Postupak : 2018/0267M(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0034/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0034/2019

Rasprave :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0064

IZVJEŠĆE     
PDF 171kWORD 59k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: João Ferreira

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (10858/2018),

–  uzimajući u obzir Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea (2018. – 2024.) (10856/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0387/2018),

–  uzimajući u obzir svoju Zakonodavnu rezoluciju od ... o nacrtu odluke(1),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za razvoj(A8-0034/2019),

A.  budući da je Europska komisija u pregovorima s Vladom Republike Côte d’Ivoirea postigla novi Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu (Sporazum EU-a i Côte d’Ivoirea) i Protokol o njegovoj provedbi na razdoblje od šest godina;

B.  budući da je opći cilj Sporazuma EU-a i Côte d’Ivoirea povećati suradnju između Europske unije i Côte d’Ivoirea u području ribarstva, u interesu obiju stranaka, uz promicanje održive ribarstvene politike i održivog iskorištavanja ribolovnih resursa u isključivom gospodarskom pojasu Côte d’Ivoirea;

C.  budući da je iskorištavanje ribolovnih mogućnosti u okviru prethodnog Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Côte d’Ivoirea u prosjeku iznosilo 79 %, što se općenito smatra dobrim rezultatom; budući da tijekom tog razdoblja plovila s parangalom ipak nisu iskoristila dostupne ribolovne mogućnosti;

D.  budući da je sklapanje uzastopnih sporazuma između EU-a i Côte d’Ivoirea doprinijelo gospodarstvu te zemlje zbog korištenja lokalnih pomoraca, luke i objekata za konzerviranje u Abidjanu, iskorištavanja usputnih ulova tunolovaca plivaričara EU-a i jačanja lokalnih kapaciteta praćenja (čak i ako se oni općenito smatraju slabima);

E.  budući da bi se Sporazumom EU-a i Côte d’Ivoirea trebao promicati djelotvorniji održivi razvoj ribarskih zajednica te zemlje, kao i povezanih industrija i aktivnosti; budući da potpora koja se jamči u okviru Protokola mora biti u skladu s nacionalnim razvojnim planovima, točnije Strateškim planom za razvoj stočarstva, ribarstva i akvakulture i Akcijskim planom za plavi rast, koji je osmišljen u suradnji s Ujedinjenim narodima kako bi se povećala proizvodnja i profesionalizacija sektora i zadovoljile potrebe stanovništva u pogledu prehrane i zapošljavanja; budući da prema navedenom Strateškom planu ispunjenje tih ciljeva iziskuje proračun od preko 140 milijuna EUR;

F.  budući da EU s pomoću Europskog razvojnog fonda doprinosi višegodišnjim proračunom od 273 milijuna EUR za Côte d’Ivoire, s naglaskom na područjima kao što su, među ostalim, infrastruktura, zdravstvo i humanitarna pomoć;

1.  smatra da bi se Sporazumom EU-a i Côte d’Ivoirea trebalo nastojati ostvariti dva istovrijedna cilja: (1) pružanje ribolovnih mogućnosti plovilima EU-a u isključivom gospodarskom pojasu Côte d’Ivoirea na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja i uz poštovanje mjera za očuvanje i upravljanje regionalnih organizacija čiji je član Côte d’Ivoire, ponajprije ICCAT-a, ili prekoračenje granica raspoloživog viška; te (2) promicanje suradnje između EU-a i Côte d’Ivoirea u cilju održive ribarstvene politike i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni te zemlje te doprinošenje održivom razvoju ribarstvenog sektora Côte d’Ivoirea s pomoću gospodarske, financijske, tehničke i znanstvene suradnje, uz poštovanje suverenih odluka i strategija te zemlje u pogledu takvog razvoja;

2.  skreće pozornost na zaključke ex post i ex ante ocjene Protokola uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Côte d’Ivoirea iz rujna 2017., u kojima se navodi da je Protokol uz Sporazum u razdoblju 2013. – 2018. bio uglavnom učinkovit, djelotvoran, relevantan za različite interese, u skladu sa sektorskom politikom Côte d’Ivoirea i da su ga uključene strane dobro prihvatile, kao i da se preporučuje mogućnost sklapanja novog protokola;

3.  ističe da tijekom provedbe i eventualnih revizija i/ili produženja Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Côte d’Ivoirea i relevantnog Protokola treba voditi računa o Strateškom planu za razvoj stočarstva, ribarstva i akvakulture i Akcijskom planu za plavi rast te da bi novi Sporazum i Protokol trebali biti s njima usklađeni u cilju razvoja ribarstvenog sektora Côte d’Ivoirea, odnosno:

–  poboljšanja upravljanja: pripreme i potvrđivanja zakonodavstva i daljnjeg razvoja planova upravljanja;

–  jačanja kontrole i nadziranja isključivoga gospodarskog pojasa Côte d’Ivoirea;

–  jačanja borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, među ostalim u kopnenim vodama;

–  izgradnje i/ili obnove pristaništa i luka, među ostalim, u Abidjanu;

–    poboljšanja uvjeta u pušnicama, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti ženama, čime bi se omogućio učinkovitiji sustav konzerviranja;

–  potpore poboljšanju radnih uvjeta žena s obzirom na to da se prvenstveno žene bave usputnim ulovom;

–  uspostave zaštićenih morskih područja;

–  jačanja partnerstava s trećim zemljama na razini sporazuma o ribarstvu jamčenjem transparentnosti u pogledu objavljivanja sadržaja tih sporazuma, ali i osnivanjem regionalnog programa osposobljavanja i korištenja promatrača;

–  izgradnje ribarskih tržnica;

–  jačanja organizacija koje predstavljaju muškarce i žene u ribarstvu, posebno one koje se bave artizanalnim ribolovom, čime se doprinosi unapređenju tehničkih, upravljačkih i pregovaračkih sposobnosti;

–  izgradnje i/ili obnove centara za osnovno i strukovno osposobljavanje, čime bi se poboljšale vještine ribara i pomoraca;

–  jačanja znanstvenih istraživačkih kapaciteta i praćenja ribolovnih resursa;

–  poboljšanja opće održivosti pomorskih resursa;

4.  smatra da bi pravila u vezi sa zapošljavanjem pomoraca iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja na ribarskim plovilima EU-a, do 20 % posade, mogla biti ambicioznija; ponovno naglašava važnost poštovanja načela Međunarodne organizacije rada, inzistira na potpisivanju njezine Konvencije br. 188, što uključuje obvezu poštovanja općih načela slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja radnika te nediskriminacije pri zapošljavanju i na radnom mjestu; nadalje poziva na to da se u obzir uzmu zahtjevi lokalnih sindikata pomoraca koji zahtijevaju bolju provedbu socijalnog, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja za pomorce iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja;

5.  smatra da bi bilo korisno prikupiti informacije o koristima provedbe Protokola za lokalna gospodarstva (u pogledu zapošljavanja, infrastrukture, socijalnih poboljšanja);

6.  smatra da bi bilo poželjno povećati količinu i poboljšati pouzdanost podataka o svim ulovima (ciljanim i usputnim) te o statusu očuvanja ribolovnih resursa, ali i primjenu sredstava za sektorsku potporu kako bi se mogao točnije procijeniti utjecaj Sporazuma na morski ekosustav i na ribarske zajednice; poziva Komisiju da promiče redovito i transparentno funkcioniranje tijela odgovornih za praćenje provedbe Sporazuma, uključujući uspostavu zajedničkog znanstvenog odbora, uz sudjelovanje udruga artizanalnih ribara i udruga žena koje suše ribu, sindikata, predstavnika obalnih zajednica i organizacija civilnog društva Côte d’Ivoirea;

7.  poziva Komisiju i države članice da u okviru svojih politika suradnje i službene razvojne pomoći s naglaskom na Côte d’Ivoireu imaju u vidu da bi se Europski razvojni fond i sektorska potpora utvrđene u aktualnom Sporazumu EU-a i Côte d’Ivoirea trebali nadopunjavati kako bi se brže i učinkovitije doprinijelo osnaživanju lokalnih ribarskih zajednica i potpunom ostvarivanju suvereniteta te zemlje nad svojim resursima;

8.  poziva Komisiju da potakne Republiku Côte d’Ivoire da financijski doprinos osiguran Protokolom koristi za jačanje svoje nacionalne ribarstvene industrije na održiv način, poticanje potražnje za lokalnim ulaganjima i industrijskim projektima te otvaranje novih radnih mjesta na lokalnoj razini;

9.  poziva Komisiju da proslijedi Parlamentu i objavi zapisnike i zaključke sa sjednica zajedničkog odbora predviđenog člankom 9. Sporazuma, kao i višegodišnji sektorski program predviđen u članku 4. Protokola i rezultate godišnjih ocjena; poziva Komisiju da omogući predstavnicima Parlamenta da prisustvuju sjednicama zajedničkog odbora kao promatrači i da promiče sudjelovanje ribarskih zajednica Côte d’Ivoirea;

10.  traži od Komisije i Vijeća da, u skladu sa svojim nadležnostima i u skladu s člankom 13. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 218. stavkom 10. Ugovora o funkcioniranju EU-a, ažurno i iscrpno obavještavaju Parlament u svim fazama postupaka koji se odnose na Protokol i njegovo eventualno produženje;

11.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i vladi i parlamentu Republike Côte d’Ivoirea.

(1)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.


MIŠLJENJE Odbora za razvoj (18.12.2018)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018.–2024.)

(2018/0267M(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eleni Theocharous

PRIJEDLOZI

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

Pri provedbi Sporazuma Komisija bi trebala u obzir uzeti sljedeće točke:

1.  pristup za plovila EU-a trebao bi biti ograničen na ribolovne resurse koje Côte d’Ivoire ne može iskoristiti (višak resursa) zbog nedostatka kapaciteta i ne bi smio uključivati ulove koji premašuju najveći održivi prinos; prehrambene potrebe lokalnog stanovništva trebale bi se smatrati prioritetom kako bi se doprinijelo sigurnosti opskrbe hranom i održavati u obvezama iskrcavanja na lokalnoj razini;

2.  Komisija bi trebala potaknuti Republiku Côte d’Ivoire da financijski doprinos osiguran Protokolom za sektorsku potporu koristi za održivo jačanje svoje nacionalne ribarstvene industrije, posebno artizanalnog ribolova, poticanje potražnje za lokalnim ulaganjima i industrijskim projektima u plavom gospodarstvu te otvaranje novih radnih mjesta na lokalnoj razini;

3.  Komisija bi trebala nastojati u višegodišnji sektorski program iz članka 4. Protokola uključiti ciljeve kojima se:

–  promiče održiv razvoj lokalnog, a osobito artizanalnog ribolova i sektora prerade ribe, kao i drugih lokalnih aktivnosti i partnerstava povezanih s tim sektorom;

–  promiče uloga žena i mladih u artizanalnom ribolovu, naročito regulacijom prodaje usputnog ulova i tune niže kvalitete (takozvane „lažne ribe”) kako bi se pošten dio prodao izravno akterima na lokalnom tržištu;

–  jačaju praćenje i kontrola ribarstva te nadzor nad njime u vodama Côte d’Ivoirea primjenom dosljedne strategije za zaštitu isključivih gospodarskih pojaseva (IGP) u cilju sprečavanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i njegovih štetnih posljedica za gospodarstvo, društvo i okoliš;

–  jamči transparentnost korištenja sektorskih sredstava u okviru Protokola kako bi se pratile i poboljšale stope apsorpcije i osiguralo da se Sporazumom ostvaruju konkretni rezultati za potporu lokalnom ribarstvu i lokalnom stanovništvu općenito;

4.  Komisija bi trebala pružiti potporu Republici Côte d’Ivoireu u upravljanju njezinim kapacitetom apsorpcije primljenih sredstava kako bi se osiguralo njihovo optimalno iskorištavanje i ostvarivanje konkretnih rezultata Sporazuma za lokalno ribarstvo i lokalno stanovništvo općenito;

5.  trebalo bi u potpunosti iskoristiti Protokolom predviđenu mogućnost zapošljavanja pomoraca iz država AKP-e na plovilima EU-a, pri čemu bi prednost trebalo dati pomorcima iz Côte d’Ivoirea;

6.  Komisija bi trebala nastojati osigurati održavanje praćenja i evaluacije aktivnosti utvrđenih u Protokolu i povezanom višegodišnjem sektorskom programu kako bi se zaštitile održive prakse, zakoni o radu i pristojni radni uvjeti te mjere za zaštitu ljudskih prava utvrđene u Sporazumu; Parlamentu i Vijeću trebalo bi dostaviti godišnje izvješće kako bi se poticala transparentnost i osiguralo da se proračun namijenjen za podršku ribarstvenoj politici u Côte d’Ivoireu stvarno upotrebljava u tu svrhu; pri izradi izvješća u obzir bi se trebala uzeti i regionalna dimenzija kako bi se naglasio utjecaj sporazuma o ribarstvu koje je EU sklopio u regiji i njihov učinak na Sporazum o ribarstvu s Côte d’Ivoireom.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.)

Referentni dokumenti

2018/0267M(NLE)

Nadležni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

25.10.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eleni Theocharous

19.9.2018

Razmatranje u odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

13.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Frank Engel

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Miguel Urbán Crespo

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.)

Referentni dokumenti

2018/0267M(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

28.9.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

25.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Datum podnošenja

28.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna napomena