Procedūra : 2018/0090(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0029/2019

Pateikti tekstai :

A8-0029/2019

Debatai :

PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 23

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0399

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 351kWORD 116k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Daniel Dalton

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0185),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0143/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Austrijos Respublikos Bundesrato ir Švedijos Parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0029/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  vartotojų apsaugos teisės aktai turėtų būti veiksmingai taikomi visoje Sąjungoje. Tačiau 2016 ir 2017 m. pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) Komisijai atlikus išsamią vartotojų ir rinkodaros teisės srities direktyvų tinkamumo patikrą padaryta išvada, kad Sąjungos vartotojų srities teisės aktų veiksmingumui kenkia per menkas tiek prekiautojų, tiek vartotojų informuotumas ir nepakankamas vykdymo užtikrinimas bei ribotos vartotojų teisių gynimo galimybės;

(2)  vartotojų apsaugos teisės aktai turėtų būti veiksmingai taikomi visoje Sąjungoje. Tačiau 2016 ir 2017 m. pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) Komisijai atlikus išsamią vartotojų ir rinkodaros teisės srities direktyvų tinkamumo patikrą padaryta išvada, kad Sąjungos vartotojų srities teisės aktų veiksmingumui kenkia per menkas tiek prekiautojų, tiek vartotojų informuotumas ir tai, kad nepakankamai išnaudojamos esamos teisių gynimo priemonės;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant sudaryti sąlygas nuosekliau taikyti sankcijas, visų pirma už Sąjungos vidaus pažeidimus, plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, nurodytus Reglamente (ES) 2017/2394, reikėtų nustatyti nebaigtinį bendrų baudų taikymo kriterijų sąrašą. Šie kriterijai turėtų apimti pažeidimo tarpvalstybinį pobūdį, t. y. ar dėl pažeidimo vartotojai nukentėjo ir kitose valstybėse narėse. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į bet kokį prekiautojo žalos atlyginimą vartotojams už jiems padarytą žalą. Pakartotiniai to paties kaltininko pažeidimai rodo polinkį daryti tokius pažeidimus, todėl tai yra reikšmingas elgesio rimtumo, taigi ir būtinybės padidinti sankcijų lygį, kad būtų pasiektas veiksmingas atgrasomasis poveikis, požymis. Dėl pažeidimo gautos finansinės naudos arba išvengtų nuostolių kriterijus yra ypač svarbus tuomet, kai pagal nacionalinę teisę kaip sankcijos numatytos baudos, o didžiausia bauda nustatyta kaip prekiautojo apyvartos procentinė dalis, ir kai pažeidimas susijęs tik su viena ar keliomis rinkomis, kuriose prekiautojas veikia;

(6)  siekiant sudaryti sąlygas nuosekliau taikyti sankcijas, visų pirma už Sąjungos vidaus pažeidimus, plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2017/2394, reikėtų nustatyti nebaigtinį bendrų baudų taikymo kriterijų sąrašą. Šie kriterijai turėtų apimti pažeidimo tarpvalstybinį pobūdį, t. y. tai, ar dėl pažeidimo vartotojai nukentėjo ir kitose valstybėse narėse, tuo atveju, jei ši informacija turima pagal Reglamento (ES) 2017/2394 nuostatas, susijusias su keitimusi informacija. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į bet kokį prekiautojo žalos atlyginimą vartotojams už jiems padarytą žalą ir į prekiautojo veiksmų, kurių jis ėmėsi siekdamas ištaisyti atitinkamo pažeidimo pasekmes ir sušvelninti galimą jo neigiamą poveikį, mastą. Pakartotiniai to paties kaltininko pažeidimai rodo polinkį daryti tokius pažeidimus, todėl tai yra reikšmingas elgesio rimtumo, taigi ir būtinybės padidinti sankcijų lygį, kad būtų pasiektas veiksmingas atgrasomasis poveikis, požymis. Dėl pažeidimo gautos finansinės naudos arba išvengtų nuostolių kriterijus yra ypač svarbus tuomet, kai pagal nacionalinę teisę kaip sankcijos numatytos baudos, o didžiausia bauda nustatyta kaip prekiautojo apyvartos procentinė dalis, ir kai pažeidimas susijęs tik su viena ar keliomis rinkomis, kuriose prekiautojas veikia;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  be to, skiriant kaip sankcijas bet kokias baudas reikėtų atsižvelgti į pažeidimą padariusio prekiautojo metinę apyvartą ir pelną, taip pat į kitas baudas, paskirtas prekiautojui kitose valstybėse narėse už tą patį pažeidimą, ypač jei padaryti plačiai paplitę vartotojų teisės pažeidimai ir Sąjungos mastu plačiai paplitę pažeidimai, kuriems taikomas koordinuotas tyrimas ir vykdymo užtikrinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/2394;

(7)  be to, skiriant sankcijas reikėtų atsižvelgti į baudas, paskirtas prekiautojui kitose valstybėse narėse už tą patį pažeidimą, ypač jei padaryti plačiai paplitę pažeidimai ir Sąjungos mastu plačiai paplitę pažeidimai, kuriems taikomas koordinuotas tyrimas ir vykdymo užtikrinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/2394;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šie bendri neišsamūs sankcijų taikymo kriterijai gali būti nesvarbūs sprendžiant dėl sankcijų už kiekvieną pažeidimą, o ypač už nesunkius pažeidimus. Valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į kitus bendruosius teisės principus, taikomus skiriant sankcijas, kaip antai non bis in idem principą;

(8)  šie bendri neišsamūs sankcijų taikymo kriterijai gali būti nesvarbūs sprendžiant dėl sankcijų už kiekvieną pažeidimą, o ypač už nesunkius pažeidimus. Valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į kitus bendruosius teisės principus, taikomus skiriant sankcijas, kaip antai non bis in idem principą ir taikytinas procesines ir duomenų apsaugos garantijas, numatytas Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose bei Pagrindinių teisių chartijoje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant užtikrinti, kad už plačiai paplitusius vartotojų teisės pažeidimus ir už Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kuriems taikomas koordinuotas tyrimas ir vykdymo užtikrinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/2394, valstybių narių institucijos galėtų skirti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, baudos turėtų būti nustatytos kaip privalomas sankcijų už tokius pažeidimus elementas. Kad būtų užtikrintas baudų atgrasomasis poveikis, už tokius pažeidimus valstybės narės savo nacionalinėje teisėje turėtų nustatyti maksimalią baudą, kuri sudarytų ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje;

(9)  siekiant užtikrinti, kad už plačiai paplitusius vartotojų teisės pažeidimus ir už Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kuriems taikomas koordinuotas tyrimas ir vykdymo užtikrinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/2394, valstybių narių institucijos galėtų skirti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, baudos turėtų būti nustatytos kaip privalomas sankcijų už tokius pažeidimus elementas. Kad būtų užtikrintas baudų atgrasomasis poveikis, už tokius pažeidimus valstybės narės savo nacionalinėje teisėje turėtų nustatyti maksimalų baudos dydį, kuris siektų 10 000 000 EUR arba ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo ankstesnių finansinių metų metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje (pasirenkama didesnė suma);

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kai, taikant koordinavimo mechanizmą pagal Reglamentą (ES) 2017/2394, viena nacionalinė kompetentinga institucija, kaip ji suprantama pagal tą reglamentą, skiria baudą prekiautojui, atsakingam už plačiai paplitusį pažeidimą arba Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą, jai turėtų būti suteikta teisė skirti baudą, kuri būtų ne mažesnė kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos visose valstybėse narėse, susijusiose su koordinuotais vykdymo užtikrinimo veiksmais;

(10)  kai, taikant koordinavimo mechanizmą pagal Reglamentą (ES) 2017/2394, viena nacionalinė kompetentinga institucija, kaip ji suprantama pagal tą reglamentą, skiria baudą prekiautojui, atsakingam už plačiai paplitusį pažeidimą arba Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą, jai turėtų būti suteikta teisė skirti baudą, kuri siektų iki 10 000 000 EUR arba būtų ne mažesnė kaip 4 proc. prekiautojo ankstesnių finansinių metų metinės apyvartos visose valstybėse narėse (pasirenkama didesnė suma);

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma savo nacionalinėje teisėje ir toliau taikyti arba nustatyti didesnes maksimalias apyvarta pagrįstas baudas už plačiai paplitusius vartotojų teisės pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2017/2394. Reikalavimas nustatyti ne mažesnę kaip 4 proc. prekiautojo apyvartos baudą neturėtų būti taikomas pagal jokias papildomas valstybių narių taisykles dėl periodinių baudų, kaip antai kasdien mokamų baudų, už sprendimo, nutarties, laikinosios priemonės, prekiautojo įsipareigojimo arba kitos priemonės pažeidimui nutraukti nevykdymą;

Išbraukta.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  spręsdamos, kokiu tikslu naudojamos pajamos iš baudų, valstybės narės turėtų atsižvelgti į galutinį vartotojų srities teisės aktų ir jų vykdymo užtikrinimo tikslą, o jis yra vartotojų bendrojo intereso apsauga. Todėl valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę bent dalį pajamųbaudų skirti vartotojų apsaugai jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje stiprinti, pavyzdžiui, remti vartotojų judėjimą ar veiklą, kuria siekiama stiprinti vartotojų teises;

(12)  spręsdamos, kokiu tikslu naudojamos pajamos iš baudų, valstybės narės turėtų atsižvelgti į galutinį vartotojų srities teisės aktų ir jų vykdymo užtikrinimo tikslą, o jis yra vartotojų bendrojo intereso apsauga. Todėl valstybės narės turėtų paskirti iš baudų surinktas pajamas specialiam fondui,kurio atlyginama vartotojams padaryta žala, vartotojų apsaugos stiprinimui arba kitų jų jurisdikcijai priklausančių viešųjų interesų apsaugai, be kita ko, paskiriant jas veiklai, kurios tikslas – stiprinti vartotojų teises tiesiogiai per valstybę narę, arba per nacionalines ar Europos vartotojų organizacijas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vartotojams, nukentėjusiems nuo nesąžiningos komercinės praktikos, būtų numatytos teisių gynimo priemonės, kad būtų panaikinti visi tokios nesąžiningos veiklos padariniai. Kad tas tikslas būtų pasiektas, valstybės narės turėtų numatyti ir sutartines, ir nesutartines teisių gynimo priemones. Valstybių narių numatytos sutartinės teisių gynimo priemonės turėtų apimti bent teisę nutraukti sutartį. Nacionalinės teisės aktuose numatytos nesutartinės teisių gynimo priemonės turėtų apimti bent teisę į žalos atlyginimą. Valstybėms narėms nebūtų kliudoma palikti galioti arba nustatyti teises į papildomas teisių gynimo priemones vartotojams, nukentėjusiems nuo komercinės praktikos, kad būtų visiškai pašalinti tokios veiklos padariniai;

(15)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vartotojams, nukentėjusiems nuo nesąžiningos komercinės praktikos, būtų numatytos teisių gynimo priemonės. Kad tas tikslas būtų pasiektas, valstybės narės nacionalinės teisės aktuose turėtų numatyti ir sutartines, ir nesutartines teisių gynimo priemones. Valstybių narių numatytos sutartinės teisių gynimo priemonės turėtų apimti teisę nutraukti sutartį ir kitas teisių gynimo priemones, kurios atspindi skirtingą galimos žalos mastą, įskaitant teisę į kainos sumažinimą arba žalos atlyginimą. Nacionalinės teisės aktuose numatytos nesutartinės teisių gynimo priemonės turėtų apimti teisę į žalos atlyginimą. Valstybėms narėms nebūtų kliudoma palikti galioti arba nustatyti teises į papildomas teisių gynimo priemones vartotojams, nukentėjusiems nuo komercinės praktikos, kad būtų visiškai pašalinti tokios veiklos padariniai;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  todėl Direktyvoje 2011/83/ES turėtų būti nustatyti elektroninėms prekyvietėms taikomi konkretūs skaidrumo reikalavimai informuoti elektroninėmis prekyvietėmis besinaudojančius vartotojus apie pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos išrikiuojami skirtingi pasiūlymai, ar jie sutartį sudaro su prekiautoju ar ne prekiautoju (kaip antai kitu vartotoju), ar taikomi vartotojų apsaugos teisės aktai ir kuris prekiautojas yra atsakingas už sutarties vykdymą bei už vartotojų teisių užtikrinimą, kai šios teisės taikomos. Ši informacija turėtų būti pateikiama aiškiai ir suprantamai, o ne tik darant nuorodą į standartines nuostatas ir sąlygas arba panašų sutartinį dokumentą. Elektroninei prekyvietei taikomi informavimo reikalavimai turėtų būti proporcingi ir užtikrinti pusiausvyrą tarp aukšto lygio vartotojų apsaugos ir elektroninių prekyviečių konkurencingumo. Neturėtų būti reikalaujama, kad elektroninės prekyvietės išvardytų konkrečias vartotojų teises, kai vartotojai informuojami apie jų taikymą arba netaikymą. Informacija apie atsakomybę už vartotojų teisių užtikrinimą, kurią reikia pateikti, priklauso nuo elektroninės prekyvietės ir atitinkamų trečiųjų šalių prekiautojų sutartinių susitarimų. Elektroninė prekyvietė gali nurodyti, kad už vartotojų teisių užtikrinimą atsako tik trečioji šalis, arba apibūdinti savo konkrečius įsipareigojimus, kai ji prisiima atsakomybę už tam tikrus sutarties aspektus, pavyzdžiui, pristatymą arba naudojimąsi teise atsisakyti sutarties. Pareiga pateikti informaciją apie pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos išrikiuojami paieškos rezultatai, nepažeidžia jokių komercinių paslapčių, susijusių su pagrindiniais algoritmais. Į šią informaciją reikėtų įtraukti prekyvietės taikomų pagrindinių standartinių kriterijų paaiškinimus, tačiau ji neturi būti individualizuota, atsižvelgiant į kiekvieną atskirą paieškos užklausą;

(19)  todėl Direktyvoje 2005/29/ES ir Direktyvoje 2011/83/ES turėtų būti nustatyti elektroninėms prekyvietėms taikomi konkretūs skaidrumo reikalavimai informuoti elektroninėmis prekyvietėmis besinaudojančius vartotojus apie pagrindinius kriterijus (išdėstytus santykinės svarbos tvarka), pagal kuriuos išrikiuojami skirtingi pasiūlymai, ar jie sutartį sudaro su prekiautoju ar ne prekiautoju (kaip antai kitu vartotoju), ar taikomi vartotojų apsaugos teisės aktai ir kuris prekiautojas yra atsakingas už sutarties vykdymą bei už vartotojų teisių užtikrinimą, kai šios teisės taikomos. Ši informacija turėtų būti pateikiama aiškiai ir suprantamai, o ne tik darant nuorodą į standartines nuostatas ir sąlygas arba panašų sutartinį dokumentą. Elektroninei prekyvietei taikomi informavimo reikalavimai turėtų būti proporcingi ir užtikrinti pusiausvyrą tarp aukšto lygio vartotojų apsaugos ir elektroninių prekyviečių konkurencingumo. Neturėtų būti reikalaujama, kad elektroninės prekyvietės išvardytų konkrečias vartotojų teises, kai vartotojai informuojami apie jų taikymą arba netaikymą. Informacija apie atsakomybę už vartotojų teisių užtikrinimą, kurią reikia pateikti, priklauso nuo elektroninės prekyvietės ir atitinkamų trečiųjų šalių prekiautojų sutartinių susitarimų. Elektroninė prekyvietė gali nurodyti, kad už vartotojų teisių užtikrinimą atsako tik trečioji šalis, arba apibūdinti savo konkrečius įsipareigojimus, kai ji prisiima atsakomybę už tam tikrus sutarties aspektus, pavyzdžiui, pristatymą arba naudojimąsi teise atsisakyti sutarties. Pareiga pateikti informaciją apie pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos išrikiuojami paieškos rezultatai, nepažeidžia jokių komercinių paslapčių pagal Direktyvą 2016/943, susijusių su pagrindiniais algoritmais. Į šią informaciją reikėtų įtraukti prekyvietės taikomų pagrindinių standartinių kriterijų paaiškinimus, tačiau ji neturi būti individualizuota, atsižvelgiant į kiekvieną atskirą paieškos užklausą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  elektroninėms prekyvietėms taikomi skaidrumo reikalavimai turi būti tvirti, kad apsaugotų vartotoją net ir tuomet, kai po pardavimo gaunama papildomos esminės informacijos, o vartotojas jau būna įsipareigojęs pagal nuotolinės prekybos sutartį arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytą sutartį arba bet kokį kitą atitinkamą pasiūlymą. Vartotojai turėtų būti apsaugoti nuo neteisėto turinio, kuris gali kelti pavojų jų sveikatai ir saugumui, įsigijimo ar naudojimo, ir jiems turėtų būti leidžiama naudotis visomis teisių gynimo priemonėmis, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/11/ES1a nustatytus alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmus1a. Todėl, įsigiję neteisėtą produktą ar paslaugą arba klaidinančio pasiūlymo atveju, jie turi būti apie tai informuojami. Elektroninės prekyvietės ne visada žino, kada siūlymas arba produktas yra neteisėtas. Tačiau, sužinojusios tokią informaciją po pardavimo, jos turėtų dalytis šia informacija ne tik su prekiautojais, bet ir su vartotojais. Toks reikalavimas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB1b nuostatas, nes jis būtų taikomas tik elektroninei prekyvietei gavus pranešimą, patvirtinus jo tikrumą ir pašalinus neteisėtą pasiūlymą, produktą ar paslaugą;

 

_____________

 

1a 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų AGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 63).

 

1b 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b)  reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad palyginimo paslaugų interneto svetainės produktus nebūtinai reitinguoja ir rodo objektyviai pagal kainą ir kokybę ir kad vartotojai gali nežinoti, kad elektroninės prekyvietės gali gauti užmokestį už tai, kad nepagrįstai rekomenduoja tam tikrą produktą ar paslaugą. Todėl nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų stebėti sektorius, kuriuose vartotojai linkę naudotis palyginimo paslaugų svetainėmis, ir atlikti tyrimus, kad nustatytų, ar vartotojai teisingai supranta prekyviečių reitingus. Jei būtų neatitikimų, reikėtų imtis konkrečių veiksmų konkrečiuose sektoriuose;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  pagal Direktyvos 2000/31/EB45 15 straipsnio 1 dalį elektroninių prekyviečių neturėtų būti reikalaujama tikrinti trečiųjų šalių teikėjų teisnumo. Vietoj to elektroninės prekyvietės turėtų reikalauti, kad elektroninėje prekyvietėje produktus pristatančios trečiosios šalys nurodytų, ar pagal vartotojų teisę jos yra prekiautojai, ar ne prekiautojai, ir šią informaciją pateiktų elektroninėje prekyvietėje;

(20)  elektroninės prekyvietės turėtų privalėti imtis pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog jų teikiamomis paslaugomis nebūtų piktnaudžiaujama ir kad vartotojai nebūtų pažeidžiami. Turėtų būti užtikrinamas tinkamas saugumo lygis atsižvelgiant į parduotų prekių arba paslaugų pobūdį ir visus faktinius žalos, atsiradusios dėl pardavimo, įrodymus. Operatoriai turėtų stebėti veiklą, iš kurios galima daryti prielaidą, kad prekiautojas dedasi ne prekiautoju, siekdamas daryti poveikį vartotojų pasirinkimui ir su perkamo produkto arba paslaugos kokybe susijusiems lūkesčiams;

__________________

 

45 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

 

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos dažnai teikiami internetu pagal sutartis, pagal kurias vartotojas nemoka kainos, tačiau pateikia prekiautojui asmens duomenis. Skaitmeninėms paslaugoms būdingas nuolatinis prekiautojo dalyvavimas sutarties galiojimo laikotarpiu, kad vartotojas galėtų naudotis paslauga, pavyzdžiui, skaitmenine forma gauti, kurti, tvarkyti, saugoti duomenis ar jais dalytis. Skaitmeninės paslaugos yra, pavyzdžiui, turinio platformų abonentinės sutartys, debesijos duomenų saugykla, žiniatinklio paštas, socialinė žiniasklaida ir debesijos taikomosios programos. Nuolatinis paslaugos teikėjo dalyvavimas pateisina Direktyvoje 2011/83/ES išdėstytų taisyklių dėl teisės atsisakyti sutarties, pagal kurias vartotojas iš esmės gali išbandyti paslaugą ir per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos nuspręsti, ar nori toliau ja naudotis, taikymą. O štai fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo sutartims būdingas vienkartinis veiksmas, kai prekiautojas pateikia vartotojui tam tikrą skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, konkrečius muzikos ar vaizdo failus. Dėl skaitmeninio turinio teikimo vienkartinio pobūdžio ir yra numatyta teisės atsisakyti sutarties išimtis pagal Direktyvos 2011/83/ES 16 straipsnio m punktą, pagal kurį vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties, kai sutartis pradedama vykdyti, pavyzdžiui, konkretus turinys parsisiųsdinamas arba siunčiamas srautiniu būdu;

(21)  skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos dažnai teikiami internetu pagal sutartis, pagal kurias vartotojas nemoka kainos, tačiau pateikia prekiautojui asmens duomenis. Skaitmeninėms paslaugoms būdingas nuolatinis prekiautojo dalyvavimas sutarties galiojimo laikotarpiu, kad vartotojas galėtų naudotis paslauga ir skaitmenine forma kurti, tvarkyti, gauti arba saugoti duomenis. Skaitmeninės paslaugos yra, pavyzdžiui, dalijimosi vaizdo ir garso rinkmenomis paslaugos ir kitų rinkmenų priegloba, tekstų tvarkymas arba žaidimai, siūlomi debesijos kompiuterijos aplinkoje ir socialinėje žiniasklaidoje. Nuolatinis paslaugos teikėjo dalyvavimas pateisina Direktyvoje 2011/83/ES išdėstytų taisyklių dėl teisės atsisakyti sutarties, pagal kurias vartotojas iš esmės gali išbandyti paslaugą ir per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos nuspręsti, ar nori toliau ja naudotis, taikymą. O štai skaitmeninio turinio teikimo sutartims būdingas vienkartinis veiksmas, kai prekiautojas pateikia vartotojui tam tikrą skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, konkrečias muzikos ar vaizdo rinkmenas. Dėl skaitmeninio turinio teikimo vienkartinio pobūdžio ir yra numatyta teisės atsisakyti sutarties išimtis pagal Direktyvos 2011/83/ES 16 straipsnio m punktą, pagal kurį vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties, kai sutartis pradedama vykdyti, pavyzdžiui, konkretus turinys parsisiųsdinamas arba siunčiamas srautiniu būdu;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  Direktyva 2011/83/ES jau taikoma fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo (t. y. interneto skaitmeninio turinio teikimo) sutartims, neatsižvelgiant į tai, ar vartotojas sumoka kainą pinigais, ar pateikia asmens duomenis. Ir priešingai, Direktyva 2011/83/ES taikoma tik paslaugų sutartims, įskaitant skaitmeninių paslaugų sutartis, pagal kurias vartotojas sumoka arba įsipareigoja sumokėti tam tikrą kainą. Taigi ta direktyva netaikoma skaitmeninių paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojas pateikia prekiautojui asmens duomenis, nemokėdamas kainos. Atsižvelgiant į jų panašumus ir į galimybę mokamas skaitmenines paslaugas ir mainais už asmens duomenis teikiamas skaitmenines paslaugas pakeisti vienas kitomis, joms turėtų būti taikomos tos pačios Direktyvoje 2011/83/ES nustatytos taisyklės;

(22)  Direktyva 2011/83/ES jau taikoma skaitmeninio turinio teikimo sutartims, neatsižvelgiant į tai, ar vartotojas sumoka kainą pinigais, ar pateikia asmens duomenis. Ir priešingai, Direktyva 2011/83/ES taikoma tik paslaugų sutartims, įskaitant skaitmeninių paslaugų sutartis, pagal kurias vartotojas sumoka arba įsipareigoja sumokėti tam tikrą kainą. Taigi ta direktyva netaikoma skaitmeninių paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojas pateikia prekiautojui asmens duomenis, nemokėdamas kainos. Atsižvelgiant į jų panašumus ir į galimybę mokamas skaitmenines paslaugas ir mainais už asmens duomenis teikiamas skaitmenines paslaugas pakeisti vienas kitomis, joms turėtų būti taikomos tos pačios Direktyvoje 2011/83/ES nustatytos taisyklės;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  reikėtų užtikrinti Direktyvos 2011/83/ES taikymo srities ir [Skaitmeninio turinio direktyvos], kuri taikoma skaitmeninio turinio teikimo ir skaitmeninių paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojas pateikia prekiautojui asmens duomenis, suderinamumą;

(23)  reikėtų užtikrinti Direktyvos 2011/83/ES taikymo srities ir [Skaitmeninio turinio direktyvos], kuri taikoma skaitmeninio turinio teikimo arba skaitmeninių paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, suderinamumą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  todėl Direktyvos 2011/83/ES taikymo sritis turėtų būti išplėsta, į ją įtraukiant ir sutartis, pagal kurias prekiautojas suteikia arba įsipareigoja suteikti skaitmeninę paslaugą vartotojui, o vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti asmens duomenis. Panašiai kaip fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo sutarčių atveju, direktyva turėtų būti taikoma, kai vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai prekiautojas vartotojo pateiktus asmens duomenis tvarko tik skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimo tikslais, ir prekiautojas netvarko šių duomenų jokiais kitais tikslais. Bet kokie asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679;

(24)  todėl Direktyvos 2011/83/ES taikymo sritis turėtų būti išplėsta, į ją įtraukiant ir sutartis, pagal kurias prekiautojas suteikia arba įsipareigoja suteikti skaitmeninę paslaugą vartotojui, o vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti asmens duomenis. Panašiai kaip skaitmeninio turinio teikimo sutarčių atveju, direktyva turėtų būti taikoma, kai vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai prekiautojas vartotojo pateiktus asmens duomenis tvarko tik skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimo tikslais pagal [Skaitmeninio turinio direktyva], ir prekiautojas netvarko šių duomenų jokiais kitais tikslais. Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisė taikoma visiems asmens duomenims, tvarkomiems sudarant sutartis dėl skaitmeninio turinio arba skaitmeninių paslaugų teikimo;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kai skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos teikiami ne mainais už kainą, Direktyva 2011/83/ES turėtų būti netaikoma ir tais atvejais, kai prekiautojas asmens duomenis renka tik tam, kad palaikytų skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atitiktį, arba tik tam, kad atitiktų teisinius reikalavimus. Tokie atvejai galėtų apimti atvejus, kai pagal taikomus teisės aktus vartotojo registracija yra būtina saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais, arba atvejus, kai atvirosios programinės įrangos kūrėjas naudotojų duomenis renka tik tam, kad užtikrintų atvirosios programinės įrangos suderinamumą ir sąveikumą;

(25)  siekiant visiško suderinamumo su Skaitmeninio turinio direktyva, kai skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos teikiami ne mainais už kainą, Direktyva 2011/83/ES turėtų būti netaikoma ir tais atvejais, kai prekiautojas asmens duomenis renka tik tam, kad atitiktų jam taikomus teisinius reikalavimus. Tokios situacijos gali būti, pavyzdžiui, atvejai, kai pagal taikomus teisės aktus vartotojo registracija yra būtina saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  Direktyva 2011/83/ES taip pat turėtų būti netaikoma tais atvejais, kai prekiautojas tik renka metaduomenis, kaip antai IP adresą, naršymo istoriją arba kitą, pavyzdžiui, slapukais renkamą ir perduodamą informaciją, išskyrus atvejus, kai tai laikoma sutartimi pagal nacionalinę teisę. Direktyva taip pat turėtų būti netaikoma tais atvejais, kai vartotojui, nesudariusiam sutarties su prekiautoju, reklama pateikiama vien tam, kad jis gautų prieigą prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti palikta laisvė išplėsti Direktyvos 2011/83/ES taisyklių taikymą ir jas taikyti ir tokiais atvejais, kurie nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, arba tokius atvejus kitaip reguliuoti;

(26)  Direktyva 2011/83/ES taip pat turėtų būti netaikoma tais atvejais, kai prekiautojas tik renka metaduomenis, informaciją apie vartotojo prietaisą arba naršymo istoriją, išskyrus atvejus, kai tai laikoma sutartimi pagal nacionalinę teisę. Direktyva taip pat turėtų būti netaikoma tais atvejais, kai vartotojui, nesudariusiam sutarties su prekiautoju, reklama pateikiama vien tam, kad jis gautų prieigą prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti palikta laisvė išplėsti Direktyvos 2011/83/ES taisyklių taikymą ir jas taikyti ir tokiais atvejais, kurie nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, arba tokius atvejus kitaip reguliuoti;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  sutartims dėl pavienio ne tinklais perduodamos energijos tiekimo turėtų būti netaikoma sutarties atsisakymo teisė. Kitu atveju dėl rinkos kainų svyravimo prekiautojas patirtų nenuspėjamą perpardavimo riziką;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  Direktyvoje 2011/83/ES išdėstytos visiškai suderintos taisyklės dėl teisės atsisakyti nuotolinės prekybos sutarčių ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių. Šiomis aplinkybėmis nustatyta, kad dvi konkrečios pareigos yra neproporcinga našta prekiautojams ir jas reikėtų išbraukti;

Išbraukta.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pirmoji susijusi su vartotojų teise atsisakyti nuotoliniu būdu arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytų pirkimo–pardavimo sutarčių net po to, kai prekėmis pasinaudojama daugiau nei būtina jų pobūdžiui, savybėms ir veikimo būdui nustatyti. Pagal Direktyvos 2011/83/ES 14 straipsnio 2 dalį vartotojas vis dar gali atsisakyti internetu / ne prekybai skirtose patalpose pirktų prekių, net jei jis preke pasinaudojo daugiau, nei leidžiama, tačiau tokiu atveju vartotojui gali tekti atsakyti už bet kokį prekės vertės sumažėjimą;

Išbraukta.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  dėl pareigos priimti tokias grąžinamas prekes prekiautojams kyla sunkumų, nes jie turi įvertinti grąžinamų prekių „sumažėjusią vertę“ ir jas vėl parduoti kaip naudotas prekes arba išmesti kaip netinkamas. Tai iškreipia pusiausvyrą tarp aukšto vartotojų apsaugos lygio ir įmonių konkurencingumo, kurios siekiama Direktyva 2011/83/ES. Todėl vartotojų teisė grąžinti prekes tokiais atvejais turėtų būti išbraukta. Direktyvos 2011/83/ES I priedas „Informacija apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties“ taip pat turėtų būti patikslintas pagal šį pakeitimą;

Išbraukta.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  antroji pareiga susijusi su Direktyvos 2011/83/ES 13 straipsniu, pagal kurį prekiautojai gali negrąžinti sumokėtos sumos tol, kol jiems grąžinamos prekės arba kol vartotojas pateikia įrodymų, kad jis išsiuntė prekes, nelygu, kas įvyksta anksčiau. Taikant pastarąją galimybę, tam tikromis aplinkybėmis prekiautojų gali būti faktiškai reikalaujama vartotojams sugrąžinti sumokėtą sumą dar iki tol, kol gaunamos grąžinamos prekės ir prekiautojas turi galimybę jas patikrinti. Tai iškreipia pusiausvyrą tarp aukšto vartotojų apsaugos lygio ir įmonių konkurencingumo, kurios siekiama Direktyva 2011/83/ES. Todėl prekiautojų pareiga kompensuoti mokėjimą vartotojui remiantis tik įrodymu, kad prekės išsiųstos prekiautojui, turėtų būti išbraukta. Direktyvos 2011/83/ES I priedas „Informacija apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties“ taip pat turėtų būti patikslintas pagal šį pakeitimą;

Išbraukta.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  atsižvelgiant į technologinius pokyčius, iš Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 dalies c punkte pateikto ryšio priemonių sąrašo reikia išbraukti nuorodą į fakso numerį, nes faksas retai naudojamas ir iš esmės yra pasenęs. Be to, prekiautojams turėtų būti leista kaip alternatyvą elektroninio pašto adresui nurodyti kitas komunikacijos su vartotojais internetu priemones, pavyzdžiui, elektronines formas ir pokalbius internetu, jeigu naudodamasis tokiomis alternatyviomis priemonėmis vartotojas gali išsaugoti bendravimo turinį patvariojoje laikmenoje, panašiai kaip elektroniniame pašte. Direktyvos I priedas „Informacija apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties“ taip pat turėtų būti patikslintas pagal šį pakeitimą;

(38)  atsižvelgiant į technologinius pokyčius, iš Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 dalies c punkte pateikto ryšio priemonių sąrašo reikia išbraukti nuorodą į fakso numerį, nes faksas retai naudojamas ir iš esmės yra pasenęs. Atsižvelgiant į tai, kad prekyboje dalyvauja įvairių tipų įmonės, manoma, kad nebūtina įpareigoti visų prekiautojų visais atvejais naudoti komunikaciją internetu. Vis dėlto, jeigu prekiautojas naudojasi komunikacija internetu, tie duomenys turėtų būti pateikiami vartotojui. Be to, prekiautojams turėtų būti leista pasirinkti kitas komunikacijos su vartotojais internetu priemones, pavyzdžiui, elektronines formas ir pokalbius internetu, jeigu naudodamasis tokiomis alternatyviomis priemonėmis vartotojas gali išsaugoti bendravimo turinį patvariojoje laikmenoje, panašiai kaip elektroniniame pašte. Direktyvos I priedas „Informacija apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties“ taip pat turėtų būti atitinkamai patikslintas;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  Direktyvos 2005/29/EB I priedo 11 punktas, kuriuo redakcinėje skiltyje žiniasklaidoje draudžiama paslėpta reklama, turėtų būti patikslintas siekiant aiškiai nurodyti, kad tas pats draudimas taikomas ir tuo atveju, kai prekiautojas pateikia informaciją vartotojui kaip paieškos rezultatus pagal vartotojo interneto paieškos užklausą;

(40)  Direktyvos 2005/29/EB I priedo 11 punktas, kuriuo redakcinėje skiltyje žiniasklaidoje draudžiama paslėpta reklama, turėtų būti patikslintas siekiant aiškiai nurodyti, kad tas pats draudimas taikomas ir tuo atveju, kai prekiautojas pateikia informaciją kaip rezultatus, kurie išdėstomi gerai matomoje vietoje, ir kai toks efektas nebūtų pasiektas, jeigu jie būtų pateikti kartu su kitais paieškos rezultatais pagal vartotojo interneto paieškos užklausą. Toks preferencinis pateikimas turėtų būti aiškiai paženklintas;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a)  priimdami sprendimą dėl pirkimo vartotojai vis dažniau remiasi kitų vartotojų atsiliepimais ir rekomendacijomis. Todėl vartotojų klaidinimas nurodant, kad atsiliepimas yra teisingas, kai nebuvo imtasi jokių pagrįstų ir proporcingų veiksmų siekiant įsitikinti, ar atsiliepimas atspindi realią vartotojų patirtį, turėtų būti laikoma nesąžininga komercine praktika. Tokie veiksmai galėtų apimti, pavyzdžiui, technines priemones, skirtas patikrinti atsiliepimus skelbiančių asmenų patikimumą, prašyti informacijos, kad būtų patikrinta, ar vartotojas iš tikrųjų naudojo produktą, ir suteikti vartotojams aiškios informacijos apie tai, kaip tvarkomi atsiliepimai, pavyzdžiui, ar skelbiami visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami), taip pat ar šiems atsiliepimams įtakos turėjo rėmėjai arba sutartiniai santykiai su prekiautoju;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40b)  dėl tos pačios priežasties reikėtų atnaujinti Direktyvos 2005/29/EB I priedą, siekiant į jį įtraukti reklamą arba rekomendacijas, kurios sudaro klaidingą įspūdį, kad draugai arba pažįstami pirko, naudojo ar teigiamai įvertino produktą, paslaugą ar skaitmeninį turinį;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  ES pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje garantuojama laisvė užsiimti verslu pagal Sąjungos teisę ir nacionalinės teisės aktus bei praktiką. Tačiau prekyba produktais valstybėse narėse kaip tapačiais, kai iš tikrųjųsudėtis ar savybės gerokai skiriasi, vartotojus gali klaidinti ir paskatinti priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jie kitomis aplinkybėms nebūtų priėmę;

(41)  prekyba produktu, kuris pateikiamas kaip tapatus arba iš pažiūros tapatus kitam produktui, kuris parduodamas su tuo pačiu prekės ženklu, tačiau skiriasi jo sudėtis ar savybės, ir kai toks atskyrimas aiškiai ir suprantamai nepažymėtas taip, kad būtų iš karto matomas vartotojui, yra klaidinanti praktika. Tokia praktika turėtų būti laikoma nesąžininga ir todėl turėtų būti įtraukta į Direktyvos 2005/29/EB I priede pateiktą klaidinančios komercinės veiklos, kuri bet kokiomis aplinkybėmis laikoma nesąžininga, sąrašą. Tačiau prekiautojas gali pritaikyti to paties prekės ženklo produktus skirtingoms geografinėms rinkoms dėl teisėtų veiksnių, t. y. dėl vietinių sudedamųjų dalių tiekimo, nacionalinės teisės reikalavimų, produktų sudėties keitimo tikslų arba aiškių vartotojų pageidavimų, kai tokie pageidavimai yra pagrįsti pakankamais įrodymais. Gali būti įrodymų, susijusių su vartojimo bandymais, naudojant produktų aklą degustaciją ar bandymus ir kitus būdus, kurie parodo aiškią vartotojų teikiamą pirmenybę tam tikriems produktams. Tais atvejais, kai prekių sudėtis arba savybės esmės skiriasi, tačiau išišvaizdos, aprašymo arba vaizdinio pristatymo susidaro įspūdis, kad šios prekės yra tapačios kitoms prekėms, parduodamoms kitoje valstybėje narėje, šis skirtumas turėtų būti aiškiai ir suprantamai pažymėtas, kad būtų iš karto matomas vartotojui. Tačiau, ypač tais atvejais, kai parduodami kūdikiams arba mažiems vaikams skirti produktai, pavyzdžiui, kūdikių maistas, laikoma, kad mažai tikėtina, jog regioniniai skirtumai arba skonio preferencijos bus aiškiai išreikšti, ir dėl šios priežasties prekiautojai, parduodantys produktus, kurių sudėtis ar savybės iš esmės skiriasi, negali remtis šiuo pagrindu;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  todėl tokia veikla gali būti laikoma prieštaraujančia Direktyvai 2005/29/EB, remiantis svarbių elementų vertinimu kiekvienu konkrečiu atveju. Kad valstybių narių vartotojų ir už maisto produktus atsakingoms institucijoms būtų lengviau taikyti galiojančius teisės aktus, 2017 m. rugsėjo 26 d. Komisijos pranešime „ES maisto produktų ir vartotojų apsaugos teisės aktų taikymas sprendžiant dvejopos produktų kokybės klausimus. Maisto produktai“46 buvo pateiktos dabartinių ES taisyklių taikymo dvejopos maisto produktų kokybės atvejais gairės. Šiomis aplinkybėmis Komisijos Jungtinis tyrimų centras šiuo metu rengia bendrą požiūrį į maisto produktų lyginamųjų tyrimų metodą;

Išbraukta.

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  tačiau, kaip rodo vykdymo užtikrinimo patirtis, nesant tikslios nuostatos vartotojams, prekiautojams ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms gali būti neaišku, kokia komercinė praktika galėtų prieštarauti Direktyvai 2005/29/EB. Todėl, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą tiek prekiautojams, tiek vykdymo užtikrinimo institucijoms, Direktyva 2005/29/EB turėtų būti iš dalies pakeista aiškiai reglamentuojant prekybą produktu kaip tapačiu tokiam pat keliose kitose valstybėse narėse parduodamam produktui, kai tų produktų sudėtis ar savybės gerokai skiriasi. Kompetentingos institucijos tokią veiklą kiekvienu konkrečiu atveju turėtų vertinti ir nagrinėti pagal direktyvos nuostatas. Atlikdama vertinimą kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į prekiautojo teisę to paties prekės ženklo produktus pritaikyti skirtingoms geografinėms rinkoms dėl teisėtų priežasčių, kaip antai vietinės ar sezoninės žaliavų pasiūlos, nustatytų vartotojų prioritetų ar savanoriškų strategijų, kuriomis siekiama didinti galimybes maitintis sveikai ir maistingai, taip pat į prekiautojo teisę skirtingose geografinėse rinkose to paties prekės ženklo produktus siūlyti skirtingo svorio ar tūrio pakuotėse;

Išbraukta.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  nors ne prekybai skirtose patalpose vykdoma prekyba yra teisėtas ir nusistovėjęs prekybos kanalas, kaip prekyba prekiautojo prekybai skirtose patalpose ir nuotolinė prekyba, dėl tam tikros ypač agresyvios ar klaidinančios prekybos praktikos per apsilankymus vartotojo namuose be išankstinio vartotojo sutikimo arba per komercines ekskursijas vartotojams gali būti daromas spaudimas pirkti prekes, kurių kitomis aplinkybėmis jie nepirktų, ir (arba) pirkti pernelyg didelėmis kainomis, dažnai prašant nedelsiant sumokėti. Neretai tokia praktika būna nukreipta į senyvo amžiaus arba kitus pažeidžiamus vartotojus. Kai kurios valstybės narės tokią praktiką laiko netinkama ir mano, kad tam tikras ne prekybai skirtose patalpose vykdomos prekybos formas ir aspektus, kaip nustatyta Direktyvoje 2011/83/ES, pavyzdžiui, agresyvią ir klaidinančią produkto rinkodarą ar pardavimą nepageidaujamo lankymosi vartotojo namuose arba komercinių ekskursijų metu, būtina apriboti viešosios tvarkos arba vartotojo teisės į privatų gyvenimą, kuri saugoma ES pagrindinių teisių chartijos 7 straipsniu, sumetimais. Todėl, vadovaujantis subsidiarumo principu ir siekiant sudaryti sąlygas užtikrinti vykdymą, reikėtų paaiškinti, kad Direktyva 2005/29/EB nedaro poveikio valstybių narių teisei imtis priemonių, neįvertinus kiekvienu konkrečiu atveju tam tikros veiklos, siekiant apsaugoti teisėtus vartotojų interesus susidūrus su nepageidaujamu prekiautojo lankymusi vartotojų namuose norint pasiūlyti ar parduoti produktus arba su prekiautojo organizuojamomis komercinėmis ekskursijomis siekiant reklamuoti ar parduoti vartotojams produktus, jeigu tokios priemonės pateisinamos viešosios tvarkos arba teisės į privatų gyvenimą apsaugos sumetimais. Tokios nuostatos turėtų būti proporcingos ir nediskriminacinės. Turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie bet kokias tuo tikslu priimtas nacionalines nuostatas, kad Komisija galėtų šią informaciją perduoti visoms suinteresuotosioms šalims ir stebėti tų priemonių proporcingumą ir teisėtumą;

(44)  nors ne prekybai skirtose patalpose vykdoma prekyba yra teisėtas ir nusistovėjęs prekybos kanalas, dėl tam tikros ypač agresyvios ar klaidinančios prekybos praktikos, susijusios su atkakliais ir nepageidaujamais apsilankymais vartotojo namuose be išankstinio vartotojo sutikimo arba per komercines ekskursijas vartotojams gali būti daromas spaudimas pirkti produktus, kurių kitomis aplinkybėmis jie nepirktų, ir (arba) pirkti pernelyg didelėmis kainomis, dažnai prašant nedelsiant sumokėti. Neretai tokia praktika būna nukreipta į senyvo amžiaus arba kitus pažeidžiamus vartotojus. Todėl, vadovaujantis subsidiarumo principu ir siekiant sudaryti sąlygas užtikrinti vykdymą, reikėtų paaiškinti, kad Direktyva 2005/29/EB nedaro poveikio valstybių narių teisei priimti nuostatas, siekiant apsaugoti teisėtus vartotojų interesus jiems susidūrus su konkrečia praktika, siejama su atkakliu ir nepageidaujamu prekiautojo lankymusi vartotojų namuose arba su prekiautojo organizuojamomis komercinėmis ekskursijomis norint reklamuoti ar parduoti produktus vartotojams, jeigu tokios nuostatos yra proporcingos, nediskriminacinės ir pateisinamos svarbiomis viešo intereso priežastimis. Turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie bet kokias tuo tikslu priimtas nacionalines nuostatas, kad Komisija galėtų šią informaciją perduoti visoms suinteresuotosioms šalims ir stebėti praktiką, kuriai taikomos tos nacionalinės nuostatos, ir stebėti, ar ji yra proporcinga ir teisėta;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Direktyva 2005/29/EB

2 straipsnio 1 dalies l a, l b ir l c punktai (nauji)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1)  2 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

 

la)  elektroninė prekyvietė – paslaugų teikėjas, leidžiantis vartotojams sudaryti elektronines sutartis su prekiautojais ir vartotojais naudojantis elektroninės prekyvietės elektronine sąsaja;

 

lb)  palyginimo paslauga – paslauga, kuri leidžia vartotojams palyginti įvairius prekiautojų teikiamų prekių ar paslaugų siūlymus, remiantis tokiais kriterijais, kaip kaina, savybės arba atsiliepimai, arba leidžia nustatyti atitinkamus prekiautojus prekėmis, paslaugomis arba skaitmeniniu turiniu, siekiant palengvinti tiesioginių sandorių tarp tų prekiautojų ir vartotojų sudarymą, neatsižvelgiant į tai, kur tie sandoriai galiausiai sudaromi;

 

lc)  elektroninė sąsaja – elektroninė sąsaja, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/302 2 straipsnio 16 punkte.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Direktyva 2005/29/EB

3 straipsnio 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia direktyva valstybėms narėms nekliudoma priimti nuostatų siekiant apsaugoti teisėtus vartotojų interesus susidūrus su agresyvia ar klaidinančia rinkodaros ar pardavimo praktika, kai vartotojo namuose apsilanko nepageidaujamas prekiautojas, arba su prekiautojo organizuojamomis komercinėmis ekskursijomis siekiant reklamuoti ar parduoti vartotojams produktus, jeigu tokios nuostatos pateisinamos viešosios tvarkos arba teisės į privatų gyvenimą apsaugos sumetimais.

Šia direktyva valstybėms narėms nekliudoma priimti nuostatų siekiant apsaugoti teisėtus vartotojų interesus susidūrus su konkrečia agresyvia ar klaidinančia rinkodaros ar pardavimo praktika, kuri pripažįstama kaip agresyvi ir klaidinanti, kai vartotojo namuose atkakliai lankosi nepageidaujamas prekiautojas, arba su prekiautojo organizuojamomis komercinėmis ekskursijomis siekiant reklamuoti ar parduoti vartotojams produktus, jeigu tokios nuostatos yra proporcingos, nediskriminacinės ir pateisinamos svarbiomis viešojo intereso priežastimis.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2005/29/EB

6 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  6 straipsnio 2 dalyje įterpiamas c punktas:

Išbraukta.

„c)  bet kokią prekybą produktu kaip tapačiu tokiam pat keliose kitose valstybėse narėse parduodamam produktui, nors tų produktų sudėtis ar savybės gerokai skiriasi.“ ’

 

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2005/29/EB

7 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  7 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ea)  elektroninėse prekyvietėse siūlomų produktų ar paslaugų atveju – ar trečioji šalis, teikianti prekes ar paslaugas, yra prekiautojas ar ne.“

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Direktyva 2005/29/EB

7 straipsnio 5 a ir 5 b dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b)  7 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

 

„5a.  Jei elektroninė prekyvietė ar palyginimo paslauga suteikia galimybę susipažinti su vartotojų atsiliepimais apie produktus, esmine laikoma toliau pateikta informacija:

 

a)  procesų, naudojamų vartotojų atsiliepimams gauti ir pateikti, aprašas ir tai, ar tikrinamas šių atsiliepimų autentiškumas ir,

 

b)  jeigu tokios patikros atliekamos, pagrindinių patikros charakteristikų aprašas.

 

5b.  Kai vartotojams suteikiama galimybė ieškoti produktų pateikiant užklausą pagal raktažodį, frazę ar kitas įvesties priemones, elektroninės prekyvietės ir palyginimo paslaugos teikia informaciją apie pagrindinius parametrus, pateikiamus pagal santykinę svarbą, kuriais nustatomas pagal vartotojo pateiktą paieškos užklausą gautų pasiūlymų eiliškumas.“

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2005/29/EB

11 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Be 11 straipsnyje nustatyto reikalavimo nustatyti pakankamus ir veiksmingus atitikties užtikrinimo būdus, valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę vartotojams, nukentėjusiems nuo nesąžiningos komercinės veiklos, taip pat būtų suteiktos sutartinės ir nesutartinės teisių gynimo priemonės, kad būtų pašalinti visi tokios nesąžiningos komercinės veiklos padariniai.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę vartotojams, nukentėjusiems nuo nesąžiningos komercinės veiklos, taip pat būtų suteiktos sutartinės ir nesutartinės teisių gynimo priemonės.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2005/29/EB

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sutartinės teisių gynimo priemonės apima bent galimybę vartotojui vienašališkai nutraukti sutartį.

2.  Sutartinės teisių gynimo priemonės apima galimybę vartotojui vienašališkai nutraukti sutartį. Be to, turi būti numatytos papildomos sutartinės teisių gynimo priemonės, kurios atspindi reikalavimų nesilaikymo pobūdį ir sunkumą, įskaitant teisę išsireikalauti mažesnę kainą arba teisę gauti kompensaciją už padarytą žalą. Šios teisių gynimo priemonės nedaro poveikio Sąjungos ar nacionalinės teisės aktams, kuriais reglamentuojamas teisių gynimo priemonių taikymas.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2005/29/EB

11 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nesutartinės teisių gynimo priemonės apima bent vartotojo patirtos žalos atlyginimo galimybę.

3.  Nesutartinės teisių gynimo priemonės apima vartotojo patirtos žalos atlyginimo galimybę.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2005/29/EB

13 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nukentėjusių vartotojų skaičių, įskaitant vartotojus kitoje (–ose) valstybėje (–ėse) narėje (–ėse);

b)  vartotojų, kurie patyrė žalą atitinkamoje valstybėje narėje ir kitose valstybėse narėse, skaičių, kai tokia informacija pateikiama pagal Reglamento (ES) 2017/2394 35 straipsnį;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2005/29/EB

13 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;

c)  bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą, įskaitant veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi siekdamas pranešti apie pažeidimą arba bendradarbiauti su kompetentingais teismais ar administracinėmis institucijomis;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2005/29/EB

13 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atitinkamais atvejais tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

d)  tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2005/29/EB

13 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  tai, ar prekiautojas tvirtina, jog jis laikosi atitinkamų elgesio kodeksų arba atitinka kvalifikacijos reikalavimus;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2005/29/EB

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės šiame straipsnyje nustatytais įgaliojimais naudojasi proporcingai, veiksmingai ir efektyviai laikydamosi Sąjungos teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principus, taikomas procesines garantijas ir Sąjungos taisykles dėl duomenų apsaugos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/6791a ir nacionalinės teisės aktus.

 

_____________________

 

1a2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2005/29/EB

13 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu skiriama sankcija yra bauda, nustatant jos dydį taip pat atsižvelgiama į pažeidimą padariusio prekiautojo metinę apyvartą ir grynąjį pelną, taip pat į kitas baudas, paskirtas už tą patį arba kitus šios direktyvos pažeidimus kitose valstybėse narėse.

3.  Nustatant sankcijos dydį atsižvelgiama ir į kitas baudas, paskirtas už tuos pačius šios direktyvos pažeidimus kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2005/29/EB

13 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos už plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2017/2934, apimtų galimybę skirti baudas, kurių maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos už plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kurios turi būti skiriamos pradėjus koordinuotus veiksmus pagal Reglamento (ES) 2017/2394 IV skyrių, apimtų galimybę skirti baudas ir kad jų maksimalus dydis būtų 10 000 000 EUR arba ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo ankstesnių finansinių metų metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse (pasirenkama didesnė suma).

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2005/29/EB

13 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Spręsdamos dėl pajamų iš baudų paskirstymo, valstybės narės atsižvelgia į vartotojų bendrąjį interesą.

5.  Valstybės narės pajamas iš baudų naudoja vartotojų bendrųjų interesų apsaugai stiprinti, be kita ko, įsteigdamos specialų fondą, iš kurio atlyginama vartotojams padaryta žala, ir, kai taikytina, bet kokia kita dėl pažeidimo padaryta žala, pavyzdžiui, žala aplinkosaugos interesams ar žala kitiems saugomiems viešiesiems interesams.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2005/29/EB

13 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Nereikalaujama, kad valstybės narės sukurtų išsamią viešojo teisės normų vykdymo užtikrinimo sistemą, kad užtikrintų sankcijų vykdymą pagal šią direktyvą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos -6 punktas (naujas)

Direktyva 2005/29/EB

I priedo 6 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-6)  I priede įterpiamas šis punktas:

 

„6a.  Informavimas apie sumažintą kainą nenurodant referencinės kainos, kuria grindžiamas skelbiamas kainos sumažinimas, ir negalėjimas įrodyti, kad ta referencinė kaina galiojo 30 dienų iki informavimo apie sumažintą kainą.“

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva 2005/29/EB

I priedo 11 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Redakcinės skilties naudojimas žiniasklaidoje arba informacijos pateikimas pagal vartotojo interneto paieškos užklausą siekiant reklamuoti produktą, kai prekiautojas sumokėjo už reklamą, bet tai aiškiai nenurodyta turinyje ar paieškos rezultatuose arba vaizdinėmis ar garsinėmis priemonėmis, kurias vartotojas galėtų aiškiai atpažinti (užsakomasis reklaminis straipsnis; mokamas rodymas arba mokamas įtraukimas).

11.  Redakcinės skilties naudojimas žiniasklaidoje arba informacijos pateikimas pagal vartotojo interneto paieškos užklausą siekiant reklamuoti produktą, kai prekiautojas tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėjo už reklamą arba preferencinį pateikimą apeinant pagrindinius paieškos rezultatus, bet tai glaustai ir lengvai suprantama forma nenurodyta turinyje ar paieškos rezultatuose arba vaizdinėmis ar garsinėmis priemonėmis, kurias vartotojas galėtų aiškiai atpažinti (užsakomasis reklaminis straipsnis; mokamas rodymas arba mokamas įtraukimas). Tai, kas paminėta, nepažeidžia Tarybos direktyvos 2010/13/ES48 nuostatų48.

__________________

__________________

48 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

48 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Direktyva 2005/29/EB

I priedo 13 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a)  I priede įterpiamas šis punktas:

 

„13a. Teigimas arba įspūdžio sudarymas kitomis priemonėmis (išvaizda, aprašu arba vaizdiniu pristatymu), kad prekė yra tapati ar iš pažiūros tapati kitai prekei, parduodamai kitoje valstybėje narėje, kai iš tiesų taip nėra, išskyrus atvejus, kai tos prekės skiriasi dėl aiškių ir įrodomų konkretaus regiono vartotojų pageidavimų, vietos sudedamųjų dalių tiekimo ar nacionalinių teisės aktų reikalavimų, ir kai šis skirtumas yra aiškiai ir suprantamai pažymėtas, kad būtų iš karto matomas vartotojui.“

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 b punktas (naujas)

Direktyva 2005/29/EB

I priedo 23 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b)  I priede įterpiamas šis punktas:

 

„23a.  Įvairių metodų, kuriais galima įsigyti didelį kiekį renginio bilietų, be kita ko, pasitelkiant automatinę programinę įrangą, naudojimas siekiant perparduoti renginio bilietus už didesnę kainą nei jų nominalioji vertė.“

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 c punktas (naujas)

Direktyva 2005/29/EB

I priedo 23 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6c)  I priede įterpiamas šis punktas:

 

„23b. Teigimas arba įspūdžio sudarymas, kad atsiliepimą apie produktą pateikė vartotojas, faktiškai naudojęs gaminį, nesiimant pagrįstų ir proporcingų priemonių siekiant įsitikinti, kad tas atsiliepimas atspindi realią vartotojų patirtį.“

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 d punktas (naujas)

Direktyva 2005/29/EB

I priedo 23 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6d)  I priede įterpiamas šis punktas:

 

„23c.  Klaidingo įspūdžio sudarymas, kad kiti vartotojai pirko, naudojo arba rekomendavo konkretų produktą, paslaugą ar skaitmeninį turinį, remiantis nesusijusiais kriterijais, be kita ko, pirmenybės teikimu prekės ženklui ar geografine vietove.“

Pagrindimas

Priimdami sprendimą dėl pirkimo vartotojai vis dažniau remiasi vartotojų atsiliepimais ir rekomendacijomis. Todėl I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtraukta tokia klaidinanti praktika.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d papunktis

Direktyva 2011/83/ES

2 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16)  fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo sutartis – sutartis, pagal kurią prekiautojas teikia arba įsipareigoja teikti konkretų skaitmeninį turinį vartotojui, o vartotojas sumoka arba įsipareigoja sumokėti už jį kainą. Ši sąvoka apima ir sutartis, kai vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai prekiautojas vartotojo pateiktus asmens duomenis tvarko tik skaitmeninio turinio teikimo tikslais arba tam, kad atitiktų jam taikomus teisinius reikalavimus, ir prekiautojas netvarko šių duomenų jokiais kitais tikslais;

16)  skaitmeninio turinio teikimo sutartis – sutartis, pagal kurią prekiautojas teikia arba įsipareigoja teikti skaitmeninį turinį vartotojui, o vartotojas sumoka arba įsipareigoja sumokėti už jį kainą. Ši sąvoka apima ir sutartis, kai vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai prekiautojas vartotojo pateiktus asmens duomenis tvarko tik skaitmeninio turinio teikimo tikslais pagal [Skaitmeninio turinio direktyvą] arba tam, kad atitiktų jam taikomus teisinius reikalavimus, ir prekiautojas netvarko šių duomenų jokiais kitais tikslais;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d papunktis

Direktyva 2011/83/ES

2 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17)  skaitmeninė paslauga – tai a) paslauga, leidžianti vartotojui kurti, tvarkyti ar saugoti arba gauti skaitmeninius duomenis, arba b) paslauga, leidžianti dalytis skaitmeniniais duomenimis, kuriuos įkėlė arba sukūrė vartotojas ir kiti tos paslaugos naudotojai, arba kitaip su tais duomenimis sąveikauti, įskaitant dalijimąsi vaizdo ir garso failais ir kitą failų prieglobą, teksto apdorojimą arba žaidimus debesijos kompiuterijos aplinkoje ir socialinėje žiniasklaidoje;

17)  skaitmeninė paslauga – tai a) paslauga, leidžianti vartotojui kurti, saugoti arba gauti skaitmeninius duomenis arba b) paslauga, leidžianti skaitmenine forma dalytis duomenimis, kuriuos įkėlė arba sukūrė vartotojas ar kiti tos paslaugos naudotojai, arba kitaip sąveikauti naudojant tuos duomenis;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d papunktis

Direktyva 2011/83/ES

2 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18)  skaitmeninių paslaugų sutartis – sutartis, pagal kurią prekiautojas suteikia arba įsipareigoja suteikti skaitmeninę paslaugą vartotojui, o vartotojas sumoka arba įsipareigoja sumokėti už ją kainą. Ši sąvoka apima ir sutartis, kai vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai prekiautojas vartotojo pateiktus asmens duomenis tvarko tik skaitmeninės paslaugos teikimo tikslais arba tam, kad atitiktų jam taikomus teisinius reikalavimus, ir prekiautojas netvarko šių duomenų jokiais kitais tikslais;

18)  skaitmeninių paslaugų sutartis – sutartis, pagal kurią prekiautojas suteikia arba įsipareigoja suteikti skaitmeninę paslaugą vartotojui, o vartotojas sumoka arba įsipareigoja sumokėti kainą. Ši sąvoka apima ir sutartis, kai vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai prekiautojas vartotojo pateiktus asmens duomenis tvarko tik skaitmeninės paslaugos teikimo tikslais pagal [Skaitmeninio turinio direktyvą] arba tam, kad atitiktų jam taikomus teisinius reikalavimus, ir prekiautojas netvarko šių duomenų jokiais kitais tikslais;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2011/83/ES

3 straipsnio 3 dalies k punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  3 straipsnio 3 dalies k punktas pakeičiamas taip:

k)  dėl keleivinio transporto paslaugų, išskyrus 8 straipsnio 2 dalį ir 19 bei 22 straipsnius;

„k)  dėl keleivinio transporto paslaugų, išskyrus 8 straipsnio 2 dalį ir 19, 21 bei 22 straipsnius;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=LT)

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl teksto loginio nuoseklumo ir dėl neatsiejamos jo sąsajos su kitais leistinais pakeitimais.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/83/ES

5 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  jei taikoma, informaciją apie susijusį skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų suderinamumą su aparatine ir programine įranga, apie kurį prekiautojas žino arba pagrįstai galima manyti, kad turėjo žinoti.

h)  jei taikoma, informaciją apie susijusį skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų suderinamumą su aparatine arba programine įranga, skirtinga nuo tos, kuria naudojantis yra dažniausiai teikiamos tos pačios rūšies skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2011/83/ES

6 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  geografinį adresą, kuriuo įsisteigęs prekiautojas, taip pat prekiautojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitas internetinio ryšio priemones, kuriomis vartotojui garantuojama galimybė saugoti susirašinėjimą su prekiautoju patvariojoje laikmenoje, kad vartotojas galėtų greitai susisiekti su prekiautoju ir veiksmingai su juo bendrauti. Jei taikoma, prekiautojas taip pat nurodo prekiautojo, kurio vardu jis veikia, geografinį adresą ir tapatybės duomenis;

c)  geografinį adresą, kuriuo įsisteigęs prekiautojas, taip pat prekiautojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitas internetinio ryšio priemones, jei jų yra, kuriomis vartotojui garantuojama galimybė išsaugoti susirašinėjimą su prekiautoju ir turėti rašytinės korespondencijos kopijas patvariojoje laikmenoje, kad vartotojas galėtų greitai susisiekti su prekiautoju ir veiksmingai su juo bendrauti. Jei taikoma, prekiautojas taip pat nurodo prekiautojo, kurio vardu jis veikia, geografinį adresą ir tapatybės duomenis;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2011/83/ES

6 straipsnio 1 dalies s punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

s)  jei taikoma, informaciją apie susijusį skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų suderinamumą su aparatine ir programine įranga, apie kurį prekiautojas žino arba pagrįstai galima manyti, kad turėjo žinoti.

s)  jei taikoma, informaciją apie susijusį skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų suderinamumą su aparatine arba programine įranga, skirtinga nuo tos, kuria naudojantis yra dažniausiai teikiamos tos pačios rūšies skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/83/ES

6 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš vartotojui elektroninėje prekyvietėje įsipareigojant pagal nuotolinės prekybos sutartį ar atitinkamą pasiūlymą, elektroninė prekyvietė pateikia dar šią informaciją:

Prieš vartotojui elektroninėje prekyvietėje įsipareigojant pagal nuotolinės prekybos sutartį ar atitinkamą pasiūlymą, elektroninė prekyvietė, nepažeisdama Direktyvos 2005/29/EB nuostatų, aiškiu ir vartotojui patogiu būdu pateikia dar šią informaciją:

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/83/ES

6 a straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tai, ar prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlanti trečioji šalis yra prekiautojas, remiantis elektroninei prekyvietei pateikta tos trečiosios šalies deklaracija;

Išbraukta.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/83/ES

6 a straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  tai, ar pristatant pasiūlymus arba nustatant kainas buvo naudojami algoritmai arba automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant personalizuotas kainos nustatymo technologijas, ir kaip tai buvo daroma.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/83/ES

6 a straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  bet kokio produkto arba paslaugos kainos sumažinimo, rodomo paieškos užklausoje internetinėje prekyvietėje, apskaičiavimo pagrindą;

Pagrindimas

Internetinėse prekyvietėse siūlomų kainų su nuolaida, pvz., kelionių atveju, dažniausiai nebūna konkrečiomis datomis, kuriomis klientas pageidautų keliauti. Todėl elektroninių prekyviečių paieškos rezultatuose turėtų būti pateikta tiksli informacija apie nuolaidas.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/83/ES

6 a straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  jei taikoma, oficiali produkto klasė, kategorija arba kokybės klasė.

Pagrindimas

Kai kuriuose sektoriuose taikomos oficialios klasifikavimo sistemos (pavyzdžiui, viešbučių žvaigždučių sistema turizmo sektoriuje). Jei taikoma oficiali produkto arba paslaugos klasifikavimo sistema, internetinėse prekyvietėse ji turėtų būti nurodyta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/83/ES

6 a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės nacionalinėje teisėje gali palikti galioti arba nustatyti papildomus informacijos reikalavimus;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/83/ES

6 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Po to, kai vartotojas elektroninėje prekyvietėje įsipareigojo pagal nuotolinės prekybos sutartį arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytą sutartį arba bet kokį kitą atitinkamą pasiūlymą, o apie parduodamą prekę arba paslaugą buvo pranešta ir ji buvo pašalinta iš elektroninės prekyvietės dėl to, kad yra neteisėta, elektroninė prekyvietė vartotojui skubiai, aiškiai ir suprantamai pateikia šią informaciją:

 

a)  tai, kad parduota prekė arba paslauga arba su jomis susijęs pasiūlymas yra neteisėti arba gali būti neteisėti ir atitinkamai pašalinti;

 

b)  prekiautojo, kuris pateikė pašalintą pasiūlymą, tapatybę;

 

c)  pasiūlymo pašalinimo priežastis.

Pagrindimas

Elektroninės prekyvietės, supratusios, kad jų platformose pateiktas pasiūlymas, produktas arba paslauga yra neteisėti, turėtų informuoti vartotojus apie įsigyto pasiūlymo, produkto arba paslaugos galimą neteisėtumą. Toks įpareigojimas padidintų skaidrumą ir atitinkamai suteiktų geresnę apsaugą vartotojams.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Direktyva 2011/83/ES

6 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„6b straipsnis

 

Elektroninės prekyvietės operatoriams taikomi stebėjimo reikalavimai

 

Elektroninės prekyvietės operatoriai privalo imtis pagrįstų veiksmų, kuriais užtikrinama, kad jų teikiamomis paslaugomis nebūtų piktnaudžiaujama ir kad vartotojai nebūtų pažeidžiami. Turi būti užtikrinamas tinkamas saugumo lygis atsižvelgiant į parduotų prekių arba paslaugų pobūdį ir visus faktinius žalos, atsiradusios dėl pardavimo, įrodymus. Konkrečiai, operatoriai stebi veiklą, iš kurios galima daryti prielaidą, kad prekiautojas dedasi ne prekiautoju, siekdamas daryti poveikį vartotojų pasirinkimui ir su perkamo produkto arba paslaugos kokybe susijusiems lūkesčiams.“

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos -5 punktas (naujas)

Direktyva 2011/83/ES

7 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-5)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Sudarant sutartis ne prekybai skirtose patalpose prekiautojas pateikia 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją vartotojui popierine forma arba, jei vartotojas sutinka, kita patvariąja laikmena. Ta informacija turi būti įskaitoma ir pateikiama aiškia bei suprantama kalba.

„1.  Sudarant sutartis ne prekybai skirtose patalpose prekiautojas 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją vartotojui pateikia patvariojoje laikmenoje. Ta informacija turi būti įskaitoma ir pateikiama aiškia bei suprantama kalba.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Pagrindimas

Šio pakeitimo reikia siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir dėl to, kad jis yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais. Skaitmeniniame amžiuje nėra reikalo nustatyti, kad visa informacija automatiškai turi būti pateikiama popieriuje.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos -5 a punktas (naujas)

Direktyva 2011/83/ES

7 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-5a)  7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Prekiautojas pateikia vartotojui pasirašytos sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą popierine forma arba, jei vartotojas sutinka, kita patvariąja laikmena, įskaitant, jei taikoma, patvirtinimą, kad gautas vartotojo išankstinis aiškus sutikimas ir pripažinimas pagal 16 straipsnio m punktą.

„2.  Prekiautojas pateikia vartotojui pasirašytos sutarties kopiją patvariojoje laikmenoje, įskaitant, jei taikoma, patvirtinimą, kad gautas vartotojo išankstinis aiškus sutikimas ir pripažinimas pagal 16 straipsnio m punktą.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=LT)

Pagrindimas

Šio pakeitimo reikia siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir dėl to, kad jis yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais. Skaitmeniniame amžiuje nėra reikalo nustatyti, kad visa informacija automatiškai turi būti pateikiama popieriuje.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis

Direktyva 2011/83/ES

13 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  3 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„3.  Išskyrus atvejus, kai prekiautojas pasiūlo pats atsiimti prekes, atsisakius pirkimo–pardavimo sutarties prekiautojas gali negrąžinti sumokėtos sumos tol, kol jam bus sugrąžintos prekės.“

 

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

Direktyva 2011/83/ES

13 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kiek tai susiję su skaitmeniniu turiniu, kurį vartotojas įkėlė arba sukūrė naudodamasis prekiautojo teikiamu skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga, jeigu tas skaitmeninis turinys nėra asmens duomenys, prekiautojas laikosi [Skaitmeninio turinio direktyvoje] numatytų prievolių ir gali naudotis joje numatytomis teisėmis.“

5.  Kiek tai susiję su skaitmeniniu turiniu, kurį vartotojas suteikė arba sukūrė naudodamasis prekiautojo teikiamu skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga, jeigu tas skaitmeninis turinys nėra asmens duomenys, prekiautojas laikosi [Skaitmeninio turinio direktyvoje] numatytų prievolių ir gali naudotis joje numatytomis teisėmis.“

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto 1 papunktis

Direktyva 2011/83/ES

14 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  2 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Nutraukus sutartį vartotojas nesinaudoja skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga ir nesuteikia galimybės jais naudotis trečiosioms šalims.“

 

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto 1 a papunktis (naujas)

Direktyva 2011/83/ES

14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  įterpiama ši dalis:

 

„2a. „Nutraukus sutartį vartotojas nesinaudoja skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga ir nesuteikia galimybės jais naudotis trečiosioms šalims.“;

(Žr. pakeitimą, susijusį su Direktyvos 2011/83/ES 14 straipsnio 2 dalimi.)

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto 1 a papunktis (naujas)

Direktyva 2011/83/ES

16 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b)  tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių finansų rinkos svyravimų, kurie gali kilti sutarties atsisakymo laikotarpiu;

„b)  tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų arba ne tinklais perduodamos energijos kaina priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių finansų, žaliavų arba energijos rinkos svyravimų, kurie gali kilti sutarties atsisakymo laikotarpiu;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=FR)

Pagrindimas

Pakeitimo reikia dėl vidinės teksto logikos ir dėl to, kad jis neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 9 punkto 1 b papunktis (naujas)

Direktyva 2011/83/ES

16 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b)  1 dalies h punktas pakeičiamas taip:

h)  kalbama apie sutartis, pagal kurias vartotojas pateikė prekiautojui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą. Jei tokio apsilankymo atveju prekiautojas suteikia papildomų paslaugų, išskyrus vartotojo konkrečiai nurodytąsias, ar tiekia papildomų prekių, išskyrus atsargines dalis, būtinas priežiūrai ar remonto darbams atlikti, tokioms papildomoms paslaugoms ar prekėms turi būti taikoma teisė atsisakyti sutarties;

„h)  kalbama apie sutartis, pagal kurias vartotojas pateikė prekiautojui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą arba kitus neatidėliotinus ir skubius darbus. Jei tokio apsilankymo atveju prekiautojas suteikia papildomų paslaugų, išskyrus vartotojo konkrečiai nurodytąsias, ar tiekia papildomų prekių, išskyrus atsargines dalis, būtinas priežiūrai ar remonto darbams atlikti, tokioms papildomoms paslaugoms ar prekėms turi būti taikoma teisė atsisakyti sutarties;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=EN)

Pagrindimas

Pakeitimo reikia dėl vidinės teksto logikos ir dėl to, kad jis neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto 3 papunktis

Direktyva 2011/83/ES

16 straipsnio 1 dalies n punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  papildoma šiuo punktu:

Išbraukta.

„n)  teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu vartotojas tiekiamų prekių atžvilgiu ėmėsi veiksmų, nebūtinų nustatyti, koks yra prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia.“

 

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2011/83/ES

24 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nukentėjusių vartotojų skaičių, įskaitant vartotojus kitoje (–ose) valstybėje (–ėse) narėje (–ėse);

b)  vartotojų, kurie patyrė žalą atitinkamoje valstybėje narėje ir kitose valstybėse narėse, skaičių, kai tokia informacija pateikiama pagal Reglamento (ES) 2017/2394 35 straipsnį;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2011/83/ES

24 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;

c)  bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą, įskaitant veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi siekdamas pranešti apie pažeidimą arba bendradarbiauti su kompetentingais teismais ar administracinėmis institucijomis;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2011/83/ES

24 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atitinkamais atvejais tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

d)  tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2011/83/ES

24 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  tai, ar prekiautojas tvirtina, jog jis laikosi atitinkamų elgesio kodeksų arba atitinka kvalifikacijos reikalavimus;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2011/83/ES

24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės šiame straipsnyje nustatytais įgaliojimais naudojasi proporcingai, veiksmingai ir efektyviai laikydamosi Sąjungos teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principus, taikomas procesines garantijas ir Sąjungos duomenų apsaugos nuostatus, visų pirma Reglamentą (ES) 2016/679, ir nacionalinės teisės aktų.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2011/83/ES

24 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu skiriama sankcija yra bauda, nustatant jos dydį taip pat atsižvelgiama į pažeidimą padariusio prekiautojo metinę apyvartą ir grynąjį pelną, taip pat į kitas baudas, paskirtas už tą patį arba kitus šios direktyvos pažeidimus kitose valstybėse narėse.

3.  Nustatant sankcijos dydį atsižvelgiama ir į kitas baudas, paskirtas už tuos pačius šios direktyvos pažeidimus kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2011/83/ES

24 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos už plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2017/2934, apimtų galimybę skirti baudas, kurių maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos už plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kurios turi būti skiriamos pradėjus koordinuotus veiksmus pagal Reglamento (ES) 2017/2394 IV skyrių, apimtų galimybę skirti baudas ir kad jų maksimalus dydis būtų 10 000 000 EUR arba ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo ankstesnių finansinių metų metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse (pasirenkama didesnė suma).

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2011/83/ES

24 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Spręsdamos dėl pajamų iš baudų paskirstymo, valstybės narės atsižvelgia į vartotojų bendrąjį interesą.

5.  Valstybės narės pajamas iš baudų naudoja vartotojų bendrųjų interesų apsaugai stiprinti, be kita ko, įsteigdamos specialų fondą, iš kurio atlyginama vartotojams padaryta žala, ir, kai taikytina, bet kokia kita dėl pažeidimo padaryta žala, pavyzdžiui, žala aplinkosaugos interesams ar žala kitiems saugomiems viešiesiems interesams.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2011/83/ES

24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Nereikalaujama, kad valstybės narės sukurtų išsamią viešojo teisės normų vykdymo užtikrinimo sistemą, kad užtikrintų sankcijų vykdymą pagal šią direktyvą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 11 punkto 1 papunkčio a punktas

Direktyva 2011/83/ES

I priedo A punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  A punkto skirsnio „Teisė atsisakyti sutarties“ trečia pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties turite pranešti mums [2] apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pavyzdžiui, paštu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine sutarties atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. [3]“

 

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 11 punkto 1 papunkčio c punktas

Direktyva 2011/83/ES

I priedo 4 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skirsnio „Pildymo instrukcijos“ 4 punktas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„[4.] Jei sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje Jūs nepasisiūlėte pasiimti prekių sutarties atsisakymo atveju, įrašykite: „Mes galime negrąžinti sumokėtos sumos tol, kol neatgausime prekių.““

 

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 11 punkto 1 papunkčio d punktas

Direktyva 2011/83/ES

I priedo 5 punkto c papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skirsnio „Pildymo instrukcijos“ 5 punkto c papunktis išbraukiamas.

Išbraukta.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 93/13/EEB

8 b straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nukentėjusių vartotojų skaičių, įskaitant vartotojus kitoje (–ose) valstybėje (–ėse) narėje (–ėse);

b)  vartotojų, kurie patyrė žalą atitinkamoje valstybėje narėje ir kitose valstybėse narėse, skaičių, kai tokia informacija pateikiama pagal Reglamento (ES) 2017/2394 35 straipsnį;

(Antraštėje pateikta nuoroda į keičiamą aktą (8b straipsnio 2 dalies b punktas) Komisijos pasiūlyme atitinka 8b straipsnio 2 dalies c punktą. Šis neatitikimas atsirado dėl Komisijos pasiūlymo anglų k. versijoje pateiktos neteisingos numeracijos.)

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 93/13/EEB

8 b straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;

c)  bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą, įskaitant veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi siekdamas pranešti apie pažeidimą arba bendradarbiauti su kompetentingais teismais ar administracinėmis institucijomis;

(Antraštėje pateikta nuoroda į keičiamą aktą (8b straipsnio 2 dalies c punktas) Komisijos pasiūlyme atitinka 8b straipsnio 2 dalies d punktą. Šis neatitikimas atsirado dėl Komisijos pasiūlymo anglų k. versijoje pateiktos neteisingos numeracijos.)

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 93/13/EEB

8 b straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atitinkamais atvejais tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

d)  tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

(Antraštėje pateikta nuoroda į keičiamą aktą (8b straipsnio 2 dalies d punktas) Komisijos pasiūlyme atitinka 8b straipsnio 2 dalies e punktą. Šis neatitikimas atsirado dėl Komisijos pasiūlymo anglų k. versijoje pateiktos neteisingos numeracijos.)

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Direktyva 93/13/EEB

8 b straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  tai, ar prekiautojas tvirtina, jog jis laikosi atitinkamų elgesio kodeksų arba atitinka kvalifikacijos reikalavimus;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Direktyva 93/13/EEB

8 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės šiame straipsnyje nustatytais įgaliojimais naudojasi proporcingai, veiksmingai ir efektyviai laikydamosi Sąjungos teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principus, taikomas procesines garantijas ir Sąjungos duomenų apsaugos nuostatus, visų pirma Reglamentą (ES) 2016/679, ir nacionalinės teisės aktų.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Direktyva 93/13/EEB

8 b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu skiriama sankcija yra bauda, nustatant jos dydį taip pat atsižvelgiama į pažeidimą padariusio prekiautojo metinę apyvartą ir grynąjį pelną, taip pat į kitas baudas, paskirtas už tą patį arba kitus šios direktyvos pažeidimus kitose valstybėse narėse.

3.  Nustatant sankcijos dydį atsižvelgiama ir į kitas baudas, paskirtas už tuos pačius šios direktyvos pažeidimus kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Direktyva 93/13/EEB

8 b straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos už plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2017/2934, apimtų galimybę skirti baudas, kurių maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos už plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kurios turi būti skiriamos pradėjus koordinuotus veiksmus pagal Reglamento (ES) 2017/2394 IV skyrių, apimtų galimybę skirti baudas ir kad jų maksimalus dydis būtų 10 000 000 EUR arba ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo ankstesnių finansinių metų metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse (pasirenkama didesnė suma).

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Direktyva 93/13/EEB

8 b straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Spręsdamos dėl pajamų iš baudų paskirstymo, valstybės narės atsižvelgia į vartotojų bendrąjį interesą.

5.  Valstybės narės pajamas iš baudų naudoja vartotojų bendrųjų interesų apsaugai stiprinti, be kita ko, įsteigdamos specialų fondą, iš kurio atlyginama vartotojams padaryta žala, ir, kai taikytina, bet kokia kita dėl pažeidimo padaryta žala, pavyzdžiui, žala aplinkosaugos interesams ar žala kitiems saugomiems viešiesiems interesams.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Direktyva 93/13/EEB

8 b straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Nereikalaujama, kad valstybės narės sukurtų išsamią viešojo teisės normų vykdymo užtikrinimo sistemą, kad užtikrintų sankcijų vykdymą pagal šią direktyvą.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 98/6/EB

8 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nukentėjusių vartotojų skaičių, įskaitant vartotojus kitoje (–ose) valstybėje (–ėse) narėje (–ėse);

b)  vartotojų, kurie patyrė žalą atitinkamoje valstybėje narėje ir kitose valstybėse narėse, skaičių, kai tokia informacija pateikiama pagal Reglamento (ES) 2017/2394 35 straipsnį;

(Antraštėje pateikta nuoroda į keičiamą aktą (8 straipsnio 2 dalies b punktas) Komisijos pasiūlyme atitinka 8 straipsnio 2 dalies j punktą. Šis neatitikimas atsirado dėl Komisijos pasiūlymo anglų k. versijoje pateiktos neteisingos numeracijos.)

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 98/6/EB

8 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;

c)  bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą, įskaitant veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi siekdamas pranešti apie pažeidimą arba bendradarbiauti su kompetentingais teismais ar administracinėmis institucijomis;

(Antraštėje pateikta keičiamo akto nuoroda (8 straipsnio 2 dalies c punktas) Komisijos pasiūlyme atitinka 8 straipsnio 2 dalies k punktą. Šis neatitikimas atsirado dėl Komisijos pasiūlymo anglų k. versijoje pateiktos neteisingos numeracijos.)

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 98/6/EB

8 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atitinkamais atvejais tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

d)  tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

(Antraštėje pateikta keičiamo akto nuoroda (8 straipsnio 2 dalies d punktas) Komisijos pasiūlyme atitinka 8 straipsnio 2 dalies l punktą. Šis neatitikimas atsirado dėl Komisijos pasiūlymo anglų k. versijoje pateiktos neteisingos numeracijos.)

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 98/6/EB

8 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  tai, ar prekiautojas tvirtina, jog jis laikosi atitinkamų elgesio kodeksų arba atitinka kvalifikacijos reikalavimus;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 98/6/EB

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės šiame straipsnyje nustatytais įgaliojimais naudojasi proporcingai, veiksmingai ir efektyviai laikydamosi Sąjungos teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principus, taikomas procesines garantijas ir Sąjungos duomenų apsaugos nuostatus, visų pirma Reglamentą (ES) 2016/679, ir nacionalinės teisės aktų.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 98/6/EB

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu skiriama sankcija yra bauda, nustatant jos dydį taip pat atsižvelgiama į pažeidimą padariusio prekiautojo metinę apyvartą ir grynąjį pelną, taip pat į kitas baudas, paskirtas už tą patį arba kitus šios direktyvos pažeidimus kitose valstybėse narėse.

3.  Nustatant sankcijos dydį atsižvelgiama ir į kitas baudas, paskirtas už tuos pačius šios direktyvos pažeidimus kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 98/6/EB

8 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos už plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2017/2934, apimtų galimybę skirti baudas, kurių maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos už plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kurios turi būti skiriamos pradėjus koordinuotus veiksmus pagal Reglamento (ES) 2017/2394 IV skyrių, apimtų galimybę skirti baudas ir kad jų maksimalus dydis būtų 10 000 000 EUR arba ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo ankstesnių finansinių metų metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse (pasirenkama didesnė suma).

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 98/6/EB

8 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Spręsdamos dėl pajamų iš baudų paskirstymo, valstybės narės atsižvelgia į vartotojų bendrąjį interesą.

5.  Valstybės narės pajamas iš baudų naudoja vartotojų bendrųjų interesų apsaugai stiprinti, be kita ko, įsteigdamos specialų fondą, iš kurio atlyginama vartotojams padaryta žala, ir, kai taikytina, bet kokia kita dėl pažeidimo padaryta žala, pavyzdžiui, žala aplinkosaugos interesams ar žala kitiems saugomiems viešiesiems interesams.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Direktyva 98/6/EB

8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Nereikalaujama, kad valstybės narės sukurtų išsamią viešojo teisės normų vykdymo užtikrinimo sistemą, kad užtikrintų sankcijų vykdymą pagal šią direktyvą.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Europos vartotojų teisių mobilioji programėlė

 

1.  Ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 1 d. Komisija parengia mobiliąją programėlę, kuri būtų skirta piliečiams, siekiantiems gauti informacijos apie vartotojų teises, ir vartotojams, kurie siekia spręsti ginčus ne teisme, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 524/2013, ir gauti paramą teikiant skundus per Europos vartotojų centrų tinklą.

 

2.  1 dalyje paminėta mobilioji programėlė turi atlikti šias funkcijas:

 

a)  pateikti pavyzdinę elektroninę skundo formą, kurią gali užpildyti vartotojas;

 

b)  pateikti užpildytą skundo formą EGS platformai, įsteigtai pagal Reglamentą (ES) Nr. 524/2013, arba kompetentingam Europos vartotojų centrui, atsižvelgiant į dalyvaujančias šalis;

 

c)  aiškiai, suprantamai ir lengvai prieinamu būdu teikti tikslią naujausią informaciją apie vartotojų teises ir garantijas, susijusias su prekių ir paslaugų pirkimu.

(1)

OL C 440, 2018 12 6, p. 66.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas mano, kad daugelyje sričių Komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas, kuriuo, atsižvelgiant į REFIT programos rezultatus, įvedamos pakankamos reformos.

Todėl pranešimo projekte nesiūloma daug svarbių Komisijos pirminės pozicijos pakeitimų, išskyrus vieną iš labiausiai ginčytinų klausimų – teisės atsisakyti sutarties pakeitimus.

Pranešėjas supranta ir palankiai vertina tai, kad reikia rasti pusiausvyrą tarp vartotojams suteiktų teisių ir įmonių lūkesčių. Teisės atsisakyti sutarties atveju yra pavyzdžių, kad esamomis teisėmis piktnaudžiauja kai kurie (ne dauguma) vartotojų. Tai gali būti nelengvas uždavinys mažosioms įmonėms, o pranešėjas lieka atviras alternatyvioms rizikos mažinimo priemonėms, kurios joms gali būti pasiūlytos.

Vis dėlto Komisijos pateiktu pasiūlymu vartotojams siunčiamas neigiamas signalas, o pranešėjo nuomone tai kenkia elektroninės komercijos plėtrai. Atsižvelgdamas į tai, kad yra įgyvendinama bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, pranešėjas mano, kad mes taip pat privalome užtikrinti, kad kitais teisės aktais taip pat būtų padedama piliečiams ir įmonėms perkelti veiklą į internetą. Būtent šioje srityje prekių pardavimai internetu palengvėja dėl vartotojų gebėjimo paprasčiau ir lengviau pasinaudoti teise atsisakyti sutarties. Bet koks vaidmenų pasikeitimas gresia sumažinti pardavimus internetu, o tai, pranešėjo nuomone, būtų prastesnis variantas visoms šalims.

Kalbant apie sankcijas, pranešėjas vardan aiškumo siūlo keletą pakeitimų. Visų pirma, pranešėjas siūlo aiškiau išdėstyti konstatuojamosiose dalyse išreikštą poziciją dėl to, kada gali būti skirta apyvarta pagrįsta bauda. Atitinkamuose straipsniuose tai nėra aiškiai susieta su atvejais, kai buvo sėkmingai imtasi veiksmų pagal BVAS reglamentą, todėl dabar tai aiškiai paminima.

Pranešėjas taip pat siūlo pateikti Komisijos metodiką apie tai, kaip užtikrinti, kad siekiant ginti vartotojų interesus būtų taikomos sankcijos. Pranešėjo nuomone, dažnai sankcijos duoda menką naudą (jei ją iš vis duoda) žalą patyrusiems asmenims. Prisiminkime neseną pavyzdį: nukentėję „Volkswagen“ modelio automobilių savininkai gali nepajusti jokio skirtumo, jei baudą skirs (ar neskirs) viena nacionalinė vyriausybė, o žalos aplinkai atitaisymas taip pat nebūtinai bus tiesioginis baudos skyrimo rezultatas. Todėl pranešėjas siūlo pajamas iš baudų aiškiau susieti su konkrečiais veiksmais, skirtais nukentėjusiems vartotojams remti.

Pranešėjas siūlo keletą naujų paaiškinimų, susijusių su nuostatomis dėl nepageidaujamų apsilankymų ir komercinių ekskursijų, kad būtų geriau apibrėžtos sąlygos, kuriomis valstybės narės gali nuspręsti nustatyti apribojimus. Turėtų būti aišku, kad tai nėra diskusija apie išnešiojamosios prekybos privalumus ar trūkumus per se, o veikiau tikslinė nuostata, skirta kovoti su galinčiais pasitaikyti agresyvios arba klaidinančios praktikos atvejais.

Kalbant apie dvejopos kokybės prekes, pranešėjas gerai įsidėmėjo Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto savo iniciatyva parengtą pranešimą dėl dvejopos prekių kokybės. Jame pastebėta, kad kai kurie Komisijos pasiūlymai galėtų būti patobulinti; tačiau pranešime nebuvo pateikta jokių konkrečių rekomendacijų dėl tokių patobulinimų. Pranešėjas mano, kad tekstą būtų galima gerinti taikant griežtesnes nuorodas į visoje Europoje taikomą metodiką, o šis pakeitimas įtrauktas į konstatuojamąsias dalis.

Kalbant apie elektroninių prekyviečių skaidrumo įpareigojimus, pranešėjas pateikia du paaiškinimus.

Pirmasis susijęs su reklama, atsirandančia pateikiant paieškos rezultatus. Pranešėjas sutinka su Komisija, kad tai turėtų būti patikslinta, tačiau yra atvejų, kai „atlikti mokėjimai“ būtų vienas iš vertinimo kriterijų grupuojant paieškos rezultatus. Tokiais atvejais mokėjimas nėra pagrindinis parametras, todėl neatrodo tinkama, kad jis būtų traktuojamas taip pat kaip ir mokami reklamos skelbimai. Reklaminio skelbimo atveju mokėjimas užtikrina, kad puslapyje pasirodys tam tikri raktiniai žodžiai, neatsižvelgiant į taikomą prekyvietės algoritmą. Pranešėjo pasiūlymu siekiama užfiksuoti pastarąjį pavyzdį, kurį jis supranta ir kaip Komisijos tikslą.

Antras pateiktas paaiškinimas susijęs su santrauka, kurią turi pateikti elektroninė prekyvietė apie pagrindinius jų paieškos rezultatų vertinimo parametrus. Šiuo klausimu pranešėjas mano, kad reikėtų siekti glaustumo. Informaciją vartotojams turėtų būti lengva suprantama bei panaudojama ir jie turėtų būti informuojami apie tai, ką mato ekrane. Vartotojui nėra labai naudinga pateikti dvylikos puslapių informacijos apie tai, kaip veikia paieškos sistema, visų pirma, jei jie nori skubiai kažką patikrinti. Be to, vartotojas paprastai turi galimybę iš naujo suformuluoti paieškos rezultatus, naudodamas svetainėje pateikiamus filtrus ir pergrupavimo įrankius. Todėl pranešėjas mano, kad elektroninėse prekyvietėse pakaktų išvardyti tuos pagrindinius parametrus, o išsamus aprašymas nebūtinas.

Galiausiai, pranešėjas pateikė pasiūlymą dėl internetinėje ginčų sprendimo platformos veikimo ir Europos vartotojų centrų darbo. Pranešėjas mano, kad vartotojų teisių matomumas ir įgyvendinimas galėtų būti remiamas įdiegiant mobiliąją taikomąją programą. Taikomąja programa būtų siekiama dviejų tikslų: a) ji veiktų kaip lengvai prieinamas informacinis centras vartotojams, siekiantiems suprasti ir taikyti vartotojų teises ir b) taptų antruoju ginčų sprendimo ir pagalbos paslaugų, teikiamų per ginčų sprendimo platformą ir Europos vartotojų centrą, tašku. Taikomąja programa nebūtų atliekama jokio galutinio apdorojimo funkcijos – skundai būtų tik perduodami atitinkamam subjektui. Tačiau daugeliui vartotojų šios sistemos ir paslaugos nėra gerai žinomos, todėl tokia orientavimo ir nukreipimo paslauga jiems būtų naudinga.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas

Nuorodos

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

David Borrelli

Pateikimo data

28.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 11 d.Teisinis pranešimas