Postup : 2018/0267M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0034/2019

Predkladané texty :

A8-0034/2019

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0064

SPRÁVA     
PDF 178kWORD 55k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: João Ferreira

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežie Slonoviny (2018 – 2024)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10858/2018),

–  so zreteľom na Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) (10856/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0387/2018),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ... o návrhu rozhodnutia(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0034/2019),

A.  keďže Komisia a vláda Pobrežia Slonoviny vyrokovali novú dohodu o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu (SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny) a vykonávací protokol na obdobie šiestich rokov;

B.  keďže celkovým cieľom SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny je zvýšiť spoluprácu v oblasti rybolovu medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny, a to v záujme oboch strán, podporou udržateľnej rybárskej politiky a udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) Pobrežia Slonoviny;

C.  keďže využívanie rybolovných možností v rámci predchádzajúcej SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny predstavovalo v priemere 79 %, čo je údaj, ktorý sa celkovo považuje za dobrý; keďže počas tohto obdobia však plavidlá s lovnými šnúrami nevyužili dostupné rybolovné možnosti;

D.  keďže skutočnosť, že EÚ a Pobrežie Slonoviny uzavreli viaceré dohody o partnerstve v sektore udržateľného rybárstva, pomohla hospodárstvu Pobrežia Slonoviny tak, že sa využili miestni námorníci a prístavné a konzervárenské zariadenia v Abidžane, využili sa vedľajšie úlovky plavidiel EÚ na lov tuniakov vakovou sieťou a posilnili sa miestne kapacity na monitorovanie (hoci sa všeobecne považujú za skromné);

E.  keďže SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny by mala podporovať účinnejší udržateľný rozvoj rybárskych komunít Pobrežia Slonoviny a súvisiacich priemyselných odvetví a činností; keďže podpora, ktorá sa má poskytnúť podľa protokolu, musí byť v súlade s národnými plánmi rozvoja – najmä so strategickým plánom pre rozvoj chovu, rybolovu a akvakultúry (PSDEPA) – a s akčným plánom pre modrý rast, vytvoreným v spolupráci s OSN, s cieľom zvýšiť výrobu a profesionalizovať tento sektor, aby sa uspokojili potreby obyvateľstva v oblasti potravín a zamestnanosti; keďže podľa uvedeného strategického plánu si dosiahnutie týchto cieľov vyžaduje rozpočet vo výške viac ako 140 miliónov EUR;

F.  keďže EÚ prispieva prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu k viacročnému rozpočtu pre Pobrežie Slonoviny vo výške 273 miliónov EUR, pričom sa okrem iného zameriava na infraštruktúru, zdravotníctvo a humanitárnu pomoc;

1.  zastáva názor, že SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny by mala sledovať dva rovnako dôležité ciele: 1) poskytovanie rybolovných možností plavidlám EÚ vo VHZ Pobrežia Slonoviny na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a bez toho, aby sa zasahovalo do ochranných a riadiacich opatrení regionálnych organizácií, ktorých je Pobrežie Slonoviny členom – predovšetkým komisie ICCAT, alebo aby sa prekročil dostupný nadbytok; a 2) presadzovanie spolupráce medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny, pričom sa zohľadní politika udržateľného rybolovu a zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Pobrežia Slonoviny, a prispievanie k udržateľnému rozvoju sektora rybolovu Pobrežia Slonoviny prostredníctvom hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce, a to bez oslabenia zvrchovaných rozhodnutí a stratégií Pobrežia Slonoviny týkajúcich sa daného rozvoja;

2.  upozorňuje na zistenia vyplývajúce z retrospektívneho a perspektívneho posúdenia protokolu k SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny vypracovaného v septembri 2017, v ktorom sa uvádza, že protokol k SFPA na roky 2013 – 2018 sa celkovo ukázal ako účinný, efektívny a primeraný dotknutým záujmom a v súlade so sektorovou politikou Pobrežia Slonoviny a vyznačujúci sa vysokým stupňom prijateľnosti pre zainteresované strany, a v ktorom odporúča uzavretie nového protokolu;

3.  trvá na tom, že SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny a jej protokol, keď sa budú vykonávať a prípadne revidovať a/alebo obnovovať, budú musieť prihliadať na PPSEPA a plán pre modrý rast v záujme rozvoja sektora rybolovu Pobrežia Slonoviny a byť s nimi v súlade, a predovšetkým by mali:

–  zlepšiť riadenie: vypracovanie a schválenie právnych predpisov a následný rozvoj riadiacich plánov;

–  sprísniť kontroly a dohľad vo VHZ Pobrežia Slonoviny;

–  posilniť opatrenia na boj proti NNN rybolovu, a to aj vo vnútrozemských vodách;

–  umožniť vybudovanie prístavísk a prístavov a/alebo ich renováciu, a to vrátane – nie však výlučne – prístavu Abidžan;

  –  zlepšiť podmienky v udiarňach, najmä pre ženy, a tým vytvoriť účinnejší systém konzervovania;

–  podporovať zlepšovanie pracovných podmienok žien, ktoré sú primárne zodpovedné za nakladanie s vedľajšími úlovkami;

–  zriadiť chránené morské oblasti;

  –  posilňovať partnerstvá s tretími krajinami vo forme rybárskych dohôd, pričom je treba zabezpečiť transparentnosť zverejnením obsahu týchto dohôd, a tiež vytvorením regionálneho programu pre odbornú prípravu a využívaním pozorovateľov;

–  umožniť vytvorenie trhov s rybami;

  –  umožniť vznik organizácií zastupujúcich mužov a ženy pracujúcich v rybárskom priemysle, a to najmä pokiaľ ide o tých, ktorí sa venujú maloobjemovému rybolovu, a tým pomôcť posilniť technické, riadiace a rokovacie schopnosti;

–  slúžiť na zriadenie a/alebo renováciu školiacich stredísk základnej a odbornej prípravy, čím sa zvýši úroveň zručností rybárov a námorníkov;

–  zlepšiť kapacity vedeckého výskumu a schopnosť monitorovať rybolovné zdroje;

–  zlepšiť celkovú udržateľnosť morských zdrojov;

4.  domnieva sa, že pravidlá týkajúce sa najímania námorníkov z krajín AKT pre rybárske plavidlá EÚ vo výške 20 % posádky by mohli byť ambicióznejšie; opakuje, že je potrebné dodržiavať zásady MOP a predovšetkým podporuje podpísanie dohovoru MOP č. 188, z čoho zároveň vyplýva povinnosť rešpektovať všeobecné zásady slobody združovania a slobodného kolektívneho vyjednávania pre pracovníkov a nediskriminácie v zamestnaní a na pracovisku; žiada tiež, aby sa prihliadalo na požiadavky miestnych odborových zväzov námorníkov, aby sa do praxe lepšie premietlo sociálne, zdravotné a dôchodkové zabezpečenie námorníkov z krajín AKT;

5.  domnieva sa, že by sa mali zhromažďovať informácie o prínosoch vykonávania protokolu pre miestne hospodárstva (zamestnanosť, infraštruktúra, sociálne zlepšenia);

6.  považuje za žiaduce, aby sa zlepšila kvantita a presnosť informácií o všetkých úlovkoch (cieľových druhov a vedľajších úlovkoch) a o stave zachovania rybolovných zdrojov a skvalitniť vykonávanie finančnej sektorovej podpory, aby sa dal presnejšie odhadnúť vplyv dohody na morský ekosystém a rybárske spoločenstvá; vyzýva Komisiu, aby pomohla zabezpečiť, aby orgány zodpovedné za dohľad nad vykonávaním dohody vrátane spoločného vedeckého výboru, ktorý sa má zriadiť na tento účel, mohli fungovať pravidelne a transparentne, a to pri zapojení remeselných združení rybárov a združení žien zaoberajúcich sa údením rýb, odborových zväzov, zástupcov pobrežných spoločenstiev a organizácií občianskej spoločnosti Pobrežia Slonoviny;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri svojej politike spolupráce a oficiálnej rozvojovej pomoci zameranej na Pobrežie Slonoviny, mali na pamäti to, že Európsky rozvojový fond a sektorová podpora stanovená v tejto SFPA by sa mali navzájom dopĺňať s cieľom rýchlejšie a účinnejšie prispievať k posilneniu miestnych rybárskych komunít a k plnému uplatňovaniu zvrchovanosti Pobrežia Slonoviny v oblasti zdrojov tejto krajiny;

8.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na Republiku Pobrežia Slonoviny, aby finančný príspevok stanovený protokolom využila na udržateľné posilnenie odvetvia rybolovu na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom podpory dopytu po miestnych investíciách a priemyselných projektoch a vytvárania lokálnych pracovných miest;

9.  vyzýva Komisiu, aby poslala Parlamentu a zverejnila zápisnicu a závery zo schôdzí Spoločného výboru ustanoveného v článku 9 dohody, viacročný sektorový program uvedený v článku 4 protokolu a príslušné závery ročných hodnotení; vyzýva Komisiu, aby umožnila účasť zástupcov Parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru a podporila účasť rybárskych spoločenstiev Pobrežia Slonoviny;

10.  vyzýva Komisiu a Radu, aby konajúc v medziach svojich právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a prípadne obnovenia jeho platnosti podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a podľa článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Republiky Pobrežia Slonoviny.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (18.12.2018)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

(2018/0267M(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eleni Theocharous

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Komisia by mala pri vykonávaní dohody náležite zohľadniť tieto body:

1.  prístup plavidiel EÚ by sa mal obmedziť na rybolovné zdroje, na ktorých výlov nemá Pobrežie Slonoviny kapacity (nadbytočné zdroje), a nikdy by nemal mať za následok prekročenie maximálneho udržateľného výnosu; výživové potreby miestneho obyvateľstva by mali mať prioritu v záujme prispievania k potravinovej bezpečnosti a premietnuť sa do povinností miestneho vylodenia úlovkov;

2.  Komisia by mala naliehavo vyzvať Republiku Pobrežia Slonoviny, aby finančný príspevok stanovený protokolom pre sektorovú podporu využila na udržateľné posilnenie odvetvia rybolovu na vnútroštátnej úrovni, najmä drobného rybolovu, prostredníctvom podpory dopytu po miestnych investíciách a priemyselných projektoch v oblasti „modrého“ hospodárstva a vytvárania lokálnych pracovných miest;

3.  Komisia by sa mala snažiť zaradiť do viacročného odvetvového programu ustanoveného v článku 4 protokolu ciele zamerané na:

–  podporu trvalo udržateľného rozvoja miestneho odvetvia rybolovu a spracovania rýb, najmä maloobjemového rybolovu, ako aj ďalších lokálnych činností a partnerstiev spojených s týmto odvetvím;

–  podporu úlohy žien a mladých ľudí v maloobjemovom rybolove najmä reguláciou predaja vedľajších úlovkov a tuniaka nižšej kvality (tzv. nepravých rýb), aby sa spravodlivý podiel predal priamo miestnym účastníkom trhu;

–  posilnenie monitorovania, kontroly a dohľadu v odvetví rybolovu vo vodách Pobrežia Slonoviny zavedením ucelenej stratégie ochrany výhradnej hospodárskej zóny, aby sa vo väčšej miere predchádzalo nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a jeho nepriaznivým hospodárskym, sociálnym a environmentálnym účinkom;

–  zaručenie transparentnosti využívania odvetvového financovania v rámci protokolu s cieľom monitorovať a zlepšiť mieru čerpania a zabezpečiť, aby dohoda prinášala hmatateľné výsledky podporujúce miestny rybolov a miestne obyvateľstvo všeobecne;

4.  Komisia by mala Republike Pobrežia Slonoviny poskytnúť podporu v oblasti riadenia jej schopnosti čerpať získané finančné prostriedky s cieľom zaistiť ich optimálne využitie a zabezpečiť, aby dohoda prinášala hmatateľné výsledky podporujúce miestny rybolov a miestne obyvateľstvo všeobecne;

5.  naplno by sa mali v plnej miere využiť možnosti zamestnávať na plavidlách EÚ námorníkov z krajín AKT, ako to stanovuje protokol, uprednostňujúc pritom námorníkov so štátnou príslušnosťou Pobrežia Slonoviny;

6.  Komisia by sa mala snažiť zabezpečiť dodržiavanie monitorovania a hodnotenia aktivít stanovených v protokole a nasledujúcom viacročnom odvetvovom programe s cieľom zaistiť využívanie udržateľných postupov, dodržiavanie pracovného práva, dôstojné pracovné podmienky a ochranu ľudských práv, ktorá je ustanovená v dohode; Parlamentu a Rade by sa mala predkladať výročná správa s cieľom podporiť transparentnosť a zabezpečiť, aby sa rozpočet určený na podporu rybárskej politiky na Pobreží Slonoviny skutočne využíval na tento účel; pri príprave správy by sa mali zohľadniť aj regionálne aspekty, aby sa mohol zdôrazniť vplyv dohôd o rybolove, ktoré EÚ uzavrela v regióne, a ich vplyv na dohodu o rybolove s Pobrežím Slonoviny.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Republikou Pobrežie Slonoviny a Európskym spoločenstvom (2018 – 2024)

Referenčné čísla

2018/0267M(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

25.10.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Eleni Theocharous

19.9.2018

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

13.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Frank Engel

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Miguel Urbán Crespo

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Republikou Pobrežie Slonoviny a Európskym spoločenstvom (2018 – 2024)

Referenčné čísla

2018/0267M(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

28.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

25.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Dátum predloženia

28.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne oznámenie