Procedure : 2018/0267M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0034/2019

Indgivne tekster :

A8-0034/2019

Forhandlinger :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0064

BETÆNKNING     
PDF 165kWORD 59k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Fiskeriudvalget

Ordfører: João Ferreira

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10858/2018),

–  der henviser til protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024) (10856/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0387/2018),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ... om udkastet til afgørelse(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0034/2019),

A.  der henviser til, at Kommissionen og Elfenbenskystens regering har ført forhandlinger om en ny bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale og gennemførelsesprotokol for en periode på seks år;

B.  der henviser til, at det overordnede mål med den bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Elfenbenskysten er at øge fiskerisamarbejdet mellem EU og Elfenbenskysten til gavn for begge parter ved at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Elfenbenskystens eksklusive økonomiske zone;

C.  der henviser til, at udnyttelsesgraden af fiskerimulighederne inden for rammerne af den foregående bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Elfenbenskysten i gennemsnit lå på 79 %, hvilket i det store og hele anses for at være et godt niveau; der henviser til, at langlinefartøjer med flydeline i denne periode imidlertid ikke udnyttede de fiskerimuligheder, der var til rådighed;

D.  der henviser til, at det forhold, at de bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler mellem EU og Elfenbenskysten er blevet indgået i forlængelse af hinanden, har hjulpet Elfenbenskystens økonomi, for så vidt som lokale sømænd og havnen og konservesfaciliteterne i Abidjan er blevet benyttet, bifangsterne fra EU-notfartøjer til tunfiskeri er blevet nyttiggjort, og de lokale overvågningskapaciteter er blevet styrket (selv om de anses for generelt at være beskedne);

E.  der henviser til, at den bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Elfenbenskysten bør fremme en mere effektiv og bæredygtig udvikling af Elfenbenskystens fiskersamfund og de dermed forbundne industrier og aktiviteter; der henviser til, at den støtte, der ydes i henhold til protokollen, skal være i overensstemmelse med de nationale udviklingsplaner – navnlig den strategiske udviklingsplan for husdyravl, fiskeri og akvakultur – og handlingsplanen for blå vækst, der er udarbejdet sammen med FN med henblik på at øge produktionen i sektoren og gøre den mere professionel, så befolkningens fødevare- og beskæftigelsesbehov kan opfyldes; der henviser til, at der ifølge ovennævnte strategiske plan er brug for et budget på mere end 140 mio. EUR for at opfylde disse mål;

F.  der henviser til, at EU via Den Europæiske Udviklingsfond bidrager med et flerårigt budget på 273 mio. EUR til Elfenbenskysten med fokus på bl.a. infrastruktur, sundhed og humanitær bistand;

1.  mener, at den bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Elfenbenskysten bør forfølge to lige vigtige mål, nemlig: 1) at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjerne i Elfenbenskystens økonomiske eksklusive zone på grundlag af den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning og uden at forstyrre de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der træffes af de regionale organisationer, som Elfenbenskysten er medlem af – primært ICCAT – og uden at overskride grænserne for det disponible overskud, og 2) at fremme samarbejdet mellem EU og Elfenbenskysten med henblik på en bæredygtig fiskeripolitik og en ansvarlig udnyttelse af fiskeriressourcerne i Elfenbenskystens fiskerizone og at bidrage til en bæredygtig udvikling af Elfenbenskystens fiskerisektor ved hjælp af økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde og uden at undergrave landets suveræne valg og strategier med hensyn til denne udvikling;

2.  henleder opmærksomheden på resultaterne af den efterfølgende og forudgående vurdering af protokollen til den bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Elfenbenskysten, der blev udarbejdet i september 2017, hvoraf det fremgik, at protokollen til den bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale for 2013-2018 samlet set havde vist sig at være effektiv, hensigtsmæssig for de berørte interesser, i overensstemmelse med Elfenbenskystens sektorpolitik og i høj grad accepteret af interessenterne, og hvori det blev anbefalet at indgå en ny protokol;

3.  fastholder, at der i forbindelse med gennemførelsen og en eventuel revision/fornyelse af den bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Elfenbenskysten og den tilhørende protokol skal tages hensyn til og sikres overensstemmelse med den strategiske udviklingsplan for husdyravl, fiskeri og akvakultur og handlingsplanen for blå vækst med henblik på udviklingen af Elfenbenskystens fiskerisektor, og at der navnlig bør sigtes mod at:

–  forbedre forvaltningen: udarbejde og validere lovgivning og bygge videre på forvaltningsplaner,

–  skærpe kontrollen med og overvågningen af Elfenbenskystens eksklusive økonomiske zone,

–  styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, herunder i de indre farvande,

–  muliggøre anlæggelsen og/eller renoveringen af landingskajer og havne, herunder – men ikke begrænset til – havnen i Abidjan,

–  forbedre forholdene på røgerier, navnlig for kvinder, og dermed skabe et mere effektivt konserveringssystem,

–  støtte en forbedring af arbejdsvilkårene for kvinder, som er dem, der primært har ansvaret for at håndtere bifangster,

–  oprette beskyttede havområder,

– styrke partnerskaberne med tredjelande i form af fiskeriaftaler ved at sikre

gennemsigtighed gennem offentliggørelse af indholdet af disse aftaler og også ved

at etablere et regionalt program for uddannelse og anvendelse af observatører,

–  muliggøre anlæggelsen af fiskemarkeder,

–  styrke organisationer, der repræsenterer mænd og kvinder, som arbejder i fiskeriindustrien, især de organisationer, der vedrører ikkeindustrielt fiskeri, og dermed bidrage til styrkelsen af tekniske, forvaltningsmæssige og forhandlingsmæssige kapaciteter,

–  oprette og/eller modernisere grund- og erhvervsuddannelsescentre og dermed hæve fiskeres og sømænds kvalifikationsniveau;

–  fremme den videnskabelige forskningskapacitet og evnen til at overvåge fiskeressourcerne,

–  forbedre havressourcernes bæredygtighed samlet set.

4.  mener, at reglerne om, at 20 % af den ansatte besætning på EU-fiskerfartøjer skal udgøres af AVS-sømænd, kunne være mere ambitiøse; gentager, at det er nødvendigt at overholde ILO's principper, og støtter navnlig undertegnelsen af ILO-konvention nr. 188, hvilket indebærer en forpligtelse til at overholde de almene principper om arbejdstagernes foreningsfrihed og ret til fri kollektiv overenskomstforhandling samt forbuddet mod forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og på arbejdspladsen; opfordrer endvidere til, at der tages hensyn til kravene fra de lokale fagforeninger for sømænd om, at dækningen af AVS-sømænds sociale sikring, sygeforsikring og pension skal omsættes bedre i praksis;

5.  mener, at der bør indsamles oplysninger om de fordele, som gennemførelsen af protokollen medfører for de lokale økonomier (forbedringer vedrørende beskæftigelsen, infrastrukturen og det sociale område);

6.  finder det ønskeligt at øge mængden og nøjagtigheden af oplysningerne om alle fangster (målarter og bifangster) og om fiskeressourcernes bevaringsstatus samt forbedre gennemførelsen af sektorstøtten, så aftalens indvirkning på havøkosystemet og fiskersamfundene kan vurderes mere præcist; opfordrer Kommissionen til at bidrage til at sikre, at de organer, der har til opgave at føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen, herunder en blandet videnskabelig komité, der skal nedsættes til dette formål, kan arbejde regelmæssigt og på en gennemsigtig måde med inddragelse af foreninger for ikkeindustrielle fiskere og kvinder, der arbejder med fiskerøgning, fagforeninger, repræsentanter for kystsamfund og civilsamfundsorganisationer i Elfenbenskysten;

7.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i deres politikker om samarbejde med og officiel udviklingsbistand til Elfenbenskysten at være opmærksomme på, at Den Europæiske Udviklingsfond og den sektorstøtte, der er fastsat i denne bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale, bør supplere hinanden med henblik på at bidrage hurtigere og mere effektivt til styrkelsen af lokale fiskersamfund og til Elfenbenskystens fulde udøvelse af sin suverænitet over landets ressourcer;

8.  opfordrer Kommissionen til indtrængende at opfordre Republikken Elfenbenskysten til at anvende den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollen, til at styrke landets nationale fiskeriindustri på en bæredygtig måde og derved fremme efterspørgslen efter lokale investerings- og industriprojekter og skabe lokale arbejdspladser;

9.  opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet samt offentliggøre mødeprotokollen og konklusionerne fra møderne i Den Blandede Komité som omhandlet i artikel 9 i aftalen, det flerårige sektorprogram som omhandlet i artikel 4 i protokollen og resultaterne fra de årlige evalueringer; opfordrer Kommissionen til at bane vejen for, at Parlamentets repræsentanter kan deltage som observatører i møderne i Den Blandede Komité, og til at fremme inddragelse af Elfenbenskystens fiskersamfund;

10.  anmoder Kommissionen og Rådet om inden for rammerne af deres beføjelser straks at underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende protokollen og, i givet fald, dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

11.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Elfenbenskystens regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(0000)0000.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (18.12.2018)

til Fiskeriudvalget

om et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

(2018/0267M(NLE))

Ordfører for udtalelse: Eleni Theocharous

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Kommissionen bør tage behørigt hensyn til følgende punkter i forbindelse med gennemførelsen af aftalen:

1.  EU-fartøjer bør kun have adgang til de fiskeressourcer, som Elfenbenskysten ikke har kapacitet til at høste (overskudsressourcer), og de bør aldrig omfatte fangster, der overstiger det maksimale bæredygtige udbytte. Den lokale befolknings ernæringsmæssige behov bør have prioritet med henblik på at forbedre fødevaresikkerheden, og det bør være afspejlet i de lokale landingsforpligtelser;

2.  Kommissionen bør indtrængende opfordre Republikken Elfenbenskysten til at anvende den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollen til sektorstøtte, til på en bæredygtig måde at styrke landets nationale fiskeriindustri, navnlig ikkeindustrielt fiskeri, og derved fremme efterspørgslen efter lokale investerings- og industriprojekter i den blå økonomi og skabe lokale arbejdspladser;

3.  Kommissionen bør bestræbe sig på i det flerårige sektorprogram, jf. protokollens artikel 4, at medtage mål, der:

–  fremmer den bæredygtige udvikling af den lokale, navnlig den ikkeindustrielle, fiskeri- og fiskeforarbejdningssektor samt andre lokale aktiviteter og partnerskaber, der er knyttet til denne sektor;

–  fremmer kvinders og unges rolle inden for ikkeindustrielt fiskeri, navnlig ved at regulere salg af bifangster og tun af lavere kvalitet (såkaldte "falske fisk"), således at en rimelig andel sælges direkte til lokale markedsaktører;

–  styrker tilsynet med og overvågningen og kontrollen af fiskeri i Elfenbenskystens farvande ved at udarbejde en sammenhængende beskyttelsesstrategi for den eksklusive økonomiske zone og dermed yderligere forebygge ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og de negative økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger deraf;

–  sikrer gennemsigtighed i forbindelse med anvendelsen af sektorfinansiering i henhold til protokollen med henblik på at overvåge og forbedre absorptionsgraden og sikre, at aftalen medfører konkrete resultater til støtte for det lokale fiskeri og den lokale befolkning generelt;

4.  Kommissionen bør bistå Republikken Elfenbenskysten med at forvalte dens absorptionskapacitet af de midler, den har modtaget, så det både sikres, at de anvendes optimalt, og at aftalen medfører konkrete resultater for det lokale fiskeri og den lokale befolkning generelt;

5.  mulighederne for at ansætte AVS-sømænd på EU-fartøjer i henhold til protokollen bør udnyttes fuldt ud, og sømænd fra Elfenbenskysten bør gives prioritet;

6.  Kommissionen bør bestræbe sig på at sikre, at overvågningen og evalueringen af de aktiviteter, der er fastsat i protokollen og i det deraf følgende flerårige sektorprogram, opretholdes med henblik på at sikre bæredygtige praksisser, arbejdsmarkedslovgivning og anstændige arbejdsvilkår samt den beskyttelse af menneskerettighederne, der er fastsat i aftalen. Parlamentet og Rådet bør forelægges en årlig rapport med henblik på at fremme gennemsigtighed og sikre, at det budget, der er afsat til støtte for fiskeripolitikken i Elfenbenskysten, anvendes til dette formål. Ved udarbejdelsen af rapporten bør der også tages hensyn til de regionale aspekter, således at virkningerne af de fiskeriaftaler, som EU indgår i regionen, og deres indvirkning på fiskeriaftalen med Elfenbenskysten, kan bliver tydelige.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)

Referencer

2018/0267M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

25.10.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Eleni Theocharous

19.9.2018

Behandling i udvalg

20.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Frank Engel

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Miguel Urbán Crespo

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)

Referencer

2018/0267M(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

28.9.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

25.10.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

27.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Dato for indgivelse

28.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse