Nós Imeachta : 2017/0288(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0032/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0032/2019

Díospóireachtaí :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Vótaí :

PV 14/02/2019 - 10.11
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0125

TUARASCÁIL     ***I
PDF 275kWORD 112k
28.1.2019
PE 623.746v02-00 A8-0032/2019

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Rapóirtéir: Roberts Zīle

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (  CE) Uimh. 1073/2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2017)0647),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 91(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0396/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Tithe an Oireachtais in Éireann, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Aibreán 2018(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0032/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Tá sé léirithe ag cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle17 go bhfuil constaicí roimh oibreoirí i margaí náisiúnta i dtaca le seirbhísí cóiste idiruirbeacha a fhorbairt. Thairis sin, níor choinnigh seirbhísí iompair paisinéirí de bhóthar suas le riachtanais na saoránach agus na riachtanais sin ag athrú i dtaca le hinfhaighteacht agus cáilíocht agus fós féin is beag an cion módachatá ag modhanna iompair inbhuanaithe. Mar thoradh air sin, cuirtear grúpaí áirithe saoránach faoi mhíbhuntáiste maidir le seirbhísí iompair paisinéirí a bheith ar fáil dóibh, agus is mó timpistí bóthair, astaíochtaí agus brú tráchta atá ann toisc carranna a bheith á n-úsáid níos mó.

(1)  Tá sé léirithe ag cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle17 go bhfuil constaicí neamhréasúnaithe roimh roinnt oibreoirí i margaí náisiúnta i dtaca le forbairt seirbhísí cóiste idiruirbeacha a rachadh chun sochair do phaisinéirí. Thairis sin, níor choinnigh seirbhísí iompair paisinéirí de bhóthar suas le riachtanais shíorathraitheacha na saoránach i dtaca le hinfhaighteacht agus cáilíocht agus fós féin is beag an cion módach atá ag modhanna iompair inbhuanaithe. Mar thoradh air sin, cuirtear grúpaí áirithe saoránach faoi mhíbhuntáiste maidir le seirbhísí iompair paisinéirí a bheith ar fáil dóibh, agus is mó timpistí bóthair, astaíochtaí agus brú tráchta atá ann, chomh maith le méadú ar chostais bhonneagair, toisc carranna a bheith á n-úsáid níos mó.

__________________

__________________

17 Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 (IO L 300, 14.11.2009, lch. 88)

17 Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 (IO L 300, 14.11.2009, lch. 88)

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Chun creat comhsheasmhach a áirithiú maidir le hiompar idiruirbeach paisinéirí ag seirbhísí tráthrialta cóiste agus bus ar fud an Aontais, ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 maidir leis an iompar idiruirbeach uile ag seirbhísí tráthrialta. Dá bhrí sin, ba cheart raon feidhme an Rialacháin sin a leathnú.

(2)  Chun creat comhsheasmhach a áirithiú maidir le hiompar idiruirbeach paisinéirí ag seirbhísí tráthrialta cóiste agus bus ar fud an Aontais, ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 maidir leis an iompar idiruirbeach uile ag seirbhísí tráthrialta. Dá bhrí sin, ba cheart raon feidhme an Rialacháin sin a leathnú, ach níor cheart feidhm a bheith aige maidir le lárionaid uirbeacha ná fho-uirbeacha ná comhchathracha agus ba cheart é a bheith gan dochar d’fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Ba cheart comhlacht rialála atá neamhspleách agus neamhchlaonta a ainmniú i ngach Ballstát lena áirithiú go bhfeidhmeoidh an margadh iompair paisinéirí de bhóthar mar is ceart. Féadfaidh an comhlacht sin bheith freagrach freisin as earnálacha rialáilte eile amhail iarnróid, fuinneamh agus teileachumarsáid.

(3)  Ba cheart do gach Ballstát comhlacht rialála atá neamhspleách agus neamhchlaonta a ainmniú, agus é de chúram air tuairimí ceangailteacha a eisiúint, lena áirithiú go bhfeidhmeoidh an margadh iompair paisinéirí de bhóthar mar is ceart. Féadfaidh an comhlacht sin a bheith freagrach freisin as earnálacha rialáilte eile amhail iarnróid, fuinneamh agus teileachumarsáid.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Níor cheart oibríochtaí seirbhíse tráthrialta ar bhonn tráchtála cur as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca leis na conarthaí seirbhíse poiblí atá ann cheana. Ar an gcúis sin, ba cheart don chomhlacht rialála bheith ábalta anailís eacnamaíoch a dhéanamh lena áirithiú gur mar sin atá.

(4)  Níor cheart go gcuirfeadh oibríochtaí seirbhíse tráthrialta ar bhonn tráchtála as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca leis na conarthaí seirbhíse poiblí atá ann cheana nó arna ndeonú i gcomhréir le Rialachán Uimh. 1370/2007. Ar an gcúis sin, ba cheart don chomhlacht rialála a bheith in ann anailís eacnamaíoch oibiachtúil a dhéanamh agus ba cheart an t-údarás a bheith aige, i gcás inarb iomchuí, bearta a mholadh a bhfuil gá leo chun a áirithiú gur mar sin atá. Níor cheart go mbeadh oibríochtaí seirbhíse tráthrialta ar bhonn tráchtála san iomaíocht le soláthraithe iompair dár deonaíodh cearta eisiacha chun seirbhísí poiblí iompair áirithe do phaisinéirí a sholáthar mar mhalairt ar oibleagáidí seirbhíse poiblí a chomhlíonadh faoi chuimsiú conartha seirbhíse poiblí.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Ba cheart seirbhísí tráthrialta i bhfoirm oibríochtaí cabatáiste a bheith ag brath ar sheilbh ceadúnais Comhphobail. Ba cheart soiléiriú a dhéanamh ar na rialacha maidir le heisiúint ceadúnas Comhphobail, chun rialuithe éifeachtacha ar na seirbhísí sin ag údaráis feidhmiúcháin a éascú.

(5)  Ba cheart go mbeadh oibriú na seirbhísí tráthrialta i bhfoirm oibríochtaí cabatáiste ag brath ar sheilbh ceadúnais Comhphobail agus ar úsáid tacagraif chliste i gcomhréir le Caibidil II de Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Chun rialuithe éifeachtacha ar na seirbhísí sin ag na húdaráis forfheidhmithe a éascú, ba cheart na rialacha maidir le heisiúint ceadúnas Comhphobail a shoiléiriú agus ba cheart modúl IMI a fhorbairt chun dearbhuithe postála agus iarratais leictreonacha a sheoladh, rud a chuirfidh ar chumas na gcigirí a dhéanann na seiceálacha cois bóthair rochtain dhíreach fíor-ama a fháil ar shonraí agus ar fhaisnéis sa Chlár Eorpach de Ghnóthais Iompair de Bhóthar (ERRU) agus i gCóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI) agus chun a áirithiú gur cinnte go ndéantar ranníocaíochtaí sóisialta a íoc le haghaidh tiománaithe bus atá ar postú.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Chun iomaíocht chóir sa mhargadh a áirithiú, ba cheart cearta rochtana ar chríochfoirt san Aontas a chur ar fáil d’oibreoirí seirbhísí tráthrialta ar théarmaí atá cóir, cothrom, neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach. Achomhairc in aghaidh cinntí lena ndiúltaítear rochtain nó lena gcuirtear teorainn le rochtain, ba cheart iad a thaisceadh leis an gcomhlacht rialála.

(6)  Chun iomaíocht chóir sa mhargadh a áirithiú, ba cheart cearta rochtana ar chríochfoirt san Aontas a sholáthar d’oibreoirí seirbhísí tráthrialta ar théarmaí atá cóir, cothrom, neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach. Ba cheart d’údarás náisiúnta oibriú críochfoirt a fhormheas, agus ba cheart don údarás sin fíorú a dhéanamh maidir leis na ceanglais atá riachtanach agus nach mór a chomhlíonadh. Achomhairc in aghaidh cinntí lena ndiúltaítear rochtain nó lena gcuirtear teorainn le rochtain, ba cheart iad a thaisceadh leis an gcomhlacht rialála. Féadfaidh na Ballstáit críochfoirt a eisiamh, i gcás inar leis an oibreoir iad agus ina n-úsáideann sé iad dá sheirbhisí iompair paisinéirí de bhóthar féin agus do na seirbhísí sin amháin.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Ba cheart údarú i gcomhair seirbhísí tráthrialta idirnáisiúnta a bheith faoi réir nós imeachta údaraithe. Ba cheart údarú a thabhairt ach amháin i gcás ina bhfuil forais shonracha ann lena dhiúltú atá inchurtha i leith an iarratasóra nó i gcás ina gcuirfeadh an tseirbhís as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conradh seirbhíse poiblí. Ba cheart tairseach achair a thabhairt isteach lena áirithiú nach gcuirfidh oibríochtaí seirbhísí tráthrialta ar bhonn tráchtála as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conarthaí seirbhíse poiblí atá ann cheana. I gcás bealaí dá bhfónann breis agus conradh seirbhíse poiblí amháin cheana féin, ba cheart an fhéidearthacht a bheith ann chun an tairseach sin a ardú.

(8)  Ba cheart údarú i gcomhair seirbhísí tráthrialta idirnáisiúnta a bheith faoi réir nós imeachta údaraithe. Ba cheart údarú a dheonú, mura rud é go bhfuil forais shonracha ann lena dhiúltú atá inchurtha i leith an iarratasóra nó i gcás ina gcuirfeadh an tseirbhís as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conradh seirbhíse poiblí. Ba cheart go dtabharfaí isteach tairseach achair, arna chinneadh ag na Ballstáit, nach faide ná 100 km ar a fhad i gcás ar bith, lena áirithiú nach gcuirfidh oibríochtaí seirbhísí tráthrialta ar bhonn tráchtála as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conarthaí seirbhíse poiblí atá ann cheana.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Ba cheart d’iompróirí neamhchónaitheacha seirbhísí tráthrialta náisiúnta bheith in ann oibriú faoi na coinníollacha céanna a n-oibríonn iompróirí cónaitheacha fúthu.

(9)  Ba cheart d’iompróirí neamhchónaitheacha seirbhísí tráthrialta náisiúnta a bheith in ann oibriú faoi na coinníollacha céanna faoina n-oibríonn iompróirí cónaitheacha, ar choinníoll go bhfuil forálacha maidir le hiompar de bhóthar nó forálacha ábhartha eile den dlí náisiúnta, de dhlí an Aontais agus den dlí idirnáisiúnta comhlíonta acu.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart foirmiúlachtaí riaracháin a laghdú a mhéid is féidir gan fáil réidh leis na rialuithe agus na pionóis lena ráthaítear cur i bhfeidhm cuí agus cur i ngníomh éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009. Ualach riaracháin neamhriachtanach is ea an fhoirm thurais agus dá bhrí sin ba cheart deireadh a chur léi.

(10)  Ba cheart foirmiúlachtaí riaracháin a laghdú i gcás inar féidir gan fáil réidh leis na rialuithe agus na pionóis lena ráthaítear cur i bhfeidhm cuí agus cur i ngníomh éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Oibríocht údaraithe chabatáiste is ea aistir áitiúla agus tá siad cumhdaithe faoi na rialacha ginearálta ar chabatáiste. Dá bhrí sin, ba cheart an t-airteagal maidir le haistir áitiúla a scriosadh.

scriosta

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Chun forbairtí ar an margadh agus dul chun cinn teicniúil a chur san áireamh ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 a leasú, agus an Rialachán sin a fhorlíonadh le rialacha a bhaineann le formáid na ndeimhnithe d’oibríochtaí iompair féinchuntais, le formáid na n-iarratas ar údaruithe agus na n-údaruithe iad féin, leis an nós imeachta agus na critéir atá le leanúint lena chinneadh cé acu a chuirfeadh nó nach gcuirfeadh seirbhís atá beartaithe as do chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conradh seirbhíse poiblí, chomh maith le hoibleagáidí tuairiscithe na mBallstát. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 201618. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle na doiciméid uile a fháil ag an am céanna le saineolaithe na mBallstát, agus ba cheart rochtain chórasach a bheith ag saineolaithe Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar chruinnithe ghrúpa saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(14)  Chun forbairtí ar an margadh agus dul chun cinn teicniúil a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 a leasú, agus an Rialachán sin a fhorlíonadh le rialacha a bhaineann le formáid na ndeimhnithe d’oibríochtaí iompair féinchuntais, le formáid na n-iarratas ar údaruithe agus na n-údaruithe iad féin, leis an nós imeachta agus na critéir atá le leanúint lena chinneadh cé acu a chuirfeadh nó nach gcuirfeadh seirbhís atá beartaithe as do chothromaíocht i dtaca le conradh seirbhíse poiblí, chomh maith le hoibleagáidí tuairiscithe na mBallstát. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 201618. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle na doiciméid uile a fháil ag an am céanna le saineolaithe na mBallstát, agus ba cheart rochtain chórasach a bheith ag saineolaithe Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar chruinnithe ghrúpa saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

_________________

_________________

18 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

18 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 1 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo i leith seirbhísí náisiúnta iompair paisinéirí de bhóthar ar fruiliú nó ar airgead arna n-oibriú ag iompróir neamhchónaitheach dá bhforáiltear i gCaibidil V.;

4.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo i leith seirbhísí idiruirbeacha náisiúnta iompair paisinéirí de bhóthar ar fruiliú nó ar airgead arna n-oibriú ag iompróir neamhchónaitheach dá bhforáiltear i gCaibidil V, agus beidh sé gan dochar d’fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

9.  ciallaíonn ‘críochfort’ aon áis a bhfuil achar 600 m2 ar a laghad inti, a chuireann áit pháirceála ar fáil a úsáideann cóistí agus busanna chun paisinéirí a scaoileadh amach nó a bhailiú;

9.  ciallaíonn ‘críochfort’ aon áis údaraithe ina soláthraítear áit pháirceála a úsáideann cóistí agus busanna le haghaidh tuirlingt agus bordáil paisinéirí;

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

10.  ciallaíonn ‘oibreoir críochfoirt’ aon eintiteas atá freagrach as rochtain a thabhairt ar chríochfort;

10.  ciallaíonn ‘oibreoir críochfoirt’ aon eintiteas i mBallstát atá freagrach as críochfort a bhainistiú agus a chomhlíonann ceanglais maidir le hinniúlacht ghairmiúil agus le hacmhainneacht airgeadais.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

11.  ciallaíonn ‘malairt inmharthana’ críochfort eile atá inghlactha go heacnamaíoch ag an iompróir, agus a chuireann ar a chumas an tseirbhís paisinéara lena mbaineann a oibriú.;

11.  ciallaíonn ‘rogha malartach inmharthana’ críochfort eile atá inghlactha go heacnamaíoch ag an iompróir agus a sholáthraíonn bonneagar agus nascacht inchomparáide leis an gcríochfort a iarradh i dtosach, a cheadaíonn rochtain do phaisinéirí ar chineálacha eile iompair phoiblí, agus a cheadaíonn don iompróir an tseirbhís paisinéirí i dtrácht a oibriú ar an dóigh chéanna leis an gcríochfort a iarradh i dtosach.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

11a.  ciallaíonn ‘conradh seirbhíse poiblí’ gníomh nó gníomhartha atá ceangailteach ó thaobh dlí lena ndeimhnítear an comhaontú idir údarás inniúil agus oibreoir seirbhíse poiblí chun bainistíocht agus oibriú seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí a chur de chúram ar an oibreoir seirbhíse poiblí sin faoi réir oibleagáidí seirbhíse poiblí; ag brath ar dhlí an Bhallstáit, féadfaidh gurb é a bheidh sa chonradh freisin cinneadh a ghlacfaidh an t-údarás inniúil a bheidh i bhfoirm gníomh reachtach nó gníomh rialála aonair, nó a fholóidh coinníollacha faoina soláthróidh an t-údarás inniúil féin na seirbhísí sin nó faoina gcuirfidh sé na seirbhísí sin de chúram ar oibreoir inmheánach;

Réasúnú

Ba cheart an conradh seirbhíse poiblí a shainiú de bhun Rialachán (AE) Uimh.1370/2007.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

11b. ciallaíonn ‘bealach malartach’ bealach idir an pointe tosaigh céanna agus an ceann scríbe céanna a rinneadh le seirbhís thráthrialta atá ann cheana agus a d’fhéadfaí a úsáid ina ionad sin.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 1 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ainmneoidh gach Ballstát comhlacht náisiúnta rialála amháin don earnáil iompair paisinéirí de bhóthar. Beidh an comhlacht sin ina údarás neamhchlaonta a bheidh, i dtéarmaí eagraíochtúla, feidhmiúla, ordlathacha agus cinnteoireachta, leithleach go dlíthiúil ó aon eintiteas poiblí nó príobháideach eile agus neamhspleách ar aon eintiteas den sórt sin. Beidh sé neamhspleách ar aon údarás inniúil a bhfuil baint aige le conradh seirbhíse poiblí a bhronnadh.

Ainmneoidh na húdaráis inniúla i ngach Ballstát comhlacht rialála poiblí náisiúnta don earnáil iompair paisinéirí de bhóthar. Beidh an comhlacht sin ina údarás neamhchlaonta a bheidh, i dtéarmaí eagraíochtúla, feidhmiúla, ordlathacha agus cinnteoireachta, leithleach go dlíthiúil ó aon eintiteas poiblí nó príobháideach eile, trédhearcach agus neamhspleách ar aon eintiteas den sórt sin. Beidh sé neamhspleách ar aon údarás inniúil a bhfuil baint aige le conradh seirbhíse poiblí a bhronnadh.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 1 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh an comhlacht rialála bheith freagrach as earnálacha rialáilte eile.

Féadfaidh an comhlacht rialála a bheith ina chomhlacht atá ann cheana agus atá freagrach as seirbhísí rialáilte eile.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh ag an gcomhlacht rialála don earnáil iompair paisinéirí de bhóthar an cumas eagraíochtúil is gá ó thaobh acmhainní daonna agus eile de, agus beidh an cumas sin i gcomhréir le tábhacht na hearnála sin sa Bhallstát lena mbaineann.

2.  Beidh ag an gcomhlacht rialála don earnáil iompair paisinéirí de bhóthar an cumas eagraíochtúil is gá ó thaobh acmhainní daonna, airgeadais agus eile de chun a dhualgais a chomhlíonadh, agus beidh an cumas sin i gcomhréir le tábhacht na hearnála sin sa Bhallstát lena mbaineann.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Gan dochar do chumhachtaí na n-údarás iomaíochta náisiúnta, beidh sé de chumhacht ag an gcomhlacht rialála faireachán a dhéanamh ar an staid iomaíoch sa mhargadh baile do sheirbhísí tráthrialta iompair paisinéirí de bhóthar, d’fhonn cosc a chur le hidirdhealú nó le mí-úsáid ceannasachta sa mhargadh, lena n-áirítear trí fhochonraitheoireacht. Beidh a thuairimí ceangailteach.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 3 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  faisnéis maidir le rochtain ar chríochfoirt a bhailiú agus a sholáthar; agus

(b)  faisnéis maidir le rochtain ar chríochfoirt a bhailiú agus a sholáthar d’fhonn a áirithiú go dtabharfar rochtain ar na críochfoirt d’oibreoirí seirbhíse faoi choinníollacha a bheidh cothrom, cóir, neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach;

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 3 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  cinneadh a dhéanamh maidir le hachomhairc in aghaidh cinntí oibreoirí críochfoirt.

(c)  cinneadh a dhéanamh maidir le hachomhairc in aghaidh cinntí oibreoirí críochfoirt; agus

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 3 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  clár leictreonach a mbeidh rochtain phoiblí air a chruthú, agus sa chlár sin na seirbhísí tráthrialta údaraithe náisiúnta agus idirnáisiúnta go léir a liostú.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 4 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh an comhlacht rialála, agus a chuid cúramaí á gcomhlíonadh aige, faisnéis iomchuí a iarraidh ó na húdaráis inniúla, ó oibreoirí críochfoirt, ó iarratasóirí ar údarú agus ó aon tríú páirtí atá rannpháirteach laistigh de chríoch an Bhallstáit lena mbaineann.

Féadfaidh an comhlacht rialála, agus a chuid cúramaí á gcomhlíonadh aige, faisnéis iomchuí a iarraidh ó na húdaráis inniúla eile, ó oibreoirí críochfoirt, ó iarratasóirí ar údarú agus ó aon tríú páirtí atá rannpháirteach laistigh de chríoch an Bhallstáit lena mbaineann.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 4 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfear an fhaisnéis a iarradh ar fáil laistigh de thréimhse réasúnach a shocróidh an comhlacht rialála agus nach rachaidh thar mhí amháin. I gcásanna a bhfuil údar leo, féadfaidh an comhlacht rialála síneadh nach faide ná dhá sheachtain a chur leis an teorainn ama chun faisnéis a chur isteach. Beidh sé de chumas ag an gcomhlacht rialála iarratais ar fhaisnéis a fhorfheidhmiú le pionóis atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Cuirfear an fhaisnéis a iarradh ar fáil laistigh de thréimhse réasúnach a shocróidh an comhlacht rialála, ar tréimhse í nach rachaidh thar mhí amháin. I gcásanna a bhfuil údar cuí leo, féadfaidh an comhlacht rialála síneadh nach faide ná dhá sheachtain a chur leis an teorainn ama chun faisnéis a chur isteach. Beidh sé de chumas ag an gcomhlacht rialála iarratais ar fhaisnéis a fhorfheidhmiú le pionóis atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cinntí a dhéanfaidh an comhlacht rialála faoi réir athbhreithniú breithiúnach. Ní fhéadfaidh éifeacht fionraíochta a bheith ag an athbhreithniú sin ach amháin i gcás ina bhféadfaí damáistí doleigheasta nó damáistí iomarcacha follasacha a dhéanamh don achomharcóir mar thoradh díreach ar chinneadh an chomhlachta rialála. Tá an fhoráil sin gan dochar do na cumhachtaí atá ag an gcúirt a éistfidh an t-achomharc, de réir dhlí bunreachtúil an Bhallstáit lena mbaineann.

5.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cinntí a dhéanfaidh an comhlacht rialála faoi réir athbhreithniú breithiúnach pras. Ní fhéadfaidh éifeacht fionraíochta a bheith ag an athbhreithniú sin ach amháin i gcás ina bhféadfaí damáistí doleigheasta nó damáistí iomarcacha follasacha a dhéanamh don achomharcóir mar thoradh díreach ar chinneadh an chomhlachta rialála. Tá an fhoráil sin gan dochar do na cumhachtaí atá ag an gcúirt a éistfidh an t-achomharc, de réir dhlí bunreachtúil an Bhallstáit lena mbaineann.

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 3a – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Déanfar na cinntí a ghlacann an comhlacht rialála a phoibliú.;

6.  Déanfar na cinntí a ghlacann an comhlacht rialála a phoibliú laistigh de dhá sheachtain ón uair a ghlacfar iad;

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 5a – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  I gcás ina dtabharfaidh oibreoirí críochfoirt rochtain, comhlíonfaidh oibreoirí bus agus cóiste téarmaí agus coinníollacha an chríochfoirt atá ann cheana.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 5a – mír 2 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní fhéadfar iarratais ar rochtain a dhiúltú ach amháin ar an bhforas go bhfuil easpa acmhainne sa chríochfort.

Ní fhéadfar iarratais ar rochtain ar chríochfoirt a dhiúltú ach amháin ar bhonn forais a bhfuil údar cuí leo go mbreithnítear go bhfuil easpa acmhainneachta ann, go mainnítear táillí a íoc arís agus arís eile, go bhfuil sáruithe tromchúiseacha déanta ag an oibreoir iompair de bhóthar arna ndoiciméadú go cuí, nó ar bhonn forálacha náisiúnta eile, ar choinníoll go gcuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus nach ndéantar idirdhealú leo i gcoinne iompróirí áirithe a bhíonn ag féachaint le rochtain a fháil ar chríochfort, ná a samhlacha gnó gaolmhara. Má dhiúltaítear d’iarratas, cuirfidh oibreoir an chríochfoirt a chinneadh in iúl don údarás rialála freisin.

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 5a – mír 2 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Nuair a dhiúltóidh oibreoir críochfoirt iarraidh ar rochtain, déanfaidhaon mhalairtí inmharthana a léiriú.

I gcás ina ndiúltóidh oibreoir críochfoirt d’iarraidh ar rochtain, moltar dó na roghanna malartacha inmharthana is fearr a bhfuil sé ar an eolas fúthu a thabhairt le fios.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 5a – mír 3 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Foilseoidh oibreoirí críochfoirt an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad in dhá cheann nó níos mó de theangacha oifigiúla an Aontais:

Foilseoidh oibreoirí críochfoirt an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad sna teangacha náisiúnta faoi seach agus i dteanga oifigiúil amháin eile de chuid an Aontais:

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 5a – mír 3 – fomhír 1 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  liosta de bhonneagar uile an chríochfoirt agus de shonraíochtaí teicniúla an chríochfoirt atá ann cheana;

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 5a – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a.  Féadfaidh na Ballstáit críochfoirt a eisiamh ó fheidhmiú an Airteagail seo, i gcás inar leis an oibreoir iad agus ina n-úsáideann sé iad dá sheirbhisí iompair paisinéirí de bhóthar féin agus do na seirbhísí sin amháin. I gcás ina mbeidh iarratas ar eisiamh á bhreithniú, cuirfidh comhlachtaí rialála infhaighteacht roghanna malartacha inmharthana san áireamh.”;

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 5b – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Mura féidir rochtain a thabhairt faoi mar a iarradh san iarratas, déanfaidh an t-oibreoir críochfoirt comhairliúcháin a thionscnamh leis na hiompróirí leasmhara go léir d’fhonn freastal ar an iarratas.

scriosta

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 5b – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Déanfaidh an t-oibreoir críochfoirt cinneadh maidir le haon iarratas ar rochtain ar chríochfort laistigh de dhá mhí ón dáta a gcuirfidh an t-iompróir an t-iarratas faoina bhráid. Luafar i gcinntí maidir le rochtain na cúiseanna ar a bhfuil siad bunaithe.

3.  Déanfaidh an t-oibreoir críochfoirt cinneadh maidir le haon iarratas ar rochtain ar chríochfort gan mhoill agus tráth nach déanaí ná mí amháin ón dáta a gcuirfidh an t-iompróir an t-iarratas faoina bhráid. I gcás ina ndiúltaítear rochtain, tabharfaidh oibreoir an chríochfoirt údar cuí lena chinneadh.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 5b – mír 5 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh cinneadh an chomhlachta rialála i dtaca leis an achomharc ceangailteach. Beidh sé de chumas ag an gcomhlacht rialála é a fhorfheidhmiú le pionóis atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Beidh cinneadh an chomhlachta rialála i dtaca leis an achomharc ceangailteach, faoi réir forálacha an dlí náisiúnta maidir le hathbhreithniú breithiúnach. Beidh sé de chumas ag an gcomhlacht rialála é a fhorfheidhmiú le pionóis atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8 – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An nós imeachta údaraithe maidir le hiompar idirnáisiúnta paisinéirí thar achar is lú ná 100 ciliméadar díreach trasna na tíre.

Nósanna imeachta le haghaidh údarú, fionraí agus aistarraingt údaraithe i ndáil le hiompar idirnáisiúnta paisinéirí thar achar suas le 100 ciliméadar ar a fhad

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Eiseofar údaruithe le comhaontú na n-údarás inniúil sna Ballstáit uile ar ar a gcríoch a dhéantar paisinéirí a bhailiú agus a scaoileadh amach agus a iompar thar achair is lú ná 100 ciliméadar díreach trasna na tíre. Laistigh de dhá sheachtain ón uair a gheofar an t-iarratas, cuirfidh an t-údarás um údarú cóip den iarratas, maille le cóipeanna d’aon doiciméid ábhartha eile, chuig na húdaráis inniúla sin maille le hiarraidh ar a gcomhaontú. Ag an am céanna, cuirfidh an t-údarás um údarú na doiciméid sin ar aghaidh chuig na húdaráis inniúla sna Ballstáit eile, a dtrasnaítear a gcríocha, mar eolas.

1.  Eiseofar údaruithe le comhaontú na n-údarás inniúil sna Ballstáit uile ar ar a gcríoch a dhéantar paisinéirí a bhailiú agus a scaoileadh amach agus a iompar thar achair arna sainiú ag gach Ballstát, suas le 100 ciliméadar ar a fhad. Laistigh de dhá sheachtain ón uair a bhfaighfear an t-iarratas, cuirfidh an t-údarás um údarú cóip den iarratas, maille le cóipeanna d’aon doiciméid ábhartha eile, chuig na húdaráis inniúla sin maille le hiarraidh ar a gcomhaontú. Ag an am céanna, cuirfidh an t-údarás um údarú na doiciméid sin ar aghaidh chuig na húdaráis inniúla sna Ballstáit eile, a dtrasnaítear a gcríocha, mar eolas.

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8 – mír 2 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Údaráis inniúla na mBallstát ar iarradh a gcomhaontú, cuirfidh siad a gcinneadh in iúl don údarás um údarú laistigh de thrí mhí. Ríomhfar an teorainn ama ó dháta fála na hiarrata ar chomhaontú, dáta a mbeidh an admháil fála ina léiriú air. Mura gcomhaontóidh údaráis inniúla na mBallstát ar iarradh a gcomhaontú, sonróidh siad na cúiseanna leis sin.

Údaráis inniúla na mBallstát ar iarradh a gcomhaontú, cuirfidh siad a gcinneadh in iúl don údarás um údarú laistigh de dhá mhí. Ríomhfar an teorainn ama ó dháta fála na hiarrata ar chomhaontú, dáta a mbeidh an admháil fála ina léiriú air. Mura gcomhaontóidh údaráis inniúla na mBallstát ar iarradh a gcomhaontú, sonróidh siad na cúiseanna leis sin.

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Déanfaidh an t-údarás um údarú cinneadh maidir leis an iarratas laistigh de cheithre mhí ón dáta a gcuirfidh an t-iompróir an t-iarratas faoina bhráid.

3.  Déanfaidh an t-údarás um údarú cinneadh maidir leis an iarratas laistigh de thrí mhí ón dáta a gcuirfidh an t-iompróir an t-iarratas faoina bhráid.

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Tabharfar an t-údarú ach amháin más féidir a léiriú go bhfuil údar lena dhiúltú ar cheann amháin nó níos mó de na forais a liostaítear i bpointe (a) go pointe (d) d’Airteagal 8c(2).

4.  Deonófar an t-údarú mura rud é gur féidir a léiriú go bhfuil údar lena dhiúltú ar cheann amháin nó níos mó de na forais oibiachtúla a bhaineann le leas an phobail agus a liostaítear i bpointe (a) go pointe (d) d’Airteagal 8c(2).

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8 – mír 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4 a.  I gcás ina bhfuil curtha as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conradh seirbhíse poiblí ag seirbhís thráthrialta idirnáisiúnta bhus agus chóiste de bharr cúiseanna eisceachtúla nach bhféadfadh coinne a bheith leo nuair a deonaíodh an t-údarú agus nach raibh faoi fhreagracht úinéir an chonartha seirbhíse poiblí, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann, le comhaontú ón gCoimisiún, an t-údarú chun an tseirbhís a reáchtáil a fhionraí nó a tharraingt siar i ndiaidh fógra sé mhí a thabhairt don iompróir. Beidh deis ag an iompróir achomharc i gcoinne an chinnidh sin a dhéanamh.

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Tar éis dó dul i gcomhairle le Ballstáit na n-údarás inniúil a d’easaontaigh, glacfaidh an Coimisiún cinneadh laistigh de cheithre mhí ón uair a gheobhaidh sé an teachtaireacht ón údarás um údarú. Beidh éifeacht ag an gcinneadh 30 lá tar éis do fhógra a bheith tugtha faoi do na Ballstáit lena mbaineann.

6.  Tar éis dó dul i gcomhairle le Ballstáit na n-údarás inniúil a d’easaontaigh, glacfaidh an Coimisiún cinneadh tráth nach déanaí ná dhá mhí ón uair a gheobhaidh sé an teachtaireacht ón údarás um údarú. Beidh éifeacht ag an gcinneadh 30 lá tar éis do fhógra a bheith tugtha faoi do na húdaráis inniúla sna Ballstáit lena mbaineann.

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8a – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An nós imeachta údaraithe maidir le hiompar idirnáisiúnta paisinéirí thar achar 100 ciliméadar nó níos mó díreach trasna na tíre.

Nósanna imeachta le haghaidh údarú, fionraí agus aistarraingt údaraithe i ndáil le hiompar idirnáisiúnta paisinéirí thar achar níos faide ná 100 ciliméadar ar a fhad

Leasú    46

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh an t-údarás um údarú cinneadh maidir leis an iarratas laistigh de dhá mhí ón dáta a gcuirfidh an t-iompróir an t-iarratas faoina bhráid.

1.  Déanfaidh an t-údarás um údarú cinneadh maidir leis an iarratas gan mhoill agus tráth nach déanaí ná dhá mhí ón dáta a gcuirfidh an t-iompróir an t-iarratas faoina bhráid.

Leasú    47

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfar an t-údarú ach amháin más féidir a léiriú go bhfuil údar lena dhiúltú ar cheann amháin nó níos mó de na forais a liostaítear i bpointe (a) go pointe (c) d’Airteagal 8c(2).

2.  Deonófar an t-údarú mura rud é gur féidir a léiriú go bhfuil údar lena dhiúltú ar cheann amháin nó níos mó de na forais a liostaítear i bpointe (a) go pointe (ca) d’Airteagal 8c(2).

Leasú    48

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8a – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Cuirfidh an t-údarás um údarú, mar eolas, cóip den iarratas maille le cóipeanna d’aon doiciméid ábhartha eile agus a mheasúnú, chuig údaráis inniúla na mBallstát uile a dhéantar paisinéirí a bhailiú nó a scaoileadh amach ar a gcríocha, agus chuig údaráis inniúla na mBallstát a dtrasnaítear a gcríocha gan paisinéirí a bhailiú nó a scaoileadh amach.

3.  Cuirfidh an t-údarás um údarú, chuig údaráis inniúla na mBallstát uile ina ndéanann paisinéirí bordáil nó tuirlingt ina gcríocha cóip den iarratas maille le cóipeanna d’aon doiciméadacht ábhartha eile, agus a mheasúnú, laistigh de dhá sheachtain ón uair a gheofar an t-iarratas, maille le hiarraidh ar a gcomhaontú. Cuirfidh an t-údarás um údarú na doiciméid ábhartha freisin, mar eolas, chuig údaráis inniúla na mBallstát a dtrasnaítear a gcríocha gan bordáil nó tuirlingt paisinéirí.

Leasú    49

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8a – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a.  Mura n-aontaíonn ceann de na húdaráis inniúla de chuid na mBallstát ina ndéanann paisinéirí bordáil nó tuirlingt leis an údarú ar cheann de na cúiseanna a leagtar amach i mír 2, ní fhéadfar an t-údarú a thabhairt, ach féadfar an cás a chur faoi bhráid an Choimisiúin laistigh de mhí amháin ón uair a gheobhaidh sé freagra uaidh.

Leasú    50

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8a – mír 3 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 b.  Tar éis dó dul i gcomhairle le Ballstáit na n-údarás inniúil a d’easaontaigh, glacfaidh an Coimisiún cinneadh laistigh de cheithre mhí ón uair a gheobhaidh sé an teachtaireacht ón údarás um údarú. Beidh éifeacht ag an gcinneadh 30 lá tar éis do fhógra a bheith tugtha faoi do na Ballstáit lena mbaineann.

Leasú    51

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8a – mír 3 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 c.  Beidh feidhm ag cinneadh an Choimisiúin go dtí go dtiocfaidh na Ballstáit ar chomhaontú agus go nglacfaidh an t-údarás um údarú cinneadh maidir leis an iarratas.

Leasú    52

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8b – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh an t-údarás um údarú cinneadh maidir leis an iarratas laistigh de dhá mhí ón dáta a gcuirfidh an t-iompróir an t-iarratas faoina bhráid. Féadfar an tréimhse sin a shíneadh go ceithre mhí i gcás ina n-iarrfar anailís i gcomhréir le hAirteagal 8c(2)(d).

1.  Déanfaidh an t-údarás um údarú cinneadh maidir leis an iarratas tráth nach déanaí ná dhá mhí ón dáta a gcuirfidh an t-iompróir an t-iarratas faoina bhráid. Féadfar an tréimhse sin a shíneadh go trí mhí i gcás ina n-iarrfar anailís i gcomhréir le hAirteagal 8c(2)(d).

Leasú    53

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8b – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfar údaruithe i gcomhair seirbhísí tráthrialta náisiúnta ach amháin más féidir a léiriú go bhfuil údar lena ndiúltú ar cheann amháin nó níos mó de na forais a liostaítear i bpointí (a) go (c) d’Airteagal 8c(2) agus, má tá an tseirbhís ag iompar paisinéirí thar achar is lú ná 100 ciliméadar díreach trasna na tíre, Airteagal 8c(2)(d).

2.  Tabharfar údaruithe i gcomhair seirbhísí tráthrialta náisiúnta mura rud é gur féidir a léiriú go bhfuil údar lena ndiúltú ar cheann amháin nó níos mó de na forais a liostaítear i bpointí (a) go pointe (ca) d’Airteagal 8c(2) agus, má tá an tseirbhís ag iompar paisinéirí thar achar suas le ach nach faide ná 100 ciliméadar ar a fhad, Airteagal 8c(2)(d).

Leasú    54

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8b – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Féadfar an t-achar dá dtagraítear i mír 2 a mhéadú go 120 ciliméadar más rud é go bhfreastalóidh an tseirbhís thráthrialta atá le tabhairt isteach ar phointe imeachta agus ar cheann scríbe dá bhfónann níos mó ná conradh seirbhíse poiblí amháin cheana féin.

scriosta

Leasú    55

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8c – mír 2 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcinntí lena ndiúltófar iarratas agus i gcinntí lena dtabharfar údarú maille le teorainneacha, luafar na cúiseanna ar a bhfuil siad bunaithe.

I gcinntí lena ndiúltófar iarratas, lena dtabharfar údarú maille le teorainneacha, nó lena gcuirfear údarú ar fionraí nó lena dtarraingeofar siar é, luafar na cúiseanna ar a bhfuil siad bunaithe agus, i gcás inarb infheidhme, áireofar anailísí an chomhlachta rialála. Beidh an deis ag an iarratasóir nó ag an iompróir atá i mbun na seirbhíse achomharc i gcoinne chinntí an údaráis um údarú a dhéanamh.

Leasú    56

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8c – mír 2 – fomhír 2 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tabharfar an t-údarú ach amháin más féidir a léiriú go bhfuil údar lena dhiúltú ar cheann amháin nó níos mó de na forais seo a leanas:

Ní fhéadfar iarratas ar údarú a dhiúltú ach ar cheann amháin nó níos mó de na forais seo a leanas:

Leasú    57

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8c – mír 2 – fomhír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  nár chomhlíon an t-iarratasóir an reachtaíocht náisiúnta nó idirnáisiúnta maidir leis an iompar de bhóthar, agus go háirithe na coinníollacha agus na ceanglais a bhaineann le húdaruithe le haghaidh seirbhísí idirnáisiúnta paisinéirí de bhóthar, nó go ndearna sé sáruithe tromchúiseacha ar reachtaíocht an Aontais maidir leis an iompar de bhóthar, go háirithe i dtaca leis na rialacha atá infheidhme ar fheithiclí agus ar thréimhsí tiomána agus ar thréimhsí sosa tiománaithe;

(b)  nár chomhlíon an t-iarratasóir an reachtaíocht náisiúnta nó idirnáisiúnta maidir leis an iompar de bhóthar, agus go háirithe na coinníollacha agus na ceanglais a bhaineann le húdaruithe le haghaidh seirbhísí idirnáisiúnta paisinéirí de bhóthar, nó go ndearna sé sáruithe tromchúiseacha ar reachtaíocht an Aontais nó ar reachtaíocht náisiúnta nó, i gcás inarb iomchuí, ar reachtaíocht réigiúnach maidir leis an iompar de bhóthar, go háirithe i dtaca leis na rialacha atá infheidhme ar cheanglais theicniúla feithiclí agus ar chaighdeáin astaíochtaí agus mar aon leis sin ar thréimhsí tiomána agus ar thréimhsí sosa tiománaithe;

Leasú    58

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8c – mír 2 – fomhír 2 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  gur iarr an t-iarratasóir údarú go reáchtálfar seirbhís thráthrialta ar an mbealach céanna nó ar bhealach malartach, i gcás inar dheonaigh údarás inniúil ceart eisiach d’oibreoir seirbhíse poiblí chun seirbhísí poiblí iompair áirithe do phaisinéirí a sholáthar mar mhalairt ar oibleagáidí seirbhíse poiblí a chomhlíonadh faoi chuimsiú conradh seirbhíse poiblí i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Tá an foras diúltaithe sin gan dochar d’Airteagal 8d(1a) den Rialachán seo;

Leasú    59

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8c – mír 2 – fomhír 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  go bhfuil sé deimhnithe ag comhlacht rialála ar bhonn anailís eacnamaíoch oibiachtúil go gcuirfeadh an tseirbhís as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conradh seirbhíse poiblí.

(d)  go bhfuil sé deimhnithe ag comhlacht rialála ar bhonn anailís eacnamaíoch oibiachtúil go gcuirfeadh an tseirbhís as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conradh seirbhíse poiblí. Déanfar san anailís sin measúnú ar na gnéithe ábhartha struchtúracha agus geografacha den mhargadh agus den ghréasán lena mbaineann (méid, gnéithe éilimh, castacht gréasáin, aonrú teicniúil agus geografach, agus na seirbhísí arna gcumhdach ag an gconradh), agus cuirfear san áireamh freisin más rud é go gcruthaíonn an tseirbhís nua seirbhísí ar cháilíocht níos airde nó luach níos fearr ar airgead.

Leasú    60

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8c – mír 2 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní dhiúltóidh údaráis um údarú iarratas toisc na praghsanna atá á dtairiscint ag an iompróir a bheith níos ísle ná na praghsanna atá á dtairiscint ag iompróirí eile de bhóthar toisc an nasc atá i gceist a bheith á oibriú cheana féin ag iompróirí eile de bhóthar.

Ní dhiúltóidh údaráis um údarú iarratas ar aon fhoras amháin go bhfuil na praghsanna atá á dtairiscint ag an iompróir a bhfuil údarú á iarraidh aige níos ísle ná na praghsanna atá á dtairiscint ag iompróirí eile de bhóthar mura rud é go ndeimhníonn an t-údarás rialála nó comhlachtaí ábhartha náisiúnta eile go bhfuil sé ar intinn ag an iarratasóir, atá ag iarraidh dul isteach sa mhargadh, seirbhísí a thairiscint ar luach níos ísle ná an gnáthluach ar feadh tréimhse fhada ama, agus sa dóigh sin gur dócha go mbainfeadh sé an bonn d’iomaíocht chóir. Ní dhiúltóidh údaráis um údarú iarratas toisc an nasc atá i gceist a bheith á oibriú cheana féin ag iompróirí eile de bhóthar agus ar an gcúis sin amháin.

Leasú    61

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8d – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh na Ballstáit teorainn a chur leis an gceart chun rochtana ar mhargadh idirnáisiúnta agus ar mhargadh náisiúnta na seirbhísí tráthrialta más rud é go n-iompródh an tseirbhís thráthrialta atá beartaithe paisinéirí thar achair is lú ná 100 ciliméadar díreach trasna na tíre agus go gcuirfeadh an tseirbhís as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conradh seirbhíse poiblí.

1.  Féadfaidh na Ballstáit teorainn a chur leis an gceart chun rochtana ar mhargadh idirnáisiúnta agus ar mhargadh náisiúnta na seirbhísí tráthrialta bus agus cóiste más rud é go n-iompródh an tseirbhís thráthrialta atá beartaithe paisinéirí suas le 100 ciliméadar ar a fhad agus go gcuirfeadh an tseirbhís as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conradh seirbhíse poiblí, nó thar achar ar bith más rud é go dtarlaíonn sé i lárionad uirbeach nó fo-uirbeach nó i gcomhchathair, nó má chomhlíonann sé na riachtanais iompair idir é agus na limistéir máguaird, nó más rud é nach ndearna an t-iarratasóir forálacha iompair de bhóthar nó forálacha ábhartha eile de dhlí náisiúnta, de dhlí an Aontais nó den dlí idirnáisiúnta a chomhlíonadh.

Leasú    62

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8d – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  I gcás ina bhfuil cearta eisiacha deonaithe ag údarás inniúil do ghnóthas a bhfuil seirbhís phoiblí á feidhmiú aige i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007, ní bheidh baint ag cosaint na gceart eisiach ach le hoibriú seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí a fhreastalaíonn ar na bealaí céanna nó bealaí malartacha. Ní chuirfidh deonú ceart eisiach sin bac ar sheirbhísí tráthrialta nua a údarú i gcás nach bhfuil na seirbhísí nua sin in iomaíocht leis an tseirbhís arna soláthar sa chonradh seirbhíse poiblí, nó má fheidhmíonn siad ar bhealaí eile.

Leasú    63

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8d – mír 2 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh an comhlacht rialála scrúdú ar an iarratas agus cinnfidh sé an ndéanfaidh sé anailís eacnamaíoch. Cuirfidh sé a chinneadh in iúl do na páirtithe leasmhara.

I gcás ina bhfaighfear iarraidh den sórt sin, déanfaidh an comhlacht rialála scrúdú ar an iarratas agus féadfaidh sé a chinneadh anailís eacnamaíoch a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 8c(2)(d) ach amháin i gcás ina bhfuil cúiseanna eisceachtúla praiticiúla nó cúiseanna eile ann lena dtabharfar údar cuí leis an gcinneadh gan anailís eacnamaíoch a dhéanamh. Cuirfidh sé a chinneadh in iúl do na páirtithe leasmhara.

Leasú    64

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8d – mír 3 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ina gcuirfidh an comhlacht rialála anailís eacnamaíoch i gcrích, cuirfidh sé torthaí na hanailíse sin chomh maith lena chuid cinntí in iúl do na páirtithe leasmhara go léir laistigh de shé seachtaine ón tráth a bhfaighidh sé an fhaisnéis ábhartha ar fad. Féadfaidh an comhlacht rialála a chinneadh go dtabharfar an t-údarú, go dtabharfar é faoi réir coinníollacha, nó go ndiúltófar é.

I gcás ina gcuirfidh an comhlacht rialála anailís eacnamaíoch i gcrích, cuirfidh sé torthaí na hanailíse sin chomh maith lena chuid cinntí in iúl do na páirtithe leasmhara go léir a luaithe is féidir, agus tráth nach déanaí ná trí mhí ón uair a gheobhaidh sé an fhaisnéis ábhartha ar fad. Féadfaidh an comhlacht rialála a chinneadh go ndeonófar an t-údarú, go ndeonófar é faoi réir coinníollacha, nó go ndiúltófar é.

Leasú    65

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8d – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 lena leagtar síos an nós imeachta agus na critéir atá le leanúint maidir le cur i bhfeidhm an Airteagail seo.;

5.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 lena leagtar síos an nós imeachta agus na critéir atá le leanúint maidir le cur i bhfeidhm an Airteagail seo, go háirithe maidir leis an anailís eacnamaíoch a dhéanamh.

Leasú    66

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 8d – mír 5 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5 a.  Féadfaidh na Ballstáit léirscaoileadh breise a dhéanamh ar an gcóras údaraithe do sheirbhísí tráthrialta náisiúnta i dtaca le nós imeachta údaraithe agus tairseacha ciliméadair.

Leasú    67

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13 a (nua)

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 11 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13 a)  In Airteagal 11, cuirtear isteach an mhír 3a seo a leanas:

 

"3a.   Féadfaidh Ballstát cinneadh a dhéanamh ceangal a chur ar iompróir neamhchónaitheach na coinníollacha maidir leis an gceanglas bunaíochta a chomhlíonadh, mar a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, sa Bhallstát óstach tar éis údarú maidir le seirbhís thráthrialta náisiúnta a bheith tugtha don iompróir sin agus sula gcuirfear an t-iompróir tús le hoibriú na seirbhíse ábhartha. Déanfar na cúiseanna ar a bhfuil cinntí bunaithe a lua sna cinntí sin. Cuirfear san áireamh sa chinneadh méid agus fad ghníomhaíocht an iompróra neamhchónaithigh sa Bhallstát óstach. Má dheimhníonn an Ballstát óstach nach gcomhlíonann an t-iompróir neamhchónaitheach an ceanglas bunaíochta, féadfaidh sé na húdaruithe ábhartha arna ndeonú don iompróir sin do sheirbhísí tráthrialta náisiúnta a tharraingt siar nó a chur ar fionraí go dtí go mbeidh an ceanglas comhlíonta.”

 

__________________

 

* Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle (IO L 300, 14.11.2009, lch. 51).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=GA)

Leasú    68

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 15

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 13

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Scriostar Airteagal 13.

scriosta

(Comhfhreagraíonn an tagairt sa cheannteideal a bhaineann leis an ngníomh leasaitheach (“Airteagal 1 – mír 1 – pointe 15”) do “Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14” den togra ón gCoimisiún. An t-uimhriú mícheart is cúis leis an neamhréireacht (tá Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 dúbailte) i ngach leagan teanga den togra ón gCoimisiún seachas sa leagan Gréigise)

Réasúnú

Is gá an t-airteagal ábhartha a chur isteach arís chun a áirithiú go meastar aistir áitiúla mar sheirbhís iompair idirnáisiúnta aonair agus nach meastar iad mar oibríochtaí cabatáiste.

Leasú    69

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 15 – mír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  seirbhísí ócáideacha a fheidhmítear ar bhonn sealadach;

(b)  seirbhísí ócáideacha;

(Comhfhreagraíonn an tagairt sa cheannteideal a bhaineann leis an ngníomh leasaitheach (“Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16”) do “Airteagal 1 – mír 1 – pointe 15” den togra ón gCoimisiún. An t-uimhriú mícheart is cúis leis an neamhréireacht (tá Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 dúbailte) i ngach leagan teanga den togra ón gCoimisiún seachas sa leagan Gréigise)

Leasú    70

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 15 – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  seirbhísí tráthrialta a fheidhmítear i gcomhréir leis an Rialachán seo.;

(c)  seirbhísí tráthrialta a fheidhmítear i gcomhréir leis an Rialachán seo ag iompróir nach bhfuil cónaí air sa Bhallstát óstach, i gcúrsa seirbhíse tráthrialta idirnáisiúnta de réir an Rialacháin seo, cé is moite de sheirbhísí iompair a chomhlíonfaidh riachtanais lárionaid uirbigh nó chomhchathrach, nó riachtanais iompair idir an lárionad sin agus na limistéir máguaird. Ní dhéanfar oibríochtaí cabatáiste go neamhspleách ón tseirbhís idirnáisiúnta sin.

Leasú    71

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 15 – mír 1 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  seirbhísí tráthrialta a fheidhmítear ag iompróir nach bhfuil cónaí air sa Bhallstát óstach, i gcúrsa seirbhíse tráthrialta idirnáisiúnta de réir an Rialacháin seo.

Leasú    72

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16 a (nua)

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 16 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(16a)  in Airteagal 16(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte:

1.  Mura bhforáiltear a mhalairt i reachtaíocht an Chomhphobail, beidh feidhmiú na n-oibríochtaí cabatáiste faoi réir na ndlíthe, na rialachán agus na bhforálacha riaracháin a bheidh i bhfeidhm sa Bhallstát óstach maidir leo seo a leanas:

"1.  Mura bhforáiltear a mhalairt i reachtaíocht an Chomhphobail, beidh feidhmiú na n-oibríochtaí cabatáiste faoi réir Threoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* agus faoi réir na ndlíthe, na rialachán agus na bhforálacha riaracháin a bheidh i bhfeidhm sa Bhallstát óstach maidir leo seo a leanas:

 

__________________

 

* Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1)

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:GA:PDF)

Leasú    73

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 17

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 17

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Scriostar Airteagal 17;

scriosta

Leasú    74

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 17 a (nua)

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 17

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(17a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 17:

Airteagal 17

“Airteagal 17

Doiciméid rialaithe le haghaidh oibríochtaí iompair cabatáiste

 

Doiciméid rialaithe le haghaidh oibríochtaí iompair cabatáiste

1.  Cuirfear oibríochtaí cabatáiste i bhfoirm seirbhísí ócáideacha i gcrích faoi chlúdach foirme turais dá dtagraítear in Airteagal 12 agus a choinneáilfear san fheithicil agus a chuirfear ar fáil ar iarratas ó aon oifigeach cigireachta údaraithe.

1.   Cuirfear oibríochtaí cabatáiste i bhfoirm seirbhísí ócáideacha i gcrích faoi chlúdach foirme turais, ar pháipéar agus i bhformáid dhigiteach, a chuirfear ar fáil ar iarratas ó aon chigire údaraithe.

2.  Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar an bhfoirm thurais:

2.   Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar an bhfoirm thurais:

(a)  na háiteanna imeachta agus na cinn scríbe don tseirbhís;

(a)   na háiteanna imeachta agus na cinn scríbe don tseirbhís;

(b)  dáta tosaigh na seirbhíse agus an dáta a chuirtear deireadh leis an tseirbhís.

(b)   dáta tosaigh na seirbhíse agus an dáta a chuirtear deireadh leis an tseirbhís.

3.   Cuirfear na foirmeacha turais ar fáil i leabhair dá dtagraítear in Airteagal 12 agus arna ndeimhniú ag an údarás inniúil nó an ag an gcomhlacht inniúil sa Bhallstát bunaíochta.

 

4.   I gcás seirbhísí tráthrialta speisialta, feidhmeoidh an conradh a thabharfar i gcrích idir an t-iompróir agus an t-eagraí iompair, nó cóip dhílis dheimhnithe den chonradh sin, mar an doiciméad rialaithe.

4.   I gcás seirbhísí tráthrialta speisialta, feidhmeoidh an conradh a thabharfar i gcrích idir an t-iompróir agus an t-eagraí iompair, nó cóip dhílis dheimhnithe den chonradh sin, mar an doiciméad rialaithe. Is i bhfoirm ráitis mhíosúil, áfach, a chomhlánófar foirm thurais chomhlánaithe.

Is i bhfoirm ráitis mhíosúil, áfach, a chomhlánófar foirm thurais chomhlánaithe.

 

5.  Cuirfear na foirmeacha turais ar ais go dtí an údarás inniúil nó an comhlacht inniúil sa Bhallstát bunaíochta i gcomhréir leis na nósanna imeachta a bheidh le leagan síos ag an údarás nó ag an gcomhlacht sin.

5. Le linn seiceálacha, ceadófar don tiománaí dul i dteagmháil leis an gceannoifig, leis an mbainisteoir iompair nó le haon duine nó eintiteas eile a fhéadfaidh na doiciméid arna n-iarraidh a sholáthar.

Leasú    75

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 21

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 28 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gach bliain, faoin 31 Eanáir ar a dhéanaí, agus den chéad uair faoin 31 Eanáir […an chéad Eanáir tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh na Ballstáit an líon údaruithe i gcomhair seirbhísí tráthrialta a eisíodh an bhliain roimhe sin in iúl don Choimisiún chomh maith leis an líon iomlán údaruithe i gcomhair seirbhísí tráthrialta a bhí bailí ar an 31 Nollaig an bhliain sin. Tabharfar an fhaisnéis sin ar leithligh do gach Ballstát is ceann scríbe don tseirbhís thráthrialta. Ina theannta sin, cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún na sonraí a bhaineann le hoibríochtaí cabatáiste, i bhfoirm seirbhísí tráthrialta speisialta agus seirbhísí ócáideacha, a chuir iompróirí cónaitheacha i gcrích i gcaitheamh na bliana roimhe sin.

1.  Gach bliain, faoin 31 Eanáir ar a dhéanaí, agus den chéad uair faoin 31 Eanáir […an chéad Eanáir tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh údaráis inniúla na mBallstát an líon údaruithe i gcomhair seirbhísí tráthrialta a eisíodh an bhliain roimhe sin in iúl don Choimisiún chomh maith leis an líon iomlán údaruithe i gcomhair seirbhísí tráthrialta a bhí bailí ar 31 Nollaig na bliana sin. Tabharfar an fhaisnéis sin ar leithligh do gach Ballstát is ceann scríbe don tseirbhís thráthrialta. Ina theannta sin, cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún na sonraí a bhaineann le hoibríochtaí cabatáiste, i bhfoirm seirbhísí tráthrialta speisialta agus seirbhísí ócáideacha, a chuir iompróirí cónaitheacha i gcrích i gcaitheamh na bliana roimhe sin.

Leasú    76

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 21

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009

Airteagal 28 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Faoin [cuir isteach, le do thoil, an dáta arna ríomh 5 bliana tar éis chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Áireofar sa tuarascáil sin faisnéis maidir lena mhéid a chuir an Rialachán le feidhmiú níos fearr an mhargaidh iompair paisinéirí de bhóthar."

5.  Faoin ... [5 bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Áireofar sa tuarascáil sin faisnéis maidir lena mhéid a chuir an Rialachán seo le feidhmiú níos fearr an chórais iompair paisinéirí de bhóthar, go háirithe do phaisinéirí, don lucht saothair busanna agus cóistí agus don chomhshaol.

(1)

  IO L 262, 25.7.2018, lch. 47


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá busanna agus cóistí ar na modhanna iompair is inrochtana agus is tábhachtaí in AE. Nascann siad limistéir thuaithe agus uirbeacha na mBallstát agus go minic is iad an t-aon mhodh iompair poiblí atá ar fáil i réigiúin áirithe. Dá bhrí sin, tá sé bunriachtanach go bhfaigheadh paisinéirí an tseirbhís is fearr is féidir. Is fearr a bhainfear é sin amach le hiomaíocht chóir agus shláintiúil.

Is díol sásaimh don Rapóirtéir togra an Choimisiúin chun leasú a dhéanamh ar an rialachán ábhartha a bhfuil sé mar aidhm leis an gnó a oscailt d’iompróirí neamhchónaitheacha a chuirtear cosc orthu faoi láthair dul isteach ar mhargadh náisiúnta chun seirbhísí cóiste idiruirbeacha a thairiscint. Ba cheart go mbeadh iompróir ó thír A in ann seirbhísí náisiúnta a thairiscint gan srian ó phointe X go pointe Y i dtír B. Ní féidir a cheadú go mbeadh ann d’idirdhealú ar fhorais náisiúntachta nó áit bhunaíochta.

Leis na leasuithe thíos, tá meon an togra coinnithe ag an Rapóirtéir — léirscaoileadh breise de mhargaí bus agus cóiste. Ag an am céanna, tá curtha san áireamh ag an Rapóirtéir go mbíonn éagsúlachtaí ann maidir le staid na margaí bus ó thír go tír agus bhí an Rapóirtéir cúramach gan an bonn a bhaint de chórais atá ag feidhmiú go maith i mBallstáit áirithe.

Conarthaí seirbhíse poiblí a chosaint agus limistéir uirbeacha

Tá cuspóir ar leith ag gabháil le conarthaí seirbhíse poiblí (PSCanna). Is gá conarthaí den sórt sin a chosaint chun a áirithiú nach é a bheidh mar thoradh ar an margadh bus agus cóiste a oscailt ná níos lú seirbhísí do na réigiúin ábhartha agus nach roghnódh na hiontrálaithe nua sa mhargadh ach bealaí brabúsacha. Dá bhrí sin, tá clásal nua curtha isteach ag an Rapóirtéir, trína bhféadfar údarú le haghaidh seirbhís nua a dhiúltú thar an teorainn atá beartaithe ag an gCoimisiún má bhaineann an tseirbhís ábhartha an bonn de PSC atá ann cheana, ar PSC é a ndearnadh tairiscint ina leith ar bhonn trédhearcach gan aon fhéidearthacht síneadh a chur leis, a chuireann bealaí brabúsacha agus neamhbhrabúsacha le chéile agus nach bhfaigheann aon fhóirdheontais shuntasacha phoiblí a d’fhéadfadh an bonn a bhaint den chothroime iomaíochta.

Thairis sin, féadfar údarú do sheirbhís atá ann cheana a chur ar fionraí nó a tharraingt siar má dheimhníonn comhlacht rialála ar bhonn anailís eacnamaíoch oibiachtúil gur chuir an tseirbhís as don chothromaíocht eacnamaíoch i dtaca le conradh seirbhíse poiblí. Tá súil ag an Rapóirtéir gur leor na bearta sin agus go bhfuil siad comhréireach chun go gcinnteofar go dtugtar cosaint leordhóthanach do PSCanna agus an margadh oscailte don iomaíocht.

Chun maolú breise a dhéanamh ar ábhair imní, tá foráil bhreise curtha isteach ag an Rapóirtéir trína bhféadfaidh na Ballstáit teorainn a chur leis an gceart rochtana ar sheirbhís thráthrialta náisiúnta má tharlaíonn, i measc nithe eile, má bhíonn tionchar aige ar lárionad uirbeach nó fo-uirbeach nó má tá an tseirbhís iompair phoiblí do phaisinéirí ar bhealach nó gréasáin ar leith á feidhmiú ag an tseirbhís atá beartaithe, ar bealach nó gréasán é ina bhfuil ceart eisiach tugtha ag údarás inniúil d’oibreoir seirbhíse poiblí mar mhalairt ar oibleagáidí seirbhíse poiblí a chomhlíonadh faoi chuimsiú PSC.

Iomaíocht chóir a áirithiú agus cosaint a thabhairt ar mhí-úsáid a bhaint as cumhacht mhargaidh

Sa bhreis ar PSCanna a chosaint, tá sé mar aidhm ag an Rapóirtéir cásanna a chosc trína dtiocfadh torthaí eile nach bhfuil ag teastáil as oscailt an mhargaidh ábhartha. Ba cheart don chomhlacht rialála beartaithe a áirithiú gurb ann do chothroime iomaíochta agus d’iomaíocht chóir i measc na n-iompróirí. Áirítear leis sin cosc ar mhí-úsáid a bhaint as cumhacht mhargaidh shuntasach nó ar staid mhonaplachta, lena n-áirítear trí fhochonraitheoireacht nó coinníollacha margaidh den chineál sin a chruthú. Thairis sin, bheadh de chumas ag údaráis um údarú iarratas a dhiúltú dá ndeimhneodh an t-údarás rialála go raibh sé ar intinn ag an iarratasóir, atá ag iarraidh dul isteach sa mhargadh, seirbhísí a thairiscint ar luach níos ísle ná an gnáthluach ar feadh tréimhse fhada ama, agus go mbainfí an bonn d’iomaíocht chóir dá bhrí sin.

Ceanglas bunaíochta agus an fhéidearthacht córas níos léirscaoilte a bheith ann

Chun cosc a chur ar mhí-úsáid mheon an togra agus chun freastal ar cheanglais níos déine de chuid Ballstáit áirithe, tá féidearthacht curtha isteach ag an Rapóirtéir freisin, lena bhféadfaidh na Ballstáit bunaíocht an iompróra sa Bhallstát óstach a éileamh tar éis údarú le haghaidh seirbhís thráthrialta náisiúnta a bheith tugtha.

Ag an am céanna, tá soiléiriú tugtha ag an Rapóirtéir go bhfuil na Ballstáit sin, a bhfuil córas níos léirscaoilte i bhfeidhm acu in ann é a choinneáil. Ar an gcaoi chéanna, beidh Ballstáit a bhfuil uathu an margadh a oscailt ar shlí a dtéann níos faide ná mar atá sna ceanglais a leagtar amach sa togra seo in ann é sin a dhéanamh.

Cothroime iomaíochta a áirithiú

Mar aon le mionleasuithe eile a dhéanamh, ar leasuithe iad a bhfuil géarghá leo, tá a dhícheall déanta ag an Rapóirtéir chun meon an togra a fheabhsú agus a shoiléiriú tuilleadh. Mar shampla, chun a áirithiú go gcosnófar úinéireacht phríobháideach, féadfaidh na Ballstáit críochfoirt a eisiamh i gcás inar leis an oibreoir iad agus ina n-úsáideann sé iad dá sheirbhisí iompair paisinéirí de bhóthar féin agus do na seirbhísí sin amháin.

Mar sin, tá muinín ag an Rapóirtéir go bhfuil an togra leasaithe tar éis dul i ngleic leis na hábhair imní a bhí acu siúd a bhfuil tuilleadh cosanta á lorg acu, go háirithe do PSCanna, ach freisin acu siúd a bhfuil cur chuige níos scaoilte uathu. Féachann an togra chuige an chothromaíocht chuí a bhaint amach idir leasanna na bpaisinéirí, na gcuideachtaí iompair agus údaráis áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta. Tá an Rapóirtéir dóchasach go gcuidíonn an togra seo leis an aistriú i dtreo margadh bus agus cóiste aonair agus cóir go fírinneach san Aontas Eorpach.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhrialacha le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus

Tagairtí

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Dáta tíolactha chun PE

8.11.2017

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Dáta an ghlactha

22.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

26

14

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Dáta don chur síos

28.1.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 6 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil