Процедура : 2017/0288(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0032/2019

Внесени текстове :

A8-0032/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0125

ДОКЛАД     ***I
PDF 334kWORD 123k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

(COM(2017)0647 – C8‑0396/2017 – 2017/0288(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик (по становище): Робертс Зиле

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

(COM(2017)0647 – C8‑0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0647),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0396/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Националния парламент на Ирландия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0032/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  При прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета17 се установи, че операторите в рамките на националните пазари се сблъскват със затруднения с оглед на развитието на междуградските автобусни превози. Освен това автомобилните пътнически превози изоставят спрямо променящите се нужди на гражданите по отношение на достъпността и качеството и устойчивите видове транспорт продължават да имат нисък относителен дял. Вследствие на това определени групи граждани са в неравностойно положение от гледна точка на достъпността на пътническите превози и има повече пътнотранспортни произшествия, емисии и задръствания поради по-голямото използване на коли.

(1)  При прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета17 се установи, че някои оператори в рамките на националните пазари се сблъскват с необосновани затруднения с оглед на развитието на междуградските автобусни превози в полза на пътниците. Освен това автомобилните пътнически превози изоставят спрямо променящите се нужди на гражданите по отношение на достъпността и качеството и устойчивите видове транспорт продължават да имат нисък относителен дял. Вследствие на това определени групи граждани са в неравностойно положение от гледна точка на достъпността на пътническите превози и има повече пътнотранспортни произшествия, емисии, задръствания и увеличени разходи за инфраструктура поради по-голямото използване на коли.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).

17 Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  За да се осигури съгласувана рамка за междуградския транспорт на пътници с редовни автобусни превози в целия Съюз, Регламент (ЕО) № 1073/2009 следва да се прилага към целия междуградски транспорт с редовни превози. Поради това приложното поле на посочения регламент следва да се разшири.

(2)  За да се осигури съгласувана рамка за междуградския транспорт на пътници с редовни автобусни превози в целия Съюз, Регламент (ЕО) № 1073/2009 следва да се прилага към целия междуградски транспорт с редовни превози. Поради това приложното поле на посочения регламент следва да се разшири, но не следва да се прилага за градски или крайградски центрове или агломерации, и не следва да засяга разпоредбите на Регламент (ЕО) №1370/2007.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Във всяка държава членка следва да се определи независим и безпристрастен регулаторен орган, за да се гарантира правилното функциониране на пазара на автомобилните пътнически превози. Този орган може също така да отговаря за други регулирани сектори, като железопътен транспорт, енергетика или далекосъобщения.

(3)  Всяка държава членка следва да определи независим и безпристрастен регулаторен орган, със задачата да издава обвързващи становища, за да се гарантира правилното функциониране на пазара на автомобилните пътнически превози. Този орган може също така да отговаря за други регулирани сектори, като железопътен транспорт, енергетика или далекосъобщения.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Търговските редовни превози не следва да нарушават икономическото равновесие на съществуващите договори за обществени услуги. Поради тази причина регулаторният орган следва да може да извършва обективен икономически анализ за целта.

(4)  Търговските редовни превози не следва да нарушават икономическото равновесие на съществуващите или предоставените договори за обществени услуги в съответствие с Регламент 1370/2007. Поради тази причина регулаторният орган следва да може да извършва обективен икономически анализ и следва да има правомощието, по целесъобразност, да предлага мерките, необходими за целта. Търговските редовни превози не следва да се конкурират с доставчици на транспортни услуги, на които са предоставени изключителни права за предоставяне на определени обществени услуги за пътнически превоз в замяна на изпълнението на задължения за извършване на обществена услуга в рамките на обществена поръчка за услуги.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се извършват редовни превози под формата на каботажни превози, следва да се притежава лиценз на Общността. За да се улеснят ефективните проверки на тези превози от страна на правоприлагащите органи, следва да се внесе яснота в правилата за издаване на лицензи на Общността.

(5)  За да се извършват редовни превози под формата на каботажни превози, следва да се притежава лиценз на Общността и да се използва интелигентен тахограф в съответствие с глава II от Регламент (ЕС) №165/2014 на Европейския парламент и на Съвета. За да се улеснят ефективните проверки на тези превози от страна на правоприлагащите органи, следва да се внесе яснота в правилата за издаване на лицензи на Общността, а модулът на ИСВП да се разработи с цел изпращането на декларации за командироване и електронни приложения, които дават възможност на инспекторите, извършващи пътни проверки, да имат пряк достъп в реално време до данните и информацията, съдържащи се в Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), както и в Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), за да се гарантира, че социалноосигурителните вноски действително се плащат за командировани водачи на автобуси.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  За да се гарантира лоялната конкуренция на пазара, на операторите на редовни превози следва да са предоставени права на достъп до терминалите в Съюза при обективни, справедливи, недискриминационни и прозрачни условия. Обжалванията на решенията за отказ или ограничаване на достъп следва да се подават пред регулаторния орган.

(6)  За да се гарантира лоялната конкуренция на пазара, на операторите на редовни превози следва да са предоставени права на достъп до терминалите в Съюза при обективни, справедливи, недискриминационни и прозрачни условия. Експлоатацията на терминал следва да бъде одобрена от национален орган, който следва да провери кои изисквания са необходими и кои трябва да бъдат изпълнени. Обжалванията на решенията за отказ или ограничаване на достъп следва да се подават пред регулаторния орган. Държавите членки може да изключат терминали, които са притежавани и използвани единствено от оператора на терминала за собствените му вътрешни услуги на пътнически превоз.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Разрешителните за вътрешните и международните редовни превози следва да се издават, като се прилага процедура за целта. Следва да се издава разрешително, освен ако съществуват специални основания за отказ, свързани със заявителя, или ако превозът би нарушил икономическото равновесие на договор за обществена услуга. Следва да се въведе праг във връзка с разстоянието, за да се гарантира, че търговските редовни превози не нарушават икономическото равновесие на съществуващите договори за обществени услуги. При маршрути, които вече са обслужвани в рамките на повече от един договор за обществена услуга, следва да е възможно да се увеличи този праг.

(8)  Разрешителните за вътрешните и международните редовни превози следва да се издават, като се прилага процедура за целта. Следва да се издава разрешително, освен ако съществуват специални основания за отказ, свързани със заявителя, или ако превозът би нарушил икономическото равновесие на договор за обществена услуга. Следва да се въведе праг във връзка с разстоянието, който да бъде определен от държавите членки и който в никакъв случай не бива да надвишава пътно разстояние от 100 км, за да се гарантира, че търговските редовни превози не нарушават икономическото равновесие на съществуващите договори за обществени услуги.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Превозвачите, установени извън съответната държава членка, следва да могат да извършват вътрешни редовни превози при същите условия, както установените в тази държава членки превозвачи.

(9)  Превозвачите, установени извън съответната държава членка, следва да могат да извършват вътрешни редовни превози при същите условия, както установените в тази държава членки превозвачи, при условие че са спазили пътнотранспортните или други релевантни разпоредби на националното право, правото на Съюза и международното право.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Административните формалности следва да се намалят максимално, без да се премахват проверките и санкциите, които гарантират правилното прилагане и ефективното изпълнение на Регламент (ЕО) № 1073/2009. Пътният формуляр представлява ненужна административна тежест и поради това следва да се премахне.

(10)  Административните формалности следва да се намалят където е възможно, без да се премахват проверките и санкциите, които гарантират правилното прилагане и ефективното изпълнение на Регламент (ЕО) № 1073/2009.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Местните екскурзии са разрешени каботажни превози и са в обхвата на общите правила за каботажа. Поради това членът за местните екскурзии следва да се заличи.

заличава се

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се вземат предвид развитието на пазара и техническият прогрес, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията за изменение на приложения І и ІІ към Регламент (ЕО) № 1073/2009 и за допълнение на посочения регламент с правилата за формàта на сертификатите за транспортните операции за собствена сметка, формàта на заявленията за разрешителни и самите разрешителни, с процедурата и критериите, които трябва да се спазват при преценка дали предложеният превоз би нарушил икономическото равновесие на договор за обществена услуга, и със задълженията на държавите членки за докладване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да се извършват в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.18. По-специално, за да се осигури равно участие при подготовка на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на Европейския парламент и Съвета следва да получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовка на делегираните актове.

(14)  За да се вземат предвид развитието на пазара и техническият прогрес, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията за изменение на приложения І и ІІ към Регламент (ЕО) № 1073/2009 и за допълнение на посочения регламент с правилата за формàта на сертификатите за транспортните операции за собствена сметка, формàта на заявленията за разрешителни и самите разрешителни, с процедурата и критериите, които трябва да се спазват при преценка дали предложеният превоз би нарушил равновесието на договор за обществена услуга, и със задълженията на държавите членки за докладване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да се извършват в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.18. По-специално, за да се осигури равно участие при подготовка на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на Европейския парламент и Съвета следва да получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовка на делегираните актове.

_________________

_________________

18 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

18 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 1 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Настоящият регламент се прилага за вътрешните автомобилни превози на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, извършвани от превозвач, установен извън съответната държава членка, както е предвидено в глава V.;

4.  Настоящият регламент се прилага за вътрешните междуградски автомобилни превози на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, извършвани от превозвач, установен извън съответната държава членка, както е предвидено в глава V, и не накърнява разпоредбите на Регламент (ЕО) №1370/2007.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 2 – параграф 1 – точка 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  „терминал“ означава всяко съоръжение с минимална площ 600 m2, което осигурява място за паркиране, използвано от автобуси, за да могат пътниците да слизат или да се качват;

9.  „терминал“ означава разрешено съоръжение, което осигурява място за паркиране, използвано от автобуси, за да могат пътниците да слизат или да се качват;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 2 – параграф 1 – точка 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  „оператор на терминал“ означава всеки субект, който отговаря за предоставянето на достъп до терминал;

10.  „оператор на терминал“ означава всеки субект в държава членка, който отговаря за управлението на терминал, който отговаря на изискванията за професионална компетентност и финансов капацитет.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 2 – параграф 1 – точка 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  „жизнеспособна алтернатива“ означава друг терминал, който е икономически приемлив за превозвача и който му дава възможност да извършва съответната услуга за превоз на пътници.“;

