Postup : 2018/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0043/2019

Předložené texty :

A8-0043/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

ZPRÁVA     ***I
PDF 1180kWORD 524k
29.1.2019
PE 626.671v02-00 A8-0043/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Andrey Novakov, Constanze Krehl

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0375),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 177 a čl. 322 odst. 1 písm. a) a článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0230/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... (1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ..., (2),

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 25. října 2018(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Rozpočtového výboru, postoj ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro rozpočtovou kontrolu, stanovisko Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a postoj ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0043/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) stanoví, že za účelem posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti se Unie má zaměřit na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, přičemž zvláštní pozornost má být věnována venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami. Článek 175 SFEU požaduje, aby Unie podporovala dosahování těchto cílů činností, kterou provádí prostřednictvím orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropské investiční banky a jiných nástrojů. Článek 322 SFEU stanoví základ pro přijímání finančních pravidel stanovících podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho auditu a pravidel pro kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací.

(1)  Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) stanoví, že za účelem posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti se Unie má zaměřit na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, přičemž zvláštní pozornost má být věnována venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami. Tyto regiony mají prospěch zejména z politiky soudržnosti. Článek 175 SFEU požaduje, aby Unie podporovala dosahování těchto cílů činností, kterou provádí prostřednictvím orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropské investiční banky a jiných nástrojů. Článek 322 SFEU stanoví základ pro přijímání finančních pravidel stanovících podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho auditu a pravidel pro kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Pro budoucnost Evropské unie a jejích občanů je důležité, aby politika soudržnosti zůstala i nadále hlavní investiční politikou Unie, přičemž její financování v období 2021–2027 by mělo zůstat alespoň na stejné úrovni jako v programovém období 2014–2020. Nové financování dalších oblastí činnosti nebo programů Unie by nemělo být na úkor Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus nebo Fondu soudržnosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Pro další rozvoj koordinovaného a harmonizovaného provádění fondů Unie se sdíleným řízením, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti, opatření financovaných pod sdíleným řízením v Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF), Azylového a migračního fondu (AMIF), Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a Fondu pro integrovanou správu hranic (BMVI), by měla být pro všechny tyto fondy (dále jen „fondy“) přijata finanční pravidla na základě článku 322 SFEU, která jasně stanoví oblast působnosti příslušných ustanovení. Kromě toho by měla být na základě článku 177 SFEU stanovena společná ustanovení, která by se týkala pravidel specifických pro jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti a ENRF.

(2)  Pro další rozvoj koordinovaného a harmonizovaného provádění fondů Unie se sdíleným řízením, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), opatření financovaných pod sdíleným řízením v Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF), Azylového a migračního fondu (AMIF), Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a Fondu pro integrovanou správu hranic (BMVI), by měla být pro všechny tyto fondy (dále jen „fondy“) přijata finanční pravidla na základě článku 322 SFEU, která jasně stanoví oblast působnosti příslušných ustanovení. Kromě toho by měla být na základě článku 177 SFEU stanovena společná ustanovení, která by se týkala pravidel specifických pro jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti, EZFRV a ENRF.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony by měly požívat zvláštních opatření a dodatečného financování podle článku 349 SFEU a článku 2 Protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.

(4)  Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony by měly požívat zvláštních opatření a dodatečného financování podle článku 349 SFEU a článku 2 Protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994, aby byly schopny řešit specifická znevýhodnění spojená s jejich zeměpisnou polohou.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Při provádění fondů by měly být dodržovány horizontální zásady podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o EU, s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 této úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností, o prosazování rovnosti žen a mužů a o systematické zohledňování genderových aspektů a měly by bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu musí být operace ve prospěch podniků v souladu s pravidly Unie v oblasti státní podpory, jak jsou stanovena v článcích 107 a 108 SFEU.

(5)  Při provádění fondů by měly být dodržovány horizontální zásady podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o EU, s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech dítěte a Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 této úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. V tomto kontextu by měly být fondy čerpány způsobem, který podporuje deinstitucionalizaci a komunitní péči. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností, o prosazování rovnosti žen a mužů a o systematické zohledňování genderových aspektů a měly by bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace nebo vyloučení, či podpůrnou infrastrukturu, která je nepřístupná pro osoby se zdravotním postižením. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“ a závazků přijatých v rámci Pařížské dohody. V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu musí být operace ve prospěch podniků v souladu s pravidly Unie v oblasti státní podpory, jak jsou stanovena v článcích 107 a 108 SFEU. Jednou z největších výzev EU je chudoba. Fondy by proto měly přispívat k jejímu vymýcení. Měly by rovněž přispívat k plnění závazku Unie a jejích členských států k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj budou fondy přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu.

(9)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj budou fondy přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 30 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Nedílnou součástí tvorby a provádění programů by měly být mechanismy na ochranu klimatu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Vzhledem k dopadu migračních toků z třetích zemí by měla politika soudržnosti přispívat k integračním procesům, zejména poskytováním infrastrukturní podpory městům a místním a regionálním orgánům, které jsou v první linii a více se zapojují do provádění integračních politik.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Část rozpočtu Unie přidělená fondům by měla být Komisí prováděna v rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí členské státy, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) [číslo nového finančního nařízení]12 (dále jen „finanční nařízení“). Proto by při provádění fondů pod sdíleným řízením měla Komise a členské státy dodržovat zásady uvedené ve finančním nařízení, například zásadu řádného finančního řízení a nediskriminace.

(10)  Část rozpočtu Unie přidělená fondům by měla být Komisí prováděna v rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí členské státy, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) [číslo nového finančního nařízení]12 (dále jen „finanční nařízení“). Proto by při provádění fondů pod sdíleným řízením měla Komise a členské státy dodržovat zásady uvedené ve finančním nařízení, například zásadu řádného finančního řízení a nediskriminace. Za přípravu a provádění programů by měly být odpovědné členské státy. Jejich příprava a provádění by měly probíhat na příslušné územní úrovni v souladu s institucionálním, právním a finančním rámcem členských států prostřednictvím subjektů, které pro tyto účely určí. Členské státy by měly upustit od zavádění dalších pravidel, která příjemcům znesnadňují využívání fondů.

__________________

__________________

12 Úř. věst. L […], […], s. […].

12 Úř. věst. L […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Zásada partnerství je klíčovým prvkem při provádění fondů, vychází z přístupu víceúrovňové správy a zajišťuje zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů. Aby byla zajištěna kontinuita v organizaci partnerství, mělo by se nadále používat nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201413.

(11)  Zásada partnerství je klíčovým prvkem při provádění fondů, vychází z přístupu víceúrovňové správy a zajišťuje zapojení regionálních, místních a dalších veřejných orgánů, občanské společnosti a sociálních partnerů. Aby byla zajištěna kontinuita v organizaci partnerství, měla by být Komise zmocněna ke změně a úpravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201413.

__________________

__________________

13 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Na úrovni Unie je rámcem pro určování priorit reforem jednotlivých států a sledování jejich provádění evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Členské státy vypracovávají na podporu těchto priorit reforem své vlastní vnitrostátní víceleté investiční strategie. Tyto strategie by měly být předkládány souběžně s každoročními národními programy reforem jakožto prostředek, jak vymezit a koordinovat prioritní projekty pro investice, jež mají být podpořeny vnitrostátními finančními prostředky a prostředky Unie. Měly by rovněž sloužit k využívání finančních prostředků Unie soudržným způsobem a k maximalizaci přidané hodnoty finanční podpory, která bude poskytnuta zejména z fondů, evropské funkce investiční stabilizace a fondu InvestEU.

vypouští se

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Členské státy by měly určit, jak jsou při přípravě programových dokumentů zohledňována příslušná doporučení pro jednotlivé země přijatá podle čl. 121 odst. 2 SFEU a příslušná doporučení Rady přijatá podle čl. 148 odst. 4 SFEU. Během programového období 2021–2027 (dále jen „programové období“) by členské státy měly pravidelně informovat monitorovací výbor a Komisi o pokroku při provádění programů na podporu doporučení pro jednotlivé země. Během přezkumu v polovině období by členské státy měly mimo jiné zvážit potřebu změn programu tak, aby zohledňoval příslušná doporučení pro jednotlivé země přijatá nebo změněná po zahájení programového období.

(13)  Členské státy by měly při přípravě programových dokumentů zohlednit příslušná doporučení pro jednotlivé země přijatá podle čl. 121 odst. 2 SFEU a příslušná doporučení Rady přijatá podle čl. 148 odst. 4 SFEU, pokud jsou v souladu s cíli daného programu. Během programového období 2021–2027 (dále jen „programové období“) by členské státy měly pravidelně informovat monitorovací výbor a Komisi o pokroku při provádění programů na podporu doporučení pro jednotlivé země a evropského pilíře sociálních práv. Během přezkumu v polovině období by členské státy měly mimo jiné zvážit potřebu změn programu tak, aby zohledňoval příslušná doporučení pro jednotlivé země přijatá nebo změněná po zahájení programového období.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Členské státy by měly zohlednit obsah svých návrhů vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, které mají být vypracovány podle nařízení o správě energetické unie14, a výsledek procesu, který vyústil v doporučení Unie týkající se těchto plánů, u svých programů i finančních potřeb na investice do nízkouhlíkových technologií.

(14)  Členské státy by měly zohlednit obsah svých návrhů vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, které mají být vypracovány podle nařízení o správě energetické unie14, a výsledek procesu, který vyústil v doporučení Unie týkající se těchto plánů, u svých programů, mimo jiné v rámci přezkumu v polovině období, i finančních potřeb na investice do nízkouhlíkových technologií.

__________________

__________________

14 [Nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 – 2016/0375 (COD)].

14 [Nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 – 2016/0375 (COD)].

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Dohoda o partnerství vypracovaná každým členským státem by měla představovat strategický dokument, kterým se budou řídit jednání o koncepci programů mezi Komisí a dotčeným členským státem. Aby se snížila administrativní zátěž, nemělo by být během programového období nutné dohody o partnerství měnit. Aby se usnadnilo programování a zabránilo se překrývání obsahu programových dokumentů, mohou být dohody o partnerství zahrnuty jako součást programu.

(15)  Dohoda o partnerství vypracovaná každým členským státem by měla představovat strategický dokument, kterým se budou řídit jednání o koncepci programů mezi Komisí a dotčeným členským státem. Aby se snížila administrativní zátěž, nemělo by být během programového období nutné dohody o partnerství měnit. Aby se usnadnilo programování a zabránilo se překrývání obsahu programových dokumentů, mělo by být možné zahrnout dohody o partnerství jako součást programu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Každý členský stát by měl mít možnost přispívat do fondu InvestEU za účelem poskytnutí rozpočtových záruk pro investice v daném členském státě.

(16)  Každý členský stát by mohl mít možnost přispívat do fondu InvestEU za účelem poskytnutí rozpočtových záruk pro investice v daném členském státě, a to za určitých podmínek uvedených v článku 10 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Aby se zajistily nezbytné předpoklady pro účinné a efektivní využívání podpory Unie poskytované prostřednictvím fondů, měl by být vytvořen omezený seznam základních podmínek a stručný a vyčerpávající soubor objektivních kritérií pro jejich posuzování. Každá základní podmínka by měla být vázána na specifický cíl a měla by se automaticky použít, pokud bude daný specifický cíl vybrán k podpoře. Pokud uvedené podmínky nejsou splněny, neměly by být výdaje související s operacemi v rámci souvisejících specifických cílů zahrnuty do žádostí o platby. V zájmu zachování příznivého investičního rámce by se mělo pravidelně sledovat průběžné plnění základních podmínek. Je rovněž důležité zajistit, aby operace vybrané pro podporu byly prováděny v souladu se zavedenými strategiemi a plánovacími dokumenty, aby splňovaly základní podmínky, a tím zajistit, že všechny spolufinancované operace budou v souladu s rámcem politiky Unie.

(17)  Aby se zajistily nezbytné předpoklady pro inkluzivní, nediskriminační, účinné a efektivní využívání podpory Unie poskytované prostřednictvím fondů, měl by být vytvořen omezený seznam základních podmínek a stručný a vyčerpávající soubor objektivních kritérií pro jejich posuzování. Každá základní podmínka by měla být vázána na specifický cíl a měla by se automaticky použít, pokud bude daný specifický cíl vybrán k podpoře. Pokud uvedené podmínky nejsou splněny, neměly by být výdaje související s operacemi v rámci souvisejících specifických cílů zahrnuty do žádostí o platby. V zájmu zachování příznivého investičního rámce by se mělo pravidelně sledovat průběžné plnění základních podmínek. Je rovněž důležité zajistit, aby operace vybrané pro podporu byly prováděny v souladu se zavedenými strategiemi a plánovacími dokumenty, aby splňovaly základní podmínky, a tím zajistit, že všechny spolufinancované operace budou v souladu s rámcem politiky Unie.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Členské státy by měly pro každý program vytvořit výkonnostní rámec, který bude zahrnovat všechny ukazatele, milníky a cíle pro monitorování, podávání zpráv a hodnocení výkonnosti programu.

(18)  Členské státy by měly pro každý program vytvořit výkonnostní rámec, který bude zahrnovat všechny ukazatele, milníky a cíle pro monitorování, podávání zpráv a hodnocení výkonnosti programu. To by mělo umožnit, aby výběr projektů a jejich hodnocení byly zaměřeny na výsledky.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Členský stát by měl provést přezkum v polovině období pro každý program podporovaný z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti. Uvedený přezkum by měl zajistit plnohodnotnou úpravu programů na základě jejich výkonnosti a současně vytvořit příležitost k zohlednění nových úkolů a příslušných doporučení pro jednotlivé země vydaných v roce 2024. Souběžně by Komise v roce 2024 měla, společně s technickou úpravou na rok 2025, přezkoumat celkové příděly všech členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst politiky soudržnosti na roky 2025, 2026 a 2027 a uplatnit metodu přidělování stanovenou v příslušném základním právním aktu. Uvedený přezkum by měl společně s výsledky přezkumu v polovině období vést ke změnám programů spočívajícím v úpravě finančních přídělů pro roky 2025, 2026 a 2027.

(19)  Členský stát by měl provést přezkum v polovině období pro každý program podporovaný z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti. Uvedený přezkum by měl zajistit plnohodnotnou úpravu programů na základě jejich výkonnosti a současně vytvořit příležitost k zohlednění nových úkolů a příslušných doporučení pro jednotlivé země vydaných v roce 2024 a pokroku při provádění vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a evropského pilíře sociálních práv. Zohledněny by měly být i demografické výzvy. Souběžně by Komise v roce 2024 měla, společně s technickou úpravou na rok 2025, přezkoumat celkové příděly všech členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst politiky soudržnosti na roky 2025, 2026 a 2027 a uplatnit metodu přidělování stanovenou v příslušném základním právním aktu. Uvedený přezkum by měl společně s výsledky přezkumu v polovině období vést ke změnám programů spočívajícím v úpravě finančních přídělů pro roky 2025, 2026 a 2027.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Měly by být dále upřesněny mechanismy zajišťující vazbu mezi politikami financování Unie a správou ekonomických záležitostí Unie, přičemž Komise bude mít možnost předložit Radě návrh na pozastavení všech nebo některých závazků v rámci jednoho nebo více programů dotčeného členského státu, pokud uvedený členský stát nepřijme v souvislosti s procesem správy ekonomických záležitostí účinná opatření. Aby se zajistilo jednotné provádění, a s ohledem na význam finančních dopadů zaváděných opatření by měly být svěřeny prováděcí pravomoci Radě, která by měla jednat na základě návrhu Komise. Aby se usnadnilo přijímání rozhodnutí, jež jsou nezbytná k zajištění účinných opatření v souvislosti se správou ekonomických záležitostí, mělo by se hlasovat obrácenou kvalifikovanou většinou.

(20)  Měly by být dále upřesněny mechanismy zajišťující vazbu mezi politikami financování Unie a správou ekonomických záležitostí Unie, přičemž Komise bude mít možnost předložit Radě návrh na pozastavení všech nebo některých závazků v rámci jednoho nebo více programů dotčeného členského státu, pokud uvedený členský stát nepřijme v souvislosti s procesem správy ekonomických záležitostí účinná opatření. Aby se zajistilo jednotné provádění, a s ohledem na význam finančních dopadů zaváděných opatření by měly být svěřeny prováděcí pravomoci Radě, která by měla jednat na základě návrhu Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem. Aby se usnadnilo přijímání rozhodnutí, jež jsou nezbytná k zajištění účinných opatření v souvislosti se správou ekonomických záležitostí, mělo by se hlasovat obrácenou kvalifikovanou většinou.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Členské státy by v rámci stávajícího Paktu o stabilitě a růstu mohly v řádně odůvodněných případech předložit žádost o flexibilitu pro veřejné nebo rovnocenné strukturální výdaje podporované veřejnou správou prostřednictvím spolufinancování investic aktivovaných v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Komise by měla stanovit fiskální úpravy v rámci preventivní nebo nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu po pečlivém zvážení příslušné žádosti.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Velké projekty zaujímají významný podíl na financování Unie a často mají klíčový význam pro plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Proto je odůvodněné, aby operace přesahující určitou mezní hodnotu nadále podléhaly zvláštním schvalovacím postupům podle tohoto nařízení. Mezní hodnota by měla být stanovena v souvislosti s celkovými způsobilými náklady po zohlednění očekávaných čistých příjmů. K zajištění jednoznačnosti je vhodné pro tento účel vymezit obsah žádosti velkého projektu. Žádost by měla obsahovat nezbytné informace, které poskytnou dostatečné ujištění o tom, že finanční příspěvek z fondů nebude mít za následek podstatnou ztrátu pracovních míst ve stávajících výrobních lokalitách v Unii. Členský stát by měl poskytnout veškeré nezbytné informace a Komise by měla velký projekt ohodnotit, aby určila, zda je požadovaný finanční příspěvek odůvodněný.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Aby se posílil integrovaný přístup k územnímu rozvoji, měly by investice v podobě územních nástrojů, například integrované územní investice, komunitně vedený místní rozvoj nebo jakýkoli jiný územní nástroj v rámci cíle politiky „Evropa bližší občanům“, který podporuje iniciativy vyvíjené členským státem pro investice naplánované z EFRR, vycházet ze strategií územního a místního rozvoje. Pro účely integrovaných územních investic a územních nástrojů vytvářených členskými státy by měly být stanoveny minimální požadavky na obsah územních strategií. Uvedené územní strategie by měly být vytvářeny a schvalovány v rámci odpovědnosti příslušných orgánů nebo subjektů. Aby se zajistilo zapojení příslušných orgánů nebo subjektů do provádění územních strategií, měly by být uvedené orgány nebo subjekty odpovědné za výběr operací, které budou podpořeny, nebo by měly být do tohoto výběru zapojeny.

(23)  Aby se posílil integrovaný přístup k územnímu rozvoji, měly by investice v podobě územních nástrojů, například integrované územní investice, komunitně vedený místní rozvoj (v rámci EZFRV označovaný jako „LEADER“) nebo jakýkoli jiný územní nástroj v rámci cíle politiky „Evropa bližší občanům“, který podporuje iniciativy vyvíjené členským státem pro investice naplánované z EFRR, vycházet ze strategií územního a místního rozvoje. Totéž by mělo platit pro související iniciativy, jako jsou „inteligentní vesnice“. Pro účely integrovaných územních investic a územních nástrojů vytvářených členskými státy by měly být stanoveny minimální požadavky na obsah územních strategií. Uvedené územní strategie by měly být vytvářeny a schvalovány v rámci odpovědnosti příslušných orgánů nebo subjektů. Aby se zajistilo zapojení příslušných orgánů nebo subjektů do provádění územních strategií, měly by být uvedené orgány nebo subjekty odpovědné za výběr operací, které budou podpořeny, nebo by měly být do tohoto výběru zapojeny.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Pro lepší mobilizaci potenciálu na místní úrovni je nezbytné posílit a usnadnit komunitně vedený místní rozvoj. Ten by měl zohledňovat místní potřeby a potenciál i příslušné sociokulturní charakteristiky a měl by zajišťovat strukturální změny, budovat kapacity komunit a stimulovat inovace. Měla by být posílena úzká spolupráce a integrované využívání fondů pro provádění strategií místního rozvoje. Měla by platit základní zásada, že místní akční skupiny zastupující zájmy komunity budou odpovědné za koncepci a provádění strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Aby se zjednodušila koordinovaná podpora strategií komunitně vedeného místního rozvoje z různých fondů i jejich provádění, je třeba usnadnit využívání přístupu s hlavním fondem.

(24)  Pro lepší mobilizaci potenciálu na místní úrovni je nezbytné posílit a usnadnit komunitně vedený místní rozvoj. Ten by měl zohledňovat místní potřeby a potenciál i příslušné sociokulturní charakteristiky a měl by zajišťovat strukturální změny, budovat komunitní a administrativní kapacity a stimulovat inovace. Měla by být posílena úzká spolupráce a integrované využívání fondů pro provádění strategií místního rozvoje. Měla by platit základní zásada, že místní akční skupiny zastupující zájmy komunity budou odpovědné za koncepci a provádění strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Aby se zjednodušila koordinovaná podpora strategií komunitně vedeného místního rozvoje z různých fondů i jejich provádění, je třeba usnadnit využívání přístupu s hlavním fondem.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Pro snížení administrativní zátěže by měla být technická pomoc z podnětu členského státu prováděna prostřednictvím paušální sazby na základě pokroku při provádění programu. Uvedená technická pomoc může být doplněna cílenými opatřeními pro budování administrativních kapacit na základě metod úhrady nesouvisejících s náklady. Činnosti a výstupy i příslušné platby Unie mohou být dohodnuty v plánu a mohou vést k platbám za výsledky přímo na místě.

(25)  Pro snížení administrativní zátěže by měla být technická pomoc z podnětu členského státu prováděna prostřednictvím paušální sazby na základě pokroku při provádění programu. Uvedená technická pomoc může být doplněna cílenými opatřeními pro budování administrativních kapacit, jako je hodnocení souboru dovedností lidských zdrojů na základě metod úhrady nesouvisejících s náklady. Činnosti a výstupy i příslušné platby Unie mohou být dohodnuty v plánu a mohou vést k platbám za výsledky přímo na místě.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Pro přezkum výkonnosti programů by měl členský stát ustavit monitorovací výbory. V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti by měly být výroční zprávy o provádění nahrazeny každoročním strukturovaným politickým dialogem na základě nejnovějších informací a údajů o provádění programu, které předloží členský stát.

(27)  Pro přezkum výkonnosti programů by měl členský stát ustavit monitorovací výbory tvořené rovněž zástupci občanské společnosti a sociálních partnerů. V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti by měly být výroční zprávy o provádění nahrazeny každoročním strukturovaným politickým dialogem na základě nejnovějších informací a údajů o provádění programu, které předloží členský stát.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201616 je třeba fondy hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků, zároveň však omezovat nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou ve vhodných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků fondů v praxi.

(28)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201616 je třeba fondy hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků, zároveň však omezovat nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou ve vhodných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků fondů v praxi. Je třeba stanovit ukazatele pokud možno zohledňující genderové aspekty.

_________________

_________________

16 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.

16 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Aby se zajistila dostupnost podrobných aktuálních informací o provádění programu, je třeba vyžadovat častější podávání elektronických zpráv obsahujících kvantitativní údaje.

(29)  Aby se zajistila dostupnost podrobných aktuálních informací o provádění programu, je třeba vyžadovat účinné a včasné podávání elektronických zpráv obsahujících kvantitativní údaje.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Za účelem podpory přípravy souvisejících programů a činností v příštím programovém období by Komise měla provést hodnocení fondů v polovině období. Na konci programového období by Komise měla provádět zpětná hodnocení fondů, která by se měla zaměřit na dopad fondů.

(30)  Za účelem podpory přípravy souvisejících programů a činností v příštím programovém období by Komise měla provést hodnocení fondů v polovině období. Na konci programového období by Komise měla provádět zpětná hodnocení fondů, která by se měla zaměřit na dopad fondů. Výsledky těchto hodnocení by měly být zveřejněny.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Pokud jde o granty poskytnuté příjemcům, měly by členské státy stále více využívat zjednodušeného vykazování nákladů. Finanční limit pro povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů by měl být vázán na celkové náklady na operaci, aby se zajistil stejný přístup ke všem operacím pod limitem bez ohledu na to, zda je podpora veřejná nebo soukromá.

(34)  Pokud jde o granty poskytnuté příjemcům, měly by členské státy stále více využívat zjednodušeného vykazování nákladů. Finanční limit pro povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů by měl být vázán na celkové náklady na operaci, aby se zajistil stejný přístup ke všem operacím pod limitem bez ohledu na to, zda je podpora veřejná nebo soukromá. Pokud má členský stát v úmyslu navrhnout využití zjednodušeného vykazování nákladů, měl by tento krok konzultovat s monitorovacím výborem.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  V zájmu optimalizace využívání spolufinancovaných investic do ochrany životního prostředí by měla být zajištěna součinnost s programem LIFE pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu, zejména prostřednictvím strategických integrovaných projektů LIFE a strategických projektů na ochranu přírody.

(36)  V zájmu optimalizace využívání spolufinancovaných investic do ochrany životního prostředí by měla být zajištěna součinnost s programem LIFE pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu, zejména prostřednictvím strategických integrovaných projektů LIFE, strategických projektů na ochranu přírody a projektů financovaných v rámci programu Horizont Evropa a dalších unijních programů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Aby byla zajištěna účinnost, spravedlnost a trvale udržitelný dopad fondů, měla by být přijata ustanovení, která zaručí, že investice do infrastruktury nebo produktivní investice budou mít dlouhou životnost, a zabrání tomu, aby se fondy využívaly k získání nepatřičných výhod. Řídicí orgány by měly věnovat zvláštní pozornost tomu, aby při výběru operací nepodporovaly přemisťování a aby se částky neoprávněně vyplacené na operace, které nesplňují požadavek na trvalost, považovaly za nesrovnalosti.

(38)  Aby byla zajištěna inkluzivnost, účinnost, spravedlnost a trvale udržitelný dopad fondů, měla by být přijata ustanovení, která zaručí, že investice do infrastruktury nebo produktivní investice nebudou diskriminační a že budou mít dlouhou životnost, a zabrání tomu, aby se fondy využívaly k získání nepatřičných výhod. Řídicí orgány by měly věnovat zvláštní pozornost tomu, aby při výběru operací nepodporovaly přemisťování a aby se částky neoprávněně vyplacené na operace, které nesplňují požadavek na trvalost, považovaly za nesrovnalosti.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  S cílem maximálně zúročit investice, které jsou zcela či částečně financovány z rozpočtu Unie, by se mělo usilovat o součinnost zejména mezi fondy a přímo řízenými nástroji, včetně nástroje pro provádění reforem. K dosažení této součinnosti by měly sloužit klíčové mechanismy, konkrétně uznávání paušálních sazeb pro způsobilé náklady programu Horizont Evropa v případě podobných operací a možnost kombinovat financování z různých nástrojů Unie v rámci téže operace, aniž by docházelo ke dvojímu financování. Toto nařízení by proto mělo stanovit pravidla pro doplňkové financování z fondů.

(40)  S cílem maximálně zúročit investice, které jsou zcela či částečně financovány z rozpočtu Unie, by se mělo usilovat o součinnost zejména mezi fondy a přímo řízenými nástroji, včetně nástroje pro provádění reforem. Koordinace této politiky by měla podporovat snadno uplatnitelné mechanismy a mnohoúrovňovou správu. K dosažení této součinnosti by měly sloužit klíčové mechanismy, konkrétně uznávání paušálních sazeb pro způsobilé náklady programu Horizont Evropa v případě podobných operací a možnost kombinovat financování z různých nástrojů Unie v rámci téže operace, aniž by docházelo ke dvojímu financování. Toto nařízení by proto mělo stanovit pravidla pro doplňkové financování z fondů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a)  Řídicí orgány měly mít možnost uplatňovat finanční nástroje přímým zadáváním zakázek skupině EIB, vnitrostátním podpůrným bankám a mezinárodním finančním institucím.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Při plném dodržování platných pravidel pro státní podporu a zadávání veřejných zakázek, která byla objasněna již během programového období 2014–2020, by řídicí orgány měly mít možnost rozhodnout o nejvhodnějších variantách pro provádění finančních nástrojů, aby byly schopny řešit konkrétní potřeby cílových regionů.

(44)  Při plném dodržování platných pravidel pro státní podporu a zadávání veřejných zakázek, která byla objasněna již během programového období 2014–2020, by řídicí orgány měly mít možnost rozhodnout o nejvhodnějších variantách pro provádění finančních nástrojů, aby byly schopny řešit konkrétní potřeby cílových regionů. V tomto rámci by měla Komise ve spolupráci s Evropským účetním dvorem vydat doporučení pro auditory, řídící orgány a příjemce týkající se posuzování souladu s pravidly státní podpory a vytváření režimů státní podpory.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(45a)  Aby se zvýšila odpovědnost a transparentnost, měla by Komise zajistit systém pro vyřizování stížností, který bude přístupný všem občanům a zúčastněným subjektům ve všech fázích přípravy a provádění programů včetně monitorování a hodnocení.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Aby se usnadnil rychlý začátek provádění programu, mělo by se zjednodušit převzetí prováděcích opatření z předchozího programového období. S patřičnými úpravami podle potřeby by se mělo zachovat využívání počítačového systému, který již byl zaveden v předchozím programovém období, pokud nebude nutná nová technologie.

(46)  Aby se usnadnil rychlý začátek provádění programu, mělo by se pokud možno zjednodušit převzetí prováděcích opatření, včetně administrativních a IT systémů, z předchozího programového období. S patřičnými úpravami podle potřeby by se mělo zachovat využívání počítačového systému, který již byl zaveden v předchozím programovém období, pokud nebude nutná nová technologie.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(48a)  V zájmu účinného využívání fondů by měla být podpora EIB na požádání k dispozici všem členským státům. Zahrnovat by mohla budování kapacit, podporu identifikace, přípravy a provádění projektu, jakož i poradenství ohledně finančních nástrojů a investičních platforem.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50)  Aby se zajistila vhodná rovnováha mezi účinným a efektivním prováděním fondů a souvisejícími administrativními náklady a zátěží, měla by četnost, rozsah a působnost řídicích kontrol vycházet z posouzení rizik, které zohlední faktory, jako například druh prováděné operace, příjemce a úroveň rizik identifikovaných při předchozích řídicích kontrolách a auditech.

(50)  Aby se zajistila vhodná rovnováha mezi účinným a efektivním prováděním fondů a souvisejícími administrativními náklady a zátěží, měla by četnost, rozsah a působnost řídicích kontrol vycházet z posouzení rizik, které zohlední faktory, jako například druh prováděné operace, složitost a počet operací, příjemce a úroveň rizik identifikovaných při předchozích řídicích kontrolách a auditech. Opatření v oblasti řízení a kontroly fondů by měla být úměrná míře rizika pro rozpočet Unie.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58)  Členské státy by rovněž měly předcházet veškerým nesrovnalostem včetně podvodů ze strany příjemců, odhalovat je a účinně je odstraňovat. Kromě toho v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/201318 a nařízeními (Euratom, ES) č. 2988/9519 a (ES) č. 2185/9620 může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/193921 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a další trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici (EU) 2017/137122 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby veškeré osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie, plně spolupracovaly při ochraně finančních zájmů Unie, udělily nezbytná práva a přístup ke Komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) a zajistily, aby veškeré třetí strany podílející se na provádění fondů Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy by měly podat Komisi zprávu o zjištěných nesrovnalostech, včetně podvodů, a o následných opatřeních, jakož i o opatřeních navazujících na vyšetřování úřadu OLAF.

(58)  Členské státy by rovněž měly předcházet veškerým nesrovnalostem včetně podvodů ze strany příjemců, odhalovat je a účinně je odstraňovat. Kromě toho v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/201318 a nařízeními (Euratom, ES) č. 2988/9519 a (ES) č. 2185/9620 může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/193921 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a další trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici (EU) 2017/137122 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby veškeré osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie, plně spolupracovaly při ochraně finančních zájmů Unie, udělily nezbytná práva a přístup ke Komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) a zajistily, aby veškeré třetí strany podílející se na provádění fondů Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy by měly podat Komisi podrobnou zprávu o zjištěných nesrovnalostech, včetně podvodů, a o následných opatřeních, jakož i o opatřeních navazujících na vyšetřování úřadu OLAF. Členské státy, které se neúčastní posílené spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce, by měly podávat Komisi zprávy o rozhodnutích přijatých vnitrostátními orgány činnými v trestním řízení v souvislosti se zjištěnými nedostatky, jež mají vliv na rozpočet Unie.

__________________

__________________

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

20 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

21 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(61)  Pro určování regionů a oblastí, jež jsou způsobilé k poskytnutí podpory z fondů, by se měla stanovit objektivní kritéria. Za tímto účelem by mělo být určení těchto regionů a oblastí na úrovni Unie založeno na společném systému třídění regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323, ve znění nařízení Komise (EU) č. 868/201424.

(61)  Pro určování regionů a oblastí, jež jsou způsobilé k poskytnutí podpory z fondů, by se měla stanovit objektivní kritéria. Za tímto účelem by mělo být určení těchto regionů a oblastí na úrovni Unie založeno na společném systému třídění regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2016/206624.

__________________

__________________

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

24 Nařízení Komise (EU) č. 868/2014 ze dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 241, 13.8.2014, s. 1).

24 Nařízení Komise (EU) č. 2066/2016 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 322, 29.11.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(62)  Aby bylo možné určit přiměřený finanční rámec pro EFRR, ESF+ a Fond soudržnosti, měla by Komise stanovit orientační roční rozpis dostupných přídělů podle jednotlivých členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, společně se seznamem způsobilých regionů, a rozpis přídělů pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg). Jelikož by příděly jednotlivých členských států měly být stanoveny na základě statistických údajů a prognóz dostupných v roce 2018, a s ohledem na nejistoty při prognózování, měla by Komise na základě nejnovějších statistik dostupných v dané době přezkoumat celkové příděly všech členských států v roce 2024 a měla by tyto příděly na roky 2025 až 2027 upravit, pokud bude kumulativní rozdíl činit více než +/– 5 %, aby byly ve změnách programů zároveň zohledněny výsledky přezkumu v polovině období a provedení technických úprav.

(62)  Aby bylo možné určit přiměřený finanční rámec pro EFRR, ESF+, EZFRV, ENRF a Fond soudržnosti, měla by Komise stanovit orientační roční rozpis dostupných přídělů podle jednotlivých členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, společně se seznamem způsobilých regionů, a rozpis přídělů pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg). Jelikož by příděly jednotlivých členských států měly být stanoveny na základě statistických údajů a prognóz dostupných v roce 2018, a s ohledem na nejistoty při prognózování, měla by Komise na základě nejnovějších statistik dostupných v dané době přezkoumat celkové příděly všech členských států v roce 2024 a měla by tyto příděly na roky 2025 až 2027 upravit, pokud bude kumulativní rozdíl činit více než +/– 5 %, aby byly ve změnách programů zároveň zohledněny výsledky přezkumu v polovině období a provedení technických úprav.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(63)  Projekty transevropských dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy]25 budou nadále financovány z Fondu soudržnosti prostřednictvím sdíleného řízení i přímého provádění v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Na základě úspěšného přístupu v programovém období 2014–2020 by pro tento účel měla být do Nástroje pro propojení Evropy převedena částka 10 000 000 000 EUR z Fondu soudržnosti.

(63)  Projekty transevropských dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy]25 budou nadále financovány z Fondu soudržnosti prostřednictvím sdíleného řízení i přímého provádění v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Na základě úspěšného přístupu v programovém období 2014–2020 by pro tento účel měla být do Nástroje pro propojení Evropy převedena částka 4 000 000 000 EUR z Fondu soudržnosti.

__________________

__________________

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne […] o [Nástroji pro propojení Evropy] (Úř. věst. L […], […], s. […]).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne […] o [Nástroji pro propojení Evropy] (Úř. věst. L […], […], s. […]).

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(64)  Určitá výše prostředků z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti by měla být přidělena na Evropskou městskou iniciativu, která by se měla provádět pod přímým nebo nepřímým řízením Komise.

(64)  Určitá výše prostředků z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti by měla být přidělena na Evropskou městskou iniciativu, která by se měla provádět pod přímým nebo nepřímým řízením Komise. V budoucnu je nutné další uvážení zvláštní podpory poskytované znevýhodněným regionům a komunitám.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 65 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(65a)  S ohledem na výzvy, s nimiž se potýkají regiony se středními příjmy, jak jsou popsány v sedmé zprávě o soudržnosti1a (nízký růst ve srovnání s rozvinutými regiony, ale také ve srovnání s méně rozvinutými regiony, přičemž tomuto problému čelí zejména regiony, jejichž HDP na obyvatele je mezi 90 % a 100 % průměru HDP zemí EU-27), by měly „přechodové regiony“ obdržet odpovídající podporu a měly by být definovány jako regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75 % a 100 % průměru HDP zemí EU-27.

 

___________________

 

1a Sedmá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti nazvaná „Můj region, má Evropa, naše budoucnost: sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti“ (COM(2017)0583, 9. října 2017).

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 66 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(66a)  V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie budou některé regiony a členské státy v závislosti na svých geografických a přírodních podmínkách a s ohledem na rozsah vzájemných obchodních vazeb vystaveny důsledkům tohoto kroku více než jiné. Je proto důležité stanovit praktická řešení rovněž v rámci politiky soudržnosti s cílem podpořit dotčené regiony a členské státy poté, co Spojené království z EU vystoupí. Mimoto je třeba navázat trvalou spolupráci zahrnující výměnu informací a osvědčených postupů na úrovni místních a regionálních orgánů nejvíce zasažených regionů a členských států.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(67)  Je nutné stanovit míry spolufinancování v oblasti politiky soudržnosti podle kategorií regionů, aby se zajistilo respektování zásady spolufinancování pomocí vhodné míry vnitrostátní podpory z veřejných nebo soukromých prostředků. Uvedené míry by měly odpovídat úrovni hospodářského rozvoje regionů z hlediska HDP na obyvatele ve vztahu k průměru EU-27.

(67)  Je nutné stanovit míry spolufinancování v oblasti politiky soudržnosti podle kategorií regionů, aby se zajistilo respektování zásady spolufinancování pomocí vhodné míry vnitrostátní podpory z veřejných nebo soukromých prostředků. Uvedené míry by měly odpovídat úrovni hospodářského rozvoje regionů z hlediska HDP na obyvatele ve vztahu k průměru EU-27 a současně zajistit, aby nedocházelo k méně příznivému zacházení kvůli přesunům mezi kategoriemi.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69)  Kromě toho by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o stanovení kritérií pro určení případů nesrovnalostí, které mají být vykázány, definice jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady vztahujícího se na všechny členské státy, jakož i zavedení standardizovaných rutinních metod výběru vzorků.

(69)  Kromě toho by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o změny evropského kodexu chování pro partnerskou spolupráci s cílem přizpůsobit jej tomuto nařízení, stanovení kritérií pro určení případů nesrovnalostí, které mají být vykázány, definice jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady vztahujícího se na všechny členské státy, jakož i zavedení standardizovaných rutinních metod výběru vzorků.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(70)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla se všemi zainteresovanými stranami odpovídající a transparentní konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(73)  Cíle tohoto nařízení, tj. posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost a stanovit společná finanční pravidla pro tu část rozpočtu Unie, která se provádí v rámci sdíleného řízení, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, na jedné straně z důvodu rozsahu rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i nedostatku finančních prostředků členských států a regionů, a na druhé straně proto, že je zapotřebí soudržného prováděcího rámce zahrnujícího několik fondů Unie ve sdíleném řízení. Jelikož uvedených cílů tedy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(73)  Cíle tohoto nařízení, tj. posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost a stanovit společná finanční pravidla pro tu část rozpočtu Unie, která se provádí v rámci sdíleného řízení, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, na jedné straně z důvodu rozsahu rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a konkrétní výzvy, jimž čelí nejvíce znevýhodněné regiony, jakož i nedostatku finančních prostředků členských států a regionů, a na druhé straně proto, že je zapotřebí soudržného prováděcího rámce zahrnujícího několik fondů Unie ve sdíleném řízení. Jelikož uvedených cílů tedy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  finanční pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropský sociální fond plus (dále jen „ESF+“), Fond soudržnosti, Evropský námořní a rybářský fond (dále jen „ENRF“), Azylový a migrační fond (dále jen „AMIF“), Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroj pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“) (dále jen „fondy“);

a)  finanční pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropský sociální fond plus (dále jen „ESF+“), Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“), Evropský námořní a rybářský fond (dále jen „ENRF“), Azylový a migrační fond (dále jen „AMIF“), Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroj pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“) (dále jen „fondy“);

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  společná ustanovení pro EFRR, ESF+, Fond soudržnosti a ENRF.

b)  společná ustanovení pro EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, EZFRV a ENRF.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Následující ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na EZFRV:

 

a)   článek 14 hlavy II;

 

b)  kapitola I a III hlavy III;

 

c)   články 37 a 38 hlavy IV;

 

d)   oddíl I kapitoly II a kapitola III hlavy V;

 

e)   hlavy VI, VII a VIII.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  nařízení (EU) […] (dále jen „nařízení o strategických plánech SZP“) a nařízení (EU) […] (dále jen „horizontální nařízení o SZP“);

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „příslušnými doporučeními pro jednotlivé země“ doporučení Rady přijatá v souladu s čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 SFEU týkající se strukturálních problémů, které je vhodné řešit prostřednictvím víceletých investic, která podle nařízení pro jednotlivé fondy spadají do oblasti působnosti fondů, a příslušná doporučení přijatá v souladu s článkem [XX] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [číslo nového nařízení o správě energetické unie];

(1)  „příslušnými doporučeními pro jednotlivé země“ doporučení Rady přijatá v souladu s čl. 121 odst. 2 a 4 a čl. 148 odst. 4 SFEU týkající se strukturálních problémů, které je vhodné řešit prostřednictvím víceletých investic, která podle nařízení pro jednotlivé fondy spadají do oblasti působnosti fondů, a příslušná doporučení přijatá v souladu s článkem [XX] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [číslo nového nařízení o správě energetické unie];

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  „základní podmínkou“ konkrétní a přesně definovaná podmínka, která má skutečnou souvislost s přímým dopadem na účinné a účelné dosažení specifického cíle programu;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  „programem“ v souvislosti s EZFRV strategické plány SZP uvedené v nařízení (EU) [...] („nařízení o strategických plánech SZP“);

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v souvislosti se systémy státní podpory podnik, který dostává podporu;

c)  v souvislosti se systémy státní podpory subjekt, popřípadě podnik, který dostává podporu, s výjimkou případů, kdy je výše podpory na podnik nižší než 200 000 EUR, a dotčený členský stát se může rozhodnout, že příjemcem je subjekt poskytující podporu, aniž jsou dotčena nařízení Komise (EU) č. 1407/20131a, (EU) č. 1408/20131b a (EU) č. 717/20141c;

 

__________________

 

1a Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1.

 

1b Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 9.

 

1c Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 45.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  „fondem malých projektů“ operace v programu Interreg, jejímž cílem je výběr a provádění projektů omezeného finančního objemu;

(9)  „fondem malých projektů“ operace v programu Interreg, jejímž cílem je výběr a provádění projektů včetně občanských (people-to-people) projektů omezeného finančního objemu;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  „zvláštním fondem“ fond zřízený řídicím orgánem nebo holdingovým fondem za účelem poskytování finančních produktů konečným příjemcům;

(21)  „zvláštním fondem“ fond zřízený řídicím orgánem nebo holdingovým fondem, jehož prostřednictvím poskytují finanční produkty konečným příjemcům;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  zásadou „energetická účinnost v první řadě“ upřednostňování opatření zvyšujících efektivitu poptávky po energii a zásobování energií při rozhodování ohledně energetického plánování, politiky a investic;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  „posouzením klimatické odolnosti“ proces, který zajišťuje, aby byla infrastruktura odolná vůči nepříznivým dopadům klimatu v souladu s vnitrostátními pravidly a pokyny, jsou-li k dispozici, nebo mezinárodně uznávanými normami.

(37)  „posouzením klimatické odolnosti“ proces, který zajišťuje, aby byla infrastruktura odolná vůči nepříznivým dopadům klimatu v souladu s mezinárodně uznávanými normami nebo vnitrostátními pravidly a pokyny, jsou-li k dispozici, aby byla dodržována zásada energetické účinnosti v první řadě a aby byly voleny způsoby snižování emisí a dekarbonizace specifické pro jednotlivá odvětví;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a)  „EIB“ Evropská investiční banka, Evropský investiční fond nebo jakákoli dceřiná společnost Evropské investiční banky.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace;

a)  konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a posílení malých a střední podniků;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b)  zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik;

b)  zelenější, nízkouhlíkový přechod k hospodářství s nulovými emisemi a odolná Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, zmírňování změn klimatu a přizpůsobení se těmto změnám a prevence a řízení rizik;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT;

c)  propojenější Evropa díky zlepšování mobility, včetně udržitelné a inteligentní mobility, a regionálního propojení IKT;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv;

d)  sociálnější a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ.

e)  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje všech regionů, oblastí a místních iniciativ.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy poskytují informace o podpoře plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu s použitím metodiky založené na typech intervence v závislosti na daném fondu. Tato metodika spočívá v přidělení konkrétního koeficientu poskytované podpoře, který odráží rozsah, v jakém tato podpora přispívá k plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti jsou koeficienty přiděleny dimenzím a kódům pro typy intervencí stanoveným v příloze I.

3.  Členské státy v průběhu celého procesu plánování a provádění zajistí posouzení příslušných operací z hlediska klimatu a poskytují informace o podpoře plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu s použitím metodiky založené na typech intervence v závislosti na daném fondu. Tato metodika spočívá v přidělení konkrétního koeficientu poskytované podpoře, který odráží rozsah, v jakém tato podpora přispívá k plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti jsou koeficienty přiděleny dimenzím a kódům pro typy intervencí stanoveným v příloze I.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy a Komise zajistí koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi fondy a jinými nástroji Unie, jako je program na podporu reforem, včetně nástroje pro provádění reforem a nástroje pro technickou podporu. Optimalizují mechanismy koordinace mezi odpovědnými subjekty za účelem zabránění zdvojování úsilí během plánování a provádění.

4.  V souladu se svými příslušnými kompetencemi a se zásadou subsidiarity a víceúrovňové správy zajistí členské státy a Komise koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi fondy a jinými nástroji Unie, jako je program na podporu reforem, včetně nástroje pro provádění reforem a nástroje pro technickou podporu. Optimalizují mechanismy koordinace mezi odpovědnými subjekty, které zabrání zdvojování úsilí během plánování a provádění.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy a Komise zajistí soulad s příslušnými pravidly státní podpory.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy a Komise plní rozpočet Unie přidělený fondům v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem [63] nařízení (EU, Euratom) [číslo nového finančního nařízení] (dále jen „finanční nařízení“).

1.  Členské státy, v souladu se svým institucionálním a právním rámcem, a Komise plní rozpočet Unie přidělený fondům v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem [63] nařízení (EU, Euratom) [číslo nového finančního nařízení] (dále jen „finanční nařízení“).

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částku podpory z Fondu soudržnosti převedenou na Nástroj pro propojení Evropy, Evropskou městskou iniciativu, meziregionální investiční inovace, částku podpory převedenou z ESF+ na nadnárodní spolupráci, částky přidělené na InvestEU37 a technickou pomoc z podnětu Komise však Komise provádí v rámci přímého nebo nepřímého řízení v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a) a c)] finančního nařízení.

2.  Aniž je dotčen čl. 1 odst. 2, provádí Komise částku podpory z Fondu soudržnosti převedenou na Nástroj pro propojení Evropy, Evropskou městskou iniciativu, meziregionální investiční inovace, částku podpory převedenou z ESF+ na nadnárodní spolupráci, částky přidělené na InvestEU a technickou pomoc z podnětu Komise v rámci přímého nebo nepřímého řízení v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a) a c)] finančního nařízení.

_________________

_________________

37 [Nařízení (EU) č. […] o […] (Úř. věst. L […], […], s. […])].

37 [Nařízení (EU) č. […] o […] (Úř. věst. L […], […], s. […])].

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise může provádět spolupráci s nejvzdálenějšími regiony v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) v rámci nepřímého řízení.

3.  Komise může po dohodě s příslušným členským státem a regionem provádět spolupráci s nejvzdálenějšími regiony v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) v rámci nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát naváže partnerskou spolupráci s příslušnými regionálními a místními orgány. Partnerská spolupráce zahrnuje minimálně tyto partnery:

1.  V souvislosti s dohodou o partnerství a s každým jednotlivým programem naváže každý členský stát v souladu se svým institucionálním a právním rámcem plnohodnotnou a účinnou partnerskou spolupráci. Partnerská spolupráce zahrnuje minimálně tyto partnery:

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  městské a jiné orgány veřejné správy;

a)  regionální, místní, městské a jiné orgány veřejné správy;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  příslušné subjekty zastupující občanskou společnost, partnery v oblasti životního prostředí a subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, základních práv, práv osob se zdravotním postižením, rovnosti žen a mužů a nediskriminace.

c)  příslušné subjekty zastupující občanskou společnost, např. partnery v oblasti životního prostředí, nevládní organizace a subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, základních práv, práv osob se zdravotním postižením, rovnosti žen a mužů a nediskriminace.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  výzkumné instituce a univerzity, je-li to relevantní.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V souladu se zásadou víceúrovňové správy zapojí členský stát uvedené partnery do přípravy dohod o partnerství a po celou dobu přípravy a provádění programů, včetně účasti v monitorovacích výborech v souladu s článkem 34.

2.  V souladu se zásadou víceúrovňové správy a na základě přístupu zdola nahoru zapojí členský stát uvedené partnery do přípravy dohod o partnerství a po celou dobu přípravy, provádění a hodnocení programů, včetně účasti v monitorovacích výborech v souladu s článkem 34. V této souvislosti členské státy přidělí odpovídající podíl zdrojů z fondů na budování kapacit sociálních partnerů a organizací občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Partnerská spolupráce se navazuje a provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201438.

3.  Partnerská spolupráce se navazuje a provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201438. Komise je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 107 týkající se změn nařízení v přenesené pravomoci (EU) 240/2014 za účelem jeho přizpůsobení tomuto nařízení.

_________________

_________________

38 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).

38 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nejméně jednou za rok uspořádá Komise s organizacemi, které zastupují partnery na úrovni Unie, konzultace ohledně provádění programů.

4.  Nejméně jednou za rok uspořádá Komise s organizacemi, které zastupují partnery na úrovni Unie, konzultace ohledně provádění programů a informuje o jejím výsledku Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a (nový)

 

Horizontální zásady

 

1. Při vynakládání prostředků z fondů zajistí členské státy a Komise dodržování základních práv a Listiny základních práv Evropské unie.

 

2. Členské státy a Komise zajistí, aby byla zohledňována a prosazována rovnost žen a mužů a aby bylo genderové hledisko začleněno do všech programů v průběhu jejich přípravy i provádění, a to i v souvislosti s monitorováním, podáváním zpráv a hodnocením.

 

3. Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření, aby během přípravy, provádění a monitorování, podávání zpráv a hodnocení programů nedocházelo k diskriminaci na základě genderu, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Po celou dobu přípravy a provádění programů je zejména třeba zohlednit dostupnost pro osoby se zdravotním postižením.

 

4. Cíle fondů jsou naplňovány v souladu se zásadou udržitelného rozvoje, při zohlednění cílů udržitelného rozvoje OSN a při prosazování cíle Unie zachovávat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí a zmírňovat změnu klimatu, při dodržení zásady „znečišťovatel platí“ zakotvené v čl. 191 odst. 1 a 2 SFEU.

 

Členské státy a Komise při přípravě a provádění programů zajistí podporu požadavků na ochranu životního prostředí, účinného využívání zdrojů, zásady energetické účinnosti v první řadě, sociálně spravedlivé transformace energetiky, opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, biologické rozmanitosti, odolnosti vůči katastrofám a předcházení rizikům. Měly by se vyvarovat investic spojených s výrobou, zpracováním, distribucí, skladováním či spalováním fosilních paliv.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát připraví dohodu o partnerství, která stanoví opatření pro účinné a efektivní využívání fondů na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

1.  Každý členský stát připraví dohodu o partnerství, která stanoví opatření pro účinné a efektivní využívání fondů na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027. Tato dohoda o partnerství je vypracována v souladu s kodexem chování stanoveným v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát předloží dohodu o partnerství Komisi před předložením prvního programu nebo současně s ním.

2.  Členský stát předloží dohodu o partnerství Komisi před předložením prvního programu nebo současně s ním, nejpozději však do 30. dubna 2021.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Dohodu o partnerství lze předložit společně s příslušným ročním národním programem reforem.

3.  Dohodu o partnerství lze předložit společně s příslušným ročním národním programem reforem a vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vybrané cíle politiky s uvedením toho, které fondy a programy budou tyto cíle plnit, a jejich odůvodnění, a v příslušných případech odůvodnění použití realizačního modelu InvestEU, přičemž se zohlední příslušná doporučení pro jednotlivé země;

a)  vybrané cíle politiky s uvedením toho, které fondy a programy budou tyto cíle plnit, a jejich odůvodnění, přičemž se zohlední a uvedenou příslušná doporučení pro jednotlivé země a regionální výzvy;

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních výsledků pro každý fond, včetně případně použitím InvestEU;

i)  souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních výsledků pro každý fond;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  koordinaci, vymezení a doplňkovost mezi fondy a případně i koordinaci mezi národními a regionálními programy;

ii)  koordinaci, vymezení a doplňkovost mezi fondy a případně i koordinaci mezi národními a regionálními programy, zejména s ohledem na strategické plány SZP uvedené v nařízení (EU) [...] („nařízení o strategických plánech SZP“);

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie, včetně strategických integrovaných projektů a strategických projektů na ochranu přírody programu LIFE;

iii)  doplňkovost a součinnost mezi fondy a jinými nástroji Unie, včetně strategických integrovaných projektů a strategických projektů na ochranu přírody programu LIFE a případně projektů financovaných z programu Horizont Evropa;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia)  plnění cílů, politik a opatření v rámci vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  předběžné finanční příděly z každého fondu podle cílů politiky na vnitrostátní úrovni v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy týkajícími se tematického zaměření;

c)  předběžné finanční příděly z každého fondu podle cílů politiky na vnitrostátní a případně na regionální úrovni v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy týkajícími se tematického zaměření;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v příslušném případě rozdělení finančních zdrojů podle kategorií regionů v souladu s čl. 102 odst. 2 a výše prostředků, jejichž převod mezi kategoriemi regionů se navrhuje podle článku 105;

d)  rozdělení finančních zdrojů podle kategorií regionů v souladu s čl. 102 odst. 2 a výše prostředků, jejichž převod mezi kategoriemi regionů se navrhuje podle článku 105;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  částky, které se mají přispět do InvestEU, podle fondů a kategorií regionů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  souhrn opatření, která dotčený členský stát přijme pro posílení vlastních administrativních kapacit potřebných k provádění fondů.

g)  souhrn opatření, která dotčený členský stát přijme pro posílení vlastních administrativních kapacit potřebných k provádění fondů a svého systému řízení a kontroly.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  případně integrovaný přístup k řešení demografických problémů regionů a/nebo specifických potřeb regionů a oblastí;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb)  strategii pro komunikaci a viditelnost.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

EIB se může na žádost členských států podílet na přípravě dohody o partnerství, jakož i na činnostech souvisejících s přípravou operací, finančních nástrojů a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), obsahuje dohoda o partnerství pouze seznam plánovaných programů.

Pokud jde o cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), obsahuje dohoda o partnerství pouze seznam plánovaných programů a potřeb v oblasti přeshraničních investic v dotčeném členském státě.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise posoudí dohodu o partnerství a její soulad s tímto nařízením a s pravidly pro jednotlivé fondy. Komise v rámci svého posouzení zejména vezme v úvahu příslušná doporučení pro jednotlivé země.

1.  Komise posoudí dohodu o partnerství a její soulad s tímto nařízením a s pravidly pro jednotlivé fondy. Komise v rámci svého posouzení vezme v úvahu ustanovení článku 4 a 6, příslušná doporučení pro jednotlivé země a opatření související s integrovanými vnitrostátními plány v oblasti energetiky a klimatu, jakož i způsob, jakým jsou tyto plány řešeny.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může vyjádřit své připomínky do tří měsíců ode dne předložení dohody o partnerství členským státem.

2.  Komise může vyjádřit své připomínky do dvou měsíců ode dne předložení dohody o partnerství členským státem.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členský stát přezkoumá dohodu o partnerství s přihlédnutím k připomínkám Komise.

3.  Členský stát přezkoumá dohodu o partnerství s přihlédnutím k připomínkám Komise do jednoho měsíce od data jejich předložení.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o schválení partnerské dohody nejpozději do čtyř měsíců ode dne předložení partnerské dohody dotčeným členským státem. Dohoda o partnerství nesmí být měněna.

4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o schválení partnerské dohody nejpozději do čtyř měsíců ode dne prvního předložení partnerské dohody dotčeným členským státem. Dohoda o partnerství nesmí být měněna.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou v dohodě o partnerství nebo v žádosti o změnu programu vyčlenit částku z ERDF, ESF+, Fondu soudržnosti a ENRF, kterou se má přispět do InvestEU a poskytnout prostřednictvím rozpočtových záruk. Částka, kterou se má přispět do InvestEU, nepřekročí 5 % celkového přídělu z každého fondu s výjimkou řádně odůvodněných případů. Takové příspěvky nepředstavují převod zdrojů podle článku 21.

1.  Členské státy mohou od 1. ledna 2023 se souhlasem dotčených řídicích orgánů v žádosti o změnu programu vyčlenit z ERDF, ESF+, Fondu soudržnosti a ENRF částku ve výši až 1 %, kterou se má přispět do InvestEU a poskytnout prostřednictvím rozpočtových záruk. Do InvestEU se může v rámci přezkumu v polovině období dále přispět až 2,5 % celkového přídělu z každého fondu. Takové příspěvky jsou k dispozici pro investice, jež jsou v souladu s cíli politiky soudržnosti a směřují do stejné kategorie regionů, na kterou se zaměřovaly fondy, z nichž pocházejí. Kdykoli je do InvestEU poskytnuta částka z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti, použijí se základní podmínky popsané v článku 11 a v přílohách III a IV tohoto nařízení. Přiděleny mohou být pouze zdroje pro budoucí kalendářní roky.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na dohodu o partnerství mohou být přiděleny zdroje pro běžný rozpočtový rok a pro budoucí kalendářní roky. V případě žádosti o změnu programu mohou být přiděleny pouze zdroje pro budoucí kalendářní roky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Částka uvedená v odstavci 1 se použije na tvorbu rezerv části záruky EU v rámci složky pro členský stát.

3.  Částka uvedená v odstavci 1 se použije na tvorbu rezerv části záruky EU v rámci složky pro příslušný členský stát.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud do 31. prosince 2021 nebyla uzavřena dohoda o přiznání příspěvku podle článku [9] [nařízení o InvestEU], ve výši uvedené v odstavci 1 vyčleněné v dohodě o partnerství, předloží členský stát žádost o změnu programu nebo programů k použití odpovídající částky.

Pokud do 31. prosince 2023 nebyla uzavřena dohoda o přiznání příspěvku podle článku [9] [nařízení o InvestEU], ve výši uvedené v odstavci 1, předloží členský stát žádost o změnu programu nebo programů k použití odpovídající částky.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dohoda o přiznání příspěvku ve výši uvedené v odstavci 1 vyčleněné v žádosti o změnu programu se uzavře souběžně s přijetím rozhodnutí o změně programu.

Dohoda o přiznání příspěvku ve výši uvedené v odstavci 1 vyčleněné v žádosti o změnu programu se uzavře nebo případně pozmění souběžně s přijetím rozhodnutí o změně programu.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud záruční dohoda podle článku [9] [nařízení o InvestEU] nebyla uzavřena do devíti měsíců od schválení dohody o přiznání příspěvku, převedou se příslušné částky vložené do společného rezervního fondu k tvorbě rezerv zpět do programu nebo programů a členský stát předloží příslušnou žádost o změnu programu.

5.  Pokud záruční dohoda podle článku [9] [nařízení o InvestEU] nebyla uzavřena do devíti měsíců od schválení dohody o přiznání příspěvku, převedou se příslušné částky vložené do společného rezervního fondu k tvorbě rezerv zpět do původního programu nebo programů a členský stát předloží příslušnou žádost o změnu programu. V tomto konkrétním případě mohou být pozměněny zdroje z předchozích kalendářních roků, pokud ještě nedošlo k realizaci závazků.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Zdroje vytvořené z částek nebo připsatelné částkám, které se přispěly do InvestEU, a poskytnuté prostřednictvím rozpočtových záruk se dají k dispozici členskému státu a použijí se na podporu v rámci stejného cíle nebo stejných cílů ve formě finančních nástrojů.

7.  Zdroje vytvořené z částek nebo připsatelné částkám, které se přispěly do InvestEU, a poskytnuté prostřednictvím rozpočtových záruk se dají k dispozici členskému státu a místnímu nebo regionálnímu orgánu, jehož se tento příspěvek týká, a použijí se na podporu v rámci stejného cíle nebo stejných cílů ve formě finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro každý specifický cíl jsou v tomto nařízení stanoveny nezbytné podmínky pro jeho účinné a efektivní plnění (dále jen „základní podmínky“).

Pro každý specifický cíl jsou v tomto nařízení stanoveny nezbytné podmínky pro jeho účinné a efektivní plnění (dále jen „základní podmínky“). Základní podmínky platí do té míry, do jaké přispívají k dosažení specifických cílů programu.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při přípravě programu nebo stanovení nového specifického cíle v rámci změny programu členský stát posoudí, zda jsou splněny základní podmínky, které souvisí s vybraným specifickým cílem. Základní podmínka je splněna, pokud jsou splněna všechna související kritéria. Členský stát v každém programu nebo ve změně programu uvede splněné i nesplněné základní podmínky, a pokud považuje základní podmínku za splněnou, poskytne odůvodnění.

2.  Při přípravě programu nebo stanovení nového specifického cíle v rámci změny programu členský stát posoudí, zda jsou splněny základní podmínky, které souvisí s vybraným specifickým cílem. Základní podmínka je splněna, pokud jsou splněna všechna související kritéria. Členský stát v každém programu nebo ve změně programu uvede splněné i nesplněné základní podmínky, a pokud považuje základní podmínku za splněnou, poskytne odůvodnění. Na žádost členského státu se na posouzení opatření, jež jsou nutná ke splnění příslušných základních podmínek, může podílet EIB.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení informace uvedené v odstavci 3 provede Komise posouzení a uvědomí členský stát, pokud se splněním podmínky souhlasí.

Do dvou měsíců od obdržení informace uvedené v odstavci 3 provede Komise posouzení a uvědomí členský stát, pokud se splněním podmínky souhlasí.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise nesouhlasí s posouzením členského státu, členský stát o tom uvědomí a dá mu příležitost do jednoho měsíce předložit připomínky.

Pokud Komise nesouhlasí s posouzením členského státu, členský stát o tom uvědomí a dá mu příležitost do maximálně dvou měsíců předložit připomínky.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výdaje související s operací týkající se daného specifického cíle nelze zahrnout do žádostí o platbu, dokud Komise neuvědomí členský stát o splnění základní podmínky podle odstavce 4.

Výdaje související s operací týkající se daného specifického cíle nebo, v případě EZFRV, s dotčenou intervencí mohou být zahrnuty do žádostí o platbu předtím, než Komise uvědomí členský stát o splnění základní podmínky podle odstavce 4, aniž je však dotčeno pozastavení úhrady samotné do té doby, dokud není podmínka splněna.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že základní podmínka již není nadále splněna, uvědomí o tom členský stát a dá mu příležitost do jednoho měsíce předložit připomínky. Pokud Komise dojde k závěru, že nesplnění podmínky stále trvá, není možné ode dne, kdy o tom Komise uvědomí členský stát, výdaje související s dotčeným specifickým cílem zahrnovat do žádostí o platbu.

Pokud se Komise domnívá, že základní podmínka již není nadále splněna, uvědomí o tom členský stát a dá mu příležitost do jednoho měsíce předložit připomínky. Pokud Komise dojde k závěru, že nesplnění podmínky stále trvá, není možné ode dne, kdy o tom Komise uvědomí členský stát, výdaje související s dotčeným specifickým cílem nebo, v případě EZFRV, s dotčenou intervencí zahrnovat do žádostí o platbu.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát stanoví výkonnostní rámec, jenž umožní monitorování, podávání zpráv a hodnocení výkonnosti programu v průběhu jeho provádění a přispěje k měření celkové výkonnosti fondů.

Členský stát, případně ve spolupráci s místními a regionálními orgány, stanoví výkonnostní rámec, jenž umožní monitorování, podávání zpráv a hodnocení výkonnosti programu v průběhu jeho provádění a přispěje k měření celkové výkonnosti fondů.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Milníky a cíle se stanoví s ohledem na každý specifický cíl v rámci programu, s výjimkou technické pomoci a specifického cíle zaměřeného na materiální deprivaci stanoveného v čl. [4 písm. c) bodě vii)] nařízení o ESF+.

2.  Milníky a cíle se stanoví s ohledem na každý specifický cíl v rámci programu, s výjimkou technické pomoci a specifického cíle zaměřeného na materiální deprivaci stanoveného v čl. [4 odst. 1 bodě xi)] nařízení o ESF+.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členský stát přezkoumá všechny programy podporované z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti a zohlední při tom tyto prvky:

1.  Členský stát a příslušné řídicí orgány přezkoumají všechny programy podporované z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti a zohlední při tom tyto prvky:

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  úkoly uvedené v příslušných doporučeních pro jednotlivé země přijatých v roce 2024;

a)  nové úkoly uvedené v příslušných doporučeních pro jednotlivé země přijatých v roce 2024 a případně cíle identifikované při provádění integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu;

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  socioekonomickou situaci dotčeného členského státu nebo regionu;

b)  socioekonomickou situaci dotčeného členského státu nebo regionu, včetně stavu provádění evropského pilíře sociálních práv a územních potřeb s cílem zmírnit rozdíly i ekonomické a sociální nerovnosti;

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  každý zásadní negativní finanční, hospodářský nebo sociální vývoj, který vyžaduje úpravu programů, mimo jiné v důsledku symetrických či asymetrických otřesů v členských státech a jejich regionech.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 31. března 2025 předloží členský stát Komisi žádost o změnu každého programu v souladu s čl. 19 odst. 1. Členský stát odůvodní změnu na základě prvků stanovených v odstavci 1.

V souladu s výsledky přezkumu předloží členský stát do 31. března 2025 Komisi žádost o změnu každého programu v souladu s čl. 19 odst. 1, nebo uvede, že žádnou změnu nepožaduje. Členský stát odůvodní změnu na základě prvků stanovených v odstavci 1, nebo případně uvede důvody, proč o změnu programu nepožádal.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  příděly finančních zdrojů podle priorit, včetně částek na roky 2026 a 2027;

a)  revidované původní příděly finančních zdrojů podle priorit, včetně částek na roky 2026 a 2027;

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  částky, které se mají přispět do InvestEU, případně podle fondů a kategorií regionů;

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise do 31. března 2026 přijme zprávu, v níž budou shrnuty výsledky přezkumu uvedeného v odstavcích 1 a 2. Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost Komise adresovaná členskému státu v souladu s odstavcem 1 musí být odůvodněná s odkazem na potřebu podporovat provádění příslušných doporučení a musí uvádět dotčené programy nebo priority a povahu očekávaných změn.

2.  Žádost Komise adresovaná členskému státu v souladu s odstavcem 1 musí být odůvodněná, vycházet z hodnocení, obsahovat odkaz na potřebu podporovat provádění příslušných doporučení a musí uvádět dotčené programy nebo priority a povahu očekávaných změn.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud členský stát nepřijme účinná opatření v reakci na žádost učiněnou v souladu s odstavcem 1 ve lhůtách stanovených v odstavcích 3 a 4, může Komise zcela nebo částečně pozastavit platby pro dotčené programy nebo priority v souladu s článkem 91.

vypouští se

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise podá návrh Radě, aby zcela nebo částečně pozastavila závazky nebo platby u jednoho nebo více programů členského státu v těchto případech:

Po zvážení ekonomických a sociálních poměrů dotčeného členského státu a dopadu předpokládaného pozastavení na hospodářství podá Komise návrh Radě, aby postupně zcela nebo částečně pozastavila závazky u jednoho nebo více programů členského státu v těchto případech:

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Upřednostňuje se pozastavení závazků; platby se pozastavují pouze v případě, kdy je žádoucí okamžité opatření, a v případě významného neplnění požadavků. Pozastavení plateb se vztahuje na žádosti o platbu předložené v souvislosti s dotčenými programy po dni přijetí rozhodnutí o pozastavení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh Komise týkající se pozastavení závazků je považován za přijatý Radou, pokud Rada nerozhodne prostřednictvím prováděcího aktu o zamítnutí takového návrhu kvalifikovanou většinou do jednoho měsíce od předložení návrhu Komise.

Návrh Komise týkající se pozastavení závazků je považován za přijatý Radou, pokud Rada nerozhodne prostřednictvím prováděcího aktu o zamítnutí takového návrhu kvalifikovanou většinou do tří měsíců od předložení návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rada přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o návrhu Komise uvedeném v odstavci 7 a týkajícím se pozastavení plateb.

vypouští se

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Rozsah a míra pozastavení ukládaných závazků nebo plateb jsou úměrné, respektují rovné zacházení mezi členskými státy a berou ohled na hospodářskou a sociální situaci dotčeného členského státu, zejména úroveň nezaměstnanosti, míru chudoby nebo sociálního vyloučení v dotčeném členském státě ve srovnání s průměrem Unie a dopad pozastavení na hospodářství dotčeného členského státu. Dopad pozastavení na programy, které mají zásadní význam pro řešení nepříznivých hospodářských či sociálních podmínek, je specifickým faktorem, který je třeba zohlednit.

9.  Rozsah a míra pozastavení ukládaných závazků jsou úměrné, respektují rovné zacházení mezi členskými státy a berou ohled na hospodářskou a sociální situaci dotčeného členského státu, zejména úroveň nezaměstnanosti, míru chudoby nebo sociálního vyloučení v dotčeném členském státě ve srovnání s průměrem Unie a dopad pozastavení na hospodářství dotčeného členského státu. Dopad pozastavení na programy, které mají zásadní význam pro řešení nepříznivých hospodářských, sociálních nebo strukturálních podmínek, je specifickým faktorem, který je třeba zohlednit před rozhodnutím o pozastavení závazků a o němž musí být informovány Rada a Evropský parlament.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 10 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše pozastavených závazků dosahuje maximálně 25 % závazků týkajících se následujícího kalendářního roku u fondů, nebo 0,25 % nominálního HDP, podle toho, která hodnota je nižší, v kterémkoli z těchto případů:

Výše pozastavených závazků dosahuje maximálně 20 % závazků týkajících se následujícího kalendářního roku u fondů, nebo 0,20 % nominálního HDP, podle toho, která hodnota je nižší, v kterémkoli z těchto případů:

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě přetrvávajícího neplnění může výše pozastavených závazků překročit maximální podíly stanovené v prvním pododstavci.

V případě přetrvávajícího neplnění podléhá výše pozastavených závazků omezení na dvojnásobek maximálních podílů stanovených v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 11 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o zrušení pozastavení plateb přijme Rada na návrh Komise, pokud jsou splněny platné podmínky stanovené v prvním pododstavci.

vypouští se

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a.  Postup stanovený v odstavcích 7 až 11 se použije pouze tehdy, pokud:

 

a) již byly použity nástroje správy ekonomických záležitostí;

 

b) se ukázalo, že tyto nástroje nepostačují ke zlepšení makroekonomické a fiskální stability, a

 

c) některý z případů uvedených v odst. 7 písm. a) až e) ohrožuje výdaje na politiku soudržnosti v daném členském státě.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 12 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise průběžně informuje Evropský parlament o provádění tohoto článku. Zejména Komise neprodleně informuje Evropský parlament v případě, kdy některý členský stát splňuje jednu z podmínek uvedených v odstavci 7, a sdělí mu podrobnosti o fondech a programech, u nichž by mohlo dojít k pozastavení závazků.

Komise průběžně informuje Evropský parlament o provádění tohoto článku. Zejména Komise neprodleně informuje Evropský parlament v případě, kdy některý členský stát splňuje jednu z podmínek uvedených v odstavci 7, a sdělí mu důvody svého návrhu a podrobnosti o fondech a programech, u nichž by mohlo dojít k pozastavení závazků, jakož i předpokládaný dopad tohoto pozastavení na hospodářství daného členského státu. Učiní tak za účelem strukturovaného dialogu s cílem zajistit smysluplnou diskusi a usnadnit transparentní proces prosazování práva. Komise informuje Evropský parlament předtím, než předloží návrh na pozastavení závazků.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 12 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský parlament může Komisi vyzvat ke strukturovanému dialogu o uplatňování tohoto článku s ohledem na předávání informací uvedených v prvním pododstavci.

vypouští se

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 12 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise předá návrh na pozastavení závazků nebo návrh na zrušení tohoto pozastavení Evropskému parlamentu a Radě.

Komise předá návrh na pozastavení závazků nebo návrh na zrušení tohoto pozastavení Evropskému parlamentu a Radě ihned po jeho přijetí a uvede důvody předložení návrhu.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13.  Odstavce 1 až 12 se nepoužijí na priority či programy podle čl. [4 písm. c) bodu v) podbodu ii)] nařízení o ESF+.

13.  Odstavce 1 až 12 se nepoužijí na priority či programy podle čl. [4 odst. 1 bodu xi)] nařízení o ESF+.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy připraví programy pro provádění fondů na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

1.  Členské státy připraví ve spolupráci s partnery uvedenými v článku 6 programy pro provádění fondů na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program se skládá z priorit. Každá priorita odpovídá jednomu cíli politiky nebo technické pomoci. Priorita odpovídající jednomu z cílů politiky se skládá z jednoho nebo několika specifických cílů. Jednomu cíli politiky může odpovídat více než jedna priorita.

Program se skládá z priorit. Každá priorita odpovídá jednomu nebo několika cílům politiky nebo technické pomoci. Priorita odpovídající jednomu z cílů politiky se skládá z jednoho nebo několika specifických cílů. Jednomu cíli politiky může odpovídat více než jedna priorita.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  hospodářským, sociálním a územním rozdílům, s výjimkou programů podporovaných z ENRF;

i)  hospodářským, sociálním a územním rozdílům a nerovnostem, s výjimkou programů podporovaných z ENRF;

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  selháním trhu, investičním potřebám a doplňkovosti s jinými formami podpory;

ii)  selháním trhu, investičním potřebám a doplňkovosti a součinnosti s jinými formami podpory;

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  úkolům uvedeným v příslušných doporučeních pro jednotlivé země a ostatních příslušných doporučeních Unie adresovaných členskému státu;

iii)  úkolům uvedeným v příslušných doporučeních pro jednotlivé země;

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  úkolům v oblasti administrativních kapacit a správy a řízení;

iv)  úkolům v oblasti administrativních kapacit a správy a řízení a ke zjednodušujícím opatřením;

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iva)  integrovanému přístupu k řešení demografických výzev, je-li to nutné;

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

via)  výzvám a souvisejícím cílům identifikovaným ve vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu a v evropském pilíři sociálních práv;

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod vii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  v případě programů podporovaných z AMIF, ISF a BMVI pokroku při provádění příslušného acquis Unie a akčních plánů;

vii)  v případě programů podporovaných z AMIF, ISF a BMVI pokroku při provádění příslušného acquis Unie a akčních plánů, jakož i ke zjištěným nedostatkům;

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  související typy činností, včetně seznamu plánovaných operací strategického významu, a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům a popřípadě makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti;

i)  související typy činností, včetně orientačního seznamu a harmonogramu plánovaných operací strategického významu, a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům a popřípadě makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti;

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia)  činnosti na ochranu rovnosti, inkluze a nediskriminace;

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)  meziregionální a nadnárodní činnosti s příjemci, kteří se nacházejí alespoň v jednom dalším členském státě;

v)  meziregionální, přeshraniční a nadnárodní činnosti s příjemci, kteří se nacházejí alespoň v jednom dalším členském státě;

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

va)  udržitelnost investic;

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

viia)  popis opatření pro zajištění doplňkovosti a součinnosti s jinými fondy a nástroji;

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zamýšlený přístup ke komunikaci a viditelnosti programu definováním jeho cílů, cílových skupin, komunikačních kanálů, komunikace pomocí sociálních médií, plánovaného rozpočtu a příslušných ukazatelů pro monitorování a hodnocení;

i)  zamýšlený přístup ke komunikaci a viditelnosti programu definováním jeho cílů, cílových skupin, komunikačních kanálů a případně komunikace pomocí sociálních médií, jakož i plánovaného rozpočtu a příslušných ukazatelů pro monitorování a hodnocení;

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  řídicí orgán, auditní orgán a subjekt, který dostává platby od Komise.

j)  řídicí orgán, auditní orgán, subjekt odpovědný za účetní funkci podle článku 70 a subjekt, který dostává platby od Komise.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Písmena c) a d) tohoto odstavce se nepoužijí na specifické cíle stanovené v čl. [4 písm. c) bodě vii)] nařízení o ESF+.

Písmena c) a d) tohoto odstavce se nepoužijí na specifické cíle stanovené v čl. [4 odst. 1 bodu xi)] nařízení o ESF+.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Přílohu programu tvoří zpráva o vlivech na životní prostředí obsahující příslušné informace o vlivech na životní prostředí v souladu se směrnicí 2001/42/ES a přihlížející k potřebám v oblasti zmírňování změny klimatu.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti u programů předložených podle článku 16 obsahuje tabulka uvedená v odst. 3 písm. f) bodu ii) pouze částky na roky 2021 až 2025.

6.  V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti u programů předložených podle článku 16 obsahuje tabulka uvedená v odst. 3 písm. f) bodu ii) částky na roky 2021 až 2027.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Tato obecná ustanovení se použijí pro činnosti komunitně vedeného místního rozvoje v rámci iniciativy Leader podle článku 71 návrhu nařízení XX o strategických plánech (číslo nového nařízení o „strategických plánech“ SZP), neboť uvedená iniciativa přispívá k harmonickému hospodářskému a sociálnímu rozvoji venkovských oblastí. Tyto činnosti se provádějí výhradně podle ustanovení kapitoly II tohoto nařízení (územní rozvoj). Dotyčná intervence musí přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje (New York, 2015) a závazků vyplývajících z Pařížské dohody o klimatu (COP21) a evropského pilíře sociálních práv a být s nimi v souladu.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise posoudí program a jeho soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro specifické fondy a také s dohodou o partnerství. Komise v rámci svého posouzení zejména vezme v úvahu příslušná doporučení pro jednotlivé země.

1.  Komise posoudí program a jeho soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro specifické fondy a také s dohodou o partnerství. Komise v rámci svého posouzení zejména vezme v úvahu příslušná doporučení pro jednotlivé země, jakož i relevantní obtíže zjištěné při provádění integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a v evropském pilíři sociálních práv a způsob, jakým jsou řešeny.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může vyjádřit své připomínky do tří měsíců ode dne předložení programu členským státem.

2.  Komise může vyjádřit své připomínky do dvou měsíců ode dne předložení programu členským státem.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členský stát přezkoumá program s přihlédnutím k připomínkám Komise.

3.  Členský stát přezkoumá program s přihlédnutím k připomínkám Komise do dvou měsíců od jejich předložení.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu nejpozději do šesti měsíců ode dne předložení programu členským státem.

4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu nejpozději do pěti měsíců ode dne prvního předložení programu členským státem.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise posoudí uvedenou změnu a její soulad s tímto nařízením a s nařízeními pro specifické fondy, včetně požadavků na vnitrostátní úrovni a do tří měsíců od předložení pozměněného programu může vyjádřit své připomínky.

2.  Komise posoudí uvedenou změnu a její soulad s tímto nařízením a s nařízeními pro specifické fondy, včetně požadavků na vnitrostátní úrovni a do dvou měsíců od předložení pozměněného programu může vyjádřit své připomínky.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členský stát přezkoumá změnu programu a vezme při tom v úvahu připomínky Komise.

3.  Členský stát přezkoumá změnu programu a vezme při tom v úvahu připomínky Komise do dvou měsíců od jejich předložení.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise schválí změnu programu nejpozději do šesti měsíců od jejího předložení členským státem.

4.  Komise schválí změnu programu nejpozději do tří měsíců od jejího předložení členským státem.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát může během programového období převést až 5 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 3 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného fondu a stejného programu. V případě programů podporovaných z EFRR a ESF+ se převod týká pouze přídělů pro stejnou kategorii regionu.

Členský stát může během programového období převést až 7 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 5 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného fondu a stejného programu. Dodržuje přitom kodex chování stanovený nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014. V případě programů podporovaných z EFRR a ESF+ se převod týká pouze přídělů pro stejnou kategorii regionu.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  V případě úprav čistě administrativní nebo redakční povahy, jimiž není dotčeno provádění programu, se schválení Komise nepožaduje. Členské státy o těchto úpravách uvědomí Komisi.

6.  V případě úprav čistě administrativní, technické nebo redakční povahy, jimiž není dotčeno provádění programu, se schválení Komise nepožaduje. Členské státy o těchto úpravách uvědomí Komisi.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Z EFRR a ESF+ lze doplňkovým způsobem a v rámci limitu 10 % podpory z těchto fondů pro každou prioritu programu financovat celou operaci, jejíž náklady jsou způsobilé k poskytnutí podpory z jiných fondů na základě pravidel způsobilosti uplatňovaných na daný fond, nebo část takové operace, a to za předpokladu, že jsou tyto náklady nezbytné k provádění.

2.  Z EFRR a ESF+ lze doplňkovým způsobem a v rámci limitu 15 % podpory z těchto fondů pro každou prioritu programu financovat celou operaci, jejíž náklady jsou způsobilé k poskytnutí podpory z jiných fondů na základě pravidel způsobilosti uplatňovaných na daný fond, nebo část takové operace, a to za předpokladu, že jsou tyto náklady nezbytné k provádění.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské sáty mohou požádat o převod až 5 % programových finančních přídělů z kteréhokoli z fondů do kteréhokoli jiného fondu v rámci sdíleného řízení nebo kteréhokoli nástroje v rámci přímého nebo nepřímého řízení.

1.  Členské sáty mohou za účelem zajištění flexibility, a pokud to schválí monitorovací výbor programu, požádat o převod až 5 % programových finančních přídělů z kteréhokoli z fondů do Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti nebo Evropského námořního a rybářského fondu.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Převedené zdroje se použijí v souladu s pravidly fondu nebo nástroje, do kterých se zdroje převedou a v případě převodů do nástrojů v rámci přímého nebo nepřímého řízení ve prospěch dotčeného členského státu.

2.  Převedené zdroje se použijí v souladu s pravidly fondu nebo nástroje, do kterých se zdroje převedou.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V žádostech podle odstavce 1 se uvede celková částka převedená každý rok podle fondu a případně kategorie regionu, žádosti se řádně odůvodní a přiloží se k nim revidovaný program nebo revidované programy, ze kterých mají být zdroje převedeny v souladu s článkem 19, přičemž se uvede, do kterého jiného fondu nebo nástroje se částky převádějí.

3.  V žádostech podle odstavce 1 se uvede celková částka převedená každý rok podle fondu a případně kategorie regionu, žádosti se řádně odůvodní s ohledem na doplňkovost a dopady, jichž má být dosaženo, a přiloží se k nim revidovaný program nebo revidované programy, ze kterých mají být zdroje převedeny v souladu s článkem 19, přičemž se uvede, do kterého jiného fondu nebo nástroje se částky převádějí.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Hlava 3 – kapitola 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA Ia – Velké projekty

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21a

 

Obsah

 

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti mohou jako součást programu nebo programů podporovat operaci skládající se z řady prací, činností nebo služeb, které jsou samy o sobě určeny ke splnění nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy s jasně určenými cíli, jejíž celkové způsobilé náklady přesahují 100 000 000 EUR (dále jen „velký projekt“). Finanční nástroje se za velké projekty nepovažují.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Článek 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21b

 

Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů

 

Před schválením velkého projektu předloží řídicí orgán Komisi tyto informace:

 

a) údaje o subjektu, který má odpovídat za realizaci velkého projektu, a o jeho kapacitách;

 

b) popis investice a jejího umístění;

 

c) celkové náklady a celkové způsobilé náklady;

 

d) vypracované studie proveditelnosti, včetně analýzy variant, a výsledky;

 

e) analýzu nákladů a přínosů, včetně hospodářské a finanční analýzy a posouzení rizik;

 

f) analýzu dopadů na životní prostředí s ohledem na potřeby v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů a odolnost vůči katastrofám;

 

g) vysvětlení toho, jakým způsobem je velký projekt v souladu s příslušnými prioritami dotyčného programu nebo programů, a jeho očekávaný přínos k dosažení specifických cílů těchto priorit a očekávaný přínos pro socioekonomický rozvoj;

 

h) plán financování, ve kterém jsou uvedeny celkové plánované finanční zdroje a plánovaná podpora z fondů, od EIB a ze všech dalších zdrojů financování, spolu s materiálními a finančními ukazateli pro sledování pokroku s ohledem na zjištěná rizika;

 

i) harmonogram realizace velkého projektu, a pokud se předpokládá, že období realizace bude delší než programové období, rovněž údaje o tom, pro které fáze se žádá o podporu z fondů během programového období.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Článek 21 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21c

 

Rozhodnutí o velkém projektu

 

1. Komise velký projekt ohodnotí na základě informací uvedených v článku 21b, aby určila, zda je požadovaný finanční příspěvek pro velký projekt vybraný řídicím orgánem odůvodněný. Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijme rozhodnutí o schválení finančního příspěvku na vybraný velký projekt nejpozději do tří měsíců ode dne předložení informací uvedených v článku 21b.

 

2. Schválení Komisí podle odstavce 1 je podmíněno zadáním první zakázky, nebo v případě operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpisem dohody o partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi veřejným a soukromým subjektem do tří let ode dne schválení.

 

3. Jestliže Komise finanční příspěvek na vybraný velký projekt neschválí, uvede ve svém rozhodnutí důvody tohoto zamítnutí.

 

4. Velké projekty předložené ke schválení podle odstavce 1 jsou uvedeny na seznamu velkých projektů programu.

 

5. Výdaje spojené s velkým projektem mohou být zahrnuty do žádosti o platbu po předložení ke schválení uvedeném v odstavci 1. Pokud Komise velký projekt vybraný řídícím orgánem neschválí, výkaz výdajů se po stažení žádosti členským státem nebo po přijetí rozhodnutí Komise odpovídajícím způsobem upraví.

 

(Tento pozměňovací návrh si vyžádá odpovídající změny v příloze V.)

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jiný územní nástroj, který podporuje investiční iniciativy navržené členským státem a naplánované pro podporu z EFRR v rámci cíle politiky uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. e).

c)  jiný územní nástroj, který podporuje investiční iniciativy navržené členským státem a naplánované v rámci cíle politiky uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. e).

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

Členský stát zajistí soudržnost a koordinaci, pokud jsou strategie místního rozvoje financovány z více než jednoho fondu.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zeměpisnou oblast, na kterou se strategie vztahuje;

a)  zeměpisnou oblast, na kterou se strategie vztahuje, včetně vzájemných hospodářských, sociálních a environmentálních vazeb;

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  popis zapojení partnerů v souladu s článkem 6 do přípravy a provádění strategie.

d)  popis zapojení partnerů podle článku 6 do přípravy a provádění strategie.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Územní strategie se připravují pod vedením příslušných městských, místních či jiných územních orgánů či subjektů.

2.  Územní strategie se připravují a schvalují pod vedením příslušných regionálních, místních a jiných veřejných orgánů. Již existující strategické dokumenty týkající se pokrytých oblastí mohou být aktualizovány a použity pro účely územních strategií.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud není do územní strategie začleněn seznam operací, které mají být podporovány, vyberou operace nebo se do jejich výběru zapojí příslušné městské, místní nebo jiné územní orgány či subjekty.

Pokud není do územní strategie začleněn seznam operací, které mají být podporovány, vyberou operace nebo se do jejich výběru zapojí příslušné regionální, místní nebo jiné územní orgány či subjekty.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Při přípravě územních strategií spolupracují orgány uvedené v odstavci 2 s příslušnými řídicími orgány na stanovení rozsahu operací, které mají být podpořeny v rámci příslušného programu.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud městský, místní nebo jiný územní orgán či subjekt vykonává úkoly spadající do působnosti řídicího orgánu, s výjimkou výběru operací, je takový orgán označen řídicím orgánem za zprostředkující subjekt.

4.  Pokud regionální, místní nebo jiný veřejný orgán či jiný subjekt vykonává úkoly spadající do působnosti řídicího orgánu, s výjimkou výběru operací, je takový orgán označen řídicím orgánem za zprostředkující subjekt.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vybrané operace lze podporovat v rámci více než jedné priority téhož programu.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud strategie prováděná podle článku 23 zahrnuje investice financované z jednoho nebo několika fondů, z více než jednoho programu nebo z více než jedné priority téhož programu, je možné vykonávat činnosti jako integrovanou územní investici.

1.  Pokud strategie prováděná podle článku 23 zahrnuje investice financované z jednoho nebo více fondů, z více než jednoho programu nebo z více než jedné priority téhož programu, je možné vykonávat činnosti jako integrovanou územní investici. Každá integrovaná územní investice může být případně doplňována finanční podporou z EZFRV.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud není do územní strategie začleněn seznam operací, které mají být podporovány, zapojí se do jejich výběru příslušné regionální, místní nebo jiné veřejné orgány či subjekty.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Z EFRR, ESF+ a ENRF lze podporovat komunitně vedený místní rozvoj.

1.  Z EFRR, ESF+, ENRF a EZFRV je podporován komunitně vedený místní rozvoj. V rámci EZFRV je takový rozvoj označován za místní rozvoj v rámci iniciativy LEADER.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  byl veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují místní veřejné a soukromé socioekonomické zájmy, v nichž není rozhodování kontrolováno jednou zájmovou skupinou;

b)  byl veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují místní veřejné a soukromé socioekonomické zájmy, v nichž není rozhodování kontrolováno jednou zájmovou skupinou, včetně veřejného sektoru;

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podporoval vytváření sítí, inovativní prvky v místních souvislostech a případně spolupráci s jinými územními subjekty.

d)  podporoval vytváření sítí, přístupy zdola nahoru, dostupnost, inovativní prvky v místních souvislostech a případně spolupráci s jinými územními subjekty.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud provádění takové strategie zahrnuje podporu z více než jednoho fondu, mohou příslušné řídicí orgány zvolit jeden z dotčených fondů jako hlavní fond.

4.  Pokud provádění takové strategie zahrnuje podporu z více než jednoho fondu, mohou příslušné řídicí orgány zvolit jeden z dotčených fondů jako hlavní fond. Lze také upřesnit druhy opatření a operací, které mají být z každého dotčeného fondu financovány.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  cíle této strategie, včetně měřitelných cílů u výsledků a souvisejících plánovaných činností;

d)  cíle této strategie, včetně měřitelných cílů u výsledků a souvisejících plánovaných činností v reakci na místní potřeby identifikované místními komunitami;

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  plán financování, včetně plánovaného přídělu z každého dotčeného fondu a programu.

f)  plán financování, včetně plánovaného přídělu z každého dotčeného fondu, případně včetně EZFRV, a každého dotčeného programu.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V rozhodnutí o schválení strategie se stanoví příděl každého dotčeného fondu a programu a odpovědnost za úkoly řízení a kontroly v rámci programu nebo programů.

4.  V rozhodnutí o schválení strategie se stanoví příděl každého dotčeného fondu a programu a odpovědnost za úkoly řízení a kontroly v rámci programu nebo programů. Odpovídající příspěvky z vnitrostátních veřejných zdrojů se zaručí předem na celé období.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Řídicí orgány zajistí, aby si místní akční skupiny buď zvolily jednoho z partnerů v rámci skupiny jako vedoucího partnera pro správní a finanční záležitosti, nebo se spojily v rámci zákonně vytvořené společné struktury.

2.  Řídicí orgány zajistí, aby byly místní akční skupiny inkluzivní a buď si zvolily jednoho z partnerů v rámci skupiny jako vedoucího partnera pro správní a finanční záležitosti, nebo se spojily v rámci zákonně vytvořené společné struktury za účelem provádění úkolů týkajících se strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění operací;

a)  zvyšování administrativní kapacity místních aktérů pro vypracovávání a provádění operací;

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Místní akční skupina může být příjemcem a může provádět operace v souladu se strategií.

5.  Místní akční skupina může být příjemcem a může provádět operace v souladu se strategií, přičemž je podporováno oddělení funkcí v této místní akční skupině.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členský stát zajistí, aby se podpora z fondů pro komunitně vedený místní rozvoj vztahovala na:

1.  Členský stát s cílem dosáhnout doplňkovosti a součinnosti zajistí, aby se podpora z fondů pro komunitně vedený místní rozvoj vztahovala na:

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  budování kapacit a přípravné činnosti na podporu návrhu a budoucího provádění strategií;

a)  budování administrativních kapacit a přípravné činnosti na podporu návrhu a budoucího provádění strategií;

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  oživení strategie komunitně vedeného místního rozvoje s cílem usnadnit výměny mezi zúčastněnými stranami, poskytovat jim informace a podporovat případné příjemce při vypracovávání žádostí;

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Mezi opatření uvedená v prvním pododstavci může patřit zejména:

 

a) pomoc při vypracovávání a posuzování projektů;

 

b) podpora zaměřená na posilování institucí a budování administrativních kapacit pro účinné řízení fondů;

 

c) studie související se zprávami Komise o fondech a se zprávou o soudržnosti;

 

d) opatření zaměřená na analýzu, řízení, monitorování, výměnu informací a provádění fondů a opatření zaměřená na zavádění systémů kontroly a technickou a administrativní pomoc;

 

e) hodnocení, zprávy odborníků, statistiky a studie, včetně těch obecné povahy, týkající se současného a budoucího fungování fondů;

 

f) opatření k šíření informací, případné podpoře vytváření sítí, provádění komunikačních činností se zvláštním zaměřením na výsledky a přidanou hodnotu podpory z fondů a ke zvyšování povědomí a podpoře spolupráce a výměny zkušeností, mimo jiné i se třetími zeměmi;

 

g) instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, audit, kontrolu a hodnocení;

 

h) opatření ke zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech hodnocení;

 

i) opatření týkající se auditu;

 

j) posílení vnitrostátních a regionálních kapacit pro plánování investic, potřeby financování, přípravu, vypracování a provádění finančních nástrojů, společných akčních plánů a velkých projektů;

 

k) šíření osvědčených postupů s cílem pomoci členským státům posílit kapacity příslušných partnerů uvedených v čl. 6 odst. 1 a jejich zastřešujících organizací.

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Komise vyčlení nejméně 15 % zdrojů na technickou pomoc z podnětu Komise s cílem zefektivnit komunikaci s veřejností a dosáhnout účinnější synergie mezi komunikačními činnostmi vyvíjenými z podnětu Komise rozšířením znalostí o výsledcích, zejména prostřednictvím účinnějšího shromažďování, šíření, vyhodnocování a oznamování údajů, zvláště pak zdůrazňováním příspěvku fondů ke zkvalitňování života občanů a zvyšováním viditelnosti podpory z fondů, jakož i zvyšováním povědomí o výsledcích a přidané hodnotě takové podpory. V opatřeních za účelem informování, komunikace a zvyšování viditelnosti, pokud jde o výsledky a přidanou hodnotu podpory z fondů se zvláštním důrazem na operace, se bude případně pokračovat i po ukončení programů. Taková opatření rovněž přispívají k institucionální komunikaci o politických prioritách Unie v míře, v níž souvisejí s obecnými cíli tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Taková opatření se mohou vztahovat na budoucí i předchozí programová období.

2.  Taková opatření se mohou vztahovat na předchozí a budoucí programová období.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Aby se zabránilo situaci, kdy jsou pozastaveny platby, Komise zajistí, aby členské státy a regiony, které se obávají neplnění požadavků z důvodu nedostatečné administrativní kapacity, získaly přiměřenou technickou pomoc ke zvýšení této kapacity.

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Z fondů lze z podnětu členského státu financovat opatření, která se mohou týkat předchozích i následujících programových období, nezbytná pro účinnou správu a využívání těchto fondů.

1.  Z fondů lze z podnětu členského státu financovat opatření, která se mohou týkat předchozích i následujících programových období, nezbytná pro účinnou správu a využívání těchto fondů a pro budování kapacity partnerů uvedených v článku 6 i k zajištění funkcí, jako je příprava, školení, řízení, monitorování, hodnocení, viditelnost a komunikace.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkající se jednoho fondu.

3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkající se buď jednoho fondu, nebo několika fondů.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jako technická pomoc je vyplácen tento procentní podíl z fondů:

2.  Na základě dohody mezi Komisí a členskými státy a s ohledem na finanční plán programu je možné tento procentní podíl z fondů vyplácený jako technická pomoc stanovit až do výše:

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v případě podpory z EFRR v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a podpory z Fondu soudržnosti: 2,5 %;

a)  v případě podpory z EFRR v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a podpory z Fondu soudržnosti: 3 %;

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě podpory z ESF+: 4 % a pro programy podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodu vii) nařízení o ESF+:5 %;

b)  v případě podpory z ESF+: 5 % a pro programy podle čl. 4 odst. 1 bodu xi) nařízení o ESF+: 6 %;

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě podpory z AMIF, ISF a BMVI: 6 %.

d)  v případě podpory z AMIF, ISF a BMVI: 7 %;

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě nejvzdálenějších regionů je u písmen a), b), c) procentní podíl až o 1 % vyšší.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nad rámec článku 31 může členský stát navrhnout provedení dalších opatření technické pomoci na posílení kapacit orgánů členského státu, příjemců a příslušných partnerů, která jsou nezbytná pro účinnou správu a využívání fondů.

Nad rámec článku 31 může členský stát navrhnout provedení dalších opatření technické pomoci na posílení institucionálních kapacit a účinnosti veřejných orgánů a služeb, příjemců a příslušných partnerů, která jsou nezbytná pro účinnou správu a využívání fondů.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora pro tato opatření se provádí v podobě financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem 89.

Podpora pro tato opatření se provádí v podobě financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem 89. Technická pomoc ve formě nepovinného zvláštního programu může být poskytována buď v podobě financování, které nesouvisí s náklady na technickou pomoc, nebo v podobě úhrady přímých nákladů.

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o schválení programu dotčenému členskému státu zřídí výbor, který bude monitorovat provádění programu (dále jen „monitorovací výbor“).

Členský stát do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o schválení programu dotčenému členskému státu a po konzultaci s řídicím orgánem zřídí výbor, který bude monitorovat provádění programu (dále jen „monitorovací výbor“).

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý monitorovací výbor přijme svůj jednací řád.

2.  Každý monitorovací výbor přijme svůj jednací řád, s přihlédnutím k nutnosti zajistit plnou transparentnost.

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na programy podle čl. [4 písm. c) bodu vi)] nařízení o ESF+.

5.  Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na programy podle čl. [4 odst. 1 bodu xi)] nařízení o ESF+.

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát určí složení monitorovacího výboru a zajistí vyvážené zastoupení příslušných orgánů členského státu a zprostředkujících subjektů i zástupců partnerů uvedených v článku 6.

Členský stát určí složení monitorovacího výboru a zajistí vyvážené zastoupení příslušných orgánů členského státu a zprostředkujících subjektů i zástupců partnerů uvedených v článku 6 prostřednictvím transparentního postupu.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zástupci Komise se účastní činnosti monitorovacího výboru jako poradci.

2.  Zástupci Komise se účastní činnosti monitorovacího výboru a mají přitom monitorovací a poradní funkci. Zástupci Evropské investiční banky mohou být případně pozváni, aby se zapojili do činnosti monitorovacího výboru v poradní funkci.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V případě fondů AMIF, ISF a BMVI se činnosti monitorovacího výboru účastní příslušné decentralizované agentury v poradní funkci.

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  návrhy případných zjednodušujících opatření pro příjemce;

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  veškeré otázky, které ovlivňují výkonnost programu, a opatření přijatá za účelem vyřešení těchto otázek;

b)  veškeré otázky, které ovlivňují výkonnost programu, a opatření přijatá za účelem vyřešení těchto otázek, také včetně případných nesrovnalostí;

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní.

i)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí, partnerů a příjemců, je-li to relevantní.

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Monitorovací výbor schvaluje:

2.  Monitorovací výbor schvaluje nebo v případě programů podporovaných z fondu EZFRV předkládá stanovisko k:

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výroční zprávu o výkonnosti programů podporovaných z ENRF, AMF, ISF a BMVI a závěrečnou zprávu o výkonnosti programů podporovaných z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti;

b)  výroční zprávu o výkonnosti programů podporovaných z EZFRV, ENRF, AMIF, ISF a BMVI a závěrečnou zprávu o výkonnosti programů podporovaných z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti;

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  změny seznamu plánovaných operací strategického významu, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 3 písm. d);

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Monitorovací výbor může řídicímu orgánu navrhnout další funkce umožňující zasáhnout.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý rok se uspořádá přezkumné jednání mezi Komisí a každým členským státem za účelem posouzení výkonnosti jednotlivých programů.

Každý rok se uspořádá přezkumné jednání mezi Komisí a každým členským státem za účelem posouzení výkonnosti jednotlivých programů. Do tohoto procesu jsou řádně zapojeny řídicí orgány.

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  V případě programů podporovaných z ENRF, AMF, ISF a BMVI předloží členský stát výroční zprávu o výkonnosti v souladu se nařízeními pro jednotlivé fondy.

6.  V případě programů podporovaných z fondu EZFRV, ENRF, AMIF, ISF a BMVI předloží členský stát výroční zprávu o výkonnosti v souladu s nařízeními pro jednotlivé fondy.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

První předání proběhne do 31. ledna 2022 a poslední do 31. ledna 2030.

První předání proběhne do 28. února 2022 a poslední do 28. února 2030.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě programů podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodu vii) nařízení o ESF+ se údaje předávají ročně do 30. listopadu.

V případě programů podle čl. 4 odst. 1 bodu xi) nařízení o ESF+ se údaje předávají ročně do 30. listopadu.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet vybraných operací, jejich celkové způsobilé náklady, příspěvek z fondů a celkové způsobilé výdaje vykázané příjemci řídicímu orgánu, všechny rozčleněné podle typu intervencí;

a)  při předávání údajů do 31. ledna, 31. března, 31. května, 31. července, 30. září a 30. listopadu každého roku počet vybraných operací, jejich celkové způsobilé náklady, příspěvek z fondů a celkové způsobilé výdaje vykázané příjemci řídicímu orgánu, všechny rozčleněné podle typu intervencí;

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků u vybraných operací a hodnoty dosažené operacemi.

b)  pouze při předávání údajů do 31. května a 30. listopadu každého roku hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků u vybraných operací a hodnoty dosažené operacemi.

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Řídicí orgán provádí hodnocení programu. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivitu, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění programu.

1.  Řídicí orgán provádí hodnocení programu. Každé hodnocení posoudí jeho inkluzivnost, nediskriminační povahu, účinnost, efektivitu, relevanci, soudržnost, viditelnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění programu.

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Hodnocení podle odstavce 2 zahrnuje posouzení socioekonomického dopadu a finančních potřeb v souladu s cíli politiky stanovenými v čl. 4 odst. 1 v rámci programů i mezi nimi se zaměřením na konkurenceschopnější a inteligentnější Evropu díky podpoře inovativní a inteligentní hospodářské transformace a propojenější Evropy posilováním mobility, včetně inteligentní a udržitelné mobility a regionálního propojení IKT. Komise zveřejní výsledky tohoto posouzení na svých webových stránkách a sdělí je Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  další příslušné partnery a subjekty.

b)  další příslušné partnery a subjekty, včetně regionálních, místních a jiných veřejných orgánů a hospodářských a sociálních partnerů.

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Řídicí orgán do šesti měsíců od schválení programu zajistí zřízení internetových stránek, na kterých jsou k dispozici informace o programech, za které zodpovídá, včetně cílů programů, činností, dostupných možností financování a výsledků.

1.  Řídicí orgán do šesti měsíců od schválení programu zajistí zřízení internetových stránek, na kterých jsou k dispozici informace o programech, za které zodpovídá, včetně cílů programů, činností, orientačního časového plánu výzev k předkládání návrhů, dostupných možností financování a výsledků.

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v případě právních subjektů název příjemce;

a)  v případě právních subjektů název příjemce a dodavatele;

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  celkové náklady na operaci;

h)  celkové náklady na operaci nebo v případě operací EZFRV výši plateb odpovídající každému druhu intervence;

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě operací EZFRV se údaje uvedené v prvním pododstavci písm. b) nezveřejní, pokud výše plateb obdržených příjemcem v dotčeném rozpočtovém roce nepřesahuje 1 250 EUR. Příjemce je identifikován kódem, o jehož podobě rozhodne členský stát.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zveřejní na svých pracovních internetových stránkách nebo na stránkách sociálních sítí, pokud takové stránky existují, stručný popis operace úměrný míře podpory, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora od Unie;

a)  zveřejní na svých pracovních internetových stránkách a na stránkách sociálních sítí, pokud takové stránky existují, stručný popis operace úměrný míře podpory, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora od Unie;

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  veřejně vystaví cedule nebo billboardy, jakmile se zahájí fyzické provádění operací zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, pokud jde o:

c)  vystaví trvalé cedule nebo billboardy dobře viditelné pro veřejnost, jakmile se zahájí fyzické provádění operací zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  operace podporované z EFRR a Fondu soudržnosti, jejichž celkové náklady přesahují 500 000 EUR;

i)  operace podporované z EFRR, Fondu soudržnosti a EZFRV, jejichž celkové náklady přesahují 500 000 EUR;

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě operací, které nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví alespoň jeden plakát minimální velikosti A3 v tištěném nebo elektronickém formátu s informacemi o operaci, přičemž se zdůrazní podpora z fondů;

d)  v případě operací, které nespadají pod písmeno c), vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost alespoň jeden plakát minimální velikosti A3 v tištěném nebo elektronickém formátu s informacemi o operaci, přičemž se zdůrazní podpora z fondů;

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  jakmile se zahájí fyzické provádění operací, veřejně a trvale vystaví emblém Unie tak, aby byl dobře viditelný pro veřejnost a v souladu s technickými charakteristikami stanovenými v příloze VIII;

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pouze pro programy omezené na specifický cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě vii) nařízení o ESF+.

Pouze pro programy omezené na specifický cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 bodě xi) nařízení o ESF+.

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy použijí příspěvek z fondů, aby poskytly podporu příjemcům ve formě grantů, finančních nástrojů nebo cen nebo jejich kombinace.

Členské státy použijí příspěvek z fondů, aby poskytly podporu příjemcům ve formě grantů, omezeného využívání finančních nástrojů nebo cen nebo jejich kombinace.

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  paušální sazba až do výše 25 % způsobilých přímých nákladů za předpokladu, že se tato sazba vypočte v souladu s čl. 48 odst. 2 písm. a).

c)  paušální sazba až do výše 25 % způsobilých přímých nákladů za předpokladu, že se tato sazba vypočte v souladu s čl. 48 odst. 2 písm. a) nebo c).

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poslední doložené roční hrubé mzdové náklady se vydělí 1 720 hodinami v případě osob pracujících na plný úvazek, nebo odpovídající poměrnou částí 1 720 hodin v případě osob pracujících na částečný úvazek;

a)  poslední doložené roční hrubé mzdové náklady s očekávanými dodatečnými náklady, aby se přihlédlo k faktorům, jako je zvýšení tarifů nebo povýšení zaměstnanců, se vydělí 1 720 hodinami v případě osob pracujících na plný úvazek, nebo odpovídající poměrnou částí 1 720 hodin v případě osob pracujících na částečný úvazek;

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poslední doložené měsíční hrubé mzdové náklady se vydělí měsíční pracovní dobou dotčené osoby v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy, uvedenou v pracovní smlouvě.

b)  poslední doložené měsíční hrubé mzdové náklady s očekávanými dodatečnými náklady, aby se přihlédlo k faktorům, jako je zvýšení tarifů nebo povýšení zaměstnanců, se vydělí měsíční pracovní dobou dotčené osoby v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy, uvedenou v pracovní smlouvě.

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Finanční nástroje poskytují podporu konečným příjemcům pouze na nové investice, u nichž se očekává, že budou rentabilní, jako jsou investice vytvářející příjmy nebo úspory, a které nemohou získat dostatečné financování z tržních zdrojů.

2.  Finanční nástroje poskytují podporu konečným příjemcům pouze na nové investice, u nichž se očekává, že budou rentabilní, jako jsou investice vytvářející příjmy nebo úspory, a které nemohou získat dostatečné financování z tržních zdrojů. Tato podpora se může v souladu s platnými předpisy Unie pro poskytování státní podpory zaměřovat na investice do hmotného a nehmotného majetku i na provozní kapitál.

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  navrhovanou výši příspěvku z programu na finanční nástroj a očekávaný aktivační účinek;

a)  navrhovanou výši příspěvku z programu na finanční nástroj a očekávaný aktivační účinek spolu s příslušnými hodnoceními;

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Finanční nástroje lze kombinovat s doplňkovou podporou z programu ve formě grantů jako jedinou operaci finančního nástroje v rámci jedné dohody o financování, přičemž obě tyto odlišné formy podpory poskytuje subjekt provádějící finanční nástroj. V takových případech se pravidla platná pro finanční nástroje použijí i pro tuto jedinou operaci finančního nástroje.

5.  Finanční nástroje lze kombinovat s doplňkovou podporou z programu ve formě grantů jako jedinou operaci finančního nástroje v rámci jedné dohody o financování, přičemž obě tyto odlišné formy podpory poskytuje subjekt provádějící finanční nástroj. V případě, že výše programové podpory ve formě grantu nedosahuje výše programové podpory ve formě finančního nástroje, použijí se pravidla pro finanční nástroje.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Řídicí orgán vybere subjekt provádějící finanční nástroj.

Řídicí orgán vybere subjekt provádějící finanční nástroj, což by mělo být možné buď prostřednictvím přímého, nebo nepřímého udělení zakázky.

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Řídicí orgán může svěřit provádění těchto nástrojů prostřednictvím přímého udělení zakázky:

 

a)  Evropské investiční bance,

 

b)   mezinárodní finanční instituci, jejímž akcionářem je členský stát,

 

c)   bance nebo instituci ve veřejném vlastnictví zřízené jako právnická osoba, která se zabývá finančními činnostmi na profesionálním základě.

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Řídicí orgán v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 2 nebo subjekt provádějící finanční nástroj v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 3 vedou oddělené účty nebo používají jeden účetní kód pro každou prioritu a každou kategorii regionu u každého příspěvku z programu a zvlášť u zdrojů uvedených v článku 54, respektive článku 56.

7.  Řídicí orgán v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 2 nebo subjekt provádějící finanční nástroj v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 3 vedou oddělené účty nebo používají jeden účetní kód pro každou prioritu a každou kategorii regionu nebo podle druhu intervence z EZFRV u každého příspěvku z programu a zvlášť u zdrojů uvedených v článku 54, respektive článku 56.

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Požadavky na podávání zpráv o používání finančního nástroje k zamýšleným účelům jsou omezeny na řídicí orgány a finanční zprostředkovatele.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Úroky a jiné výnosy vztahující se k podpoře z fondů poskytovanou na finanční nástroje se používají v rámci stejného cíle nebo cílů jako počáteční podpora z fondů buď v rámci téhož finančního nástroje, nebo po skončení dotčeného finančního nástroje v rámci jiných finančních nástrojů nebo forem podpory až do konce období způsobilosti.

2.  Úroky a jiné výnosy vztahující se k podpoře z fondů poskytovanou na finanční nástroje se používají v rámci stejného cíle nebo cílů jako počáteční podpora z fondů buď v rámci téhož finančního nástroje, nebo po skončení dotčeného finančního nástroje v rámci jiných finančních nástrojů nebo forem podpory k dalším investicím do konečných příjemců, nebo případně ke krytí ztráty nominální hodnoty příspěvku z fondů na finanční nástroj v důsledku záporných úroků, pokud k těmto ztrátám dojde navzdory aktivní správě pokladny ze strany subjektů provádějících finanční nástroje, až do konce období způsobilosti.

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podporu finančních nástrojů z fondů investovanou do konečných příjemců a všechny typy příjmů vytvořené těmito investicemi, které připadají na podporu z fondů, lze použít k rozdílnému zacházení s investory působícími v souladu se zásadou tržní ekonomiky prostřednictvím přiměřeného sdílení rizik a zisků.

1.  Podporu finančních nástrojů z fondů investovanou do konečných příjemců a všechny typy příjmů vytvořené těmito investicemi, které připadají na podporu z fondů, lze použít k rozdílnému zacházení s investory působícími v souladu se zásadou tržní ekonomiky nebo k jiným formám podpory Unie prostřednictvím přiměřeného sdílení rizik a zisků, přičemž se zohlední zásada řádného finančního řízení.

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Úroveň takového rozdílného zacházení nesmí překročit míru nezbytnou k vytvoření pobídek pro přilákání soukromých zdrojů stanovenou buď konkurenčním procesem nebo nezávislým posouzením.

2.  Úroveň takového rozdílného zacházení nesmí překročit míru nezbytnou k vytvoření pobídek pro přilákání soukromých zdrojů stanovenou buď konkurenčním procesem nebo posouzením ex ante vypracovaným v souladu s článkem 52 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zdroje vložené zpět před koncem období způsobilosti do finančních nástrojů pocházející z investic do konečných příjemců nebo z uvolnění zdrojů vyčleněných podle ustanovení smluv o zárukách, včetně kapitálových splátek a jakéhokoli typu vytvořených příjmů, které mohou být připsány podpoře z fondů, se použijí znovu na stejné nebo jiné finanční nástroje za účelem dalších investic do konečných příjemců v rámci stejného specifického cíle nebo specifických cílů a k úhradě jakýchkoli nákladů na správu a poplatků za správu souvisejících s těmito dalšími investicemi.

1.  Zdroje vložené zpět před koncem období způsobilosti do finančních nástrojů pocházející z investic do konečných příjemců nebo z uvolnění zdrojů vyčleněných podle ustanovení smluv o zárukách, včetně kapitálových splátek a jakéhokoli typu vytvořených příjmů, které mohou být připsány podpoře z fondů, se použijí znovu na stejné nebo jiné finanční nástroje za účelem dalších investic do konečných příjemců v rámci stejného specifického cíle nebo specifických cílů a k úhradě jakýchkoli nákladů na správu a poplatků za správu souvisejících s těmito dalšími investicemi, přičemž se zohlední zásada řádného finančního řízení.

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Úspory, jichž bylo dosaženo účinnějšími operacemi, nejsou považovány za příjem vytvořený pro účely prvního pododstavce. Zejména úspory nákladů plynoucí z opatření v oblasti energetické účinnosti nesmí vést k odpovídajícímu snížení provozních dotací.

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí příspěvku z fondů, jestliže vznikly příjemci nebo soukromému partnerovi při operaci prováděné v partnerství veřejného a soukromého sektoru a byly uhrazeny při provádění operací v období ode dne předložení programu Komisi nebo od 1. ledna 2021 – podle toho, co nastane dříve – do 31. prosince 2029.

Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí příspěvku z fondů, jestliže vznikly příjemci nebo soukromému partnerovi při operaci prováděné v partnerství veřejného a soukromého sektoru a byly uhrazeny při provádění operací v období ode dne předložení programu Komisi nebo od 1. ledna 2021 – podle toho, co nastane dříve – do 31. prosince 2030.

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Celou operaci nebo její část lze provádět mimo členský stát, a to i mimo Unii, za předpokladu, že operace přispívá k cílům programu.

4.  Celou operaci v rámci EFRR, ESF+ nebo Fondu soudržnosti nebo její část lze provádět mimo členský stát, a to i mimo Unii, za předpokladu, že operace spadá do jedné z pěti složek cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ve smyslu článku 3 nařízení (EU) [...] („nařízení o EÚS“) a přispívá k cílům programu.

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Operace nelze vybrat pro poskytnutí podpory z fondů, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny před předložením žádosti o financování v rámci programu řídicímu orgánu, a to bez ohledu na to, zda byly provedeny všechny související platby či nikoli.

6.  Operace nelze vybrat pro poskytnutí podpory z fondů, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny před předložením žádosti o financování v rámci programu řídicímu orgánu, a to bez ohledu na to, zda byly provedeny všechny související platby či nikoli. Tento odstavec se nepoužije na kompenzaci dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech z ENRF, ani na náklady financované prostřednictvím specifických dodatečných prostředků vyčleněných na tyto regiony v rámci EFRR a ESF+.

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky;

a)  úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky nebo v souvislosti s příspěvkem do finančních nástrojů, který vyplývá ze záporných úroků;

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  daň z přidané hodnoty (DPH) s výjimkou operací, jejichž celkové náklady jsou nižší než 5 000 000 EUR.

vypouští se

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Způsobilost operací spojených s daní z přidané hodnoty (DPH) se určuje případ od případu, s výjimkou operací, jejichž celkové náklady jsou nižší než 5 000 000 EUR, a investic a výdajů ze strany konečných příjemců.

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát může lhůtu uvedenou v prvním pododstavci zkrátit na tři roky v případech, kdy se jedná o zachování investic nebo pracovních míst vytvořených malými a středními podniky.

Členský stát může lhůtu uvedenou v prvním pododstavci zkrátit na tři roky v řádně odůvodněných případech uvedených v písmenech a), b) a c), kdy se jedná o zachování pracovních míst vytvořených malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na žádnou operaci, u níž dojde k zastavení výrobní činnosti v důsledku nepodvodného úpadku.

3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na příspěvky z programu poskytnuté na finanční nástroje nebo z finančních nástrojů ani na žádnou operaci, u níž dojde k zastavení výrobní činnosti v důsledku nepodvodného úpadku.

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. d) jsou poplatky za správu založeny na výkonnosti. Pokud jsou subjekty provádějící holdingový fond a/nebo zvláštní fondy v souladu s čl. 53 odst. 3 vybrány prostřednictvím přímého zadání zakázky, podléhá výše nákladů na správu a poplatků za správu vyplacených těmto subjektům, které lze vykázat jako způsobilé výdaje, finančnímu limitu až 5 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených konečným příjemcům v půjčkách, kapitálových nebo kvazikapitálových investicích nebo vyčleněných podle ustanovení záručních dohod.

Pro účely odst. 1 písm. d) jsou poplatky za správu založeny na výkonnosti. V průběhu prvních dvanácti měsíců provádění finančního nástroje je základní odměna za náklady a poplatky související s řízením způsobilá. Pokud jsou subjekty provádějící holdingový fond a/nebo zvláštní fondy v souladu s čl. 53 odst. 2 vybrány prostřednictvím přímého zadání zakázky, podléhá výše nákladů na správu a poplatků za správu vyplacených těmto subjektům, které lze vykázat jako způsobilé výdaje, finančnímu limitu až 5 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených konečným příjemcům v půjčkách, kapitálových nebo kvazikapitálových investicích nebo vyčleněných podle ustanovení záručních dohod.

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento finanční limit se nepoužije, pokud je výběr subjektů provádějících finanční nástroje proveden prostřednictvím nabídkového řízení v souladu s platným právem a při tomto nabídkovém řízení je stanovena potřeba vyšší úrovně nákladů na správu a poplatků za správu.

Pokud je výběr subjektů provádějících finanční nástroje proveden prostřednictvím nabídkového řízení v souladu s platným právem a při tomto nabídkovém řízení je stanovena potřeba vyšší úrovně nákladů na správu a poplatků za správu, které jsou založeny na výkonnosti.

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí legalitu a správnost výdajů zahrnutých do účetní závěrky předložené Komisi a přijmou veškerá potřebná opatření k předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů, k jejich odhalování a nápravě a podávání zpráv o nich.

2.  Členské státy zajistí legalitu a správnost výdajů zahrnutých do účetní závěrky předložené Komisi a přijmou veškerá potřebná opatření k předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů, k jejich odhalování a nápravě a podávání zpráv o nich. Členské státy plně spolupracují s úřadem OLAF.

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí kvalitu a spolehlivost systému monitorování a údajů o ukazatelích.

4.  Členské státy zajistí kvalitu, nezávislost a spolehlivost systému monitorování a údajů o ukazatelích.

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření k zajištění účinného posuzování stížností týkajících se fondů. Členské státy na žádost Komise prošetří stížnosti, které byly předloženy Komisi a které spadají do působnosti jejich programů, a informují Komisi o výsledcích tohoto prošetření.

Členské státy přijmou opatření k zajištění účinného posuzování stížností týkajících se fondů. Oblast působnosti, pravidla a postupy týkající se těchto opatření jsou v pravomoci členských států v souladu s jejich institucionálním a právním rámcem. Členské státy na žádost Komise v souladu s čl. 64 odst. 4a prošetří stížnosti, které byly předloženy Komisi a které spadají do působnosti jejich programů, a informují Komisi o výsledcích tohoto prošetření.

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá výměna informací mezi příjemci a programovými orgány probíhala prostřednictvím systému pro elektronickou výměnu dat v souladu s přílohou XII.

Členské státy zajistí, aby veškerá výměna informací mezi příjemci a programovými orgány probíhala prostřednictvím uživatelsky vstřícného systému pro elektronickou výměnu dat v souladu s přílohou XII.

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě programů podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI se první pododstavec použije od 1. ledna 2023.

V případě programů podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI se první pododstavec použije od 1. ledna 2022.

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

První pododstavec se nepoužije na programy podle čl. [4 písm. odst. 1 písm. c) bodu vii)] nařízení o ESF+.

První pododstavec se nepoužije na programy podle čl. [4 písm. odst. 1 bodu xi)] nařízení o ESF+.

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku přijme Komise poradním postupem uvedeným v čl. 109 odst. 2 prováděcí akt, který stanoví formát, jenž se má použít pro podávání zpráv o nesrovnalostech.

(11)  Za účelem zajištění jednotných podmínek a pravidel pro provádění tohoto článku přijme Komise poradním postupem uvedeným v čl. 109 odst. 2 prováděcí akt, který stanoví formát, jenž se má použít pro podávání zpráv o nesrovnalostech.

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise se přesvědčí o tom, že členské státy mají zavedeny systémy řízení a kontroly v souladu s tímto nařízením a že tyto systémy během provádění programů fungují účinně. Komise vypracuje strategii auditu a plán auditu, který bude založen na posouzení rizik.

Komise se přesvědčí o tom, že členské státy mají zavedeny systémy řízení a kontroly v souladu s tímto nařízením a že tyto systémy během provádění programů fungují účinně a účelně. Komise vypracuje pro členské státy strategii auditu a plán auditu, který bude založen na posouzení rizik.

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Audity Komise se provádějí po dobu až tří kalendářních roků po schválení účetní závěrky, v níž byly dotčené výdaje zahrnuty. Toto období se nevztahuje na operace, u nichž existuje podezření na podvod.

2.  Audity Komise se provádějí po dobu až dvou kalendářních roků po schválení účetní závěrky, v níž byly dotčené výdaje zahrnuty. Toto období se nevztahuje na operace, u nichž existuje podezření na podvod.

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Komise oznámí audit příslušnému programovému orgánu alespoň dvanáct pracovních dní předem, s výjimkou naléhavých případů. Těchto auditů se mohou účastnit úředníci nebo pověření zástupci členského státu.

a)  Komise oznámí audit příslušnému programovému orgánu alespoň patnáct pracovních dní předem, s výjimkou naléhavých případů. Těchto auditů se mohou účastnit úředníci nebo pověření zástupci členského státu.

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Komise předá předběžná zjištění auditu, a to alespoň v jednom z úředních jazyků Unie, nejpozději tři měsíce po posledním dni auditu příslušnému orgánu členského státu.

c)  Komise předá předběžná zjištění auditu, a to alespoň v jednom z úředních jazyků Unie, nejpozději dva měsíce po posledním dni auditu příslušnému orgánu členského státu.

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  Komise předá zprávu o auditu, a to alespoň v jednom z úředních jazyků Unie, nejpozději tři měsíce po obdržení úplné odpovědi příslušného orgánu členského státu k předběžným zjištěním auditu.

d)  Komise předá zprávu o auditu, a to alespoň v jednom z úředních jazyků Unie, nejpozději dva měsíce po obdržení úplné odpovědi příslušného orgánu členského státu k předběžným zjištěním auditu. Odpověď členského státu se považuje za vyčerpávající, pokud Komise do dvou měsíců neoznámí, že některá dokumentace dosud chybí.

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může prodloužit lhůty stanovené v písmenech c) a d) o další tři měsíce.

Komise může v řádně odůvodněných případech prodloužit lhůty stanovené v písmenech c) a d) o další dva měsíce.

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Aniž je dotčen čl. 63 odst. 6, Komise zajistí systém pro vyřizování stížností, který bude přístupný všem občanům a zúčastněným subjektům.

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Auditním orgánem je orgán veřejné správy funkčně nezávislý na auditovaných subjektech.

2.  Auditním orgánem je orgán veřejné správy nebo soukromý orgán funkčně nezávislý na řídicím orgánu a na orgánech či subjektech, kterým byly svěřeny nebo na které byly přeneseny určité funkce.

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  zaznamenává a uchovává v elektronickém systému údaje o každé operaci nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, kontrolu a audity a zajišťuje bezpečnost, celistvost a důvěrnost údajů a ověřování uživatelů.

e)  zaznamenává a uchovává v elektronických systémech údaje o každé operaci nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, kontrolu a audity a zajišťuje bezpečnost, celistvost a důvěrnost údajů a ověřování uživatelů.

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro výběr operací řídicí orgán stanoví a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační a transparentní, zajišťují rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie, zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.

Pro výběr operací řídicí orgán stanoví a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační a transparentní, zajišťují přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie, zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajistí, aby vybrané operace odpovídaly programu a představovaly účinné přispění k dosažení jeho specifických cílů;

a)  zajistí, aby vybrané operace byly udržitelné, odpovídaly programu i územním strategiím a představovaly účinné přispění k dosažení jeho specifických cílů;

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajistí, aby vybrané operace vytvářely nejlepší vztah mezi výší podpory, vykonávanými činnostmi a dosažením cílů;

c)  zajistí, aby vybrané operace měly přiměřený vztah mezi výší podpory, vykonávanými činnostmi a dosažením cílů;

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  zajistí, aby vybrané operace, které spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU48 , podléhaly posuzování vlivů na životní prostředí nebo zjišťovacímu řízení, a to na základě požadavků uvedené směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU49;

e)  zajistí, aby vybrané operace, které spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, podléhaly posuzování vlivů na životní prostředí nebo zjišťovacímu řízení a aby bylo řádně zohledněno posouzení alternativních řešení i komplexní veřejná konzultace, a to na základě požadavků uvedené směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU49;

_________________

_________________

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 124, 25.4.2014, s. 1).

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 124, 25.4.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  ověří, že pokud operace začaly před podáním žádosti o financování řídicímu orgánu, bylo dodrženo platné právo;

f)  zajistí, že pokud operace začaly před podáním žádosti o financování řídicímu orgánu, bylo dodrženo platné právo;

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  zajistí posouzení klimatické odolnosti investic do infrastruktury s očekávanou životností alespoň pět let.

j)  zajistí, před přijetím investičních rozhodnutí, posouzení klimatické odolnosti investic do infrastruktury s očekávanou životností alespoň pět let i uplatnění zásady „energetická účinnost v první řadě“.

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.   Řídicí orgán může v řádně odůvodněných případech také rozhodnout o příspěvku ve výši až 5 % programového finančního přídělu z EFRR a ESF+ na konkrétní projekty v členském státě způsobilé v rámci programu Horizont Evropa, včetně těch, které byly vybrány v druhé fázi, za předpokladu, že tyto konkrétní projekty přispívají k cílům programu v daném členském státě.

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud řídicí orgán vybere operaci strategického významu, bezodkladně o tom uvědomí Komisi a poskytne jí o této operaci všechny příslušné informace.

6.  Pokud řídicí orgán vybere operaci strategického významu, do jednoho měsíce o tom uvědomí Komisi a poskytne jí o této operaci všechny příslušné informace, včetně analýzy nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistí, s ohledem na dostupnost financování, aby příjemce obdržel splatnou částku v plné výši a nejpozději do devadesáti dnů ode dne předložení žádosti o platbu příjemcem;

b)  zajistí, pokud jde o předběžné financování a průběžné platby, aby příjemce obdržel splatnou částku na ověřené výdaje v plné výši a nejpozději do šedesáti dnů ode dne předložení žádosti o platbu příjemcem;

Pozměňovací návrh    297

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  příprava a předkládání žádostí o platbu Komisi v souladu s články 85 a 86;

a)  příprava a předkládání žádostí o platbu Komisi v souladu s články 85 a 86 a zohlednění auditů provedených auditním orgánem nebo na jeho odpovědnost;

Pozměňovací návrh    298

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  příprava účetní závěrky v souladu s článkem 92 a vedení záznamů o všech prvcích účetní závěrky v elektronickém systému;

b)  příprava a předložení účetní závěrky ověřující úplnost, přesnost a správnost v souladu s článkem 92 a vedení záznamů o všech prvcích účetní závěrky v elektronickém systému;

Pozměňovací návrh    299

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Audit se provádí s odkazem na normy platné v době sjednání auditované operace, s výjimkou případů, kdy jsou nové normy pro příjemce příznivější.

Pozměňovací návrh    300

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Zjištění nesrovnalosti v rámci auditu operace vedoucí k finanční pokutě nesmí vyústit v rozšíření rozsahu kontroly nebo k finančním opravám nad rámec výdajů pokrytých v účetním období, kdy byl proveden auditovaný výdaj.

Pozměňovací návrh    301

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě posouzení rizik a s přihlédnutím k popisu systému řízení a kontroly uvedenému v čl. 63 odst. 9 vypracuje auditní orgán strategii auditu, která se zabývá audity systémů a audity operací. Strategie auditu zahrnuje audity systémů nově určených řídicích orgánů a orgánů odpovědných za účetní funkci do devíti měsíců následujících po prvním roce jejich fungování. Strategie auditu se vypracuje v souladu se šablonou stanovenou v příloze XVIII a každoročně se aktualizuje v návaznosti na první výroční kontrolní zprávu a výrok auditora předložené Komisi. Může se vztahovat na jeden nebo více programů.

1.  Na základě posouzení rizik a s přihlédnutím k popisu systému řízení a kontroly uvedenému v čl. 63 odst. 9 vypracuje auditní orgán po konzultacích s řídicím orgánem strategii auditu, která se zabývá audity systémů a audity operací. Strategie auditu zahrnuje audity systémů nově určených řídicích orgánů a orgánů odpovědných za účetní funkci. Audit se provádí do devíti měsíců následujících po prvním roce jejich fungování. Strategie auditu se vypracuje v souladu se šablonou stanovenou v příloze XVIII a každoročně se aktualizuje v návaznosti na první výroční kontrolní zprávu a výrok auditora předložené Komisi. Může se vztahovat na jeden nebo více programů. Ve strategii auditu může auditní orgán stanovit limit pro jednotlivé účetní audity.

Pozměňovací návrh    302

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě neshody mezi Komisí a členským státem ohledně výsledků auditu se zahájí postup pro řešení sporů.

Pozměňovací návrh    303

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise a auditní orgány nejprve použijí všechny informace a záznamy dostupné v elektronickém systému uvedeném v čl. 66 odst. 1 písm. e), včetně výsledků řídicích kontrol, a požadují a získávají další dokumenty a důkazní informace od dotčených příjemců pouze tehdy, pokud je to na základě jejich odborného úsudku nezbytné k vyvození jednoznačných auditních závěrů.

Komise a auditní orgány nejprve použijí všechny informace a záznamy dostupné v elektronických systémech uvedených v čl. 66 odst. 1 písm. e), včetně výsledků řídicích kontrol, a požadují a získávají další dokumenty a důkazní informace od dotčených příjemců pouze tehdy, pokud je to na základě jejich odborného úsudku nezbytné k vyvození jednoznačných auditních závěrů.

Pozměňovací návrh    304

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Řídicí orgán provádí řídicí kontroly na místě v souladu s čl. 68 odst. 1 pouze na úrovni subjektů provádějících finanční nástroj a v kontextu záručních fondů na úrovni subjektů poskytujících příslušné nové půjčky.

1.  Řídicí orgán provádí řídicí kontroly na místě v souladu s čl. 68 odst. 1 pouze na úrovni subjektů provádějících finanční nástroj a v kontextu záručních fondů na úrovni subjektů poskytujících příslušné nové půjčky. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 127 finančního nařízení, pokud daný finanční nástroj stanoví podávání kontrolních zpráv podkládajících žádost o platby, může se řídicí orgán rozhodnout neprovádět řídicí kontroly na místě.

Pozměňovací návrh    305

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIB nebo jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž podílníkem je členský stát, ale předkládají řídicímu orgánu kontrolní zprávy na podporu žádostí o platby.

EIB nebo jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž podílníkem je členský stát, ale předkládají řídicímu orgánu kontrolní zprávy na podporu žádostí o platby.

Pozměňovací návrh    306

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Auditní orgán provádí řídicí audity systémů a audity operací v souladu s články 71, 73 nebo 77 na úrovni subjektů provádějících finanční nástroj a v kontextu záručních fondů na úrovni subjektů poskytujících příslušné nové půjčky.

3.  Auditní orgán provádí řídicí audity systémů a audity operací v souladu s články 71, 73 nebo 77 na úrovni subjektů provádějících finanční nástroj a v kontextu záručních fondů na úrovni subjektů poskytujících příslušné nové půjčky. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 127 finančního nařízení, pokud daný finanční nástroj podává auditnímu orgánu do konce každého kalendářního roku výroční auditní zprávu vypracovanou externími auditory, která pokrývá prvky zahrnuté v příloze XVII, může se auditní orgán rozhodnout neprovádět žádné další audity.

Pozměňovací návrh    307

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V souvislosti se záručními fondy mohou subjekty odpovědné za audity programů provádět kontroly nebo audity subjektů poskytujících příslušné nové půjčky pouze v případě, že nastane jedna z těchto situací:

 

a) podpůrné dokumenty dokládající podporu z finančního nástroje pro konečné příjemce nejsou k dispozici na úrovni řídicího orgánu nebo na úrovni subjektů provádějících finanční nástroje;

 

b) existují důkazy o tom, že dokumenty, které jsou k dispozici na úrovni řídicího orgánu nebo subjektů provádějících finanční nástroje, nepředstavují pravdivý a přesný záznam o poskytnuté podpoře.

Pozměňovací návrh    308

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčena pravidla upravující státní podporu, řídicí orgán zajistí, aby se všechny podklady týkající se operace podporované z fondů uchovávaly na příslušné úrovni po dobu pěti let od 31. prosince roku, ve kterém řídicí orgán provedl poslední platbu příjemci.

1.  Aniž jsou dotčena pravidla upravující státní podporu, řídicí orgán zajistí, aby se všechny podklady týkající se operace podporované z fondů uchovávaly na příslušné úrovni po dobu tří let od 31. prosince roku, ve kterém řídicí orgán provedl poslední platbu příjemci.

Pozměňovací návrh    309

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Dobu pro uchovávání dokumentů je možné na základě rozhodnutí řídicího orgánu zkrátit v závislosti na rizikovém profilu a velikosti příjemců.

Pozměňovací návrh    310

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předběžné financování z každého fondu se vyplatí v ročních splátkách před 1. červencem každého roku podle dostupných prostředků takto:

Předběžné financování z každého fondu se vyplatí v ročních splátkách před 1. červencem každého roku takto:

Pozměňovací návrh    311

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  2022: 0.5 %;

b)  2022: 0,7 %;

Pozměňovací návrh    312

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  2023: 0.5 %;

c)  2023: 1 %;

Pozměňovací návrh    313

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  2024: 0.5 %;

d)  2024: 1,5 %;

Pozměňovací návrh    314

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  2025: 0.5 %;

e)  2025: 2 %;

Pozměňovací návrh    315

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  2026: 0.5

f)  2026: 2 %

Pozměňovací návrh    316

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výši technické pomoci vypočtené v souladu s čl. 31 odst. 2;

b)  výši technické pomoci vypočtené v souladu s článkem 31;

Pozměňovací návrh    317

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  V případě státní podpory může žádost o platbu zahrnovat zálohy, které příjemci vyplatil orgán poskytující podporu, pokud jsou splněny tyto kumulativní podmínky: vztahuje se na ně bankovní nebo jiná rovnocenná záruka, nepřesahují 40 % celkové výše podpory poskytnuté příjemci na určitou operaci a jsou kryty výdaji placenými příjemci a doloženy příjmovými fakturami za tři roky.

Pozměňovací návrh    318

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny v souladu s čl. 53 odst. 2, zahrnují žádosti o platbu předložené v souladu s přílohou XIX celkové vyplacené částky nebo, v případě záruk, částky vyčleněné podle ustanovení záručních dohod, řídicím orgánem pro konečné příjemce podle čl. 62 odst. 1 písm. a), b) a c).

1.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny v souladu s čl. 53 odst. 1, zahrnují žádosti o platbu předložené v souladu s přílohou XIX celkové vyplacené částky nebo, v případě záruk, částky vyčleněné podle ustanovení záručních dohod, řídicím orgánem pro konečné příjemce podle čl. 62 odst. 1 písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh    319

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny podle čl. 53 odst. 3, předkládají se žádosti o platbu, které zahrnují výdaje pro finanční nástroje, v souladu s těmito podmínkami:

2.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny podle čl. 53 odst. 2, předkládají se žádosti o platbu, které zahrnují výdaje pro finanční nástroje, v souladu s těmito podmínkami:

Pozměňovací návrh    320

Návrh nařízení

Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V závislosti na dostupných finančních prostředcích provede Komise průběžné platby nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy Komise žádost o platbu obdrží.

1.  Komise provede průběžné platby nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy Komise žádost o platbu obdrží.

Pozměňovací návrh    321

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  existují důkazy o možných závažných nedostatcích, aniž by byla přijata nápravná opatření;

a)  existují závažné důkazy o závažných nedostatcích, aniž by byla přijata nápravná opatření;

Pozměňovací návrh    322

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  členský stát nepřijal nezbytná opatření podle čl. 15 odst. 6.

vypouští se

Pozměňovací návrh    323

Návrh nařízení

Čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise zruší jakoukoli částku v programu, která nebyla použita na předběžné financování v souladu s článkem 84 nebo na kterou nebyla předložena žádost o platbu v souladu s články 85 a 86 do 26. prosince druhého kalendářního roku následujícího po roce, v němž byly přijaty rozpočtové závazky na období let 2021 až 2026.

1.  Komise zruší jakoukoli částku v programu, která nebyla použita na předběžné financování v souladu s článkem 84 nebo na kterou nebyla předložena žádost o platbu v souladu s články 85 a 86 do 31. prosince třetího kalendářního roku následujícího po roce, v němž byly přijaty rozpočtové závazky na období let 2021 až 2026.

Pozměňovací návrh    324

Návrh nařízení

Čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud jde o rozpočtový závazek na rok 2021, představují částky, které mají být pokryty předběžným financováním nebo žádostmi o platbu ve lhůtě stanovené v odstavci 1, 60 % daného závazku. Pro účely výpočtu částek, které se mají pokrýt, se 10 % rozpočtového závazku na rok 2021 přiřadí ke každému rozpočtovému závazku pro roky 2022 až 2025.

vypouští se

Pozměňovací návrh    325

Návrh nařízení

Čl. 99 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Část závazků, která je k 31. prosinci 2029 stále otevřená, se zruší, pokud není Komisi předložen balíček pro poskytnutí jistoty a závěrečná zpráva o výkonnosti pro programy podporované z ESF+, EFRR a Fondu soudržnosti do lhůty stanovené v čl. 38 odst. 1.

3.  Část závazků, která je k 31. prosinci 2030 stále otevřená, se zruší, pokud není Komisi předložen balíček pro poskytnutí jistoty a závěrečná zpráva o výkonnosti pro programy podporované z ESF+, EFRR a Fondu soudržnosti do lhůty stanovené v čl. 38 odst. 1.

Pozměňovací návrh    326

Návrh nařízení

Čl. 100 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  nebylo možné včas zažádat o platbu z důvodu zpoždění na úrovni Unie při vytváření právního a správního rámce pro fondy na období let 2021–2027.

Pozměňovací návrh    327

Návrh nařízení

Čl. 101 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát má jeden měsíc, aby odsouhlasil částku, která má být zrušena, nebo předložil své připomínky.

2.  Členský stát má dva měsíce, aby odsouhlasil částku, která má být zrušena, nebo předložil své připomínky.

Pozměňovací návrh    328

Návrh nařízení

Čl. 102 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  EFRR, ESF+ a Fond soudržnosti podporují cíl Investice pro zaměstnanost a růst ve všech regionech odpovídajících úrovni 2 společné klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „regiony úrovně NUTS 2“) vytvořené nařízením (ES) č. 1059/2003, ve znění nařízení Komise (ES) č. 868/2014.

1.  EFRR, ESF+ a Fond soudržnosti podporují cíl Investice pro zaměstnanost a růst ve všech regionech odpovídajících úrovni 2 společné klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „regiony úrovně NUTS 2“) vytvořené nařízením (ES) č. 1059/2003, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2016/2066.

Pozměňovací návrh    329

Návrh nařízení

Čl. 103 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkové prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2021–2027, činí 330 624 388 630 EUR v cenách roku 2018.

Celkové prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2021–2027, činí 378 097 000 000 EUR v cenách roku 2018.

 

(Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu zavést částku rovnocennou s prostředky, které byly dostupné v období let 2014–2020, s potřebným navýšením a v souladu s postojem EP k návrhu VFR na období let 2021–2027. To si vyžádá následné změny ve výpočtech v příloze XXII.)

Pozměňovací návrh    330

Návrh nařízení

Čl. 103 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí, kterým se stanoví roční rozpis celkových finančních zdrojů v členění podle členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro každou kategorii regionu, spolu se seznamem způsobilých regionů v souladu s metodikou stanovenou v příloze XXII.

Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí, kterým se stanoví roční rozpis celkových finančních zdrojů v členění podle členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro každou kategorii regionu, spolu se seznamem způsobilých regionů v souladu s metodikou stanovenou v příloze XXII. Minimální celková částka přidělená z fondů by na vnitrostátní úrovni měla odpovídat 76 % rozpočtu přiděleného jednotlivým členským státům nebo regionům v období let 2014–2020.

Pozměňovací návrh    331

Návrh nařízení

Čl. 103 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

S ohledem na zvláštní význam, jaký má financování z fondů soudržnosti pro přeshraniční a nadstátní spolupráci a také pro nevzdálenější regiony, by kritéria způsobilosti pro toto financování neměla být o nic méně příznivá než v období let 2014–2020 a měla by zajišťovat maximální kontinuitu se stávajícími programy.

 

(Tento pozměňovací návrh si vyžádá následné změny ve výpočtech v příloze XXII.)

Pozměňovací návrh    332

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prostředky na cíl Investice pro zaměstnanost a růst činí 97,5 % z celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 322 194 388 630 EUR) a přidělí se takto:

1.  Prostředky na cíl Investice pro zaměstnanost a růst činí 97 % z celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 366 754 000 000 EUR v cenách roku 2018) 5 900 000 000 EUR z této částky bude přiděleno na záruku pro děti ze zdrojů v rámci ESF+. Zbývající krytí ve výši 360 854 000 000 EUR (v cenách roku 2018) se přidělí takto:

Pozměňovací návrh    333

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  61,6 % (tzn. celkem 198 621 593 157 EUR) pro méně rozvinuté regiony;

a)  61,6 % (tzn. celkem 222 453 894 000 EUR) pro méně rozvinuté regiony;

Pozměňovací návrh    334

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  14,3 % (tzn. celkem 45 934 516 595 EUR) pro přechodové regiony;

b)  14,3 % (tzn. celkem 51 446 129 000 EUR) pro přechodové regiony;

Pozměňovací návrh    335

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  10,8 % (tzn. celkem 34 842 689 000 EUR) pro rozvinutější regiony;

c)  10,8 % (tzn. celkem 39 023 410 000 EUR) pro rozvinutější regiony;

Pozměňovací návrh    336

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  12,8 % (tzn. celkem 41 348 556 877 EUR) pro členské státy podporované Fondem soudržnosti;

d)  12,8 % (tzn. celkem 46 309 907 000 EUR) pro členské státy podporované Fondem soudržnosti;

Pozměňovací návrh    337

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  0.0,4 % (tzn. celkem 1 447 034 001 EUR) jako dodatečné finanční prostředky pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 SFEU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.

e)  0.0,4 % (tzn. celkem 1 620 660 000 EUR) jako dodatečné finanční prostředky pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 SFEU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.

Pozměňovací návrh    338

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše zdrojů, které jsou k dispozici pro ESF+ v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, činí 88 646 194 590 EUR.

Výše zdrojů, které jsou k dispozici pro ESF+, činí 28,8 % zdrojů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst (tj. 105 686 000 000 EUR v cenách roku 2018). To nezahrnuje finanční krytí pro složku Zaměstnanost a sociální inovace ani pro složku Zdraví.

Pozměňovací návrh    339

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše dodatečných finančních prostředků pro nejvzdálenější regiony uvedené v odst. 1 písm. e) přidělených ESF+ činí 376 928 934 EUR.

Výše dodatečných finančních prostředků pro nejvzdálenější regiony uvedené v odst. 1 písm. e) přidělených ESF+ odpovídá 0,4 % prostředků uvedených v prvním pododstavci (tj. 424 296 054 EUR v cenách roku 2018).

Pozměňovací návrh    340

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Částka podpory z Fondu soudržnosti, která má být převedena do Nástroje pro propojení Evropy, činí 10 000 000 000 EUR. Využije se na projekty dopravní infrastruktury na základě specifických výzev v souladu s nařízením (EU) [číslo nového nařízení o Nástroji pro propojení Evropy] výlučně v členských státech způsobilých k financování z Fondu soudržnosti.

Částka podpory z Fondu soudržnosti, která má být převedena do Nástroje pro propojení Evropy, činí 4 000 000 000 EUR v cenách roku 2018. S přihlédnutím k potřebě investovat do infrastruktury v členských státech a regionech se tato částka využije na projekty dopravní infrastruktury na základě specifických výzev v souladu s nařízením (EU) [číslo nového nařízení o Nástroji pro propojení Evropy] výlučně v členských státech způsobilých k financování z Fondu soudržnosti.

Pozměňovací návrh    341

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

30 % zdrojů převedených do Nástroje pro propojení Evropy je bezprostředně po převodu k dispozici všem členským státům způsobilým pro financování z Fondu soudržnosti na financování projektů dopravní infrastruktury v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy].

vypouští se

Pozměňovací návrh    342

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na specifické výzvy uvedené ve prvním pododstavci se uplatní platná pravidla pro odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy]. Do 31. prosince 2023 se s ohledem na 70 % zdrojů převedených do Nástroje pro propojení Evropy provádí výběr projektů způsobilých pro financování při respektování výše prostředků přidělených jednotlivým státům z Fondu soudržnosti.

Na specifické výzvy uvedené ve prvním pododstavci se uplatní platná pravidla pro odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy]. Do 31. prosince 2023 se výběr projektů způsobilých pro financování provádí při respektování výše prostředků přidělených jednotlivým státům z Fondu soudržnosti.

Pozměňovací návrh    343

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Částka ve výši 500 000 000 EUR z prostředků určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na Evropskou městskou iniciativu v rámci přímého či nepřímého řízení Komisí.

5.  Částka ve výši 560 000 000 EUR v cenách roku 2018 z prostředků určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na Evropskou městskou iniciativu v rámci přímého či nepřímého řízení Komisí.

Pozměňovací návrh    344

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Částka ve výši 175 000 000 EUR z prostředků ESF+ určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na nadnárodní spolupráci podporující inovativní řešení v rámci přímého či nepřímého řízení.

6.  Částka ve výši 196 000 000 EUR v cenách roku 2018 z prostředků ESF+ určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na nadnárodní spolupráci podporující inovativní řešení v rámci přímého či nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    345

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Prostředky určené na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 2,5 % z celkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondů na období let 2021–2027 (tzn. celkem 8 430 000 000 EUR).

7.  Prostředky určené na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 3 % z celkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondů na období let 2021–2027 (tzn. celkem 11 343 000 000 EUR v cenách roku 2018).

Pozměňovací návrh    346

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nejvýše 15 % celkových přídělů pro méně rozvinuté regiony na přechodové regiony nebo rozvinutější regiony a z přechodových regionů na rozvinutější regiony;

a)  nejvýše 5 % celkových přídělů pro méně rozvinuté regiony na přechodové regiony nebo rozvinutější regiony a z přechodových regionů na rozvinutější regiony;

Pozměňovací návrh    347

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  70 % pro méně rozvinuté regiony;

a)  85 % pro méně rozvinuté regiony;

Pozměňovací návrh    348

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  55 % pro přechodové regiony;

b)  65 % pro přechodové regiony;

Pozměňovací návrh    349

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  40 % pro vyspělejší regiony.

c)  50 % pro vyspělejší regiony.

Pozměňovací návrh    350

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Míry spolufinancování stanovené v písmenu a) se vztahují také nejvzdálenější regiony.

Míry spolufinancování stanovené v písmenu a) se vztahují také na nejvzdálenější regiony a na dodatečný příděl pro nevzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh    351

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování pro Fond soudržnosti na úrovni jednotlivých priorit není vyšší než 70 %.

Míra spolufinancování pro Fond soudržnosti na úrovni jednotlivých priorit není vyšší než 85 %.

Pozměňovací návrh    352

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení o ESF+ může stanovit vyšší míry spolufinancování pro priority podporující inovativní opatření v souladu s článkem [14] uvedeného nařízení.

Nařízení o ESF+ může v řádně odůvodněných případech stanovit vyšší míry spolufinancování až do 90 % pro priority podporující inovativní opatření v souladu s článkem [13] a čl. [4 odst. 1 písm. x)] a [xi)] tohoto nařízení, jakož i pro programy zaměřené na řešení materiální deprivace v souladu s článkem [9], podporu zaměstnanosti mladých lidí v souladu s článkem [10], evropskou záruku pro děti v souladu s článkem [10a] a nadnárodní spolupráci v souladu s článkem [11b] .

Pozměňovací návrh    353

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování u programů Interreg není vyšší než 70 %.

Míra spolufinancování u programů Interreg není vyšší než 85 %.

Pozměňovací návrh    354

Návrh nařízení

Čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 108 za účelem změny příloh s cílem přizpůsobit se změnám méně podstatných prvků tohoto nařízení, k nimž dojde během programového období, s výjimkou příloh III, IV, X a XXII.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 108 za účelem změny příloh s cílem přizpůsobit se změnám méně podstatných prvků tohoto nařízení, k nimž dojde během programového období, s výjimkou příloh III, IV, X a XXII. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 108 za účelem změny nebo doplnění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 uvedeného v čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    355

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3, čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 je svěřena Komisi od data vstupu tohoto nařízení v platnost až do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    356

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4 a čl. 89 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3, čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    357

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3, čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    358

Návrh nařízení

Čl. 110 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení (ES) č. 1303/2013 nebo jakýkoli jiný právní akt platný pro programové období let 2014–2020 se i nadále použijí pro programy a operace podporované z EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti a ENRF během uvedeného období.

Nařízení (ES) č. 1303/2013 nebo jakýkoli jiný právní akt platný pro programové období let 2014–2020 se i nadále použijí pro programy a operace podporované z EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti, EZFRV a ENRF během uvedeného období.

Pozměňovací návrh    359

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 1 – řádek 001 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

001  Investice do fixních aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi

001  Investice do fixních aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi nebo souvisejících s konkurenceschopností

Pozměňovací návrh    360

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 1 – řádek 002 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

002  Investice do fixních aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi

002  Investice do fixních aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi nebo souvisejících s konkurenceschopností

Pozměňovací návrh    361

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 1 – řádek 004 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

004  Investice do nehmotných aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi

004  Investice do nehmotných aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi nebo souvisejících s konkurenceschopností

Pozměňovací návrh    362

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 1 – řádek 005 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

005  Investice do nehmotných aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi

005  Investice do nehmotných aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi nebo souvisejících s konkurenceschopností

Pozměňovací návrh    363

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 2 – řádek 035 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

035  Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)

035  Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně a sesuvy půdy (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)

Pozměňovací návrh    364

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 2 – řádek 043

 

Znění navržené Komisí

043

Nakládání s odpady v domácnostech: mechanicko-biologické zpracování, tepelné ošetření

0 %

100 %

Pozměňovací návrh

 

vypouští se

 

 

Pozměňovací návrh    365

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 3 – řádek 056 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

056  Nově postavené dálnice a silnice – hlavní síť TEN-T

056  Nově postavené dálnice, mosty a silnice – hlavní síť TEN-T

Pozměňovací návrh    366

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 3 – řádek 057 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

057  Nově postavené dálnice a silnice – globální síť TEN-T

057  Nově postavené dálnice, mosty a silnice – globální síť TEN-T

Pozměňovací návrh    367

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 3 – řádek 060 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

060  Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – hlavní síť TEN-T

060  Rekonstruované nebo modernizované dálnice, mosty a silnice – hlavní síť TEN-T

Pozměňovací návrh    368

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 3 – řádek 061 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

061  Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – globální síť TEN-T

061  Rekonstruované nebo modernizované dálnice, mosty a silnice – globální síť TEN-T

Pozměňovací návrh    369

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 5 – řádek 128 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

128  Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a souvisejících služeb cestovního ruchu

128  Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu

Pozměňovací návrh    370

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 5 – řádek 130 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

130  Ochrana, rozvoj a podpora přírodního dědictví a ekoturistiky

130  Ochrana, rozvoj a podpora přírodního dědictví a ekoturistiky mimo síť Natura 2000

Pozměňovací návrh    371

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 3 – řádek 12 – sloupec Integrované územní investice (ITI)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Velkoměsta, města a předměstí

Velkoměsta, města, předměstípropojené venkovské oblasti

Pozměňovací návrh    372

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 3 – řádek 16 – sloupec Integrované územní investice (ITI)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Řídce osídlené oblasti

Venkovské a řídce osídlené oblasti

Pozměňovací návrh    373

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 3 – řádek 22 – sloupec Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Velkoměsta, města a předměstí

Velkoměsta, města, předměstí a propojené venkovské oblasti

Pozměňovací návrh    374

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 3 – řádek 26 – sloupec Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Řídce osídlené oblasti

Venkovské a řídce osídlené oblasti

Pozměňovací návrh    375

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 3 – řádek 32 – sloupec – Jiný druh územního nástroje v rámci cíle politiky 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Velkoměsta, města a předměstí

Velkoměsta, města, předměstí a propojené venkovské oblasti

Pozměňovací návrh    376

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 3 – řádek 36 – sloupec – Jiný druh územního nástroje v rámci cíle politiky 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Řídce osídlené oblasti

Venkovské a řídce osídlené oblasti

Pozměňovací návrh    377

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 4 – řádek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17  Ubytování, stravování a pohostinství

17  Cestovní ruch, ubytování, stravování a pohostinství

Pozměňovací návrh    378

Návrh nařízení

Příloha III – tabulka Základní horizontální podmínky – řádek 6 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je zaveden vnitrostátní rámec pro provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, který zahrnuje:

Je zaveden vnitrostátní rámec pro provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, který zahrnuje:

1.  Měřitelné cíle, mechanismus sběru údajů a monitorování.

1.  Měřitelné cíle, mechanismus sběru údajů a monitorování použitelné u všech cílů politiky.

2.  Opatření zajišťující, že politika, právní předpisy a normy týkající se přístupnosti jsou řádně zohledňovány při přípravě a provádění programů.

2.  Opatření zajišťující, že politika, právní předpisy a normy týkající se přístupnosti jsou řádně zohledňovány při přípravě a provádění programů v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a že jsou zahrnuty mezi kritéria a povinnosti související s výběrem projektů.

 

2a.  Opatření k oznamování souladu podporovaných operací monitorovacímu výboru.

 

 

 

Pozměňovací návrh    379

Návrh nařízení

Příloha III – tabulka Základní horizontální podmínky – řádek 6 a (nový)

 

 

Pozměňovací návrh

Uplatňování zásad evropského pilíře sociálních práv, které přispívají k vzestupné sociální konvergenci a soudržnosti v Evropské unii.

Opatření na vnitrostátní úrovni k zajištění řádného uplatňování zásad evropského pilíře sociálních práv, které přispívají k vzestupné sociální konvergenci a soudržnosti v EU, zvláště pak zásad zabraňujících nekalé hospodářské soutěži na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    380

Návrh nařízení

Příloha III – tabulka Základní horizontální podmínky – řádek 6 b (nový)

 

 

Pozměňovací návrh

Účinné uplatňování zásady partnerství

Je zaveden rámec pro to, aby všichni partneři hráli plnohodnotnou roli při přípravě, provádění, monitorování a vyhodnocování programů, který zahrnuje:

 

1.  Opatření k zajištění transparentních postupů pro zapojení partnerů.

 

2.  Opatření k šíření a zveřejňování informací, které jsou významné pro partnery z hlediska přípravy setkání a činností na tato setkání navazujících.

 

3.  Podporu k posílení postavení partnerů a budování kapacit.

Pozměňovací návrh    381

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 2 – řádek 2 – sloupec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je přijat vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu, který zahrnuje:

Je přijat vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu v souladu s cílem Pařížské dohody omezit globální oteplování na 1,5 °C, který zahrnuje:

1.  Všechny prvky požadované v šabloně v příloze I nařízení o správě energetické unie

1.  Všechny prvky požadované v šabloně v příloze I nařízení o správě energetické unie

2.  Orientační přehled plánovaných finančních zdrojů a mechanismů pro opatření na podporu nízkouhlíkové energetiky

2.  Přehled plánovaných finančních zdrojů a mechanismů pro opatření na podporu nízkouhlíkové energetiky

Pozměňovací návrh    382

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 2 – řádek 4 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EFRR a Fond soudržnosti

EFRR a Fond soudržnosti

2.4   Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, předcházení rizikům a odolnosti vůči katastrofám

2.4   Podpora přizpůsobení se změnám klimatu a strukturálním změnám, předcházení rizikům a odolnosti vůči katastrofám

Pozměňovací návrh    383

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 2 – řádek 7 – sloupec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je zaveden akční program zahrnující opatření na různém stupni priorit podle článku 8 směrnice 92/43 EHS, který zahrnuje:

Je zaveden akční program zahrnující opatření na různém stupni priorit podle článku 8 směrnice 92/43 EHS, který zahrnuje:

1.  Všechny prvky požadované v šabloně pro rámec prioritních činností na období 2021–2027 schválený Komisí a členskými státy

1.  Všechny prvky požadované v šabloně pro rámec prioritních činností na období 2021–2027 schválený Komisí a členskými státy, včetně prioritních opatření a odhadu potřeb financování

2.  Určení prioritních opatření a odhad potřeb financování

 

Pozměňovací návrh    384

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 3 – bod 3.2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.2 Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    385

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 3 – bod 3.2 – sloupec 4 – bod -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.  Vyžaduje, aby byla zajištěna společenská, hospodářská a územní soudržnost a aby byla ve větší míře doplněna chybějící spojení a byla také odstraněna úzká místa v síti TEN-T, čímž se také rozumí investice do fyzické infrastruktury

Pozměňovací návrh    386

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 3 – bod 3.2 – sloupec 4 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zahrnuje hospodářské zdůvodnění plánovaných investic podložené důkladnou analýzou poptávky a modelováním dopravy, které by měly zohlednit předpokládaný dopad liberalizace železnic

1.  Zahrnuje hospodářské zdůvodnění plánovaných investic podložené důkladnou analýzou poptávky a modelováním dopravy, které by měly zohlednit předpokládaný dopad otevření trhů se službami na železnici

Pozměňovací návrh    387

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 3 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zohledňuje plány kvality ovzduší s přihlédnutím k příslušným vnitrostátním plánům dekarbonizace

2.  Zohledňuje plány kvality ovzduší s přihlédnutím k vnitrostátním strategiím pro snižování emisí v odvětví dopravy

Pozměňovací návrh    388

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 3 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zahrnuje investice do koridorů hlavní sítě TEN-T definovaných v nařízení (EU) 1316/2013 v souladu s příslušnými pracovními plány TEN-T

3.  Zahrnuje investice do koridorů hlavní sítě TEN-T definovaných v nařízení (EU) 1316/2013 v souladu s příslušnými pracovními plány TEN-T i do předem určených úseků v globální síti

Pozměňovací návrh    389

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 3 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V případě investic mimo hlavní sítě TEN-T zajišťuje komplementaritu pomocí dostatečného propojení regionů a místních komunit s hlavní sítí TEN-T a jejími uzly

4.  V případě investic mimo hlavní sítě TEN-T zajišťuje komplementaritu pomocí dostatečného propojení městských sítí, regionů a místních komunit s hlavní sítí TEN-T a jejími uzly

Pozměňovací návrh    390

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 3 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Podporuje udržitelné regionální a přeshraniční iniciativy v oblasti cestovního ruchu, které vedou k výhodám jak pro turisty, tak pro obyvatele, jako je propojení sítě EuroVelo s evropskou železniční sítí TRAN

Pozměňovací návrh    391

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 1 – sloupec 2 – bod ESF

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESF:

ESF:

4.1.1  Zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny uchazeče, včetně mladých a neaktivních osob a podpora samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiky

4.1.1  Zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny uchazeče, zejména pro mladé lidi, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní osoby, a podpora samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiky

4.1.2  Modernizace institucí trhu práce a služeb s cílem zajistit včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc a podporu souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, přechodů na trhu práce a mobility

4.1.2  Modernizace institucí trhu práce a služeb s cílem posoudit a předvídat potřebné dovednosti a zajistit včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc a podporu souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, přechodů na trhu práce a mobility

Pozměňovací návrh    392

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 2 – sloupec 2 – bod ESF

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESF

ESF

4.1.3  Podpora lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně přístupu k péči o děti a zdravému a dobře uzpůsobenému pracovnímu prostředí, kde jsou řešena zdravotní rizika, přizpůsobování pracovníků změnám a zdravé a aktivní stárnutí

4.1.3  Podpora účasti žen na trhu práce, lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně přístupu k péči o děti a zdravému a dobře uzpůsobenému pracovnímu prostředí, kde jsou řešena zdravotní rizika, přizpůsobování pracovníků, podniků a podnikatelů změnám a zdravé a aktivní stárnutí

 

 

 

Pozměňovací návrh    393

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Opatření na řešení genderových rozdílů v zaměstnanosti, mzdách a důchodech, na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně podpory přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči, se stanovenými cíli

2.  Opatření na řešení genderových rozdílů v zaměstnanosti, mzdách, sociálním zabezpečení, zdanění a důchodech, na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně podpory přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči, se stanovenými cíli

 

 

Pozměňovací návrh    394

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 3 – sloupec 2 – bod ESF

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESF:

ESF:

4.2.1  Zvyšování, kvality, účinnosti a relevantnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce

4.2.1  Zvyšování kvality, inkluzivnosti a účinnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce s cílem podpořit nabývání klíčových kompetencí, včetně digitálních dovedností, a usnadnit přechod ze vzdělávacích institucí na trh práce;

4.2.2  Podpora flexibilních příležitostí pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pro všechny, včetně usnadnění kariérních změn a podpory profesní mobility

4.2.2  Podpora celoživotního učení, zejména flexibilních příležitostí pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pro všechny, jakož i neformálního a informálního učení, mimo jiné i skrze usnadnění kariérních změn a podporu profesní mobility

4.2.3  Podpora rovného přístupu, zejména pro znevýhodněné skupiny, ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání a přípravě, od předškolního vzdělávání a péče přes obecné a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň

4.2.3  Podpora rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich dokončení, zejména pro znevýhodněné skupiny, a to od předškolního vzdělávání a péče přes obecné a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, stejně jako vzdělávání dospělých a při usnadnění vzdělávací mobility pro všechny;

 

 

Pozměňovací návrh    395

Návrh nařízení

Příloha IV – řádek 4.2 - sloupec 4: Kritéria pro splnění základní podmínky – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Systémy pro předjímání a prognózu dovedností založené na důkazech a rovněž mechanismy pro sledování uplatnění absolventů a služby pro kvalitní a účinné poradenství pro studující všech věkových skupin

1.  Systémy pro předjímání a prognózu dovedností založené na důkazech a rovněž mechanismy pro navazující sledování a služby pro kvalitní a účinné poradenství pro studující všech věkových skupin, včetně přístupů zaměřených na studující

Pozměňovací návrh    396

Návrh nařízení

Příloha IV – řádek 4.2 – sloupec 4: Kritéria pro splnění základní podmínky – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Opatření k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu, relevantnímu, inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, k účasti na něm i jeho dokončení a k získání klíčových kompetencí na všech úrovních, včetně vysokoškolského vzdělávání

2.  Opatření k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu, cenově dostupnému, relevantnímu, nesegregovanému a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, k účasti na něm i jeho dokončení a k získání klíčových kompetencí na všech úrovních, včetně terciárního vzdělávání

Pozměňovací návrh    397

Návrh nařízení

Příloha IV – řádek 4.2 – sloupec 4: Kritéria pro splnění základní podmínky – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Koordinační mechanismus na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, včetně terciárního vzdělávání, a jasné rozdělení odpovědnosti mezi příslušnými celostátními a/nebo regionálními subjekty

3.  Koordinační mechanismus na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, včetně terciárního vzdělávání a poskytovatelů neformálního a informálního učení, a jasné rozdělení odpovědnosti mezi příslušnými celostátními a/nebo regionálními subjekty

Pozměňovací návrh    398

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 4 – sloupec 2 – bod 4.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EFRR:

EFRR:

4.3  Posílení socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

4.3  Posílení socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, uprchlíků a migrantů pod mezinárodní ochranou a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

Pozměňovací návrh    399

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 4 – sloupec 2 – bod 4.3.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESF:

ESF:

4.3.1  Podpora aktivního začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí, a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

4.3.1  Rozvoj aktivního začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí, a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Pozměňovací návrh    400

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 4 – sloupec 2 – bod 4.3.1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4.3.1a.  Podpora sociálního začleňování osob, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením, včetně nejchudších osob a dětí

Pozměňovací návrh    401

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 4 – sloupec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je zaveden vnitrostátní strategický rámec politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby, který zahrnuje:

Je zaveden vnitrostátní strategický rámec a akční plán politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby, který zahrnuje:

1.  Fakticky podloženou analýzu problémů chudoby a sociálního vyloučení, včetně chudoby dětí, bezdomovectví, územní a vzdělávací segregace, omezeného přístupu k základním službám a infrastruktuře a specifických potřeb zranitelných osob

1.  Fakticky podloženou analýzu problémů chudoby a sociálního vyloučení, včetně chudoby dětí, bezdomovectví, územní a vzdělávací segregace, omezeného přístupu k základním službám a infrastruktuře a specifických potřeb zranitelných osob

2.  Opatření pro prevenci segregace ve všech oblastech a boje proti ní, včetně adekvátní podpory příjmu, inkluzivního trhu práce a přístupu ke kvalitním službám pro zranitelné osoby, včetně migrantů

2.  Opatření pro prevenci segregace ve všech oblastech a boje proti ní, včetně adekvátní podpory příjmu, sociální ochrany, inkluzivního trhu práce a přístupu ke kvalitním službám pro zranitelné osoby, včetně migrantů a uprchlíků

3.  Opatření pro přechod od institucionální ke komunitní péči

3.  Opatření pro přechod od institucionální k rodinné a komunitní péči na základě vnitrostátní strategie pro deinstitucionalizaci a akčního plánu

4.  Opatření zajišťující, že jeho koncepce, provádění, monitorování a přezkum jsou prováděny v úzké spolupráci se sociálními partnery a příslušnými organizacemi občanské společnosti

4.  Opatření zajišťující, že jeho koncepce, provádění, monitorování a přezkum jsou prováděny v úzké spolupráci se sociálními partnery a příslušnými organizacemi občanské společnosti

Pozměňovací návrh    402

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 5 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESF:

ESF:

4.3.2  Podpora socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, například Romů

4.3.2  Podpora socioekonomické integrace státních příslušníků třetích zemí a marginalizovaných komunit, například Romů

Pozměňovací návrh    403

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 6 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESF:

ESF:

4.3.4  Zlepšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; zlepšení dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů zdravotní péče; zlepšení přístupu ke službám dlouhodobé péče

4.3.4  Zlepšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; modernizace systémů sociální ochrany, včetně podpory přístupu k sociální ochraně; zlepšení dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů zdravotní péče; zlepšení přístupu ke službám dlouhodobé péče

Pozměňovací návrh    404

Návrh nařízení

Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 6 – sloupec 4 – body 2, 3 a 3 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti zdraví, který obsahuje:

Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti zdraví, který obsahuje:

1.  Mapování potřeb v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, a to i pokud jde o zdravotnický personál, s cílem zajistit udržitelná a koordinovaná opatření

1.  Mapování potřeb v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, a to i pokud jde o zdravotnický personál, s cílem zajistit udržitelná a koordinovaná opatření

2.  Opatření k zajištění efektivnosti, udržitelnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče, včetně zvláštního zaměření na osoby vyloučené ze systémů zdravotní a dlouhodobé péče

2.  Opatření k zajištění efektivnosti, udržitelnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče, včetně zvláštního zaměření na osoby vyloučené ze systémů zdravotní a dlouhodobé péče a na nejobtížněji dosažitelné osoby

3.  Opatření a podporu komunitních služeb, včetně prevence a primární péče a služeb domácí péče a komunitní péče

3.  Opatření na podporu komunitních služeb, včetně prevence a primární péče a služeb domácí péče a komunitní péče, a přechodu od institucionální péče k rodinné a komunitní péči

 

3a.  Opatření k zajištění efektivnosti, udržitelnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti systémů sociální ochrany

Pozměňovací návrh    405

Návrh nařízení

Příloha V – bod 2 – tabulka 1T – Struktura programu

 

Znění navržené Komisí

ID

Název [300]

TP

Základ pro výpočet

Fond

Kategorie podporovaného regionu

Vybraný specifický cíl

1

Priorita 1

Ne

 

EFRR

Více

SC 1

Přechodové

Méně rozvinuté

SC 2

Nejvzdálenější a řídce osídlené

Více

SC 3

2

Priorita 2

Ne

 

ESF+

Více

SC 4

Přechodové

Méně rozvinuté

SC 5

Nejvzdálenější

3

Priorita 3

Ne

 

FS

Nepoužije se

 

3

Priorita technická pomoc

Ano

 

 

 

Nepoužije se

..

Specifická priorita zaměstnanost mladých lidí

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specifická priorita doporučení pro jednotl. země

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specifická priorita inovativní opatření

Ne

 

ESF+

 

SC 8

 

Specifická priorita materiální deprivace

Ne

 

ESF+

 

SC 9

 

Pozměňovací návrh

ID

Název [300]

TP

Základ pro výpočet

Fond

Kategorie podporovaného regionu

Vybraný specifický cíl

1

Priorita 1

Ne

 

EFRR

Více

SC 1

Přechodové

Méně rozvinuté

SC 2

Nejvzdálenější a řídce osídlené

Více

SC 3

2

Priorita 2

Ne

 

ESF+

Více

SC 4

Přechodové

Méně rozvinuté

SC 5

Nejvzdálenější

3

Priorita 3

Ne

 

FS

Nepoužije se

 

3

Priorita technická pomoc

Ano

 

 

 

Nepoužije se

..

Specifická priorita zaměstnanost mladých lidí

Ne

 

ESF+

 

 

 

Specifická priorita záruka pro děti

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specifická priorita doporučení pro jednotl. země

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specifická priorita inovativní opatření

Ne

 

ESF+

 

SC 8

 

Specifická priorita materiální deprivace

Ne

 

ESF+

 

SC 9

Pozměňovací návrh    406

Návrh nařízení

Příloha V – bod 2.1 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Jedná se o prioritu věnovanou příslušnému doporučení pro jednotlivé země

Jedná se o prioritu věnovanou zaměstnanosti mladých lidí

Jedná se o prioritu věnovanou inovativním opatřením

Jedná se o prioritu věnovanou materiální deprivaci

 

Pozměňovací návrh

Jedná se o prioritu věnovanou příslušnému doporučení pro jednotlivé země

Jedná se o prioritu věnovanou zaměstnanosti mladých lidí

Jedná se o prioritu věnovanou záruce pro děti

Jedná se o prioritu věnovanou inovativním opatřením

Jedná se o prioritu věnovanou materiální deprivaci

Pozměňovací návrh    407

Návrh nařízení

Příloha V – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.1.1.  Specifický cíl 54 (cíl zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF) – opakuje se u každého vybraného specifického cíle nebo oblasti podpory, u všech priorit kromě technické pomoci

2.1.1.  Specifický cíl 54 (cíl zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF) – opakuje se u každého vybraného specifického cíle nebo oblasti podpory, u všech priorit kromě technické pomoci

__________________

__________________

54 S výjimkou specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě vii) nařízení o ESF+.

54 S výjimkou specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. xi) nařízení o ESF+.

Pozměňovací návrh    408

Návrh nařízení

Příloha V – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – bod 2.1.1.2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.1.1.2  Ukazatel 55

2.1.1.2  Ukazatele

_________________

 

55 Před přezkumem v polovině období v roce 2025 pro EFRR, ESF+ a FS, členění pouze pro roky 2021 až 2025.

 

Pozměňovací návrh    409

Návrh nařízení

Příloha V – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – bod 2.1.1.3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.1.1.3  Orientační rozdělení programových zdrojů (EU) podle typu intervence56 (nevztahuje se na ENRF)

2.1.1.3  Orientační rozdělení programových zdrojů (EU) podle typu intervence (nevztahuje se na ENRF)

 

_________________

 

56 Před přezkumem v polovině období v roce 2025 pro EFRR, ESF+ a FS, členění pouze pro roky 2021 až 2025.

 

Pozměňovací návrh    410

Návrh nařízení

Příloha V – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kritéria pro výběr operací57

Kritéria pro výběr operací57

__________________

__________________

57 Pouze pro programy omezené na specifický cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě vii) nařízení o ESF+.

57 Pouze pro programy omezené na specifický cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 písm. xi) nařízení o ESF+.

Pozměňovací návrh    411

Návrh nařízení

Příloha V – bod 3 – tabulka 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    412

Návrh nařízení

Příloha V – bod 3 – bod 3.2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.2  Celková výše finanční podpory z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování59

3.2  Celková výše finanční podpory z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování

_________________

 

59 Před přezkumem v polovině období v roce 2025 pro EFRR, ESF+ a FS, finanční prostředky pouze pro roky 2021 až 2025.

 

(1)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(3)

Úř. věst. C 17, 14.1.2019, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 29. května 2018 předložila Komise toužebně očekávaný návrh nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027. Tento návrh obsahuje společná pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Fond soudržnosti (FS), Evropský sociální fond plus (ESF+), Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), Azylový a migrační fond (AMIF), Nástroj pro správu hranic a víza (BMVI) a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF). Komise rozhodla, že do návrhu nezahrne pravidla týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jak tomu bylo v období 2014–2020.

A. Zvážení návrhu v Parlamentu

Tento návrh má samozřejmě velký politický význam, a to především pro Výbor pro regionální rozvoj (REGI), neboť stanoví hlavní pravidla pro politiku soudržnosti Unie pro příští sedmileté období.

S ohledem na význam tohoto návrhu pověřil Parlament výbor REGI, aby jmenoval dva spoluzpravodaje, konkrétně Andreye Novakova a Constanze Krehlovou.

Komise návrh poprvé představila ve výboru REGI dne 20. června, kdy také proběhla výměna názorů. Spoluzpravodajové během léta intenzivně pracovali a v září 2018 předložili tento návrh zprávy.

Aby se zamezilo jakékoli případné prodlevě v provádění nové politiky soudržnosti a mohla být zahájena interinstitucionální jednání pokud možno před přerušením činnosti Parlamentu z důvodu voleb v roce 2019, rozhodli se zpravodajové, že se budou tímto návrhem zabývat co nejrychleji. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů ve výboru je plánována na 15. října. Osm výborů, které budou předkládat svá stanoviska, přijmou své postoje do poloviny listopadu 2018, a zpráva tak bude moci být přijata dne 22. listopadu. Interinstitucionální jednání by tak mohla být zahájena již na začátku roku 2019.

B. Hlavní prvky návrhu Komise

Celkový rozpočet politiky soudržnosti na období 2021–2027 činí podle návrhu Komise 373 miliard EUR, což je méně než v předchozím období. Komise oznámila, že hlavní objem investic z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti bude zaměřen na investice na podporu konkurenceschopnosti, digitální transformaci a průmyslové přizpůsobení, jakož i na nízkouhlíkové, oběhové hospodářství a boj proti změně klimatu.

Regiony, které stále zaostávají z hlediska růstu či příjmů, především pak regiony jižní a východní Evropy, budou nadále získávat významnou část podpory EU. V rámci politiky soudržnosti budou investice nadále směřovat do všech regionů, neboť většina z nich po celé Evropě, a to i v bohatších členských státech, jen s obtížemi prochází průmyslovými přeměnami, bojuje proti nezaměstnanosti a snaží se obstát v globalizované ekonomice.

Komise dělí všechny evropské regiony do tří kategorií: méně rozvinuté, přechodové a vyspělejší regiony. Hlavním kritériem pro přidělování finančních prostředků zůstává HDP na obyvatele. Mezi nová kritéria pak patří nezaměstnanost mladých lidí, nízká úroveň vzdělání, problémy související se změnou klimatu a integrace migrantů.

V polovině období má být proveden přezkum, který umožní provést změny platné pro poslední dva roky období financování, přičemž mezi jednotlivými programy bude možné provádět převody. Komise také navrhuje pevnější provázanost politiky soudržnosti s procesem evropského semestru, v jejímž důsledku by bylo možné fondy zmrazit, pokud by členské státy neplnily závazky plynoucí z rámce EU pro správu ekonomických záležitostí.

Hlavním aspektem pozměněné struktury rámce financování je, že Komise navrhuje méně složitá pravidla, méně administrativy a méně přísné kontroly. Jediný soubor pravidel stanovený nařízením o společných ustanoveních se tak má vztahovat na sedm různých fondů prováděný v partnerství s členskými státy.

C. Hlavní pozměňovací návrhy předložené spoluzpravodaji

Návrh zprávy obsahuje řadu pozměňovacích návrhů, které by podle spoluzpravodajovů měly být zohledněny v konečném znění nařízení. Některé jsou pouze technické povahy nebo se týkají méně důležitých prvků struktury fondů. Jiné však mnohem významněji mění politiku v návrhu. Tyto změny jsou vysvětleny níže.

1. Znovuzačlenění fondu EZFRV

Komise správně konstatuje, že společný soubor pravidel pro různé fondy v rámci sdíleného řízení přispívá k administrativnímu zjednodušení a soudržnosti a umožňuje součinnost mezi různými fondy. Spoluzpravodajové jsou proto překvapeni, že EZFRV nebyl do návrhu nařízení o společných ustanovení zahrnut, neboť by to mohlo vést ke strategickým nedostatkům a problémům v koordinaci místních investic. Řada výše uvedených pozměňovacích návrhů má proto za cíl znovuzačlenění fondu EZFRV do uvedeného nařízení.

2. Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost

V porovnání s předchozím sedmiletým obdobím počítá Komise ve svém návrhu s menším rozpočtem pro politiku soudržnosti. Parlament ve svém usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích rozhodl, že prostředky přidělené na politiku soudržnosti by v reálných hodnotách měly zůstat na stejné úrovni jako v období 2014–2020. Spoluzpravodajové proto předložili pozměňovací návrh, který zvyšuje celkovou výši na přibližně 12 %, aby prostředky zůstaly ve stejné výši jako v předchozím období. Toto navýšení se týká prostředků pro fondy EFRR, FS a ESF+. Metodika přidělování prostředků jednotlivým členským státům uvedená v příloze XXII však není dotčena. Příděly bude pouze nutné nově vypočítat z nového objemu celkových prostředků.

3. Úprava rovnováhy mezi cílem „Investice pro zaměstnanost a růst“ a cílem „Evropská územní spolupráce“ (Interreg)

Komise v návrhu stanoví, aby 97,5 % celkových prostředků by určeno na cíl zaměstnanosti a růstu a pouze 2,5 % na cíl Interreg. S ohledem na význam programu Interreg pro přeshraniční spolupráci a na jeho uznávanou evropskou přidanou hodnotu navrhují spoluzpravodajové změnit tyto procentní podíly na 97 % a 3 %. Bude to vyžadovat následnou úpravu prostředků přidělených různým kategoriím regionů, aniž by se změnily příslušné podíly.

4. Evropská městská iniciativa a nadnárodní spolupráce podporující inovativní řešení

S ohledem na přizpůsobení celkových hodnot o 12 %, aby bylo možné obnovit úroveň financování, jež bylo dostupné v předchozím období, navrhují spoluzpravodajové zvýšit pevnou výši prostředků přidělených na Evropskou městskou mobilitu a nadnárodní spolupráci podporující inovativní řešení o téže procento.

5. Převody prostředků z politiky soudržnosti na program InvestEU a Nástroj pro propojení Evropy

Návrh Komise umožňuje členským státům převést až 5 % svého přídělu z politiky soudržnosti a zvýšit svůj příděl z programu InvestEU. Spoluzpravodajové sice podporují cíle tohoto programu, domnívají se však, že politika soudržnosti je pro rozvoj Evropy rovněž velmi důležitá. Není vhodné dovolit přesunout 5 % prostředků na soudržnost na jiné účely. Spoluzpravodajové by proto upřednostnili, aby byla tato možnost zcela zrušena. Návrh Komise rovněž stanoví, že z Fondu soudržnosti bude 10 miliard EUR vyčleněno na Nástroj pro propojení Evropy. Názor spoluzpravodajů na tento převod je stejný: Nástroj pro propojení Evropy je sice cenný, ale není vhodné dále snižovat prostředky Fondu soudržnosti. Tento převod je proto také zrušen.

6. Převody mezi fondy a mezi kategoriemi regionů

Návrh Komise umožňuje členským státům převést až 5 % svého přídělu z určitého fondu na jiný fond. Spoluzpravodajové jsou si sice vědomi toho, že v určitých případech je zapotřebí flexibility, domnívají se však, že možnost převodů mezi všemi fondy by mohla ohrozit plnění základních cílů politiky soudržnosti. Navrhují proto, aby bylo možné převést až 5 % prostředků z kteréhokoli fondu, ale pouze do fondu EFRR, FS a ESF+, čímž se zamezí vyvedení prostředků na politiku soudržnosti. Podle návrhu Komise je také možné převést až 15 % prostředků na méně rozvinuté regiony, které mají mít prospěch z největšího podílu finančních prostředků na politiku soudržnosti, do ostatních kategorií regionů. Spoluzpravodajové opět souvisí s tím, že je potřeba určité míry flexibility. Avšak důvodem, proč méně rozvinuté regiony získávají největší podíl prostředků na politiku soudržnosti, je, že jich mají nejvíce zapotřebí. Návrh zprávy proto doporučuje omezit tyto převody na maximálně 5 %.

7. Míry spolufinancování

Komise v návrhu stanoví maximální míry spolufinancování, které se liší v závislosti na fondu a kategorii regionu. Spoluzpravodajové se domnívají, že je zapotřebí více volnosti, pokud jde o stanovení vyšší míry spolufinancování v případě potřeby. Navrhují proto, aby míra spolufinancování pro rozvinutější regiony činila 50 %, pro přechodové regiony 60 % a pro méně rozvinuté regiony 85 %. V případě prostředků vyplacených z Fondu soudržnosti nebo v rámci programů Interreg navrhují, aby maximální míra spolufinancování činila 85 % jako v období 2014–2020.

8. Míry předběžného financování

Podle návrhu Komise má být předběžné financování prováděno každoročně při paušální sazbě 0,5 %. Spoluzpravodajové se domnívají, že je vhodné v průběhu víceletého rámce míru předběžného financování zvyšovat, aby se zohlednila rostoucí úroveň čerpání v daném období. Navrhují proto míru předběžného financování postupně každým rokem zvyšovat, aby v posledním roce fondů dosáhla 2 %.

9. Provázanost s evropským semestrem

Komise navrhuje větší provázanost politiky soudržnosti s procesem evropského semestru, což bylo po určitou dobu předmětem intenzivních diskusí. Spoluzpravodajové se domnívají, že není žádoucí sankcionovat místní společenství za nedostatky hospodářských politik členských států. Navrhují proto, aby závažné nedodržení doporučení týkající se procesu evropského semestru vedlo k pozastavení pouze prostředků na závazky, nikoli prostředků na platby. I v závažných případech by pozastavení nemělo překročit určitý podíl prostředků, které mají být v členském státě čerpány.

10. Přezkum v polovině období

Podle návrhu Komise by členské státy měly provést přezkum v polovině období pro programy podporované z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti. Spoluzpravodajové se domnívají, že se jedná o velmi důležitý aspekt v rámci politiky soudržnosti, neboť podmínky se v průběhu sedmiletého programu nevyhnutelně mění. Na základě zkušeností, které Evropa v posledních letech získala, se však spoluzpravodajové domnívají, že je vhodné uvést, že hospodářské krize jsou jedním z hlavních důvodů, které by si mohly vynutit přeorientování programů politiky soudržnosti.

11. Velké projekty

V období 2014–2020 stanoví nařízení o společných ustanoveních zvláštní kontroly velkých projektů. Příslušná ustanovení nebyla v zájmu snahy snížit administrativní zátěž začleněna do nového návrhu Komise. Spoluzpravodajové tento cíl podporují, nicméně je podle jejich názoru zapotřebí velké projekty určitým způsobem zvažovat. Navrhují tak znovuzavedení zjednodušené verze stávajících pravidel pro velké projekty, avšak s vyšší mezní hodnotou.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (11.12.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Zpravodaj: Siegfried Mureşan

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Evropský parlament ve svých usneseních ze dne 14. března a 30. května 2018 o víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 zdůraznil význam horizontálních zásad, které by měly být základem VFR na období 2021–2027 a všech souvisejících politik Unie. Evropský parlament v této souvislosti znovu potvrdil svůj postoj, že Unie musí dostát svému závazku stát se vedoucí silou při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, a vyjádřil politování nad skutečností, že v návrzích týkajících se VFR na období 2021–2027 chybí jasné a zřetelné závazky v tomto smyslu. Požádal proto, aby byly cíle udržitelného rozvoje začleňovány do všech politik a iniciativ Unie ve VFR na období 2021–2027. Vedle toho zdůraznil, že k tomu, aby mohla Unie plnit své závazky týkající se vytváření inkluzivní Evropy, je naprosto nezbytné odstranit diskriminaci, a vyzval proto, aby byla do všech politik a iniciativ Unie ve VFR na období 2021–2027 začleněna genderová hlediska a závazky týkající se rovnosti žen a mužů. Evropský parlament ve svém usnesení zdůraznil, že v návaznosti na Pařížskou dohodu je třeba ve srovnání se současným VFR výrazně zvýšit horizontální výdaje související s klimatem a že je třeba, aby co nejdříve, ale nejpozději do roku 2027, dosáhly 30 %.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Politika soudržnosti je i nadále hlavní investiční politikou Unie, která pokrývá všechny regiony EU a řeší složité socioekonomické výzvy a současně soustředí většinu zdrojů na nejzranitelnější regiony, mj. okrajové a ostrovní regiony. Je důležité, aby se politika soudržnosti nepřestávala zaměřovat na snižování nerovnosti mezi úrovněmi rozvoje a zlepšování konvergence, jak je zakotveno ve Smlouvě.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Při provádění fondů by měly být dodržovány horizontální zásady podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o EU, s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 této úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností, o prosazování rovnosti žen a mužů a o systematické zohledňování genderových aspektů a měly by bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu musí být operace ve prospěch podniků v souladu s pravidly Unie v oblasti státní podpory, jak jsou stanovena v článcích 107 a 108 SFEU.

(5)  Při provádění fondů by měly být dodržovány horizontální zásady podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o EU, s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie a cílům udržitelného rozvoje OSN. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 této úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností, o prosazování rovnosti žen a mužů a o systematické zohledňování genderových aspektů a rovnosti a měly by bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu musí být operace ve prospěch podniků v souladu s pravidly Unie v oblasti státní podpory, jak jsou stanovena v článcích 107 a 108 SFEU.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Klíčovou podmínkou pro to, aby mohla tato politika splnit svůj úkol a úspěšně dosáhnout svých cílů, je zachovat financování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus a Fondu soudržnosti pro země EU-27 na období po roce 2020 alespoň na úrovni rozpočtu na období 2014–2020 ve stálých cenách. Je také zásadně důležité, aby byl zdvojnásoben příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a aby bylo zajištěno dodatečné financování pro záruku pro děti. Jakékoli škrty by negativně ovlivnily samu podstatu a cíle této politiky.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Aby se posílil integrovaný přístup k územnímu rozvoji, měly by investice v podobě územních nástrojů, například integrované územní investice, komunitně vedený místní rozvoj nebo jakýkoli jiný územní nástroj v rámci cíle politiky „Evropa bližší občanům“, který podporuje iniciativy vyvíjené členským státem pro investice naplánované z EFRR, vycházet ze strategií územního a místního rozvoje. Pro účely integrovaných územních investic a územních nástrojů vytvářených členskými státy by měly být stanoveny minimální požadavky na obsah územních strategií. Uvedené územní strategie by měly být vytvářeny a schvalovány v rámci odpovědnosti příslušných orgánů nebo subjektů. Aby se zajistilo zapojení příslušných orgánů nebo subjektů do provádění územních strategií, měly by být uvedené orgány nebo subjekty odpovědné za výběr operací, které budou podpořeny, nebo by měly být do tohoto výběru zapojeny.

(23)  Aby se posílil integrovaný přístup k územnímu rozvoji, měly by investice v podobě územních nástrojů, například integrované územní investice, komunitně vedený místní rozvoj (označovaný v rámci EZFRV jako „LEADER“) nebo jakýkoli jiný územní nástroj v rámci cíle politiky „Evropa bližší občanům“, který podporuje iniciativy vyvíjené členským státem pro investice naplánované z EFRR, vycházet ze strategií územního a místního rozvoje. Pro účely integrovaných územních investic a územních nástrojů vytvářených členskými státy by měly být stanoveny minimální požadavky na obsah územních strategií. Uvedené územní strategie by měly být vytvářeny a schvalovány v rámci odpovědnosti příslušných orgánů nebo subjektů. Aby se zajistilo zapojení příslušných orgánů nebo subjektů do provádění územních strategií, měly by být uvedené orgány nebo subjekty odpovědné za výběr operací, které budou podpořeny, nebo by měly být do tohoto výběru zapojeny.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  finanční pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropský sociální fond plus (dále jen „ESF+“), Fond soudržnosti, Evropský námořní a rybářský fond (dále jen „ENRF“), Azylový a migrační fond (dále jen „AMIF“), Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroj pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“) (dále jen „fondy“);

a)  finanční pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropský sociální fond plus (dále jen „ESF+“), Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský námořní a rybářský fond (dále jen „ENRF“), Azylový a migrační fond (dále jen „AMIF“), Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroj pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“) (dále jen „fondy“).

 

Pokud jde o EZFRV, použijí se tato ustanovení:

 

-   hlava I;

 

-   v hlavě II kapitola I, články 11 a 12 kapitoly II a kapitola III;

 

-   v hlavě III kapitola II;

 

-   v hlavě IV články 33 až 36 kapitoly I, kapitola II a kapitola III;

 

-   v hlavě V kapitola I a oddíl 2 kapitoly II; a

 

-   hlava IX.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  nařízení (EU) č. […] (nařízení o strategických plánech SZP)

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 6 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  nařízení (EU) č. […] (horizontální nařízení SZP)

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT;

c)  propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT na souši i na moři;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ.

e)  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských, pobřežníchostrovních oblastí a místních iniciativ.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie, včetně strategických integrovaných projektů a strategických projektů na ochranu přírody programu LIFE;

iii)  doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie, včetně strategických integrovaných projektů a strategických projektů na ochranu přírody programu LIFE, a případně projekty financovanými z programu Horizont Evropa;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  (h) popis teritoriálního přístupu, který by měl daný členský stát uplatňovat, včetně teritoriálních výzev a souvisejících národních nebo regionálních strategií, teritoriální přístup v souvislosti s pěti operačními programy, vazby na investice EZFRV ve venkovských oblastech, teritoriální nástroje.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

První pododstavec se nevztahuje na operace, které přispívají ke splnění odpovídající základní podmínky.

První pododstavec se nevztahuje na operace, které přispívají ke splnění odpovídající základní podmínky, ani na případy, kdy je plnění již ve velmi pokročilé fázi a důvody pro nesplnění nemají vliv na způsobilost projektů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může členský stát požádat, aby přezkoumal příslušné programy a navrhl jejich změny, je-li to nezbytné, aby se podpořilo provádění příslušných doporučení Rady.

Komise může členský stát požádat, aby přezkoumal příslušné programy a navrhl jejich změny, je-li to nezbytné, aby se podpořilo provádění příslušných doporučení Rady, aniž je však dotčeno řádné provádění politických cílů jednotlivých fondů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud členský stát nepřijme účinná opatření v reakci na žádost učiněnou v souladu s odstavcem 1 ve lhůtách stanovených v odstavcích 3 a 4, může Komise zcela nebo částečně pozastavit platby pro dotčené programy nebo priority v souladu s článkem 91.

vypouští se

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Komise podá návrh Radě, aby zcela nebo částečně pozastavila závazky nebo platby u jednoho nebo více programů členského státu v těchto případech:

vypouští se

a) pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 8 nebo 11 Smlouvy o fungování EU rozhodne, že členský stát nepřijal účinná opatření k nápravě nadměrného schodku;

 

b) pokud Rada v rámci téhož postupu při nerovnováze přijme dvě po sobě jdoucí doporučení v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/201140 s odůvodněním, že členský stát předložil nedostatečný plán nápravných opatření;

 

c) pokud Rada v rámci téhož postupu při nerovnováze přijme dvě po sobě jdoucí doporučení v souladu s čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) č. 1176/2011, v nichž konstatuje, že členský stát neplní požadavky, jelikož nepřijal doporučená nápravná opatření;

 

d) pokud Komise dospěje k závěru, že členský stát nepřijal opatření podle nařízení Rady (ES) č. 332/200241, a v důsledku toho rozhodne, že nepovolí vyplacení finanční pomoci udělené tomuto členskému státu;

 

e) pokud Rada rozhodne, že členský stát neplní makroekonomický ozdravný program uvedený v článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/201342 nebo opatření požadovaná v rozhodnutí Rady přijatém v souladu s čl. 136 odst. 1 SFEU.

 

Upřednostňuje se pozastavení závazků; platby se pozastavují pouze v případě, kdy je žádoucí okamžité opatření, a v případě významného neplnění požadavků. Pozastavení plateb se vztahuje na žádosti o platbu předložené v souvislosti s dotčenými programy po dni přijetí rozhodnutí o pozastavení.

 

Komise může z důvodu výjimečných hospodářských okolností nebo na základě odůvodněné žádosti dotčeného členského státu zaslané Komisi do deseti dnů od přijetí rozhodnutí nebo doporučení uvedeného v předchozím pododstavci doporučit, aby Rada pozastavení uvedené v témže pododstavci zrušila.

 

_________________

 

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25).

 

41 Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (Úř. věst. L 53, 23.2.2002).

 

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Návrh Komise týkající se pozastavení závazků je považován za přijatý Radou, pokud Rada nerozhodne prostřednictvím prováděcího aktu o zamítnutí takového návrhu kvalifikovanou většinou do jednoho měsíce od předložení návrhu Komise.

vypouští se

Pozastavení závazků se vztahuje na závazky z fondů pro dotčený členský stát od 1. ledna roku následujícího po přijetí rozhodnutí o pozastavení.

 

Rada přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o návrhu Komise uvedeném v odstavci 7 a týkajícím se pozastavení plateb.

 

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Rozsah a míra pozastavení ukládaných závazků nebo plateb jsou úměrné, respektují rovné zacházení mezi členskými státy a berou ohled na hospodářskou a sociální situaci dotčeného členského státu, zejména úroveň nezaměstnanosti, míru chudoby nebo sociálního vyloučení v dotčeném členském státě ve srovnání s průměrem Unie a dopad pozastavení na hospodářství dotčeného členského státu. Dopad pozastavení na programy, které mají zásadní význam pro řešení nepříznivých hospodářských či sociálních podmínek, je specifickým faktorem, který je třeba zohlednit.

vypouští se

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Výše pozastavených závazků dosahuje maximálně 25 % závazků týkajících se následujícího kalendářního roku u fondů, nebo 0,25 % nominálního HDP, podle toho, která hodnota je nižší, v kterémkoli z těchto případů:

vypouští se

(a) v prvním případě neplnění požadavků ohledně postupu při nadměrném schodku podle odst. 7 písm. a);

 

(b) v prvním případě neplnění požadavků ohledně plánu nápravných opatření v rámci postupu při nadměrné nerovnováze podle odst. 7 písm. b);

 

(c) při neplnění doporučených nápravných opatření v rámci postupu při nadměrné nerovnováze podle odst. 7 písm. c);

 

(d) v prvním případě neplnění podle odst. 7 písm. d) a e).

 

V případě přetrvávajícího neplnění může výše pozastavených závazků překročit maximální podíly stanovené v prvním pododstavci.

 

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Rada pozastavení závazků zruší na návrh Komise v souladu s postupem podle odstavce 8 v těchto případech:

vypouští se

(a) pokud je postup při nadměrném schodku pozastaven v souladu s článkem 9 nařízení Rady (ES) č. 1467/9743 nebo pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 12 Smlouvy o fungování EU rozhodla, že rozhodnutí o existenci nadměrného schodku zruší;

 

(b) pokud Rada schválila plán nápravných opatření předložený dotčeným členským státem v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1176/2011 nebo pokud je postup při nadměrné nerovnováze dočasně pozastaven v souladu s čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení nebo pokud Rada postup při nadměrné nerovnováze v souladu s článkem 11 uvedeného nařízení uzavřela;

 

(c) pokud Komise dospěla k závěru, že dotčený členský přijal vhodná opatření podle nařízení (ES) č. 332/2002;

 

(d) pokud Komise dospěla k závěru, že dotčený členský stát přijal vhodná opatření k plnění ozdravného programu uvedeného v článku 7 nařízení Rady (EU) č. 472/2013 nebo opatření vyžadovaná rozhodnutím Rady v souladu s čl. 136 odst. 1 SFEU.

 

Poté, co Rada zruší pozastavení závazků, Komise opětovně zapíše pozastavené závazky do rozpočtu v souladu s článkem [8] nařízení Rady (EU, Euratom) [ […] (nařízení o víceletém finančním rámci)].

 

Pozastavené závazky nelze opětovně zapsat do rozpočtu po roce 2027.

 

Lhůta pro zrušení závazků v případě částek opětovně zapsaných do rozpočtu v souladu s článkem 99 začíná rokem, ve kterém je pozastavený závazek opětovně zapsán do rozpočtu.

 

Rozhodnutí o zrušení pozastavení plateb přijme Rada na návrh Komise, pokud jsou splněny platné podmínky stanovené v prvním pododstavci.

 

_________________

 

43 Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6).

 

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  úkolům uvedeným v příslušných doporučeních pro jednotlivé země a ostatních příslušných doporučeních Unie adresovaných členskému státu;

iii)  úkolům uvedeným v příslušných doporučeních pro jednotlivé země adresovaných členskému státu;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  konkrétní cílová území, včetně plánovaného využití integrovaných územních investic, komunitně vedeného místního rozvoje či jiných územních nástrojů;

iv)  konkrétní cílová území, včetně opatření k řešení klíčových výzev ostrovních a okrajových regionů a plánovaného využití integrovaných územních investic, komunitně vedeného místního rozvoje či jiných územních nástrojů;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise posoudí program a jeho soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro specifické fondy a také s dohodou o partnerství. Komise v rámci svého posouzení zejména vezme v úvahu příslušná doporučení pro jednotlivé země.

1.  Komise posoudí program a jeho soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro specifické fondy a případně také s dohodou o partnerství. Komise v rámci svého posouzení zejména vezme v úvahu příslušná doporučení pro jednotlivé země, problémy zjištěné v národních a regionálních strategiích rozvoje a případně zjištění a doporučení vyplývající z hodnocení ex-ante.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské sáty mohou požádat o převod až 5 % programových finančních přídělů z kteréhokoli z fondů do kteréhokoli jiného fondu v rámci sdíleného řízení nebo kteréhokoli nástroje v rámci přímého nebo nepřímého řízení.

1.  Členský stát může dobrovolně požádat o převod až 5 % programových finančních přídělů z nástrojů EFRR, Fondu soudržnosti nebo ESF+ do kteréhokoli nástroje EFRR, Fondu soudržnosti nebo ESF+.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Je možné poskytnout podporu pro přípravu a návrh územních strategií.

5.  Je možné poskytnout podporu pro přípravu a návrh územních strategií, zejména pokud jde o technickou pomoc zeměpisným oblastem, které jsou trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jak je uvedeno v článku 174 SFEU.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Z EFRR, ESF+ a ENRF lze podporovat komunitně vedený místní rozvoj.

1.  Z EFRR, ESF+, EZFRV, jak je uvedeno v nařízení XX/XXX, a ENRF lze podporovat komunitně vedený místní rozvoj.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  EZFRV podporuje komunitně vedený místní rozvoj. V takovém případě se označuje jako „LEADER“.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Řídicí orgán v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 2 nebo subjekt provádějící finanční nástroj v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 3 vedou oddělené účty nebo používají jeden účetní kód pro každou prioritu a každou kategorii regionu u každého příspěvku z programu a zvlášť u zdrojů uvedených v článku 54, respektive článku 56.

7.  Řídicí orgán v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 2 nebo subjekt provádějící finanční nástroj v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 3 vedou oddělené účty nebo používají jeden účetní kód pro každou prioritu a každou kategorii regionu nebo podle druhu intervence z EZFRV u každého příspěvku z programu a zvlášť u zdrojů uvedených v článku 54, respektive článku 56.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  potvrzení úplnosti, přesnosti a věrohodnosti účetní závěrky a osvědčení toho, že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými právními předpisy a byly vynaloženy na operace vybrané pro financování podle kritérií platných pro daný operační program a v souladu s platnými právními předpisy;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  zajištění toho, aby pro účely vypracování a předkládání žádostí o platbu obdržel od řídicího orgánu odpovídající informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  zohlednění výsledků všech auditů provedených auditním orgánem nebo z jeho pověření při vypracovávání a předkládání žádostí o platbu;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  vedení účetních záznamů v počítačové podobě o výdajích vykázaných Komisi a odpovídajících příspěvcích z veřejných zdrojů vyplacených příjemcům;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jsou programy seskupeny pro účely auditů operací podle čl. 73 odst. 2, je možné informace požadované podle odst. 3 písm. b) seskupit do jediné zprávy.

Pokud jsou programy seskupeny pro účely auditů operací podle čl. 73 odst. 2, informace požadované podle odst. 3 písm. b) se seskupí do jediné zprávy.

Odůvodnění

Podle mého názoru seskupování programů a zpráv podstatně zjednodušuje postupy.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  2022: 0,5 %;

b)  2022: 0,7 %;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  2023: 0,5 %;

c)  2023: 1 %;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  2024: 0,5 %;

d)  2024: 1,5 %;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  2025: 0,5 %;

e)  2025: 2 %;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  2026: 0,5 %

f)  2026: 2 %

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  členský stát nepřijal nezbytná opatření podle čl. 15 odst. 6.

vypouští se

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 99 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Jakákoli částka jednoznačně zrušená na základě postupu podle článku 101 se opětovně zpřístupní v rozpočtu EU prostřednictvím celkového rozpětí pro závazky (rezerva Unie) v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EU, Euratom) č. XXXX/20XX ze dne [vložit datum], kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Následně bude využita Evropským parlamentem a Radou v rámci ročního rozpočtového procesu.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 100 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  ve výjimečných a řádně odůvodněných případech Komise dospěla k názoru, že nebylo možné předložit žádost o platbu z důvodu procesních zpoždění spojených s opožděným přijetím a provedením programových dokumentů a příslušných právních předpisů na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 103 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkové prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2021–2027, činí 330 624 388 630 EUR v cenách roku 2018.

Celkové prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2021–2027, činí 378 097 000 000 EUR v cenách roku 2018 (426 534 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 se v kompromisním pozměňovacím návrhu odráží nejnovější rozpis VFR na každý program v souladu s návrhem zpravodajů pro VFR s ohledem na hlasování o návrhu předběžné zprávy o návrhu nařízení Rady o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu k uzavření dohody.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prostředky na cíl Investice pro zaměstnanost a růst činí 97,5 % z celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 322 194 388 630 EUR) a přidělí se takto:

1.  Prostředky na cíl Investice pro zaměstnanost a růst činí 97 % z celkových finančních zdrojů a přidělí se takto:

Odůvodnění

V souladu se zvýšením s cílem dosáhnout 3 % na evropskou územní spolupráci v čl. 104 odst. 7.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  61,6 % (tzn. celkem 198 621 593 157 EUR) pro méně rozvinuté regiony;

a)  61,6 % pro méně rozvinuté regiony;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  14,3 % (tzn. celkem 45 934 516 595 EUR) pro přechodové regiony;

b)  14,3 % pro přechodové regiony;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  10,8 % (tzn. celkem 34 842 689 000 EUR) pro rozvinutější regiony;

c)  10,8 % pro rozvinutější regiony;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  12,8 % (tzn. celkem 41 348 556 877 EUR) pro členské státy podporované Fondem soudržnosti;

d)  12,8 % pro členské státy podporované Fondem soudržnosti;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  0,4 % (tzn. celkem 1 447 034 001 EUR) jako dodatečné finanční prostředky pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 SFEU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.

e)  0,4 % jako dodatečné finanční prostředky pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 SFEU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše zdrojů, které jsou k dispozici pro ESF+ v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, činí 88 646 194 590 EUR.

Výše zdrojů, které jsou k dispozici pro ESF+ v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, činí 105 686 000 000 EUR v cenách roku 2018 (119 222 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 se v kompromisním pozměňovacím návrhu odráží nejnovější rozpis VFR na každý program v souladu s návrhem zpravodajů pro VFR s ohledem na hlasování o návrhu předběžné zprávy o návrhu nařízení Rady o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu k uzavření dohody.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše dodatečných finančních prostředků pro nejvzdálenější regiony uvedené v odst. 1 písm. e) přidělených ESF+ činí 376 928 934 EUR.

Výše dodatečných finančních prostředků pro nejvzdálenější regiony uvedené v odst. 1 písm. e) přidělených ESF+ činí 424 296 054 EUR v cenách roku 2018.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

30 % zdrojů převedených do Nástroje pro propojení Evropy je bezprostředně po převodu k dispozici všem členským státům způsobilým pro financování z Fondu soudržnosti na financování projektů dopravní infrastruktury v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy].

vypouští se

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na specifické výzvy uvedené v prvním pododstavci se uplatní platná pravidla pro odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy]. Do 31. prosince 2023 se s ohledem na 70 % zdrojů převedených do Nástroje pro propojení Evropy provádí výběr projektů způsobilých pro financování při respektování výše prostředků přidělených jednotlivým státům z Fondu soudržnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2024 se zdroje převedené do Nástroje pro propojení Evropy, které nebyly přiděleny na projekt dopravní infrastruktury, dají k dispozici všem ostatním členským státům způsobilým pro financování z Fondu soudržnosti na financování projektů dopravní infrastruktury v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy].

vypouští se

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Částka ve výši 500 000 000 EUR z prostředků určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na Evropskou městskou iniciativu v rámci přímého či nepřímého řízení Komisí.

5.  Částka ve výši 560 000 000 EUR v cenách roku 2018 z prostředků určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na Evropskou městskou iniciativu v rámci přímého či nepřímého řízení Komisí.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Částka ve výši 175 000 000 EUR z prostředků ESF+ určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na nadnárodní spolupráci podporující inovativní řešení v rámci přímého či nepřímého řízení.

6.  Částka ve výši 196 000 000 EUR v cenách roku 2018 z prostředků ESF+ určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na nadnárodní spolupráci podporující inovativní řešení v rámci přímého či nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Prostředky určené na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 2,5 % z celkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondů na období let 2021–2027 (tzn. celkem 8 430 000 000 EUR).

7.  Prostředky určené na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 3 % z celkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondů na období let 2021–2027.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  70 % pro méně rozvinuté regiony;

a)  85 % pro méně rozvinuté regiony;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  55 % pro přechodové regiony;

b)  60 % pro přechodové regiony;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  40 % pro vyspělejší regiony.

c)  50 % pro vyspělejší regiony.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování pro Fond soudržnosti na úrovni jednotlivých priorit není vyšší než 70 %.

Míra spolufinancování pro Fond soudržnosti na úrovni jednotlivých priorit není vyšší než 85 %.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a finanční pravidla těchto subjektů a Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro správu hranic a víza

Referenční údaje

COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Siegfried Mureşan

28.6.2018

Projednání ve výboru

24.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

2

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

11.10.2018

POSTOJ VE FORMĚPOZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Výboru pro rozpočtovou kontrolu

pro Výbor pro regionální rozvoj

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Za Výbor pro rozpočtovou kontrolu: Iris Hoffmann (zpravodajka)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu předkládá Výboru pro regionální rozvoj jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Ve fázi výběru projektů je třeba zaručit přístup zaměřený na výsledky; za tímto účelem by členské státy měly srovnávat žádosti o financování a výsledky hodnotit na základě příslušných ukazatelů zahrnutých v projektu. Výběr projektů by měl být založen na přímém srovnání žádostí a mělo by se zabránit poskytování financí na základě konceptu „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Měly by být dále upřesněny mechanismy zajišťující vazbu mezi politikami financování Unie a správou ekonomických záležitostí Unie, přičemž Komise bude mít možnost předložit Radě návrh na pozastavení všech nebo některých závazků v rámci jednoho nebo více programů dotčeného členského státu, pokud uvedený členský stát nepřijme v s