Procedură : 2018/0090(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0029/2019

Texte depuse :

A8-0029/2019

Dezbateri :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 23

Voturi :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0399

RAPORT     ***I
PDF 355kWORD 133k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Daniel Dalton

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0185),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0143/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Consiliul Federal al Austriei și de Parlamentul suedez în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 septembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0029/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Legislația în materie de protecție a consumatorilor ar trebui aplicată în mod eficace pe întreg teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, în urma verificării cuprinzătoare a adecvării directivelor în materie de protecție a consumatorilor și de marketing, efectuate de Comisie în 2016 și 2017 în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), s-a concluzionat că eficacitatea legislației Uniunii privind protecția consumatorilor este afectată de necunoașterea sa, atât de către comercianți, cât și de către consumatori, precum și de asigurarea insuficientă a respectării sale și de posibilitățile limitate de a solicita măsuri reparatorii de care dispun consumatorii.

(2)  Legislația în materie de protecție a consumatorilor ar trebui aplicată în mod eficace pe întreg teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, în urma verificării cuprinzătoare a adecvării directivelor în materie de protecție a consumatorilor și de marketing, efectuate de Comisie în 2016 și 2017 în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), s-a concluzionat că eficacitatea legislației Uniunii privind protecția consumatorilor este afectată de necunoașterea sa, atât de către comercianți, cât și de către consumatori, precum și de utilizarea insuficientă a posibilităților existente referitoare la măsurile reparatorii.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a facilita aplicarea mai consecventă a sancțiunilor, mai ales în cazul încălcărilor în interiorul Uniunii, al încălcărilor pe scară largă sau al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii menționate în Regulamentul (UE) 2017/2394, ar trebui introduse criterii neexhaustive comune pentru aplicarea amenzilor. Aceste criterii ar trebui să includă caracterul transfrontalier al încălcării, și anume dacă încălcarea a afectat și consumatori din alte state membre. Ar trebui, de asemenea, să se ia în considerare eventualele măsuri reparatorii oferite de comerciant consumatorilor pentru prejudiciul cauzat. Încălcările repetate de către același autor indică o tendință de a săvârși astfel de încălcări și constituie, așadar, un indicator semnificativ al gravității comportamentului și, în consecință, al necesității unor sancțiuni mai severe pentru obținerea efectului scontat de descurajare. Criteriul beneficiilor financiare dobândite sau al pierderilor evitate datorită încălcării este relevant mai ales atunci când dreptul național prevede sancțiuni sub formă de amenzi și stabilește amenda maximă ca procentaj din cifra de afaceri a comerciantului și atunci când încălcarea vizează numai una sau câteva dintre piețele pe care își desfășoară activitatea comerciantul.

(6)  Pentru a facilita aplicarea mai consecventă a sancțiunilor, mai ales în cazul încălcărilor în interiorul Uniunii, al încălcărilor pe scară largă sau al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii definite în Regulamentul (UE) 2017/2394, ar trebui introduse criterii neexhaustive comune pentru aplicarea amenzilor. Aceste criterii ar trebui să includă caracterul transfrontalier al încălcării, și anume dacă încălcarea a afectat și consumatori din alte state membre, în cazul în care aceste informații sunt disponibile prin intermediul dispozițiilor cuprinse în Regulamentul (UE) 2017/2394 privind schimbul de informații. Ar trebui, de asemenea, să se ia în considerare eventualele măsuri reparatorii oferite de comerciant consumatorilor pentru prejudiciul cauzat, precum și gradul în care comerciantul a luat măsuri pentru a remedia consecințele încălcării în cauză și pentru a atenua eventualele efecte negative ale acesteia. Încălcările repetate de către același autor indică o tendință de a săvârși astfel de încălcări și constituie, așadar, un indicator semnificativ al gravității comportamentului și, în consecință, al necesității unor sancțiuni mai severe pentru obținerea efectului scontat de descurajare. Criteriul beneficiilor financiare dobândite sau al pierderilor evitate datorită încălcării este relevant mai ales atunci când dreptul național prevede sancțiuni sub formă de amenzi și stabilește amenda maximă ca procentaj din cifra de afaceri a comerciantului și atunci când încălcarea vizează numai una sau câteva dintre piețele pe care își desfășoară activitatea comerciantul.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  De asemenea, la stabilirea amenzilor aplicate ca sancțiuni ar trebui să se țină cont de cifra de afaceri anuală și profitul comerciantului care a săvârșit încălcarea, precum și de eventualele amenzi aplicate comerciantului în alte state membre pentru aceeași încălcare, mai ales în contextul încălcărilor pe scară largă ale legislației în materie de protecție a consumatorilor și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii care fac obiectul unor mecanisme coordonate de anchetă și de asigurare a respectării legislației în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2394.

(7)  De asemenea, la stabilirea sancțiunilor ar trebui să se țină cont de eventualele amenzi aplicate comerciantului în alte state membre pentru aceeași încălcare, mai ales în contextul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii care fac obiectul unor mecanisme coordonate de anchetă și de asigurare a respectării legislației în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2394.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Aceste criterii neexhaustive comune pentru aplicarea de sancțiuni pot să nu fie relevante pentru a stabili sancțiunile în cazul fiecărei încălcări, în special în cazul încălcărilor care nu sunt grave. Statele membre ar trebui să țină cont și de alte principii generale de drept aplicabile în cazul impunerii de sancțiuni, cum ar fi principiul non bis in idem.

(8)  Aceste criterii neexhaustive comune pentru aplicarea de sancțiuni pot să nu fie relevante pentru a stabili sancțiunile în cazul fiecărei încălcări, în special în cazul încălcărilor care nu sunt grave. Statele membre ar trebui să țină cont și de alte principii generale de drept aplicabile în cazul impunerii de sancțiuni, cum ar fi principiul non bis in idem și garanțiile procedurale și de protecție a datelor aplicabile cuprinse în dreptul Uniunii și în dreptul intern, precum și în Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a se asigura faptul că autoritățile statelor membre pot impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în ceea ce privește încălcările pe scară largă ale legislației în materie de protecție a consumatorilor și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii care fac obiectul unor mecanisme coordonate de anchetă și de asigurare a respectării legislației în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2394, amenzile ar trebui introduse ca element obligatoriu al sancțiunilor pentru astfel de încălcări. Pentru a asigura efectul disuasiv al amenzilor, pentru astfel de încălcări statele membre ar trebui să stabilească în dreptul lor intern o amendă maximă echivalentă cu cel puțin 4 % din cifra de afaceri anuală a comerciantului din statul membru în cauză.

(9)  Pentru a se asigura faptul că autoritățile statelor membre pot impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în ceea ce privește încălcările pe scară largă ale legislației și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii care fac obiectul unor mecanisme coordonate de anchetă și de asigurare a respectării legislației în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2394, amenzile ar trebui introduse ca element obligatoriu al sancțiunilor pentru astfel de încălcări. Pentru a asigura efectul disuasiv al amenzilor, pentru astfel de încălcări statele membre ar trebui să stabilească în dreptul lor intern o amendă maximă de 10 000 000 EUR sau echivalentă cu cel puțin 4 % din cifra de afaceri anuală din exercițiul precedent a comerciantului din statul membru în cauză (se aplică suma cea mai mare).

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În cazul în care, ca urmare a mecanismului de coordonare prevăzut în Regulamentul (UE) 2017/2394, o singură autoritate competentă națională în sensul regulamentului respectiv îi aplică o amendă comerciantului răspunzător de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, aceasta ar trebui să fie în măsură să aplice o amendă de cel puțin 4% din cifra de afaceri anuală a comerciantului din toate statele membre vizate de acțiunea coordonată de asigurare a respectării legii.

(10)  În cazul în care, ca urmare a mecanismului de coordonare prevăzut în Regulamentul (UE) 2017/2394, o singură autoritate competentă națională în sensul regulamentului respectiv îi aplică o amendă comerciantului răspunzător de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, aceasta ar trebui să fie în măsură să aplice o amendă de până la 10 000 000 EUR sau echivalentă cu cel puțin 4 % din cifra de afaceri anuală din exercițiul precedent a comerciantului în toate statele membre vizate (se aplică suma cea mai mare).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Statele membre nu ar trebui să fie împiedicate să mențină sau să introducă în dreptul lor intern amenzi maxime mai ridicate bazate pe cifra de afaceri pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii ale legislației privind protecția consumatorilor, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2017/2394. Cerința de a stabili cuantumul amenzii la un nivel de cel puțin 4 % din cifra de afaceri a comerciantului nu ar trebui să se aplice niciunei norme suplimentare a statelor membre cu privire la penalități cu titlu cominatoriu, cum ar fi amenzile zilnice, în cazul nerespectării unor decizii, ordine, măsuri provizorii, angajamente ale comerciantului sau a altor măsuri menite să pună capăt încălcării.

eliminat

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Atunci când decid în ce scop vor fi utilizate veniturile provenite din amenzi, statele membre ar trebui să țină seama de obiectivul final al legislației privind protecția consumatorilor și al asigurării aplicării acesteia, și anume protejarea interesului general al consumatorilor. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă în vedere alocarea a cel puțin o parte din veniturile provenite din amenzi pentru a spori protecția consumatorilor în jurisdicțiile lor, de exemplu sprijinind asociațiile consumatorilor sau activitățile care vizează consolidarea poziției consumatorilor.

(12)  Atunci când decid în ce scop vor fi utilizate veniturile provenite din amenzi, statele membre ar trebui să țină seama de obiectivul final al legislației privind protecția consumatorilor și al asigurării aplicării acesteia, și anume protejarea interesului general al consumatorilor. Prin urmare, statele membre ar trebui să aloce veniturile obținute din amenzi într-un fond pentru despăgubiri în cazul prejudiciilor suportate de consumatori sau pentru a spori protecția consumatorilor sau a altor interese publice în jurisdicțiile lor, inclusiv prin alocarea acestor venituri către activități care vizează consolidarea poziției consumatorilor, fie direct de către statul membru, fie prin intermediul organizațiilor naționale sau europene de protecție a consumatorilor.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Statele membre ar trebui să se asigure că consumatorii afectați de practicile comerciale neloiale dispun de măsuri reparatorii pentru a se elimina toate efectele respectivelor practici neloiale. Pentru atingerea acestui obiectiv, statele membre ar trebui să pună la dispoziție atât măsuri reparatorii contractuale, cât și măsuri reparatorii necontractuale. Măsurile reparatorii contractuale prevăzute de statele membre ar trebui să includă cel puțin dreptul de a înceta contractul. Măsurile reparatorii necontractuale prevăzute în dreptul intern ar trebui să includă cel puțin dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile suferite. Statele membre nu ar fi împiedicate să mențină sau să introducă drepturi la măsuri reparatorii suplimentare pentru consumatorii afectați de practicile comerciale neloiale pentru a se asigura eliminarea completă a efectelor acestor practici.

(15)  Statele membre ar trebui să se asigure că consumatorii afectați de practicile comerciale neloiale dispun de măsuri reparatorii. Pentru atingerea acestui obiectiv, statele membre ar trebui să pună la dispoziție, în dreptul lor intern, atât măsuri reparatorii contractuale, cât și măsuri reparatorii necontractuale. Măsurile reparatorii contractuale prevăzute de statele membre ar trebui să includă dreptul de a rezilia un contract și alte măsuri care reflectă gravitatea diferită a potențialelor vătămări, inclusiv dreptul la reducerea prețului sau la repararea prejudiciului. Măsurile reparatorii necontractuale prevăzute în dreptul intern ar trebui să includă dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile suferite. Statele membre nu ar fi împiedicate să mențină sau să introducă drepturi la măsuri reparatorii suplimentare pentru consumatorii afectați de practicile comerciale neloiale pentru a se asigura eliminarea completă a efectelor acestor practici.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Așadar, în Directiva 2011/83/UE ar trebui să se prevadă cerințe specifice de transparență pentru piețele online, cu scopul de a informa consumatorii care utilizează piețele online cu privire la principalii parametri care determină clasificarea ofertelor, dacă aceștia încheie un contract cu un comerciant sau un necomerciant (de exemplu un alt consumator), dacă se aplică legislația în materie de protecție a consumatorilor și care comerciant este răspunzător de executarea contractului și de asigurarea drepturilor consumatorilor, atunci când acestea se aplică. Aceste informații ar trebui furnizate într-un mod clar și ușor de înțeles și nu numai prin intermediul unei trimiteri în clauzele și condițiile standard sau într-un document contractual similar. Cerințele privind informațiile pentru piețele online ar trebui să fie proporționale și să asigure un echilibru între un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și competitivitatea piețelor online. Piețele online nu ar trebui să aibă obligația de a enumera drepturile consumatorilor atunci când îi informează pe aceștia cu privire la aplicabilitatea sau inaplicabilitatea lor. Informațiile care trebuie să fie furnizate cu privire la responsabilitatea de a asigura drepturile consumatorilor depind de acordurile contractuale dintre piața online și comercianții terți relevanți. Piața online îl poate menționa pe comerciantul terț ca fiind singurul responsabil pentru asigurarea drepturilor consumatorilor sau își poate descrie responsabilitățile specifice în cazul în care își asumă responsabilitatea pentru anumite aspecte ale contractului, de exemplu livrarea bunurilor sau exercitarea dreptului de retragere. Obligația de a furniza informații despre principalii parametri care determină clasificarea rezultatelor căutării nu aduce atingere secretelor comerciale referitoare la algoritmii subiacenți. Aceste informații ar trebui să explice principalii parametri impliciți utilizați de piață, dar nu trebuie să fie prezentate într-un mod personalizat pentru fiecare căutare.

(19)  Așadar, în Directiva 2005/29/UE și în Directiva 2011/83/UE ar trebui să se prevadă cerințe specifice de transparență pentru piețele online, cu scopul de a informa consumatorii care utilizează piețele online cu privire la principalii parametri prezentați în ordinea importanței lor relative care determină clasificarea ofertelor, dacă aceștia încheie un contract cu un comerciant sau un necomerciant (de exemplu un alt consumator), dacă se aplică legislația în materie de protecție a consumatorilor și care comerciant este răspunzător de executarea contractului și de asigurarea drepturilor consumatorilor, atunci când acestea se aplică. Aceste informații ar trebui furnizate într-un mod clar și ușor de înțeles și nu numai prin intermediul unei trimiteri în clauzele și condițiile standard sau într-un document contractual similar. Cerințele privind informațiile pentru piețele online ar trebui să fie proporționale și să asigure un echilibru între un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și competitivitatea piețelor online. Piețele online nu ar trebui să aibă obligația de a enumera drepturile consumatorilor atunci când îi informează pe aceștia cu privire la aplicabilitatea sau inaplicabilitatea lor. Informațiile care trebuie să fie furnizate cu privire la responsabilitatea de a asigura drepturile consumatorilor depind de acordurile contractuale dintre piața online și comercianții terți relevanți. Piața online îl poate menționa pe comerciantul terț ca fiind singurul responsabil pentru asigurarea drepturilor consumatorilor sau își poate descrie responsabilitățile specifice în cazul în care își asumă responsabilitatea pentru anumite aspecte ale contractului, de exemplu livrarea bunurilor sau exercitarea dreptului de retragere. Obligația de a furniza informații despre principalii parametri care determină clasificarea rezultatelor căutării nu aduce atingere secretelor comerciale în conformitate cu Directiva 2016/943 referitoare la algoritmii subiacenți. Aceste informații ar trebui să explice principalii parametri impliciți utilizați de piață, dar nu trebuie să fie prezentate într-un mod personalizat pentru fiecare căutare.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Cerințele de transparență aplicabile piețelor online trebuie să fie stricte pentru a proteja consumatorul chiar și după semnarea unui contract la distanță sau negociat în afara spațiului comercial, care produce efecte obligatorii asupra consumatorului, sau după acceptarea oricărei oferte similare, în cazul în care devin disponibile informații suplimentare esențiale după momentul vânzării. Consumatorii ar trebui să fie protejați împotriva achiziționării sau utilizării unui conținut ilegal, care poate reprezenta o amenințare la adresa sănătății și siguranței acestora, și ar trebui să li se permită să utilizeze toate căile de atac disponibile, inclusiv prin intermediul mecanismelor de soluționare alternativă a litigiilor prevăzute în Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Prin urmare, aceștia ar trebui să fie informați în cazul în care cumpără un produs sau un serviciu ilegal sau în cazul în care oferta este înșelătoare. Piețele online nu dispun întotdeauna de informații care să indice dacă o ofertă sau un produs este ilegal. Cu toate acestea, atunci când află astfel de informații după vânzare, ar trebui să le împărtășească nu numai cu comercianții, ci și cu consumatorii. O astfel de cerință este în conformitate cu Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b, deoarece se va aplica numai după ce o piață online primește o notificare, îi confirmă validitatea și ia măsuri de retragere a ofertei, a produsului sau a serviciului ilegal.

 

_____________

 

1a Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum), JO L 165, 18.6.2013, p. 63.

 

1b Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b)  Trebuie remarcat faptul că site-urile de comparare a prețurilor nu clasifică și nu afișează neapărat produsele în mod obiectiv și în funcție de prețul și de calitatea acestora și că este posibil să existe o lipsă de informare în rândul consumatorilor cu privire la faptul că piețele online pot beneficia de plăți în schimbul evidențierii nejustificate a unui anumit produs sau serviciu. Prin urmare, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să monitorizeze sectoarele în care consumatorii au tendința să utilizeze site-urile de comparare a prețurilor și ar trebui să întreprindă cercetări pentru a stabili dacă clasificările efectuate de piețele online sunt înțelese corect de către consumatori. În cazul în care se constată discrepanțe, ar trebui luate măsuri specifice sectorului.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE45, piețele online nu ar trebui să aibă obligația de a verifica statutul juridic al furnizorilor terți. În schimb, piața online ar trebui să impună furnizorilor terți de produse pe piața online să indice statutul lor de comercianți sau necomercianți în sensul legislației în materie de protecție a consumatorilor și să furnizeze aceste informații pieței online.

(20)  Piețele online ar trebui să fie obligate să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că serviciile pe care le oferă nu fac obiectul unei utilizări abuzive și nu generează astfel vulnerabilitate în rândul consumatorilor. Ar trebui să existe un nivel adecvat de protecție, în concordanță cu natura produselor sau a serviciilor vândute și cu orice dovadă efectivă a prejudiciului provocat în urma vânzării. Acestea ar trebui să monitorizeze, în mod specific, activitatea care sugerează că un comerciant pretinde a fi un necomerciant pentru a influența alegerile și așteptările consumatorilor în ceea ce privește calitatea produsului sau a serviciului pe care îl achiziționează.

__________________

 

45 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

 

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Conținutul digital și serviciile digitale sunt adesea furnizate online în temeiul unor contracte în cazul cărora consumatorul nu plătește un preț, ci îi furnizează comerciantului date cu caracter personal. Serviciile digitale sunt caracterizate de implicarea continuă a comerciantului pe toată durata contractului, pentru a permite consumatorului să utilizeze serviciul, de exemplu accesarea, crearea, prelucrarea, stocarea sau distribuirea datelor în format digital. Câteva exemple de servicii digitale sunt contractele de abonament la platformele de conținut, serviciile de stocare în cloud și de webmail, platformele de comunicare socială și aplicațiile cloud. Implicarea permanentă a prestatorului de servicii justifică aplicarea normelor privind dreptul de retragere prevăzut în Directiva 2011/83/UE, care permit efectiv consumatorului să testeze serviciul și să decidă, în cursul unei perioade de 14 zile de la încheierea contractului, dacă îl păstrează sau nu. În schimb, contractele pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material se caracterizează printr-o acțiune punctuală a comerciantului prin care i se furnizează consumatorului un anumit element sau anumite elemente de conținut digital, de exemplu anumite fișiere muzicale sau video. Acest caracter punctual al furnizării conținutului digital stă la baza exceptării de la dreptul de retragere în temeiul articolului 16 litera (m) din Directiva 2011/83/UE, conform căreia consumatorul își pierde dreptul de retragere dacă executarea contractului a început, cum ar fi descărcarea sau streamingul conținutului specific.

(21)  Conținutul digital și serviciile digitale sunt adesea furnizate online în temeiul unor contracte în cazul cărora consumatorul nu plătește un preț, ci îi furnizează comerciantului date cu caracter personal. Serviciile digitale sunt caracterizate de implicarea continuă a comerciantului pe toată durata contractului, pentru a permite consumatorului să utilizeze serviciul care permite crearea, prelucrarea. accesarea sau stocarea datelor în format digital. Câteva exemple de servicii digitale sunt serviciile de partajare a materialelor video și audio și alte servicii de găzduire de fișiere, de procesare de texte sau jocuri oferite în mediul de cloud computing și pe platformele de comunicare socială. Implicarea permanentă a prestatorului de servicii justifică aplicarea normelor privind dreptul de retragere prevăzut în Directiva 2011/83/UE, care permit efectiv consumatorului să testeze serviciul și să decidă, în cursul unei perioade de 14 zile de la încheierea contractului, dacă îl păstrează sau nu. În schimb, contractele pentru furnizarea de conținut digital se caracterizează printr-o acțiune punctuală a comerciantului prin care i se furnizează consumatorului un anumit element sau anumite elemente de conținut digital, de exemplu anumite fișiere muzicale sau video. Acest caracter punctual al furnizării conținutului digital stă la baza exceptării de la dreptul de retragere în temeiul articolului 16 litera (m) din Directiva 2011/83/UE, conform căreia consumatorul își pierde dreptul de retragere dacă executarea contractului a început, cum ar fi descărcarea sau streamingul conținutului specific.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Directiva 2011/83/UE se aplică deja în cazul contractelor de furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material (de exemplu furnizarea de conținut digital online), indiferent dacă se plătește un preț în bani de către consumator sau dacă acesta furnizează date cu caracter personal. În schimb, Directiva 2011/83/UE se aplică numai contractelor de prestări de servicii, inclusiv contractelor pentru servicii digitale, în temeiul cărora consumatorul plătește sau se angajează să plătească un preț. În consecință, această directivă nu se aplică în cazul contractelor pentru servicii digitale în temeiul cărora consumatorul îi furnizează comerciantului date cu caracter personal, fără să plătească niciun preț. Având în vedere asemănările și caracterul interschimbabil ale serviciilor digitale prestate în schimbul unui preț și ale serviciilor digitale prestate în schimbul datelor cu caracter personal, acestea ar trebui să fie supuse acelorași norme în temeiul Directivei 2011/83/UE.

(22)  Directiva 2011/83/UE se aplică deja în cazul contractelor de furnizare de conținut digital, indiferent dacă se plătește un preț în bani de către consumator sau dacă acesta furnizează date cu caracter personal. În schimb, Directiva 2011/83/UE se aplică numai contractelor de prestări de servicii, inclusiv contractelor pentru servicii digitale, în temeiul cărora consumatorul plătește sau se angajează să plătească un preț. În consecință, această directivă nu se aplică în cazul contractelor pentru servicii digitale în temeiul cărora consumatorul îi furnizează comerciantului date cu caracter personal, fără să plătească niciun preț. Având în vedere asemănările și caracterul interschimbabil ale serviciilor digitale prestate în schimbul unui preț și ale serviciilor digitale prestate în schimbul datelor cu caracter personal, acestea ar trebui să fie supuse acelorași norme în temeiul Directivei 2011/83/UE.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Ar trebui asigurată coerența între domeniul de aplicare al Directivei 2011/83/UE și al [Directivei privind conținutul digital], care se aplică în cazul contractelor de furnizare de conținut digital sau de servicii digitale în temeiul cărora consumatorul îi furnizează comerciantului date cu caracter personal.

(23)  Ar trebui asigurată coerența între domeniul de aplicare al Directivei 2011/83/UE și al [Directivei privind conținutul digital], care se aplică în cazul contractelor de furnizare de conținut digital sau de servicii digitale în temeiul cărora consumatorul se angajează să îi furnizeze comerciantului date cu caracter personal.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Prin urmare, domeniul de aplicare al Directivei 2011/83/UE ar trebui extins pentru a include și contractele în temeiul cărora comerciantul prestează sau se angajează să presteze un serviciu digital consumatorului, iar consumatorul furnizează sau se angajează să furnizeze date cu caracter personal. La fel ca în cazul contractelor de furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, directiva ar trebui să se aplice în toate situațiile în care consumatorul îi furnizează sau se angajează să îi furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal furnizate de către consumator sunt prelucrate de comerciant exclusiv pentru furnizarea conținutului digital sau a serviciului digital, iar comerciantul nu prelucrează aceste date în niciun alt scop. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte Regulamentul (UE) 2016/679.

(24)  Prin urmare, domeniul de aplicare al Directivei 2011/83/UE ar trebui extins pentru a include și contractele în temeiul cărora comerciantul prestează sau se angajează să presteze un serviciu digital consumatorului, iar consumatorul furnizează sau se angajează să furnizeze date cu caracter personal. La fel ca în cazul contractelor de furnizare de conținut digital, directiva ar trebui să se aplice în toate situațiile în care consumatorul îi furnizează sau se angajează să îi furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal furnizate de către consumator sunt prelucrate de comerciant exclusiv pentru furnizarea conținutului digital sau a serviciului digital în conformitate ce [Directiva privind conținutul digital], iar comerciantul nu prelucrează aceste date în niciun alt scop. Legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal se aplică oricăror date cu caracter personal prelucrate în legătură cu contractele de furnizare de conținutul digital sau servicii digitale.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În cazul în care conținutul digital și serviciile digitale nu sunt furnizate în schimbul unui preț, Directiva 2011/83/UE nu ar trebui să se aplice nici în situațiile în care comerciantul colectează datele cu caracter personal exclusiv pentru a menține în conformitate conținutul digital sau un serviciu digital ori în scopul exclusiv al îndeplinirii cerințelor legale. Astfel de situații ar putea include cazurile în care înregistrarea consumatorului este impusă prin legile aplicabile în scopuri de securitate și de identificare sau cazurile în care dezvoltatorul unui software cu sursă deschisă colectează date de la utilizatori numai pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea software-ului cu sursă deschisă.

(25)  Pentru a asigura alinierea completă la Directiva referitoare la contractele de furnizare de conținut digital, în cazul în care conținutul digital și serviciile digitale nu sunt furnizate în schimbul unui preț, Directiva 2011/83/UE nu ar trebui să se aplice nici în situațiile în care comerciantul colectează datele cu caracter personal în scopul exclusiv al îndeplinirii cerințelor legale aplicabile comerciantului. Printre aceste situații se pot număra cazurile în care înregistrarea consumatorului este impusă de legile aplicabile în scopuri de securitate și identificare.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Directiva 2011/83/UE nu ar trebui să se aplice nici în situațiile în care comerciantul colectează numai metadate, cum ar fi adresa IP, istoricul navigărilor sau alte informații colectate și transmise, de exemplu, de cookie-uri, cu excepția cazului în care această situație este considerată un contract în temeiul legislației naționale. De asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice în situațiile în care consumatorul, fără să fi încheiat un contract cu comerciantul, este expus publicității exclusiv pentru a avea acces la un conținut digital sau la un serviciu digital. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să aibă în continuare libertatea de a extinde aplicarea normelor Directivei 2011/83/UE la astfel de situații sau de a reglementa în alt mod astfel de situații care sunt excluse din domeniul de aplicare al directivei.

(26)  Directiva 2011/83/UE nu ar trebui să se aplice situațiilor în care comerciantul colectează numai metadate, informații referitoare la dispozitivul consumatorului sau la istoria navigărilor acestuia, cu excepția cazului în care această situație este considerată a fi un contract în temeiul legislației naționale. De asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice în situațiile în care consumatorul, fără să fi încheiat un contract cu comerciantul, este expus publicității exclusiv pentru a avea acces la un conținut digital sau la un serviciu digital. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să aibă în continuare libertatea de a extinde aplicarea normelor Directivei 2011/83/UE la astfel de situații sau de a reglementa în alt mod astfel de situații care sunt excluse din domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Contractele de livrări individuale de energie în afara rețelei ar trebui exceptate de la dreptul de retragere. Din cauza fluctuațiilor prețurilor de pe piață, comerciantul ar suporta un risc de revânzare incalculabil.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Directiva 2011/83/UE prevede norme armonizate pe deplin cu privire la dreptul de retragere din contractele la distanță și contractele negociate în afara spațiilor comerciale. În acest context, două obligații concrete s-au dovedit a fi sarcini disproporționate impuse comercianților și ar trebui eliminate.

eliminat

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Prima se referă la dreptul consumatorului de a se retrage din contractele de vânzare încheiate la distanță sau în afara spațiilor comerciale chiar și după ce a utilizat bunurile mai mult decât este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestora. În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2011/83/UE, un consumator se poate retrage din achiziția online/în afara spațiilor comerciale chiar și în cazul în care acesta a utilizat bunul mai mult decât este permis; cu toate acestea, într-un astfel de caz, consumatorul poate fi responsabil în ceea ce privește orice diminuare a valorii bunului.

eliminat

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Obligația de a accepta returnarea bunurilor respective creează dificultăți pentru comercianți, care sunt nevoiți să evalueze „diminuarea valorii” bunurilor returnate și să le revândă ca bunuri de ocazie sau să le arunce. Aceasta denaturează echilibrul între un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și competitivitatea întreprinderilor, vizat de Directiva 2011/83/UE. Dreptul consumatorilor de a returna bunurile în astfel de situații ar trebui, prin urmare, eliminat. Anexa I la Directiva 2011/83/UE, intitulată „Informații privind exercitarea dreptului de retragere”, ar trebui, de asemenea, să fie ajustată în conformitate cu această modificare.

eliminat

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  A doua obligație se referă la articolul 13 din Directiva 2011/83/UE, potrivit căreia comercianții pot amâna rambursarea până la data recepționării bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis bunurile către comerciant, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Această din urmă opțiune ar putea, în anumite circumstanțe, impune efectiv comercianților să ramburseze consumatorii înainte de a fi recepționat bunurile returnate și de a fi avut posibilitatea să le verifice. Aceasta denaturează echilibrul între un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și competitivitatea întreprinderilor, vizat de Directiva 2011/83/UE. Prin urmare, ar trebui să se elimine obligația comercianților de a rambursa consumatorul doar pe baza dovezii că bunurile au fost returnate comerciantului. Anexa I la Directiva 2011/83/UE, intitulată „Informații privind exercitarea dreptului de retragere”, ar trebui, de asemenea, să fie ajustată în conformitate cu această modificare.

eliminat

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Având în vedere evoluțiile tehnologice, este necesar să se elimine mențiunea privind numărul de fax din lista mijloacelor de comunicare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2011/83/UE, deoarece faxul este utilizat rar și în mare măsură învechit. De asemenea, comercianții ar trebui să poată oferi, ca alternativă la o adresă de e-mail, și alte mijloace de comunicare online cu consumatorii, de exemplu formulare online și chat-uri, cu condiția ca astfel de mijloace alternative să permită consumatorului să păstreze conținutul comunicării pe un suport durabil, la fel ca un e-mail. Anexa I la directivă, intitulată „Informații privind exercitarea dreptului de retragere”, ar trebui, de asemenea, să fie ajustată în conformitate cu această modificare.

(38)  Având în vedere evoluțiile tehnologice, este necesar să se elimine mențiunea privind numărul de fax din lista mijloacelor de comunicare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2011/83/UE, deoarece faxul este utilizat rar și în mare măsură învechit. Având în vedere varietatea tipurilor de societăți comerciale, nu este necesar să se impună obligația de a utiliza comunicarea online în toate cazurile și de către toți comercianții. Cu toate acestea, în cazul în care comerciantul utilizează comunicarea online, informațiile de contact ar trebui furnizate consumatorului. De asemenea, comercianții ar trebui să poată alege și alte mijloace de comunicare online cu consumatorii, de exemplu formulare online și chat-uri, cu condiția ca astfel de mijloace alternative să permită consumatorului să păstreze conținutul comunicării pe un suport durabil, la fel ca un e-mail. Anexa I la directivă, intitulată „Informații privind exercitarea dreptului de retragere”, ar trebui, de asemenea, să fie ajustată în mod corespunzător.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Punctul 11 din anexa I la Directiva 2005/29/CE, care interzice publicitatea ascunsă în conținutul editorial din mass-media, ar trebui să fie ajustat pentru a clarifica faptul că aceeași interdicție se aplică și atunci când un comerciant îi furnizează unui consumator informații sub formă de rezultate ale căutării ca răspuns la o căutare online a consumatorului.

(40)  Punctul 11 din anexa I la Directiva 2005/29/CE, care interzice publicitatea ascunsă în conținutul editorial din mass-media, ar trebui să fie ajustat pentru a clarifica faptul că aceeași interdicție se aplică și atunci când un comerciant îi furnizează unui consumator informații sub formă de rezultate dispuse mult mai vizibil decât dacă ar face parte dintre rezultatele obișnuite ale căutării ca răspuns la o căutare online a consumatorului. Această poziționare vizibilă ar trebui să fie marcată în mod clar.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  Consumatorii se bazează din ce în ce mai mult pe recenziile și recomandările altor consumatori atunci când iau decizii de cumpărare. Prin urmare, inducerea în eroare a consumatorilor ar trebui considerată drept o practică comercială neloială, atunci când o recenzie este declarată autentică, deși nu s-au luat măsuri rezonabile și proporționale pentru a se asigura că aceasta reflectă experiențele reale ale consumatorilor. Astfel de măsuri ar putea include, de exemplu, mijloace tehnice pentru a verifica fiabilitatea persoanei care postează o recenzie, solicitând informații pentru a verifica dacă consumatorul a utilizat efectiv produsul și furnizând informații clare consumatorilor cu privire la modul în care sunt prelucrate recenziile, de exemplu dacă sunt publicate toate recenziile, fie ele pozitive sau negative, sau dacă acestea au fost sponsorizate sau influențate de o relație contractuală cu un comerciant.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 40 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40b)  Din același motiv, anexa I la Directiva 2005/29/CE ar trebui actualizată pentru a include anunțurile publicitare sau recomandările care oferă impresia falsă că prietenii sau cunoscuții au achiziționat, au utilizat sau au recomandat un produs, un serviciu sau un conținut digital.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează libertatea de a desfășura o activitate comercială în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislațiile și practicile naționale. Cu toate acestea, practicile de marketing din statele membre pentru produse prezentate ca fiind identice, deși, în realitate, acestea au o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite ar putea induce consumatorii în eroare și i-ar putea determinaia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o.

(41)  Comercializarea unui produs cu o prezentare identică sau aparent identică cu produsul comercializat sub aceeași marcă, dar care prezintă diferențe în ceea ce privește compoziția sau caracteristicile și când o astfel de distincție nu este marcată în mod clar și cuprinzător, astfel încât să fie imediat vizibilă pentru consumator, se consideră inducere în eroare. O astfel de practică ar trebui considerată abuzivă și, prin urmare, ar trebui adăugată pe lista practicilor comerciale înșelătoare care sunt considerate neloiale în toate situațiile în temeiul anexei I la Directiva 2005/29/CE. Cu toate acestea, un comerciant poate adapta produse aparținând aceleiași mărci pentru diferite piețe geografice din condiții obiective, cum ar fi aprovizionarea cu ingrediente locale, cerințele legislației naționale, obiectivele de reformulare sau preferințele demonstrabile ale consumatorilor, dacă acestea pot fi dovedite. Dovezi posibile pot fi testele efectuate în rândul consumatorilor cu produsul neidentificat sau testarea produselor și alte metode de determinare a unei preferințe clar demonstrate de consumatori. În cazurile în care bunurile diferă semnificativ în ceea ce privește compoziția sau caracteristicile, deși dau impresia (prin aspect, descriere sau reprezentarea lor în imagini) că sunt identice cu alte mărfuri comercializate în alt stat membru, această diferență ar trebui să fie marcată în mod clar și ușor de înțeles, astfel încâtfie vizibilă imediat pentru consumator; Cu toate acestea, în special în cazul produselor comercializate în vederea utilizării de către sugari sau copii de vârstă mică, cum ar fi alimentele pentru bebeluși, se înțelege că este foarte puțin probabil ca diferențele regionale sau preferințele gustative să se manifeste în mod clar și că acest motiv nu poate fi invocat în cazul în care comerciantul comercializează produse cu o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  O astfel de practică poate fi, așadar, calificată drept o încălcare a Directivei 2005/29/CE pe baza unei evaluări de la caz la caz a elementelor relevante. Pentru a facilita aplicarea legislației existente de către autoritățile statelor membre responsabile cu protecția consumatorilor și siguranța alimentară, în Comunicarea Comisiei din 26.9.2017 „privind aplicarea legislației UE în domeniul alimentelor și al protecției consumatorilor în cazul aspectelor legate de calitatea diferențiată a produselor – Cazul specific al produselor alimentare” s-au oferit orientări referitoare la aplicarea normelor UE în vigoare în situațiile de calitate diferențiată a produselor alimentare46.În acest context, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei elaborează în prezent o abordare comună pentru efectuarea de teste comparative asupra produselor alimentare.

eliminat

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Cu toate acestea, experiența în materie de punere în aplicare a demonstrat că, în lipsa unei dispoziții explicite, le-ar putea fi neclar consumatorilor, comercianților și autorităților naționale competente care practici comerciale ar putea contraveni Directivei 2005/29/CE. Prin urmare, Directiva 2005/29/CE ar trebui să fie modificată cu scopul de a se asigura securitate juridică atât pentru comercianți, cât și pentru autoritățile de aplicare a legii, prin abordarea explicită a practicilor de marketing care prezintă un produs ca fiind identic cu un produs comercializat în mai multe alte state membre, în cazul în care produsele respective au o compoziție și caracteristici semnificativ diferite. Autoritățile competente ar trebui să evalueze și să abordeze astfel de practici de la caz la caz, în conformitate cu dispozițiile directivei menționate. În evaluarea sa, autoritatea competentă ar trebui să ia în considerare dacă o astfel de diferențiere poate fi identificată ușor de către consumatori, dreptul comerciantului de a adapta produsele de aceeași marcă pentru diferite piețe geografice din cauza unor factori legitimi, cum ar fi disponibilitatea sau caracterul sezonier al materiilor prime, preferințele stabilite ale consumatorilor sau strategiile voluntare menite să îmbunătățească accesul la alimente sănătoase și nutritive, precum și dreptul comercianților de a oferi produse de aceeași marcă în ambalaje cu o greutate sau un volum diferit pe piețe geografice diferite.

eliminat

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  În timp ce vânzările în afara spațiilor comerciale constituie un canal de vânzare legitim și consacrat, la fel ca și vânzarea în cadrul spațiilor comerciale ale comerciantului și vânzarea la distanță, unele practici de marketing deosebit de agresive sau înșelătoare din contextul vizitelor la domiciliul consumatorului fără acordul prealabil al consumatorului sau din timpul deplasărilor comerciale pot pune presiune asupra consumatorilor pentru a face achiziții de bunuri pe care altfel nu le-ar cumpăra și/sau achiziții la prețuri excesive, care implică adesea plata imediată. Astfel de practici vizează adesea persoanele în vârstă sau alți consumatori vulnerabili. Unele state membre consideră că aceste practici sunt nedorite și că este necesar să se limiteze anumite forme și aspecte ale vânzărilor în afara spațiilor comerciale în sensul Directivei 2011/83/UE, cum ar fi practicile de marketing agresive și înșelătoare sau vânzarea unui produs în cadrul unei vizite nesolicitate la domiciliul consumatorului sau în cadrul deplasărilor comerciale, din motive privind ordinea publică sau respectarea vieții private a consumatorilor, care este protejată prin articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Prin urmare, în conformitate cu principiul subsidiarității și pentru a facilita asigurarea respectării legislației, ar trebui clarificat faptul că Directiva 2005/29/CE nu aduce atingere libertății statelor membre de a adopta dispoziții, fără să fie necesară evaluarea de la caz la caz a practicii specifice, pentru a proteja interesele legitime ale consumatorilor în ceea ce privește vizitele nesolicitate efectuate la domiciliul lor de către un comerciant pentru a le oferi sau vinde produse ori în ceea ce privește deplasările comerciale organizate de un comerciant cu scopul sau efectul de a promova sau de a vinde produse consumatorilor, atunci când aceste dispoziții sunt justificate de motive privind ordinea publică sau protecția vieții private. Dispozițiile respective ar trebui să fie proporționale și nediscriminatorii. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a notifica toate dispozițiile naționale adoptate în această privință Comisiei, astfel încât Comisia să poată să pună aceste informații la dispoziția tuturor părților interesate și să monitorizeze caracterul proporțional și legalitatea măsurilor respective.

(44)  În timp ce vânzările în afara spațiilor comerciale constituie un canal de vânzare legitim și consacrat, unele practici de marketing deosebit de agresive sau înșelătoare din contextul unor vizite persistente și nesolicitate la domiciliul consumatorului fără acordul prealabil al consumatorului sau din timpul deplasărilor comerciale pot pune presiune asupra consumatorilor pentru a face achiziții de produse pe care altfel nu le-ar cumpăra și/sau achiziții la prețuri excesive, care implică adesea plata imediată. Astfel de practici vizează adesea persoanele în vârstă sau alți consumatori vulnerabili. Prin urmare, în conformitate cu principiul subsidiarității și pentru a facilita asigurarea respectării legislației, ar trebui clarificat faptul că Directiva 2005/29/CE nu aduce atingere libertății statelor membre de a adopta dispoziții, pentru a proteja interesele legitime ale consumatorilor în ceea ce privește practici specifice asociate cu vizite persistente și nesolicitate efectuate la domiciliul lor de către un comerciant pentru a le oferi sau vinde produse ori în ceea ce privește deplasările comerciale organizate de un comerciant cu scopul sau efectul de a promova sau de a vinde produse consumatorilor, atunci când aceste dispoziții sunt proporționale, nediscriminatorii și justificate de motive prioritare în interesul public. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a notifica toate dispozițiile naționale adoptate în această privință Comisiei, astfel încât Comisia să poată să pună aceste informații la dispoziția tuturor părților interesate și să monitorizeze practicile ce fac obiectul respectivelor dispoziții naționale, precum și caracterul proporțional și legalitatea acestora.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2005/29/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – literele la, lb și lc (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 2 alineatul (1), se adaugă următoarele litere:

 

(la)  «piață online» înseamnă un prestator de servicii care le permite consumatorilor să încheie contracte online cu comercianți și consumatori printr-o interfață online;

 

(lb)  „serviciu de comparare” înseamnă un serviciu care oferă o comparație între diferitele oferte prezentate de comercianți de bunuri sau servicii către consumatori pe baza unor criterii, inclusiv prețul, caracteristicile sau recenziile, sau care identifică comercianții relevanți de bunuri, servicii sau conținut digital către consumatori, cu scopul de a facilita inițierea de tranzacții directe între comercianți și consumatori, indiferent de locul în care aceste tranzacții sunt încheiate în cele din urmă;

 

(lc)  «interfață online» înseamnă interfața online astfel cum este definită la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2018/302.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 2005/29/CE

Articolul 3 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă nu împiedică statele membre să adopte dispoziții care să protejeze interesele legitime ale consumatorilor în ceea ce privește practicile de marketing sau de vânzare agresive sau înșelătoare în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un comerciant la domiciliul unui consumator sau în ceea ce privește deplasările comerciale organizate de un comerciant cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde produse consumatorilor, cu condiția ca astfel de dispoziții să fie justificate de motive privind ordinea publică sau protecția vieții private.

Prezenta directivă nu împiedică statele membre să adopte dispoziții care să protejeze interesele legitime ale consumatorilor în ceea ce privește practicile de marketing sau de vânzare specifice, identificate drept agresive sau înșelătoare în contextul vizitelor persistente și nesolicitate efectuate de un comerciant la domiciliul unui consumator sau în ceea ce privește deplasările comerciale organizate de un comerciant cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde produse consumatorilor, cu condiția ca astfel de dispoziții să fie proporționale, nediscriminatorii și justificate de motive prioritare în interesul public.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2005/29/CE

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  La articolul 6 alineatul (2) se introduce următoarea literă (c):

eliminat

„(c)  orice activitate de marketing al unui produs ca fiind identic cu un produs comercializat în mai multe alte state membre, deși produsele respective au o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite;”

 

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Directiva 2005/29/CE

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 7 alineatul (4), se adaugă următoarea literă:

 

„(ea)  pentru produsele sau serviciile oferite pe piețele online, dacă partea terță care oferă bunurile sau serviciile este sau nu comerciant.”

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou)

Directiva 2005/29/CE

Articolul 7 – alineatele 5 a și 5 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  La articolul 7 se adaugă următoarele alineate:

 

„5a.  în cazul în care o piață online sau un serviciu de comparare oferă acces la recenzii ale produselor postate de consumatori, următoarele informații sunt considerate importante:

 

(a)  o descriere a proceselor utilizate pentru a solicita consumatorilor să facă recenzii și pentru a le publica și o confirmare cu privire la verificarea autenticității respectivelor recenzii; și

 

(b)  în cazul în care se verifică autenticitatea, o descriere a principalelor caracteristici ale modalității de control.

 

5b.  Atunci când se oferă consumatorilor posibilitatea de a căuta produse pe baza unei căutări sub formă de cuvinte cheie, o expresie sau alte date de intrare, piețele online și serviciile de comparare furnizează informații cu privire la principalii parametri, prezentați în ordinea importanței relative, care determină clasificarea ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate.”

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2005/29/CE

Articolul 11a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pe lângă cerința, prevăzută la articolul 11, de a asigura mijloace adecvate și eficiente pentru a asigura conformitatea, statele membre se asigură că consumatorii afectați de practicile comerciale neloiale au la dispoziție măsuri reparatorii contractuale și necontractuale cu scopul de a elimina efectele respectivelor practici comerciale neloiale în conformitate cu legislația lor internă.

1.  Statele membre se asigură că consumatorii afectați de practicile comerciale neloiale au la dispoziție măsuri reparatorii contractuale și necontractuale în conformitate cu legislația lor internă.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2005/29/CE

Articolul 11a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsurile reparatorii contractuale includ cel puțin posibilitatea consumatorului de a înceta unilateral contractul.

2.  Măsurile reparatorii contractuale includ posibilitatea consumatorului de a înceta unilateral contractul. De asemenea, se prevăd măsuri reparatorii contractuale suplimentare care să reflecte natura și gravitatea încălcării, inclusiv dreptul de a obține o reducere de preț sau dreptul de a obține despăgubiri pentru daune. Aceste măsuri nu aduc atingere legislației naționale sau europene care reglementează aplicarea măsurilor reparatorii.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2005/29/CE

Articolul 11a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Măsurile reparatorii necontractuale includ cel puțin posibilitatea acordării de despăgubiri pentru prejudiciile suferite de consumator.”

3.  Măsurile reparatorii necontractuale includ posibilitatea acordării de despăgubiri pentru prejudiciile suferite de consumator.”

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2005/29/CE

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de consumatori afectați, inclusiv cei din alt stat membru (alte state membre);

(b)  numărul de consumatori care au suferit prejudicii în statul membru vizat și în alte state membre, dacă aceste informații sunt puse la dispoziție în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2017/2394;

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2005/29/CE

Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a remedia prejudiciul suferit de consumatori;

(c)  orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a remedia prejudiciul suferit de consumatori, inclusiv acțiunile întreprinse de comerciant pentru a denunța încălcarea sau pentru a coopera cu instanțele sau autoritățile administrative competente;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2005/29/CE

Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  după caz, dacă încălcarea a fost săvârșită intenționat sau din neglijență;

(d)  dacă încălcarea a fost săvârșită intenționat sau din neglijență;

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2005/29/CE

Articolul 13 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  dacă comerciantul insistă că a respectat normele aplicabile de conduită sau calificările necesare;

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2005/29/CE

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre exercită competențele stabilite la prezentul articol în mod proporțional, cu eficiență și eficacitate, în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv cu principiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu garanțiile procedurale aplicabile și cu normele Uniunii privind protecția datelor, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a, și cu legislația națională.

 

_____________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2005/29/CE

Articolul 13 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care sancțiunea care urmează să fie impusă este o amendă, la stabilirea cuantumului acesteia se ține cont și de cifra de afaceri anuală și profitul net ale comerciantului, precum și de eventualele amenzi aplicate pentru aceeași încălcare sau pentru alte încălcări ale prezentei directive în alte state membre.

3.  La stabilirea cuantumului sancțiunii se ține seama și de eventualele amenzi aplicate pentru aceeași încălcare a prezentei directive în alte state membre.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2005/29/CE

Articolul 13 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că sancțiunile pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii în sensul Regulamentului (UE) 2017/2394 includ posibilitatea aplicării de amenzi, al căror cuantum maxim trebuie să fie de cel puțin 4 % din cifra de afaceri anuală a comerciantului din statul membru sau statele membre în cauză.

4.  Statele membre se asigură că sancțiunile pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii ce sunt aplicate în urma unei acțiuni coordonate lansate în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) 2017/2394 includ posibilitatea aplicării de amenzi, al căror cuantum maxim este de 10 000 000 EUR sau cel puțin 4 % din cifra de afaceri realizată de comerciant în exercițiul financiar precedent în statul membru sau statele membre în cauză, aplicându-se cuantumul care este mai mare.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2005/29/CE

Articolul 13 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când decid cu privire la alocarea veniturilor provenite din amenzi, statele membre țin seama de interesul general al consumatorilor.

5.  Statele membre utilizează veniturile provenite din amenzi pentru a îmbunătăți protecția interesului general al consumatorilor, inclusiv prin instituirea unui fond pentru măsuri reparatorii în caz de prejudicii aduse consumatorilor și, acolo unde este cazul, pentru alte tipuri de prejudicii provocate de încălcare, cum ar fi cele aduse mediului sau altor interese publice protejate.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2005/29/CE

Articolul 13 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Statele membre nu au obligația de a institui un sistem public cuprinzător de asigurare a aplicării pentru a aplica sancțiunile prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -6 (nou)

Directiva 2005/29/CE

Anexa I – punctul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-6)  În anexa I se inserează următorul punct:

 

„6a.  A afișa o reducere a prețului fără a indica prețul de referință de la care se aplică reducerea și fără a putea justifica faptul că prețul de referință a fost prețul real în ultimele 30 de zile înainte de afișarea reducerii.”

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 2005/29/CE

Anexa I – punctul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  A folosi conținutul editorial din mass-media sau a furniza informații ca răspuns la o căutare online a unui consumator pentru a promova un produs, în cazul în care comerciantul a plătit pentru a promova produsul, fără a specifica acest lucru în conținut sau în rezultatele căutării ori prin imagini sau sunete pe care consumatorul le poate identifica ușor (reportaj publicitar, plasare plătită sau includere plătită). Prezenta dispoziție nu aduce atingere Directivei 2010/13/UE48.

11.  A folosi conținutul editorial din mass-media sau a furniza informații ca răspuns la o căutare online a unui consumator pentru a promova un produs, în cazul în care comerciantul a plătit în mod direct sau indirect pentru a promova produsul sau pentru plasarea sa extrem de vizibilă prin ignorarea celorlalte rezultate principale ale căutării, fără a specifica acest lucru în mod concis, accesibil și inteligibil în conținutul respectiv sau în rezultatele căutării ori prin imagini sau sunete pe care consumatorul le poate identifica ușor (reportaj publicitar, plasare plătită sau includere plătită). Prezenta dispoziție nu aduce atingere Directivei 2010/13/UE48.

__________________

__________________

48 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

48 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Directiva 2005/29/CE

Anexa I – punctul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În anexa I se inserează următorul punct:

 

„13a. A afirma sau a crea în alt mod impresia, prin aspect, descriere sau reprezentare grafică, că un produs este identic sau aparent identic unui alt produs comercializat în alt stat membru, deși aceste produse nu sunt identice, cu excepția cazului în care diferențele dintre aceste produse sunt justificate de preferințele regionale ale consumatorilor, de sursele din care provin ingredientele locale sau de cerințele legislației interne, criterii care trebuie să fie clare și demonstrabile, iar deosebirea în cauză trebuie să fie menționată în mod clar și cuprinzător, astfel încât să poată fi observată imediat de către consumator.”

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)

Directiva 2005/29/CE

Anexa I – punctul 23 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  În anexa I se inserează următorul punct:

 

„23a.  Utilizarea unor tehnici care permit achiziționarea la scară largă a biletelor pentru evenimente, inclusiv prin aplicații informatice automate, pentru a le vinde la un preț mai mare decât valoarea lor nominală.”

