Procedură : 2018/0390(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0047/2019

Texte depuse :

A8-0047/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0336

RAPORT     ***I
PDF 189kWORD 77k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Claude Moraes

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0745),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0483/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0047/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Guvernul Regatului Unit și-a exprimat intenția de a nu impune cetățenilor din UE-27 obligația de a deține viză atunci când călătoresc în Regatul Unit pentru șederi de scurtă durată în scopuri de afaceri sau de turism, de la data la care dreptul Uniunii încetează să se mai aplice Regatului Unit. Dacă Regatul Unit introduce în viitor obligativitatea vizelor pentru resortisanții a cel puțin un stat membru, ar trebui să se aplice mecanismul de reciprocitate prevăzut la [articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001]26. Parlamentul European, Consiliul, Comisia și statele membre ar trebui să acționeze fără întârziere pentru aplicarea mecanismului.

(6)  Guvernul Regatului Unit și-a exprimat intenția de a nu impune cetățenilor din UE-27 obligația de a deține viză atunci când călătoresc în Regatul Unit pentru șederi de scurtă durată în scopuri de afaceri sau de turism, de la data la care dreptul Uniunii încetează să se mai aplice Regatului Unit.

_________________

 

26 A se vedea nota de subsol 23.

 

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Prezenta decizie se bazează pe perspectiva că, în interesul menținerii unor relații strânse, Regatul Unit va acorda reciprocitate deplină în materie de vize pentru resortisanții tuturor statelor membre. Dacă Regatul Unit introduce în viitor obligativitatea vizelor pentru resortisanții din cel puțin un stat membru, ar trebui să se aplice mecanismul de reciprocitate prevăzut la [articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001]1a. Parlamentul European, Consiliul, Comisia și statele membre ar trebui să acționeze fără întârziere pentru aplicarea mecanismului. Comisia ar trebui să monitorizeze în permanență respectarea principiului reciprocității și să informeze imediat Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluțiile care ar putea pune în pericol respectarea acestui principiu.

 

_________________

 

1a A se vedea nota de subsol 23.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Prezenta propunere a Comisiei face parte din măsurile legislative necesare pentru a adapta legislația Uniunii la Brexit. Scopul ei este de a clarifica situația resortisanților Regatului Unit atunci când legislația Uniunii încetează să li se aplice în ceea ce privește politica în domeniul vizelor.

În prezent, resortisanții Regatului Unit, în calitate de cetățeni ai Uniunii, au dreptul de a intra în orice alt stat membru fără viză de intrare sau altă formalitate echivalentă. Odată cu retragerea din Uniune, ei vor deveni totuși resortisanți ai țărilor terțe, în conformitate cu dreptul UE. Prin urmare, va fi necesar să se stabilească dacă ei vor avea obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre sau vor fi exonerați de această obligație.

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 privind acquis-ul UE în materie de vize(1) cuprinde lista țărilor ai căror resortisanți au obligația de a deține viză, iar anexa II la acesta cuprinde lista țărilor ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. De asemenea, regulamentul stabilește criterii pentru decizia de includere a unei țări în anexa I sau în anexa II. Această decizie trebuie luată de colegislatori printr-o modificare a regulamentului.

Așa cum se explică și în expunerea de motive a propunerii, Comisia a evaluat situația Regatului Unit în raport cu criteriile stabilite în regulament (Aceste criterii sunt legate, „printre altele, de imigrația ilegală, de rațiuni de ordine publică și securitate, de avantajele economice, îndeosebi în ceea ce privește turismul și comerțul exterior și relațiile externe ale Uniunii cu țările terțe relevante, incluzând, în special, considerații referitoare la drepturile omului și la libertățile fundamentale, precum și implicațiile pentru coerența regională și reciprocitate”). Comisia a ajuns la concluzia că resortisanții Regatului Unit care sunt cetățeni britanici ar trebui exonerați de obligația de a deține viză atunci când călătoresc în Uniune pentru șederi de scurtă durată.

Prin urmare, Comisia propune introducerea Regatului Unit în ceea ce privește cetățenii britanici în anexa II, și anume lista țărilor terțe exonerate de obligația de a deține viză. Comisia propune, de asemenea, alte două modificări tehnice necesare pentru a reflecta în mod corect noua situație juridică în textul regulamentului.

Propunerea reamintește, de asemenea, la articolul 2, faptul că mecanismul de reciprocitate prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 539/2001 se aplică în cazul în care Regatul Unit ar introduce obligația de a deține viză pentru resortisanții din cel puțin un stat membru.

În cele din urmă, articolul 3 prevede că prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2019 și se aplică din ziua următoare celei în care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit.

Poziția raportorului

Raportorul consideră că Comisia a evaluat în mod corect criteriile care ar trebui să ghideze decizia în această chestiune. Exonerarea resortisanților Regatului Unit de la obligația deținerii vizei este, în situația actuală, singura decizie rezonabilă.

(1)

  Regulamentul (CE) nr. 539/2001 este în curs de codificare și este înlocuit de Regulamentul (UE) 2018/1806 din 14 noiembrie 2018, care intră în vigoare la 18 decembrie 2018. Trimiterile la toate textele legislative vor fi adaptate.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

Referințe

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Data prezentării la PE

14.11.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Examinare în comisie

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Data adoptării

29.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Data depunerii

29.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 13 februarie 2019Notă juridică