11.  „жизнеспособна алтернатива“ означава друг терминал, който е икономически приемлив за превозвача и предоставя сравнима инфраструктура и възможност за връзка с терминала, за който първоначално е подадено заявление, позволява на пътниците достъп до други форми на обществен транспорт и дава възможност на превозвача да извършва съответната услуга за превоз на пътници по подобен начин като терминалът, за който първоначално е подадено заявление“;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 2 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а.  „договор за обществена услуга” означава един или повече правно обвързващи акта, които потвърждават споразумението между компетентен орган и оператор на обществена услуга за възлагане на последния на управлението и предоставянето на обществена услуга за пътнически превоз при спазване на задълженията за предоставяне на обществена услуга; в зависимост от правото на държавата членка, договорът може също така да се състои от решение, прието от компетентния орган под формата на индивидуален законодателен или регулаторен акт, или да включва условия, при които самият компетентен орган предоставя услугите или възлага предоставянето на такива услуги на вътрешен оператор;

Обосновка

Договорът за обществена услуга следва да бъде установено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 2 – параграф 1 – точка 11 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11б. „алтернативен маршрут“ означава маршрут между началната точка и крайната точка, използван от съществуваща редовна услуга, който може да се използва като алтернатива.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3a – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка определя един национален регулаторен орган за сектора на автомобилните превози на пътници. Той е безпристрастен орган, който от гледна точка на организацията, функционирането, йерархията и вземането на решения е правно отделен и независим от всеки друг публичен или частен субект. Този орган е независим от всеки компетентен орган, участващ във възлагането на договор за обществена услуга.

Компетентните органи във всяка държава членка определят един национален публичен регулаторен орган за сектора на автомобилните превози на пътници. Той е безпристрастен орган, който от гледна точка на организацията, функционирането, йерархията и вземането на решения е правно отделен, прозрачен и независим от всеки друг публичен или частен субект. Този орган е независим от всеки компетентен орган, участващ във възлагането на договор за обществена услуга.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3a – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регулаторният орган може да отговаря за други регулирани сектори.

Регулаторният орган може да бъде съществуващ орган, който отговаря за други регулирани услуги.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регулаторният орган за сектора на автомобилните превози на пътници има необходимия организационен капацитет от гледна точка на човешки и други ресурси, които са пропорционални на значението на този сектор в съответната държава членка.

2.  Регулаторният орган за сектора на автомобилните превози на пътници има необходимия организационен капацитет от гледна точка на човешки, финансови и други ресурси за изпълнението на неговите задължения, които са пропорционални на значението на този сектор в съответната държава членка.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3 а – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Без да се засягат правомощията на националните органи по конкуренция, регулаторният орган има правомощието да следи състоянието на конкуренцията на вътрешния пазар на редовни услуги за пътнически превоз чрез автомобилен транспорт, с цел предотвратяване на дискриминация или злоупотребата с господстващо положение на пазара, в това число чрез сключване на договори за подизпълнение. Неговите становища са обвързващи.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3 а – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  събира и предоставя информация за достъпа до терминали; както и

б)  събира и предоставя информация за достъпа до терминали с цел гарантиране на това, че достъпът до терминалите за операторите на услуги се предоставя съгласно справедливи, безпристрастни, недискриминиращи и прозрачни условия;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3 а – параграф 3 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  решава по обжалвания на решения на оператори на терминали.

в)  решава по обжалвания на решения на оператори на терминали; както и

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3 а – параграф 3 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  създава публично достъпен електронен регистър, в който се изброяват всички разрешени национални и международни редовни превози.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3 a – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При упражняване на правомощията си регулаторният орган може да изисква съответната информация от компетентните органи, операторите на терминали, заявителите за разрешително и всяка съответна трета страна на територията на дадената държава членка.

При упражняване на правомощията си регулаторният орган може да изисква съответната информация от други компетентни органи, операторите на терминали, заявителите за разрешително и всяка съответна трета страна на територията на дадената държава членка.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3 a – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изисканата информация се представя в рамките на разумен срок, определен от регулаторния орган, и не надхвърля един месец. В обосновани случаи регулаторният орган може да удължи срока за представяне на информацията най-много с две седмици. Регулаторният орган има компетенции да наложи изпълнението на исканията за информация чрез санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изисканата информация се представя в рамките на разумен срок, определен от регулаторния орган, който не надхвърля един месец. В надлежно обосновани случаи регулаторният орган може да удължи срока за представяне на информацията най-много с две седмици. Регулаторният орган има компетенции да наложи изпълнението на исканията за информация чрез санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3 a – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки предприемат необходимото, за да могат решенията на регулаторния орган да подлежат на съдебен контрол. Този контрол може да има суспензивно действие само ако е възможно непосредственото въздействие от решението на регулаторния орган да доведе до необратими или очевидно прекалени вреди за обжалващото лице. Тази разпоредба не засяга правомощията на съда, пред който се извършва обжалването, както е уредено съгласно конституционното право на съответната държава членка.

5.  Държавите членки предприемат необходимото, за да могат решенията на регулаторния орган да подлежат на незабавен съдебен контрол. Този контрол може да има суспензивно действие само ако е възможно непосредственото въздействие от решението на регулаторния орган да доведе до необратими или очевидно прекалени вреди за обжалващото лице. Тази разпоредба не засяга правомощията на съда, пред който се извършва обжалването, както е уредено съгласно конституционното право на съответната държава членка.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 3 a – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Решенията на регулаторния орган се оповестяват публично.“;

6.  Решенията на регулаторния орган се оповестяват публично в двуседмичен срок, считано от тяхното приемане.“;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 5 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато операторите на терминали предоставят достъп, автобусните оператори спазват съществуващите условия на терминала.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 5 a – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Искания за достъп могат да се отхвърлят само на основание липса на капацитет.

Искания за достъп до терминали могат да се отхвърлят само на основа на надлежно обосновани съображения за липса на капацитет, многократно неплащане на такси, надлежно документирани тежки и повторни нарушения от страна на автомобилния превозвач, или други национални разпоредби, при условие че те се прилагат последователно и не дискриминират конкретни превозвачи, които търсят достъп до терминал, или свързаните с тях бизнес модели. Ако искане е отхвърлено, операторът на терминала съобщава решението си и на регулаторния орган.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 5 a – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато оператор на терминал отхвърля искане за достъп, той посочва жизнеспособните алтернативи.

Когато оператор на терминал отхвърля искане за достъп, той се насърчава да посочва най-добрите жизнеспособни алтернативи, за които знае.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 5 a– параграф 3 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операторите на терминали публикуват най-малко следната информация на два или повече официални езика на Съюза:

Операторите на терминали публикуват най-малко следната информация на съответните национални езици и на още един официален език на Съюза:

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 5 а – параграф 3 – алинея 1 – буква - a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  списък на всички съществуващи инфраструктурни и технически спецификации на терминала;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 5 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Държавите членки могат да изключат терминали, които са притежавани и използвани единствено от оператора на терминала за собствените му вътрешни автомобилни пътнически транспортни услуги, от прилагането на настоящия член. При разглеждането на заявление за изключване регулаторните органи вземат предвид наличието на жизнеспособни алтернативи.”;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 5 б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако не може да се предостави достъп, какъвто е поискан в заявлението, операторът на терминал започва консултации със всички заинтересовани страни, за да се удовлетвори заявлението.

заличава се

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 5 б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Операторът на терминал взима решение по заявлението за достъп до терминал в срок до два месеца от датата на подаване на заявлението от страна на превозвача. В решенията във връзка с достъпа се посочват мотивите, на които те се основават.

3.  Операторът на терминал взима решение по заявлението за достъп до терминал незабавно и не по-късно от един месец от датата на подаване на заявлението от страна на превозвача. Когато бъде отказан достъп, операторът на терминала обосновава своето решение.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 5 б – параграф 5 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Решението на регулаторния орган във връзка с обжалването е задължително. Регулаторният орган има компетенции да наложи изпълнението на решението си чрез санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Решението на регулаторния орган във връзка с обжалването е задължително, подлежащо на разпоредбите на националното право в областта на съдебния контрол. Регулаторният орган има компетенции да наложи изпълнението на решението си чрез санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедура за издаване на разрешително за международен превоз на пътници на разстояние от по-малко от 100 километра по права линия

Процедура за издаване на разрешително, временно прекратяване и отнемане на разрешително за международен превоз на пътници на разстояние от по-малко от 100 километра

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разрешителното се издава със съгласието на компетентните органи на всички държави членки, на чиято територия пътници се качват или слизат и се превозват на разстояния от по-малко от 100 километра по права линия. В срок до две седмици от получаване на заявлението разрешаващият орган изпраща копие от заявлението, както и копия от всяка друга относима документация на тези компетентни органи с искане за съгласието им. В същото време разрешаващият орган изпраща за информация тези документи на компетентните органи на другите държави членки, през чиято територия се преминава.

1.  Разрешителното се издава със съгласието на компетентните органи на всички държави членки, на чиято територия пътници се качват или слизат и се превозват на разстояния, определени от всяка държава членка, от по-малко от 100 километра. В срок до две седмици от получаване на заявлението разрешаващият орган изпраща копие от заявлението, както и копия от всяка друга относима документация на тези компетентни органи с искане за съгласието им. В същото време разрешаващият орган изпраща за информация тези документи на компетентните органи на другите държави членки, през чиято територия се преминава.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи на държавите членки, чието съгласие е било поискано, уведомяват разрешаващия орган за своето решение в срок до три месеца. Срокът започва да тече от датата на получаване на искането за съгласието, която е посочена в потвърждението за получаването. Ако компетентните органи на държавите членки, чието съгласие е било поискано, не изразят съгласие, те посочват мотивите си.

Компетентните органи на държавите членки, чието съгласие е било поискано, уведомяват разрешаващия орган за своето решение в срок до два месеца. Срокът започва да тече от датата на получаване на искането за съгласието, която е посочена в потвърждението за получаването. Ако компетентните органи на държавите членки, чието съгласие е било поискано, не изразят съгласие, те посочват мотивите си.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Разрешаващият орган взима решение по заявлението в срок до четири месеца от датата на подаване на заявлението от страна на превозвача.

3.  Разрешаващият орган взима решение по заявлението в срок до три месеца от датата на подаване на заявлението от страна на превозвача.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Разрешителното се издава освен ако отказът може да се обоснове с един или повече от мотивите, посочени в букви а) — г) от член 8в, параграф 2.

4.  Разрешителното се издава освен ако отказът може да се обоснове с един или повече от обективните мотиви, свързани с обществения интерес, посочени в букви а) — г) от член 8в, параграф 2.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  В случай, че редовна международна автобусна услуга е компрометирала икономическото равновесие на договор за обществена услуга, поради извънредни причини, които не са могли да бъдат предвидени към момента на издаване на разрешителното и за които собственикът на договора за обществена услуга не носи отговорност, съответната държава членка може, със съгласието на Комисията, да прекрати временно или да отнеме разрешителното за предоставяне на услуга, след като даде шестмесечно предизвестие на превозвача. Превозвачът разполага с възможността да обжалва такова решение.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  След консултация с държавите членки, чиито компетентни органи са изразили несъгласие, Комисията взима решение в срок до четири месеца от датата на получаване на съобщението от разрешаващия орган. Решението поражда действие 30 дни след като засегнатите държави членки са уведомени за него.

6.  След консултация с държавите членки, чиито компетентни органи са изразили несъгласие, Комисията взима решение не по-късно от два месеца от датата на получаване на съобщението от разрешаващия орган. Решението поражда действие 30 дни след като компетентните органи в засегнатите държави членки са уведомени за него.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедура за издаване на разрешително за международен превоз на пътници на разстояние от 100 километра или повече по права линия

Процедура за издаване на разрешително, временно прекратяване и отнемане на разрешително за международен превоз на пътници на пътно разстояние от повече от 100 километра

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разрешаващият орган взима решение по заявлението в срок до два месеца от датата на подаване на заявлението от страна на превозвача.

1.  Разрешаващият орган взима решение по заявлението незабавно и не по-късно от два месеца от датата на подаване на заявлението от страна на превозвача.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Разрешителното се издава освен ако отказът може да се обоснове с един или повече от мотивите, посочени в букви а) — в) от член 8в, параграф 2.

2.  Разрешителното се издава освен ако отказът може да се обоснове с един или повече от мотивите, посочени в букви а) — ва) от член 8в, параграф 2.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Разрешаващият орган изпраща за информация на компетентните органи на всички държави членки, през чиято територия пътниците се качват или слизат, както и на компетентните органи на държавите членки, чиято територия се преминава, без пътниците да се качват или слизат, копие от заявлението, копия от всяка друга относима документация и оценката си.

3.  Разрешаващият орган изпраща на компетентните органи на всички държави членки, през чиято територия пътниците се качват или слизат, копие от заявлението, копия от всяка друга относима документация и оценката си в рамките на две седмици от получаване на заявлението, с искане за тяхното съгласие. Разрешаващият орган също така изпраща съответните документи до компетентните органи на държавите членки, през чиито територии се преминава без качване или слизане на пътници, за информация.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Ако един от компетентните органи на държавите членки, на чиито територии пътници се качват или слизат, не е съгласен с разрешението поради някоя от причините, посочени в параграф 2, разрешение не може да бъде предоставено, но въпросът може да бъде отнесен до Комисията в рамките на един месец от получаването на отговора му.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 а – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  След консултация с държавите членки, чиито компетентни органи са изразили несъгласие, Комисията взима решение в срок до четири месеца от датата на получаване на съобщението от разрешаващия орган. Решението поражда действие 30 дни след като засегнатите държави членки са уведомени за него.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 а – параграф 3 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Решението на Комисията се прилага, докато държавите членки постигнат съгласие и разрешаващият орган приеме решение по заявлението.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разрешаващият орган взима решение по заявлението в срок до два месеца от датата на подаване на заявлението от страна на превозвача. Този срок може да се удължи до четири месеца, ако е поискан анализ съгласно член 8в, параграф 2, буква г).

1.  Разрешаващият орган взима решение по отношение на заявлението не по-късно от 6 месеца, считано от датата на подаване на заявлението от превозвача. Този срок може да се удължи до три месеца, ако е поискан анализ съгласно член 8в, параграф 2, буква г).

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Разрешителните за вътрешни редовни превози се издават освен ако отказът може да се обоснове с един или повече от мотивите, посочени в букви а) — в) от член 8в, параграф 2, а ако се превозват пътници на разстояние от по-малко от 100 километра по права линия — член 8в, параграф 2, буква г).

2.  Разрешителните за вътрешни редовни превози се издават освен ако отказът може да се обоснове с един или повече от мотивите, посочени в букви а) — ва) от член 8в, параграф 2, а ако се превозват пътници на пътно разстояние от най-много, но не повече от 100 километра — член 8в, параграф 2, буква г).

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Разстоянието по параграф 2 може да се увеличи до 120 километра, ако новият редовен превоз ще обслужва място на отпътуване и пристигане, които вече са обслужвани в рамките на повече от един договор за обществена услуга.

заличава се

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 в – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В решенията за отхвърляне на заявление или за издаване на разрешително с ограничения се посочват мотивите, на които се основават.

В решенията за отхвърляне на заявление, за издаване на разрешително с ограничения или за временно прекратяване или оттегляне на разрешително се посочват мотивите, на които се основават и, по целесъобразност, се отчитат анализите на регулаторния орган. Заявителят или превозвачът, извършващ съответната услуга, има възможност за обжалване на решенията на разрешаващия орган.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 в – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разрешителното се издава освен ако отказът може да се обоснове с един или повече от следните мотиви:

Заявлението за разрешение може да бъде отхвърлено само с един или повече от следните мотиви:

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 в – параграф 2 – алинея 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  заявителят е нарушил националните или международните разпоредби в областта на автомобилния транспорт, и по-специално условията и изискванията, отнасящи се до разрешителните за международни автомобилни пътнически превози, или е извършил тежки нарушения на законодателството на Съюза в областта на автомобилния транспорт, по-специално по отношение на правилата, приложими към превозните средства, периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите;

б)  заявителят е нарушил националните или международните разпоредби в областта на автомобилния транспорт, и по-специално условията и изискванията, отнасящи се до разрешителните за международни автомобилни пътнически превози, или е извършил тежки нарушения на законодателството на Съюза или националното законодателство или съответно, регионалното законодателство в областта на автомобилния транспорт, по-специално по отношение на правилата, приложими към техническите изисквания за превозните средства и свързаните с емисиите норми, както и периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 в – параграф 2 – алинея 2 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  заявителят е поискал разрешение за извършване на редовна услуга по същия маршрут или по алтернативен маршрут, когато компетентният орган е предоставил на оператор на обществена услуга изключително право да предоставя определени обществени услуги за пътнически превоз в замяна на изпълнението на задължения за обществена услуга в рамките на договор за обществена услуга в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета. Това основание за отхвърляне не засяга член 8г, параграф 1а) от настоящия регламент;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 в – параграф 2 – алинея 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  регулаторният орган установи въз основа на обективен икономически анализ, че услугата би нарушила икономическото равновесие на договор за обществена услуга.

г)  регулаторният орган установи въз основа на обективен икономически анализ, че услугата би нарушила икономическото равновесие на договор за обществена услуга. При този анализ се оценяват съответните структурни и географски характеристики на пазара и съответната мрежа (размер, характеристики на търсенето, сложност на мрежата, техническа и географска изолираност и услугите, обхванати от договора), като се отчита също така дали новата услуга води до по-качествени услуги или по-висока икономическа ефективност.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 в – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разрешаващите органи не отхвърлят заявление единствено на основанието, че превозвач предлага по-ниски цени от тези, предлагани от други автомобилни превозвачи, или че въпросната връзка вече се обслужва от други автомобилни превозвачи.

Разрешаващите органи не отхвърлят заявление единствено на основанието, че превозвачът, който иска разрешение, предлага по-ниски цени от тези, предлагани от други автомобилни превозвачи, освен ако регулаторният орган или други релевантни национални органи установят, че заявителят, който иска да навлезе на пазара, планира да предлага услуги под тяхната нормална стойност за продължителен период от време и че в такъв случай той може да наруши лоялната конкуренция. Разрешаващите органи не отхвърлят заявление единствено поради факта, че въпросната връзка вече се обслужва от други автомобилни превозвачи.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 г – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да ограничат правото на достъп до международния и националния пазар на редовни превози, ако предложеният редовен превоз се отнася за пътници на разстояние от по-малко от 100 километра по права линия и ако услугата би нарушила икономическото равновесие на договор за обществена услуга.

1.  Държавите членки могат да ограничат правото на достъп до международния и националния пазар на редовни автобусни превози, ако предложеният редовен превоз се отнася за пътници на разстояние от по-малко от 100 километра и ако услугата би нарушила икономическото равновесие на договор за обществена услуга, или на каквото и да било разстояние, ако се осъществява в градски или крайградски център или агломерация, или отговаря на транспортните нужди между такъв център и околните райони, или кандидатът не е спазил пътнотранспортни или други релевантни разпоредби на националното право, правото на Съюза или международното право.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 г – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато компетентен орган е предоставил изключителни права на предприятие, изпълняващо обществена услуга, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) №1370/2007, защитата на изключителните права е свързана само с извършването на обществени услуги за пътнически транспорт в рамките на същите или алтернативни маршрути. Предоставянето на изключителни права не възпрепятства разрешаването на нови редовни услуги, когато тези услуги не се конкурират с услугата, предвидена в договора за обществена услуга, или извършват дейност по други маршрути.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 г – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регулаторният орган разглежда искането и решава дали да извърши икономическия анализ. Той информира заинтересованите страни за решението си.

Когато е получено такова искане, регулаторният орган разглежда искането и може да реши дали да извърши икономическия анализ в съответствие с член 8в, параграф 2, буква г), освен ако са налице извънредни практически или други причини, които оправдават решение да не прави това. Той информира заинтересованите страни за решението си.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 г – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато регулаторният орган извършва икономически анализ, той информира всички заинтересовани страни за резултатите от анализа и за заключенията си в срок до шест седмици след получаване на цялата относима информация. Регулаторният орган може да заключи, че разрешителното трябва да се издаде или да се издаде при определени условия, или съответно, заявлението за разрешителното трябва да се отхвърли.

Когато регулаторният орган извършва икономически анализ, той информира всички заинтересовани страни за резултатите от анализа и за заключенията си във възможно най-кратък срок, и не по-късно от 3 месеца след получаване на цялата относима информация. Регулаторният орган може да заключи, че разрешителното трябва да се издаде или да се издаде при определени условия, или съответно, заявлението за разрешителното трябва да се отхвърли.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 г – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за установяване на процедурата и критериите, които да се спазват при прилагане на настоящия член.“;

5.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за установяване на процедурата и критериите, които да се спазват при прилагане на настоящия член, в частност при осъществяването на икономическия анализ.“;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 8 г – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Държавите членки могат допълнително да либерализират системата за разрешаване на вътрешни редовни услуги по отношение на процедурите по разрешаване и праговете относно километрите.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 11 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  В член 11 се добавя следният параграф 3a:

 

„3а.   Държава членка може да реши да изиска от чуждестранен превозвач да спази условията, които са свързани с изискването за установяване, определени в Регламент (ЕО) №1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета *, в приемащата държава членка, след като разрешително за вътрешна редовна услуга е било издадено на този превозвач и преди превозвачът да започне да извършва съответната услуга. Такива решения посочват мотивите, на които се базират. Решението взема предвид размера и продължителността на дейността на чуждестранния превозвач в приемащата държава членка. Ако приемащата държава членка установи, че чуждестранният превозвач не отговаря на изискването за установяване, тя може да отнеме съответните разрешителни, които са му издадени за вътрешни редовни услуги или да ги прекрати временно до изпълнение на изискването.“

 

__________________

 

* Регламент (EО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стp. 51);

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=BG)

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  член 13 се заличава;

заличава се

(Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 10“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 9“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1 – параграф 1 – точка 7 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на гръцки.)

Обосновка

Повторното въвеждане на релевантната разпоредба е необходимо, за да се гарантира, че местните екскурзии се считат за една единствена международна транспортна услуга, а не за каботажни операции.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 15 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  случайни превози, извършвани временно;

б)  случайни превози;

(Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение („член 1 – параграф 1 – точка 16“) съответства на „член 1 – параграф 1 – точка 15“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1 – параграф 1 – точка 7 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на гръцки.)

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 15 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  редовни превози, извършвани в съответствие с настоящия регламент.“;

в)  редовни превози, извършвани в съответствие с настоящия регламент от превозвач, установен извън приемащата държава членка, по време на редовна международна услуга в съответствие с настоящия регламент, с изключение на транспортните услуги, които задоволяват нуждите на градски център или агломерация, или транспортните нужди между такъв център и околностите му. Каботажните превози не се извършват извън рамките на тази международна услуга.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 15 – параграф 1 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  редовни услуги, извършвани от превозвач, установен извън приемащата държава членка по време на редовен вътрешен превоз в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 16 – параграф 1 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

(16а)  в член 16, параграф 1 уводната част се заменя със следното:

1.  Освен ако в общностното законодателство не е предвидено друго, извършването на каботажни превози се подчинява на действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на приемащата държава-членка в следните области:

"1.  Освен ако в общностното законодателство не е предвидено друго, извършването на каботажни превози се подчинява на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета* и действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на приемащата държава-членка в следните области:

 

__________________

 

* Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:BG:PDF)

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 17

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Член 17 се заличава;

заличава се

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 17 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 17

 

Текст в сила

Изменение

 

(17а)  член 17 се заменя със следното:

Член 17

Член 17

Контролни документи за каботажни превози

 

Контролни документи за каботажни превози

1.  Каботажните превози под формата на случайни превози се извършват с пътен формуляр, както е посочено в член 12, който се съхранява в самото превозно средство и се представя при поискване на оправомощен инспектор.

1.  Каботажните превози под формата на случайни превози се извършват с пътен формуляр, в хартиен или цифров формат, който се представя при поискване на оправомощен инспектор.

2.  В пътния формуляр се вписва следната информация:

2.  В пътния формуляр се вписва следната информация:

a)  местата на отпътуване и пристигане при превоза;

a)  местата на отпътуване и пристигане при превоза;

б)  датата на отпътуване и датата, на която приключва превозът.

б)  датата на отпътуване и датата, на която приключва превозът.

3.  Пътните формуляри се издават в заверени от компетентния орган или структура книжки в държавата-членка на установяване, както е посочено в член 12.

 

4.  В случай на специализирани редовни превози за контролен документ служи договорът, сключен между превозвача и организатора на превоза, или заверено копие от него.

4.  В случай на специализирани редовни превози за контролен документ служи договорът, сключен между превозвача и организатора на превоза, или заверено копие от него. Въпреки това се попълва пътен лист във вид на месечен отчет.

Въпреки това се попълва пътен лист във вид на месечен отчет

 

5.  Използваните пътни листове се връщат на компетентния орган или структура в държавата-членка на установяване в съответствие с процедурите, определени от този орган или структура.

5.  По време на проверките, на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави поисканите документи;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 28 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до 31 януари всяка година и за първи път до 31 януари […първия януари, който следва влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията броя на разрешителните за редовни превози, издадени през предходната година, и общия брой разрешителни за редовни превози, валидни към 31 декември от предходната година. Тази информация се представя отделно за всяка държава членка на местоназначение на редовния превоз. Всяка държава членка съобщава на Комисията и данните за каботажните превози под формата на специализирани редовни превози и случайни превози, извършени през предходната година от превозвачи, установени в съответната държава членка.

1.  Най-късно до 31 януари всяка година и за първи път до 31 януари […първия януари, който следва влизането в сила на настоящия регламент] компетентните органи на държавите членки съобщават на Комисията броя на разрешителните за редовни превози, издадени през предходната година, и общия брой разрешителни за редовни превози, валидни към 31 декември от предходната година. Тази информация се представя отделно за всяка държава членка на местоназначение на редовния превоз. Всяка държава членка съобщава на Комисията и данните за каботажните превози под формата на специализирани редовни превози и случайни превози, извършени през предходната година от превозвачи, установени в съответната държава членка.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1073/2009

Член 28 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  До [впишете датата, съответстваща на 5 години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящия регламент. В доклада се включва информация за степента, в която настоящият регламент е допринесъл за по-добро функциониране на пазара на автомобилните пътнически превози.“

5.  До ... [5 години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящия регламент. В доклада се включва информация за степента, в която настоящият регламент е допринесъл за по-добро функциониране на системата на автомобилните пътнически превози, по-специално за пътниците, автобусния персонал и околната среда.“

(1)

  ОВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 47.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Автобусите са един от най-достъпните и най-важните видове транспорт в ЕС. Те свързват градските и селските райони на държавите членки, като често са единственото средство за обществен транспорт в някои региони. Поради това е от съществено значение пътниците да получават възможно най-добро обслужване. Лоялната и здравословна конкуренция е най-добрият начин за постигане на тази цел.

Докладчикът приветства предложението на Комисията за изменение на съответния регламент, който се стреми да отвори този бизнес сектор за чуждестранни превозвачи, които понастоящем нямат възможност да навлязат на националните пазари, за да предлагат междуградски автобусни услуги. В този смисъл, превозвач от държава А следва да може свободно да предлага национални услуги от точка Х до точка Y в държава Б. Дискриминация, основана на националност или място на установяване, не може да бъде допускана в рамките на единния пазар.

С посочените по-долу изменения, докладчикът запазва духа на представеното предложение – допълнителна либерализация на пазарите на услуги на автобусен превоз. В същото време докладчикът взема под внимание факта, че ситуацията на пазара на автобусни превози варира от една държава в друга, и е положил усилия да не се накърняват добре функциониращите системи на някои държави членки.

Защита на договорите за обществени услуги и градските райони

Договорите за обществени услуги (ДОУ) имат специфична и изключително важна цел. Подходящата защита на тези договори е необходима, за да се гарантира, че отварянето на пазара на градски и междуградски автобусни превози не води до по-малко на брой услуги за съответните региони и само избиране на печеливши маршрути от новите участници на пазара. Поради тази причина докладчикът въвежда нова клауза, съгласно която разрешението за нова услуга може ефективно да бъде отказано дори над предложения от Комисията таван от 100 км, ако съответната услуга подкопава съществуващ ДОУ, за който е бил проведен търг по прозрачен начин, без възможност за удължаване, обединява печеливши и непечеливши маршрути и не получава значителни държавни субсидии, които носят риск от накърняване на равнопоставеността.

Наред с това, разрешението за съществуваща услуга може дори да бъде преустановено или оттеглено, ако регулаторен орган установи въз основа на обективен икономически анализ, че услугата е нарушила икономическото равновесие на съществуващ договор за обществена услуга. Докладчикът се надява, че тези мерки са достатъчни и пропорционални, за да се гарантира, че ДОУ са адекватно защитени, като същевременно пазарът е отворен за конкуренция.

С цел допълнително намаляване на опасенията, докладчикът въвежда допълнителна разпоредба, съгласно която държавите членки могат да ограничават правото на достъп до услуга на вътрешни редовни превози, ако наред с другото, тя влиза в контакт с градски или крайградски център или ако с предлаганата услуга се извършва една и съща обществена услуга за пътнически превоз по конкретен маршрут или мрежа в случаите, когато компетентен орган е предоставил на оператор на обществена услуга изключително право в замяна на изпълнението на задължения за обществена услуга в рамките на ДОУ.

Осигуряване на лоялна конкуренция и предотвратяване на злоупотребата с пазарна мощ

Освен защитата на ДОУ докладчикът има за цел да се предотвратят ситуации, при които отварянето на съответния пазар води до други нежелани резултати. Предложеният регулаторен орган следва да гарантира условия на равнопоставеност и лоялна конкуренция между превозвачите. Това включва предотвратяване на злоупотребата със значителна пазарна мощ или монополно положение, включително чрез договори с подизпълнители, или създаването на такива пазарни условия. Нещо повече, разрешаващите органи ще имат възможност да отхвърлят заявление, ако регулаторният орган установи, че заявителят, който се опитва да навлезе на пазара, планира да предлага услуги на цени под тяхната обичайна стойност за продължителен период, като по този начин накърнява конкуренцията.

Изискване за установяване и възможността за по-либерален режим

С цел предотвратяване на злоупотребата с духа на предложението и включване на по-строгите изисквания на някои държави членки, докладчикът също така въвежда възможност за държавите членки да изискват установяването на превозвача в приемащата държава членка след предоставяне на разрешението за услуга на вътрешни редовни превози.

Същевременно докладчикът изяснява, че държавите членки със съществуващ по-либерален режим могат да го запазят. Също така, държавите членки, които желаят да отворят пазара отвъд изискванията, посочени в настоящото предложение, могат да направят това.

Гарантиране на условия на равнопоставеност

С други незначителни, но при все това много необходими изменения, докладчикът се стреми допълнително да подобри и изясни духа на предложението. Например, за да гарантират защитата на частната собственост, държавите членки могат да изключат терминали, които са притежавани и използвани само от оператора на терминала за неговите собствени услуги на превоз на пътници.

Следователно докладчикът е уверен, че измененото предложение е обхванало опасенията не само на търсещите повече защита, особено за ДОУ, но също и за търсещите по-либерален подход. Измененото предложение се стреми да намери правилния баланс между интересите на пътниците, транспортните дружества, както и местните, регионалните и националните органи. Докладчикът е оптимист, че настоящото предложение ще помогне за приближаване към действителен единен и основан на лоялност пазар на автобусни превози в Европейския съюз.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

Позовавания

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Недадени становища

Дата на решението

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

14

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Дата на внасяне

28.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация