelu

Esimerkiksi matkustamista koskevien verkossa toimivien markkinapaikkojen tarjoamat alennushinnat eivät usein ole voimassa kuluttajan hakemina tiettyinä päivämäärinä. Siksi verkossa toimivien markkinapaikkojen hakutuloksissa olisi annettava täsmälliset tiedot hinnanalennuksista.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

6 a artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  tapauksen mukaan tuotteen virallinen luokitus, ryhmittely tai laatuluokka.

Perustelu

Joillakin aloilla on käytössä virallisia luokitusjärjestelyjä (esimerkiksi hotellin tähtiluokitus matkailualalla). Verkossa toimivien markkinapaikkojen olisi ilmoitettava tuotteen tai palvelun virallinen luokitus silloin, kun se on mahdollista.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

6 a artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön ylimääräisiä tiedonantovaatimuksia kansallisessa lainsäädännössään.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

6 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Sen jälkeen, kun kuluttaja on tullut sidotuksi etäsopimukseen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn sopimukseen taikka vastaavaan tarjoukseen verkossa toimivalla markkinapaikalla, ja kun myytyä tavaraa tai palvelua koskevasta tarjouksesta on ilmoitettu verkossa toimivalle markkinapaikalle ja se on poistanut tarjouksen, koska tarjous on laiton, verkossa toimivan markkinapaikan on annettava kuluttajalle seuraavat tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi:

 

a)  tieto siitä, että myyty tuote tai palvelu tai sitä koskeva tarjous on laiton tai ilmeisesti laiton ja että se on poistettu;

 

b)  poistetun tarjouksen tehneen elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys;

 

c)  syy, jonka vuoksi tarjous poistettiin.

Perustelu

Kun verkossa toimivat markkinapaikat huomaavat, että tietty niiden alustalla oleva tarjous, tuote tai palvelu on laiton, niiden olisi ilmoitettava kuluttajille heidän ostamansa tarjouksen, tuotteen tai palvelun mahdollisesta laittomuudesta. Tällainen velvoite parantaisi kuluttajien suojelua avoimuuden lisäämisen ansiosta.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/83/EU

6 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”6 b artikla

 

Verkossa toimivien markkinapaikkojen ylläpitäjiä koskevat valvontavaatimukset

 

Verkossa toimivien markkinapaikkojen ylläpitäjät ovat velvollisia toteuttamaan kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että niiden tarjoamiin palveluihin ei kohdistu väärinkäytöksiä, joiden vuoksi kuluttajat joutuvat haavoittuvaan asemaan. On varmistettava riittävä suojan taso, joka vastaa myytävien tavaroiden tai palvelujen luonnetta ja mahdollisia tosiasiallisia todisteita myynnistä aiheutuneesta vahingosta. Ylläpitäjien on seurattava erityisesti toimintaa, joka viittaa siihen, että elinkeinonharjoittaja esittää olevansa muu kuin elinkeinonharjoittaja voidakseen vaikuttaa kuluttajien valintoihin ja ostettavan tuotteen tai palvelun laatua koskeviin odotuksiin.”

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – -5 alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/83/EU

7 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-5)  Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta elinkeinonharjoittajan on annettava 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kuluttajalle paperilla tai kuluttajan suostumuksella muulla pysyvällä välineellä. Tietojen on oltava helposti luettavia, ja ne on esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä.

1.  Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta elinkeinonharjoittajan on annettava 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kuluttajalle pysyvällä välineellä. Tietojen on oltava helposti luettavia, ja ne on esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin. Digitaaliaikana ei ole tarpeen säätää, että kaikki tiedot on annettava oletusarvoisesti paperilla.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -5 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/83/EU

7 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-5 a)  Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle jäljennös allekirjoitetusta sopimuksesta tai sopimuksen vahvistuksesta paperilla tai kuluttajan suostumuksella muulla pysyvällä välineellä, mukaan lukien tapauksen mukaan vahvistus, joka koskee 16 artiklan m alakohdassa tarkoitettua kuluttajan nimenomaista ennakkosuostumusta ja hyväksynnän ilmaisemista.

2.  Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle jäljennös allekirjoitetusta sopimuksesta pysyvällä välineellä, mukaan lukien tapauksen mukaan vahvistus, joka koskee 16 artiklan m alakohdassa tarkoitettua kuluttajan nimenomaista ennakkosuostumusta ja hyväksynnän ilmaisemista.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=FI)

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin. Digitaaliaikana ei ole tarpeen säätää, että kaikki tiedot on annettava oletusarvoisesti paperilla.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

13 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”3.  Elinkeinonharjoittaja voi kauppasopimusten osalta pidättyä maksujen palautuksesta kunnes hän on saanut tavarat takaisin, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut noutamaan tavarat itse.”

 

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

13 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Elinkeinonharjoittajan on noudatettava [digitaalisesta sisällöstä annetussa direktiivissä] säädettyjä velvoitteita ja elinkeinonharjoittaja voi käyttää siinä säädettyjä oikeuksiaan kuluttajan elinkeinonharjoittajan toimittamaa digitaalista sisältöä tai tarjoamaa digitaalista palvelua käyttäessään lataaman tai luoman digitaalisen sisällön suhteen siltä osin kuin kyse ei ole henkilötiedoista.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

14 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Kuluttaja ei saa käyttää digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua sopimuksen päättymisen jälkeen eikä asettaa niitä kolmansien osapuolten saataville.”

 

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/83/EU

14 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 a. ”Kuluttaja ei saa käyttää digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua sopimuksen päättymisen jälkeen eikä asettaa niitä kolmansien osapuolten saataville.”

(Ks. tarkistus, joka liittyy direktiivin 2011/83/EU 14 artiklan 2 kohtaan.)

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/83/EU

16 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a)  Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

b)  sellaisten tavaroiden toimittamisesta tai sellaisten palvelujen suorituksesta, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisen määräaikana;

”b)  sellaisten tavaroiden tai sellaisen muun kuin verkossa siirrettävän energian toimittamisesta tai sellaisten palvelujen suorituksesta, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoilla tai raaka-aine- tai energiamarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisen määräaikana;ˮ

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=FR)

Perustelu

Tämä tarkistus on välttämätön tekstin sisäisen logiikan vuoksi ja siksi, että se liittyy erottamattomasti muihin käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – 1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/83/EU

16 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 b)  Korvataan 1 kohdan h alakohta seuraavasti:

h)  sopimuksista, joihin liittyen kuluttaja on nimenomaisesti pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan kiireellisten korjaus- tai huoltotöiden tekemiseksi. Jos elinkeinonharjoittaja tällaisen käynnin yhteydessä suorittaa muita kuin kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä palveluja tai toimittaa muita tavaroita kuin huolto- tai korjaustöiden suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin;

h)  sopimuksista, joihin liittyen kuluttaja on nimenomaisesti pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan kiireellisten korjaus- tai huoltotöiden tekemiseksi tai muiden kiireellisesti tarjottavien palvelujen suorittamiseksi. Jos elinkeinonharjoittaja tällaisen käynnin yhteydessä suorittaa muita kuin kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä palveluja tai toimittaa muita tavaroita kuin huolto- tai korjaustöiden suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=EN)

Perustelu

Tämä tarkistus on välttämätön tekstin sisäisen logiikan vuoksi ja siksi, että se liittyy erottamattomasti muihin käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

16 artikla – 1 kohta – n alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3)  lisätään alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”n)  sellaisten tavaroiden toimittamisesta, joita kuluttaja on käsitellyt peruuttamisoikeuden määräajan kuluessa muulla tavoin kuin mikä on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.”

