Postopek : 2018/0130(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0042/2019

Predložena besedila :

A8-0042/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0236

POROČILO     ***I
PDF 174kWORD 55k
29.1.2019
PE 626.842v02-00 A8-0042/2019

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost

(COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Karima Delli

PR_COD_1amCom

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost

(COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0275),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0195/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0042/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlogu sklepa

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 96/53/ES

Člen 9a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Odstavek 1 se uporablja od [XXX] [UP: vstavite datum 4 mesece po začetku veljavnosti tega sklepa].

(3)  Odstavek 1 se uporablja od [XXX] [UP: vstavite datum 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa].

(1)

  UL C


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Rok za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost

Referenčni dokumenti

COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)

Datum predložitve EP

17.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Karima Delli

21.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

15.10.2018

10.1.2019

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), João Pimenta Lopes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

Datum predložitve

29.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Daniela Aiuto

1

0

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. februar 2019Pravno obvestilo