Procedura : 2018/0390(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0047/2019

Teksty złożone :

A8-0047/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0336

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 196kWORD 76k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Claude Moraes

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0745),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0483/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0047/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadczył, że nie zamierza wymagać posiadania wizy od obywateli UE-27 podróżujących do Zjednoczonego Królestwa w celu krótkoterminowego pobytu służbowego lub turystycznego od dnia, w którym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa. W przypadku gdy w przyszłości Zjednoczone Królestwo wprowadzi obowiązek wizowy dla obywateli przynajmniej jednego państwa członkowskiego, powinien mieć zastosowanie mechanizm wzajemności przewidziany w [art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 539/2001]26. Przy stosowaniu tego mechanizmu Parlament Europejski, Rada, Komisja i państwa członkowskie powinny działać niezwłocznie.

(6)  Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadczył, że nie zamierza wymagać posiadania wizy od obywateli UE-27 podróżujących do Zjednoczonego Królestwa w celu krótkoterminowego pobytu służbowego lub turystycznego od dnia, w którym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

_________________

 

26 Zob. przypis 23.

 

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Niniejsza decyzja opiera się na założeniu, że w interesie utrzymywania bliskich stosunków Zjednoczone Królestwo przyzna pełną wzajemność wizową obywatelom wszystkich państw członkowskich. W przypadku gdy w przyszłości Zjednoczone Królestwo wprowadzi obowiązek wizowy dla obywateli przynajmniej jednego państwa członkowskiego, powinien mieć zastosowanie mechanizm wzajemności przewidziany w [art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 539/2001]1a. Przy stosowaniu tego mechanizmu Parlament Europejski, Rada, Komisja i państwa członkowskie powinny działać niezwłocznie. Komisja powinna stale monitorować przestrzeganie zasady wzajemności i niezwłocznie informować Parlament Europejski i Radę o wszelkich zmianach, które mogłyby zagrozić przestrzeganiu tej zasady.

 

_________________

 

1a Zob. przypis 23.


UZASADNIENIE

Kontekst

Niniejszy wniosek Komisji jest częścią środków ustawodawczych niezbędnych do dostosowania prawa Unii w związku z brexitem. Ma na celu wyjaśnienie sytuacji obywateli Zjednoczonego Królestwa w przypadkach, w których prawo Unii przestaje mieć do nich zastosowanie w odniesieniu do polityki wizowej.

Obecnie obywatele Zjednoczonego Królestwa jako obywatele Unii mają prawo wjazdu na terytorium innego państwa członkowskiego bez konieczności posiadania wizy wjazdowej lub równoważnej formalności. Wraz z wystąpieniem z Unii staną się oni jednak obywatelami państwa trzeciego zgodnie z przepisami prawa UE. W związku z tym konieczne będzie ustalenie, czy będą oni podlegać obowiązkowi wizowemu przy przekraczaniu zewnętrznych granic państw członkowskich, czy też będą zwolnieni z tego wymogu.

W załączniku I do rozporządzenia dotyczącego dorobku prawnego UE w zakresie wiz – (WE) nr 539/2001(1) wymieniono państwa, których obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu, a załącznik II zawiera wykaz państw, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. W rozporządzeniu określono również kryteria podejmowania decyzji dotyczących umieszczenia danego kraju w załączniku I bądź w załączniku II. Decyzja ta musi zostać podjęta przez współprawodawców w drodze zmiany rozporządzenia.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do wniosku, Komisja oceniła sytuację Zjednoczonego Królestwa w związku z szeregiem kryteriów określonych w rozporządzeniu (kryteria te odnoszą się „między innymi do nielegalnej imigracji, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, korzyści gospodarczych, w szczególności w zakresie turystyki i handlu zagranicznego, oraz do stosunków zewnętrznych Unii z danymi państwami trzecimi, w tym w szczególności w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także do skutków spójności regionalnej i wzajemności.”) Komisja doszła do wniosku, że obywatele Zjednoczonego Królestwa będący obywatelami brytyjskimi powinni być zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku podróży do Unii w celu pobytu krótkoterminowego.

W związku z tym Komisja proponuje włączenie Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do obywateli brytyjskich do załącznika II, tj. wykazu państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego. Proponuje również dwie dalsze konieczne zmiany techniczne w celu odpowiedniego odzwierciedlenia nowej sytuacji prawnej w tekście rozporządzenia.

W art. 2a wniosek zawiera również przypomnienie, że mechanizm wzajemności przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 ma zastosowanie w razie gdyby Zjednoczone Królestwo wprowadziło obowiązek wizowy dla obywateli przynajmniej jednego państwa członkowskiego.

Wreszcie art. 3 stanowi, że niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2019 r. i stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym prawo Unii przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca uważa, że Komisja prawidłowo oceniła kryteria, które powinny przyświecać decyzji w tej sprawie. Zwolnienie obywateli Zjednoczonego Królestwa z obowiązku wizowego stanowi w obecnej sytuacji jedyną rozsądną decyzję.

(1)

  Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 zostało właśnie poddane ujednoliceniu i zostaje zastąpione rozporządzeniem (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r., które wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2018 r. Odniesienia we wszystkich tekstach prawnych zostaną dostosowane.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Odsyłacze

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Data przedstawienia w PE

14.11.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Data przyjęcia

29.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Data złożenia

29.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019Informacja prawna