 

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  niiden kuluttajien määrä, joihin rikkominen vaikuttaa, muiden maiden kuluttajat mukaan luettuina;

b)  niiden kuluttajien määrä, jotka ovat kärsineet vahinkoa kyseisessä jäsenvaltiossa ja muissa jäsenvaltioissa, kun tällaiset tiedot asetetaan saataville asetuksen (EU) N:o 2017/2394 35 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

24 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  elinkeinonharjoittajan toteuttamat mahdolliset toimet kuluttajien kärsimän vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi;

c)  elinkeinonharjoittajan toteuttamat mahdolliset toimet kuluttajien kärsimän vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi, mukaan luettuina toimet, joita elinkeinonharjoittaja toteuttaa ilmoittaakseen rikkomisesta tai tehdäkseen yhteistyötä toimivaltaisten tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten kanssa;

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

24 artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  tapauksen mukaan rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

d)  rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

24 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  väittääkö elinkeinonharjoittaja noudattaneensa asiaankuuluvia menettelysääntöjä tai vaatimuksia;

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

24 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on käytettävä tässä artiklassa vahvistettuja valtuuksia oikeasuhteisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti noudattaen unionin lainsäädäntöä, Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteet mukaan luettuina, sovellettavia menettelytakeita ja unionin tietosuojasääntöjä, erityisesti asetusta (EU) 2016/679, sekä kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

24 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun määrättävä seuraamus on sakko, sen määrästä päätettäessä olisi otettava huomioon rikkomiseen syyllistyneen elinkeinonharjoittajan liikevaihto, nettovoitto sekä mahdolliset muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomisesta tai muista tämän direktiivin rikkomisista määrättävät sakot.

3.  Seuraamuksen tasosta päätettäessä on otettava huomioon mahdolliset muissa jäsenvaltioissa tapahtuneista samoista tämän direktiivin rikkomisista määrättävät sakot.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

24 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitettujen laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, seuraamuksiin sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja, joiden enimmäismäärän on oltava vähintään 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitettujen laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, seuraamuksiin, jotka määrätään kyseisen asetuksen liitteen IV mukaisesti käynnistetyn koordinoidun toimen päätyttyä, sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja, ja että näiden sakkojen enimmäismäärän on oltava vähintään 10 000 000 euroa tai 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa, sen mukaan kumpi on suurempi.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

24 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.   Kun jäsenvaltiot päättävät, mihin tarkoitukseen sakoista saadut tulot käytetään, niiden olisi otettava huomioon kuluttajien yleinen etu.

5.  Jäsenvaltioiden on käytettävä sakoista saadut tulot edistämään kuluttajien yleistä etua muun muassa perustamalla rahasto, joka on tarkoitettu tarjoamaan hyvityksiä kuluttajille aiheutuneista vahingoista ja soveltuvin osin kaikista muista vahingoista, kuten ympäristölle aiheutuvat vahingot tai muille suojelluille yleisille eduille aiheutuvat vahingot, joita rikkomisesta aiheutuu.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

24 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltioita ei vaadita perustamaan kattavaa julkisen täytäntöönpanon valvonnan järjestelmää tämän direktiivin mukaisten seuraamusten täytäntöönpanon valvontaa varten.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

Liite I – A osa

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  korvataan A osan kohdan ”Peruuttamisoikeus” kolmas kappale seuraavasti:

Poistetaan.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille [2] päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. [3]”

 

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

Liite I – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  korvataan kohdan ”Lomakkeen täyttöohjeet” neljäs kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”[4.] Kun kyseessä on kauppasopimus, jossa ette ole tarjoutunut noutamaan tavaroita takaisin peruuttamistapauksessa, lisätkää seuraava teksti: ’Voimme lykätä maksun palautusta kunnes olemme saaneet tavarat takaisin.’”

 

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2011/83/EU

Liite I – 5 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  Poistetaan kohdan ”Lomakkeen täyttöohjeet” viidennen kohdan c alakohta.

Poistetaan.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 93/13/ETY

8 b artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  niiden kuluttajien määrä, joihin rikkominen vaikuttaa, muiden maiden kuluttajat mukaan luettuina;

(b)  niiden kuluttajien määrä, jotka ovat kärsineet vahinkoa kyseisessä jäsenvaltiossa ja muissa jäsenvaltioissa, kun tällaiset tiedot asetetaan saataville asetuksen (EU) N:o 2017/2394 35 artiklan mukaisesti;

[Paikannuksessa oleva viittaus muutettavaan säädökseen (”8 b artikla – 2 kohta – b alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”8 b artikla – 2 kohta – c alakohta.” Eroavuus johtuu komission ehdotuksen englanninkielisen version numerointivirheestä.]

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 93/13/ETY

8 b artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  elinkeinonharjoittajan toteuttamat mahdolliset toimet kuluttajien kärsimän vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi;

(c)  elinkeinonharjoittajan toteuttamat mahdolliset toimet kuluttajien kärsimän vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi, mukaan luettuina toimet, joita elinkeinonharjoittaja toteuttaa ilmoittaakseen rikkomisesta tai tehdäkseen yhteistyötä toimivaltaisten tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten kanssa;

[Paikannuksessa oleva viittaus muutettavaan säädökseen (”8 b artikla – 2 kohta – c alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”8 b artikla – 2 kohta – d alakohta.” Eroavuus johtuu komission ehdotuksen englanninkielisen version numerointivirheestä.]

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 93/13/ETY

8 b artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tapauksen mukaan rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

(d)  rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

[Paikannuksessa oleva viittaus muutettavaan säädökseen (”8 b artikla – 2 kohta – d alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”8 b artikla – 2 kohta – e alakohta.” Eroavuus johtuu komission ehdotuksen englanninkielisen version numerointivirheestä.]

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 93/13/ETY

8 b artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  väittääkö elinkeinonharjoittaja noudattaneensa asiaankuuluvia menettelysääntöjä tai vaatimuksia;

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 93/13/ETY

8 b artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on käytettävä tässä artiklassa vahvistettuja valtuuksia oikeasuhteisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti noudattaen unionin lainsäädäntöä, Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteet mukaan luettuina, sovellettavia menettelytakeita ja unionin tietosuojasääntöjä, erityisesti asetusta (EU) 2016/679, sekä kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 93/13/ETY

8 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun määrättävä seuraamus on sakko, sen määrästä päätettäessä olisi otettava huomioon rikkomiseen syyllistyneen elinkeinonharjoittajan liikevaihto, nettovoitto sekä mahdolliset muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomisesta tai muista tämän direktiivin rikkomisista määrättävät sakot.

3.  Seuraamuksen tasosta päätettäessä on otettava huomioon mahdolliset muissa jäsenvaltioissa tapahtuneista samoista tämän direktiivin rikkomisista määrättävät sakot.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 93/13/ETY

8 b artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitettujen laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, seuraamuksiin sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja, joiden enimmäismäärän on oltava vähintään 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitettujen laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, seuraamuksiin, jotka määrätään kyseisen asetuksen liitteen IV mukaisesti käynnistetyn koordinoidun toimen päätyttyä, sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja, ja että näiden sakkojen enimmäismäärän on oltava vähintään 10 000 000 euroa tai 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa, sen mukaan kumpi on suurempi.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 93/13/ETY

8 b artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.   Kun jäsenvaltiot päättävät, mihin tarkoitukseen sakoista saadut tulot käytetään, niiden olisi otettava huomioon kuluttajien yleinen etu.

5.  Jäsenvaltioiden on käytettävä sakoista saadut tulot edistämään kuluttajien yleistä etua muun muassa perustamalla rahasto, joka on tarkoitettu tarjoamaan hyvityksiä kuluttajille aiheutuneista vahingoista ja soveltuvin osin kaikista muista vahingoista, kuten ympäristölle aiheutuvat vahingot tai muille suojelluille yleisille eduille aiheutuvat vahingot, joita rikkomisesta aiheutuu.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 93/13/ETY

8 b artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltioita ei vaadita perustamaan kattavaa julkisen täytäntöönpanon valvonnan järjestelmää tämän direktiivin mukaisten seuraamusten täytäntöönpanon valvontaa varten.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/6/EY

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  niiden kuluttajien määrä, joihin rikkominen vaikuttaa, muiden maiden kuluttajat mukaan luettuina;

(b)  niiden kuluttajien määrä, jotka ovat kärsineet vahinkoa kyseisessä jäsenvaltiossa ja muissa jäsenvaltioissa, kun tällaiset tiedot asetetaan saataville asetuksen (EU) N:o 2017/2394 35 artiklan mukaisesti;

[Paikannuksessa oleva viittaus muutettavaan säädökseen (”8 artikla – 2 kohta – b alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”8 b artikla – 2 kohta – j alakohta.” Eroavuus johtuu komission ehdotuksen englanninkielisen version numerointivirheestä.]

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/6/EY

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  elinkeinonharjoittajan toteuttamat mahdolliset toimet kuluttajien kärsimän vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi;

(c)  elinkeinonharjoittajan toteuttamat mahdolliset toimet kuluttajien kärsimän vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi, mukaan luettuina toimet, joita elinkeinonharjoittaja toteuttaa ilmoittaakseen rikkomisesta tai tehdäkseen yhteistyötä toimivaltaisten tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten kanssa;

[Paikannuksessa oleva viittaus muutettavaan säädökseen (”8 artikla – 2 kohta – b alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”8 b artikla – 2 kohta – j alakohta.” Eroavuus johtuu komission ehdotuksen englanninkielisen version numerointivirheestä.]

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/6/EY

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tapauksen mukaan rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

(d)  rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

[Paikannuksessa oleva viittaus muutettavaan säädökseen (”8 artikla – 2 kohta – d alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”8 b artikla – 2 kohta – l alakohta.” Eroavuus johtuu komission ehdotuksen englanninkielisen version numerointivirheestä.]

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/6/EY

8 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  väittääkö elinkeinonharjoittaja noudattaneensa asiaankuuluvia menettelysääntöjä tai vaatimuksia;

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/6/EY

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on käytettävä tässä artiklassa vahvistettuja valtuuksia oikeasuhteisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti noudattaen unionin lainsäädäntöä, Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteet mukaan luettuina, sovellettavia menettelytakeita ja unionin tietosuojasääntöjä, erityisesti asetusta (EU) 2016/679, sekä kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/6/EY

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun määrättävä seuraamus on sakko, sen määrästä päätettäessä olisi otettava huomioon rikkomiseen syyllistyneen elinkeinonharjoittajan liikevaihto, nettovoitto sekä mahdolliset muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomisesta tai muista tämän direktiivin rikkomisista määrättävät sakot.

3.  Seuraamuksen tasosta päätettäessä on otettava huomioon mahdolliset muissa jäsenvaltioissa tapahtuneista samoista tämän direktiivin rikkomisista määrättävät sakot.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/6/EY

8 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitettujen laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, seuraamuksiin sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja, joiden enimmäismäärän on oltava vähintään 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitettujen laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, seuraamuksiin, jotka määrätään kyseisen asetuksen liitteen IV mukaisesti käynnistetyn koordinoidun toimen päätyttyä, sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja, ja että näiden sakkojen enimmäismäärän on oltava vähintään 10 000 000 euroa tai 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa, sen mukaan kumpi on suurempi.

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/6/EY

8 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.   Kun jäsenvaltiot päättävät, mihin tarkoitukseen sakoista saadut tulot käytetään, niiden olisi otettava huomioon kuluttajien yleinen etu.

5.  Jäsenvaltioiden on käytettävä sakoista saadut tulot edistämään kuluttajien yleistä etua muun muassa perustamalla rahasto, joka on tarkoitettu tarjoamaan hyvityksiä kuluttajille aiheutuneista vahingoista ja soveltuvin osin kaikista muista vahingoista, kuten ympäristölle aiheutuvat vahingot tai muille suojelluille yleisille eduille aiheutuvat vahingot, joita rikkomisesta aiheutuu.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/6/EY

8 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltioita ei vaadita perustamaan kattavaa julkisen täytäntöönpanon valvonnan järjestelmää tämän direktiivin mukaisten seuraamusten täytäntöönpanon valvontaa varten.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Euroopan kuluttajien oikeuksien soveltaminen

 

1.  Komissio kehittää 1 päivään tammikuuta 2021 mennessä mobiilisovelluksen, joka palvelee yhteyspisteenä kansalaisia, jotka hakevat tietoa heillä kuluttajina olevista oikeuksista, sekä kuluttajia, jotka hakevat tuomioistuinten ulkopuolista sovittelua asetuksen (EU) N:o 524/2013 piiriin kuuluvissa kiistoissa sekä tukea Euroopan kuluttajakeskusten verkoston kautta esitettäviin valituksiin.

 

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa mobiilisovelluksessa on oltava:

 

(a)  sähköinen valituslomake, jonka kuluttaja voi täyttää;

 

(b)  mahdollisuus jättää täytetty valitus asetuksella (EU) N:o 524/2013 perustetulle riitojenratkaisualustalle tai asiasta vastaavalle Euroopan kuluttajakeskukselle osapuolten perusteella;

 

(c)  täsmällistä ja ajantasaista tietoa kuluttajien oikeuksista sekä tavaroiden ja palvelujen ostamiseen liittyvistä takuista selkeällä, ymmärrettävällä ja helposti saavutettavalla tavalla.

(1)

EUVL C 440, 6.12.2018, s. 66.


PERUSTELUT

Esittelijä katsoo, että komission ehdotus lepää monelta osin vankalla pohjalla ja sillä tehdään tyydyttäviä uudistuksia REFIT-ohjelman tuloksia vastaavasti.

Mietinnössä ei siksi ehdoteta merkittäviä muutoksia komission alkuperäiseen lähestymistapaan muutoin kuin yhdessä kiistanalaisimmista kysymyksistä: peruuttamisoikeuteen liittyvät muutokset.

Esittelijä käsittää ja ymmärtää, että on tarpeen saattaa tasapainoon kuluttajille myönnettävät oikeudet ja yrityksille siten asetettavat odotukset. Peruuttamisoikeuden tapauksessa on esimerkkejä siitä, että pieni osa kuluttajista on väärinkäyttänyt nykyistä oikeutta. Tämä voi olla haastavaa pienille yrityksille, ja esittelijä suhtautuu avoimesti vaihtoehtoisiin helpotuksiin, joita voidaan ottaa käyttöön näitä varten.

Komission ehdotus kuitenkin antaa negatiivisen signaalin kuluttajille ja heikentää esittelijän mielestä sähköisen kaupan kasvun edellytyksiä. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian edetessä esittelijä katsoo, että meidän on myös varmistettava, että oikeudelliset perustat muualla tukevat kansalaisia ja yrityksiä näiden siirtyessä verkkoon. Erityisesti tällä alalla on niin, että kuluttajien oikeus kaupan helppoon ja yksinkertaiseen peruuttamiseen mahdollistaa tavaroiden verkkokaupan. Kaikki rooleissa tapahtuvat muutokset ovat vaarassa karkottaa ostot pois verkkokanavilta, mikä esittelijän mielestä olisi kaikkien kannalta pahinta.

Seuraamusten osalta esittelijä ehdottaa useita tarkistuksia selvyyden vuoksi. Esittelijä ehdottaa erityisesti, että artikloissa olisi selvemmin tuotava esille johdanto-osan kappaleissa esitetty ajatus siitä, milloin liikevaihtoon perustuva sakko voidaan langettaa. Kyseisissä artikloissa tätä ei ole selvästi kytketty tapauksiin, joissa on toteutettu onnistuneita toimia kuluttajansuoja-asetuksen mukaisesti, ja tätä täsmennetään nyt.

Esittelijä ehdottaa myös parannuksia komission ajatukseen siitä, miten varmistetaan, että seuraamuksia käytetään kuluttajien etujen edistämiseen. Esittelijän mielestä seuraamukset ovat usein vain osittain – jos lainkaan – vahinkoa kärsineiden henkilöiden kannalta edullisia. Yhtenä tuoreena esimerkkinä Volkswagenien omistajat eivät välttämättä näe mitään eroa siinä, periikö kansallinen hallitus sakon vai ei, eivätkä ympäristöhaitat välttämättä korjaannu suoranaisesti sakon seurauksena. Esittelijä ehdottaa siksi, että sakoista saatavat tulot on selkeämmin kytkettävä käytännön toimiin, joilla tuetaan kansalaisia, joita asia koskee.

Esittelijä ehdottaa joitakin uusia täsmennyksiä säännöksiin, jotka liittyvät ilmoittamattomiin käynteihin ja myyntikierroksiin, jotta voidaan paremmin hahmotella edellytykset, joiden vallitessa jäsenvaltiot voivat päättää ottaa käyttöön rajoituksia. Olisi oltava selvää, että tässä ei keskustella ovelta ovelle -myynnin eduista tai haitoista sellaisenaan, vaan kyseessä on kohdennettu säännös, jolla puututaan mahdollisesti esiintyviin aggressiivisiin tai harhaanjohtaviin käytäntöihin.

Tuotteiden laatuerojen osalta esittelijä on ottanut huolellisesti huomioon tulokset, joihin IMCO-valiokunta päätyi valiokunta-aloitteisessa mietinnössään tuotteiden laatueroista. Siinä todettiin, että joitakin komission ehdotuksia voitaisiin parantaa mutta ei kuitenkaan esitetty käytännön ehdotuksia itse parannuksista. Esittelijä katsoo, että tekstiä voitaisiin parantaa viittaamalla voimakkaammin Euroopan laajuisiin menetelmiin, ja tämä muutos esitellään johdanto-osassa.

Verkossa toimivien markkinapaikkojen avoimuusvelvoitteiden osalta esittelijä esittää kaksi täsmennystä.

Ensimmäinen liittyy hakutuloksissa esiintyviin mainoksiin. Esittelijä on komission kanssa samaa mieltä siitä, että tätä olisi täsmennettävä; on kuitenkin tapauksia, joissa ”suoritetut maksut” olisivat yksi hakutulosten järjestyksen kriteereistä. Näissä tapauksissa maksu ei ole määräävä parametri, joten ei vaikuta asianmukaiselta kohdella näitä samalla tavalla kuin maksettuja mainoksia. Mainoksen tapauksessa maksu takaa, että tietyillä hakusanoilla mainos tulee näkyviin sivulla kauppapaikan algoritmin toiminnasta riippumatta. Esittelijän ehdotuksella pyritään tarttumaan viimeksi mainittuun esimerkkiin, minkä hän ymmärtää olevan myös komission tarkoitus.

Toinen ehdotettu täsmennys liittyy verkossa toimivalta markkinapaikalta edellytettävään yhteenvetoon keskeisistä parametreista, jotka ohjaavat niiden hakutulosten esittämisjärjestystä. Tässä esittelijä pitää ytimekkyyttä hyveenä. Kuluttajille annettavien tietojen olisi oltava helposti ymmärrettäviä, ja niiden tulisi koskea sitä, mitä näytöllä näkyy. Ei ole kuluttajan kannalta kovin hyödyllistä, jos hänelle esitetään kahdentoista sivun kuvaus siitä, miten hakukone kenties toimii; erityisesti, jos hän haluaa maksaa nopeasti. Samalla tavoin kuluttajalla on tavallisesti mahdollisuus muokata hakutuloksia haluamallaan tavalla käyttämällä verkkosivun suodattimia ja työkaluja. Esittelijä pitää siksi riittävänä, että verkossa toimivat markkinapaikat luettelevat nämä keskeiset tekijät, ja yksityiskohtainen kuvaus on siten tarpeeton.

Lopuksi esittelijä on esittänyt ehdotuksen, joka liittyy riidanratkaisualustan toimintaan sekä Euroopan kuluttajakeskusten työhön. Esittelijä uskoo, että kuluttajien oikeuksien näkyvyyttä ja harjoittamista voitaisiin tukea ottamalla käyttöön mobiilisovellus. Sovelluksella olisi kaksi tehtävää: a) se toimii helppona yhteyspisteenä kuluttajille, jotka pyrkivät ymmärtämään ja soveltamaan kuluttajan oikeuksiaan; ja b) se toimii toisena pisteenä, josta siirrytään riidanratkaisualustan ja Euroopan kuluttajakeskusten tarjoamiin riitojenratkaisu- ja avustuspalveluihin. Sovellus ei suorittaisi mitään muita taustatoimintoja kuin ohjaisi valitukset asianmukaisen yksikön käsiteltäväksi; moni kuluttaja ei kuitenkaan tunne näitä järjestelmiä ja palveluja, joten tämä ”viitoittaminen ja osoittaminen” toisi heidän kannaltaan lisäarvoa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

David Borrelli

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus