Procedure : 2018/0153(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0040/2019

Indgivne tekster :

A8-0040/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0390

BETÆNKNING     ***I
PDF 262kWORD 99k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Cécile Kashetu Kyenge

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0303),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 74 og artikel 79, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0184/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

–  der henviser til skrivelse af 28. november 2018 fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0040/2019),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den kraftige stigning i de blandede migrationsstrømme i 2015 og 2016 medførte et pres på migrations-, asyl- og grænseforvaltningssystemer og nødvendiggjorde en samordnet og effektiv europæisk reaktion.

(3)  Den kraftige stigning i blandede migrationsstrømme i 2015 og 2016 har sat migrations-, asyl- og grænseforvaltningssystemer under pres, navnlig i de medlemsstater, der ligger ved Unionens ydre grænser, og den har således afsløret de strukturelle begrænsninger i Unionens migrationspolitik og nødvendiggjort en samordnet og effektiv europæisk reaktion.

(Betragtning 2 bliver til betragtning 3)

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Formålet med Unionens politik vedrørende migration er at erstatte irregulære og ukontrollerede strømme med sikre og velforvaltede adgangsveje gennem en omfattende tilgang, der tager fat på alle aspekter af indvandring.

(2)  Unionens politik vedrørende migration og asyl bør tage form af en omfattende global tilgang, der er baseret på principperne om solidaritet og ansvarlighed i overensstemmelse med artikel 80 i TEUF og tager fat på alle aspekter af indvandring.

(Betragtning 3 bliver til betragtning 2)

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Overholdelse af menneskerettighedsstandarder er fortsat et grundlæggende princip for Unionen i forbindelse med håndteringen af migrationskrisen. Unionen er forpligtet til at beskytte menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder for alle migranter, uanset deres indvandrerstatus, i fuld overensstemmelse med folkeretten.

(4)  Overholdelse af menneskerettighedsstandarder er et grundlæggende princip for Unionens migrationspolitik. Unionen er forpligtet til at beskytte menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder for alle migranter, uanset deres indvandrerstatus, i fuld overensstemmelse med folkeretten.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Denne forordning bør respektere de grundlæggende rettigheder og de principper, der er anerkendt i verdenserklæringen om menneskerettigheder og i artikel 2 og 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og bekræftet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret") samt i de relevante internationale konventioner.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Indvandringsforbindelsesofficererne bør udføre deres opgaver med fuld respekt for menneskelig værdighed, navnlig i sager vedrørende sårbare personer, i særdeleshed mindreårige, kvinder, ældre og ofre for menneskehandel. Alle de foranstaltninger, de træffer under udførelsen af deres opgaver, bør stå i rimeligt forhold til foranstaltningernes mål.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at sikre den effektive gennemførelse af Unionens politikker vedrørende indvandring i alle deres aspekter bør der tilstræbes en konsekvent dialog og samarbejde med vigtige oprindelses- og transitlande for migranter og asylansøgere. Et sådant samarbejde burde sikre en bedre styring af migrationen, herunder afrejser og tilbagesendelser, bidrage til stabiliseringen af migrantstrømmene, understøtte informationsindsamling og -deling, forebygge og bekæmpe smugling af migranter og menneskehandel samt understøtte asylansøgeres adgang til beskyttelse.

(5)  For at sikre den effektive gennemførelse af Unionens politikker vedrørende indvandring i alle deres aspekter bør der tilstræbes en konsekvent dialog og samarbejde. Et sådant samarbejde bør sikre en bedre styring af migrationen, herunder afrejser, mobilitetspartnerskab, udskiftning af irregulær migration med sikre og lovlige adgangsveje, værdige og effektive tilbagesendelser og reintegrering, understøtte informationsindsamling og -deling og forebygge og bekæmpe smugling af migranter og menneskehandel samt understøtte adgang til international beskyttelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I lyset af den stigende efterspørgsel efter efterretninger og oplysninger til støtte for evidensbaseret politisk beslutningstagning og operationelle tiltag er der et behov for, at indvandringsforbindelsesofficerer sikrer, at deres indsigt og viden bidrager fuldt ud til et samlet situationsbillede af tredjelande.

(6)  I lyset af den stigende efterspørgsel efter oplysninger til støtte for evidensbaseret politisk beslutningstagning og operationelle tiltag er der et behov for, at indvandringsforbindelsesofficerer sikrer, at deres indsigt og viden bidrager fuldt ud til et samlet situationsbillede af tredjelande.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Udsendelsen af de nuværende europæiske migrationsforbindelsesofficerer til vigtige oprindelses- og transitlande som anbefalet af konklusionerne fra stats- og regeringschefernes særlige møde den 23. april 2015 var et første skridt i retning af at forstærke engagementet i tredjelande for så vidt angår migrationsspørgsmål og øget samordning med indvandringsforbindelsesofficerer udsendt af medlemsstaterne. Med udgangspunkt i disse erfaringer forudses længerevarende udsendelse af indvandringsforbindelsesofficerer fra Kommissionen til tredjelande for at understøtte udviklingen og gennemførelsen samt maksimere virkningen af Unionens indsats på migrationsområdet.

(7)  Udsendelsen af de nuværende europæiske migrationsforbindelsesofficerer til vigtige oprindelses- og transittredjelande som anbefalet af konklusionerne fra stats- og regeringschefernes særlige møde den 23. april 2015 var et første skridt i retning af at forstærke engagementet i tredjelande for så vidt angår migrationsspørgsmål og øget samordning med indvandringsforbindelsesofficerer udsendt af medlemsstaterne. Med udgangspunkt i disse erfaringer forudses længerevarende udsendelse af indvandringsforbindelsesofficerer fra Kommissionen til tredjelande for at understøtte udviklingen og gennemførelsen samt maksimere virkningen af Unionens indsats på migrationsområdet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Formålet med denne forordning er at sikre bedre samordning og optimere udnyttelsen af de indvandringsforbindelsesofficerer, som medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne har udsendt til tredjelande, med sigte på en mere virkningsfuld gennemførelse af EU's prioriteter hvad angår forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring og dermed forbundet grænseoverskridende kriminalitet såsom smugling af migranter og menneskehandel, lettere tilbagesendelse, tilbagetagelse og reintegrering, som bidrager til en integreret forvaltning af Unionens ydre grænser og understøtter styringen af legal indvandring, herunder på området international beskyttelse, genbosættelse og integrationsforanstaltninger inden afrejse, der iværksættes af medlemsstaterne og Unionen.

(4)  Formålet med denne forordning er at sikre bedre samordning og fremme udnyttelsen af de indvandringsforbindelsesofficerer, som medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne har udsendt til tredjelande, under hensyntagen til deres forskellige fagområder, med sigte på en mere virkningsfuld gennemførelse af Unionens prioriteter, i fuld overensstemmelse med humanitære og menneskeretlige forpligtelser, hvad angår en effektiv styring af migration, forebyggelse og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, smugling af migranter og menneskehandel, lettere værdig og effektiv tilbagesendelse, tilbagetagelse og reintegrering, som bidrager til en integreret forvaltning af Unionens ydre grænser og understøtter styringen af legal indvandring, herunder på området international beskyttelse, genbosættelse og integrationsforanstaltninger inden afrejse, der iværksættes af medlemsstaterne og Unionen.

(Betragtning 8 bliver til betragtning 4)

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Med udgangspunkt i Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 har nærværende forordning til formål at sikre, at indvandringsforbindelsesofficerer yder et bedre bidrag til funktionen af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer, først og fremmest ved at oprette en mekanisme, hvorigennem medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne kan samordne deres forbindelsesofficerers opgaver og roller på en mere systematisk måde.

(9)  Med udgangspunkt i Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 har nærværende forordning til formål at sikre, at indvandringsforbindelsesofficerer yder et bedre bidrag til funktionen af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer, først og fremmest ved at oprette en mekanisme, hvorigennem medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne kan samordne opgaverne og rollerne for de forbindelsesofficerer, som er udsendt til vigtige oprindelses- og transittredjelande, på en mere systematisk måde.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Under hensyntagen til, at indvandringsforbindelsesofficerers mandat og opgaver kan være overlappende, bør der gøres en indsats for bedre at samordne det arbejde, der udføres af forbindelsesofficerer, der arbejder i samme tredjeland eller region. Hvis indvandringsforbindelsesofficerer er udsendt direkte til EU's diplomatiske missioner i et tredjeland af Kommissionen, bør de tage initiativ til og lede indvandringsforbindelsesofficerernes netværk i det pågældende tredjeland.

(10)  Under hensyntagen til, at forbindelsesofficerer, der beskæftiger sig med migration og menneskerettigheder, er udsendt af forskellige myndigheder, og at deres mandat og opgaver kan være overlappende, bør der gøres en indsats for bedre at samordne samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem indvandringsforbindelsesofficerer, der arbejder i samme tredjeland eller region. Hvis indvandringsforbindelsesofficerer er udsendt direkte til EU's diplomatiske missioner eller EU's agenturer i et tredjeland af Kommissionen, bør de tage initiativ til og lede indvandringsforbindelsesofficerernes netværk i det pågældende tredjeland.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Indførelsen af en robust forvaltningsmekanisme, som sikrer en bedre samordning mellem alle forbindelsesofficerer, der beskæftiger sig med indvandringsspørgsmål som led i deres arbejde, er væsentlig for at minimere informationslakuner og dobbeltarbejde og maksimere operationel kapacitet og effektivitet. Et styringsråd bør udstede retningslinjer i overensstemmelse med Unionens politiske prioriteter — under hensyntagen til Unionens eksterne forbindelser — og bør have de nødvendige beføjelser til navnlig at vedtage toårige arbejdsprogrammer for aktiviteterne i indvandringsforbindelsesofficerernes netværk, tildele skræddersyede ad hoc-opgaver til indvandringsforbindelsesofficerer vedrørende prioriteter og nye behov, der ikke allerede er omfattet af det toårige arbejdsprogram, allokere ressourcer til aftalte aktiviteter og være ansvarlig for deres gennemførelse.

(11)  Indførelsen af en robust forvaltningsmekanisme, som sikrer en bedre samordning mellem alle forbindelsesofficerer, der beskæftiger sig med indvandringsspørgsmål som led i deres arbejde, er væsentlig for at minimere informationslakuner, overlapning af opgaver og dobbeltarbejde og maksimere operationel kapacitet og effektivitet. Et styringsråd bør udstede retningslinjer i overensstemmelse med Unionens politiske prioriteter — under hensyntagen til Unionens eksterne forbindelser — og bør have de nødvendige beføjelser til navnlig at vedtage årlige arbejdsprogrammer for aktiviteterne i indvandringsforbindelsesofficerernes netværk, tildele skræddersyede ad hoc-opgaver til indvandringsforbindelsesofficerer vedrørende prioriteter og nye behov, der ikke allerede er omfattet af det årlige arbejdsprogram, allokere finansielle ressourcer til aftalte aktiviteter og være ansvarlig for deres gennemførelse.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Der bør fastsættes særlige bestemmelser for en bredere EU-kapacitetsopbygningsindsats for indvandringsforbindelsesofficererne ved i samarbejde med de relevante EU-agenturer at udarbejde et fælles kernepensum og kurser før udsendelsen samt for støtte til styrkelse af den operationelle kapacitet for indvandringsforbindelsesofficerers netværk.

(14)  Der bør fastsættes særlige bestemmelser for en bredere EU-kapacitetsopbygningsindsats for indvandringsforbindelsesofficererne ved i samarbejde med de relevante EU-agenturer at udarbejde et fælles kernepensum og kurser før udsendelsen samt for støtte til styrkelse af den operationelle kapacitet for indvandringsforbindelsesofficerers netværk navnlig hvad angår grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Medlemsstaternes myndigheder bør sikre, at strategiske og operative analyseprodukter fra EU-agenturerne vedrørende ulovlig indvandring, tilbagesendelse, grænseoverskridende kriminalitet eller international beskyttelse og genbosætning effektivt når indvandringsforbindelsesofficererne i tredjelande, og at oplysninger fra indvandringsforbindelsesofficerer deles med de relevante EU-agenturer - navnlig Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Europol og Den Europæiske Unions Asylagentur inden for deres respektive retlige rammer.

(16)  Medlemsstaternes myndigheder bør sikre, at strategiske og operative analyseprodukter fra EU-agenturerne vedrørende irregulær indvandring, værdig og effektiv tilbagesendelse og reintegrering, grænseoverskridende kriminalitet eller international beskyttelse og genbosætning effektivt når indvandringsforbindelsesofficererne i tredjelande, og at oplysninger indsamlet af indvandringsforbindelsesofficerer deles med de relevante EU-agenturer - navnlig Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Europol og Den Europæiske Unions Asylagentur inden for deres respektive retlige rammer.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at sikre den mest effektive anvendelse af oplysninger, der indsamles af netværkene af indvandringsforbindelsesofficerer, bør sådanne oplysninger være tilgængelige via en sikret webbaseret platform til informationsudveksling.

(17)  For at sikre den mest effektive anvendelse af oplysninger, der indsamles af netværkene af indvandringsforbindelsesofficerer, bør sådanne oplysninger være tilgængelige via en sikret webbaseret platform til informationsudveksling, som fuldt ud respekterer retten til beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Al behandling og overførsel af personoplysninger, som foretages af medlemsstaterne inden for rammerne af denne forordning, bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67920 og med de nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv 2016/68021. Kommissionen og EU-agenturerne bør anvende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200122, når de behandler personoplysninger.

(20)  Al behandling og overførsel af personoplysninger, som foretages af medlemsstaterne inden for rammerne af denne forordning, bør ske i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67920 og med de nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv 2016/68021. Kommissionen og EU-agenturerne bør anvende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200122, når de behandler personoplysninger.

__________________

__________________

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning bør ske med henblik på at yde assistance til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere og lette genbosætning af personer med behov for international beskyttelse og gennemførelse af EU-foranstaltninger for så vidt angår indrejse af lovlige indvandrere. Der er derfor behov for retlige rammer, som anerkender indvandringsforbindelsesofficerernes rolle i denne forbindelse.

(21)  Behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning bør kun være tilladt med henblik på at yde assistance til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere og lette genbosætning af personer med behov for international beskyttelse eller indrejse til Unionen af personer ad lovlige kanaler og gennemførelse af EU-foranstaltninger for så vidt angår indrejse af lovlige indvandrere. Der er derfor behov for retlige rammer, som anerkender indvandringsforbindelsesofficerernes rolle i denne forbindelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, som ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl i medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF23, er en væsentlig del af den omfattende indsats for at tackle ulovlig indvandring og er en vigtig årsag af væsentlig offentlig interesse.

(22)  En værdig og effektiv sikker tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, som ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl i medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF22, er et af elementerne i den omfattende indsats for at bekæmpe irregulær indvandring.

__________________

__________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Indvandringsforbindelsesofficerer er nødt til at behandle personoplysninger for at lette tilbagesendelser. De tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, er ofte ikke genstand for afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 45 i forordning (EU) 2016/679 eller i henhold til artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680, og de har ofte ikke indgået eller agter ikke at indgå en tilbagetagelsesaftale med EU eller på anden måde give tilstrækkelige garantier som omhandlet i artikel 46 i forordning (EU) 2016/679 eller i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680. Til trods for Unionens omfattende bestræbelser på at samarbejde med de vigtigste oprindelseslande for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, der skal tilbagesendes, er det ikke altid muligt at sikre, at sådanne tredjelande systematisk opfylder de krav, der er fastsat i folkeretten vedrørende tilbagetagelse af egne statsborgere. Tilbagetagelsesaftaler, som er indgået eller er ved at blive forhandlet af Unionen eller medlemsstaterne og giver passende garantier for overførsel af personoplysninger til tredjelande i medfør af artikel 46 i forordning (EU) 2016/679 eller i medfør af de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680, dækker kun et begrænset antal tredjelande. I tilfælde, hvor der ikke findes sådanne aftaler, bør personoplysninger overføres af indvandringsforbindelsesofficerer med henblik på gennemførelse af Unionens tilbagesendelsesoperationer i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 49, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/679 eller i de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 38 i direktiv (EU) 2016/680.

(23)  Indvandringsforbindelsesofficerer er nødt til at behandle personoplysninger for at sikre en korrekt gennemførelse af tilbagesendelsesprocedurerne og en vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om tilbagesendelse. De tredjelande, hvortil tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet af afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, og de har ofte ikke indgået en tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på anden måde givet tilstrækkelige garantier som omhandlet i artikel 46 i forordning (EU) 2016/679. Tilbagetagelsesaftaler, som er indgået eller er ved at blive forhandlet af Unionen eller medlemsstaterne og giver passende garantier for overførsel af personoplysninger til tredjelande bør omfatte de i kapitel V i forordning (EU) 2016/679 omhandlede bestemmelser.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  I de berørte personers interesse bør indvandringsforbindelsesofficerer kunne behandle personoplysninger om personer, der har behov for international beskyttelse og skal genbosættes, og personer, der ønsker at migrere lovligt i Unionen, med henblik på at bekræfte deres identitet og statsborgerskab.

(24)  I de berørte personers interesse bør indvandringsforbindelsesofficerer kunne behandle personoplysninger om personer, der har behov for international beskyttelse eller har ansøgt om genbosættelse, og personer, der ønsker at migrere lovligt i Unionen, med henblik på at bekræfte deres identitet og statsborgerskab.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Målene med denne forordning, nemlig at optimere udnyttelsen af de indvandringsforbindelsesofficerer, som medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne har udsendt til tredjelande, med sigte på en mere virkningsfuld gennemførelse af EU's prioriteter hvad angår forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring, lettere tilbagesendelse, tilbagetagelse og reintegrering, som bidrager til en integreret forvaltning af Unionens ydre grænser samt understøtte styringen af legal indvandring eller internationale beskyttelsesordninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(25)  Målene med denne forordning, nemlig at optimere udnyttelsen af de forskellige ekspertiser hos de indvandringsforbindelsesofficerer, som medlemsstaterne, Kommissionen og Unionens agenturer har udsendt til tredjelande, med sigte på en mere virkningsfuld gennemførelse af EU's prioriteter hvad angår en bedre styring af migration, gradvis udskiftning af irregulær migration med sikre og lovlige adgangsvejefor asyl og migration, forebyggelse og bekæmpelse af smugling af migranter og menneskehandel, lettere værdig og effektiv tilbagesendelse, tilbagetagelse og reintegrering, som bidrager til en integreret forvaltning af Unionens ydre grænser samt understøtter styringen af legal indvandring eller internationale beskyttelsesordninger i fuld overensstemmelse med humanitære og menneskeretlige forpligtelser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning fastsættes bestemmelser, som skal forbedre samordningen af indvandringsforbindelsesofficerer, der er udsendt til tredjelande af medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne, gennem oprettelsen af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer.

1.  Ved denne forordning fastsættes bestemmelser, som skal forbedre samarbejdet og samordningen mellem indvandringsforbindelsesofficerer, der er udsendt til tredjelande af medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne, gennem oprettelsen af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer, samtidig med at menneskerettighederne respekteres.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  "indvandringsforbindelsesofficer":

  en forbindelsesofficer, der er udpeget og udsendt til et tredjeland af en medlemsstats kompetente myndigheder, af Kommissionen eller af et EU-agentur, jf. den relevante EU-retsakt, der gælder for det pågældende agentur, for at behandle spørgsmål vedrørende indvandring.

a) en repræsentant for en af medlemsstaterne, som er udsendt af indrejsekontrollen, retshåndhævende myndigheder eller en anden kompetent myndighed for at etablere og opretholde kontakt med et tredjelands myndigheder med henblik på at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring, tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og håndtering af lovlig indvandring

 

b)  de forbindelsesofficerer, der er udsendt af Kommissionen for at etablere og opretholde kontakten med tredjelandets myndigheder om indvandringsrelaterede spørgsmål

 

c)  de forbindelsesofficerer, der er udsendt af EU-agenturer i henhold til disses respektive retsgrundlag, og håndterer indvandringsrelaterede spørgsmål

 

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indvandringsforbindelsesofficerer etablerer og opretholder direkte kontakt med de kompetente myndigheder i tredjelandet og alle relevante organisationer i tredjelandet med henblik på gennemførelsen af denne forordning .

1.  Indvandringsforbindelsesofficerer etablerer og opretholder direkte kontakt med de kompetente myndigheder, herunder lokale myndigheder, i tredjelandet og alle relevante organisationer, herunder relevante internationale organisationer, i tredjelandet med henblik på gennemførelsen af denne forordning.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indvandringsforbindelsesofficerer indsamler oplysninger til brug på enten operationelt plan eller strategisk plan eller begge dele. Disse oplysninger må ikke indeholde nogen personoplysninger. Disse oplysninger vedrører især følgende spørgsmål:

2.  Indvandringsforbindelsesofficerer indsamler oplysninger til brug på enten operationelt plan eller strategisk plan eller begge dele. Disse oplysninger må ikke indeholde nogen personoplysninger. Disse oplysninger vedrører udelukkende følgende spørgsmål:

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  migrationsstrømme, der kommer fra eller bevæger sig i transit gennem landet

a)  migrationsstrømme, der kommer fra eller bevæger sig i transit gennem landet, herunder oplysninger om migranternes alder og kønsprofil og deres fremtidige rejseplaner

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  hændelser og begivenheder, der kan være eller kan blive årsagen til nye udviklingstendenser i migrationsstrømmene

d)  hændelser og begivenheder, der kan være eller kan blive årsagen til nye udviklingstendenser eller rekonfiguration i migrationsbevægelserne

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  måder og midler til at bistå myndighederne i tredjelandene med at forebygge ulovlige indvandringsstrømme, der kommer fra eller bevæger sig i transit gennem deres områder

f)  måder og midler til at bistå myndighederne i tredjelandene med at give passende orientering og støtte ved de ydre grænser med henblik på at overvåge migrationsstrømme

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  måder og midler til at bistå myndighederne i tredjelandene med at give passende orientering og støtte til personer, der får adgang til Unionen ad lovlige kanaler

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  måder og midler til at bistå myndighederne i tredjelandene med at vurdere den generelle situation hvad angår grundlæggende rettigheder i tredjelandet, herunder oplysninger om placering af og forhold i både modtagelses- og interneringscentre samt betingelserne for en sådan internering

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  måder og midler til at lette tilbagesendelse, tilbagetagelse og reintegration

g)  måder og midler til at lette en værdig tilbagesendelse, tilbagetagelse og reintegration i overensstemmelse med menneskerettighederne og om muligt overvåge situationen for tilbagesendte tredjelandsstatsborgere

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  asylansøgeres adgang til beskyttelse i tredjelande

h)  effektiv adgang til beskyttelse, som tredjelande har vedtaget eller indført til fordel for sårbare personer

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  mulige lovlige indvandringsstrategier og -kanaler mellem EU og tredjelande, herunder genbosættelse og andre beskyttelsesværktøjer samt kvalifikationer og arbejdsmarkedsbehov

i)  de lovlige indvandringsstrategier, der skal fremmes, og de indvandringskanaler, der allerede findes eller skal etableres mellem EU og tredjelande, herunder genbosættelse, humanitære visa udstedt af medlemsstaterne og andre beskyttelsesværktøjer samt mobilitetspartnerskaber, arbejdskraftmigration, visa til studerende og familiesammenføring

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  foranstaltninger forud for afrejsen til rådighed for indvandrere i oprindelses- eller værtslande, som understøtter en vellykket integration efter lovlig indrejse i en medlemsstat

j)  foranstaltninger forud for afrejsen til rådighed for migranter i oprindelses- eller værtslande, som understøtter en vellykket integration efter lovlig indrejse i en medlemsstat

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  kapacitet, evner, politiske strategier, lovgivning og retspraksis i tredjelande, der er relevant for de i litra a)-j) omhandlede spørgsmål.

k)  praksis, lovgivning og retspraksis i tredjelande, der er relevant for de i litra a)-j) omhandlede spørgsmål.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Indvandringsforbindelsesofficerer kan yde bistand med:

4.  Indvandringsforbindelsesofficerer kan inden for deres ekspertiseområde og uddannelse yde bistand med:

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fastslå identiteten af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og lette deres tilbagesendelse, jf. direktiv 2008/115/EF

a)  at bekræfte identiteten af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, jf. direktiv 2008/115/EF, for at lette reintegration af tilbagesendte tredjelandsstatsborgere

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bekræfte deres identitet og lette genbosætning af personer med behov for international beskyttelse i Unionen

b)  bekræfte deres identitet og lette genbosætning eller indrejse for personer, navnlig de mest sårbare, som har behov for eller søger international beskyttelse i Unionen, ved at give dem en passende orientering, information og støtte forud for afrejsen

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bekræfte deres identitet og lette gennemførelsen af Unionens foranstaltninger vedrørende lovlige indvandreres indrejse.

c)  bekræfte deres identitet og lette gennemførelsen af Unionens foranstaltninger vedrørende lovlige indvandreres indrejse, herunder orientering forud for afrejsen til vandrende arbejdstagere, studerende og familiemedlemmer, der gives indrejse i Unionen.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  lette gennemførelsen af Unionens foranstaltninger til bekæmpelse af smugling af migranter og menneskehandel gennem udveksling af oplysninger, der er indhentet i forbindelse med udøvelsen af deres virke, inden for netværk af indvandringsforbindelsesofficerer og med medlemsstaternes kompetente myndigheder, herunder de retshåndhævende myndigheder.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Indvandringsforbindelsesofficerer udfører deres opgaver inden for deres ansvarsområde og i henhold til de bestemmelser, herunder bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i EU-retten og national lov og i eventuelle aftaler eller arrangementer med tredjelandene eller internationale organisationer.

5.  Indvandringsforbindelsesofficerer udfører deres opgaver inden for deres ansvarsområde, som fastlægges af de udsendende myndigheder, med fuld respekt for menneskelig værdighed og grundlæggende rettigheder, med særligt fokus på sårbare personer og i henhold til de bestemmelser, herunder bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i EU-retten og national lov og i eventuelle aftaler eller arrangementer med tredjelandene eller internationale organisationer. Indvandringsforbindelsesofficererne skal under udførelsen af deres opgaver følge en kønssensitiv tilgang.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne orienterer styringsrådet om deres planer for udsendelse af indvandringsforbindelsesofficerer, med en beskrivelse af deres pligter og angivelse af varigheden af deres udsendelse.

1.  Medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne orienterer styringsrådet om deres planer for udsendelse af indvandringsforbindelsesofficerer, med en beskrivelse af deres pligter og angivelse af varigheden af deres udsendelse. Der gives underretning om udsendelse af indvandringsforbindelsesofficerer til Europa-Parlamentet uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De i stk. 1 omhandlede oplysninger stilles til rådighed på den sikre webbaserede platform til informationsudveksling, der er oprettet i henhold til artikel 9.

2.  De i stk. 1 omhandlede oplysninger stilles til rådighed på den sikre webbaserede platform til informationsudveksling i overensstemmelse med artikel 9.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udveksle oplysninger efter behov om erfaringer med asylansøgeres adgang til beskyttelse

c)  udveksle oplysninger efter behov om erfaringer med adgang til international beskyttelse

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  samordne de holdninger, der skal indtages i kontakter med kommercielle transportselskaber, efter behov

udgår

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  deltage i fælles, specialiserede uddannelseskurser efter behov

e)  deltage i fælles, specialiserede uddannelseskurser, navnlig vedrørende grundlæggende rettigheder og asylprocedurer

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  tilrettelægge oplysningsmøder og uddannelseskurser for det diplomatiske og konsulære personale ved medlemsstaternes missioner i tredjelandet efter behov

f)  tilrettelægge oplysningsmøder og uddannelseskurser for det diplomatiske og konsulære personale ved medlemsstaternes missioner i tredjelandet efter behov, herunder specifik uddannelse i asylprocedurer samt beskyttelse af personer i en udsat stilling

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Netværket af indvandringsforbindelsesofficerer skal, når det er nødvendigt og muligt, omfatte indvandringsforbindelsesofficerer med ekspertise inden for beskyttelse af børn, menneskehandel, ligestilling mellem kønnene og beskyttelse mod kønsbaseret vold.

Begrundelse

Situationen for sårbare personer skal vurderes af ILO'er med den nødvendige ekspertise inden for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indvandringsforbindelsesofficerer udsendt af Kommissionen koordinerer de netværk, der er omhandlet i stk. 1. På steder, hvor Kommissionen ikke udsender indvandringsforbindelsesofficerer, varetages koordineringen af netværket af en indvandringsforbindelsesofficer, som aftales blandt netværkets medlemmer.

2.  Indvandringsforbindelsesofficerer udsendt af Kommissionen koordinerer og støtter de netværk, der er omhandlet i stk. 1. På steder, hvor Kommissionen ikke udsender indvandringsforbindelsesofficerer, varetages koordineringen af netværket af den indvandringsforbindelsesofficer, som er udsendt af EU-agenturet. På steder, hvor hverken Kommissionen eller EU-agenturerne udsender indvandringsforbindelsesofficerer, koordineres netværket af en indvandringsforbindelsesofficer, som aftales blandt netværkets medlemmer og godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Styringsrådet underrettes om udpegelsen af netværkskoordinatoren af koordinatoren.

3.  Styringsrådet underrettes om udpegelsen af netværkskoordinatoren af koordinatoren mindst 15 dage inden netværkskoordinatorens tiltrædelse af hvervet.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan også aftale, at deres indvandringsforbindelsesofficerer fordeler visse opgaver imellem sig.

2.  Medlemsstaterne kan også aftale, at deres indvandringsforbindelsesofficerer fordeler visse opgaver imellem sig ud fra de enkelte forbindelsesofficerers ekspertiseområde eller specifikke uddannelse.

Begrundelse

Udvidelsen af indvandringsforbindelsesofficerernes opgaver skal gå hånd i hånd med en tilpasning af forbindelsesofficerens opgaver til dennes specifikke ekspertiseområde eller uddannelse.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Repræsentanter for de tredjelande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, deltager i styringsrådet som observatører.

3.  Et medlem af Europa-Parlamentet samt repræsentanter for de tredjelande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, deltager i styringsrådet som observatører.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Styringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af et forslag fra formanden senest tre måneder efter dets første møde. Forretningsordenen skal fastsætte afstemningsregler.

1.  Styringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af et forslag fra formanden senest tre måneder efter dets første møde og efter på forhånd at have hørt medlemsstaterne. Forretningsordenen skal fastsætte afstemningsregler og procedurer for Kommissionens samarbejde med de nationale myndigheder med henblik på at sikre passende udveksling af strategiske og operationelle analyseprodukter.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med tanke på Unionens prioriteter på indvandringsområdet og inden for rammerne af indvandringsforbindelsesofficerernes opgaver som defineret i denne forordning udfører styringsrådet følgende aktiviteter:

2.  Med tanke på Unionens prioriteter på indvandringsområdet, analyser fra de relevante EU-agenturer og inden for rammerne af indvandringsforbindelsesofficerernes opgaver som defineret i denne forordning udfører styringsrådet følgende aktiviteter:

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  opstiller prioriteter og aktiviteter ved at vedtage et toårigt arbejdsprogram med angivelse af de nødvendige ressourcer til støtte for arbejdet

a)  opstiller prioriteter og aktiviteter ved at vedtage et årligt arbejdsprogram med angivelse af de nødvendige ressourcer til støtte for arbejdet, som sendes til Europa-Parlamentet uden unødig forsinkelse

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  følger gennemførelsen af aktiviteter, der indgår i det toårige arbejdsprogram, udnævnelsen af netværkskoordinatorer og de fremskridt, der gøres af netværk af indvandringsforbindelsesofficerer, i deres samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande

b)  følger gennemførelsen af aktiviteter, der indgår i det årlige arbejdsprogram, udnævnelsen af netværkskoordinatorer og de fremskridt, der gøres af netværk af indvandringsforbindelsesofficerer, i deres samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  vedtager den toårige aktivitetsrapport

c)  vedtager den årlige aktivitetsrapport, som sendes til Europa-Parlamentet uden unødig forsinkelse

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  understøtter udviklingen af indvandringsforbindelsesofficerernes kvalifikationer, herunder gennem udvikling af et fælles kernepensum, kurser før udsendelsen og tilrettelæggelse af fælles seminarer om de emner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

c)  understøtter udviklingen af indvandringsforbindelsesofficerernes kvalifikationer, herunder gennem udvikling af et fælles kernepensum, kurser før udsendelsen og tilrettelæggelse af fælles seminarer om de emner, der er omhandlet i artikel 3, på grundlag af eksisterende eller nye særlige uddannelsesværktøjer, som er udviklet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og de relevante EU-agenturer eller andre relevante internationale organisationer med hensyn til EU-retten og folkeretten om grundlæggende rettigheder og asylprocedurer, uden at dette indebærer dobbeltarbejde i forhold til uddannelsestilbud fra disse agenturer

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  udarbejder og videreudvikler i samarbejde med FRA særlige retningslinjer, der skal gælde for alle indvandringsforbindelsesofficerer og fungere som vejledning i at sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder med særligt fokus på sårbare personer

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Med henblik på gennemførelse af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2 og 3, kan medlemsstaterne modtage finansiel støtte fra Unionen i henhold til forordning (EU) nr. 515/2014.

4.  Med henblik på gennemførelse af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2 og 3, kan medlemsstaterne modtage finansiel støtte fra Unionen i henhold til forordning (EU) nr. 515/2014. Kommissionen fastsætter de operationelle procedurer, der skal gøre det lettere for medlemsstaterne at indgive anmodninger om finansiel støtte fra EU.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indvandringsforbindelsesofficerer og medlemmer af styringsrådet sikrer, at alle relevante oplysninger og statistikker uploades og udveksles via den sikrede webbaserede platform til informationsudveksling, der oprettes og vedligeholdes af Kommissionen. Disse oplysninger skal som minimum omfatte følgende:

1.  Indvandringsforbindelsesofficerer og medlemmer af styringsrådet sikrer, at alle relevante oplysninger og statistikker uploades og udveksles via den sikrede webbaserede platform til informationsudveksling, der oprettes og vedligeholdes af Kommissionen. Netværksforvalteren, jf. artikel 5, stk. 2, sikrer, at alle relevante oplysninger og statistikker uploades via den sikrede webbaserede platform til informationsudveksling. Der udvises den allerstørste forsigtighed ved udveksling af oplysninger af strengt fortrolig karakter. Det medlem af Europa-Parlamentet, der er udpeget til at være observatør i styringsrådet, skal have adgang til platformen til informationsudveksling. Disse oplysninger skal som minimum omfatte følgende:

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  relevante dokumenter, rapporter og analyseprodukter om indvandring, herunder navnlig faktuelle oplysninger om lande eller regioner, hvor indvandringsforbindelsesofficerer er udsendt

a)  relevante dokumenter, rapporter og analyseprodukter om indvandringsrelaterede emner, herunder navnlig faktuelle oplysninger om lande eller regioner, hvor indvandringsforbindelsesofficerer er udsendt

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  biometriske eller biografiske oplysninger om nødvendigt for at bekræfte tredjelandsstatsborgeres identitet og statsborgerskab med henblik på tilbagesendelse, herunder alle former for dokumenter, som kan anses for bevis eller umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab

a)  biometriske eller biografiske oplysninger om nødvendigt for at bekræfte en fysisk persons identitet og for at forebygge og bekæmpe smugling af migranter og menneskehandel

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  passagerlister for tilbagesendelsesflyvninger til tredjelande

b)  passagerlister for tilbagesendelsesflyvninger fra Unionen til et tredjeland med henblik på at sikre effektiv adgang til reintegrationsforanstaltninger for tilbagesendte tredjelandsstatsborgere

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Enhver udveksling af personoplysninger skal være strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt for gennemførelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Indvandringsforbindelsesofficerers overførsel af personoplysninger i medfør af denne artikel til tredjelande og internationale organisationer foretages i overensstemmelse med kapitel V i forordning (EU) nr. 2016/679 eller de nationale bestemmelser til gennemførelse af kapitel V i direktiv (EU) 2016/680.

4.  Indvandringsforbindelsesofficerers overførsel af personoplysninger i medfør af denne artikel til tredjelande og internationale organisationer foretages i overensstemmelse med kapitel V i forordning (EU) nr. 2016/679 eller de nationale bestemmelser til gennemførelse af kapitel V i direktiv (EU) 2016/680. Al udveksling af personoplysninger, der kan anvendes til at identificere personer eller grupper af personer, hvis anmodning om adgang til international beskyttelse er under behandling, eller som er i alvorlig fare for at blive udsat for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling eller afstraffelse eller alle andre krænkelser af de grundlæggende rettigheder, er forbudt.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fem år efter denne forordnings vedtagelse forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordningen.

1.  Senest to år efter denne forordnings vedtagelse og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordningen, herunder dens indvirkning på de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med de nødvendige oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten om anvendelsen af forordningen.

2.  Medlemsstaterne og EU-agenturerne forsyner Kommissionen med de nødvendige oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten om anvendelsen af forordningen.

(1)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2018)45709

Claude MORAES

Formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ASP 13G205

Bruxelles

Om:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Dear Chair,

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indsat i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det kompetente udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis vedkommende skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget til omarbejdning, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at det pågældende forslag ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at forslaget, hvad angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

På mødet den 20. november 2018 vedtog Retsudvalget derfor (for: 20; imod: 0; hverken/eller: 1)(1) at henstille, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe

(1)

Følgende medlemmer var til stede: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

Bilag

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 11. oktober 2018

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning)

COM(2018)0303 af 16.5.2018 - 2018/0153(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 28. juni, 3. juli og den 6. september 2018 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Efter på disse møder(1) at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

- i første henvisning udeladelsen af angivelsen "63, stk. 3, litra b)," og tilføjelsen af angivelsen "79, stk. 2"

- i artikel 1, stk. 2, de tilføjede ord " EU-retten og"

- artikel 3, stk. 1, udeladelsen af de oprindelige ord "Hver medlemsstat sørger for, at deres"

- i artikel 3, stk. 2, litra k), erstatningen af ordet "ovennævnte" med "de i litra a)-j) omhandlede"

- i artikel 3, stk. 5 og i indledningen i artikel 5, stk. 1, udeladelsen af de oprindelige ord "Medlemsstaterne sørger for, at deres"

- i artikel 5, stk. 1, litra g), udeladelsen af ordene "til udsendelsesmedlemsstaternes kompetente myndigheder".

2. Vedrører ikke den danske tekst

3. I artikel 3, stk. 2, i ordlyden "eksistensen af og de aktiviteter, der udøves af kriminelle organisationer, der er involveret i smugling af indvandrere", bør ordet " indsmugling" være i bestemt form, dvs. "indsmuglingen".

4. Vedrører ikke den danske tekst

5. I artikel 13 bør henvisningen til "bilag I" ændres til en henvisning til "bilag II".

6. I det bilag, der indeholder en korrelationstabel, bør den fejlagtige henvisning til bilag "VII" rettes til bilag "II".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver    Juridisk rådgiver      Generaldirektør

(1)

Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer

Referencer

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Dato for høring af EP

17.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

5.7.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

AFET

20.6.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

11

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

29.1.2019


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. februar 2019Juridisk meddelelse