Menetlus : 2018/0189(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0036/2019

Esitatud tekstid :

A8-0036/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0361

RAPORT     ***I
PDF 251kWORD 103k
28.1.2019
PE 631.792v02-00 A8-0036/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Virginie Rozière

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0365),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0383/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, keskkonnakomisjoni, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A8-0036/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Selleks et liit saaks täiel määral teostada oma ainupädevust ühise kaubanduspoliitika valdkonnas, ühineb ta vastavalt nõukogu otsusele (EL) …/…2 päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (edaspidi „Genfi redaktsioon“)3. Genfi redaktsiooni osalised on päritolunimetuste kaitset ja nende rahvusvahelist registreerimist käsitleva 31. oktoobri 1958. aasta Lissaboni kokkuleppega4 loodud eriliidu liikmed. Vastavalt otsuse (EL)…/… artiklile 3 esindab eriliidus liitu komisjon.

(1)  Selleks et liit saaks täiel määral teostada oma ainupädevust ühise kaubanduspoliitika valdkonnas ning täielikult täita Maailma Kaubandusorganisatsiooni intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide (TRIPS) lepingust tulenevaid kohustusi, ühineb ta vastavalt nõukogu otsusele (EL) …/…2 päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (edaspidi „Genfi redaktsioon“). Genfi redaktsiooni osalised on päritolunimetuste kaitset ja nende rahvusvahelist registreerimist käsitleva 31. oktoobri 1958. aasta Lissaboni kokkuleppega loodud eriliidu liikmed. Vastavalt otsuse (EL)…/… artiklile 3 esindab eriliidus liitu komisjon.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 ELT C […], […], lk […].

3 ELT C […], […], lk […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Euroopa Parlament võttis 6. oktoobril 2015 vastu resolutsiooni (võimaluste kohta Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele), milles ta esitas oma seisukohad kõnealuses valdkonnas.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga peaks komisjon esimese sammuna esitama Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) taotluse registreerida liidu territooriumilt pärit ja liidus kaitstud geograafiliste tähiste loetelu nende registris (edaspidi „rahvusvaheline register“). Sellise loetelu koostamise kriteeriumide puhul, nagu see on kohane mõne liidu kahepoolse ja piirkondliku lepingu puhul, mis on seotud geograafiliste tähiste kaitsega, tuleks eelkõige võtta arvesse toodangu väärtust ja ekspordiväärtust, muude lepingute kohast kaitset, väärkasutamist või selle võimalikkust asjaomastes kolmandates riikides.

(4)  Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga peaks komisjon esimese sammuna esitama Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) taotluse registreerida liidu territooriumilt pärit ja liidus kaitstud geograafiliste tähiste loetelu nende registris (edaspidi „rahvusvaheline register“), tehes seejuures tihedat koostööd liikmesriikide, kutseorganisatsioonide ja asjaomaste tootjatega. Seega, selleks et komisjon saaks sellise loetelu koostada, peaks liikmesriik, huvitatud tootjarühm või liidus kaitstud ja registreeritud geograafilist tähist kasutav üksiktootja teatama komisjonile nende geograafiliste tähiste nimed, mis nende arvates tuleks kõnealusesse loetelusse kanda. Komisjon peaks lisama need geograafilised tähised kõnealusesse loetelusse. Kuid komisjonil peaks siiski olema õigus mitte nõustuda konkreetse geograafilise tähise lisamisega liidu territooriumilt pärinevate ja kaitstud geograafiliste tähiste loetellu lähtudes kriteeriumidest, mida sageli kasutatakse mõne liidu kahepoolse ja piirkondliku lepingu puhul, mis on seotud geograafiliste tähiste kaitsega, eelkõige toodangu väärtus ja ekspordiväärtus, muude lepingute kohane kaitse, väärkasutamine või selle võimalikkus asjaomastes kolmandates riikides, ning komisjon peaks oma otsust põhjendama. Lisaks peaks loetelu hõlmama kõiki geograafilisi tähiseid, mille suhtes praegu kohaldatakse liidu õiguse kohast kaitset ning mis on kantud rahvusvahelisse registrisse nende liikmesriikide poolt, kes olid eriliidu liikmed enne liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Selleks et tagada, et liidus kaitstud ja registreeritud täiendavad geograafilised tähised registreeritakse rahvusvahelises registris, on asjakohane lubada, et komisjon saaks hiljem selliste täiendavate geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreerimise taotlusi esitada kas omal algatusel või liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade taotlusel või erandjuhtudel üksiktootja taotlusel.

(5)  Selleks et tagada, et liidus kaitstud ja registreeritud täiendavad geograafilised tähised registreeritakse rahvusvahelises registris, sealhulgas pärast geograafiliste tähiste kaitse võimalikku laiendamist mittepõllumajanduslikele toodetele, on asjakohane lubada, et komisjon saaks hiljem selliste täiendavate geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreerimise taotlusi esitada kas omal algatusel või liikmesriigi, Euroopa Parlamendi, asjaomaste kutseorganisatsioonide või huvitatud tootjarühmade taotlusel või erandjuhtudel üksiktootja taotlusel. Seetõttu peaks komisjon korrapäraselt konsulteerima kõigi asjaomaste sidusrühmadega. Lisaks ei tohiks liidu ühinemine Genfi redaktsiooniga ohustada geograafiliste tähiste praegust ja tulevast kaitset kahepoolsetes vabakaubanduslepingutes.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Geograafiliste tähiste lisamine rahvusvahelisse registrisse peaks teenima kvaliteetsete toodete pakkumise, ausa konkurentsi ja tarbijakaitse eesmärki. Kuigi geograafilistel tähistel on märkimisväärne kultuuriline ja majanduslik väärtus, tuleks nende lisamist hinnata kohalike kogukondade jaoks loodava väärtuse seisukohalt, et toetada maaelu arengut ja edendada uusi töövõimalusi tootmise, töötlemise ja muude nendega seotud teenuste valdkonnas.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Komisjon peaks kasutama korrapärast mehhanismi liikmesriikide, kutseorganisatsioonide ja liidu tootjatega konsulteerimiseks, et sisse seada pidev dialoog asjaomaste sidusrühmadega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  On asjakohane näha ette menetlus kaitsest keeldumise tühistamiseks, eelkõige juhul, kui liidu õiguses on toimunud edasine areng, mis võimaldab kaitsta mittepõllumajanduslikke geograafilisi tähiseid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  On võimalik, et ka need seitse liikmesriiki, kes olid eriliidu liikmed, soovivad osaleda Genfi redaktsioonis, et kaitsta geograafilisi tähiseid, mille puhul ei tule kõne alla horisontaalne kaitse liidu tasandil. Selleks et võimaldada neil seda teha, tuleks kaaluda võimalust osaleda Genfi redaktsioonis osaliselt, olenemata liidu pädevusest, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Selleks et katta mis tahes puudujäägid eriliidu tegevuseelarves, peaks liit saama ette näha erisissemakse liidu aastaeelarves selleks otstarbeks ettenähtud vahendite raames.

(10)  Selleks et katta mis tahes puudujäägid eriliidu tegevuseelarves, peaks liit saama ette näha erisissemakse liidu aastaeelarves selleks otstarbeks ettenähtud vahendite raames, arvestades geograafiliste tähiste kaitse majanduslikku ja kultuurilist väärtust.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et tagada ühetaolised liidu liikmesuse rakendamistingimused eriliidus, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses järgmisega: geograafiliste tähiste loetelu koostamine, et esitada rahvusvahelisele büroole taotlus nende rahvusvahelise registreeringu saamiseks pärast Genfi redaktsiooniga ühinemist; rahvusvahelisele büroole hilisemate taotluste esitamine geograafilise tähise rahvusvahelise registreeringu saamiseks; vastuväite tagasilükkamine; otsus selle kohta, kas anda rahvusvahelises registris registreeritud geograafilisele tähisele kaitse või mitte; rahvusvahelises registris registreeritud geograafilise tähise kaitse tühistamine liidus. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20117,

(11)  Selleks et tagada ühetaolised liidu liikmesuse rakendamistingimused eriliidus, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses järgmisega: geograafiliste tähiste loetelu koostamine, et esitada rahvusvahelisele büroole taotlus nende rahvusvahelise registreeringu saamiseks pärast Genfi redaktsiooniga ühinemist; rahvusvahelisele büroole hilisemate taotluste esitamine geograafilise tähise rahvusvahelise registreeringu saamiseks; vastuväite tagasilükkamine; otsus selle kohta, kas anda rahvusvahelises registris registreeritud geograafilisele tähisele kaitse või mitte; rahvusvahelises registris registreeritud geograafilise tähise kaitse tühistamine liidus; ning rahvusvahelise registreeringu jõustumisest keeldumise tühistamiseks. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20117. Komiteede nimekirja määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses tuleks ajakohastada, kui liidu õiguse edasine areng võimaldab kaitsta mittepõllumajanduslikke tooteid.

__________________

__________________

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Selleks et liit saaks täielikult osaleda Genfi redaktsioonis, tuleb kasutusele võtta süsteem, et kaitsta mittepõllumajanduslikke geograafilisi tähiseid horisontaalsete õigusaktide abil liidu tasandil. Sel eesmärgil oleks soovitav, et komisjon esitaks niipea kui võimalik seadusandliku ettepaneku, millega laiendatakse geograafilistele tähistele liidu õiguse alusel antud kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele. Käesolev määrus ei tohiks mõjutada liikmesriikides kaitstavaid mittepõllumajanduslikke geograafilisi tähiseid, kuni selline süsteem on kasutusele võetud.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Arvestades, et kolmandaid riike osaleb Genfi redaktsioonis endiselt vähe, on oluline tagada, et komisjon jälgib ja hindab aja jooksul liidu osalemist Genfi redaktsioonis. Selliseks hindamiseks peaks komisjon muu hulgas võtma arvesse liidu õigusega kaitstud geograafiliste tähiste arvu, millest on teatatud, kolmandate osapoolte poolt tagasi lükatud geograafiliste tähiste arvu, kolmandate riikide Genfi redaktsioonis osalemise arengut ning komisjoni võetud meetmeid kõnealuse arvu ja nende mittepõllumajanduslike geograafiliste tähiste arvu suurendamiseks, mis on pärit osalevatest kolmandatest riikidest ja mille komisjon on tagasi lükanud.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse päritolunimetusi, nagu on määratletud määruses (EL) nr 1151/2012 ja määruses (EL) nr 1308/2013, ning geograafilisi tähiseid edaspidi mõlemaid geograafiliste tähistena.

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse päritolunimetusi, nagu on määratletud määruses (EL) nr 1151/2012 ja määruses (EL) nr 1308/2013, ning geograafilisi tähiseid edaspidi mõlemaid geograafiliste tähistena (nii põllumajanduslike kui ka mittepõllumajanduslike toodete puhul).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 2

Artikkel 2

Geograafiliste tähiste rahvusvaheline registreerimine pärast ühinemist

Geograafiliste tähiste rahvusvaheline registreerimine pärast ühinemist

Liidu ühinemisel Genfi redaktsiooniga esitab komisjon Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) liidu õigusaktide kohaselt kaitstud ja registreeritud geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreeringu taotlused. Kõnealused tähised hõlmavad tooteid, mis on vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 5 lõigetele 1 ja 2 pärit liidust.

1. Liidu ühinemisel Genfi redaktsiooniga esitab komisjon Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) liidu õigusaktide kohaselt kaitstud ja registreeritud geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreeringu taotlused. Kõnealused tähised hõlmavad tooteid, mis on vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 5 lõigetele 1 ja 2 pärit liidust.

Selleks et hinnata, kas esitada rahvusvahelise registreeringu taotlus või mitte, võtab komisjon arvesse artikli 2 kolmandas lõigus sätestatud kriteeriume. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab vastu rakendusakti, millega kehtestatakse esimeses lõigus osutatud geograafiliste tähiste loetelu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võtab vastu rakendusakti, millega kehtestatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud geograafiliste tähiste loetelu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Kõnealune loetelu sisaldab kõiki Euroopa geograafilisi tähiseid, mis on juba kantud rahvusvahelisse registrisse nende liikmesriikide poolt, kes olid eriliidu liikmed enne liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga.

 

3. Hiljemalt... [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] teatab liikmesriigi ametiasutus, huvitatud tootjarühm või liidus kaitstud ja registreeritud geograafilist tähist kasutav üksiktootja komisjonile need geograafiliste tähiste nimed, mis nende arvates tuleks kanda lõikes 2 osutatud geograafiliste tähiste loetelusse.

Selleks et kehtestada teises lõigus osutatud loetelu, võtab komisjon arvesse eelkõige järgmist:

Selleks et kehtestada lõikes 2 osutatud loetelu, lisab komisjon loetellu kõik geograafilised tähised, millest on talle teatatud käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt.

 

Komisjon võib siiski tihedas koostöös liikmesriikide, kutseorganisatsioonide ja asjaomaste tootjatega keelduda teatava geograafilise tähise lisamisest loetellu ja põhjendab oma otsust, võttes eelkõige arvesse järgmist:

(a)  geograafilise tähisega toodangu väärtus;

 

(b)  geograafilise tähisega toote ekspordiväärtus;

(b)  geograafilise tähise või selle ekspordipotentsiaali või mõlema ekspordiväärtus;

 

(b a)  geograafilise tähise eriline majanduslik ja piirkondlik tähtsus;

(c)  geograafilise tähise kaitse muude rahvusvaheliste kokkulepete raames;

 

(d)  praegune või võimalik väärkasutamine eriliidu teiste liikmete territooriumil;

 

(e)  selliste geograafiliste tähiste koguarv, mis on pärit eriliidu muude liikmete territooriumilt ja mis on registreeritud rahvusvahelise büroo registris (edaspidi „rahvusvaheline register“).

 

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 3

Artikkel 3

Liidu geograafilise tähise hilisem rahvusvaheline registreering

Liidu geograafilise tähise hilisem rahvusvaheline registreering

Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga võib komisjon kas omal algatusel või liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade taotlusel või liidus kaitstud ja registreeritud geograafilist tähist kasutava üksiktootja taotlusel võtta vastu rakendusaktid, et esitada rahvusvahelisele büroole liidu õigusaktide kohaselt kaitstud ja registreeritud ning liidust pärit geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreeringu taotlused.

Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga võib komisjon kas omal algatusel või liikmesriigi, Euroopa Parlamendi või huvitatud tootjarühmade taotlusel või liidus kaitstud ja registreeritud geograafilist tähist kasutava üksiktootja taotlusel võtta vastu rakendusaktid, et esitada rahvusvahelisele büroole liidu õigusaktide kohaselt kaitstud ja registreeritud ning liidust pärit geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreeringu taotlused. Selleks konsulteerib komisjon korrapäraselt liikmesriikide, kutseorganisatsioonide ja liidu tootjatega.

Selleks et hinnata, kas esitada rahvusvahelise registreeringu taotlus või mitte, võtab komisjon arvesse artikli 2 kolmandas lõigus sätestatud kriteeriume. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4

Artikkel 4

Kolmanda riigi sellise geograafilise tähise hindamine, mis on registreeritud rahvusvahelises registris

Kolmanda riigi sellise geograafilise tähise hindamine, mis on registreeritud rahvusvahelises registris

(1)  Komisjon hindab Genfi redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt rahvusvahelise büroo poolt rahvusvahelises registris registreeritud geograafilise tähise kohta tehtud avaldust, mille puhul päritoluriigiks olev osalisriik, nagu on määratletud Genfi redaktsiooni artikli 1 punktis xv, ei ole liikmesriik, et teha kindlaks, kas see sisaldab Lissaboni kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni kohaste ühiseeskirjade (edaspidi „ühiseeskirjad“)8 eeskirja 5 lõikes 2 sätestatud kohustuslikke elemente ning andmeid kõnealuste ühiseeskirjade eeskirja 5 lõikes 3 sätestatud omaduse, maine või tunnusjoonte kohta, samuti hindab komisjon, kas avaldatud teade on seotud tootega, millel on praegu liidu geograafiliste tähiste kohane kaitse. Selline hindamine tuleb teha nelja kuu jooksul ning see ei hõlma muude selliste liidu erisätete hindamist, mis on seotud toote turuleviimisega, eelkõige sanitaar- ja fütosanitaarnõuete, turustamisstandard ja toidu märgistamisega.

1.  Komisjon hindab Genfi redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt rahvusvahelise büroo poolt rahvusvahelises registris registreeritud geograafilise tähise kohta tehtud avaldust, mille puhul päritoluriigiks olev osalisriik, nagu on määratletud Genfi redaktsiooni artikli 1 punktis xv, ei ole liikmesriik, et teha kindlaks, kas see sisaldab Lissaboni kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni kohaste ühiseeskirjade (edaspidi „ühiseeskirjad“)8 eeskirja 5 lõikes 2 sätestatud kohustuslikke elemente ning andmeid kõnealuste ühiseeskirjade eeskirja 5 lõikes 3 sätestatud omaduse, maine või tunnusjoonte kohta, samuti hindab komisjon, kas avaldatud teade on seotud tootega, millel on liidu geograafiliste tähiste kohane kaitse. Selline hindamine tuleb teha nelja kuu jooksul ning see ei hõlma muude selliste liidu erisätete hindamist, mis on seotud toote turuleviimisega, eelkõige sanitaar- ja fütosanitaarnõuete, turustamisstandard ja toidu märgistamisega.

(2)  Kui lõike 1 kohaselt tehtud hindamise põhjal on komisjon seisukohal, et nimetatud lõikes sätestatud tingimused on esmapilgul täidetud, avaldab ta liidus kaitstava geograafilise tähise koos toote liigi ja päritoluriigiga Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

2.  Kui lõike 1 kohaselt tehtud hindamise põhjal on komisjon seisukohal, et nimetatud lõikes sätestatud tingimused on esmapilgul täidetud, avaldab ta liidus kaitstava geograafilise tähise koos toote liigi ja päritoluriigiga Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

(3)  Kui lõike 1 kohaselt tehtud hindamise alusel leiab komisjon, et kõnealuses lõikes sätestatud tingimused ei ole täidetud, peab ta rakendusaktiga võtma vastu otsuse keelduda geograafilise tähise kaitsest kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Artikli 13 lõikes 1 sätestatud komiteede pädevuse alt välja jäävate toodete geograafiliste tähiste puhul võtab komisjon vastu otsuse ilma artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlust kohaldamata.

3.  Kui lõike 1 kohaselt tehtud hindamise alusel leiab komisjon, et kõnealuses lõikes sätestatud tingimused ei ole täidetud, peab ta rakendusaktiga võtma vastu põhjendatud otsuse keelduda geograafilise tähise kaitsest kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Genfi redaktsiooni artikli 15 lõike 1 kohaselt teatab komisjon rahvusvahelisele büroole asjaomase rahvusvahelise registreeringu jõustumisest keeldumisest liidu territooriumil ühe aasta jooksul alates Genfi redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohase rahvusvahelise registreeringu teate kättesaamisest.

Genfi redaktsiooni artikli 15 lõike 1 kohaselt teatab komisjon rahvusvahelisele büroole asjaomase rahvusvahelise registreeringu jõustumisest keeldumisest liidu territooriumil ühe aasta jooksul alates Genfi redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohase rahvusvahelise registreeringu teate kättesaamisest.

 

3 a.  Juhul kui teatati keeldumisest jõustada Euroopa Liidu territooriumil asjaomane rahvusvaheline registreering, põhjusel et liidu geograafiliste tähiste hulgas ei ole sellele tootekategooriale kaitset ette nähtud, kuid kui liidu õiguse edasine areng võimaldab kaitsta seda tootekategooriat, mida keeldumine puudutas, siis hindab komisjon uuesti, kas geograafilist tähist, mille kaitsmisest varem keelduti, võib nüüd liidu territooriumil kaitsta.

 

Kui komisjon leiab käesoleva lõike kohaselt tehtud hindamise alusel, et lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud, peab ta rakendusaktiga võtma vastu otsuse tühistada keeldumine geograafilise tähise kaitsest kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Genfi redaktsiooni artikli 16 kohaselt teatab komisjon rahvusvahelisele büroole asjaomase rahvusvahelise registreeringu jõustumisest keeldumise tühistamisest liidu territooriumil.

_________________

_________________

8Lissaboni kokkuleppe ja selle Genfi redaktsiooni ühiseeskirjad, nagu on vastu võtnud Lissaboni Liidu assamblee 11. oktoobril 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Dokument WIPO A/57/11, 11. oktoober 2017

8 Lissaboni kokkuleppe ja selle Genfi redaktsiooni ühiseeskirjad, nagu on vastu võtnud Lissaboni Liidu assamblee 11. oktoobril 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Dokument WIPO A/57/11, 11. oktoober 2017

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Kahe kuu jooksul alates geograafilise tähise Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast kooskõlas artikli 4 lõikega 2 võivad liikmesriigi ametiasutused või muu kui päritoluriigiks oleva osalisriigi kolmanda riigi ametiasutused või liidus või kolmandas riigis asuv või seal tegutsev füüsiline ja või juriidiline isik, kellel on õigustatud huvi, esitada komisjonile vastuväite ühes liidu ametlikus keeles.

(1)  Kuue kuu jooksul alates geograafilise tähise Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast kooskõlas artikli 4 lõikega 2 võivad liikmesriigi ametiasutused või muu kui päritoluriigiks oleva osalisriigi kolmanda riigi ametiasutused või liidus või kolmandas riigis asuv või seal tegutsev füüsiline ja või juriidiline isik, kellel on õigustatud huvi, esitada komisjonile vastuväite ühes liidu ametlikus keeles.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  rahvusvahelises registris registreeritud geograafiline tähis on seotud tootega, mida praegu ELis geograafilise tähisena ei kaitsta;

välja jäetud

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 a

 

Järelevalve ja läbivaatamine

 

1.   Hiljemalt... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] hindab komisjon liidu osalemist Genfi redaktsioonis ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande peamiste järelduste kohta.

 

Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele aspektidele:

 

a)   selliste liidu õigusega kaitstud geograafiliste tähiste arv, millest on teatatud põhjendusega nende valiku kohta, ja selliste liidu õigusega kaitstud geograafiliste tähiste arv, mille kolmandad osapooled on tagasi lükanud;

 

b)   kolmandate riikide osalemise areng Genfi redaktsioonis ja meetmed, mida komisjon võtab selle arvu suurendamiseks; ning

 

c)   selliste mittepõllumajanduslike geograafiliste tähiste arv, mis on pärit kolmandatest riikidest ja mille komisjon on tagasi lükanud.

 

2.   Hiljemalt... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] esitab komisjon vajaduse korral seadusandliku ettepaneku, et laiendada liidu õiguse alusel geograafilistele tähistele antud kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele, pidades silmas liidu täielikku osalemist Genfi redaktsioonis.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

1958. aasta Lissaboni kokkulepe on päritolunimetuste kaitset ja nende rahvusvahelist registreerimist käsitlev kokkulepe, mis pakub võimalust päritolunimetustele kaitse saamiseks selle lepinguosalistes riikides. Praegu on kokkuleppel 28 lepinguosalist riiki, nende seas seitse liikmesriiki. Liit ise ei ole kokkuleppe osaline, kuna Lissaboni kokkulepe lubab üksnes riikide liikmesust.

Lissaboni kokkulepet ajakohastati Genfi redaktsiooniga, mis võimaldab rahvusvahelistel organisatsioonidel saada lepinguosalisteks. Seega palutakse Euroopa Parlamendil anda nõusolek liidu ühinemiseks Genfi redaktsiooniga, et liit saaks täiel määral täita oma ainupädevust ühise kaubanduspoliitika vallas. Käesolev ettepanek võtta vastu määrus võimaldab Euroopa Liidul tegelikult osaleda Lissaboni liidus.

Raportöör kiidab üldiselt heaks ettepaneku, mis kindlustab nii liidu geograafiliste tähiste positsiooni rahvusvahelisel tasandil, kui ka liidu juhtrolli seoses oma kohaliku kultuuri ja tootjate kaitsega, ning aitab elavdada kauplemist teatavate Euroopa toodetega, ulatudes kaugemale kahepoolsetest lepingutest, mida liit oma partneritega sõlmib.

Siiski tuleks raportööride arvates kõrvaldada mõned puudujäägid ettepanekutes, et need oleksid liidu geograafiliste tähiste jaoks kõige kasulikumad.

1.  Raportöör soovitab komisjonil esitada geograafiliste tähiste kohta esimese loetelu, mis põhineb liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade panusel. Liikmesriigid ja sidusrühmad on kõige paremas olukorras, et kindlaks teha geograafilised tähised, mida kanda rahvusvahelisse registrisse. Lisaks on raportöör arvamusel, et komisjon peaks oma loetellu lisama kõik geograafilised tähised, mis praegu kuuluvad liidu õiguse kohase kaitse alla ja on kantud rahvusvahelisse registrisse nende liikmesriikide poolt, kes olid eriliidu liikmed enne liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga. Loetelu tuleks hiljem ajakohastada ja selle eesmärk peaks olema lisada võimalikult palju liidu geograafilisi tähiseid. Lisaks peaks Euroopa Parlamendil olema võimalus teha ettepanekuid geograafiliste tähiste registreerimiseks Lissaboni liidus.

2.  Kuigi Lissaboni kokkulepe hõlmab nii põllumajanduslikke kui ka mittepõllumajanduslikke geograafilisi tähiseid, ei näe liit ette kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele. See on tõsine puudus, mis praegu takistab liidul Genfi redaktsioonis täiel määral osaleda. Lisaks sellele, võttes arvesse liidu ainupädevust, ei saa liikmesriigid, kes kaitsevad mittepõllumajanduslike geograafilisi tähiseid, neid Genfi redaktsiooni kohaselt kaitsta. Raportöör peab seda olukorda kahetsusväärseks eelkõige seetõttu, et seda oleks saanud lahendada enne käesoleva õigusakti vastuvõtmist, kuna Euroopa Parlament on viimastel aastatel esitanud mitmeid nõudmisi selle kategooria toodete paremaks kaitsmiseks. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et komisjon võtaks kiiresti kasutusele vahendi mittepõllumajanduslike geograafiliste tähiste kaitsmiseks horisontaalsete õigusaktide abil. Selle ettepaneku põhjal tegi raportöör muudatuse, et tagada käesoleva määruse eesmärgipärasus mittepõllumajanduslike toodetega seotud liidu õiguse edasise arengu puhul.

3.  Seitse liikmesriiki on Lissaboni Liidu liikmed ja seetõttu on nad nõustunud kolmandate riikide geograafiliste tähiste kaitsega. Raportöör väljendab heameelt üleminekuperioodi kehtestamise üle, et liikmesriigid saaksid täita oma rahvusvahelisi kohustusi, mis on võetud enne liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga. Raportöör soovib samuti rõhutada, et tuleks uurida sellist lahendust, näiteks nende riikide osalist osalemist Genfi redaktsioonis, et neil oleks võimalik jätkata oma mittepõllumajanduslike geograafiliste tähiste täielikku kaitsmist.

4.  Kuigi Genfi redaktsioon lubab rahvusvahelistel organisatsioonidel eriliitu kuuluda, ei anna see neile automaatselt hääleõigust. Igal rahvusvahelisel organisatsioonil on teatav arv hääli, mis võrdub tema liikmesriikide arvuga, kes redaktsioonis osalevad. Võttes arvesse liidu ainupädevust, jääks liit hääleõigusest ilma. Raportöör väljendab selle olukorra pärast muret ja palub komisjonil uurida võimalusi selle küsimuse lahendamiseks, üheks võimaluseks oleks näiteks see, et liikmesriigid ratifitseerivad vahendi liidu huvides.


RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (3.12.2018)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Arvamuse koostaja: Christophe Hansen

LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on tagada õigusraamistik ELi tulemuslikuks osalemiseks Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Lissaboni Liidus, kui liit on saanud Genfi redaktsiooni osaliseks. Arvamuse koostaja väljendab heameelt kõnealuse ettepaneku üle, mis on esitatud keerukas geopoliitilises kontekstis, kus ummikseisud mitmepoolsetel foorumitel vähendavad kahjuks sisuliste edusammude väljavaadet geograafiliste tähiste kaitse valdkonnas. Ettepanekus keskendutakse mitmele aspektile ja rõhutatakse muu hulgas järgmist:

1.  ELi saamisel Genfi redaktsiooni osaliseks on märkimisväärsed eelised. Arvamuse koostaja väljendab heameelt selle üle, et Genfi redaktsiooniga pakutakse Euroopa geograafilistele tähistele laiemat kaitset. Liit võib pärast Genfi redaktsiooniga ühinemist lisaks jätkata geograafiliste tähiste kaitsmist kahepoolsete lepingute kaudu kaubanduspartneritega, kes ei ole (veel) Genfi redaktsiooni osalised.

2.  Arvamuse koostaja soovib samuti rõhutada praeguse ettepaneku vastavust WTO intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingule, pidades silmas nende võimalikku ühendamist tulevikus.

3.  EL peaks esitama geograafiliste tähiste loetelu, mille aluseks on ELis registreeritud geograafiliste tähiste loetelud. See loetelu tuleks koostada tihedas koostöös liikmesriikide ja sidusrühmadega ning seda võib hiljem kohandada vastavalt uutele turunõuetele.

4.  ELi geograafilistel tähistel on põhimõtteliselt kiire, kõrgetasemeline ja alaline kaitse kõigi Genfi redaktsiooni praegustes ja tulevastes osalisriikides, samal ajal kui ELi geograafiliste tähiste maine on mitmepoolse registri kaudu kasvab tänu Genfi redaktsiooni kaitse suurele geograafilisele ulatusele.

5.  Seitse liikmesriiki on Lissaboni Liidu liikmed ja seetõttu nõustunud kolmandate riikide geograafiliste tähiste kaitsega. Enne liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks on vajalik üleminekuperiood.

Arvamuse koostaja on nende kohandustega üldiselt nõus, kuid teeb järgmised muudatusettepanekud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Selleks et liit saaks täiel määral teostada oma ainupädevust ühise kaubanduspoliitika valdkonnas, ühineb ta vastavalt nõukogu otsusele (EL) …/…2 päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (edaspidi „Genfi redaktsioon“)3. Genfi redaktsiooni osalised on päritolunimetuste kaitset ja nende rahvusvahelist registreerimist käsitleva 31. oktoobri 1958. aasta Lissaboni kokkuleppega4 loodud eriliidu liikmed. Vastavalt otsuse (EL)…/… artiklile 3 esindab eriliidus liitu komisjon.

(1)  Selleks et liit saaks täiel määral teostada oma ainupädevust ühise kaubanduspoliitika valdkonnas ja täielikult täita Maailma Kaubandusorganisatsiooni intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide (TRIPS) lepingust tulenevaid kohustusi, ühineb ta vastavalt nõukogu otsusele (EL) …/…2 päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (edaspidi „Genfi redaktsioon“)3. Genfi redaktsiooni osalised on päritolunimetuste kaitset ja nende rahvusvahelist registreerimist käsitleva 31. oktoobri 1958. aasta Lissaboni kokkuleppega4 loodud eriliidu liikmed. Vastavalt otsuse (EL)…/… artiklile 3 esindab eriliidus liitu komisjon.

__________________

__________________

2 ELT […], […], lk […].

2 ELT […], […], lk […].

3 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga peaks komisjon esimese sammuna esitama Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) taotluse registreerida liidu territooriumilt pärit ja liidus kaitstud geograafiliste tähiste loetelu nende registris (edaspidi „rahvusvaheline register“). Sellise loetelu koostamise kriteeriumide puhul, nagu see on kohane mõne liidu kahepoolse ja piirkondliku lepingu puhul, mis on seotud geograafiliste tähiste kaitsega, tuleks eelkõige võtta arvesse toodangu väärtust ja ekspordiväärtust, muude lepingute kohast kaitset, väärkasutamist või selle võimalikkust asjaomastes kolmandates riikides.

(4)  Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga peaks komisjon esimese sammuna esitama Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) taotluse registreerida liidu territooriumilt pärit ja liidus kaitstud geograafiliste tähiste loetelu, mis on koostatud tihedas koostöös liikmesriikide, kutseorganisatsioonide ja liidu tootjatega, nende registris (edaspidi „rahvusvaheline register“). See loetelu peaks võimalikult suures ulatuses hõlmama juba nende liikmesriikide registreeritud geograafilisi tähiseid, kes olid eriliidu liikmed enne Euroopa Liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga. Lisaks tuleks sellise loetelu koostamise kriteeriumide puhul, nagu see on kohane mõne liidu kahepoolse ja piirkondliku lepingu puhul, mis on seotud geograafiliste tähiste kaitsega, eelkõige võtta arvesse toodangu väärtust ja ekspordiväärtust, muude lepingute kohast kaitset, väärkasutamist või selle võimalikkust asjaomastes kolmandates riikides.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Selleks et tagada, et liidus kaitstud ja registreeritud täiendavad geograafilised tähised registreeritakse rahvusvahelises registris, on asjakohane lubada, et komisjon saaks hiljem selliste täiendavate geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreerimise taotlusi esitada kas omal algatusel või liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade taotlusel või erandjuhtudel üksiktootja taotlusel.

(5)  Selleks et tagada, et liidus kaitstud ja registreeritud täiendavad või uued geograafilised tähised registreeritakse rahvusvahelises registris, sealhulgas geograafiliste tähiste kaitse võimalik laiendamine mittepõllumajanduslikele toodetele, on asjakohane lubada, et komisjon saaks hiljem selliste täiendavate geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreerimise taotlusi esitada kas omal algatusel või mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste puhul liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade taotlusel või erandjuhtudel üksiktootja taotlusel. Liidu ühinemine Genfi redaktsiooniga ei piira geograafiliste tähiste praegust ja tulevast kaitset kahepoolsetes vabakaubanduslepingutes. Komisjon peaks looma liikmesriikide, kutseorganisatsioonide ja liidu tootjatega korrapäraseks konsulteerimiseks mehhanismi, mis võimaldaks tal olla pidevas dialoogis sidusrühmadega.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Tundub õiglane, et Lissaboni kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni raames Genfi redaktsiooni ja ühiseeskirjade kohaselt tasutavad lõivud geograafilise tähise rahvusvahelise registreeringu taotluse esitamise eest rahvusvahelisele büroole, samuti lõivud muude rahvusvahelise registri kannete ning väljavõtete, tõendite või rahvusvahelise registreeringu sisu käsitleva muu teabe väljastamise eest peaks kandma see liikmesriik, kust geograafiline tähis on pärit. See ei tohiks piirata liikmesriigi mis tahes otsust taotleda selliste tasude hüvitamist tootjarühmalt või üksiktootjalt, kes kasutab geograafilist tähist, mille jaoks on rahvusvahelist registreeringut taotletud.

(9)  Tundub õiglane, et Lissaboni kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni raames Genfi redaktsiooni ja ühiseeskirjade kohaselt tasutavad lõivud geograafilise tähise rahvusvahelise registreeringu taotluse esitamise eest rahvusvahelisele büroole, samuti lõivud muude rahvusvahelise registri kannete ning väljavõtete, tõendite või rahvusvahelise registreeringu sisu käsitleva muu teabe väljastamise eest peaks kandma see liikmesriik, kust geograafiline tähis on pärit.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse päritolunimetusi, nagu on määratletud määruses (EL) nr 1151/2012 ja määruses (EL) nr 1308/2013, ning geograafilisi tähiseid edaspidi mõlemaid geograafiliste tähistena.

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse päritolunimetusi, nagu on määratletud määruses (EL) nr 1151/2012 ja määruses (EL) nr 1308/2013, ning geograafilisi tähiseid edaspidi mõlemaid geograafiliste tähistena (nii põllumajanduslike kui ka mittepõllumajanduslike toodete puhul).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liidu ühinemisel Genfi redaktsiooniga esitab komisjon Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) liidu õigusaktide kohaselt kaitstud ja registreeritud geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreeringu taotlused. Kõnealused tähised hõlmavad tooteid, mis on vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 5 lõigetele 1 ja 2 pärit liidust.

Liidu ühinemisel Genfi redaktsiooniga esitab komisjon (mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste puhul ka liikmesriikide või huvitatud tootjarühma taotlusel) Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) liidu õigusaktide kohaselt kaitstud ja registreeritud geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreeringu taotlused. Kõnealused tähised hõlmavad tooteid, mis on vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 5 lõigetele 1 ja 2 pärit liidust.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusakti, millega kehtestatakse esimeses lõigus osutatud geograafiliste tähiste loetelu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab vastu rakendusakti, millega kehtestatakse esimeses lõigus osutatud geograafiliste tähiste loetelu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Võimalikult suures ulatuses hõlmab see loetelu Euroopa geograafilisi tähiseid, mis on juba rahvusvahelises registris nende liikmesriikide poolt registreeritud, kes olid eriliidu liikmed enne Euroopa Liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et kehtestada teises lõigus osutatud loetelu, võtab komisjon arvesse eelkõige järgmist:

Selleks et kehtestada teises lõigus osutatud loetelu, võtab komisjon muu hulgas arvesse eelkõige järgmist:

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga võib komisjon kas omal algatusel või liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade taotlusel või liidus kaitstud ja registreeritud geograafilist tähist kasutava üksiktootja taotlusel võtta vastu rakendusaktid, et esitada rahvusvahelisele büroole liidu õigusaktide kohaselt kaitstud ja registreeritud ning liidust pärit geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreeringu taotlused.

Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga võtab komisjon kas omal algatusel või liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade taotlusel või liidus kaitstud ja registreeritud põllumajanduslikku või mittepõllumajanduslikku geograafilist tähist kasutava üksiktootja taotlusel vastu rakendusaktid, et esitada rahvusvahelisele büroole liidu õigusaktide kohaselt kaitstud ja registreeritud ning liidust pärit geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreeringu taotlused.

Selleks loob komisjon mehhanismi, mis võimaldab tal korrapäraselt konsulteerida liikmesriikide, kutseorganisatsioonide ja Euroopa tootjatega.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et hinnata, kas esitada rahvusvahelise registreeringu taotlus või mitte, võtab komisjon arvesse artikli 2 kolmandas lõigus sätestatud kriteeriume. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Vastavalt käesoleva artikli esimeses lõigus sätestatule võetakse need rakendusaktid vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Komisjon hindab Genfi redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt rahvusvahelise büroo poolt rahvusvahelises registris registreeritud geograafilise tähise kohta tehtud avaldust, mille puhul päritoluriigiks olev osalisriik, nagu on määratletud Genfi redaktsiooni artikli 1 punktis xv, ei ole liikmesriik, et teha kindlaks, kas see sisaldab Lissaboni kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni kohaste ühiseeskirjade (edaspidi „ühiseeskirjad“)8 eeskirja 5 lõikes 2 sätestatud kohustuslikke elemente ning andmeid kõnealuste ühiseeskirjade eeskirja 5 lõikes 3 sätestatud omaduse, maine või tunnusjoonte kohta, samuti hindab komisjon, kas avaldatud teade on seotud tootega, millel on praegu liidu geograafiliste tähiste kohane kaitse. Selline hindamine tuleb teha nelja kuu jooksul ning see ei hõlma muude selliste liidu erisätete hindamist, mis on seotud toote turuleviimisega, eelkõige sanitaar- ja fütosanitaarnõuete, turustamisstandard ja toidu märgistamisega.

(1)  Komisjon hindab Genfi redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt rahvusvahelise büroo poolt rahvusvahelises registris registreeritud geograafilise tähise kohta tehtud avaldust, mille puhul päritoluriigiks olev osalisriik, nagu on määratletud Genfi redaktsiooni artikli 1 punktis xv, ei ole liikmesriik, et teha kindlaks, kas see sisaldab Lissaboni kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni kohaste ühiseeskirjade (edaspidi „ühiseeskirjad“)8 eeskirja 5 lõikes 2 sätestatud kohustuslikke elemente ning andmeid kõnealuste ühiseeskirjade eeskirja 5 lõikes 3 sätestatud omaduse, maine või tunnusjoonte kohta, samuti hindab komisjon, kas avaldatud teade on seotud tootega, millel on liidu geograafiliste tähiste kohane kaitse. Selline hindamine tuleb teha nelja kuu jooksul ning see ei hõlma muude selliste liidu erisätete hindamist, mis on seotud toote turuleviimisega, eelkõige sanitaar- ja fütosanitaarnõuete, turustamisstandard ja toidu märgistamisega.

_________________

_________________

8 Lissaboni kokkuleppe ja selle Genfi redaktsiooni ühiseeskirjad, nagu on vastu võtnud Lissaboni Liidu assamblee 11. oktoobril 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Dokument WIPO A/57/11, 11. oktoober 2017

8 Lissaboni kokkuleppe ja selle Genfi redaktsiooni ühiseeskirjad, nagu on vastu võtnud Lissaboni Liidu assamblee 11. oktoobril 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Dokument WIPO A/57/11, 11. oktoober 2017

Selgitus

Määruses tuleks võtta arvesse ELi õigusloome edasist arengut, nt ka muude kui põllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste kaitset.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  rahvusvahelises registris registreeritud geograafiline tähis on seotud tootega, mida praegu ELis geograafilise tähisena ei kaitsta;

(e)  rahvusvahelises registris registreeritud geograafiline tähis on seotud tootega, mida ELis geograafilise tähisena vastuväite esitamise hetkel ei kaitsta;

Selgitus

Määruses tuleks võtta arvesse ELi õigusloome edasist arengut, nt ka muude kui põllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste kaitset.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

See ei piira liikmesriigi mis tahes otsust taotleda esimeses lõigus osutatud summade hüvitamist tootjarühmalt või üksiktootjalt, kes kasutab geograafilist tähist, mille jaoks on rahvusvahelist registreeringut taotletud.

välja jäetud

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu tegevus pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

Viited

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.9.2018

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

10.9.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Christophe Hansen

29.8.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (30.11.2018)

õiguskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle komisjoni ettepaneku.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu tegevus pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

Viited

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.9.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

10.9.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

8

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

49

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimehe Czesław Adam Siekierski 1. oktoobri 2018. aasta kiri õiguskomisjoni esimehele Pavel Svobodale

Tõlge

Austatud esimees

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile edastati arvamuse saamiseks ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (COM(2018)365final - 2018/0189(COD)), mille puhul on õiguskomisjon vastutav komisjon.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni koordinaatorid otsustasid 29. augustil 2018. aastal toimunud koosolekul, et ettepaneku tehnilise olemuse tõttu esitatakse juhtivale komisjonile ettepanekut käsitleva ametliku seadusandliku arvamuse asemel kirja vormis üldised kaalutlused.

Peamine, mida soovime raportööridele, variraportööridele ja teistele käesoleva ettepanekuga tegelevatele õiguskomisjoni liikmetele rõhutada, on see, kui oluline on päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste piisav kaitse ELi põllumajandus- ja toiduainesektori jaoks, kuna suurem osa selliste nimetuste või tähistega hõlmatud nimetused on seotud toiduainetega. Nagu tuletatakse meelde ettepaneku seletuskirjas, on seda laadi kaitse väga oluline kvaliteedi edendamiseks, tarbijate usalduse tagamiseks, traditsioonide säilitamiseks, maapiirkondade elujõulisuse suurendamiseks ning, mis kõige olulisem, tootjatele märkimisväärse hinnaeelise pakkumiseks.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil on olnud selles valdkonnas otsustav roll ELi siseste õigusaktide väljatöötamisel (eelkõige määruste (EL) nr 1151/2012 ja nr 1308/2013 vastu võtmisel). Rahvusvahelisel tasandil on põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon alati toetanud ELi üldist poliitikat, mille eesmärk on kahepoolsete, piirkondlike ja mitmepoolsete lepingute kaudu edendada ja tõhustada päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset, vaatamata mõne meie kaubanduspartneri ilmselgele tõrksusele. Selles suhtes on liidu ühinemine Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ja sellega seotud seadusandlik ettepanek, millega tagatakse liidu tõhus osalemine selles mitmepoolses vahendis, selgelt positiivne areng.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon soovib ettepaneku sisu kohta teha järgmised kolm tähelepanekut:

Kui Euroopa Komisjon kasutab kavandatud määruse raames oma pädevust, peaks tema esmatähtis eesmärk olema ilmselgelt see, et Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelises registris kaitstaks võimalikult palju ELi nimetusi. Kui EL peab läbirääkimisi kahepoolsete lepingute üle (näiteks laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping või leping, mille üle toimuvad praegu läbirääkimised Mercosuriga), peab ta sageli leppima väga piiratud nimetuste loeteluga, mis tekitab palju frustratsiooni nende tootjate hulgas, kelle päritolunimetused või geograafilised tähised on jäetud loetelust välja. Mitmepoolsetes suhetes, nagu Lissaboni süsteemis, kus kõik osalevad riigid tunnistavad päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste piisava kaitse väärtust ja eeliseid, ei peaks Euroopa Komisjon kartma olla julge ja ambitsioonikas, vaid püüdma saavutada pigem seda, et kõik ELi nimetused (või vähemalt need, millel on tõeline rahvusvaheline kaubandusväärtus) oleksid registrisse kantud.

Lissaboni süsteemi kui meie päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste rahvusvaheliseks kaitseks ette nähtud vahendi väärtust vähendab mingil määral see, et selles süsteemis on väga vähe osalejaid. Viimastel andmetel on Lissaboni kokkuleppe osaliste seas vaid 23 ELi mittekuuluvat riiki ning ainult üks nendest (Türgi) on ELi kümne tähtsaima kaubanduspartneri hulgas. EL peaks sel põhjusel tegema kõik võimaliku, et julgustada teisi riike Lissaboni kokkuleppega ühinema ning jätkama mitteosalevate riikidega peetavate kahepoolsete läbirääkimiste abil oma päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitsmist, mida ei saa tagada selle mitmepoolse vahendiga.

Kokkuvõtteks soovib põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon juhtida institutsioonilisest seisukohast tähelepanu sellele, et praeguse seadusandliku ettepaneku kohaselt tuleb kõik ELi olulised otsused, mis on seotud näiteks esialgsesse kaitset ja registreerimist käsitlevasse taotlusse lisatava geograafiliste tähiste loeteluga, ELi järgmiste lisataotluste esitamisega, kolmandatele riikidele geograafiliste tähiste kaitse andmise või sellest keeldumisega või sellise kaitse hilisema tühistamisega, võtta vastu rakendusaktidega, mis jätaks sellised otsused parlamendi kontrolli alt peaaegu täielikult välja. Seetõttu tekib küsimus, kas ei tuleks käesoleva määruse kohaldamiseks kehtestada parlamendipoolne panus, sealhulgas näiteks parlamendi võimalus kiita heaks geograafiliste tähiste esialgne loetelu, mille Euroopa Komisjon koostab vastavalt artiklile 2, või nõuda vajaduse korral lisataotluste esitamist artikli 3 alusel.

Kahtlemata olen täielikult kättesaadav, kui Teie raportöör või Teie ise soovite kõnealust küsimust meiega täiendavalt arutada. Jään huviga ootama eespool nimetatud ideede lisamist õiguskomisjoni koostatavasse seadusandlikusse raportisse.

Lugupidamisega

Czesław Adam SIEKIERSKI

Koopia:  rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Bernd Lange


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu tegevus pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

Viited

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

EP-le esitamise kuupäev

27.7.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.9.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

6.12.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lola Sánchez Caldentey

Esitamise kuupäev

28.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2019Õigusalane teave