Menetlus : 2018/0153(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0040/2019

Esitatud tekstid :

A8-0040/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0390

RAPORT     ***I
PDF 257kWORD 114k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2018)0303 – C8‑0184/2018 – 2018/0153(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Cécile Kashetu Kyenge

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2018)0303 – C8‑0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0303),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 74 ja artikli 79 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0184/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1),

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 28. novembri 2018. aasta kirja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8‑0040/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Segarändevoogude järsk kasv 2015. ja 2016. aastal pani rände, varjupaiga ja piirihalduse süsteemid surve alla ja tekitas vajaduse Euroopa koordineeritud ja tulemusliku reageeringu järele.

(3)  Segarändevoogude järsk kasv 2015. ja 2016. aastal pani rände, varjupaiga ja piirihalduse süsteemid surve alla, eelkõige nendes liikmesriikides, mis asuvad liidu välispiiridel, tuues esile liide rändepoliitika struktuursed piirangud, ning näitas vajadust Euroopa koordineeritud ja tulemusliku reageeringu järele.

(Põhjendusest 2 saab põhjendus 3.)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Liidu rändepoliitika eesmärk on asendada ebaseaduslikud ja kontrollimatud rändevood tervikliku, rände kõiki aspekte arvestava lähenemisviisi abil turvaliste ja hästihallatud liikumisteedega.

(2)  Liidu rände- ja varjupaigapoliitika peaks tuginema terviklikule üldisele lähenemisviisile, mille aluseks on solidaarsuse ja vastutuse põhimõtted vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 80 ning mis arvestab rände kõiki aspekte.

(Põhjendusest 3 saab põhjendus 2.)

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Liidu aluspõhimõtteks rändekriisi lahendamisel on ja jääb inimõiguste normide järgimine. Liit on pühendunud kõigi rändajate inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisele täies kooskõlas rahvusvahelise avaliku õigusega, olenemata nende rändestaatusest.

(4)  Liidu rändepoliitika aluspõhimõtteks on inimõiguste normide järgimine. Liit on pühendunud kõigi rändajate inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisele täies kooskõlas rahvusvahelise avaliku õigusega, olenemata nende rändestaatusest.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Käesolevas määruses tuleks austada põhiõigusi ja järgida põhimõtteid, mida tunnustatakse inimõiguste ülddeklaratsioonis ja Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 ja 6 ning mida kinnitatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“), ja asjaomaseid rahvusvahelisi konventsioone.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Rände kontaktametnikud peaksid oma kohustuste täitmisel austama täielikult inimväärikust, eelkõige juhtudel, kui on tegemist haavatavate isikutega, eriti alaealiste, naiste, eakate ja inimkaubanduse ohvritega. Meetmed, mida nad oma kohustuste täitmisel võtavad, peaksid olema proportsionaalsed selliste meetmete eesmärkidega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Selleks, et tagada liidu rändepoliitika tulemuslik rakendamine kõigis selle aspektides, on vaja järjekindlat dialoogi ja koostööd ELi mittekuuluvate päritolu- ja transiidiriikide ning varjupaigataotlejatega. Selline koostöö peaks tagama sisserände, k.a lahkumiste ja tagasipöördumiste parema haldamise, aitama kaasa rändevoogude stabiliseerimisele, toetama teabe kogumise ja jagamise suutlikkust ning aitama ennetada rändajate salaja üle piiri toimetamist ja inimkaubandust, toetama nendevastast võitlust ning parandama kaitse kättesaadavust varjupaigataotlejatele.

(5)  Selleks, et tagada liidu rändepoliitika tulemuslik rakendamine kõigis selle aspektides, on vaja järjekindlat dialoogi ja koostööd. Selline koostöö peaks tagama sisserände, k.a lahkumiste parema haldamise, liikuvuspartnerluse, ebaseadusliku rände asendamise turvaliste ja seaduslike rändevõimalustega, väärika ja tulemusliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise, toetama teabe kogumise ja jagamise suutlikkust ning aitama ennetada rändajate salaja üle piiri toimetamist ja inimkaubandust, toetama nendevastast võitlust ning parandama rahvusvahelise kaitse kättesaadavust.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Võttes arvesse kasvavat nõudlust luureandmete ja teabe järele, et toetada tõenditepõhist poliitikakujundamist ja operatiivreageerimist, on tarvis tagada, et sisserände kontaktametnike kasulikud teadmised kasutataks täies ulatuses ära igakülgse pildi saamiseks olukorrast kolmandates riikides.

(6)  Võttes arvesse kasvavat nõudlust teabe järele, et toetada tõenditepõhist poliitikakujundamist ja operatiivreageerimist, on tarvis tagada, et sisserände kontaktametnike kasulikud teadmised kasutataks täies ulatuses ära igakülgse pildi saamiseks olukorrast kolmandates riikides.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Praeguste Euroopa rändeküsimuste kontaktametnike lähetamine ELi mittekuuluvatesse päritolu- ja transiidiriikidesse, milleks kutsuti üles 23. aprillil 2015 toimunud riigi- ja valitsusjuhtide erikohtumise järeldustes, oli esimene samm rändeküsimuste alase koostöö tihendamise suunas kolmandate riikidega ja koordineerimise parandamiseks liikmesriikide lähetatud sisserände kontaktametnikega. Sellele kogemusele toetudes tuleks liidu rändemeetmete arendamise, rakendamise ja nende mõju maksimeerimise toetamiseks näha ette, et komisjon lähetaks sisserände kontaktametnikke kolmandatesse riikidesse pikemaks ajaks.

(7)  Praeguste Euroopa rändeküsimuste kontaktametnike lähetamine sellistesse kolmandatesse riikidesse, mis on peamised päritolu- ja transiidiriigid, milleks kutsuti üles 23. aprillil 2015 toimunud riigi- ja valitsusjuhtide erikohtumise järeldustes, oli esimene samm rändeküsimuste alase koostöö tihendamise suunas kolmandate riikidega ja koordineerimise parandamiseks liikmesriikide lähetatud sisserände kontaktametnikega. Sellele kogemusele toetudes tuleks liidu rändemeetmete arendamise, rakendamise ja nende mõju maksimeerimise toetamiseks näha ette, et komisjon lähetaks sisserände kontaktametnikke kolmandatesse riikidesse pikemaks ajaks.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada liikmesriikide, komisjoni ja liidu asutuste poolt kolmandatesse riikidesse lähetatud sisserände kontaktametnike parem koordineerimine ja optimaalsem kasutamine, et reageerida tulemuslikumalt ELi prioriteetidele, nagu ebaseadusliku sisserände ja sellega seotud piiriülese kuritegevuse, nagu rändajate salaja üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse ennetamine ja võitlus nende vastu, tagasipöördumise hõlbustamine, tagasivõtmine ja taasintegreerimine, kaasa aitamine liidu välispiiride integreeritud haldamisele, samuti seadusliku rände haldamise toetamine, sh rahvusvahelise kaitse valdkonnas, liikmesriikide ja liidu ümberasustamise ja lahkumiseelse integratsiooni meetmed.

(4)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada liikmesriikide, komisjoni ja liidu asutuste poolt kolmandatesse riikidesse lähetatud sisserände kontaktametnike töö parem koordineerimine ja hõlbustada selle kasutamist, võttes arvesse nende erinevaid pädevusvaldkondi, et reageerida tulemuslikumalt ning täielikus kooskõlas humanitaar- ja inimõigustealaste kohustustega liidu prioriteetidele hallata tõhusalt rännet, ennetada piiriülest kuritegevust, rändajate salaja üle piiri toimetamist ja inimkaubandust ja võidelda nende vastu, hõlbustada väärikat ja tulemuslikku tagasipöördumist, tagasivõtmist ja taasintegreerimist, aidata kaasa liidu välispiiride integreeritud haldamisele, samuti toetada seadusliku rände haldamist, sh rahvusvahelise kaitse, ümberasustamise ning liikmesriikide ja liidu lahkumiseelse integratsiooni meetmete valdkonnas.

(Põhjendusest 8 saab põhjendus 4.)

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Käesolev määrus põhineb nõukogu määrusel (EÜ) nr 377/2004 ja selle eesmärk on tagada sisserände kontaktametnike tõhusam panus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku toimimisse, esmajoones luues mehhanismi, mille kaudu liikmesriigid, komisjon ja liidu asutused saaksid oma kontaktametnike ülesandeid ja rolle süstemaatilisemalt koordineerida.

(9)  Käesolev määrus põhineb nõukogu määrusel (EÜ) nr 377/2004 ja selle eesmärk on tagada sisserände kontaktametnike tõhusam panus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku toimimisse, esmajoones luues mehhanismi, mille kaudu liikmesriigid, komisjon ja liidu asutused saaksid sellistesse kolmandatesse riikidesse, mis on peamised päritolu- ja transiidiriigid, lähetatud kontaktametnike ülesandeid ja rolle süstemaatilisemalt koordineerida.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Võttes arvesse, et sisserände kontaktametnike volitused ja ülesanded võivad kattuda, tuleks teha jõupingutusi samas kolmandas riigis või piirkonnas tegutsevate ametnike töö paremaks koordineerimiseks. Kui sisserände kontaktametnikud lähetab komisjon otse liidu diplomaatilistesse esindustesse, peaksid nad algatama asjaomases kolmandas riigis sisserände kontaktametnike võrgustiku ja seda juhtima.

(10)  Võttes arvesse, et rände või inimõiguste küsimustega tegelevaid kontaktametnikke lähetavad eri ametiasutused ning et nende volitused ja ülesanded võivad kattuda, tuleks samas kolmandas riigis või piirkonnas tegutsevate sisserände kontaktametnike koostööd ja nendevahelist teabevahetust paremini koordineerida. Kui sisserände kontaktametnikud lähetab komisjon otse kolmandas riigis asuvatesse liidu diplomaatilistesse esindustesse või liidu asutustesse, peaksid nad algatama asjaomases kolmandas riigis sisserände kontaktametnike võrgustiku ja seda juhtima.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Teabelõhede ja mitmekordse töö minimeerimiseks ning tegevussuutlikkuse ja mõjususe maksimeerimiseks on oluline luua tõhus juhtimismehhanism, mis tagab kõigi sisserändeküsimustega tegelevate kontaktametnike töö parema koordineerimise. Juhtnõukogu peaks andma suuniseid kooskõlas liidu poliitiliste prioriteetidega – võttes arvesse liidu välissuhteid – ning talle tuleks anda vajalikud volitused, eelkõige võtta vastu sisserände kontaktametnike võrgustike kaheaastaseid tööprogramme, anda sisserände kontaktametnikele ühekordseid eriülesandeid, mis on suunatud prioriteetide elluviimisele ja tekkivate vajaduste rahuldamisele, mida kaheaastane tööprogramm veel ei hõlma, ning eraldada vahendeid kokkulepitud meetmeteks ja vastutada nende elluviimise eest.

(11)  Teabelõhede, ülesannete kattumise ja mitmekordse töö minimeerimiseks ning tegevussuutlikkuse ja mõjususe maksimeerimiseks on oluline luua tõhus juhtimismehhanism, mis tagab kõigi sisserändeküsimustega tegelevate kontaktametnike töö parema koordineerimise. Juhtnõukogu peaks andma suuniseid kooskõlas liidu poliitiliste prioriteetidega – võttes arvesse liidu välissuhteid – ning talle tuleks anda vajalikud volitused, eelkõige võtta vastu sisserände kontaktametnike võrgustike iga-aastaseid tööprogramme, anda sisserände kontaktametnikele ühekordseid eriülesandeid, mis on suunatud prioriteetide elluviimisele ja tekkivate vajaduste rahuldamisele, mida iga-aastane tööprogramm veel ei hõlma, ning eraldada rahalisi vahendeid kokkulepitud meetmeteks ja vastutada nende elluviimise eest.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Tuleks luua eritingimused ulatuslikemateks liidu meetmeteks sisserände kontaktametnike suutlikkuse suurendamiseks, arendades koostöös asjaomaste liidu asutustega välja ühise tuumõppekava ja lähetamiseelse väljaõppe kursused, ning sisserände kontaktametnike võrgustike tegevussuutlikkuse tugevdamise toetamiseks.

(14)  Tuleks luua eritingimused ulatuslikemateks liidu meetmeteks sisserände kontaktametnike suutlikkuse suurendamiseks, arendades koostöös asjaomaste liidu asutustega välja ühise tuumõppekava ja lähetamiseelse väljaõppe kursused, ning sisserände kontaktametnike võrgustike tegevussuutlikkuse tugevdamise toetamiseks eelkõige põhiõiguste valdkonnas.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Liikmesriikide ametiasutused peaksid tagama, et liidu asutuste ebaseadusliku sisserände, tagasipöördumise, piiriülese kuritegevuse või rahvusvahelise kaitse ja ümberasustamisega seotud strateegilise ja operatiivanalüüsi vahendid jõuaksid sisserände kontaktametnikeni kolmandates riikides, ning et sisserände kontaktametnike antavat teavet jagataks asjaomaste liidu asutustega, eelkõige Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Europoli ja Euroopa Liidu Varjupaigaametiga nende vastavates õigusraamistikes sätestatud ulatuses.

(16)  Liikmesriikide ametiasutused peaksid tagama, et liidu asutuste ebaseadusliku sisserände, väärika ja tulemusliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise, piiriülese kuritegevuse või rahvusvahelise kaitse ja ümberasustamisega seotud strateegilise ja operatiivanalüüsi vahendid jõuaksid sisserände kontaktametnikeni kolmandates riikides, ning et sisserände kontaktametnike kogutavat teavet jagataks asjaomaste liidu asutustega, eelkõige Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Europoli ja Euroopa Liidu Varjupaigaametiga nende vastavates õigusraamistikes sätestatud ulatuses.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Selleks, et tagada sisserände kontaktametnike võrgustike poolt kogutud teabe kõige tulemuslikum kasutamine, tuleks see teha kättesaadavaks turvalise veebipõhise teabevahetusplatvormi kaudu.

(17)  Selleks, et tagada sisserände kontaktametnike võrgustike poolt kogutud teabe kõige tulemuslikum kasutamine, tuleks see teha kättesaadavaks turvalise veebipõhise teabevahetusplatvormi kaudu, mis järgib täielikult õigust isikuandmete kaitsele.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Kogu liikmesriigipoolne isikuandmete töötlemine ja edastamine käesoleva määruse raames peab toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67920 ja direktiivi 2016/68021 siseriiklikku õigusse ülevõtvate sätetega. Komisjon ja liidu asutused peaksid kohaldama isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/200122.

(20)  Kogu liikmesriigipoolne isikuandmete töötlemine ja edastamine käesoleva määruse raames peab toimuma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/67920 ja direktiivi 2016/68021 siseriiklikku õigusse ülevõtvaid sätteid täielikult järgides. Komisjon ja liidu asutused peaksid kohaldama isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/200122.

__________________

__________________

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 008, 12.1.2001, lk 1).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 008, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Isikuandmete töötlemine selle määruse raames peaks toimuma eesmärgiga anda abi tagasipöörduvatele kolmandate riikide kodanikele, lihtsustada rahvusvahelist kaitset vajavate isikute ümberasustamist ja rakendada liidu meetmeid seaduslike sisserändajate lubamiseks liidu territooriumile. Seepärast on käesolevas kontekstis vaja sisserände kontaktametnike rolli tunnustavat õigusraamistikku.

(21)  Isikuandmete töötlemine selle määruse raames peaks olema lubatud ainult eesmärgiga anda abi tagasipöörduvatele kolmandate riikide kodanikele, lihtsustada rahvusvahelist kaitset vajavate isikute ümberasustamist või isikute seaduslikel viisidel liitu vastuvõtmist ja rakendada liidu meetmeid seaduslike sisserändajate lubamiseks liidu territooriumile. Seepärast on käesolevas kontekstis vaja sisserände kontaktametnike rolli tunnustavat õigusraamistikku.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Nende kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine, kes ei vasta või enam ei vasta liikmesriikidesse sisenemise, neis viibimise või elamise tingimustele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/115/EÜ23, on igakülgsete ebaseadusliku rände vastaste jõupingutuste lahutamatu osa ja märkimisväärse avaliku huvi oluline põhjus.

(22)  Nende kolmandate riikide kodanike väärikas ja tulemuslik tagasisaatmine turvalisel viisil, kes ei vasta või enam ei vasta liikmesriikidesse sisenemise, neis viibimise või elamise tingimustele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/115/EÜ23, on igakülgsete ebaseadusliku sisserände vastaste jõupingutuste üks osa.

__________________

__________________

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ, ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ, ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Sisserände kontaktametnikel on vaja isikuandmeid töödelda tagasisaatmise hõlbustamiseks. Vastuvõtvate kolmandate riikide suhtes ei kohaldata sageli komisjoni määruse (EL) 2016/679 artikli 45 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 36 kohaselt vastu võetud kaitse piisavuse otsuseid ja sageli ei ole need riigid sõlminud või ei kavatse sõlmida liiduga tagasivõtmiskokkulepet või ei paku asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse (EL) 2016/679 artikli 46 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 37 tähenduses. Hoolimata liidu suurtest jõupingutustest tegemaks koostööd ebaseaduslikult liidus viibivate ja tagasisaatmisele kuuluvate kolmanda riigi kodanike peamiste päritoluriikidega, ei ole alati võimalik tagada, et sellised kolmandad riigid täidavad süstemaatiliselt oma rahvusvahelise avaliku õiguse kohast kohustust oma kodanikke tagasi võtta. Liidu või liikmesriikide poolt sõlmitud või läbiräägitavate tagasivõtmiskokkulepetega, milles nähakse ette asjakohased kaitsemeetmed andmete edastamiseks kolmandatele riikidele vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 46 või riiklikele sätetele, millega võetakse siseriiklikku õigusesse üle direktiivi (EL) 2016/680 artikkel 36, on hõlmatud piiratud arv selliseid kolmandaid riike. Olukorras, kus selliseid kokkuleppeid ei ole, peaksid sisserände kontaktametnikud edastama isikuandmeid eesmärgiga viia läbi liidu tagasisaatmisoperatsioone kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud määruse (EL) 2016/679 artikli 49 lõike 1 punktis d või riiklikes sätetes, millega võetakse siseriiklikku õigusesse üle direktiivi (EL) 2016/680 artikkel 38.

(23)  Sisserände kontaktametnikel on vaja isikuandmeid töödelda, et tagada tagasisaatmismenetluste nõuetekohane rakendamine ja tagasisaatmisotsuste edukas täitmine. Vastuvõtvate kolmandate riikide suhtes ei kohaldata sageli komisjoni poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 artikli 45 kohaselt vastu võetud kaitse piisavuse otsuseid ja sageli ei ole need riigid sõlminud liiduga tagasivõtmiskokkulepet või ei paku asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse (EL) 2016/679 artikli 46 tähenduses. Liidu või liikmesriikide poolt sõlmitud või läbiräägitavad tagasivõtmiskokkulepped, milles nähakse ette asjakohased kaitsemeetmed andmete edastamiseks kolmandatele riikidele, peaksid hõlmama määruse (EL) 2016/679 V peatükis osutatud eeskirju.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Et kaitsta asjaomaste isikute huve, peaksid sisserände kontaktametnikud saama töödelda ümberasustamisele kuuluvate rahvusvahelist kaitset vajavate isikute ja seaduslikult liitu sisse rännata soovivate isikute isikuandmeid, et saada kinnitus nende identiteedi ja kodakondsuse kohta.

(24)  Et kaitsta asjaomaste isikute huve, peaksid sisserände kontaktametnikud saama töödelda rahvusvahelist kaitset vajavate isikute või ümberasustamist taotlenute kaitset vajavate isikute ja seaduslikult liitu sisse rännata soovivate isikute isikuandmeid, et saada kinnitus nende identiteedi ja kodakondsuse kohta.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Kuna käesoleva määruse eesmärke – optimeerida liikmesriikide, komisjoni ja liidu asutuste poolt kolmandatesse riikidesse lähetatud sisserände kontaktametnike kasutamist, et rakendada tulemuslikumalt liidu prioriteete, mis on seotud ebaseadusliku sisserände vastase võitluse, tagasipöördumise, tagasivõtmise ja taasintegreerimise hõlbustamise, liidu välispiiride integreeritud haldamisele kaasa aitamise ning seadusliku sisserände või rahvusvahelise kaitse kavade toetamisega – ei saa piisavalt saavutada liikmesriigid omaette, vaid neid on parem saavutada koordineerimise teel liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(25)  Kuna käesoleva määruse eesmärke – optimeerida liikmesriikide, komisjoni ja liidu asutuste poolt kolmandatesse riikidesse lähetatud sisserände kontaktametnike erinevate eriteadmiste kasutamist, et rakendada tulemuslikumalt liidu prioriteete tagada rände parem haldamine, asendada ebaseaduslik ränne järk-järgult turvaliste ja seaduslike varjupaiga- ja rändevõimalustega, ennetada rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist ja inimkaubandust ja võidelda nende vastu, hõlbustada väärikat ja tulemuslikku tagasipöördumist, tagasivõtmist ja taasintegreerimist, aidata kaasa liidu välispiiride integreeritud haldamisele ning toetada seadusliku sisserände haldamist või rahvusvahelise kaitse kavasid, järgides täielikult humanitaar- ja inimõigustealaseid kohustusi – ei saa piisavalt saavutada liikmesriigid omaette, vaid neid on parem saavutada koordineerimise teel liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevas määruses on sätestatud eeskirjad liikmesriikide, komisjoni ja liidu asutuste poolt kolmandatesse riikidesse lähetatud sisserände kontaktametnike koordineerimise parandamiseks Euroopa sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kaudu.

1.  Käesolevas määruses on sätestatud eeskirjad liikmesriikide, komisjoni ja liidu asutuste poolt kolmandatesse riikidesse lähetatud sisserände kontaktametnike koostöö ja koordineerimise tõhustamiseks Euroopa sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kaudu, järgides seejuures inimõigusi.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  „Sisserände kontaktametnik“ tähendab

1.  „Sisserände kontaktametnik“ tähendab kontaktametnikku, kelle on ametisse nimetanud ja välismaale lähetanud ühe liikmesriigi pädevad asutused või komisjon või liidu asutus, nagu on ette nähtud kõnealuse asutuse suhtes kohaldatava liidu asjaomase õigusaktiga, et tegeleda sisserändeküsimustega.

(a) liikmesriigi esindajat, kelle sisserändetalitus , õiguskaitse- või muud pädevad asutused on lähetanud välismaale looma ja säilitama kontakte kolmanda riigi asutustega eesmärgiga aidata kaasa ebaseadusliku sisserände tõkestamisele ja selle vastu võitlemisele, ebaseaduslikult liidus viibivate kolmanda riigi kodanike tagasisaatmisele ning seadusliku sisserände haldamisele;

 

(b)  kontaktametnikku, kelle komisjon on välismaale lähetanud hoidma sidemeid rändeküsimustes kolmanda riigi ametiasutustega;

 

(c)  kontaktametnikku, kelle on välismaale lähetanud liidu asutused vastavalt nende õiguslikule alusele, ja kes tegelevad rändeküsimustega;

 

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Sisserände kontaktametnikud loovad ja hoiavad otsesidemeid kolmanda riigi pädevate asutustega ja kõigi sobivate organisatsioonidega kolmandas riigis käesoleva määruse rakendamiseks .

1.  Sisserände kontaktametnikud loovad ja hoiavad otsesidemeid kolmanda riigi pädevate asutustega, sealhulgas kohalike ametiasutustega, ja kõigi sobivate organisatsioonidega kolmandas riigis, sealhulgas vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega, käesoleva määruse rakendamiseks.

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sisserände kontaktametnikud koguvad teavet kasutamiseks operatiivtasandil või strateegilisel tasandil või mõlemal. Need andmed ei tohi sisaldada isikuandmeid. Eeskätt käsitleb selline teave järgmisi küsimusi:

2.  Sisserände kontaktametnikud koguvad teavet kasutamiseks operatiivtasandil või strateegilisel tasandil või mõlemal. Need andmed ei tohi sisaldada isikuandmeid. Selline teave käsitleb ainult järgmisi küsimusi:

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  riigist pärinevate või seda läbivate rände vood;

a)  riigist pärinevad või seda läbivad rändevood, sealhulgas teave rändajate vanuselise ja soolise koosseisu ja nende edasiste reisiplaanide kohta;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  juhtumid ja sündmused, mis võivad kohe või tulevikus põhjustada uusi arenguid rändevoogude osas;

d)  juhtumid ja sündmused, mis võivad kohe või tulevikus rändeliikumises uusi arenguid põhjustada või seda ümber kujundada;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  viisid ja vahendid kolmanda riigi asutuste abistamiseks nende territooriumilt pärinevate või seda läbivate ebaseadusliku sisserände voogude tõkestamisel;

f)  viisid ja vahendid kolmanda riigi asutuste abistamiseks seoses välispiiridel pakutava asjakohase juhendamise ja toetamisega, et jälgida rändevooge;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  viisid ja vahendid kolmanda riigi asutuste abistamiseks seoses asjakohase juhendamise ja toe pakkumisega isikutele, kes võetakse liitu vastu seaduslikul teel;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f b)  viisid ja vahendid kolmanda riigi asutuste abistamiseks seoses põhiõiguste üldise olukorra hindamisega asjaomases kolmandas riigis, sealhulgas teave nii vastuvõtu- kui ka kinnipidamiskeskuse asukoha ja tingimuste kohta ning kõnealuse kinnipidamise tingimuste kohta;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g)  viisid ja vahendid tagasisaatmise, tagasivõtmise ja reintegreerimise hõlbustamiseks;

g)  viisid ja vahendid väärika ja inimõigusi järgiva tagasisaatmise, tagasivõtmise ja reintegreerimise hõlbustamiseks ning võimaluse korral tagasipöörduvate kolmanda riigi kodanike olukorra jälgimiseks;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  kaitse kättesaadavus varjupaigataotlejatele kolmandas riigis;

h)  sellise kaitse tegelik kättesaadavus, mille kolmas riik on haavatavate isikute kasuks vastu võtnud või kehtestanud;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  võimalikud seadusliku sisserände strateegiad ning liidu ja kolmandate riikide vahelised kanalid, kaasa arvatud ümberasustamine ja muud kaitsevahendid, samuti oskused ja tööturu vajadused;

i)  seadusliku sisserände strateegiad, mida tuleb edendada, ning liidu ja kolmandate riikide vahelised olemasolevad või väljatöötatavad kanalid, kaasa arvatud ümberasustamine, liikmesriikide poolt antavad humanitaarviisad ja muud kaitsevahendid, samuti liikuvuspartnerlused, tööränne, viisad õpilastele ja perekondade taasühinemine;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

j)  päritoluriikides või vastuvõtvates kolmandates riikides sisserändajatele kättesaadavad lahkumiseelsed meetmed, mis toetavad edukat integratsiooni seadusliku saabumise järel liikmesriiki;

j)  päritoluriikides või vastuvõtvates kolmandates riikides rändajatele kättesaadavad lahkumiseelsed meetmed, mis toetavad edukat integratsiooni seadusliku saabumise järel liikmesriiki;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k)  kolmandate riikide suutlikkus, pädevus, poliitilised strateegiad, õigusaktid ja õiguslikud tavad, mis on seotud punktides a–j kirjeldatud küsimustega.

k)  kolmandate riikide tavad, õigusaktid ja õiguslikud tavad, mis on seotud punktides a–j kirjeldatud küsimustega.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Sisserände kontaktametnikud võivad anda abi:

4.  Sisserände kontaktametnikud võivad anda oma eriteadmiste ja väljaõppe piires abi:

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  ebaseaduslikult liidus viibivate kolmandate riikide kodanike isikute kindlakstegemisel ja nende tagasipöördumise hõlbustamisel kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ ;

a)  ebaseaduslikult liidus viibivate kolmandate riikide kodanike identiteedi kindlakstegemisel kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ, et hõlbustada tagasipöörduvate kolmandate riikide kodanike taasintegreerimist;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  rahvusvahelist kaitset vajavate isikute identiteedi kindlakstegemisel ja nende ümberasustamisel liitu;

b)  rahvusvahelist kaitset vajavate või liidus rahvusvahelist kaitset taotlevate isikute identiteedi kindlakstegemisel ja nende ümberasustamise või vastuvõtmise hõlbustamisel, eeskätt kõige haavatavamate isikute puhul, pakkudes neile asjakohast lahkumiseelset juhendamist, teavet ja tuge;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  seaduslike sisserändajate identiteedi kindlakstegemisel ja liidu meetmete rakendamise hõlbustamisel nende lubamiseks liidu territooriumile.

c)  seaduslike sisserändajate identiteedi kindlakstegemisel ja liidu meetmete rakendamise hõlbustamisel nende lubamiseks liidu territooriumile, sealhulgas liidu territooriumile lubatavate võõrtöötajate, õpilaste ja pereliikmete lahkumiseelne juhendamine;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  liidu meetmete rakendamise hõlbustamisel võitluses rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu, jagades oma kohustuste täitmise käigus saadud teavet sisserände kontaktametnike võrgustikes ja liikmesriikide pädevate asutustega, sealhulgas õiguskaitseasutustega.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Sisserände kontaktametnikud täidavad oma ülesandeid oma volituste piires ning kooskõlas liidu ja siseriikliku õiguse ja kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud lepingute või kokkulepete sätetega, sealhulgas sätted isikuandmete kaitse kohta.

5.  Sisserände kontaktametnikud täidavad oma ülesandeid oma volituste piires, mille on kindlaks määranud lähetavad asutused, ning austavad seejuures täielikult inimväärikust ja põhiõigusi, pöörates erilist tähelepanu haavatavatele isikutele, ning järgivad liidu ja siseriikliku õiguse ja kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud lepingute või kokkulepete sätteid, sealhulgas sätteid isikuandmete kaitse kohta. Sisserände kontaktametnikud järgivad oma ülesannete täitmisel sootundlikku lähenemisviisi.

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid ,komisjon ja liidu asutused teatavad juhtnõukogule sisserände kontaktametnike lähetamise kavadest koos nende kohustuste kirjelduse ja lähetuse kestusega.

1.  Liikmesriigid, komisjon ja liidu asutused teatavad juhtnõukogule sisserände kontaktametnike lähetamise kavadest koos nende kohustuste kirjelduse ja lähetuse kestusega. Teade sisserände kontaktametnike lähetamise kohta edastatakse põhjendamatu viivituseta Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud teave tehakse kättesaadavaks artiklis 9 nimetatud turvalise veebipõhise teabevahetusplatvormi kaudu

2.  Lõikes 1 osutatud teave tehakse kättesaadavaks ette nähtud turvalise veebipõhise teabevahetusplatvormi kaudu ja kooskõlas artikliga 9.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  vahetama vajaduse korral teavet kogemuste kohta, kuidas tagada varjupaigataotlejatele kaitse kättesaadavus;

c)  vahetama vajaduse korral teavet kogemuste kohta, kuidas tagada rahvusvahelise kaitse kättesaadavus;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  kooskõlastama seisukohti, mis vajaduse korral võetakse kohtumistel vedajatega;

välja jäetud

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  võtma vajaduse korral osa ühistest erikoolituskursustest;

e)  võtma osa ühistest erikoolituskursustest, eelkõige põhiõiguste ja varjupaigamenetluste valdkonnas;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  korraldama vajaduse korral kolmandas riigis liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste töötajatele teabeüritusi ja koolituskursusi;

f)  korraldama vajaduse korral kolmandas riigis liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste töötajatele teabeüritusi ja koolituskursusi, sealhulgas erikoolitusi varjupaigamenetluste ning haavatavas olukorras olevate isikute kaitse kohta;

Selgitus

See on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Vajaduse ja võimaluse korral hõlmab sisserände kontaktametnike võrgustik sisserände kontaktametnikke, kellel on eriteadmisi lastekaitse, inimkaubanduse, soolise võrdõiguslikkuse ja soolise vägivalla vastase kaitse valdkonnas.

Selgitus

Haavatavate isikute olukorraga peavad tegelema sisserände kontaktametnikud, kellel on asjakohased eriteadmised põhiõiguste valdkonnas.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjoni lähetatud sisserände kontaktametnikud koordineerivad lõikes 1 nimetatud võrgustikke. Paikades, kuhu komisjon sisserände kontaktametnikke ei ole lähetanud, koordineerib võrgustikku selle liikmete poolt kokku lepitud sisserände kontaktametnik.

2.  Komisjoni lähetatud sisserände kontaktametnikud koordineerivad ja toetavad lõikes 1 nimetatud võrgustikke. Paikades, kuhu komisjon sisserände kontaktametnikke ei läheta, koordineerib võrgustikku liidu asutuse poolt lähetatud sisserände kontaktametnik. Paikades, kuhu komisjon ega liidu asutused sisserände kontaktametnikke ei läheta, hõlbustab võrgustiku tööd selle liikmete poolt kokku lepitud ja komisjoni poolt heaks kiidetud sisserände kontaktametnik.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Koordinaator teavitab juhtnõukogu võrgustiku koordinaatorite nimetamisest.

3.  Koordinaator teavitab juhtnõukogu võrgustiku koordinaatorite nimetamisest vähemalt 15 päeva enne võrgustiku koordinaatori ametisse asumist.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võivad samuti kokku leppida, et nende sisserände kontaktametnikud jagavad omavahel teatavad ülesanded.

2.  Liikmesriigid võivad samuti kokku leppida, et nende sisserände kontaktametnikud jagavad omavahel teatavad ülesanded vastavalt nende kontaktametnike eriteadmistele ja erikoolitusele.

Selgitus

Sisserände kontaktametnike volituste laiendamisel peavad kontaktametniku eriteadmised ja erikoolitus olema kooskõlas talle antavate ülesannetega.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja arendamisega seotud kolmandate riikide esindajad osalevad juhtnõukogus vaatlejatena.

3.  Üks Euroopa Parlamendi liige ning Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja arendamisega seotud kolmandate riikide esindajad osalevad juhtnõukogus vaatlejatena.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kolme kuu jooksul pärast oma esimest istungit kehtestab juhtnõukogu esimehe ettepaneku alusel oma kodukorra. Kodukorras sätestatakse hääletuskord.

1.  Kolme kuu jooksul pärast oma esimest istungit kehtestab juhtnõukogu esimehe ettepaneku alusel oma kodukorra, olles eelnevalt konsulteerinud liikmesriikidega. Kodukorras sätestatakse hääletuskord ja menetlused, mille alusel komisjon teeb koostööd riikide ametiasutustega, et tagada strateegilise ja operatiivanalüüsi tulemuste asjakohane edastamine.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Võttes arvesse liidu prioriteete rände valdkonnas ja sisserände kontaktametnike käesoleva määruse kohast rakendusala, täidab juhtnõukogu järgmisi ülesandeid:

2.  Võttes arvesse liidu prioriteete rände valdkonnas, asjaomaste liidu asutuste esitatud analüüsi ja sisserände kontaktametnike käesoleva määruse kohast rakendusala, täidab juhtnõukogu järgmisi ülesandeid:

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  määrab prioriteedid ja meetmed, võttes vastu kaheaastase tööprogrammi ja prognoosides selleks tööks vajalikud vahendid;

(a)  määrab prioriteedid ja meetmed, võttes vastu iga-aastase tööprogrammi, milles prognoositakse selleks tööks vajalikud vahendid ja mis edastatakse põhjendamatu viivituseta Euroopa Parlamendile;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  vaatab üle kaheaastases tööprogrammis kavandatud meetmete rakendamise, võrgustike koordinaatorite ametissenimetamised ja sisserände kontaktametnike võrgustike edusammud koostöös kolmandate riikide pädevate ametiasutustega;

(b)  vaatab üle iga-aastases tööprogrammis kavandatud meetmete rakendamise, võrgustike koordinaatorite ametissenimetamised ja sisserände kontaktametnike võrgustike edusammud koostöös kolmandate riikide pädevate ametiasutustega;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  võtab vastu kahe aasta tagant esitatava tegevusaruande;

(c)  võtab vastu iga-aastase tegevusaruande, mis edastatakse põhjendamatu viivituseta Euroopa Parlamendile;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  toetab sisserände kontaktametnike suutlikkuse arendamist, sh ühise tuumõppekava väljatöötamise, lähetamiseelse väljaõppe ja ühiste seminaride korraldamise kaudu artikli 3 lõikes 2 nimetatud teemadel;

(c)  toetab sisserände kontaktametnike suutlikkuse arendamist, sh ühise tuumõppekava väljatöötamise, lähetamiseelse väljaõppe ja ühiste seminaride korraldamise kaudu artiklis 3 nimetatud teemadel, tuginedes Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ja asjaomaste liidu asutuste või liidu ja rahvusvahelise õigusega tegelevate muude asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide poolt välja töötatud olemasolevatele või uutele erikoolitusvahenditele põhiõiguste ja varjupaigamenetluste valdkonnas, vältides samal ajal kattumist asjaomaste asutuste pakutava koolitusega;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  koostab koostöös FRAga kõigi sisserände kontaktametnike suhtes kohaldatavad konkreetsed suunised, milles antakse juhiseid selle kohta, kuidas tagada põhiõiguste asutamine, pöörates erilist tähelepanu haavatavatele isikutele, ja arendab neid edasi;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid võivad saada lõigetes 2 ja 3 loetletud ülesannete täitmiseks liidu rahalist toetust kooskõlas määrusega (EL) nr 515/2014.

4.  Liikmesriigid võivad saada lõigetes 2 ja 3 loetletud ülesannete täitmiseks liidu rahalist toetust kooskõlas määrusega (EL) nr 515/2014. Komisjon kehtestab tegevuskorra, et hõlbustada liikmesriikide taotlusi liidu rahalise toetuse saamiseks.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Sisserände kontaktametnikud ja juhtnõukogu liikmed tagavad, et kogu asjakohane teave ja statistilised andmed laaditakse üles komisjoni loodud ja hallatavasse turvalisse veebipõhisesse teabevahetusplatvormi, ning et seda jagatakse nimetatud platvormi kaudu. See teave hõlmab vähemalt järgmist:

1.  Sisserände kontaktametnikud ja juhtnõukogu liikmed tagavad, et kogu asjakohane teave ja statistilised andmed laaditakse üles komisjoni loodud ja hallatavasse turvalisse veebipõhisesse teabevahetusplatvormi, ning et seda jagatakse nimetatud platvormi kaudu. Artikli 5 lõikes 2 nimetatud võrgustiku koordinaator tagab, et kogu asjakohane teave ja statistilised andmed laaditakse üles turvalisse veebipõhisesse teabevahetusplatvormi. Ülimalt ettevaatlik tuleb olla rangelt konfidentsiaalse teabe vahetamisel. Euroopa Parlamendi liige, kes on nimetatud osalema juhtnõukogus vaatlejana, pääseb teabevahetusplatvormile juurde. See teave hõlmab vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  sisserände valdkonna asjakohased dokumendid, aruanded ja analüüsitulemused, eelkõige faktiline teave riikide või piirkondade kohta, kuhu sisserände kontaktametnikud on lähetatud;

(a)  sisserände küsimusi käsitlevad asjakohased dokumendid, aruanded ja analüüsitulemused, eelkõige faktiline teave riikide või piirkondade kohta, kuhu sisserände kontaktametnikud on lähetatud;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  biomeetrilised või biograafilised andmed, kui need on vajalikud kolmandate riikide kodanike identiteedi ja kodakondsuse kinnitamiseks nende tagasisaatmise otstarbel, sh kõik dokumendid, mida võib pidada prima facie kodakondsuse tõendiks;

(a)  biomeetrilised või biograafilised andmed, kui need on vajalikud isiku identiteedi kinnitamiseks ning rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks;

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kolmandatesse riikidesse tagasisaatmiseks kasutatavate lendude reisijate nimekirjad;

(b)  liidust kolmandasse riiki tagasisaatmiseks kasutatavate lendude reisijate nimekirjad eesmärgiga tagada tagasipöörduvatele kolmandate riikide kodanikele tõhus juurdepääs taasintegreerimise meetmetele;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Isikuandmete vahetamine piirdub rangelt käesoleva määruse kohaldamiseks vajalike andmetega.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Isikuandmete ülekandmine sisserände kontaktametnike poolt kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistele organisatsioonidele käesoleva artikli alusel toimub kooskõlas määruse (EL) 2016/679 V peatükiga või direktiivi (EL) 2016/680 V peatüki siseriiklikku õigusse ülevõtvate sätetega.

4.  Isikuandmete ülekandmine sisserände kontaktametnike poolt kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistele organisatsioonidele käesoleva artikli alusel toimub kooskõlas määruse (EL) 2016/679 V peatükiga või direktiivi (EL) 2016/680 V peatüki siseriiklikku õigusse ülevõtvate sätetega. Keelatud on selliste isikuandmete vahetamine, mida võidakse kasutada selliste isikute või isikute rühmade tuvastamiseks, kelle taotlus saada rahvusvahelist kaitset on läbivaatamisel või keda tõsiselt ohustab piinamine, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine või mis tahes muu põhiõiguste rikkumine.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon esitab viis aastat pärast käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäeva Euroopa Parlamendile ja Euroopa Ülemkogule aruande määruse kohaldamise kohta.

1.  Komisjon esitab hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäeva ning seejärel iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile ja Euroopa Ülemkogule aruande määruse kohaldamise kohta, sealhulgas selle mõju kohta põhiõigustele.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, mis on vajalik aruande koostamiseks määruse kohaldamise kohta.

2.  Liikmesriigid ja liidu asutused esitavad komisjonile teabe, mis on vajalik aruande koostamiseks määruse kohaldamise kohta.

(1)

EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

D(2018)45709

Claude Moraes

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees

ASP 13G205

Brüssel

Teema:  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2018)0303 – C8‑0184/2018 – 2018/0153(COD)

Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest valdkonna eest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Valdkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhul ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei muudeta, kui ta on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või kui need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega. Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes välja tuua.“

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamust ja võttes arvesse raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Seetõttu otsustas õiguskomisjon oma 20. novembri 2018. aasta koosolekul 20 poolt- ja 0 vastuhäälega ning 1 erapooletuga(1) soovitada vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil jätkata ülalnimetatud ettepaneku läbivaatamist vastavalt kodukorra artiklile 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisatud: konsultatiivse töörühma arvamus

(1)

Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

Lisa

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

    Brüssel, 12. oktoober 2018

ARVAMUS

          EUROOPA PARLAMENDILE

          NÕUKOGULE

          KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2018) 303 final, 16.5.2018 – 2018/0153(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimusid 28. juunil, 3. juulil ja 6. septembril 2018 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekutel(1) läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Alljärgnevad kohad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks:

– esimeses volituses viite „63 lõike 3 punkti b“ väljajätmine ja viite „79 lõiget 2“ lisamine;

– artikli 1 lõikes 2 sõnade „liidu ja“ lisamine;

– artikli 3 lõikes 1 algsete sõnade „Iga liikmesriik tagab, et tema“ väljajätmine;

– artikli 3 lõike 2 punktis k sõna „above“ (puudub eestikeelses versioonis) asendamine viitega „punktides a–j“;

– artikli 3 lõikes 5 algsete sõnade „Liikmesriigid tagavad, et“ ja artikli 5 lõikes 1 sissejuhatavates sõnades algsete sõnade „Liikmesriigid tagavad, et nende“ väljajätmine;

– artikli 5 lõike 1 punktis g viimaste sõnade „lähetavate liikmesriikide pädevatele asutustele“ väljajätmine.

2. Artikli 3 lõikes 1 oleks tulnud sõna „operating“ (puudub eestikeelses versioonis) lisamine tähistada adaptsiooninooltega.

3. Artikli 3 lõike 2 ingliskeelses tekstis „the existence and activities of criminal organisations involved in smuggling of immigrants“ (sisserändajate üle piiri toimetamisega seotud kuritegelike ühenduste olemasolu ja tegevus), mis on üleni märgistatud „sisulise väljajätu“ tähistusega, peaks ingliskeelses tekstis sõna „the“ olema sõnade „involved in“ ja sõnade „smuggling of immigrants“ vahel.

4. Artikli 11 ingliskeelses tekstis tuleks välja jätta sõna „the“ sõnade „Regulation (EC) N° 810/2009“ (määruses (EÜ) nr 810/2009) ees.

5. Artiklis 13 tuleks viidet „I lisa“ kohandada nii, et seda loetaks viitena II lisale.

6. Vastavustabeleid sisaldavates lisades tuleks ekslik viide „VII“ parandada nii, et seda loetaks „II“.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

(1)

  Töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbi vaadatud teksti originaalkeelne versioon.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomine (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

5.7.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

20.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

11

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

29.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2019Õigusalane teave