Процедура : 2018/0093M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0048/2019

Внесени текстове :

A8-0048/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0089

ДОКЛАД     
PDF 192kWORD 61k
29.1.2019
PE 627.753v02-00 A8-0048/2019

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Дейвид Мартин

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07971/2018),

–  като взе предвид предложения текст за Споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и Република Сингапур (Сингапур), който до голяма степен отразява споразумението, парафирано на 20 септември 2013 г.,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (COM(2018)0194),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8-0446/2018),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур, подписано на 19 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г. съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС, изготвено по искане на Комисията на 10 юли 2015 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Комисията във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“,

–  като взе предвид решението на Съвета от 22 декември 2009 г. за продължаване на двустранните преговори по ССТ с отделни държави – членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), като се започне със Сингапур,

–  като взе предвид указанията за водене на преговори от 23 април 2007 г. за междурегионално споразумение за свободна търговия с държавите – членки на АСЕАН,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

–  като взе предвид ДФЕС, и по-специално членове 91, 100, 168 и 207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от …(3) относно проекта за решение на Съвета,

–  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0048/2019),

А.  като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят важни ценности, включително демокрация, върховенство на закона, зачитане на правата на човека, културно и езиково многообразие и силна ангажираност по отношение на прилагането на открита и основана на правила многостранна търговска система;

Б.  като има предвид, че това е първото двустранно търговско споразумение, сключено между ЕС и държава – членка на АСЕАН, и че това е важна стъпка към постигането на крайната цел за междурегионално ССТ; като има предвид, че споразумението ще служи също така като референтен показател за споразуменията, по които ЕС понастоящем води преговори с другите основни икономики в рамките на АСЕАН;

В.  като има предвид, че в региона на АСЕАН Сингапур е безспорно най-големият партньор на ЕС, като на него се дължат малко по-малко от една трета от търговията със стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и приблизително две трети от инвестициите между двата региона;

Г.  като има предвид, че обемът на търговията между ЕС и Сингапур възлиза на повече от 50 милиарда евро годишно;

Д.  като има предвид, че 90% от бъдещия световен икономически растеж се предвижда да бъде генериран извън Европа, и по-специално в Азия;

Е.  като има предвид, че Сингапур е страна по Цялостното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (ЦПСТП) и по продължаващите преговори във връзка с Всеобхватното регионално икономическо партньорство (ВРИП);

Ж.  като има предвид, че от 2017 г. Сингапур е икономика с високи доходи и брутен национален доход от 52 600 USD на глава от населението; като има предвид, че икономическият растеж на страната е един от най-високите в света – средно годишно 7,7%, считано от обявяването на независимост;

З.  като има предвид, че Сингапур е една от държавите, с които най-лесно се развива бизнес в международен мащаб, че това е една от най-конкурентните икономики в света и една от най-слабо корумпираните държави в света;

И.  като има предвид, че производството, по-специално електрониката и прецизният инженеринг, и секторът на услугите продължават да бъдат двата основни стълба на икономиката на Сингапур, които осигуряват висока добавена стойност;

Й.  като има предвид, че Сингапур е фактор от световно значение в областта на финансовите и застрахователните услуги;

К.  като има предвид, че над 10 000 европейски дружества имат регионални офиси в Сингапур и работят в среда на правна сигурност и стабилност; като има предвид, че около 50 000 европейски дружества изнасят за Сингапур, като 83% от тях са малки и средни предприятия (МСП);

Л.  като има предвид, че Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур вероятно ще окаже много положително въздействие върху търговските и инвестиционните потоци между ЕС и Сингапур; като има предвид, че в проучване от 2018 г., изготвено за Европейския парламент, се прогнозира, че през първите пет години обемът на търговията между ЕС и Сингапур ще нарасне с 10%;

М.  като има предвид, че други големи икономики като Япония, САЩ и Китай вече са сключили споразумения за свободна търговия със Сингапур, което поставя Европейския съюз в неблагоприятно конкурентно положение;

Н.  като има предвид, че в оценката за въздействието върху търговията и устойчивостта във връзка с прилагането на Споразумението за свободна търговия между ЕС и АСЕАН от 2009 г. беше изведено заключението, че това двустранно ССТ ще бъде от взаимна полза за националния доход, БВП и заетостта на двете страни по него; като има предвид, че не е изготвяна оценка за въздействието върху търговията и устойчивостта, по-специално във връзка с търговските отношения между ЕС и Сингапур и за по-скорошен период;

О.  като има предвид, че в анализа за икономическото въздействие на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур, направен от Европейската комисия през 2013 г., се посочва, че БВП на Сингапур би могъл да се увеличи с 0,94%, т.е. с 2,7 милиарда евро, а БВП на ЕС – с 550 милиона евро;

1.  приветства подписването на ССТ в Брюксел на 19 октомври 2018 г.;

