Postupak : 2018/0153(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0040/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0040/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0390

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 275kWORD 111k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)

(COM(2018) 0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Cécile Kashetu Kyenge

(Preinaka – članak 104. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA 
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)

(COM(2018) 0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0303),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 74. i članak 79. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0184/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata(1),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 28. studenog 2018. upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0040/2019),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene:

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije:

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Zbog naglog porasta mješovitih migracijskih tokova 2015. i 2016. sustavi za migracije, azil i upravljanje granicama bile su pod pritiskom, pa je bio potreban koordiniran i učinkovit europski odgovor.

(3)  Zbog naglog porasta mješovitih migracijskih tokova 2015. i 2016. sustavi za migracije, azil i upravljanje granicama bili su pod pritiskom, osobito u državama članicama koje se nalaze na vanjskim granicama Unije, što je ukazalo na strukturna ograničenja politika Unije u području migracija i na potrebu za koordiniranim i učinkovitim europskim odgovorom.

(Uvodna izjava 2. postaje uvodna izjava 3.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Cilj je politike Unije u području migracije zamijeniti ilegalne i nekontrolirane tokove sigurnim i dobro kontroliranim putovima pomoću sveobuhvatnog pristupa kojim su obuhvaćeni svi aspekti imigracije.

(2)  Politika Unije u području migracije i azila trebala bi se oslanjati na sveobuhvatni globalni pristup utemeljen na načelima solidarnosti i odgovornosti u skladu s člankom 80. UFEU-a i kojim su obuhvaćeni svi aspekti imigracije.

(Uvodna izjava 3. postaje uvodna izjava 2.)

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Poštovanje standarda ljudskih prava ostaje temeljno načelo Unije pri rješavanju migracijske krize. Unija je predana zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda svih migranata bez obzira na njihov migracijski status, uz potpuno poštovanje međunarodnog prava.

(4)  Poštovanje standarda ljudskih prava temeljno je načelo politika Unije u području migracija. Unija je predana zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda svih migranata bez obzira na njihov migracijski status, uz potpuno poštovanje međunarodnog prava.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  U ovoj se Uredbi trebaju poštovati temeljna prava i načela koja su priznata Općom deklaracijom o ljudskim pravima, člancima 2. i 6. Ugovora o Europski uniji (UEU) i koja su iskazana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”), kao i u relevantnim međunarodnim konvencijama.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Časnici za vezu zaduženi za migraciju trebaju obavljati svoje dužnosti uz potpuno poštovanje ljudskog dostojanstva, osobito u slučajevima ranjivih osoba, posebno maloljetnika, žena, starijih i žrtava trgovine ljudima. Sve mjere koje poduzimaju u obavljanju svojih dužnosti trebale bi biti razmjerne ciljevima koji se tom mjerom žele postići.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se osigurala učinkovita provedba svih aspekata politika Unije o imigraciji, trebalo bi voditi dosljedan dijalog i suradnju s ključnim trećim zemljama podrijetla i tranzita migranata i tražitelja azila. Takvom bi se suradnjom omogućilo bolje upravljanje imigracijom, uključujući odlaske i vraćanja, pridonijelo stabilizaciji tokova migranata, podupiralo kapacitete za prikupljanje i dijeljenje informacija i spriječilo odnosno suzbilo krijumčarenje migranata i trgovanje ljudima, a tražiteljima azila omogućio pristup zaštiti.

(5)  Kako bi se osigurala učinkovita provedba svih aspekata politika Unije o imigraciji, trebalo bi voditi dosljedan dijalog i suradnju. Takvom bi se suradnjom omogućilo bolje upravljanje imigracijom, uključujući odlaske, partnerstvo u području mobilnosti, zamijenilo bi se ilegalnu migraciju sigurnim i zakonitim putovima, zajamčilo dostojanstvena i učinkovita vraćanja i reintegraciju, podupiralo kapacitete za prikupljanje i dijeljenje informacija i spriječilo, odnosno suzbilo, krijumčarenje migranata i trgovanje ljudima, kao i osiguralo pristup međunarodnoj zaštiti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Imajući na umu povećanu potražnju za obavještajnim podacima i informacijama potrebnima za donošenje politika na temelju dokaza i operativne odgovore, potrebno je da časnici za vezu zaduženi za imigraciju osiguraju da njihovi uvidi i znanje u potpunosti doprinesu izradi sveobuhvatne slike stanja u trećim zemljama.

(6)  Imajući na umu povećanu potražnju za informacijama potrebnima za donošenje politika na temelju dokaza i operativne odgovore, potrebno je da časnici za vezu zaduženi za imigraciju osiguraju da njihovi uvidi i znanje u potpunosti doprinesu izradi sveobuhvatne slike stanja u trećim zemljama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Raspoređivanje postojećih europskih časnika za vezu zaduženih za migracije u ključne zemlje podrijetla i tranzita, koje je zatraženo u zaključcima posebnog sastanka predsjednika država i vlada 23. travnja 2015., bilo je prvi korak ka povećanju sudjelovanja trećih zemalja u pitanjima povezanima s migracijama i poboljšanju koordinacije s časnicima za vezu zaduženima za imigraciju koje su rasporedile države članice. Na temelju tog iskustva, Komisija bi trebala predvidjeti dugoročnije raspoređivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju u treće zemlje kako bi se podupirale izrada i provedba djelovanja Unije u području migracija i maksimizirao njihov učinak.

(7)  Raspoređivanje postojećih europskih časnika za vezu zaduženih za migracije u ključne treće zemlje podrijetla i tranzita, koje je zatraženo u zaključcima posebnog sastanka predsjednika država i vlada 23. travnja 2015., bilo je prvi korak ka povećanju sudjelovanja trećih zemalja u pitanjima povezanima s migracijama i poboljšanju koordinacije s časnicima za vezu zaduženima za imigraciju koje su rasporedile države članice. Na temelju tog iskustva, Komisija bi trebala predvidjeti dugoročnije raspoređivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju u treće zemlje kako bi se podupirale izrada i provedba djelovanja Unije u području migracija i maksimizirao njihov učinak.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Cilj je ove Uredbe osigurati bolju koordinaciju i optimirati upotrebu časnika za vezu koje su države članice, Komisija i agencije Unije rasporedile u treće zemlje s ciljem učinkovitog odgovora na prioritete EU-a, konkretno sprečavanje i suzbijanje ilegalne imigracije i povezanog prekograničnog kriminala, posebice krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima, olakšavanje vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije, čime će se doprinijeti integriranom upravljanju vanjskim granicama Unije te poduprijeti upravljanje zakonitom imigracijom, uključujući u području međunarodne zaštite, preseljenjem i mjerama integracije prije odlaska koje poduzimaju države članice i Unija.

(4)  Cilj je ove Uredbe osigurati bolju koordinaciju i olakšati upotrebu rezultata rada časnika za vezu ovisno o njihovim različitim područjima stručnosti koje su države članice, Komisija i agencije Unije rasporedile u treće zemlje s ciljem potpunog usklađivanja s obvezama humanitarnog prava i ljudskih prava te učinkovitog odgovora na prioritete Unije u pogledu učinkovitog upravljanja migracijama, sprečavanja i suzbijanja prekograničnog kriminala, krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima, olakšavanje dostojanstvenog i učinkovitog vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije, čime će se doprinijeti integriranom upravljanju vanjskim granicama Unije i poduprijeti upravljanje zakonitom imigracijom, uključujući u području međunarodne zaštite, preseljenjem i mjerama integracije prije odlaska koje poduzimaju države članice i Unija.

(Uvodna izjava 8 postaje uvodna izjava 4)

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Nadovezujući se na Uredbu Vijeća (EZ) br. 377/2004, ovom se Uredbom želi osigurati da časnici za vezu zaduženi za imigraciju bolje pridonose funkcioniranju europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju, prvenstveno uspostavom mehanizma pomoću kojeg države članice, Komisija i agencije Unije mogu sustavnije koordinirati zadaće i uloge svojih časnika za vezu.

(9)  Nadovezujući se na Uredbu Vijeća (EZ) br. 377/2004, ovom se Uredbom želi osigurati da časnici za vezu zaduženi za imigraciju bolje pridonose funkcioniranju europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju, prvenstveno uspostavom mehanizma pomoću kojeg države članice, Komisija i agencije Unije mogu sustavnije koordinirati zadaće i uloge svojih časnika za vezu raspoređenih u ključne treće zemlje podrijetla i tranzita.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Uzimajući u obzir da se ovlasti i zadaće časnika za vezu zaduženih za imigraciju mogu preklapati, trebalo bi uložiti prikladan napor kako bi se bolje koordinirao rad časnika koji djeluju u istoj trećoj zemlji ili regiji. Ako Komisija raspoređuje časnike za vezu zadužene za imigraciju izravno u diplomatske misije Unije u trećoj zemlji, oni bi trebali osnovati i voditi mrežu časnika za vezu zaduženih za imigraciju u toj trećoj zemlji.

(10)  Uzimajući u obzir činjenicu da časnike za vezu koji se bave pitanjima povezanima s migracijom ili ljudskim pravima raspoređuju različita tijela i da se ovlasti i zadaće mogu preklapati, trebalo bi uložiti prikladan napor kako bi se poboljšala suradnja i razmjena informacija među časnicima za vezu zaduženima za imigraciju koji djeluju u istoj trećoj zemlji ili regiji. Ako Komisija ili agencije Unije raspoređuju časnike za vezu zadužene za imigraciju izravno u diplomatske misije Unije u trećoj zemlji, oni bi trebali osnovati i voditi mrežu časnika za vezu zaduženih za imigraciju u toj trećoj zemlji

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Uspostava čvrstog mehanizma upravljanja kojim se osigurava bolja koordinacija svih časnika za vezu koji se bave pitanjima imigracije u okviru svojih dužnosti ključna je za uklanjanje nedostatka informacija i udvostručavanja zadataka te maksimiziranje operativnih sposobnosti i učinkovitosti. Upravljački odbor trebao bi davati smjernice u skladu s prioritetima politika Unije, uzimajući u obzir vanjske odnose Unije, i trebao bi imati potrebne ovlasti, posebice za donošenje dvogodišnjih programa rada s aktivnostima mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju, dodjeljivanje ad hoc zadaća časnicima za vezu zaduženima za imigraciju prilagođenih rješavanju prioritetnih pitanja i novonastalih potreba koje nisu obuhvaćene dvogodišnjim programom rada i za raspodjelu resursa za dogovorene aktivnosti, te bi trebao biti odgovoran za njihovo izvršenje.

(11)  Uspostava čvrstog mehanizma upravljanja kojim se osigurava bolja koordinacija svih časnika za vezu koji se bave pitanjima imigracije u okviru svojih dužnosti ključna je za uklanjanje nedostatka informacija, preklapanja zadaća i udvostručavanja zadataka te maksimiziranje operativnih sposobnosti i učinkovitosti. Upravljački odbor trebao bi davati smjernice u skladu s prioritetima politika Unije, uzimajući u obzir vanjske odnose Unije, i trebao bi imati potrebne ovlasti, posebice za donošenje godišnjih programa rada s aktivnostima mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju, dodjeljivanje ad hoc zadaća časnicima za vezu zaduženima za imigraciju prilagođenih rješavanju prioritetnih pitanja i novonastalih potreba koje nisu obuhvaćene godišnjim programom rada i za raspodjelu financijskih resursa za dogovorene aktivnosti, te bi trebao biti odgovoran za njihovo izvršenje.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Potrebno je utvrditi posebne odredbe za opsežniju akciju Unije za izgradnju kapaciteta mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju u obliku razvoja, u suradnji s relevantnim agencijama Unije, zajedničkih temeljnih kurikuluma i tečajeva za osposobljavanje prije raspoređivanja, te za potporu jačanju operativnog kapaciteta mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju.

(14)  Potrebno je utvrditi posebne odredbe za opsežniju akciju Unije za izgradnju kapaciteta mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju u obliku razvoja, u suradnji s relevantnim agencijama Unije, zajedničkih temeljnih kurikuluma i tečajeva za osposobljavanje prije raspoređivanja, te za potporu jačanju operativnog kapaciteta mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju, posebno u pogledu temeljnih prava.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Tijela država članica trebala bi osigurati učinkovitu isporuku strateških i operativnih analitičkih proizvoda agencija Unije u odnosu na ilegalnu imigraciju, vraćanje, prekogranični kriminal ili međunarodnu zaštitu i preseljenje časnicima za vezu zaduženima za imigraciju u trećim zemljama te da informacije koje prikupe časnici za vezu zaduženi za imigraciju budu podijeljene s relevantnim agencijama Unije – posebice s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, Europolom i Agencijom Europske unije za azil u okviru njihovih pravnih okvira.

(16)  Tijela država članica trebala bi osigurati učinkovitu isporuku strateških i operativnih analitičkih proizvoda agencija Unije u odnosu na nezakonitu imigraciju, dostojanstveno i učinkovito vraćanje i reintegraciju, prekogranični kriminal ili međunarodnu zaštitu i preseljenje časnicima za vezu zaduženima za imigraciju u trećim zemljama te da informacije koje prikupe časnici za vezu zaduženi za imigraciju budu podijeljene s relevantnim agencijama Unije – posebice s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, Europolom i Agencijom Europske unije za azil u okviru njihovih pravnih okvira.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost upotrebe informacija koje su prikupile mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju, te bi informacije trebale biti dostupne putem sigurne internetske platforme za razmjenu informacija.

(17)  Kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost upotrebe informacija koje su prikupile mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju, te bi informacije trebale biti dostupne putem sigurne internetske platforme za razmjenu informacija, uz potpuno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Obradu i prijenos osobnih podataka koje provode države članice u okviru ove Uredbe treba vršiti u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća i s nacionalnim odredbama kojima se prenosi Direktiva 2016/68021. Pri obradi osobnih podataka Komisija i agencije Unije trebale bi primjenjivati Uredbu (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća22.

(20)  Obradu i prijenos osobnih podataka koje provode države članice u okviru ove Uredbe treba vršiti uz puno poštovanje Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća20 i s nacionalnim odredbama kojima se prenosi Direktiva 2016/68021. Pri obradi osobnih podataka Komisija i agencije Unije trebale bi primjenjivati Uredbu (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća22.

__________________

__________________

20 Uredba (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

20 Uredba (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

21 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

21 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

22 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 008, 12.1.2001., str. 1.).

22 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 008, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Svrha obrade osobnih podataka u okviru ove Uredbe trebala bi biti pružanje pomoći državljanima trećih zemalja koji se vraćaju i olakšavanje preseljenja osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te provedba mjera Unije u pogledu prihvata legalnih imigranata. Stoga je potreban pravni okvir kojim se priznaje uloga časnika za vezu zaduženih za imigraciju u tom kontekstu.

(21)  Svrha obrade osobnih podataka u okviru ove Uredbe trebala bi biti dopuštena samo u svrhu pružanja pomoći državljanima trećih zemalja koji se vraćaju i olakšavanja preseljenja osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te ulaska osoba u Uniju legalnim putovima te provedba mjera Unije u pogledu prihvata legalnih imigranata. Stoga je potreban pravni okvir kojim se priznaje uloga časnika za vezu zaduženih za imigraciju u tom kontekstu.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Vraćanje državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište u državama članicama, u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, bitan je dio sveobuhvatnog djelovanja za suzbijanje nezakonitog useljavanja te predstavlja važno pitanje od znatnog javnog interesa.

(22)  Dostojanstveno, učinkovito i sigurno vraćanje državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište u državama članicama, u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, jedan su od dijelova sveobuhvatnog djelovanja za sprečavanje nezakonite migracije.

__________________

__________________

23 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

23 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Časnici za vezu zaduženi za imigracije moraju obrađivati osobne podatke kako bi olakšali operacije vraćanja. Na treće zemlje vraćanja često se ne primjenjuju odluke o primjerenosti koje je Komisija donijela na temelju članka 45. Uredbe (EU) 2016/679 ili na temelju članka 36. Direktive (EU) 2016/680 i one često nisu sklopile ili ne namjeravaju sklopiti sporazum o ponovnom prihvatu s Unijom ili drukčije osigurati odgovarajuće zaštitne mjere u smislu članka 46. Uredbe (EU) 2016/679 ili u smislu nacionalnih odredaba kojima se prenosi članak 37. Direktive (EU) 2016/680. Unatoč opsežnim nastojanjima Unije u suradnji s glavnim zemljama podrijetla državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koji podliježu obvezi vraćanja, nije uvijek moguće osigurati da te treće zemlje sustavno poštuju obvezu ponovnog prihvata vlastitih državljana utvrđenu međunarodnim pravom. Sporazumima o ponovnom prihvatu koje su sklopile ili o kojima pregovaraju Unija ili države članice i kojima se omogućuju odgovarajuće zaštite mjere za prijenos podataka trećim zemljama u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2016/679 ili u skladu s nacionalnim odredbama kojima se prenosi članak 36. Direktive (EU) 2016/680 obuhvaćen je ograničen broj takvih trećih zemalja. Ako takvi sporazumi ne postoje, časnici za vezu zaduženi za imigraciju trebali bi prenositi osobne podatke za potrebe provedbe Unijinih operacija vraćanja u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 49. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) 2016/679 ili u nacionalnim odredbama kojima se prenosi članak 38. Direktive (EU) 2016/680.

(23)  Časnici za vezu zaduženi za imigracije moraju obrađivati osobne podatke kako bi osigurali pravilnu provedbu postupaka vraćanja i uspješno izvršenje odluka o vraćanju. Treće zemlje vraćanja često ne podliježu odlukama o primjerenosti koje Komisija donosi u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća te često nisu sklopile sporazum o ponovnom prihvatu s Unijom ili na drugi način osigurati odgovarajuće zaštitne mjere u smislu članka 46. Uredbe (EU) 2016/679. Sporazumima o ponovnom prihvatu koje su sklopile ili o kojima pregovaraju Unija ili države članice i kojima se omogućuju odgovarajuće zaštitne mjere za prijenos podataka trećim zemljama trebaju obuhvaćati pravila iz poglavlja V. Uredbe (EU) 2016/679.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  U interesu osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita obuhvaćenih preseljenjem i osoba koje žele zakonito migrirati u Uniju, časnici za vezu zaduženi za imigraciju trebali bi moći obrađivati osobne podatke dotičnih osoba kako bi potvrdili njihov identitet i državljanstvo.

(24)  U interesu osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita ili zaštita osoba koje su se prijavile za preseljenje te osoba koje žele zakonito migrirati u Uniju, časnici za vezu zaduženi za imigraciju trebali bi moći obrađivati osobne podatke dotičnih osoba kako bi potvrdili njihov identitet i državljanstvo.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  S obzirom na to da države članice ne mogu same dostatno ostvariti ciljeve ove Uredbe, odnosno optimizaciju upotrebe časnika za vezu koje su države članice, Komisija i agencije Unije rasporedile u treće zemlje s ciljem učinkovitije provedbe prioriteta Unije u pogledu sprečavanja i suzbijanja ilegalne imigracije, olakšavanja vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije, čime će se doprinijeti integriranom upravljanju vanjskim granicama Unije te podupiranja upravljanja zakonitom imigracijom ili programima međunarodne zaštite, nego se oni na bolji način mogu ostvariti koordinacijom na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(25)  S obzirom na to da države članice ne mogu same dostatno ostvariti ciljeve ove Uredbe, odnosno optimizaciju upotrebe različitih stručnih znanja časnika za vezu koje su države članice, Komisija i agencije Unije rasporedile u treće zemlje s ciljem učinkovitije provedbe prioriteta Unije u pogledu boljeg upravljanja migracijama, postepenog zamjenjivanja nezakonite migracije sigurnim i zakonitim putovima do azila i migracije, sprečavanja i borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, olakšavanja dostojanstvenog i učinkovitog vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije, čime će se doprinijeti integriranom upravljanju vanjskim granicama Unije i podupiranja upravljanja zakonitom imigracijom ili programima međunarodne zaštite uz puno poštovanje obveza humanitarnog prava i ljudskih prava, nego se oni na bolji način mogu ostvariti koordinacijom na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za poboljšanje koordinacije časnika za vezu zaduženih za imigraciju koje su države članice, Komisija i agencije Unije rasporedile u treće zemlje uspostavom europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju.

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za poboljšanje suradnje i koordinacije između časnika za vezu zaduženih za imigraciju koje su države članice, Komisija i agencije Unije rasporedile u treće zemlje uspostavom europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju, poštujući pritom ljudska prava.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „ časnik za vezu zadužen za imigraciju ” znači:

1.  „ časnik za vezu zadužen za imigraciju ” znači: časnik za vezu kojeg su imenovala i na rad u inozemstvo rasporedila nadležna tijela države članice, Komisija ili agencija Unije, kako je predviđeno relevantnim pravnim aktom Unije primjenjivim na predmetnu agenciju, kako bi se bavio pitanjima povezanima s imigracijom.

