Menettely : 2018/0267M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0034/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0034/2019

Keskustelut :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0064

MIETINTÖ     
PDF 169kWORD 55k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: João Ferreira

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018-2024) tekemisestä

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10858/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) (10856/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0387/2018),

–  ottaa huomioon ... antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä päätökseksi(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0034/2019),

A.  ottaa huomioon, että komissio ja Norsunluurannikon hallitus ovat neuvotelleet uuden kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen (EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus) ja sen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan kuudeksi vuodeksi;

B.  ottaa huomioon, että EU:n ja Norsunluurannikon kalastuskumppanuussopimuksen yleisenä tavoitteena on lisätä EU:n ja Norsunluurannikon välistä kalastusalan yhteistyötä kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti edistämällä kestävää kalastuspolitiikkaa ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä Norsunluurannikon talousalueella;

C.  toteaa, että kalastusmahdollisuuksien hyödyntämisaste EU:n ja Norsunluurannikon välisen edellisen kalastuskumppanuussopimuksen nojalla on ollut keskimäärin 79 prosenttia, jota pidetään kokonaisuudessaan hyvänä lukuna; toteaa, että kyseisen jakson aikana pitkäsiima-alukset eivät kuitenkaan hyödyntäneet käytettävissä olevia kalastusmahdollisuuksia;

D.  toteaa, että se, että EU:n ja Norsunluurannikon välisiä kalastuskumppanuussopimuksia on tehty toinen toisensa jälkeen, on auttanut Norsunluurannikon taloutta niin, että paikallisia merenkulkijoita sekä Abidjanin satamaa ja säilyketeollisuuden laitoksia on voitu käyttää, nuottaa käyttävien EU:n tonnikala-alusten sivusaaliita on hyödynnetty ja paikallisia seurantavalmiuksia on vahvistettu (vaikka niitä pidetään yleisesti vaatimattomina);

E.  katsoo, että EU:n ja Norsunluurannikon välisellä kalastuskumppanuussopimuksella olisi edistettävä Norsunluurannikon kalastusyhteisöjä sekä kalastusalaan liittyvän teollisuuden ja toiminnan tehokkaampaa ja kestävämpää kehitystä; katsoo, että pöytäkirjan mukaisesti tarjottavan tuen on vastattava kansallisia kehityssuunnitelmia – erityisesti karjankasvatuksen, kalastuksen ja vesiviljelyn kehittämistä koskevaa strategista suunnitelmaa – sekä sinisen kasvun aloitetta, jotka on laadittu Yhdistyneiden kansakuntien kanssa alan tuotannon lisäämiseksi ja ammattimaistamiseksi, jotta väestön elintarvike- ja työllisyystarpeet voidaan tyydyttää; toteaa, että edellä mainitun strategisen suunnitelman mukaan kyseisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yli 140 miljoonan euron määrärahoja;

F.  toteaa, että EU tukee Euroopan kehitysrahaston kautta Norsunluurannikon 273 miljoonan euron monivuotista talousarviota ja keskittyy muun muassa infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja humanitaariseen apuun;

1.  katsoo, että EU:n ja Norsunluurannikon välisellä kalastuskumppanuussopimuksella on pyrittävä kahteen yhtä tärkeään tavoitteeseen: 1) kalastusmahdollisuuksien tarjoaminen EU:n aluksille Norsunluurannikon talousalueella parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja puuttumatta säilyttämis- ja hoitotoimenpiteisiin, joita toteuttavat alueelliset organisaatiot, joihin Norsunluurannikko kuuluu, kuten ICCAT, tai ylittämättä käytettävissä olevia ylijäämiä ja 2) EU:n ja Norsunluurannikon välisen yhteistyön edistäminen siten, että otetaan huomioon kestävä kalastuspolitiikka ja Norsunluurannikon kalastusalueen kalavarojen vastuullinen hyödyntäminen, ja Norsunluurannikon kalastusalan kestävän kehityksen edistäminen taloudellisen, rahoituksellisen, teknisen ja tieteellisen yhteistyön avulla tätä kehitystä koskevia Norsunluurannikon suvereeneja valintoja ja strategioita kunnioittaen;

2.  kehottaa kiinnittämään huomiota EU:n ja Norsunluurannikon kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjasta syyskuussa 2017 tehdyn takautuvan ja ennakoivan arvioinnin tuloksiin, joiden mukaan vuosien 2013–2018 sopimuksen pöytäkirja oli kokonaisuudessaan osoittautunut tehokkaaksi, vaikuttavaksi, asianmukaiseksi osapuolten etujen kannalta ja johdonmukaiseksi Norsunluurannikon alakohtaisen politiikan kanssa sekä se oli pitkälti hyväksytty sidosryhmien keskuudessa ja joiden perusteella suositeltiin vaihtoehdoksi uuden pöytäkirjan tekemistä;

3.  katsoo, että EU:n ja Norsunluurannikon välisen kalastuskumppanuussopimuksen ja siihen liitetyn pöytäkirjan on, jos ne pannaan täytäntöön ja jos niitä on tarkistettava ja/tai uudistettava, mahdollistettava niiden yhdenmukaistaminen karjankasvatuksen, kalastuksen ja vesiviljelyn kehittämistä koskevan strategisen suunnitelman ja sinisen kasvun aloitteen kanssa Norsunluurannikon kalastusalan kehittämiseksi ja että niiden olisi erityisesti

–  parannettava hallintoa: lainsäädännön valmistelu ja validointi ja hoitosuunnitelmien kehittäminen

–  tiukennettava Norsunluurannikon talousalueen valvontaa ja seurantaa

–  tehostettava toimia laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS) torjumiseksi, myös sisävesillä

–  mahdollistettava purkulaitureiden ja -satamien rakentaminen ja/tai uudistaminen, minkä olisi sisällettävä Abidjanin satama mutta ei rajoituttava siihen

–  parannettava savustamoiden olosuhteita ja tehostettava tällä tavoin suolausjärjestelmää

–  tuettava naisten työolojen parantamista, koska he ovat ensisijaisesti vastuussa sivusaaliin käsittelystä

–  perustettava suojeltuja merialueita

–  tehostettava kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa kalastussopimusten avulla siten, että avoimuus varmistetaan julkaisemalla näiden sopimusten sisältö ja myös perustamalla alueellinen ohjelma tarkkailijoiden koulutusta ja käyttöä varten

–  mahdollistettava kalatorien rakentaminen

–  mahdollistettava erityisesti pienimuotoista kalastusta harjoittavien kalastusalalla toimivia miehiä ja naisia edustavien järjestöjen vahvistaminen ja autettava näin tehostamaan teknisiä ja hallinnollisia valmiuksia sekä neuvotteluvalmiuksia

–  edistettävä peruskoulutusta ja ammatillista koulutusta tarjoavien keskusten perustamista ja/tai uudistamista ja näin nostettava kalastajien ja merenkulkijoiden taitotasoa

–  tehostettava tieteelliseen tutkimukseen liittyviä valmiuksia ja kykyä seurata kalavaroja

–  parannettava meren luonnonvarojen kestävyyttä yleensä;

4.  katsoo, että säännöt, joiden mukaisesti EU:n kalastusaluksille voidaan ottaa töihin AKT-maiden merimiehiä niin, että heitä olisi 20 prosenttia miehistöstä, voisivat olla kunnianhimoisempia; toistaa, että on tarpeen noudattaa ILO:n periaatteita, ja erityisesti kannattaa ILO:n yleissopimuksen nro 188 allekirjoittamista, sillä tämä velvoittaa noudattamaan yleisiä periaatteita, joiden mukaisesti työntekijöillä on oikeus yhdistymisvapauteen ja vapaa kollektiivinen neuvotteluoikeus, sekä syrjimättömyysperiaatetta työssä ja työpaikalla; kehottaa ottamaan myös huomioon paikallisten merenkulkijoiden ammattiyhdistysten vaatimukset, joiden mukaisesti AKT-maiden merenkulkijoiden sosiaaliturvan, sairausvakuutuksen ja eläke-etujen kattavuus on toteutettava entistä paremmin;

5.  katsoo, että olisi kerättävä tietoja hyödyistä, joita pöytäkirjan täytäntöönpanosta aiheutuu paikallistalouksille (työllisyys, infrastruktuuri, sosiaaliset parannukset);

6.  pitää toivottavana, että kaikkia saaliita (kohdelajit ja sivusaaliit) sekä kalavarojen suojelun tilaa koskevien tietojen määrää ja tarkkuutta parannetaan ja että alakohtaisen tukirahoituksen täytäntöönpanoa parannetaan, jotta sopimuksen vaikutusta meren ekosysteemiin ja kalastajayhteisöihin voidaan mitata tarkemmin; kehottaa komissiota avustamaan sen varmistamisessa, että sopimuksen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat elimet, mukaan lukien tätä varten perustettava yhteinen tiedekomitea, voivat toimia säännöllisesti ja avoimesti siten, että pienimuotoista kalastusta harjoittavien kalastajien ja kaloja savustavien naisten yhdistykset, ammattijärjestöt, rannikkoyhteisöjen edustajat ja Norsunluurannikon kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat mukana;

7.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita Norsunluurannikkoa koskevien yhteistyö- ja kehitysaputoimiensa yhteydessä pitämään mielessä, että Euroopan kehitysrahaston ja tässä kalastuskumppanuussopimuksessa vahvistetun alakohtaisen tuen olisi täydennettävä toisiaan, jotta voidaan entistä nopeammin ja tehokkaammin edistää paikallisten kalastusyhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia ja Norsunluurannikon täyden suvereniteetin käyttöä maan luonnonvarojen suhteen;

8.  pyytää, että komissio kehottaa Norsunluurannikkoa käyttämään pöytäkirjan mukaista rahoitusosuutta kansallisen kalastusalansa vahvistamiseen kestävällä tavalla siten, että edistetään paikallisten investointien ja teollisuushankkeiden kysyntää ja luodaan paikallisia työpaikkoja;

9.  kehottaa komissiota lähettämään parlamentille ja asettamaan julkisesti saataville sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten pöytäkirjat ja johtopäätökset, pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sitä koskevien vuosittaisten arviointien tulokset; pyytää komissiota myös mahdollistamaan parlamentin edustajien osallistumisen sekakomitean kokouksiin tarkkailijoina ja kannustamaan Norsunluurannikon kalastusyhteisöjen osallistumista;

10.  kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan toimivaltansa rajoissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa pöytäkirjaan ja tapauksen mukaan sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Norsunluurannikon hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.12.2018)

kalatalousvaliokunnalle

päätöslauselmaesityksestä, joka ei liity lainsäädäntöön, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä

(2018/0267M(NLE))

Valmistelija: Eleni Theocharous

PA_NonLeg

EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Komission olisi otettava sopimuksen soveltamisen aikana asianmukaisesti huomioon seuraavat seikat:

1.  EU:n alusten olisi saatava kalastaa vain sellaisia kalavaroja, joiden pyyntiin Norsunluurannikolla ei ole valmiuksia (ylijäämäiset kalavarat), eivätkä niiden saaliit saisi koskaan ylittää kestävää enimmäistuottoa; paikallisväestön elintarviketurvan parantamiseksi sen ravitsemustarve olisi asetettava etusijalle ja otettava huomioon paikallisissa purkamisvelvoitteissa;

2.  Komission olisi vaadittava Norsunluurannikkoa käyttämään pöytäkirjan mukaista rahoitusosuutta alakohtaiseen tukeen kansallisen kalastusalansa ja eritoten pienimuotoisen kalastuksen vahvistamiseksi kestävällä tavalla siten, että edistetään paikallisten sinisen talouden investointien ja teollisuushankkeiden kysyntää ja luodaan paikallisia työpaikkoja;

3.  Komission olisi pyrittävä sisällyttämään pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettuun monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan tavoitteita, joilla

–  edistetään paikallisen ja erityisesti pienimuotoisen kalastuksen ja kalanjalostusalan kestävää kehittämistä sekä muita tähän alaan liittyviä paikallisia toimia ja kumppanuuksia;

–  edistetään naisten ja nuorten roolia pienimuotoisessa kalastuksessa, erityisesti sääntelemällä sivusaaliin ja huonompilaatuisen tonnikalan, niin kutsutun virheellisen kalan, myyntiä, jotta paikallisille markkinatoimijoille myydään suoraan kohtuullinen osuus;

–  tehostetaan kalastuksen seurantaa, valvontaa ja tarkkailua Norsunluurannikon vesillä ottamalla käyttöön johdonmukainen talousvyöhykkeen suojelua koskeva strategia ja ehkäistään siten jatkossakin laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ja sen haitallisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia;

–  taataan pöytäkirjan mukaisen alakohtaisen rahoituksen käytön avoimuus, jotta voidaan valvoa ja parantaa käyttöasteita ja varmistaa, että sopimuksella saadaan aikaan konkreettisia tuloksia paikallisen kalastuksen ja koko paikallisväestön tueksi;

4.  Komission olisi tuettava Norsunluurannikkoa sen saamien varojen hyödyntämisvalmiuden hallinnoinnissa, jotta voidaan varmistaa niiden optimaalinen käyttö ja se, että sopimus tuottaa konkreettista hyötyä paikalliselle kalastukselle ja yleensä paikalliselle väestölle;

5.  Pöytäkirjan mukaista mahdollisuutta AKT-valtioista lähtöisin olevien merimiesten työllistämiseen EU:n aluksilla olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ja etusijalle olisi asetettava merimiehet, jotka ovat Norsunluurannikon kansalaisia;

6.  Komission olisi pyrittävä varmistamaan, että pöytäkirjassa ja siihen liitetyssä monivuotisessa alakohtaisessa ohjelmassa määrättyjen toimien seurantaa ja arviointia noudatetaan, jotta voidaan turvata sopimuksessa vahvistetut kestävät käytännöt, työlainsäädäntö ja asianmukaiset työolot sekä ihmisoikeuksien suoja. Komission olisi toimitettava parlamentille ja neuvostolle vuosittainen kertomus avoimuuden edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että Norsunluurannikon kalastuksen alakohtaiseen tukeen suunnatut varat tosiasiallisesti käytetään aiottuun tarkoitukseen. Komission kertomuksessa olisi myös huomioitava alueellinen ulottuvuus, jotta voitaisiin arvioida EU:n alueella tekemiä kalastussopimuksia ja niiden vaikutusta Norsunluurannikon kanssa tehtyyn kalastussopimukseen.


ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)

Viiteasiakirjat

2018/0267M(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

25.10.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eleni Theocharous

19.9.2018

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frank Engel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Miguel Urbán Crespo


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)

Viiteasiakirjat

2018/0267M(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

28.9.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

25.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus