Postup : 2018/0153(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0040/2019

Predkladané texty :

A8-0040/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0390

SPRÁVA     ***I
PDF 294kWORD 116k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Cécile Kashetu Kyenge

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI 
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0303),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 74 a 79 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0184/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 28. novembra 2018 adresovaný Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0040/2019),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Prudký nárast zmiešaných migračných tokov v rokoch 2015 a 2016 vyvinul tlak na systémy riadenia migrácie, azylu a hraníc a vyvolal potrebu koordinovanej a účinnej európskej reakcie.

(3)  Prudký nárast zmiešaných migračných tokov v rokoch 2015 a 2016 vyvinul tlak na systémy riadenia migrácie, azylu a hraníc, najmä v členských štátoch, ktoré sa nachádzajú na vonkajších hraniciach Únie,tak odhalil štrukturálne obmedzenia politiky Únie v oblasti migrácie a poukázal na potrebu koordinovanej a účinnej európskej reakcie.

(Z odôvodnenia 2 sa stáva odôvodnenie 3.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Cieľom politiky Únie v oblasti migrácie je nahradiť neregulované a nekontrolované toky bezpečnými a dobre riadenými cestami prostredníctvom komplexného prístupu zameraného na všetky aspekty prisťahovalectva.

(2)  Politika Únie v oblasti migrácie a azylu by sa mala opierať o komplexný, globálny prístup založený na zásadách solidarity a zodpovednosti podľa článku 80 ZFEÚ, ktorý je zameraný na všetky aspekty prisťahovalectva

(Z odôvodnenia 3 sa stáva odôvodnenie 2.)

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv zostáva základnou zásadou Únie pri riešení migračnej krízy. Únia sa zaviazala chrániť ľudské práva a základné slobody všetkých migrantov bez ohľadu na ich migračný status a v plnom súlade s medzinárodným právom.

(4)  Dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv je základnou zásadou politiky Únie v oblasti migrácie. Únia sa zaviazala chrániť ľudské práva a základné slobody všetkých migrantov bez ohľadu na ich migračný status a v plnom súlade s medzinárodným právom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Toto nariadenie by malo rešpektovať základné práva a dodržiavať zásady uznané Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, článkami 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a potvrdené Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), ako aj príslušné medzinárodné dohovory.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Migrační styční dôstojníci musia pri výkone svojich povinností v plnej miere rešpektovať ľudskú dôstojnosť, a to najmä v prípadoch, ktoré sa týkajú zraniteľných osôb, hlavne maloletých osôb, žien, starších osôb a obetí obchodovania s ľuďmi. Všetky opatrenia prijaté pri výkone ich povinností by mali byť primerané cieľom, ktoré tieto opatrenia sledujú.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politík Únie v oblasti prisťahovalectva vo všetkých ich aspektoch by sa mal uskutočňovať dôsledný dialóg a spolupráca s kľúčovými tretími krajinami pôvodu a tranzitu migrantov a žiadateľov o azyl. Takáto spolupráca by mala zabezpečiť lepšie riadenie prisťahovalectva vrátane odchodov a návratov, prispievať k stabilizácii tokov migrantov, podporovať schopnosť zhromažďovať a vymieňať si informácie, a mala by zabezpečiť prevenciu a potláčanie prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi, ako aj podporovať prístup žiadateľov o azyl k ochrane.

(5)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politík Únie v oblasti prisťahovalectva vo všetkých ich aspektoch by sa mal uskutočňovať dôsledný dialóg a spolupráca. Takáto spolupráca by mala zabezpečiť lepšie riadenie prisťahovalectva vrátane odchodov, partnerstva v oblasti mobility, nahradenia neregulárnej migrácie bezpečnýmizákonnými cestami, dôstojných a účinných návratov a reintegrácie, podporovať schopnosť zhromažďovať a vymieňať si informácie, a mala by zabezpečiť prevenciu a potláčanie prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi, ako aj podporovať prístup k medzinárodnej ochrane.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vzhľadom na narastajúci dopyt po spravodajských poznatkoch a informáciách na podporu tvorby politiky a operačných reakcií založených na dôkazoch je potrebné, aby imigrační styční dôstojníci zabezpečili, aby ich porozumenie a znalosti plne prispievali k vytvoreniu komplexného situačného prehľadu o tretích krajinách.

(6)  Vzhľadom na narastajúci dopyt po informáciách na podporu tvorby politiky a operačných reakcií založených na dôkazoch je potrebné, aby imigrační styční dôstojníci zabezpečili, aby ich porozumenie a znalosti plne prispievali k vytvoreniu komplexného situačného prehľadu o tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vyslanie súčasných európskych styčných dôstojníkov pre migráciu do kľúčových krajín pôvodu a tranzitu, o ktoré sa žiadalo v záveroch osobitného zasadnutia hláv štátov a vlád 23. apríla 2015, bolo prvým krokom k posilneniu spolupráce s tretími krajinami v otázkach súvisiacich s migráciou a k zintenzívneniu koordinácie s imigračnými styčnými dôstojníkmi vyslanými členskými štátmi. Na základe týchto skúseností sa predpokladá dlhodobé vyslanie imigračných styčných dôstojníkov Komisiou do tretích krajín s cieľom podporiť rozvoj a vykonávanie opatrení Únie v oblasti migrácie a maximalizovať ich vplyv.

(7)  Vyslanie súčasných európskych styčných dôstojníkov pre migráciu do kľúčových tretích krajín pôvodu a tranzitu, o ktoré sa žiadalo v záveroch osobitného zasadnutia hláv štátov a vlád 23. apríla 2015, bolo prvým krokom k posilneniu spolupráce s tretími krajinami v otázkach súvisiacich s migráciou a k zintenzívneniu koordinácie s imigračnými styčnými dôstojníkmi vyslanými členskými štátmi. Na základe týchto skúseností sa predpokladá dlhodobé vyslanie imigračných styčných dôstojníkov Komisiou do tretích krajín s cieľom podporiť rozvoj a vykonávanie opatrení Únie v oblasti migrácie a maximalizovať ich vplyv.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť lepšiu koordináciu a optimalizovať využívanie imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín členskými štátmi, Komisiou a agentúrami Únie s cieľom účinnejšie reagovať na priority v oblasti prevencie a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a súvisiacej cezhraničnej trestnej činnosti, ako je prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi, v oblasti uľahčenia návratu, činností týkajúcich sa readmisie a reintegrácie, prispievania k integrovanému riadeniu vonkajších hraníc Únie, ako aj v oblasti podpory riadenia legálneho prisťahovalectva vrátane oblasti medzinárodnej ochrany, presídlenia a integračných opatrení pred odchodom prijatých členskými štátmi a Úniou.

(4)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť lepšiu koordináciu a uľahčiť využívanie práce imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín členskými štátmi, Komisiou a agentúrami Únie vzhľadom na ich rôzne odborné znalosti s cieľom účinnejšie a v plnom súlade s humanitárnymi záväzkami a záväzkami v oblasti ľudských práv reagovať na priority Únie v oblasti účinného riadenia migrácie, prevencie a boja proti cezhraničnej trestnej činnosti, prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, v oblasti uľahčenia dôstojného a účinného návratu, činností týkajúcich sa readmisie a reintegrácie, prispievania k integrovanému riadeniu vonkajších hraníc Únie, ako aj v oblasti podpory riadenia legálneho prisťahovalectva vrátane oblasti medzinárodnej ochrany, presídlenia a integračných opatrení pred odchodom prijatých členskými štátmi a Úniou.

(Z odôvodnenia 8 sa stáva odôvodnenie 4.)

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Vychádzajúc z nariadenia Rady (ES) č. 377/2004, cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby imigrační styční dôstojníci lepšie prispievali k fungovaniu európskej siete imigračných styčných dôstojníkov, a to predovšetkým vytvorením mechanizmu, prostredníctvom ktorého môžu členské štáty, Komisia a agentúry Únie systematickejšie koordinovať úlohy a funkcie svojich styčných dôstojníkov.

(9)  Vychádzajúc z nariadenia Rady (ES) č. 377/2004, cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby imigrační styční dôstojníci lepšie prispievali k fungovaniu európskej siete imigračných styčných dôstojníkov, a to predovšetkým vytvorením mechanizmu, prostredníctvom ktorého môžu členské štáty, Komisia a agentúry Únie systematickejšie koordinovať úlohy a funkcie svojich styčných dôstojníkov vyslaných do kľúčových tretích krajín pôvodu a tranzitu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vzhľadom na to, že mandáty a úlohy imigračných styčných dôstojníkov sa môžu prekrývať, je potrebné vynaložiť náležité úsilie na lepšiu koordináciu práce dôstojníkov pôsobiacich v rámci tej istej tretej krajiny alebo regiónu. Ak sú imigrační styční dôstojníci vyslaní priamo na diplomatické misie Únie v tretej krajine Komisiou, mali by iniciovať a viesť sieť imigračných styčných dôstojníkov v tejto tretej krajine.

(10)  Vzhľadom na to, že styční dôstojníci, ktorí majú na starosti problematiku prisťahovalectva alebo ľudských práv, sú vysielaní rôznymi orgánmi a že ich mandáty a úlohy sa môžu prekrývať, mala by sa lepšie skoordinovať spolupráca a výmena informácií medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi, ktorí pôsobia v rámci tej istej tretej krajiny alebo regiónu. Ak sú imigrační styční dôstojníci vyslaní priamo na diplomatické misie Únie alebo do agentúr Únie v tretej krajine Komisiou, mali by iniciovať a viesť sieť imigračných styčných dôstojníkov v tejto tretej krajine.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom minimalizovať medzery v informáciách a duplicitu práce, ako aj maximalizovať operačné spôsobilosti a účinnosť je nevyhnutné vytvoriť spoľahlivý mechanizmus riadenia, ktorým sa zabezpečí lepšia koordinácia všetkých styčných dôstojníkov, ktorí sa v rámci svojich povinností zaoberajú problematikou prisťahovalectva. Riadiaci výbor by mal poskytovať usmernenia v súlade s prioritami politiky Únie – a pri zohľadnení vonkajších vzťahov Únie – a mal by mať potrebné právomoci, najmä na prijímanie dvojročných pracovných programov činností siete imigračných styčných dôstojníkov, prideľovanie prispôsobených úloh ad hoc imigračným styčným dôstojníkom so zameraním na priority a vznikajúce potreby, na ktoré sa už nevzťahuje dvojročný pracovný program, prideľovanie prostriedkov na dohodnuté činnosti a mal by zodpovedať za ich vykonávanie.