2.  подчертава, че първоначално преговорите бяха приключени през 2012 г. и се основаваха на указанията на Съвета за водене на преговори за сключването на ССТ между ЕС и АСЕАН, прието през април 2007 г.; изразява съжаление за голямото забавяне във връзка с постигането на напредък по споразумението за ратифициране, което, наред с други фактори, се дължеше на искането на Комисията за становище на Съда на Европейския съюз с цел внасяне на яснота относно това дали включените в споразумението въпроси попадат в обхвата на изключителната компетентност на ЕС или са обект на споделена компетентност; приветства правната яснота, осигурена чрез становището на Съда на Европейския съюз, като счита, че това е допринесло за засилване на демократично легитимната роля на Европейския парламент и е внесло яснота относно правомощията на ЕС в областта на търговската политика; приветства трайния ангажимент на Сингапур, въпреки това забавяне, и призовава за бързо прилагане на споразумението, след ратифицирането му от Парламента;

3.  счита, че е много важно ЕС да запази водещата си роля при прилагането на една открита и основана на правила търговска система, и приветства факта, че 10 години след началото на преговорите ССТ между ЕС и Сингапур е значим елемент от този процес; следователно призовава Комисията и държавите членки да търсят активно връзки с други международни партньори, за да продължи да се следва една амбициозна глобална програма за справедлива и открита търговия, като се извличат поуки и се надгражда върху ССТ със Сингапур;

4.  подчертава икономическото и стратегическо значение на това споразумение, тъй като Сингапур е център за целия регион на АСЕАН; счита, че това споразумение е важна стъпка, която ще създаде прецедент за търговските и инвестиционните споразумения с други държави – членки на АСЕАН, и че то е трамплин за постигането на бъдещо междурегионално търговско споразумение; подчертава също така, че това споразумение ще допринесе да се гарантира, че износителите от ЕС няма да са в по-неблагоприятно положение по отношение на конкуренцията спрямо предприятията от други държави – страни по ЦПСТП и ВРИП; приветства факта, че сключването на това споразумение, като част от глобалната програма на ЕС за справедлива и открита търговия, ще донесе значителни ползи не само за потребителите, но и за работниците;

5.  отбелязва, че Сингапур вече премахна повечето свои тарифи за продуктите от ЕС и че това споразумение ще отстрани напълно малкото оставащи тарифи, считано от влизането му в сила;

6.  приветства факта, че Сингапур ще премахне някои мерки, които могат да представляват пречки пред търговията, като например двойните изпитвания за безопасност на автомобили, автомобилни части и електроника, което ще опрости износа на стоки от европейски предприятия за Сингапур;

7.  подчертава, че споразумението ще предостави на дружествата от ЕС по-добър достъп до сингапурския пазар на услуги, например до финансови, телекомуникационни, инженерни, архитектурни и пощенски услуги, както и до услуги в областта на морския транспорт, и че тази либерализация следва подхода на „положителния списък“;

8.  припомня, по отношение на либерализацията на финансовите услуги, че споразумението включва пруденциална клауза за допускане на изключения, позволяваща на страните да приемат или да запазват в сила мерки от пруденциални съображения, по-специално с цел защита на вложителите и инвеститорите и гарантиране на целостта и стабилността на финансовите системи на страните;

9.  приветства подписването от Сингапур на 21 юни 2017 г. на многостранното споразумение между компетентните органи за прилагане на международния стандарт за автоматичен обмен на информация за данъчни цели, както и уведомлението на тази страна до ОИСР от 30 юни 2017 г. относно намерението ѝ да задейства автоматичен обмен по това споразумение с всички държави – членки на ЕС, които не са сключвали двустранно споразумение за целта; отбелязва, че Сингапур не е нито в „черния списък“, нито в „списъка за наблюдение“ на групата на ЕС по въпросите на Етичния кодекс за държави, които не оказват съдействие в областта на данъчното облагане, въпреки че някои НПО критикуват страната за това, че предлага данъчни стимули на дружествата;

10.  подчертава подобряването на достъпа до сингапурския пазар за обществени поръчки по това споразумение, спрямо условията по споразумението за държавните поръчки; подчертава, че при възлагането на обществени поръчки следва също така да се вземат предвид социалните и екологичните критерии; подчертава, че както в ЕС, така и в Сингапур обществените поръчки трябва да продължават да обслужват по възможно най-добър начин интересите на гражданите;

11.  приветства факта, че Сингапур се съгласи да създаде система за регистрация на географските указания (ГУ), която ще осигури защита за около 190 географски указания на ЕС, с възможност за добавяне на още географски указания на по-късен етап; припомня, че през 2016 г. ЕС изнесе за Сингапур селскостопански хранителни продукти на стойност 2,2 милиарда евро и отбелязва, че Сингапур е петият най-голям пазар в Азия за износ на хранителни продукти и напитки от ЕС, предлагащ значителни възможности за земеделските производители и производителите на хранителни стоки от ЕС; следователно приветства ангажимента на Сингапур в това споразумение за запазване на нулевите мита върху продуктите на хранително-вкусовата промишленост и за въвеждане на система за сертифициране на месопреработвателните предприятия от ЕС, които желаят да изнасят за Сингапур; все пак изразява съжаление за това, че споразумението не предлага автоматична защита за 196-те ГУ от ЕС, включени в приложението към главата за правата върху интелектуалната собственост, тъй като всички географски указания, независимо от техния произход, ще трябва да бъдат разгледани и публикувани (както и евентуалните възражения, ако има такива), съгласно сингапурската процедура за регистрация, за да бъдат защитени; подчертава, че законодателството за прилагане на географските указания, с което ще бъдат създадени сингапурският регистър на ГУ и процедурата за регистрация на ГУ, ще влезе в сила след ратифицирането на споразумението от Парламента; призовава органите на Сингапур да започнат незабавно работа по процедурата за регистрация, да създадат бързо регистъра и да го приведат в действие при ратифицирането на споразумението от Парламента; насърчава Комисията да продължи да работи интензивно със сингапурските органи, за да се гарантира защитата на възможно най-много ГУ от ЕС в съответствие с условията за защита, посочени в ССТ, без да се допускат изключения или ограничения (включително приложения или бележки под линия);

12.  подчертава, че споразумението признава правото на държавите членки, на всички равнища, да определят и предоставят обществени услуги, и не пречи на правителствата да връщат приватизирани услуги обратно в публичния сектор;

13.  подчертава, че споразумението гарантира правото на ЕС да си запази и да прилага свои собствени стандарти по отношение на всички стоки и услуги, които се продават в ЕС, и следователно целият внос от Сингапур трябва да отговаря на стандартите на ЕС; подчертава, че стандартите на ЕС не следва никога да се разглеждат като търговски бариери и подчертава значението на насърчаването на тези стандарти на международно равнище; подчертава, че нищо в споразумението не възпрепятства прилагането на принципа на предпазните мерки, посочен в Договора за функционирането на Европейския съюз;

14.  подчертава значението на една основана на ценности, отговорна търговска политика и необходимостта от насърчаване на устойчивото развитие; за целта приветства факта, че в главата относно търговията и устойчивото развитие двете страни са поели ангажимент да гарантират високо равнище на опазване на околната среда и защита на труда, и че следователно това може да се разглежда като прогресивно търговско споразумение; отбелязва, че споразумението включва също така глава относно нетарифните бариери при производството на енергия от възобновяеми източници; посочва, че споразумението между ЕС и Сингапур би могло да послужи като инструмент за борба с изменението на климата, както и за ускоряване и активизиране на действията и инвестициите, които са необходими за постигането на устойчиво бъдеще с нисковъглеродни технологии; призовава ЕС и Сингапур да предприемат всички необходими действия за изпълнение на целите за устойчиво развитие;

15.  припомня, че страните се ангажираха да положат трайни усилия за ратифициране и ефективно прилагане на основните конвенции на МОТ; отбелязва информацията, предоставена до момента от правителството на Сингапур във връзка с изпълнението на останалите три основни конвенции на МОТ, а именно Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране, Конвенцията относно дискриминацията и Конвенцията относно принудителния труд, и призовава Сингапур да се ангажира допълнително към МОТ във връзка с напредъка по постигането на пълно съответствие със съдържанието на тези конвенции и в крайна сметка – за продължаване на тяхната ратификация в разумен срок;

16.  приветства ангажимента за ефективно прилагане на многостранните споразумения в областта на околната среда, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата, както и за устойчиво управление на горите и рибарството;

17.  подчертава, че регулаторното сътрудничеството е доброволно, и че то не следва по никакъв начин да ограничава правото на регулиране;

18.  насърчава страните да прилагат напълно разпоредбите относно сътрудничеството в областта на хуманното отношение към животните и да създадат възможно най-скоро след влизането в сила на ССТ съвместна работна група за договаряне на план за действие, насочен към някои сектори, като например хуманното отношение към рибата, отглеждана в условията на аквакултура;

19.  подчертава, че участието на гражданското общество и социалните партньори при мониторинга на изпълнението на споразумението е важно и призовава за бързо създаване на национални консултативни групи след влизането в сила на споразумението и за балансирано представителство на гражданското общество в тези групи; призовава Комисията да предостави достатъчно финансиране, за да могат те да работят ефективно и да предоставят подкрепа за гарантиране на конструктивното участие на гражданското общество;

20.  отбелязва, че Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (СПС) предвижда възможността ЕС да спре изпълнението на ССТ в случай на нарушения на основните права на човека от страна на Сингапур;

21.  призовава Комисията да използва добре и възможно най-скоро клаузата за общ преглед на споразумението, с цел подобряване на прилагането на разпоредбите в областта на трудовата заетост и опазването на околната среда, включително чрез разглеждане на различни методи за прилагане на механизъм за санкциониране, като крайна мярка;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на ЕСВД, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Република Сингапур.

(1)

OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 30.

(2)

ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 21.

(3)

Приети текстове от съответната дата, P8_TA(0000)0000.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

Позовавания

2018/0093M(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

6.9.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

13.9.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Дата на приемане

24.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

10

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Дата на внасяне

29.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Heidi Hautala

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация