Procedūra : 2018/0189(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0036/2019

Pateikti tekstai :

A8-0036/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0361

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 282kWORD 105k
28.1.2019
PE 631.792v02-00 A8-0036/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Virginie Rozière

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0365),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0383/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdami į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0036/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  kad Sąjunga galėtų visapusiškai pasinaudoti bendros prekybos politikos srityje jai suteikta išimtine kompetencija, ji taps Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (toliau – Ženevos aktas)2 susitariančiąja šalimi pagal Tarybos sprendimą (ES) …/….3 Ženevos akto susitariančiosios šalys yra Lisabonos susitarimu dėl kilmės vietos nuorodų apsaugos ir jų tarptautinės registracijos sukurtos specialiosios sąjungos (toliau – specialioji sąjunga)4 narės. Remiantis Sprendimo (ES).../... 3 straipsniu, Sąjungai specialiojoje sąjungoje atstovauja Komisija;

(1)  kad Sąjunga galėtų visapusiškai pasinaudoti bendros prekybos politikos srityje jai suteikta išimtine kompetencija ir visapusiškai laikytis savo įsipareigojimų pagal Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), ji taps Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (toliau – Ženevos aktas) susitariančiąja šalimi pagal Tarybos sprendimą (ES) …/…3. Ženevos akto susitariančiosios šalys yra Lisabonos susitarimu dėl kilmės vietos nuorodų apsaugos ir jų tarptautinės registracijos sukurtos specialiosios sąjungos (toliau – specialioji sąjunga) narės. Remiantis Sprendimo (ES).../... 3 straipsniu, Sąjungai specialiojoje sąjungoje atstovauja Komisija;

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 OL L […], […], p. […].

3 OL L […], […], p. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl galimo Europos Sąjungos geografinės nuorodos apsaugos taikymo ne žemės ūkio produktams, kurioje jis išdėstė savo nuomonę šiuo klausimu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, Komisija pirmiausia Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) pateikia paraišką įtraukti Sąjungos kilmės ir jos teritorijoje saugomų geografinių nuorodų sąrašą į jo tvarkomą registrą (toliau – Tarptautinis registras). Tokio sąrašo sudarymo kriterijuose, kaip ir kai kurių Sąjungos dvišalių ir regioninių susitarimų dėl geografinių nuorodų apsaugos atveju, visų pirma, atsižvelgiama į gamybos vertę ir eksporto vertę, kitais susitarimais suteikiamą apsaugą, taip pat esamą ar galimą piktnaudžiavimą susijusiose trečiosiose šalyse;

(4)  Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atitinkamomis prekybos asociacijomis ir gamintojais, pirmiausia Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) pateikia paraišką įtraukti Sąjungos kilmės ir jos teritorijoje saugomų geografinių nuorodų sąrašą į jo tvarkomą registrą (toliau – Tarptautinis registras). Atitinkamai, kad Komisija sudarytų tokį sąrašą, valstybė narė, suinteresuota gamintojų grupė arba vienas gamintojas, naudojantis Sąjungoje saugomą ir registruotą geografinę nuorodą, turėtų pranešti Komisijai geografinių nuorodų, kurias jie pageidautų įtraukti į tą sąrašą, pavadinimus. Komisija turėtų į tą sąrašą įtraukti tas geografines nuorodas. Vis dėlto, remiantis dažnai kai kuriems Sąjungos dvišaliams ir regioniniams susitarimams dėl geografinių nuorodų apsaugos taikomais kriterijais, visų pirma, atsižvelgiama į gamybos vertę ir eksporto vertę, kitais susitarimais suteikiamą apsaugą, taip pat esamą ar galimą piktnaudžiavimą susijusiose trečiosiose šalyse, Komisija turėtų galėti prieštarauti tam tikros Sąjungos kilmės ir jos teritorijoje saugomos geografinės nuorodos pridėjimui prie geografinių nuorodų sąrašo ir turėtų pagrįsti savo tokį sprendimą. Be to, į sąrašą reikėtų įtraukti visas geografines nuorodas, kurios šiuo metu saugomos pagal Sąjungos teisę ir kurias Tarptautiniame registre įregistravo tos valstybės narės, kurios buvo specialiosios sąjungos narės iki Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje saugomos ir registruotos papildomos geografinės nuorodos būtų registruotos Tarptautiniame registre, reikėtų leisti Komisijai vėlesniame etape savo iniciatyva arba valstybės narės arba gamintojų interesų grupės prašymu arba, išimtiniais atvejais, atskiro gamintojo prašymu, pateikti paraišką dėl tokių papildomų geografinių nuorodų registracijos Tarptautiniame registre;

(5)  siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje saugomos ir registruotos papildomos geografinės nuorodos būtų registruotos Tarptautiniame registre, įskaitant po galimo geografinių nuorodų apsaugos taikymo ne žemės ūkio produktams, reikėtų leisti Komisijai vėlesniame etape savo iniciatyva, valstybės narės, Europos Parlamento, atitinkamų prekybos asociacijų arba gamintojų interesų grupės prašymu arba, išimtiniais atvejais, atskiro gamintojo prašymu, pateikti paraišką dėl tokių papildomų geografinių nuorodų registracijos Tarptautiniame registre. Atitinkamai Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su visais suinteresuotaisiais subjektais. Be to, dėl Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto neturėtų būti pažeidžiama dabartinė ir būsima geografinių nuorodų apsauga pagal dvišalius laisvosios prekybos susitarimus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  geografines nuorodas įrašant į Tarptautinį registrą turėtų būti užtikrinti kokybiški produktai, sąžininga konkurencija ir vartotojų apsauga. Nepaisant didelės kultūrinės ir ekonominės vertės, geografinių nuorodų įrašymas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į vietos bendruomenėms sukurtą vertę, siekiant remti kaimo plėtrą ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą gamybos, perdirbimo ir kitų susijusių paslaugų srityse;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  Komisija turėtų taikyti reguliarių konsultacijų su valstybėmis narėmis, prekybos asociacijomis ir Sąjungos gamintojais mechanizmą, kad galėtų užmegzti nuolatinį dialogą su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  derėtų numatyti atsisakymo suteikti apsaugą panaikinimo procedūrą, ypač tuo atveju, jei paskesniais Sąjungos teisės aktų pakeitimais bus leista saugoti ne žemės ūkio geografines nuorodas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  įmanoma, kad septynios valstybės narės, kurios buvo specialiosios sąjungos narės, taip pat pageidautų dalyvauti Ženevos akte, kad apsaugotų geografines nuorodas, kurioms Sąjungos lygmeniu neteikiama horizontalioji apsauga. Kad jos galėtų tai padaryti, reikėtų apsvarstyti galimybę leisti joms iš dalies dalyvauti Ženevos akte, tam tikrais atvejais nepaisant Sąjungos kompetencijos;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekdama padengti specialiosios sąjungos veiklos biudžeto trūkumą, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė mokėti specialų įnašą, neviršijant Sąjungos metiniame biudžete šiam tikslui numatytų priemonių;

(10)  siekdama padengti specialiosios sąjungos veiklos biudžeto trūkumą, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė mokėti specialų įnašą, neviršijant Sąjungos metiniame biudžete šiam tikslui numatytų priemonių, atsižvelgiant į geografinių nuorodų apsaugos ekonominę ir kultūrinę vertę;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti vienodas Sąjungos narystės įgyvendinimo specialiojoje sąjungoje sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai parengti geografinių nuorodų sąrašą, naudojamą pateikiant jų tarptautinės registracijos Tarptautiniame biure po prisijungimo prie Ženevos akto paraišką, pateikiant vėlesnę geografinės nuorodos tarptautinės registracijos Tarptautiniame biure paraišką, atmetant prieštaravimo pareiškimą, priimant sprendimą dėl apsaugos suteikimo arba nesuteikimo Tarptautiniame registre registruotai geografinei nuorodai arba panaikinant Tarptautiniame registre registruotos geografinės nuorodos apsaugą Sąjungoje. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/20117,

(11)  siekiant užtikrinti vienodas Sąjungos narystės įgyvendinimo specialiojoje sąjungoje sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai parengti geografinių nuorodų sąrašą, naudojamą pateikiant jų tarptautinės registracijos Tarptautiniame biure po prisijungimo prie Ženevos akto paraišką, pateikiant vėlesnę geografinės nuorodos tarptautinės registracijos Tarptautiniame biure paraišką, atmetant prieštaravimo pareiškimą, priimant sprendimą dėl apsaugos suteikimo arba nesuteikimo Tarptautiniame registre registruotai geografinei nuorodai, panaikinant Tarptautiniame registre registruotos geografinės nuorodos apsaugą Sąjungoje ir panaikinant atsisakymą pripažinti atitinkamą tarptautinę registraciją. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/20117. Reikėtų atnaujinti komitetų sąrašą pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, jeigu paskesniais Sąjungos teisės aktų pakeitimais bus leista saugoti ne žemės ūkio produktus;

__________________

__________________

7 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

7 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  kad Sąjunga visapusiškai dalyvautų Ženevos akte, reikia horizontaliaisiais Sąjungos lygmens teisės aktais sukurti sistemą, kuria būtų saugomos ne žemės ūkio geografinės nuorodos. Šiuo tikslu būtų pageidautina, kad Komisija kuo greičiau pateiktų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo ne žemės ūkio produktams suteikiama apsauga pagal Sąjungos teisę būtų taikoma ir geografinėms nuorodoms. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių saugomoms ne žemės ūkio geografinėms nuorodoms, kol tokia sistema nebus įdiegta;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  atsižvelgiant į vis dar ribotą trečiųjų šalių Susitariančiųjų Šalių dalyvavimą Ženevos akte, svarbu užtikrinti, kad Komisija ilgą laiką stebėtų ir vertintų Sąjungos dalyvavimą šiame akte. Siekiant, kad būtų atliktas toks vertinimas, Komisija, be kita ko, turėtų atsižvelgti į Sąjungos teise saugomų geografinių nuorodų, apie kurias pranešta, kurias atmetė trečiosios šalys, skaičių, Ženevos akte dalyvaujančių trečiųjų šalių skaičiaus pokyčius ir Komisijos veiksmus, kuriais siekiama padidinti šį skaičių, ir ne žemės ūkio geografinių nuorodų, kurias nustatė trečiųjų šalių Susitariančiosios Šalys, kurių prašymus atmetė Komisija, skaičių,

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio reglamento tikslu kilmės vietos nuorodos, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 apibrėžtas kilmės vietos nuorodas, ir geografinės nuorodos čia ir toliau kartu vadinamos geografinėmis nuorodomis.

Šio reglamento tikslu kilmės vietos nuorodos, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 apibrėžtas kilmės vietos nuorodas, ir geografinės nuorodos čia ir toliau kartu vadinamos žemės ūkio ir ne žemės ūkio geografinėmis nuorodomis.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Geografinių nuorodų tarptautinė registracija prisijungus prie Akto

Geografinių nuorodų tarptautinė registracija prisijungus prie Akto

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, remdamasi Ženevos akto 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis Komisija Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) pateikia pagal Sąjungos teisę saugomų ir registruotų Sąjungos kilmės produktų geografinių nuorodų tarptautinės registracijos paraiškas.

1. Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, remdamasi Ženevos akto 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis Komisija Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) pateikia pagal Sąjungos teisę saugomų ir registruotų Sąjungos kilmės produktų geografinių nuorodų tarptautinės registracijos paraiškas.

Siekdama įvertinti, ar reikėtų pateikti tarptautinės registracijos paraišką, Komisija atsižvelgia į 2 straipsnio trečioje pastraipoje išdėstytus kriterijus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo sudaromas pirmoje pastraipoje nurodytas geografinių nuorodų sąrašas.

2. Laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo sudaromas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas geografinių nuorodų sąrašas. Į tą sąrašą įtraukiamos visos Europos geografinės nuorodos, kurias Tarptautiniame registre įregistravo tos valstybės narės, kurios buvo specialiosios sąjungos susitariančiosios šalys iki Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto.

 

3. Ne vėliau kaip [praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės narės valdžios institucija, suinteresuota gamintojų grupė arba atskiras gamintojas, naudojantis Sąjungoje saugomą ir registruotą geografinę nuorodą, praneša Komisijai geografinių nuorodų pavadinimus, kuriuos jie pageidauja įtraukti į 2 dalyje nurodytą geografinių nuorodų sąrašą.

Siekdama sudaryti antroje pastraipoje nurodytą sąrašą, Komisija visų pirma atsižvelgia į:

Siekdama sudaryti 2 dalyje nurodytą sąrašą, Komisija įtraukia visas geografines nuorodas, apie kurias pranešta pagal šios dalies pirmą pastraipą.

 

Vis dėlto Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atitinkamomis prekybos asociacijomis ir gamintojais, gali atsisakyti į sąrašą įtraukti tam tikrą geografinę nuorodą ir turi pagrįsti savo sprendimą visų pirma atsižvelgdama į:

a)  geografine nuoroda žymimo produkto gamybos vertę;

 

b)  geografine nuoroda žymimo produkto eksporto vertę;

b)  geografinės nuorodos eksporto vertę arba jos eksporto galimybę, arba į abi;

 

ba)  ypatingą ekonominę ir regioninę geografinės nuorodos svarbą;

c)  pagal kitus tarptautinius susitarimus suteikiamą geografinės nuorodos apsaugą;

 

d)  dabartinį arba galimą piktnaudžiavimą geografine nuoroda kitose specialiosios sąjungos valstybėse narėse;

 

e)  geografinių nuorodų, kurių kilmės vieta – kitų specialiosios sąjungos narių teritorijos ir kurios registruotos Tarptautinio biuro registre (toliau – Tarptautinis registras), bendrą skaičių.

 

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Vėlesnė Sąjungos geografinių nuorodų tarptautinė registracija

Vėlesnė Sąjungos geografinių nuorodų tarptautinė registracija

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, Komisija gali savo iniciatyva arba valstybės narės ar suinteresuotos gamintojų grupės ar atskiro gamintojo, naudojančio Sąjungoje saugomą ir registruotą geografinę nuorodą, prašymu priimti įgyvendinimo aktus, kad būtų galima pateikti pagal Sąjungos teisę saugomo ir registruoto Sąjungos kilmės produkto geografinės nuorodos registracijos Tarptautiniame biure paraišką.

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, Komisija gali savo iniciatyva arba privalo valstybės narės, Europos Parlamento, suinteresuotos gamintojų grupės ar atskiro gamintojo, naudojančio Sąjungoje saugomą ir registruotą geografinę nuorodą, prašymu priimti įgyvendinimo aktus, kad būtų galima pateikti pagal Sąjungos teisę saugomo ir registruoto Sąjungos kilmės produkto geografinės nuorodos registracijos Tarptautiniame biure paraišką. Tuo tikslu Komisija reguliariai konsultuojasi su valstybėmis narėmis, prekybos asociacijomis ir Sąjungos gamintojais.

Siekdama įvertinti, ar reikėtų pateikti tarptautinės registracijos paraišką, Komisija atsižvelgia į 2 straipsnio trečioje pastraipoje išdėstytus kriterijus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Tarptautiniame registre registruotų trečiosios šalies geografinių nuorodų įvertinimas

Tarptautiniame registre registruotų trečiosios šalies geografinių nuorodų įvertinimas

1)  Komisija įvertina Tarptautinio biuro pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį paskelbtą pranešimą apie Tarptautiniame registre įregistruotų geografinių nuorodų, kurių kilmės Susitariančioji Šalis, kaip apibrėžta Ženevos akto 1 straipsnio xv punkte, nėra valstybė narė, siekdama nustatyti, ar jame pateikti pagal Lisabonos susitarimą ir Ženevos aktą parengtų Bendrųjų taisyklių (toliau – Bendrosios taisyklės)8, 5 taisyklės 2 dalyje nustatyti privalomi elementai ir duomenys apie kokybę, gerą vardą ir savybes, kaip nustatyta tų taisyklių 5 taisyklės 3 dalyje, taip pat įvertinti, ar paskelbimas yra susijęs su produktu, kuriam Sąjungoje šiuo metu suteikta geografinės nuorodos apsauga. Toks įvertinimas turi būti atliktas per ne ilgiau kaip keturis mėnesius ir neturi apimti kitų specialiųjų Sąjungos nuostatų dėl produktų pateikimo į rinką, visų pirma sanitarijos ir fitosanitarijos standartų, prekybos standartų ir maisto ženklinimo standartų laikymosi įvertinimo.

1.  Komisija įvertina Tarptautinio biuro pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį paskelbtą pranešimą apie Tarptautiniame registre įregistruotų geografinių nuorodų, kurių kilmės Susitariančioji Šalis, kaip apibrėžta Ženevos akto 1 straipsnio xv punkte, nėra valstybė narė, siekdama nustatyti, ar jame pateikti pagal Lisabonos susitarimą ir Ženevos aktą parengtų Bendrųjų taisyklių (toliau – Bendrosios taisyklės)8, 5 taisyklės 2 dalyje nustatyti privalomi elementai ir duomenys apie kokybę, gerą vardą ir savybes, kaip nustatyta tų taisyklių 5 taisyklės 3 dalyje, taip pat įvertinti, ar paskelbimas yra susijęs su produktu, kuriam Sąjungoje šiuo metu suteikta geografinės nuorodos apsauga. Toks įvertinimas turi būti atliktas per ne ilgiau kaip keturis mėnesius ir neturi apimti kitų specialiųjų Sąjungos nuostatų dėl produktų pateikimo į rinką, visų pirma sanitarijos ir fitosanitarijos standartų, prekybos standartų ir maisto ženklinimo standartų laikymosi įvertinimo.

2)  Jei remdamasi pagal 1 dalį atliktu vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad toje dalyje nustatytos sąlygos yra prima facie įvykdytos, ji Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbia geografinę nuorodą, kuriai siūloma suteikti Sąjungos apsaugą, nurodydama produkto tipą ir kilmės šalį.

2.  Jei remdamasi pagal 1 dalį atliktu vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad toje dalyje nustatytos sąlygos yra prima facie įvykdytos, ji Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbia geografinę nuorodą, kuriai siūloma suteikti Sąjungos apsaugą, nurodydama produkto tipą ir kilmės šalį.

3)  Jei remdamasi pagal 1 dalį atliktu vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad toje dalyje nustatytos sąlygos nėra įvykdytos, ji priima sprendimą nesuteikti apsaugos geografinei nuorodai ir paskelbia įgyvendinimo aktą, priimtą pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Jei produktai nepatenka į 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų komitetų kompetencijos sritį, Komisija, netaikydama 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima sprendimą dėl geografinių nuorodų.

3.  Jei remdamasi pagal 1 dalį atliktu vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad toje dalyje nustatytos sąlygos nėra įvykdytos, ji priima pagrįstą sprendimą nesuteikti apsaugos geografinei nuorodai ir paskelbia įgyvendinimo aktą, priimtą pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Remdamasi Ženevos akto 15 straipsnio 1 dalimi, Komisija per vienų metų laikotarpį nuo pranešimo apie tarptautinę registraciją pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį gavimo Tarptautiniam biurui praneša apie atsisakymą pripažinti atitinkamą registraciją Sąjungos teritorijoje.

Remdamasi Ženevos akto 15 straipsnio 1 dalimi, Komisija per vienų metų laikotarpį nuo pranešimo apie tarptautinę registraciją pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį gavimo Tarptautiniam biurui praneša apie atsisakymą pripažinti atitinkamą registraciją Sąjungos teritorijoje.

 

3a.  Kai po pranešimo apie atsisakymą pripažinti atitinkamą tarptautinę registraciją Sąjungos teritorijoje dėl to, kad Sąjungos geografinėmis nuorodomis neteikiama apsauga tai produktų kategorijai, paskesniais Sąjungos teisės aktų pakeitimais leidžiama saugoti atmestų produktų kategoriją, Komisija iš naujo įvertina, ar anksčiau atmestą geografinę nuorodą jau galima saugoti Sąjungos teritorijoje.

 

Jei remdamasi pagal šią dalį atliktu vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad 1 dalyje nustatytos sąlygos įvykdytos, ji pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą priimtu įgyvendinimo aktu priima sprendimą panaikinti atsisakymą suteikti apsaugą geografinei nuorodai.

 

Remiantis Ženevos akto 14 straipsniu, Komisija Tarptautiniam biurui praneša apie atitinkamo atsisakymo pripažinti tarptautinę registraciją Sąjungos teritorijoje panaikinimą.

_________________

_________________

8 Pagal Lisabonos susitarimą ir Lisabonos susitarimo Ženevos aktą parengtos Bendrosios taisykles, kurias 2017 m. spalio 11 d. priėmė Lisabonos sąjungos asamblėja, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11, 2017 m. spalio 11 d.

8 Pagal Lisabonos susitarimą ir Lisabonos susitarimo Ženevos aktą parengtos Bendrosios taisykles, kurias 2017 m. spalio 11 d. priėmė Lisabonos sąjungos asamblėja, Doc. WIPO A/57/11, 2017 m. spalio 11 d.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Per du mėnesius nuo geografinės nuorodos pavadinimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės arba trečiosios šalies, išskyrus kilmės Susitariančiąją Šalį, valdžios institucijos arba fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs Sąjungoje ar trečiojoje šalyje, išskyrus kilmės Susitariančiąją Šalį, gali viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų pateikti prieštaravimą Komisijai.

1)  Per šešis mėnesius nuo geografinės nuorodos pavadinimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės arba trečiosios šalies, išskyrus kilmės Susitariančiąją Šalį, valdžios institucijos arba fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs Sąjungoje ar trečiojoje šalyje, išskyrus kilmės Susitariančiąją Šalį, gali viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų pateikti prieštaravimą Komisijai.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  Tarptautiniame registre registruota geografinė nuoroda yra susijusi su produktu, kuriam ES šiuo metu neteikia geografinių nuorodų apsaugos;

Išbraukta.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Peržiūra ir stebėsena

 

1.   Ne vėliau kaip [praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina Sąjungos dalyvavimą Ženevos akte ir pateikia ataskaitą apie svarbiausias Europos Parlamento ir Tarybos išvadas.

 

Vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais aspektais:

 

a)   pagal Sąjungos teisę saugomų geografinių nuorodų, apie kurias gautas pranešimas ir dėl kurių pateiktas pagrindimas dėl paskelbtų nuorodų pasirinkimo, ir pagal Sąjungos teisę saugomų geografinių nuorodų, kurias atmetė trečiosios šalys, skaičiumi;

 

b)   trečiųjų šalių dalyvavimo Ženevos akte pokyčiais ir šio skaičiaus didinimo veiksmais, kurių ėmėsi Komisija, ir

 

c)   ne žemės ūkio geografinių nuorodų, kurias nustatė trečiosios šalys ir kurias atmetė Komisija, skaičiumi.

 

2.   Ne vėliau kaip [praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija tam tikrais atvejais pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pagal Sąjungos teisę geografinėms nuorodoms taikomą apsaugą suteikti ne žemės ūkio produktams, atsižvelgiant į visapusišką Sąjungos dalyvavimą Ženevos akte.

(1)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Lisabonos susitarimas dėl kilmės vietos nuorodų apsaugos ir jų tarptautinės registracijos yra 1958 m. sudaryta sutartis, kuria suteikiamos priemonės kilmės vietos nuorodoms gauti apsaugą jos Susitariančiosiose Šalyse. Šiuo metu Susitarimas turi dvidešimt aštuonias Susitariančiąsias Šalis, įskaitant septynias ES valstybes nares. Vis dėlto Sąjunga nėra Susitariančioji Šalis, nes Lisabonos susitarime nustatyta, kad narėmis gali būti tik valstybės.

Lisabonos susitarimas atnaujintas Ženevos aktu, pagal kurį tarptautinėms organizacijos leidžiama tapti Susitariančiosiomis Šalimis. Taigi Parlamentas bus paragintas duoti sutikimą dėl Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto, kad Sąjunga visapusiškai naudotųsi savo išimtine kompetencija, susijusia su bendra prekybos politika. Šiuo pasiūlymu dėl reglamento bus suteikiama galimybė veiksmingam Sąjungos dalyvavimui Lisabonos sąjungoje.

Apkritai pranešėja palankiai vertina pasiūlymą, kuriuo tarptautinėje arenoje bus palaikoma Sąjungos pozicija dėl geografinių nuorodų, taip pat Sąjungos lyderystė, susijusi su jos vietos kultūros ir gamintojų apsauga, ir kuris padės paskatinti prekybą tam tikrais Europos produktais, kurie neįtraukti į Sąjungos ir jos partnerių sudarytus dvišalius susitarimus.

Vis dėlto, pranešėjos nuomone, reikėtų išspręsti tam tikrus pasiūlymų trūkumus, kad jie būtų kuo naudingesni Sąjungos geografinėms nuorodoms.

1.  Pranešėja norėtų pasiūlyti, kad Komisija pateiktų pirmąjį geografinių nuorodų sąrašą, pagrįstą valstybių narių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų indėliu. Iš tiesų jie gali geriausiai nustatyti atitinkamas geografines nuorodas, kurias reikia įtraukti į Tarptautinį registrą. Be to, pranešėja mano, kad Komisija į savo sąrašą turėtų įtraukti visas geografines nuorodas, kurios šiuo metu saugomos pagal Sąjungos teisę ir jas Tarptautiniame registre įregistravo tos valstybės narės, kurios buvo specialiosios sąjungos narės iki Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto. Vėliau šį sąrašą reikėtų atnaujinti ir siekti į jį įtraukti kuo daugiau Sąjungos geografinių nuorodų. Be to, Parlamentas turėtų galėti pasiūlyti geografines nuorodas įregistruoti Lisabonos sąjungoje.

2.  Nors Lisabonos susitarimas apima tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio geografines nuorodas, Sąjungoje nesuteikiama apsauga ne žemės ūkio produktams. Tai yra didelis trūkumas, šiuo metu užkertantis kelią Sąjungai visapusiškai dalyvauti Ženevos akte. Be to, atsižvelgiant į Sąjungos išimtinę kompetenciją, valstybės narės, kurios saugo ne žemės ūkio geografines nuorodas, negalės jų saugoti pagal Ženevos aktą. Pranešėja apgailestauja dėl šios padėties, ypač dėl to, kad ją buvo galima išspręsti prieš priimant šį aktą, nes Parlamentas anksčiau keletą kartų prašė toliau plėtoti šios produktų kategorijos apsaugą. Todėl pranešėja siūlo Komisijai nedelsiant priimti priemonę, kuria pagal horizontaliuosius teisės aktus būtų saugomos ne žemės ūkio geografinės nuorodos. Pranešėja, remdamasi tuo pasiūlymu, padarė pakeitimą, kad užtikrintų, kad šis reglamentas vis dar tiktų tam tikslui, jeigu bus priimti paskesni Sąjungos teisės aktų pakeitimai, susiję su ne žemės ūkio produktais.

3.  Septynios valstybės narės yra Lisabonos sąjungos narės ir pagal šią narystę įsipareigojo saugoti trečiųjų šalių geografines nuorodas. Pranešėja palankiai vertina tai, kad buvo nustatytas pereinamojo laikotarpis, kad tos valstybės narės galėtų įvykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus iki Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto. Pranešėja taip pat norėtų pabrėžti, kad reikėtų išnagrinėti dalinio tų šalių dalyvavimo Ženevos akte galimybę, kad jos galėtų toliau visapusiškai saugoti ne žemės ūkio geografines nuorodas.

4.  Nors Ženevos aktu tarptautinei organizacijai leidžiama būti specialiosios sąjungos nare, jai automatiškai nesuteikiama teisė balsuoti. Iš tiesų kiekvienos tarptautinės organizacijos balsų skaičius atitinka akto valstybių narių skaičių. Dėl savo išimtinės kompetencijos Sąjunga neturės balsavimo teisės. Pranešėja pageidautų išreikšti savo nuogąstavimus dėl šios padėties ir paprašyti Komisijos išnagrinėti galimą šios problemos sprendimą, pvz., priemonės ratifikavimą valstybėse narėse, atsižvelgiant į Sąjungos interesus.


Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ  (3.12.2018)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Nuomonės referentas: Christophe Hansen

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad ES, tapusi Ženevos akto susitariančiąja šalimi, turėtų teisinį pagrindą veiksmingai dalyvauti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Lisabonos Sąjungoje. Nuomonės referentas palankiai vertina šį pasiūlymą, kuris pateiktas sudėtingomis geopolitinėmis aplinkybėmis, kai dėl blokavimo atvejų daugiašaliuose forumuose, deja, mažėja prasmingos pažangos perspektyvos siekiant geografinių nuorodų apsaugos. Šiuo pasiūlymu pagrindinis dėmesys skiriamas keliems aspektams ir, be kita ko, jame pabrėžiami toliau nurodyti klausimai.

1.  Būsimi reikšmingi privalumai, susiję su ES prisijungimu prie Ženevos akto. Nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad prisijungus prie Ženevos akto Europos geografinėms nuorodoms potencialiai būtų užtikrinama platesnio masto apsauga; be to, po prisijungimo prie Ženevos akto Sąjunga gali toliau siekti geografinių nuorodų apsaugos pagal dvišalius susitarimus su prekybos partneriais, kurie (dar) nėra Ženevos akto susitariančiosios šalys.

2.  Nuomonės referentas taip pat primygtinai prašo atkreipti dėmesį į šio pasiūlymo suderinamumą su PPO TRIPS susitarimu, atsižvelgiant į galimą jų sąveiką ateityje.

3.  ES turėtų pateikti sąrašą geografinių nuorodų, įtrauktų į ES nustatytus geografinių nuorodų sąrašus. Šis sąrašas turėtų būti sudarytas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir susijusiais suinteresuotaisiais subjektais ir vėliau gali būti pritaikytas pagal naujus rinkos poreikius.

4.  ES geografinėms nuorodoms iš esmės bus užtikrinta operatyvi, aukšto lygio ir įtvirtinta apsauga visose dabartinėse ir būsimose Ženevos akto susitariančiosiose šalyse, o dėl Ženevos akto suteikiamos plataus masto apsaugos geografine prasme ir daugiašalio registro pagerėtų ES geografinių nuorodų reputacija.

5.  Septynios valstybės narės yra Lisabonos sąjungos narės ir pagal šią narystę įsipareigojo saugoti trečiųjų šalių geografines nuorodas. Siekiant įvykdyti iki Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto prisiimtas tarptautines prievoles, reikalingas pereinamasis laikotarpis.

Nuomonės referentas iš esmės pritaria šiam pataisoms, išskyrus toliau išvardytus pakeitimus.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  kad Sąjunga galėtų visapusiškai pasinaudoti bendros prekybos politikos srityje jai suteikta išimtine kompetencija, ji taps Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (toliau – Ženevos aktas)2 susitariančiąja šalimi pagal Tarybos sprendimą (ES) …/…3. Ženevos akto susitariančiosios šalys yra Lisabonos susitarimu dėl kilmės vietos nuorodų apsaugos ir jų tarptautinės registracijos sukurtos specialiosios sąjungos (toliau – specialioji sąjunga)4 narės. Remiantis Sprendimo (ES).../... 3 straipsniu, Sąjungai specialiojoje sąjungoje atstovauja Komisija;

(1)  kad Sąjunga galėtų visapusiškai pasinaudoti bendros prekybos politikos srityje jai suteikta išimtine kompetencija, ji, visapusiškai laikydamasi savo įsipareigojimų pagal Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), taps Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (toliau – Ženevos aktas)2 susitariančiąja šalimi pagal Tarybos sprendimą (ES) …/…3. Ženevos akto susitariančiosios šalys yra Lisabonos susitarimu dėl kilmės vietos nuorodų apsaugos ir jų tarptautinės registracijos sukurtos specialiosios sąjungos (toliau – specialioji sąjunga)4 narės. Remiantis Sprendimo (ES).../... 3 straipsniu, Sąjungai specialiojoje sąjungoje atstovauja Komisija;

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 OL L […], […], p. […].

3 OL L […], […], p. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, Komisija pirmiausia Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) pateikia paraišką įtraukti Sąjungos kilmės ir jos teritorijoje saugomų geografinių nuorodų sąrašą į jo tvarkomą registrą (toliau – Tarptautinis registras). Tokio sąrašo sudarymo kriterijuose, kaip ir kai kurių Sąjungos dvišalių ir regioninių susitarimų dėl geografinių nuorodų apsaugos atveju, visų pirma, atsižvelgiama į gamybos vertę ir eksporto vertę, kitais susitarimais suteikiamą apsaugą, taip pat esamą ar galimą piktnaudžiavimą susijusiose trečiosiose šalyse;

(4)  Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atitinkamomis prekybos asociacijomis ir gamintojais, pirmiausia Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) pateikia paraišką įtraukti Sąjungos kilmės ir jos teritorijoje saugomų geografinių nuorodų sąrašą į jo tvarkomą registrą (toliau – Tarptautinis registras). Tokiame sąraše turėtų būti kuo išsamiau pateiktos valstybių narių, kurios buvo Specialiosios sąjungos susitariančios šalys prieš Sąjungos prisijungimą prie Ženevos akto, jau užregistruotos geografinės nuorodos. Be to, tokio sąrašo sudarymo kriterijuose, kaip ir kai kurių Sąjungos dvišalių ir regioninių susitarimų dėl geografinių nuorodų apsaugos atveju, visų pirma, atsižvelgiama į gamybos vertę ir eksporto vertę, kitais susitarimais suteikiamą apsaugą, taip pat esamą ar galimą piktnaudžiavimą susijusiose trečiosiose šalyse;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje saugomos ir registruotos papildomos geografinės nuorodos būtų registruotos Tarptautiniame registre, reikėtų leisti Komisijai vėlesniame etape savo iniciatyva arba valstybės narės arba gamintojų interesų grupės prašymu arba, išimtiniais atvejais, atskiro gamintojo prašymu, pateikti paraišką dėl tokių papildomų geografinių nuorodų registracijos Tarptautiniame registre;

(5)  siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje saugomos ir registruotos papildomos ar būsimos geografinės nuorodos būtų registruotos Tarptautiniame registre, įskaitant galimą geografinių nuorodų apsaugos taikymą ne žemės ūkio produktams, reikėtų leisti Komisijai vėlesniame etape savo iniciatyva arba, ne žemės ūkio produktų geografinių nuorodų atveju, valstybės narės arba gamintojų interesų grupės prašymu arba, išimtiniais atvejais, atskiro gamintojo prašymu, pateikti paraišką dėl tokių papildomų geografinių nuorodų registracijos Tarptautiniame registre. Dėl Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto nepažeidžiama dabartinė ir būsima geografinių nuorodų apsauga pagal dvišalius laisvosios prekybos susitarimus. Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų taikyti reguliarių konsultacijų su valstybėmis narėmis, prekybos asociacijomis ir Europos gamintojais mechanizmą, kad galėtų užmegzti sklandų dialogą su suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  būtų teisinga, kad mokesčius, mokėtinus pagal Ženevos aktą ir Bendrąsias taisykles, parengtas remiantis Lisabonos susitarimu ir Ženevos aktu, dėl Tarptautiniam biurui pateikiamos geografinės nuorodos tarptautinės registracijos paraiškos, ir mokesčius, mokėtinus dėl kitų įrašų Tarptautiniame registre ir dėl išrašų, pažymų ar kitos informacijos, susijusios su tos tarptautinės registracijos turiniu, pateikimo mokėtų geografinės nuorodos kilmės valstybė narė. Tai neturėtų užkirsti kelio valstybei narei priimti sprendimo siekti, kad tuos mokesčius kompensuotų geografine nuoroda, kurios tarptautinės registracijos prašomą, besinaudojanti gamintojų grupė arba atskiras gamintojas;

(9)  būtų teisinga, kad mokesčius, mokėtinus pagal Ženevos aktą ir Bendrąsias taisykles, parengtas remiantis Lisabonos susitarimu ir Ženevos aktu, dėl Tarptautiniam biurui pateikiamos geografinės nuorodos tarptautinės registracijos paraiškos, ir mokesčius, mokėtinus dėl kitų įrašų Tarptautiniame registre ir dėl išrašų, pažymų ar kitos informacijos, susijusios su tos tarptautinės registracijos turiniu, pateikimo mokėtų geografinės nuorodos kilmės valstybė narė.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio reglamento tikslu kilmės vietos nuorodos, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 apibrėžtas kilmės vietos nuorodas, ir geografinės nuorodos čia ir toliau kartu vadinamos geografinėmis nuorodomis.

Šio reglamento tikslu kilmės vietos nuorodos, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 apibrėžtas kilmės vietos nuorodas, ir geografinės nuorodos čia ir toliau kartu vadinamos žemės ūkio ir ne žemės ūkio geografinėmis nuorodomis.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, remdamasi Ženevos akto 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis Komisija Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) pateikia pagal Sąjungos teisę saugomų ir registruotų Sąjungos kilmės produktų geografinių nuorodų tarptautinės registracijos paraiškas.

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, remdamasi Ženevos akto 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis Komisija Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) pateikia pagal Sąjungos teisę saugomų ir registruotų Sąjungos kilmės produktų geografinių nuorodų tarptautinės registracijos paraiškas arba, ne žemės ūkio geografinių nuorodų atveju, tai daro valstybės narės arba gamintojų interesų grupės prašymu.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo sudaromas pirmoje pastraipoje nurodytas geografinių nuorodų sąrašas.

Laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo sudaromas pirmoje pastraipoje nurodytas geografinių nuorodų sąrašas. Tokiame sąraše kuo išsamiau pateikiamos valstybių narių, kurios buvo Specialiosios sąjungos susitariančios šalys iki Europos Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto, Tarptautiniame registre jau užregistruotos Europos geografinės nuorodos.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama sudaryti antroje pastraipoje nurodytą sąrašą, Komisija visų pirma atsižvelgia į:

Siekdama sudaryti antroje pastraipoje nurodytą sąrašą, Komisija, be kita ko, atsižvelgia į:

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, Komisija gali savo iniciatyva arba valstybės narės ar suinteresuotos gamintojų grupės ar atskiro gamintojo, naudojančio Sąjungoje saugomą ir registruotą geografinę nuorodą, prašymu priimti įgyvendinimo aktus, kad būtų galima pateikti pagal Sąjungos teisę saugomo ir registruoto Sąjungos kilmės produkto geografinės nuorodos registracijos Tarptautiniame biure paraišką.

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, Komisija savo iniciatyva arba valstybės narės ar suinteresuotos gamintojų grupės ar atskiro gamintojo, naudojančio Sąjungoje saugomą ir registruotą žemės ūkio ir ne žemės ūkio geografinę nuorodą, prašymu priima įgyvendinimo aktus, kad būtų galima pateikti pagal Sąjungos teisę saugomo ir registruoto Sąjungos kilmės produkto geografinės nuorodos registracijos Tarptautiniame biure paraišką.

Šiuo tikslu Komisija taiko reguliarių konsultacijų su valstybėmis narėmis, prekybos asociacijomis ir Europos gamintojais mechanizmą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama įvertinti, ar reikėtų pateikti tarptautinės registracijos paraišką, Komisija atsižvelgia į 2 straipsnio trečioje pastraipoje išdėstytus kriterijus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Kaip numatyta šio straipsnio pirmoje pastraipoje, tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Komisija įvertina Tarptautinio biuro pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį paskelbtą pranešimą apie Tarptautiniame registre įregistruotų geografinių nuorodų, kurių kilmės Susitariančioji Šalis, kaip apibrėžta Ženevos akto 1 straipsnio xv punkte, nėra valstybė narė, siekdama nustatyti, ar jame pateikti pagal Lisabonos susitarimą ir Ženevos aktą parengtų Bendrųjų taisyklių (toliau – Bendrosios taisyklės)8, 5 taisyklės 2 dalyje nustatyti privalomi elementai ir duomenys apie kokybę, gerą vardą ir savybes, kaip nustatyta tų taisyklių 5 taisyklės 3 dalyje, taip pat įvertinti, ar paskelbimas yra susijęs su produktu, kuriam Sąjungoje šiuo metu suteikta geografinės nuorodos apsauga. Toks įvertinimas turi būti atliktas per ne ilgiau kaip keturis mėnesius ir neturi apimti kitų specialiųjų Sąjungos nuostatų dėl produktų pateikimo į rinką, visų pirma sanitarijos ir fitosanitarijos standartų, prekybos standartų ir maisto ženklinimo standartų laikymosi įvertinimo.

(1)  Komisija įvertina Tarptautinio biuro pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį paskelbtą pranešimą apie Tarptautiniame registre įregistruotų geografinių nuorodų, kurių kilmės Susitariančioji Šalis, kaip apibrėžta Ženevos akto 1 straipsnio xv punkte, nėra valstybė narė, siekdama nustatyti, ar jame pateikti pagal Lisabonos susitarimą ir Ženevos aktą parengtų Bendrųjų taisyklių (toliau – Bendrosios taisyklės)8, 5 taisyklės 2 dalyje nustatyti privalomi elementai ir duomenys apie kokybę, gerą vardą ir savybes, kaip nustatyta tų taisyklių 5 taisyklės 3 dalyje, taip pat įvertinti, ar paskelbimas yra susijęs su produktu, kuriam Sąjungoje suteikta geografinės nuorodos apsauga. Toks įvertinimas turi būti atliktas per ne ilgiau kaip keturis mėnesius ir neturi apimti kitų specialiųjų Sąjungos nuostatų dėl produktų pateikimo į rinką, visų pirma sanitarijos ir fitosanitarijos standartų, prekybos standartų ir maisto ženklinimo standartų laikymosi įvertinimo.

_________________

_________________

8 Pagal Lisabonos susitarimą ir Lisabonos susitarimo Ženevos aktą parengtos Bendrosios taisykles, kurias 2017 m. spalio 11 d. priėmė Lisabonos sąjungos asamblėja, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11, 2017 m. spalio 11 d.

8 Pagal Lisabonos susitarimą ir Lisabonos susitarimo Ženevos aktą parengtos Bendrosios taisykles, kurias 2017 m. spalio 11 d. priėmė Lisabonos sąjungos asamblėja, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11, 2017 m. spalio 11 d.

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti atsižvelgiama į visus būsimus ES teisės aktų pokyčius, pvz., dėl ne žemės ūkio geografinių nuorodų apsaugos.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  Tarptautiniame registre registruota geografinė nuoroda yra susijusi su produktu, kuriam ES šiuo metu neteikia geografinių nuorodų apsaugos;

e)  Tarptautiniame registre registruota geografinė nuoroda yra susijusi su produktu, kuriam prieštaravimo momentu ES neteikia geografinių nuorodų apsaugos;

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti atsižvelgiama į visus būsimus ES teisės aktų pokyčius, pvz., dėl ne žemės ūkio geografinių nuorodų apsaugos.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tai neužkerta kelio valstybei narei priimti sprendimo siekti, kad pirmoje pastraipoje nurodytas sumas kompensuotų geografine nuoroda, kurios tarptautinės registracijos prašoma, besinaudojanti gamintojų grupė arba atskiras gamintojas.

Išbraukta.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

Nuorodos

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

10.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Christophe Hansen

29.8.2018

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ  (30.11.2018)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą siūlyti Europos Parlamentui priimti savo poziciją per pirmąjį svarstymą perimant Komisijos pasiūlymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

Nuorodos

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

10.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Priėmimo data

27.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

49

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininko Czesławo Adamo Siekierski 2018 m. spalio 1 d. laiškas, adresuotas Pavelui Svobodai, Teisės reikalų komiteto pirmininkui

Vertimas

Gerb. Pirmininke,

pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (COM(2018)365 final – 2018/0189(COD)), už kurį atsakingas Teisės reikalų (JURI) komitetas, buvo perduotas Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitetui, kad šis pateiktų savo nuomonę.

Tačiau per savo 2018 m. rugpjūčio 29 d. posėdį AGRI komiteto koordinatoriai, atsižvelgdami į iš esmės techninį pasiūlymo pobūdį, nusprendė nerengti oficialios teisėkūros nuomonės, o pateikti vadovaujančiam komitetui bendrąsias pastabas aptariamu klausimu šio laiško forma.

Pagrindinė žinia, kurią norėtume perduoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir kitiems JURI komiteto nariams, kurie nagrinėja šį pasiūlymą – pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugą ES žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų sektoriuose, nes didžioji pavadinimų, kuriems taikomos tokios nuorodos, dalis yra susijusi su maisto produktais. Kaip primenama pasiūlymo aiškinamajame memorandume, tokio pobūdžio apsauga yra labai vertinga skatinant kokybę, užtikrinant vartotojų pasitikėjimą, išsaugant tradicijas, prisidedant prie kaimo vietovių gyvybingumo palaikymo ir, svarbiausia, suteikiant gamintojams gerokai didesnę kainą.

AGRI komitetas atliko lemiamą vaidmenį rengiant ES vidaus teisės aktus šioje srityje (visų pirma priimant reglamentus (ES) Nr. 1151/2012 ir Nr. 1308/2013). Žvelgiant iš tarptautinės perspektyvos, AGRI komitetas visada rėmė bendrą ES politiką, kuria siekiama skatinti ir stiprinti kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugą pagal dvišalius, regioninius ir daugiašalius susitarimus, nepaisant akivaizdaus kai kurių mūsų prekybos partnerių prieštaravimo. Šiuo atžvilgiu Sąjungos prisijungimas prie Lisabonos susitarimo Ženevos akto ir su tuo susijęs teisėkūros procedūra priimamas pasiūlymas, kuriuo siekiama užtikrinti veiksmingą dalyvavimą įgyvendinant šią daugiašalę priemonę, aiškiai parodo teigiamus pokyčius.

Kalbant apie šio pasiūlymo turinį, AGRI komitetas norėtų pateikti šias tris pastabas:

Akivaizdu, kad svarbiausias Komisijos tikslas, naudojantis savo įgaliojimais pagal siūlomą reglamentą, turėtų būti įtraukti kuo daugiau ES pavadinimų, kad jie būtų saugomi Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniame registre. Derantis dėl dvišalių susitarimų (pavyzdžiui, Išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo arba susitarimo, dėl kurio šiuo metu deramasi su MERCOSUR), ES dažnai turi susitarti dėl labai riboto pavadinimų sąrašo, dėl kurio tie gamintojai, kurių kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos neįtrauktos į tokį sąrašą, patiria nepasitenkinimą. Daugiašalėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, taikant Lisabonos sistemą, pagal kurią visos dalyvaujančios šalys pripažįsta kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų tinkamos apsaugos vertę ir naudą, kita vertus, Komisija turėtų nedvejodama ryžtingai ir su plačiu užmoju siekti, kad visi ES pavadinimai (arba bent turintys tikrąją tarptautinės prekybos vertę) būtų įtraukti į registrą.

Lisabonos sistemos, kaip tarptautinės mūsų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos priemonės, vertė šiek tiek mažesnė dėl labai riboto šios sistemos dalyvių skaičiaus. Pagal paskutinius duomenis, tik 23 ES nepriklausančios šalys yra Lisabonos susitarimo šalys ir tik viena iš jų yra tarp dešimt geriausių mūsų prekybos partnerių (Turkija). Dėl šios priežasties ES turėtų dėti visas pastangas, kad paskatintų kitas šalis prisijungti prie Lisabonos sistemos ir, vykdydama dvišales derybas su nedalyvaujančiomis šalimis, ir toliau siekti apsaugoti savo kilmės vietos nuorodas ir geografines nuorodas, kurios negali būti apsaugotos naudojant šią daugiašalę priemonę.

Galiausiai instituciniu požiūriu AGRI komitetas, atsižvelgdamas į dabartinį teisėkūros procedūra priimamą aktą, norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visi susiję svarbūs sprendimai, kuriuos ES turi priimti, pavyzdžiui, geografinių nuorodų sąrašo įtraukimas į pradinę paraišką dėl jų apsaugos ir registravimo, vėlesnių papildomų ES paraiškų pildymas, apsaugos trečiųjų šalių geografinėms nuorodoms suteikimas arba atsisakymas tokią apsaugą suteikti arba vėlesnis tokios apsaugos atšaukimas, būtų priimami įgyvendinimo aktais, pagal kuriuos tokie sprendimai būtų priimami beveik visiškai už Parlamento kontrolės ribų. Todėl keliamas klausimas, ar į šio reglamento taikymo procesą neturėtų būti įtrauktas tam tikras parlamentinis indėlis, įskaitant, pavyzdžiui, galimybę Parlamentui patvirtinti pradinį geografinių nuorodų sąrašą, kurį pagal 2 straipsnį turi parengti Komisija, arba, jei reikia, galimybę pačiam pateikti prašymus dėl papildomų paraiškų pateikimo pagal 3 straipsnį.

Be abejo, ir toliau visada galima kreiptis į mane, jei pranešėjas arba Jūs norėtumėte toliau konsultuotis su mumis šiuo klausimu, ir tikiuosi, kad į teisėkūros pranešimą, kurį rengia JURI komitetas, bus įtrauktos pirmiau minėtos idėjos.

Pagarbiai

Czesław Adam SIEKIERSKI

Kopija  Berndui Lange, Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkui


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

Nuorodos

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

6.12.2018

 

 

 

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lola Sánchez Caldentey

Pateikimo data

28.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 12 d.Teisinis pranešimas