Menetlus : 2018/0267M(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0034/2019

Esitatud tekstid :

A8-0034/2019

Arutelud :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Hääletused :

PV 12/02/2019 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0064

RAPORT     
PDF 161kWORD 54k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

mis käsitleb muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut nõukogu otsuse eelnõu koostamiseks Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Kalanduskomisjon

Raportöör: João Ferreira

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 ARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10858/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018-2024) (10856/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 7 (C8-0387/2018),

–  võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni otsuse eelnõu kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõiget 2,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A8-0034/2019),

A.  arvestades, et komisjon ja Côte d’Ivoire’i valitsus on pidanud läbirääkimisi uue säästva kalapüügi partnerluslepingu (ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerlusleping) ja selle rakendusprotokolli üle kuueaastaseks perioodiks;

B.  arvestades, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepingu üldine eesmärk on suurendada kalandusalast koostööd ELi ja Côte d’Ivoire’i vahel mõlema poole huvides, edendades selleks jätkusuutlikku kalanduspoliitikat ja kalavarude säästvat kasutamist Côte d’Ivoire’i majandusvööndis;

C.  arvestades, et ELi ja Côte d’Ivoire’i eelmise säästva kalapüügi partnerluslepingu kohaselt kasutati kalapüügivõimalusi keskmiselt 79 % ulatuses, mida peetakse üldiselt heaks tulemuseks; arvestades, et selle ajavahemiku jooksul õngejadalaevad aga lubatavaid kalapüügivõimalusi ei kasutanud;

D.  arvestades, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepingute järjepidev sõlmimine on Côte d’Ivoire’i majandust aidanud, selleks on kasutatud kohalikke meremehi ning Abidjani sadama- ja konservimisrajatisi, ära kasutatud ELi tuunipüügiseinerite kaaspüüki ning tugevdatud kohalikku järelevalvesuutlikkust (ehkki seda peetakse üldiselt tagasihoidlikuks);

E.  arvestades, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepinguga tuleks edendada Côte d’Ivoire’i kalapüügiga tegelevate kogukondade ja kalapüügiga seotud tööstusharude ja tegevuse säästlikku arengut; arvestades, et protokolli kohaselt antav toetus peab olema kooskõlas riiklike arengukavadega, eeskätt loomakasvatuse, kalanduse ja vesiviljeluse strateegilise arengukavaga, ning meremajanduse tegevuskavaga, mis koostati koostöös ÜROga, et suurendada sektoris toomist ja professionaalsust ja reageerida elanikkonna toidu ja tööhõivevajadustele; arvestades, et eespool toodud strateegiakava kohaselt on nende eesmärkide täitmiseks vaja rohkem kui 140 miljoni euro suurust eelarvet;

F.  arvestades, et EL eraldab Euroopa Arengufondi kaudu Côte d’Ivoire’ile mitmeaastase eelarve 273 miljoni euro ulatuses ja keskendub muude valdkondade hulgas taristutele, tervishoiule ja humanitaarabile;

1.  on seisukohal, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepinguga tuleks püüelda kahe võrdselt olulise eesmärgi poole: 1) pakkuda ELi laevadele Côte d’Ivoire’i majandusvööndis kalapüügivõimalusi, lähtudes parimatest kättesaadavatest teaduslikest nõuannetest ning sekkumata nende piirkondlike organisatsioonide kaitse- ja majandamismeetmetesse, kuhu Côte d’Ivoire kuulub, eelkõige Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) tegevusse, või ületamata kasutamata ülejääki; 2) edendada ELi ja Côte d’Ivoire’i koostööd säästva kalanduspoliitika saavutamise ja kalavarude vastutustundliku kasutamise eesmärgil Côte d’Ivoire’i kalapüügi piirkonnas ning aidata majandus-, rahandus-, tehnilise ja teaduskoostöö kaudu kaasa Côte d’Ivoire’i kalandussektori säästvale arengule, kahjustamata seejuures Côte d’Ivoire’i suveräänset otsustusõigust ja selle arenguga seotud strateegiaid;

2.  juhib tähelepanu ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepingu protokolli 2017. aasta septembris toimunud tagasi- ja ettevaatava hindamise tulemustele, milles sätestati, et säästva kalapüügi partnerluslepingu (2013–2018) protokoll oli üldiselt mõjus, tulemuslik, asjakohane osaliste huve silmas pidades ja kooskõlas Côte d’Ivoire’i valdkondliku poliitikaga ning sellele sai osaks sidusrühmade ulatuslik toetus, ning milles soovitati uue protokolli koostamise võimalust;

3.  leiab, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle protokoll, kui neid rakendatakse ning kui need läbi vaadatakse ja/või neid uuendatakse, peaksid arvesse võtma loomakasvatuse, kalanduse ja vesiviljeluse strateegilist arengukava ning meremajanduse tegevuskava Côte d’Ivoire’i kalandussektori arendamiseks ja olema nendega kooskõlas, ning eeskätt peaksid need:

–  parandama valitsemistavasid: õigusaktide koostamine ja heakskiitmine ning majandamiskavade arendamine;

–  muutma rangemaks Côte d’Ivoire’i majandusvööndi kontrolli ja järelevalvet;

–  tugevdama ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemise meetmeid, sh sisevetes;

–  võimaldama lossimiskaide ja sadamate ehitamist ja/või renoveerimist, mis peaks hõlmama ka Abidjani sadamat, kuid mitte üksnes sellele keskenduma;

–  parandama eelkõige naiste töötingimusi suitsutusmajades ja töötama välja tõhusama suitsutussüsteemi;

–  toetama eelkõige kaaspüügiga tegelevate naiste töötingimuste parandamist;

–  looma merekaitsealasid;

–  tugevdama partnerlusi kolmandate riikidega kalanduskokkulepete kaudu, tagades kokkulepete avaldamisega nende läbipaistvuse, ja looma piirkondliku programmi vaatlejate koolitamiseks ja rakendamiseks;

–  võimaldama kalaturgude ehitamist;

–  võimaldama organisatsioonide loomist, mis esindavad kalatööstuses eelkõige väikesemahulises kalapüügis tegutsevaid isikuid ja aitavad seeläbi tugevdada tehnilist, haldus- ja läbirääkimissuutlikkust;

–  võimaldama põhi- ja kutseõppekeskuste loomist ja/või renoveerimist ning parandama seeläbi kalurite ja meremeeste oskusi;

–  suurendama teadustöö tegemise suutlikkust ning võimekust teostada järelevalvet kalavarude üle;

–  parandama mereressursside üldist jätkusuutlikkust;

4.  leiab, et AKV riikide meremeeste palkamise eeskirjad ELi kalalaevadele, kus nad võivad moodustada kuni 20 % meeskonnast, võiks olla põhjalikumad; kordab, et tuleb järgida ILO deklaratsiooni põhimõtteid ning pooldab eelkõige ILO konventsiooni nr 188 allkirjastamist, mis tooks kaasa kohustuse jälgida, et töötajatele oleksid tagatud ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste vabaduse üldised põhimõtted ning et ei toimuks diskrimineerimist töösuhetes ja töökohal; kutsub lisaks üles kaaluma kohalike meremeeste liitude nõuet, et tõhustataks AKV riikide meremeeste sotsiaalkaitset, tervise- ja pensionikindlustust;

5.  on seisukohal, et tuleks koguda teavet kasu kohta, mida protokolli rakendamine toob kohalikule majandusele (tööhõive, taristu, parandused sotsiaalvaldkonnas);

6.  leiab, et tuleb suurendada kogu püüki (sihtliigid ja kaaspüük) ja kalavarude kaitsetaseme säilitamist käsitlevate andmete kogust ja täpsust ning parandada valdkondliku toetuse kasutamist, et oleks võimalik täpsemini hinnata lepingu mõju mereökosüsteemidele ja kalurikogukondadele; palub, et komisjon aitaks tagada olukorra, et lepingu rakendamise järelevalve eest vastutavad asutused, sealhulgas selleks loodav ühine teaduskomitee, saaksid tegutseda korrapäraselt ja läbipaistvalt, sealhulgas võimaldades väikesemahulise kalapüügiga tegelevate kalurite ja naissoost kalasuitsutajate liitude, kutseühingute, rannikukogukondade esindajate ning Côte d’Ivoire’i kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemist;

7.  palub, et komisjon ja liikmesriigid peaksid oma Côte d’Ivoire’ile suunatud koostöö- ja ametliku arenguabi poliitikasuundade puhul silmas seda, et Euroopa Arengufond ja kõnealuses säästva kalapüügi partnerluslepingus sätestatud valdkondlik abi peaksid üksteist täiendama, et aidata kiiremini ja mõjusamalt suurendada kohalike kalapüügikogukondade võimekust ning kehtestada Côte d’Ivoire’i piiramatu suveräänsus riigi ressursside üle;

8.  palub komisjonil nõuda, et Côte d’Ivoire’i Vabariik kasutaks riikliku kalandussektori jätkusuutlikuks tugevdamiseks protokolli alusel eraldatavat rahalist toetust, ergutades nõudlust kohalike investeeringute ja tööstusprojektide järele ja luues kohalikke töökohti;

9.  palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile ja avalikustada lepingu artiklis 9 ette nähtud ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused, protokolli artiklis 4 osutatud mitmeaastane valdkondlik programm ja iga-aastaste hindamiste tulemused; palub, et komisjon võimaldaks Euroopa Parlamendi esindajatel osaleda ühiskomitee koosolekutel vaatlejatena ning ergutaks Côte d’Ivoire’i kalurikogukondade osalust;

10.  nõuab, et komisjon ja nõukogu teavitaksid oma volituste piires Euroopa Parlamenti viivitamata ja ammendavalt kõigist protokolliga seotud menetlustest nende kõikidel etappidel ning vajaduse korral protokolli uuendamisest vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikele 2 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Côte d’Ivoire’i Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.


ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (18.12.2018)

kalanduskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta

(2018/0267M(NLE))

Arvamuse koostaja: Eleni Theocharous

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Euroopa Komisjon peaks kõnealuse lepingu rakendamisel võtma asjakohasel viisil arvesse järgmisi punkte:

1.  ELi laevade juurdepääs peaks hõlmama vaid selliseid kalavarusid, mille väljapüüdmiseks ei jätku Côte d’Ivoire’il püügivõimsust (lubatud kogupüügi ülejääk), ega tohiks kunagi ületada maksimaalset jätkusuutlikku saagikust; toiduga kindlustatuse tagamiseks tuleks esikohale seada kohaliku elanikkonna toitumisvajadused, mis peaks kajastuma kohalikes lossimiskohustustes;

2.  komisjon peaks nõudma, et Côte d’Ivoire’i Vabariik kasutaks riikliku kalandussektori, eelkõige väikesemahulise kalapüügi jätkusuutlikuks tugevdamiseks protokolli põhjal valdkondlikuks toetuseks eraldatavat rahalist toetust, ergutades nõudlust sinise majanduse kohalike investeeringute ja tööstusprojektide järele ja luues kohalikke töökohti;

3.  komisjon peaks püüdma lisada mitmeaastasesse valdkondlikku programmi protokolli artiklis 4 sätestatud eesmärgid, millega:

–  edendatakse kohaliku, ja eelkõige väikesemahulise kalapüügi ja kalatöötlemise sektori jätkusuutlikku arengut ning muid selle sektoriga seotud kohalikke tegevusi ja partnerlusi;

–  edendatakse naiste ja noorte rolli väikesemahulises kalapüügis, eelkõige reguleerides kaaspüüki ja madalama kvaliteediga tuunikala ehk nn vale kala müüki, nii et kohalikele turuosalistele müüakse otse õiglane osa;

–  tugevdatakse kalanduse seiret, kontrolli ja järelevalvet Côte d’Ivoire’i vetes, luues selleks ühtse majandusvööndi kaitse strateegia ning hoida sellega veelgi paremini ära ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki ning selle kahjulikku majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju;

–  tagatakse protokolli alusel toimuva valdkondliku rahastamise kasutamise läbipaistvus, et jälgida ja parandada kasutusmäärasid ning tagada, et lepinguga kaasnevad käegakatsutavad tulemused kohaliku kalanduse ja kohaliku elanikkonna toetamisel üldiselt;

4.  komisjon peaks toetama Côte d’Ivoire’i Vabariiki saadud vahendite kasutamise suutlikkuse haldamisel, et tagada nende optimaalne kasutamine ning et leping annaks konkreetseid tulemusi kohaliku kalapüügi ja kohaliku elanikkonna jaoks üldiselt;

5.  protokollis AKV riikidest pärit meremeestele ette nähtud töövõimalused ELi aluste pardal tuleks täielikult ära kasutada, seades esikohale Côte d’Ivoire’i meremehed;

6.  komisjon peaks püüdma tagada, et protokollis ja sellele järgnevas mitmeaastases valdkondlikus programmis sätestatud tegevuste järelevalvet ja hindamist järgitakse, et kaitsta jätkusuutlikke tavasid, tööõigust ja inimväärseid töötingimusi ning lepingus sätestatud inimõiguste kaitset; parlamendile ja nõukogule tuleks esitada aastaaruanne, et soodustada läbipaistvust ja tagada, et Côte d’Ivoire’i kalanduspoliitika toetamiseks ettenähtud eelarvet kasutatakse tõepoolest selleks otstarbeks; aruande koostamisel tuleks arvesse võtta ka piirkondlikke aspekte, et toonitada ELi poolt kõnealuses piirkonnas sõlmitud kalanduslepingute mõju ja nende mõju kalanduskokkuleppele Côte d’Ivoire’iga.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024)

Viited

2018/0267M(NLE)

Vastutav komisjon

 

PECH

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

       Istungil teada andmise kuupäev

DEVE

25.10.2018

Raportöör

       Nimetamise kuupäev

Eleni Theocharous

19.9.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Frank Engel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Miguel Urbán Crespo

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024)

Viited

2018/0267M(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

28.9.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

25.10.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Esitamise kuupäev

28.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusalane teave