Διαδικασία : 2018/0267M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0034/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0034/2019

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0064

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 189kWORD 58k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: João Ferreira

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10858/2018),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (10856/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0387/2018),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της ... σχετικά με το σχέδιο απόφασης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0034/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού διαπραγματεύτηκαν νέα Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού) και Πρωτόκολλο εφαρμογής εξαετούς διάρκειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν γένει στόχος της ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού είναι να διευρύνει την αλιευτική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ακτής Ελεφαντοστού, προς το συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών, μέσω της προαγωγής μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μιας βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Ακτής του Ελεφαντοστού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο αξιοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της προηγούμενης ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 79%, ποσοστό που σε γενικές γραμμές κρίνεται ικανοποιητικό· λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν έγινε χρήση των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων από παραγαδιάρικα αλιευτικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός της συνεχόμενης σύναψης των ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού έχει βοηθήσει την οικονομία της Ακτής του Ελεφαντοστού στον βαθμό που χρησιμοποιούνται τοπικοί αλιείς, ο λιμένας του Abidjan και οι εγκαταστάσεις κονσερβοποίησης, αξιοποιούνται τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ενωσιακών σκαφών αλίευσης τόνου και ενισχύονται οι τοπικές δυνατότητες παρακολούθησης (αν και εξακολουθούν να θεωρούνται περιορισμένης εμβέλειας)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού οφείλει να προαγάγει μια αποτελεσματικότερη βιώσιμη ανάπτυξη του ιβοριανού αλιευτικού τομέα και των συναφών παραγωγικών κλάδων και δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεχόμενη στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου υποστήριξη οφείλει να συνάδει με τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης και συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (PSDEPA) της Ακτής Ελεφαντοστού, καθώς και με το σχέδιο δράσης για τη γαλάζια ανάπτυξη που εκπονήθηκε με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να αυξηθούν η παραγωγή και ο βαθμός επαγγελματισμού του κλάδου ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού τόσο ως προς τη διατροφή όσο και ως προς την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προαναφερθέν στρατηγικό σχέδιο, η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί προϋπολογισμό υψηλότερο των 140 εκατομμυρίων EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, θέτει στη διάθεση της Ακτής του Ελεφαντοστού πολυετή προϋπολογισμό ύψους 273 εκατομμυρίων EUR με έμφαση, μεταξύ άλλων, στις υποδομές, στην υγεία και στην ανθρωπιστική βοήθεια·

1.  εκτιμά πως η ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού οφείλει να επιδιώξει δυο στόχους ίσης σπουδαιότητας: (1) να παράσχει αλιευτικές δυνατότητες για ενωσιακά σκάφη στην ΑΟΖ της Ακτής του Ελεφαντοστού, με γνώμονα τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και χωρίς να παρεμβαίνει στα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που λαμβάνουν οι περιφερειακές οργανώσεις των οποίων είναι μέλος η Ακτή του Ελεφαντοστού – με κυριότερη την ICCAT – ή να επιφέρει ανατροπές του διαθέσιμου πλεονάσματος· και (2) να προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ακτής του Ελεφαντοστού προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μιας θεμιτής εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εντός της αλιευτικής ζώνης της Ακτής του Ελεφαντοστού, καθώς και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του ιβοριανού αλιευτικού τομέα μέσω μιας οικονομικής, χρηματοδοτικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας που δεν θα υπονομεύει τις κυρίαρχες επιλογές και στρατηγικές της Ακτής του Ελεφαντοστού σε ό,τι αφορά την εν λόγω ανάπτυξη·

2.  εφιστά την προσοχή στα ευρήματα της αναδρομικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης προοπτικών του Πρωτοκόλλου της ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού, του Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα οποία το Πρωτόκολλο της ΣΣΒΑ της περιόδου 2013-2018 απέδειξε σε γενικές γραμμές την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την καταλληλότητά του έναντι των εμπλεκόμενων συμφερόντων, την συμβατότητά του ως προς την ιβοριανή τομεακή πολιτική και τον υψηλό βαθμό αποδοχής του από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, καταλήγοντας σε θετική εισήγηση υπέρ της σύναψης νέου Πρωτοκόλλου·

3.  υποστηρίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού και το σχετικό Πρωτόκολλο, τόσο κατά την εφαρμογή τους όσο και κατά την ενδεχόμενη επανεξέταση και/ή αναθεώρηση τους, οφείλουν να αφήνουν περιθώρια αλλά και να ευθυγραμμίζονται τόσο με το PSDEPA όσο και με το σχέδιο δράσης για τη γαλάζια ανάπτυξη του ιβοριανού αλιευτικού κλάδου, με συγκεκριμένες ενέργειες όπως:

–  η βελτίωση της διακυβέρνησης, μέσω της εκπόνησης και επικύρωσης νομοθεσίας και μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης των σχεδίων διαχείρισης·

–  η εφαρμογή αυστηρότερου ελέγχου και η άσκηση βελτιωμένης επιτήρησης στην ΑΟΖ της Ακτής του Ελεφαντοστού·

–  η ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΛΑ), μεταξύ άλλων και στα εσωτερικά ύδατα·

–  η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την κατασκευή και/ή την ανακαίνιση λιμενικών και άλλων υποδομών εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιοριζόμενου σε αυτόν, του λιμένος του Abidjan·

  –  η βελτίωση των συνθηκών στα στεγνωτήρια-καπνιστήρια, κυρίως για τις γυναίκες, κάτι που θα καταστήσει αποτελεσματικότερο το σύστημα παστώματος·

–  η υποστήριξη των προσπαθειών βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των γυναικών, οι οποίες είναι οι κυρίως υπεύθυνες για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα·

–  η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών·

  –  η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες με τη μορφή αλιευτικών συμφωνιών, η διαφάνεια των οποίων διασφαλίζεται με την δημοσίευση των περιεχομένων των συμφωνιών, αλλά και με τη σύσταση περιφερειακού προγράμματος για την εκπαίδευση και χρήση παρατηρητών·

–  η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την κατασκευή ιχθυαγορών·

  –  η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των ενώσεων αλιέων και δη ασχολούμενων με την παραδοσιακή αλιεία μικρής κλίμακας, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση των τεχνικών, διαχειριστικών και διαπραγματευτικών ικανοτήτων·

–  η κινητοποίηση για τη δημιουργία και/ή την ανακαίνιση πόλων βασικής και επαγγελματικής κατάρτισης, γεγονός που θα αναβαθμίσει τα επίπεδα ικανοτήτων αλιέων και ναυτικών·

–  η ενίσχυση δυνατοτήτων και ικανοτήτων επιστημονικής έρευνας και παρακολούθησης των αλιευτικών πόρων·

–  η βελτίωση της βιωσιμότητας των εν γένει θαλάσσιων πόρων·

4.  εκτιμά ότι οι κανόνες πρόσληψης ναυτικών από χώρες ΑΚΕ για τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ, το ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 20 % του πληρώματος, θα μπορούσαν να είναι πιο φιλόδοξοι· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να τηρούνται οι αρχές της ΔΟΕ και, συγκεκριμένα, τάσσεται υπέρ της υπογραφής της Σύμβασης της ΔΟΕ αριθ. 188 αφού αυτή παραπέμπει στην υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους εργαζόμενους και της απαγόρευσης των διακρίσεων στην απασχόληση και στον χώρο εργασίας· ζητεί επίσης να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα των τοπικών ενώσεων αλιέων σχετικά με την ανάγκη καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων περί κοινωνικής ασφάλισης, υγειονομικής κάλυψης και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για ναυτικούς από χώρες ΑΚΕ·

5.  θεωρεί ότι πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που αποφέρει η εφαρμογή του πρωτοκόλλου στις τοπικές οικονομίες (απασχόληση, υποδομές, κοινωνικές βελτιώσεις)·

6.  θεωρεί ενδεδειγμένη τη βελτίωση της ποσότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με όλα τα αλιεύματα (στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων· κρίνει αναγκαία μια βελτιωμένη εκτέλεση της χρηματοδότησης από την τομεακή στήριξη για να μπορεί ο αντίκτυπος της Συμφωνίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τις αλιευτικές κοινότητες να υπολογίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι φορείς οι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της μικτής επιστημονικής επιτροπής που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, να μπορούν να λειτουργούν επί τακτικής και διαφανούς βάσεως, με συμμετοχή ενώσεων ερασιτεχνών αλιέων και γυναικών απασχολούμενων στα στεγνωτήρια-καπνιστήρια ψαριών, συνδικαλιστικών φορέων, εκπροσώπων των παράκτιων κοινοτήτων και οργανώσεων της ιβοριανής κοινωνίας των πολιτών·

7.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών συνεργασίας και επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας με αποδέκτη την Ακτή του Ελεφαντοστού, να έχουν υπόψη τους ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η τομεακή στήριξη που περιγράφεται σε αυτή τη ΣΣΒΑ οφείλουν να αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συμβολή στην εδραίωση του τοπικού αλιευτικού κλάδου και στην πλήρη άσκηση της κυριαρχίας της Ακτής του Ελεφαντοστού επί των πόρων της χώρας·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού να χρησιμοποιήσει την οικονομική συνεισφορά που προβλέπεται από το πρωτόκολλο για τη βιώσιμη ενίσχυση της εθνικής της αλιευτικής βιομηχανίας, την ενθάρρυνση της ζήτησης τοπικών επενδύσεων και βιομηχανικών σχεδίων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

9.  καλεί την Επιτροπή να αποστείλει στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της Συμφωνίας, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρει το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου και τα ευρήματα των ετήσιων αξιολογήσεών τους· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αλιευτικών κοινοτήτων της Ακτής του Ελεφαντοστού·

10.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο των διαδικασιών που αφορούν το Πρωτόκολλο και, κατά περίπτωση, την ανανέωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (18.12.2018)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

(2018/0267M(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ελένη Θεοχάρους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα σημεία κατά την εφαρμογή της συμφωνίας:

1.  η πρόσβαση των σκαφών της ΕΕ πρέπει να περιορίζεται στους αλιευτικούς πόρους τους οποίους η Ακτή Ελεφαντοστού δεν διαθέτει την ικανότητα να εκμεταλλευθεί (πλεόνασμα πόρων) και δεν θα πρέπει να στοχεύει ποτέ σε αλιεύματα που υπερβαίνουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση· οι διατροφικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού πρέπει να έχουν προτεραιότητα, προκειμένου να προάγεται η επισιτιστική ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού και να αντικατοπτρίζονται στις τοπικές υποχρεώσεις εκφόρτωσης·

2.  η Επιτροπή θα πρέπει να παροτρύνει τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού να χρησιμοποιεί την οικονομική συνεισφορά που προβλέπεται από το πρωτόκολλο για την τομεακή στήριξη με σκοπό τη βιώσιμη ενίσχυση της εθνικής της αλιευτικής βιομηχανίας, και ιδίως της παραδοσιακής αλιείας, την ενθάρρυνση της ζήτησης τοπικών επενδύσεων και βιομηχανικών σχεδίων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

3.  η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να συμπεριληφθούν στο πολυετές τομεακό πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου στόχοι οι οποίοι:

–  προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής, και ιδίως της παραδοσιακής, αλιείας και μεταποίησης ιχθύων, καθώς και άλλες τοπικές δραστηριότητες και συμπράξεις που συνδέονται με τον τομέα αυτό·

–  προωθούν τον ρόλο των γυναικών και των νέων στην παραδοσιακή αλιεία, ιδίως ρυθμίζοντας την κλίμακα πώλησης παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και τόνου χαμηλότερης ποιότητας, των- αποκαλούμενων «πλαστών αλιευμάτων», έτσι ώστε ένα δίκαιο μερίδιο να πωλείται απευθείας στους τοπικούς παράγοντες της αγοράς·

–  ενισχύουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των υδάτων της Ακτής του Ελεφαντοστού με την εφαρμογή μιας συνεκτικής στρατηγικής για την προστασία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και, συνεπώς, αποτρέπουν περαιτέρω την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και τις δυσμενείς επιπτώσεις της στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον·

–  εγγυώνται τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση της τομεακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, προκειμένου να παρακολουθούνται και να βελτιώνονται τα ποσοστά απορρόφησης, και διασφαλίζουν ότι η συμφωνία αποφέρει απτά αποτελέσματα για τη στήριξη της τοπικής αλιείας και του τοπικού πληθυσμού γενικότερα·

4.  η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στήριξη στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού όσον αφορά τη διαχείριση της ικανότητας απορρόφησης των πόρων που λαμβάνει, προκειμένου να διασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση τους και να εξασφαλίσει ότι η συμφωνία θα έχει απτά αποτελέσματα για την τοπική αλιεία και τον τοπικό πληθυσμό εν γένει·

5.  πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι προβλεπόμενες από το πρωτόκολλο δυνατότητες απασχόλησης ντόπιων ναυτών στα σκάφη της ΕΕ με προτεραιότητα στους ναύτες από την Ακτή Ελεφαντοστού·

6.  η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για τη διεξαγωγή της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο πρωτόκολλο και στο επόμενο πολυετές τομεακό πρόγραμμα, ώστε να κατοχυρώνονται βιώσιμες πρακτικές, η εργατική νομοθεσία και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς και οι όροι προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θεσπίζονται στη συμφωνία· θα πρέπει να υποβάλλεται ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να ενθαρρύνεται η διαφάνεια και να διασφαλίζεται ότι το κονδύλιο που προορίζεται για τη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής στην Ακτή Ελεφαντοστού χρησιμοποιείται όντως για τον σκοπό αυτό· οι περιφερειακές πτυχές θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία της έκθεσης, ώστε να αναδεικνύεται ο αντίκτυπος των αλιευτικών συμφωνιών που έχει συνάψει η ΕΕ στην περιοχή, καθώς και ο αντίκτυπός τους στην αλιευτική συμφωνία με την Ακτή Ελεφαντοστού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

Έγγραφα αναφοράς

2018/0267M(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

25.10.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ελένη Θεοχάρους

19.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Urbán Crespo

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Ελένη Θεοχάρους

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2018-2024)

Έγγραφα αναφοράς

2018/0267M(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

28.9.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

25.10.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Ημερομηνία κατάθεσης

28.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου