Procedure : 2018/0168(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0035/2019

Indgivne tekster :

A8-0035/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0110

BETÆNKNING     ***I
PDF 328kWORD 120k
28.1.2019
PE 629.546v02-00 A8-0035/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Dita Charanzová

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0336),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0211/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... (1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0035/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (motorkøretøjsforsikring) er af særlig betydning for Europas borgere, uanset om de er forsikringstagere eller potentielle ofre for en ulykke. Den har ligeledes væsentlig betydning for forsikringsselskaberne, da den udgør et væsentligt segment af skadesforsikringsmarkedet i Unionen. Motorkøretøjsforsikring har også indflydelse på fri bevægelighed for personer, varer og køretøjer. Det bør derfor være en væsentlig prioritet for Unionens indsats på området for finansielle tjenesteydelser at styrke og konsolidere det indre marked for motorkøretøjsforsikring.

(1)  Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (motorkøretøjsforsikring) er af særlig betydning for Europas borgere, uanset om de er forsikringstagere eller potentielt skadelidte som følge af en ulykke. Den har ligeledes væsentlig betydning for forsikringsselskaberne, da den udgør et væsentligt segment af skadesforsikringsmarkedet i Unionen. Motorkøretøjsforsikring har også en væsentlig indflydelse på fri bevægelighed for personer, varer og køretøjer og dermed på det indre marked og Schengenområdet. Det bør derfor være en væsentlig prioritet for Unionens indsats på området for finansielle tjenesteydelser at styrke og konsolidere det indre marked for motorkøretøjsforsikring.

 

(Hvis dette ændringsforslag vedtages, bør der udarbejdes yderligere ændringer til betragtningerne i denne ændringsretsakt.)

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at korrigere det tilsyn, der skete, da alle motorkøretøjsforsikringsdirektiverne blev lagt sammen i 2009. Nogle artikler omfatter udtrykket "offer", der kun omfatter direkte ofre for en ulykke, mens andre artikler anvender udtrykket "skadelidte", som anses for at omfatte både direkte og indirekte ofre (som f.eks. familiemedlemmer efter en dødsulykke). Udtrykket "skadelidt"/"skadelidte” bør anvendes i hele teksten for at sikre, at alle potentielle krav er omfattet Det skal bemærkes, at mens "offer" ikke er defineret, er udtrykket "skadelidt" defineret i artikel 1.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Kommissionen har foretaget en evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF15, herunder af dets effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng med andre EU-politikker. Konklusionen på evalueringen var, at direktiv 2009/103/EF er velfungerende som helhed, og at der kun er behov for få ændringer. Der blev identificeret fire områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at foretage målrettede ændringer: erstatning til skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens, obligatoriske mindstebeløb for forsikringsdækning, medlemsstaternes kontrol med forsikring af køretøjer og et nyt forsikringsselskabs brug af forsikringstageres erklæringer om erstatningshistorikken.

(2)  Kommissionen har foretaget en evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF15, herunder af dets effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng med andre EU-politikker. Konklusionen på evalueringen var, at direktiv 2009/103/EF er velfungerende som helhed, og at der kun er behov for få ændringer. Der blev identificeret fire områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at foretage målrettede ændringer: erstatning til skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens, obligatoriske mindstebeløb for forsikringsdækning, medlemsstaternes kontrol med forsikring af køretøjer og et nyt forsikringsselskabs brug af forsikringstageres erklæringer om erstatningshistorikken. Ud over disse fire områder bør der med henblik på en bedre beskyttelse af skadelidte indføres nye regler om ansvar i forbindelse med en ulykke, der involverer et påhængskøretøj trukket af et motorkøretøj.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11).

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Visse motorkøretøjer såsom elcykler og segways er mindre af størrelse og derfor mindre tilbøjelige til at forvolde alvorlig skade på personer eller ejendom end andre. Det ville være ude af proportioner og ikke fremtidssikret at medtage dem i anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF, da det ville indebære en forpligtelse til at have en dyr og overdrevent stor forsikringsdækning for disse køretøjer. En sådan situation ville også underminere udbredelsen af disse køretøjer og modvirke innovation, selv om der ikke er fyldestgørende dokumentation for, at disse køretøjer kan forårsage ulykker med skadelidte i samme omfang som andre køretøjer som f.eks. biler eller lastbiler. I overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet bør kravene på EU-plan omfatte de køretøjer, der har potentiale til at forvolde alvorlig skade i en grænseoverskridende kontekst. Det er derfor nødvendigt at begrænse anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF til de køretøjer, som i henhold til EU-bestemmelserne skal opfylde sikkerhedskrav, før de bringes i omsætning, dvs. køretøjer, der er omfattet af en EU-typegodkendelse.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Det er imidlertid vigtigt at give medlemsstaterne mulighed for på nationalt plan at træffe afgørelse om et passende beskyttelsesniveau for parter, der potentielt kan påføres skade af andre køretøjer end dem, der er omfattet af EU-typegodkendelse. Medlemsstaterne bør derfor kunne opretholde eller indføre nye bestemmelser om lovpligtig dækning for brugerne af sådanne andre typer af køretøjer for at beskytte potentielle skadelidte ved en trafikulykke. Hvis en medlemsstat vælger at kræve en sådan forsikringsdækning i form af lovpligtig forsikring, bør den tage hensyn til sandsynligheden for, at et køretøj kan anvendes i en grænseoverskridende situation og behovet for beskyttelse af potentielle skadelidte i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)  Det er også hensigtsmæssigt at udelukke køretøjer, der udelukkende er beregnet til motorsport, fra anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF, da disse køretøjer normalt er dækket af andre former for ansvarsforsikring og ikke er dækket af en lovpligtig motorkøretøjsforsikring, når de udelukkende anvendes til konkurrencer. Eftersom brugen af sådanne køretøjer er begrænset til en kontrolleret bane eller et kontrolleret areal, er sandsynligheden for en ulykke med udenforstående køretøjer eller personer også begrænset. Det er dog vigtigt, at medlemsstaterne bevarer eller indfører nye bestemmelser om lovpligtig dækning af køretøjer, som deltager i motorsportsarrangementer.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3d)  Dette direktiv skaber en passende balance mellem offentlige interesser og potentielle omkostninger for de offentlige myndigheder, forsikringsselskaberne og forsikringstagerne med henblik på at sikre, at de foreslåede foranstaltninger er omkostningseffektive.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 3 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3e)  Udtrykket "færdsel med køretøj" bør omfatte færdsel med et køretøj på offentlig og privat vej. Dette kan omfatte alle indkørsler, parkeringspladser eller ethvert andet tilsvarende område på privat grund, som offentligheden har adgang til. Anvendelse af et køretøj på et lukket areal, hvor offentlig adgang ikke er mulig, bør ikke betragtes som færdsel med køretøj. Dog bør medlemsstaterne for så vidt angår køretøjer, der kan bruges i trafikken på et hvilket som helst tidspunkt og derfor er omfattet af kravet om en lovpligtig forsikring, sikre, at køretøjet er dækket af en forsikringspolice, som dækker potentielle skadelidte i hele kontraktperioden, uanset om køretøjet på ulykkestidspunktet bruges i trafikken eller ej, bortset fra tilfælde, hvor det anvendes i et motorsportsarrangement. Medlemsstaterne bør være i stand til at begrænse en ikke-trafikrelateret forsikringsdækning i tilfælde, hvis der ikke kan være rimelig forventning om dækning, f.eks. i en situation, hvor en traktor, der er impliceret i en ulykke, på ulykkestidspunktet ikke primært fungerede som transportmiddel, men som en arbejdsmaskine, der skulle generere den fornødne drivkraft til at kunne fungere.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 3 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3f)  Køretøjer, der alene benyttes i ikke-trafikale situationer, bør holdes uden for anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF. Medlemsstaterne bør desuden ikke stille krav om forsikring af køretøjer, der er permanent eller midlertidigt afmeldt på grund af manglende mulighed for at blive brugt som transportmiddel, f.eks. fordi de står på et museum, er ved at blive istandsat eller ikke er i brug i et længere tidsrum af andre grunde, f.eks. sæsonbetinget anvendelse.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Medlemsstaterne bør på indeværende tidspunkt afholde sig fra at foretage kontrol med forsikring for køretøjer, der er hjemmehørende på en anden medlemsstats område, og for køretøjer, der er hjemmehørende på et tredjelands område, når de kommer ind på deres område fra en anden medlemsstats område. Ny teknologisk udvikling gør det muligt at foretage kontrol med forsikring for køretøjer uden at standse dem og således uden at gribe ind i personers frie bevægelighed. Der bør derfor kun gives tilladelse til at foretage denne kontrol med forsikring for køretøjer, hvis kontrollen er ikke-diskriminerende, nødvendig og forholdsmæssig, udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område og ikke kræver, at køretøjet standses.

(4)  Medlemsstaterne undlader på indeværende tidspunkt at foretage kontrol med forsikring for køretøjer, der er hjemmehørende på en anden medlemsstats område, og for køretøjer, der er hjemmehørende på et tredjelands område, når de kommer ind på deres område fra en anden medlemsstats område. Ny teknologisk udvikling såsom teknologien for automatisk nummerpladegenkendelse gør det muligt at foretage diskret kontrol med forsikring for køretøjer uden at standse dem og således uden at gribe ind i personers frie bevægelighed. Der bør derfor kun gives tilladelse til at foretage denne kontrol med forsikring for køretøjer, hvis kontrollen er ikke-diskriminerende, nødvendig og forholdsmæssig, udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område, som også anvendes for køretøjer, der er hjemmehørende på den kontrollerende medlemsstats område, ikke kræver, at køretøjet standses og foretages under fuld respekt for den berørte persons rettigheder, frihedsrettigheder og legitime interesser.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  For at et sådant system kan fungere, er der behov for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne for at tillade kontrol af motorkøretøjsforsikring, selv om et køretøj er indregistreret i en anden medlemsstat. Denne udveksling af oplysninger, baseret på det eksisterende Eucaris-system (European Car and Driving License Information System), bør foregå uden forskelsbehandling, da alle køretøjer bør underkastes samme kontrol. De ændringer, der indføres med dette direktiv, vil have begrænsede virkninger for de offentlige myndigheder, da der allerede findes et sådant udvekslingssystem, der anvendes til trafikforseelser.

Begrundelse

Det nuværende Eucaris-system til udveksling af oplysninger bør anvendes til kontrol af forsikringskontrol.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Kørsel uden forsikring, dvs. brug af et motorkøretøj uden en lovpligtig ansvarsforsikring, er et stigende problem i Unionen. Omkostningerne ved kørsel uden forsikring er blevet anslået til 870 mio. EUR i erstatningskrav i 2011 for Unionen som helhed. Det bør understreges, at kørsel uden forsikring har negative konsekvenser for en lang række interesserede parter, herunder ulykkesofre, forsikringsselskaber, garantifonde og motorkøretøjsforsikringstagere.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  I overensstemmelse med disse principper bør medlemsstaterne ikke opbevare data længere end den periode, der er nødvendig for at kontrollere, om et køretøj har en gyldig forsikringsdækning. Når det konstateres, at et køretøj er omfattet, bør alle data vedrørende denne kontrol slettes. Hvis et kontrolsystem ikke er i stand til at fastslå, om et køretøj er forsikret, bør disse data kun opbevares i højst 30 dage, eller indtil køretøjets gyldige forsikringsdækning er påvist, alt efter hvad der er kortest. For køretøjer, for hvilke det er fastslået, at de ikke er dækket af en gyldig forsikring, er det rimeligt at kræve, at disse oplysninger opbevares, indtil eventuelle administrative eller retslige procedurer er afsluttet, og køretøjet er dækket af en gyldig forsikringspolice.

Begrundelse

Scanning af køretøjer vil gøre det muligt for myndighederne at spore personers bevægelser. Dette kan udgøre en krænkelse af deres privatliv. Retten til privatlivets fred bør kun tilsidesættes af legitime grunde. En sådan grund kan være en konstatering af, at et køretøj mangler den nødvendige forsikring. For køretøjer, som har vist sig at være dækket af en motorforsikring (såkaldte ”no hit-køretøjer”), bør dataene imidlertid ikke anvendes til noget andet formål, men slettes inden for et rimeligt tidsrum. Opbevaringstiden bør være af begrænset varighed og fastlægges i lovgivningen i overensstemmelse med anden EU-lovgivning som f.eks. direktivet om e-opkald.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Effektiv beskyttelse af ofre for trafikulykker forudsætter, at disse ofre altid modtager erstatning for personskader og tingsskader, uanset om den ansvarlige parts forsikringsselskab er solvent eller ikke. Medlemsstaterne bør derfor oprette eller udpege et organ, som i første omgang udbetaler erstatning til skadelidte, der normalt er hjemmehørende på deres område, og som har ret til at kræve refusion af denne erstatning fra det organ, der er oprettet eller udpeget til samme formål i den medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt forsikringspolicen for den ansvarlige parts køretøj, har sit etablerede forretningssted. For at undgå, at der fremsættes parallelle erstatningskrav, bør ofre for trafikulykker dog ikke kunne fremsætte erstatningskrav over for dette organ, hvis de allerede har fremsat erstatningskrav eller anlagt søgsmål mod det berørte forsikringsselskab, og dette erstatningskrav og dette søgsmål endnu ikke er færdigbehandlet.

(7)  Effektiv beskyttelse af skadelidte efter trafikulykker forudsætter, at disse skadelidte altid modtager de erstatningsbeløb for personskader og tingsskader, de har ret til, uanset om den ansvarlige parts forsikringsselskab er solvent eller ikke. Medlemsstaterne bør derfor oprette eller udpege et organ, som i første omgang og uden forsinkelse udbetaler erstatning på mindst de beløb, der er fastsat for lovpligtige forsikringer i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/103/EF, eller de af medlemsstaten fastsatte garantigrænser, hvis disse er højere, til skadelidte, der normalt er hjemmehørende på deres område, og som har ret til at kræve refusion af denne erstatning fra det organ, der er oprettet eller udpeget til samme formål i den medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt forsikringspolicen for den ansvarlige parts køretøj, har sit etablerede forretningssted. For at undgå, at der fremsættes parallelle erstatningskrav, bør ofre for trafikulykker dog ikke kunne fremsætte erstatningskrav over for dette organ, hvis de allerede har fremsat erstatningskrav og dette erstatningskrav endnu ikke er færdigbehandlet.

Begrundelse

Selv om en enkeltperson bør forhindres i at søge flere erstatningskrav fra forskellige erstatningsorganer, er der ingen grund til at forhindre disse erstatningskrav, hvis de anlægger søgsmål mod det konkursramte selskab. De kan være mange grunde til, at en enkeltperson kan gå ind i en retssag med et konkursramt selskab, ud over hvad der er dækket af en minimumsmotorkøretøjsforsikring. Samtidig kan konkurssager tage mange år, inden der træffes en endelig afgørelse. Derfor bør der ikke stilles krav om, at et offer for en ulykke skal vente på erstatning. Medlemsstaterne kan naturligvis søge at få denne kompensation tilbagebetalt af enhver kendelse, der er omfattet af en retsafgørelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Erstatningshistorikken for forsikringstagere, som har til hensigt at indgå nye forsikringsaftaler med forsikringsselskaber, bør let kunne autentificeres med henblik på at fremme anerkendelse af en sådan erstatningshistorik, når der indgås en ny forsikringsaftale. For at kunne forenkle verifikation og autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken er det vigtigt, at sådanne erklæringer om erstatningshistorikken har det samme indhold og den samme form i alle medlemsstaterne. Endvidere bør forsikringsselskaber, som tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken ved fastsættelse af motorkøretøjers forsikringspræmier, ikke diskriminere på grund af nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor forsikringstageren tidligere havde sin bopæl. For at gøre det muligt for medlemsstaterne at verificere, hvordan forsikringsselskaberne behandler erklæringer om erstatningshistorikken bør forsikringsselskaber offentliggøre deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.

(8)  Erstatningshistorikken for forsikringstagere, som har til hensigt at indgå nye forsikringsaftaler med forsikringsselskaber, bør let kunne autentificeres med henblik på at fremme anerkendelse af en sådan erstatningshistorik, når der indgås en ny forsikringsaftale. For at kunne forenkle verifikation og autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken er det vigtigt, at sådanne erklæringer om erstatningshistorikken har det samme indhold og den samme form i alle medlemsstaterne. Endvidere bør forsikringsselskaber, som tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken ved fastsættelse af motorkøretøjers forsikringspræmier, ikke diskriminere på grund af nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor forsikringstageren tidligere havde sin bopæl. Endvidere bør forsikringsselskaber behandle en erklæring fra en anden medlemsstat som værende lig med en national opgørelse og anvende enhver rabat, der er til rådighed for en i øvrigt identisk potentiel kunde, og de rabatter, der kræves i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning. Medlemsstaterne bør fortsat frit kunne vedtage national lovgivning om ordninger med "bonus-malus" -systemer, da sådanne systemer er af national karakter uden noget grænseoverskridende element, og beslutningstagningen med hensyn til disse systemer bør derfor i henhold til nærhedsprincippet forblive hos medlemsstaterne. For at gøre det muligt for medlemsstaterne at verificere, hvordan forsikringsselskaberne behandler erklæringer om erstatningshistorikken bør forsikringsselskaber offentliggøre deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.

Begrundelse

Forsikringsselskaber bør ikke forskelsbehandle og opkræve tillægsgebyrer af udlændinge og hjemvendende statsborgere, men de bør behandle erklæringen som værende lig med en indenlandsk erklæring og anvende enhver rabat, der er til rådighed for en i øvrigt identisk potentiel kunde, og de rabatter, der kræves i henhold til en medlemsstats lovgivning. Det forbliver en national kompetence, når en medlemsstat ønsker at vedtage national lovgivning om bonus-malus-systemer. Sådanne systemer er af national karakter uden noget grænseoverskridende element, ud over at de skal anvendes på samme måde på alle i et enkelt område.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende indholdet og formen af erklæringen om erstatningshistorikken. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201120.

udgår

__________________

 

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Med henblik på at få fuldt udbytte af brugen af erklæringer om erstatningshistorikken ved beregning af præmier bør medlemsstaterne tilskynde forsikringsselskaberne til at deltage i gennemsigtige prissammenligningsværktøjer.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at mindstebeløbene følger udviklingen i den økonomiske realitet (og ikke udhules med tiden), bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår justering af disse mindstebeløb for dækning af ansvarsforsikring for motorkøretøjer for at afspejle udviklingen i den økonomiske realitet samt for at definere de proceduremæssige opgaver og proceduremæssige forpligtelser for de organer, der er oprettet med henblik på eller er pålagt den opgave at udbetale erstatning i henhold til artikel 10a, vedrørende refusionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(10)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelse af indholdet og formen af erklæringer om erstatningshistorik. For at sikre, at mindstebeløbene for dækning af ansvarsforsikring for motorkøretøjer følger udviklingen i den økonomiske realitet (og ikke udhules med tiden), bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår justering af disse mindstebeløb samt definitionen af de proceduremæssige opgaver og proceduremæssige forpligtelser for de organer, der er oprettet med henblik på eller er pålagt den opgave at udbetale erstatning i henhold til artikel 10a i direktiv 2009/103/EF, vedrørende refusionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

 

__________________

 

1aEUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Europa-Kommissionen bør som led i evalueringen af dette direktiv overvåge direktivets anvendelse under hensyntagen til antallet af skadelidte, omfanget af udestående erstatningskrav som følge af forsinket udbetaling på tværs af grænser i insolvenssager, omfanget af mindstebeløbene for dækning i medlemsstaterne, omfanget af erstatningskrav som følge af kørsel med uforsikrede køretøjer på tværs af grænser og antallet af klager vedrørende erklæringer om erstatningshistorikken.

(11)  Europa-Kommissionen bør som led i evalueringen af dette direktiv 2009/103/EC overvåge direktivets anvendelse under hensyntagen til antallet af skadelidte, omfanget af udestående erstatningskrav som følge af forsinket udbetaling på tværs af grænser i insolvenssager, omfanget af mindstebeløbene for dækning i medlemsstaterne, omfanget af erstatningskrav som følge af kørsel med uforsikrede køretøjer på tværs af grænser og antallet af klager vedrørende erklæringer om erstatningshistorikken. Kommissionen bør også overvåge og revidere direktiv 2009/103/EF i lyset af den teknologiske udvikling, herunder den øgede brug af selvstændige og delvist autonome køretøjer, for at sikre, at det fortsat tjener sit formål, som er at beskytte potentielle skadelidte ved ulykker, der involverer motorkøretøjer. Den bør endvidere analysere ansvarsordningerne for lette, hurtigtgående køretøjer og en eventuel EU-dækkende løsning for en bonus-malus-ordning.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Målene for dette direktiv, nemlig at sikre ens mindstebeskyttelse af ofre for trafikulykker i hele Unionen og at sikre beskyttelse af skadelidte i tilfælde af forsikringsselskabers insolvens, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres virkninger, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12)  Målene for dette direktiv, nemlig at sikre ens mindstebeskyttelse af skadelidte efter trafikulykker i hele Unionen, at sikre beskyttelse af skadelidte i tilfælde af forsikringsselskabers insolvens og at sikre ligebehandling i forbindelse med forsikringsselskabers autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken for potentielle forsikringstagere, der rejser på tværs af de indre EU-grænser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres virkninger, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Med henblik på at fremme en ensartet behandling af skadelidte efter hændelser, hvor et motorkøretøj er blevet anvendt som våben til at begå en voldsforbrydelse eller terrorhandling, bør medlemsstaterne sikre, at deres erstatningsorganer, som er oprettet i henhold til artikel 10 i direktiv 2009/103/EF, behandler alle erstatningskrav som følge af en sådan forbrydelse eller handling.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1)  Ordet "offer” erstattes af ”skadelidt” og ”ofre” af ”skadelidte” i hele direktivet.

 

(Den endelige ordlyd af "skadelidt" skal afgøres fra sag til sag, baseret på grammatiske behov, og vedtagelsen af dette ændringsforslag vil medføre, at der indføres yderligere tilsvarende ændringer til det ændrede direktiv.)

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at korrigere det tilsyn, der skete, da alle motorkøretøjsforsikringsdirektiverne blev lagt sammen i 2009. Nogle artikler omfatter udtrykket "offer", der kun omfatter direkte ofre for en ulykke, mens andre artikler anvender udtrykket "skadelidte", som anses for at omfatte både direkte og indirekte ofre (som f.eks. familiemedlemmer efter en dødsulykke). Udtrykket "skadelidt"/"skadelidte” bør anvendes i hele teksten for at sikre, at alle potentielle krav er omfattet Det skal bemærkes, at mens "offer" ikke er defineret, er udtrykket "skadelidt" defineret i artikel 1.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a.  "færdsel med køretøj": færdsel med et sådant køretøj, der normalt er bestemt til at tjene som transportmiddel, som er i overensstemmelse med nævnte køretøjs almindelige brug, uanset køretøjets karakteristika og uanset det terræn, hvorpå motorkøretøjet anvendes, og uanset om det er stationært eller i bevægelse."

1a.  "færdsel med køretøj": færdsel med et køretøj i trafikken på en måde, der er i overensstemmelse med køretøjets funktion som transportmiddel på ulykkestidspunktet, uanset køretøjets karakteristika og uanset det terræn, hvorpå motorkøretøjet anvendes, og uanset om det er stationært eller i bevægelse

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 2 – stk. 1 a og 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  I artikel 2 tilføjes følgende stykker:

 

"Dette direktiv finder kun anvendelse på køretøjer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 2018/858*, forordning (EU) nr. 167/2013**eller forordning (EU) nr. 168/2013***.

 

Dette direktiv finder ikke anvendelse på køretøjer, der udelukkende er beregnet til deltagelse i konkurrencesport eller beslægtede sportsaktiviteter i et aflukket område.

 

__________________

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).

 

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).

 

***Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52).”

Begrundelse

Selv om medtagelse af køretøjer, der ikke er typegodkendt, kan øge forsikringsdækningen, vil det også modvirke udbredelsen af alternative køretøjer, f.eks. elcykler, som er bedre for miljøet. Desuden er de fleste godkendte køretøjer, som ikke er typegodkendte, små, og derfor er sandsynligheden for betydelig skade på personer eller ejendom begrænset. Andre former for ansvarsforsikring end motorkøretøjsforsikring bør dække disse ikke-typegodkendte køretøjer. Motorsport er generelt dækket af andre former for forsikring. Tilføjelse af MID-krav vil kun medføre ekstra omkostninger. Forsikringsselskaberne kan også flytte risikoen for sportsbegivenheder til præmierne for normale køretøjsbrugere. Dette vil have en negativ indvirkning på forbrugerne, samtidig med at det medfører begrænsede fordele i form af potentielle ofre for ulykker. Udelukkelsen bør ikke forhindre, at der individuelt kræves tilsvarende forsikringsdækning på medlemsstatsniveau.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b)  I artikel 3 indføjes følgende stykke:

 

"Når et køretøj skal være dækket af en forsikring i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at forsikringen også gælder og dækker skadelidte i forbindelse med ulykker, der indtræffer:

 

a) når køretøjet befinder sig i trafikken og ikke anvendes i overensstemmelse med sin primære funktion, samt

 

b) når køretøjet ikke anvendes i trafikken.

 

Medlemsstaterne kan fastsætte begrænsninger for forsikringsdækningen, når køretøjet ikke anvendes i trafikken, jf. stk. 5, litra b). Denne bestemmelse må kun anvendes som en nødvendig undtagelse, når medlemsstaterne vurderer, at en dækning i sådanne tilfælde vil gå ud over, hvad der med rimelighed kan forventes af en motorkøretøjsforsikring. Bestemmelsen må aldrig anvendes til at omgå de principper og regler, der er fastsat i dette direktiv."

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kan dog føre en sådan kontrol med forsikringer, såfremt denne kontrol ikke er diskriminerende og er nødvendig og forholdsmæssig i forhold til at nå de tilstræbte mål, og

De kan dog føre en sådan kontrol med forsikringer, såfremt denne kontrol ikke er diskriminerende og er nødvendig og forholdsmæssig i forhold til at nå de tilstræbte mål samt garanterer den berørte persons rettigheder, frihedsrettigheder og legitime interesser, og

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område og ikke kræver, at køretøjet standses.

b)  den udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område, som også anvendes for køretøjer, der er hjemmehørende på den kontrollerende medlemsstats område, og ikke kræver, at køretøjet standses.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Med henblik på foretagelse af kontrol med forsikring, som nævnt i stk. 1, giver medlemsstaten de andre medlemsstaters nationale kontaktpunkter adgang til følgende oplysninger i de nationale køretøjsregistre med ret til at foretage automatiseret søgning vedrørende:

 

a)  oplysninger om, hvorvidt et køretøj er dækket af en lovpligtig forsikring

 

b)  oplysninger om et køretøjs ejere eller indehavere, som er relevante for deres ansvarsforsikring, jf. artikel 3.

 

Adgang til disse oplysninger gives via medlemsstaternes nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/413*.

 

__________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EUT L 68 af 13.3.2015, s. 9).

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Det nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, der foretager en forsikringskontrol, skal i forbindelse med en søgning i form af en udgående anmodning anvende et fuldstændigt registreringsnummer. Disse søgninger skal foretages efter procedurerne i kapitel 3 i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA*. Den medlemsstat, der foretager en forsikringskontrol, skal anvende de indhentede oplysninger til at fastslå, om et køretøj er dækket af en gyldig lovpligtig forsikring i henhold til artikel 3 i dette direktiv.

 

__________________

 

*Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

Begrundelse

Udveksling af oplysninger om forsikringer er nødvendig for at opfylde hovedformålet med dette direktiv, bl.a. for at lette den frie bevægelighed for køretøjer mellem medlemsstaterne og fjerne hindringer for et velfungerende integreret marked for motorkøretøjsforsikring. Vi bør desuden anvende det eksisterende Eucaris-system, der er fastsat i Rådets afgørelse 2008/616/RIA, for at sikre, at denne udveksling af oplysninger rent faktisk kan finde sted.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Medlemsstaterne drager omsorg for at sikre og beskytte de indberettede data, så vidt muligt ved hjælp af eksisterende softwareapplikationer som den, der er omhandlet i artikel 15 i afgørelse 2008/616/RIA, og ændrede versioner af disse softwareapplikationer i overensstemmelse med kapitel 3 i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA. De ændrede versioner af softwareapplikationerne skal muliggøre både online-realtidsudveksling og udveksling af serier af oplysninger, således at der ved hjælp af en enkelt meddelelse kan udveksles flere anmodninger eller svar.

Begrundelse

Udveksling af oplysninger om forsikringer er nødvendig for at opfylde hovedformålet med dette direktiv, bl.a. for at lette den frie bevægelighed for køretøjer mellem medlemsstaterne og fjerne hindringer for et velfungerende integreret marked for motorkøretøjsforsikring. Vi bør desuden anvende det eksisterende Eucaris-system, der er fastsat i Rådets afgørelse 2008/616/RIA, for at sikre, at denne udveksling af oplysninger rent faktisk kan finde sted.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a, 1 b og 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne skal navnlig præcisere det nøjagtige formål, henvise til det relevante retsgrundlag, opfylde de relevante sikkerhedskrav og overholde principperne om nødvendighed, proportionalitet og formålsbegrænsning samt fastsætte en rimelig dataopbevaringsperiode.

 

De personoplysninger, der behandles i henhold til denne artikel, må ikke opbevares længere, end det er nødvendigt for at foretage forsikringskontrol. Oplysningerne skal slettes helt, så snart de ikke længere er nødvendige til dette formål. Hvis en forsikringskontrol viser, at et køretøj er dækket af en lovpligtig forsikring, jf. artikel 3, skal den kontrolansvarlige omgående slette de pågældende oplysninger. Hvis det ved en kontrol ikke er muligt at fastslå, om et køretøj er dækket af en lovpligtig forsikring i henhold til artikel 3, skal oplysningerne opbevares i en forholdsmæssig periode på højst 30 dage eller i det tidsrum, der er nødvendigt for at fastslå, om der er forsikringsdækning, alt efter hvad der er kortest.

 

Hvis en medlemsstat fastslår, at et køretøj føres uden lovpligtig forsikring, jf. artikel 3, kan den pålægge sanktioner i overensstemmelse med artikel 27.

Begrundelse

Scanning af køretøjer vil gøre det muligt for myndighederne at spore personers bevægelser. Dette kan udgøre en krænkelse af deres privatliv. Retten til privatlivets fred bør kun fjernes af legitime grunde. En sådan grund kan være en konstatering af, at et køretøj mangler den nødvendige forsikring. For køretøjer, som har vist sig at være dækket af en motorforsikring (såkaldte ”no hit-køretøjer”), bør dataene imidlertid ikke anvendes til noget andet formål, men slettes inden for et rimeligt tidsrum. Opbevaringstiden bør være af begrænset varighed og fastlægges i lovgivningen i overensstemmelse med anden EU-lovgivning som f.eks. direktivet om e-opkald.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  for personskader: 6 070 000 EUR pr. uheld, uanset antallet af skadelidte, eller 1 220 000 EUR pr. skadelidt

a)  for personskader: 6 070 000 EUR pr. uheld, uanset antallet af skadelidte, eller 1 220 000 EUR pr. skadelidt

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  1 220 000 EUR pr. uheld, uanset antallet af skadelidte.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringer    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a)  Artikel 10, stk. 1, første afsnit, affattes således:

Hver medlemsstat opretter eller godkender et organ, der mindst inden for den lovpligtige forsikrings grænser skal erstatte tingsskade og personskade, der forvoldes af et ukendt køretøj, eller et køretøj, for hvilket den i artikel 3 omhandlede lovpligtige forsikring ikke er tegnet.

"Hver medlemsstat opretter eller godkender et organ, der mindst inden for den lovpligtige forsikrings grænser, jf. artikel 9, stk. 1, eller de af medlemsstaten fastsatte garantigrænser, hvis disse er højere, skal erstatte tingsskade og personskade, der forvoldes af et ukendt køretøj eller et køretøj, for hvilket den i stk. 1 omhandlede lovpligtige forsikring ikke er tegnet, herunder i forbindelse med hændelser, hvor et motorkøretøj er blevet anvendt som våben til at begå en voldsforbrydelse eller terrorhandling."

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig, fordi den hænger uløseligt sammen med bestemmelserne i vores ændringsforslag til artikel 10a om beskyttelse af skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens eller manglende samarbejdsvilje.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 10a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10a

Artikel 10a

Beskyttelse af skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens eller et forsikringsselskabs mangel på samarbejde

Beskyttelse af skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens

 

-1.  Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at skadelidte har ret til at kræve erstatning, i det mindste inden for den lovpligtige forsikrings grænser, jf. artikel 9, stk. 1, eller de af medlemsstaten fastsatte garantigrænser, hvis disse er højere, for personskade eller tingsskade forvoldt af et køretøj, som er forsikret af et forsikringsselskab, der befinder sig i en af følgende situationer:

 

a)  forsikringsselskabet er under konkursbehandling, eller

 

b)  forsikringsselskabet er trådt i likvidation som defineret i artikel 268, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF*.

1.  Medlemsstaterne opretter eller godkender et organ, der mindst inden for den lovpligtige forsikrings grænser som omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal udbetale erstatning til skadelidte, der normalt er hjemmehørende på deres område, for personskade eller tingsskade, der forvoldes af et køretøj, som er forsikret af et forsikringsselskab, der befinder sig i en eller flere af følgende situationer:

1.  Hver medlemsstat opretter eller godkender et organ til at yde erstatning til skadelidte, der har sædvanligt opholdssted på deres område, i de situationer, der er nævnt i stk. -1.

a)  forsikringsselskabet er under konkursbehandling

 

b)  forsikringsselskabet er omfattet af likvidation som defineret i artikel 268, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF***

 

c)  forsikringsselskabet eller skadebehandlingsrepræsentanten har ikke givet et begrundet svar på de punkter, der er omhandlet i et erstatningskrav, inden for en frist på tre måneder fra det tidspunkt, hvor skadelidte indgav sit erstatningskrav til dette forsikringsselskab.

 

2.  De skadelidte kan ikke fremsætte erstatningskrav over for det i stk. 1 omhandlede organ, hvis de har fremsat erstatningskrav eller anlagt søgsmål direkte mod forsikringsselskabet, og et sådant krav eller søgsmål endnu ikke er færdigbehandlet.

 

3.  Det i stk. 1 omhandlede organ giver et svarerstatningskravet inden for en frist på to måneder fra det tidspunkt, hvor skadelidte indgav sit erstatningskrav.

3.  Skadelidte kan anmode om erstatning direkte hos det i stk. 1 omhandlede organ. Dette organ skal på grundlag af oplysninger, som den skadelidte har indgivet på dets anmodning, give den skadelidte et begrundet svar vedrørende udbetalingen af en eventuel erstatning senest tre måneder efter datoen for den skadelidtes erstatningsanmodning.

 

Når erstatning er berettiget, skal det i stk. 1 omhandlede organ senest tre måneder efter at have meddelt sit svar udbetale den fulde erstatning til den skadelidte eller, når der er aftalt periodevise betalinger, påbegynde sådanne betalinger.

 

Når en skadelidt har fremsat et erstatningskrav til et forsikringsselskab eller dettes skadebehandlingsrepræsentant, og dette selskab før eller under behandlingen af kravet er kommet i en af de i stk. -1 omhandlede situationer, og skadelidte endnu ikke har modtaget et begrundet svar fra forsikringsselskabet eller dets skadebehandlingsrepræsentant, skal skadelidte kunne genfremsætte sit erstatningskrav over for det i stk. 1 omhandlede organ.

4.  Hvis den skadelidte er bosat i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor det i stk. 1 omhandlede forsikringsselskab er etableret, kan det i stk. 1 omhandlede organ, som har ydet erstatning til denne skadelidte i den medlemsstat, hvor skadelidte er bosat, kræve refusion af den udbetalte erstatning af det i stk. 1 omhandlede organ i den medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt den ansvarlige parts forsikringspolice, er etableret.

4.  Hvis forsikringsselskabet har modtaget tilladelse i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2009/138/EF i en anden medlemsstat end den medlemsstat, for hvilken det i stk. 1 omhandlede organ er kompetent, har dette organ ret til at kræve refusion af den udbetalte erstatning af det i stk. 1 omhandlede organ i den medlemsstat, hvor forsikringsselskabet modtog tilladelsen.

5.  Stk. 1-4 berører ikke:

5.  Stk. -1-4 berører ikke:

a)  medlemsstaternes ret til at tillægge det i stk. 1 omhandlede organs intervention en subsidiær karakter

a)  medlemsstaternes ret til at tillægge det i stk. 1 omhandlede organs intervention en subsidiær karakter

b)  medlemsstaternes ret til at fastlægge regler for regresretten for samme skade mellem:

b)  medlemsstaternes ret til at fastlægge regler for regresretten for samme skade mellem:

i)  det i stk. 1 omhandlede organ

i)  det i stk. 1 omhandlede organ

ii)  den eller de personer, som er ansvarlige for uheldet

ii)  den eller de personer, som er ansvarlige for uheldet

iii)  andre forsikringsselskaber eller organer inden for den sociale sikring, der skal yde skadelidte erstatning.

iii)  andre forsikringsselskaber eller organer inden for den sociale sikring, der skal yde skadelidte erstatning.

6.  Medlemsstaterne må ikke tillade, at det i stk. 1 omhandlede organ fastsætter andre krav om udbetaling af erstatning end dem, der er fastsat i dette direktiv, og navnlig ikke et krav om, at skadelidte bør godtgøre, at den ansvarlige part er ude af stand til at betale eller nægter at betale.

6.  Medlemsstaterne må ikke tillade, at det i stk. 1 omhandlede organ gør udbetalingen af erstatning betinget af en nedsættelse eller af andre krav end dem, der er fastsat i dette direktiv. Navnlig må medlemsstaterne ikke tillade, at det i stk. 1 omhandlede organ gør udbetalingen af erstatning betinget af et krav om, at skadelidte godtgør, at den ansvarlige part eller forsikringsselskabet er ude af stand til at betale eller nægter at betale.

7.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 28b med henblik på at definere de proceduremæssige opgaver og proceduremæssige forpligtelser for de organer, der oprettet og godkendt i henhold til artikel 10a, vedrørende refusionen.

7.  Bestemmelserne i denne artikel får virkning:

 

a)  efter at alle de organer, som medlemsstaterne har oprettet eller godkendt i medfør af stk. 1, har indgået en aftale om deres funktioner og forpligtelser og om fremgangsmåden ved refusion

 

b)  fra en dato, som fastsættes af Kommissionen, når den i tæt samarbejde med medlemsstaterne har konstateret, at den i litra a) omhandlede aftale er indgået."

 

7a.  Skadelidte i henhold til artikel 20, stk. 1, kan i de situationer, der er nævnt i stk. -1, anmode om erstatning hos det i artikel 24 omhandlede erstatningsorgan i deres bopælsmedlemsstat.

 

7b.  Skadelidte kan anmode om erstatning direkte hos erstatningsorganet, som på grundlag af oplysninger, som skadelidte har indgivet på dets anmodning, skal give skadelidte et begrundet svar senest tre måneder efter datoen for skadelidtes erstatningsanmodning.

 

Efter modtagelsen af kravet skal erstatningsorganet meddele, at det har modtaget et erstatningskrav fra skadelidte, til følgende personer eller organer:

 

a)  det forsikringsselskab, der er under konkursbehandling eller trådt i likvidation

 

b)  den likvidator, der er udpeget til det pågældende forsikringsselskab, som defineret i artikel 268, litra f), i direktiv 2009/138/EF

 

c)  erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor ulykken fandt sted, samt

 

d)  erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor forsikringsselskabet har modtaget tilladelsen i henhold til artikel 14 i direktiv 2009/138/EF, hvis den pågældende medlemsstat er en anden end den, hvor ulykken fandt sted.

 

7c.  Efter modtagelsen af de i stk. 7b omhandlede oplysninger skal erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor ulykken fandt sted, underrette erstatningsorganet i skadelidtes bopælsmedlemsstat om, hvorvidt erstatningen fra det i stk. 1 omhandlede organ skal betragtes som subsidiær eller ikke subsidiær. Erstatningsorganet i skadelidtes bopælsmedlemsstat skal tage hensyn til disse oplysninger i forbindelse med ydelse af erstatning.

 

7d.  Det erstatningsorgan, som har ydet erstatning til skadelidte i vedkommendes bopælsmedlemsstat, har ret til at kræve refusion af den udbetalte erstatning fra erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor forsikringsselskabet modtog den i artikel 14 i direktiv 2009/138/EF omhandlede tilladelse.

 

7e.  Sidstnævnte organ indtræder i skadelidtes rettigheder over for det i stk. 1 omhandlede organ, der er etableret i den medlemsstat, hvor forsikringsselskabet modtog den i artikel 14 i direktiv 2009/138/EF omhandlede tilladelse, i det omfang erstatningsorganet i skadelidtes bopælsmedlemsstat ydede erstatning for personskade eller tingsskade.

 

Hver medlemsstat har pligt til at anerkende en sådan indtræden i rettigheder fastsat af en anden medlemsstat.

 

7f.  Aftalen mellem erstatningsorganer som omhandlet i artikel 24, stk. 3, skal indeholde bestemmelser om erstatningsorganernes funktioner, forpligtelser og refusionsprocedurer i medfør af denne artikel.

 

7g.  I mangel af den i stk. 7, litra a), omhandlede aftale eller i mangel af en ændring af aftalen i henhold til stk. 7f senest [to år efter dette ændringsdirektivs ikrafttræden] tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter proceduren i artikel 28b vedrørende proceduremæssige opgaver og proceduremæssige forpligtelser for de organer, der er oprettet eller godkendt i henhold til denne artikel, for så vidt angår refusion eller ændring af aftalen i henhold til artikel 24, stk. 3, eller om nødvendigt begge dele.

 

__________________

 

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

 

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 15

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a)  Artikel 15 affattes således:

Artikel 15

”Artikel 15

Køretøj sendt fra en medlemsstat til en anden

Køretøj sendt fra en medlemsstat til en anden

1.  Når et køretøj sendes fra en medlemsstat til en anden, betragtes, uanset artikel 2, litra d), andet led, i direktiv 88/357/EØF, den medlemsstat, hvor risikoen foreligger, som bestemmelsesmedlemsstat i 30 dage fra det tidspunkt, hvor køber har accepteret leveringen, selv om køretøjet ikke formelt er registreret i bestemmelsesmedlemsstaten.

1.  Når et køretøj sendes fra en medlemsstat til en anden, betragtes, uanset artikel 13, litra b), nr. 13), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF*, den medlemsstat, hvor risikoen foreligger, enten som registreringsmedlemsstat eller, fra det tidspunkt, hvor køber har accepteret leveringen, som bestemmelsesmedlemsstat i 30 dage, selv når køretøjet ikke formelt er registreret i bestemmelsesmedlemsstaten.

2.  Såfremt et køretøj bliver involveret i en ulykke i den i stk. 1 nævnte periode, mens det er uforsikret, skal det organ, hvortil der er henvist i artikel 10, stk. 1, i bestemmelsesmedlemsstaten udrede den erstatning, der er fastsat i artikel 9.

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forsikringsselskaber meddeler informationskontoret i den medlemsstat, hvor køretøjet er registreret, at de har udstedt en forsikringspolice for anvendelsen af det pågældende køretøj.

 

__________________

 

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1)."

Begrundelse

Artikel 15 om køretøjer, der sendes mellem medlemsstater, blev indført for at gøre det lettere for en forbruger at købe et køretøj fra en anden medlemsstat uden at skulle finde et forsikringsselskab fra denne anden medlemsstat. I praksis fungerer dette ikke i øjeblikket. Til trods for dette vil sletning af den kun medføre, at man opgiver tidligere forsøg på at løse dette problem uden at tilbyde en løsning. Dette ændringsforslag søger at afhjælpe dette ved at give forbrugerne mulighed for enten at tegne forsikring i deres hjemland eller i den medlemsstat, hvor køretøjet er blevet solgt. De vil dermed kunne vælge den løsning, som fungerer bedst for dem i den begrænsede tid, det tager at transportere køretøjet fra én medlemsstat til den medlemsstat, hvor ejeren af køretøjet er bosat.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15a

 

Ansvar i tilfælde af en ulykke med et påhængskøretøj trukket af et motorkøretøj

 

I tilfælde af en ulykke forårsaget af et sæt køretøjer, der består af et påhængskøretøj og et trækkende motorkøretøj, skal skadelidte have erstatning af det selskab, der har forsikret påhængskøretøjet, når:

 

- der er tegnet separat ansvarsforsikring, og

 

- påhængskøretøjet, men ikke det motorkøretøj, der trak det, kan identificeres.

 

Det selskab, som i dette tilfælde yder erstatning til skadelidte, skal have regres mod det selskab, der har forsikret det trækkende motorkøretøj, hvis dette er hjemlet i national lovgivning."

Begrundelse

Nummerpladegenkendelse kan være et problem ved et uheld med en lastbil eller et andet køretøj med et påhængskøretøj, hvor det trækkende køretøjs nummerplade ikke er klart synligt bagfra. Dette kan føre til situationer, hvor det er umuligt at identificere føreren. I forbindelse med erhvervsmæssig transport forekommer det desuden ofte, at det trækkende køretøj har en anden ejer og undertiden en anden national registrering end påhængskøretøjet, og køretøjerne er omfattet af individuelle forsikringspolicer uden indbyrdes forbindelse. I tilfælde af uheld, der involverer et trækkende køretøj og en påhængsvogn, og de to køretøjer har særskilte forsikringsselskaber, skal påhængskøretøjets forsikringsselskab derfor yde skadelidte erstatning, hvis det ikke er muligt at identificere det trækkende køretøj. Dog har påhængskøretøjets forsikringsselskab regres over for det trækkende køretøjs forsikringsselskab. Denne ændring bør sikre en bedre beskyttelse af skadelidte.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 16 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaber eller de i andet afsnit omhandlede organer ikke, når de tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken udstedt af andre forsikringsselskaber eller andre organer som omhandlet i andet afsnit, behandler forsikringstagerne på en diskriminerende måde eller forhøjer deres præmier på grund af deres nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor de tidligere havde deres bopæl.

"Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaber og de i andet afsnit omhandlede organer ikke, når de tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken udstedt af andre forsikringsselskaber eller andre organer som omhandlet i andet afsnit, behandler forsikringstagerne på en diskriminerende måde eller forhøjer deres præmier på grund af deres nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor de tidligere havde deres bopæl.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at et forsikringsselskab, når det fastsætter præmier på baggrund af erklæringer om erstatningshistorikken, tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken fra forsikringsselskaber i andre medlemsstater på lige fod med erklæringer udstedt af et forsikringsselskab i den samme medlemsstat og anvender alle lovbestemmelser i national ret vedrørende behandling af præmier.

Begrundelse

Forsikringsselskaber bør ikke forskelsbehandle og opkræve dyrere præmier af udlændinge eller hjemvendte statsborgere, men bør behandle disses erklæring på lige fod med en indenlandsk erklæring og anvende enhver rabat, som en i øvrigt identisk potentiel kunde har ret til, samt de rabatter, der kræves i henhold til en medlemsstats lovgivning. En medlemsstat skal fortsat selv kunne bestemme, om den ønsker at indføre national lovgivning om bonus-malus-systemer. Sådanne systemer er af national karakter uden noget grænseoverskridende element, ud over at de skal anvendes på samme måde på alle i et enkelt område.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 16 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaberne offentliggør deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.

Medlemsstaterne sikrer, uden at dette berører forsikringsselskabernes prispolitik, at forsikringsselskaberne offentliggør deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 16 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 28a, stk. 2), der præciserer indholdet og formen af den i andet afsnit omhandlede erklæring om erstatningshistorikken. Denne erklæring skal indeholde oplysninger om følgende:

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 28b med henblik på at fastlægge indholdet og formen af den i stk. 2 omhandlede erklæring om erstatningshistorikken. Denne erklæring skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

a)  identiteten af det forsikringsselskab, som udsteder erklæringen om erstatningshistorikken

a)  identiteten af det forsikringsselskab, som udsteder erklæringen om erstatningshistorikken

b)  forsikringstagerens identitet

b)  forsikringstagerens identitet, herunder fødselsdato og kontaktadresse og, hvis relevant, nummer og udstedelsesdato for vedkommendes kørekort

c)  det forsikrede køretøj

c)  det forsikrede køretøj og dets VIN-nummer

d)  dækningsperioden for det forsikrede køretøj

d)  begyndelses- og udløbsdato for køretøjets forsikring

e)  antallet og værdien af de fremsatte erstatningskrav fra tredjemand i den periode, som erklæringen om erstatningshistorikken omfatter.

e)  antallet af erklæringer om erstatningskrav fra tredjemand i den periode, som erklæringen om erstatningshistorikken omfatter, hvor forsikringstager havde skylden, herunder datoen for og arten af hvert krav for så vidt angår tings- eller personskade, samt angivelse af, om erstatningskravet stadig er under behandling eller afgjort.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 16 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen hører alle relevante interesserede parter forud for vedtagelsen af sådanne delegerede retsakter og søger at nå frem til en gensidig aftale mellem de interesserede parter om indholdet og formen af erklæringen om erstatningshistorikken.

Begrundelse

Erklæringer er kun nyttige, hvis de er egnede til formålet og indeholder oplysninger, der er relevante for at fastslå risikoen ved en potentiel forsikringstager. For at forstå, hvad der er relevant, bør Kommissionen høre de interesserede parter, inden der vedtages en delegeret retsakt.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 16a

 

Prissammenligningsværktøj

 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne har gratis adgang til mindst ét uafhængigt sammenligningsværktøj, som sætter dem i stand til at sammenligne og vurdere generelle priser og takster mellem udbydere af den lovpligtige forsikring, der er omhandlet i artikel 3, på grundlag af oplysninger fra forbrugerne.

 

2.  Udbydere af lovpligtig forsikring skal give de kompetente myndigheder alle de oplysninger, der kræves til et sådant værktøj, og sikre, at disse oplysninger er så nøjagtige og ajourførte som nødvendigt for at sikre denne nøjagtighed. Et sådant værktøj kan også omfatte andre muligheder for motorkøretøjsforsikring ud over den lovpligtige forsikring, der er omfattet af artikel 3.

 

3.  Sammenligningsværktøjet skal:

 

a)  kunne benyttes uafhængigt af tjenesteudbydere for at sikre, at tjenesteudbydere behandles lige i søgeresultaterne

 

b)  klart oplyse, hvem der ejer og driver sammenligningsværktøjet

 

c)  fastsætte klare, objektive kriterier, som sammenligningen bygger på

 

d)  benytte et enkelt og utvetydigt sprog

 

e) levere præcise og ajourførte oplysninger med angivelse af tidspunktet for den seneste ajourføring

 

f)  være åbent for enhver udbyder af lovpligtig forsikring, der stiller de relevante oplysninger til rådighed, og omfatte en bred vifte af tilbud, der dækker en væsentlig del af markedet, og, såfremt de viste oplysninger ikke giver et fuldstændigt overblik over markedet, en tydelig erklæring herom, inden resultaterne vises

 

g)  sørge for en effektiv procedure til indberetning af ukorrekte oplysninger.

 

h)  indeholde en erklæring om, at priserne er baseret på de modtagne oplysninger og ikke er bindende for forsikringsselskaberne.

 

4.  Sammenligningsværktøjer, der opfylder kravene i litra a) til h), certificeres på anmodning af udbyderen af sammenligningsværktøjet af de kompetente myndigheder.

 

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 28b, der supplerer dette direktiv, ved at fastlægge form og funktioner for et sådant sammenligningsværktøj og de kategorier af oplysninger, som forsikringsudbyderne skal give i lyset af den individualiserede karakter af forsikringspolicer.

 

6.  Med forbehold af anden EU-lovgivning og i overensstemmelse med artikel 27 kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om sanktioner, herunder bøder, for prissammenligningsværktøjer, der vildleder forbrugerne eller ikke klart oplyser om deres ejerskab, og om de modtager vederlag fra en forsikringsudbyder."

Begrundelse

Ligesom det er tilfældet med de fleste andre finansielle sektorer, søger forbrugerne i stigende grad online i forbindelse med motorkøretøjsforsikring. Dette har ført til talrige sammenligningswebsteder, som både kan være afbalancerede eller vildledende for forbrugerne. Som krævet i anden europæisk lovgivning bør hver medlemsstat tilstræbe at have mindst ét websted, som gør det muligt at sammenligne tilbud. Medlemsstaterne bør også kunne sanktionere websteder, hvis de ikke er tydelige med hensyn til deres ejerskab og aflønning fra forsikringsselskaber.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 18a

 

Adgang til ulykkesrapporter

 

Medlemsstaterne sikrer, at den skadelidte har ret til i god tid at få udleveret en kopi af ulykkesrapporten fra de kompetente myndigheder. Når en medlemsstat er forhindret i straks at frigive den fuldstændige ulykkesrapport, skal den i overensstemmelse med national lovgivning give den skadelidte part en redigeret version, indtil hele versionen foreligger. Redigering af teksten bør begrænses til det, der er strengt nødvendigt og nødvendigt for at overholde EU-retten eller national ret.”

Begrundelse

Efter en ulykke er det vigtigt, at skadelidte har adgang til politiulykkesrapporten. Dette er ikke altid tilfældet i dag, og dette problem er ikke blevet løst med den nuværende artikel 26. Det bør derfor være klart, at en uheldsrapport, også en redigeret, bør stilles til rådighed, så snart det er muligt, for at give skadelidte mulighed for at søge erstatning.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt) – litra a (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c)  I artikel 23 foretages følgende ændringer:

 

a)  Følgende stykke indsættes:

 

"1a.  Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaber skal give alle de nødvendige oplysninger, der kræves af det i stk. 1, litra a), omhandlede register, herunder alle registreringsnumre, som er omfattet af en forsikringspolice udstedt af en virksomhed. Medlemsstaterne kræver også, at forsikringsselskaberne underretter informationskontoret, når en police bliver ugyldig, før policen udløber, eller den på anden måde ikke længere omfatter et registreret køretøjsnummer."

Begrundelse

I henhold til artikel 23 er der et eksisterende krav om, at medlemsstaterne fører register over alle registrerede køretøjer og den forsikringspolice, der dækker disse køretøjer. Forsikringsselskaber er imidlertid ikke forpligtet til at indberette disse oplysninger til informationscentrene. Selv om disse oplysninger kan være tilgængelige via andre offentlige myndigheder (f.eks. afdelinger for registrering af motorkøretøjer), er dette måske ikke tilfældet. Endnu vigtigere er det, at der ikke er noget krav om at erklære, hvornår en forsikringspolice ikke længere er gyldig for et registreret køretøj. Der er intet, der tyder på, at køretøjernes ejere systematisk underretter myndighederne, når deres forsikringer bortfalder. Forsikringsselskaberne bør derfor informere medlemsstaterne og det nationale informationscenter direkte om disse oplysninger.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt) – litra b (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  Følgende stykke indsættes:

 

"5a.  Medlemsstaterne sikrer, at det i stk. 1, litra a), omhandlede register føres og ajourføres og er fuldt integreret i køretøjsregistreringsdatabaserne og tilgængelige for de nationale kontaktpunkter i henhold til direktiv (EU) 2015/413.”

Begrundelse

Det er kun muligt at kontrollere forsikring, hvis køretøjsregistreringen og forsikringsoplysningerne er tilgængelige for myndigheder, der kontrollerer køretøjer. Denne database findes allerede i artikel 21, men der er ikke noget krav om at bevare denne database eller at give adgang til oplysninger fra køretøjsregistre. Dette ændringsforslag adresserer dette spørgsmål.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt) – litra c (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 23 – stk. 6

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

c)  Stk. 6 affattes således:

6.  Behandlingen af de personoplysninger, som nævnes i stk. 1 til 5, skal finde sted i overensstemmelse med nationale foranstaltninger truffet i henhold til direktiv 95/46/EF.

"6.   Behandlingen af de personoplysninger, som nævnes i stk. 1 til 5a, skal udføres i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.”.

Begrundelse

Siden vedtagelsen af revisionen i 2009 af MID har den generelle forordning om databeskyttelse erstattet direktivet om databeskyttelse, og henvisningen bør derfor rettes.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 d (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5d)  Som artikel 26a indsættes:

 

"Artikel 26a

 

Erstatningsorganer

 

1.  Medlemsstaterne bestræber sig på at sikre, at de erstatningsorganer, der er omhandlet i artikel 10, 10a og 24, forvaltes som én enkelt administrativ enhed, der omfatter alle funktionerne for de forskellige erstatningsorganer, som er omfattet af dette direktiv.

 

2.  Hvis en medlemsstat ikke forvalter disse organer som en enkelt administrativ enhed, meddeler den dette til Kommissionen og de øvrige medlemsstater sammen med en begrundelse herfor."

Begrundelse

For at forenkle og gøre det så let som muligt for myndigheder, forsikringsselskaber og skadelidte parter at behandle erstatningssager, bør der tilskyndes til, at medlemsstaterne opretter et enkelt organ til dækning af alle de forskellige erstatningsorganers funktioner i dette direktiv. Medlemsstaterne bør frit kunne bestemme andet, men bør underrette Kommissionen om grundene til, at de anser dette for nødvendigt.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 e (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 26 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5e)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 26b

 

Forældelsesfrist

 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der gælder en forældelsesfrist på mindst fire år for sager vedrørende erstatning for personskade og tingsskade som følge af en grænseoverskridende trafikulykke, som henhører under artikel 19 og artikel 20, stk. 2. Forældelsesfristen skal regnes fra den dag, hvor skadelidte blev opmærksom på eller havde rimelig grund til at blive opmærksom på omfanget af skaden eller tabet, årsagen hertil, og identiteten af den ansvarlige og det forsikringsselskab, hvori denne har tegnet ansvarsforsikring, eller af den skadebehandlingsrepræsentant eller det erstatningsorgan, der er ansvarligt for at udbetale erstatning, og som kravet skal rettes mod.

 

2.  Medlemsstaterne sikrer, at når den lovgivning, der finder anvendelse på kravet, anvender en forældelsesfrist, der er længere end fire år, finder en sådan længere forældelsesfrist anvendelse.

 

3.  Medlemsstaterne giver Kommissionen ajourførte oplysninger om deres nationale forældelsesregler for skader forvoldt ved trafikulykker. Kommissionen gør et resumé af medlemsstaternes oplysninger offentligt tilgængeligt på alle officielle EU-sprog."

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 f (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 26 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5f)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 26c

 

Suspension af forældelsesfristen

 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den forældelsesfrist, der er fastsat i artikel 26a, suspenderes i perioden mellem skadelidtes indgivelse af sit erstatningskrav til:

 

a)  skadevolderens forsikringsselskab eller dettes skadebehandlingsrepræsentant i henhold til artikel 21 og 22, eller

 

b)  det i artikel 24 og 25 omhandlede erstatningsorgan og tidspunktet for en afvisning af kravet.

 

2.  Hvis der på tidspunktet for suspensionens ophør resterer mindre end seks måneder af forældelsesfristen, sikrer medlemsstaterne, at skadelidte får mindst seks måneder til at anlægge sag ved en domstol.

 

3.  Medlemsstaterne sikrer, at hvis en frist udløber på en lørdag, en søndag eller en af deres officielle helligdage, forlænges den til udgangen af den næstfølgende arbejdsdag."

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 g (nyt)

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 26 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5g)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 26d

 

Beregning af frister

 

Medlemsstaterne sikrer, at enhver frist, som er fastsat ved dette direktiv, beregnes på følgende måde:

 

a)  fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor den relevante begivenhed indtraf

 

b)  Såfremt fristen er udtrykt i år, udløber fristen det relevante udløbsår i måneden med det samme navn og dagen med det samme nummer som den måned og dag, hvor begivenheden indtraf. Såfremt den pågældende måned i udløbsåret ikke har nogen dag med samme nummer, udløber fristen på den sidste dag i den pågældende måned.

 

c)  Frister suspenderes ikke i domstoles ferier.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 28a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28a

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner oprettet ved Kommissionens afgørelse 2004/9/EF ****. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011*****.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

 

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 28b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 2, og artikel 10a, stk. 7, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den dato, der er omhandlet i artikel 30.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden]. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10a, stk. 7g, artikel 16, stk. 5, og artikel 16a, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden].

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 28b – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 2, og artikel 10a, stk. 7, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 2, artikel 10a, stk. 7g, artikel 16, stk. 5, og artikel 16a, stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 28c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28c

Artikel 28c

Evaluering

Evaluering og revision

Senest syv år efter datoen for gennemførelse af dette direktiv foretages der en evaluering af direktivet. Kommissionen fremsender konklusionerne af evalueringen sammen med sine bemærkninger til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Senest fem år efter datoen for gennemførelse af dette direktiv forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg indeholdende en evaluering af gennemførelsen af dette direktiv, navnlig med hensyn til:

 

a)  direktivets anvendelse for så vidt angår den teknologiske udvikling, navnlig med hensyn til selvkørende og delvist selvkørende køretøjer

 

b)  hvorvidt dets anvendelsesområde er tilstrækkeligt i betragtning af de ulykkesrisici, der er forbundet med forskellige motorkøretøjer, og sandsynligheden af ændringer på markedet, navnlig hvad angår lette, hurtigtgående køretøjer, der er omfattet af de køretøjsklasser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra h), i), j) og k), i forordning (EU) nr. 168/2013, såsom elcykler, segways og elscootere, og hvorvidt den ansvarsordning, det fastsætter, kan forventes at opfylde fremtidens behov .

 

 

c)  forsikringsselskabernes tilskyndelse til at inkludere en bonus-malus-ordning i deres forsikringskontrakter, herunder rabatter i form af bonus for skadefri kørsel, hvor præmiens størrelse påvirkes af forsikringstagerens erklæringer om erstatningshistorikken.

 

Rapporten skal ledsages af Kommissionens bemærkninger og i givet fald af et lovgivningsforslag.

(1)

EUT ...


BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget, som Kommissionen har forelagt, er at ændre direktivet om motorkøretøjsforsikring (2009/103/EF) på fem specifikke områder: (i) insolvent forsikringsselskab (ii) erstatningshistorik (iii) risici på grund af kørsel med køretøjer, der ikke er forsikrede (iv) mindstebeløb for dækning samt (v) udvidelse af direktivets anvendelsesområde. Ordføreren er enig i, at motorkøretøjsforsikringsdirektivet generelt fortsat er egnet til formålet, mens der på visse områder er plads til forbedringer.

Med hensyn til direktivets anvendelsesområde, som muligvis kan betragtes som den mest omstridte del af forslaget, bemærker ordføreren, at Domstolens afgørelser (sagerne Vnuk C-162/13, Rodrigues de Andrade C-514/16 og Torreiro C-334/16) har skabt en vis forvirring blandt medlemsstaterne om, hvilke køretøjer der falder ind under direktivets anvendelsesområde. Dette vedrører navnlig køretøjer som eBikes, segways og elektriske scootere, men også køretøjer, der f.eks. anvendes inden for motorsport. Ordføreren mener, at direktivet i princippet ikke bør omfatte sådanne køretøjer, da kravet om motorkøretøjsforsikring kan være til hinder for indførelse af f.eks. eBikes eller medføre en unødvendig forhøjelse af forsikringspræmierne for alle køretøjer.

Ordføreren har derfor foreslået, at kun køretøjer, der er omfattet af en EU-typegodkendelse, falder ind under dette direktivs anvendelsesområde. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at kræve, at også andre køretøjer skal være omfattet af en obligatorisk forsikring, hvis de finder det nødvendigt. Med hensyn til definitionen af "anvendelse af et køretøj" mener ordføreren, at det er vigtigt at præcisere, at dette indebærer et køretøj, der anvendes i trafikken, både på offentlige og private veje, men ikke i tilfælde, hvor køretøjet udelukkende anvendes i et lukket område uden adgang fra den brede offentlighed. Hvis et sådant køretøj - der både anvendes i lukkede områder og i trafik og derfor er forpligtet til at have en motorkøretøjsforsikring - er involveret i en ulykke i et lukket område, bør forsikringsselskabet for køretøjet stadig være erstatningsansvarlig over for skadelidte.

For det andet mener ordføreren, at bestemmelserne om kontrol af forsikring (artikel 4) fortsat er for vage, hvad angår procedurerne for, hvordan en medlemsstats myndighed kontrollerer, om et køretøj, der er registreret i en anden medlemsstat, har forsikringsdækning. Ordføreren påpeger, at der allerede findes en softwareapplikation, kaldet Eucaris (European Vehicle and Driving Licence Information System), som giver mulighed for en hurtig, sikker og fortrolig udveksling af specifikke oplysninger fra køretøjsregistre mellem medlemsstaterne. Denne applikation anvendes blandt andet til fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelses under direktiv (EU) 2015/413. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Eucarisprogrammet også kan anvendes til at kontrollere, om et køretøj, der er registreret i en anden medlemsstat, har obligatorisk motorkøretøjsforsikring. Det er naturligvis nødvendigt at indføre databeskyttelsesgarantier, navnlig hvad angår lagring af data, i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse.

For så vidt angår forsikringsselskabets insolvens (ny artikel 10a), har ordføreren betænkeligheder med hensyn til bestemmelsen (stk. 2), hvor skadelidte ikke kan fremsætte erstatningskrav over for et erstatningsorgan, hvis de har truffet foranstaltninger over for det insolvente forsikringsselskab, og sagen verserer. Ordføreren mener, at denne begrænsning ville være for skadelig for den forurettede og ikke er berettiget, navnlig hvis man tager i betragtning hvor lang tid en sag mod et forsikringsselskab kan tage.

Desuden indeholder direktivet artikel 15 om afsendte køretøjer, som efter brugeres opfattelse ikke afspejler situationen på stedet. Ordføreren mener, at denne artikel derfor bør ændres for at give forbrugeren et valg med hensyn til at søge forsikring enten i hans eller hendes hjemland (bestemmelsesmedlemsstat) eller i den medlemsstat, hvor køretøjet er blevet solgt. Dette ville give en løsning på den begrænsede tid, der er nødvendig for at sende køretøjet mellem medlemsstaterne og registrere det i ejerens bopælsmedlemsstat.

Ordføreren foreslår også, at der tages stilling til en specifik ansvarssituation i tilfælde af en ulykke, der involverer et påhængskøretøj, der trækkes af et motordrevet køretøj (ny artikel 15a). I sådanne ulykker (bagfra) er det ofte ikke muligt at se hovedkøretøjets nummerplade. Desuden kan påhængskøretøjer og trækkende køretøjer muligvis ikke være registreret hos den samme ejer, have forskellige forsikringspolicer og endog være registreret i forskellige medlemsstater. I sådanne tilfælde, hvor det trækkende køretøj ikke kan identificeres, bør den skadelidte part kompenseres af det forsikringsselskab, som han kan henvende sig til hos det trækkende køretøjs forsikringsselskab.

For så vidt angår erstatningshistorikken søger ordføreren at præcisere, at forsikringsudbydere i princippet bør behandle erklæringer om erstatningshistorikken, der er udstedt i en anden medlemsstat, på lige fod med nationale opgørelser med henblik på at fastsætte præmier og anvende eventuelle rabatter på en anden identisk kunde eller dem, der er fastsat i en medlemsstats lovgivning. Der er også indført en række nye bestemmelser om de oplysninger, som opgørelsen over erstatningshistorikken bør indeholde. Desuden indeholder teksten nu et uafhængigt prissammenligningsværktøj, som giver forbrugerne mulighed for at sammenligne de obligatoriske forsikringspriser.

For at gøre det muligt for skadelidte parter at søge erstatning er medlemsstaterne i henhold til direktivet forpligtet til at oprette informationscentre (artikel 23), der bl.a. fører et register over det antal motorkøretøjer, der er indregistreret på deres område, og antallet af forsikringspolicer, der dækker brugen af disse køretøjer. Ordføreren bemærker imidlertid med bekymring, at der i øjeblikket ikke er nogen forpligtelse for forsikringsselskaberne til at informere disse informationscentre, når en politik ikke længere er gyldig for et registreret køretøj, hvilket kan føre til, at der lagres forkerte data i registret. Registret skal derfor løbende ajourføres og integreres fuldt ud i køretøjsregistre med henblik på at maksimere nøjagtigheden af de oplysninger, der opbevares i registret.

Direktivet om motorkøretøjsforsikring indeholder også en liste over forskellige erstatningsorganer, hvis opgave er forskellig alt efter, om ulykken omfatter et grænseoverskridende element (artikel 20-26) eller ej (artikel 10, nyt 10a). Ordføreren mener, at et sådant system bør forenkles af hensyn til de offentlige myndigheder, forsikringsselskaberne og de skadelidte, der søger erstatning, og disse organer bør forvaltes som en enkelt administrativ enhed, der dækker alle de forskellige erstatningsorganers funktioner. Hvis en medlemsstat foretrækker at holde disse organer adskilt, bør den underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom og begrunde sin beslutning.

Endvidere bemærker ordføreren også, at efter 2009, hvor fem tidligere direktiver blev konsolideret, indeholder direktivet om motorkøretøjsforsikring nu både begreberne "offer" og en skadelidt ", mens det kun er sidstnævnte, der er defineret i direktivet. Udtrykket "skadelidte" anses for at omfatte både direkte og indirekte ofre (som f.eks. familiemedlemmer efter en dødsulykke). Det er derfor hensigtsmæssigt at bringe ordlyden i overensstemmelse med teksten og henvise til "skadelidte" i alle tekstens bestemmelser.

Endelig mener ordføreren, at det er vigtigt at indføje en revisionsklausul med henblik på senest fem år efter gennemførelsesdatoen at vurdere, om direktivet fortsat er egnet til formålet, navnlig i lyset af den teknologiske udvikling inden for autonome og delvist selvkørende køretøjer. Denne evaluering ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag.

Afslutningsvis mener ordføreren, at ovennævnte elementer vedrører de mest relevante punkter, hvor Kommissionens forslag og direktivet om motorkøretøjsforsikring skal forbedres for at sikre et højt beskyttelsesniveau for ofre for ulykker forårsaget af motorkøretøjer og lette den frie bevægelighed for motorkøretøjer mellem medlemsstaterne.


UDTALELSE fra Retsudvalget (20.12.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

Ordfører for udtalelse: Joëlle Bergeron

  KORT BEGRUNDELSE

Det første EU-direktiv om motorkøretøjsforsikring er fra 1972. Siden er der blevet udarbejdet fem andre direktiver for gradvis at styrke og supplere det oprindelige, og de er blevet kodificeret ved direktiv 2009/103/EF.

I sit arbejdsprogram for 2016 bebudede Kommissionen en evaluering af sidstnævnte. Efter denne evaluering viste det sig, at der var behov for en række ændringer og tilpasninger for at opfylde direktivets primære formål, dvs. beskyttelse af ofre for trafikulykker i en grænseoverskridende sammenhæng. Der kan fremhæves fem nye punkter. Insolvente forsikringsselskaber, anerkendelse af erklæringer om erstatningshistorikken, forsikringskontrol med henblik på at bekæmpe kørsel med uforsikrede køretøjer, harmonisering af mindstebeløbet for dækning og endelig direktivets anvendelsesområde.

Ordføreren vurderer, at dette forslag til direktiv imødekommer de nye krav til beskyttelse af ofre for trafikulykker i andre EU-medlemsstater end den, hvor skadelidte er bosat, og ofre for en ulykke forårsaget af en fører fra en anden medlemsstat.

Eftersom der er flere og flere tilfælde af forsikringsselskabers insolvens, navnlig i en grænseoverskridende sammenhæng, og eftersom erstatningsprocedurerne i visse EU-lande nogle gange kan være lange og komplekse, er muligheden for at indføre en mekanisme for hurtig og passende erstatning til ofre efter ordførerens mening et skridt fremad. Forslaget indebærer, at der i hver medlemsstat oprettes et erstatningsorgan, der finansieres af de nationale forsikringsselskaber, og som indtræder i det insolvente forsikringsselskabs sted. I grænseoverskridende situationer vil skadelidte modtage direkte erstatning fra det nationale erstatningsorgan i den stat, hvor ulykken fandt sted, inden denne modtager erstatning fra erstatningsorganet i den stat, hvori det insolvente forsikringsselskab ligger. Eftersom der allerede findes et system med garantifonde i mange medlemsstater, er det efter ordførerens mening et reelt fremskridt at overveje at udvide dette system til at omfatte alle EU's medlemsstater i form af frivillige aftaler.

Kommissionens forslag indeholder også bestemmelser om ligebehandling fra forsikringsselskabernes side af alle erklæringer om erstatningshistorikken, der er udstedt i EU. Ordføreren bifalder Kommissionens tilgang, der består i at harmonisere erklæringen om erstatningshistorikken og samtidig at stille krav om den samme behandling af sådanne erklæringer uanset forsikringstagerens oprindelsesmedlemsstat. Denne foranstaltning bidrager til større lighed mellem forsikringstagerne gennem bestemmelserne om ligebehandling fra forsikringsselskabernes side af alle erklæringer om erstatningshistorikken, der er udstedt i EU. Det mål, der skal opfyldes, er at have færre sager om forsikringssvig og større gennemsigtighed gennem autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken.

For så vidt angår forsikringskontrol mener ordføreren, at det er af afgørende betydning at begrænse det nuværende forbud og give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre diskret kontrol på frivillig basis. Kontrollerne vil blive betragtet som diskrete, såfremt de teknikker, der anvendes, ikke tvinger køretøjer til at standse, ikke er diskriminerende og er nødvendige og forholdsmæssige. Ordføreren mener, at det er et godt initiativ at give medlemsstaterne mulighed for at anvende digitale nummerpladegenkendelsessystemer. Alle nye bestemmelser, der giver mulighed for at begrænse kørsel med uforsikrede køretøjer, bør fremmes.

Forslaget til direktiv har også til formål at sikre mindstebeløb for forsikringsdækning i tilfælde af tingsskade eller personskade, uanset hvilken type køretøj der er tale om. Ordføreren støtter fuldt ud denne nye bestemmelse i det omfang, hvor staterne kan gå videre end dette minimum, og at det ikke er et spørgsmål om at harmonisere forsikringspriser, eftersom dette ikke ville være muligt i dag i lyset af de eksisterende økonomiske forskelle mellem de forskellige EU-lande.

Endelig støtter ordføreren med hensyn til direktivets anvendelsesområde Kommissionens hensigt om at kodificere Domstolens retspraksis ved hjælp af en definition af begrebet "færdsel med køretøj". Hun mener imidlertid, at den fastlagte definition stadig er for begrænset og kan udelukke en række køretøjer, der ikke "normalt er bestemt til at tjene som transportmiddel", men som ikke desto mindre er årsag til uheld, der resulterer i personskade eller materiel skade. Ordføreren vurderer, at køretøjets transportaktivitet i snæver forstand ikke bør være en afgørende faktor ved anvendelsen af dette direktiv. Køretøjer, der navnlig anvendes inden for byggeri, og som kører på tværs af grænserne, kan f.eks. forårsage ulykker. Ordføreren mener, at definitionen af færdsel med køretøjer bør være så bred som mulig for at sikre maksimal beskyttelse af ofrene for ulykker. Der vil blive fremsat et ændringsforslag vedrørende dette punkt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (motorkøretøjsforsikring) er af særlig betydning for Europas borgere, uanset om de er forsikringstagere eller potentielle ofre for en ulykke. Den har ligeledes væsentlig betydning for forsikringsselskaberne, da den udgør et væsentligt segment af skadesforsikringsmarkedet i Unionen. Motorkøretøjsforsikring har også indflydelse på fri bevægelighed for personer, varer og køretøjer. Det bør derfor være en væsentlig prioritet for Unionens indsats på området for finansielle tjenesteydelser at styrke og konsolidere det indre marked for motorkøretøjsforsikring.

(1)  Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (motorkøretøjsforsikring) er af særlig betydning for Europas borgere, uanset om de er forsikringstagere eller potentielle ofre for en ulykke. Den har ligeledes væsentlig betydning for forsikringsselskaberne, da den udgør et væsentligt segment af skadesforsikringsmarkedet i Unionen. Motorkøretøjsforsikring har også en væsentlig indflydelse på fri bevægelighed for personer, varer og køretøjer og dermed på det indre marked og Schengenområdet. Det bør derfor være en væsentlig prioritet for Unionens indsats på området for finansielle tjenesteydelser at styrke og konsolidere det indre marked for motorkøretøjsforsikring.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Kommissionen har foretaget en evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF15, herunder af dets effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng med andre EU-politikker. Konklusionen på evalueringen var, at direktiv 2009/103/EF er velfungerende som helhed, og at der kun er behov for få ændringer. Der blev identificeret fire områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at foretage målrettede ændringer: erstatning til skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens, obligatoriske mindstebeløb for forsikringsdækning, medlemsstaternes kontrol med forsikring af køretøjer og et nyt forsikringsselskabs brug af forsikringstageres erklæringer om erstatningshistorikken.

(2)  Kommissionen har foretaget en evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF15, herunder af dets effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng med andre EU-politikker. Konklusionen på evalueringen var, at direktiv 2009/103/EF er velfungerende som helhed, og at der kun er behov for få ændringer. Der blev identificeret fire områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at foretage målrettede ændringer: erstatning til skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens, obligatoriske mindstebeløb for forsikringsdækning, medlemsstaternes kontrol med forsikring af køretøjer og et nyt forsikringsselskabs brug af forsikringstageres erklæringer om erstatningshistorikken. Forsikringsselskaber bør også indføre en obligatorisk "bonus-malus-ordning", som skal anvendes til beregning af forsikringspræmier på grundlag af erklæringer om erstatningshistorikken. En sådan ordning vil være et incitament til sikker kørsel og således gøre vejtrafikken mere sikker. Den vil også føre til mere retfærdige forsikringspræmier for forbrugerne.

_________________

_________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11).

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  I henhold til EU-Domstolens retspraksis er alle eksisterende og nye typer af motorkøretøjer i princippet omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF. Især hvad angår nye typer køretøjer, f.eks. elcykler, elscootere og segways, synes dette ikke at være absolut nødvendigt. De er meget mindre og har en lavere maksimal hastighed, hvilket betyder, at deres skadespotentiale ikke er så stort. Den udifferentierede anvendelse af en obligatorisk forsikring forekommer uforholdsmæssig, især i betragtning af behovet for at fremme udviklingen af nye alternative transportformer, som bruger et mindre offentligt vejareal og er mere miljøvenlige. Dette direktiv bør følgelig kun finde anvendelse på køretøjer, som i henhold til EU-retten skal opfylde sikkerhedskrav som en betingelse for godkendelse. Der kan naturligvis også ske ulykker, når sådanne køretøjer anvendes, og derfor bør medlemsstaterne frit kunne vedtage eller opretholde regler på nationalt plan, som også omhandler ansvarsforsikring for køretøjer, der ikke kræver typegodkendelse. Ved at opfylde de generelle mål om at sikre et højt beskyttelsesniveau for ofre for trafikulykker og om at lette den frie bevægelighed for personer og køretøjer i hele Unionen vil dette direktiv bidrage til at forbedre tilliden til det indre marked for motorkøretøjsforsikring ved at øge retssikkerheden i forbindelse med grænseoverskridende salg af motorkøretøjsforsikring baseret på den frie udveksling af tjenesteydelser og samtidig mindske de risici, der kan opstå i forbindelse med erstatning til ofre.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Dette direktiv skaber en passende balance mellem offentlige interesser og potentielle omkostninger for de offentlige myndigheder, forsikringsselskaberne og forsikringstagerne med henblik på at sikre, at de foreslåede foranstaltninger er omkostningseffektive.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Medlemsstaterne bør på indeværende tidspunkt afholde sig fra at foretage kontrol med forsikring for køretøjer, der er hjemmehørende på en anden medlemsstats område, og for køretøjer, der er hjemmehørende på et tredjelands område, når de kommer ind på deres område fra en anden medlemsstats område. Ny teknologisk udvikling gør det muligt at foretage kontrol med forsikring for køretøjer uden at standse dem og således uden at gribe ind i personers frie bevægelighed. Der bør derfor kun gives tilladelse til at foretage denne kontrol med forsikring for køretøjer, hvis kontrollen er ikke-diskriminerende, nødvendig og forholdsmæssig, udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område og ikke kræver, at køretøjet standses.

(4)  Medlemsstaterne afholder sig på indeværende tidspunkt fra at foretage kontrol med forsikring for køretøjer, der er hjemmehørende på en anden medlemsstats område, og for køretøjer, der er hjemmehørende på et tredjelands område, når de kommer ind på deres område fra en anden medlemsstats område. Ny teknologisk udvikling, som f.eks. teknologi til nummerpladegenkendelse, gør det muligt at foretage diskret kontrol med forsikring for køretøjer uden at standse dem og således uden at gribe ind i personers frie bevægelighed. Der bør derfor kun gives tilladelse til at foretage denne kontrol med forsikring for køretøjer, hvis kontrollen er ikke-diskriminerende, nødvendig og forholdsmæssig, udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område og ikke kræver, at køretøjet standses, og hvis kontrollen garanterer den berørte persons rettigheder, frihedsrettigheder og legitime interesser.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Kørsel med uforsikrede køretøjer, dvs. kørsel med et motorkøretøj uden en obligatorisk ansvarsforsikring for motorkøretøjer, er et stigende problem inden for Unionen. Omkostningerne er anslået til 870 mio. EUR i erstatningskrav i 2011 for Unionen som helhed. Det bør understreges, at kørsel med uforsikrede køretøjer har negative konsekvenser for en lang række interesserede parter, herunder skadelidte, forsikringsselskaber, garantifonde og motorkøretøjsforsikringstagere.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Effektiv beskyttelse af ofre for trafikulykker forudsætter, at disse ofre altid modtager erstatning for personskader og tingsskader, uanset om den ansvarlige parts forsikringsselskab er solvent eller ikke. Medlemsstaterne bør derfor oprette eller udpege et organ, som i første omgang udbetaler erstatning til skadelidte, der normalt er hjemmehørende på deres område, og som har ret til at kræve refusion af denne erstatning fra det organ, der er oprettet eller udpeget til samme formål i den medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt forsikringspolicen for den ansvarlige parts køretøj, har sit etablerede forretningssted. For at undgå, at der fremsættes parallelle erstatningskrav, bør ofre for trafikulykker dog ikke kunne fremsætte erstatningskrav over for dette organ, hvis de allerede har fremsat erstatningskrav eller anlagt søgsmål mod det berørte forsikringsselskab, og dette erstatningskrav og dette søgsmål endnu ikke er færdigbehandlet.

(7)  Effektiv beskyttelse af ofre for trafikulykker forudsætter, at disse ofre altid modtager erstatning for personskader og tingsskader, uanset om den ansvarlige parts forsikringsselskab er solvent eller ikke. Medlemsstaterne bør derfor oprette eller udpege et organ, som i første omgang og uden forsinkelser udbetaler erstatning til skadelidte, der normalt er hjemmehørende på deres område, og som har ret til at kræve refusion af denne erstatning fra det organ, der er oprettet eller udpeget til samme formål i den medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt forsikringspolicen for den ansvarlige parts køretøj, har sit etablerede forretningssted. For at undgå, at der fremsættes parallelle erstatningskrav, bør ofre for trafikulykker dog ikke kunne fremsætte erstatningskrav over for dette organ, hvis de allerede har fremsat erstatningskrav eller anlagt søgsmål mod det berørte forsikringsselskab, og dette erstatningskrav og dette søgsmål endnu ikke er færdigbehandlet.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Erstatningshistorikken for forsikringstagere, som har til hensigt at indgå nye forsikringsaftaler med forsikringsselskaber, bør let kunne autentificeres med henblik på at fremme anerkendelse af en sådan erstatningshistorik, når der indgås en ny forsikringsaftale. For at kunne forenkle verifikation og autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken er det vigtigt, at sådanne erklæringer om erstatningshistorikken har det samme indhold og den samme form i alle medlemsstaterne. Endvidere bør forsikringsselskaber, som tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken ved fastsættelse af motorkøretøjers forsikringspræmier, ikke diskriminere på grund af nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor forsikringstageren tidligere havde sin bopæl. For at gøre det muligt for medlemsstaterne aat verificere, hvordan forsikringsselskaberne behandler erklæringer om erstatningshistorikken bør forsikringsselskaber offentliggøre deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.

(8)  Erstatningshistorikken for forsikringstagere, som har til hensigt at indgå nye forsikringsaftaler med forsikringsselskaber, bør let kunne autentificeres med henblik på at fremme anerkendelse af en sådan erstatningshistorik, når der indgås en ny forsikringsaftale. For at kunne forenkle verifikation og autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken er det vigtigt, at sådanne erklæringer om erstatningshistorikken har det samme indhold og den samme form i alle medlemsstaterne. Endvidere bør forsikringsselskaber anvende en obligatorisk "bonus-malus-ordning" ved fastsættelse af motorkøretøjers forsikringspræmier. Der bør tages hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken. Der bør ikke være nogen forskelsbehandling på grund af nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor forsikringstageren tidligere havde sin bopæl. For at gøre det muligt for medlemsstaterne at verificere, hvordan forsikringsselskaberne behandler erklæringer om erstatningshistorikken bør forsikringsselskaber offentliggøre deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Europa-Kommissionen bør som led i evalueringen af dette direktiv overvåge direktivets anvendelse under hensyntagen til antallet af skadelidte, omfanget af udestående erstatningskrav som følge af forsinket udbetaling på tværs af grænser i insolvenssager, omfanget af mindstebeløbene for dækning i medlemsstaterne, omfanget af erstatningskrav som følge af kørsel med uforsikrede køretøjer på tværs af grænser og antallet af klager vedrørende erklæringer om erstatningshistorikken.

(11)  Europa-Kommissionen bør som led i evalueringen af dette direktiv overvåge direktivets anvendelse under hensyntagen til antallet af skadelidte, omfanget af udestående erstatningskrav som følge af forsinket udbetaling på tværs af grænser i insolvenssager, omfanget af mindstebeløbene for dækning i medlemsstaterne, omfanget af erstatningskrav som følge af kørsel med uforsikrede køretøjer på tværs af grænser og antallet af klager vedrørende erklæringer om erstatningshistorikken. I forbindelse med evalueringen af, hvordan direktiv 2009/103/EF fungerer, bør Kommissionen også undersøge og vurdere, om dette direktiv i lyset af den teknologiske udvikling, herunder den stigende anvendelse af autonome og halvautonome køretøjer, fortsat tjener sit formål om at beskytte ofre for trafikulykker mod forsikringsselskabers insolvens ved ulykker forårsaget af køretøjer. Samtidig bør denne overvågning fremtidssikres og søge at sikre, at direktivets mål opfyldes med hensyn til ny teknologisk udvikling på områder som elektriske køretøjer og autonome og halvautonome køretøjer.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Målene for dette direktiv, nemlig at sikre ens mindstebeskyttelse af ofre for trafikulykker i hele Unionen og at sikre beskyttelse af skadelidte i tilfælde af forsikringsselskabers insolvens, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres virkninger, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12)  Målene for dette direktiv, nemlig at sikre ens mindstebeskyttelse af ofre for trafikulykker i hele Unionen, at sikre beskyttelse af skadelidte i tilfælde af forsikringsselskabers insolvens og at sikre ligebehandling i forbindelse med forsikringsselskabers autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken for potentielle forsikringstagere, der rejser på tværs af de indre EU-grænser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres virkninger, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

 

"Dette direktiv finder kun anvendelse på køretøjer, der er omfattet af forordning (EU) 2018/858*, forordning (EU) nr. 167/2013** eller forordning (EU) nr. 168/2013***.

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).

 

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).

 

***Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52)."

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kan dog føre en sådan kontrol med forsikringer, såfremt denne kontrol ikke er diskriminerende og er nødvendig og forholdsmæssig i forhold til at nå de tilstræbte mål, og

De kan dog føre en sådan kontrol med forsikringer, såfremt denne kontrol ikke er diskriminerende og er nødvendig og forholdsmæssig i forhold til at nå de tilstræbte mål samt garanterer den berørte persons rettigheder, frihedsrettigheder og legitime interesser, og

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaber eller de i andet afsnit omhandlede organer ikke, når de tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken udstedt af andre forsikringsselskaber eller andre organer som omhandlet i andet afsnit, behandler forsikringstagerne på en diskriminerende måde eller forhøjer deres præmier på grund af deres nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor de tidligere havde deres bopæl.

Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaber og de i andet afsnit omhandlede organer ikke, når de tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken udstedt af andre forsikringsselskaber eller andre organer som omhandlet i andet afsnit, behandler forsikringstagerne på en diskriminerende måde eller forhøjer deres præmier på grund af deres nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor de tidligere havde deres bopæl.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 16 – stk. 2 a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaber og de i andet afsnit omhandlede organer indfører en obligatorisk "bonus-malus-ordning" i deres ansvarsforsikring for motorkøretøjer, som beregner forsikringspræmiernes størrelse for hver enkelt forsikringstager i overensstemmelse med erklæringerne om erstatningshistorikken.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 16 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaberne offentliggør deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.

Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaberne offentliggør deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier, især også i forhold til den "bonus-malus-ordning", de anvender.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2009/103/EF

Artikel 28c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest syv år efter datoen for gennemførelse af dette direktiv foretages der en evaluering af direktivet. Kommissionen fremsender konklusionerne af evalueringen sammen med sine bemærkninger til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Senest fem år efter datoen for gennemførelse af dette direktiv foretages der en evaluering af direktivet. Navnlig skal det vurderes, om dette direktiv er hensigtsmæssigt for så vidt angår den teknologiske udvikling inden for autonome og halvautonome køretøjer, og det skal undersøges, om dette direktivs ansvarsordning tager hensyn til de nye teknologiske forhold, eller om der bør indføres en ny lovovertrædelse, der indebærer objektivt ansvar, og som udelukkende er baseret på autonome køretøjer som en farekilde, og som samtidig ikke indebærer ukontrollerede ansvarsrisici for ikke at stå i vejen for anvendelsen af nye teknologier. Kommissionen fremsender konklusionerne af evalueringen sammen med sine bemærkninger til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og vedlægger, hvis det er nødvendigt, et lovgivningsmæssigt forslag.

(Teknisk fejl: det omhandlede direktiv er et forslag til direktiv 2018/0168 (COD) om ændring af direktiv 2009/103/EF.)

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

Referencer

COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Joëlle Bergeron

9.7.2018

Behandling i udvalg

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

Referencer

COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)

Dato for høring af EP

24.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

11.6.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Dita Charanzová

19.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.10.2018

21.11.2018

21.1.2019

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Dato for indgivelse

28.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

2

0

EFDD

S&D

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Marlene Mizzi

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse