Процедура : 2018/0168(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0035/2019

Внесени текстове :

A8-0035/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0110

ДОКЛАД     ***I
PDF 437kWORD 149k
28.1.2019
PE 629.546v02-00 A8-0035/2019

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Дита Харанзова

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0336),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0211/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A8-0035/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Застраховката „Гражданска отговорност“ по отношение на използването на моторни превозни средства (застраховка на автомобилистите) е особено важна за европейските граждани, независимо дали в качеството им на застраховани или на лица, които биха могли да пострадат при произшествие. Тя е от особено значение и за застрахователните предприятия, тъй като представлява важен дял от общо застрахователния сектор в Съюза. Автомобилното застраховане оказва влияние също и върху свободното движение на хора, стоки и превозни средства. Затова то следва да бъде ключова цел в действията на Съюза в сферата на финансовите услуги, за да подсили и обедини вътрешния пазар на автомобилно застраховане.

(1)  Застраховката „Гражданска отговорност“ по отношение на използването на моторни превозни средства (застраховка на автомобилистите) е особено важна за европейските граждани, независимо дали в качеството им на застраховани или на лица, които потенциално могат да бъдат увредени вследствие на произшествие. Тя е от особено значение и за застрахователните предприятия, тъй като представлява важен дял от общо застрахователния сектор в Съюза. Автомобилното застраховане оказва значително влияние също и върху свободното движение на хора, стоки и превозни средства, а оттам и върху вътрешния пазар и Шенгенското пространство. Затова то следва да бъде ключова цел в действията на Съюза в сферата на финансовите услуги, за да подсили и обедини вътрешния пазар на автомобилно застраховане.

 

(Ако това изменение бъде прието, следва да се изготвят допълнителни съответни изменения към съображенията от настоящия акт за изменение.)

Обосновка

Това изменение има за цел да коригира пропуск, който е бил направен, когато всички директиви за автомобилното застраховане са били обединени през 2009 г. Някои членове включват термина „жертва „, за който се смята, че включва само преките жертви на дадено произшествие, докато в други членове се използва терминът „увредено лице“, за което се смята, че включва както преки, така и непреки жертви (като например членове на семейството след фатално произшествие). За да се гарантира, че всички потенциални искове са покрити, понятието „увредено лице“ следва да се използва в целия текст. Следва да се отбележи, че докато понятието „жертва“ не е определено, понятието „увредено лице“ е определено в член 1.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Комисията извърши оценка на функционирането на Директива 2009/103/EО на Европейския парламент и на Съвета15, включително на нейната ефикасност, ефективност и съгласуваност с други политики на Съюза. Заключението на оценката беше, че Директива 2009/103/ЕО функционира като цяло добре и в повечето аспекти не се нуждае от изменения. Установени бяха обаче четири области, в които е целесъобразно да се внесат целеви изменения: изплащането на обезщетения на пострадали при произшествия в случай на неплатежоспособност на застрахователното предприятие, минималните задължителни застрахователни суми, извършването от държавите членки на проверки на застраховките на превозни средства и случаите, при които нов застраховател използва удостоверения за предявени претенции от застрахования.

(2)  Комисията извърши оценка на функционирането на Директива 2009/103/EО на Европейския парламент и на Съвета15, включително на нейната ефикасност, ефективност и съгласуваност с други политики на Съюза. Заключението на оценката беше, че Директива 2009/103/ЕО функционира като цяло добре и в повечето аспекти не се нуждае от изменения. Установени бяха обаче четири области, в които е целесъобразно да се внесат целеви изменения: изплащането на обезщетения на лица, увредени при произшествия в случай на неплатежоспособност на застрахователното предприятие, минималните задължителни застрахователни суми, извършването от държавите членки на проверки на застраховките на превозни средства и случаите, при които нов застраховател използва удостоверения за предявени претенции от застрахования. В допълнение към тези четири области, с цел по-добра защита на увредените лица следва да се въведат нови правила относно отговорността в случай на произшествие, включващо ремарке, теглено от моторно превозно средство.

__________________

__________________

15 Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11).

15 Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Някои превозни средства, като например електрическите велосипеди и електрическите скутери (или segways), са по-малки и поради това е по-малко вероятно да причинят значителни щети на лица или имущество. Би било непропорционално и недалновидно те да бъдат включени в обхвата на Директива 2009/103/ЕО, тъй като това би наложило задължение за наличието на скъпо и прекомерно застрахователно покритие за тези превозни средства. Подобно положение би възпрепятствало приемането на тези превозни средства на пазара и би обезкуражило иновациите, при все че няма достатъчно доказателства, че тези превозни средства биха могли да причинят произшествия с увредени лица в същата степен като други превозни средства като автомобили или камиони. В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност изискванията на равнището на Съюза следва да обхващат тези превозни средства, които имат потенциал да причинят значителни вреди в трансгранична ситуация. Поради това е необходимо обхватът на Директива 2009/103/ЕО да бъде ограничен до превозните средства, за които Съюзът счита, че са необходими изисквания за безопасност и сигурност, преди тези превозни средства да бъдат пускани на пазара, т.е. превозните средства, които подлежат на ЕС одобряване на типа.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Важно е обаче да се позволи на държавите членки да вземат решение на национално равнище относно подходящото ниво на защита на лицата, които са потенциално увредени вследствие на произшествие с превозни средства, различни от тези, които подлежат на ЕС одобряване на типа. Следователно е от значение на държавите членки да бъде позволено да поддържат или да въвеждат нови задължителни разпоредби, обхващащи защитата на ползвателите на тези други типове превозни средства, когато държавите членки считат, за да бъдат защитавани лицата, потенциално увредени вследствие на пътнотранспортно произшествие. Когато държава членка реши да изисква такова застрахователно покритие под формата на задължително осигуряване, тя следва да вземе предвид вероятността дадено превозно средство да се използва в трансгранична ситуация и необходимостта от защита на потенциално увредени лица в друга държава членка.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в)  Необходимо е също така от обхвата на Директива 2009/103/ЕО да бъдат изключени превозни средства, предназначени изключително за моторни спортове, тъй като тези превозни средства по принцип се покриват от други форми на застраховка „Гражданска отговорност“ и не подлежат на задължителна застраховка за моторни превозни средства, когато се използват единствено за състезателни цели. Тъй като използването на тези превозни средства е ограничено до контролирана пътна линия или пространство, вероятността от произшествие с несвързани превозни средства или лица също е ограничена. Важно е обаче държавите членки да запазят или да въвеждат нови задължителни разпоредби, за да обхванат превозните средства, които участват в мероприятие, свързано с моторните спортове.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3г)  С настоящата директива се постига подходящ баланс между обществения интерес и евентуалните разходи за публични органи, застрахователи и застраховани, с оглед да се гарантира икономическата ефективност на предложените мерки.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 3 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3д)  Използването на превозно средство следва да включва използването му в движение по обществени и частни пътища. Това би могло да включва всички алеи за моторни превозни средства, паркинги или всякакви други еквивалентни зони върху частни терени, които са достъпни за широката общественост. Използването на превозно средство в затворена зона, без възможност за достъп от широката общественост, не следва да се разглежда като използване на превозно средство като участник в пътното движение. При все това, когато едно превозно средство се използва в движение в която и да е точка и следователно подлежи на изискване за задължително осигуряване, държавите членки следва да гарантират, че превозното средство е покрито от застрахователна полица, която включва потенциално увредени лица през периода, за който е сключен договорът, независимо дали превозното средство е използвано като част от пътното движение или не по време на произшествието, освен когато превозното средство се използва при събитие, свързано с моторния спорт. Държавите членки следва да могат да ограничат застрахователното покритие, което не е свързано с пътното движение, когато не съществува разумно очакване за покритие, като например в ситуация, при която в произшествието участва трактор, но основната функция на трактора по време на произшествието не е била да служи като транспортно средство, а като генератор, т.е. като машина за извършване на работа, с необходимата двигателна сила.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 3 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3е)  Използването на превозно средство изключително в ситуации, които не са свързани с пътното движение, следва да бъде изключено от обхвата на Директива 2009/103/ЕО. Освен това държавите членки не следва да изискват застрахователно покритие за превозни средства, които са постоянно или временно изключени от регистъра на превозните средства поради тяхната неспособност да бъдат използвани като средство за транспорт, тъй като например са в музей, в процес на реставрация или не са били използвани за продължителен период от време поради друга причина, като например сезонно ползване.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Понастоящем държавите членки следва да се въздържат от извършване на проверки на застраховките на превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или които обичайно се намират на територията на трета държава и влизат на тяхната територия от друга държава членка. Новите технологични разработки дават обаче възможност за извършване на проверки на застраховките на превозни средства без тяхното спиране и следователно без възпрепятстване на свободното движение на хора. Поради това е целесъобразно да бъдат позволени такива проверки на застраховките на превозни средства, при условие че те са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че са част от общата система от проверки на националната територия и не изискват спиране на превозното средство.

(4)  Понастоящем държавите членки се въздържат от извършване на проверки на застраховките на превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или които обичайно се намират на територията на трета държава и влизат на тяхната територия от друга държава членка. Новите технологични разработки, като например технологията, позволяваща разпознаване на регистрационния номер, дават обаче възможност за дискретно извършване на проверки на застраховките на превозни средства без тяхното спиране и следователно без възпрепятстване на свободното движение на хора. Поради това е целесъобразно да бъдат позволени такива проверки на застраховките на превозни средства, при условие че те са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че са част от общата система от проверки на националната територия, които се извършват и по отношение на превозните средства, намиращи се на територията на държавата членка, извършваща проверките, не изискват спиране на превозното средство и биват извършвани при цялостно зачитане на правата, свободите и законните интереси на засегнатите лица.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  За да може такава система да функционира, е необходимо да има обмен на информация между държавите членки, за да се дава възможност за извършване на проверки на автомобилното застраховане, дори ако превозното средство е регистрирано в друга държава членка. Този обмен на информация, основан на съществуващата система EUCARIS (Европейската информационна система за автомобили и свидетелства за управление на МПС), следва да се извършва по недискриминационен начин, тъй като всички превозни средства следва да бъдат подлагани на еднаква проверка. Въведените с настоящата директива изменения ще имат ограничено въздействие върху публичните администрации, тъй като тази система на обмен вече съществува и се използва при пътнотранспортни нарушения.

Обосновка

При проверките на застраховки следва да се използва настоящата система за обмен на информация в рамките на EUCARIS.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Управлението на незастраховано МПС, т.е. използването на МПС без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, става все по-голям проблем на територията на Съюза. Разходите, произтичащи от това управление на незастраховани МПС, са оценени на 870 млн. ЕUR в предявени претенции през 2011 г. за целия Съюз. Следва да се подчертае, че управлението на незастраховани МПС влияе отрицателно върху широк кръг заинтересовани страни, включително жертви на произшествия, застрахователи, гаранционни фондове и титуляри на полици за автомобилно застраховане.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  В съответствие с тези принципи държавите членки следва да не задържат данни по-дълго от периода, който е необходим, за да се провери дали превозното средство притежава валидно застрахователно покритие. Когато се установи, че превозното средство има застрахователно покритие, всички данни, свързани с тази проверка, следва да се изтрият. Когато системата за проверка не е в състояние да определи дали дадено превозно средство е застраховано, данните следва да се съхраняват само за максимален срок от 30 дни или до доказване на валидно застрахователно покритие на превозното средство, в зависимост от това кой срок от двата е по-кратък. За превозните средства, за които е установено, че не са обхванати от валидно застрахователно покритие, е разумно да се изисква тези данни да се съхраняват до приключването на всички административни или съдебни процеси и до покриването на превозното средство от валидна застраховка.

Обосновка

Сканирането на превозни средства ще позволи на правителствата да проследяват движението на хора. Това може да представлява нарушаване на неприкосновеността на личния им живот. Правото на неприкосновеност на личния живот следва да бъде отменяно само по основателни причини. Такава причина би могла да бъде установяването, че дадено превозно средство не разполага с необходимата застраховка. Въпреки това, за превозните средства, за които е доказано, че са обхванати от автомобилна застраховка (превозни средства с т.нар. „липса на съвпадение“), този запис не следва да се използва по каквато и да е друга причина и следва да се заличи в разумен срок. Това време на съхранение следва да бъде ограничено и определено в законодателството, в съответствие с други законодателни актове на ЕС, като например Директивата за интелигентните транспортни системи (e-call).

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Ефективната и ефикасната защита на пострадалите при пътнотранспортни произшествия изисква на пострадалите винаги да се изплаща обезщетение за претърпени от тях телесни увреждания или имуществени вреди, независимо от това дали застрахователното предприятие на отговорното лице е платежоспособно, или не. Държавите членки следва поради това да създадат или да определят орган, който осигурява първоначално изплащане на обезщетение за увредените лица, чието обичайно пребиваване е на тяхната територия, и който има правото да изиска възстановяване на изплатеното обезщетение от органа, създаден или определен за същата цел в държавата членка, където е установено застрахователното предприятие, издало полицата за превозното средство на пострадалото лице. За да се избегне обаче предявяването на паралелни претенции, на пострадалите при пътнотранспортни произшествия не следва да се разрешава да представят претенция за обезщетение пред този орган, ако са представили вече претенцията си или са предявили съдебен иск срещу въпросното застрахователно предприятие, този иск е в процес на разглеждане и решението все още се очаква.

(7)  Ефективната и ефикасната защита на лицата, увредени вследствие на пътнотранспортни произшествия изисква на тези увредени лица винаги да се изплаща дължимия размер на обезщетение за претърпени от тях телесни увреждания или имуществени вреди, независимо от това дали застрахователното предприятие на отговорното лице е платежоспособно, или не. Държавите членки следва поради това да създадат или да определят орган, който осигурява, без каквото и да било забавяне, първоначално изплащане на обезщетение в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане, посочено в член 9, параграф 1 от Директива 2009/103/ЕО, или на максималните размери на гаранциите, предвидени от държавата членка, в случай че те са по-високи, за увредените лица, чието обичайно пребиваване е на тяхната територия, и който има правото да изиска възстановяване на изплатеното обезщетение от органа, създаден или определен за същата цел в държавата членка, където е установено застрахователното предприятие, издало полицата за превозното средство на пострадалото лице. За да се избегне обаче предявяването на паралелни претенции, на пострадалите при пътнотранспортни произшествия не следва да се разрешава да представят претенция за обезщетение пред този орган, ако са представили вече претенцията си или този иск е в процес на разглеждане.

Обосновка

Въпреки че на дадено лице следва да бъзе възпрепятствано да иска многократни искове за обезщетение от различни органи за изплащане на обезщетения, няма причина тези претенции да бъдат предотвратени, ако лицето завежда съдебно дело срещу дружеството в несъстоятелност. Съществуват множество причини, поради които дадено лице може да заведе дело срещу дружество в несъстоятелност, извън покритието на минималната автомобилна застраховка. В същото време делата за несъстоятелност могат да се точат с години, преди да бъде получено окончателно решение. Следователно от жертвата на произшествие не следва да се изисква да чака за получаване на обезщетение. Разбира се, държавите членки могат да се опитат да възстановят тази сума за обезщетението от сумата, присъдена по силата на арбитражно решение.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Данните за предходните претенции на застрахованите, които искат да сключат нови застрахователни договори със застрахователни предприятия, следва да бъдат лесно проверяеми, за да се улесни признаването на тези предходни претенции, когато се сключва нова застрахователна полица. Необходимо е съдържанието и форматът на удостоверенията за предявени претенции да са едни и същи във всички държави членки, за да се опрости проверката и установяването на тяхната автентичност. Освен това застрахователните предприятия, които вземат под внимание удостоверението за предявени претенции при определянето на премиите на автомобилното застраховане, не трябва да упражняват дискриминация по националност или само въз основа на предишната държава членка на пребиваване на застрахования. За да се даде възможност на държавите членки да проверяват как застрахователните предприятия третират удостоверенията за предявени претенции, тези предприятия следва да оповестяват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции при изчисляване на премиите.

(8)  Данните за предходните претенции на застрахованите, които искат да сключат нови застрахователни договори със застрахователни предприятия, следва да бъдат лесно проверяеми, за да се улесни признаването на тези предходни претенции, когато се сключва нова застрахователна полица. Необходимо е съдържанието и форматът на удостоверенията за предявени претенции да са едни и същи във всички държави членки, за да се опрости проверката и установяването на тяхната автентичност. Освен това застрахователните предприятия, които вземат под внимание удостоверението за предявени претенции при определянето на премиите на автомобилното застраховане, не трябва да упражняват дискриминация по националност или само въз основа на предишната държава членка на пребиваване на застрахования. Освен това застрахователните предприятия следва да третират удостоверенията от друга държава членка като равностойни на национално удостоверение и следва да прилагат всички отстъпки, които са на разположение на един иначе идентичен потенциален клиент, както и тези отстъпки, които се изискват от законодателството на дадена държава членка. Държавите членки следва да запазят свободата да приемат национално законодателство относно системите „бонус/малус“, тъй като тези системи имат национален характер, без никакъв трансграничен елемент, и следователно, по силата на принципа на субсидиарност, решенията по отношение на тези системи следва да продължат да се вземат от държавите членки. За да се даде възможност на държавите членки да проверяват как застрахователните предприятия третират удостоверенията за предявени претенции, тези предприятия следва да оповестяват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции при изчисляване на премиите.

Обосновка

Застрахователите не само не следва извършват дискриминация и да начисляват допълнителни такси на чужденци или на завръщащи се граждани на съответната държава членка, но те следва да третират удостоверението като равностойно на национално удостоверение и да прилагат отстъпки, които биха били на разположение на един иначе идентичен потенциален клиент, както и тези отстъпки, които се изискват от законодателството на дадена държава членка. Остава национална компетентност решението дали дадена държава членка желае да приеме национално законодателство относно системи „бонус/малус“. Тези системи са национални по своята същност без каквито и да било трансгранични елементи, с изключение на факта, че те трябва да се прилагат еднакво за всички на една и съща територия.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка със съдържанието и формата на удостоверенията за предявени претенции. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета20.

заличава се

__________________

 

20 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  За да бъде постигнато пълно прилагане на удостоверенията за предявени претенции при изчисляването на премиите, държавите членки следва да насърчават участието на застрахователните предприятия в прозрачни инструменти за сравнение на цените.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се гарантира, че минималните застрахователни суми продължават да съответстват на променящата се икономическа действителност (и не губят своята актуалност с течение на времето), на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за актуализирането на тези минимални застрахователни суми по застраховка „Гражданска отговорност“, така че да се отрази променящата се икономическа действителност, както и за определяне на процедурните задачи и процедурните задължения на органите, създадени да изплащат обезщетения или на които е възложено да изплащат обезщетения в съответствие с член 10а във връзка с възстановяването на разходите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, като тези консултации бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(10)  Правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията, що се отнася до установяването на съдържанието и формата на удостоверенията за предявени претенции. За да се гарантира, че минималните застрахователни суми по застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства продължават да съответстват на променящата се икономическа действителност (и не губят своята актуалност с течение на времето), на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за актуализирането на тези минимални застрахователни суми, както и за определянето на процедурните задачи и процедурните задължения на органите, създадени да изплащат обезщетения или на които е възложено да изплащат обезщетения в съответствие с член 10а от Директива 2009/103/ЕО във връзка с възстановяването на разходите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

__________________

 

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Като част от оценката за функционирането на директивата Европейската комисия следва да наблюдава прилагането на директивата, като взема предвид броя на пострадалите, размера на неуредените претенции поради забавяния на плащанията в резултат на трансгранични случаи на неплатежоспособност, размера на минималните застрахователни суми в държавите членки, размера на претенциите, дължими заради управление на незастраховани МПС в условията на трансграничен трафик, и броя на жалбите във връзка с удостоверенията за предявени претенции.

(11)  Като част от оценката за функционирането на Директива 2009/103/ЕО Европейската комисия следва да наблюдава прилагането на посочената директива, като взема предвид броя на увредените лица, размера на неуредените претенции поради забавяния на плащанията в резултат на трансгранични случаи на неплатежоспособност, размера на минималните застрахователни суми в държавите членки, размера на претенциите, дължими заради управление на незастраховани МПС в условията на трансграничен трафик, и броя на жалбите във връзка с удостоверенията за предявени претенции. Комисията следва също така да наблюдава и преразглежда Директива 2009/103/ЕО в светлината на технологичното развитие, включително засиленото използване на автономни и полуавтономни превозни средства, за да се гарантира, че тя продължава да изпълнява предназначението си, а именно – защита на потенциални увредени лица от произшествия с моторни превозни средства. Тя следва също така да анализира системата за отговорност за високоскоростни леки превозни средства, както и потенциално решение за целия Съюз на система бонус-малус.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно осигуряване на една и съща минимална защита на пострадалите при пътнотранспортни произшествия навсякъде в Съюза и гарантиране на защитата на пострадалите в случай на неплатежоспособност на застрахователните предприятия, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат, с оглед на последиците от тях, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(12)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно осигуряване на една и съща минимална защита на увредените лица поради пътнотранспортни произшествия навсякъде в Съюза, гарантиране на защитата на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застрахователните предприятия и гарантиране на еднакво третиране при установяването на автентичността на удостоверенията за предявени претенции от застрахователите по отношение на потенциални титуляри на полици, преминаващи вътрешните граници на ЕС, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат, с оглед на последиците от тях, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  За да бъде насърчаван последователен подход за лицата, увредени в резултат на произшествия, при които моторно превозно средство се използва като оръжие за извършване на тежко престъпление или терористичен акт, държавите членки следва да гарантират, че техният национален орган за изплащане на обезщетения, създаден в съответствие с член 10 от Директива 2009/103/ЕО, обработва всички претенции, произтичащи от такъв акт.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Думата „пострадал“ се заменя с „увредено лице“ и „пострадали“ се заменя с „увредени лица“ в целия текст на директивата.

 

(окончателната точна формулировка на „увредено лице“ трябва да бъде определена за всеки отделен случай въз основа на граматичните нужди и приемането на това изменение ще доведе до нови съответни изменения към директивата, която се изменя.)

Обосновка

Това изменение има за цел да коригира пропуск, който е бил направен, когато всички директиви за автомобилното застраховане са били обединени през 2009 г. Някои членове включват термина „пострадал (жертва)“, за който се смята, че включва само преките жертви на дадено произшествие, докато в други членове се използва терминът „увредено лице“, за което се смята, че включва както преки, така и непреки жертви (като например членове на семейството след фатално произшествие). За да се гарантира, че всички потенциални искове са покрити, понятието „увредено лице“ следва да се използва в целия текст. Следва да се отбележи, че докато понятието „жертва“ не е определено, понятието „увредено лице“ е определено в член 1.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2009/103/ЕО

Член 1 – параграф 1 – точка 1а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a.  „използване на превозно средство“ означава всяко използване на такова превозно средство, служещо обикновено като средство за транспорт, което съответства на обичайната функция на това превозно средство независимо от неговите характеристики и независимо от терена, на който се използва моторното превозно средство, както и от това дали то е неподвижно, или в движение.

1a.  „използване на превозно средство“ означава всяко използване на такова превозно средство в движение, което към момента на произшествието съответства на функцията на това превозно средство като средство за транспорт, независимо от неговите характеристики и независимо от терена, на който се използва моторното превозно средство, както и от това дали то е неподвижно, или в движение;

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 2 – параграф 1 а и 1 б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В член 2 се добавят следните параграфи:

 

„Настоящата директива се прилага само за превозни средства, обхванати от Регламент (ЕС) № 2018/858*, Регламент (ЕС) № 167/2013** или Регламент (ЕС) № 168/2013***.

 

Настоящата директива не се прилага за превозни средства, предназначени изключително за използване в контекста на участие в състезателни спортни дейности или в свързани спортни дейности в рамките на затворена зона.

 

__________________

 

*Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).

 

**Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).

 

*** Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).“

Обосновка

While the inclusion of non-type approved vehicles might increase insurance coverage, it will also dissuade the uptake of alternative vehicles, like e-bikes, which are better for the environment. Moreover, most non-type approved vehicles are small in size and therefore the chance of significant damage to persons or property is limited. Other forms of liability insurance than Motor Insurance should cover these non-type approved vehicles. Motor Sports are generally covered by other forms of insurance. The addition of MID requirements would only add an additional cost. Insurance companies might also shift the risks of sporting events into the premiums of normal vehicle users. This would have a negative effect on consumers, while bring limited benefits in terms of potential accident victims. The exclusion should not prevent from individuality requiring equivalent insurance coverage at Member State level.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 3 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  В член 3 се добавя следният параграф:

 

„Държавите членки гарантират, че когато за дадено превозно средство се изисква да има застраховка съгласно параграф първи, застраховката също така е валидна и обхваща увредените лица в случай на произшествия, настъпили:

 

a) когато превозното средство е в движение и не се използва в съответствие с основната си функция; както и

 

б) извън използването на превозното средство в движение.

 

Държавите членки могат да приемат ограничения по отношение на застрахователното покритие, що се отнася до използването извън използването на превозното средство в пътното движение, както е посочено в параграф 5, буква б). Тази разпоредба се използва като изключение и само когато е необходимо, когато държавите членки считат, че такова покритие би надхвърлило това, което разумно може да се очаква от застраховката на дадено превозно средство. Тази разпоредба никога не може да се използва за заобикаляне на принципите и правилата, определени в настоящата директива.“

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/103/ЕО

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въпреки това те могат да извършват такива проверки на застраховките, при условие че тези проверки са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че

Въпреки това те могат да извършват такива проверки на застраховките, при условие че тези проверки са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че зачитат правата, свободите и легитимните интереси на съответното лице, както и че

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/103/ЕО

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  са част от обща система на проверки на националната територия и не налагат спиране на превозното средство.

б)  са част от обща система на проверки на националната територия, които се извършват и по отношение на превозните средства, които обикновено се намират на територията на съответната държава членка, извършваща проверката, и не налагат спиране на превозното средство.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/103/ЕО

Член 4 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  За целите на извършване на проверки на застраховките, както е посочено в параграф 1, държавите членки предоставят на другите държави членки достъп до следните национални данни за регистрацията на превозни средства, с правото в тях да се извършва автоматизирано търсене:

 

a)  данни за това дали дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка;

 

б)  данни, отнасящи се до собствениците или притежателите на превозното средство, които са от значение за тяхната застраховка „Гражданска отговорност“ по член 3.

 

Достъп до тези данни се предоставя чрез националните звена за контакт на държавите членки, определени съгласно член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/413*.

 

__________________

 

* Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 9).

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/103/ЕО

Член 4 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  При извършването на търсене под формата на изходящо искане националното звено за контакт на държавата членка, извършваща проверка на застраховка, използва пълен регистрационен номер. Тези търсения се извършват в съответствие с процедурите, определени в глава 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР*. Държавата членка, извършваща проверка на застраховка, използва получените данни, за да установи дали дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка, предмет на член 3 от настоящата директива.

 

__________________

 

* Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).

Обосновка

Обменът на данни относно застраховките е необходим за постигането на основната цел на настоящата директива, наред с другото, улесняване на свободното движение на превозни средства между държавите членки и премахване на пречките пред правилното функциониране на един интегриран пазар за автомобилно застраховане. Освен това следва да използваме съществуващата система EUCARIS, посочена в Решение 2008/616/JHA на Съвета, за да се гарантира, че този обмен на информация може действително да се осъществи.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/103/ЕО

Член 4 – параграф 1 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Държавите членки гарантират сигурността и защитата на предадените данни, като използват, доколкото е възможно, съществуващите софтуерни приложения, като например посоченото в член 15 от Решение 2008/616/ПВР, и изменените версии на тези софтуерни приложения в съответствие с глава 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР. Изменените версии на софтуерните приложения предоставят както режим на онлайн обмен в реално време, така и пакетен режим на обмен, като последният позволява обмен на множество искания или отговори в рамките на едно съобщение.

Обосновка

Обменът на данни относно застраховките е необходим за постигането на основната цел на настоящата директива, наред с другото, улесняване на свободното движение на превозни средства между държавите членки и премахване на пречките пред правилното функциониране на един интегриран пазар за автомобилно застраховане. Освен това следва да използваме съществуващата система EUCARIS, посочена в Решение 2008/616/JHA на Съвета, за да се гарантира, че този обмен на информация може действително да се осъществи.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/103/ЕО

Член 4 – параграф 2 – алинеи 1 а, 1 б и 1 в (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки посочват по-специално конкретната цел, позовават се на съответното правно основание, спазват съответните изисквания за сигурност и зачитат принципите на необходимост, пропорционалност и ограничаване в рамките на целта и определят пропорционален срок за съхранение на данните.

 

Личните данни, обработени в съответствие с настоящия член, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите на извършването на проверката на застраховката. Тези данни се заличават изцяло и незабавно, след като престанат да бъдат необходими за тази цел. Когато при проверка на застраховка се установи, че дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка, предмет на член 3, администраторът заличава тези данни незабавно. Когато при дадена проверка не може да се установи дали дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка, предмет на член 3, данните се съхраняват за пропорционален период от не повече от 30 дни или за времето, необходимо за установяване на съществуването на застрахователното покритие, в зависимост от това кое от двете е по-кратко.

 

Когато държава членка установи, че дадено превозно средство се движи без задължителната застраховка, предмет на член 3, тя може да приложи санкциите, предвидени в съответствие с член 27.

Обосновка

Сканирането на превозни средства ще позволи на правителствата да проследяват движението на хора. Това може да представлява нарушаване на неприкосновеността на личния им живот. Правото на неприкосновеност на личния живот следва да бъде отменяно само по основателни причини. Такава причина би могла да бъде установяването, че дадено превозно средство не разполага с необходимата застраховка. Въпреки това, за превозните средства, за които е доказано, че са обхванати от автомобилна застраховка (превозни средства с т.нар. „липса на съвпадение“), този запис не следва да се използва по каквато и да е друга причина и следва да се заличи в разумен срок. Това време на съхранение следва да бъде ограничено и предвидено в законодателството, в съответствие с други законодателни актове на ЕС, като например Директивата за интелигентните транспортни системи (e-call).

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/103/ЕО

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  за телесни увреждания: 6 070 000 ЕUR за произшествие, независимо от броя на пострадалите, или 1 220 000 ЕUR за пострадал;

a)  за телесни увреждания: 6 070 000 ЕUR за произшествие, независимо от броя на увредените лица, или 1 220 000 ЕUR за увредено лице;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/103/ЕО

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за имуществени вреди — 1 220 000 ЕUR за претенция, независимо от броя на пострадалите.

б)  за имуществена вреда – 1 220 000 ЕUR за произшествие, независимо от броя на увредените лица.

Обосновка

За да се избегне неправилно транспониране, терминът „за претенция“, който има различно значение, когато бъде преведен, следва да се замени със „за произшествие“, което ще доведе до по-общо разбиране.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(3a)  В член 10, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

Всяка държава членка създава или оправомощава орган със задачата да изплаща обезщетение в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане, за имуществени вреди или за телесни увреждания, причинени от неидентифицирано превозно средство или такова, за което не е било изпълнено задължението на застраховане, посочено в член 3.

Всяка държава членка създава или оправомощава орган със задачата да изплаща обезщетение в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане, посочено в член 9, параграф 1, или максималните размери на гаранциите, предвидени от държавата членка, в случай че те са по-високи, за имуществени вреди или за телесни увреждания, причинени от неидентифицирано превозно средство или такова, за което не е било изпълнено задължението на застраховане, посочено в член 3, включително по отношение на събития, при които моторно превозно средство се използва като оръжие за извършване на тежко престъпление или терористичен акт.

Обосновка

Това изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с разпоредбите в член 10а относно защитата на увредените лица в случай на несъстоятелност на застрахователно предприятие или липсата на сътрудничество от страна на застрахователно предприятие.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2009/103/ЕО

Член 10a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10a

Член 10a

Защита на увредените лица в случай на неплатежоспособност или липса на съдействие от страна на застрахователното предприятие

Защита на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застрахователното предприятие

 

-1.  Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че увредените лица могат да претендират обезщетения в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане, посочено в член 9, параграф 1, или максималните размери на гаранциите, предвидени от държавата членка, в случай че те са по-високи, за телесни увреждания или за имуществени вреди, причинени от моторно превозно средство, застраховано от застрахователно предприятие, при следните ситуации:

 

a)  застрахователното предприятие е в процедура по несъстоятелност; или

 

б)  застрахователното предприятие е в производство за ликвидация съгласно определението в член 268, буква г) от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;

1.  Държавите членки създават или определят орган със задачата да изплаща обезщетение на увредените лица, чието обичайно пребиваване е на тяхната територия, в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане по член 9, параграф 1 за телесни увреждания или за имуществени вреди, причинени от моторно превозно средство, застраховано от застрахователно предприятие, при следните ситуации:

1.  Всяка държава членка създава или определя орган със задачата да изплаща обезщетение на увредените лица, чието обичайно пребиваване е на нейната територия, в ситуациите, посочени в параграф -1.

a)  застрахователното предприятие е в процедура по несъстоятелност;

 

б)  застрахователното предприятие е в производство за ликвидация съгласно определението в член 268, буква г) от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета***;

 

в)  застрахователното предприятие или негов представител, натоварен с уреждане на претенции, не са представили обоснован отговор на исканията, включени в претенцията за изплащане на обезщетения, в рамките на три месеца от датата, на която увреденото лице е представило своята претенция на това застрахователно предприятие.

 

2.  Увредените лица не могат да предявяват претенция към органа, посочен в параграф 1, ако са предявили претенция или правни действия пряко срещу застрахователното предприятие и тази претенция или тези правни действия са все още в процес на разглеждане.

 

3.  Органът, посочен в параграф 1, дава отговор по претенцията в срок от два месеца след датата, на която увреденото лице е представило своята претенция за изплащане на обезщетение.

3.  Увреденото лице може да подаде заявление за обезщетение директно до органа, посочен в параграф1. Въз основа на информацията, предоставена от увреденото лице по негово искане, този орган дава мотивиран отговор на увреденото лице относно изплащането на каквото и да е обезщетение в срок от три месеца от датата, на която увреденото лице е подало заявление за обезщетение.

 

Когато е дължимо обезщетение, органът, посочен в параграф 1, в срок от три месеца от съобщаването на отговора си, предоставя пълната компенсация на увреденото лице или, когато компенсацията е под формата на договорени периодични плащания, започва да извършва такива плащания.

 

Когато увреденото лице е внесло претенция до застрахователно предприятие или негов представител за уреждане на претенции, което преди или по време на обработването на претенцията се е оказало в ситуациите, посочени в параграф -1, и това увредено лице все още не е получило мотивиран отговор от това застрахователно предприятие или от неговия представител за уреждане на претенции, увреденото лице трябва да има възможност да подаде отново своята претенция за обезщетение пред органа, посочен в параграф 1.

4.  Когато увреденото лице пребивава в държава членка, различна от държавата членка, където е установено посоченото в параграф 1 застрахователно предприятие, посоченият в параграф 1 орган, който е изплатил обезщетение на това увредено лице в неговата държава членка на пребиваване, е оправомощен да предяви иск за възстановяване на сумата, изплатена като обезщетение от органа, посочен в параграф 1, в държавата членка, където е установено застрахователното предприятие, издало полицата на отговорното за произшествието лице.

4.  Когато застрахователното предприятие е получило разрешението в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО в държава членка, различна от държавата членка, за която е компетентен посоченият в параграф 1 орган, този орган е оправомощен да предяви иск за възстановяване на сумата, изплатена като обезщетение от органа, посочен в параграф 1, в държавата членка, където застрахователното предприятие е получило разрешението.

5.  Параграфи — 4 не засягат:

5.  Параграфи -1 — 4 не засягат:

a)  правото на държавите членки да предвидят, че обезщетенията, изплащани от органа, посочен в параграф 1, имат субсидиарен или несубсидиарен характер;

a)  правото на държавите членки да предвидят, че обезщетенията, изплащани от органа, посочен в параграф 1, имат субсидиарен или несубсидиарен характер;

б)  правото на държавите членки да предвидят правила по отношение на уреждането на претенциите за същото произшествие между:

б)  правото на държавите членки да предвидят правила по отношение на уреждането на претенциите за същото произшествие между:

i)  органа, посочен в параграф 1;

i)  органа, посочен в параграф 1;

ii)  лицето или лицата, отговорни за произшествието;

ii)  лицето или лицата, отговорни за произшествието;

iii)  други застрахователни предприятия или органи за социална сигурност, които имат задължение да обезщетят увреденото лице.

iii)  други застрахователни предприятия или органи за социална сигурност, които имат задължение да обезщетят увреденото лице.

6.  Държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да наложи за изплащането на обезщетения изисквания, различни от предвидените в настоящата директива, и по-специално изискването увреденото лице да докаже, че отговорното лице не е в състояние или отказва да плати.

6.  Държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да наложи за изплащането на обезщетения каквото и да било намаляване или изисквания, различни от предвидените в настоящата директива. По-специално държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да наложи за изплащането на обезщетения изискването увреденото лице да докаже, че отговорното лице или застрахователното предприятие не е в състояние или отказва да плати.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 28б, с цел да се определят процедурните задачи и процедурните задължения на органите, създадени или оправомощени съгласно член 10а във връзка с възстановяването на разходите.

7.  Настоящият член поражда действие:

 

a)  след сключване на споразумение между всички органи, посочени в параграф 1, създадени или оправомощени от държавите членки, относно техните задачи и задължения и относно процедурите за възстановяване на разходите;

 

б)  от определена дата, която ще бъде определена от Комисията, след като същата е установила, в тясно сътрудничество с държавите членки, че споразумението, посочено в буква a), е било сключено.“

 

7a.  Увредените лица, посочени в член 20, параграф 1, могат, в случаите, посочени в параграф -1, да подадат заявление за обезщетение от органа за изплащане на обезщетения, посочен в член 24, в своята държава членка на пребиваване.

 

7б.  Увреденото лице може да подаде заявление за обезщетение директно до органа за изплащане на компенсации, който въз основа на информацията, предоставена по негово искане от увреденото лице, му дава мотивиран отговор в срок от три месеца от датата, на която увреденото лице е подало заявление за обезщетение.

 

При получаване на иска, органът за изплащане на обезщетения уведомява, че е получил иск от увреденото лице, следните лица или органи:

 

a)  застрахователното предприятие, подлежащо на производство по несъстоятелност или ликвидация;

 

б)  ликвидатора , назначен за това застрахователно предприятие, както е определено в член 268, буква е) от Директива 2009/138/ЕО;

 

в)  органа за изплащане на обезщетения в държавата членка, в която е настъпило произшествието; както и

 

г)  органа за изплащане на обезщетения в държавата членка, в която застрахователното предприятие е получило разрешението в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО, в случай че тази държава членка е различна от държавата членка, в която е настъпило произшествието.

 

7в.  При получаване на информацията, посочена в параграф 7б, органът за изплащане на обезщетения в държавата членка, в която е настъпило произшествието, информира органа за изплащане на обезщетения в държавата членка на пребиваване на увреденото лице дали обезщетението, предоставено от органа, посочен в параграф 1, следва да се счита за субсидиарно или несубсидиарно. Органът за изплащане на обезщетения в държавата членка на пребиваване на увреденото лице взема предвид тази информация, когато предоставя обезщетение.

 

7г.  Органът за изплащане на обезщетения, който е обезщетил увреденото лице в неговата държава членка на пребиваване, има право да подава иск за възстановяване на изплатената като обезщетение сума от органа за изплащане на обезщетения в държавата членка, в която застрахователното предприятие е получило разрешението в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО.

 

7д.  В този случай последният орган встъпва в правата на увреденото лице срещу органа, посочен в параграф 1, установен в държавата членка, в която застрахователното предприятие е получило разрешението в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО, ако органът за изплащане на обезщетения в държавата членка на пребиваване на увреденото лице е предоставил обезщетение за телесни увреждания или имуществени вреди.

 

Всяка държава членка е длъжна да признае суброгацията, предвидена от друга държава членка.

 

7е.  Споразумението между органите за изплащане на обезщетения, посочени в член 24, параграф 3, съдържа разпоредби относно функциите, задълженията и процедурите на органите за изплащане на обезщетения за възстановяване на разходите, произтичащи от настоящия член.

 

7ж.  При отсъствие на споразумението, посочено в параграф 7, буква а), или при липса на изменение на споразумението съгласно параграф 7е не по-късно от [две години след влизането в сила на настоящата директива за изменение], на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 28б, , с цел да се определят процедурните задачи и процедурните задължения на органите, създадени или оправомощени съгласно настоящия член във връзка с възстановяването на разходите, или за изменение на споразумението съгласно член 24, параграф 3, или и двете, ако е необходимо.

 

__________________

 

* Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

*** Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

 

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 15

 

Текст в сила

Изменение

 

(4a)  Член 15 се заменя със следното:

Член 15

„Член 15

Превозни средства, изпратени от една държава членка в друга

Превозни средства, изпратени от една държава членка в друга

1.  Чрез дерогация от член 2, буква г), второ тире от Директива 88/357/ЕИО, когато превозното средство се изпраща от една държава-членка в друга, за държава-членка на риска се счита държавата-членка по местоназначение, от момента на приемане на доставката от купувача и за срок от 30 дни, дори ако превозното средство не е било регистрирано в държавата-членка по местоназначение.

1.  Чрез дерогация от член 13, буква б), точка 13 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*, когато превозното средство се изпраща от една държава членка в друга, за държава членка на риска се счита или държавата членка по регистрация или, от момента на приемане на доставката от купувача, държавата членка по местоназначение, за срок от 30 дни, дори ако превозното средство не е било регистрирано в държавата членка по местоназначение.

2.  В случай че превозното средство е участвало в произшествие през периода, посочен в параграф 1 от настоящия член, но не е било застраховано, органът, посочен в член 10, параграф 1, на държавата-членка по местоназначение отговоря за изплащането на обезщетението, предвидено в член 9.

2.  Държавите членки предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че застрахователните предприятия уведомяват информационния център на държавата членка, в която е регистрирано превозното средство, че са издали застрахователна полица за използването на въпросното превозно средство.

 

__________________

 

* Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

Обосновка

Article 15 on dispatched vehicles was created in order to make it easier for a consumer to buy a vehicle from another Member State without having to seek an insurer from that other Member State. In practice, it does not currently work. Despite this, to delete it would only cancel past attempts to solve this problem without offering a solution. This amendment seeks to address this by giving more options to the consumer, by allowing them to seek insurance either in their home Member State or in the Member State of sale of the vehicle. They will be able to find a solution which works for them for the limited period of time it takes to move the vehicle from one Member State to the Member State of residence of the owner of the vehicle.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 15 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Вмъква се следният член:

 

„Член 15a

 

Отговорност в случай на произшествие с ремарке, теглено от моторно превозно средство

 

В случай на произшествие, причинено от комплект превозни средства, съставени от ремарке, теглено от моторно превозно средство, увреденото лице получава обезщетение от предприятието, което е застраховало ремаркето, когато:

 

– е избрана отделна опция за отговорност на трета страна; както и

 

– ремаркето може да бъде идентифицирано, но моторното превозно средство, което е теглило ремаркето, не може да бъде идентифицирано.

 

Предприятието, което обезщетява увреденото лице в този случай, прибягва до предприятието, което е застраховало теглещото моторно превозно средство, ако това е предвидено в националното законодателство.“

Обосновка

The recognition of a license plate can be an issue in accident with a truck or vehicle with a trailer, where the license plate of the main vehicle is not clearly visible from behind. This can lead to situations where it is impossible to identify the driver. For commercial transport, it is also often the case that the powered vehicle is of a different ownership, and sometimes national registration, than the trailer that is being towered and is subject to individual, unrelated, insurance policies. Therefore, in case of accidents involving a motorized towing vehicle and a trailer and the motorized towing vehicle and the trailer have distinct insurers, the insurer of the trailer should compensate injured parties if the towing vehicle cannot be identified. Nevertheless, the insurer of the trailer has recourse against the insurer of the towing vehicle. This change should bring better protection to injured parties.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2009/103/ЕО

Член 16 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия или органите, посочени във втора алинея — когато вземат предвид удостоверенията за предявени претенции, издадени от други застрахователни предприятия или други органи, посочени във втора алинея — не третират застрахованите по дискриминационен начин, нито увеличават необосновано премиите им поради тяхната националност или единствено въз основа на предходната им държава на пребиваване.

Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия и органите, посочени във втора алинея — когато вземат предвид удостоверенията за предявени претенции, издадени от други застрахователни предприятия или други органи, посочени във втора алинея — не третират застрахованите по дискриминационен начин, нито увеличават необосновано премиите им поради тяхната националност или единствено въз основа на предходната им държава на пребиваване.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2009/103/ЕО

Член 16 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че когато застрахователно предприятие взема предвид удостоверението за предявени претенции при определянето на застрахователните премии, то взема предвид и удостоверенията за предявени претенции, издадени от застрахователни предприятия, установени в други държави членки, като равностойни на тези, издадени от застрахователно предприятие в същата държава членка, и прилага, в съответствие с националното законодателство, всички законови изисквания относно третирането на премиите.

Обосновка

Застрахователите не само не следва извършват дискриминация и да начисляват допълнителни такси на чужденци или на завръщащи се граждани на съответната държава членка, но те следва да третират удостоверението като равностойно на национално удостоверение и да прилагат отстъпки, които биха били на разположение на един иначе идентичен потенциален клиент, както и тези отстъпки, които се изискват от законодателството на дадена държава членка. Остава национална компетентност решението дали дадена държава членка желае да приеме национално законодателство относно системи „бонус/малус“. Тези системи са национални по своята същност без каквито и да било трансгранични елементи, с изключение на факта, че те трябва да се прилагат еднакво за всички на една и съща територия.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2009/103/ЕО

Член 16 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия публикуват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции, когато изчисляват премиите.

Без да се засягат политиките за ценообразуване на застрахователните предприятия, държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия публикуват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции, когато изчисляват премиите.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2009/103/ЕО

Член 16 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28а, параграф 2 за уточняване на съдържанието и формата на удостоверението за предявени претенции, посочено във втората алинея. Това удостоверение съдържа информация за всеки от следните елементи:

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28б за определяне на съдържанието и формата на удостоверението за предявени претенции, посочено във втория параграф. Това удостоверение съдържа най-малкото информация за следните елементи:

a)  данни за идентифициране на застрахователното предприятие, издало удостоверението за предявени претенции;

a)  данни за идентифициране на застрахователното предприятие, издало удостоверението за предявени претенции;

б)  самоличността на застрахования;

б)  самоличността на застрахования, включително дата на раждане, адрес за контакт и когато е приложимо, номер и дата на издаване на свидетелството за управление на моторни превозни средства;

в)  застрахованото моторно превозно средство;

в)  застрахованото моторно превозно средство и регистрационния му номер;

г)  периода на покритие на застрахованото моторно превозно средство;

г)  датата на започване и датата на изтичане на застраховката на превозното средство;

д)  броя и стойността на предявените претенции във връзка с отговорността на трето лице през периода, обхванат от удостоверението за тези предявени претенции.

д)  броя на предявените претенции във връзка с отговорността на трето лице през периода, обхванат от удостоверението за тези предявени претенции, през който притежателят на полицата е бил в нарушение, включително датата и характера на всяка претенция по отношение на имуществените щети или телесните увреждания, и дали претенцията е открита или затворена в момента.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2009/103/ЕО

Член 16 – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Преди да приеме тези делегирани актове, Комисията се консултира с всички съответни заинтересовани страни и се стреми да постигне взаимно съгласие между заинтересованите страни относно съдържанието и формата на удостоверението за предявени претенции.

Обосновка

Удостоверенията са полезни само ако са пригодни за целта и включват информация, която е от значение за определяне на рисковия потенциал на даден титуляр на полица. За да се разбере какво е от значение, Комисията следва да се консултира със заинтересованите страни преди приемането на акт за изпълнение.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 16 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Вмъква се следният член:

 

„Член 16a

 

Инструмент за сравнение на цените

 

1.  Държавите членки гарантират, че потребителите имат безплатен достъп до поне един независим инструмент за сравнение, който им позволява да сравняват и оценяват общите цени и тарифи между доставчиците на задължителната застраховка, посочена в член 3, въз основа на информацията, предоставена от потребителите.

 

2.  Доставчиците на задължителна застраховка предоставят на компетентните органи цялата информация, изисквана за такъв инструмент, и гарантират, че тази информация е толкова точна и актуална, колкото е необходимо, за да се гарантира тази точност. Този инструмент може да включва и допълнителни възможности за застрахователно покритие за моторни превозни средства извън задължителната застраховка съгласно член 3.

 

3.  Въпросният инструмент за сравнение:

 

a)  е функционално независим от доставчиците на услуги, като по този начин се гарантира, че доставчиците на услуги са еднакво третирани в резултатите от търсенето;

 

б)  оповестява ясно собствениците и операторите на инструмента за сравнение;

 

в)  определя ясни, обективни критерии, на които се основава сравнението;

 

г)  използва ясен и недвусмислен език;

 

д) предоставя точна и актуална информация и посочва кога е извършена последната актуализация;

 

е)  е отворен за всеки доставчик на задължителното застраховане, който предоставя съответната информация, и включва широк спектър от оферти, обхващащи значителна част от пазара, а когато представената информация не съдържа пълен обзор на пазара, той дава ясна декларация за това преди показването на резултатите;

 

ж)  предоставя ефективна процедура за докладване за невярна информация;

 

з)  включва декларация, че цените се основават на предоставената информация и че те не са обвързващи за доставчиците на застрахователни услуги.

 

4.  Инструментите за сравнение, които изпълняват изискванията по букви а)—з), биват сертифицирани от компетентните органи/ при поискване от доставчика на инструмента.

 

5.  Комисията се оправомощава да приема делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 28б, за допълване на настоящата директива чрез определяне на формата и функциите на такъв инструмент за сравнение и на категориите информация, която да се предоставя от застрахователните доставчици с оглед на индивидуализирания характер на застрахователните полици.

 

6.  Без да се засяга друго законодателство на Съюза и в съответствие с член 27, държавите членки могат да предвиждат санкции, включително глоби, за операторите на инструменти за сравнение, които подвеждат потребителите или не разкриват ясно техните собственици, както и дали те получават възнаграждение от всеки доставчик на застрахователни услуги.“

Обосновка

Както и в повечето други финансови сектори, потребителите все по-често търсят в интернет застраховки за моторни превозни средства. Това е довело до появата на безбройни уебсайтове за сравнение, които могат да бъдат или да не бъдат балансирани или подвеждащи за потребителите. Както се изисква от други законодателни актове на ЕС, всяка държава членка следва да се стреми да има поне един уебсайт, който да позволява сравнения на офертите. Държавите членки следва също така да могат да санкционират уебсайтове, ако не са ясни по отношение на собствеността и възнаграждението от застрахователните дружества.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 18 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Вмъква се следният член:

 

„Член 18a

 

Достъп до доклади за произшествия

 

Държавите членки гарантират правото на увреденото лице да получи своевременно копие от доклада за произшествието от компетентните органи. В съответствие с националното законодателство, когато дадена държава членка е възпрепятствана да предостави незабавно пълния доклад за произшествието, тя предоставя на увреденото лице редактирана версия до момента, в който стане достъпна пълната версия. Всички редакции на текста следва да бъдат ограничени до тези, които са строго необходими и изисквани за спазване на правото на Съюза или националното право.“

Обосновка

След произшествие е важно увреденото лице да има достъп до изготвения от полицията доклад за произшествието. Понастоящем това не винаги е така и този въпрос не е решен с настоящия член 26. Поради това следва да бъде ясно, че даден доклад за произшествие, дори в редактирана версия, следва да бъде достъпен веднага щом е възможно, за да се даде възможност на увреденото лице да търси обезщетение.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова) – буква a (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 23 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Член 23 се изменя, както следва:

 

a)  вмъква се следният параграф:

 

„1а.  Държавите членки гарантират, че от застрахователните предприятия се изисква да предоставят цялата необходима информация, която се изисква от регистъра, посочен в параграф 1, буква а), включително всички регистрационни номера, обхванати от застрахователна полица, издадена от дадено застрахователно предприятие. Държавите членки изискват от застрахователните предприятия да информират информационния център, когато дадена полица стане невалидна преди датата на изтичане на срока на полицата или по друг начин вече не покрива регистриран номер на превозно средство.“;

Обосновка

Under Article 23, there is an existing requirement that Member States keep a record of all registered vehicles and the insurance policy covering those vehicles. Insurance companies are not however require to declare this information to the information centres. While this information may be available via other government authorities (e.g. Departments of Motor vehicle registration), this may not be the case. More importantly, there is no requirement to declare when a policy insurance is no longer valid for a registered vehicle. There is no evidence that vehicles owners systematic inform authorities when their insurances lapses. Therefore, insurance companies should inform this information directly to Member States and to the national information centre.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова) – буква б (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 23 – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б)  вмъква се следният параграф:

 

„5а.  Държавите членки гарантират, че регистърът, посочен в параграф 1, буква а), се поддържа и актуализира и е изцяло интегриран в базите данни за регистрацията на превозни средства и е достъпен за националните звена за контакт по Директива (ЕС) 2015/413.“;

Обосновка

Проверка на застраховката е възможна само ако регистрационните и застрахователните данни на превозното средство са на разположение на органите, които контролират превозните средства. Тази база данни вече съществува в член 21, но няма изискване за поддържане на тази база данни или за предоставяне на достъп до администраторите на базите данни за регистрацията на превозните средства. Настоящото изменение се отнася до този въпрос.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова) – буква в (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 23 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

в)  параграф 6 се заменя със следното:

6.  Обработката на лични данни, която произтича от параграфи 1 — 5, трябва да се извършва в съответствие с националните разпоредби, приети в изпълнение на Директива 95/46/ЕО.

"6.   Обработката на лични данни, която произтича от параграфи 1 — , се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.“.

Обосновка

След приемането на преразглеждането от 2009 г. на Директивата за автомобилното застраховане (ДАЗ), Общият регламент относно защитата на данните замени Директивата за защита на личните данни и следователно позоваването следва да бъде коригирано.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 г (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 26 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г)  Вмъква се следният член 26a:

 

„Член 26a

 

Органи за изплащане на обезщетения

 

1.  Държавите членки се стремят да гарантират, че органите за изплащане на обезщетения, посочени в членове 10, 10а и 24, се управляват като единна административна единица, която обхваща всички функции на различните органи за изплащане на обезщетения, обхванати от настоящата директива.

 

2.  Когато дадена държава членка не управлява тези органи като единна административна единица, тя уведомява Комисията и другите държави членки за този факт и за мотивите за своето решение.“

Обосновка

С цел опростяване и улесняване, доколкото е възможно, за администрациите, застрахователите и увредените лица, що се отнася до предявяването на искове за обезщетение, следва да се насърчава създаването от страна на държавите членки на единен орган, който да обхваща всички функции на различните органи за изплащане на обезщетения, включени в настоящата директива. Държавите членки следва да бъдат свободни да избират друго, но те следва да уведомяват Комисията за основните причини, поради които те считат, че това е необходимо.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 д (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 26 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5д)  Вмъква се следният член:

 

„Член 26б

 

Давностен срок

 

1.  Държавите членки гарантират наличието на давностен срок от най-малко четири години, който се прилага спрямо действия, свързани с обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в резултат на трансгранични пътнотранспортни произшествия, попадащи в обхвата на член 19 и член 20, параграф 1. Давностният срок започва да тече от деня, в който ищецът е узнал или е имал разумни основания да узнае степента на увреждането, загубата или вредата, нейната причина и самоличността на лицето, което носи отговорността, както и застрахователното предприятие, което е застраховало гражданската отговорност на това лице, или представителя за уреждане на претенции или органа за изплащане на обезщетения, отговарящ за предоставяне на обезщетение и срещу който следва да се предяви претенцията.

 

2.  Държавите членки гарантират, че когато приложимият за претенцията национален закон предвижда давностен срок, по-дълъг от четири години, се прилага този по-дълъг давностен срок.

 

3.  Държавите членки предоставят на Комисията актуална информация относно националните правила за давност за вреди, причинени от пътнотранспортни произшествия. Комисията осигурява обществено достъпно резюме на информацията, предоставена от държавите членки, на всички официални езици на Съюза.“

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 e (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 26 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5е)  Вмъква се следният член:

 

„Член 26в

 

Спиране на действието на давностния срок

 

1.  Държавите членки гарантират, че давностният срок, предвиден в член 26а, временно се спира през периода между предявяването на претенцията от ищеца пред:

 

a)  застрахователното предприятие на лицето, причинило произшествието, или неговия представител за уреждане на претенции, предвидени в членове 21 и 22, или

 

б)  органа за изплащане на обезщетения, предвиден в членове 24 и 25 от настоящата директива, и отхвърлянето на претенцията от страна на ответника.

 

2.  В случай че оставащата част от давностния срок след приключване на срока на временно спиране е по-малък от шест месеца, държавите членки гарантират, че ищецът разполага с минимален период от шест допълнителни месеца, за да образува съдебно производство.

 

3.  Държавите членки гарантират, че ако срокът изтича в събота, неделя или на един от техните официални празнични дни, той се удължава до края на първия следващ работен ден.“

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 ж (нова)

Директива 2009/103/ЕО

Член 26 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5ж)  Вмъква се следният член:

 

„Член 26г

 

Изчисляване на сроковете

 

Държавите членки гарантират, че сроковете, предвидени в настоящата директива, се определят, както следва:

 

a)  изчисляването започва от деня след деня на настъпване на съответното събитие;

 

б)  когато срокът е изразен в години, той изтича през съответната следваща година в същия месец и в същия ден като месеца и деня, на който е настъпило съответното събитие. Когато съответният последващ месец няма съответно число, срокът изтича на последния ден от този месец;

 

в)  сроковете не спират да текат по време на неработните за съда дни.“

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 2009/103/ЕО

Член 28а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28а

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване, създаден с Решение 2004/9/ЕО на Комисията****.Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета*****.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 2009/103/ЕО

Член 28б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 2 и член 10а, параграф 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата, посочена в член 30.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение]. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10а, параграф 7ж, член 16, параграф 5 и член 16а, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение].

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 2009/103/ЕО

Член 28б – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 9, параграф 2 и член 10а, параграф 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 2, член 10а, параграф 7ж, член 16, параграф 5 и член 16а, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 2009/103/ЕО

Член 28в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28в

Член 28в

Оценка

Оценка и преразглеждане

Не по-късно от седем години след датата на транспониране на настоящата директива се извършва оценка на директивата. Комисията съобщава на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет заключенията от тази оценка, придружени с нейните забележки.

Не по-късно от пет години след датата на транспониране на настоящата директива Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад, съдържащ оценка на прилагането на настоящата директива по-специално по отношение на:

 

a)  прилагането по отношение на технологичните разработки, по-специално по отношение на автономните и полуавтономните превозни средства;

 

б)  адекватността на приложното поле, като се вземат предвид рисковете от произшествия, причинени от различни моторни превозни средства, с оглед на възможните промени на пазара, и по-специално що се отнася до високоскоростните леки превозни средства, попадащи в категориите превозни средства, посочени в член 2, параграф 2, букви з), и), й) и к) от Регламент (ЕС) № 168/2013, като електрически велосипеди и segways или електрически скутери, и дали системата за отговорност, която се осигурява, може да удовлетвори бъдещите потребности;

 

в)  насърчаването на застрахователните предприятия да включат в договорите си за застраховане система „бонус/малус“, включително отстъпка чрез „бонус“ при липса на предявени претенции, при която премиите се влияят от удостоверението за предявени претенции на титулярите на полицата.

 

Докладът се придружава от наблюденията на Комисията и ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

(1)

ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 85.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението, внесено от Комисията, има за цел да измени Директивата за автомобилното застраховане (2009/103/ЕО) в пет конкретни области: i) неплатежоспособност на застрахователя; ii) удостоверение за предявени претенции; iii) рискове, произтичащи от управлението на незастраховани МПС; iv) минимални застрахователни суми; и v) приложното поле на Директивата. Докладчикът е съгласен, че като цяло Директивата за автомобилното застраховане остава пригодна за целта, въпреки че в някои области има възможности за подобрение.

Що се отнася до приложното поле на директивата, за което би могло да се счита, че то може да се разглежда като най-често оспорвана част от предложението, докладчикът отбелязва, че след решенията на Съда на ЕС (дела Vnuk C-162/13, Rodrigues de Andrade C-514/16 и Torreiro C-334/16) има известно объркване сред държавите членки във връзка с въпроса кои точно превозни средства попадат в приложното поле на директивата. Това се отнася по-специално за превозни средства като електрически велосипеди, електрически скутери (в т.ч. segways), но също така и превозни средства, използвани например в моторни спортове. Докладчикът счита, че по принцип директивата не следва да обхваща такива превозни средства, тъй като изискването за застраховане на моторни превозни средства би могло да възпрепятства приемането, като например на електрическите велосипеди, или може да увеличи ненужно застрахователните премии за всички превозни средства.

Поради това докладчикът предлага единствено превозните средства, за които се прилагат изискванията за одобрение на типа, да попадат в приложното поле на директивата. Въпреки това държавите членки следва да имат възможността да изискват и други превозни средства да имат задължително застрахователно покритие, ако счетат това за необходимо. Що се отнася до определението за „използване на превозно средство“, докладчикът счита, че е важно да се поясни, че това означава, че превозното средство се използва в трафика както на обществени, така и на частни пътища, но не и в случаите, когато превозното средство се използва изключително в затворена зона, без достъп на широката общественост. Ако обаче такова превозно средство, което се използва както в затворени зони, така и като участник в пътното движение, и следователно е задължено да има застраховка за моторно превозно средство, участва в произшествие в затворено пространство, застрахователят на превозното средство следва да продължи да носи отговорност спрямо увредените лица.

На второ място, докладчикът счита, че разпоредбите относно проверките на застраховките (член 4) остават твърде неясни относно процедурите относно начините, по които тези проверки могат да се извършват от органа на държава членка, който проверява дали дадено превозно средство, регистрирано в друга държава членка, има застрахователно покритие. Докладчикът посочва, че вече съществува софтуерно приложение, наречено „Eucaris“ (Европейска информационна система за превозни средства и свидетелства за управление), което осигурява бърз, сигурен и поверителен обмен между държавите членки на конкретни данни за регистрацията на превозни средства (данни за регистрацията на превозни средства). Това заявление се използва, наред с другото, за трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, съгласно Директива (ЕС) 2015/413. Поради това е целесъобразно приложението Eucaris да бъде също така използвано, за да се проверява дали дадено превозно средство, регистрирано в друга държава членка, има задължително застрахователно покритие. Естествено, трябва да бъдат въведени предпазни мерки за защита на данните, по-специално по отношение на запазването на данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Що се отнася до несъстоятелността на застрахователя (нов член 10а), докладчикът изразява загриженост относно разпоредбата (параграф 2), съгласно която увредените лица не могат да предявяват претенция пред орган за изплащане на обезщетения, ако са предприели действия срещу неплатежоспособното застрахователно предприятие и действието е висящо. По мнение на докладчика това ограничение би било твърде вредно за увреденото лице и не е оправдано, особено ако се вземе предвид продължителността на съдебното производство срещу даден застраховател.

Освен това директивата съдържа член 15 относно изпратените автомобили, който според становището на практикуващите юристи не отразява положението на място. Докладчикът счита, че следователно този член следва да бъде изменен, за да се дава на потребителя възможност да търси застраховане в своята държава членка по произход (държава членка по местоназначение) или в държавата членка, в която е извършена продажбата на превозното средство. Това би осигурило решение за ограниченото време, което е необходимо за изпращане на превозното средство между държавите членки и за регистрирането му в държавата членка на пребиваване на собственика.

Докладчикът предлага също така да се обърне внимание на конкретна ситуация на отговорност в случай на произшествие с ремарке, теглено от моторно превозно средство (нов член 15а). При тези произшествия (в задната част на превозните средства) често може да не е възможно да се види регистрационният номер на основното превозно средство. Освен това ремаркетата и теглещите превозни средства могат да не са регистрирани като собственост на едно и също лице, да имат различни застрахователни полици и дори да бъдат регистрирани в различни държави членки. В такива случаи, когато теглещото превозно средство не може да бъде идентифицирано, увреденото лице следва да бъде обезщетено от застрахователя на ремаркето, който след това може да се обърне към застрахователя на теглещото превозно средство.

Що се отнася до историята на исковете, докладчикът цели да поясни, че доставчиците на застрахователни услуги по принцип следва да третират удостоверенията за предявени претенции, издадени в друга държава членка, по същия начин като националните декларации, за определяне на премии и прилагане на отстъпки, които са на разположение на друг идентичен клиент или са предвидени(задно) от закона на държава членка. Въведени са и някои нови разпоредби по отношение на информацията, която следва да съдържа декларацията за минали периоди. Освен това сега в текста е предвиден независим инструмент за сравняване на цените за потребителите, за да се сравняват цените на доставчиците на задължително застраховане.

За да се дава възможност на увредените лица да търсят обезщетение, директивата задължава държавите членки да създават информационни центрове (член 23), които, наред с другото, водят регистър на регистрационните номера на моторните превозни средства, намиращи се на тяхната територия, както и броя на застрахователните полици, обхващащи използването на тези превозни средства. Докладчикът обаче отбелязва със загриженост, че понастоящем застрахователите не са задължени да информират тези информационни центрове, когато дадена полица вече не е валидна за регистрирано превозно средство, което може да доведе до съхраняването на погрешни данни в регистъра. Поради това регистърът трябва да бъде актуализиран непрестанно и да бъде интегриран изцяло в базите данни за регистрацията на превозни средства, за да се постигне максимална точност на съхраняваната в тях информация.

В Директивата за автомобилното застраховане се изброяват и различни органи за изплащане на обезщетения, чийто мандат е различен, в зависимост от това дали произшествието включва трансграничен елемент (членове 20—26) или не (член 10, нов член 10а). Докладчикът счита, че подобна система следва да бъде опростена, в интерес на публичните органи, застрахователите и увредените лица, които търсят правна защита, и че тези органи следва да се администрират като единна административна единица, която да обхваща всички функции на различните органи за изплащане на обезщетения. Ако държава членка предпочита да държи не управлява тези органи като единна административна единица, тя следва да информира Комисията и другите държави членки за това и да предостави обосновка за своето решение.

Освен това докладчикът също така отбелязва, че след 2009 г., когато бяха консолидирани пет предишни директиви, Директивата за автомобилното застраховане вече съдържа както понятието „жертва“, така и понятието „увредено лице“, докато в настоящата директива се определя само последното. Терминът „увредено лице“ включва както преките, така и непреките жертви (напр. членове на семейството след фатално произшествие). Поради това е целесъобразно текстът да се приведе в съответствие и да се посочва понятието „увредено лице“ във всички разпоредби на текста.

И накрая, докладчикът счита, че е важно да се включи клауза за преразглеждане, за да се направи оценка, не по-късно от пет години след датата на транспониране, дали директивата продължава да е пригодна за целта, по-специално в контекста на технологичното развитие, що се отнася до автономните и полуавтономните превозни средства. Ако е необходимо, тази оценка се придружава от законодателно предложение.

В заключение, докладчикът счита, че изброените по-горе елементи засягат най-важните въпроси, по отношение на които предложението на Комисията и Директивата за автомобилното застраховане трябва да бъдат подобрени, за да се гарантира високо равнище на защита на жертвите на пътнотранспортни произшествия и за да се улесни свободното движение на моторни превозни средства между държавите членки.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (20.12.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

(COM(2018)0336 – C8‑0211/2018 – 2018/0168(COD))

Докладчик по становище: Жоел Бержерон

КРАТКА ОБОСНОВКА

Първата директива на ЕС за автомобилното застраховане датира от 1972 г. Други пет директиви постепенно я укрепиха и допълниха и бяха кодифицирани с Директива 2009/103/ЕО.

В своята работна програма за 2016 г. Комисията обяви оценка на последната. След тази оценка стана ясно, че са необходими редица изменения и адаптации, за да се удовлетвори основната цел на тази директива, а именно защитата на жертвите на трансгранични пътнотранспортни произшествия. Могат да бъдат изтъкнати пет нови въпроса. Случаят на неплатежоспособност на автомобилния застраховател, признаването на удостоверенията за предявени претенции, проверките на застраховките като мярка срещу управлението на незастраховани МПС, хармонизирането на минималните застрахователни суми и, накрая, приложното поле на директивата.

Докладчикът счита, че това предложение за директива отговаря на новите изисквания за защитата на пострадалите при пътнотранспортни произшествия в държави – членки на ЕС, различни от тяхната държава на пребиваване, и пострадали местни граждани при произшествие, причинено от водач от друга държава членка.

Тъй като случаите на неплатежоспособност на застрахователите, по-специално в трансграничен контекст, се увеличават и понякога в някои държави от ЕС процедурите за обезщетяване са дълги и сложни, възможността за създаване на механизъм за навременно и адекватно обезщетяване на жертвите е стъпка напред за докладчика. Действително предложението включва създаването във всяка държава членка на компенсационен фонд, финансиран от националните застрахователи, встъпващ в правата на неплатежоспособния застраховател. При трансгранични ситуации пострадалият ще бъде компенсиран директно от националния фонд на държавата, в която е настъпило произшествието, преди да му бъде извършено възстановяване от компенсационния фонд на държавата на неплатежоспособния застраховател. Тъй като системата на гаранционните фондове вече съществува в много държави членки, разширяването ѝ до всички държави в ЕС под формата на доброволни споразумения е реален напредък за докладчика.

Проектът на Комисията предвижда също така прилагането от страна на застрахователите на еднакво третиране на всички удостоверения за предявени претенции, издадени в ЕС. Докладчикът одобрява мярката на Комисията, която се състои в хармонизиране на удостоверенията за предявени претенции при същевременно задължително въвеждане на едно и също третиране на тези удостоверения, независимо от държавата членка по произход на титуляря на застрахователната полица. Тази мярка въвежда повече равенство между титулярите на застрахователни полици чрез прилагането от страна на застрахователите на еднакво третиране на всички удостоверения за предявени претенции, издадени в Европа. Целта, която трябва да бъде постигната, е действително да има по-малко застрахователни измами и повече прозрачност чрез установяване на автентичността на удостоверенията за предявени претенции.

По отношение на контрола на застраховането, докладчикът счита, че е от съществено значение да се ограничи съществуващата понастоящем забрана и да се даде възможност на държавите членки да извършват неограничаващи движението проверки на доброволна основа. Проверките се считат за неограничаващи, доколкото използваните техники не принуждават превозните средства да спират, не са дискриминационни и са необходими и пропорционални. Докладчикът счита, че предоставянето на държавите членки на възможността да използват цифрови инструменти за разпознаване на регистрационните номера е добра инициатива. Следва да се насърчават всички нови разпоредби за намаляване на управлението на незастраховани МПС.

В предложението за директива се предвижда също така да се гарантират минимални застрахователни суми в случай на повреждане на имущество или телесни повреди, независимо от категорията на съответното превозно средство. Докладчикът напълно подкрепя тази нова разпоредба, при условие че държавите могат да надхвърлят този минимум и че не става въпрос за хармонизиране на застрахователните цени, тъй като това не би било осъществимо днес с оглед на съществуващите икономически неравенства между различните държави от Съюза.

Накрая, що се отнася до приложното поле на директивата, докладчикът подкрепя намерението на Комисията да кодифицира съдебната практика на Съда на Европейските общности чрез дефиниране на понятието „използване на превозни средства“. Тя обаче счита, че приетото определение е все още твърде ограничаващо и може да изключи определен брой превозни средства, които не „служат обикновено като средство за транспорт“, но въпреки това са причина за телесни или материални злополуки. Докладчикът е на мнение, че дейността stricto sensu по превоза на превозното средство не следва да бъде определящ фактор при прилагането на настоящата директива. По-специално превозните средства, използвани в сектора на строителството, развиващи трансгранична дейност, могат следователно да причиняват злополуки. Докладчикът счита, че определението за използване на превозни средства следва да бъде възможно най-широко, за да се гарантира максимална защита на пострадалите при произшествия. Ще бъде внесено изменение по тази точка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Застраховката „Гражданска отговорност“ по отношение на използването на моторни превозни средства (застраховка на автомобилистите) е особено важна за европейските граждани, независимо дали в качеството им на застраховани или на лица, които биха могли да пострадат при произшествие. Тя е от особено значение и за застрахователните предприятия, тъй като представлява важен дял от общо застрахователния сектор в Съюза. Автомобилното застраховане оказва влияние също и върху свободното движение на хора, стоки и превозни средства. Затова то следва да бъде ключова цел в действията на Съюза в сферата на финансовите услуги, за да подсили и обедини вътрешния пазар на автомобилно застраховане.

(1)  Застраховката „Гражданска отговорност“ по отношение на използването на моторни превозни средства (застраховка на автомобилистите) е особено важна за европейските граждани, независимо дали в качеството им на застраховани или на лица, които биха могли да пострадат при произшествие. Тя е от особено значение и за застрахователните предприятия, тъй като представлява важен дял от общо застрахователния сектор в Съюза. Автомобилното застраховане оказва значително влияние също и върху свободното движение на хора, стоки и превозни средства, а оттам и върху вътрешния пазар и Шенгенското пространство. Затова то следва да бъде ключова цел в действията на Съюза в сферата на финансовите услуги, за да подсили и обедини вътрешния пазар на автомобилно застраховане.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Комисията извърши оценка на функционирането на Директива 2009/103/EО на Европейския парламент и на Съвета15, включително на нейната ефикасност, ефективност и съгласуваност с други политики на Съюза. Заключението на оценката беше, че Директива 2009/103/ЕО функционира като цяло добре и в повечето аспекти не се нуждае от изменения. Установени бяха обаче четири области, в които е целесъобразно да се внесат целеви изменения: изплащането на обезщетения на пострадали при произшествия в случай на неплатежоспособност на застрахователното предприятие, минималните задължителни застрахователни суми, извършването от държавите членки на проверки на застраховките на превозни средства и случаите, при които нов застраховател използва удостоверения за предявени претенции от застрахования.

(2)  Комисията извърши оценка на функционирането на Директива 2009/103/EО на Европейския парламент и на Съвета15, включително на нейната ефикасност, ефективност и съгласуваност с други политики на Съюза. Заключението на оценката беше, че Директива 2009/103/ЕО функционира като цяло добре и в повечето аспекти не се нуждае от изменения. Установени бяха обаче четири области, в които е целесъобразно да се внесат целеви изменения: изплащането на обезщетения на пострадали при произшествия в случай на неплатежоспособност на застрахователното предприятие, минималните задължителни застрахователни суми, извършването от държавите членки на проверки на застраховките на превозни средства и случаите, при които нов застраховател използва удостоверения за предявени претенции от застрахования. Освен това е необходимо да бъде въведена задължителна система „бонус-малус“, която застрахователните предприятия да прилагат при изчисляването на застрахователните премии въз основа на удостоверенията за предявени претенции. Тази система представлява стимул за безопасно поведение при шофиране и по този начин увеличава безопасността на движението по пътищата. Освен това тя води до по-справедливи застрахователни премии за потребителите.

_________________

_________________

15 Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11).

15 Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз всички съществуващи и нови моторни превозни средства попадат в приложното поле на Директива 2009/103/ЕО. По отношение по-специално на новите типове превозни средства, като електрическите велосипеди и електрическите скутери (или segways), това обаче не изглежда непременно необходимо. Те са значително по-малки и имат по-ниска максимална скорост, поради което потенциалните щети, които могат да причинят, са по-малки. Именно с оглед на потребността от насърчаване на разработването на нови алтернативни видове транспорт, които заемат по-малко пространство на обществените улици и са по-екологични, изглежда непропорционално недиференцираното прилагане на задължението за сключване на застраховка. Поради това настоящата директива следва да се прилага само за такива превозни средства, за които правото на Съюза предвижда изисквания за безопасност преди одобрението. Все пак произшествия може да настъпят и при използването на тези превозни средства, поради което държавите членки следва да имат възможност да предвидят или запазят разпоредби на национално равнище, в които се предвижда задължение за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ и за превозни средства, които не подлежат на одобрение на типа. Като преследва общите цели за гарантиране на висока степен на защита на жертвите на пътнотранспортни произшествия и за улесняване на свободното движение на хората и превозните средства в Съюза, настоящата директива ще спомогне за повишаване на доверието в единния пазар на автомобилно застраховане, като увеличи правната сигурност при трансграничната продажба на автомобилни застраховки въз основа на свободното предоставяне на услуги, като същевременно намали рисковете, които може да възникнат по време на процеса на изплащане на обезщетенията на пострадалите.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  С настоящата директива се постига подходящ баланс между обществения интерес и евентуалните разходи за публични органи, застрахователи и застраховани, с оглед да се гарантира икономическата ефективност на предложените мерки.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Понастоящем държавите членки следва да се въздържат от извършване на проверки на застраховките на превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или които обичайно се намират на територията на трета държава и влизат на тяхната територия от друга държава членка. Новите технологични разработки дават обаче възможност за извършване на проверки на застраховките на превозни средства без тяхното спиране и следователно без възпрепятстване на свободното движение на хора. Поради това е целесъобразно да бъдат позволени такива проверки на застраховките на превозни средства, при условие че те са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че са част от общата система от проверки на националната територия и не изискват спиране на превозното средство.

(4)  Понастоящем държавите членки се въздържат от извършване на проверки на застраховките на превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или които обичайно се намират на територията на трета държава и влизат на тяхната територия от друга държава членка. Новите технологични разработки, като например технологии за разпознаване на регистрационния номер, дават обаче възможност за дискретно извършване на проверки на застраховките на превозни средства без тяхното спиране и следователно без възпрепятстване на свободното движение на хора. Поради това е целесъобразно да бъдат позволени такива проверки на застраховките на превозни средства, при условие че те са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че са част от общата система от проверки на националната територия и не изискват спиране на превозното средство и гарантират правата, свободите и легитимните интереси на съответното лице.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Управлението на незастраховани МПС, т.е. движението с МПС без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, става все по-голям проблем на територията на Съюза. Разходите са оценени на 870 млн. ЕUR в предявени претенции през 2011 г. за целия Съюз. Следва да се подчертае, че управлението на незастраховани МПС влияе отрицателно върху широк кръг заинтересовани страни, включително пострадали при произшествия, застрахователи, гаранционни фондове и титуляри на полици за автомобилно застраховане.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Ефективната и ефикасната защита на пострадалите при пътнотранспортни произшествия изисква на пострадалите винаги да се изплаща обезщетение за претърпени от тях телесни увреждания или имуществени вреди, независимо от това дали застрахователното предприятие на отговорното лице е платежоспособно, или не. Държавите членки следва поради това да създадат или да определят орган, който осигурява първоначално изплащане на обезщетение за увредените лица, чието обичайно пребиваване е на тяхната територия, и който има правото да изиска възстановяване на изплатеното обезщетение от органа, създаден или определен за същата цел в държавата членка, където е установено застрахователното предприятие, издало полицата за превозното средство на пострадалото лице. За да се избегне обаче предявяването на паралелни претенции, на пострадалите при пътнотранспортни произшествия не следва да се разрешава да представят претенция за обезщетение пред този орган, ако са представили вече претенцията си или са предявили съдебен иск срещу въпросното застрахователно предприятие, този иск е в процес на разглеждане и решението все още се очаква.

(7)  Ефективната и ефикасната защита на пострадалите при пътнотранспортни произшествия изисква на пострадалите винаги да се изплаща обезщетение за претърпени от тях телесни увреждания или имуществени вреди, независимо от това дали застрахователното предприятие на отговорното лице е платежоспособно, или не. Държавите членки следва поради това да създадат или да определят орган, който незабавно осигурява първоначално изплащане на обезщетение за увредените лица, чието обичайно пребиваване е на тяхната територия, и който има правото да изиска възстановяване на изплатеното обезщетение от органа, създаден или определен за същата цел в държавата членка, където е установено застрахователното предприятие, издало полицата за превозното средство на пострадалото лице. За да се избегне обаче предявяването на паралелни претенции, на пострадалите при пътнотранспортни произшествия не следва да се разрешава да представят претенция за обезщетение пред този орган, ако са представили вече претенцията си или са предявили съдебен иск срещу въпросното застрахователно предприятие, този иск е в процес на разглеждане и решението все още се очаква.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Данните за предходните претенции на застрахованите, които искат да сключат нови застрахователни договори със застрахователни предприятия, следва да бъдат лесно проверяеми, за да се улесни признаването на тези предходни претенции, когато се сключва нова застрахователна полица. Необходимо е съдържанието и форматът на удостоверенията за предявени претенции да са едни и същи във всички държави членки, за да се опрости проверката и установяването на тяхната автентичност. Освен това застрахователните предприятия, които вземат под внимание удостоверението за предявени претенции при определянето на премиите на автомобилното застраховане, не трябва да упражняват дискриминация по националност или само въз основа на предишната държава членка на пребиваване на застрахования. За да се даде възможност на държавите членки да проверяват как застрахователните предприятия третират удостоверенията за предявени претенции, тези предприятия следва да оповестяват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции при изчисляване на премиите.

(8)  Данните за предходните претенции на застрахованите, които искат да сключат нови застрахователни договори със застрахователни предприятия, следва да бъдат лесно проверяеми, за да се улесни признаването на тези предходни претенции, когато се сключва нова застрахователна полица. Необходимо е съдържанието и форматът на удостоверенията за предявени претенции да са едни и същи във всички държави членки, за да се опрости проверката и установяването на тяхната автентичност. Освен това застрахователните предприятия следва да прилагат задължителна система „бонус-малус“ при определянето на премиите на автомобилното застраховане. Следва да се вземат предвид удостоверенията за предявени претенции. Не трябва да се упражнява дискриминация по националност или само въз основа на предишната държава членка на пребиваване на застрахования. За да се даде възможност на държавите членки да проверяват как застрахователните предприятия третират удостоверенията за предявени претенции, тези предприятия следва да оповестяват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции при изчисляване на премиите.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Като част от оценката за функционирането на директивата Европейската комисия следва да наблюдава прилагането на директивата, като взема предвид броя на пострадалите, размера на неуредените претенции поради забавяния на плащанията в резултат на трансгранични случаи на неплатежоспособност, размера на минималните застрахователни суми в държавите членки, размера на претенциите, дължими заради управление на незастраховани МПС в условията на трансграничен трафик, и броя на жалбите във връзка с удостоверенията за предявени претенции.

(11)  Като част от оценката за функционирането на директивата Европейската комисия следва да наблюдава прилагането на директивата, като взема предвид броя на пострадалите, размера на неуредените претенции поради забавяния на плащанията в резултат на трансгранични случаи на неплатежоспособност, размера на минималните застрахователни суми в държавите членки, размера на претенциите, дължими заради управление на незастраховани МПС в условията на трансграничен трафик, и броя на жалбите във връзка с удостоверенията за предявени претенции. В контекста на оценката на функционирането на Директива 2009/103/ЕО Комисията следва да прецени и да направи оценка и на това дали с оглед на техническия прогрес, включително увеличаващото се използване на автономни и полуавтономни превозни средства, тази директива продължава да изпълнява предназначението си да защитава пострадалите при пътнотранспортни произшествия, причинени от превозни средства, от неплатежоспособност на застрахователите. Същевременно този мониторинг следва да бъде ориентиран към бъдещето и да се стреми да гарантира постигането на целите на директивата по отношение на новите технологични разработки в сфери като електрическите превозни средства и автономните и полуавтономните превозни средства.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно осигуряване на една и съща минимална защита на пострадалите при пътнотранспортни произшествия навсякъде в Съюза и гарантиране на защитата на пострадалите в случай на неплатежоспособност на застрахователните предприятия, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат, с оглед на последиците от тях, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(12)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно осигуряване на една и съща минимална защита на пострадалите при пътнотранспортни произшествия навсякъде в Съюза, гарантиране на защитата на пострадалите в случай на неплатежоспособност на застрахователните предприятия и гарантиране на еднакво третиране при установяването на автентичността на удостоверенията за предявени претенции от застрахователите по отношение на потенциални титуляри на полици, преминаващи вътрешните граници на ЕС, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат, с оглед на последиците от тях, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В член 2 се добавя нов параграф:

 

„Настоящата директива се прилага само за моторни превозни средства, обхванати от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/858*, Регламент (ЕС) № 167/2013** или Регламент (ЕС) № 168/2013***.

 

* Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).

 

**Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).

 

*** Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).“

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/103/ЕО

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въпреки това те могат да извършват такива проверки на застраховките, при условие че тези проверки са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че

Въпреки това те могат да извършват такива проверки на застраховките, при условие че тези проверки са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че гарантират правата, свободите и легитимните интереси на съответното лице, както и че

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2009/103/ЕО

Член 16 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия или органите, посочени във втора алинея — когато вземат предвид удостоверенията за предявени претенции, издадени от други застрахователни предприятия или други органи, посочени във втора алинея — не третират застрахованите по дискриминационен начин, нито увеличават необосновано премиите им поради тяхната националност или единствено въз основа на предходната им държава на пребиваване.

Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия и органите, посочени във втора алинея — когато вземат предвид удостоверенията за предявени претенции, издадени от други застрахователни предприятия или други органи, посочени във втора алинея — не третират застрахованите по дискриминационен начин, нито увеличават необосновано премиите им поради тяхната националност или единствено въз основа на предходната им държава на пребиваване.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2009/103/ЕО

Член 16 – параграф 2 а а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия и органите, посочени във втора алинея, включват в своите договори за застраховка „Гражданска отговорност“ на моторните превозни средства задължителна система „бонус-малус“, съгласно която размерът на застрахователните вноски на отделните застраховани се изчислява в съответствие с удостоверенията за предявени претенции.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2009/103/ЕО

Член 16 – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия публикуват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции, когато изчисляват премиите.

Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия публикуват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции, когато изчисляват премиите, по-специално и във връзка с прилаганата от тях система „бонус-малус“.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 2009/103/ЕО

Член 28в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от седем години след датата на транспониране на настоящата директива се извършва оценка на директивата. Комисията съобщава на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет заключенията от тази оценка, придружени с нейните забележки.

Не по-късно от пет години след датата на транспониране на настоящата директива се извършва оценка на директивата. В този смисъл се извършва оценка и се преценява по-специално целесъобразността на директивата с оглед на развитието на технологиите във връзка с автономните и полуавтономните превозни средства, дали режимите на отговорност съгласно директивата отчитат новите технологични условия и дали не трябва да се въведе ново нарушение на отговорността, което да се отнася само за опасности, произтичащи от автономни превозни средства, и което същевременно да не е свързан с неконтролирани рискове за отговорност, за да не се възпрепятства използването на нови технологии. Комисията съобщава на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет заключенията от тази оценка, придружени с нейните забележки и когато това е необходимо, от законодателно предложение.

(Техническа грешка: тук става дума за предложението за директива по процедура 2018/0168 (COD) за изменение на Директива 2009/103/ЕО.)

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

Позовавания

COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.6.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Joëlle Bergeron

9.7.2018

Разглеждане в комисия

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

Позовавания

COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Dita Charanzová

19.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.10.2018

21.11.2018

21.1.2019

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Дата на внасяне

28.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

2

0

EFDD

S&D

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Marlene Mizzi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация