Procedura : 2018/0093M(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0048/2019

Teksty złożone :

A8-0048/2019

Debaty :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0089

SPRAWOZDANIE     
PDF 179kWORD 59k
29.1.2019
PE 627.753v02-00 A8-0048/2019

zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: David Martin

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07971/2018),

–  uwzględniając proponowany tekst Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (Singapur), który w znacznym stopniu pokrywa się z tekstem parafowanym w dniu 20 września 2013 r.,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (COM(2018)0194),

–  uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (C8-0446/2018),

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Singapurem, która zostanie podpisana w dniu 19 października 2018 r.,

–  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr 2/15 z dnia 16 maja 2017 r., wydaną na podstawie art. 218 ust. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odpowiedzi na wniosek złożony przez Komisję Europejską w dniu 10 lipca 2015 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji(1),

  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2016 r. zawierającą zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)(2),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel z korzyścią dla wszystkich – w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”,

–  uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniającą do prowadzenia negocjacji dwustronnych w sprawie umów o wolnym handlu z poszczególnymi państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), począwszy od Singapuru,

–  uwzględniając wytyczne negocjacyjne z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotyczące międzyregionalnej umowy o wolnym handlu z państwami członkowskimi ASEAN,

–  uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), a w szczególności jego tytuł V dotyczący działań zewnętrznych Unii,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności art. 91, 100, 168 i 207 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ...(3) w sprawie projektu decyzji Rady,

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0048/2019),

A.  mając na uwadze, że UE i Singapur współdzielą ważne wartości, takie jak demokracja, państwo prawne, poszanowanie praw człowieka, różnorodność kulturowa i językowa oraz silne zaangażowanie na rzecz otwartego handlu opartego na zasadach i wielostronnego systemu handlowego;

B.  mając na uwadze, że jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa zawarta między UE a państwem członkowskim ASEAN oraz ważny krok na drodze do ostatecznego celu, jakim jest międzyregionalna umowa o wolnym handlu; mając na uwadze, że umowa ta posłuży również za punkt odniesienia dla umów, które UE obecnie negocjuje z innymi państwami członkowskimi ASEAN o największych gospodarkach;

C.  mając na uwadze, że w regionie ASEAN Singapur jest zdecydowanie największym partnerem handlowym UE i odpowiada za nieco poniżej jednej trzeciej handlu towarami i usługami między UE a ASEAN oraz za około dwie trzecie inwestycji między obydwoma regionami;

D.  mając na uwadze, że wartość wymiany handlowej między UE a Singapurem wynosi ponad 50 mld EUR rocznie;

E.  mając na uwadze, że przewiduje się, iż 90% przyszłego światowego wzrostu gospodarczego będzie generowane poza Europą, a zwłaszcza w Azji;

F.  mając na uwadze, że Singapur jest stroną kompleksowego i progresywnego partnerstwa transpacyficznego (CPTPP) oraz stroną w trwających negocjacjach w sprawie kompleksowego regionalnego partnerstwa gospodarczego (RCEP);

G.  mając na uwadze, że Singapur jest gospodarką o wysokich dochodach z dochodem narodowym brutto w wysokości 52 600 USD na mieszkańca w 2017 r.; mając na uwadze, że wzrost gospodarczy tego państwa jest jednym z najwyższych na świecie, a jego wartość od czasu uzyskania niepodległości wynosi średnio 7,7% rocznie;

H.  mając na uwadze, że Singapur należy do krajów, z którymi najłatwiej jest prowadzić interesy, jego gospodarka należy do najbardziej konkurencyjnych na świecie, a jednocześnie kraj ten jest jednym z najmniej skorumpowanych na świecie;

I.  mając na uwadze, że produkcja, w szczególności w sektorze elektroniki i inżynierii precyzyjnej, oraz usługi to dwa filary gospodarki Singapuru o dużej wartości dodanej;

J.  mając na uwadze, że Singapur jest ważnym podmiotem w światowym sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych;

K.  mając na uwadze, że ponad 10 000 europejskich przedsiębiorstw ma swoje biura regionalne w Singapurze i działa w warunkach bezpieczeństwa prawa i pewności prawa; mając na uwadze, że około 50 000 europejskich przedsiębiorstw dokonuje wywozu towarów do Singapuru, z czego 83% to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);

L.  mając na uwadze, że umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem może mieć bardzo pozytywny wpływ na przepływy handlowe i inwestycyjne między obydwoma obszarami; mając na uwadze, że w badaniu przygotowanym w 2018 r. dla Parlamentu Europejskiego szacuje się, iż w ciągu pierwszych pięciu lat wielkość wymiany handlowej między UE a Singapurem zwiększy się o 10%;

M.  mając na uwadze, że inne główne gospodarki, takie jak Japonia, Stany Zjednoczone i Chiny, zawarły już umowy o wolnym handlu z Singapurem, co stwarza dla Unii Europejskiej niekorzystne warunki konkurencji;

N.  mając na uwadze, że przeprowadzona w 2009 r. ocena wpływu na handel i zrównoważony rozwój w odniesieniu do umowy o wolnym handlu między UE a ASEAN wykazała, iż ta dwustronna umowa o wolnym handlu będzie korzystna dla obu stron pod względem dochodu narodowego, PKB i zatrudnienia; mając na uwadze, że nie przygotowano oceny wpływu na handel i zrównoważony rozwój dotyczącej w szczególności stosunków handlowych między UE a Singapurem i bliższego okresu;

O.  mając na uwadze, że w analizie skutków gospodarczych umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem, przeprowadzonej przez Komisję Europejską w 2013 r., stwierdzono, iż PKB Singapuru może wzrosnąć o 0,94%, tj. o 2,7 mld EUR, a PKB UE o 550 mln EUR;

1.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w dniu 19 października 2018 r. w Brukseli umowy o wolnym handlu;

2.  podkreśla, że negocjacje zakończono już w 2012 r., a ich podstawą były wytyczne negocjacyjne Rady dotyczące umowy o wolnym handlu między UE a ASEAN, przyjęte w kwietniu 2007 r.; ubolewa z powodu znacznie opóźnionego przedłożenia umowy do ratyfikacji, czego przyczyną był m.in. wniosek Komisji o opinię Trybunału Sprawiedliwości UE, aby uzyskać jasność co do tego, czy kwestie uregulowane w umowie wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji UE czy w zakres kompetencji dzielonych; z zadowoleniem przyjmuje jasność prawa, którą zapewniła opinia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz uważa, że wzmocniło to umocowaną demokratycznie rolę Parlamentu Europejskiego oraz zapewniło jasność co do kompetencji UE w zakresie polityki handlowej; wyraża zadowolenie z powodu niesłabnącego zaangażowania Singapuru mimo tego opóźnienia oraz apeluje o szybkie wdrożenie umowy po jej ratyfikowaniu przez Parlament;

3.  uważa, że UE powinna dołożyć wszelkich starań, aby pozostać w czołówce podmiotów angażujących się na rzecz otwartego systemu handlowego opartego na zasadach, a także wyraża zadowolenie, iż dziesięć lat po rozpoczęciu negocjacji umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem stała się ważnym elementem tego systemu; wobec tego wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego nawiązywania stosunków z innymi partnerami na świecie w ramach ustawicznego dążenia do realizacji ambitnej, globalnej, uczciwej i otwartej polityki handlowej z wykorzystaniem doświadczeń wynikających z umowy o wolnym handlu z Singapurem;

4.  podkreśla ekonomiczne i strategiczne znaczenie tej umowy, ponieważ Singapur jest centralnym ośrodkiem dla całego regionu ASEAN; uważa, że umowa ta jest ważnym krokiem na drodze do zawarcia umów handlowych i inwestycyjnych z innymi państwami członkowskimi ASEAN, będzie dla nich wzorem oraz umożliwi zawarcie w przyszłości umowy na skalę regionalną; podkreśla także, że umowa ta pozwoli uniknąć niekorzystnych warunków konkurencji dla eksporterów z UE względem przedsiębiorstw z pozostałych krajów objętych kompleksowym i progresywnym partnerstwem transpacyficznym oraz kompleksowym regionalnym partnerstwem gospodarczym; z zadowoleniem przyjmuje, że zawarcie tej umowy w ramach globalnej polityki UE na rzecz uczciwego i otwartego handlu przyniesie istotne korzyści nie tylko konsumentom, lecz także pracodawcom;

5.  zauważa, że Singapur zniósł już większość ceł na produkty z UE i że z chwilą wejścia w życie umowa całkowicie usunie nieliczne, które jeszcze pozostały;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Singapur usunie pewne środki, które mogą stanowić bariery handlowe, takie jak podwójne testy bezpieczeństwa samochodów oraz części samochodowych i elektroniki samochodowej, co ułatwi wywóz towarów przez unijne przedsiębiorstwa do Singapuru;

7.  podkreśla, że umowa zapewni unijnym przedsiębiorstwom lepszy dostęp do rynku usług w Singapurze, na przykład usług finansowych, telekomunikacyjnych, inżynieryjnych, architektonicznych, pocztowych i usług w zakresie transportu morskiego, oraz że liberalizacja ta opiera się na tzw. wykazie pozytywnym;

8.  w odniesieniu do liberalizacji usług finansowych przypomina, że umowa obejmuje klauzulę wyłączenia ostrożnościowego, która umożliwia stronom przyjmowanie lub utrzymywanie środków ze względów ostrożnościowych, a zwłaszcza ochronę deponentów i inwestorów, oraz zapewnienie integralności i stabilności systemów finansowych stron;

9.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie przez Singapur w dniu 21 czerwca 2017 r. wielostronnego porozumienia w sprawie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych (Multilateral Competent Authority Agreement – MCAA) w celu wdrożenia światowego standardu automatycznej wymiany informacji do celów podatkowych, jak również zawiadomienie OECD przez Singapur w dniu 30 czerwca 2017 r. o zamiarze uruchomienia automatycznych wymian w ramach tego porozumienia ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, z którymi Singapur nie zawarł dwustronnej umowy w tym zakresie; zwraca uwagę, że Singapur nie widniej ani na czarnej liście, ani na liście ostrzegawczej w ramach wykazu grupy UE ds. kodeksu postępowania, który to wykaz obejmuje jurysdykcje niechętne współpracy w kwestiach podatkowych, choć Singapur jest krytykowany przez niektóre organizacje pozarządowe za oferowanie przedsiębiorstwom zachęt podatkowych;

10.  podkreśla, że umowa zapewnia lepszy dostęp do singapurskiego rynku zamówień publicznych niż Porozumienie w sprawie zamówień rządowych; podkreśla, że przy udzielaniu zamówień publicznych należy również brać pod uwagę kryteria społeczne i środowiskowe; podkreśla, że zarówno w UE, jak i w Singapurze zamówienia publiczne nadal muszą służyć najlepiej pojętym interesom obywateli;

11.  wyraża zadowolenie, że Singapur zgodził się ustanowić system rejestracji oznaczeń geograficznych, który będzie chronił ok. 190 takich oznaczeń z UE, a na późniejszym etapie możliwe będzie objęcie nim dalszych oznaczeń; przypomina, że w 2016 r. UE wyeksportowała do Singapuru produkty rolno‑spożywcze o wartości 2,2 mld EUR, a także zauważa, że Singapur jest piątym co do wielkości rynkiem w Azji dla żywności i napojów z UE i tym samym oferuje znaczne możliwości unijnym rolnikom i producentom produktów rolno‑spożywczych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Singapuru w ramach tej umowy do utrzymania zerowych opłat celnych w przypadku produktów rolno‑spożywczych oraz wdrożenie systemu certyfikacji unijnych zakładów produkujących mięso, które chcą wywozić swoje produkty do Singapuru; ubolewa jednak, że umowa nie oferuje automatycznej ochrony dla 196 unijnych oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku do rozdziału dotyczącego praw własności intelektualnej, gdyż wszystkie oznaczenia geograficzne, bez względu na ich pochodzenie, trzeba będzie zbadać i przeprowadzić przez termin do publikacji (i ewentualnie wniesienia sprzeciwu), zgodnie z procedurą rejestracji w Singapurze, aby objąć je ochroną; podkreśla, że przepisy implementacyjne dotyczące oznaczeń geograficznych, które są podstawą singapurskiego rejestru oznaczeń geograficznych i procedury rejestracji takich oznaczeń, zaczną obowiązywać po ratyfikacji umowy przez Parlament; apeluje do władz Singapuru o bezzwłoczne rozpoczęcie prac nad procedurą rejestracji oraz szybkie ustanowienie rejestru i nadanie mu mocy prawnej po ratyfikacji umowy przez Parlament; zachęca Komisję do kontynuowania intensywnej współpracy z władzami Singapuru, aby jak najwięcej unijnych oznaczeń geograficznych objęto ochroną zgodnie z warunkami ochrony określonymi w umowie o wolnym handlu bez jakichkolwiek wyjątków lub ograniczeń (w tym załączników lub stopek);

12.  podkreśla, że umowa uznaje prawo państw członkowskich na wszystkich szczeblach do regulowania i świadczenia usług publicznych i nie uniemożliwia rządom przejęcia sprywatyzowanych usług ponownie przez sektor publiczny;

13.  podkreśla, że umowa gwarantuje prawo UE do utrzymania i stosowania własnych norm w odniesieniu do wszystkich towarów i usług sprzedawanych w UE i że wobec tego wszystkie towary i usługi importowane z Singapuru muszą spełniać normy UE; podkreśla, że standardów unijnych nigdy nie należy uważać za bariery w handlu, a także zwraca uwagę na znaczenie promowania tych standardów na szczeblu globalnym; podkreśla, że żadne z postanowień umowy nie uniemożliwia stosowania zasady ostrożności określonej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

14.  podkreśla znaczenie odpowiedzialnej polityki handlowej opartej na wartościach oraz potrzebę dążenia do zrównoważonego rozwoju; dlatego też z zadowoleniem przyjmuje, że w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju obydwie strony zobowiązały się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska i ochrony pracy, dzięki czemu umowę tę można uznać za postępową umowę handlową; zauważa, że umowa zawiera również rozdział dotyczący barier pozataryfowych w sektorze produkcji energii ze źródeł odnawialnych; zwraca uwagę, że umowa między UE a Singapurem może być instrumentem służącym przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz przyspieszeniu i intensyfikacji działań i inwestycji niezbędnych w kontekście zrównoważonej przyszłości niskoemisyjnej; wzywa UE i Singapur do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji zrównoważonych celów rozwoju;

15.  przypomina, że strony zobowiązały się do podejmowania stałych wysiłków na rzecz ratyfikowania i skutecznego wdrażania podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP); przyjmuje do wiadomości informacje przekazane do tej pory przez rząd Singapuru w związku z przestrzeganiem przezeń trzech zaległych podstawowych konwencji MOP dotyczących wolności związkowej, ochrony praw związkowych, dyskryminacji i pracy przymusowej oraz apeluje do Singapuru o dalszą współpracę z MOP z myślą o postępach na rzecz pełnego dostosowania się do postanowień tych konwencji, a docelowo do ich ratyfikacji w rozsądnym terminie;

16.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do skutecznego wdrażania wielostronnych umów środowiskowych, takich jak porozumienie klimatyczne z Paryża, oraz do zrównoważonej gospodarki leśnej i zrównoważonego zarządzania rybołówstwem;

17.  podkreśla, że współpraca regulacyjna jest dobrowolna i nie powinna w żadnym przypadku ograniczać prawa do wprowadzania regulacji;

18.  zachęca strony do pełnego korzystania z postanowień dotyczących współpracy w dziedzinie dobrostanu zwierząt i do ustanowienia, tak szybko jak to możliwe po wejściu w życie umowy o wolnym handlu, wspólnej grupy roboczej w celu uzgodnienia planu działania dotyczącego odpowiednich sektorów, np. dobrostanu ryb w akwakulturze;

19.  podkreśla, że zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w monitorowanie wdrażania umowy ma kluczowe znaczenie i wzywa do szybkiego utworzenia krajowych grup doradczych po wejściu umowy w życie, a także do zapewnienia zrównoważonego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w tych grupach; wzywa Komisję do przeznaczenia na ten cel wystarczających środków finansowych, aby umożliwić im skuteczną działalność oraz udzielić wsparcia w celu zapewnienia konstruktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego;

20.  zauważa, że w umowie o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem przewidziano możliwość zawieszenia przez UE umowy o wolnym handlu w przypadku łamania podstawowych praw człowieka przez Singapur;

21.  wzywa Komisję do jak najszybszego i rozsądnego wykorzystania klauzuli dotyczącej ogólnego przeglądu umowy, aby poprawić egzekwowalność postanowień dotyczących pracy i środowiska, w tym w ostateczności za pomocą mechanizmu opartego na sankcjach, który stanowiłby jedną z wielu metod egzekwowania prawa;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, ESDZ, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Singapuru.

(1)

Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 30.

(2)

Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 21.

(3)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(0000)0000.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

Odsyłacze

2018/0093M(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

6.9.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

13.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Data przyjęcia

24.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

10

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Data złożenia

29.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Heidi Hautala

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna