Postup : 2018/0153(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0040/2019

Předložené texty :

A8-0040/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0390

ZPRÁVA     ***I
PDF 289kWORD 115k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Cécile Kashetu Kyenge

(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0303),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 74 a čl. 79 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0184/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů,(1)

–  s ohledem na dopis, který dne 28. listopadu 2018 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0040/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Prudký nárůst migračních toků v letech 2015 a 2016 vystavil migrační a azylové systémy i systémy správy hranic tlaku a vyžádal si koordinovanou a účinnou evropskou reakci.

(3)  Prudký nárůst migračních toků v letech 2015 a 2016 vystavil migrační a azylové systémy i systémy správy hranic tlaku, především v těch členských státech, které leží na vnějších hranicích Unie, odhalil strukturální omezení politiky Unie v oblasti migrace a prokázal nezbytnost koordinované a účinné evropské reakce.

 

(2. bod odůvodnění se mění na 3. bod odůvodnění)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Cílem politiky Unie v oblasti migrace je nahradit nelegální a nekontrolované toky migrace bezpečnými a dobře řízenými cestami prostřednictvím komplexního přístupu, který řeší všechny aspekty přistěhovalectví.

(2)  Politika Unie v oblasti migrace a azylu by měla vycházet z komplexního globálního přístupu založeného na zásadách solidarity a odpovědnosti podle článku 80 SFEU, který řeší všechny aspekty přistěhovalectví.

(3. bod odůvodnění se mění na 2. bod odůvodnění)

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Základní zásadou Unie při řešení migrační krize zůstává dodržování norem lidských práv. Unie je odhodlána chránit lidská práva a základní svobody všech migrantů, bez ohledu na jejich migrační status, a to zcela v souladu s mezinárodním právem.

(4)  Základní zásadou politiky Unie v oblasti migrace je dodržování norem lidských práv. Unie je odhodlána chránit lidská práva a základní svobody všech migrantů, bez ohledu na jejich migrační status, a to zcela v souladu s mezinárodním právem.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Toto nařízení musí dodržovat základní práva a zachovávat zásady uznané ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v článcích 2 a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a opětovně potvrzené v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), a také příslušné mezinárodní úmluvy.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Styční úředníci pro přistěhovalectví by při plnění svých povinností měli plně respektovat lidskou důstojnost, zvláště v případech, které se týkají zranitelných osob, zejména nezletilých osob, žen, starších osob a obětí obchodování s lidmi. Veškerá opatření přijatá při plnění jejich úkolů by měla být přiměřená cílům, které tato opatření sledují.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  K zajištění účinného provádění přistěhovalecké politiky Unie ve všech jejích aspektech je třeba navázat důsledný dialog a pokračovat ve spolupráci s klíčovými třetími zeměmi původu a tranzitu migrantů a žadatelů o azyl. Tato spolupráce by měla zajistit lepší řízení přistěhovalectví, včetně odjezdů a návratů, přispívat ke stabilizaci migračních toků, podporovat kapacitu shromažďovat a sdílet informace a předcházet převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a bojovat pro nim, jakož i zajišťovat přístup žadatelů o azyl k ochraně.

(5)  K zajištění účinného provádění přistěhovalecké politiky Unie ve všech jejích aspektech je třeba navázat důsledný dialog a pokračovat ve spolupráci. Tato spolupráce by měla zajistit lepší řízení přistěhovalectví, včetně odjezdů a návratů, partnerství v oblasti mobility, nahrazení nelegální migrace bezpečnými a legálními cestami, důstojné a účinné návraty a opětovné začlenění, podporovat kapacitu shromažďovat a sdílet informace a předcházet převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a bojovat pro nim, jakož i zajišťovat přístup k mezinárodní ochraně.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  S ohledem na zvyšující se poptávku po zpravodajských i jiných informacích, jež mají podpořit tvorbu politik založenou na důkazech a operativní reakce, existuje potřeba, aby styční úředníci pro přistěhovalectví zajistili, že jejich poznatky a znalosti plně přispějí k vytváření komplexního situačního obrazu o třetích zemích.

(6)  S ohledem na zvyšující se poptávku po informacích, jež mají podpořit tvorbu politik založenou na důkazech a operativní reakce, existuje potřeba, aby styční úředníci pro přistěhovalectví zajistili, že jejich poznatky a znalosti plně přispějí k vytváření komplexního situačního obrazu o třetích zemích.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vyslání stávajících evropských styčných úředníků pro přistěhovalectví do klíčových zemí původu a tranzitu, jak k němu vyzvaly závěry zvláštního zasedání hlav států nebo předsedů vlád dne 23. dubna 2015, bylo prvním krokem na cestě k většímu zapojení s třetími zeměmi v otázkách souvisejících s migrací a zlepšení koordinace se styčnými úředníky pro přistěhovalectví vyslanými členskými státy. Na základě těchto zkušenosti je na dlouhodobá vyslání styčných úředníků pro přistěhovalectví Komisí do třetích zemí třeba nahlížet tak, že podporují rozvoj, provádění a maximalizaci dopadu činnosti Unie v oblasti migrace.

(7)  Vyslání stávajících evropských styčných úředníků pro přistěhovalectví do klíčových třetích zemí původu a tranzitu, jak k němu vyzvaly závěry zvláštního zasedání hlav států nebo předsedů vlád dne 23. dubna 2015, bylo prvním krokem na cestě k většímu zapojení s třetími zeměmi v otázkách souvisejících s migrací a zlepšení koordinace se styčnými úředníky pro přistěhovalectví vyslanými členskými státy. Na základě těchto zkušenosti je na dlouhodobá vyslání styčných úředníků pro přistěhovalectví Komisí do třetích zemí třeba nahlížet tak, že podporují rozvoj, provádění a maximalizaci dopadu činnosti Unie v oblasti migrace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Cílem tohoto nařízení je zajistit lepší koordinaci a optimální využívaní styčných úředníků vyslaných do třetích zemí členskými státy, Komisí a agenturami Unie za účelem účinnějšího reagování na priority EU týkající se předcházení nedovolenému přistěhovalectví a související přeshraniční trestné činnosti, jako je převaděčství migrantů a obchodování s lidmi, a boje proti nim, usnadňování navracení, zpětného přebírání a opětovného začlenění, přispívání k integrované správě vnějších hranic Unie, jakož i k podpoře řízení legálního přistěhovalectví, a to rovněž v oblasti mezinárodní ochrany, přesídlování a integračních opatření zajišťovaných před odjezdem členskými státy a Unií.

(4)  Cílem tohoto nařízení je zajistit lepší koordinaci a usnadnit, s ohledem na jejich různou odbornost, využívaní práce styčných úředníků pro přistěhovalectví vyslaných do třetích zemí členskými státy, Komisí a agenturami Unie za účelem účinnějšího reagování, zcela v souladu s humanitárními a lidskoprávními závazky, na priority Unie týkající se účinného zvládání migrace, předcházení přeshraniční trestné činnosti, převaděčství migrantů a obchodování s lidmi, a boje proti nim, usnadňování důstojného a účinného navracení, zpětného přebírání a opětovného začlenění, přispívání k integrované správě vnějších hranic Unie, jakož i k podpoře řízení legálního přistěhovalectví, a to rovněž v oblasti mezinárodní ochrany, přesídlování a integračních opatření zajišťovaných před odjezdem členskými státy a Unií.

(8. bod odůvodnění se mění na 4. bod odůvodnění)

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V návaznosti na nařízení Rady (ES) č. 377/2004 je cílem tohoto nařízení zajistit, aby styční úředníci pro přistěhovalectví lépe přispívali k fungování evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví především tím, že vytváří mechanismus, prostřednictvím kterého členské státy, Komise a agentury Unie mohou systematičtěji koordinovat úkoly a role svých styčných úředníků.

(9)  V návaznosti na nařízení Rady (ES) č. 377/2004 je cílem tohoto nařízení zajistit, aby styční úředníci pro přistěhovalectví lépe přispívali k fungování evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví především tím, že vytváří mechanismus, prostřednictvím kterého členské státy, Komise a agentury Unie mohou systematičtěji koordinovat úkoly a role svých styčných úředníků vyslaných do klíčových třetích zemích původu a tranzitu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Vzhledem k tomu, že se mandáty a úkoly styčných úředníků pro přistěhovalectví mohou překrývat, je třeba vynaložit náležité úsilí o řádnou koordinaci práce úředníků působících ve stejné třetí zemi nebo regionu. Jestliže jsou styční úředníci pro přistěhovalectví vysláni Komisí přímo do diplomatických misí Unie ve třetích zemích, měli by podnítit vznik sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví a vést ji v dané třetí zemi.

(10)  Vzhledem k tomu, že styční úředníci zabývající se otázkami přistěhovalectví nebo lidských práv jsou vysíláni různými orgány a že se jejich mandáty a úkoly mohou překrývat, měla by být lépe koordinována spolupráce a výměna informací mezi styčnými úředníky pro přistěhovalectví působícími ve stejné třetí zemi nebo regionu. Jestliže jsou styční úředníci pro přistěhovalectví vysláni Komisí přímo do diplomatických misí Unie či do agentur Unie ve třetích zemích, měli by podnítit vznik sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví a vést ji v dané třetí zemi.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vytvoření spolehlivého mechanismu řízení, který zajistí lepší koordinaci všech styčných úředníků zabývajících se otázkami přistěhovalectví v rámci svých povinností, je zcela zásadní, aby se minimalizovaly mezery v informacích a duplikování práce a maximalizovaly operativní schopnosti a účinnost. Řídící výbor by měl poskytovat vodítka v souladu s politickými prioritami Unie – při zohlednění vnějších vztahů Unie – a měl by být vybaven nezbytnými pravomocemi, zejména k přijímání dvouletých pracovních programů činností sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví, k přidělování přizpůsobených ad-hoc úkolů styčným úředníkům pro přistěhovalectví, kteří řeší priority a nastalé potřeby neobsažené ve dvouletém pracovním programu, k přidělování zdrojů na odsouhlasené činnosti a k nesení odpovědnosti za jejich provádění.

(11)  Vytvoření spolehlivého mechanismu řízení, který zajistí lepší koordinaci všech styčných úředníků zabývajících se otázkami přistěhovalectví v rámci svých povinností, je zcela zásadní, aby se minimalizovaly mezery v informacích, překrývání úkolů a duplikování práce a maximalizovaly operativní schopnosti a účinnost. Řídící výbor by měl poskytovat vodítka v souladu s politickými prioritami Unie – při zohlednění vnějších vztahů Unie – a měl by být vybaven nezbytnými pravomocemi, zejména k přijímání ročních pracovních programů činností sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví, k přidělování přizpůsobených ad-hoc úkolů styčným úředníkům pro přistěhovalectví, kteří řeší priority a nastalé potřeby neobsažené v ročním pracovním programu, k přidělování finančních zdrojů na odsouhlasené činnosti a k nesení odpovědnosti za jejich provádění.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Je třeba přijmout zvláštní ustanovení pro obecnější opatření Unie v oblasti budování kapacit v případě styčných úředníků pro přistěhovalectví, a to prostřednictvím rozvoje, ve spolupráci s příslušnými agenturami Unie, společných hlavních osnov a kurzů odborné přípravy před vysláním, a v případě podpory posílení operativní kapacity sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví.

(14)  Je třeba přijmout zvláštní ustanovení pro obecnější opatření Unie v oblasti budování kapacit v případě styčných úředníků pro přistěhovalectví, a to prostřednictvím rozvoje, ve spolupráci s příslušnými agenturami Unie, společných hlavních osnov a kurzů odborné přípravy před vysláním, a v případě podpory posílení operativní kapacity sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví, zejména pokud jde o základní práva.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Orgány členských států by měly zajistit, aby strategické a operativní analytické produkty agentur Unie týkající se nedovoleného přistěhovalectví, navracení, přeshraniční trestné činnosti nebo mezinárodní ochrany a přesídlování se účinně dostávaly ke styčným úředníkům pro přistěhovalectví ve třetích zemích a aby byly informace poskytované styčnými úředníky pro přistěhovalectví sdíleny s příslušnými agenturami Unie – zejména s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, Europolem a Agenturou Evropské unie pro azyl v rámci působnosti jejich příslušných právních rámců.

(16)  Orgány členských států by měly zajistit, aby strategické a operativní analytické produkty agentur Unie týkající se nelegálního přistěhovalectví, důstojného a účinného navracení a opětovného začlenění, přeshraniční trestné činnosti nebo mezinárodní ochrany a přesídlování se účinně dostávaly ke styčným úředníkům pro přistěhovalectví ve třetích zemích a aby byly informace shromažďované styčnými úředníky pro přistěhovalectví sdíleny s příslušnými agenturami Unie – zejména s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, Europolem a Agenturou Evropské unie pro azyl v rámci působnosti jejich příslušných právních rámců.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Za účelem zajištění nejúčelnějšího využití informací shromážděných sítěmi styčných úředníků pro přistěhovalectví by tyto informace měly být k dispozici prostřednictvím zabezpečené webové platformy na výměnu informací.

(17)  Za účelem zajištění nejúčelnějšího využití informací shromážděných sítěmi styčných úředníků pro přistěhovalectví by tyto informace měly být k dispozici prostřednictvím zabezpečené webové platformy na výměnu informací, a to při plném dodržování práva na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Jakékoliv zpracování a předávání osobních údajů členskými státy v rámci tohoto nařízení by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67920 a vnitrostátními ustanoveními provádějícími směrnici 2016/68021. Komise a agentury Unie by při zpracovávání osobních údajů měly uplatňovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200122.

(20)  Jakékoliv zpracování a předávání osobních údajů členskými státy v rámci tohoto nařízení by mělo být prováděno při plném dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67920 a vnitrostátních ustanovení provádějících směrnici 2016/68021. Komise a agentury Unie by při zpracovávání osobních údajů měly uplatňovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200122.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

22Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Ke zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení by mělo docházet pro účely poskytování podpory navracejícím se státním příslušníkům třetích zemí a usnadňování přesídlení osob potřebujících mezinárodní ochranu a provádění opatření Unie v souvislosti se vstupem legálních přistěhovalců na území. Je proto nutný právní rámec uznávající roli styčných úředníků pro přistěhovalectví v tomto kontextu.

(21)  Zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení by mělo být povoleno pouze pro účely poskytování podpory navracejícím se státním příslušníkům třetích zemí a usnadňování přesídlení osob potřebujících mezinárodní ochranu nebo přijímání osob do Unie zákonnými cestami a provádění opatření Unie v souvislosti se vstupem legálních přistěhovalců na území. Je proto nutný právní rámec uznávající roli styčných úředníků pro přistěhovalectví v tomto kontextu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Navracení státních příslušníků třetí země, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště v členských státech v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES23, je zásadní složkou komplexního úsilí o potírání nedovoleného přistěhovalectví a představuje důležitý důvod významného veřejného zájmu.

(22)  Důstojné, účinné a bezpečné navracení státních příslušníků třetí země, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště v členských státech v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES23, je jednou ze složek komplexního úsilí o potírání nelegálního přistěhovalectví.

__________________

__________________

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Aby mohli styční úředníci pro přistěhovalectví usnadňovat návratové operace, potřebují zpracovat osobní údaje. Na třetí země návratu se často nevztahují rozhodnutí o odpovídající ochraně přijímaná Komisí podle článku 45 nařízení (EU) 2016/679 nebo podle článku 36 směrnice (EU) 2016/680 a často neuzavřely či neplánují uzavřít s Unií dohodu o zpětném přebírání osob nebo jinak stanovit vhodné záruky ve smyslu článku 46 nařízení (EU) 2016/679 nebo ve smyslu vnitrostátních ustanovení provádějících článek 37 směrnice (EU) 2016/680. Navzdory značnému úsilí Unie při spolupráci s hlavními zeměmi původu neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, pro které platí povinnost navracení, není vždy možné zajistit, aby takové třetí země systematicky plnily povinnost stanovenou mezinárodním právem přebírat své státní příslušníky. Dohody o zpětném přebírání osob, které sjednaly nebo právě sjednávají Unie nebo členské státy a které stanoví vhodné záruky pro předávání údajů do třetích zemí podle článku 46 nařízení (EU) 2016/679 nebo podle vnitrostátních ustanovení provádějících článek 36 směrnice (EU) 2016/680, pokrývají omezený počet takových třetích zemí. V situaci, kdy takové dohody neexistují, by měly být osobní údaje předávány styčnými úředníky pro přistěhovalectví pro účely provádění návratových operací Unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 49 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/679 nebo vnitrostátními ustanoveními provádějícími článek 38 směrnice (EU) 2016/680.

(23)  Styční úředníci pro přistěhovalectví potřebují zpracovat osobní údaje, aby zajistil řádné provádění řízení o navrácení a úspěšný výkon rozhodnutí o navrácení. Na třetí země návratu se často nevztahují rozhodnutí o odpovídající ochraně přijímaná Komisí podle článku 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a tyto země často neuzavřely či neplánují uzavřít s Unií dohodu o zpětném přebírání osob nebo jinak stanovit vhodné záruky ve smyslu článku 46 nařízení (EU) 2016/679. Dohody o zpětném přebírání osob, které sjednaly nebo právě sjednávají Unie nebo členské státy a které stanoví vhodné záruky pro předávání údajů do třetích zemí by měly zahrnovat pravidla uvedená v kapitole V nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  V zájmu dotčených osob by styční úředníci pro přistěhovalectví měli být schopni zpracovávat osobní údaje osob potřebujících mezinárodní ochranu, které mají být předmětem přesídlení, nebo osob přejících si legálně migrovat do Unie za účelem potvrzení jejich totožnosti a státní příslušnosti.

(24)  V zájmu dotčených osob by styční úředníci pro přistěhovalectví měli být schopni zpracovávat osobní údaje osob potřebujících mezinárodní ochranu nebo ochranu osob, které požádaly o přesídlení, nebo osob přejících si legálně migrovat do Unie za účelem potvrzení jejich totožnosti a státní příslušnosti.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Jelikož cílů tohoto nařízení, kterými jsou optimalizace využívaní styčných úředníků pro přistěhovalectví vyslaných členskými státy, Komisí a agenturami EU do třetích zemí za účelem účinnějšího provádění priorit Unie týkajících se předcházení nedovolenému přistěhovalectví a boje proti němu, usnadňování navracení, zpětného přebírání a opětovného začlenění, přispívání k integrované správě vnějších hranic Unie, jakož i k podpoře řízení legálního přistěhovalství nebo režimů mezinárodní ochrany nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni samotných členských států, a proto jich může lépe dosaženo koordinací na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(25)  Jelikož cílů tohoto nařízení, kterými jsou optimalizace využívaní různých odborných znalostí styčných úředníků pro přistěhovalectví vyslaných členskými státy, Komisí a agenturami Unie do třetích zemí za účelem účinnějšího provádění priorit Unie, jimiž je zajištění lepšího řízení migrace, postupné nahrazení nelegální migrace bezpečnými a zákonnými cestami azylu a migrace, předcházení převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a boj proti němu, usnadňování důstojného a účinného navracení, zpětného přebírání a opětovného začlenění, přispívání k integrované správě vnějších hranic Unie a k podpoře řízení legálního přistěhovalství nebo režimů mezinárodní ochrany při plném dodržování humanitárních a lidskoprávních závazků nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni samotných členských států, a proto jich může lépe dosaženo koordinací na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví pravidla, jak zlepšit koordinaci styčných úředníků pro přistěhovalectví vyslaných do třetích zemí členskými státy, Komisí a agenturami Unie prostřednictvím vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví.

1.  Toto nařízení stanoví pravidla, jak posílit spolupráci a koordinaci styčných úředníků pro přistěhovalectví vyslaných do třetích zemí členskými státy, Komisí a agenturami Unie prostřednictvím vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví, při dodržování lidských práv.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  „styčným úředníkem pro přistěhovalectví“ se rozumí:

1.  „styčným úředníkem pro přistěhovalectví“ se rozumí styčný úředník určený a vyslaný do zahraničí příslušnými orgány jednoho z členských států nebo Komisí či agenturou Unie, jak je stanoveno v příslušném právním aktu Unie platném pro dotyčnou agenturu, aby se zabýval otázkami týkajícími se přistěhovalectví.

a) zástupce členského státu vyslaný imigračním úřadem, donucovacím orgánem nebo jiným příslušným orgánem do zahraničí, aby navázal a udržoval styky s orgány třetí země s cílem přispět k předcházení nedovolenému přistěhovalectví a boji proti němu, navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a řízení legálního přistěhovalectví osob;

 

b)  styční úředníci pro přistěhovalectví vyslaní do zahraničí Komisí, aby navázali a udržovali styky s orgány třetí země o otázkách souvisejících s přistěhovalectvím;

 

c)  styční úředníci vyslaní do zahraničí agenturami Unie, jak je uvedeno v jejich příslušných právních základech, kteří se zabývají otázkami přistěhovalectví;

 

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Styční úředníci pro přistěhovalectví navazují a udržují přímé styky s příslušnými orgány třetí země a příslušnými organizacemi v třetí zemi s cílem provádět toto nařízení .

1.  Styční úředníci pro přistěhovalectví navazují a udržují přímé styky s příslušnými orgány třetí země včetně místních orgánů a příslušnými organizacemi v třetí zemi včetně příslušných mezinárodních organizací s cílem provádět toto nařízení.

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Styční úředníci pro přistěhovalectví shromažďují informace pro použití na operativní úrovni, na strategické úrovni nebo na obou úrovních. Tyto informace neobsahují osobní údaje. Tyto informace se týkají zejména:

2.  Styční úředníci pro přistěhovalectví shromažďují informace pro použití na operativní úrovni, na strategické úrovni nebo na obou úrovních. Tyto informace neobsahují osobní údaje. Tyto informace se týkají výlučně:

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  migračních toků pocházejících ze země nebo jí procházejících;

a)  migračních toků pocházejících ze země nebo jí procházejících, včetně informací o věku a pohlaví migrantů a jejich záměrech ohledně další cesty;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  případů a událostí, které jsou nebo mohou být příčinou nového vývoje, pokud jde o migrační toky ;

d)  případů a událostí, které jsou nebo mohou být příčinou nového vývoje nebo změny pohybu migrantů ;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  způsobů a prostředků pomoci orgánům v třetích zemích při předcházení tomu, aby toky nedovoleného přistěhovalectví vznikaly na jejich území nebo těmito územími procházely;

f)  způsobů a prostředků pomoci orgánům v třetích zemích při zajišťování odpovídajícího směřování a podpory na vnějších hranicích v souvislosti s monitorováním migračních toků;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  způsobů a prostředků pomoci orgánům v třetích zemích při zajišťování odpovídajícího směřování a podpory osob, které jsou do Unie přijaty legálními způsoby;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  způsoby a prostředky pomoci orgánům v třetích zemích při posuzování obecné situace základních práv v třetí zemi, včetně informací o umístění a podmínkách přijímacích i zajišťovacích zařízení a o podmínkách takového zajištění;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  způsobů a prostředků usnadňování navracení, zpětného přebírání a opětovného začleňování;

g)  způsobů a prostředků usnadňování důstojného navracení, které bude v souladu s lidskými právy, zpětného přebírání a opětovného začleňování, a pokud možno sledování situace navracejících se příslušníků třetích zemí;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  přístupu žadatelů o azyl k ochraně v třetí zemi;

h)  účinného přístupu k ochraně, který třetí země zaujala nebo zavedla ve prospěch zranitelných osob;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  možných strategií legálního přistěhovalectví a kanálů mezi Unií a třetími zeměmi, včetně přesídlení a jiných nástrojů ochrany, jakož i dovednostípotřeb trhu práce;

i)  strategií legálního přistěhovalectví, které je třeba prosazovat, a stávajících kanálů, nebo kanálů, jež mají být vytvořeny, mezi Unií a třetími zeměmi, včetně přesídlení, humanitárních víz vydávaných členskými státy a jiných nástrojů ochrany, jakož i partnerství v oblasti mobility, migrace pracovních sil, víz pro studenty a slučování rodin;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  opatření před odjezdem dostupných přistěhovalcům v zemích původu nebo hostitelských třetích zemích, jež podporují úspěšnou integraci po legálním příjezdu do členských států;

j)  opatření před odjezdem dostupných migrantům v zemích původu nebo hostitelských třetích zemích, jež podporují úspěšnou integraci po legálním příjezdu do členských států;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  kapacity, schopnosti, politických strategií, právních předpisů a právní praxe třetích zemí vztahujících se na záležitosti uvedené pod písm. a) až j) .

k)  postupů, právních předpisů a právní praxe třetích zemí vztahujících se na záležitosti uvedené pod písm. a) až j).

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Styční úředníci pro přistěhovalectví mohou poskytovat pomoc při:

4.  Styční úředníci pro přistěhovalectví mohou poskytovat pomoc v rámci svých odborných znalostí a odborné přípravypři:

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  určování totožnosti neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a usnadňování jejich navracení v souladu se směrnicí 2008/115/ES ;

a)  potvrzování totožnosti neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí v souladu se směrnicí 2008/115/ES, aby se usnadnilo opětovné začlenění navracejících se státních příslušníků třetích zemí;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  potvrzování totožnosti a usnadňování přesídlení osob potřebujících mezinárodní ochranu v Unii;

b)  potvrzování totožnosti a usnadňování přesídlení nebo přijetí osob, zejména nejzranitelnějších, kteří potřebují mezinárodní ochranu v Unii nebo o ni žádají, tím, že jim budou poskytnuty vhodné rady, informace a podpora před odjezdem;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  potvrzování totožnosti a usnadňování provádění opatření Unie v souvislosti se přijímáním legálních přistěhovalců.

c)  potvrzování totožnosti a usnadňování provádění opatření Unie v souvislosti s přijímáním legálních přistěhovalců, včetně poskytování informací před odjezdem migrujícím pracovníkům, studentům a rodinným příslušníkům, kterým byl povolen vstup do Unie;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  usnadňování provádění opatření Unie pro boj proti převaděčství migrantů a obchodování s lidmi prostřednictvím sdílení informací získaných při plnění povinností v rámci sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a s příslušnými orgány členských států včetně orgánů činných v trestním řízení.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Styční úředníci pro přistěhovalectví plní své úkoly v rámci svých povinností a v souladu s ustanoveními, včetně ustanovení na ochranu osobních údajů, obsaženými v unijním a vnitrostátním právu a dohodách či ujednáních uzavřených se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.

5.  Styční úředníci pro přistěhovalectví plní své úkoly v rámci svých povinností stanovených vysílajícími orgány při plném respektování lidské důstojnosti a základních práv se zvláštním zaměřením na zranitelné osoby a v souladu s ustanoveními, včetně ustanovení na ochranu osobních údajů, obsaženými v unijním a vnitrostátním právu a dohodách či ujednáních uzavřených se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Styční úředníci pro přistěhovalectví při plnění svých úkolů zohledňují rovnost žen a mužů.

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy , Komise a agentury Unie informují řídící výbor o svých plánech na vyslání styčných úředníků pro přistěhovalectví, včetně popisu jejich povinností a době trvání jejich vyslání .

1.  Členské státy , Komise a agentury Unie informují řídící výbor o svých plánech na vyslání styčných úředníků pro přistěhovalectví, včetně popisu jejich povinností a době trvání jejich vyslání. Oznámení o vyslání styčných úředníků pro přistěhovalectví je bez zbytečného prodlení předáno Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se zveřejní na bezpečné webové platformě pro výměnu informací stanovené v článku 9.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se zveřejní na bezpečné webové platformě pro výměnu informací stanovené v článku 9 a v souladu s článkem 9.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vyměňují si případně informace o zkušenostech ohledně dostupnosti ochrany pro žadatele o azyl;

c)  vyměňují si případně informace o zkušenostech ohledně dostupnosti mezinárodní ochrany;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  případně koordinují své postoje ohledně styků s komerčními dopravci;

vypouští se

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v případě potřeby navštěvují specializovaná společná školení;

e)  navštěvují specializovaná společná školení, zejména v oblasti základních práv a azylových postupů;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  v případě potřeby organizují informační setkání a školení pro pracovníky diplomatického a konzulárního sboru misí členských států ve třetí zemi;

f)  v případě potřeby organizují informační setkání a školení pro pracovníky diplomatického a konzulárního sboru misí členských států ve třetí zemi, včetně zvláštního školení týkajícího se azylových postupů a ochrany osob ve zranitelném postavení;

Odůvodnění

Nezbytné z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Síť styčných úředníků pro přistěhovalectví zahrnuje, pokud je to nezbytné a možné, styčné úředníky pro přistěhovalectví s odbornými znalostmi v oblasti ochrany dětí, obchodování s lidmi, rovnosti žen a mužů a ochrany před násilím na základě pohlaví.

Odůvodnění

Situaci zranitelných osob musí posuzovat styční úředníci pro přistěhovalectví, kteří mají náležité odborné znalosti v oblasti základních práv.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Styční úředníci pro přistěhovalectví vyslaní Komisí koordinují sítě stanovené v odstavci 1. V místech, kam Komise nevyslala styčné úředníky pro přistěhovalectví, provádí koordinaci sítě styčný úředník pro přistěhovalectví, odsouhlasený členy sítě.

2.  Styční úředníci pro přistěhovalectví vyslaní Komisí koordinují a podporují sítě stanovené v odstavci 1. V místech, kam Komise nevyslala styčné úředníky pro přistěhovalectví, provádí koordinaci sítě styčný úředník pro přistěhovalectví vyslaný agenturou Unie. V místech, kam nevysílá styčné úředníky pro přistěhovalectví ani Komise, ani agentury Unie, usnadňuje fungování sítě styčný úředník pro přistěhovalectví, odsouhlasený členy sítě a schválený Komisí.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Koordinátor sítě oznámí řídícímu výboru, že byl jmenován koordinátorem.

3.  Koordinátor sítě oznámí řídícímu výboru, že byl jmenován koordinátorem, a to nejméně 15 dní předtím, než převezme úkoly koordinátora sítě.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy se mohou též dohodnout, že si styční úředníci pro přistěhovalectví mezi sebou některé úkoly rozdělí.

2.  Členské státy se mohou též dohodnout, že si styční úředníci pro přistěhovalectví mezi sebou některé úkoly rozdělí na základě odbornosti a specifické odborné přípravy styčných úředníků.

Odůvodnění

Rozšíření působnosti styčných úředníků pro přistěhovalectví musí jít ruku v ruce s vyvážením jejich odbornosti a specifické odborné přípravy a úkolů, které jsou jim svěřeny.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zástupci třetích zemí zapojených do provádění, uplatňování a rozvoje schengenského acquis se účastní práce řídícího výboru jako pozorovatelé.

3.  Poslanec Evropského parlamentu a zástupci třetích zemí zapojených do provádění, uplatňování a rozvoje schengenského acquis se účastní práce řídícího výboru jako pozorovatelé.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Řídící výbor přijme do tří měsíců od svého prvního zasedání svůj vlastní jednací řád na základě návrhu předsedy. Jednací řád stanoví pravidla hlasování.

1.  Řídící výbor přijme do tří měsíců od svého prvního zasedání svůj vlastní jednací řád na základě návrhu předsedy, a to po předchozí konzultaci členských států. Jednací řád stanoví pravidla hlasování a postupy spolupráce Komise s vnitrostátními orgány s cílem zajistit řádný oběh výsledků strategické a operativní analýzy.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při zohlednění priorit Unie v oblasti přistěhovalectví a v rámci působnosti úkolů styčných úředníků pro přistěhovalectví, jak jsou vymezeny v tomto nařízení, řídící výbor provádí tyto činnosti:

2.  Při zohlednění priorit Unie v oblasti přistěhovalectví, analýz poskytnutých příslušnými agentura Unie a v rámci působnosti úkolů styčných úředníků pro přistěhovalectví, jak jsou vymezeny v tomto nařízení, řídící výbor provádí tyto činnosti:

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stanovuje priority a činnosti přijetím dvouletého pracovního programu a určí zdroje potřebné na podporu této práce;

a)  stanovuje priority a činnosti přijetím ročního pracovního programu a určí zdroje potřebné na podporu této práce, které bez zbytečného prodlení předá Evropskému parlamentu;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přezkoumává provádění činností stanovených ve dvouletém pracovním programu, jmenování koordinátorů sítě a pokrok učiněný sítěmi styčných úředníků pro přistěhovalectví ve spolupráci s příslušnými orgány v třetích zemích;

b)  přezkoumává provádění činností stanovených v ročním pracovním programu, jmenování koordinátorů sítě a pokrok učiněný sítěmi styčných úředníků pro přistěhovalectví ve spolupráci s příslušnými orgány v třetích zemích;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přijímá dvouletou zprávu o činnosti;

c)  přijímá roční zprávu o činnosti, kterou bez zbytečného prodlení předá Evropskému parlamentu;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporuje rozvoj schopností styčných úředníků pro přistěhovalectví, včetně prostřednictvím rozvoje společných hlavních osnov, odborné přípravy před vysláním a organizací společných seminářů týkajících se témat uvedených v čl. 3 odst. 2;

c)  podporuje rozvoj schopností styčných úředníků pro přistěhovalectví, včetně prostřednictvím rozvoje společných hlavních osnov, odborné přípravy před vysláním a organizací společných seminářů týkajících se témat uvedených v článku 3 na základě dostupných nebo nových zvláštních vzdělávacích nástrojů vytvořených Agenturou Evropské unie pro základní práva a příslušnými agenturami Unie nebo jinými příslušnými mezinárodními organizacemi s ohledem na unijní a mezinárodní právo v oblasti základních práv a azylových postupů, přičemž je třeba zabránit zdvojování se školeními, která poskytují tyto agentury;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva vypracovává a dále rozvíjí konkrétní pokyny platné pro všechny styčné úředníky pro přistěhovalectví, které poskytují pokyny, jak zajistit dodržování základních práv se zvláštním zaměřením na zranitelné osoby;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na provádění činností uvedených v odstavcích 2 a 3 mohou členské státy obdržet finanční podporu Unie v souladu s nařízením (EU) č. 515/2014.

4.  Na provádění činností uvedených v odstavcích 2 a 3 mohou členské státy obdržet finanční podporu Unie v souladu s nařízením (EU) č. 515/2014. Komise stanoví provozní postupy pro usnadnění žádostí členských států o finanční podporu Unie.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Styční úředníci pro přistěhovalectví a členové řídícího výboru zajišťují, aby byly veškeré relevantní informace a statistika umísťovány na zabezpečenou webovou platformu pro výměnu informací a vyměňovány jejím prostřednictvím, přičemž tuto platformu vytvoří a udržuje Komise. Tyto informace zahrnují alespoň tyto prvky:

1.  Styční úředníci pro přistěhovalectví a členové řídícího výboru zajišťují, aby byly veškeré relevantní informace a statistika umísťovány na zabezpečenou webovou platformu pro výměnu informací a vyměňovány jejím prostřednictvím, přičemž tuto platformu vytvoří a udržuje Komise. Osoba usnadňující fungování sítě uvedená v čl. 5 odst. 2 zajišťuje, aby byly veškeré relevantní informace a statistické údaje umísťovány na zabezpečenou webovou platformu pro výměnu informací. Při výměně informací přísně důvěrné povahy je třeba si počínat nanejvýš obezřetně. Poslanec Evropského parlamentu, který byl jmenován pozorovatelem v řídícím výboru, má přístup k platformě pro výměnu informací.Tyto informace zahrnují alespoň tyto prvky:

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  relevantní dokumenty, zprávy a analytické produkty v oblasti přistěhovalectví, zejména faktické informace o zemích nebo regionech, do kterých byli vysláni styční úředníci pro přistěhovalectví;

a)  relevantní dokumenty, zprávy a analytické produkty o otázkách týkajících se přistěhovalectví, zejména faktické informace o zemích nebo regionech, do kterých byli vysláni styční úředníci pro přistěhovalectví;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  biometrické nebo biografické údaje, jestliže jsou nutné k potvrzení totožnosti a státní příslušnosti státních příslušníků třetích zemí pro účely navrácení, včetně všech druhů dokumentů, které lze považovat za důkaz prima facie státní příslušnosti;

a)  biometrické nebo biografické údaje, jestliže jsou nutné k potvrzení totožnosti jednotlivce a nezbytné pro prevenci a potírání převaděčství migrantů a obchodování s lidmi;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  seznamy cestující pro zpáteční lety do třetích zemí;

b)  seznamy cestující pro zpáteční lety z Unie do třetí země s cílem zajistit účinný přístup k opatřením pro opětovné začlenění pro navracející se státní příslušníky třetích zemí;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Každá výměna osobních údajů je striktně omezena na údaje nezbytné pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Předávání osobních údajů styčnými úředníky pro přistěhovalectví podle tohoto článku do třetích zemí a mezinárodních organizací se provádí v souladu s kapitolou V nařízení (EU) č. 2016/679 nebo vnitrostátními ustanoveními, kterými se provádí kapitola V směrnice (EU) 2016/680.

4.  Předávání osobních údajů styčnými úředníky pro přistěhovalectví podle tohoto článku do třetích zemí a mezinárodních organizací se provádí v souladu s kapitolou V nařízení (EU) č. 2016/679 nebo vnitrostátními ustanoveními, kterými se provádí kapitola V směrnice (EU) 2016/680. Výměna osobních údajů, které by mohly být využity k identifikaci osob nebo skupin osob, jejichž žádost o přístup k mezinárodní ochraně se v daném okamžiku posuzuje nebo které čelí vážnému riziku mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání nebo jinému porušování základních práv, je zakázána.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pět let po dni přijetí tohoto nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování.

1.  Nejpozději dva roky po přijetí tohoto nařízení a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování, včetně jeho dopadu na základní práva.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy poskytnou Komisi informace nezbytné pro přípravu zprávy o uplatňování nařízení.

2.  Členské státy a agentury Unie poskytnou Komisi informace nezbytné pro přípravu zprávy o uplatňování nařízení.

(1)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

D(2018)45709

Pan Claude MORAES

předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

ASP 13G205

Brusel

Předmět:  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle stanoviska poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala přepracovaný návrh, a v souladu s doporučeními zpravodaje se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 20. listopadu 2018 doporučil (20 poslanců hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti ani se nikdo nezdržel hlasování(1)), aby Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

S pozdravem

Pavel Svoboda

Příloha: Stanovisko poradní skupiny.

(1)

Byli přítomni tito členové výboru: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 11. října 2018

STANOVISKO

PRO          EVROPSKÝ PARLAMENT

          RADU

          KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)

COM(2018) 303 final ze dne 16. května 2018 – 2018/0153 (COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 28. června, 3. července a 6. září 2018 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích(1) dospěla poradní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví, společnou dohodou k následujícím závěrům.

1. Šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, měly být označeny následující části:

- v prvním právním východisku odstranění označení „čl. 63 odst. 3 písm. b)“ a doplnění označení „čl. 79 odst. 2“;

- v čl. 1 odst. 2 doplnění slov „unijního a“;

- v čl. 3 odst. 1 odstranění počátečních slov „Každý členský stát zajistí, aby jeho“;

- v čl. 3 odst. 2 písm. k) nahrazení slov „výše uvedené záležitosti“ označením „záležitosti uvedené pod písm. a) až j)“;

- v čl. 3 odst. 5 a v úvodních slovech čl. 5 odst. 1 odstranění počátečních slov „Členské státy zajistí, aby jejich“;

- v čl. 5 odst. 1 písm. g) zrušení závěrečných slov „příslušným orgánům vysílajících členských států“.

2. (Netýká se českého znění.)

3. (Netýká se českého znění.)

4. (Netýká se českého znění.)

5. V článku 13 by odkaz na „přílohu I“ měl být upraven na odkaz na přílohu II.

6. V příloze, která obsahuje srovnávací tabulku, by číslo přílohy chybně uvedené jako „VII“ mělo být opraveno na „II“.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby      vedoucí právní služby      generální ředitel

(1)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Datum předložení Parlamentu

17.5.2018

 

 

 

Příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

AFET

5.7.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

  Datum rozhodnutí

AFET

20.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

  Datum jmenování

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Datum schválení

23.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

11

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Datum předložení

29.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. února 2019Právní upozornění