Nós Imeachta : 2018/2080(INL)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0050/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0050/2019

Díospóireachtaí :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Vótaí :

PV 12/02/2019 - 9.19
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0080

TUARASCÁIL     
PDF 270kWORD 97k
29.1.2019
PE 631.819v03-00 A8-0050/2019

maidir le dréachtrialachán ó Pharlaimint na hEorpa lena leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom

(2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Rapóirtéir: Paulo Rangel

(Tionscnamh – Riail 45 de na Rialacha Nós Imeachta)

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN A GHABHANN LE TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um Achainíocha
 FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le dréachtrialachán ó Pharlaimint na hEorpa lena leagtar síos na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint d’Airteagal 228(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint d’Airteagal 106a(1) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach,

–  ag féachaint d’Airteagail 41 agus 43 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Rialacha 45 agus 52 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla agus don tuairim ón gCoiste um Achainíocha (A8-0050/2019),

1.  Ag glacadh an dréacht-Rialacháin atá i gceangal;

2.  Á threorú dá hUachtarán an dréacht-Rialachán atá i gceangal a chur chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún faoin nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 228(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3.  Á threorú dá hUachtarán, tar éis don Choimisiún a thuairim a thabhairt uaidh agus tar éis don Chomhairle a formheas a thabhairt don dréacht-Rialachán atá i gceangal, an Rialachán a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LE TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN

Dréachtrialachán ó Pharlaimint na hEorpa lena leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 228(4) de,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 106a(1) de,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don toiliú ón gComhairle,

Ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Ba cheart go ndéanfaí na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman a leagan síos i gcomhréir le forálacha an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach agus na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

(2)  Go háirithe, aithnítear in Airteagal 41 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh go bhfuil an ceart chun dea-riaracháin ina cheart bunúsach ag saoránaigh Eorpacha. Maidir le hAirteagal 43 den Chairt aithnítear an ceart chun cásanna drochriaracháin i ngníomhaíochtaí institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí Aontais a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh. Ionas go mbeidh na cearta sin éifeachtach agus chun cur le hacmhainn an Ombudsman fiosrúcháin chríochnúla agus neamhchlaonta a sheoladh, ba cheart go soláthrófaí don Ombudsman gach uirlis is gá chun na dualgais a chomhlíonadh go rathúil.

(3)  Cinneadh 94/262/ECSC, CE, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa(1) arna leasú go deireanach in 2008. Le teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin an 1 Nollaig 2009, bunaíodh creat dlí nua don Aontas. Go háirithe, cumasaíonn Airteagal 228(4) CFAE do Pharlaimint na hEorpa, tar éis tuairim a lorg ón gCoimisiún agus le toiliú ón gComhairle, rialacháin a ghlacadh lena leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman. Is inmhianaithe, dá bhrí sin, Cinneadh 94/262CEGC, CE, Euratom a aisghairm agus é a ionadú le rialachán i gcomhréir leis an mbonn dlí is infheidhme faoi láthair.

(4)  Ba cheart go mbeadh bunú na gcoinníollacha faoinar féidir gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman i gcomhréir le prionsabal na rochtana iomláine, saoire agus éasca, d’ainneoin srianta sonracha a bhaineann le haontú imeachtaí dlí agus riaracháin nua nó ar feitheamh.

(5)  Is gá na nósanna imeachta atá le leanúint a leagan síos nuair a thugann fiosrúcháin an Ombudsman cásanna drochriaracháin chun solais. Ba cheart a fhoráil freisin go ndéanfaidh an tOmbudsman tuarascáil chuimsitheach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa ag deireadh gach seisiúin bhliantúil.

(6)  Chun ról an Ombudsman a neartú, is inmhianaithe a cheadú don Ombudsman, gan dochar do phríomhdhualgas an Ombudsman gearáin a láimhseáil, fiosrúcháin féintionscnaimh a sheoladh d’fhonn cásanna athfhillteacha de dhrochriarachán a shainaithint agus dea-chleachtais riaracháin a chur chun cinn in institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais.

(7)   Chun cur le héifeachtacht ghníomhaíocht an Ombudsman ba cheart go mbeadh an tOmbudsman i dteideal, ar a thionscnamh an Ombudsman féin nó de bhua gearáin, fiosrúcháin a sheoladh ar fiosrúcháin iardain iad ag leanúint ó fhiosrúcháin roimhe sin chun a fháil amach a mhéid a chomhlíon an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann na moltaí a rinneadh. Ba cheart go mbeadh an tOmbudsman i dteideal measúnú a chur san áireamh i dtuarascáil bhliantúil an Ombudsman chuig Parlaimint na hEorpa ar measúnú é maidir le ráta comhlíontachta na moltaí a rinneadh chomh maith le measúnú ar leordhóthanacht na n-acmhainní a cuireadh ar fáil chun don Ombudsman chun na dualgais dá dtagraítear sna Conarthaí agus sa Rialachán seo a chomhlíonadh.

(8)  Ní mór rochtain a bheith ag an Ombudsman ar na nithe go léir atá riachtanach i gcomhair chomhlíonadh dhualgais an Ombudsman. Chuige sin, tá oibleagáid ar institiúidí, ar chomhlachtaí ar oifigí agus ar ghníomhaireachtaí Aontais aon fhaisnéis a iarrann an tOmbudsman orthu a sholáthar gan dochar d'oibleagáidí an Ombudsman faoi Rialachán (AE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(2). Ní mór don rochtain ar fhaisnéis nó doiciméid rúnaicmithe a bheith faoi réir chomhlíonadh na rialacha a bhaineann le próiseáil faisnéise rúnda a dhéanann an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht Aontais lena mbaineann. Maidir leis na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí nó na gníomhaireachtaí a chuireann an fhaisnéis nó na doiciméid rúnaicmithe ar fáil ní mór dóibh an tOmbudsman a chur ar an eolas faoin aicmiú sin. Maidir le cur chun feidhme na rialacha faoin bpróiseáil a dhéanann institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht Aontais lena mbaineann ar fhaisnéis rúnda, ba cheart go mbeadh an tOmbudsman tar éis na coinníollacha a ghabhann le conas faisnéis nó doiciméid rúnaicmithe, nó doiciméid agus faisnéis eile atá cumhdaithe ag an oibleagáid maidir le rúndacht ghairmiúil, a láimhseáil a aontú roimh ré leis an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann. Más rud é go measann an tOmbudsman nach bhfuil an cúnamh a iarrtar á fháil, go gcuirfidh an tOmbudsman an méid sin in iúl do Pharlaimint an hEorpa, agus déanfaidh an Pharlaimint na huiríll iomchuí.

(9)  Tá an tOmbudsman agus foireann an Ombudsman faoi oibleagáid déileáil faoi rún le haon fhaisnéis a fhaigheann siad le linn dóibh a ndualgais a chomhlíonadh. Tá an tOmbudsman faoi oibleagáid, áfach, na húdaráis inniúla a chur ar an eolas faoi fhíorais a measann an tOmbudsman ina leith go bhféadfadh baint a bheith acu leis an dlí coiriúil ar fíorais iad a tháinig chun suntais don Ombudsman i gcúrsa fiosrúchán; Féadfaidh an tOmbudsman an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht Aontais lena mbaineann a chur ar an eolas freisin faoi fhíorais a chaitheann amhras ar iompar duine dá bhfoireann.

(10)  Ba cheart go gcuirfí san áireamh na hathruithe is déanaí a bhaineann le cosaint leasa airgeadais an Aontais i gcoinne cionta coiriúla, go háirithe bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh le Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle(3), chun a cheadú don Ombudsman an Chomhairle a chur ar an eolas faoi aon fhaisnéis a thagann faoi shainchúram na Comhairle. Mar an gcéanna, chun toimhde na neamhchiontachta agus na cearta chun cosanta a urramú atá cumhdaithe in Airteagal 48 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, is inmhianaithe, i gcás ina gcuireann sé nó sí ar an eolas Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh faoin bhfaisnéis a thagann faoi shainchúram an hOifige, go dtuairisceodh an tOmbdusman an fógra sin don duine lena mbaineann agus don ghearnánach.

(11)   Ba cheart a fhoráil go mbeadh féidearthacht ann maidir le comhar idir an tOmbudsman agus údaráis den chineál céanna sna Ballstáit, i gcomhréir leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme. Is inmhianaithe freisin céimeanna a ghlacadh chun cead a thabhairt don Ombudsman comhar a fhorbairt le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, sa mhéid go bhféadfadh an comhar sin cuidiú leis comhlíonadh níos éifeachtaí dhualgais an Ombudsman.

(12) Is faoi Pharlaimint na hEorpa atá sé an tOmbudsman a cheapadh ag tús an téarma pharlaimintigh agus go ceann an téarma sin, agus an tOmbudsman a roghnú as measc daoine ar saoránaigh den Aontas iad agus a thugann gach ráthaíocht riachtanach maidir le neamhspleáchas agus inniúlacht. Ba cheart coinníollacha a leagan síos maidir le dualgais an Ombudsman a scor agus maidir leis na dualgais sin a ionadú.

(13)  Déanfar dualgais an Ombudsman a chomhlíonadh ar bhonn atá go hiomlán neamhspleách. Ní mór don Ombudsman gealltanas sollúnta a thabhairt os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh tráth a rachaidh an tOmbudsman in oifig. Ba cheart go leagfaí síos neamh-chomhoiriúnachtaí, luach saothair, pribhléidí agus díolúintí an Ombudsman.

(14)  Ba cheart forálacha a ghlacadh maidir le suíomh an Ombudsman, agus ba cheart gurb i bParlaimint an hEorpa a bheadh an suíomh sin. Ba cheart forálacha a leagan síos ní hamháin maidir le hoifigigh agus seirbhísigh rúnaíocht an Ombudsman a chabhróidh leis an Ombudsman, ach maidir leis an mbuiséad don rúnaíocht sin freisin.

(15)  Is faoin Ombudsman atá sé forálacha cur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh. Chun cinnteacht dhlíthiúil agus na caighdeáin is airde ó thaobh chomhlíonadh dhualgais an Ombudsman de a ráthú, ba cheart go mbunófaí inneachar íosta na bhforálacha cur chun feidhme is gá a ghlacadh i gcomhréir leis an Rialachán seo,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Dréachtrialachán ó Pharlaimint na hEorpa lena leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh).

2.   Feidhmeoidh an tOmbudsman go neamhspleách ar institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais, i gcomhréir leis an cumhachtaí a thugtar don Ombudsman ag na Conarthaí, agus le haird chuí ar Airteagal 20(2), pointe (d) agus Airteagal 228 CFAE agus Airteagal 41 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh maidir leis an gceart chun dea-riaracháin.

3.   I gcomhlíonadh a dhualgais, ní fhéadfaidh an tOmbudsman idirghabháil a dheanamh i gcásanna atá os comhair na gcúirteanna agus ní fhéadfaidh an tOmbudsman a fhónta is atá rialú cúirte a cheistiú nó inniúlacht cúirte a cheistiú maidir le rialú a eisiúint.

Airteagal 2

1.  Tabharfaidh an tOmbudsman cabhair maidir le drochriarachán i ngníomhaíochtaí institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais, cé is moite de Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ag gníomhú di ina ról breithiúnach, agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh an tOmbudsman moltaí d'fhonn deireadh a chur leis an drochriarachán sin. Ní fhéadfaidh aon ghníomh a dhéanann aon údarás nó duine eile a bheith ina ábhar gearáin don Ombudsman.

2.  Féadfaidh aon saoránach den Aontas nó aon duine nádúrtha nó dlítheanach a chónaíonn nó a bhfuil a oifig chláraithe aige i mBallstát de chuid an Aontais, gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman go díreach nó go hindíreach nó trí Fheisire de Pharlaimint na hEorpa, maidir le cás drochriaracháin i ngníomhaíochtaí institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí Aontais, cé is moite de Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ag gníomhú di ina ról breithiúnach. Cuirfidh an tOmbudsman an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann ar an eolas a luaithe a chuirtear gearán faoi bhráid an Ombudsman.

3.  Déanfaidh an gearán tagairt shoiléir d’údar an ghearáin agus do chéannacht an ghearánaigh. Féadfaidh an gearánach a iarraidh go ndéanfaí an gearán, nó codanna den ghearán, a choinneáil faoi rún.

4.  Déanfar gearán laistigh de thrí bliana ón dáta a thagann an duine a thaisceann an gearán ar an eolas faoi na fíorais ar a bhfuil an gearán bunaithe agus ní mór teagmháil iomchuí a bheith déanta roimh ré leis na hinstitiúidí, leis na comhlachtaí, leis na hoifigí agus leis na gníomhaireachtaí lena mbaineann.

5.  Cinnfidh an tOmbudsman cibé an bhfuil gearán faoi raon a shainchúraim an Ombudsman agus, i gcás ina bhfuil, cibé an bhfuil sé inghlactha. I gcás nach bhfuil gearán faoi réim shainchúraim an Ombudsman nó i gcás nach bhfuil gearán inghlactha, féadfaidh an tOmbudsman, sula ndúntar an comhad a dhúnadh, comhairle a chur ar an ngearánach an gearán a chur faoi bhráid údarás eile.

6.  Ní dhéanfaidh gearáin a chuirtear faoi bhráid an Ombudsman difear do theorainneacha ama maidir le hachomhairc in imeachtaí riaracháin nó breithiúnacha.

7.  Nuair nach mór don Ombudsman, mar gheall ar imeachtaí dlíthiúla atá ar siúl nó atá críochnaithe agus a bhaineann leis na fíorais atá curtha chun cinn, a dhearbhú nach bhfuil gearán inghlactha nó breithniú an ghearáin a fhoirceannadh, déanfar toradh aon fhiosrúcháin atá déanta ag an Ombudsman go dtí sin a chomhdú go cinntitheach.

8.  Ní fhéadfar aon ghearán a dhéanamh chuig an Ombudsman a bhaineann leis an gcaidreamh oibre idir institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais agus a gcuid oifigeach agus seirbhíseach eile mura rud é go bhfuil leas bainte ag an duine lena mbaineann as na féidearthachtaí go léir i dtaca le hiarratais agus gearáin riaracháin inmheánaigh a thíolacadh, go háirithe na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 90 de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh [agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh, a leagtar síos le Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle (4) (“na Rialacháin Foirne”), agus go bhfuil na teorainneacha ama i gcomhair freagraí ón údarás a achainíodh amhlaidh tar éis dul in éag.

9.  Cuirfidh an tOmbudman an gearánach ar an eolas, a luaithe is féidir, maidir leis an ngníomh a glacadh i leith an ghearáin.

Airteagal 3

1.  Déanfaidh an tOmbudsman, ar thionscnamh an Ombudsman féin nó tar éis gearán a fháil, na fiosrúcháin go léir a sheoladh a mheasann an tOmbudsman údar maith a bheith leo chun aon drochamhras faoi dhrochriarachán i ngníomhaíochtaí institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais a shoiléiriú. Feidhmeoidh an tOmbudsman gan aon ghá údarú a fháil roimh ré agus cuirfidh an tOmbudsman an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann ar an eolas in am trátha maidir leis an ngníomhaíocht sin. Féadfaidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann aon tuairim nó fianaise úsáideach a chur faoi bhráid an Ombudsman. Féadfaidh an tOmbudsman freisin a iarraidh ar an institiúid, ar an gcomhlacht, ar an oifig nó ar an ngníomhaireacht lena mbaineann tuairimí nó fianaise dá leithéid a chur faoina bhráid freisin.

2.  Gan dochar do phríomhdhualgas an Ombdusman, eadhon gearáin a láimhseáil, féadfaidh an tOmbudsman fiosrúcháin féintionscnaimh a sheoladh, ar de chineál níos straitéisí iad, chun cásanna de dhrochriarachán athfhillteach nó thar a bheith tromchúiseach a shainaithint, chun dea-chleachtais riaracháin a chur chun cinn laistigh d’institiúidí, de chomhlachtaí, d’oifigí agus de ghníomhaireachtaí Aontais agus chun dul i ngleic go réamhghníomhach le saincheisteanna struchtúracha ar chun leas an phobail iad agus a thagann faoi shainchúram an Ombudsman.

3.  Déanfaidh na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí Aontais aon fhaisnéis a iarrann an tOmbudsman orthu a sholáthar don Ombudsman agus rochtain a thabhairt don Ombudsman ar na comhaid lena mbaineann. Ní mór don rochtain ar fhaisnéis nó doiciméid rúnaicmithe a bheith faoi réir chomhlíonadh na rialacha a bhaineann le próiseáil faisnéise rúnda a dhéanann an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht Aontais lena mbaineann.

Maidir leis na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí nó na gníomhaireachtaí a sholáthraíonn faisnéis nó doiciméid rúnda i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, cuirfidh siad an rúndacht sin in iúl don Ombudsman roimh ré.

Maidir le cur chun feidhme na rialacha dá bhforáiltear sa chéad fhomhír, beidh na coinníollacha faoina ndéileáiltear le faisnéis nó doiciméid rúnda comhaontaithe roimh ré ag an Ombudsman leis an institiúid, leis an gcomhlacht, leis an oifig nó leis an ngníomhaireacht lena mbaineann.

Ní thabharfaidh na hinstitiúidí nó na comhlachtaí lena mbaineann rochtain ar dhoiciméid de thionscnamh Ballstáit, ar doiciméid iad atá aicmithe le dlí nó le rialachán mar dhoiciméid rúnda ach amháin tar éis do sheirbhísí an Ombudsman bearta agus coimircí iomchuí a chur ar bun chun na doiciméid a láimhseáil, ar bearta agus coimircí iad lena n-áirithítear leibhéal coibhéiseach rúndachta, i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialachán (AE) Uimh. 1049/2001 agus lena gcomhlíontar rialacha slándála na hinstitiúide, an chomhlachta, na hoifige nó na gníomhaireachta Aontais lena mbaineann.

Déanfaidh oifigigh agus seirbhísigh eile in institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais, arna iarraidh sin ag an Ombudsman, fianaise a thabhairt maidir le fíorais a bhaineann le fiosrúchán leanúnach ag an Ombudsman. Déanfaidh siad labhairt ar son a n-institiúide, a gcomhlachta, a n-oifige nó a ngníomhaireachta. Leanfaidh siad de bheith faoi cheangal na n-oibleagáidí a eascraíonn ó na rialacha a bhfuil siad faoina réir.

4.  A mhéid is a cheadaíonn a ndlí náisiúnta é, déanfaidh údaráis inniúla na mBallstát, arna iarraidh sin ag an Ombudsman nó ar a dtionscnamh féin, aon fhaisnéis nó aon doiciméad a chur chuig an Ombudsman chomh luath agus is féidir, ar faisnéis nó doiciméad é a d’fhéadfadh cuidiú le soiléiriú a dhéanamh ar chásanna de dhrochriarachán ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí Aontais. I gcás ina bhfuil an fhaisnéis nó an doiciméad sin cumhdaithe ag an dlí náisiúnta maidir le próiseáil faisnéise rúnda nó forálacha a chuireann cosc ar an bhfaisnéis sin a scaipeadh, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann cead a thabhairt don Ombudsman rochtain a bheith aige ar an bhfaisnéis sin ar choinníoll go ngeallann sé go ndéanfar é a láimhseáil i gcomhaontú leis an údarás inniúil as ar thionscain sé. Soláthrófar cur síos mionsonraithe ar an doiciméad in aon chás.

5.  Más rud é nach bhfaigheann sé an cúnamh a iarrann sé, cuirfidh an tOmbudsman an méid sin in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus déanfaidh an Pharlaimint na huiríll chuí.

6.  I gcás go nochtar le linn fiosrúcháin gur tharla cásanna de dhrochriarachán, cuirfidh an tOmbudsman an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann ar an eolas, agus i gcás inarb iomchuí déanfaidh sé moltaí. Déanfaidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht a chuirtear ar an eolas amhlaidh tuairim mhionsonraithe a chur chuig an Ombudsman laistigh de thrí mhí. Féadfaidh an tOmbudsman, arna iarraidh sin ag an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht, síneadh ama a thabhairt nach rachaidh thar dhá mhí. Tráth a chuirfidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann tuairim in iúl laistigh de thrí mhí ón spriocdháta nó laistigh den tréimhse bhreise a cuireadh leis an spriocdháta, féadfaidh an tOmbudsman an fiosrúchán a dhúnadh gan an tuairim sin a fháil.

7.  Ansin seolfaidh an tOmbudsman tuarascáil chuig an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann agus, go háirithe, i gcás ina n-éilíonn cineál nó scála an drochriaracháin a nochtadh amhlaidh, chuig Parlaimint na hEorpa. Féadfaidh an tOmbudsman moltaí a dhéanamh sa tuarascáil. Cuirfidh an tOmbudsman an duine a thaisceann an gearán ar an eolas faoi thoradh an fhiosrúcháin, faoin tuairim arna léiriú ag an institiúid, ag an gcomhlacht, ag an oifig nó ag an ngníomhaireacht lena mbaineann agus faoi aon mholtaí arna ndéanamh i dtuarascáil an Ombudsman.

8.  I gcás inarb iomchuí i ndáil leis an bhfiosrúchán ar ghníomhaíochtaí a rinne institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht Aontais, féadfaidh an tOmbudsman a iarraidh go an tOmbudsman os comhair Pharlaimint na hEorpa, ar thionscnamh an Ombudsman féin nó arna iarraidh sin ag Parlaimint na hEorpa, ar an leibhéal is iomchuí.

9.  A mhéid is féidir, féachfaidh an tOmbudsman le réiteach a fháil in éineacht leis an institiúid, leis an gcomhlacht, leis an oifig nó leis an ngníomhaireacht lena mbaineann chun deireadh a chur leis an gcás drochriaracháin agus chun an gearán a réiteach. Cuirfidh an tOmbudsman an gearánach ar an eolas faoin réiteach atá beartaithe chomh maith le haon bharúlacha, más ann dóibh, ón institiúid, ón gcomhlacht, ón oifig nó ón ngníomhaireacht lena mbaineann. I gcás inar mian leis an ngearánach amhlaidh, beidh sé nó sí i dteideal barúlacha a chur faoi bhráid an Ombudsman.

10.  Ag deireadh gach seisiúin bhliantúil, ba cheart go gcuirfeadh an tOmbudsman tuarascáil ar thorthaí a chuid fiosrúchán a seoladh sa tréimhse thagartha faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa. Áireofar sa tuarascáil measúnú maidir le comhlíonadh mholtaí an Ombudsman agus measúnú maidir le leordhóthanacht na n-acmhainní a bhí ar fáil don Ombudsman chun a dhualgais a chomhlíonadh. Féadfaidh na measúnuithe sin a bheith faoi réir tuarascálacha ar leithligh freisin.

Airteagal 4

1.  Beidh de cheangal ar an Ombudsman agus ar fhoireann an Ombudsman, a mbeidh feidhm ag Airteagal 339 CFAE agus ag Airteagal 194 de Chonradh Euratom ina leith, gan aon fhaisnéis ná doiciméid a fhaigheann siad i gcúrsa a gcuid fiosrúchán a nochtadh. Gan dochar do mhír 2, ceanglófar orthu, go háirithe, gan aon fhaisnéis rúnda ná aon doiciméad a sholáthraítear don Ombudsman a nochtadh, go háirithe doiciméid a thagann faoi raon feidhme reachtaíocht an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta, chomh maith le haon fhaisnéis a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh don ghearánach nó d'aon duine eile atá bainteach leis.

2.  Más rud é, i gcúrsa na bhfiosrúchán, go bhfaigheann an tOmbudsman amach faoi fhíorais a mheasann sé ina leith go bhféadfadh baint a bheith acu leis an dlí coiriúil, tabharfaidh sé fógra láithreach do na húdaráis inniúla náisiúnta agus, a mhéid a thagann an cás faoi réim a chumhachtaí, don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise agus d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh. Más iomchuí, tabharfaidh an tOmbudsman fógra freisin don institiúid, don chomhlacht, don oifig nó don ghníomhaireacht Aontais ag a bhfuil údarás ar an oifigeach nó ar an seirbhíseach lena mbaineann agus féadfaidh sé an dara mír d’Airteagal 17 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm.

Féadfaidh an tOmbudsman an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht Aontais lena mbaineann a chur ar an eolas freisin faoi fhíorais a chaitheann amhras ar iompar duine ar a bhfoireann, chomh maith le haon ghníomhaíocht bhuanseasmhach a bhfuil mar éifeacht aici bac a chur ar an bhfiosrúchán leanúnach.

Cuirfidh an tOmbudsman na fógraí sin i bhfios don ghearánach agus do dhaoine eile lena mbaineann arb eol a gcéannacht.

Airteagal 5

Maidir le hiarrataí ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid, seachas na doiciméid sin dá dtagraítear in Airteagal 4(1), déileálfaidh an tOmbudsman agus foireann an Ombudsman leo i gcomhréir leis na coinníollacha agus leis na teorainneacha dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.

Airteagal 6

1.  Féadfaidh an tOmbudsman comhoibriú le húdaráis den chineál céanna i mBallstáit ar choinníoll go gcomhlíonann an tOmbudsman an dlí náisiúnta is infheidhme.

2.  Laistigh de raon feidhme dhualgais an Ombudsman, oibreoidh an tOmbudsman i gcomhar le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile, fad is a sheachnófar aon dúbailt ghníomhaíochtaí na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí sin.

Airteagal 7

1.  Déanfar an tOmbudsman a thoghadh, agus beidh sé incháilithe lena athcheapadh, i gcomhréir le hAirteagal 228(2) CFAE.

2.  Roghnófar an tOmbudsman as measc daoine ar saoránaigh de chuid an Aontais iad, a bhfuil lánchearta sibhialta agus polaitíochta acu, a thugann gach ráthaíocht neamhspleáchais, nach raibh ina dTeachtaí de rialtais náisiúnta nó ina gComhaltaí nó Feisirí d’institiúidí an Aontais le trí bliana roimhe sin agus a chomhlíonann na coinníollacha neamhchlaonta is gá chun oifig bhreithiúnach ina dtír féin a bheith acu nó a bhfuil inniúlacht agus taithí aitheanta acu chun dul i mbun dhualgais an Ombudsman.

Airteagal 8

1.  Scorfaidh an tOmbudsman d’fheidhmiú na ndualgas dá dtagraítear sna Conarthaí agus sa Rialachán seo ag deireadh a théarma oifige nó tráth a éiríonn sé as an bpost nó tráth a chuirtear as oifig é.

2.  Ach amháin i gcás ina gcuirtear as oifig an tOmbudsman, fanfaidh an tOmbudsman in oifig go dtí go gceapfar Ombudsman nua.

3.  I gcás luathscor de na dualgais, ceapfar comharba laistigh de thrí mhí ón tráth a thagann an oifig chun bheith folamh agus beidh an comharba sin arna cheapadh go ceann an chuid den téarma oifige ag Parlaimint na hEorpa atá fágtha. Go dtí go dtoghfar an tOmbudsman, beidh an príomhoifigeach dá dtagraítear in Airteagal 12(2) freagrach as nithe práinneacha a thagann faoi shainchúram an Ombudsman.

Airteagal 9

I gcás ina bhfuil sé beartaithe ag Parlaimint na hEorpa a iarraidh go mbrisfí an tOmbudsman as post i gcomhréir le hAirteagal 228(2) CFAE, féadfaidh sí éisteacht a thabhairt don Ombudsman sula ndéantar an iarraidh sin.

Airteagal 10

1.  I gcomhlíonadh na ndualgas dá dtagraítear sna Conarthaí agus sa Rialachán seo, feidhmeoidh an tOmbudsman i gcomhréir le hAirteagal 228(3) CFAE. Staonfaidh an tOmbudsman ó aon ghníomh atá ar neamhréir le cineál na ndualgas sin.

2.  Tráth a rachaidh an tOmbudsman in oifig, tabharfaidh sé gealltanas sollúnta os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ag suí mar Chúirt iomlán go ndéanfar na dualgais dá dtagraítear sna Conarthaí agus sa Rialachán seo a chomhlíonadh go hiomlán neamhspleách agus neamhchlaonta agus go n-urramófar go hiomlán na hoibleagáidí a bheidh air le linn a théarma oifige agus i ndiaidh an téarma oifige sin. Áireoidh an gealltanas sollúnta sin go háirithe an dualgas feidhmiú le hiontaofa agus go discréideach maidir le glacadh ceapachán nó tairbhí áirithe tar éis dheireadh an téarma oifige.

Airteagal 11

1.  Le linn a théarma oifige, ní fhéadfaidh an tOmbudsman a bheith ag gabháil d'aon dualgais pholaitíochta nó riaracháin, nó d'aon slí bheatha eile, cibé acu sochrach nó neamhshochrach.

2.  Beidh an chéim chéanna ag an Ombudsman ó thaobh luach saothair, liúntas agus pinsin de agus atá ag breitheamh de Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

3.  Beidh feidhm ag Airteagail 11 go 14 agus ag Airteagal 17 de Phrótacal Uimh. 7 maidir leis an Ombudsman agus maidir le hoifigigh agus seirbhísigh a rúnaíochta.

Airteagal 12

1.  Tabharfar buiséad leordhóthanach agus imleor don Ombudsman a áiritheoidh neamhspleáchas an Ombudsman agus chun foráil a dhéanamh maidir le feidhmiú na ndualgas dá dtagraítear sna Conarthaí agus sa Rialachán seo.

2.  Gheobhaidh an tOmbudsman cúnamh ó rúnaíocht agus ceapfaidh an tOmbudsman príomhoifigeach na rúnaíochta sin.

3.  Beidh oifigigh agus seirbhísigh rúnaíocht an Ombudsman faoi réir na rialacha agus na rialachán is infheidhme maidir le hoifigigh agus seirbhísigh eile an Aontais. Glacfar líon na n-oifigeach agus na seirbhíseach sin gach bliain mar chuid den nós imeachta buiséadach agus beidh sé leordhóthanach d’fheidhmiú cuí dhualgais agus ualach oibre an Ombudsman.

4.  Déanfar oifigigh agus seirbhísigh de chuid an Aontais Eorpaigh agus de chuid na mBallstát a cheaptar chuig rúnaíocht an Ombudsman a iasachtú ar mhaithe le leasanna na seirbhíse agus beidh ráthaíocht acu go ndéanfar iad a athbhunú go huathoibríoch ina n-institiúid, a gcomhlacht, a n-oifig nó a ngníomhaireacht bhunaidh.

5.  I dtaca le nithe a bhaineann le foireann an Ombudsman, beidh an stádas céanna ag an Ombudsman atá ag na hinstitiúidí de réir bhrí Airteagal 1a de na Rialacháin Foirne.

Airteagal 13

Beidh suíomh an Ombudsman suite ag suíomh Pharlaimint na hEorpa.

Airteagal 14

Déanfar aon chomhfhreagras chuig údaráis náisiúnta na mBallstát chun críche chur i bhfeidhm an Rialacháin seo trína mBuanionadaíochtaí chuig an Aontas.

Airteagal 15

Glacfaidh an tOmbudsman na forálacha cur chun feidhme don Rialachán seo. Beidh siadsan i gcomhréir leis an Rialachán seo agus áireoidh siad ar a laghad forálacha maidir leo seo a leanas:

(a)   cearta nós imeachta an ghearnánaigh agus na hinstitiúide, an chomhlachta, an hoifige nó na gníomhaireachta lena mbaineann agus maidir lena áirithiú go ndéanfar na hoifigigh a thuairiscíonn cásanna de sháruithe ar dhlí an Aontais a chosaint (‘sceithireacht’) sna hinstitiúidí, sna comhlachtaí, sna hoifigí agus sna gníomhaireachtaí Aontais, i gcomhréir le hAirteagal 22a de na Rialacháin Foirne;

(b)  fáil, próiseáil agus dúnadh gearáin;

(c)  fiosrúcháin féintionscnaimh;

(d)  fiosrúcháin leantacha;

(e)  gníomhaíochtaí bailithe faisnéise.

Airteagal 16

Aisghairtear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom.

Airteagal 17

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an chéad lá den mhí tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh i …

    Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

(1)

Cinneadh 94/262/CEGC, EC, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa an 9 Márta 1994 maidir leis na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (IO L 113, 4.5.1994, lch. 15).

(2)

Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).

(3)

Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

(4)

IO L 56, 4.3.1968, lch. 1.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

I. Ratio essendi

Chuaigh an chéad Ombudsman Eorpach i mbun oifige sa bhliain 1995 tar éis do Chonradh Maastricht a chomhlacht a bhunú in 1992. Tar éis breis is 20 bliain de ghníomhaíocht, tá dea-cháil agus modhanna oibre bunaithe ag an Ombudsman a rannchuidigh leis an meas méadaitheach atá ar ról an chomhlachta sin agus leis an aitheantas morálta agus sóisialta atá bainte amach aige.

Níor nuashonraíodh an Reacht le deich mbliana anuas. Go deimhin, tháinig an Cinneadh a aisghairtear anois roimh theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin. Tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, a fhorálacha a chur in oiriúint do na Conarthaí is infheidhme, agus go ráthófaí go leanfaidh an comhlacht sin lena ról sonrach agus cinntitheach i gcreat reachtúil an Aontais Eorpaigh.

II. Neamhspleáchas agus chumhacht bhog: dhá cholún stádas bunreachtúil an Ombudsman Eorpaigh

Tá institiúid Lochlannach an Ombudsman, ón 19ú haois, formheasta anois le horduithe náisiúnta agus réigiúnacha ag beagnach gach Ballstát. I ndáil leis sin, sa lá atá inniu ann, ní haon eisceacht é Dlí an Aontais. D’ainneoin na ndifríochtaí go léir idir na húdaráis sin, mar shampla Petitionsausschuss na Gearmáine nó Defensor del Pueblo na Spáinne, tá roinnt gnéithe i gcoiteann acu i gcónaí. Comhfhreagraíonn na gnéithe sin d’fheidhmeanna bunreachtúla an Ombudsman.

Is médiateur, defensor, provedor é an tOmbdusman. Níor cheart go mbeadh comhlíonadh dhualgais an chomhlachta sin ag brath ar institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí eile, bíodh sin ó dhearcadh polaitiúil nó fioscach de. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm leis an Reacht nua athdhaingniú a dhéanamh ar neamhspleáchas agus neamhchlaontacht an údaráis sin.

Go deimhin, sa mhéid nach bhfuil fíorchumhacht forfheidhmiúcháin ag an Ombudsman, is i bhfeidhmiú a chumhachtaí boga atá a neart. Tá siadsan lárnach ó thaobh chomhlíonadh dhualgais an Ombudsman, ní hamháin sa mhéid go dtacaíonn siad le comhlíonadh iarrataí an chomhlachta agus oscailteacht ó thaobh iad a réiteach ag Riarachán AE, ach chomh maith leis sin, agus den chuid is mó toisc go gcoinníonn siad an t-údarás sin ag an am céanna laistigh agus os cionn an chórais, laistigh agus lasmuigh de ghearáin, ag ceartú gan a bheith ag cáineadh, ag feabhsú gan a bheith ag ciapadh.

Dá bhrí sin, is ina neamhspleáchas agus i bhfeidhmiú a chumhachtaí boga atá forbairt iomlán ról an Ombudsman ó thaobh ailtireacht bhunreachtúil an Aontais de.

III. Modhnuithe agus coigeartuithe atá beartaithe leis an Reacht nua

(a) Bunús dlí

Rinneadh Cinneadh 94/262/ECSC, EC, Euratom an 9 Márta 1994 maidir leis na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman a leasú go deireanach in 2008. Le teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin an 1 Nollaig 2009, bunaíodh creat dlí iomlán nua don Aontas Eorpach. Go háirithe, cumasaíonn Airteagal 228(4) CFAE do Pharlaimint na hEorpa, tar éis tuairim a lorg ón gCoimisiún agus le toiliú ón gComhairle, rialacháin a ghlacadh lena leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman.

Is inmhianaithe, dá bhrí sin, Cinneadh 94/262CEGC, CE, Euratom a aisghairm agus é a ionadú le rialachán i gcomhréir leis an mbonn dlí is infheidhme faoi láthair. Braitheann an gníomh aisghairme agus an Reacht nua ar cheart Pharlaimint na hEorpa maidir le tionscnamh reachta, atá bainteach go díreach le dlisteanacht dhaonlathach na hinstitiúide sin agus dá bhrí sin leis an Ombudsman. Is nós imeachta speisialta é, dá bhrí sin, ón dearcadh institiúideach, agus an Pharlaimint ag a chroílár.

Ba cheart a chur san áireamh freisin go n-aithnítear in Airteagal 41 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh go bhfuil an ceart chun dea-riaracháin ina cheart bunúsach ag saoránaigh Eorpacha. Maidir le hAirteagal 43 den Chairt aithnítear an ceart chun cásanna drochriaracháin i ngníomhaíochtaí institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh. Ionas go mbeidh na cearta sin éifeachtach agus chun cur le hacmhainn an Ombudsman fiosrúcháin chríochnúla agus neamhchlaonta a sheoladh, ba cheart go soláthrófaí don Ombudsman gach uirlis is gá chun go gcomhlíonfaí go rathúil na dualgais arna mbunú leis na Conarthaí.

(b) Rochtain ar fhaisnéis agus rúndacht

Ní mór rochtain a bheith ag an Ombudsman ar na nithe go léir atá riachtanach i gcomhair chomhlíonadh dhualgais an chomhlachta. Chuige sin, tá oibleagáid ar institiúidí, ar chomhlachtaí ar oifigí agus ar ghníomhaireachtaí Aontais aon fhaisnéis a iarrann an tOmbudsman orthu a sholáthar, gan dochar d'oibleagáid an Ombudsman gan faisnéis den sórt sin a nochtadh. Ní mór don rochtain ar fhaisnéis nó doiciméid rúnaicmithe a bheith faoi réir chomhlíonadh na rialacha a bhaineann le próiseáil faisnéise rúnda a dhéanann an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht Aontais lena mbaineann. Maidir leis na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí nó na gníomhaireachtaí a chuireann an fhaisnéis nó na doiciméid rúnaicmithe ar fáil ní mór dóibh an tOmbudsman a chur ar an eolas faoin aicmiú sin. Ba cheart go mbeadh an tOmbudsman tar éis na coinníollacha a bhaineann le láimhseáil faisnéise nó doiciméad rúnda a aontú roimh ré leis an institiúid, leis an gcomhlacht, leis an oifig nó leis an ngníomhaireacht lean mbaineann. Más rud é go measann an tOmbudsman nach bhfuil an cúnamh a iarrtar á fháil, ní mór don Ombudsman an méid sin a chur in iúl do Pharlaimint an hEorpa, agus déanfaidh an Pharlaimint na huiríll chuí. Tá an tOmbudsman agus foireann an Ombudsman faoi oibleagáid déileáil faoi rún le haon fhaisnéis a fhaigheann siad le linn dóibh a ndualgais a chomhlíonadh.

(c) Fiosrúcháin féintionscnaimh agus leantacha

Chun ról an Ombudsman a neartú, is inmhianaithe é a cheadú don Ombudsman, gan dochar dá phríomhdhualgas nó dá príomhdualgas gearáin a láimhseáil, fiosrúcháin féintionscnaimh a sheoladh d’fhonn cásanna athfhillteacha de dhrochriarachán a shainaithint agus dea-chleachtais riaracháin a chur chun cinn in institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais. Is inmhianaithe go mbeadh an tOmbudsman i dteideal, bíodh sé nó sí ag leanúint gearáin nó ná bíodh, in ann fiosrúcháin a sheoladh tar éis fiosrúcháin a fuarthas roimhe sin chun a fháil amach cibé ar chomhlíon an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann moltaí an Ombudsman agus más rud é go ndearna a fháil amach cá mhéid a chomhlíon siad na moltaí sin.

(d) Fianaise á tabhairt ag daoine d’fhoireann Aontais

Déantar formhór obair an Ombudsman Eorpaigh a sheoladh go neamhfhoirmiúil agus le toiliú na bpáirtithe go léir lena mbaineann, go háirithe na hoifigigh agus na seirbhísigh in institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais. Ba cheart, arna iarraidh ag an Ombudsman, go dtabharfadh na daoine sin fianaise a bhaineann le fiosrúchán leanúnach atá idir lámha ag an Ombudsman. Ní mór do na hoifigigh nó na seirbhísigh i dtrácht labhairt ar son a n-institiúide, a gcomhlachta, a n-oifige nó a ngníomhaireachta. Leanfaidh siad de bheith faoi cheangal na n-oibleagáidí a eascraíonn ó na rialacha a bhfuil siad faoina réir. I gcás ina ndiúltaíonn an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann cead a thabhairt dá n-oifigigh nó do sheirbhísigh eile fianaise a thabhairt maidir le nithe sonracha, is gá dó na cúiseanna sin a chur in iúl don Ombudsman agus, i gcás inar féidir, modhanna eile a mholadh don chomhroinnt faisnéise.

(e) An tOmbudsman Eorpach agus fíorais a d’fhéadfadh a bheith ina gcionta coiriúla

Ba cheart go gcuirfí san áireamh na hathruithe is déanaí a bhaineann le cosaint leasa airgeadais an Aontais i gcoinne cionta coiriúla, go háirithe bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh, ionas go mbeidh an tOmbudsman in ann an Oifig a chur ar an eolas faoin aon fhaisnéis a thagann faoina sainchúram. Mar an gcéanna, chun toimhde na neamhchiontachta agus na cearta chun cosanta a urramú atá cumhdaithe in Airteagal 48 den Chairt, is inmhianaithe, i gcás ina gcuireann an tOmbudsman Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh ar an eolas faoin bhfaisnéis a thagann faoi shainchúram an hOifige, go gcuirfeadh an tOmbdusman an duine lena mbaineann ar an eolas. Ba cheart go gcuirfí an duine a thaisc an gearán ar an eolas freisin.

(f) Láithreacht os comhair Pharlaimint na hEorpa agus tuarascálacha bliantúla

I gcás inarb iomchuí i ndáil leis an bhfiosrúchán ar ghníomhaíochtaí a rinne institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht Aontais, féadfaidh an tOmbudsman a iarraidh go dtiocfadh sé os comhair Pharlaimint na hEorpa ar an leibhéal is iomchuí.

Ag deireadh gach seisiúin bhliantúil, ba cheart go gcuirfeadh an tOmbudsman tuarascáil ar thorthaí a chuid fiosrúchán a seoladh sa tréimhse thagartha faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa. Ní mór don tuarascáil measúnú a áireamh maidir le comhlíonadh mholtaí an Ombudsman agus measúnú maidir le leordhóthanacht na n-acmhainní atá ar fáil don Ombudsman chun a dhualgais a chomhlíonadh. Féadfaidh na measúnuithe sin a bheith faoi réir tuarascálacha ar leithligh freisin.

(g) Comhar le húdaráis eile

Is inmhianaithe go nglacfadh an tOmbudsman céimeanna chun obair i gcomhar le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile na mBallstát atá i gceannas chur chun cinn agus chosaint na gceart bunúsach. D’fhéadfadh an comhar sin comhlíonadh dhualgais an Ombudsman a dhéanamh níos éifeachtaí. Ba cheart a fhoráil go mbeadh féidearthacht ann maidir le comhar idir an tOmbudsman agus údaráis den chineál céanna sna Ballstáit, i gcomhréir leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme.

(h) Inneachar íosta na bhforálacha cur chun feidhme

Is faoin Ombudsman atá sé forálacha cur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh. Chun cinnteacht dhlíthiúil agus na caighdeáin is airde éifeachtúlachta ó thaobh chomhlíonadh dhualgais an Ombudsman de a ráthú, ba cheart go ndéanfaí soiléiriú ar inneachar íosta na bhforálacha cur chun feidhme. Ba cheart go n-áireodh an t-inneachar íosta sin ar a laghad forálacha maidir leo seo a leanas: (i) cearta nós imeachta an duine atá ag taisceadh an ghearáin agus na hinstitiúide, an chomhlachta, na hoifige nó na gníomhaireachta lena mbaineann; (ii) fáil, próiseáil agus dúnadh gearáin; (iii) fiosrúcháin féintionscnaimh; (iv) fiosrúcháin leantacha; agus (v) gníomhaíochtaí bailithe faisnéise.


TUAIRIM ón gCoiste um Achainíocha (27.11.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

ar an togra lena leasaítear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom an 9 Márta 1994 maidir le rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear feidhmiú dhualgais an Ombudsman

(2018/2080(INL))

Rapóirtéir don tuairim: Margrete Auken

RÉASÚNÚ GEARR

Tá iarrtha ag Parlaimint na hEorpa arís is arís eile go ndéanfaí nuashonrú ar Reacht an Ombudsman sula dtiocfaidh deireadh leis an téarma reachtach, d’fhonn a áirithiú, i dtaca leis an sainordú nua, a thosóidh díreach i ndiaidh thoghcháin Pharlaimint na hEorpa in 2019, go gcuimseofar aon dualgas nua nó modhnuithe ó thús an tsainordaithe.

Tá deich mbliana ann ón leasú deireanach ar an Reacht (in 2008) agus idir an dá linn, tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm. Le 10 mbliana anuas, rinneadh ról an Ombudsman a chomhdhlúthú agus a threisiú, a bhuíochas d’obair gan staonadh a rinne sealbhóirí na hoifige faoi seach. Tá réaltachtaí agus dúshláin nua romhainn faoi láthair agus tá ionchais nua ó shaoránaigh agus ón bParlaimint ann i líon príomhréimsí a bhfuil gá le feabhas orthu.

A mhéid a bhaineann le cur chun feidhme an chirt bhunúsaigh chun rochtain a fháil ar dhoiciméid, tá tugtha dá haire ag an bParlaimint go bhfuil an nós imeachta sin costasach agus fadálach agus go bhfuil ionadaíocht dhlíthiúil fhoirmiúil ag teastáil leis, cé go bhfuil an ceart ag saoránaigh achomharc a dhéanamh i leith diúltuithe nó diúltuithe páirteacha os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Dá bhrí sin, mhol Parlaimint na hEorpa i rúin éagsúla gur cheart go mbeadh an tOmbudsman in ann cinntí ceangailteacha a ghlacadh maidir le cásanna a bhaineann le rochtain ar dhoiciméid chun an éifeacht is mó is féidir a thabhairt do rochtain phoiblí ar dhoiciméid an Aontais Eorpaigh.

Tá gá le soiléirithe freisin chun béim a leagan ar an bhfíoras go gcuirtear ceangal ar oifig an Ombudsman faoi Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid institiúidí AE, agus dá bhrí sin, baintear amach toimhdí rúndachta do chineálacha áirithe faisnéise.

Moltar leasuithe chun a áirithiú go roinnfear faisnéis a aicmítear mar fhaisnéis íogair i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 leis an Ombudsman i gcomhréir leis na rialacha slándála is infheidhme. Chun éifeachtúlacht fhiosrúcháin an Ombudsman a chur chun cinn, nuair a sholáthraíonn foireann AE teistiméireachtaí, ba cheart é sin a dhéanamh i dtimpeallacht atá saor ó oibleagáidí na rúndachta gairmiúla.

Moltar soiléirithe chun a áirithiú go measfar mainneachtain nó moill iomarcach ar pháirt institiúidí an Aontais breithiúnais CBAE a chomhlíonadh mar fhoinsí drochriaracháin(1) . Tugtar soiléiriú freisin ar roinnt na n-inniúlachtaí agus ar chomhoiriúnacht nósanna imeachta idir an tOmbudsman agus na breithiúna, agus déantar athruithe sna Reachtanna chun a áirithiú go mbeidh an fhéidearthacht ag an Ombudsman idirghabháil a dhéanamh i gcásanna dlí roimh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar an mbealach céanna le hinstitiúidí eile AE.

Déantar athruithe freisin chun a áirithiú go mbeidh de cheart ag an Ombudsman teacht os comhair Pharlaimint na hEorpa i gcás inarb iomchuí, lena n-áirítear in éineacht le hinstitiúidí eile a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar fiosrúcháin shonraigh nó straitéisigh.

Ar deireadh, i réimsí íogaire amhail cosaint sceithirí nó ciapadh san ionad oibre, ar féidir leo a bheith ina bhfoinsí drochriaracháin mura gcaitear i gceart leo ar pháirt institiúidí, ghníomhaireachtaí agus chomhlachtaí AE, déantar moltaí chun a áirithiú go mbeidh ról comhairleach ag an Ombudsman sna cásanna sin, le méadú comhfhreagrach ar acmhainní a d’fhéadfadh a bheith riachtanach mar thoradh air sin.

I gcás an chiaptha san ionad oibre, moltar athruithe chun a áirithiú go mbeidh an tOmbudsman in ann fiosrúcháin a chur ar bun chun súil a chaitheamh ar an mbealach a gcuirtear beartais frithchiaptha i bhfeidhm sa chleachtas agus moltaí a dhéanamh de réir mar is iomchuí. D’fhéadfaí comhairle a chur ar fhoireann AE freisin, a bhraitheann go bhfuil siad á gciapadh. D’fhéadfaí nós imeachta luathaithe do chásanna gnéaschiaptha a bheartú freisin - arís, bheadh an tseirbhís sin ag brath ar na hacmhainní iomchuí a bheith ar fáil.

A mhéid a bhaineann le cosaint sceithirí, tá fiosrúcháin seolta ag an Ombudsman cheana féin ar na beartais cosanta sceithirí atá ag naoi bpríomhinstitiúid AE. Tá sé tábhachtach a áirithiú go mbeidh sí fós in ann é sin a dhéanamh ach freisin comhairle a sholáthar do sceithirí ionchasacha maidir le conas is féidir iad a chosaint i gcás nochta a théann chun leasa an phobail agus maidir leis an méid is féidir iad a chosaint. Dá dtiocfadh Rialachán AE maidir le sceithireacht i bhfeidhm, bheifí ag súil leis go mbeadh an tOmbudsman in ann seirbhís comhairle a chur ar fáil freisin do shaoránaigh AE nach mbeadh cinnte an mbeadh feidhm ag Rialachán AE maidir le sceithireacht maidir leo.

Déantar tagairt ar leith don ghá atá le faireachán réamhghníomhach a dhéanamh ar choinbhleachtaí leasa féideartha. Ní mór neamhchlaontacht a áirithiú agus is tasc é sin atá faoi shainchúram an Ombudsman.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Achainíocha ar an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Reacht an Ombudsman

Teideal

An téacs mar atá

Leasú

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman(1).

Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman(1).

Réasúnú

Is gníomh reachtach ceangailteach nua é seo i bhfoirm Rialacháin, de réir fhorálacha Chonradh Liospóin.

Leasú    2

Reacht an Ombudsman

Lua 1

An téacs mar atá

Leasú

Ag féachaint do na Conarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach, agus go háirithe d’Airteagal 195(4) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus d’Airteagal 107d(4) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach,

Ag féachaint do na Conarthaí ag bunú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe d’Airteagal 228(4) den Chonradh ag bunú an Aontais Eorpaigh agus d’Airteagal 106a(1) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach,

Réasúnú

Athraigh “Comhphobal” chuig “Aontas” ar fud an téacs - á oiriúnú do chóras ainmnithe reatha na gConarthaí.

Leasú    3

Reacht an Ombudsman

Aithris 1 a (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

De bhrí go ndéantar foráil sna conarthaí bunreachtúla d’institiúid an Ombudsman, tá sé ríthábhachtach teanga inscne-neodrach a áirithiú ar fud na n-institiúidí uile agus dá bhrí sin, meastar gur oiriúnaí Ombudsphearsa mar theideal na hinstitiúide;

Réasúnú

Thug an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne sainmhíniú ar theanga inscne-neodrach mar theanga nach bhfuil inscne-shonrach agus a chuireann daoine san áireamh ar bhonn ginearálta, gan aon tagairt d’fhir agus mná. Is téarma cineálach é an téarma ‘teanga inscne-neodrach’, lena gcumhdaítear úsáid teanga neamhghnéasaíoch, teanga cuimsithí agus teanga atá cothrom ó thaobh inscne de. Is ann don teanga inscne-neodrach chun go seachnófaí focail a roghnú a d’fhéadfaí a léamh mar fhocail atá claonta, idirdhealaitheach nó táireach trína thabhairt le tuiscint gurb é an gnáthrud é tagairt a dhéanamh do cheann amháin de na gnéasanna nó d’inscne shóisialta. Trí úsáid a bhaint as teanga atá cothrom ó thaobh inscne de agus atá cuimsitheach, cabhraítear le buansamhlú inscne a laghdú, cuirtear athrú sóisialta chun cinn agus rannchuidítear le comhionannas inscne a bhaint amach. Ós rud é go bhfuil bean anois sa phost den chéad uair, is féidir a rá go bhfuil an teideal Ombudsman dímheasúil.

Leasú    4

Reacht an Ombudsman

Aithris 3

An téacs mar atá

Leasú

De bhrí nach mór rochtain a bheith ag an Ombudsman, a fhéadfaidh gníomhú ar a thionscnamh féin freisin, rochtain a bheith aige ar na nithe go léir atá riachtanach i gcomhair chomhlíonadh a dhualgas; de bhrí, chun na críche sin, go bhfuil oibleagáid ar institiúidí agus ar chomhlachtaí an Chomhphobail aon fhaisnéis a iarrann orthu a sholáthar don Ombudsman gan dochar d'oibleagáid an Ombudsman gan faisnéis den sórt sin a nochtadh; de bhrí gur cheart go mbeadh rochtain ar fhaisnéis nó ar dhoiciméid rúnda, go háirithe ar dhoiciméid íogaire de réir bhrí Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001(2) , faoi réir chomhlíonadh na rialacha ar shlándáil na hinstitiúide Comhphobail nó an chomhlachta Comhphobail lena mbaineann; de bhrí gur cheart do na hinstitiúidí nó do na comhlachtaí a sholáthraíonn faisnéis nó doiciméid rúnda mar atá luaite sa chéad fhomhír d’Airteagal 3(2) an tOmbudsman a chur ar an eolas faoin rúndacht sin; de bhrí, maidir le cur chun feidhme na rialacha dá bhforáiltear sa chéad fhomhír d’Airteagal 3(2), gur cheart go mbeadh comhaontú déanta roimh ré ag an Ombudsman leis an institiúid nó leis an gcomhlacht lena mbaineann maidir leis na coinníollacha faoina ndéileáiltear le faisnéis nó doiciméid rúnda agus le haon faisnéis eile atá cumhdaithe faoi oibleagáid na rúndachta gairmiúla; de bhrí, más rud é go measann an tOmbudsman nach bhfuil an cúnamh a iarrtar á fháil, go gcuirfidh sé an méid sin in iúl do Pharlaimint an hEorpa, agus déanfaidh an Pharlaimint na huiríll chuí;

De bhrí nach mór rochtain a bheith ag an Ombudsman, a fhéadfaidh gníomhú ar a thionscnamh nó ar a tionscnamh féin freisin, ar na nithe go léir atá riachtanach i gcomhair chomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas; de bhrí, chun na críche sin, go bhfuil oibleagáid ar institiúidí agus ar chomhlachtaí Aontais, arna iarraidh sin, aon fhaisnéis a iarrtar a sholáthar don Ombudsman gan dochar d’oibleagáidí an Ombudsman faoi Rialachán Uimh. 1049/2001; de bhrí gur cheart go mbeadh rochtain ar fhaisnéis nó ar dhoiciméid rúnda, go háirithe ar dhoiciméid íogaire de réir bhrí Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001(2), faoi réir chomhlíonadh na rialacha ar shlándáil na hinstitiúide Aontais nó an chomhlachta Aontais lena mbaineann; de bhrí gur cheart do na hinstitiúidí nó do na comhlachtaí a sholáthraíonn faisnéis nó doiciméid rúnda mar atá luaite sa chéad fhomhír d’Airteagal 3(2) an tOmbudsman a chur ar an eolas faoin rúndacht sin; de bhrí, maidir le cur chun feidhme na rialacha dá bhforáiltear sa chéad fhomhír d’Airteagal 3(2), gur cheart go mbeadh comhaontú déanta roimh ré ag an Ombudsman leis an institiúid nó leis an gcomhlacht lena mbaineann maidir leis na coinníollacha faoina ndéileáiltear le faisnéis nó doiciméid rúnda; de bhrí, más rud é go measann an tOmbudsman nach bhfuil an cúnamh a iarrtar á fháil, go gcuirfidh sé an méid sin in iúl do Pharlaimint an hEorpa, agus déanfaidh an Pharlaimint na huiríll iomchuí;

Réasúnú

Déantar athruithe teangeolaíocha chun téacs níos neodraí ó thaobh inscne a chur ar fáil agus is ceart go mbeadh feidhm acu sin ar fud an téacs ina iomláine. Ar an dara dul síos, tá gá leis na leasuithe chun a shoiléiriú go bhfuil an tOmbudsman faoi cheangal ag Rialachán Uimh. 1049/2001 agus chun go seachnófaí go gcaithfí le rúndacht ghairmiúil mar chatagóir faisnéise ar leith a thoimhdítear ina leith go gcoinneofaí siar í.

Leasú    5

Reacht an Ombudsman

Aithris 7

An téacs mar atá

Leasú

De bhrí gur faoi Pharlaimint na hEorpa atá sé an tOmbudsman a cheapadh ag tús théarma a sainordaithe agus go ceann an téarma sin, agus é a roghnú as measc daoine ar saoránaigh den Aontas iad agus a thugann gach ráthaíocht riachtanach maidir le neamhspleáchas agus inniúlacht;

De bhrí gur faoi Pharlaimint na hEorpa atá sé an tOmbudsman a cheapadh ag tús théarma a sainordaithe agus go ceann an téarma sin, agus é a roghnú as measc daoine ar saoránaigh den Aontas iad agus a thugann gach ráthaíocht riachtanach maidir le neamhspleáchas agus inniúlacht agus nach mbeidh tar éis feidhm pholaitiúil a bheith acu ar leibhéal aireachta náisiúnta nó laistigh d’institiúidí na hEorpa;

Leasú    6

Reacht an Ombudsman

Aithris 10

An téacs mar atá

Leasú

De bhrí gur cheart forálacha a leagan síos maidir le hoifigigh agus seirbhísigh rúnaíocht an Ombudsman a chabhróidh leis agus maidir leis an mbuiséad don rúnaíocht sin; de bhrí gur cheart gur ag suíomh Pharlaimint an hEorpa a bheidh suíomh an Ombudsman;

De bhrí gur cheart forálacha a leagan síos maidir le hoifigigh agus seirbhísigh rúnaíocht an Ombudsman a chabhróidh leis agus maidir leis an mbuiséad don rúnaíocht sin; de bhrí gur cheart gur ag suíomh Pharlaimint an hEorpa a bheadh suíomh an Ombudsman;

Réasúnú

Chuir an suíomh reatha ar chumas an Ombudsman Eorpaigh a dhualgais a chomhlíonadh go héifeachtúil agus go neamhspleách.

Leasú    7

Reacht an Ombudsman

Aithris 11

An téacs mar atá

Leasú

De bhrí gur faoin Ombudsman atá sé forálacha cur chun feidhme an Chinnidh seo a ghlacadh; de bhrí gur cheart, ina theannta sin, forálacha idirthréimhseacha áirithe a leagan síos don chéad Ombudsman a cheapfar tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh AE;

De bhrí gur faoin Ombudsman atá sé forálacha cur chun feidhme an Chinnidh seo a ghlacadh;

Réasúnú

Níl gá leis an bhforáil idirthréimhseach seo a thuilleadh, toisc go bhfuil Conradh Liospóin i bhfeidhm cheana.

Leasú    8

Reacht an Ombudsman

Airteagal 1 – mír 2

An téacs mar atá

Leasú

2.  Comhlíonfaidh an tOmbudsman a dhualgais i gcomhréir leis na cumhachtaí a thugtar leis na Conarthaí d'institiúidí agus do chomhlachtaí Comhphobail.

2.  Déanfaidh an tOmbudsman a dhualgais nó a dualgais a fheidhmiú i gcomhréir leis na cumhachtaí arna mbronnadh ar institiúidí agus comhlachtaí an Aontais leis na Conarthaí, go háirithe Airteagal 20. 2(d), 24 agus 228 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus Airteagal 41 agus Airteagal 43 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Déanfaidh an tOmbudsman a dhualgais nó a dualgais agus é mar aidhm leo lánurraim a áirithiú don cheart chun dea-riaracháin agus trédhearcachta agus daonlathais sa phróiseas cinnteoireachta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí Aontais.

Leasú    9

Reacht an Ombudsman

Airteagal 1 – mír 3

An téacs mar atá

Leasú

3.  Ní fhéadfaidh an tOmbudsman idiragairt a dhéanamh i gcásanna atá os comhair na gcúirteanna ná ní fhéadfaidh sé fóntacht rialaithe cúirte a cheistiú.

3.  Ní fhéadfaidh an tOmbudsman idiragairt a dhéanamh i gcásanna atá os comhair na gcúirteanna náisiúnta agus ní fhéadfaidh sé nó sí fóntacht rialaithe cúirte a cheistiú. Féadfaidh an tOmbudsman idirghabháil a dhéanamh i gcásanna os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE), i gcomhréir le hAirteagal 40 de Reacht CBAE.

Leasú    10

Reacht an Ombudsman

Airteagal 2 – mír 2

An téacs mar atá

Leasú

2.  Féadfaidh aon saoránach den Aontas nó aon duine nádúrtha nó dlítheanach a chónaíonn nó a bhfuil a oifig chláraithe aige i mBallstát de chuid an Aontais gearán a tharchur chuig an Ombudsman, go díreach nó trí Fheisire de Pharlaimint na hEorpa, maidir le cás drochriaracháin i ngníomhaíochtaí institiúidí nó comhlachtaí Comhphobail, cé is moite den Chúirt Bhreithiúnais agus den Chúirt Chéadchéime ag gníomhú dóibh ina ról breithiúnach. Cuirfidh an tOmbudsman an institiúid nó an comhlacht lena mbaineann ar an eolas a luaithe a tharchuirtear gearán chuige.

2.  Féadfaidh aon saoránach den Aontas nó aon duine nádúrtha nó dlítheanach a chónaíonn nó a bhfuil a oifig chláraithe aige i mBallstát de chuid an Aontais gearán a tharchur chuig an Ombudsman, go díreach nó trí Fheisire de Pharlaimint na hEorpa, maidir le cás drochriaracháin i ngníomhaíochtaí institiúidí nó comhlachtaí Aontais, cé is moite den Chúirt Bhreithiúnais agus den Chúirt Chéadchéime ag gníomhú dóibh ina ról breithiúnach. Cuirfidh an tOmbudsman an institiúid nó an comhlacht lena mbaineann ar an eolas a luaithe a tharchuirfear gearán chuige nó chuici, agus caighdeáin cosanta sonraí AE á gcomhlíonadh.

Leasú    11

Reacht an Ombudsman

Airteagal 2 –  mír 4

An téacs mar atá

Leasú

4.  Déanfar gearán laistigh de dhá bhliain ón dáta a dtagann an duine a thaisceann an gearán ar an eolas faoi na fíorais ar a bhfuil an gearán bunaithe agus ní mór teagmháil iomchuí a bheith déanta roimh ré leis na hinstitiúidí agus leis na comhlachtaí lena mbaineann.

4.  Déanfar gearán laistigh de thrí bliana ón dáta a dtagann an duine a thaisceann an gearán ar an eolas faoi na fíorais ar a bhfuil an gearán bunaithe agus ní mór teagmháil iomchuí a bheith déanta roimh ré leis na hinstitiúidí agus leis na comhlachtaí lena mbaineann.

Réasúnú

Chun go mbeidh níos mó ama ag gearánaithe chun gearán a dhéanamh, ag cur an raon ama carnach reatha san áireamh san idirghabháil le hinstitiúidí.

Leasú  12

Reacht an Ombudsman

Airteagal 2 – mír 7

An téacs mar atá

Leasú

7.  Nuair nach mór don Ombudsman, mar gheall ar imeachtaí dlíthúla atá ar siúl nó atá críochnaithe agus a bhaineann leis na fíorais atá curtha chun cinn, a dhearbhú nach bhfuil gearán inghlactha nó breithniú an ghearáin a fhoirceannadh, déanfar toradh aon fhiosrúcháin atá déanta go dtí sin a chomhdú go cinntitheach.

7.  Déanfaidh an tOmbudsman breithniú ar ghearán a chur ar fionraí agus na fíorais arna líomhain faoi réir imeachtaí dlíthiúla. Féadfaidh an tOmbudsman moltaí a thabhairt má thugtar le fios i dtorthaí gurb ionann agus drochriarachán mainneachtain ag institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais breithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a fhorfheidhmiú.

Leasú  13

Reacht an Ombudsman

Airteagal 2 – mír 8

An téacs mar atá

Leasú

8.  Ní fhéadfar aon ghearán a dhéanamh chuig an Ombudsman a bhaineann leis an gcaidreamh oibre idir institiúidí agus comhlachtaí Comhphobail agus a gcuid oifigeach agus seirbhíseach eile mura rud é go bhfuil leas bainte ag an duine lena mbaineann as na féidearthachtaí go léir i dtaca le hiarratais agus gearáin riaracháin inmheánaigh a thíolacadh, go háirithe na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 90(1) agus (2) de na Rialacháin Foirne, agus go bhfuil na teorainneacha ama i gcomhair freagraí ón údarás a achainíodh amhlaidh tar éis dul in éag.

8.  Ní fhéadfar aon ghearán a dhéanamh chuig an Ombudsman a bhaineann leis an gcaidreamh oibre idir institiúidí agus comhlachtaí Aontais agus a gcuid oifigeach agus seirbhíseach eile mura rud é go bhfuil leas bainte ag an duine lena mbaineann as na féidearthachtaí go léir i dtaca le hiarratais agus gearáin riaracháin inmheánaigh a thíolacadh, go háirithe, i gás inarb infheidhme, na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 90(1) agus (2) de na Rialacháin Foirne, nó go bhfuil na teorainneacha ama i gcomhair freagraí ón údarás a achainíodh amhlaidh tar éis dul in éag, nó murar féidir le haon duine eile atá ag obair d’institiúidí an Aontais dul ar iontaoibh na nósanna imeachta sin mar gheall ar stádas. Féadfar foráil a dhéanamh d'eisceachtaí ar leith i gcásanna ciaptha, go háirithe i gcásanna gnéaschiaptha.

Leasú    14

Reacht an Ombudsman

Airteagal 2 – mír 9

An téacs mar atá

Leasú

9.  9. Déanfaidh an tOmbudsman an duine a thaisceann an gearán a chur ar an eolas a luaithe is féidir faoin ngníomh atá déanta aige ina leith.

9.  Déanfaidh an tOmbudsman an duine a thaisceann an gearán a chur ar an eolas a luaithe is féidir, agus tráth nach déanaí ná dhá mhí, faoin mbeart atá déanta ina leith.

Leasú    15

Reacht an Ombudsman

Airteagal 2 – mír 9 a (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

9a.  Féadfaidh an tOmbudsman a bheith faoi réir caingne mar gheall ar mhainneachtain gníomhú i gcomhréir le hAirteagal 265 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Leasú    16

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 1

An téacs mar atá

Leasú

1.   Déanfaidh an tOmbudsman, ar a thionscnamh féin nó tar éis gearán a fháil, na fiosrúcháin go léir a sheoladh a mheasann sé údar maith a bheith leo chun aon drochamhras faoi dhrochriarachán i ngníomhaíochtaí institiúidí agus comhlachtaí Comhphobail a shoiléiriú. Cuirfidh sé gníomh den sórt sin in iúl don institiúid don chomhlacht lena mbaineann agus féadfaidh an institiúid nó an comhlacht sin aon bharúil úsáideach a chur faoina bhráid.

1.   Tabharfar de chumhacht don Ombudsman, ar a thionscnamh nó a tionscnamh féin nó tar éis gearáin, gach fiosrúchán a sheoladh a mheasannnó sí go bhfuil údar maith leis chun aon drochriarachán amhrasta i ngníomhaíochtaí institiúidí agus comhlachtaí Aontais a shoiléiriú gan gá le réamhúdarú. Aon institiúid nó comhlacht lena mbaineann, féadfar iad a chur ar an eolas in am trátha agus féadfar iarraidh orthu aon bharúil nó ábhar fianaise úsáideach a thíolacadh.

Leasú  17

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

1a. Féadfaidh an tOmbudsman fiosrúcháin féintionscnaimh a sheoladh, gan dochar dá ghnáthchúraimí nó dá gnáthchúraimí a bhaineann le caitheamh le gearáin, ar fiosrúcháin iad a bhfuil nádúr níos straitéisí ag gabháil leo chun drochriarachán córasach a shainaithint agus a chomhrac agus chun na cleachtais riaracháin is fearr is féidir a chur chun cinn in institiúidí, oifigí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí Aontais, agus chun dul i ngleic go réamhghníomhach le saincheisteanna struchtúrtha leasa phoiblí a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar dea-riarachán, trédhearcacht, agus ar phróiseas daonlathach cinnteoireachta.

 

Féadfaidh an tOmbudsman dul i mbun plé struchtúrtha agus rialta leis na hinstitiúidí agus comhairliúcháin phoiblí a eagrú lena mbaileofar ionchuir agus fianaise sula dtabharfar moltaí nó ag aon chéim ina dhiaidh sin, chomh maith le hanailísiú agus measúnú córasach a dhéanamh ar dhul chun cinn na hinstitiúide lena mbaineann.

Leasú  18

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 2

An téacs mar atá

Leasú

2.  Beidh oibleagáid ar na hinstitiúidí agus ar na comhlachtaí Comhphobail aon fhaisnéis a iarrann an tOmbudsman orthu a sholáthar dó agus rochtain a thabhairt dó ar na comhaid lena mbaineann. Beidh rochtain ar fhaisnéis nó ar dhoiciméid rúnda, go háirithe doiciméid íogaire de réir bhrí Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, faoi réir chomhlíonadh na rialacha ar shlándáil na hinstitiúide Comhphobail nó an chomhlachta Comhphobail lena mbaineann.

2.  Beidh oibleagáid ar institiúidí agus ar chomhlachtaí an Aontais aon fhaisnéis a iarrann an tOmbudsman orthu a sholáthar dó nó di agus rochtain a sholáthar ar na comhaid lena mbaineann. Beidh rochtain ar fhaisnéis nó ar dhoiciméid rúnda, go háirithe doiciméid íogaire de réir bhrí Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, faoi réir chomhlíonadh na rialacha ar shlándáil na hinstitiúide nó an chomhlachta de chuid an Aontais lena mbaineann.

Maidir leis na hinstitiúidí nó na comhlachtaí a sholáthraíonn faisnéis nó doiciméid rúnda mar atá luaite san fhomhír sin roimhe seo, cuirfidh siad an rúndacht sin in iúl don Ombudsman.

Maidir leis na hinstitiúidí nó na comhlachtaí a sholáthraíonn faisnéis nó doiciméid rúnda mar atá luaite san fhomhír roimhe seo, cuirfidh siad an rúndacht sin in iúl don Ombudsman roimh ré.

Maidir le cur chun feidhme na rialacha dá bhforáiltear sa chéad fhomhír, beidh na coinníollacha faoina ndéileáiltear le faisnéis nó doiciméid rúnda agus le haon fhaisnéis eile atá clúdaithe le hoibleagáid na rúndachta gairmiúla comhaontaithe roimh ré ag an Ombudsman leis an institiúid nó leis an gcomhlacht lena mbaineann.

Maidir le cur chun feidhme na rialacha dá bhforáiltear sa chéad fhomhír, beidh na coinníollacha faoina ndéileáiltear le faisnéis nó doiciméid rúnda comhaontaithe roimh ré ag an Ombudsman leis an institiúid nó leis an gcomhlacht lena mbaineann.

Ní thabharfaidh na hinstitiúidí nó na comhlachtaí lena mbaineann rochtain ar dhoiciméid de thionscnamh Ballstáit, ar doiciméid iad atá aicmithe le dlí nó le rialachán mar dhoiciméid shicréideacha ach amháin i gcás ina mbeidh a aontú tugtha roimh ré ag an mBallstát sin.

Ní thabharfaidh na hinstitiúidí nó na comhlachtaí lena mbaineann rochtain ar dhoiciméid de thionscnamh Ballstáit, ar doiciméid iad atá aicmithe le dlí nó le rialachán mar dhoiciméid rúnda ach amháin tar éis do sheirbhísí an Ombudsman bearta agus coimircí iomchuí a chur ar bun chun na doiciméid a láimhseáil, ar bearta agus coimircí iad lena n-áirithítear leibhéal coibhéiseach rúndachta, i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialacháin Uimh. 1049/2001 agus lena gcomhlíontar rialacha slándála institiúid nó chomhlacht an Aontais lena mbaineann.

Tabharfaidh siad rochtain ar dhoiciméid eile de thionscnamh Ballstáit tar éis an Ballstát lena mbaineann a chur ar an eolas.

Tabharfaidh siad rochtain ar dhoiciméid eile de thionscnamh Ballstáit tar éis an Ballstát lena mbaineann a chur ar an eolas.

Sa dá chás sin, i gcomhréir le hAirteagal 4, ní fhéadfaidh an tOmbudsman ábhar na ndoiciméad sin a nochtadh.

Sa dá chás sin, i gcomhréir le hAirteagal 4, ní mór don Ombudsman cur i bhfeidhm Rialachán Uimh. 1049/2001 a urramú.

Ní mór d'oifigigh agus do sheirbhísigh eile institiúidí agus comhlachtaí Comhphobail fianaise a thabhairt arna iarraidh sin ag an Ombudsman; leanfaidh siad de bheith faoi cheangal ag rialacha iomchuí na Rialachán Foirne, go háirithe a ndualgas maidir le rúndacht ghairmiúil.

Ní mór d’oifigigh agus do sheirbhísigh eile institiúidí, oifigí, chomhlachtaí agus ghníomhaireachtaí an Aontais fianaise a thabhairt arna iarraidh sin ag an Ombudsman.

Leasú  19

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 3

An téacs mar atá

Leasú

3.  Aon uair a iarrfaidh an tOmbudsman amhlaidh, beidh údaráis na mBallstát faoi oibleagáid aon fhaisnéis a d'fhéadfadh a bheith ina chabhair maidir le soiléiriú a thabhairt ar chásanna drochriaracháin ag institiúidí nó ag comhlachtaí Comhphobail a sholáthar don Ombudsman, trí Bhuanionadaíochtaí na mBallstát chuig na Comhphobail Eorpacha, mura rud é go bhfuil an fhaisnéis sin clúdaithe le dlíthe nó rialacháin ar rúndacht nó le forálacha lena gcoisctear í a chur in iúl. Mar sin féin, sa chás is deireanaí atá luaite, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann cead a thabhairt don Ombudsman an fhaisnéis sin a bheith aige ar choinníoll go ngeallann sé nach nochtfaidh sé í.

3.  Aon uair a iarrfar amhlaidh, beidh údaráis na mBallstát faoi oibleagáid aon fhaisnéis a d’fhéadfadh a bheith ina cabhair maidir le soiléiriú a thabhairt ar chásanna drochriaracháin ag institiúidí nó ag comhlachtaí an Aontais a sholáthar don Ombudsman, trí Bhuanionadaíochtaí na mBallstát chuig an Aontas Eorpach. Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann a cheadú don Ombudsman faisnéis a chumhdaítear le dlíthe rialacháin maidir le rúndacht a bheith aige nó aici, tar éis comhaontú maidir le láimhseáil iomchuí na faisnéise íogaire. Soláthrófar cur síos mionsonraithe ar an doiciméad in aon chás.

Leasú    20

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 4

An téacs mar atá

Leasú

4.  4. Más rud é nach bhfaigheann sé an cúnamh a iarrann sé, cuirfidh an tOmbudsman an méid sin in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus déanfaidh an Pharlaimint na huiríll iomchuí.

4.  Más rud é nach bhfaigheann an tOmbudsman an cúnamh arna iarraidh, déanfaidh sé nó sí Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas, agus déanfaidh an Pharlaimint na huiríll iomchuí, lena n-áirítear a áirithiú go mbeidh an tOmbudsman i láthair ag cruinnithe coiste agus cruinnithe nó éisteachtaí eile.

Réasúnú

Lena lamhálfar go mbeidh an tOmbudsman i láthair tuilleadh sa Pharlaimint, ar rud é a bheartaítear cheana faoi Airteagal 220 de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte(2)

Leasú  21

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 4 a (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

4a.   I gcás inarb iomchuí, féadfaidh an tOmbudsman a iarraidh nó féadfar iarraidh ar an Ombudsman go rachadh sé nó sí os comhair choiste freagrach na Parlaiminte maidir le dualgais an Ombudsman. I gcás ina mbaineann an iarraidh sin le fiosrúchán atá fós ar bun, féadfaidh an institiúid lena mbaineann a iarraidh go mbeadh sí in éineacht leis an Ombudsman, nó d’fhéadfaí a iarraidh uirthi a bheith in éineacht leis an Ombudsman.

Leasú    22

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 6

An téacs mar atá

Leasú

6.   Má chinneann an tOmbudsman go raibh drochriarachán ann, cuirfidh sé an institiúid nó an comhlacht lena mbaineann ar an eolas faoin méid sin agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh sé dréachtmholtaí. Déanfaidh an institiúid nó an comhlacht a chuirtear ar an eolas amhlaidh tuairim mhionsonraithe a chur chuig an Ombudsman laistigh de thrí mhí.

6.   Má chineann an tOmbudsman go raibh drochriarachán ann, cuirfidh sé nó sí an institiúid nó an comhlacht lena mbaineann ar an eolas faoin méid sin agus déanfaidh sé nó sí dréachtmholtaí. Déanfaidh an institiúid nó an comhlacht a chuirtear ar an eolas amhlaidh tuairim mhionsonraithe a chur chuig an Ombudsman laistigh de thrí mhí.

Leasú    23

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 7

An téacs mar atá

Leasú

7.  Déanfaidh an tOmbudsman tuarascáil a chur ansin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an institiúid nó chuig an gcomhlacht lena mbaineann. Féadfaidh moltaí a dhéanamh ina thuarascáil. Cuirfidh an tOmbudsman an duine a thaisceann an gearán ar an eolas faoi thoradh na bhfiosrúchán, faoin tuairim arna léiriú ag an institiúid nó ag an gcomhlacht lena mbaineann agus faoi aon mholtaí arna ndéanamh ag an Ombudsman.

7.  Féadfaidh an tOmbudsman tuarascáil a chur ansin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an institiúid nó chuig an gcomhlacht lena mbaineann. Féadfaidh an tOmbudsman moltaí a dhéanamh sa tuarascáil. Cuirfidh an tOmbudsman an duine a thaisceann an gearán ar an eolas faoi thoradh na bhfiosrúchán, faoin tuairim arna léiriú ag an institiúid nó ag an gcomhlacht lena mbaineann agus faoi aon mholtaí arna ndéanamh ag an Ombudsman. I gcás inarb iomchuí, féadfaidh an tOmbudsman a iarraidh nó féadfar iarraidh ar an Ombudsman go rachadh sé nó sí os comhair sheisiún iomlánach na Parlaiminte.

Leasú    24

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 8

An téacs mar atá

Leasú

8.  Ag deireadh gach seisiúin bhliantúil, cuirfidh an tOmbudsman tuarascáil ar thorthaí a chuid fiosrúchán faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa.

8.  Ag deireadh gach seisiúin bhliantúil, cuirfidh an tOmbudsman tuarascáil ar thorthaí na bhfiosrúchán faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, lena n-áireofar measúnú ar leordhóthanacht na n-acmhainní atá ar fáil don Ombudsman chun a dhualgais a chomhlíonadh.

Réasúnú

Iarracht chun a áirithiú go mbeidh leibhéal leordhóthanach acmhainní ann, maidir leis an nós imeachta a bheartaítear in Airteagal 11(2) den Reacht reatha maidir le líon an phearsanra atá ag obair don Ombudsman.

Leasú    25

Reacht an Ombudsman

Airteagal 3 – mír 8 a (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

8a.  Beidh sé de chumas ag an Ombudsman fianaise chomhthacaíoch maidir le míláimhseáil bhuiséad AE a thuairisciú chuig an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) chun go ndéanfar tuilleadh imscrúdaithe agus chuig Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha a fhorbairt as sin;

Leasú    26

Reacht an Ombudsman

Airteagal 4 – mír 1

An téacs mar atá

Leasú

1.  Beidh de cheangal ar an Ombudsman agus ar a fhoireann, a mbeidh feidhm ag Airteagal 287 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus ag Airteagal 194 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach ina leith, gan aon fhaisnéis ná doiciméid a fhaigheann siad i gcúrsa a gcuid fiosrúchán a nochtadh. Ceanglófar orthu, go háirithe, gan aon fhaisnéis rúnda ná aon doiciméad a sholáthraítear don Ombudsman a nochtadh, go háirithe doiciméid íogaire de réir bhrí Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, nó doiciméid a thagann faoi raon feidhme reachtaíocht an Chomhphobail maidir le cosaint sonraí pearsanta, chomh maith le haon fhaisnéis a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh don duine a thaisceann an gearán nó d'aon duine eile atá bainteach leis, ach sin gan dochar do mhír 2.

scriosta

Réasúnú

Tá Rialachán Uimh. 1049/2001 ina cheangal ar an Ombudsman mar atá sé ar na hinstitiúidí eile go léir agus dá bhrí sin, ba cheart é seo a leasú dá réir, in ionad eisceacht ar leith a chruthú d’fhiosrúcháin an Ombudsman.

Leasú    27

Reacht an Ombudsman

Airteagal 4 a (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

Airteagal 4a

 

1.  Maidir le hiarrataí ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid, déileálfaidh an tOmbudsman agus a fhoireann nó a foireann leo i gcomhréir leis na coinníollacha agus leis na teorainneacha dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001. I ndáil le gearáin maidir leis an gceart chun rochtain phoiblí a fháil ar dhoiciméid oifigiúla, déanfaidh an tOmbudsman moladh a eisiúint, i ndiaidh anailís chuí agus gach breithnithe is gá, maidir le scaoileadh na ndoiciméad sin, faoina gcuirfidh na hinstitiúidí, an ghníomhaireacht nó an comhlacht freagra laistigh de na hamchláir dá bhforáiltear le Rialachán Uimh. 1049/2001.

 

2.  Mura leanann an institiúid lena mbaineann an moladh na doiciméid sin a sceitheadh, ní mór di údar iomchuí a thabhairt dá diúltú. Féadfaidh an tOmbudsman diúltú ar deireadh a chur ar aghaidh chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, agus a éileamh go gcuirfí an nós imeachta luathaithe dá bhforáiltear ina rialacha nós imeachta i bhfeidhm.

Leasú    28

Reacht an Ombudsman

Airteagal 5 – mír 1

An téacs mar atá

Leasú

1.    A mhéid a bheidh sé ina chabhair maidir lena fhiosrúcháin a dhéanamh níos éifeachtúla agus a bheidh coimirce níos fearr ann le haghaidh chearta agus leasanna na ndaoine a chuireann gearáin faoi bhráid an Ombudsman, féadfaidh an tOmbudsman comhoibriú le húdaráis den chineál céanna i mBallstáit áirithe ar choinníoll go gcomhlíonann sé an dlí náisiúnta is infheidhme. Ní fhéadfaidh an tOmbudsman a éileamh, tríd an meán sin, doiciméid a fheiceáil nach mbeadh rochtain aige orthu faoi Airteagal 3.

1.   A mhéid a bheidh sé ina chabhair maidir le fiosrúcháin a dhéanamh níos éifeachtúla agus a bheidh coimirce níos fearr ann le haghaidh chearta agus leasanna na ndaoine a chuireann gearáin faoi bhráid an Ombudsman, féadfaidh an tOmbudsman comhoibriú le húdaráis den chineál céanna i mBallstáit áirithe ar choinníoll go gcomhlíonann siad an dlí náisiúnta is infheidhme. Ar bhonn eisceachtúil, féadfaidh an tOmbudsman a iarraidh doiciméid a fheiceáil nach bhfuil rochtain orthu ar bhealach ar bith eile faoi Airteagal 3.

Leasú    29

Reacht an Ombudsman

Airteagal 5 a (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

Airteagal 5a

 

1.  Déanfaidh an tOmbudsman measúnuithe rialta ar na beartais agus athbhreithnithe ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm in institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha AE i gcomhréir le hAirteagal 22 de na Rialacháin Foirne agus, i gcás inarb iomchuí, moltaí nithiúla feabhsúcháin a leagan amach d’fhonn cosaint iomlán a áirithiú do sceithirí.

 

2.  Féadfar dul i dteagmháil leis an Ombudsman chun faisnéis, comhairle neamhchlaonta agus saintreoir a thabhairt do sceithirí ionchasacha ar bhonn rúnda maidir le raon feidhme chur i bhfeidhm fhorálacha ábhartha reachtaíocht an Aontais. Chomh maith leis sin, féadfaidh an tOmbudsman tús a chur le fiosrúcháin bunaithe ar an bhfaisnéis arna fáil, i gcás ina bhféadfadh na cleachtais a gcuirtear síos orthu a bheith mar bhunús don drochriarachán san Aontas. Chun go gcumasófar an chríoch sin, féadfar rialacháin foirne is infheidhme maidir le rúndacht a tharscaoileadh

Leasú    30

Reacht an Ombudsman

Airteagal 5 b (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

Airteagal 5b

 

1.  Go tráthrialta, déanfaidh an tOmbudsman scrúdú ar na nósanna imeachta atá nasctha le gníomhaíocht riaracháin institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an Aontais agus déanfaidh sé measúnú ar a gcumas coinbhleachtaí leasa a sheachaint go héifeachtach, neamhchlaontacht a ráthú agus lán-urraim a áirithiú don cheart chun dea-riaracháin.

 

2.  Féadfaidh an tOmbudsman cásanna féideartha de choinbhleachtaí leasa ar gach leibhéal a shainaithint agus measúnú a dhéanamh orthu, ar cásanna iad a d’fhéadfadh a bheith ina bhfoinsí drochriaracháin, agus a ndéanfar conclúidí sonracha a tharraingt suas ina leith agus cuirfear an Pharlaimint ar an eolas maidir leis na torthaí ar an ábhar sin.

Leasú    31

Reacht an Ombudsman

Airteagal 6 – mír 2

An téacs mar atá

Leasú

2.  Roghnófar an tOmbudsman as measc daoine ar saoránaigh de chuid an Aontais iad, a bhfuil lánchearta sibhialta agus polaitíochta acu, a thugann gach ráthaíocht neamhspleáchais, a chomhlíonann na coinníollacha is gá chun an oifig bhreithiúnachta is airde ina dtír féin a fheidhmiú nó a bhfuil inniúlacht agus taithí aitheanta acu chun dul i mbun dhualgais an Ombudsman.

2.  Roghnófar an tOmbudsman as measc daoine ar saoránaigh de chuid an Aontais iad, a bhfuil lánchearta sibhialta agus polaitíochta acu, a thugann gach ráthaíocht neamhspleáchais, nach raibh ina dTeachtaí de rialtais náisiúnta nó ina gComhaltaí nó Feisirí d’institiúidí an Aontais le trí bliana roimhe sin agus a chomhlíonann na coinníollacha neamhchlaonta is gá chun poist breithiúnachta ardleibhéil ina dtír féin a bheith acu nó a bhfuil inniúlacht agus taithí aitheanta acu chun dul i mbun dhualgais an Ombudsman.

Leasú    32

Reacht an Ombudsman

Airteagal 8

An téacs mar atá

Leasú

Airteagal 8

Airteagal 8

Féadfaidh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar iarraidh a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, Ombudsman nach gcomhlíonann a thuilleadh na coinníollacha atá riachtanach le haghaidh chomhlíonadh a chuid dualgas nó atá ciontach i mí-iompar tromchúiseach a chur as oifig.

Féadfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ar iarraidh a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, i ndiaidh éisteacht sna coistí inniúla, Ombudsman nach gcomhlíonann a thuilleadh na coinníollacha atá riachtanach le haghaidh chomhlíonadh a chuid dualgas nó a cuid dualgas nó atá ciontach i mí-iompar tromchúiseach a chur as oifig.

Réasúnú

Céim amháin eile a chur leis an nós imeachta. Chun díospóireacht os comhair an phobail a áirithiú i bhfianaise nádúr na hinstitiúide agus an ról lárnach atá aici vis-à-vis saoránaigh AE. Ba cheart é seo a dhéanamh os comhair na hinstitiúide a bhfuil príomhfhreagracht aici as ceapadh an Ombudsman, eadhon an Pharlaimint.

Leasú    33

Reacht an Ombudsman

Airteagal 11 – mír 1 a (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

1a.  Beidh sé mar aidhm ag an Ombudsman paireacht inscne a bhaint amach i gcomhdhéanamh na Rúnaíochta agus na foirne.

Réasúnú

Comhdú chun neodracht inscne a áirithiú ag oifig an Ombudsman, ar beartas é atá i bhfeidhm cheana de ghnáth.

Leasú    34

Reacht an Ombudsman

Airteagal 12 a (nua)

An téacs mar atá

Leasú

 

Airteagal 12a

 

1.  Ar mhodh tráthúil, déanfaidh an tOmbudsman scrúdú ar cibé an láimhseálann nó nach láimhseálann institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais go leordhóthanach cásanna ciaptha de chineál agus de nádúr ar bith trí na nósanna imeachta dá bhforáiltear i ndáil le gearáin a chur i bhfeidhm go cuí. Déanfaidh an tOmbudsman conclúidí iomchuí ar an ábhar a tharraingt suas.

 

2.  Laistigh den rúnaíocht, ceapfaidh an tOmbudsman duine nó struchtúr le saineolas i réimse an chiaptha a bheidh in ann, i gcás inarb iomchuí, comhairle a sholáthar d’fhoireann AE agus d’oibrithe eile. Déanfaidh an tOmbudsman measúnú ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun cosc a chur ar aon chineál ciaptha laistigh d’institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais, mar aon leis na sásraí chun pionós a ghearradh ar na daoine atá freagrach agus déanfaidh sé nó sí conclúidí iomchuí a tharraingt suas maidir leis na nósanna imeachta sin a bheith comhsheasmhach le prionsabail na comhréireachta, na leordhóthanachta agus an ghníomhaithe fhuinniúil, agus maidir lena soláthar cosanta agus tacaíochta éifeachtaí d’íospartaigh.

Leasú    35

Reacht an Ombudsman

Airteagal 13

An téacs mar atá

Leasú

Airteagal 13

Airteagal 13

Beidh suíomh an Ombudsman suite ag suíomh Pharlaimint na hEorpa.

Beidh suíomh an Ombudsman suite ag suíomh Pharlaimint na hEorpa.

Réasúnú

Chuir an suíomh reatha ar chumas an Ombudsman Eorpaigh a dhualgais a chomhlíonadh go héifeachtúil agus go neamhspleách.

Leasú    36

Reacht an Ombudsman

Airteagal 15

An téacs mar atá

Leasú

Airteagal 15

scriosta

Déanfar an chéad Ombudsman a bheidh le ceapadh tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh AE a cheapadh go ceann an chuid den téarma parlaiminteach atá fágtha.

 

Réasúnú

Foráil atá imithe i léig.

Leasú    37

Reacht an Ombudsman

Airteagal 17

An téacs mar atá

Leasú

Airteagal 17

Airteagal 17

Foilseofar an Cinneadh seo in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach . Tiocfaidh sé i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe.

Foilseofar an Rialachán seo in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Tiocfaidh sé i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe.

Réasúnú

Féach AM 1 agus AM 2. Is gníomh reachtach ceangailteach nua é seo i bhfoirm Rialacháin, de réir fhorálacha Chonradh Liospóin, ina gcuirtear an focal “Aontas” in ionad an fhocail “Comhphobal” agus dlíthiúlacht an fhocail sin.

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Dáta an ghlactha

21.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

16

0

8

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

16

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

8

0

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

(1)

Sainmhíniú ar dhrochriarachán ó Jacob Söderman, an chéad Ombudsman Eorpach: ‘Tarlaíonn drochriarachán nuair a mhainníonn ar chomhlacht poiblí gníomhú i gcomhréir le riail nó prionsabal atá ina cheangal air’.

(2)

Riail 220: Gníomhaíochtaí an Ombudsman

2.   Féadfaidh an tOmbudsman faisnéis a sholáthar don choiste freagrach freisin nuair a iarrann an coiste sin amhlaidh nó, féadfaidh an tOmbudsman éisteacht a fháil ón gcoiste sin, arna iarraidh sin ag an Ombudsman.


FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

22.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

20

1

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 5 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil