Процедура : 2018/0267M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0034/2019

Внесени текстове :

A8-0034/2019

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0064

ДОКЛАД     
PDF 195kWORD 62k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Жуан Ферейра

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10858/2018),

–  като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2018–2024 г.) (10856/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0387/2018),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от … относно проекта на решение(1),

–  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A8-0034/2019),

А.  като има предвид, че Комисията и правителството на Кот д’Ивоар са договорили ново партньорство в областта на устойчивото рибарство (ЕС – Кот д'Ивоар СПОУР) и протокол за прилагане за период от шест години;

Б.  като има предвид, че общата цел на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар е засилване на сътрудничеството между ЕС и Кот д’Ивоар в областта на рибарството, в интерес и на двете страни, като се насърчава устойчивата политика в областта на рибарството и устойчивото използване на рибните ресурси в рамките на изключителна икономическа зона на Кот д’Ивоар;

В.  като има предвид използването на възможностите за риболов по предишното партньорство на ЕС и Кот д'Ивоар СПОУР, изчислено на средно 79%, което като цяло се счита за добра цифра; като има предвид, че по време на този период обаче корабите с повърхностни парагади не са се възползвали от наличните възможности за риболов;

Г.  като има предвид факта, че сключването едно след друго на Споразуменията за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар подпомага икономиката на Кот д’Ивоар, доколкото местните моряци използват пристанищните и консервните съоръжения в Абиджан, приловът на кораби на ЕС за мрежов улов на риба тон е станал предмет на строга отчетност и капацитетът за наблюдение на място е бил засилен (въпреки че се счита, че този капацитет е със скромни възможности);

Д.  като има предвид, че СПОУР между ЕС и Кот д’Ивоар следва да насърчава по-ефективното устойчиво развитие на рибарските общности на Кот д’Ивоар и на свързаните с него отрасли и дейности; като има предвид, че подкрепата, която следва да бъде предоставяна съгласно протокола, трябва да бъде в съответствие с националните планове за развитие, по-специално със Стратегическия план за развитие на животновъдството, рибарството и аквакултурите (PSTDEPA), и с плана за действие за „син растеж“, който се изготвя съвместно с Организацията на обединените нации с цел увеличаване на производството и професионализиране на сектора с цел задоволяване на потребностите от храна и заетост на населението; като има предвид, че съгласно гореспоменатия стратегически план постигането на тези цели изисква бюджет в размер на повече от 140 милиона евро;

Е.  като има предвид, че ЕС, чрез Европейския фонд за развитие, допринася с многогодишен бюджет в размер на 273 милиона евро за Кот д’Ивоар, като се съсредоточава върху, наред с други области, инфраструктурата, здравеопазването и хуманитарната помощ;

1.  счита, че СПОУР между ЕС и Кот д’Ивоар следва да преследва две еднакво важни цели: 1) предоставяне на възможности за риболов на кораби на ЕС в изключителната икономическа зона на Кот д’Ивоар въз основа на най-добрите налични научни становища и без да се засягат мерките за опазване и управление от страна на регионалните организации, към които принадлежи Кот д’Ивоар — преди всичко от ICCAT — или в границите на наличния излишък; и 2) насърчаване на сътрудничеството между Европейския съюз и Кот д’Ивоар с цел постигане на политика на устойчиво рибарство и на отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Кот д’Ивоар и оказване на принос за устойчивото развитие на сектора на рибарството на Кот д’Ивоар чрез икономическо, финансово, техническо и научно сътрудничество, при зачитане на суверенния избор и на стратегиите на Кот д’Ивоар по отношение на това развитие;

2.  привлича вниманието към констатациите от ретроспективната и прогнозната оценка на протокола към СПОУР между ЕС и Кот д’Ивоар, изготвена през септември 2017 г., в която се посочва, че Протоколът към споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство за периода 2013—2018 г. като цяло се е доказал като ефективен, ефикасен и подходящ за интересите на участниците, той е в съответствие със секторната политика на Кот д’Ивоар и се радва на висока степен на приемливост за заинтересованите страни и който препоръчва възможността за сключване на нов протокол;

3.  твърди, че когато започнат да се прилагат и ако следва да бъдат преразгледани и/или подновени, СПОУР между ЕС и Кот д’Ивоар и Протоколът към него, трябва да позволяват и да бъдат приведени в съответствие със Стратегическия план за развитие на животновъдството, рибарството и аквакултурите (PSDEPA) и с плана за син растеж за развитието на сектора на рибарството в Кот д’Ивоар, и по-специално следва да:

–  водят до подобряване на управлението: чрез изготвяне и валидиране на законодателство и доразвиване на плановете за управление;

–  водят до повишаване на строгостта на контрола и наблюдението в изключителната икономическа зона на Кот д’Ивоар;

–  водят до засилване на мерките за борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов , включително във вътрешните води;

–  позволяват изграждането и/или обновяването на кейовете за акостиране и пристанищата, като това включва — но без да се ограничава до — пристанището на Абиджан;

–  водят до подобряване на условията в сушилните-пушилни, особено за жените, като по този начин се създава по-ефективна система за сушене и опушване;

–  подпомагат подобряването на условията на труд на жените, които носят основната отговорност за справянето със съпътстващия улов;

–  спомагат за създаването на морски защитени територии;

–  спомагат за засилване на партньорствата с държави страни под формата на споразумения в областта на рибарството, които гарантират прозрачност чрез публикуването на съдържанието на тези споразумения, както и чрез създаване на регионална програма за обучение и използване на наблюдатели;

–  дават възможност за изграждане на рибни пазари;

–  подпомагат засилването на организациите, представляващи мъжете и жените в риболовния отрасъл, особено тези, които се занимават с непромишлен риболов, като по този начин се оказва принос за засилването на техническите и управленските способности и капацитета за водене на преговори;

–  служат за създаването и/или обновяването на центрове за основно и професионално обучение, като по този начин се повишава равнището на квалификация на рибарите и моряците;

–  спомагат за повишаване на капацитета за научни изследвания и на мониторинга на рибните ресурси;

–  водят до подобряване на устойчивостта на морските ресурси като цяло;

4.  счита, че правилата за наемане на моряци от АКТБ за риболовни кораби на ЕС, възлизащи на 20% от екипажа, биха могли да бъдат по-амбициозни; отново заявява, че е необходимо да се спазват принципите на МОТ, и по-специално се застъпва за подписването на Конвенция № 188 на МОТ, която предполага задължение за спазване на общите принципи на свобода на сдружаване и свободно колективно трудово договаряне на работниците и недопускане на дискриминация в областта на заетостта и на работното място; също така призовава да се обръща внимание на исканията на синдикалните организации на местните моряци, които изискват по-добро прилагане на принципите на социалната сигурност и здравното и пенсионното осигуряване за моряците от АКТБ;

5.  счита, че следва да се събира информация за ползите, които прилагането на протокола носи за местните икономики (заетост, инфраструктура, социални подобрения);

6.  счита, че е желателно да се подобри количеството и точността на данните за целия улов (целеви видове и прилов) и за природозащитния статус на рибните ресурси, както и да се подобри изпълнението на финансирането за секторна подкрепа, за да се оценява по-точно въздействието на Споразумението върху морската екосистема и риболовните общности; призовава Комисията да помогне да се гарантира, че органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на Споразумението, включително съвместен научен комитет, който ще бъде създаден за тази цел, могат да извършват редовно и по прозрачен начин своята дейност, с участието на сдруженията на непромишления риболов и на жените, работещи в пушилните за риба, профсъюзите, представителите на крайбрежните общности и организациите на гражданското общество в Кот д’Ивоар;

7.  призовава Комисията и държавите членки, в рамките на своите официални политики за сътрудничество за подпомагане на развитието, насочени към Кот д’Ивоар, да имат предвид, че Европейският фонд за развитие и секторната подкрепа, предвидени в това СПОУР, следва да се допълват взаимно, за да се допринесе по-бързо и ефективно за овластяването на местните рибарски общности и за пълното упражняване на суверенитета на Кот д’Ивоар, що се отнася до ресурсите на страната;

8.  призовава Европейската комисия да призове настоятелно Република Кот д’Ивоар да използва финансовата вноска, предвидена в протокола, за укрепване на националната риболовна промишленост на страната, като насърчава търсенето на местни инвестиции и промишлени проекти и създава работни места на местно равнище;

9.  призовава Комисията да предаде на Парламента и да направи обществено достояние протокола и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението, многогодишната секторна програма, предвидена в член 4 от Протокола, както и констатациите от годишните оценки; призовава Комисията също така да дава възможност на представители на Парламента да присъстват като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет и да насърчава участието на рибарските общности от Кот д’Ивоар;

10.  призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента в рамките на своите правомощия незабавна и цялостна информация на всеки етап на процедурите, свързани с Протокола и, ако е приложимо, неговото подновяване съгласно член 13, параграф 2 от Договора за ЕС и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС;

11.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Република Кот д’Ивоар.

(1)

Приети текстове, P8_TA(0000)0000.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (18.12.2018)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

(2018/0267M(NLE))

Докладчик по становище: Елени Теохарус

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Европейската комисия следва да отчита надлежно следните аспекти по време на прилагането на споразумението:

1.  Достъпът за плавателни съдове на ЕС следва да бъде ограничен до рибните ресурси, за които Кот д’Ивоар не разполага с капацитет за улов (ресурси в излишък), и никога не следва да води до улов, надвишаващ максималния устойчив улов. Потребностите от храна на местното население следва да имат приоритет с оглед на подобряването на продоволствената сигурност и следва да бъдат отразени в задълженията за разтоварване на място.

2.  Европейската комисия следва настоятелно да призове Република Кот д’Ивоар да използва предвидената в протокола финансова вноска за секторна подкрепа с цел устойчиво укрепване на националната риболовна промишленост на страната, особено на непромишления риболов, като насърчава търсенето на местни инвестиции и промишлени проекти в синята икономика и създава работни места на местно равнище.

3.  Европейската комисия следва да се стреми да включи в многогодишната секторна програма, предвидена в член 4 от протокола, цели, които:

–  насърчават устойчивото развитие на местния, и по-специално на непромишления, риболов и рибопреработвателен сектор, както и други местни дейности и партньорства, свързани с този сектор;

–  насърчават ролята на жените и младите хора в непромишления риболов, особено чрез регламентирането на продажбата на прилова и на риба тон с по-ниско качество, т.нар. „фалшива риба“, така че справедлив дял да се продава директно на участниците на местния пазар;

–  укрепват мониторинга, контрола и надзора на риболова във водите на Кот д’Ивоар чрез установяване на съгласувана стратегия за защита на изключителна икономическа зона (ИИЗ) и по този начин допълнително предотвратяват незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и неговите неблагоприятни икономически, социални и екологични последици;

–  гарантират прозрачността на използването на секторното финансиране по протокола, за да се упражнява мониторинг и да се подобрят нивата на усвояване и да се гарантира, че споразумението ще доведе до осезаеми резултати в подкрепа на местния риболов и местното население като цяло.

4.  Европейската комисия следва да предостави подкрепа на Република Кот д’Ивоар за управлението на нейния капацитет за усвояване на получените средства, за да се гарантира, че те се използват оптимално и че споразумението ще доведе до осезаеми резултати за местния риболов и местното население като цяло.

5.  Предвидените в протокола възможности за трудова заетост на моряци от АКТБ на плавателни съдове на ЕС следва да се използват пълноценно, като моряците от Кот д’Ивоар имат предимство.

6.  Европейската комисия следва да се стреми да гарантира спазването на мониторинга и оценката на дейностите, посочени в протокола и в произтичащата от него многогодишна секторна програма, с цел да се гарантира спазването на устойчивите практики, трудовото законодателство и достойните условия на труд, както и защитата на правата на човека, установени в споразумението. На Парламента и на Съвета следва да се представя годишен доклад, който да насърчава прозрачността и да гарантира, че бюджетът, предназначен за подкрепа на политиката в областта на рибарството в Кот д’Ивоар, действително се използва за тази цел. Регионалните аспекти също следва да бъдат взети предвид при изготвянето на доклада, така че да може да се подчертае въздействието на споразуменията в областта на рибарството, сключени от ЕС в региона, и тяхното въздействие върху споразумението в областта на рибарството с Кот д’Ивоар.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018 – 2024 г.)

Позовавания

2018/0267M(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

25.10.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Eleni Theocharous

19.9.2018

Разглеждане в комисия

20.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

13.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Frank Engel

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Miguel Urbán Crespo

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018 – 2024 г.)

Позовавания

2018/0267M(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

28.9.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

25.10.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Дата на внасяне

28.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 31 януари 2019 г.Правна информация