Procedură : 2018/0130(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0042/2019

Texte depuse :

A8-0042/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.16

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0236

RAPORT     ***I
PDF 173kWORD 56k
29.1.2019
PE 626.842v02-00 A8-0042/2019

referitor la propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță

(COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Karima Delli

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță

(COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0275),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0195/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0042/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 96/53/CE

Articolul 9a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Alineatul (1) se aplică de la [XXX] [OP: a se introduce data: 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii].

(3)  Alineatul (1) se aplică de la [XXX] [OP: a se introduce data: 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii].

(1)

  JO C


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță

Referințe

COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)

Data prezentării la PE

17.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Karima Delli

21.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

15.10.2018

10.1.2019

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

Data depunerii

29.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Daniela Aiuto

1

0

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 februarie 2019Notă juridică