(a) predstavnik jedne od država članica, kojeg je na rad u inozemstvo rasporedilo tijelo nadležno za imigraciju, tijelo za izvršavanje zakonodavstva ili druga nadležna tijela radi uspostave i održavanja kontakata s tijelima treće zemlje kako bi se doprinijelo sprečavanju i suzbijanju ilegalne imigracije, vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom te upravljanju zakonitom imigracijom;

 

(b)  časnik za vezu kojeg je Komisija rasporedila u inozemstvo radi uspostave i održavanja kontakata s tijelima treće zemlje u pogledu pitanja povezanih s imigracijom;

 

(c)  časnik za vezu kojeg su u inozemstvo rasporedile agencije Unije kako je navedeno u njihovim pravnim osnovama, a koji se bavi pitanjima povezanima s imigracijom;

 

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju uspostavljaju i održavaju kontakte s nadležnim tijelima treće zemlje te svim odgovarajućim organizacijama u trećoj zemlji s ciljem provedbe ove Uredbe .

1.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju uspostavljaju i održavaju kontakte s nadležnim tijelima treće zemlje, uključujući lokalna tijela, te s odgovarajućim organizacijama u trećoj zemlji, uključujući relevantne međunarodne organizacije društva, s ciljem provedbe ove Uredbe.

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju prikupljaju informacije koje se koriste na operativnoj, na strateškoj ili na obje razine. Te informacije ne sadržavaju osobne podatke. Takve se informacije posebno odnose na sljedeća pitanja :

2.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju prikupljaju informacije koje se koriste na operativnoj, na strateškoj ili na obje razine. Te informacije ne sadržavaju osobne podatke. Takve se informacije odnose samo na sljedeća pitanja:

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  migracijski tokovi iz zemlje ili u tranzitu kroz tu zemlju ;

(a)  migracijski tokovi iz zemlje ili u tranzitu kroz tu zemlju, uključujući informacije o dobi migranata i rodnom profilu te njihovim budućim namjerama putovanja;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  incidenti i događaji koji bi mogli biti ili postati razlog za promjene u migracijskim tokovima ;

(d)  incidenti i događaji koji bi mogli biti ili postati razlog za promjene ili rekonfiguraciju u migracijskim kretanjima;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  načini i sredstva za pomaganje tijelima trećih zemalja pri sprečavanju tokova ilegalnih imigranata iz njih ili onih koji su u tranzitu kroz njihova područja,

(f)  načini i sredstva za pomaganje tijelima trećih zemalja pri pružanju odgovarajuće orijentacije i potpore na vanjskim granicama u cilju nadzora migracijskih tokova;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  načini i sredstva za pomaganje tijelima trećih zemalja pri pružanju odgovarajuće orijentacije i potpore osobama koje su na zakonit način prihvaćene u Uniju;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f b)  načini i sredstva za pomoć nadležnim tijelima u trećim zemljama pri procjeni općeg stanja temeljnih prava u određenoj trećoj zemlji, uključujući informacije o lokalizaciji i uvjetima u centrima za prihvat i za zadržavanje, kao i o uvjetima takvog zadržavanja;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  načini i sredstva za olakšavanje povratka, ponovnog prihvata i reintegracije ;

(g)  načini i sredstva za olakšavanje dostojanstvenog povratka usklađenog s ljudskim pravima, ponovnog prihvata i reintegracije i prema mogućnosti za nadzor situacije u pogledu vraćanja državljana trećih zemalja;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  pristup tražitelja azila zaštiti u trećoj zemlji;

(h)  učinkovit pristup zaštiti koji je treća zemlja usvojila ili uvela u korist ranjivih osoba;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  moguće strategije i kanali legalne imigracije između Unije i trećih zemalja, uključujući preseljenje i druge alate za zaštitu, kao i vještine i potrebe tržišta rada;

(i)  strategije koje treba promicati i postojeći kanali ili kanali koji se trebaju uspostaviti između Unije i trećih zemalja, uključujući preseljenje, humanitarne vize koje su izdale države članice i druge alate za zaštitu, kao i vještine i partnerstva u području mobilnosti, migracija zbog rada, vize za studente i spajanje obitelji;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  mjere prije odlaska dostupne imigrantima u zemljama podrijetla ili trećim zemljama primateljicama kojima se podupire uspješna integracija nakon zakonitog dolaska u države članice;

(j)  mjere prije odlaska dostupne migrantima u zemljama podrijetla ili trećim zemljama primateljicama kojima se podupire uspješna integracija nakon zakonitog dolaska u države članice;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  kapaciteti, sposobnosti, političke strategije, zakonodavstvo i pravna praksa trećih zemalja koji se odnose na problematiku iz točaka od (a) do (j) .

(k)  prakse, zakonodavstvo i pravna praksa trećih zemalja koji se odnose na problematiku iz točaka od (a) do (j).

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju mogu pružati pomoć pri:

4.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju mogu u okviru svoje stručnosti i osposobljavanja pružati pomoć pri:

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  utvrđivanju identiteta državljana treće zemlje s nezakonitim boravkom i olakšavanja njihova povratka u skladu s Direktivom 2008/115/EZ ;

(a)  potvrđivanju identiteta državljana treće zemlje s nezakonitim boravkom u skladu s Direktivom 2008/115/EZ radi olakšavanja reintegracije državljana treće zemlje;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potvrđivanju identiteta i olakšavanju preseljenja osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita u Uniju;

(b)  potvrđivanju identiteta i olakšavanju preseljenja ili prihvata osoba, posebno najranjivijih skupina, kojima je potrebna međunarodna zaštita u Uniju tako da im pruže odgovarajuću orijentaciju, informacije i potporu prije odlaska;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  potvrđivanju identiteta i olakšavanju provedbe mjera Unije u pogledu prihvaćanja zakonitih imigranata.

(c)  potvrđivanju identiteta i olakšavanju provedbe mjera Unije u pogledu prihvaćanja zakonitih imigranata, uključujući orijentacije prije odlaska za radnike migrante, studente i članove obitelji koji se primaju u Uniju;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  olakšavanje provedbe mjera Unije u suzbijanju krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima razmjenom informacija dobivenih tijekom ispunjavanja dužnosti u mrežama časnika za vezu zaduženih za imigraciju i s nadležnim tijelima država članica, uključujući tijela za izvršavanje zakonodavstva.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju obavljaju svoje dužnosti u okviru svojih ovlasti te poštujući odredbe, uključujući i one koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, propisane pravom Unije i nacionalnim pravom te svim sporazumima ili dogovorima sklopljenima s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

5.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju obavljaju svoje dužnosti u okviru svojih ovlasti koje određuju nadležna tijela koja ih raspoređuju te potpuno poštujući ljudsko dostojanstvo i temeljna prava, s posebnim naglaskom na ranjive osobe i uz poštovanje odredbi, uključujući i one koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, propisane pravom Unije i nacionalnim pravom te svim sporazumima ili dogovorima sklopljenima s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Časnici za vezu zaduženi za imigraciju u obavljanju svojih dužnosti primjenjuju rodno osviješten pristup.

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice, Komisija i agencije Unije obavješćuju upravljački odbor o planovima za raspoređivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju, uz opis njihovih dužnosti i trajanja njihova raspoređivanja.

1.  Države članice, Komisija i agencije Unije obavješćuju upravljački odbor o planovima za raspoređivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju, uz opis njihovih dužnosti i trajanja njihova raspoređivanja. Obavijest o raspoređivanju časnika za veze zaduženih za imigraciju dostavlja se Europskom parlamentu bez nepotrebnog odgađanja.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije iz stavka 1. objavljuju se na sigurnoj internetskoj platformi za razmjenu informacija iz članka 9 .

2.  Informacije iz stavka 1. objavljuju se na sigurnoj internetskoj platformi za razmjenu informacija iz članka 9. te u skladu s njime.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razmjenjuju informacije, kad je to primjereno, o iskustvima u vezi s pristupom tražitelja azila zaštiti;

(c)  razmjenjuju informacije, kad je to primjereno, o iskustvima u vezi s pristupom međunarodnoj zaštiti;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  usklađuju stajališta koja zauzimaju u odnosu prema komercijalnim prijevoznicima, ako je to potrebno;

Briše se.

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pohađaju zajedničke specijalističke tečajeve za usavršavanje, ako je potrebno;

(e)  pohađaju zajedničke specijalističke tečajeve za usavršavanje, posebice o temeljnim pravima i postupcima azila;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  organiziraju informativne sastanke i tečajeve za usavršavanje za diplomatsko i konzularno osoblje misija država članica u trećoj zemlji , ako je potrebno;

(f)  organiziraju informativne sastanke i tečajeve za usavršavanje za diplomatsko i konzularno osoblje misija država članica u trećoj zemlji, ako je potrebno, uključujući posebno osposobljavanje o postupcima azila i zaštiti ranjivih osoba;

Obrazloženje

Nužno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju uključuje, kad je to potrebno i moguće, časnike za vezu zadužene za imigraciju sa stručnim znanjem o zaštiti djece, trgovini ljudima, rodnoj ravnopravnosti i zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja.

Obrazloženje

Položaj ranjivih osoba trebaju ocijeniti ILO-ovi s odgovarajućim stručnim znanjem u području temeljnih prava.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju koje je rasporedila Komisija koordiniraju mreže iz stavka 1. Na lokacijama gdje Komisija nije rasporedila časnike za vezu zadužene za imigraciju, koordinator mreže je časnik za vezu zadužen za imigraciju odabran dogovorom članova mreže.

2.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju koje je rasporedila Komisija koordiniraju i podržavaju mreže iz stavka 1. Na lokacijama gdje Komisija nije rasporedila časnike za vezu zadužene za imigraciju, koordinator mreže je časnik za vezu zadužen za imigraciju kojeg je rasporedila agencija Unije. Na lokacijama gdje ni Komisija ni agencije Unije nisu rasporedile časnike za vezu zadužene za imigraciju pomagač mreže je časnik za vezu zadužen za imigraciju odabran dogovorom članova mreže i potvrdom Komisije.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Koordinator obavješćuje upravljački odbor o imenovanju koordinatora mreže.

3.  Koordinator obavješćuje upravljački odbor o imenovanju koordinatora mreže najmanje 15 dana prije preuzimanja dužnosti koordinatora mreže.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu dogovoriti i da njihovi časnici za vezu zaduženi za imigraciju međusobno podijele određene zadatke.

2.  Države članice mogu dogovoriti i da njihovi časnici za vezu zaduženi za imigraciju međusobno podijele određene zadatke, u skladu sa stručnošću i posebnim osposobljavanjem njihovih časnika za vezu.

Obrazloženje

Povećanje područja djelovanja časnika za vezu zaduženih za imigraciju treba biti u skladu s ravnotežom između stručnosti ili posebnog osposobljavanja časnika za vezu i dužnosti koje mu pripadaju.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Predstavnici trećih zemalja uključenih u provedbu, primjenu i razvoj schengenske pravne stečevine sudjeluju u upravljačkom odboru kao promatrači.

3.  Zastupnici u Europskom parlamentu, predstavnici trećih zemalja uključenih u provedbu, primjenu i razvoj schengenske pravne stečevine sudjeluju u upravljačkom odboru kao promatrači.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravljački odbor utvrđuje svoj poslovnik na temelju prijedloga predsjedatelja u roku od tri mjeseca od prve sjednice. Poslovnikom se utvrđuju pravila glasovanja.

1.  Upravljački odbor utvrđuje svoj poslovnik na temelju prijedloga predsjedatelja u roku od tri mjeseca od prve sjednice, nakon prethodnog savjetovanja s državama članicama. Poslovnikom se utvrđuju pravila glasovanja, kao i postupci koje Komisija slijedi u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima kako bi se zajamčilo dobro kretanje proizvoda strateške i operativne analize.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Imajući na umu prioritete Unije u području imigracije te u okviru zadaća časnika za vezu zaduženih za imigraciju kako su definirane u ovoj Uredbi, upravljački odbor vrši sljedeće aktivnosti:

2.  Imajući na umu prioritete Unije u području imigracije, analizu koju su ponijele relevantne agencije Unije te u okviru zadaća časnika za vezu zaduženih za imigraciju kako su definirane u ovoj Uredbi, upravljački odbor vrši sljedeće aktivnosti:

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  utvrđuje prioritete i aktivnosti donošenjem dvogodišnjeg programa rada i navodeći resurse potrebne za taj rad;

(a)  utvrđuje prioritete i aktivnosti donošenjem godišnjeg programa rada i navodeći resurse potrebne za taj rad, koji se dostavljaju Europskom parlamentu bez nepotrebnog odgađanja;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kontrolira provedbu aktivnosti utvrđenih u dvogodišnjem programu rada, imenovanje koordinatora mreža i napredak suradnje mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju s nadležnim tijelima u trećim zemljama;

(b)  kontrolira provedbu aktivnosti utvrđenih u godišnjem programu rada, imenovanje koordinatora mreža i napredak suradnje mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju s nadležnim tijelima u trećim zemljama;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  donosi dvogodišnje izvješće o aktivnostima;

(c)  donosi godišnje izvješće o aktivnostima koje se dostavlja Europskom parlamentu bez nepotrebnog odgađanja;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podupire razvoj sposobnosti časnika za vezu zaduženih za imigraciju, uključujući putem izrade zajedničkih temeljnih kurikuluma, osposobljavanjem prije raspoređivanja i organizacijom zajedničkih seminara o temama iz članka 3. stavka 2.;

(c)  podupire razvoj sposobnosti časnika za vezu zaduženih za imigraciju, uključujući putem izrade zajedničkih temeljnih kurikuluma, osposobljavanjem prije raspoređivanja i organizacijom zajedničkih seminara o temama iz članka 3. na temelju dostupnih ili novih posebnih alata za osposobljavanje koje su razvile Agencija Europske unije za temeljna prava ili druge relevantne agencije Unije ili međunarodne organizacije u pogledu prava Unije i međunarodnog prava u području temeljnih prava i postupaka azila, izbjegavajući pritom ponavljanje osposobljavanja koje već nude te agencije;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  sastavlja i dodatno razvija, u suradnji s Agencijom Europske unije za temeljna prava, konkretne smjernice koje se primjenjuju na sve časnike za vezu zadužene za imigraciju i kojima se objašnjava kako poštovati temeljna prava s posebnim naglaskom na ranjive osobe;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za izvršenje aktivnosti iz stavaka 2. i 3. države članice mogu dobiti financijsku potporu Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 515/2014.

4.  Za izvršenje aktivnosti iz stavaka 2. i 3. države članice mogu dobiti financijsku potporu Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 515/2014. Komisija uspostavlja operativne postupke kako bi olakšala zahtjeve država članica za financijsku potporu Unije.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju i članovi upravljačkog odbora osiguravaju da se sve informacije i svi statistički podaci učitavaju na sigurnu internetsku platformu koju uspostavlja i održava Komisija te da se putem nje razmjenjuju. Te informacije uključuju najmanje sljedeće elemente:

1.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju i članovi upravljačkog odbora osiguravaju da se sve informacije i svi statistički podaci učitavaju na sigurnu internetsku platformu koju uspostavlja i održava Komisija te da se putem nje razmjenjuju. Pomagač za mreže iz članka 5. stavka 2. osigurava da se sve relevantne informacije i svi statistički podaci učitavaju na sigurnu internetsku platformu. Potreban je iznimno oprezan pristup prilikom razmjene strogo povjerljivih informacija. Zastupnik u Europskom parlamentu imenovan za sudjelovanje u svojstvu promatrača u upravljačkom odboru ima pristup internetskoj platformi za razmjenu.Te informacije uključuju najmanje sljedeće elemente:

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  relevantne dokumente, izvješća i analitičke proizvode u području imigracije, posebice činjenice o zemljama ili regijama u koje su raspoređeni časnici za vezu zaduženi za imigraciju;

(a)  relevantne dokumente, izvješća i analitičke proizvode o pitanjima u vezi s imigracijom, posebice činjenice o zemljama ili regijama u koje su raspoređeni časnici za vezu zaduženi za imigraciju;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  biometrijske ili biografske podatke, ako su potrebni za potvrđivanje identiteta i državljanstva državljana trećih zemalja za potrebe vraćanja, uključujući sve vrste dokumenata koji se mogu smatrati dokazom ili dokazom prima facie o državljanstvu;

(a)  biometrijske ili biografske podatke, ako su potrebni za potvrđivanje identiteta pojedinca i potrebnih za sprečavanje i suzbijanje krijumčarenja migranata i trgovine ljudima;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  popise putnika za povratne letove u treće zemlje;

(b)  popise putnika za povratne letove iz Unije u treću zemlju radi osiguravanja djelotvornog pristupa mjerama reintegracije za državljane trećih zemalja;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Svaka razmjena osobnih podataka strogo je ograničena na ono što je nužno za potrebe ove Uredbe.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju prenose osobne podatke iz ovog članka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) br. 2016/679 ili s nacionalnim odredbama kojima se prenosi poglavlje V. Direktive (EU) 2016/680.

4.  Časnici za vezu zaduženi za imigraciju prenose osobne podatke iz ovog članka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) br. 2016/679 ili s nacionalnim odredbama kojima se prenosi poglavlje V. Direktive (EU) 2016/680. Zabranjena je svaka razmjena osobnih podataka koji bi se mogli koristiti za identifikaciju osoba ili skupina osoba čiji je zahtjev za pristup međunarodnoj zaštiti predmet ispitivanja ili koje su izložene ozbiljnom riziku od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne ili bilo kojeg drugog kršenja temeljnih prava.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pet godina od datuma donošenja ove Uredbe Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe.

1.  Najkasnije dvije godine od donošenja ove Uredbe i svake dvije godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe, uključujući i o njezinu učinku na temeljna prava

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice dostavljaju Komisiji potrebne informacije za izradu izvješća o primjeni Uredbe. -

2.  Države članice i agencije Unije dostavljaju Komisiji potrebne informacije za izradu izvješća o primjeni Uredbe.

(1)

SL L 77, 28.3.2002., str. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA 

D(2018)45709

Claude MORAES

predsjednik Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

ASP 13G205

U Bruxellesu

Predmet:  Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika Parlamenta o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava odbor nadležan za predmet.

U tom slučaju, pored uvjeta utvrđenih člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

U skladu s mišljenjem savjetodavne radne skupine pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije, koja je proučila prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestitelja, Odbor za pravna pitanja smatra da dotični prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su navedene kao takve, te da se prijedlog, u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata s tim promjenama, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene.

Zaključno, nakon rasprave o tom pitanju na sjednici 20. studenog 2018. Odbor za pravna pitanja s 20 glasova za, 0 glasova protiv i 1 suzdržanim glasom(1) preporučuje da Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove kao nadležni odbor nastavi s proučavanjem dotičnog prijedloga u skladu s člankom 104.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

U prilogu: Mišljenje savjetodavne skupine

(1)

Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

Prilog

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

    Bruxelles, 12.10.2018.

MIŠLJENJE

UPUĆENO        EUROPSKI PARLAMENT

          VIJEĆE

          KOMISIJA

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)

COM(2018) 303 final od 16.5.2018. - 2018/0153 (COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna radna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 28. lipnja, 3. srpnja i 6. rujna 2018. kako bi, među ostalim, razmotrila navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tim je sjednicama(1), nakon razmatranja Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Uredbe (EZ) br. 377/2004 Vijeća od 19. veljače 2004. o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju, savjetodavna radna skupina suglasno utvrdila:

1. Sljedeće je dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene:

– u prvom pozivanju brisanje oznake „članak 63. stavak 3. točka (b)” i dodavanje oznake „članak 79. stavak 2.”;

– u članku 1. stavku 2. dodavanje riječi „Unija i”;

– u članku 3. stavku 1. brisanje početnih riječi „Svaka država članica osigurava da”;

– u članku 3. stavku 2. točki (k) zamjena riječi „gore spomenutu” oznakom „u točkama od (a) do (j)”;

– u članku 3. stavku 5. i uvodnom tekstu članka 5. stavka 1. brisanje početnih riječi „Države članice osiguravaju da”;

– u članku 5. stavku 1. točki (g) brisanje krajnjih riječi „nadležnim tijelima država članica koje ih šalju”.

2. U članku 3. stavku 1. dodavanje riječi „djeluju” trebalo je označiti strelicama prilagodbe.

3. (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

4. (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

5. U članku 13. pozivanje na „Prilog I.” trebalo bi prilagoditi u pozivanje na Prilog II.

6. U prilogu koji sadrži korelacijsku tablicu, broj priloga pogrešno označen kao „VII.” treba ispraviti u „II.”.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da Prijedlog ne sadrži suštinske promjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina također zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijih akata sa spomenutim promjenama prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik    Pravni savjetnik    Glavni direktor

(1)

  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

20.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

11

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

29.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. veljače 2019.Pravna napomena