Postopek : 2018/0267(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0030/2019

Predložena besedila :

A8-0030/2019

Razprave :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0063

PRIPOROČILO     ***
PDF 198kWORD 64k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: João Ferreira

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10858/2018),

–  ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) (10856/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0387/2018),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ... o osnutku sklepa(1),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo ter mnenj Odbora za razvoj in Odbora za proračun (A8-0030/2019),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Slonokoščene obale.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Slonokoščena obala je država z več kot 20 milijoni prebivalcev in več kot 60 etničnimi skupinami. Pred kratkim je doživela burno državljansko vojno, zaradi katere se je strašna družbena neenakost še povečala. Indeks razvoja te države in drugi socialni kazalniki kažejo skrb vzbujajočo sliko – ima na primer eno najvišjih stopenj umrljivosti dojenčkov na svetu (85 smrti na tisoč rojstev), več kot 50 % prebivalstva je nepismenega, skoraj 90 % zaposlitev pa je neformalnih.

Čeprav njen ribiški sektor le malo prispeva h gospodarstvu in predstavlja manj kot 1 % BDP, je pomemben kot vir hrane in za družbo kot celoto. Slonokoščena obala je odvisna od uvoza ribiških proizvodov za prehrano prebivalstva. Tudi če se bo ulov lokalne flote spet povečal, njegova raven ne bo zadovoljila potreb države po ribah.

Obrtni in priobalni ribolov ter ribolov v celinskih vodah predstavljajo dve tretjini ulova. Lokalna flota je sestavljena pretežno iz kanujev dolžine od 6 do 20 metrov. Leta 2014 jih je bilo registriranih 13 000. Zato ribiška industrija v tej državi, zlasti mali ribolov, potrebuje strukturno podporo, da bi lahko učinkoviteje prispevala k nacionalnemu razvoju in potrebam po hrani.

Prvi sporazum o ribolovu sta Republika Slonokoščena obala Evropska skupnost sklenili leta 1990. Veljavni sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju je bil sklenjen leta 2007 za 6 let in se samodejno podaljšuje za 6-letna obdobja. Gre za sporazum o ulovu tunov, ki plovilom EU omogoča ribolov v vodah Slonokoščene obale in je del sporazumov o ribolovu tune v Zahodni Afriki.

5 let starejši protokol, ki je veljal do 30. junija 2018, je plovilom Unije zagotavljal ribolovne možnosti v vodah Slonokoščene obale, in sicer 28 plovilom za ribolov tuna s plavarico (16 iz Španije in 12 iz Francije) in 10 plovilom s površinskimi parangali (7 iz Španije in 3 iz Portugalske). Letni finančni prispevek je znašal 680 000 EUR, vključno z 257 500 EUR letno (37,8 % vseh sredstev) za podporo ribiškemu sektorju Slonokoščene obale.

V drugem krogu pogajanj, ki je potekal od 13. do 16. marca 2018, sta EU in Republika Slonokoščena obala zaključili pogajanja o novem protokolu za obdobje 6 let (2018–2024) od datuma začetka njegove začasne uporabe, tj. od datuma podpisa.

V novem protokolu se upoštevajo predhodne in naknadne ocene predhodnega protokola (2013–2018). Z oceno je bilo ugotovljeno, da se sektor EU za ribolov tunov močno zanima za ribolov v Slonokoščeni obali in da bi obnovitev protokola pomagala okrepiti spremljanje in nadzor ter prispevala k boljšemu upravljanju ribištva v regiji. Predvideni novi protokol je zaradi pomena Abidžana kot enega glavnih pristanišč za iztovarjanje in predelavo v zahodni Afriki toliko pomembnejši tako za sektor ribolova tuna Unije kot za partnersko državo.

Glavni cilj novega protokola je, kot v predhodnih, plovilom Unije zagotoviti ribolovne možnosti v vodah Slonokoščene obale na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku. Protokol bo Evropski uniji in Republiki Slonokoščeni obali prav tako omogočil tesnejše sodelovanje pri spodbujanju odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Slonokoščene obale ter podprl prizadevanja Slonokoščene obale za razvoj njenega modrega gospodarstva, kar je v interesu obeh pogodbenic.

Novi protokol določa ribolovne možnosti za plovila Unije v vodah Slonokoščene obale za 28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko in 8 plovil za ribolov s površinskimi parangali.

Letni finančni prispevek znaša 682 000 EUR in temelji na:

(a)  referenčni tonaži 5500 ton, za katero je bil določen letni znesek, povezan z dostopom, v višini 330 000 EUR za prvi dve leti uporabe protokola in 275 000 EUR za preostala leta (tretje do šesto leto);

(b)  podpori razvoju sektorske ribiške politike v Republiki Slonokoščeni obali v višini 352 000 EUR na leto za prvi dve leti uporabe protokola in 407 000 EUR za preostala leta (tretje do šesto leto). Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne politike trajnostnega upravljanja ribolovnih virov na celinskih in pomorskih ribolovnih območjih Slonokoščene obale.

Primerjalna razpredelnica med protokoloma med Evropsko unijo in Slonokoščeno obalo za obdobji 2013–2018 in 2018–2024

 

Protokol 2013-2018

Protokol 2018-2024

 

Finančno nadomestilo

680 000 EUR na leto

682 000 EUR na leto

 

Referenčna tonaža

6500 ton na leto

5500 ton na leto

 

Kategorije plovil

28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko

10 plovil za ribolov s površinskim parangalom

28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko

8 plovil za ribolov s površinskim parangalom

 

Poročevalec želi poudariti, da prispevki za podporo razvoju sektorske ribiške politike Slonokoščene obale znašajo od 51,6 % do 59,7 % celotnega zneska, kar v odstotkih pomeni velik in naraščajoč prispevek v primerjavi s prejšnjim protokolom. Podpora razvoju sektorja dejansko prispeva k trajnosti partnerske države, krepi njeno operativno neodvisnost, spodbuja njeno razvojno strategijo in zagotavlja njeno suverenost, v nasprotju z neokolonialnim stališčem „plačaj in odnesi“, ki do skrajne meje izkorišča vire in skupnosti ter je pogosta realnost partnerstev s tretjimi državami.

Pri ocenjevanju izvajanja protokola bi morala Komisija vedno upoštevati, da Republika Slonokoščena obala izvaja jasno opredeljeno strateško politiko, katere cilj je povečati zmogljivosti za nadzor in spremljanje staležev rib in ribolova, ki se izvaja v njenih vodah (s posebnim poudarkom na ukrepih za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu), izboljšati razpoložljivo znanstveno znanje o lokalnih morskih ekosistemih in staležih rib v njenih vodah ter razviti lokalni neindustrijski ribolov in skupnosti, ki so odvisne od njega, s čimer bi povečali njihov prispevek h gospodarstvu, izboljšali varnost na krovu in prihodke ribičev ter podprli razvoj lokalnih zmogljivosti za predelavo in trženje rib, bodisi za oskrbo domačega trga ali za izvoz.

Poročevalec priporoča, naj Parlament odobri sklenitev protokola, saj je zelo pomemben za Slonokoščeno obalo in za flote EU, ki lovijo v njenih vodah.

Vendar meni, da je treba opraviti bolj natančno oceno in pregled sporazuma, njegovega ozadja in obetov za prihodnost. Ob upoštevanju vloge in pristojnosti Parlamenta na tem področju poročevalec meni, da je primerno in potrebno sprejeti nezakonodajno resolucijo o tem sporazumu, ki naj vsebuje pripombe in priporočila, ki naj jih Komisija upošteva v celotnem obdobju trajanja protokola ter pri pogajanjih za njegovo podaljšanje.

Poročevalec želi poudariti nekaj točk, ki jim je treba po njegovem mnenju nameniti posebno pozornost.

Čeprav je bil prvi sporazum o ribištvu med EU in Republiko Slonokoščeno obalo podpisan pred 28 leti, so dosedanji dosežki na področju sektorskega sodelovanja zelo skromni. To se mora spremeniti. Sporazum mora spodbujati pristen trajnostni razvoj ribiškega sektorja Slonokoščene obale ter industrijskih in drugih povezanih dejavnosti, s povečanjem dodane vrednosti od izkoriščanja naravnih virov, ki bo ostala državi.

Vzpostaviti je treba boljšo povezavo med pomočjo sektorju na podlagi ribiškega sporazuma in instrumenti, ki so na voljo na podlagi razvojnega sodelovanja, zlasti Evropskega razvojnega sklada, prek ustreznega nacionalnega ali regionalnega načrtovanja v okviru regije Zahodna Afrika.

Poročevalec meni, da mora Evropska komisija sprejeti potrebne ukrepe (tudi morebitni pregled in okrepitev tistega sklopa sporazuma, ki zadeva sektorsko pomoč, ter oblikovanje novih, učinkovitejših pogojev za povečanje stopnje črpanja te pomoči) in zagotoviti preobrat trenda zadnjih desetletij.

Kot v drugih državah v regiji je treba povečati število in izboljšati zanesljivost informacij o ulovu ter na splošno o ohranjanju ribolovnih virov ter podpreti razvoj zmogljivosti Slonokoščene obale za pridobivanje teh podatkov.

Nazadnje poročevalec poudarja, da mora biti Parlament nemudoma in izčrpno seznanjen z vsemi fazami postopka v zvezi s protokolom ali njegovim podaljšanjem. Parlamentu in Svetu bi bilo treba vsako leto predložiti poročilo o rezultatih večletnega sektorskega programa iz člena 4 protokola in o izpolnjevanju obveznosti poročanja o ulovu.


MNENJE Odbora za proračun (11.12.2018)

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

COM(2018)0503 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Pripravljavka mnenja: Heidi Hautala

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je na podlagi ustreznih pogajalskih smernic opravila pogajanja z vlado Slonokoščene obale za sklenitev novega protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo. Po koncu pogajanj je bil 16. marca 2018 parafiran nov protokol. Protokol zajema šestletno obdobje od datuma začetka njegove začasne uporabe, to je od datuma njegovega podpisa, kot je navedeno v členu 13 Protokola.

Zadnji protokol k Sporazumu je začel veljati 1. julija 2013 in prenehal veljati 30. junija 2018.

Glavni cilj novega protokola je plovilom Unije zagotoviti ribolovne možnosti v vodah Slonokoščene obale na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku. Pri novem protokolu se upoštevajo rezultati ocene zadnjega protokola (2013–2018) in v prihodnost usmerjene ocene smotrnosti sklenitve novega protokola. Obe oceni so izvedli zunanji strokovnjaki. Protokol bo Evropski uniji in Republiki Slonokoščeni obali prav tako omogočil tesnejše sodelovanje pri spodbujanju odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Slonokoščene obale ter podprl prizadevanja Slonokoščene obale za razvoj modrega gospodarstva, kar je v interesu obeh pogodbenic.

Letni finančni prispevek znaša 682 000 EUR in temelji na:

•  referenčni tonaži 5500 ton, za katero je bil določen letni znesek, povezan z dostopom, v višini 330 000 EUR za prvi dve leti uporabe Protokola in 275 000 EUR za preostala leta (tretje do šesto leto);

•  podpori razvoju sektorske ribiške politike v Republiki Slonokoščeni obali v višini 352 000 EUR na leto za prvi dve leti uporabe Protokola in 407 000 EUR za preostala leta (tretje do šesto leto). Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne politike trajnostnega upravljanja ribolovnih virov na celinskih in pomorskih ribolovnih območjih Slonokoščene obale.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

Poleg tega se Evropska komisija poziva, naj se v dialogu z lokalnimi organi še naprej osredotoča na zagotavljanje, da bodo zlasti lokalne predelovalke rib uživale ugodnosti iz Sporazuma, da bodo lahko zaslužile dovolj za preživetje ter v celoti prispevale k lokalni prehranski varnosti in razvoju. 

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Slonokoščeno obalo in Evropsko skupnostjo (2018–2024)

Referenčni dokumenti

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

10.9.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Heidi Hautala

9.7.2018

Obravnava v odboru

5.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali)

1

0

ENF

Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za razvoj (18.12.2018)

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Pripravljavka mnenja: Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta protokol med EU in Republiko Slonokoščeno obalo mora biti skladen z novo uredbo o skupni ribiški politiki, ki zlasti poudarja trajnostno ribištvo in dobro upravljanje, hkrati pa priznava, da je pomembno uskladiti skupno ribiško politiko in cilje EU na področju razvojnega sodelovanja.

Protokol velja šest let in s tem omogoča določeno stabilnost.

Po podatkih Komisije ribolovne možnosti, dodeljene plovilom EU, upoštevajo najboljša razpoložljiva znanstvena mnenja ter priporočila Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) in spoštujejo načelo „razpoložljivega presežka“.

Novi protokol določa referenčno tonažo 5500 ton na leto, ki je nižja kot v prejšnjem protokolu (6500 ton na leto). Raven ulova se torej nadzoruje, vendar vseeno omogoča dobro povezanost ribolovnih območij za evropska plovila, zahvaljujoč se ribolovnim sporazumom, ki jih je EU podpisala z drugimi zahodnoafriškimi državami, s tem pa ga uvršča v „regionalno mrežo aktivnih sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju“.

Finančni prispevek, predviden v protokolu, znaša 682 000 EUR na leto, kar je nekoliko več kot v prejšnjem protokolu. Za prvi dve leti bo skupni znesek razdeljen na letna zneska v višini 330 000 EUR za dostop do ribolovnega območja Slonokoščene obale in 352 000 EUR za posebni namen podpore izvajanju ribiške politike v Slonokoščeni obali. Za preostalo obdobje bo razdeljen na 275 000 EUR in 407 000 EUR. To pomeni znatno in dobrodošlo povečanje sektorskega proračuna za spodbujanje odgovornega ribolova in trajnostnega izkoriščanja ribištva, zlasti pa je namenjeno izboljšanju spremljanja, nadzora in opazovanja, podpori malemu ribolovu, izboljšanju znanstvenega poznavanja ribjih staležev, podpori modremu gospodarstvu in razvoju akvakulture.

Pripravljavka mnenja meni, da bo protokol v interesu obeh pogodbenic spodbujal odgovorno in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Slonokoščeni obali in je zato v skladu s cilji sporazumov o trajnostnem ribolovu in razvojnem sodelovanju. Pripravljavka mnenja zato predlaga, naj se protokol odobri.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev predloga sklepa Sveta sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Slonokoščeno obalo in Evropsko skupnostjo (2018–2024)

Referenčni dokumenti

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

10.9.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

19.9.2018

Obravnava v odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

13.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Miguel Urbán Crespo

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Slonokoščeno obalo in Evropsko skupnostjo (2018–2024)

Referenčni dokumenti

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

2.8.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

10.9.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Datum predložitve

28.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 6. februar 2019Pravno obvestilo