Menettely : 2017/0288(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0032/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0032/2019

Keskustelut :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0125

MIETINTÖ     ***I
PDF 262kWORD 118k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta

(COM(2017)0647 – C8‑0396/2017 – 2017/0288(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Roberts Zīle

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta

(COM(2017)0647 – C8‑0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0647),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0396/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Irlannin parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0032/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/200917 soveltaminen on osoittanut, että kansallisilla markkinoilla toimivat liikenteenharjoittajat kohtaavat esteitä kaupunkien välisen linja-autoliikenteen kehittämisessä. Maanteiden henkilöliikennepalvelut eivät ole myöskään pysyneet kansalaisten muuttuvien tarpeiden tasalla saatavuuden ja laadun suhteen, ja kestävien liikennemuotojen osuus liikennemuotojakaumasta on edelleen alhainen. Tämän seurauksena jotkin kansalaisryhmät joutuvat muita heikompaan asemaan henkilöliikenteen saatavuuden suhteen, ja henkilöautojen laajempi käyttö lisää onnettomuuksia, päästöjä ja ruuhkia.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/200917 soveltaminen on osoittanut, että jotkin kansallisilla markkinoilla toimivat liikenteenharjoittajat voivat kohdata perusteettomia esteitä matkustajia hyödyttävän kaupunkien välisen linja-autoliikenteen kehittämisessä. Maanteiden henkilöliikennepalvelut eivät ole myöskään pysyneet kansalaisten muuttuvien tarpeiden tasalla saatavuuden ja laadun suhteen, ja kestävien liikennemuotojen osuus liikennemuotojakaumasta on edelleen alhainen. Tämän seurauksena jotkin kansalaisryhmät joutuvat muita heikompaan asemaan henkilöliikenteen saatavuuden suhteen, ja henkilöautojen laajempi käyttö lisää onnettomuuksia, päästöjä ja ruuhkia sekä lisää infrastruktuurikustannuksia.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Linja-autoilla harjoitettavaa kaupunkien välistä säännöllistä henkilöliikennettä koskevien sääntöjen johdonmukaisuuden varmistamiseksi kaikkialla unionissa asetusta (EY) N:o 1073/2009 olisi sovellettava kaikkeen kaupunkien väliseen säännölliseen liikenteeseen. Siksi asetuksen soveltamisalaa olisi laajennettava.

(2)  Linja-autoilla harjoitettavaa kaupunkien välistä säännöllistä henkilöliikennettä koskevien sääntöjen johdonmukaisuuden varmistamiseksi kaikkialla unionissa asetusta (EY) N:o 1073/2009 olisi sovellettava kaikkeen kaupunkien väliseen säännölliseen liikenteeseen. Siksi asetuksen soveltamisalaa olisi laajennettava mutta sitä ei pitäisi soveltaa kaupunki- tai esikaupunkikeskuksiin tai taajamiin eikä se saisi rajoittaa asetuksen (EY) N:o 1370/2007 säännösten soveltamista.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jokaisessa jäsenvaltiossa olisi nimettävä riippumaton ja puolueeton sääntelyelin, jotta voidaan varmistaa maanteiden henkilöliikennemarkkinoiden moitteeton toiminta. Kyseinen elin voi vastata myös muista säännellyistä aloista, kuten rautatieliikenteestä, energia-alasta tai televiestinnästä.

(3)  Jokaisen jäsenvaltion olisi nimettävä riippumaton ja puolueeton sääntelyelin, jonka tehtävänä on antaa sitovia lausuntoja, jotta voidaan varmistaa maanteiden henkilöliikennemarkkinoiden moitteeton toiminta. Kyseinen elin voi vastata myös muista säännellyistä aloista, kuten rautatieliikenteestä, energia-alasta tai televiestinnästä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kaupallinen säännöllinen liikenne ei saisi vaarantaa olemassa olevien julkisten palveluhankintasopimusten taloudellista tasapainoa. Tästä syystä sääntelyelimen olisi voitava tehdä objektiivinen taloudellinen analyysi sen varmistamiseksi, ettei näin tapahdu.

(4)  Kaupallinen säännöllinen liikenne ei saisi vaarantaa asetuksen 1370/2007 mukaisten olemassa olevien tai myönnettyjen julkisten palveluhankintasopimusten taloudellista tasapainoa. Tästä syystä sääntelyelimen olisi voitava tehdä objektiivinen taloudellinen analyysi ja sille olisi tarvittaessa annettava valtuudet ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei näin tapahdu. Kaupallisen säännöllisen liikenteen ei pitäisi kilpailla sellaisten liikennepalvelujen tarjoajien kanssa, joille on myönnetty yksinoikeuksia julkisten henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseksi vastineeksi julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä julkisen palveluhankintasopimuksen puitteissa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Kabotaasiliikenteenä harjoitettavan säännöllisen liikenteen edellytyksenä olisi oltava yhteisön liikennelupa. Jotta valvontaviranomaisten olisi helpompi tehdä tällaista liikennettä koskevia tarkastuksia, yhteisön liikenneluvan myöntämistä koskevia sääntöjä olisi selvennettävä.

(5)  Kabotaasiliikenteenä harjoitettavan säännöllisen liikenteen edellytyksenä olisi oltava yhteisön liikennelupa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvun mukaisen älykkään ajopiirturin käyttö. Jotta valvontaviranomaisten olisi helpompi tehdä tällaista liikennettä koskevia tarkastuksia, yhteisön liikenneluvan myöntämistä koskevia sääntöjä olisi selvennettävä ja lähetysselvitysten ja sähköisten hakemusten toimittamista varten olisi kehitettävä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) moduulia, jolla tienvarsitarkastuksia suorittavat tarkastajat saavat välittömästi käyttöön reaaliaikaisen maantiekuljetusyritysten eurooppalaisen rekisterin (ERRU) ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) sisältämät tiedot ja voivat varmistaa, että sosiaalivakuutusmaksut todella maksetaan lähetettyjen kuljettajien osalta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi markkinoilla säännöllisen liikenteen harjoittajille olisi myönnettävä pääsyoikeus terminaaleihin oikeudenmukaisin, tasapuolisin, syrjimättömin ja läpinäkyvin ehdoin. Päätöksiin, joilla evätään pääsy tai rajoitetaan sitä, olisi voitava hakea muutosta sääntelyelimeltä.

