Postupak : 2018/0263(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0037/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0037/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0084

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 169kWORD 54k
28.1.2019
PE 629.749v02-00 A8-0037/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva  (kodificirani tekst)

(COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva  (kodificirani tekst)

(COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0499),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0313/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova(1),

–  uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0037/2019),

A.  budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični Prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući Prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 102, 4.4.1996., str. 2.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 11. listopada 2018.

MIŠLJENJE

  ZA  EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva  (kodificirani tekst)

COM(2018)/0499 od 2. 7. 2018. – 2018/0263(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 6. rujna 2018. kako bi, među ostalim, razmotrila navedeni Prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tom je prilikom(1) savjetodavna radna skupina jednoglasno zaključila, na temelju razmatranja Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kodificiranju Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku, da Prijedlog predstavlja izravnu kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik      Glavni direktor

(1)

  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europska agencija za kontrolu ribarstva (kodificirani tekst)

Referentni dokumenti

COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD)

Datum podnošenja EP-u

2.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

5.7.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lola Sánchez Caldentey

Datum podnošenja

29.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna napomena