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 c (nou)

Directiva 2005/29/CE

Anexa I – punctul 23 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c)  În anexa I se inserează următorul punct:

 

„23b. A afirma sau a crea în alt mod impresia că recenzia unui produs a fost realizată de un consumator care a folosit efectiv produsul, fără a se întreprinde măsuri rezonabile și proporționale prin care să se asigure faptul că recenzia în cauză reflectă experiențele unor consumatori reali.”

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 d (nou)

Directiva 2005/29/CE

Anexa I – punctul 23 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6d)  În anexa I se inserează următorul punct:

 

„23c.  Crearea impresiei false că alți consumatori au cumpărat, au utilizat sau au recomandat un anumit produs, serviciu sau conținut digital pe baza unor parametri separați, inclusiv în funcție de preferințele de marcă și de localizarea geografică.”

Justificare

Consumatorii se bazează din ce în ce mai mult pe recenziile și recomandările altor consumatori atunci când iau decizii de cumpărare. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată pentru a include o astfel de practică înșelătoare.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 2011/83/UE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  «contract de furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material» înseamnă un contract în temeiul căruia comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze un anumit conținut digital consumatorului, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestuia. Sunt incluse și contractele în temeiul cărora consumatorul îi furnizează sau se angajează să îi furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate de comerciant exclusiv pentru furnizarea conținutului digital sau pentru a se conforma cerințelor legale, iar comerciantul nu prelucrează aceste date în niciun alt scop;

(16)  «contract de furnizare de conținut digital» înseamnă un contract în temeiul căruia comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze un conținut digital consumatorului, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească un anumit preț. Sunt incluse și contractele în temeiul cărora consumatorul îi furnizează sau se angajează să îi furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate de comerciant exclusiv pentru furnizarea conținutului digital în conformitate cu [Directiva privind conținutul digital] sau pentru a se conforma cerințelor legale și comerciantul nu prelucrează aceste date în niciun alt scop;

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 2011/83/UE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  «serviciu digital» înseamnă (a) un serviciu care permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesul la date în format digital; sau (b) un serviciu care permite partajarea sau orice altă interacțiune cu date în format digital încărcate sau create de consumator și alți utilizatori ai serviciului respectiv, inclusiv partajarea de fișiere video și audio și găzduirea altor tipuri de fișiere, procesarea de text sau jocuri oferite în mediul de cloud computing și pe platformele de comunicare socială;

(17)  «serviciu digital» înseamnă (a) un serviciu care îi permite consumatorului să creeze, să stocheze sau să acceseze date în format digital; sau (b) un serviciu care permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator ori de alți utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacțiune cu aceste date;

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 2011/83/UE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  «contract de servicii digitale» înseamnă un contract în temeiul căruia comerciantul prestează sau se angajează să presteze un serviciu digital consumatorului, iar acesta plătește sau se angajează să plătească prețul acestuia. Sunt incluse și contractele în temeiul cărora consumatorul îi furnizează sau se angajează să îi furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate de comerciant exclusiv pentru prestarea serviciului digital sau pentru a se conforma cerințelor legale, iar comerciantul nu prelucrează aceste date în niciun alt scop;

(18)  «contract de servicii digitale» înseamnă un contract în temeiul căruia comerciantul prestează sau se angajează să presteze un serviciu digital consumatorului, iar acesta plătește sau se angajează să plătească un anumit preț. Sunt incluse și contractele în temeiul cărora consumatorul îi furnizează sau se angajează să îi furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate de comerciant exclusiv pentru prestarea serviciului digital în conformitate cu [Directiva privind conținutul digital] sau pentru a se conforma cerințelor legale și comerciantul nu prelucrează aceste date în niciun alt scop;

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2011/83/UE

Articolul 3 – alineatul 3 – litera k

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  la articolul 3 alineatul (3), litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

(k)  de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu excepția articolului 8 alineatul (2) și a articolelor 19 și 22;

„(k)  de prestare a unor servicii de transport de persoane, cu excepția articolului 8 alineatul (2) și a articolelor 19, 21 și 22;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=RO)

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a asigura consecvența logică a textului și pentru că este legat în mod direct de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/83/UE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  atunci când este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținuturilor digitale și a serviciilor digitale cu componentele hardware și software de care comerciantul are cunoștință sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoștință.

(h)  atunci când este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținuturilor digitale și a serviciilor digitale cu componente hardware și software ce sunt diferite de cele cu care sunt utilizate în mod normal conținutul digital sau serviciile digitale de același tip.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  adresa geografică la care este stabilit comerciantul, precum și numărul său de telefon, adresa sa de e-mail sau alte mijloace de comunicare online care să garanteze că consumatorul poate să păstreze corespondența cu comerciantul pe un suport durabil, pentru a-i permite consumatorului să contacteze rapid comerciantul și să comunice în mod eficient cu acesta. Atunci când este cazul, comerciantul furnizează, de asemenea, adresa geografică și identitatea comerciantului în contul căruia acționează;

(c)  adresa geografică la care este stabilit comerciantul, precum și numărul său de telefon, adresa sa de e-mail și alte mijloace de comunicare online, dacă există, care să garanteze că consumatorul poate să țină o evidență a contactelor cu comerciantul și să păstreze copii ale corespondenței scrise cu acesta pe un suport durabil, pentru a-i permite consumatorului să contacteze rapid comerciantul și să comunice în mod eficient cu acesta. Atunci când este cazul, comerciantul furnizează, de asemenea, adresa geografică și identitatea comerciantului în contul căruia acționează;

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6 – alineatul 1 – litera s

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s)  atunci când este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținuturilor digitale și a serviciilor digitale cu componentele hardware și software de care comerciantul are cunoștință sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoștință.

(s)  atunci când este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținuturilor digitale și a serviciilor digitale cu componente hardware și software ce sunt diferite de cele cu care sunt utilizate în mod normal conținutul digital sau serviciile digitale de același tip.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6a – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte ca un contract la distanță sau orice ofertă similară de pe o piață online să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, piața online furnizează următoarele informații:

Înainte ca un contract la distanță sau orice ofertă similară de pe o piață online să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, piața online furnizează, de asemenea, în mod clar și ușor de utilizat, fără a aduce atingere dispozițiilor din Directiva 2005/29/CE, următoarele informații:

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6a – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  principalii parametri care determină clasificarea ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate de acesta pe piața online;

eliminat

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6a – paragraful 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  dacă și în ce mod au fost folosiți algoritmi sau procese decizionale automatizate pentru a prezenta oferte sau a determina prețuri, inclusiv tehnici de personalizare a prețului.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6a – paragraful 1 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  baza de calcul a oricărei reduceri de preț pentru produsul sau serviciul indicat în căutarea efectuată pe piața online;

Justificare

Adeseori prețurile reduse oferite pe piețele online pentru călătorii, de exemplu, nu există pentru datele exacte dorite de consumator. Prin urmare, ar trebui să se furnizeze informații exacte privind reducerile de preț în rezultatele căutărilor efectuate pe piețele online.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6a – paragraful 1 – litera dc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  clasificarea, categorisirea sau gradul de calitate oficial al unui produs, după caz.

Justificare

În unele sectoare există sisteme de clasificare oficiale (de exemplu sistemul de stele aplicabil hotelurilor în sectorul turismului). Piețele online ar trebui să indice clasificarea oficială a unui produs sau serviciu, după caz.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6a – paragraful 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot menține sau introduce în legislația lor națională cerințe suplimentare privind informațiile.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6a – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După ce un contract la distanță ori în afara spațiului comercial sau orice ofertă similară de pe o piață online a început să producă efecte obligatorii asupra consumatorului și în cazul în care o piață online a fost înștiințată cu privire la o ofertă de bun sau serviciu care a fost vândut și aceasta a eliminat oferta în cauză pe motiv că este ilegală, piața online în cauză îi transmite fără întârziere consumatorului, în mod clar și ușor de înțeles, următoarele informații:

 

(a)  faptul că produsul sau serviciul vândut sau oferta aferentă este ilegală sau aparent ilegală și a fost eliminată;

 

(b)  identitatea comerciantului care a plasat oferta ce a fost eliminată;

 

(c)  motivul pentru care a fost eliminată oferta.

Justificare

Piețele online care dobândesc cunoștință de faptul că o anumită ofertă, un produs sau un serviciu de pe platforma lor este ilegal ar trebui să informeze consumatorii cu privire la potențialul caracter ilegal al ofertei, produsului sau serviciului cumpărat. O astfel de obligație ar oferi o mai bună protecție a consumatorilor, printr-o transparență mai mare.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Directiva 2011/83/UE

Articolul 6 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 6b

 

Cerințele de monitorizare pentru operatorii de piețe online

 

Operatorii de piețe online au obligația să adopte măsuri rezonabile pentru a garanta că serviciile pe care le oferă nu sunt utilizate în mod abuziv și nu lasă consumatorii într-o situație de vulnerabilitate. Se asigură un nivel adecvat de protecție proporțional cu caracterul bunurilor sau al serviciilor scoase în vânzare și cu eventualele dovezi privind prejudiciile cauzate de vânzare. În mod concret, operatorii monitorizează activitățile care dau de bănuit că un comerciant se prezintă drept un necomerciant pentru a influența alegerea consumatorilor și așteptările lor față de calitatea produsului sau serviciului pe care îl cumpără.”

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -5 (nou)

Directiva 2011/83/UE

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-5)  La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  În cazul contractelor negociate în afara spațiului comercial, comerciantul transmite informațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) consumatorului pe suport de hârtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil. Aceste informații sunt lizibile și redactate într-un limbaj simplu și inteligibil.

„1.  În cazul contractelor negociate în afara spațiului comercial, comerciantul transmite informațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) consumatorului pe un suport durabil. Aceste informații sunt lizibile și redactate într-un limbaj simplu și inteligibil.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile. În epoca digitală nu este necesar să se precizeze că toate informațiile trebuie transmise implicit pe hârtie.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -5 a (nou)

Directiva 2011/83/UE

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-5a)  La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Comerciantul furnizează consumatorului o copie a contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport de hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în conformitate cu articolul 16 litera (m).

„2.  Comerciantul furnizează consumatorului o copie a contractului semnat pe un suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în conformitate cu articolul 16 litera (m).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=RO)

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile. În epoca digitală nu este necesar să se precizeze că toate informațiile trebuie transmise implicit pe hârtie.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

Directiva 2011/83/UE

Articolul 13 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„3.  Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși bunurile, în cazul contractelor de vânzare, comerciantul poate amâna rambursarea până la data recepționării bunurilor care au făcut obiectul vânzării.”;

 

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Directiva 2011/83/UE

Articolul 13 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În ceea ce privește conținutul digital, în măsura în care acesta nu constituie date cu caracter personal, care a fost încărcat sau creat de consumator utilizând conținutul digital sau serviciul digital furnizat de către comerciant, comerciantul respectă obligațiile și poate exercita drepturile prevăzute în [Directiva privind conținutul digital].

5.  În ceea ce privește conținutul digital, în măsura în care acesta nu constituie date cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator utilizând conținutul digital sau serviciul digital furnizat de către comerciant, comerciantul respectă obligațiile și poate exercita drepturile prevăzute în [Directiva privind conținutul digital].

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – subpunctul 1

Directiva 2011/83/UE

Articolul 14 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„După încetarea contractului, consumatorul se abține de la utilizarea conținutului digital sau a serviciului digital și de la punerea acestuia la dispoziția terților.”;

 

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – subpunctul 1 a (nou)

Directiva 2011/83/UE

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Se introduce următorul alineat:

 

„2a. După încetarea contractului, consumatorul se abține de la utilizarea conținutului digital sau a serviciului digital și de la punerea acestuia la dispoziția terților.”

[a se vedea amendamentul la articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2011/83/UE.]

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – subpunctul 1 a (nou)

Directiva 2011/83/UE

Articolul 16 – paragraful 1 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b)  furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care comerciantul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

„(b)  furnizarea de bunuri, servicii sau energie în afara rețelei al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară, de pe piața materiilor prime sau a energiei pe care comerciantul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=RO)

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – subpunctul 1 b (nou)

Directiva 2011/83/UE

Articolul 16 – paragraful 1 – litera h

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1b)  La alineatul (1), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

(h)  contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod specific comerciantului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, comerciantul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare;

„(h)  contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod specific comerciantului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere sau alte lucrări de asemenea cu caracter urgent. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, comerciantul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=RO)

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – subpunctul 3

Directiva 2011/83/UE

Articolul 16 – paragraful 1 – litera n

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  se adaugă următoarea literă:

eliminat

„(n)  livrarea de bunuri asupra cărora consumatorul a efectuat manipulări, în cursul perioadei de retragere, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării bunurilor.”

 

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2011/83/UE

Articolul 24 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de consumatori afectați, inclusiv cei din alt stat membru (alte state membre);

(b)  numărul de consumatori care au suferit prejudicii în statul membru vizat și în alte state membre, dacă aceste informații sunt puse la dispoziție în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2017/2394;

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2011/83/UE

Articolul 24 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a remedia prejudiciul suferit de consumatori;

(c)  orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a remedia prejudiciul suferit de consumatori, inclusiv acțiunile întreprinse de comerciant pentru a denunța încălcarea sau pentru a coopera cu instanțele sau autoritățile administrative competente;

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2011/83/UE

Articolul 24 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  după caz, dacă încălcarea a fost săvârșită intenționat sau din neglijență;

(d)  dacă încălcarea a fost săvârșită intenționat sau din neglijență;

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2011/83/UE

Articolul 24 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  dacă comerciantul insistă că a respectat normele aplicabile de conduită sau calificările necesare;

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2011/83/UE

Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre exercită competențele stabilite la prezentul articol în mod proporțional, cu eficiență și eficacitate, în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv cu principiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu garanțiile procedurale aplicabile și cu normele Uniunii privind protecția datelor, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679, și cu legislația națională.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2011/83/UE

Articolul 24 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care sancțiunea care urmează să fie impusă este o amendă, la stabilirea cuantumului acesteia se ține cont și de cifra de afaceri anuală și profitul net ale comerciantului, precum și de eventualele amenzi aplicate pentru aceeași încălcare sau pentru alte încălcări ale prezentei directive în alte state membre.

3.  La stabilirea cuantumului sancțiunii se ține seama și de eventualele amenzi aplicate pentru aceeași încălcare a prezentei directive în alte state membre.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2011/83/UE

Articolul 24 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că sancțiunile pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii în sensul Regulamentului (UE) 2017/2394 includ posibilitatea aplicării de amenzi, al căror cuantum maxim trebuie să fie de cel puțin 4 % din cifra de afaceri anuală a comerciantului din statul membru sau statele membre în cauză.

4.  Statele membre se asigură că sancțiunile pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii ce sunt aplicate în urma unei acțiuni coordonate lansate în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) 2017/2394 includ posibilitatea aplicării de amenzi, al căror cuantum maxim este de 10 000 000 EUR sau cel puțin 4 % din cifra de afaceri realizată de comerciant în exercițiul financiar precedent în statul membru sau statele membre în cauză, aplicându-se cuantumul care este mai mare.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2011/83/UE

Articolul 24 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Atunci când decid cu privire la alocarea veniturilor provenite din amenzi, statele membre țin seama de interesul general al consumatorilor.

5.  Statele membre utilizează veniturile provenite din amenzi pentru a îmbunătăți protecția interesului general al consumatorilor, inclusiv prin instituirea unui fond pentru măsuri reparatorii în caz de prejudicii aduse consumatorilor și, acolo unde este cazul, pentru alte tipuri de prejudicii provocate de încălcare, cum ar fi cele aduse mediului sau altor interese publice protejate.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2011/83/UE

Articolul 24 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Statele membre nu au obligația de a institui un sistem public cuprinzător de asigurare a aplicării pentru a aplica sancțiunile prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – subpunctul 1 – litera a

Directiva 2011/83/UE

Anexa I – punctul A

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în partea A, al treilea paragraf din secțiunea „Dreptul de retragere” se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați [2] cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract utilizând o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail). În acest scop, puteți folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie. [3]”

 

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – subpunctul 1 – litera c

Directiva 2011/83/UE

Anexa I – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în secțiunea „Instrucțiuni de completare”, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„[4.] În cazul contractelor de vânzare în care nu v-ați oferit să recuperați bunurile în caz de retragere, introduceți următoarele: «Putem amâna rambursarea până când vom recepționa bunurile.»”

 

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – subpunctul 1 – litera d

Directiva 2011/83/UE

Anexa I – punctul 5 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  la punctul 5 din secțiunea „Instrucțiuni de completare”, litera (c) se elimină;

eliminat

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 93/13/CEE

Articolul 8b – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de consumatori afectați, inclusiv cei din alt stat membru (alte state membre);

(b)  numărul de consumatori care au suferit prejudicii în statul membru vizat și în alte state membre, dacă aceste informații sunt puse la dispoziție în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2017/2394;

[Referința din antet referitoare la actul de modificare (Articolul 8b – alineatul 2 – litera b) corespunde de fapt Articolului 8b alineatul (2) litera (c) din propunerea Comisiei. Această discrepanță este cauzată de numerotarea incorectă în propunerea Comisiei în versiunea RO.]

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 93/13/CEE

Articolul 8b – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a remedia prejudiciul suferit de consumatori;

(c)  orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a remedia prejudiciul suferit de consumatori, inclusiv acțiunile întreprinse de comerciant pentru a denunța încălcarea sau pentru a coopera cu instanțele sau autoritățile administrative competente;

[Referința din antet referitoare la actul de modificare (Articolul 8b – alineatul 2 – litera c) corespunde de fapt Articolului 8b alineatul (2) litera (d) din propunerea Comisiei. Această discrepanță este cauzată de numerotarea incorectă în propunerea Comisiei în versiunea RO.]

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 93/13/CEE

Articolul 8b – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  după caz, dacă încălcarea a fost săvârșită intenționat sau din neglijență;

(d)  dacă încălcarea a fost săvârșită intenționat sau din neglijență;

[Referința din antet referitoare la actul de modificare (Articolul 8b – alineatul 2 – litera d) corespunde de fapt Articolului 8b alineatul (2) litera (e) din propunerea Comisiei. Această discrepanță este cauzată de numerotarea incorectă în propunerea Comisiei în versiunea RO.]

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 93/13/CEE

Articolul 8b – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  dacă comerciantul insistă că a respectat normele aplicabile de conduită sau calificările necesare;

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 93/13/CEE

Articolul 8b – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre exercită competențele stabilite la prezentul articol în mod proporțional, cu eficiență și eficacitate, în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv cu principiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu garanțiile procedurale aplicabile și cu normele Uniunii privind protecția datelor, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679, și cu legislația națională.

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 93/13/CEE

Articolul 8b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care sancțiunea care urmează să fie impusă este o amendă, la stabilirea cuantumului acesteia se ține cont și de cifra de afaceri anuală și profitul net ale comerciantului, precum și de eventualele amenzi aplicate pentru aceeași încălcare sau pentru alte încălcări ale prezentei directive în alte state membre.

3.  La stabilirea cuantumului sancțiunii se ține seama și de eventualele amenzi aplicate pentru aceeași încălcare a prezentei directive în alte state membre.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 93/13/CEE

Articolul 8b – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că sancțiunile pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii în sensul Regulamentului (UE) 2017/2394 includ posibilitatea aplicării de amenzi, al căror cuantum maxim trebuie să fie de cel puțin 4 % din cifra de afaceri anuală a comerciantului din statul membru sau statele membre în cauză.

4.  Statele membre se asigură că sancțiunile pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii ce sunt aplicate în urma unei acțiuni coordonate lansate în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) 2017/2394 includ posibilitatea aplicării de amenzi, al căror cuantum maxim este de 10 000 000 EUR sau cel puțin 4 % din cifra de afaceri realizată de comerciant în exercițiul financiar precedent în statul membru sau statele membre în cauză, aplicându-se cuantumul care este mai mare.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 93/13/CEE

Articolul 8b – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Atunci când decid cu privire la alocarea veniturilor provenite din amenzi, statele membre țin seama de interesul general al consumatorilor.

5.  Statele membre utilizează veniturile provenite din amenzi pentru a îmbunătăți protecția interesului general al consumatorilor, inclusiv prin instituirea unui fond pentru măsuri reparatorii în caz de prejudicii aduse consumatorilor și, acolo unde este cazul, pentru alte tipuri de prejudicii provocate de încălcare, cum ar fi cele aduse mediului sau altor interese publice protejate.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 93/13/CEE

Articolul 8b – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Statele membre nu au obligația de a institui un sistem public cuprinzător de asigurare a aplicării pentru a aplica sancțiunile prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 98/6/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de consumatori afectați, inclusiv cei din alt stat membru (alte state membre);

(b)  numărul de consumatori care au suferit prejudicii în statul membru vizat și în alte state membre, dacă aceste informații sunt puse la dispoziție în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2017/2394;

[Referința din antet referitoare la actul de modificare (Articolul 8 – alineatul 2 – litera b) corespunde de fapt Articolului 8 alineatul (2) litera (j) din propunerea Comisiei. Această discrepanță este cauzată de numerotarea incorectă în propunerea Comisiei în versiunea RO.]

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 98/6/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a remedia prejudiciul suferit de consumatori;

(c)  orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a remedia prejudiciul suferit de consumatori, inclusiv acțiunile întreprinse de comerciant pentru a denunța încălcarea sau pentru a coopera cu instanțele sau autoritățile administrative competente;

[Referința din antet referitoare la actul de modificare (Articolul 8 – alineatul 2 – litera c) corespunde de fapt Articolului 8 alineatul (2) litera (k) din propunerea Comisiei. Această discrepanță este cauzată de numerotarea incorectă în propunerea Comisiei în versiunea RO.]

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 98/6/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  după caz, dacă încălcarea a fost săvârșită intenționat sau din neglijență;

(d)  dacă încălcarea a fost săvârșită intenționat sau din neglijență;

[Referința din antet referitoare la actul de modificare (Articolul 8 – alineatul 2 – litera d) corespunde de fapt Articolului 8 alineatul (2) litera (l) din propunerea Comisiei. Această discrepanță este cauzată de numerotarea incorectă în propunerea Comisiei în versiunea RO.]

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 98/6/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  dacă comerciantul insistă că a respectat normele aplicabile de conduită sau calificările necesare;

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 98/6/CE

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre exercită competențele stabilite la prezentul articol în mod proporțional, cu eficiență și eficacitate, în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv cu principiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu garanțiile procedurale aplicabile și cu normele Uniunii privind protecția datelor, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679, și cu legislația națională.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 98/6/CE

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care sancțiunea care urmează să fie impusă este o amendă, la stabilirea cuantumului acesteia se ține cont și de cifra de afaceri anuală și profitul net ale comerciantului, precum și de eventualele amenzi aplicate pentru aceeași încălcare sau pentru alte încălcări ale prezentei directive în alte state membre.

3.  La stabilirea cuantumului sancțiunii se ține seama și de eventualele amenzi aplicate pentru aceeași încălcare a prezentei directive în alte state membre.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 98/6/CE

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că sancțiunile pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii în sensul Regulamentului (UE) 2017/2394 includ posibilitatea aplicării de amenzi, al căror cuantum maxim trebuie să fie de cel puțin 4 % din cifra de afaceri anuală a comerciantului din statul membru sau statele membre în cauză.

4.  Statele membre se asigură că sancțiunile pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii ce sunt aplicate în urma unei acțiuni coordonate lansate în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) 2017/2394 includ posibilitatea aplicării de amenzi, al căror cuantum maxim este de 10 000 000 EUR sau cel puțin 4 % din cifra de afaceri realizată de comerciant în exercițiul financiar precedent în statul membru sau statele membre în cauză, aplicându-se cuantumul care este mai mare.

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 98/6/CE

Articolul 8 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Atunci când decid cu privire la alocarea veniturilor provenite din amenzi, statele membre țin seama de interesul general al consumatorilor.

5.  Statele membre utilizează veniturile provenite din amenzi pentru a îmbunătăți protecția interesului general al consumatorilor, inclusiv prin instituirea unui fond pentru măsuri reparatorii în caz de prejudicii aduse consumatorilor și, acolo unde este cazul, pentru alte tipuri de prejudicii provocate de încălcare, cum ar fi cele aduse mediului sau altor interese publice protejate.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – paragraful 1

Directiva 98/6/CE

Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Statele membre nu au obligația de a institui un sistem public cuprinzător de asigurare a aplicării pentru a aplica sancțiunile prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Aplicația pentru drepturile consumatorilor europeni

 

1.  Până la 1 ianuarie 2021, Comisia elaborează o aplicație mobilă pentru a servi drept punct de contact pentru cetățenii care caută informații cu privire la drepturile lor în calitate de consumatori și pentru consumatorii care doresc soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiilor vizate de Regulamentul (UE) nr. 524/2013 și asistență în depunerea plângerilor prin intermediul Rețelei centrelor europene pentru consumatori.

 

2.  Aplicația mobilă menționată la alineatul (1) are următoarele funcții:

 

(a)  pune la dispoziție un formular electronic de reclamație care poate fi completat de consumator;

 

(b)  transmite formularul de reclamație completat platformei SOL instituită prin Regulamentul (UE) nr. 524/2013 sau Centrului european pentru consumatori competent, în funcție de părțile implicate;

 

(c)  pune la dispoziție informații exacte și actualizate într-un mod clar, inteligibil și ușor accesibil cu privire la drepturile consumatorilor și la garanțiile legate de achiziționarea de bunuri și servicii.

(1)

JO C 440, 6.12.2018, p. 66.


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul consideră că, în multe domenii, propunerea Comisiei reprezintă o bază bună, aducând reforme satisfăcătoare în urma rezultatului exercițiului REFIT.

Prin urmare, proiectul de raport nu propune multe modificări semnificative ale abordării inițiale a Comisiei, cu excepția uneia dintre cele mai controversate chestiuni: modificarea dreptului de retragere.

Raportorul înțelege și este conștient de necesitatea de a găsi un echilibru între drepturile conferite consumatorilor și așteptările față de întreprinderi. Există exemple în care o minoritate a consumatorilor a abuzat de dreptul de retragere în forma sa actuală. Aceasta poate fi o problemă pentru întreprinderile mici, raportorul rămânând deschis la moduri alternative de atenuare care pot fi introduse pentru acestea.

Cu toate acestea, propunerea prezentată de Comisie transmite un semnal negativ consumatorilor și, în opinia raportorului, subminează creșterea în sectorul comerțului electronic. Pe măsură ce avansăm în ceea ce privește strategia privind piața unică digitală, raportorul consideră, de asemenea, că trebuie să ne asigurăm că instrumentele legislative sprijină cetățenii și întreprinderile în activitățile lor online. În special în acest domeniu, vânzarea de bunuri online este facilitată de capacitatea consumatorilor de a-și exercita ușor și simplu dreptul de retragere. Orice schimbare a rolurilor riscă să descurajeze achizițiile online, ceea ce, în opinia raportorului, ar agrava situația pentru toate părțile.

În ceea ce privește sancțiunile, raportorul propune mai multe modificări pentru motive de claritate. În special, raportorul propune să se reflecte mai clar în articole poziția exprimată în considerentele privind momentul în care se poate impune o amendă bazată pe cifra de afaceri. În articolele respective, acest lucru nu este în mod clar corelat cu ocaziile în care a existat o acțiune reușită în temeiul regulamentului CPC, fapt clarificat acum.

Raportorul propune, de asemenea, să se dezvolte modul în care Comisia ar putea să se asigure că sancțiunile promovează interesele consumatorilor. În opinia raportorului, sancțiunile sunt adesea doar tangențial, sau chiar deloc, în beneficiul persoanelor care au suferit un prejudiciu. Iată un exemplu recent: proprietarii de autoturisme Volkswagen afectați nu văd niciun efect dacă o amendă este percepută de un guvern național sau nu, iar prejudiciul adus mediului nu va fi neapărat remediat în mod direct ca urmare a amenzii. Raportorul propune, prin urmare, o corelație mai clară între veniturile obținute din amenzi și acțiunile concrete în sprijinul consumatorilor afectați.

Raportorul propune o serie de noi clarificări cu privire la dispozițiile referitoare la vizite comerciale nesolicitate, pentru a defini mai bine condițiile în care statele membre pot alege să introducă restricții. Ar trebui să fie clar că nu este vorba de o discuție cu privire la avantajele sau dezavantajele vânzărilor din ușă în ușă, ci mai degrabă o dispoziție specifică pentru a aborda cazurile de practici agresive sau înșelătoare care pot apărea.

În ceea ce privește calitatea diferențiată a produselor, raportorul a luat act cu atenție de rezultatele preliminare ale raportului din proprie inițiativă referitor la calitatea diferențiată a produselor elaborat de Comisia IMCO. În raport se constata că unele dintre propunerile Comisiei ar putea fi îmbunătățite. Cu toate acestea, în raport nu au fost formulate recomandări concrete cu privire la aceste îmbunătățiri. Raportorul consideră că textul ar putea fi îmbunătățit prin trimiteri mai clare la metodologii armonizate la nivel european, modificare ce este introdusă în considerente.

În ceea ce privește obligațiile privind transparența piețelor online, raportorul introduce două clarificări.

Prima se referă la reclamele care apar în rezultatele căutării. Raportorul este de acord cu Comisia că acest lucru ar trebui clarificat; cu toate acestea, există situații în care „plățile efectuate” ar reprezenta unul dintre criteriile de clasificare a rezultatelor. În aceste cazuri, plata nu este parametrul dominant și, prin urmare, nu pare adecvat ca acestea să fie tratate în același mod ca reclamele plătite. În cazul reclamei, în schimbul unei sume plătite, anumite cuvinte-cheie determină afișarea reclamei pe pagină indiferent de algoritmul de căutare al pieței online. Propunerea raportorului urmărește să reflecte acest din urmă exemplu, pe care îl înțelege ca fiind și intenția Comisiei.

A doua clarificare este legată de rezumatul care trebuie pus la dispoziție de piața online al principalilor parametri care determină clasamentul rezultatelor căutării. În acest caz, raportorul consideră că este mai bine ca informațiile să fie mai puțin stufoase. Informațiile pentru consumatori ar trebui să fie ușor de înțeles și relevante pentru ce este afișat pe ecran. Nu este extrem de util pentru consumatori să primească douăsprezece pagini de descriere a modului în care funcționează motorul de căutare, în special în cazul în care se grăbesc. În mod similar, consumatorul are, în general, posibilitatea de reformulare a rezultatelor căutării folosind filtrele și butoanele de reordonare disponibile pe site. Prin urmare, raportorul consideră că este suficient ca piețele online să enumere parametrii principali și că o descriere detaliată nu este necesară.

În cele din urmă, raportorul a introdus o propunere referitoare la funcționarea platformei SOL și la activitatea centrelor europene pentru consumatori. Raportorul consideră că vizibilitatea și exercitarea drepturilor consumatorilor ar putea fi sprijinite prin introducerea unei aplicații mobile. Aplicația ar deservi două scopuri: (a) ca un punct de referință facil pentru persoanele care doresc să înțeleagă și să aplice drepturile lor în calitate de consumatori; și (b) ca un al doilea punct de intrare pentru serviciile de asistență și de soluționare a litigiilor oferite de platforma SOL și centrele europene ale consumatorilor. Aplicația nu ar îndeplini nicio funcție dincolo de transmiterea plângerilor către entitatea corespunzătoare. Totuși, pentru mulți consumatori aceste sisteme și servicii nu sunt bine cunoscute și, prin urmare, acest serviciu de identificare și orientare ar reprezenta o valoare adăugată pentru ei.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme

Referințe

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Data prezentării la PE

11.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Raportori

Data numirii

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

David Borrelli

Data depunerii

28.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 februarie 2019Notă juridică