Eljárás : 2018/0153(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0040/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0040/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0390

JELENTÉS     ***I
PDF 289kWORD 103k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Cécile Kashetu Kyenge

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE 
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0303),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 74. cikkére és 79. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0184/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz intézett, 2018. november 28-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0040/2019),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A vegyes migrációs áramlások 2015-ben és 2016-ban bekövetkezett komoly emelkedése nyomás alá helyezte a migrációs, menekültügyi és határigazgatási rendszereket, és koordinált és hatékony európai reagálást tett szükségessé.

(3)  A vegyes migrációs áramlások 2015-ben és 2016-ban bekövetkezett komoly emelkedése nyomás alá helyezte a migrációs, menekültügyi és határigazgatási rendszereket, különösen az Unió külső határain fekvő tagállamokban, feltárva az uniós politika strukturális korlátait a migráció területén, és megmutatta a koordinált és hatékony európai reagálás szükségességét.

(A (2) preambulumbekezdés a (3) preambulumbekezdés helyébe lép)

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A migráció terén az uniós szakpolitikának az a célkitűzése, hogy a szabálytalan és ellenőrizetlen áramlásokat biztonságos és megfelelően szabályozott lehetőségekkel helyettesítse a bevándorlás minden vonatkozását kezelő, átfogó megközelítés révén.

(2)  A menekültügy és a migráció terén az uniós szakpolitikának az EUMSZ 80. cikkének megfelelően a szolidaritás és a felelősség elvén alapuló, a bevándorlás minden vonatkozását kezelő, átfogó globális megközelítésre kell támaszkodnia.

(A (3) preambulumbekezdés a (2) preambulumbekezdés helyébe lép)

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az emberi jogi normák tiszteletben tartása változatlanul az Unió alapvető elve a migrációs válság kezelésekor. Az Unió elkötelezett az összes migráns emberi jogainak és alapvető szabadságainak védelme iránt, függetlenül azok migrációs helyzetétől, és a nemzetközi közjog maradéktalan betartása mellett.

(4)  Az emberi jogi normák tiszteletben tartása az Unió politikájának alapvető elve a migráció területén. Az Unió elkötelezett az összes migráns emberi jogainak és alapvető szabadságainak védelme iránt, függetlenül azok migrációs helyzetétől, és a nemzetközi közjog maradéktalan betartása mellett.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  E rendeletnek tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, és be kell tartania az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. és 6. cikke által elismert és az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta), valamint a vonatkozó nemzetközi egyezményekben kifejezett elveket.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 b)  A migrációs összekötő tisztviselők feladataik ellátása során kötelesek teljes mértékben tiszteletben tartani az emberi méltóságot, különösen a kiszolgáltatott helyzetű személyeket, elsősorban a kiskorúakat, nőket, időseket és az emberkereskedelem áldozatait érintő esetekben. A feladataik ellátása során hozott valamennyi intézkedésnek az ilyen intézkedésekkel elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az uniós migrációs szakpolitikák minden elemének hatékony végrehajtása érdekében következetes párbeszédet és együttműködést kell kialakítani azokkal a legfontosabb harmadik országokkal, amelyek a migránsok és menedékkérők származási és tranzitországai. Ezen együttműködésnek javítania kell a migráció szabályozását, beleértve az indulásokat és a visszatéréseket, hozzá kell járulnia a migrációs áramlások stabilizálásához, támogatást kell nyújtania az információgyűjtési és -megosztási kapacitáshoz, valamint meg kell akadályoznia a migránscsempészést és az emberkereskedelmet és fel kell lépnie ezek ellen, továbbá biztosítania kell a menedékkérők védelemhez való hozzájutását.

(5)  Az uniós migrációs szakpolitikák minden elemének hatékony végrehajtása érdekében következetes párbeszédet és együttműködést kell kialakítani. Ezen együttműködésnek javítania kell a migráció szabályozását, beleértve az indulásokat, a mobilitási partnerséget, az irreguláris migráció biztonságos és jogszerű útvonalakkal való felváltását, a méltóságteljes és eredményes visszatéréseket és visszailleszkedést, támogatást kell nyújtania az információgyűjtési és -megosztási kapacitáshoz, valamint meg kell akadályoznia a migránscsempészést és az emberkereskedelmet és fel kell lépnie ezek ellen, továbbá biztosítania kell a nemzetközi védelemhez való hozzájutást.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt és az operatív reagálást alátámasztó hírszerzési információk és adatok iránti igény növekedése fényében a bevándorlási összekötő tisztviselőknek gondoskodniuk kell arról, hogy betekintésük és ismereteik teljes mértékben elősegítsék a harmadik országokra vonatkozó átfogó helyzetkép kialakítását.

(6)  A tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt és az operatív reagálást alátámasztó információk és adatok iránti igény növekedése fényében a bevándorlási összekötő tisztviselőknek gondoskodniuk kell arról, hogy betekintésük és ismereteik teljes mértékben elősegítsék a harmadik országokra vonatkozó átfogó helyzetkép kialakítását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A jelenlegi európai migrációs összekötő tisztviselők kulcsfontosságú származási- és tranzitországokba történő kiküldése – amit az állam- és kormányfők 2015. április 23-i rendkívül ülésének következtetései sürgettek – az első lépést jelentette a migrációval összefüggő kérdésekben harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozása, valamint a tagállamok által kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselőkkel való koordináció erősítése terén. E tapasztalatra építve elő kell írni, hogy a Bizottság küldjön ki hosszabb távra bevándorlási összekötő tisztviselőket harmadik országokba, hogy elősegítse a migrációra vonatkozó uniós fellépés fejlesztését, megvalósítását és hatásának maximalizálását.

(7)  A jelenlegi európai migrációs összekötő tisztviselők kulcsfontosságú származási- és tranzitországoknak minősülő harmadik országokba történő kiküldése – amit az állam- és kormányfők 2015. április 23-i rendkívül ülésének következtetései sürgettek – az első lépést jelentette a migrációval összefüggő kérdésekben harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozása, valamint a tagállamok által kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselőkkel való koordináció erősítése terén. E tapasztalatra építve elő kell írni, hogy a Bizottság küldjön ki hosszabb távra bevándorlási összekötő tisztviselőket harmadik országokba, hogy elősegítse a migrációra vonatkozó uniós fellépés fejlesztését, megvalósítását és hatásának maximalizálását.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  E rendelet célja, hogy biztosítsa a bevándorlási összekötő tisztviselők, köztük a Bizottság és az uniós ügynökségek által harmadik országokba kiküldött tisztviselők jobb koordinálását, és optimalizálja azok felhasználását annak érdekében, hogy hatékonyabban reagáljanak az uniós migrációs politika alábbi prioritásaira: az irreguláris bevándorlás és a kapcsolódó határokon átnyúló bűnözés, például a migránscsempészés és az emberkereskedelem megakadályozása és az azok ellen folytatott küzdelem, a visszatérési, visszafogadási és visszailleszkedési tevékenységek elősegítése, hozzájárulás az Unió külső határainak integrált igazgatásához, valamint a jogszerű bevándorlás szabályozásának támogatása, többek között a nemzetközi védelem, az áttelepítés, valamint a tagállamok és az Unió által hozott, indulás előtti integrációs intézkedések terén.

(4)  E rendelet célja, hogy biztosítsa a bevándorlási összekötő tisztviselők, köztük a tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek által harmadik országokba kiküldött tisztviselők munkájának jobb koordinálását és felhasználásának megkönnyítését, figyelembe véve különböző szakterületeiket annak érdekében, hogy hatékonyabban és a humanitárius és emberi jogi kötelezettségeknek maradéktalanul megfelelve reagáljanak az Uniónak a migráció eredményes kezelésével kapcsolatos alábbi prioritásaira: a határokon átnyúló bűnözés, a migránscsempészés és az emberkereskedelem megakadályozása és az azok ellen folytatott küzdelem, a méltóságteljes és eredményes visszatérési, visszafogadási és visszailleszkedési tevékenységek elősegítése, hozzájárulás az Unió külső határainak integrált igazgatásához, valamint a jogszerű bevándorlás szabályozásának támogatása, többek között a nemzetközi védelem, az áttelepítés, valamint a tagállamok és az Unió által hozott, indulás előtti integrációs intézkedések terén.

(A (8) preambulumbekezdés a (4) preambulumbekezdés helyébe lép)

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  E rendelet célja, hogy a 377/2004/EK tanácsi rendelet alapján biztosítsa a bevándorlási összekötő tisztviselők megfelelőbb hozzájárulását a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának működéséhez, elsősorban egy olyan mechanizmus létrehozása révén, amelynek keretében a tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek rendszeresebben összehangolják feladataikat és összekötő tisztviselőik szerepét.

(9)  E rendelet célja, hogy a 377/2004/EK tanácsi rendelet alapján biztosítsa a bevándorlási összekötő tisztviselők megfelelőbb hozzájárulását a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának működéséhez, elsősorban egy olyan mechanizmus létrehozása révén, amelynek keretében a tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek rendszeresebben összehangolják feladataikat és a kulcsfontosságú harmadik tranzit- és származási országokba kiküldött összekötő tisztviselőik szerepét.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Figyelembe véve, hogy a bevándorlási összekötő tisztviselők megbízatása és feladatköre átfedheti egymást, megfelelő erőfeszítéseket kell tenni az azonos harmadik országban vagy régióban működő tisztviselők munkájának jobb koordinálására. Ha a Bizottság közvetlenül egy harmadik országban lévő uniós diplomáciai képviseletre küld ki bevándorlási összekötő tisztviselőket, azoknak kell kezdeményezniük és irányítaniuk a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatát az adott harmadik országban.

(10)  Figyelembe véve, hogy a bevándorlással, illetve az emberi jogokkal összefüggő kérdésekkel foglalkozó összekötő tisztviselők más-más hatóságok megbízásából tevékenykednek, és megbízatásuk és feladatkörük átfedheti egymást, megfelelő erőfeszítéseket kell tenni az ugyanabban a harmadik országban vagy régióban működő bevándorlási összekötő tisztviselők közötti együttműködés és információcsere jobb koordinálására. Ha a Bizottság vagy az uniós ügynökségek közvetlenül egy harmadik országban lévő uniós diplomáciai képviseletre küldenek ki bevándorlási összekötő tisztviselőket, azoknak kell kezdeményezniük és irányítaniuk a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatát az adott harmadik országban.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az információs hiányosságok és a párhuzamos munka minimálisra csökkentése, valamint a operatív képességek és hatékonyság maximálisra növelése érdekében alapvetően fontos olyan szilárd irányítási mechanizmus kialakítása, amely jobb koordinációt biztosít a feladataik részeként bevándorlási kérdésekkel is foglalkozó valamennyi összekötő tisztviselő között. Irányítóbizottságnak kell iránymutatást adnia az uniós szakpolitikai prioritásoknak megfelelően és szem előtt tartva az Unió külkapcsolatait, mely irányítóbizottságot fel kell ruházni a szükséges hatáskörökkel, különösen ahhoz, hogy elfogadja a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatainak tevékenységeire vonatkozó kétéves munkaprogramokat, a kétéves munkaprogramok által még nem lefedett prioritások és új igények kezelésére vonatkozó célzott eseti feladatokat jelöljön ki a bevándorlási összekötő tisztviselők számára, forrásokat jutasson az elfogadott tevékenységekre, és elszámoltatható legyen azok végrehajtásáért.

(11)  Az információs hiányosságok, a feladatok közötti átfedések és a párhuzamos munka minimálisra csökkentése, valamint az operatív képességek és hatékonyság maximálisra növelése érdekében alapvetően fontos olyan szilárd irányítási mechanizmus kialakítása, amely jobb koordinációt biztosít a feladataik részeként bevándorlási kérdésekkel is foglalkozó valamennyi összekötő tisztviselő között. Irányítóbizottságnak kell iránymutatást adnia az uniós szakpolitikai prioritásoknak megfelelően és szem előtt tartva az Unió külkapcsolatait, mely irányítóbizottságot fel kell ruházni a szükséges hatáskörökkel, különösen ahhoz, hogy elfogadja a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatainak tevékenységeire vonatkozó éves munkaprogramokat, az éves munkaprogramok által még nem lefedett prioritások és új igények kezelésére vonatkozó célzott eseti feladatokat jelöljön ki a bevándorlási összekötő tisztviselők számára, pénzügyi forrásokat juttasson az elfogadott tevékenységekre, és elszámoltatható legyen azok végrehajtásáért.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Egyedi intézkedéseket kell hozni a bevándorlási összekötő tisztviselőkre irányuló, szélesebb körű uniós kapacitásépítési intézkedések érdekében, annak révén, hogy az érintett uniós ügynökségekkel együttműködve közös alaptantervet és kiküldetésre felkészítő képzéseket dolgoznak ki, valamint a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatai operatív kapacitásának megerősítése céljából.

(14)  Egyedi intézkedéseket kell hozni a bevándorlási összekötő tisztviselőkre irányuló, szélesebb körű uniós kapacitásépítési intézkedések érdekében, annak révén, hogy az érintett uniós ügynökségekkel együttműködve közös alaptantervet és kiküldetésre felkészítő képzéseket dolgoznak ki, valamint a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatai operatív kapacitásának megerősítése céljából, különösen az alapjogok területén.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A tagállami hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az uniós ügynökségek irreguláris bevándorlásra, visszatérésre, határokon átnyúló bűnözésre vagy nemzetközi védelemre és áttelepítésre vonatkozó operatív elemzési termékei ténylegesen eljussanak a harmadik országokbeli bevándorlási összekötő tisztviselőkhöz, továbbá hogy a bevándorlási összekötő tisztviselők által szolgáltatott információkat megosszák az érintett uniós ügynökségekkel – különösen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, az Europollal, valamint az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével – azok vonatkozó jogi keretének hatályán belül.

(16)  A tagállami hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az uniós ügynökségek irreguláris bevándorlásra, méltóságteljes és eredményes visszatérésre és visszailleszkedésre, határokon átnyúló bűnözésre vagy nemzetközi védelemre és áttelepítésre vonatkozó operatív elemzési termékei ténylegesen eljussanak a harmadik országokbeli bevándorlási összekötő tisztviselőkhöz, továbbá hogy a bevándorlási összekötő tisztviselők által összegyűjtött információkat megosszák az érintett uniós ügynökségekkel – különösen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, az Europollal, valamint az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével – azok vonatkozó jogi keretének hatályán belül.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A bevándorlási összekötő tisztviselők által gyűjtött információk leghatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében ezeket az információkat elérhetővé kel tenni egy biztonságos webalapú információcsere-platform útján.

(17)  A bevándorlási összekötő tisztviselők által gyűjtött információk leghatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében ezeket az információkat elérhetővé kel tenni egy biztonságos webalapú információcsere-platform útján, teljes mértékben tiszteletben tartva a személyes adatok védelméhez való jogot.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  E rendelet keretében a személyes adatok tagállamok általi kezelését és továbbítását az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel20, valamint az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekkel21 összhangban kell végezni. A Bizottságnak és az uniós ügynökségeknek a személyes adatok kezelése során a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet22 kell alkalmazniuk.

(20)  E rendelet keretében a személyes adatok tagállamok általi kezelését és továbbítását az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet20, valamint az (EU) 2016/680 irányelvet22 átültető nemzeti rendelkezések teljes körű tiszteletben tartása mellett kell végezni. A Bizottságnak és az uniós ügynökségeknek a személyes adatok kezelése során a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet22 kell alkalmazniuk.

__________________

__________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Helyénvaló, hogy e rendelet keretén belül a személyes adatok kezelése arra a célra szolgáljon, hogy segítséget nyújtsanak a visszatérő harmadik országbeli állampolgároknak és elősegítsék a nemzetközi védelemre szoruló személyek áttelepítését, valamint a jogszerű bevándorlók fogadásával kapcsolatos uniós intézkedések végrehajtását. Ennek keretében tehát olyan jogi keretre van szükség, amely elismeri a bevándorlási összekötő tisztviselők szerepét.

(21)  Helyénvaló, hogy e rendelet keretén belül kizárólag abból a célból engedélyezzék a személyes adatok kezelését, hogy segítséget nyújtsanak a visszatérő harmadik országbeli állampolgároknak, és elősegítsék a nemzetközi védelemre szoruló személyek áttelepítését vagy személyek jogszerű módon való beléptetését az Unióba, valamint a jogszerű bevándorlók fogadásával kapcsolatos uniós intézkedések végrehajtását. Ennek keretében tehát olyan jogi keretre van szükség, amely elismeri a bevándorlási összekötő tisztviselők szerepét.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Azon harmadik országbeli állampolgárok – a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv23 szerinti – visszatérése, akik nem vagy már nem felelnek meg a tagállami beutazási vagy tartózkodási feltételeknek, alapvető elemét képezi az irreguláris bevándorlás leküzdésére irányuló, átfogó erőfeszítéseknek, és fontos közérdeken alapuló kényszerítő indoknak minősül.

(22)  Azon harmadik országbeli állampolgárok – a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti23 méltóságteljes, eredményes és biztonságos visszatérése, akik nem vagy már nem felelnek meg a tagállami beutazási vagy tartózkodási feltételeknek, az irreguláris bevándorlás leküzdésére irányuló, átfogó erőfeszítések egyik eleme.

__________________

__________________

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A bevándorlási összekötő tisztviselőknek a visszatérési műveletek elősegítése érdekében személyes adatokat kell kezelniük. A nem uniós visszatérési célországok sokszor nem tartoznak a Bizottság által – az (EU) 2016/679 rendelet 45. cikke, vagy az (EU) 2016/680 irányelv 36. cikke alapján – elfogadott megfelelőségi határozatok hatálya alá, továbbá gyakran előfordul, hogy nem kötöttek visszafogadási megállapodást az Unióval vagy nem áll szándékukban ilyen megállapodást kötni vagy más módon – az (EU) 2016/679 rendelet 45. cikke, vagy az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti rendelkezések szerinti – megfelelő biztosítékokat nyújtani. A visszatérési kötelezettség hatálya alá tartozó, jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok fő származási országaival folytatott együttműködés során tett széles körű uniós erőfeszítések ellenére nem minden esetben szavatolható, hogy e harmadik országok rendszeresen teljesítik a nemzetközi jogban meghatározott, saját állampolgáraik visszafogadására vonatkozó kötelezettséget. Az Unió vagy a tagállamok által megkötött vagy tárgyalási szakaszban lévő visszafogadási megállapodások, amelyek az (EU) 2016/679 rendelet 46. cikke szerint, vagy az (EU) 2016/680 irányelv 36. cikkét átültető nemzeti rendelkezések értelmében megfelelő biztosítékokat nyújtanak az adatok harmadik országok részére történő továbbítása tekintetében, kevés ilyen harmadik országra terjednek ki. Ha nem léteznek ilyen megállapodások, az Unió visszatérési műveleteinek végrehajtása céljából a bevándorlási összekötő tisztviselők által végzett személyesadat-továbbításnak meg kell felelnie az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke (1) bekezdésének d) pontjában, vagy az (EU) 2016/680 irányelv 38. cikkét átültető nemzeti rendelkezésekben megállapított feltételeknek.

(23)  A bevándorlási összekötő tisztviselőknek személyes adatokat kell kezelniük a visszatérési eljárás megfelelő lebonyolítása és a kiutasítási határozatok sikeres végrehajtásának biztosítása céljából. A nem uniós visszatérési célországok sokszor nem tartoznak a Bizottság által – az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke alapján – elfogadott megfelelőségi határozatok hatálya alá, továbbá gyakran előfordul, hogy nem kötöttek visszafogadási megállapodást az Unióval vagy nem nyújtanak más módon – az (EU) 2016/679 rendelet 46. cikke szerinti – megfelelő biztosítékokat. Az Unió vagy a tagállamok által megkötött vagy tárgyalási szakaszban lévő és az adatok harmadik országok részére történő továbbítása tekintetében megfelelő biztosítékokat nyújtó visszafogadási megállapodásoknak tartalmazniuk kell az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetében említett szabályokat.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az érintett személyek érdekében a bevándorlási összekötő tisztviselőknek képesnek kell lenniük az áttelepítés hatálya alá tartozó, nemzetközi védelemre szoruló személyek és a jogszerűen az Unióba bevándorolni kívánó személyek személyes adatainak kezelésére az érintettek személyazonosságának és állampolgárságának megerősítése érdekében.

(24)  Az érintett személyek érdekében a bevándorlási összekötő tisztviselőknek képesnek kell lenniük a nemzetközi védelemre szoruló személyek, illetve a védelemre szoruló, áttelepítést kérelmező személyek és a jogszerűen az Unióba bevándorolni kívánó személyek személyes adatainak kezelésére az érintettek személyazonosságának és állampolgárságának megerősítése érdekében.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Mivel e rendelet célját, vagyis a bevándorlási összekötő tisztviselők, köztük a tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek által harmadik országokba kiküldött tisztviselők felhasználásának optimalizálását az irreguláris bevándorlás megakadályozásával és leküzdésével, a visszatérés, a visszafogadás és a visszailleszkedés elősegítésével, az Unió külső határainak integrált igazgatásához való hozzájárulással, valamint a jogszerű bevándorlás szabályozása vagy a nemzetközi védelmi rendszerek támogatásával kapcsolatos uniós prioritások hatékonyabb megvalósítása érdekében, a tagállamok önállóan nem tudják kielégítően megvalósítani, hanem azok uniós szintű koordinációval jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkébe foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(25)  Mivel e rendelet célját, vagyis a bevándorlási összekötő tisztviselők, köztük a tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek által harmadik országokba kiküldött tisztviselők különböző szakterületei felhasználásának optimalizálását a migráció jobb kezelésének biztosításával, az irreguláris bevándorlásnak a menedékkérés és a migráció biztonságos és legális útvonalaival való fokozatos felváltásával, a migránscsempészés és az emberkereskedelem megakadályozásával és az ezek ellen folytatott küzdelemmel, a méltóságteljes és eredményes visszatérés, visszafogadás és visszailleszkedés elősegítésével, az Unió külső határainak integrált igazgatásához való hozzájárulással, valamint a jogszerű bevándorlás szabályozása vagy a nemzetközi védelmi rendszerek – a humanitárius és emberi jogi kötelezettségek maradéktalan tiszteletben tartása mellett történő – támogatásával kapcsolatos uniós prioritások hatékonyabb megvalósítása érdekében, a tagállamok önállóan nem tudják kielégítően megvalósítani, hanem azok uniós szintű koordinációval jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkébe foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet a tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek által harmadik országokba kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselők közötti koordinációnak a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozása révén történő javítására vonatkozó szabályokat állapítja meg.

(1)  E rendelet a tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek által harmadik országokba kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselők közötti együttműködésnek és koordinációnak a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozása révén, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett történő fokozására vonatkozó szabályokat állapítja meg.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „bevándorlási összekötő tisztviselő”:

1.  „bevándorlási összekötő tisztviselő”: valamely tagállam illetékes hatóságai, a Bizottság vagy uniós ügynökség által – a szóban forgó ügynökségre alkalmazandó vonatkozó uniós jogi aktus rendelkezéseinek megfelelően – külföldre kiküldött, bevándorlással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó összekötő tisztviselő.

a) valamely tagállamnak a bevándorlási hivatal , bűnüldöző vagy más illetékes hatóság által annak érdekében külföldre kiküldött képviselője, hogy kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn a harmadik ország hatóságaival, elősegítendő az illegális bevándorlás megelőzését és az ellene folytatott küzdelmet, a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok hazatelepülését és a legális bevándorlás igazgatását;

 

b)  a harmadik ország hatóságaival bevándorlással kapcsolatos kérdésekben történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás érdekében a Bizottság által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők;

 

c)  az uniós ügynökségek által, azok vonatkozó jogalapjának megfelelően külföldre kiküldött, bevándorlással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó összekötő tisztviselők;

 

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A bevándorlási összekötő tisztviselők a harmadik ország illetékes hatóságaival és a harmadik országon belüli bármely megfelelő szervezettel közvetlen kapcsolatokat létesítsenek és tartsanak fenne rendelet végrehajtása céljából.

(1)  A bevándorlási összekötő tisztviselők a harmadik ország illetékes hatóságaival – a helyi hatóságokat is beleértve – és a harmadik országon belüli bármely megfelelő szervezettel, többek között a megfelelő nemzetközi szervezetekkel közvetlen kapcsolatokat létesítenek és tartanak fenn e rendelet végrehajtása céljából.

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A bevándorlási összekötő tisztviselők az információkat azok operatív vagy stratégiai szinten, illetve mindkét szinten történő felhasználása érdekében gyűjtik. Ezek az információk nem tartalmaznak személyes adatokat. Ezen információk különösen a következő kérdéseket érintik:

(2)  A bevándorlási összekötő tisztviselők az információkat azok operatív vagy stratégiai szinten, illetve mindkét szinten történő felhasználása érdekében gyűjtik. Ezek az információk nem tartalmaznak személyes adatokat. Ezen információk kizárólag a következő kérdéseket érintik:

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az országból származó vagy azon áthaladó migrációs áramlás;

a)  az országból származó vagy azon áthaladó migrációs áramlás, beleértve a migránsok életkorára, nemi profiljára és jövőbeli utazási szándékaira vonatkozó információkat;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  olyan történések és események, amelyek új fejleményeket okozhatnak vagy eredményezhetnek a migrációs áramlás tekintetében;

d)  olyan történések és események, amelyek új fejleményeket vagy átalakulást okozhatnak vagy eredményezhetnek a migrációs mozgások tekintetében;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a harmadik ország hatóságainak nyújtott segítség módjai és eszközei a területükről származó vagy azon áthaladó illegális bevándorlók áramlásának megelőzésére;

f)  a harmadik ország hatóságainak nyújtott segítség módjai és eszközei a külső határokon nyújtott megfelelő orientáció és támogatás biztosítása során a migrációs áramlások nyomon követése tekintetében;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a harmadik ország hatóságainak nyújtott segítség módjai és eszközei az Unió területére jogszerű módon beléptetett személyek számára a megfelelő orientáció és támogatás biztosítása során;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  a harmadik ország hatóságainak nyújtott támogatás módjai és eszközei az alapvető jogok harmadik országban fennálló általános helyzetének értékelése terén, beleértve a befogadó központok és az idegenrendészeti fogdák helyére és körülményeire vonatkozó információkat, valamint a fogva tartás feltételeit;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a visszatérés, visszafogadás és visszailleszkedés elősegítésének módjai és eszközei;

g)  a méltóságteljes és az emberi jogoknak megfelelő visszatérés, visszafogadás és visszailleszkedés, valamint lehetőség szerint a visszatérő harmadik országbeli állampolgárok helyzetére vonatkozó nyomon követés elősegítésének módjai és eszközei;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a menedékkérők védelemhez való hozzájutása a harmadik országban;

h)  a harmadik ország által a kiszolgáltatott személyek érdekében elfogadott vagy számukra biztosított védelemhez való tényleges hozzájutás;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  az Unió és harmadik országok közötti, lehetséges jogszerű bevándorlási stratégiák és csatornák, beleértve az áttelepítést és más védelmi eszközöket, valamint a készség- és munkaerőpiaci igényeket;

i.  az Unió és harmadik országok közötti, népszerűsítendő jogszerű bevándorlási stratégiák és meglévő, illetve kialakítandó csatornák, beleértve az áttelepítést, a tagállamok által kiadott humanitárius vízumokat és más védelmi eszközöket, valamint a mobilitási partnerségeket, a munkaerő-migrációt, a diákoknak szóló és a családegyesítési célú vízumokat;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a származási országban vagy befogadó harmadik országokban a bevándorlók rendelkezésére álló, indulás előtti intézkedések, amelyek elősegítik a sikeres integrációt a tagállamokba való jogszerű érkezést követően;

j)  a származási országban vagy befogadó harmadik országokban a migránsok rendelkezésére álló, indulás előtti intézkedések, amelyek elősegítik a sikeres integrációt a tagállamokba való jogszerű érkezést követően;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  az a)–j) pontban említett kérdésekre vonatkozó harmadik országokbeli kapacitás, képesség, politikai stratégiák, jogszabályok és joggyakorlat.

k)  az a)–j) pontban említett kérdésekre vonatkozó harmadik országokbeli gyakorlatok, jogszabályok és joggyakorlat.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A bevándorlási összekötő tisztviselők segítséget nyújthatnak:

(4)  A bevándorlási összekötő tisztviselők szakértelmük és végzettségük keretein belül segítséget nyújthatnak:

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának megállapításához és a 2008/115/EK irányelv szerinti hazatelepülésük elősegítéséhez;

a)  a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának a 2008/115/EK irányelv szerinti megerősítéséhez a visszatérő harmadik országbeli állampolgárok visszailleszkedésének elősegítése érdekében;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nemzetközi védelemre szoruló személyek személyazonosságának megerősítéséhez és az Unióba történő áttelepítésének elősegítéséhez;

b)  a legkiszolgáltatottabb, nemzetközi védelemre szoruló vagy azért folyamodó személyek személyazonosságának megerősítéséhez és Unióba történő áttelepítésének vagy beléptetésének elősegítéséhez, megfelelő indulás előtti orientáció, tájékoztatás és támogatás biztosítása révén;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a jogszerű bevándorlók személyazonosságának megerősítéséhez és a befogadásukkal kapcsolatos uniós intézkedések végrehajtásának elősegítéséhez.

c)  a jogszerű bevándorlók személyazonosságának megerősítéséhez és a befogadásukkal kapcsolatos uniós intézkedések végrehajtásának elősegítéséhez, beleértve az Unióba befogadandó migráns munkavállalóknak, diákoknak és családtagjaiknak nyújtott indulás előtti orientációt;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a migránscsempészés és az emberkereskedelem elleni uniós intézkedések végrehajtásának elősegítéséhez a feladataik ellátása során szerzett információknak a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatain belül és a tagállamok illetékes hatóságaival – köztük a bűnüldöző hatóságokkal – való megosztása révén.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A bevándorlási összekötő tisztviselők feladataikat hatáskörük keretein belül, továbbá az uniós és a nemzeti jogban meghatározott rendelkezésekkel, valamint a harmadik országokkal vagy a nemzetközi szervezetekkel kötött bármely megállapodás vagy megegyezés rendelkezéseivel összhangban – ideértve a személyes adatok védelmére vonatkozókat is – hajtják végre.

(5)  A bevándorlási összekötő tisztviselők feladataikat a kiküldő hatóságok által meghatározott hatáskörük keretein belül, az emberi méltóság és az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával – különös tekintettel a kiszolgáltatott személyekre –, továbbá az uniós és a nemzeti jogban meghatározott rendelkezésekkel, valamint a harmadik országokkal vagy a nemzetközi szervezetekkel kötött bármely megállapodás vagy megegyezés rendelkezéseivel összhangban – ideértve a személyes adatok védelmére vonatkozókat is – hajtják végre. A bevándorlási összekötő tisztviselőknek feladataik ellátása során a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítésmódot kell követniük.

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek tájékoztatják az irányítóbizottságot a bevándorlási összekötő tisztviselőik kiküldési tervéről, feladataik meghatározásával együtt, valamint a kiküldésük időtartamáról.

(1)  A tagállamok, a Bizottság és az uniós ügynökségek tájékoztatják az irányítóbizottságot a bevándorlási összekötő tisztviselőik kiküldési tervéről, feladataik meghatározásával együtt, valamint a kiküldésük időtartamáról. A bevándorlási összekötő tisztviselők kiküldéséről szóló értesítést indokolatlan késedelem nélkül továbbítani kell az Európai Parlamentnek.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett információkat a 9. cikkben előírt biztonságos, webalapú információcsere-platformon bocsátják rendelkezésre.

(2)  Az (1) bekezdésben említett információkat a 9. cikknek megfelelően és az előírt biztonságos, webalapú információcsere-platformon bocsátják rendelkezésre.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  adott esetben információkat cserélnek a menedékkérők védelemhez való hozzáférésével kapcsolatos tapasztalatokról;

c)  adott esetben információkat cserélnek a nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos tapasztalatokról;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  szükség szerint egyeztetik a kereskedelmi fuvarozókkal való kapcsolattartásban alkalmazandó álláspontjukat;

törölve

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  szükség szerint közös szaktanfolyamokon vesznek részt;

e)  közös szaktanfolyamokon vesznek részt, különösen az alapvető jogokkal, valamint a menekültügyi eljárásokkal kapcsolatban;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  szükség szerint tájékoztató találkozókat és tanfolyamokat szerveznek a tagállamok harmadik országban működő képviseleteinek diplomáciai és konzuli személyi állománya részére;

f)  szükség szerint tájékoztató találkozókat és tanfolyamokat – többek között a menekültügyi eljárásokkal és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek védelmével kapcsolatos speciális képzéseket – szerveznek a tagállamok harmadik országban működő képviseleteinek diplomáciai és konzuli személyi állománya részére;

Indokolás

A javaslat belső logikájával kapcsolatos kényszerítő okok miatt szükséges.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatában szükség esetén és lehetőség szerint gyermekvédelemmel, emberkereskedelemmel, nemek közötti egyenlőséggel és nemi alapú erőszak elleni védelemmel kapcsolatos tapasztalattal rendelkező bevándorlási összekötő tisztviselő is található.

Indokolás

A kiszolgáltatott helyzetű személyek helyzetét olyan bevándorlási összekötő tisztviselőknek kell értékelniük, akik tapasztalattal rendelkeznek az alapvető jogok terén.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság által kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselők koordinálják az (1) bekezdésben előírt hálózatokat. Azokon a helyszíneken, ahova a Bizottság nem küld ki bevándorlási összekötő tisztviselőket, a hálózat tagjainak megállapodása szerinti bevándorlási összekötő tisztviselő végzi a hálózat koordinálását.

(2)  A Bizottság által kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselők koordinálják az (1) bekezdésben előírt hálózatokat, és támogatást nyújtanak azok számára. Azokon a helyszíneken, ahova a Bizottság nem küld ki bevándorlási összekötő tisztviselőket, az uniós ügynökség által kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselő végzi a hálózat koordinálását. Azokon a helyszíneken, ahová sem a Bizottság, sem az uniós ügynökségek nem küldenek ki bevándorlási összekötő tisztviselőket, a hálózat tagjainak megállapodása szerinti és a Bizottság által jóváhagyott bevándorlási összekötő tisztviselő végzi a hálózat működtetését.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A koordinátor értesíti az irányítóbizottságot a hálózati koordinátorok kinevezéséről.

(3)  A koordinátor legalább 15 nappal a hálózati koordinátori feladatok átvétele előtt értesíti az irányítóbizottságot kinevezéséről.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok abban is megállapodhatnak, hogy bevándorlási összekötő tisztviselőik bizonyos feladatokat megosszanak egymás között.

(2)  A tagállamok abban is megállapodhatnak, hogy összekötő tisztviselőik szakértelme vagy speciális képzettsége alapján bevándorlási összekötő tisztviselőik bizonyos feladatokat megosszanak egymás között.

Indokolás

A bevándorlási összekötő tisztviselők által ellátott feladatok kiterjesztésének a szakértelem és a speciális képzettség, illetve az ellátandó feladatok összekapcsolásával kell együtt járnia.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult harmadik országok képviselői megfigyelőként vesznek részt az irányítóbizottságban.

(3)  Egy európai parlamenti képviselő, valamint a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult harmadik országok képviselői megfigyelőként vesznek részt az irányítóbizottságban.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az irányítóbizottság az első ülésétől számított három hónapon belül az elnök javaslata alapján elfogadja saját eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzat meghatározza a szavazási szabályokat.

(1)  Az irányítóbizottság az első ülésétől számított három hónapon belül az elnök javaslata alapján elfogadja saját eljárási szabályzatát a tagállamokkal való előzetes konzultációt követően. Az eljárási szabályzat meghatározza a szavazási szabályokat és azokat az eljárásokat, amelyek mellett a Bizottság együttműködik a nemzeti hatóságokkal a stratégiai és operatív elemzési termékek zökkenőmentes forgalomba hozatala érdekében.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Figyelemmel az Uniónak a bevándorlás terén meglévő prioritásaira és a bevándorlási összekötő tisztviselők e rendeletben meghatározott feladatkörére, az irányítóbizottság az alábbi tevékenységeket végzi:

(2)  Figyelemmel az Uniónak a bevándorlás terén meglévő prioritásaira, az illetékes uniós ügynökségek által nyújtott elemzésre és a bevándorlási összekötő tisztviselők e rendeletben meghatározott feladatkörére, az irányítóbizottság az alábbi tevékenységeket végzi:

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  meghatározza a prioritásokat és a tevékenységeket azáltal, hogy kétéves munkaprogramot fogad el és megjelöli az e munka támogatásához szükséges forrásokat;

a)  meghatározza a prioritásokat és a tevékenységeket azáltal, hogy éves munkaprogramot fogad el, és megjelöli az e munka támogatásához szükséges forrásokat, és ezeket indokolatlan késedelem nélkül továbbítani kell az Európai Parlamentnek;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  felülvizsgálja a kétéves munkaprogramban meghatározott tevékenységek végrehajtását, a hálózati koordinátorok kinevezését, valamint a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatai által, a harmadik országokbeli illetékes hatóságokkal folytatott együttműködés terén elért eredményeket,

b)  felülvizsgálja az éves munkaprogramban meghatározott tevékenységek végrehajtását, a hálózati koordinátorok kinevezését, valamint a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatai által, a harmadik országokbeli illetékes hatóságokkal folytatott együttműködés terén elért eredményeket,

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elfogadja a kétéves tevékenységi jelentést;

c)  elfogadja az éves tevékenységi jelentést, amelyet indokolatlan késedelem nélkül továbbítani kell az Európai Parlamentnek;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  támogatja a bevándorlási összekötő tisztviselők képességfejlesztését, többek között közös alaptanterv, kiküldetésre felkészítő képzés kidolgozásával és a 3. cikk (2) bekezdésében említett tárgykörökre vonatkozó közös szemináriumok szervezésével;

c)  támogatja a bevándorlási összekötő tisztviselők képességfejlesztését, többek között közös alaptanterv, kiküldetésre felkészítő képzés kidolgozásával és a 3. cikkben említett tárgykörökre vonatkozó közös szemináriumok szervezésével azon rendelkezésre álló vagy új speciális képzési eszközök alapján, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és az illetékes uniós ügynökségek vagy más megfelelő nemzetközi szervezetek az alapvető jogok és a menekültügyi eljárások területével kapcsolatos uniós és nemzetközi jog vonatkozásában kifejlesztettek, elkerülve ugyanakkor az említett ügynökségek által biztosított képzésekkel való bármilyen átfedéseket;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az Alapjogi Ügynökséggel együttműködve olyan, minden bevándorlási összekötő tisztviselőre alkalmazandó konkrét iránymutatásokat dolgoz ki és fejleszt tovább, amely eligazítást nyújt arról, hogy miként garantálható az alapvető jogok tiszteletben tartása, különös figyelmet fordítva a kiszolgáltatott helyzetű személyekre;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok az 515/2014/EU rendelettel összhangban uniós pénzügyi támogatásban részesülhetnek a (2) és (3) bekezdésben említett tevékenységek végrehajtásához.

(4)  A tagállamok az 515/2014/EU rendelettel összhangban uniós pénzügyi támogatásban részesülhetnek a (2) és (3) bekezdésben említett tevékenységek végrehajtásához. A Bizottság az uniós finanszírozási támogatás tagállamok általi igénylésének megkönnyítésére irányuló operatív eljárásokat határoz meg.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A bevándorlási összekötő tisztviselők és az irányítóbizottság tagjai gondoskodnak arról, hogy minden lényeges információt és statisztikai adatot feltöltsenek és kicseréljenek a Bizottság által létrehozott és karbantartott, biztonságos webalapú információcsere-platformon keresztül. Az említett információk legalább az alábbi elemeket tartalmazzák:

(1)  A bevándorlási összekötő tisztviselők és az irányítóbizottság tagjai gondoskodnak arról, hogy minden lényeges információt és statisztikai adatot feltöltsenek és kicseréljenek a Bizottság által létrehozott és karbantartott, biztonságos webalapú információcsere-platformon keresztül. A hálózat 5. cikk (2) bekezdésében említett működtetője gondoskodik arról, hogy minden lényeges információt és statisztikai adatot feltöltsenek és kicseréljenek a biztonságos webalapú információcsere-platformon keresztül. A szigorúan bizalmas jellegű információk cseréje során a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárni. Az irányítóbizottságban megfigyelőként való részvételre kijelölt európai parlamenti képviselő hozzáféréssel rendelkezik az információcsere-platformhoz. Az említett információk legalább az alábbi elemeket tartalmazzák:

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  releváns dokumentumok, jelentések és elemzési termékek a migráció területén, különösen azokra az országokra vagy régiókra vonatkozó tényszerű információk, amelyekbe bevándorlási összekötő tisztviselőket küldtek ki;

a)  releváns dokumentumok, jelentések és elemzési termékek a bevándorlással összefüggő kérdésekben, különösen azokra az országokra vagy régiókra vonatkozó tényszerű információk, amelyekbe bevándorlási összekötő tisztviselőket küldtek ki;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  biometrikus vagy életrajzi adatok, ha szükség van ezekre harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának és állampolgárságának visszatérések céljából történő megerősítéséhez, beleértve a dokumentumok minden típusát, amely az állampolgárság igazolásának vagy meggyőző bizonyítékának tekinthető;

a)  biometrikus vagy életrajzi adatok, ha szükség van ezekre az adott személy személyazonosságának megerősítéséhez, valamint a migránscsempészés és az emberkereskedelem megakadályozásához és az azok elleni fellépéshez;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  harmadik országokba történő kitoloncolásra szolgáló légi járatok utaslistái;

b)  az Unióból egy harmadik országba történő kitoloncolásra szolgáló légi járatok utaslistái a harmadik országok állampolgárainak visszautazási intézkedéseihez való hatékony hozzáférés biztosítása érdekében;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3 a)  A személyes adatok cseréje szigorúan az e rendelet alkalmazásához szükséges mértékre korlátozódik.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A bevándorlási összekötő tisztviselők által harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére e cikk alapján történő személyesadat-továbbításokat az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetének vagy az (EU) 2016/680 irányelv V. fejezetét átültető nemzeti rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

(4)  A bevándorlási összekötő tisztviselők által harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére e cikk alapján történő személyesadat-továbbításokat az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetének vagy az (EU) 2016/680 irányelv V. fejezetét átültető nemzeti rendelkezéseknek megfelelően kell végezni. Tilos a személyes adatok minden olyan cseréje, amely alkalmas olyan személyek vagy csoportok azonosítására, akiknek/amelyeknek a nemzetközi védelem iránti kérelme elbírálás alatt áll, illetve akik/amelyek esetében fennáll a komoly veszélye annak, hogy kínzásnak, embertelen és megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek vetik őket alá, illetve az alapvető jogaikat bármely más módon megsértik.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet elfogadásának időpontja után öt évvel a Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról.

(1)  Legkésőbb e rendelet elfogadásának időpontja után két évvel és azt követően kétévente a Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról, valamint annak az alapvető jogokra gyakorolt hatásáról.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok megadják a Bizottság számára a rendelet alkalmazásáról szóló jelentés elkészítéséhez szükséges információkat.

(2)  A tagállamok és az uniós ügynökségek megadják a Bizottság számára a rendelet alkalmazásáról szóló jelentés elkészítéséhez szükséges információkat.

(1)

HL C 77., 2002.03.28, 1. o.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE 

D(2018)45709

Claude MORAES

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke

ASP 13G205

Brüsszel

Tárgy:  Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról (átdolgozás)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradó részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre nyomós indokok alapján szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2018. november 20-i ülésén a Jogi Bizottság 20 támogató szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodás(1) mellett azt javasolta a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban megvizsgálhatja a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Mellékletek: A tanácsadó munkacsoport véleménye

(1)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2018. október 12.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  EURÓPAI PARLAMENT

    TANÁCS

    BIZOTTSÁG

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról (átdolgozás)

COM(2018) 303 final of 16.5.2018 - 2018/0153 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2018. június 28-án, július 3-án és szeptember 6-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott, fent nevezett javaslatot.

A Tanács 1996. december 9-i 377/2004/EK rendeletét átdolgozó, a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak a fent említett üléseken(1) történő vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg.

1. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– az első bevezető hivatkozásban a „63. cikke (3) bekezdése b) pontjára” szövegrész törlését és a „79. cikkének (2) bekezdésére ” szövegrész betoldását;

– az 1. cikk (2) bekezdésében az „uniós és” szövegrész betoldását;

– a 3. cikk (1) bekezdésében a „Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy” szövegrész törlését;

– a 3. cikk (2) bekezdésének k) pontjában az „a fent említett” szövegrésznek az „az a)–j) pontban említett” szövegrészre való cseréjét;

– a 3. cikk (5) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésének bevezető részében a „A tagállamok gondoskodnak arról, hogy” szövegrész törlését;

– az 5. cikk (1) bekezdésének g) pontjában az „a küldő tagállam illetékes hatóságai részére történő” szövegrész törlését.

2. Az angol nyelvű változatban, a 3. cikk (1) bekezdésében az „operating” szót kiigazítások jelölésére szolgáló nyilak közé kellett volna tenni.

3. Az angol nyelvű változatban, a 3. cikk (2) bekezdésében a teljes egészében érdemi törlésre használt jelzéssel ellátott „the existence and activities of criminal organisations involved in smuggling of immigrants” szövegrészből a „the” névelőnek az „involved in” és a „smuggling of immigrants” szövegrészek között kellene állnia.

4. Az angol nyelvű változatban, a 11. cikkben a „Regulation (EC) N° 810/2009” szövegrész előtti „the” névelőt törölni kellett volna.

5. A 13. cikkben az „I. mellékletben” hivatkozást a II. mellékletre való hivatkozásra kell módosítani.

6. A megfelelési táblázatot tartalmazó mellékletben a melléklet tévesen feltüntetett „VII.”-es számát ki kell javítani, hogy az „II.” legyen.

A javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozása (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

5.7.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

20.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Az elfogadás dátuma

23.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

11

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

29.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 12.Jogi nyilatkozat