(11)  S cieľom minimalizovať medzery v informáciách, prekrývanie úloh a duplicitu práce, ako aj maximalizovať operačné spôsobilosti a účinnosť je nevyhnutné vytvoriť spoľahlivý mechanizmus riadenia, ktorým sa zabezpečí lepšia koordinácia všetkých styčných dôstojníkov, ktorí sa v rámci svojich povinností zaoberajú problematikou prisťahovalectva. Riadiaci výbor by mal poskytovať usmernenia v súlade s prioritami politiky Únie – a pri zohľadnení vonkajších vzťahov Únie – a mal by mať potrebné právomoci, najmä na prijímanie ročných pracovných programov činností siete imigračných styčných dôstojníkov, prideľovanie prispôsobených úloh ad hoc imigračným styčným dôstojníkom so zameraním na priority a vznikajúce potreby, na ktoré sa už nevzťahuje ročný pracovný program, prideľovanie finančných prostriedkov na dohodnuté činnosti a mal by zodpovedať za ich vykonávanie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Mali by sa prijať osobitné ustanovenia pre všeobecnejšie akcie Únie v oblasti budovania kapacít pre imigračných styčných dôstojníkov, prostredníctvom rozvoja spoločných hlavných osnov a kurzov odbornej prípravy pred vyslaním, a to v spolupráci s príslušnými agentúrami Únie, a na podporu posilnenia operačnej kapacity sietí imigračných styčných dôstojníkov.

(14)  Mali by sa prijať osobitné ustanovenia pre všeobecnejšie akcie Únie v oblasti budovania kapacít pre imigračných styčných dôstojníkov, prostredníctvom rozvoja spoločných hlavných osnov a kurzov odbornej prípravy pred vyslaním, a to v spolupráci s príslušnými agentúrami Únie, a na podporu posilnenia operačnej kapacity sietí imigračných styčných dôstojníkov, najmä v oblasti základných práv.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Orgány členských štátov by mali zabezpečiť, aby sa strategické a operačné analytické produkty agentúr Únie v súvislosti s nelegálnym prisťahovalectvom, návratom, cezhraničnou trestnou činnosťou alebo medzinárodnou ochranou a presídľovaním účinne dostali k imigračným styčným dôstojníkom v tretích krajinách a aby sa informácie poskytované imigračnými styčnými dôstojníkmi vymieňali s príslušnými agentúrami Únie – najmä s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Europolom a azylovou agentúrou Európskej únie v rámci ich príslušných právnych rámcov.

(16)  Orgány členských štátov by mali zabezpečiť, aby sa strategické a operačné analytické produkty agentúr Únie v súvislosti s neregulárnym prisťahovalectvom, dôstojným a účinným návratom a reintegráciou, cezhraničnou trestnou činnosťou alebo medzinárodnou ochranou a presídľovaním účinne dostali k imigračným styčným dôstojníkom v tretích krajinách a aby sa informácie získavané imigračnými styčnými dôstojníkmi vymieňali s príslušnými agentúrami Únie – najmä s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Europolom a azylovou agentúrou Európskej únie v rámci ich príslušných právnych rámcov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využívanie informácií zhromaždených sieťami imigračných styčných dôstojníkov by takéto informácie mali byť dostupné prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií.

(17)  S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využívanie informácií zhromaždených sieťami imigračných styčných dôstojníkov by takéto informácie mali byť dostupné prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií, a to pri plnohodnotnom rešpektovaní práva na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Každé spracúvanie a prenos osobných údajov členskými štátmi v rámci tohto nariadenia by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67920 a vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje smernica 2016/68021. Komisia a agentúry Únie by pri spracúvaní osobných údajov mali uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200122.

(20)  Každé spracúvanie a prenos osobných údajov členskými štátmi v rámci tohto nariadenia by sa mali vykonávať pri úplnom dodržiavaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67920 a vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje smernica 2016/68021. Komisia a agentúry Únie by pri spracúvaní osobných údajov mali uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200122.

__________________

__________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia by sa malo uskutočňovať na účely poskytovania pomoci vracajúcim sa štátnym príslušníkom tretích krajín a uľahčenia presídlenia osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a vykonávania opatrení Únie v súvislosti s prijímaním legálnych prisťahovalcov. V tejto súvislosti je preto potrebný právny rámec, v ktorom sa uznáva úloha imigračných styčných dôstojníkov.

(21)  Spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia by sa malo umožniť iba na účely poskytovania pomoci vracajúcim sa štátnym príslušníkom tretích krajín a uľahčenia presídlenia osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, alebo prijímania osôb do Únie zákonnými spôsobmi a vykonávania opatrení Únie v súvislosti s prijímaním legálnych prisťahovalcov. V tejto súvislosti je preto potrebný právny rámec, v ktorom sa uznáva úloha imigračných styčných dôstojníkov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska v členských štátoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES23, je základnou súčasťou komplexného úsilia o boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a predstavuje významný dôvod závažného verejného záujmu.

(22)  Dôstojný a účinný návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska v členských štátoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES23, je jednou zo súčastí komplexného úsilia o boj proti neregulárnemu prisťahovalectvu.

__________________

__________________

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Imigrační styční dôstojníci musia spracúvať osobné údaje s cieľom uľahčiť návratové operácie. Tretie krajiny návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o primeranosti, ktoré prijala Komisia podľa článku 45 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa článku 36 smernice (EÚ) 2016/680, a často neuzatvorili alebo neplánujú uzatvoriť dohodu o readmisii s Úniou alebo inak ustanoviť primerané záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo v zmysle vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje článok 37 smernice (EÚ) 2016/680. Napriek nesmiernej snahe Únie pri spolupráci s hlavnými krajinami pôvodu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť návratu, nie je vždy možné zabezpečiť, aby takéto tretie krajiny systematicky plnili povinnosť stanovenú medzinárodným právom prijať späť svojich vlastných štátnych príslušníkov. Dohody o readmisii, ktoré Únia alebo členské štáty uzavreli alebo o ktorých rokujú a v ktorých sa stanovujú primerané záruky na prenos údajov do tretích krajín podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje článok 36 smernice (EÚ) 2016/680, sa vzťahujú na obmedzený počet takýchto tretích krajín. V prípade neexistencie takýchto dohôd by osobné údaje mali prenášať imigrační styční dôstojníci na účely vykonávania návratových operácií Únie, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 49 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 38 smernice (EÚ) 2016/680.

(23)  Imigrační styční dôstojníci musia spracúvať osobné údaje, aby zabezpečili riadny priebeh konaní o návrate a úspešné vykonávanie rozhodnutí o návrate. Tretie krajiny návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o primeranosti, ktoré prijala Komisia podľa článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, a často neuzatvorili dohodu o readmisii s Úniou alebo inak ustanoviť primerané záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679. Dohody o readmisii, ktoré Únia alebo členské štáty uzavreli alebo o ktorých rokujú a v ktorých sa stanovujú primerané záruky na prenos údajov do tretích krajín by mali obsahovať pravidlá uvedenékapitole V nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V záujme dotknutých osôb by imigrační styční dôstojníci mali mať možnosť spracúvať osobné údaje osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a ktoré sú predmetom presídľovania, a osôb, ktoré sa chcú legálne presťahovať do Únie, s cieľom potvrdiť ich totožnosť a štátnu príslušnosť.

(24)  V záujme dotknutých osôb by imigrační styční dôstojníci mali mať možnosť spracúvať osobné údaje osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, alebo osôb, ktoré požiadali o presídlenie, a osôb, ktoré sa chcú legálne presťahovať do Únie, s cieľom potvrdiť ich totožnosť a štátnu príslušnosť.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Keďže ciele tohto nariadenia, ktorými je optimalizovať využívanie imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín členskými štátmi, Komisiou a agentúrami Únie s cieľom účinnejšie vykonávať priority Únie v oblasti predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a boja proti nemu, uľahčenia návratu, readmisie a reintegrácie, prispievania k integrovanému riadeniu vonkajších hraníc Únie, ako aj v oblasti podpory riadenia legálneho prisťahovalectva alebo systémov medzinárodnej ochrany, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť samy, ale možno ich lepšie dosiahnuť prostredníctvom koordinácie na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(25)  Keďže ciele tohto nariadenia, ktorými je optimalizovať využívanie rôznych odborných znalostí imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín členskými štátmi, Komisiou a agentúrami Únie s cieľom účinnejšie vykonávať priority Únie týkajúce sa zabezpečenia lepšieho riadenia migrácie, postupného nahrádzania neregulárnej migrácie bezpečnými a zákonnými možnosťami azylu a migrácie, predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, uľahčenia dôstojného a účinného návratu, readmisie a reintegrácie, prispievania k integrovanému riadeniu vonkajších hraníc Úniepodpory riadenia legálneho prisťahovalectva alebo systémov medzinárodnej ochrany pri plnom rešpektovaní humanitárnych záväzkov a záväzkov v oblasti ľudských práv, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť prostredníctvom koordinácie na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zlepšenie koordinácie imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín členskými štátmi, Komisiou a agentúrami Únie, a to vytvorením európskej siete imigračných styčných dôstojníkov.

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na posilnenie spolupráce a koordinácie medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi vyslanými do tretích krajín členskými štátmi, Komisiou a agentúrami Únie, a to vytvorením európskej siete imigračných styčných dôstojníkov, pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „imigračný styčný dôstojník“ je:

1.  „imigračný styčný dôstojník“ je styčný dôstojník určený a vyslaný príslušnými orgánmi jedného z členských štátov alebo Komisiou, alebo agentúrou Únie do zahraničia, ako je stanovené v príslušnom právnom akte Únie uplatniteľnom na príslušnú agentúru, s cieľom riešiť otázky súvisiace s prisťahovalectvom.

a) zástupca jedného z členských štátov, ktorého vyslala do zahraničia imigračná služba, orgán presadzovania práva alebo iné príslušné orgány na účel nadviazania a udržiavania kontaktov s orgánmi tretej krajiny s cieľom prispievať k prevencii a boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu, návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín a riadeniu legálneho prisťahovalectva;

 

b)  styčný dôstojník vyslaný do zahraničia Komisiou na účel nadviazania a udržiavania kontaktov s orgánmi tretej krajiny v otázkach týkajúcich sa prisťahovalectva;

 

c)  styčný dôstojník vyslaný do zahraničia agentúrami Únie v zmysle ich príslušného právneho základu, ktorý sa zaoberá otázkami súvisiacimi s prisťahovalectvom;

 

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Imigrační styční dôstojníci nadväzujú a udržiavajú priame kontakty s príslušnými orgánmi tretej krajiny a so všetkými príslušnými organizáciami pôsobiacimi v tretej krajine, s cieľom na účely vykonávania tohto nariadenia.

1.  Imigrační styční dôstojníci nadväzujú a udržiavajú priame kontakty s príslušnými orgánmi tretej krajiny vrátane miestnych orgánov a so všetkými príslušnými organizáciami pôsobiacimi v tretej krajine vrátane príslušných medzinárodných organizácií na účely vykonávania tohto nariadenia.

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Imigrační styční dôstojníci zhromažďujú informácie na použitie na operačnej alebo strategickej úrovni, alebo na oboch úrovniach. Tieto informácie nesmú obsahovať osobné údaje. Tieto informácie sa týkajú týchto otázok:

2.  Imigrační styční dôstojníci zhromažďujú informácie na použitie na operačnej alebo strategickej úrovni, alebo na oboch úrovniach. Tieto informácie nesmú obsahovať osobné údaje. Tieto informácie sa týkajú len týchto otázok:

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  migračné toky, ktoré sa uskutočňujú alebo prechádzajú cez krajinu;

a)  migračné toky, ktoré sa uskutočňujú alebo prechádzajú cez krajinu vrátane informácií o veku a rodovom profile migrantov a ich budúcich cestovných zámeroch;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  incidenty a udalosti, ktoré môžu byť alebo sa môžu stať príčinou nového vývoja, pokiaľ ide o migračné toky;

d)  incidenty a udalosti, ktoré môžu byť alebo sa môžu stať príčinou nového vývoja alebo rekonfigurácie migračného pohybu;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  spôsoby a prostriedky pomoci orgánom v tretích krajinách pri predchádzaní tokom nelegálneho prisťahovalectva, ktoré sa uskutočňujú alebo prechádzajú cez ich územia;

f)  spôsoby a prostriedky pomoci orgánom v tretích krajinách pri poskytovaní primeraných usmernení a podpory na vonkajších hraniciach v súvislosti s monitorovaním migračných tokov;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  spôsoby a prostriedky pomoci orgánom v tretích krajinách pri poskytovaní primeraných usmernení a podpory osobám, ktorým bol povolený vstup na územie Únie zákonnými spôsobmi;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  spôsoby a prostriedky na pomoc orgánom v tretích krajinách pri posudzovaní všeobecnej situácie v oblasti základných práv v tretej krajine vrátane informácií o umiestnení a podmienkach záchytných centier a zariadení určených na zaistenie, ako aj podmienok takéhoto zaistenia;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  spôsoby a prostriedky uľahčenia návratu, readmisie a reintegrácie;

g)  spôsoby a prostriedky uľahčenia dôstojného návratu v súlade s ľudskými právami, readmisie a reintegrácie a prípadne monitorovania situácie vracajúcich sa príslušníkov tretích krajín;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  prístup žiadateľov o azyl k ochrane v tretích krajinách;

h)  účinný prístup k ochrane, ktorú tretia krajina prijala alebo zaviedla v prospech zraniteľných osôb;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  možné stratégie legálneho prisťahovalectva a kanály medzi Úniou a tretími krajinami, vrátane presídlenia a iných nástrojov ochrany, ako aj zručností a potrieb trhu práce;

i)  stratégie legálneho prisťahovalectva, ktoré sa majú presadzovať, a existujúce kanály alebo kanály, ktoré sa majú vytvoriť, medzi Úniou a tretími krajinami vrátane presídlenia, humanitárnych víz vydaných členskými štátmi a iných nástrojov ochrany, ako aj partnerstiev v oblasti mobility, pracovnej migrácie, víz pre študentov a zlučovania rodiny;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  opatrenia pred odchodom dostupné prisťahovalcom v krajinách pôvodu alebo tretích krajinách, ktoré podporujú úspešnú integráciu po príchode do členských štátov;

j)  opatrenia pred odchodom dostupné migrantom v krajinách pôvodu alebo tretích krajinách, ktoré podporujú úspešnú integráciu po príchode do členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  kapacita, spôsobilosť, politické stratégie, právne predpisy a právna prax tretích krajín, ktoré sú relevantné s ohľadom na otázky uvedené v písmenách a) až j).

k)  postupy, právne predpisy a právna prax tretích krajín, ktoré sú relevantné s ohľadom na otázky uvedené v písmenách a) až j).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Imigrační styční dôstojníci môžu poskytovať pomoc pri:

4.  Imigrační styční dôstojníci môžu v medziach svojej odbornosti a svojej odbornej prípravy poskytovať pomoc pri:

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zisťovaní totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín a uľahčovaní ich návratu v súlade so smernicou 2008/115/ES;

a)  potvrdzovaní totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade so smernicou 2008/115/ES s cieľom uľahčiť reintegráciu vracajúcich sa príslušníkov tretích krajín;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  potvrdzovaní totožnosti a uľahčovaní presídlenia osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu v Únii;

b)  potvrdzovaní totožnosti a uľahčovaní presídlenia alebo prijímania osôb (najmä najzraniteľnejších), ktoré potrebujú alebo žiadajú o medzinárodnú ochranu v Únii, tým, že im poskytnú primerané usmernenia, informácie a podporu pred odchodom;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  potvrdzovaní totožnosti a uľahčovaní vykonávania opatrení Únie v súvislosti s vstupom legálnych prisťahovalcov na územie.

c)  potvrdzovaní totožnosti a uľahčovaní vykonávania opatrení Únie v súvislosti s vstupom legálnych prisťahovalcov na územie vrátane poskytovania usmernení pred odchodom migrujúcim pracovníkom, študentom a rodinným príslušníkom, ktorým bol povolený vstup na územie Únie;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  uľahčovaní vykonávania opatrení Únie v rámci boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, a to výmenou informácií získaných pri plnení svojich povinností v rámci sietí imigračných styčných dôstojníkov a s príslušnými orgánmi členských štátov vrátane orgánov presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Imigrační styční dôstojníci plnia svoje úlohy v rámci svojich povinností a v súlade s ustanoveniami, vrátane ustanovení o ochrane osobných údajov, stanovenými v právnych predpisoch Únie a vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v akýchkoľvek dohodách alebo dojednaniach uzatvorených s tretími krajinami alebo s medzinárodnými organizáciami.

5.  Imigrační styční dôstojníci si plnia úlohy v rámci svojich povinností stanovených vysielajúcimi orgánmi pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a základných práv, s osobitným zameraním sa na zraniteľné osoby a v súlade s ustanoveniami vrátane ustanovení o ochrane osobných údajov, stanovenými v právnych predpisoch Únie a vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v akýchkoľvek dohodách alebo dojednaniach uzatvorených s tretími krajinami alebo s medzinárodnými organizáciami. Pri vykonávaní svojich úloh sa imigrační styční dôstojníci musia riadiť prístupom zohľadňujúcim rodové hľadisko.

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty , Komisia a agentúry Únie Riadiaci výbor o svojich plánoch vyslania imigračných styčných dôstojníkov, ako aj o náplni ich služobných povinností a o dĺžke trvania ich vyslania.

1.  Členské štáty, Komisia a agentúry Únie informujú riadiaci výbor o svojich plánoch vyslania imigračných styčných dôstojníkov, ako aj o náplni ich služobných povinností a o dĺžke trvania ich vyslania. Oznámenie o vyslaní imigračných styčných dôstojníkov sa bez zbytočného odkladu postupuje Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa uverejňujú na bezpečnej webovej platforme na výmenu informácií stanovenej v článku 9.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa uverejňujú na bezpečnej webovej platforme na výmenu informácií stanovenej v článku 9 a v súlade s článkom 9.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  si v prípade potreby si vymieňajú informácie o skúsenostiach v súvislosti s prístupom žiadateľov o azyl k ochrane;

c)  si v prípade potreby si vymieňajú informácie o skúsenostiach v súvislosti s prístupom k medzinárodnej ochrane;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podľa potreby koordinujú svoje stanoviská, ktoré sa majú prijať v stykoch s obchodnými prepravcami;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  sa zúčastňujú sa podľa potreby na spoločnom odbornom vzdelávaní a príprave;

e)  zúčastňujú sa na spoločnom špecializovanom odbornom vzdelávaní a príprave, najmä v oblasti základných práv a konaní o azyle;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podľa potreby organizujú informačné zasadnutia a odborné vzdelávanie a prípravu pre členov diplomatického a konzulárneho personálu misií členských štátov v tretej krajine;

f)  podľa potreby organizujú informačné zasadnutia a odborné vzdelávanie a prípravu pre členov diplomatického a konzulárneho personálu misií členských štátov v tretej krajine vrátane špecifickej odbornej prípravy zameranej na konania o azyle a ochranu osôb v zraniteľných situáciách;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Sieť imigračných styčných dôstojníkov musí tam, kde je to potrebné a dostupné, zahŕňať imigračných styčných dôstojníkov s odbornými znalosťami v oblasti ochrany detí, obchodovania s ľuďmi, rodovej rovnosti a ochrany pred rodovo motivovaným násilím.

Odôvodnenie

Situáciu zraniteľných osôb musia posúdiť ISD, ktorí majú vhodnú odbornosť v oblasti základných práv.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Siete stanovené v odseku 1 koordinujú imigrační styční dôstojníci vyslaní Komisiou. V miestach, kam Komisia nevyslala imigračných styčných dôstojníkov, vykonáva koordináciu siete imigračný styčný dôstojník, na ktorom sa členovia siete dohodli.

2.  Siete stanovené v odseku 1 koordinujú a podporujú imigrační styční dôstojníci vyslaní Komisiou. V miestach, kam Komisia nevyslala imigračných styčných dôstojníkov, vykonáva koordináciu siete imigračný styčný dôstojník, ktorého vyslala agentúra Únie. V mieste, kam imigračných styčných dôstojníkov nevyslala Komisia ani agentúra Únie, uľahčuje fungovanie siete imigračný styčný dôstojník, na ktorom sa členovia siete dohodli a ktorého schválila Komisia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Koordinátor siete oznámi riadiacemu výboru, že bol menovaný koordinátorom.

3.  Koordinátor siete oznámi riadiacemu výboru, že bol menovaný koordinátorom, aspoň 15 dní pred nástupom do funkcie koordinátora siete.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty sa takisto môžu dohodnúť, aby sa ich imigrační styční dôstojníci spoločne podieľali na určitých úlohách.

2.  Členské štáty sa takisto môžu dohodnúť, aby sa ich imigrační styční dôstojníci spoločne podieľali na určitých úlohách zodpovedajúcich odbornosti alebo osobitnej odbornej príprave ich styčných dôstojníkov.

Odôvodnenie

Rozšírenie rozsahu úloh imigračných styčných dôstojníkov musí byť sprevádzané adekvátnosťou medzi osobitnou odbornosťou alebo odbornou prípravou styčného dôstojníka a úlohami, ktoré má.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zástupcovia tretích krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, sa zúčastňujú na zasadnutí riadiaceho výboru ako pozorovatelia.

3.  Poslanec Európskeho parlamentu a zástupcovia tretích krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, sa zúčastňujú na zasadnutí riadiaceho výboru ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaci výbor prijme do troch mesiacov od svojho prvého zasadnutia na návrh predsedu svoj vlastný rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sa stanovia pravidlá hlasovania.

1.  Riadiaci výbor prijme do troch mesiacov od svojho prvého zasadnutia na návrh predsedu svoj vlastný rokovací poriadok, a to po predchádzajúcej konzultácii s členskými štátmi. V rokovacom poriadku sa stanovia pravidlá hlasovania a postupy, ktorými Komisia spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zaručiť dobrý obeh výsledkov strategických a operačných analýz.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaci výbor vykonáva s prihliadnutím na priority Únie v oblasti prisťahovalectva a v rámci úloh imigračných styčných dôstojníkov vymedzených v tomto nariadení tieto činnosti:

2.  Riadiaci výbor vykonáva s prihliadnutím na priority Únie v oblasti prisťahovalectva, analýzu poskytnutú relevantnými agentúrami Únie a v rámci úloh imigračných styčných dôstojníkov vymedzených v tomto nariadení tieto činnosti:

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  stanovuje priority a činnosti prijatím dvojročného pracovného programu a uvedením zdrojov potrebných na podporu tejto práce;

a)  stanovuje priority a činnosti prijatím ročného pracovného programu a uvedením zdrojov potrebných na podporu tejto práce, ktoré sa predložia Európskemu parlamentu bez zbytočného odkladu;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  preskúmava vykonávanie činností stanovených v dvojročnom pracovnom programe, vymenovanie koordinátorov siete a pokrok dosiahnutý sieťami imigračných styčných dôstojníkov, pokiaľ ide o spoluprácu s príslušnými orgánmi v tretích krajinách;

b)  preskúmava vykonávanie činností stanovených v ročnom pracovnom programe, vymenovanie koordinátorov siete a pokrok dosiahnutý sieťami imigračných styčných dôstojníkov, pokiaľ ide o spoluprácu s príslušnými orgánmi v tretích krajinách;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prijíma dvojročnú správu o činnosti;

c)  prijíma ročnú správu o činnosti, ktorú bez zbytočného odkladu postupuje Európskemu parlamentu;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporuje rozvoj schopností imigračných styčných dôstojníkov, a to aj prostredníctvom vypracovania spoločných základných učebných plánov, odbornej prípravy pred vyslaním a organizovaním spoločných seminárov o témach uvedených v článku 3 ods. 2;

c)  podporuje rozvoj schopností imigračných styčných dôstojníkov, a to aj prostredníctvom vypracovania spoločných základných učebných plánov, odbornej prípravy pred vyslaním a organizovaním spoločných seminárov o témach uvedených v článku 3, a to na základe dostupných alebo nových osobitných nástrojov odbornej prípravy vypracovaných Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) a príslušnými agentúrami Únie alebo inými príslušnými medzinárodnými organizáciami, s ohľadom na právo Únie a medzinárodné právo v oblasti základných práv a konaní o azyle, pričom sa vyhýba akejkoľvek duplicite odbornej prípravy poskytovanej týmito agentúrami;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v spolupráci s agentúrou FRA vypracúva a ďalej rozvíja osobitné pokyny platné pre všetkých imigračných styčných dôstojníkov, ktorými sa stanovia usmernenia na zaručenie dodržiavania základných práv s osobitným zameraním na zraniteľné osoby;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na vykonávanie činností uvedených v odsekoch 2 a 3 môžu členské štáty získať finančnú podporu Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. 515/2014.

4.  Na vykonávanie činností uvedených v odsekoch 2 a 3 môžu členské štáty získať finančnú podporu Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. 515/2014. Komisia stanoví prevádzkové postupy na uľahčenie žiadostí členských štátov o finančnú podporu Únie.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Imigrační styční dôstojníci a členovia riadiaceho výboru zabezpečia, aby sa všetky relevantné informácie a štatistiky odovzdávali a vymieňali prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií, zriadenej a udržiavanej Komisiou. Tieto informácie obsahujú aspoň tieto prvky:

1.  Imigrační styční dôstojníci a členovia riadiaceho výboru zabezpečia, aby sa všetky relevantné informácie a štatistiky odovzdávali a vymieňali prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií, zriadenej a udržiavanej Komisiou. Osoba uľahčujúca fungovanie siete, uvedená v článku 5 ods. 2 zabezpečuje, aby sa všetky relevantné informácie a štatistiky odovzdávali prostredníctvom zabezpečenej webovej platformy na výmenu informácií. Maximálnu pozornosť je nutné venovať výmene informácií, ktoré majú prísne dôvernú povahu. Poslanec Európskeho parlamentu určený ako pozorovateľ v riadiacom výbore má prístup na platformu na výmenu informácií. Tieto informácie obsahujú aspoň tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  príslušné dokumenty, správy a analytické produkty v oblasti prisťahovalectva, najmä faktické informácie o krajinách alebo regiónoch, do ktorých sú vyslaní imigrační styční dôstojníci;

a)  príslušné dokumenty, správy a analytické produkty týkajúce sa problematiky prisťahovalectva, najmä faktické informácie o krajinách alebo regiónoch, do ktorých sú vyslaní imigrační styční dôstojníci;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  biometrické alebo biografické údaje, ak je to potrebné na potvrdenie totožnosti a štátnej príslušnosti štátnych príslušníkov tretích krajín na účely návratu vrátane všetkých typov dokumentov, ktoré možno považovať za dôkaz alebo prima facie dôkaz o štátnej príslušnosti;

a)  biometrické alebo biografické údaje, ak je to potrebné na potvrdenie totožnosti jedinca a predchádzanie prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi a boj proti nim;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zoznamy cestujúcich pre lety späť do tretích krajín;

b)  zoznamy cestujúcich pre lety späť z Únie do tretej krajiny s cieľom zaistiť účinný prístup vracajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín k reintegračným opatreniam;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Výmena osobných údajov je prísne obmedzená na to, čo je potrebné na účely tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Prenosy osobných údajov zo strany imigračných styčných dôstojníkov podľa tohto článku do tretích krajín sa uskutočnia v súlade s kapitolou V nariadenia (EÚ) 2016/679, resp. vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje kapitola V smernice (EÚ) 2016/680.

4.  Prenosy osobných údajov zo strany imigračných styčných dôstojníkov podľa tohto článku do tretích krajín sa uskutočnia v súlade s kapitolou V nariadenia (EÚ) 2016/679, resp. vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje kapitola V smernice (EÚ) 2016/680. Zakazuje sa akákoľvek výmena osobných údajov, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu osôb alebo skupín osôb, ktorých žiadosť o prístup k medzinárodnej ochrane sa posudzuje alebo ktorým hrozí vážne riziko mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo akéhokoľvek iného porušenia základných práv.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Päť rokov po prijatí tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Európskej rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

1.  Najneskôr do dvoch rokov od prijatia tohto nariadenia a následne každé dva roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Európske rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia vrátane jeho vplyvu na základné práva.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu správy o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  Členské štáty a agentúry Únie poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu správy o uplatňovaní tohto nariadenia.

(1)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI 

D(2018)45709

Claude MORAES

predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

ASP 13G205

Brusel

Vec:  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Odsek 3 uvedeného článku znie:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne akceptovať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajkyne Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli označené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 20. novembra 2018 rozhodol 20 hlasmi za a 0 hlasmi proti, pričom 1 poslanec sa zdržal hlasovania(1), že odporučí, aby Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou,

Pavel Svoboda

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

Príloha

 

 

 

 

KONZULTZAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

    V Bruseli 12. 10. 2018

STANOVISKO

PRE          EURÓPSKY PARLAMENT

          RADU

          KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

COM(2018) 303 final zo 16. 5. 2018 - 2018/0153 (COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená z príslušných právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich stretnutiach 28. júna, 3. júla a 6. septembra 2018 preskúmala okrem iného uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach(1) po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala toto:

1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

— v prvej citácii vypustenie údaju „63 ods. 3 písm. b)“ a doplnenie údaju „79 ods. 2“,

— v článku 1 ods. 2 doplnenie slov „Únie a“,

— v článku 3 ods. 1 vypustenie počiatočných slov „Každý členský štát zabezpečí, aby jeho imigrační a styční dôstojníci nadviazali a udržiavali“,

— v článku 3 ods. 2 písm. k) nahradenie slov „vyššie uvedené otázky“ výrazom „otázky uvedené v písmenách a) až j )“,

— v článku 3 ods. 5 a v úvodnej časti článku 5 ods. 1 vypustenie počiatočných slov „Členské štáty zabezpečia, aby ich“,

— v článku 5 ods. 1 písm. g) vypustenie záverečných slov „príslušným orgánom vysielajúcich členských štátov“.

2. V článku 3 ods. 1 by malo byť pridanie slova „pôsobiacimi“ označené šípkami na úpravu.

3. (Netýka sa slovenskej verzie.)

4. (Netýka sa slovenskej verzie.)

5. V článku 13 by sa mal odkaz na prílohu I upraviť tak, aby odkazoval na prílohu II.

6. V prílohe, ktorá obsahuje tabuľku zhody, by sa číslo prílohy, ktoré bolo chybne označené ako „VII“ malo opraviť na „II“.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v tomto návrhu. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby    vedúci právneho servisu  generálny riaditeľ

(1)

Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vytvorenie európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Dátum predloženia EP

17.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

5.7.2018

 

 

 

Bez predloženia stanovísk

       dátum rozhodnutia

AFET

20.6.2018

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

11

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

29.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne oznámenie