(6)  Tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi markkinoilla säännöllisen liikenteen harjoittajille olisi myönnettävä pääsyoikeus terminaaleihin oikeudenmukaisin, tasapuolisin, syrjimättömin ja läpinäkyvin ehdoin. Terminaalin pitämiseen olisi saatava lupa kansalliselta viranomaiselta, jonka on varmistettava, mitkä vaatimukset ovat tarpeen ja mitkä on täytettävä. Päätöksiin, joilla evätään pääsy tai rajoitetaan sitä, olisi voitava hakea muutosta sääntelyelimeltä. Jäsenvaltiot voisivat jättää ulkopuolelle sellaiset terminaalin pitäjän omistamat terminaalit, joita käytetään yksinomaan terminaalin pitäjän omaan maanteiden henkilöliikenteeseen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Lupamenettelyä olisi sovellettava sekä kansallisen että kansainvälisen liikenteen lupien myöntämiseen. Lupa olisi myönnettävä, paitsi jos on olemassa erityisiä hakijasta johtuvia syitä sen epäämiseen tai jos liikenne vaarantaisi julkisen palveluhankintasopimuksen taloudellista tasapainoa. Olisi otettava käyttöön kynnysetäisyys sen varmistamiseksi, ettei kaupallinen säännöllinen liikenne vaaranna olemassa olevien julkisten palveluhankintasopimusten taloudellista tasapainoa. Tätä kynnystä olisi voitava nostaa sellaisten reittien tapauksessa, joilla jo liikennöidään useamman kuin yhden julkisen palveluhankintasopimuksen nojalla.

(8)  Lupamenettelyä olisi sovellettava sekä kansallisen että kansainvälisen liikenteen lupien myöntämiseen. Lupa olisi myönnettävä, paitsi jos on olemassa erityisiä hakijasta johtuvia syitä sen epäämiseen tai jos liikenne vaarantaisi julkisen palveluhankintasopimuksen taloudellista tasapainoa. Olisi otettava käyttöön jäsenvaltioiden määrittelemä kynnysetäisyys, joka ei saisi missään tapauksessa olla suurempi kuin 100 kilometrin matka, sen varmistamiseksi, ettei kaupallinen säännöllinen liikenne vaaranna olemassa olevien julkisten palveluhankintasopimusten taloudellista tasapainoa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Muiden kuin jäsenvaltiosta olevien liikenteenharjoittajien olisi voitava harjoittaa kansallista säännöllistä liikennettä samoin ehdoin kuin jäsenvaltiosta olevien liikenteenharjoittajien.

(9)  Muiden kuin jäsenvaltiosta olevien liikenteenharjoittajien olisi voitava harjoittaa kansallista säännöllistä liikennettä samoin ehdoin kuin jäsenvaltiosta olevien liikenteenharjoittajien edellyttäen, että ne voivat osoittaa noudattavansa kansallisen, unionin ja kansainvälisen lainsäädännön tieliikennettä koskevia säännöksiä tai muita asianmukaisia säännöksiä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Hallinnollisia muodollisuuksia olisi kevennettävä niin pitkälle kuin mahdollista luopumatta kuitenkaan tarkastuksista ja seuraamuksista, joilla taataan asetuksen (EY) N:o 1073/2009 oikea soveltaminen ja täytäntöönpanon tehokas valvonta. Kuljetuskirja on tarpeeton hallinnollinen taakka ja se olisi siksi poistettava.

(10)  Hallinnollisia muodollisuuksia olisi kevennettävä mahdollisuuksien mukaan luopumatta kuitenkaan tarkastuksista ja seuraamuksista, joilla taataan asetuksen (EY) N:o 1073/2009 oikea soveltaminen ja täytäntöönpanon tehokas valvonta.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Paikalliset retket ovat hyväksyttyä kabotaasiliikennettä ja kuuluvat kabotaasia koskevien yleisten sääntöjen soveltamisalaan. Siksi paikallisia retkiä koskeva artikla olisi poistettava.

Poistetaan.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta markkinoiden kehitys ja tekninen edistys voidaan ottaa huomioon, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla muutetaan asetuksen (EY) N:o 1073/2009 liitteitä I ja II ja täydennetään mainittua asetusta säännöillä, jotka koskevat omaan lukuun harjoitettavalle liikenteelle annettavien todistusten muotoa, lupahakemusten ja itse lupien muotoa, menettelyä ja kriteereitä, joita on sovellettava sen määrittämiseksi, vaarantaisiko ehdotettu liikenne julkisen palveluhankintasopimuksen taloudellisen tasapainon, sekä jäsenvaltioiden raportointivelvollisuuksia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa18 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti oltava oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmän kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14)  Jotta markkinoiden kehitys ja tekninen edistys voidaan ottaa huomioon, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla muutetaan asetuksen (EY) N:o 1073/2009 liitteitä I ja II ja täydennetään mainittua asetusta säännöillä, jotka koskevat omaan lukuun harjoitettavalle liikenteelle annettavien todistusten muotoa, lupahakemusten ja itse lupien muotoa, menettelyä ja kriteereitä, joita on sovellettava sen määrittämiseksi, vaarantaisiko ehdotettu liikenne julkisen palveluhankintasopimuksen tasapainon, sekä jäsenvaltioiden raportointivelvollisuuksia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa18 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti oltava oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmän kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

_________________

_________________

18 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

18 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

1 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tätä asetusta sovelletaan toisen lukuun harjoitettavaan maanteiden kansalliseen henkilöliikenteeseen, jota muu kuin jäsenvaltiosta oleva liikenteenharjoittaja harjoittaa siten kuin V luvussa säädetään.”

4.  Tätä asetusta sovelletaan toisen lukuun harjoitettavaan kaupunkien väliseen maanteiden kansalliseen henkilöliikenteeseen, jota muu kuin jäsenvaltiosta oleva liikenteenharjoittaja harjoittaa siten kuin V luvussa säädetään, rajoittamatta kuitenkaan asetuksen (EY) N:o 1370/2007 säännösten soveltamista.”

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.  ’terminaalilla’ mitä tahansa vähintään 600 neliömetrin suuruista aluetta tai tilaa, jossa tarjotaan pysäköintipaikka, jota linja-autot käyttävät matkustajien kyytiin ottamiseen tai kyydistä jättämiseen;

9.  ’terminaalilla’ vähintään luvan saanutta aluetta tai tilaa, jossa tarjotaan pysäköintipaikka, jota linja-autot käyttävät matkustajien kyytiin ottamiseen tai kyydistä jättämiseen;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10.  ’terminaalin pitäjällä’ mitä tahansa tahoa, joka vastaa pääsyn myöntämisestä terminaaliin;

10.  ’terminaalin pitäjällä’ mitä tahansa jäsenvaltiossa olevaa tahoa, joka vastaa sellaisen terminaalin hallinnoinnista ja joka täyttää ammatillista pätevyyttä ja taloudellista kapasiteettia koskevat vaatimukset;

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

11.  ’toteuttamiskelpoisella vaihtoehdolla’ toista terminaalia, joka on taloudellisesti hyväksyttävä liikenteenharjoittajalle ja joka antaa sille mahdollisuuden harjoittaa kyseessä olevaa henkilöliikennettä.”

11.  ’toteuttamiskelpoisella vaihtoehdolla’ toista terminaalia, joka on taloudellisesti hyväksyttävä liikenteenharjoittajalle ja joka tarjoaa alun perin hakemuksen kohteena ollutta terminaalia vastaavan infrastruktuurin ja yhteydet, antaa matkustajille pääsyn muihin julkisiin liikennemuotoihin ja antaa liikenteenharjoittajalle mahdollisuuden harjoittaa kyseessä olevaa henkilöliikennettä samalla tavalla kuin alun perin hakemuksen kohteena olleessa terminaalissa.”

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a.  ’julkisia palveluhankintoja koskevalla sopimuksella’ yhtä tai useampaa oikeudellisesti sitovaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan toimivaltaisen viranomaisen ja julkisen liikenteen harjoittajan välinen sopimus, jolla julkisen palvelun velvoitteiden alaisten julkiseen henkilöliikenteeseen liittyvien palvelujen hallinnointi ja toteuttaminen uskotaan kyseiselle julkisen liikenteen harjoittajalle; jäsenvaltion lainsäädännöstä riippuen sopimus voi olla myös toimivaltaisen viranomaisen tekemä päätös, – joka on annettu erillisen lainsäädäntötoimen tai säädöksen muodossa, tai – jossa vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti toimivaltainen viranomainen itse tarjoaa kyseisiä palveluja tai uskoo niiden tarjoamisen sisäiselle liikenteenharjoittajalle;

Perustelu

Julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus pitäisi määritellä asetuksen (EY) 1370/2007 mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

2 artikla – 1 kohta – 11 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b. ’vaihtoehtoisella reitillä’ toisen olemassa olevan säännöllisen liikenteen reitin kanssa saman lähtöpaikan ja kohteen välistä reittiä, joka mahdollistaa kyseisen reitin korvaavan käytön;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi kansallinen sääntelyelin maanteiden henkilöliikenteen alalle. Kyseisen elimen on oltava puolueeton viranomainen, joka on organisatorisesti, toiminnallisesti, hierarkkisesti ja päätöksenteoltaan oikeudellisesti erillinen ja riippumaton muista julkisista tai yksityisistä elimistä. Sen on oltava riippumaton kaikista julkisten palveluhankintasopimusten tekemiseen osallistuvista toimivaltaisista viranomaisista.

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä kansallinen julkinen sääntelyelin maanteiden henkilöliikenteen alalle. Kyseisen elimen on oltava puolueeton viranomainen, joka on organisatorisesti, toiminnallisesti, hierarkkisesti ja päätöksenteoltaan oikeudellisesti erillinen, avoin ja riippumaton muista julkisista tai yksityisistä elimistä. Sen on oltava riippumaton kaikista julkisten palveluhankintasopimusten tekemiseen osallistuvista toimivaltaisista viranomaisista.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sääntelyelin voi vastata myös muista säännellyistä aloista.

Sääntelyelin voi olla jo olemassa oleva elin, joka vastaa muista säännellyistä palveluista.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Maanteiden henkilöliikenteen alan sääntelyviranomaisella on oltava henkilöstön ja muiden resurssien suhteen riittävät organisatoriset valmiudet, joiden on oltava suhteessa alan merkitykseen kyseisessä jäsenvaltiossa.

2.  Maanteiden henkilöliikenteen alan sääntelyviranomaisella on oltava tehtäviensä täyttämiseen henkilöstöresurssien, taloudellisten resurssien ja muiden resurssien suhteen riittävät organisatoriset valmiudet, joiden on oltava suhteessa alan merkitykseen kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Sääntelyelimellä on oltava valtuudet seurata maanteiden säännöllisten matkustajaliikennepalvelujen kilpailutilannetta kotimarkkinoilla, jotta voidaan estää syrjintä tai määräävän aseman väärinkäyttö markkinoilla, myös alihankinnan avulla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten kilpailuviranomaisten toimivaltaa. Sääntelyelimen antamat lausunnot ovat sitovia.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  terminaaleihin pääsyä koskevien tietojen kerääminen ja antaminen; ja

b)  terminaaleihin pääsyä koskevien tietojen kerääminen ja antaminen sen varmistamiseksi, että liikenteenharjoittajille myönnetään pääsy terminaaleihin oikeudenmukaisin, tasapuolisin, syrjimättömin ja läpinäkyvin ehdoin;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 3 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  päätösten tekeminen terminaalien pitäjien päätöksistä tehdyistä valituksista.

c)  päätösten tekeminen terminaalien pitäjien päätöksistä tehdyistä valituksista. sekä

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  kaiken sallitun säännöllisen kansallisen ja kansainvälisen liikenteen sisältävän ja yleisesti saatavilla olevan sähköisen rekisterin perustaminen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sääntelyelin voi tehtäviään toteuttaessaan pyytää asiaa koskevia tietoja toimivaltaisilta viranomaisilta, terminaalien pitäjiltä, luvan hakijoilta ja kaikilta asianosaisilta kolmansilta osapuolilta kyseisen jäsenvaltion alueella.

Sääntelyelin voi tehtäviään toteuttaessaan pyytää asiaa koskevia tietoja muilta toimivaltaisilta viranomaisilta, terminaalien pitäjiltä, luvan hakijoilta ja kaikilta asianosaisilta kolmansilta osapuolilta kyseisen jäsenvaltion alueella.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tietopyyntöihin on vastattava sääntelyelimen määrittelemässä kohtuullisessa ajassa, joka saa olla enintään yksi kuukausi. Sääntelyelin voi perustelluissa tapauksissa pidentää tietojen toimittamisen määräaikaa enintään kahdella viikolla. Sääntelyelimen on voitava valvoa tietopyyntöihin vastaamista tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten avulla.

Tietopyyntöihin on vastattava sääntelyelimen määrittelemässä kohtuullisessa ajassa, joka ei saa olla pitempi kuin yksi kuukausi. Sääntelyelin voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pidentää tietojen toimittamisen määräaikaa enintään kahdella viikolla. Sääntelyelimen on voitava valvoa tietopyyntöihin vastaamista tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten avulla.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sääntelyelimen päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Tällä tutkinnalla voi olla lykkäävä vaikutus vain, jos sääntelyelimen päätöksen välittömistä vaikutuksista voi aiheutua peruuttamatonta tai ilmeisen liiallista haittaa muutoksenhakijalle. Tämä säännös ei vaikuta muutoksenhaun käsittelevän tuomioistuimen kyseisen jäsenvaltion perustuslailla annettuun toimivaltaan.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sääntelyelimen päätökset voidaan saattaa pikaisesti tuomioistuimen tutkittavaksi. Tällä tutkinnalla voi olla lykkäävä vaikutus vain, jos sääntelyelimen päätöksen välittömistä vaikutuksista voi aiheutua peruuttamatonta tai ilmeisen liiallista haittaa muutoksenhakijalle. Tämä säännös ei vaikuta muutoksenhaun käsittelevän tuomioistuimen kyseisen jäsenvaltion perustuslailla annettuun toimivaltaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

3 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Sääntelyelimen päätökset on julkaistava.”

6.  Sääntelyelimen päätökset on julkaistava kahden viikon kuluessa niiden tekemisestä.”

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

5 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos terminaalin pitäjät myöntävät pääsyn, linja-autoliikenteen harjoittajien on noudatettava olemassa olevia terminaalin ehtoja.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

5 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Pääsyä koskeva pyyntö voidaan evätä ainoastaan kapasiteetin puutteen vuoksi.

Terminaaleihin pääsyä koskevat pyynnöt voidaan evätä ainoastaan asianmukaisesti perustelluista kapasiteettisyistä, maksujen toistuvasta noudattamatta jättämisestä, tieliikenteestä vastaavan henkilön asianmukaisesti dokumentoiduista vakavista ja toistuvista rikkomisista tai muista kansallisiin säännöksiin liittyvistä syistä, edellyttäen, että niitä sovelletaan johdonmukaisesti eivätkä ne syrji tiettyjä liikenteenharjoittajia, jotka haluavat päästä terminaaliin, tai niihin liittyviä liiketoimintamalleja. Jos pyyntö evätään, terminaalin pitäjän on ilmoitettava päätöksensä myös sääntelyviranomaiselle.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

5 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos terminaalin pitäjä epää pääsyä koskevan pyynnön, sen on osoitettava mahdollinen toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.

Jos terminaalin pitäjä epää pääsyä koskevan pyynnön, sitä kehotetaan ilmoittamaan tietämänsä parhaat toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

5 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Terminaalien pitäjien on julkaistava vähintään seuraavat tiedot kahdella tai useammalla unionin virallisella kielellä:

Terminaalien pitäjien on julkaistava vähintään seuraavat tiedot kyseisen maan kansallisilla kielillä ja sen lisäksi yhdellä muulla unionin virallisella kielellä:

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

5 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  luettelo kaikesta terminaalissa käytettävissä olevasta infrastruktuurista ja kaikista teknisistä vaatimuksista;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

5 a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltiot voivat jättää tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle sellaiset terminaalin pitäjän omistamat terminaalit, joita käytetään yksinomaan terminaalin pitäjän omaan maanteiden henkilöliikenteeseen. Harkitessaan soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä sääntelyelinten on otettava huomioon toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen saatavuus.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

5 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos hakemuksessa pyydettyä pääsyä ei voida myöntää, terminaalin pitäjän on aloitettava kaikkien asianomaisten liikenteenharjoittajien kuuleminen hakemukseen vastaamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

5 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Terminaalin pitäjän on tehtävä päätös terminaaliin pääsyä koskevasta hakemuksesta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on jättänyt hakemuksen. Pääsyä koskeva päätös on perusteltava.

3.  Terminaalin pitäjän on tehtävä päätös terminaaliin pääsyä koskevasta hakemuksesta viipymättä ja viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on jättänyt hakemuksen. Jos pääsy evätään, terminaalin pitäjän on perusteltava päätöksensä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

5 b artikla – 5 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Muutoksenhakua koskeva sääntelyelimen päätös on sitova. Sääntelyelimen on voitava valvoa päätöksen noudattamista tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten avulla.

Muutoksenhakua koskeva sääntelyelimen päätös on sitova, kuitenkin niin että siihen sovelletaan tuomioistuinvalvontaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Sääntelyelimen on voitava valvoa päätöksen noudattamista tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten avulla.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Lupamenettely kansainväliselle henkilöliikenteelle linnuntietä alle 100 kilometrin matkoilla

Menettelyt, joilla myönnetään lupa kansainväliselle henkilöliikenteelle enintään 100 kilometrin matkoilla ja joilla lupa peruutetaan määräajaksi tai kokonaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lupa annetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden viranomaisten yhteisellä suostumuksella, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä ja kuljetetaan matkoilla, joiden pituus linnuntietä on alle 100 kilometriä. Lupaviranomaisen on kahden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta toimitettava hakemuksen jäljennös ja jäljennökset kaikista muista tarpeellisista asiakirjoista tällaisille toimivaltaisille viranomaisille ja pyydettävä niiden suostumusta. Lupaviranomaisen on samaan aikaan toimitettava nämä asiakirjat tiedoksi muiden sellaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueiden kautta kuljetaan.

1.  Lupa annetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden viranomaisten yhteisellä suostumuksella, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä ja kuljetetaan jäsenvaltioiden määrittelemillä matkoilla, joiden pituus on enintään 100 kilometriä. Lupaviranomaisen on kahden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta toimitettava hakemuksen jäljennös ja jäljennökset kaikista muista tarpeellisista asiakirjoista tällaisille toimivaltaisille viranomaisille ja pyydettävä niiden suostumusta. Lupaviranomaisen on samaan aikaan toimitettava nämä asiakirjat tiedoksi muiden sellaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueiden kautta kuljetaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, joilta on pyydetty suostumusta, on ilmoitettava päätöksensä lupaviranomaisille kolmen kuukauden kuluessa. Tämä määräaika lasketaan vastaanottotodistuksesta ilmenevästä suostumuspyynnön vastaanottopäivästä. Jos niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joilta on pyydetty suostumusta, eivät anna suostumusta, sille on esitettävä perustelut.

Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, joilta on pyydetty suostumusta, on ilmoitettava päätöksensä lupaviranomaisille kahden kuukauden kuluessa. Tämä määräaika lasketaan vastaanottotodistuksesta ilmenevästä suostumuspyynnön vastaanottopäivästä. Jos niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joilta on pyydetty suostumusta, eivät anna suostumusta, sille on esitettävä perustelut.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lupaviranomaisen on tehtävä hakemusta koskeva päätös neljän kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on toimittanut hakemuksen.

3.  Lupaviranomaisen on tehtävä päätös kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on toimittanut hakemuksen.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Lupa on myönnettävä, jollei sen epääminen ole perusteltua yhdestä tai useammasta 8 c artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa luetellusta syystä.

4.  Lupa on myönnettävä, jollei sen epääminen ole perusteltua yhdestä tai useammasta 8 c artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa luetellusta yleiseen etuun liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos säännöllisen kansainvälisen linja-autoliikenteen palvelu on vaarantanut palveluhankintasopimuksen taloudellisen tasapainon, asianomainen jäsenvaltio voi komission suostumuksella poikkeuksellisista syistä, joita ei voitu ennakoida luvan myöntämishetkellä ja jotka eivät kuulu palveluhankintasopimuksen omistajan vastuualueeseen, peruuttaa määräajaksi tai kokonaan luvan palvelun tarjoamiseen annettuaan liikenteenharjoittajalle ennakkoilmoituksen kuusi kuukautta etukäteen. Liikenteenharjoittaja voi hakea muutosta tällaiseen päätökseen.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kuultuaan niitä jäsenvaltioita, joiden toimivaltaiset viranomaiset eivät antaneet suostumustaan, komissio tekee päätöksensä neljän kuukauden kuluessa lupaviranomaisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Päätös tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun asiasta on ilmoitettu kyseisille jäsenvaltioille.

6.  Kuultuaan niitä jäsenvaltioita, joiden toimivaltaiset viranomaiset eivät antaneet suostumustaan, komissio tekee päätöksensä viimeistään kahden kuukauden kuluessa lupaviranomaisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Päätös tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun asiasta on ilmoitettu kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 a artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Lupamenettely kansainväliselle henkilöliikenteelle linnuntietä vähintään 100 kilometrin matkoilla

Menettelyt, joilla myönnetään lupa kansainväliselle henkilöliikenteelle yli 100 kilometrin matkoilla ja joilla lupa peruutetaan määräajaksi tai kokonaan.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lupaviranomaisen on tehtävä hakemusta koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on toimittanut hakemuksen.

1.  Lupaviranomaisen on tehtävä hakemusta koskeva päätös viipymättä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on toimittanut hakemuksen.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lupa on myönnettävä, jollei sen epääminen ole perusteltua yhdestä tai useammasta 8 c artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa luetellusta syystä.

2.  Lupa on myönnettävä, jollei sen epääminen ole perusteltua yhdestä tai useammasta 8 c artiklan 2 kohdan a–c a alakohdassa luetellusta syystä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lupaviranomaisen on toimitettava yhdessä oman arvionsa kanssa hakemuksen jäljennös ja jäljennökset kaikista muista tarpeellisista asiakirjoista tiedoksi kaikkien niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä, sekä kaikkien niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueiden kautta kuljetaan ottamatta matkustajia kyytiin tai jättämättä matkustajia kyydistä.

3.  Lupaviranomaisen on toimitettava yhdessä oman arvionsa kanssa hakemuksen jäljennös ja jäljennökset kaikista muista tarpeellisista asiakirjoista kaikkien niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä, kahden viikon kuluessa suostumusta pyytävän hakemuksen vastaanottamisesta. Lupaviranomaisen on myös toimitettava asiaankuuluvat asiakirjat tiedoksi kaikkien niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueiden kautta kuljetaan ottamatta matkustajia kyytiin tai jättämättä matkustajia kyydistä.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos jokin sellaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä, ei anna suostumustaan luvalle jostain 2 kohdassa luetellusta syystä, lupaa ei voida myöntää, mutta asia voidaan antaa komission käsiteltäväksi yhden kuukauden kuluessa kyseisen viranomaisen vastauksen vastaanottamisesta.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 a artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Kuultuaan niitä jäsenvaltioita, joiden toimivaltaiset viranomaiset eivät antaneet suostumustaan, komissio tekee päätöksensä neljän kuukauden kuluessa lupaviranomaisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Päätös tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun asiasta on ilmoitettu kyseisille jäsenvaltioille.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 a artikla – 3 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Komission päätöstä sovelletaan siihen asti, kunnes jäsenvaltiot pääsevät sopimukseen ja lupaviranomainen tekee hakemusta koskevan päätöksen.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lupaviranomaisen on tehtävä hakemusta koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on toimittanut hakemuksen. Määräaika voidaan pidentää neljään kuukauteen, jos pyydetään 8 c artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua analyysia.

1.  Lupaviranomaisen on tehtävä hakemusta koskeva päätös viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on toimittanut hakemuksen. Määräaika voidaan pidentää kolmeen kuukauteen, jos pyydetään 8 c artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua analyysia.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lupa kansalliseen säännölliseen liikenteeseen on myönnettävä, jollei sen epääminen ole perusteltua yhdestä tai useammasta 8 c artiklan 2 kohdan a-c alakohdassa luetellusta syystä, ja jos kyse on liikenteestä, jossa matkustajia kuljetetaan matkoilla, joiden pituus linnuntietä on alle 100 kilometriä, 8 c artiklan 2 kohdan d alakohdassa mainitusta syystä.

2.  Lupa kansalliseen säännölliseen liikenteeseen on myönnettävä, jollei sen epääminen ole perusteltua yhdestä tai useammasta 8 c artiklan 2 kohdan a-c a alakohdassa luetellusta syystä, ja jos kyse on liikenteestä, jossa matkustajia kuljetetaan matkoilla, joiden pituus on enintään 100 kilometriä, 8 c artiklan 2 kohdan d alakohdassa mainitusta syystä.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettua etäisyyttä voidaan kasvattaa 120 kilometriin, jos aloitettava säännöllinen liikenne palvelee lähtöpaikkaa ja määräpaikkaa, joilla jo liikennöidään useamman kuin yhden julkisen palveluhankintasopimuksen nojalla.

Poistetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 c artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Päätös hakemuksen hylkäämisestä tai luvan myöntämisestä rajoituksin on perusteltava.

Päätös hakemuksen hylkäämisestä, luvan myöntämisestä rajoituksin tai luvan peruuttamisesta määräajaksi tai pysyvästi on perusteltava ja tarvittaessa otettava huomioon sääntelyelimen analyysit. Hakijan tai kyseisen palvelun liikenteenharjoittajan on voitava hakea muutosta luvan myöntävän viranomaisen päätökseen.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 c artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Lupa on myönnettävä, jollei sen epääminen ole perusteltua yhdestä tai useammasta seuraavista syistä:

Lupahakemus voidaan hylätä ainoastaan yhdestä tai useammasta seuraavista syistä:

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 c artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  hakija on jättänyt noudattamatta kansallisia tai kansainvälisiä tieliikennesäännöksiä ja erityisesti kansainvälisen tieliikenteen lupaehtoja ja -vaatimuksia tai on rikkonut vakavasti unionin tieliikennelainsäädäntöä, erityisesti ajoneuvoja koskevien vaatimusten ja kuljettajien ajo- ja lepoaikojen osalta;

b)  hakija on jättänyt noudattamatta kansallisia tai kansainvälisiä tieliikennesäännöksiä ja erityisesti kansainvälisen tieliikenteen lupaehtoja ja -vaatimuksia tai on rikkonut vakavasti unionin tai kansallista tai soveltuvin osin paikallista tieliikennelainsäädäntöä, erityisesti ajoneuvoja koskevien teknisten vaatimusten ja päästönormien sekä kuljettajien ajo- ja lepoaikojen osalta;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 c artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  hakija on hakenut lupaa säännöllisen liikenteen harjoittamiseen samalla reitillä tai vaihtoehtoisella reitillä, jolla toimivaltainen viranomainen on myöntänyt julkisen liikenteen harjoittajalle yksinoikeuden tarjota tiettyjä julkisen henkilöliikenteen palveluja vastikkeena julkisen palvelun velvollisuuksien suorittamisesta julkisen palveluhankintasopimuksen puitteissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 3 artiklan mukaisesti. Tämä hylkäysperuste ei rajoita tämän asetuksen 8 d artiklan 1 a kohdan soveltamista.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 c artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  sääntelyelin toteaa objektiivisen taloudellisen analyysin perusteella, että liikenne vaarantaisi julkisen palveluhankintasopimuksen taloudellisen tasapainon.

d)  sääntelyelin toteaa objektiivisen taloudellisen analyysin perusteella, että liikenne vaarantaisi julkisen palveluhankintasopimuksen taloudellisen tasapainon. Tässä analyysissä arvioidaan markkinoiden ja kyseisen verkoston merkitykselliset rakenteelliset ja maantieteelliset erityispiirteet (koko, kysyntään liittyvät ominaisuudet, verkoston monimutkaisuus, tekninen ja maantieteellinen eristyneisyys ja sopimuksen kattamat palvelut) sekä se, parantaako uusi palvelu palvelujen laatua tai kustannustehokkuutta.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 c artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Lupaviranomaiset eivät saa hylätä hakemusta pelkästään siitä syystä, että liikenteenharjoittaja tarjoaa alempia hintoja kuin muut maantieliikenteen harjoittajat tai että muut maantieliikenteen harjoittajat liikennöivät jo kyseisellä reitillä.

Lupaviranomaiset eivät saa hylätä hakemusta pelkästään siitä syystä, että lupaa hakeva liikenteenharjoittaja tarjoaa alempia hintoja kuin muut maantieliikenteen harjoittajat, paitsi jos sääntelyviranomainen tai muut asianomaiset kansalliset elimet osoittavat, että markkinoille pyrkivä hakija aikoo pitkän ajan kuluessa tarjota palveluja alle normaaliarvon ja että näin tehdessään se todennäköisesti vahingoittaa tasapuolista kilpailua. Lupaviranomaiset eivät saa hylätä hakemusta pelkästään siitä syystä, että muut maantieliikenteen harjoittajat liikennöivät jo kyseisellä reitillä.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 d artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa oikeutta päästä säännöllisen liikenteen kansainvälisille ja kansallisille markkinoille, jos ehdotetussa säännöllisessä liikenteessä kuljetetaan matkustajia matkoilla, joiden pituus linnuntietä on alle 100 kilometriä, ja jos liikenne vaarantaisi palveluhankintasopimuksen taloudellisen tasapainon.

1.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa oikeutta päästä säännöllisen linja-autoliikenteen kansainvälisille ja kansallisille markkinoille, jos ehdotetussa säännöllisessä liikenteessä kuljetetaan matkustajia matkoilla, joiden pituus linnuntietä on enintään 100 kilometriä, ja jos liikenne vaarantaisi palveluhankintasopimuksen taloudellisen tasapainon, tai minkään muun pituisilla matkoilla, jos palvelua tarjotaan kaupunki- tai esikaupunkikeskuksissa tai taajamissa tai palvelu täyttää liikennetarpeet niiden ja ympäröivän alueen välillä, tai jos hakija ei ole noudattanut kansallisen, unionin tai kansainvälisen lainsäädännön tieliikennesäännöksiä tai muita asiaankuuluvia säännöksiä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 d artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt yksinoikeuden yritykselle, joka toteuttaa julkista palveluhankintasopimusta asetuksen (EY) N:o 1370/2007 3 artiklan mukaisesti, yksinoikeuden suojelu koskee ainoastaan julkisen henkilöliikenteen harjoittamista samoilla tai vaihtoehtoisilla reiteillä. Tämä yksinoikeuksien myöntäminen ei estä luvan myöntämistä uusiin säännöllisiin palveluihin, jos kyseiset palvelut eivät kilpaile julkisia palveluhankintoja koskevassa sopimuksessa tarjotun palvelun kanssa tai jos ne toimivat muilla reiteillä.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 d artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sääntelyelimen on tarkasteltava pyyntöä ja päätettävä, tekeekö se taloudellisen analyysin. Sen on ilmoitettava päätöksestään osapuolille, joita asia koskee.

Tällaisen pyynnön saatuaan sääntelyelimen on tarkasteltava pyyntöä, ja se voi päättää, tekeekö se taloudellisen analyysin 8 c artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti, paitsi jos on olemassa poikkeuksellisia käytännön tai muita syitä, jotka oikeuttavat päätöksen olla tekemättä analyysiä. Sääntelyelimen on ilmoitettava päätöksestään osapuolille, joita asia koskee.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun sääntelyelin tekee taloudellisen analyysin, sen on ilmoitettava analyysin tulos ja omat päätelmänsä kaikille asianomaisille osapuolille kuuden viikon kuluessa kaikkien asiaankuuluvien tietojen vastaanottamisesta. Sääntelyelin voi esittää päätelminään, että lupa on myönnettävä, se on myönnettävä rajoituksin tai se on evättävä.

Kun sääntelyelin tekee taloudellisen analyysin, sen on ilmoitettava analyysin tulos ja omat päätelmänsä kaikille asianomaisille osapuolille mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kaikkien asiaankuuluvien tietojen vastaanottamisesta. Sääntelyelin voi esittää päätelminään, että lupa on myönnettävä, se on myönnettävä rajoituksin tai se on evättävä.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 d artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissiolle siirretään valta antaa 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tätä artiklaa sovellettaessa noudatettava menettely ja kriteerit.

5.  Komissiolle siirretään valta antaa 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tätä artiklaa sovellettaessa, erityisesti taloudellisen analyysin tekemisen yhteydessä, noudatettava menettely ja kriteerit.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

8 d artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltiot voivat vapauttaa kansallisia säännöllisiä palveluja koskevaa lupajärjestelmää enemmän lupamenettelyjen ja kilometrikynnysten osalta.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1073/2009

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  Lisätään 11 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:

 

”3 a.   Jäsenvaltio voi päättää, että muun kuin jäsenvaltiosta olevan liikenteenharjoittajan on noudatettava sijoittautumisvaatimuksiin liittyvä ehtoja, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1071/2009*, vastaanottavassa jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun tälle liikenteenharjoittajalle on myönnetty lupa kansallisesti säännellyn liikenteen harjoittamiseen ja ennen kuin liikenteenharjoittaja aloittaa kyseisen liikenteen harjoittamisen. Tällaiset päätökset on perusteltava. Päätöksessä on otettava huomioon muun kuin jäsenvaltiosta olevan liikenteenharjoittajan toiminnan laajuus ja kesto vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Jos vastaanottava jäsenvaltio toteaa, että muu kuin jäsenvaltiosta oleva liikenteenharjoittaja ei täytä sijoittautumisvelvoitetta, se voi peruuttaa kyseiselle liikenteenharjoittajalle kansallisia säännöllisiä liikennepalveluita varten myönnetyt asiaankuuluvat luvat tai keskeyttää niiden soveltamisen kunnes velvoite täytetään.

 

__________________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51);

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=EN)

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

13 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

15)  Poistetaan 13 artikla.

Poistetaan.

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi kreikankielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 7 alakohtia on kaksin kappalein).]

Perustelu

Asianomainen artikla on tarpeen palauttaa, jotta varmistetaan, että paikalliset retket katsotaan yhdeksi yhtenäiseksi kansainväliseksi liikennepalveluksi eikä kabotaasiliikenteeksi.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  tilapäisesti harjoitettu satunnaisliikenne;

b)  satunnaisliikenne;

[Paikannuksessa oleva viittaus muutossäädökseen (”1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta”) vastaa komission ehdotuksessa olevaa viittausta ”1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta”. Eroavuus johtuu komission ehdotuksen kaikissa muissa kieliversioissa paitsi kreikankielisessä versiossa olevasta numerointivirheestä (1 artiklan 1 kohdan 7 alakohtia on kaksin kappalein).]

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

15 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  tämän asetuksen mukaisesti harjoitettu säännöllinen liikenne.

c)  tämän asetuksen mukaisesti harjoitettu säännöllinen liikenne, jota harjoittaa tämän asetuksen mukaisesti muu kuin vastaanottavasta jäsenvaltiosta oleva liikenteenharjoittaja säännöllisen kansainvälisen liikenteen yhteydessä, lukuun ottamatta liikennettä, joka vastaa kaupunkikeskuksen tai taajaman taikka tämän keskuksen tai taajaman ja esikaupunkialueiden välisiä kuljetustarpeita. Kabotaasiliikennettä ei saa harjoittaa erillään tästä kansainvälisestä liikenteestä.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

15 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  säännöllinen liikenne, jota harjoittaa tämän asetuksen mukaisesti muu kuin vastaanottavasta jäsenvaltiosta oleva liikenteenharjoittaja säännöllisen kansallisen liikenteen yhteydessä.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1073/2009

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

16 a)  Korvataan 16 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

1.  Jollei yhteisön säännöksissä toisin säädetä, kabotaasiliikenteen harjoittamiseen sovelletaan seuraavien seikkojen osalta vastaanottavan jäsenvaltion voimassa olevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä:

1.  Jollei yhteisön säännöksissä toisin säädetä, kabotaasiliikenteen harjoittamiseen sovelletaan seuraavien seikkojen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/71/EY* sekä vastaanottavan jäsenvaltion voimassa olevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä:

 

__________________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:FI:PDF)

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

17 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

17)  Poistetaan 17 artikla.

Poistetaan.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1073/2009

17 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

17 a)  Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

”17 artikla

Kabotaasiliikenteen valvonta-asiakirjat

 

Kabotaasiliikenteen valvonta-asiakirjat

1.  Satunnaisliikennettä olevan kabotaasiliikenteen harjoittaminen edellyttää 12 artiklassa tarkoitettua kuljetuskirjaa, joka on pidettävä mukana ajoneuvossa ja vaadittaessa esitettävä mille hyvänsä tarkastusviranomaiselle.

1.   Satunnaisliikennettä olevan kabotaasiliikenteen harjoittaminen edellyttää paperi- tai digitaalisessa muodossa olevaa kuljetuskirjaa, joka on vaadittaessa esitettävä mille hyvänsä tarkastajalle.

2.  Kuljetuskirjaan on merkittävä seuraavat tiedot:

2.   Kuljetuskirjaan on merkittävä seuraavat tiedot:

a)  kuljetuksen lähtö- ja saapumispaikka;

a)   kuljetuksen lähtö- ja saapumispaikka;

b)  kuljetuksen lähtö- ja päättymispäivä.

b)   kuljetuksen lähtö- ja päättymispäivä.

3.   Kuljetuskirja annetaan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai elimen vahvistamina 12 artiklassa tarkoitettuina vihkoina.

 

4.   Kun on kyse säännöllisestä erityisliikenteestä, liikenteenharjoittajan ja kuljetuksen järjestäjän välinen sopimus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös muodostaa valvonta-asiakirjan.

4.   Kun on kyse säännöllisestä erityisliikenteestä, liikenteenharjoittajan ja kuljetuksen järjestäjän välinen sopimus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös muodostaa valvonta-asiakirjan. Kuljetuskirja on kuitenkin täytettävä kuukausittaisen yhteenvedon muodossa.

Kuljetuskirja on kuitenkin täytettävä kuukausittaisen yhteenvedon muodossa.

 

5.  Käytetyt kuljetuskirjat on palautettava sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai elimelle tämän viranomaisen tai elimen vahvistamia menettelyjä noudattaen.

5. Tarkastuksen aikana kuljettajalla on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä päätoimipaikkaan, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun henkilöön tai tahoon, joka voi toimittaa pyydetyt asiakirjat.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

28 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta ja ensimmäisen kerran 31 päivänä tammikuuta [ensimmäinen tammikuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] edellisen vuoden aikana säännölliselle liikenteelle annettujen lupien määrä sekä kyseisen vuoden 31 päivänä joulukuuta voimassa olleiden säännöllisen liikenteen lupien kokonaismäärä. Nämä tiedot on annettava erikseen jokaisen säännöllisen liikenteen määräjäsenvaltion osalta. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle tiedot säännöllisen erityisliikenteen ja satunnaisliikenteen muodossa harjoitetusta kabotaasiliikenteestä, jota jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat ovat harjoittaneet edellisen vuoden aikana.

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta ja ensimmäisen kerran 31 päivänä tammikuuta [ensimmäinen tammikuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] edellisen vuoden aikana säännölliselle liikenteelle annettujen lupien määrä sekä kyseisen vuoden 31 päivänä joulukuuta voimassa olleiden säännöllisen liikenteen lupien kokonaismäärä. Nämä tiedot on annettava erikseen jokaisen säännöllisen liikenteen määräjäsenvaltion osalta. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle tiedot säännöllisen erityisliikenteen ja satunnaisliikenteen muodossa harjoitetusta kabotaasiliikenteestä, jota jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat ovat harjoittaneet edellisen vuoden aikana.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Asetus (EY) N:o 1073/2009

28 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio toimittaa viimeistään [lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen soveltamisen alkamisajankohdasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen on sisällyttävä tietoja siitä, missä määrin asetus on edistänyt maanteiden henkilöliikennemarkkinoiden parempaa toimintaa.”

5.  Komissio toimittaa viimeistään ... [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamisajankohdasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen on sisällyttävä tietoja siitä, missä määrin asetus on edistänyt maanteiden henkilöliikennejärjestelmän parempaa toimintaa erityisesti matkustajien, linja-autoliikenteen työntekijöiden ja ympäristön kannalta.”

(1)

  EUVL C 262, 25.7.2018, s. 47.


PERUSTELUT

Bussit ja linja-autot ovat yksi helpoimmin saatavilla oleva liikennemuoto EU:ssa ja myös yksi tärkeimmistä. Ne yhdistävät jäsenvaltioiden maaseutua ja kaupunkeja ja ovat tietyillä alueilla usein ainoa julkisen liikenteen muoto. Siksi on tärkeää, että matkustajat saavat parhaan mahdollisen palvelun. Reilu ja terve kilpailu on paras keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta muuttaa asiaa koskevaa asetusta siten, että voidaan avata liiketoiminta muussa kuin jäsenvaltiossa oleville liikenteenharjoittajille, jotka nykyisin eivät saa tarjota kansallisilla markkinoilla lähiliikenteen linja-autopalvelua. Näin olleen liikenteenharjoittajan maasta A olisi voitava vapaasti tarjota kansallisia palveluja maassa B pisteestä X pisteeseen Y. Syrjintä kansallisuuden tai sijoittautumispaikan perusteella ei ole sallittua sisämarkkinoilla.

Esittelijä on tehnyt jäljempänä olevat tarkistukset ehdotuksen hengessä, joka on linja-autoliikennemarkkinoiden säätelyn vapauttaminen. Samalla esittelijä on ottanut huomioon, että linja-autoliikenteen tilanne vaihtelee maasta toiseen, huolehtien, että tiettyjen jäsenvaltioiden hyvin toimivia järjestelmiä ei heikennetä.

Palveluhankintasopimusten ja kaupunkialueiden suojelu

Palveluhankintasopimuksilla on erityinen ja korvaamaton tarkoitus. Tällaisten sopimusten asianmukainen suojelu on varmistettava, jotta linja-autoliikenteen markkinoiden avaaminen ei johda palvelujen heikentymiseen kyseisillä alueilla ja jotta uudet markkinatulokkaat eivät voi poimia itselleen vain parhaita kannattavia reittejä. Siksi esittelijä on sisällyttänyt ehdotukseen uuden lausekkeen, jonka mukaan lupa uudelle palvelulle voidaan tosiasiallisesti evätä jopa komission ehdottaman 100 kilometrin ylärajan osalta, jos kyseinen palvelu vaarantaa voimassa olevat palveluhankintasopimukset, jotka on kilpailutettu avoimesti ilman mahdollisuutta pidennykseen, jos palvelu niputtaa yhteen kannattavia ja kannattamattomia reittejä eikä saa merkittäviä julkisia tukia, jotka heikentävät tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Tämän lisäksi olemassa olevan liikennepalvelun toimilupa voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan, jos sääntelyelin toteaa objektiivisen taloudellisen analyysin perusteella, että liikennepalvelu on vaarantanut asiaankuuluvan palveluhankintasopimuksen taloudellisen tasapainon. Esittelijä on toiveikas sen suhteen, että nämä toimenpiteet ovat riittäviä ja oikeasuhteisia niin, että niillä voidaan varmistaa, että palveluhankintasopimuksia suojellaan asianmukaisesti ja avataan samalla markkinoita kilpailulle.

Huolien hälventämiseksi entisestään esittelijä on lisännyt säännöksen, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat rajoittaa pääsyä kansalliseen säännölliseen palveluun muun muassa silloin, kun se on yhteydessä kaupunki- tai esikaupunkikeskukseen tai jos ehdotettu palvelu suorittaa samaa julkisten matkustajaliikenteen palvelua tietyllä reitillä tai verkossa, josta toimivaltainen viranomainen on myöntänyt julkisen liikenteen harjoittajalle yksinoikeuden vastineena julkisen palvelun velvoitteen mukaisista palveluista palveluhankintasopimuksen puitteissa.

Tasapuolisen kilpailun varmistaminen ja suojautuminen markkina-aseman väärinkäytöltä.

Palveluhankintasopimusten suojelemisen lisäksi esittelijä pyrkii estämään tilanteet, joissa markkinoiden avaaminen tuottaa epätoivottuja tuloksia. Ehdotetun sääntelyelimen olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilu kilpailu liikenteenharjoittajien välillä. Tähän kuuluu, että estetään merkittävän markkina-aseman tai monopoliaseman väärinkäyttö esimerkiksi alihankinnan avulla tao estetään väärinkäytön mahdollistavat markkinaolosuhteet. Lupaviranomaisilla olisi lisäksi oltava mahdollisuus hylätä hakemus, jos sääntelyviranomainen osoittaa, että markkinoille pyrkivä hakija aikoo pitkän ajan kuluessa tarjota palveluja alle normaaliarvon ja vahingoittaa siten kilpailua.

Sijoittautumisvaatimus ja mahdollisuus vapaampaan järjestelmään

Ehdotuksen hengen vastaisen toiminnan estämiseksi ja eräiden jäsenvaltioiden tiukempien vaatimusten mahdollistamiseksi esittelijä on esittänyt jäsenvaltioille myös mahdollisuutta edellyttää liikenteenharjoittajan sijoittautumista vastaanottavaan jäsenvaltioon sen jälkeen, kun lupa kansallisesti säänneltyyn liikenteeseen on myönnetty.

Samalla esittelijä on tarkentanut, että ne jäsenvaltiot, joissa on jo voimassa vapaampi järjestelmä, voivat säilyttää sen. Myös jäsenvaltiot, jotka haluavat avata markkinoita enemmän kuin tässä ehdotuksessa esitetään, voivat tehdä niin.

Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen

Muilla, pienemmillä mutta erittäin tarpeellisilla muutoksilla esittelijä on pyrkinyt parantamaan ehdotusta entisestään ja selkeyttämään sen henkeä. Esimerkiksi yksityisen omistajansuojan varmistamiseksi jäsenvaltiot voivat jättää soveltamisalan ulkopuolelle sellaiset terminaalit, jotka ovat yksinomaan terminaalin pitäjän omistuksessa ja käytössä sen omaa maanteiden henkilöliikennettä varten.

Esittelijä on syystä vakuuttunut siitä, että muutetulla ehdotuksella pystytään vastaamaan paitsi sellaisiin huolenaiheisiin, jotka koskevat tarvetta parempaan suojeluun erityisesti palveluhankintasopimusten osalta, vaan myös sellaisiin huolenaiheisiin, jotka koskevat tarvetta noudattaa vapaamielisempää lähestymistapaa. Muutetulla ehdotuksella pyritään löytämään oikea tasapaino matkustajien ja kuljetusyhtiöiden etujen välille, mutta myös paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten etujen välille. Esittelijä luottaa siihen, että tämän ehdotuksen avulla voidaan siirtyä lähemmäs todellisia ja oikeudenmukaisia linja-autoliikenteen markkinoita Euroopan unionissa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Linja-autoliikenteen kansainvälisille markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt

Viiteasiakirjat

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.11.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

14

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus