Procedūra : 2018/0267M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0034/2019

Pateikti tekstai :

A8-0034/2019

Debatai :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0064

PRANEŠIMAS     
PDF 175kWORD 54k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: João Ferreira

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10858/2018),

–  atsižvelgdamas į protokolą, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024) (10856/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0387/2018),

–  atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0034/2019),

A.  kadangi Komisija ir Dramblio Kaulo Kranto vyriausybė derėjosi dėl naujo tausios žvejybos partnerystės susitarimo (ES ir Dramblio Kaulo Kranto tausios žvejybos partnerystės susitarimo) ir dėl jo įgyvendinimo protokolo šešerių metų laikotarpiui;

B.  kadangi bendras ES ir Dramblio Kaulo Kranto tausios žvejybos partnerystės susitarimo tikslas – didinti ES ir Dramblio Kaulo Kranto bendradarbiavimą žuvininkystės srityje atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, skatinant tvarią žuvininkystės politiką ir tausų žuvininkystės išteklių naudojimą Dramblio Kaulo Kranto išskirtinėje ekonominėje zonoje;

C.  kadangi žvejybos galimybių išnaudojimas pagal ankstesnį ES ir Dramblio Kaulo Kranto tausios žvejybos partnerystės susitarimą vidutiniškai siekė 79 proc. – iš esmės tai visai neblogas rodiklis; kadangi ūdomis žvejojantys laivai tuo laikotarpiu vis dėlto neišnaudojo turimų žvejybos galimybių;

D.  kadangi vienas po kito sudaryti ES ir Dramblio Kaulo Kranto tausios žvejybos susitarimai padėjo Dramblio Kaulo Kranto ekonomikai, nes buvo samdomi vietos jūreiviai ir naudojamasi Abidžano uostu bei konservavimo įrenginiais, panaudojama ES tunų žvejybos seinerių priegauda ir sustiprinti vietos stebėsenos pajėgumai (nors apskritai jie laikomi nedideliais);

E.  kadangi ES ir Dramblio Kaulo Kranto tausios žvejybos partnerystės susitarimas turėtų skatinti veiksmingesnį darnų Dramblio Kaulo Kranto žvejų bendruomenių ir susijusių pramonės šakų bei veiklos vystymąsi; kadangi pagal Protokolą teikiama parama turi atitikti nacionalinius plėtros planus, visų pirma Žuvų veisimo, žvejybos ir akvakultūros plėtros strateginį planą, ir Mėlynojo augimo veiksmų planą, parengtą kartu su Jungtinėmis Tautomis, siekiant didinti gamybą šiame sektoriuje ir jo profesionalumą, kad būtų patenkinti gyventojų maisto ir užimtumo poreikiai; kadangi, remiantis minėtuoju strateginiu planu, šiems tikslams pasiekti reikia skirti daugiau kaip 140 mln. EUR biudžetą;

F.  kadangi ES per Europos plėtros fondą Dramblio Kaulo Krantui į daugiametį biudžetą įneša 273 mln. EUR, skirdama lėšas, be kita ko, infrastruktūrai, sveikatos priežiūrai ir humanitarinei pagalbai;

1.  mano, kad ES ir Dramblio Kaulo Kranto žvejybos partnerystės susitarimu turi būti siekiama dviejų vienodos svarbos tikslų: 1) sudaryti galimybes Sąjungos laivams žvejoti Dramblio Kaulo Kranto išskirtinėje ekonominėje zonoje, remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir nepažeidžiant regioninių organizacijų, kurioms Dramblio Kaulo Krantas priklauso (visų pirma ICCAT), žuvų išsaugojimo ir valdymo priemonių arba neviršijant esamo perviršio; 2) skatinti ES ir Dramblio Kaulo Kranto bendradarbiavimą siekiant užtikrinti tvarią žuvininkystės politiką ir atsakingą žuvų išteklių naudojimą Dramblio Kaulo Kranto žvejybos rajone, taip pat prisidėti prie darnios Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus plėtros vykdant ekonominį, finansinį, techninį ir mokslinį bendradarbiavimą ir nepažeidžiant savarankiškų Dramblio Kaulo Kranto sprendimų ir strategijų, susijusių su šiuo plėtojimu;

2.  atkreipia dėmesį į 2017 m. rugsėjo mėn. atlikto ES ir Dramblio Kaulo Kranto tausios žvejybos partnerystės susitarimo protokolo retrospektyvaus ir perspektyvinio vertinimo rezultatus, pagal kuriuos teigiama, kad 2013–2018 m. tausios žvejybos partnerystės susitarimo protokolas apskritai pasirodė esąs veiksmingas, efektyvus, tinkamas atsižvelgiant į susijusius interesus ir suderinamas su Dramblio Kaulo Kranto sektorių politika, labai gerai suinteresuotųjų šalių priimamas, ir jame rekomenduojama sudaryti naują protokolą;

3.  laikosi nuomonės, kad ES ir Dramblio Kaulo Kranto tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo protokolas, juos įgyvendinant ir galbūt peržiūrint ir (arba) atnaujinant, turi būti derinami su Žuvų veisimo, žvejybos ir akvakultūros plėtros strateginiu planu ir Mėlynojo augimo veiksmų planu, skirtais Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriui plėtoti, ir pagal juos turėtų būti numatyta:

–  gerinti valdymą – rengti ir tvirtinti teisės aktus ir remtis valdymo planais;

–  griežtinti kontrolę ir priežiūrą Dramblio Kaulo Kranto išskirtinėje ekonominėje zonoje;

–  stiprinti kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba priemones, taip pat vidaus vandenyse;

–  sudaryti sąlygas statyti ir (arba) renovuoti iškrovimo krantines ir uostus, taip pat Abidžano uoste, tačiau ne vien jame;

–  gerinti sąlygas rūkyklose, ypatingą dėmesį skiriant moterims, ir taip sukurti veiksmingesnę rūkymo sistemą;

–  gerinti darbo sąlygas moterims, nes jos yra pagrindinės priegaudos tvarkytojos;

–  sukurti saugomas jūrų teritorijas;

–  stiprinti partnerystę su trečiosiomis šalimis sudarant žuvininkystės susitarimus, užtikrinti skaidrumą skelbiant šių susitarimų turinį ir parengti regioninę mokymo ir stebėtojų naudojimo programą;

–  sudaryti galimybes statyti žuvų turgus;

–  sudaryti sąlygas stiprinti organizacijas, atstovaujančias žuvininkystės sektoriuje dirbančioms moterims ir vyrams, ypač smulkiosios žvejybos organizacijas, ir taip padėti stiprinti techninius, valdymo ir derybų pajėgumus;

–  padėti steigti ir (arba) rekonstruoti pagrindinio ir profesinio mokymo centrus, taip gerinant žvejų ir jūreivių kvalifikaciją;

–  didinti mokslinių tyrimų pajėgumus ir gebėjimą stebėti žuvininkystės išteklius;

–  bendrai gerinti jūros išteklių tvarumą;

4.  mano, kad taisyklės dėl AKR šalių jūreivių samdymo ES žvejybos laivuose – jie sudaro 20 proc. įgulos – galėtų būti platesnio užmojo; pakartoja, kad reikia tvirtai laikytis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) principų ir ragina pasirašyti TDO konvenciją Nr. 188, pagal kurią būtų privaloma laikytis bendrųjų darbuotojų laisvės burtis į asociacijas ir laisvų kolektyvinių derybų, taip pat nediskriminavimo užimtumo ir darbo srityse principų; taip pat ragina apsvarstyti vietos jūrininkų profesinių sąjungų reikalavimus, kad AKR šalių jūreiviams būtų patikimiau užtikrinama socialinė apsauga, sveikatos priežiūra ir teisė į pensiją;

5.  mano, kad reikėtų surinkti informaciją apie naudą, kurią protokolo taikymas duoda vietos ekonomikai (užimtumui, infrastruktūrai, pažangai socialinėje srityje);

6.  mano, kad pageidautina pagerinti duomenų apie visą žuvų laimikį (tikslinių rūšių žuvis ir priegaudą), taip pat duomenų apie žuvininkystės išteklių apsaugos būklę kiekį ir tikslumą ir pagerinti paramos sektoriui finansavimo panaudojimą, kad būtų galima tiksliau įvertinti susitarimo poveikį jūrų ekosistemai ir žvejų bendruomenėms; ragina Komisiją padėti užtikrinti, kad už susitarimo įgyvendinimo priežiūrą atsakingos institucijos, įskaitant šiuo tikslu įsteigiamą jungtinį mokslinį komitetą, galėtų reguliariai ir skaidriai vykdyti veiklą, kurioje taip pat dalyvautų smulkiųjų žvejų ir žuvies rūkytojų moterų asociacijos, profesinės sąjungos, pakrančių bendruomenių atstovai ir Dramblio Kaulo Kranto pilietinės visuomenės organizacijos;

7.  ragina Komisiją ir valstybes nares, vykdant Dramblio Kaulo Krantui skirtą bendradarbiavimo ir oficialios paramos vystymuisi politiką, atsižvelgti į tai, kad Europos plėtros fondas ir šiame tausios žvejybos partnerystės susitarime sektoriui numatyta parama turėtų papildyti vienas kitą siekiant greičiau ir veiksmingiau prisidėti prie vietos žvejų bendruomenių įgalėjimo ir prie to, kad Dramblio Kaulo Krantas galėtų visapusiškai naudotis suverenia teise valdyti šalies išteklius;

8.  prašo Komisiją paraginti Dramblio Kaulo Kranto Respubliką naudoti pagal protokolą numatytą finansinį įnašą savo nacionalinės žuvininkystės pramonės tvarumui stiprinti, skatinant vietos investicijų ir pramonės projektų paklausą bei kuriant darbo vietas vietoje;

9.  ragina Komisiją persiųsti Parlamentui ir viešai paskelbti susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto susitikimų protokolus ir išvadas, protokolo 4 straipsnyje numatytą daugiametę sektoriaus programą ir metinių vertinimų išvadas; ragina Komisiją leisti Parlamento atstovams dalyvauti jungtinio komiteto posėdžiuose stebėtojų teisėmis ir skatinti juose dalyvauti Dramblio Kaulo Kranto žvejų bendruomenių atstovus;

10.  ragina Komisiją ir Tarybą, kad jos, neviršydamos savo įgaliojimų, nedelsdamos ir išsamiai informuotų Parlamentą visais procedūrų, susijusių su protokolu ir, jei taikoma, jo atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

11.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Dramblio Kaulo Kranto vyriausybei ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (18.12.2018)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

(2018/0267M(NLE))

Nuomonės referentė: Eleni Theocharous

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Komisija, įgyvendindama šį susitarimą, turėtų tinkamai atsižvelgti į šiuos punktus:

1.  ES laivų galimybės naudotis Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės ištekliais turėtų būti apribotos leidžiant naudotis tik tais ištekliais, kuriais Dramblio Kaulo Kranto Respublika negali pasinaudoti dėl pajėgumų gaudyti trūkumo (pertekliniais ištekliais), ir niekada neturėtų būti gaunami laimikiai, viršijantys dydį, kuriam esant užtikrinamas didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis; vietos gyventojų mitybos poreikiams turėtų būti teikiama pirmenybė siekiant pagerinti jų aprūpinimo maistu užtikrinimą ir jie turėtų atsispindėti vietos laimikio iškrovimo įsipareigojimuose;

2.  Komisija turėtų raginti Dramblio Kaulo Kranto Respubliką naudoti pagal šį protokolą numatytą paramos sektoriui finansinį įnašą savo nacionalinei žuvininkystės pramonei, visų pirma smulkiajai žvejybai, tvariai stiprinti, skatinant vietos investicijų ir pramonės projektų mėlynosios ekonomikos srityje paklausą bei kuriant darbo vietas vietoje;

3.  Komisija turėtų į daugiametę sektoriaus programą, numatytą pagal protokolo 4 straipsnį, įtraukti tikslus, kuriais siekiama:

–  skatinti darnią vietos, visų pirma smulkiosios žvejybos ir žuvų perdirbimo sektoriaus, plėtrą, taip pat kitą veiklą vietoje ir partnerystes, susijusias su šiuo sektoriumi,

–  skatinti moterų ir jaunimo vaidmenį smulkiosios žvejybos srityje, visų pirma reguliuojant priegaudos ir žemesnės kokybės tunų, vadinamųjų netikrų žuvų, pardavimą, kad sąžininga dalis būtų parduodama tiesiogiai vietos rinkos subjektams,

–  stiprinti žuvininkystės Dramblio Kaulo Kranto Respublikos vandenyse stebėseną, kontrolę ir priežiūrą, nustatant nuoseklią išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) apsaugos strategiją, ir taip toliau užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai bei neigiamam ekonominiam, socialiniam poveikiui ir poveikiui aplinkai, kurį daro tokia žvejyba,

–  užtikrinti sektoriaus finansavimo pagal šį protokolą skaidrumą siekiant vykdyti lėšų panaudojimo lygio stebėseną ir jį gerinti, taip pat siekiant užtikrinti, kad pagal susitarimą būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų remiant vietos žuvininkystę ir vietos gyventojus apskritai;

4.  Komisija turėtų teikti paramą Dramblio Kaulo Kranto Respublikai valdant savo gaunamų lėšų panaudojimo pajėgumus, kad būtų užtikrintas optimalus šių lėšų panaudojimas ir siekiant užtikrinti, kad pagal susitarimą būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų remiant vietos žuvininkystę ir vietos gyventojus apskritai;

5.  turėtų būti visapusiškai išnaudotos šiame protokole numatytos galimybės įdarbinti AKR jūrininkus ES laivuose, teikiant pirmenybę Dramblio Kaulo Kranto Respublikos jūrininkams;

6.  Komisija turėtų užtikrinti, kad veiklos stebėsena ir vertinimas, numatyti šiame protokole ir vėliau sudarytoje daugiametėje sektoriaus programoje, būtų vykdomi siekiant užtikrinti tausią praktiką, darbo įstatymus ir deramas darbo sąlygas, taip pat žmogaus teisių apsaugą, įtvirtintus susitarime; siekiant skatinti skaidrumą ir užtikrinti, kad biudžetas, numatytas Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės politikai remti, būtų iš tiesų naudojamas šiam tikslui, Parlamentui ir Tarybai kasmet turi būti teikiama ataskaita; rengiant šią ataskaitą, turi būti atsižvelgiama į regioninius aspektus, kad būtų galima pabrėžti ES šiame regione sudarytų žuvininkystės susitarimų poveikį ir šių susitarimų poveikį žuvininkystės susitarimui su Dramblio Kaulo Kranto Respublika.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

Nuorodos

2018/0267M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

PECH

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

25.10.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eleni Theocharous

19.9.2018

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

13.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Frank Engel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Miguel Urbán Crespo

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

Nuorodos

2018/0267M(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

28.9.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

25.10.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

27.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Pateikimo data

28.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 6 d.Teisinis pranešimas