Процедура : 2018/0231(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0052/2019

Внесени текстове :

A8-0052/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0073

ДОКЛАД     ***I
PDF 1023kWORD 373k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Никола Данти

Докладчици по становище (*):

Ралф Пакет, комисия по икономически и парични въпроси

Лукас Мандл, комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Патриция Тоя, комисия по промишленост, изследвания и енергетика

София Рибейру, комисия по земеделие и развитие на селските райони

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0441),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2, член 168, параграф 4, буква б) и членове 114, 173 и 338 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението за регламент (C8-0254/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по бюджети (A8-0052/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Вътрешният пазар е крайъгълен камък на Съюза. От самото му създаване той се оказа основен фактор, допринасящ за растежа, конкурентоспособността и заетостта. Той създаде нови възможности и доведе до икономии от мащаба за европейските предприятия, по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), и укрепи тяхната индустриална конкурентоспособност. Вътрешният пазар допринесе за създаването на работни места и за по-голям избор на по-ниски цени за потребителите. Той продължава да бъде двигател за изграждането на по-силна, по-балансирана и по-справедлива икономика. Той е едно от големите постижения на Съюза и най-надеждният му актив в условията на все по-глобализиран свят.

(1)  Вътрешният пазар е крайъгълен камък на Съюза. От самото му създаване той се оказа основен фактор, допринасящ за растежа, конкурентоспособността и заетостта. Той създаде нови възможности и доведе до икономии от мащаба за европейските предприятия, по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), и укрепи тяхната индустриална конкурентоспособност и следва да продължава да бъде от полза в еднаква степен за всички граждани. Вътрешният пазар допринесе за създаването на работни места и за по-голям избор на по-ниски цени за потребителите, като същевременно се осигурява високо качество на предлаганите продукти и услуги. Той продължава да бъде двигател за изграждането на по-интегриран пазар и по-силна, по-балансирана и по-справедлива икономика. Той е едно от големите постижения на Съюза и най-надеждният му актив в условията на все по-глобализиран свят и основен елемент за постигане на прехода към устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите и енергията в отговор на все по-големия натиск, произтичащ от изменението на климата.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Вътрешният пазар трябва непрекъснато да се адаптира към бързо променящата се среда на цифровата революция и глобализацията. Новата ера на цифровите иновации продължава да предоставя възможности за предприятията и гражданите, да създава нови продукти и бизнес модели, но също така представлява предизвикателство за регулирането и правоприлагането.

(2)  Вътрешният пазар трябва непрекъснато да се адаптира към бързо променящата се среда на цифровата революция и глобализацията. Новата ера на цифровите иновации продължава да предоставя възможности и ползи за икономиката и ежедневието, по-специално за предприятията и гражданите, да създава нови продукти и бизнес модели, но също така представлява предизвикателство за регулирането и правоприлагането и за защитата и безопасността на потребителите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Основната част от законодателството на Съюза е насочена към подкрепа на функционирането на вътрешния пазар. Това се отнася по-специално за конкурентоспособността, стандартизацията, защитата на потребителите, надзора на пазара и регулирането на хранителната верига, но и за правилата относно стопанските, търговските и финансовите операции и насърчаването на лоялната конкуренция за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, които са от основно значение за функционирането на вътрешния пазар.

(3)  Основната част от законодателството на Съюза е насочена към подкрепа на функционирането на вътрешния пазар. Това се отнася по-специално за конкурентоспособността, стандартизацията, взаимното признаване, защитата на потребителите, надзора на пазара и регулирането на хранителната верига, но и за правилата относно стопанските, търговските и финансовите операции и насърчаването на лоялната конкуренция за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, които са от основно значение за функционирането на вътрешния пазар в полза на потребителите и предприятията.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Въпреки това все още са налице или се появяват нови пречки за правилното функциониране на вътрешния пазар. Приемането на правила е само първата стъпка, като също толкова важно е да осигури ефективното им прилагане. В крайна сметка става въпрос на доверието на гражданите в Съюза и в способността му да постига резултати и да създава работни места и растеж, като същевременно защитава обществения интерес.

(4)  Въпреки това все още са налице неоснователни, дискриминационни и непропорционални пречки за правилното функциониране на вътрешния пазар и възникват нови препятствия. Приемането на правила е само първата стъпка, като също толкова важно е да осигури ефективното им прилагане. Неправилното прилагане на съществуващите правила, наличието на пречки пред свободното движение на стоки и услуги и ниските равнища на трансгранични обществени поръчки ограничават възможностите, с които разполагат предприятията и потребителите. Справянето с подобни пречки е в крайна сметка въпрос на доверието на гражданите в Съюза и в способността му да постига резултати и да създава качествени работни места и растеж, като същевременно защитава обществения интерес.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Понастоящем съществуват няколко програми за действие на Съюза в областите конкурентоспособност на предприятията, включително МСП, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги и хранителна верига. Някои допълнителни дейности са пряко финансирани по бюджетни редове за вътрешния пазар. Необходимо е да се рационализира и оптимизира взаимодействието между различните дейности и да се осигури по-гъвкава и адаптивна рамка за финансиране на дейности, насочени към постигане на добре функциониращ вътрешен пазар по най-разходоефективен начин. Поради това е необходимо да се създаде нова програма, която да обединява дейностите, финансирани по-рано по тези програми и по други съответни бюджетни редове. Програмата следва да включва и нови инициативи, които имат за цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар.

(5)  Понастоящем съществуват няколко програми за действие на Съюза в областите конкурентоспособност на предприятията, по-специално микропредприятията, малките и средните предприятия, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги и хранителна верига. Някои допълнителни дейности са пряко финансирани по бюджетни редове за вътрешния пазар. Необходимо е да се рационализира и оптимизира взаимодействието между различните дейности и да се осигури по-гъвкава, прозрачна, опростена и адаптивна рамка за финансиране на дейности, насочени към постигане на добре функциониращ и устойчив вътрешен пазар. Поради това е необходимо да се създаде нова програма, която да обединява дейностите, финансирани по-рано по тези програми и по други съответни бюджетни редове, в която да бъдат извлечени поуки от действащите програми. Програмата следва да включва и нови инициативи, които имат за цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар, като се избягва дублиране със свързани програми и действия на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика са предмет на отделна Европейска статистическа програма, създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета47. С цел да се осигури непрекъснатост по отношение на изготвянето и разпространението на европейска статистика новата програма следва също така да включва дейностите, обхванати от Европейската статистическа програма, като осигури рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика. Новата програма следва да установи финансова рамка за европейската статистика за предоставяне на висококачествена, съпоставима и надеждна статистика за Европа с цел подпомагане на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза.

(6)  Разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика са предмет на отделна Европейска статистическа програма, създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета47. С цел да се осигури непрекъснатост по отношение на изготвянето и разпространението на европейска статистика, новата програма следва също така да включва дейностите, обхванати от съществуващата Европейска статистическа програма, като осигури рамка за събирането на данни, както и за разработването, изготвянето, правилното използване, прилагането и разпространението на европейска статистика. Новата програма следва да установи финансова рамка за европейската статистика за предоставяне на висококачествена, съпоставима и надеждна европейска статистика и в области като търговията и миграцията с цел подпомагане на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза в съответствие с член 3 от Договора за Европейски съюз.

__________________

__________________

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Поради това е уместно да се създаде програма за вътрешния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително микропредприятията и малките и средните предприятия, и европейската статистика („програмата“). Програмата следва да бъде за срок от седем години — от 2021 г. до 2027 г.

(7)  Поради това е уместно да се създаде програмата за единния пазар с цел укрепване на вътрешния пазар и подобряване на функционирането му в областите на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия, стандартизацията, пазарния надзор, защитата на потребителите, веригата за доставки на храни и европейската статистика („програмата“). Програмата следва да бъде за срок от седем години — от 2021 г. до 2027 г.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Програмата следва да подпомага изготвянето, изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, което е в основата на правилното функциониране на вътрешния пазар. Програмата следва да подпомага създаването на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар — предприятията, гражданите, включително потребителите, гражданското общество и публичните органи. За постигането на това програмата следва да има за цел да осигури конкурентоспособността на предприятията, особено на МСП, но и да подпомогне прилагането на законодателството за защита на потребителите и правилата за безопасност и да повиши информираността на предприятията и физическите лица, като им предостави подходящите инструменти, знания и компетентност, за да могат да вземат решения въз основа на подходяща информация, както и да засили тяхното участие в изработването на политиките на Съюза. Освен това програмата следва да има за цел да подобри регулаторното и административното сътрудничество, по-специално чрез обмен на най-добри практики, изграждане на знания и компетентност, включително използване на стратегическите обществени поръчки. Програмата също така следва да бъде насочена към подпомагане на разработването на висококачествени международни стандарти, които да са в основата на изпълнението на законодателството на Съюза. Това включва и определяне на стандарти в областта на финансовото отчитане и одита, като по този начин се допринесе за прозрачността и доброто функциониране на капиталовите пазари на Съюза и да се укрепи защитата на инвеститорите. Програмата следва да подпомага създаването на правила и стандарти и чрез осигуряване на възможно най-широко участие на заинтересованите страни. Сред целите на програмата следва също така да бъде подпомагането на изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, като се гарантира висока степен на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, както и по-хуманното отношение към животните.

(8)  Програмата следва да подпомага изготвянето, изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, което е в основата на правилното функциониране на вътрешния пазар. Програмата следва да подпомага създаването на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар — предприятията, гражданите, включително потребителите, и служителите, гражданското общество и публичните органи. За постигането на това програмата следва да има за цел да осигури конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, особено на микро-, малките и средните предприятия, включително работещите в сектора на туризма, но и да подпомогне прилагането на законодателството за защита на потребителите и правилата за безопасност, както и екологичните и социалните стандарти, и да повиши информираността на предприятията и физическите лица, като им предостави подходящите инструменти, подходящата информация и помощ, знания и компетентност, за да могат да вземат решения въз основа на подходяща информация, както и да засили тяхното участие в изработването на политиките на Съюза. Освен това програмата следва да има за цел да подобри регулаторното и административното сътрудничество, по-специално чрез програми за обучение, обмен на най-добри практики, изграждане на знания и компетентност, включително използване на стратегическите обществени поръчки. Програмата също така следва да бъде насочена към подпомагане на разработването на висококачествени международни стандарти, които да са в основата на изпълнението на законодателството на Съюза. Това включва и определяне на стандарти в областта на финансовото отчитане и одита, като по този начин се допринесе за прозрачността и доброто функциониране на капиталовите пазари на Съюза и да се укрепи защитата на инвеститорите. Програмата следва да подпомага създаването на правила и стандарти и чрез осигуряване на възможно най-широко участие на заинтересованите страни. Сред целите на програмата следва също така да бъде подпомагането на изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, като се гарантира висока степен на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, както и по-хуманното отношение към животните.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Модерният вътрешен пазар стимулира конкуренцията и носи ползи за потребителите, предприятията и служителите. По-доброто използване на постоянно развиващия се вътрешен пазар на услугите следва да помогне на европейските предприятия да създават работни места и да разширяват дейността си през граница, да предлагат по-богат избор от услуги на по-изгодни цени, както и да поддържат високи стандарти за защита на потребителите и работниците. За да се постигне това, програмата следва да допринесе за премахване на оставащите пречки и да осигури нормативна уредба, която да благоприятства нови иновативни бизнес модели.

(9)  Модерният вътрешен пазар, който се основава на принципите на справедливост, прозрачност и взаимно доверие, стимулира конкуренцията и носи ползи за потребителите, предприятията и служителите. По-доброто използване на постоянно развиващия се вътрешен пазар на услугите следва да помогне на европейските предприятия да създават работни места и да разширяват дейността си през граница, да предлагат по-богат избор от услуги на по-изгодни цени, както и да поддържат високи стандарти за защита на потребителите и работниците. За да се постигне това, програмата следва да допринесе за по-доброто наблюдение на развитието на вътрешния пазар, включително на въздействието на новите достижения на технологията, идентификацията и премахването на оставащите необосновани, дискриминационни и непропорционални пречки, и да гарантира, че нормативната уредба може да благоприятства за нови иновативни бизнес модели, включително модели на икономиката на сътрудничество и социалното предприемачество, като същевременно осигурява високо равнище на социална закрила, включително за предприемачите.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За много промишлени продукти регулаторните пречки на вътрешния пазар са премахнати чрез механизми за превенция и приемането на общи правила, а в случаите, когато такива правила на Съюза не съществуват чрез принципа на взаимното признаване. В областите, които не са уредени от законодателството на Съюза, принципът на взаимното признаване означава, че продуктите, които се предлагат законно на пазара в една държава членка, се ползват от правото на свободно движение и може да се продават в друга държава членка. Неадекватното прилагане на взаимното признаване обаче затруднява достъпа на дружествата до пазари в други държави членки. Въпреки високата степен на интеграция на пазара на стоки, този факт е причина да се пропускат възможности за икономиката като цяло. Поради това програмата следва да има за цел да подобри прилагането на взаимното признаване в областта на стоките и да намали броя на незаконните и несъответстващите на изискванията стоки, навлизащи на пазара.

(10)  За много промишлени продукти регулаторните пречки на вътрешния пазар са премахнати чрез механизми за превенция и приемането на общи правила и стандарти, а в случаите, когато такива правила на Съюза не съществуват чрез принципа на взаимното признаване. В областите, които не са уредени от законодателството на Съюза, принципът на взаимното признаване означава, че продуктите, които се предлагат законно на пазара в една държава членка, се ползват от правото на свободно движение и може да се продават в друга държава членка, освен ако съответната държава членка има основания да се противопостави на предлагането на пазара на стоките, при условие че това ограничение е недискриминационно, обосновано от легитимни цели от обществен интерес, както е посочено в член 36 от Договора или признато от установената практика на Съда, и е пропорционално на преследваната цел. Неадекватното прилагане на взаимното признаване, например наличието на необосновани и непропорционални пречки, обаче затруднява достъпа на дружествата до пазари в други държави членки. Въпреки високата степен на интеграция на пазара на стоки, този факт е причина да се пропускат възможности за икономиката като цяло. Преразглеждането на Регламент (ЕС) № xxx/2018 за взаимното признаване ще спомогне за увеличаване на икономическите ползи в тази област. Поради това програмата следва да има за цел да подобри прилагането на взаимното признаване в областта на стоките, като реализира пълния си потенциал, и да намали броя на незаконните и несъответстващите на изискванията стоки, навлизащи на пазара, чрез целенасочено повишаване на осведомеността и обучение, чрез подпомагане за звената за контакт относно продуктите, чрез подобряване на сътрудничеството между компетентните органи за взаимно признаване и чрез засилване на пазарния надзор.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Новите предизвикателства за регулирането и правоприлагането са свързани с бързо променящата се среда на цифровата революция по въпроси като киберсигурността, „интернет на нещата“ или изкуствения интелект. В случай на възникване на щета строгите правила за безопасност на продуктите и наказателната отговорност са от съществено значение, за да се гарантират мерки на политиката, които да дадат възможност на европейските граждани, включително потребителите, и предприятията да се ползват от тези правила. Поради това програмата следва да допринесе за бързо адаптиране и прилагане на режим на Съюза за наказателна отговорност в областта на продуктите, който да насърчава иновациите.

(11)  Новите предизвикателства за регулирането и правоприлагането са свързани с бързо променящата се среда на цифровата революция по въпроси като киберсигурността, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, „интернет на нещата“ или изкуствения интелект, както и свързаните с тях етични стандарти. В случай на възникване на щета строгите правила за безопасност на продуктите и за яснота по отношение на наказателната отговорност, както и строгото прилагане на правилата са от съществено значение, за да се гарантират мерки на политиката, които да дадат възможност на европейските граждани, включително потребителите, и предприятията да се ползват от тези правила. Поради това програмата следва да допринесе за бързо адаптиране и по-добро прилагане на режим на Съюза за наказателна отговорност в областта на продуктите, който да насърчава иновациите, като същевременно гарантира безопасността и сигурността на ползвателите.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Пускането на пазара на продукти, които не са в съответствие с правото на Съюза, поставя тези, които спазват правилата, в неизгодна позиция и могат да застрашат потребителите. Много предприемачи не се съобразяват с правилата — било защото не ги познават, било умишлено, за да спечелят конкурентно предимство. Органите за надзор на пазара често не разполагат с достатъчно финансови средства и са ограничени от националните граници, докато предприемачите търгуват на европейско или дори на глобално равнище. Що се отнася по-специално до електронната търговия, органите за надзор на пазара срещат големи трудности при проследяването на несъответстващи на изискванията стоки, внесени от трети държави и при откриването на отговорния субект в тяхната юрисдикция. Поради това програмата следва да цели да повиши съответствието на продуктите с изискванията, като предостави подходящи стимули за предприемачите, засили проверките на съответствието и поощри трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи. Програмата също така следва да допринесе за консолидиране на съществуващата рамка за дейности по надзор на пазара, да насърчи съвместните действия на органите за надзор на пазара от различни държави членки, да подобри обмена на информация и да насърчи сближаването и по-тясното интегриране на дейностите по надзор на пазара.

(12)  Пускането на пазара на продукти, които не са в съответствие с правото на Съюза, независимо от това дали тези продукти са пуснати на пазара чрез традиционни или електронни средства и независимо от това дали са произведени в Съюза или навлизат в Съюза от трети държави, представлява риск за европейските граждани и потребители. Икономическите оператори, които продават съответстващи на изискванията продукти, са изправени пред нарушаване на конкуренцията от страна на тези, които не се съобразяват с правилата било защото не ги познават, било умишлено, за да спечелят конкурентно предимство. Органите за надзор на пазара често не разполагат с достатъчно финансови средства и са ограничени от националните граници, докато предприемачите търгуват на европейско или дори на глобално равнище. Що се отнася по-специално до електронната търговия, органите за надзор на пазара срещат големи трудности при проследяването на несъответстващи на изискванията стоки, внесени от трети държави, и при откриването на отговорния субект в тяхната юрисдикция или при извършването на оценки на риска или на изпитвания за безопасност поради липсата на физически достъп до продуктите. Поради това програмата следва да цели да повиши съответствието на продуктите с изискванията, като засили пазарния контрол, предостави ясни, прозрачни и всеобхватни правила за икономическите оператори, като повиши осведомеността относно приложимите правила на Съюза за безопасност на продуктите, засили проверките на съответствието, включително посредством системно използване на проверки на проби от продукти, представляващи значителен процент от всеки вид продукти, пуснати на пазара, и тайно пазаруване, извършвано от органите за пазарен надзор, както и като поощри трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи. Програмата също така следва да допринесе за консолидиране на съществуващата рамка за дейности по надзор на пазара, да насърчи съвместните действия на органите за надзор на пазара от различни държави членки, да подобри обмена на информация и да насърчи сближаването и по-тясното интегриране на дейностите по надзор на пазара, по-специално като осигури строгото прилагане на разпоредбите, въведени с Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета1a, за да се избегне продажбата на европейските граждани на несъответстващи на изискванията продукти. По този начин програмата следва да укрепи капацитета на органите за надзор на пазара в целия Съюз и да допринесе за по-голяма хомогенност между държавите членки, като се възползва в еднаква степен от вътрешния пазар от гледна точка на икономическия просперитет и устойчивия растеж, като същевременно се обръща внимание на специфичните им нужди по подходящ начин.

 

_____________________

 

1aРегламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Безопасността на продуктите е засягащ всички въпрос. Органите за оценяване на съответствието проверяват дали продуктите отговарят на изискванията за безопасност, преди да бъдат пуснати на пазара. Поради това е от първостепенно значение органите за оценяване на съответствието да са надеждни и компетентни. Съюзът е въвел система за акредитация на органите за оценяване на съответствието с цел проверка на тяхната компетентност, безпристрастност и независимост. Основното предизвикателство понастоящем е системата за акредитация да се поддържа в съответствие с актуалната ситуация и да се гарантира, че тя се прилага с еднаква строгост в целия Съюз. Поради това програмата следва да подкрепя мерките за гарантиране на това, че органите за оценяване на съответствието продължават да отговарят на регулаторните изисквания, и за укрепване на европейската система за акредитация, по-специално в новите области на политиката, чрез подкрепа на Европейската организация за акредитация (EA), посочена в член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета48.

(13)  Безопасността на продуктите е засягащ всички въпрос. Органите за оценяване на съответствието проверяват дали продуктите отговарят на изискванията за безопасност, преди да бъдат пуснати на пазара. Поради това е от първостепенно значение органите за оценяване на съответствието да са надеждни и компетентни. Съюзът е въвел система за акредитация на органите за оценяване на съответствието с цел проверка на тяхната компетентност, безпристрастност и независимост. Регламент (ЕО) № 765/200848 на Европейския парламент и на Съвета обаче се прилага на национално равнище по много различни начини. Тези различия се отнасят до разпределянето на правомощията между органите за надзор на пазара и механизмите за вътрешна координация на национално равнище, равнището на използване на финансовите ресурси, разпределени за надзор на пазара, и стратегиите и подходите за надзор на пазара, както и правомощията във връзка с несъответстващи на изискванията продукти и равнището на санкциите за нарушения, като това води до фрагментарно прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация. Вследствие на това фрагментиране надзорът на пазара е по-строг в някои държави членки, отколкото в други, като то потенциално може да подкопае възпиращия ефект на законодателството, като се създават неравни условия на конкуренция сред предприятията в някои държави членки, както и дисбаланси в равнището на безопасност на продуктите в Съюза. Основното предизвикателство понастоящем е системата за акредитация да се поддържа в съответствие с актуалната ситуация и да се гарантира, че тя се прилага с еднаква строгост в целия Съюз. Поради това програмата следва да подкрепя мерките за гарантиране на това, че органите за оценяване на съответствието продължават да отговарят на регулаторните изисквания, особено чрез използването на оценка от трета страна с цел подобряване на безпристрастните и независими процедури, и мерките за укрепване на европейската система за акредитация, по-специално в новите области на политиката, чрез подкрепа за единното прилагане на проверки и санкции, както и на Европейската организация за акредитация (EA), посочена в член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

__________________

__________________

48 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

48 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Тъй като потребителските пазари не познават граници с развитието на онлайн търговията и туристическите услуги, е важно да се гарантира, че пребиваващите в Съюза потребители могат да се ползват от адекватна защита при вноса на стоки и услуги от икономически оператори, установени в трети държави. Поради това програмата следва да позволи да се подпомогне сътрудничеството със съответните органи, намиращи се в трети държави, които са основни търговски партньори на Съюза, когато това е необходимо.

(14)  Развитието на електронната търговия би могло да повдигне въпроси, свързани със защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели от несъответстващи на изискванията продукти. Тъй като потребителските пазари не познават граници с развитието на онлайн търговията и туристическите услуги, е важно да се гарантира, че пребиваващите в Съюза потребители могат да се ползват от еквивалентна защита при вноса на стоки и услуги от икономически оператори, установени в трети държави. Поради това програмата следва да позволи да се подпомогне сътрудничеството със съответните органи, намиращи се в трети държави, които са основни търговски партньори на Съюза, когато това е необходимо по отношение на обмена на информация относно продукти, които не съответстват на изискванията, относно нови научни тенденции и нови технологии, нововъзникващи рискове и други аспекти, свързани с дейностите по контрола.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Публичните органи използват обществените поръчки, за да се гарантира стойност за изразходваните публични средства и да се допринесе за по-иновативен, устойчив, приобщаващ и конкурентен вътрешен пазар. Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета50 и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета51 осигуряват правната уредба за интеграция и ефективно функциониране на пазарите за обществени поръчки, съставляващи 14 % от брутния вътрешен продукт на Съюза, която създава ползи на публичните органи, предприятията и гражданите, включително потребителите. Поради това програмата следва да подкрепя мерките за гарантиране на по-широко използване на стратегическите обществени поръчки, професионализация на обществените купувачи, подобряване на достъпа на МСП до пазарите за обществени поръчки, увеличаване на прозрачността, почтеност и по-качествени данни, засилване на цифровата трансформация на обществените поръчки и насърчаване на съвместните обществени поръчки чрез укрепване на подхода на партньорство с държавите членки, подобряване на събирането на данни и анализа на данните, включително чрез разработване на специални ИТ инструменти, подпомагане на обмена на опит и добри практики, предоставяне на насоки, договаряне на полезни търговски споразумения, укрепване на сътрудничеството между националните органи и стартиране на пилотни проекти.

(15)  Публичните органи използват обществените поръчки, за да се гарантира стойност за изразходваните публични средства и да се допринесе за по-иновативен, устойчив, приобщаващ и конкурентен вътрешен пазар, включително, когато това е в съответствие с приложимото право на Съюза, чрез прилагане на критерии, различни от тези за най-ниска цена или икономическа ефективност, като наред с другото се отчитат аспектите, свързани с качеството, околната среда, справедливата търговия и социалните аспекти, и чрез улесняване на разделянето на обособени позиции за големите инфраструктурни проекти. Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета49, Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета50 и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета51 осигуряват правната уредба за интеграция и ефективно функциониране на пазарите за обществени поръчки, съставляващи 14% от брутния вътрешен продукт на Съюза, която създава ползи на публичните органи, предприятията и гражданите, включително потребителите. Правилното прилагане на правилата за обществените поръчки е ключов инструмент за укрепване на единния пазар и за стимулиране на растежа на дружествата от Съюза и на работните места в Съюза. Поради това програмата следва да подкрепя мерките за гарантиране на по-широко използване на стратегическите обществени поръчки, професионализация на обществените купувачи, улесняване и подобряване на достъпа на МСП и на микропредприятията, до пазарите за обществени поръчки, по-специално посредством консултантски услуги и обучение, увеличаване на прозрачността, почтеност и по-качествени данни, засилване на цифровата трансформация на обществените поръчки и насърчаване на съвместните обществени поръчки чрез укрепване на подхода на партньорство с държавите членки, подобряване на събирането на данни и анализа на данните, включително чрез разработване на специални ИТ инструменти, подпомагане на обмена на опит и добри практики, позоваване на европейските и международните стандарти, предоставяне на насоки, договаряне на полезни търговски споразумения, укрепване на сътрудничеството между националните органи и стартиране на пилотни проекти.

__________________

__________________

49 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

49 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

50 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

50 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

51 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

51 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се постигнат целите на програмата и да се улесни животът на гражданите и предприятията, е необходимо да бъдат въведени висококачествени, насочени към отделния ползвател обществени услуги. Това означава, че публичните администрации ще трябва да започнат да работят по нови начини, да премахват пречките между различните части на администрацията на своята държава и да се ангажират със съвместното създаване на тези обществени услуги с гражданите и предприятията. Постоянното, непрекъснато увеличаване на трансграничната дейност в рамките на вътрешния пазар изисква също така предоставянето на актуална информация за правата на предприятията и гражданите, но и за административните формалности. Освен това основно значение придобива предоставянето на правни съвети и помощ за решаване на проблеми, които възникват на транснационално равнище. В допълнение е необходимо националните администрации да бъдат свързани по прост и ефективен начин, както и да се оцени начинът, по който вътрешният пазар функционира по места. Поради това програмата следва да подпомага следните съществуващи механизми за управление на вътрешния пазар: портала „Вашата Европа“, който следва да е гръбнакът на бъдещия Единен цифров портал, сайта „Вашата Европа — Съвети“, SOLVIT, Информационната система за вътрешния пазар и информационното табло за вътрешния пазар, за да подобри живота на гражданите и способността на предприятията да търгуват през граница.

(16)  За да се постигнат целите на програмата и да се улесни животът на гражданите и предприятията, е необходимо да бъдат въведени висококачествени, насочени към отделния ползвател обществени услуги, които са все по-цифровизирани и изцяло достъпни, а усилията за електронни административни услуги и електронно управление да се засилят допълнително, като същевременно се осигурява подходяща защита на данните и на неприкосновеността на личния живот. Това означава, че публичните администрации ще трябва да започнат да работят по нови, по-иновативни начини, за да премахват пречките между различните части на администрацията на своята държава и да се ангажират със създаването на тези обществени услуги съвместно с гражданите и предприятията. Постоянното, непрекъснато увеличаване на трансграничната дейност в рамките на вътрешния пазар изисква също така наличието на актуална, точна и лесноразбираема информация за правата на предприятията и гражданите, но и за административните формалности, както и опростяването им. Освен това основно значение придобива предоставянето на правни съвети и помощ за решаване на проблеми, които възникват на транснационално равнище. В допълнение е необходимо националните администрации да бъдат свързани по прост и ефективен начин, да подпомагат публичните органи при постигането на тези цели, както и да се оцени начинът, по който вътрешният пазар функционира по места. Съществуващите инструменти за управление на вътрешния пазар вече играят важна роля за улесняване на постигането на тези цели. За тази цел и за да не се изостава от развитието на технологиите и на пазара, както и от новите предизвикателства за регулирането и правоприлагането, програмата следва да подпомага повишаването на качеството, видимостта и прозрачността, както и на надеждността на инструментите за управление на вътрешния пазар. Поради това програмата следва да подпомага, наред с другото, следните съществуващи механизми за управление на вътрешния пазар: портала „Вашата Европа“, който следва да е гръбнакът на бъдещия Единен цифров портал, сайта „Вашата Европа — Съвети“, SOLVIT, Информационната система за вътрешния пазар и информационното табло за вътрешния пазар, за да подобри живота на гражданите и способността на предприятията да търгуват през граница.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Програмата следва да подпомага развитието на нормативна уредба на Съюза в областта на дружественото право и корпоративното управление, както и договорното право, с цел предприятията да бъдат по-ефективни и конкурентоспособни, като същевременно се осигури защита за заинтересованите страни, засегнати от дейностите на дружествата, и с цел да се реагира при нововъзникващи предизвикателства за политиката. Тя следва също така да гарантира подходящо оценяване, изпълнение и прилагане на съответните достижения на правото на Съюза, да информира заинтересованите лица и да им съдейства, както и да насърчава обмена на информация в тази област. Освен това програмата следва да подкрепя инициативите на Комисията, благоприятстващи ясна и адаптирана правна уредба за основаната на данни икономика и иновациите. Тези инициативи са необходими, за да се увеличи правната сигурност по отношение на договорното и извъндоговорното право, по-специално що се отнася до наказателната отговорност и етиката в контекста на нововъзникващи технологии, като например „интернет на нещата“, изкуствения интелект, роботиката, триизмерния печат. Програмата следва да има за цел стимулиране на разработването на основани на данни предприятия, тъй като те ще бъдат от решаващо значение за конкурентоспособността на икономиката на Съюза в световен мащаб.

(17)  Програмата следва да подпомага развитието на нормативна уредба на Съюза в областта на дружественото право и корпоративното управление, както и договорното право, с цел предприятията, и особено МСП, да бъдат по-ефективни и конкурентоспособни, като същевременно се осигури защита за заинтересованите страни, засегнати от дейностите на дружествата, и с цел да се реагира при нововъзникващи предизвикателства за политиката. Тя следва също така да гарантира подходящо оценяване, изпълнение и прилагане на съответните достижения на правото на Съюза, да информира заинтересованите лица и да им съдейства, както и да насърчава обмена на информация в тази област. Освен това програмата следва да подкрепя инициативите на Комисията, благоприятстващи ясна и адаптирана правна уредба за основаната на данни икономика и иновациите. Тези инициативи са необходими, за да се увеличи правната сигурност по отношение на договорното и извъндоговорното право, по-специално що се отнася до наказателната отговорност и етиката в контекста на нововъзникващи технологии, като например „интернет на нещата“, изкуствения интелект, роботиката, триизмерния печат. Програмата следва да има за цел стимулиране на разработването на основани на данни предприятия, като същевременно гарантира високо равнище на защита на неприкосновеността на личния живот, тъй като те ще бъдат от решаващо значение за конкурентоспособността на икономиката на Съюза в световен мащаб.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Като се има предвид, че вътрешният пазар, както е определен в член 3 от Договора за Европейския съюз, включва система, която гарантира, че няма нарушаване на конкуренцията, програмата следва да подпомага политиката на Съюза в областта на конкуренцията, мрежите и сътрудничеството с националните органи и съдилища, както и достигане до по-широка група от заинтересовани страни посредством комуникация и обясняване на правата, ползите и задълженията, произтичащи от политиката на Съюза в областта на конкуренцията.

(20)   Като се има предвид, че Договорът за функционирането на Европейския съюз включва система от правила, която гарантира, че няма нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар, програмата следва да допринася за подпомагане на политиката на Съюза в областта на конкуренцията чрез подобряване и засилване на сътрудничеството с Европейската мрежа по конкуренция и с националните органи и съдилища, включително чрез засилване на международното сътрудничество, както и посредством комуникация и обясняване на правата, ползите и задълженията, произтичащи от политиката на Съюза в областта на конкуренцията. Програмата следва по-специално да помогне на Комисията да подобри своя анализ и своята оценка на процеса на развитие на пазара и чрез широко използване на секторни проучвания и систематичен обмен на резултати и най-добри практики в рамките на Европейската мрежа по конкуренция. Това следва да допринася за гарантиране на лоялна конкуренция и еднакви условия на конкуренция – също и на международно равнище, както и за предоставяне на възможност на предприятията, по-специално на МСП, и на потребителите да се възползват от предимствата на единния пазар.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  По-специално програмата трябва да се справи с радикалните последици за конкуренцията и функционирането на вътрешния пазар, които произтичат от продължаващата трансформация на икономиката и бизнес средата, по-специално чрез експоненциалното нарастване и използване на данните предвид все по-честото прибягване до изкуствен интелект и други ИТ инструменти и знания от страна на дружествата и техните съветници. От съществено значение е също така програмата да подпомага работата в мрежа и сътрудничеството с органите и съдилища на държавите членки, като се има предвид, че ненарушената конкуренция и функционирането на вътрешния пазар зависят в много голяма степен от действия на тези субекти. Предвид особената роля на политиката в областта на конкуренция за предотвратяване на неблагоприятните последици за вътрешния пазар, произтичащи от антиконкурентно поведение извън границите на Съюза, програмата следва също така да подкрепя сътрудничеството с органите на трети държави, когато това е целесъобразно. Накрая следва да се отбележи, че е необходимо да се разширят информационните дейности, за да се даде възможност на повече граждани и дружества да извлекат пълните ползи от лоялната конкуренция на вътрешния пазар. Като се има предвид, че някои от инициативите в програмата са нови и че частта на програмата относно конкуренцията е особено засегната от динамичната промяна на условията на вътрешния пазар, по-специално по отношение на изкуствения интелект, технологията на големите информационни масиви, киберсигурността и технологиите за цифрова криминалистика, чиито темпове и мащаб трудно могат да бъдат предвидени, се очаква, че ще е необходима гъвкавост, за да може да се отговори на променящите се потребности по тази част от програмата.

(21)  По-специално програмата трябва да се справи с радикалните последици за конкуренцията и функционирането на вътрешния пазар, които произтичат от продължаващата трансформация на икономиката и бизнес средата, по-специално чрез експоненциалното нарастване и използване на данните предвид все по-честото прибягване до изкуствен интелект, големи информационни масиви и алгоритми и други ИТ инструменти и знания от страна на дружествата и техните съветници. От съществено значение е също така програмата да подпомага работата в мрежа и по-широкото и по-задълбочено взаимодействие с органите и съдилища на държавите членки, като се има предвид, че ненарушената конкуренция и функционирането на вътрешния пазар зависят в много голяма степен от действия на тези субекти. Предвид особената роля на политиката в областта на конкуренция за предотвратяване на неблагоприятните последици за вътрешния пазар, произтичащи от антиконкурентно поведение извън границите на Съюза, програмата следва също така да подкрепя сътрудничеството с органите на трети държави, когато това е целесъобразно. Накрая следва да се отбележи, че е необходимо да се разширят информационните дейности, за да се даде възможност на повече граждани и дружества да извлекат пълните ползи от лоялната конкуренция на вътрешния пазар. Необходимо е по-специално на европейските граждани да се покажат осезаемите ползи от политиката на Съюза в областта на конкуренцията чрез сътрудничество с групи на гражданското общество и съответни пряко засегнати заинтересовани лица. Като се има предвид, че някои от инициативите в програмата са нови и че частта на програмата относно конкуренцията е особено засегната от динамичната и бърза промяна на условията на вътрешния пазар, по-специално по отношение на развитието на цифровите технологии, изкуствения интелект, алгоритмите, технологията на големите информационни масиви, киберсигурността и технологиите за цифрова криминалистика, чиито темпове и мащаб трудно могат да бъдат предвидени, се очаква, че ще е необходима гъвкавост, за да може да се отговори на променящите се потребности по тази част от програмата.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Изключително важно е да се укрепи конкурентоспособността на европейските предприятия, като същевременно се гарантират действително еднакви условия на конкуренция и отворен и конкурентен вътрешен пазар. МСП са двигателят на европейската икономика, като представляват над 99 % от всички предприятия в Европа, осигуряват две трети от работните места и допринасят значително за създаването на нови работни места с регионално и местно измерение.

(22)  Изключително важно е да се укрепят конкурентоспособността и устойчивостта на европейските предприятия, като същевременно се гарантират действително еднакви условия на конкуренция и отворен и конкурентен вътрешен пазар. МСП са двигателят на европейската икономика, като представляват над 99% от всички предприятия в Европа, осигуряват две трети от работните места и допринасят значително за създаването на нови качествени работни места във всички сектори с регионално и местно измерение, а оттам и за социалното сближаване. МСП спомагат за осъществяване на енергийния преход и допринасят за постигането на целите на Съюза в областта на климата, произтичащи от Парижкото споразумение. Поради това с програмата следва да се повиши капацитетът им за разработване на екологосъобразни висококачествени продукти и услуги и да се подкрепят техните усилия за повишаване на ефективността на ресурсите в съответствие с принципа „енергийната ефективност на първо място“. По този начин програмата също така допринася за подобряване на конкурентоспособността на МСП на Съюза на световния пазар.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Пред МСП стоят общи предизвикателства, които не засягат големите предприятия в същата степен — получаване на финансиране, намиране на квалифицирана работна сила, намаляване на административната тежест, възприемане на творчеството и иновациите, достъп до пазари и насърчаване на дейностите по интернационализиране. Програмата следва да отстрани тези видове пазарна неефективност по пропорционален начин, като същевременно не наруши неоправдано конкуренцията на вътрешния пазар.

(23)  Пред МСП стоят общи предизвикателства, които не засягат големите предприятия в същата степен — получаване на финансиране, намиране на квалифицирана работна сила, намаляване на административната тежест, възприемане на творчеството и иновациите, достъп до пазари и насърчаване на дейностите по интернационализиране. Програмата следва да отстрани тези видове пазарна неефективност по пропорционален начин, като същевременно не наруши неоправдано конкуренцията на вътрешния пазар. Програмата следва по-специално да създаде подходящи условия за въвеждане на технологични и организационни иновации в производствените процеси, като обръща внимание на специфични форми на МСП, като например микропредприятията, предприятията, осъществяващи занаятчийска дейност, самостоятелно заетите лица, свободните професии и социалните предприятия. Следва също така да се обърне внимание на потенциалните, новите и младите предприемачи и на жените предприемачи, както и на други особени целеви групи, например по-възрастни хора, мигранти и предприемачи, спадащи към групи в неравностойно положение или социално уязвими групи, като например хора с увреждания.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23а)  Програмата следва да подкрепя и насърчава култура на иновации, като развива екосистема, способна да насърчава създаването на нови предприятия и да създава необходимите условия за тяхното разрастване, като се съсредоточи върху микропредприятията и иновативните МСП, които са в състояние да се справят с предизвикателствата на все по-конкурентната и бързо развиваща се среда. Дълбоката трансформация на процесите на иновация изисква разработването на отворен модел за иновации с увеличаване на съвместните научни изследвания и на споделянето на знания и интелектуална собственост между различните организации. Целта на програмата следва съответно да бъде да подпомага процеса на иновации, като включва нови бизнес модели на сътрудничество, съсредоточени върху разработването на мрежи и споделянето на знания и ресурси в рамките на междуорганизационните общности.

Обосновка

Важно е да се разработи екосистема от иновации, която би могла да действа като икономически катализатор. Разработване на иновационни екосистеми, които действат като икономически катализатори.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23б)  Програмата следва да включва пропорционални мерки за преодоляване на подобна неефективност на пазара, като се обръща специално внимание на действията, които носят пряка полза за МСП и мрежите от предприятия, без да се нарушава ненужно конкуренцията на вътрешния пазар.

Обосновка

Във всички дейности по програмата следва да се вземат предвид МСП и мрежите от предприятия.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Много от проблемите, свързани с конкурентоспособността на Съюза, се отнасят до трудностите на МСП при получаването на достъп до финансиране, тъй като за тях доказването на тяхната кредитоспособност е нелека задача и разполагат с недостатъчно обезпечение. Допълнителни предизвикателства за финансирането произтичат от необходимостта МСП да останат конкурентоспособни, като участват активно например в дейности по цифровизация, интернационализация и иновации и повишават квалификацията на работната си ръка. Ограниченият достъп до финансиране оказва отрицателно въздействие върху създаването, растежа и коефициентите на оцеляване на предприятията, както и върху готовността на новите предприемачи да поемат жизнеспособни предприятия при наследяването им.

(24)  Много от проблемите, свързани с конкурентоспособността на Съюза, се отнасят до трудностите на МСП при получаването на достъп до финансиране, тъй като те не разполагат с информация, за тях доказването на тяхната кредитоспособност е нелека задача и разполагат с недостатъчно обезпечение или просто поради слабата осведоменост за съществуващия механизъм в подкрепа на дейностите им на равнището на ЕС, на национално или местно равнище. Допълнителни предизвикателства за финансирането произтичат от по-малкия размер на микропредприятията и от необходимостта МСП да останат конкурентоспособни, като участват активно например в дейности по цифровизация, интернационализация и иновации и повишават квалификацията на работната си ръка. Ограниченият достъп до финансиране оказва отрицателно въздействие върху създаването, растежа и коефициентите на оцеляване на предприятията, както и върху готовността на новите предприемачи да поемат жизнеспособни предприятия при наследяването им.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  За да се преодолеят тези видове неефективност на пазара и да се гарантира, че МСП ще продължат да играят своята роля на основа за конкурентоспособността на икономиката на Съюза, малките и средни предприятия се нуждаят от допълнителна подкрепа посредством дългови и капиталови инструменти, които трябва да бъдат установени по компонента за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета52. Механизмът за гарантиране на заеми, създаден с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета53, е с доказана добавена стойност и се очаква да има благоприятен принос за най-малко 500 000 МСП; негов приемник ще бъде установен по компонента за МСП на фонд InvestEU.

(25)  За да се преодолеят тези видове неефективност на пазара и да се гарантира, че МСП ще продължат да играят своята роля на основа за конкурентоспособността на икономиката на Съюза и на стимул за изграждането на устойчива икономика, малките и средни предприятия се нуждаят от допълнителна подкрепа посредством дългови и капиталови инструменти, които трябва да бъдат установени по компонента за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета52. Механизмът за гарантиране на заеми, въведен в рамките на бившата програма COSME, създадена с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета53, е с доказана добавена стойност и се очаква да има благоприятен принос за най-малко 500 000 МСП; негов приемник ще бъде установен по компонента за МСП на фонд InvestEU. Следва да се обърне по-голямо внимание на подобряването на комуникацията и публичните кампании с цел повишаване на осведомеността на потенциалните бенефициери за наличието на Програмата за МСП. За да се повиши осведомеността за действията на Съюза в подкрепа на МСП, мерките, които се финансират изцяло или частично от тази програма, включително посредниците, следва да използват емблемата на ЕС (флаг), свързана с изречение, в което се отбелязва подкрепата, получена по програмата.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347 от 20.12.2013 г., стр. 33).

53 Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347 от 20.12.2013 г., стр. 33).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Целите на политиката на настоящата програма ще бъдат преследвани и чрез финансови инструменти и бюджетна гаранция по компонента за МСП на фонд InvestEU. Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията следва да не се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност.

(26)  Целите на политиката на настоящата програма ще бъдат преследвани и чрез финансови инструменти и бюджетна гаранция по компонента за МСП на фонд InvestEU. Компонентът за МСП на фонд InvestEU следва да има централно общо звено, което да предоставя информация за програмата във всяка държава членка, за да се увеличи достъпността и осведомеността за фондовете за МСП. Финансовото подпомагане следва да се използва и за реагиране на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, като действията следва да не се дублират, както и да не изместват частното финансиране и да не нарушават конкуренцията на вътрешния пазар и следва да предлагат безспорна допълняемост и подобряване на полезните взаимодействия с други европейски програми. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а)  Действията, подпомагани от фонда InvestEU чрез дела на ЕС или чрез дела на държавите членки, следва да не дублират и да не заместват частното финансиране, нито да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар, а напротив, по отношение на вече функциониращите публични и частни гаранционни схеми – да подпомагат интегрирането в тези схеми, като основната цел е да се подобрят и разширят реалните ползи за крайните получатели, които са МСП по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО), за да се постигне действителна допълняемост на мерките.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26б)  Освен достъпа до финансиране, от ключово значение е и достъпът до умения, включително ръководни умения и знания, като това са важни фактори, за да може МСП да имат достъп до съществуващите фондове, да правят иновации, да се конкурират и да се разрастват.. Поради това предоставянето на финансови инструменти, както е предвидено в рамките на фонда EUInvest, следва да бъде съпроводено с разработване на схеми за подходящо наставничество, професионални напътствия и предоставяне на основани на знание бизнес услуги.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Програмата следва да осигурява ефективна подкрепа за малките и средните предприятия през целия им жизнен цикъл. Тя следва да се основава на уникалните знания и експертния опит, натрупани във връзка с малките и средните предприятия и промишлените сектори, и на дълъг опит в работата с европейски, национални и регионални заинтересовани страни. Тази подкрепа следва да се основава на успешния опит на мрежата „Enterprise Europe“ в качеството ѝ на система за „обслужване на едно гише“ за подобряване на конкурентоспособността на МСП и за развиване на дейността им в рамките на единния пазар и извън него. Планира се мрежата да продължи да предоставя услуги от името на други програми на Съюза, по-специално за програмата „Хоризонт 2020“, като се използват финансовите ресурси на тези програми. Също така схемата за наставничество на нови предприемачи следва да продължи да бъде инструментът, който дава възможност на нови или кандидат предприемачи да придобият стопански опит чрез установяването на връзка с подходящ опитен предприемач от друга държава, като по този начин се даде възможност за укрепване на предприемаческите таланти. Програмата следва да продължава да се стреми да се разраства и да разширява географския си обхват и по този начин да предлага на предприемачите по-широк набор от възможности за установяване на подходящ контакт, допълвайки други инициативи на Съюза, когато е уместно.

(27)  Програмата следва да осигурява ефективна подкрепа за малките и средните предприятия през целия им жизнен цикъл, като предоставя подпомагане – като се започне от подготовката на проекта и се стигне до търговската реализация и достъпа до пазара – и като насърчава създаването на мрежи от стопански предприятия. Тя следва да се основава на уникалните знания и експертния опит, натрупани във връзка с малките и средните предприятия и секторите на икономиката и предприемачеството, и на дълъг опит в работата с европейски, национални и регионални заинтересовани страни. Тази подкрепа следва да се основава на опита на мрежата „Enterprise Europe“ в качеството ѝ на система за „обслужване на едно гише“ за подобряване на конкурентоспособността на МСП и за развиване на дейността им в рамките на единния пазар и извън него. Планира се мрежата да продължи да предоставя услуги от името на други програми на Съюза, по-специално за програмата „Хоризонт 2020“, като се използват финансовите ресурси на тези програми. Тя следва също така да подкрепя засиленото участие на представителните организации на МСП в разработването на инициативата в областта на политиката за единния пазар, като например обществени поръчки, процеси на стандартизация и режими за интелектуална собственост. Мрежата следва също така да увеличава броя на действията, с които на МСП се предоставят по-целенасочени консултации, при изготвянето на проекти и оказването на подкрепа за създаването на мрежи и за технологичния и организационния преход. Мрежата следва също така да подобри сътрудничеството и връзките с други консултантски центрове, създадени по програмата в областта на цифровите технологии и InvestEU, по отношение на достъпа до финансиране. Действията в полза на МСП в рамките на мрежата следва също така да имат за цел предоставянето на висококачествени услуги в цяла Европа, като се обръща особено внимание на областите на дейност и на географските райони на Съюза, в които мрежите и включените като посредници заинтересовани лица не постигат очакваните резултати. Също така успешната схема за наставничество на нови предприемачи – „Еразъм за млади предприемачи“ – следва да продължи да бъде инструментът, който дава възможност на нови или кандидат предприемачи да придобият стопански и управленски опит чрез установяването на връзка с подходящ опитен предприемач от друга държава, като по този начин се даде възможност за укрепване на предприемаческите таланти. Програмата следва да се разраства и да разширява географския си обхват и по този начин да предлага на предприемачите по-широк набор от възможности за установяване на подходящ контакт, допълвайки други инициативи на Съюза, когато е уместно. С цел увеличаване на добавената стойност чрез насърчаване на предприемаческите инициативи следва да се обърне специално внимание на микропредприятията и на тези, които се ползват в най-малка степен от съществуващата програма и при които културата на предприемачество продължава да бъде в най-ранен стадий на развитие и е изправена пред повече пречки. Следва да се положат всички възможни усилия за постигане на разумно географски балансирано разпределение на средствата.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  Следва да се положат повече усилия, за да се намали административната тежест и да се увеличи достъпността на програмите, за да се намалят разходите на МСП и на микропредприятията, дължащи се на сложен процес на подаване на заявления и на изискванията за участие. Държавите членки следва също така да разгледат възможността за създаването на единен информационен пункт за предприятията, заинтересовани от използването на фондовете на ЕС, който да функционира като система за „обслужване на едно гише“. Процедурата за оценяване следва да бъде възможно най-опростена и бърза, за да се даде възможност за навременно използване на предимствата, които предлага програмата.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Клъстерите са стратегически инструмент за подпомагане на конкурентоспособността и разширяването на дейността на МСП, тъй като предлагат благоприятна бизнес среда. Следва да се постигне критична маса по отношение на инициативите за съвместни клъстери, за да се ускори растежът на МСП. Чрез свързване на специализирани екосистеми клъстерите създават нови бизнес възможности за МСП и ги интегрират по-добре в европейските и международните стратегически вериги за създаване на стойност. Следва да бъде оказана подкрепа за разработването на транснационални стратегии за партньорство и за осъществяването на съвместни дейности, подкрепяни от Европейската платформа за сътрудничество между клъстери. Устойчивите партньорства следва да бъдат насърчавани с продължаване на финансирането при постигане на междинните цели по отношение на изпълнението и участието. Директното подпомагане на МСП следва да се осъществява чрез клъстерни организации за следните видове дейности: въвеждане на модерни технологии, нови бизнес модели, решения за ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите, творчество и дизайн, усъвършенстване на уменията, привличане на таланти, ускоряване на предприемачеството и интернационализация. Следва да се осъществи връзка с други специализирани участници за подкрепа на МСП, за да се улесни промишленият преход и прилагането на стратегии за интелигентна специализация. Така програмата следва да допринася за растежа и изграждане на връзки със центровете за (цифрови) иновации на Съюза и инвестициите, направени в рамките на политиката на сближаване и програма „Хоризонт Европа“. Могат също така да бъдат проучени евентуалните полезни взаимодействия с програмата „Еразъм“.

(28)  Клъстерите са стратегически инструмент за подпомагане на конкурентоспособността и разширяването на дейността на МСП, тъй като предлагат благоприятна бизнес среда, засилват устойчивото развитие на промишлеността и услугите и укрепват икономическото развитие на регионите чрез създаване на качествени работни места. Следва да се постигне критична маса по отношение на инициативите за съвместни клъстери, за да се ускори растежът на МСП. Чрез свързване на специализирани екосистеми клъстерите създават нови бизнес възможности за МСП и ги интегрират по-добре в европейските и международните стратегически вериги за създаване на стойност. Следва да бъде оказана подкрепа за разработването на транснационални стратегии за партньорство и за осъществяването на съвместни дейности, подкрепяни от Европейската платформа за сътрудничество между клъстери. Устойчивите партньорства следва да бъдат насърчавани с продължаване на финансирането при постигане на междинните цели по отношение на изпълнението и участието. Директното подпомагане на МСП следва да се осъществява чрез клъстерни организации за следните видове дейности: въвеждане на модерни технологии, нови бизнес модели, решения, творчество и дизайн, усъвършенстване на уменията, привличане на таланти, ускоряване на предприемачеството и интернационализация. Следва да се осъществи връзка с други специализирани участници за подкрепа на МСП, за да се улесни промишленият преход и прилагането на стратегии за интелигентна специализация. Така програмата следва да допринася за устойчиво икономическо развитие и изграждане на връзки със центровете за (цифрови) иновации на Съюза и инвестициите, направени в рамките на политиката на сближаване и програма „Хоризонт Европа“. Могат също така да бъдат проучени евентуалните полезни взаимодействия с програмата „Еразъм“.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28а)  Програмата може да допринесе за активизиране и/или подобряване на отношенията между микропредприятията и малките и средните предприятия, от една страна, и университетите, научноизследователските центрове и други институции, участващи в процеса на създаване и разпространение на знания, от друга страна. Тази връзка може да спомогне за подобряване на способността на предприятията за справяне със стратегическите предизвикателства, които поражда новата международна обстановка.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 28 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28б)  Поради по-малкия си размер МСП се сблъскват със специфични пречки за растежа и срещат големи трудности при разрастването си и разширяването на някои от своите стопански дейности. Съюзът предоставя подкрепа за разрастването на дейностите, насочени към иновации в областта на научните изследвания, главно чрез инструмента за МСП и неотдавнашния пилотен проект на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) в рамките на програмата „Хоризонт 2020“. Въз основа на работните методи и на опита, натрупан с инструмента за МСП, програмата за единния пазар следва също така да предоставя подкрепа за разрастването на дейностите на МСП, които допълват новия ЕСИ, като специален акцент се поставя върху авангардни иновации в рамките на „Хоризонт Европа“. Действията за разрастване, насочени към МСП по линия на тази програма, следва да се съсредоточат например върху подпомагането на МСП с цел разширяване на тяхната дейност чрез пазарна реализация, интернационализация и използване на възможностите, които предлага пазарът.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Творчеството и иновациите са ключови фактори за конкурентоспособността на индустриалните вериги на Съюза за създаване на стойност. Те са катализатори за модернизацията на промишлеността и допринасят за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. Внедряването им от МСП обаче все още изостава. Поради това програмата следва да подпомага целенасочените действия, мрежите и партньорствата за основани на творчеството иновации по цялата индустриална верига за създаване на стойност.

(29)  Творчеството и иновациите, технологичният и организационният преход, засилената устойчивост от гледна точка на производствените процеси, и по-специално ефективното използване на ресурсите и на енергията, са ключови фактори за конкурентоспособността на индустриалните вериги на Съюза за създаване на стойност. Те са катализатори за модернизацията на предприемаческия и промишления сектор и допринасят за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. Внедряването им от МСП обаче все още изостава. Поради това програмата следва да подпомага целенасочените действия, мрежите и партньорствата за основани на творчеството иновации по цялата индустриална верига за създаване на стойност.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а)  Признава, че инструментът за МСП в рамките на „Хоризонт 2020 г.“ беше изключително успешен за предприемачите за получаване на безвъзмездни средства както по време на етап 1, така и на етап 2, за да развиват своите нови бизнес идеи и да изпитват и разработват прототипи. Макар че процесът на подбор вече е много строг, все още редица много добри проекти не могат да бъдат финансирани поради ограничените финансови ресурси. Прилагането в рамките на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ЕАSME) функционира много ефикасно. Макар че посочената програма е с акцент върху високотехнологичните проекти, тази програма следва да разшири методиката с цел тя да обхваща всички видове разрастващи се МСП.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29б)  Действията по COSME следва също така да се съсредоточат в секторите, които се характеризират със значителен растеж и социален потенциал и с висок дял на МСП. Туризмът е специфичен сектор на икономиката на Съюза, който значително допринася за БВП на Съюза и функционира основно благодарение на МСП. Съюзът следва да продължи и да засили действията в подкрепа на особеностите на този сектор.

Обосновка

Програмата следва да се съсредоточи върху сектора на туризма предвид значението му в европейския контекст.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Европейските стандарти играят важна роля на вътрешния пазар. Те са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на предприятията, и по-специално на МСП. Те са също така ключов инструмент за подкрепа на законодателството и политиките на Съюза в някои ключови области, като например енергетиката, изменението на климата, информационните и комуникационните технологии, устойчивото използване на ресурсите, иновациите, безопасността на продуктите, защитата на потребителите, безопасността на работниците и условията на труд и застаряването на населението, поради което имат положителен принос за обществото като цяло.

(30)  Европейските стандарти играят важна роля на вътрешния пазар. Те са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на предприятията, и по-специално на МСП. Те са също така ключов инструмент за подкрепа на законодателството и политиките на Съюза в някои ключови области, като например енергийния преход, изменението на климата и опазването на околната среда, информационните и комуникационните технологии, устойчивото използване и рециклирането на ресурсите, иновациите, безопасността на продуктите, защитата на потребителите, безопасността на работниците и условията на труд и застаряването на населението, поради което имат положителен принос за обществото като цяло. Опитът обаче показа, че трябва да се подобрят бързината и своевременното предприемане на действия при изготвянето на стандартите и да се положат повече усилия с цел по-активно включване на всички заинтересовани лица, включително тези, които представляват потребителите.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Наличието на добре функционираща обща рамка за финансова отчетност е от съществено значение за вътрешния пазар, за ефективното функциониране на капиталовите пазари и за постигането на интегриран пазар за финансови услуги в контекста на съюза на капиталовите пазари.

(32)  Наличието на добре функционираща обща рамка за финансова отчетност е от съществено значение за вътрешния пазар, за ефективното функциониране на финансовите пазари и за постигането на интегриран пазар за финансови услуги в контекста на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Съюзът допринася за това да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, като им се предоставят възможности и им се отрежда централно място във вътрешния пазар, чрез подпомагане и допълване на политиките на държавите членки, като стремежът е да се създадат условия, гарантиращи на гражданите, когато действат като потребители, възможността да се ползват в пълна степен от предимствата на вътрешния пазар, като така чрез конкретни действия ефективно се обезпечат тяхната безопасност и законните и икономическите им интереси. Съюзът трябва също така да гарантира, че в правото за защита на потребителите и безопасност на продуктите е правилно и еднакво прилагано на място и че предприятията разполагат с еднакви условия за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. Освен това е необходимо потребителите да получат възможности и да бъдат насърчени и подпомогнати при вземането на устойчиви решения, като по този начин се допринесе за устойчива, енергийно и ресурсно ефективна и кръгова икономика.

(36)  Съюзът допринася за това да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, като им се предоставят възможности и им се отрежда централно място във вътрешния пазар, чрез подпомагане и допълване на политиките на държавите членки, като стремежът е да се създадат условия, гарантиращи на гражданите, когато действат като потребители, възможността да се ползват в пълна степен от предимствата на вътрешния пазар, като така чрез конкретни действия ефективно се обезпечат тяхната безопасност и законните и икономическите им интереси. Съюзът трябва също така да гарантира, че в правото за защита на потребителите и безопасност на продуктите е правилно и еднакво прилагано на място и че предприятията разполагат с еднакви условия за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. Освен това е необходимо потребителите да получат възможности и да бъдат насърчени и подпомогнати при вземането на устойчиви и информирани решения, като по този начин се допринесе за устойчива, енергийно и ресурсно ефективна и кръгова икономика.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Програмата следва да има за цел да се повиши осведомеността на потребителите, предприятията, гражданското общество и органите по отношение на правото на Съюза относно потребителите и безопасността и да се предоставят възможности на потребителите и техните представителни организации на национално равнище и на равнището на Съюза, по-конкретно чрез подкрепа за Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC), което е отдавна установената и призната неправителствена организация, представляваща интересите на потребителите във връзка с всички съответни политики на Съюза, и Европейската асоциация за координация на представляването на интересите на потребителите в процеса на стандартизация (ANEC), представляваща интереса на потребителите във връзка с въпросите за стандартизацията. В този процес следва да се обърне особено внимание на новите пазарни потребности по отношение на насърчаването на устойчивото потребление и предотвратяването на уязвимост, както и на предизвикателствата, свързани с цифровизацията на икономиката или развитието на нови модели на потребление и бизнес модели. Програмата следва да подпомага разработването на съответната информация за пазарите, предизвикателствата за политиките, нововъзникващите въпроси и видове поведение, както и публикуването на информационни табла на Съюза за потребителите.

(37)  Програмата следва да има за цел да се повиши осведомеността на потребителите, предприятията, гражданското общество и органите по отношение на правото на Съюза относно потребителите и безопасността и да се предоставят възможности на потребителите и техните представителни организации на национално равнище и на равнището на Съюза, по-конкретно чрез подкрепа за Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC), което е отдавна установената и призната неправителствена организация, представляваща интересите на потребителите във връзка с всички съответни политики на Съюза, и Европейската асоциация за координация на представляването на интересите на потребителите в процеса на стандартизация (ANEC), представляваща интереса на потребителите във връзка с въпросите за стандартизацията. В този процес следва да се обърне особено внимание на новите пазарни потребности по отношение на насърчаването на устойчивото потребление и по-специално на действията за справяне с проблема на планираното остаряване на продуктите и за предотвратяване на уязвимост, както и на предизвикателствата, свързани с цифровизацията на икономиката, свързаните продукти, „интернет на нещата“, изкуствения интелект и използването на алгоритми, или развитието на нови модели на потребление и бизнес модели, например икономиката на сътрудничеството и социалното предприемачество. Програмата следва да подпомага разработването на съответната информация за пазарите, включително действия с цел подобряване на възможностите за проследяване на продуктите по веригата на доставки, стандарти за качество в целия Съюз и предприемане на мерки за решаване на проблема с две категории на качество при едни и същи продукти, предизвикателствата за политиките, нововъзникващите въпроси и видове поведение, както и публикуването на информационни табла на Съюза за потребителите.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Програмата следва да подпомага националните компетентни органи, включително отговарящите за мониторинга на безопасността на продуктите, които си сътрудничат, по-специално чрез системата на Съюза за бърз обмен на информация за опасни продукти. Тя следва също така да подкрепя прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета58 и Регламент (ЕО) № 765/2008 по отношение на защитата на потребителите и безопасността на продуктите и Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, както и международното сътрудничество между съответните органи в трети държави и в Съюза. Програмата следва също така да има за цел да гарантира достъпа на всички потребители и търговци до качествено извънсъдебно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове, както и информация за възможностите за правна защита.

(38)  Програмата следва да подпомага националните компетентни органи, включително отговарящите за мониторинга на безопасността на продуктите, които си сътрудничат, по-специално чрез системата на Съюза за бърз обмен на информация за опасни продукти. Тя следва също така да подкрепя прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета58 и Регламент (ЕО) № 765/2008 по отношение на защитата на потребителите и безопасността на продуктите и Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, както и международното сътрудничество между съответните органи в трети държави и в Съюза. Програмата следва също така да има за цел да гарантира достъпа на всички потребители и търговци до качествено извънсъдебно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове, както и информация за процедурите за участие в действия с цел правна защита на най-ниска цена.

__________________

__________________

58 Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

58 Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Мрежата на европейските потребителски центрове помага на потребителите да се ползват от своите потребителски права в Съюза, когато купуват стоки и услуги през граница в рамките на вътрешния пазар и ЕИП, било то онлайн или при пътуване. Обхващащата 30 центъра мрежа, съвместно финансирана от програми на Съюза за потребителите от повече от 10 години, е доказала своята добавена стойност за укрепване на доверието на потребителите и търговците във вътрешния пазар. Тя обработва повече от 100 000 искания на потребители годишно и достига до милиони граждани чрез своите медийни и информационни дейности. Тази мрежа е една от най-високо ценените мрежи в Съюза за оказване на съдействие на гражданите и повечето от нейните центрове разполагат със звена за контакт във връзка със правото относно вътрешния пазар, като например Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета59, а нейната оценка подчертава колко е важно да продължи дейността си. Мрежата също така възнамерява да постигне договорености за реципрочност с подобни органи в трети държави.

(39)  Програмата следва също така да подкрепя мрежа на европейските потребителски центрове, която помага на потребителите да се ползват от своите потребителски права в Съюза, когато купуват стоки и услуги през граница в рамките на вътрешния пазар и ЕИП, било то онлайн или при пътуване. Обхващащата 30 центъра мрежа, съвместно финансирана от програми на Съюза за потребителите от повече от 10 години, е доказала своята добавена стойност за укрепване на доверието на потребителите и търговците във вътрешния пазар. Тя обработва повече от 100 000 искания на потребители годишно и достига до милиони граждани чрез своите медийни и информационни дейности. Тази мрежа е една от най-високо ценените мрежи в Съюза за оказване на съдействие на гражданите и повечето от нейните центрове разполагат със звена за контакт във връзка със правото относно вътрешния пазар, като например Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета59, а нейната оценка подчертава колко е важно да продължи дейността си. Мрежата на европейските потребителски центрове може също така да бъде важен източник на информация за предизвикателствата и проблемите, с които се сблъскват потребителите на местно равнище, които са от значение за изготвянето на политиките на Съюза и за защитата на интересите на потребителите. Поради това програмата следва да предостави възможност за изграждането и засилването на полезни взаимодействия между представителството на потребителите на местно равнище и на равнището на Съюза с цел укрепване на защитата на потребителите. Мрежата също така възнамерява да постигне договорености за реципрочност с подобни органи в трети държави.

__________________

__________________

59 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

59 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

Изменение  43

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Проверката за пригодност на правото за защита на потребителите и маркетинговото право на Съюза, извършена от Комисията през май 2017 г., разкри необходимостта от по-добро прилагане на правилата и улесняване на правната защита, когато потребители са засегнати от нарушения на правото за защита на потребителите. В резултат на това през април 2018 г. Комисията прие „Нов търговски механизъм за потребителите“, за да се гарантира, наред с другото, еднакво третиране на потребителите в рамките на вътрешния пазар във връзка с двойните стандарти за качество, засилване на капацитета на държавите членки за правоприлагане, по-голяма безопасност на продуктите, засилване на международното сътрудничество и нови възможности за правна защита, по-специално чрез представителни действия на квалифицирани организации. Програмата следва да има за цел предоставянето на подкрепа на политиката за защита на потребителите чрез повишаване на осведомеността и натрупване на знания, изграждане на капацитет и обмен на най-добри практики на организациите на потребителите и органите за защита на потребителите, изграждане на мрежи и разработване на данни за пазара, укрепване на базата от данни за функционирането на вътрешния пазар за потребителите, информационни системи и комуникационни инструменти, наред с другото.

(40)  Проверката за пригодност на правото за защита на потребителите и маркетинговото право на Съюза, извършена от Комисията през май 2017 г., разкри необходимостта от по-добро прилагане на правилата и улесняване на правната защита, когато потребители са засегнати от нарушения на правото за защита на потребителите. В резултат на това през април 2018 г. Комисията прие „Нов търговски механизъм за потребителите“, за да се гарантира, наред с другото, еднакво третиране на потребителите в рамките на вътрешния пазар във връзка с трансгранични случаи, например продажбата на несъответстващи на изискванията продукти в сектора на моторните превозни средства, двойните стандарти за качество на продуктите или проблемите на пътници, блокирани на летищата в резултат на анулиране на голям брой полети, засилване на капацитета на държавите членки за правоприлагане, по-голяма безопасност на продуктите, засилване на международното сътрудничество и нови възможности за правна защита, по-специално чрез представителни действия на квалифицирани организации. Програмата следва да има за цел предоставянето на подкрепа на политиката за защита на потребителите чрез повишаване на осведомеността и натрупване на знания, изграждане на капацитет и обмен на най-добри практики на организациите на потребителите и органите за защита на потребителите, изграждане на мрежи и разработване на данни за пазара, укрепване на базата от данни за функционирането на вътрешния пазар за потребителите, информационни системи и комуникационни инструменти, наред с другото.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Гражданите са особено засегнати от функционирането на пазарите за финансови услуги. Те са ключов елемент на вътрешния пазар и се нуждаят от стабилна рамка за регулиране и надзор, която не само да гарантира финансова стабилност и устойчивост на икономиката, но и да осигурява висока степен на защита на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги, включително индивидуални инвеститори, вложители, титуляри на застрахователни полици, членове и бенефициери на пенсионни фондове, индивидуални акционери, заемополучатели и МСП. Важно е да бъдат увеличени техните възможности да участват в изготвянето на политиките за финансовия сектор.

(41)  Гражданите са особено засегнати от функционирането на финансовите пазари и следователно трябва да бъдат допълнително информирани относно съответните права, рискове и ползи. Те са ключов елемент на вътрешния пазар и се нуждаят от стабилна рамка за регулиране и надзор, която не само да гарантира финансова стабилност и устойчивост на икономиката, но и да осигурява висока степен на защита на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги, включително индивидуални инвеститори, вложители, титуляри на застрахователни полици, членове и бенефициери на пенсионни фондове, индивидуални акционери, заемополучатели и МСП. Програмата следва да допринася за засилването на техните възможности да участват в изготвянето на политиките, включително и чрез изготвяне и разпространение на ясна, пълна и лесна за ползване информация относно продуктите, търгувани на финансовите пазари.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Поради това програмата следва да продължи да подпомага конкретни дейности, обхванати от програмата за изграждане на капацитет за периода 2017—2020 г., с която се засилва участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиките на Съюза в съответствие с посоченото в Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета60, с който бяха продължени пилотната програма и подготвителното действие за периода 2012—2017 г. Това е необходимо, за да може изготвящите политиките да разполагат със становищата на заинтересовани страни, различни от тези на специалистите от финансовия сектор, и да се осигури по-добро представителство на интересите на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги. Това би трябвало да доведе до по-добри политики за финансовите услуги, по-специално благодарение на по-доброто разбиране от страна на обществеността на належащите проблеми в регулирането на финансовите пазари и по-висока финансова грамотност.

(42)  Поради това програмата следва да продължи да подпомага конкретни дейности, обхванати от програмата за изграждане на капацитет за периода 2017—2020 г., с която се засилва участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиките на Съюза в съответствие с посоченото в Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета60, с който бяха продължени пилотната програма и подготвителното действие за периода 2012—2017 г. Това е необходимо, за да може изготвящите политиките да разполагат със становищата на заинтересовани страни, различни от тези на специалистите от финансовия сектор, и да се осигури по-добро представителство на интересите на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги. Програмата следва непрекъснато да развива своята методика и най-добри практики относно начините за засилване на ангажираността на потребителите и на крайните ползватели на финансови услуги, за да се установят проблемите, които са от значение за изготвянето на политиките на Съюза, и да се гарантират интересите на потребителите в областта на финансовите услуги. Това би трябвало да подобри политиките за финансовите услуги, по-специално благодарение на по-доброто разбиране от страна на обществеността на належащите проблеми в регулирането на финансовите пазари и по-висока финансова грамотност. Публичните ресурси по програмата следва да се насочат към аспектите, които са от съществено значение за крайните ползватели, и да се избягва всяка форма на пряко или непряко финансово подпомагане на търговски дейности, предлагани от частни финансови оператори.

__________________

__________________

60 Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017—2020 г. (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стp. 17).

60 Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017—2020 г. (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стp. 17).

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  В рамките на пилотен проект, в периода 2012—2013 г., и на подготвително действие, в периода 2014—2016 г., Комисията отпусна безвъзмездни средства на две организации след открита годишна покана за представяне на предложения. Двете организации са Finance Watch, създадена през 2011 г. с безвъзмездни средства от Съюза като международно сдружение с нестопанска цел съгласно белгийското право, и Better Finance, която е продукт на последователна реорганизация и промяна на името от 2009 г. на вече съществуващи европейски федерации и акционери. Програма за изграждане на капацитет, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2017/826, определя същите тези две организации за единствени бенефициери. Поради това е необходимо да продължи съфинансирането на тези организации в контекста на програмата. Това финансиране обаче следва да подлежи на преразглеждане.

(43)  В рамките на пилотен проект, в периода 2012—2013 г., и на подготвително действие, в периода 2014—2016 г., Комисията отпусна безвъзмездни средства на две организации след открита годишна покана за представяне на предложения. Двете организации са Finance Watch, създадена през 2011 г. с безвъзмездни средства от Съюза като международно сдружение с нестопанска цел съгласно белгийското право, и Better Finance, която е продукт на последователна реорганизация и промяна на името от 2009 г. на вече съществуващи европейски федерации и акционери. Програма за изграждане на капацитет, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2017/826, определя същите тези две организации за единствени бенефициери. Поради това е необходимо да продължи съфинансирането на тези организации в контекста на програмата. Това финансиране обаче следва да подлежи на преразглеждане. В това отношение следва да се припомни, че ако срокът на програмата за изграждане на капацитет и съответното финансиране се удължат след 2020 г. и се появят други потенциални бенефициери, поканата за представяне на кандидатури следва да бъде отворена за всички останали организации, които отговарят на критериите и допринасят за постигането на целите на програмата, като това следва да се извърши в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/826.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Необходимо е високо равнище на опазване на здравето по веригата за доставки на храни, за да може вътрешния пазар да работи ефективно. Наличието на безопасна и устойчива верига за доставки на храни е необходимост за обществото и за вътрешния пазар. Трансграничните здравни кризи и свързаните с храни кризи нарушават функционирането на вътрешния пазар чрез ограничаване на движението на хора и стоки и спиране на производството.

(44)  Необходимо е високо равнище на опазване на здравето по веригата за доставки на храни и фуражи, за да се защитават потребителите, както и за да може вътрешният пазар да работи ефективно. Наличието на безопасна и устойчива верига за доставки на селскостопански продукти и храни е необходимост за обществото и за вътрешния пазар. Както показаха неотдавнашни инциденти, като замърсяването на яйца с фипронил през 2017 г. и скандалът с конското месо през 2013 г., трансграничните здравни кризи, например инфлуенца по птиците и африканската чума по свинете, и свързаните с храни кризи нарушават функционирането на вътрешния пазар чрез ограничаване на движението на хора и стоки и спиране на производството. Предотвратяването на трансгранични здравни кризи и на паника във връзка с храни е от първостепенно значение. Поради това програмата следва да подпомага конкретни действия, като например установяване на спешни мерки в случай на кризисни ситуации и непредвидени събития, засягащи здравето на животните и растенията, създаване на механизъм за пряк достъп до резерва за помощ при кризи, за да се реагира по-бързо, ефективно и ефикасно при такива извънредни ситуации.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Общата цел на правото на Съюза в областта на хранителната верига е да съдейства за постигане на високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по цялата хранителна верига, да подпомогне постигането на по-хуманно отношение към животните, да допринесе за високо равнище на защита и информация за потребителите и високо равнище на опазване на околната среда, включително опазването на биологичното разнообразие, едновременно с подобряване на устойчивостта на европейското производство на храни и фуражи, повишаване на стандартите за качество в целия Съюз, засилването на конкурентоспособността на хранителната и фуражната промишленост на Съюза и благоприятстване създаването на работни места.

(45)  Общата цел на правото на Съюза в областта на хранителната верига е да гарантира постигането на високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по цялата хранителна верига, да подпомогне постигането на по-хуманно отношение към животните, да допринесе за високо равнище на защита и информация за потребителите и високо равнище на опазване на околната среда, включително опазването на биологичното разнообразие, едновременно с подобряване на устойчивостта на европейското производство на храни и фуражи, намаляване на разхищението на храни, повишаване на стандартите за качество на продуктите в целия Съюз, засилването на конкурентоспособността на хранителната и фуражната промишленост на Съюза и благоприятстване създаването на работни места.

Изменение  49

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Предвид специфичния характер на действията, отнасящи се до високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, е необходимо в настоящия регламент да бъдат предвидени специални критерии за допустимост по отношение на предоставянето на безвъзмездни средства и използването на обществени поръчки. По-специално, чрез дерогация от Регламент (ЕС, Евратом) на Европейския парламент и на Съвета61 (Финансовия регламент), като изключение от принципа за забрана за отпускане със задна дата, разходите за спешни мерки, поради неотложния им и непредвидим характер, следва да бъдат допустими и да включват също така разходите, извършени в резултат на съмнение за поява на болест или вредител, при условие че тази поява впоследствие бъде потвърдена и съобщена на Комисията. Поемането на съответните бюджетни задължения и плащането на допустимите разходи следва да се правят от Комисията след подписване на правните задължение и след оценяване на заявленията за плащане, представени от държавите членки. Допустими следва да бъдат и разходите за мерки за защита, предприети в случай на директна заплаха за здравния статус на Съюза вследствие на появата или развитието на територията на трета държава, държава членка или отвъдморски страни и територии на някои болести по животните и зоонози, както и разходите за мерки за защита или други подходящи действия, предприети в подкрепа на фитосанитарното състояние в Съюза.

(46)  Предвид специфичния характер на действията, отнасящи се до високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, е необходимо в настоящия регламент да бъдат предвидени специални критерии за допустимост по отношение на предоставянето на безвъзмездни средства и използването на обществени поръчки. По-специално, чрез дерогация от Регламент (ЕС, Евратом) на Европейския парламент и на Съвета61 (Финансовия регламент), като изключение от принципа за забрана за отпускане със задна дата, разходите за спешни мерки, поради неотложния им и непредвидим характер, следва да бъдат допустими и да включват също така разходите, извършени в резултат на съмнение за поява на болест или вредител, при условие че тази поява впоследствие бъде потвърдена и съобщена на Комисията. Поемането на съответните бюджетни задължения и плащането на допустимите разходи следва да се правят от Комисията след подписване на правните задължение и след оценяване на заявленията за плащане, представени от държавите членки. Допустими следва да бъдат и разходите за мерки за защита, предприети в случай на директна заплаха за здравния статус на Съюза вследствие на появата или развитието на територията на трета държава, държава членка или отвъдморски страни и територии на някои болести по животните и зоонози, както и разходите за мерки за защита или други подходящи действия, предприети в подкрепа на фитосанитарното състояние в Съюза.

_________________

_________________

61 [да се добави].

61 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Официалният контрол, извършван от държавите членки, е основен инструмент за верификация и мониторинг на въвеждането, спазването и прилагането на съответните изисквания на Съюза. Ефективността и ефикасността на системите за официален контрол са от жизненоважно значение за поддържане на висока степен на безопасност за хората, животните и растенията по цялата хранителна верига, като същевременно се гарантира висока степен на опазване на околната среда и на хуманно отношение към животните. За такива мерки по контрол следва да се осигури финансова подкрепа от Съюза. По-специално следва да се осигури финансов принос за референтните лаборатории на Съюза, за да им се оказва помощ във връзка с разходите, произтичащи от изпълнението на одобрените от Комисията работни програми. Освен това, тъй като ефективността на официалния контрол зависи и от това органите, осъществяващи контрола, да разполагат с добре обучени служители, добре запознати с правото на Съюза, Съюзът следва да може да участва във финансирането на тяхното обучение и на съответните програми за обмен, организирани от компетентните органи.

(47)  Като се има предвид нарастващата глобализация на хранителната верига, официалният контрол, извършван от държавите членки, е основен инструмент за верификация и мониторинг на въвеждането, спазването и прилагането на съответните изисквания на Съюза, особено що се отнася до продукти, внесени от трети държави. Ефективността и ефикасността на системите за официален контрол са от жизненоважно значение за поддържане на висока степен на безопасност за хората, животните и растенията по цялата хранителна верига, както и на доверието на потребителите, като същевременно се гарантира висока степен на опазване на околната среда и на хуманно отношение към животните. За такива мерки по контрол следва да се осигури финансова подкрепа от Съюза. По-специално следва да се осигури финансов принос за референтните лаборатории на Съюза, за да им се оказва помощ във връзка с разходите, произтичащи от изпълнението на одобрените от Комисията работни програми. Освен това, тъй като ефективността на официалния контрол зависи и от това органите, осъществяващи контрола, да разполагат с добре обучени служители, добре запознати с правото на Съюза, Съюзът следва да може да участва във финансирането на тяхното обучение и на съответните програми за обмен, организирани от компетентните органи.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  Програмата бе представена за предварително разглеждане на Комитета на Европейската статистическа система в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009.

(51)  Програмата бе представена за предварително разглеждане на Комитета на Европейската статистическа система в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 и следва да се прилага, като се гарантира ефективен парламентарен контрол.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  Съюзът и държавите членки са поели ангажимент за изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие. Като допринесат за изпълнението на Програмата до 2030 г., ЕС и държавите членки ще спомогнат за изграждането на по-силна, по-устойчива, приобщаваща, сигурна и благоденстваща Европа. Програмата следва да допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г., включително чрез постигане на баланс между икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие.

(52)  Съюзът и държавите членки са поели ангажимент да постигат резултати, като играят водеща роля в изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие. Като допринесат за изпълнението на Програмата до 2030 г., Съюзът и държавите членки ще спомогнат за изграждането на по-силна, по-устойчива, приобщаваща, сигурна и благоденстваща Европа. Програмата следва да допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г., включително чрез постигане на баланс между икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие, като за тази цел се предвиди ясен и видим ангажимент в Регламента за МФР, и чрез включване на Целите за устойчиво развитие, както беше поискано в резолюциите на Европейския парламент от 14 март и 30 май 2018 г. относно МФР за периода 2021 – 2027 г.

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58)  Действията, изпълнявани в рамките на предходните програми и бюджетни редове, се оказаха адекватни и следва да бъдат запазени. Въведените с програмата нови действия имат за цел по-специално укрепване на доброто функциониране на вътрешния пазар. С цел осигуряване на по-голяма простота и гъвкавост при изпълнението на програмата и по този начин — по-добро осъществяване на нейните цели, действията следва да бъдат определени само посредством цялостни, общи категории. В програмата следва да бъдат включени и списъци на примерни дейности, отнасящи се до специфични цели в областта на конкурентоспособността, или специфични дейности, произтичащи от регулаторни изисквания, като например в областта на стандартизацията, регулирането на хранителната верига и европейската статистика.

(58)  Действията, изпълнявани в рамките на предходните програми и бюджетни редове, се оказаха адекватни и следва да бъдат запазени. Въведените с програмата нови действия имат за цел по-специално укрепване на доброто функциониране на вътрешния пазар. С цел осигуряване на по-голяма простота и гъвкавост при изпълнението на програмата и по този начин — по-добро осъществяване на нейните цели, действията следва да бъдат определени само посредством цялостни, общи категории. В програмата следва да бъдат включени и списъци на примерни дейности, отнасящи се до специфични цели в областта на конкурентоспособността, защитата на потребителите или специфични дейности, произтичащи от регулаторни изисквания, като например в областта на стандартизацията, надзора на пазара, регулирането на хранителната верига и европейската статистика.

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60)  Предвид нарастващата взаимосвързаност на световната икономика програмата следва да продължи да предоставя възможност за включване в определени дейности на външни експерти, например служители на трети държави, представители на международни организации или икономически оператори.

(60)  Предвид нарастващата взаимосвързаност на световната икономика, включително цифровата икономика, програмата следва да продължи да предоставя възможност за включване в определени дейности на външни експерти, например служители на трети държави, представители на международни организации или икономически оператори.

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 64

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(64)  Програмата следва да насърчава полезното взаимодействие, като в същото време избягва дублирането с програми и действия на Съюза в същата област. Действията по настоящата програма следва да допълват действията по програми „Митници“ и „Фискалис“, създадени с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета 67 и Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета,68 които също са насочени към подпомагане и подобряване на функционирането на вътрешния пазар.

(64)  Действията по настоящата програма следва да допълват действията по програми „Митници“ и „Фискалис“, създадени с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета 67 и Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета,68 които също са насочени към подпомагане и подобряване на функционирането на вътрешния пазар.

_________________

_________________

67 COM(2018) 442 final

67 COM(2018) 442 final

68 COM(2018) 443 final

68 COM(2018) 443 final

Обосновка

Заличената част е преместена в съображение 5, където изглежда по-уместна, тъй като съображение 64 засяга по-специално две конкретни програми, а основен принцип в цялата програма следва да бъде премахването на дублиране на финансиране за едни и същи цели.

Изменение    56

Предложение за регламент

Съображение 65

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(65)  Програмата следва да насърчава полезното взаимодействие и взаимното допълване по отношение на подкрепата за МСП и предприемачеството по линия на Европейския фонд за регионално развитие, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета69. Освен това компонентът за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета70, ще гарантира подкрепа посредством дългови и капиталови инструменти за подобряване на достъпа на МСП до финансиране и наличието на финансиране за МСП. С програмата следва също така да се търсят полезни взаимодействия с Космическата програма, създадена с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета71, по отношение на насърчаването на МСП да се ползват от революционни иновации и други решения, разработени в рамките на тази програма.

(65)  Програмата следва да насърчава полезното взаимодействие, взаимното допълване и допълняемостта по отношение на подкрепата за МСП и предприемачеството по линия на Европейския фонд за регионално развитие, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета69. Освен това компонентът за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета70, ще гарантира подкрепа посредством дългови и капиталови инструменти за подобряване на достъпа на МСП до финансиране и наличието на финансиране за МСП и микропредприятията. С програмата следва също така да се търсят полезни взаимодействия с Космическата програма, създадена с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета71, по отношение на насърчаването на МСП да се ползват от революционни иновации и други решения, разработени в рамките на тази програма.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Обосновка

Добавя се позоваване по отношение на допълняемостта и микропредприятията.

Изменение    57

Предложение за регламент

Съображение 67

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(67)  Програмата следва да насърчава полезните взаимодействия и взаимното допълване по отношение на програма „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) ...] на Европейския парламент и на Съвета,73 с която се цели насърчаване на цифровизацията на икономиката на Съюза и публичния сектор.

(67)  Програмата следва да насърчава полезните взаимодействия и взаимното допълване по отношение на програма „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) ...] на Европейския парламент и на Съвета73, с която се цели насърчаване на цифровизацията на икономиката на Съюза и публичния сектор и повишаване на киберсигурността.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final

73 COM(2018) 434 final

Изменение    58

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  Когато е уместно, действията по програмата следва да се използват за преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, без да дублират или изместват частното финансиране, и да имат ясно изразена европейска добавена стойност.

(71)  Действията по програмата следва да имат ясно изразена европейска добавена стойност и да са насочени към преодоляване на неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, без да дублират или изместват частното финансиране.

Изменение    59

Предложение за регламент

Съображение 72

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(72)  На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането на работни програми за изпълнение на действията, допринасящи за постигането на високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета79.

заличава се

__________________

 

79 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    60

Предложение за регламент

Съображение 73

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(73)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на специфичните цели на действията и на конкретни резултати, като се отчитат по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от несъответствие с изискванията. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(73)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на специфичните цели на действията и на конкретни резултати, като се отчитат по-специално добавената стойност на Съюза, разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от несъответствие с изискванията. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

Изменение    61

Предложение за регламент

Съображение 74

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(74)  С цел осигуряване на редовен мониторинг и докладване, от самото начало следва да се въведе подходяща рамка за мониторинг на действията и резултатите от програмата. Подобен вид мониторинг и докладване следва да се основават на показатели, с които се измерва ефектът от действията по програмата спрямо предварително определени основни параметри.

(74)  С цел осигуряване на редовен мониторинг и докладване относно постигнатия напредък и относно ефективността и ефикасността на Програмата, от самото начало следва да се въведе подходяща рамка за мониторинг на действията и резултатите от програмата. Подобен вид мониторинг и докладване следва да се основават на показатели, с които се измерва ефектът от действията по програмата спрямо предварително определени основни параметри.

Изменение    62

Предложение за регламент

Съображение 75

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(75)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество80 е налице необходимост от оценка на настоящата програма на базата на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания следва да включват измерими показатели като основа за оценка на място на въздействието на програмата.

(75)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество80 е налице необходимост от оценка на настоящата програма на базата на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания следва да включват измерими показатели като основа за оценка на място на въздействието на програмата. Комисията следва да изготви междинен доклад за оценка относно постигането на целите на подпомаганите в рамките на Програмата действия, относно резултатите и въздействието, ефикасността на използването на ресурсите и неговата добавена стойност за Съюза, както и окончателен доклад за оценка на въздействието в по-дългосрочен план, резултатите и устойчивостта на действията, както и взаимодействието с други програми.

__________________

__________________

80 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

80 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    63

Предложение за регламент

Съображение 75 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(75а)  За да бъдат допълнени някои несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на приемането на работната програма (работните програми).

Изменение    64

Предложение за регламент

Съображение 76

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(76)  Списъкът на болестите по животните и зоонозите, във връзка с които е допустимо финансиране по линия на спешните мерки и по програмите за ликвидиране, контрол и надзор, следва да се определи въз основа на болестите по животните, посочени в част I, глава 2 от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета81, Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета82 и Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета83.

(76)  Отворен списък на болестите по животните и зоонозите, във връзка с които е допустимо финансиране по линия на спешните мерки и по програмите за ликвидиране, контрол и надзор, следва да се определи въз основа на болестите по животните, посочени в част I, глава 2 от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета81, Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета82 и Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета83.

_________________

_________________

81 Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

81 Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

82 Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1).

82 Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1).

83 Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

83 Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

Изменение    65

Предложение за регламент

Съображение 77

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(77)  С цел да се вземат предвид ситуации, предизвикани от болести по животните, които оказват значително влияние върху животновъдното производство или търговията с животни, развитието на зоонози, които представляват заплаха за хората, или развитието на науката или промените в епидемиологичната обстановка, както и болести по животните, които е вероятно да представляват нова заплаха за Съюза, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на списъка на болестите по животните и зоонозите. С цел да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата за постигането на нейните цели, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на преразглеждането или допълването на показателите за измерване на постигането на специфичните цели, когато това се счита за необходимо, и да допълни настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(77)  С цел да се вземат предвид ситуации, предизвикани от болести по животните, които оказват значително влияние върху животновъдното производство или търговията с животни, развитието на зоонози, които представляват заплаха за хората, или развитието на науката или промените в епидемиологичната обстановка, както и болести по животните, които е вероятно да представляват нова заплаха за Съюза, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на списъка на болестите по животните и зоонозите. С цел да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата за постигането на нейните цели, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на преразглеждането или допълването на показателите за измерване на постигането на специфичните цели, когато това се счита за необходимо, и да допълни настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. Следва също да бъдат проведени консултации и със сдруженията на заинтересованите лица и на потребителите. С цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    66

Предложение за регламент

Съображение 80

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(80)  Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за създаване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС засягат също защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от Съюза.

(80)  Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално Финансовият регламент, с който се определя процедурата за създаване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение и който предвижда проверки на отговорността на финансовите участници, следва да се прилагат за действията по тази Програма, предмет на специфични дерогации, предвидени в настоящия регламент. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС засягат също защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от Съюза.

Изменение    67

Предложение за регламент

Съображение 81

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(81)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета90 урежда обработването на лични данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки. Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета91 урежда обработването на лични данни, извършвано от Комисията в рамките на настоящия регламент и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, а всеки обмен или предаване на информация от страна на Комисията трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

(81)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета90 урежда обработването на лични данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки. Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета91 урежда обработването на лични данни, извършвано от Комисията в рамките на настоящия регламент и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и в Регламент ХХХ [регламент относно неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения], а всеки обмен или предаване на информация от страна на Комисията трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обосновка

Общият регламент относно защитата на данните се отнася само за личните данни и не обхваща адекватно другите видове данни като метаданните, потоците от данни и съхраняваните от приложенията данни= Поради това трябва да се вземе под внимание и съответствието с Регламента за неприкосновеността на електронните съобщения, свързан с обсъжданото понастоящем предложение на Комисията 2017/0003 (COD).

Изменение    68

Предложение за регламент

Съображение 83

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(83)  Програмата също така следва да гарантира по-голяма видимост и последователност на действията на Съюза в областта на вътрешния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително на МСП, и европейската статистика по отношение на европейските граждани, предприятия и администрации.

(83)  Програмата също така следва да гарантира по-голяма видимост и последователност на действията на Съюза в областта на вътрешния пазар, конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, по-специално на микропредприятията и на малките и средните предприятия, и европейската статистика по отношение на европейските граждани, предприятия и администрации.

Изменение    69

Предложение за регламент

Съображение 85

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(85)  Целесъобразно е да се осигури плавен преход без прекъсване между програмите в областите конкурентоспособност на предприятията и МСП, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги, хранителна верига и европейска статистика, създадени с Регламент (ЕС) № 1287/2013, Регламент (ЕС) № 254/2014, Регламент (ЕС) 2017/826, Регламент (ЕС) № 258/2014, Регламент (ЕС) № 652/2014, Регламент (ЕС) № 99/2013 и настоящата програма, по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки и оценката на успехите на предишните програми,

(85)  Целесъобразно е да се осигури плавен преход без прекъсване между програмите в областите конкурентоспособност и устойчивост на предприятията, по-специално на микропредприятията и на малките и средните предприятия, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги, хранителна верига и европейска статистика, създадени с Регламент (ЕС) № 1287/2013, Регламент (ЕС) № 254/2014, Регламент (ЕС) 2017/826, Регламент (ЕС) № 258/2014, Регламент (ЕС) № 652/2014, Регламент (ЕС) № 99/2013 и настоящата програма, по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки и оценката на успехите на предишните програми.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава програма за подобряване на функционирането на вътрешния пазар и конкурентоспособността на предприятията, включително микропредприятията и малките и средните предприятия, и рамка за финансиране на разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика по смисъла на член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 („програмата“).

С настоящия регламент се създава програмата за единния пазар за засилване на вътрешния пазар и подобряване на неговото функциониране в областите на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, по-специално микропредприятията, малките и средните предприятия, стандартизацията, защитата на потребителите, надзора на пазара, веригата за доставки на храни и рамката за финансиране на разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика по смисъла на член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 („програмата“).

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „европейска статистика“ означава статистика, която се разработва, изготвя и разпространява в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009;

(2)  „европейска статистика“ означава статистика, която се разработва, изготвя и разпространява на равнището на Съюза и в държавите членки в съответствие с член 3 на Договора за Европейския съюз и с Регламент (ЕО) № 223/2009;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, съюзното или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член 197, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) .../... от ... г. на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“) субект, който няма правосубектност;

3.  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, съюзното или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член 197, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“) субект, който няма правосубектност;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  „социално предприятие“ означава предприятие, чиято основна цел е да оказва по-скоро социално въздействие, отколкото да реализира печалба за своите собственици или акционери, и което извършва дейност, като предоставя стоки и услуги за пазара и бива управлявано по открит и отговорен начин, като включва работниците и служителите, потребителите и заинтересованите лица;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  „местно публично предприятие“ означава малко местно предприятие за обществени услуги, което отговаря на критериите за МСП и изпълнява важни задачи за местните общности;

Обосновка

Малките публични предприятия са вид предприемаческа дейност със специфични характеристики, които трябва да бъдат взети надлежно предвид в програмата COSME.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  „мрежи от предприятия“ означава обединяването на предприемачи с цел осъществяване на съвместен проект, при който две или повече МСП упражняват съвместно една или повече икономически дейности с цел увеличаване на своята конкурентоспособност на пазара.

Обосновка

Мрежите от предприятия са основни участници на вътрешния пазар.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  подобряване на функционирането на вътрешния пазар и особено защита и увеличаване на възможностите на гражданите, потребителите и предприятията, по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), чрез прилагане на правото на Съюза, улесняване на достъпа до пазара, определяне на стандарти и насърчаване на опазването на здравето на хората, животните и растенията и хуманното отношение към животните, а също така засилване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, както и между компетентните органи на държавите членки и Комисията и децентрализираните агенции на Съюза;

а)  подобряване на функционирането на вътрешния пазар и особено защита и увеличаване на възможностите на гражданите, потребителите и предприятията, по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), чрез прилагане на правната, социалната и екологичната рамка на Съюза; улесняване на достъпа до пазара и достъпа до финансиране, насърчаване на лоялна конкуренция между дружествата и определяне на стандарти, гарантиране на еднакво и високо равнище на защита на потребителите, засилване на надзора на пазара в целия Съюз, подобряване на взаимното признаване и насърчаване на здравето на хората, животните и растенията и хуманното отношение към животните; а също така засилване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, както и между компетентните органи на държавите членки и Комисията и децентрализираните агенции на Съюза;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставяне на висококачествена, съпоставима и надеждна статистика за Европа, която да е в основата на разработването, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза и да помага на изготвящите политиките, предприятията, академичните среди, гражданите и медиите да вземат решения въз основа на подходяща информация и да участват активно в демократичния процес.

б)  разработване, изготвяне и разпространение на висококачествена, съпоставима и надеждна европейска статистика, която да е в основата на разработването, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза, включително търговия и миграция, и да помага на гражданите, на изготвящите политиките и на регулаторните и надзорните органи, предприятията, академичните среди, гражданското общество и медиите да вземат решения въз основа на подходяща информация и да участват активно в демократичния процес.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  подобряване на ефективността на вътрешния пазар, улесняване на предотвратяването и премахването на пречки, подкрепа за разработването, изпълнението и прилагането на правото на Съюза в областите на вътрешния пазар за стоки и услуги, обществените поръчки и надзора на пазара, както и в областите на дружественото право и договорното и извъндоговорното право, борбата срещу изпирането на пари, свободното движение на капитали, финансовите услуги и конкуренцията, включително разработването на механизми за управление;

а)  подобряване на ефективността на вътрешния пазар чрез:

 

i) улесняване на предотвратяването и премахването на пречки и подкрепа за разработването, изпълнението и прилагането на правото на Съюза, в областите на вътрешния пазар за стоки и услуги, и обществените поръчки, както и в областите на дружественото право и договорното и извъндоговорното право, борбата срещу изпирането на пари, свободното движение на капитали, финансовите услуги и конкуренцията, включително разработването на механизми за управление;

 

ii) подпомагане на ефективния надзор на пазара и на безопасността на продуктите в целия Съюз, както и оказване на принос в борбата срещу фалшифицирането на продукти, за да се гарантира, че на пазара на Съюза се предоставят само безопасни и отговарящи на изискванията продукти, които предлагат високо равнище на защита на потребителите, в т.ч. и продуктите, които се продават онлайн, както и за постигане на по-голяма степен на еднородност и капацитет на органите за надзор на пазара в целия Съюз.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подобряване на конкурентоспособността на предприятията със специален акцент върху МСП и постигане на допълняемост чрез осигуряване на мерки за предоставяне на различни форми на подкрепа за МСП, подобряване на достъпа до пазари, включително интернационализацията на МСП, създаване на благоприятна бизнес среда за МСП, подобряване на конкурентоспособността на секторите, модернизация на промишлеността и насърчаване на предприемачеството;

б)  засилване както на конкурентоспособността, така и на устойчивостта на предприятията със специален акцент върху МСП и постигане на допълняемост чрез осигуряване на мерки (целите за МСП), като се обръща специално внимание на техните специфични нужди, чрез

 

i) предоставяне на различни форми на подкрепа за МСП, стимулиране на растежа, насърчаване и създаване на МСП, включително мрежи от предприятия, развитие на управленски умения и стимулиране на предприемането на мерки за разрастване, които ще им позволят по-добър достъп до пазарите и процесите на интернационализация, както и предлагане на пазара на техните продукти и услуги;

 

ii) насърчаване на благоприятна бизнес среда и рамка за МСП, намаляване на административната тежест, увеличаване на конкурентоспособността на секторите, осигуряване на модернизирането на промишлеността, в т.ч. на цифровата трансформация, и предоставяне на принос за устойчива икономика с ефикасно използване на енергията и ресурсите;

 

iii) насърчаване на предприемаческата култура и допринасяне за висококачественото обучение на персонала на МСП;

 

iv) насърчаване на нови бизнес възможности за МСП, с помощта на които да се преодолеят структурните промени чрез предприемането на целенасочени мерки, и на други иновативни начини на действие, като например изкупувания от страна на работниците с цел улесняване на създаването на работни места и непрекъснатост на дейността на териториите, засегнати от тези промени.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  дават възможност за финансиране на европейската стандартизация и участие на заинтересованите страни в създаването на европейски стандарти;

i)  дават възможност за финансиране на органите за европейската стандартизация и участие на всички съответни заинтересовани страни в създаването на европейски стандарти;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  подкрепят развитието на висококачествени международни стандарти за финансово отчитане и одит, улесняват интегрирането им в правото на Съюза и насърчават иновациите и развитието на най-добри практики в областта на корпоративното отчитане;

ii)  подкрепят развитието на висококачествени международни стандарти за финансово отчитане и одит, улесняват интегрирането им в правото на Съюза и/или насърчават иновациите и развитието на най-добри практики в областта на корпоративното отчитане както за малките, така и за големите дружества;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  насърчаване на интересите на потребителите и осигуряване на високо равнище на защита на потребителите и безопасност на продуктите чрез:

г)  насърчаване на интересите на потребителите и осигуряване на единно и високо равнище на защита на потребителите чрез:

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  предоставяне на възможности, подкрепа и информация на потребителите, предприятията и гражданското общество; осигуряване на високо равнище на защита на потребителите, устойчиво потребление и безопасност на продуктите, по-специално чрез подкрепа на компетентните правоприлагащи органи и представителните организации на потребителите и действия за сътрудничество; гарантиране на достъпа на всички потребители до правна защита и предоставяне на подходяща информация за пазарите и потребителите;

i)  предоставяне на възможности, подкрепа и информация на потребителите, предприятията и гражданското общество; осигуряване на високо равнище на защита на потребителите, по-специално за най-уязвимите потребители, за да се повишат справедливостта, прозрачността и доверието в единния пазар; подкрепа на компетентните правоприлагащи органи и представителните организации на потребителите и действия за сътрудничество, като се разглеждат, наред с другото, въпроси, повдигнати от съществуващи и нововъзникващи технологии, включително действия, насочени към подобряване на проследимостта на продуктите по веригата на доставки; стандарти за качество в целия Съюз и разглеждане на въпроса за разликите в качеството на продуктите; повишаване на осведомеността относно правата на потребителите съгласно правото на Съюза и гарантиране, че всички потребители имат достъп до ефективни механизми за защита и предоставяне на подходяща информация за пазарите и потребителите, както и насърчаване на устойчивото потребление чрез предоставяне на повече информация на потребителите относно специфичните характеристики и въздействието върху околната среда на стоките и услугите;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  засилване на участието на потребителите, другите крайни ползватели на финансови услуги и гражданското общество в изготвянето на политиките; насърчаване на по-доброто разбиране на финансовия сектор;

ii)  засилване на участието на потребителите, другите крайни ползватели на финансови услуги и гражданското общество в изготвянето на политиките; насърчаване на по-доброто разбиране на финансовия сектор и на различните категории финансови продукти, търгувани на пазара, и гарантиране на интересите на потребителите в областта на финансовите услуги на дребно;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  допринасяне за високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по цялата хранителна верига и в свързаните области, включително чрез предотвратяване и ликвидиране на болести и вредители, и оказване на подкрепа за по-хуманното отношение към животните, както и за устойчиво производство и потребление на храни;

д)  допринасяне за високо равнище на опазване на здравето и безопасността на хората, животните и растенията по цялата верига за доставка на храни и фуражи и в свързаните области, включително чрез предотвратяване и ликвидиране на болести и вредители, включително чрез спешни мерки в случай на широкомащабни кризисни ситуации и непредвидими събития, засягащи здравето на животните или растенията, както и оказване на подкрепа за подобряване на хуманното отношение към животните и разработване на устойчиво производство и потребление на храни на достъпни цени, както и чрез стимулиране на изследванията, иновациите и обмена на добри практики между заинтересованите лица в тези области;

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  изготвяне и съобщаване на висококачествена статистика за Европа своевременно, безпристрастно и по разходноефективен начин чрез засилени партньорства в рамките на Европейската статистическа система, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и с всички съответни външни страни, като се използват множество източници на данни, усъвършенствани методи за анализ на данни, интелигентни системи и цифрови технологии.

е)  разработване, изготвяне, разпространяване и съобщаване на висококачествена европейска статистика своевременно, безпристрастно и по разходноефективен начин чрез засилени партньорства в рамките на Европейската статистическа система, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и с всички съответни външни страни, като се използват множество източници на данни, усъвършенствани методи за анализ на данни, интелигентни системи и цифрови технологии и като се предоставя национална и когато е възможно – регионална разбивка.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 20212027 г. е 4 088 580 000 евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 6 563 000 000 евро по текущи цени.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  394 590 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка i);

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква -a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аа)  396 200 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii);

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  1 000 000 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б);

а)  3 122 000 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 3, буква б);

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  220 510 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква в);

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  188 000 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква г), подточка i);

б)  198 000 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква г);

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да се използва за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, по-специално във връзка с дейностите за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, както и използване на информационни мрежи, които са насочени към обработка и обмен на информация, и използване и разработване на институционални инструменти от областта на информационните технологии.

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да се използва за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, по-специално във връзка с дейностите за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, както и използване на информационни мрежи, които са насочени към обработка и обмен на информация, и използване и разработване на институционални инструменти от областта на информационните технологии. За да се осигури максимална наличност на Програмата за финансиране на действия, обхванати от целите на Програмата, общите разходи за административна и техническа помощ не надвишават 5% от стойността на финансовия пакет, посочен в параграф 1.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Следва да се въведе специален механизъм за пряк достъп на хранителната верига до резерва на Комисията при кризи при настъпването на извънредни ситуации от големи мащаби, с цел гарантиране на финансиране за мерките, определени в член 3, параграф 2, буква д).

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  създаване на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар, включително предприятията, гражданите и потребителите, гражданското общество и публичните органи, чрез прозрачна информация и кампании за повишаване на осведомеността, обмен на добри практики, обмен и разпространение на експертен опит и познания и организиране на обучения;

а)  създаване на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар, включително предприятията, гражданите, потребителите, гражданското общество и публичните органи, чрез прозрачен обмен на информация и кампании за повишаване на осведомеността, особено що се отнася до приложимите правила на Съюза и правата на потребителите и предприятията, обмен на добри практики, насърчаване на добри практики и новаторски решения, обмен и разпространение на експертен опит и познания и организиране на обучения за насърчаване на цифровата грамотност на гражданите и предприятията;

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  осигуряване на механизми за гражданите, потребителите, крайните ползватели, представителите на гражданското общество и предприятията от Съюза да допринасят за политическите дискусии, политиките и процеса на вземане на решения, по-специално чрез подпомагане на функционирането на представителните организации на национално равнище и на равнището на Съюза;

б)  осигуряване на механизми за гражданите, потребителите, крайните ползватели, представителите на гражданското общество, профсъюзите и предприятията от Съюза, по-специално тези, представляващи МСП, да допринасят за политическите дискусии, политиките и процеса на вземане на решения, по-специално чрез подпомагане на функционирането на представителните организации на национално равнище и на равнището на Съюза;

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  изграждане на капацитет, улесняване и координиране на съвместните действия между държавите членки и между компетентните органи на държавите членки, както и между компетентните органи на държавите членки и Комисията, децентрализираните агенции на Съюза и органите на трети държави;

в)  изграждане на капацитет, улесняване и координиране на съвместните действия между държавите членки и между компетентните органи на държавите членки, както и между компетентните органи на държавите членки и Комисията, децентрализираните агенции на Съюза и органите на трети държави, и по-специално съвместни действия, насочени към засилване на безопасността на продуктите, на прилагането на правилата за защита на потребителите в Съюза и на проследимостта на продуктите;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  оказване на подкрепа за ефективното правоприлагане и модернизиране на правната уредба на Съюза и за бързото ѝ адаптиране към постоянно променящата се среда, включително чрез събиране и анализи на данни; проучвания, оценки и препоръки във връзка с политиките; организиране на демонстрационни дейности и пилотни проекти; комуникационни дейности; разработването на специални ИТ инструменти за гарантиране на прозрачното и ефикасно функциониране на вътрешния пазар.

г)  оказване на подкрепа за ефективното правоприлагане от страна на държавите членки и модернизирането на правната уредба на Съюза и за бързото ѝ адаптиране към постоянно променящата се среда, както и подкрепа за решаването на въпросите, възникнали в резултат на цифровизацията, включително чрез събиране и анализи на данни; проучвания, оценки и препоръки във връзка с политиките; организиране на демонстрационни дейности и пилотни проекти; комуникационни дейности; разработването на специални ИТ инструменти за гарантиране на прозрачното, справедливо и ефикасно функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Следните действия, с които се прилагат специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii), са допустими за финансиране:

 

а) координация и сътрудничество между органите за надзор на пазара и други съответни органи на държавите членки, по-специално посредством мрежата на Съюза за съответствието на продуктите;

 

б) разработване и поддръжка на инструменти на информационните технологии (ИТ) за обмен на информация относно надзора на пазара и контрола по външните граници;

 

в) подкрепа за разработването на съвместни действия и изпитвания в областта на безопасността и съответствието на продуктите, включително във връзка със свързани продукти и продукти, продавани онлайн;

 

г) сътрудничество, обмен на най-добри практики и съвместни проекти между органите за надзор на пазара и съответните органи от трети държави;

 

д) подкрепа на стратегии за надзор на пазара, събиране на знания и разузнавателни данни, способности и съоръжения за изпитвания, партньорски проверки, програми за обучение, техническа помощ и изграждане на капацитет за органите за надзор на пазара;

 

е) оценка на процедурите за одобрение на типа и проверка на съответствието на моторните превозни средства от страна на Комисията.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предоставяне на различни форми на подкрепа за МСП;

заличава се

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  улесняване на достъпа на МСП до пазари, оказване на подкрепа на МСП за справяне с глобалните и обществените предизвикателства и интернационализацията на предприятията, както и укрепване на водещата позиция на промишлеността на Съюза в световните вериги за създаване на стойност, включително мрежата „Enterprise Europe“;

б)  улесняване на достъпа на микропредприятията, МСП и мрежите от предприятия до пазари, включително до пазари извън Съюза, оказване на подкрепа на МСП за справяне с глобалните, екологичните, икономическите и обществените предизвикателства и интернационализацията на предприятията, улесняване на подкрепата им по време на целия им жизнен цикъл, както и укрепване на водещата позиция на предприемачеството и промишлеността на Съюза в световните вериги за създаване на стойност.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  намаляване на пазарните пречки и административната тежест и създаване на благоприятна бизнес среда, за да се даде възможност на МСП да извлекат ползи от вътрешния пазар;

в)  намаляване на пазарните пречки и административната тежест, включително на пречките за учредяване на предприятия и започването на стопанска дейност, и създаване на благоприятна бизнес среда, за да се даде възможност на микропредприятията и МСП да извлекат ползи от вътрешния пазар, в това число и от достъпа до финансиране, както и чрез предоставяне на подходящи насоки, наставнически и професионални напътствия и предоставяне на бизнес услуги на базата на знания;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  улесняване на растежа на предприятията, включително развитието на умения, и промишления преход в производствения сектор и сектора на услугите;

г)  улесняване на развитието и растежа на устойчиви предприятия, повишаване на осведомеността на микропредприятията и МСП по въпросите, свързани със законодателството на Съюза, включително законодателството на Съюза в областта на околната среда и енергетиката, подобряване на развитието на техните умения и квалификации и улесняване на нови устойчиви бизнес модели и ресурсно ефективни вериги за създаване на стойност, които насърчават устойчивия промишлен, технологичен и организационен преход в производствения сектор и сектора на услугите;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подпомагане на конкурентоспособността на предприятията и на цели сектори на икономиката, както и на МСП за внедряване на иновации и сътрудничество по веригата за създаване на стойност чрез стратегическо свързване на екосистеми и клъстери, включително инициативата за съвместни клъстери;

д)  укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията и на цели сектори на икономиката, както и на микропредприятията и на МСП за внедряване на технологични, организационни и социални иновации, повишаване на корпоративната социална отговорност и на сътрудничеството по веригата за създаване на стойност чрез стратегическо свързване на екосистеми и клъстери, включително инициативата за съвместни клъстери;

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  насърчаване на предприемаческата бизнес среда и предприемаческата култура, включително чрез схемата за наставничество на нови предприемачи и подпомагане на новосъздадените предприятия, устойчивостта на предприятията и разширяването на дейността на предприятията.

е)  насърчаване на предприемаческата бизнес среда и предприемаческата култура, разширяване на схемата за наставничество на нови предприемачи и подпомагане на новосъздадените предприятия, устойчивостта на предприятията и разширяването на дейността на предприятията, като се отдава особено внимание на новите потенциални предприемачи (напр. млади предприемачи, жени предприемачи), както и на други специфични целеви групи, например социално уязвими групи или групи в неравностойно положение.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  При изпълнение на специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, буква б), Комисията може, в допълнение към действията, посочени в параграф 3, букви а) – е) от настоящия член, да подкрепя следните специфични действия:

 

а) ускоряване, подпомагане и разширяване на консултантските услуги чрез мрежата Enterprise Europe за предоставяне на интегрирани бизнес услуги в рамките на обслужването на едно гише на МСП от Съюза, които се стремят да проучат възможности на вътрешния пазар и в трети държави, както и за наблюдение с цел да се гарантира, че се осигурява съпоставимо равнище на качество на услугите във всички държави членки;

 

б) подпомагане на създаването на мрежи от предприятия;

 

в) подпомагане и разширяване на програмите за мобилност за нови предприемачи („Еразъм за млади предприемачи“), за да се подобрят способността им за развиване на ноу-хау, умения и нагласи в предприемаческата област, както и технологичният им капацитет и способностите им за управление на предприятие;

 

г) подпомагане на разрастването на МСП чрез значителни проекти за разширяване на стопанската дейност, основаващи се на пазарно ориентирани възможности (инструмент за разрастване на МСП);

 

д) подкрепа за специфични секторни дейности в области, характеризиращи се с висок дял на микропредприятия и МСП и с висок принос за БВП на Съюза, като например сектора на туризма.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Действията, предприети чрез мрежата Enterprise Europe, посочена в буква а) от параграф 3а от настоящия член, могат да включват, наред с другото:

 

а) улесняване на интернационализацията на МСП и идентифициране на търговски партньори на вътрешния пазар, трансгранично бизнес сътрудничество в научноизследователската и развойната дейност и партньорство за трансфер на технологии, знания и иновации;

 

б) предоставяне на информация, насоки и персонализирани консултации относно въпроси, свързани с правото на Съюза, възможностите за финансиране от Съюза, както и относно инициативи на Съюза, които оказват въздействие върху предприятията, включително данъчното облагане, правата на собственост, околната среда, задълженията, свързани с енергетиката, и аспектите, свързани с труда и социалната сигурност;

 

в) улесняване на достъпа на МСП до експертен опит в областта на околната среда, климата и енергийната ефективност;

 

г) подсилване на мрежата с други информационни и консултативни мрежи на Съюза и държавите членки, по-специално EURES, центровете за иновации на Съюза и консултативния център на InvestEu.

 

Услугите, предоставяни чрез мрежата от името на други програми на Съюза, се финансират от тези програми.

 

Комисията дава приоритет на действията в мрежата, за да се подобрят частите или елементите от нея, които не отговарят на минималните стандарти, за да се осигури хомогенна подкрепа за микропредприятията и МСП в целия Съюз.

 

Комисията приема актове за изпълнение, с които определя показатели и минимални стандарти за целите на измерването на въздействието на мрежата спрямо специфичните цели и ефективността на действията за МСП.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за определяне на някои допълнителни форми на подкрепа за МСП, които не са предвидени в настоящия параграф.

 

 

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Следните действия, с които се изпълняват специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, буква г), подточка i), са допустими за финансиране:

 

а) подобряване на осведомеността и на обучението на потребителите относно техните права чрез образование през целия живот относно правилата на ЕС за защита на потребителите, както и осигуряване на възможност на потребителите да бъдат подготвени за новите предизвикателства, породени от технологичното развитие и цифровизацията, включително специфичните потребности на уязвимите потребители;

 

б) осигуряване и улесняване на достъпа на всички потребители и търговци до качествено извънсъдебно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове, както и информация за възможностите за правна защита;

 

в) подкрепа за засилено прилагане на законодателството за защита на потребителите, с особено внимание към трансграничните случаи или случаите с участието на трети страни, ефективна координация и сътрудничество между националните правоприлагащи органи и сътрудничество в областта на правоприлагането с трети държави;

 

г) насърчаване на устойчивото потребление чрез повишаване на осведомеността на потребителите относно трайността и екологичното въздействие на продукта, характеристиките на екопроектирането, популяризиране на правата на потребителите в това отношение и възможността за правна защита в случай на продукти, които бързо се развалят;

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, могат да участват в следните действия:

Комисията може да разреши на правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, да участват в следните действия:

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Субектите, които участват в действията, посочени в букви а) и б), нямат право да получават финансов принос от Съюза освен в случаите, когато това е от съществено значение за програма, по-специално по отношение на конкурентоспособността и достъпа до пазари за предприятията от Съюза или по отношение на закрилата на пребиваващите в Съюза потребители. Това изключение не се прилага за субектите със стопанска цел.

Субектите, които участват в действията, посочени в букви а) и б), нямат право да получават финансов принос от Съюза, особено когато е налице риск от пренос на новаторски технологии, освен в случаите, когато това е от съществено значение за програма, по-специално по отношение на конкурентоспособността и достъпа до пазари за предприятията от Съюза или по отношение на закрилата на пребиваващите в Съюза потребители. Това изключение не се прилага за субектите със стопанска цел.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за действия в областта на надзора на пазара, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а) от настоящия регламент — органите за надзор на пазара на държавите членки, посочени в член 17 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и член 11 от [Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане]97;

а)  за действия в областта на надзора на пазара, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii) от настоящия регламент — органите за надзор на пазара на държавите членки, посочени в член 17 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и член 11 от [Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане]97;97;

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final

97 COM(2017) 795 final

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за действия в областта на акредитацията и надзора на пазара, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а) от настоящия регламент — органа, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, за осъществяване на дейностите, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

б)  за действия в областта на акредитацията, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка i) от настоящия регламент – органа, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, за осъществяване на дейностите, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на първа алинея, буква д) от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за адаптиране на списъка на субектите, на които могат да бъдат отпуснати безвъзмездни средства по програмата, за действия за изпълнение на конкретната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква г), подточка i).

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комитетът за оценка (комитетите за оценка) за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, може да се състои (състоят) изцяло или частично от външни експерти.

Комитетът за оценка (комитетите за оценка) за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, може да се състои (състоят) изцяло или частично от външни експерти. Работата на комитета за оценка (комитетите за оценка) се основава на принципите на прозрачност, равно третиране и недискриминация.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, по отношение на органите за надзор на пазара на държавите членки и на трети държави, които са асоциирани към програмата, и по отношение на изпитвателните съоръжения на Съюза, посочени в член 20 от [Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане], по програмата могат да се финансират до 100 % от допустимите разходи за дадено действие, при условие че не се нарушава принципът на съфинансиране, определен във Финансовия регламент.

1.  За действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii) от настоящия регламент, по отношение на органите за надзор на пазара на държавите членки и на трети държави, които са асоциирани към програмата, и по отношение на изпитвателните съоръжения на Съюза, посочени в член 20 от [Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане], по програмата могат да се финансират до 100% от допустимите разходи за дадено действие, при условие че не се нарушава принципът на съфинансиране, определен във Финансовия регламент.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

може да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условия че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, от който се предоставя подкрепата.

може да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], или Регламент (ЕС) ХХ [за създаване на програмата „Цифрова Европа“], в частност целта за задълбочени цифрови умения, при условие че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, от който се предоставя подкрепата.

Обосновка

Трябва да бъде осигурено координиране с програмата „Цифрова Европа“, за да се предостави цялостна стратегия на ЕС за МСП.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата се изпълнява чрез работната програма (работните програми), посочена(и) в член 110 от Финансовия регламент. В работната програма се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за допълване на настоящия регламент с цел приемане на работната програма (работните програми) в съответствие с член 110 от Финансовия регламент. Работните програми са годишни или многогодишни и по-специално определят целите, които следва да се преследват, очакваните резултати, метода на изпълнение и общата стойност на плана за финансиране. В работните програми се описват подробно и дейностите, които ще бъдат финансирани, посочва се сумата, отделена за всяка дейност, и индикативен график за изпълнение. В работната програма се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посочените в приложение I работни програми за изпълнение на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), се приемат от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за допълване на настоящия регламент чрез приемане на работни програми в съответствие със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), както е посочено в приложение І.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, параграф 2, се съдържат в приложение IV.

1.  Показателите за докладване относно напредъка по отношение на ефективността и ефикасността на програмата по отношение изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, параграф 2, се съдържат в приложение IV.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.

2.  Не по-късно от ... [четири години след започване на изпълнението на програмата] Комисията изготвя междинен доклад за оценка на програмата относно постигането на целите на действията, които са получили подкрепа по програмата, относно резултатите и въздействието, относно ефикасността на използването на ресурсите и относно нейната добавена стойност за Съюза.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

5.  Не по-късно от ... [три години след края на изпълнението на програмата] Комисията изготвя доклад за окончателна оценка относно въздействието на програмата в по-дългосрочен план, относно резултатите и устойчивия характер на действията и относно полезните взаимодействия между различните работни програми.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

6.  Комисията представя докладите за оценка, посочени в параграфи 2 и 5, както и своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и ги оповестява публично. По целесъобразност докладите се придружават от предложения за изменения на програмата.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 9 и 17, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 3б и членове 9, 10, 16 и 17, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 9 и 17, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 3б и членове 9, 10, 16 и 17, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 9 и 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 3б и членове 9, 10, 16 и 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета99. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1.  Комисията се подпомага от комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

__________________

__________________

99 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 031, 1.2.2002 г., стр. 1).

99 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 031, 1.2.2002 г., стр. 1).

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и гарантират прозрачността и видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по начин, който улеснява ползвателите, с цел да повиши осведомеността сред потребителите, гражданите, предприятията, и по-специално МСП, както и публичните администрации относно ресурсите, предоставяни чрез финансовите инструменти по настоящия регламент, както и относно неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията (Евростат) изпълнява информационните и комуникационните дейности, свързани с постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е), и своите действия и резултати, когато се отнасят за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, в съответствие със статистическите принципи, установени в Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.  Комисията (Евростат) изпълнява информационните и комуникационните дейности, свързани с постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е), и своите действия и резултати, когато се отнасят до събирането на данни, разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, в съответствие със статистическите принципи, установени в Регламент (ЕО) № 223/2009.

Изменение    130

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  мерки за ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза, предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета105 или с мерките на Съюза, приети в съответствие с член 28, параграф 1 от същия регламент;

а)  мерки за превенция, ограничаване и/или ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза, предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета105 или с мерките на Съюза, приети в съответствие с член 28, параграф 1 от същия регламент;

_________________

_________________

105 Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).

105 Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира допустимостта на мерките за превенция и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.

Изменение    131

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  мерки за ликвидиране на вредители, невключени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза, които са предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат да бъдат счетени за вредители от значение за Съюза в съответствие с критериите по посочения член или по член 30, параграф 1 от същия регламент;

б)  мерки за превенция, ограничаване и/или ликвидиране на вредители, невключени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза, които са предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат да бъдат счетени за вредители от значение за Съюза в съответствие с критериите по посочения член или по член 30, параграф 1 от същия регламент;

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира допустимостта на мерките за превенция и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.

Изменение    132

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  допълнителни защитни мерки, предприети срещу разпространението на вредител, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 1 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, различни от мерките за ликвидиране, посочени в буква а) от настоящата точка, и мерките за ограничаване, посочени в буква б) от настоящата точка, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на Съюза срещу по-нататъшно разпространение на вредителя.

в)  допълнителни защитни мерки, предприети срещу разпространението на вредител, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 1 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, различни от мерките, посочени в букви а) и б) от настоящата точка, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на Съюза срещу по-нататъшно разпространение на вредителя, като при необходимост се ограничава свободното движение на превозвачите в съседните държави членки.

Изменение    133

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  мерки за ликвидиране на внезапно появили се вредители, дори ако те не се разглеждат като карантинни вредители от значение за Съюза, а като резултат от екстремни климатични явления или изменение на климата в съответната държава членка;

Изменение    134

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.3.4a.  В случай на риск от възникване на епидемии при животните и/или на вредни организми, следва да се засилят значително проверките и наблюдението на цялата територия на Съюза и по външните му граници;

Изменение    135

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.3.4б.  Мерки за наблюдение на появата на известни, както и на понастоящем неизвестни вредители и болести.

Изменение    136

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2,1.  Годишните и многогодишните ветеринарни и фитосанитарни програми за ликвидиране, контрол и надзор на болестите по животните и зоонозите, включени в приложение III, и на вредители по растенията трябва да се изпълняват в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответното право на Съюза.

2,1.  Годишните и многогодишните ветеринарни и фитосанитарни програми за превенция, ликвидиране, контрол и надзор на болестите по животните и зоонозите, включени в приложение III, и на вредители по растенията трябва да се изпълняват в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответното право на Съюза.

Изменение    137

Предложение за регламент

Приложение 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези програми следва да отразяват новите реалности, причинени от изменението на климата, и тяхното разнообразие на европейско равнище; те следва също така да помагат за предотвратяване на намаляването на европейското биологично разнообразие.

Изменение    138

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  мерки за ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза, предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2016/2031 или с мерките на Съюза, приети в съответствие с член 28, параграф 1 от същия регламент;

в)  мерки за превенция, за ограничаване или за ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза, предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2016/2031 или с мерките на Съюза, приети в съответствие с член 28, параграф 1 от същия регламент;

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира допустимостта на мерките за превенция и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.

Изменение    139

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  мерки за ликвидиране на вредители, невключени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза, които са предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат да бъдат счетени за вредители от значение за Съюза в съответствие с критериите по посочения член или по член 30, параграф 1 от същия регламент;

г)  мерки за превенция, ограничаване или ликвидиране на вредители, невключени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза, които са предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат да бъдат счетени за вредители от значение за Съюза в съответствие с критериите по посочения член или по член 30, параграф 1 от същия регламент;

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира допустимостта на мерките за превенция и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.

Изменение    140

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  допълнителни защитни мерки, предприети срещу разпространението на вредител, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 1 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, различни от мерките за ликвидиране, посочени в буква в) от настоящата точка, и мерките за ограничаване, посочени в буква г) от настоящата точка, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на Съюза срещу по-нататъшно разпространение на вредителя;

д)  допълнителни защитни мерки, предприети срещу разпространението на вредител, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 1 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, различни от мерките, посочени в букви в) и г) от настоящата точка, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на Съюза срещу по-нататъшно разпространение на вредителя;

Обосновка

Това е техническо изменение, целящо постигането на съгласуваност на текста с измененията, насочени към гарантиране на допустимостта на мерките за превенция и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.

Изменение    141

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Дейностите в подкрепа на по-хуманното отношение към животните.

3.  Дейностите в подкрепа на по-хуманното отношение към животните, включително мерки за гарантиране на спазването на стандартите за хуманно отношение към животните и възможност за проследяване, включително по време на транспортирането на животни.

Изменение    142

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Дейностите в подкрепа на устойчивото производство и потребление на храни.

7.  Дейностите в подкрепа на агроекологичното производство, устойчивото потребление на храни, което не причинява вреди на околната среда и биологичното разнообразие, и насърчаването на преките продажби и късите вериги на доставки.

Изменение    143

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Базите данни и компютърните информационни системи, които са необходими за ефективното и ефикасно прилагане на законодателството, свързано със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и които са с доказана добавена стойност за Съюза като цяло.

8.  Базите данни и компютърните информационни системи, които са необходими за ефективното и ефикасно прилагане на законодателството, свързано със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и които са с доказана добавена стойност за Съюза като цяло; въвеждането на нови технологии за подобряване на проследяването на продуктите, като например QR кодове върху опаковките на продуктите.

Изменение    144

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Необходимата техническа и научна работа, включително проучвания и координационни дейности, с цел да се осигури правилното прилагане на законодателството в областта, свързана със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и адаптирането му спрямо развитието на науката, технологиите и обществото.

11.  Необходимата техническа и научна работа, включително проучвания и координационни дейности, за да се осигури превенцията на появата на нови и непознати вредители и заболявания, както и с цел да се осигури правилното прилагане на законодателството в областта, свързана със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и адаптирането му спрямо развитието на науката, технологиите и обществото.

Изменение    145

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14.  Подкрепата за инициативи на Съюза и на държавите членки за информиране и повишаване на осведомеността с цел да се гарантира по-добро, отговарящо на изискванията и устойчиво производство и потребление на храни, включително дейностите за предотвратяване на разхищението на храни и измамите с храни, в рамките на прилагането на правилата в областта на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д).

14.  Подкрепата за инициативи на Съюза и на държавите членки за информиране и повишаване на осведомеността с цел да се гарантира по-добро, отговарящо на изискванията и устойчиво производство и потребление на храни, включително дейностите за предотвратяване на разхищението на храни, които допринасят за кръговата икономика, и дейностите за предотвратяване на измамите с храни, в рамките на прилагането на правилата в областта на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д).

Изменение    146

Предложение за регламент

Приложение II – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  по-добро измерване на търговията с услуги, преките чуждестранни инвестиции, световните вериги за създаване на стойност и въздействието на глобализацията върху икономиките на Съюза.

–  по-добро измерване на търговията със стоки и услуги, преките чуждестранни инвестиции, световните вериги за създаване на стойност и въздействието на глобализацията върху икономиките на Съюза.

Изменение    147

Предложение за регламент

Приложение II – тире 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  предоставяне на висококачествена, актуална и надеждна статистика в подкрепа на европейския стълб на социалните права и политиката на Съюза в областта на уменията, включително статистика за пазара на труда, заетостта, образованието и обучението, доходите, условията на живот, бедността, неравенството, социалната закрила, недекларирания труд и сателитните сметки за уменията;

–  предоставяне на висококачествена, актуална и надеждна статистика в подкрепа на европейския стълб на социалните права и политиката на Съюза в областта на уменията, включително, но не само, статистика за пазара на труда, заетостта, образованието и обучението, доходите, условията на живот, бедността, неравенството, социалната закрила, недекларирания труд и сателитните сметки за уменията;

Изменение    148

Предложение за регламент

Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

Списък на болести по животните и зоонози

Списък на болести по животните и зоонози

(1)  африканска чума по конете

Списъкът на болести по животните и зоонози обхваща:

(2)  африканска чума по свинете

а)   списъка на болестите, установен съгласно глава 2 на част I от Регламент 2016/429;

(3)  антракс

б)   салмонела, зоонози и агенти, причиняващи зоонози, обхванати от Регламент (ЕО) № 2160/2003 и от Директива 2003/99/ЕО;

(4)  инфлуенца по птиците (високопатогенна)

в)   трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.

(5)  инфлуенца по птиците (нископатогенна)

 

(6)  кампилобактериоза

 

(7)  класическа чума по свинете

 

(8)  шап

 

(9)  заразна плевропневмония по козите

 

(10)  сап

 

(11)  инфекция с вирус на болестта син език (серотипове 1—24)

 

(12)  инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis

 

(13)  инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест

 

(14)  инфекция с вируса на заразния нодуларен дерматит

 

(15)  инфекция с Mycoplasma mycoides, подвид mycoides SC (заразна плевропневмония по говедата)

 

(16)  инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis)

 

(17)  инфекция с вируса на нюкасълската болест

 

(18)  инфекция с вируса на чумата по дребните преживни животни

 

(19)  инфекция с вируса на бяс

 

(20)  инфекция с вируса на треската от долината Рифт

 

(21)  инфекция с вируси на чумата по говедата

 

(22)  инфекция със серотипове на зоонозна салмонела

 

(23)  инфекция с Echinococcus spp

 

(24)  листериоза

 

(25)  шарка по овцете и шарка по козите

 

(26)  трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

 

(27)  трихинелоза

 

(28)  венецуелски енцефаломиелит по конете

 

(29)  веротоксигенна Е. коли (Ешерихиа коли)

 

Обосновка

Това изменение цели да се вземе предвид преразглеждането на списъка на болестите, изготвен съгласно Регламент 2016/429, който може да бъде актуализиран от Европейската комисия, за да обхване салмонела, зоонози и агенти, причиняващи зоонози.

Изменение    149

Предложение за регламент

Приложение IV – Показатели – Таблица

Текст, предложен от Комисията

 

Цел

Показател

 

 

 

1 — Брой нови жалби и случаи на несъответствие с изискванията в областта на свободното движение на стоки и услуги, както и със законодателството на Съюза в областта на обществените поръчки. 

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква а)

2 — Индекс на рестриктивността на търговията с услуги.

 

3 — Брой посещения на портала „Вашата Европа“.

 

4 — Брой съвместни кампании за надзор на пазара.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква б)

1 — Брой МСП, които получават подкрепа.

 

2 — Брой получаващи подкрепа дружества, сключили бизнес партньорства.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква в)

 

i)

1 — Дял на прилаганите от държавите европейски стандарти като национални стандарти от общия брой действащи европейски стандарти.

ii)

2 — Процент на приетите от Съюза международни стандарти за финансово отчитане и одит.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква г)

 

i)

1 — Индекс на условията за потребителите.

ii)

2 — Брой документи за изразяване на позиция и отговори от бенефициери в рамките на публични консултации в областта на финансовите услуги.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква д)

1 — Брой успешно изпълнени национални ветеринарни и фитосанитарни програми.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква е)

1 — Въздействие на публикуваната в интернет статистика: брой споменавания в мрежата и положителни/отрицателни мнения.

 

 

Изменение

 

Цел

Показател

 

 

 

1 — Законодателство на Съюза в областта на обществените поръчки

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква а), подточка i)

2 — Индекс на рестриктивността на търговията с услуги.

 

3 — Брой посещения на портала „Вашата Европа“.

 

 

 

1 — Брой нови жалби и случаи на несъответствие с изискванията в областта на свободното движение на стоки и услуги и продажбите онлайн.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii)

2 — Брой съвместни кампании за надзор на пазара и безопасност на продуктите.

 

 

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква б)

1 — Брой МСП, които получават подкрепа от програмата и мрежата.

 

2 — Брой получаващи подкрепа дружества, сключили бизнес партньорства.

 

2a — Брой предприемачи, които се възползват от схеми за наставничество и мобилност.

 

2б — Намаляване на времето и разходите за създаване на МСП.

 

2в — Брой създадени мрежи от предприятия в сравнение с изходната стойност.

 

2г — Брой държави членки, които използват тест за МСП.

 

2д — Значително увеличение на броя на държавите членки с практика за обслужване на едно гише при започване на предприемаческа дейност.

 

2е — Увеличение на дела на МСП, извършващи износ, и на дела на МСП, извършващи износ извън Съюза, в сравнение с изходната стойност.

 

2ж — Значително увеличение на броя държави членки, които прилагат предприемачески решения, насочени към потенциалните, младите и новите предприемачи и жените предприемачи, както и към конкретни целеви групи, в сравнение с изходната стойност.

 

2з — Увеличение на дела на гражданите на Съюза, които биха желали да бъдат самостоятелно заети, в сравнение с изходната стойност.

 

2и – Ефективността на МСП по отношение на устойчивостта трябва да се измерва чрез увеличаване на дела на МСП в ЕС, които разработват устойчива синя икономика и екологични продукти1a и услуги, и чрез повишаването на ефективността на ресурсите (което може да включва енергия, материали или вода, рециклиране и др.) в сравнение с изходната стойност.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква в)

 

i)

1 — Дял на прилаганите от държавите европейски стандарти като национални стандарти от общия брой действащи европейски стандарти.

ii)

2 — Процент на приетите от Съюза международни стандарти за финансово отчитане и одит.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква г)

 

i)

1 — Индекс на условията за потребителите.

ii)

2 — Брой документи за изразяване на позиция и отговори от бенефициери в рамките на публични консултации в областта на финансовите услуги.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква д)

1 — Брой успешно изпълнени национални ветеринарни и фитосанитарни програми.

 

2 – Брой успешно овладени извънредни ситуации във връзка с вредители.

 

3 – Брой успешно овладени извънредни ситуации във връзка с болести.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква е)

1 — Въздействие на публикуваната в интернет статистика: брой споменавания в мрежата и положителни/отрицателни мнения.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Единният пазар беше и продължава да бъде крайъгълният камък в основата на европейския проект.

От създаването си преди 25 години насам единният пазар допринесе за постигането на висока степен на интеграция между държавите членки, като създаде осезаеми ползи за предприятията, гражданите и потребителите в редица аспекти, например като осигури по-голям избор и по-ниски цени на един по-конкурентен пазар, възможности за пътуване и работа в целия ЕС, достъп до огромен пазар за предприятията и по-добра защита на потребителите. Въпреки приемането и прилагането на над 3 500 мерки, проектът за единен пазар далеч не е завършен. Редица пречки, като например пропуски в законодателството, административна тежест, неефективно прилагане и слабости при гарантирането на прилагането на правото на ЕС, както и променящите се обстоятелства и нововъзникващите предизвикателства и пречки, продължават да възпрепятстват доизграждането на единния пазар.

Европейският парламент многократно призова за подобряване на управлението и ефективността на единния пазар, а Комисията включи пазарната интеграция сред основните си приоритети.

За следващия период (2021 – 2027 г.) Комисията предлага нова програма за единния пазар, която ще обедини шест програми и редица дейности, прилагани досега поотделно, в една съгласувана рамка. Основната цел е да се изпълняват различни дейности в подкрепа на изграждането на единния пазар в по-широк смисъл и да се гарантира тяхното прилагане, като се засилят полезните взаимодействия и гъвкавостта и се премахне припокриването в съществуващите програми на ЕС.

Като цяло докладчикът приветства новата „Програма за единния пазар“ и споделя мнението на Комисията относно необходимостта от стратегически и интегриран подход за постигането на добре функциониращ вътрешен пазар.

Докладчикът обаче предлага няколко подобрения в следните области:

Финансов пакет

Комисията предлага финансов пакет, който да бъде разпределен между четири различни цели: COSME, потребители, хранителна верига и устойчиво потребление и статистика. Докладчикът счита, че общият финансов пакет не е достатъчен, за да се отговори на всички предизвикателства на единния пазар и по-специално да се осигури адаптацията към бързо променящата се среда на цифрова революция и глобализация.

Докладчикът предлага вместо това да се коригират общият финансов пакет и всички отделни бюджетни редове, след като точните суми бъдат определени в проекта за междинен доклад на Европейския парламент за многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и за собствените ресурси.

Освен това докладчикът предлага да се добави специален бюджетен ред специално във връзка с надзора на пазара, безопасността на продуктите и одобряването на типа, в съответствие с оценката на въздействието на програмата за единния пазар и оценката на въздействието на регламента за спазване и прилагане на законодателството. Също така докладчикът счита, че е важно да се посочат изрично целите, за чието постигането е насочена останалата сума, както и да определи таван за техническа и административна помощ.

Акцент върху надзора на пазара и безопасността на продуктите

По отношение на целите на програмата докладчикът твърдо вярва, че подобряването на функционирането на единния пазар зависи от засилването на дейностите по надзор на пазара и безопасност на продуктите, като се обръща специално внимание на продуктите, продавани онлайн. Докладчикът признава, че ефективният надзор на пазара може да е от съществено значение за защитата на обществените интереси, като например здравословните и безопасни условия на труд, защитата на потребителите, опазването на околната среда и обществената сигурност, както и осигуряването на еднакви условия на конкуренция между стопанските субекти. Поредицата от скандали в последно време, като например „дизелгейт“, показват, че несъответстващите на изискванията продукти продължават да са реалност на пазара на ЕС, което подчертава необходимостта от по-ефективен и координиран надзор на пазара в ЕС. В наскоро одобрения Регламент за одобрението на типа, както и в регламента относно „прилагане на законодателството и съответствие“, по който в момента се водят преговори, е предвидена рамка за насърчаване на по-доброто сътрудничество между органите за надзор на пазара, европейските институции и стопанските субекти. Въз основа на това докладчикът въвежда нова конкретна цел, свързана с надзора на пазара, безопасността на продуктите и одобряването на типа и свързаните с него действия, като определя конкретен бюджетен ред за тези действия.

Потребители

Докладчикът счита, че програмата за единния пазар допринася за създаването на необходимите условия, за да могат гражданите на ЕС да се възползват пълноценно от единния пазар. Поради това докладчикът предлага да се включат препратки към конкретните действия, насочени към засилване на защитата на потребителите, предоставяне на повече права на потребителите и насърчаване на техните интереси, като се обърне специално внимание на новите възможности и предизвикателства, произтичащи от цифровизацията, в съответствие с програма „Потребители“ за периода 2014 – 2020 г.

Развитие на цифровите технологии

В целия текст на Регламента докладчикът добавя позовавания към развитието на цифровите технологии във всички области, засегнати от програмата. Една седемгодишна програма трябва да бъде гъвкава и достатъчно далновидна, за да се адаптира към постоянно променящата се среда, в която новите технологии оказват силно въздействие върху бизнес моделите, като например социалната икономика и икономиката на сътрудничеството, потребителите и икономиката на ЕС като цяло.

Изпълнение, оценка и публичност на програмата

Предложението на Комисията не предоставя достатъчно информация относно начина, по който ще бъде изпълнена новата програма. Приемането на годишни или многогодишни работни програми е от първостепенно значение, тъй като работните програми предвиждат действията, които ще бъдат финансирани, и отпускането на финансови средства, наред с другото.

Що се отнася до оценката, до 2030 г. докладчикът предлага да се направи задължителна окончателна оценка на програмата, като се постави специален акцент върху дългосрочното въздействие на програмата, устойчивостта на действията и постигнатите полезни взаимодействия между отделните работни програми.

По отношение на прозрачността и публичността докладчикът предлага Комисията да осъществява информационни и комуникационни дейности за повишаване на осведомеността сред потребителите, предприятията, и по-специално МСП, както и публичните администрации относно възможностите, които предлага програмата.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (13.12.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8‑0254/2018 – 2018/0231(COD))

Докладчик по становище (*): Ралф Пъкет

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Основната част от законодателството на Съюза е насочена към подкрепа на функционирането на вътрешния пазар. Това се отнася по-специално за конкурентоспособността, стандартизацията, защитата на потребителите, надзора на пазара и регулирането на хранителната верига, но и за правилата относно стопанските, търговските и финансовите операции и насърчаването на лоялната конкуренция за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, които са от основно значение за функционирането на вътрешния пазар.

(3)  Основната част от законодателството на Съюза е насочена към подкрепа на функционирането на вътрешния пазар. Това се отнася по-специално за конкурентоспособността, стандартизацията, защитата на потребителите, надзора на пазара и регулирането на хранителната верига, но и за правилата относно стопанските, търговските и финансовите операции и насърчаването на лоялната конкуренция за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, които са от основно значение за функционирането на вътрешния пазар с цел облагодетелстване на всички граждани на ЕС. Спазването на правилата на Съюза за конкуренцията е не само законово изискване в държавите членки, но и от съществено значение за самото функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Понастоящем съществуват няколко програми за действие на Съюза в областите конкурентоспособност на предприятията, включително МСП, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги и хранителна верига. Някои допълнителни дейности са пряко финансирани по бюджетни редове за вътрешния пазар. Необходимо е да се рационализира и оптимизира взаимодействието между различните дейности и да се осигури по-гъвкава и адаптивна рамка за финансиране на дейности, насочени към постигане на добре функциониращ вътрешен пазар по най-разходоефективен начин. Поради това е необходимо да се създаде нова програма, която да обединява дейностите, финансирани по-рано по тези програми и по други съответни бюджетни редове. Програмата следва да включва и нови инициативи, които имат за цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар.

(5)  Понастоящем съществуват няколко програми за действие на Съюза в областите конкурентоспособност на предприятията, включително МСП, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги и хранителна верига. Някои допълнителни дейности са пряко финансирани по бюджетни редове за вътрешния пазар. Без да се засяга съществуващото равнище на прозрачност и демократичен контрол от страна на съзаконодателите, е необходимо да се рационализира и оптимизира взаимодействието между различните дейности и да се осигури по-гъвкава и адаптивна рамка за финансиране на дейности, насочени към постигане на добре функциониращ вътрешен пазар по най-разходоефективен начин. Поради това е необходимо да се създаде нова програма, която да обединява дейностите, финансирани по-рано по тези програми и по други съответни бюджетни редове. Програмата следва да включва и нови инициативи, които имат за цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар и неговото развитие.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика са предмет на отделна Европейска статистическа програма, създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета47. С цел да се осигури непрекъснатост по отношение на изготвянето и разпространението на европейска статистика новата програма следва също така да включва дейностите, обхванати от Европейската статистическа програма, като осигури рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика. Новата програма следва да установи финансова рамка за европейската статистика за предоставяне на висококачествена, съпоставима и надеждна статистика за Европа с цел подпомагане на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза.

(6)  Разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика са предмет на отделна Европейска статистическа програма, създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета47. С цел да се осигури непрекъснатост по отношение на изготвянето и разпространението на европейска статистика, новата програма следва също така да включва дейностите, обхванати от съществуващата Европейска статистическа програма, като осигури рамка за събирането на данни, както и за разработването, изготвянето, правилното използване, прилагането и разпространението на европейска статистика. Новата програма следва да установи финансова рамка за европейската статистика за предоставяне на висококачествена, съпоставима и надеждна европейска статистика, и в области като търговията и миграцията, с цел подпомагане на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза в съответствие с член 3 от Договора за Европейски съюз.

__________________

__________________

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Програмата следва да подпомага изготвянето, изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, което е в основата на правилното функциониране на вътрешния пазар. Програмата следва да подпомага създаването на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар – предприятията, гражданите, включително потребителите, гражданското общество и публичните органи. За постигането на това програмата следва да има за цел да осигури конкурентоспособността на предприятията, особено на МСП, но и да подпомогне прилагането на законодателството за защита на потребителите и правилата за безопасност и да повиши информираността на предприятията и физическите лица, като им предостави подходящите инструменти, знания и компетентност, за да могат да вземат решения въз основа на подходяща информация, както и да засили тяхното участие в изработването на политиките на Съюза. Освен това програмата следва да има за цел да подобри регулаторното и административното сътрудничество, по-специално чрез обмен на най-добри практики, изграждане на знания и компетентност, включително използване на стратегическите обществени поръчки. Програмата също така следва да бъде насочена към подпомагане на разработването на висококачествени международни стандарти, които да са в основата на изпълнението на законодателството на Съюза. Това включва и определяне на стандарти в областта на финансовото отчитане и одита, като по този начин се допринесе за прозрачността и доброто функциониране на капиталовите пазари на Съюза и да се укрепи защитата на инвеститорите. Програмата следва да подпомага създаването на правила и стандарти и чрез осигуряване на възможно най-широко участие на заинтересованите страни. Сред целите на програмата следва също така да бъде подпомагането на изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, като се гарантира висока степен на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, както и по-хуманното отношение към животните.

(8)  Програмата следва да подпомага изготвянето, изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, което е в основата на правилното функциониране на вътрешния пазар. Програмата следва да подпомага създаването на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички съществуващи и потенциални участници на вътрешния пазар – предприятията, в т.ч. стартиращите предприятия, вложителите и инвеститорите, гражданите, включително потребителите, гражданското общество и публичните органи. За постигането на това програмата следва да има за цел да осигури конкурентоспособността на предприятията, особено на МСП, но и да подпомогне прилагането на законодателството за защита на потребителите и правилата за безопасност и да повиши информираността на предприятията и физическите лица, като им предостави подходящите инструменти, знания и компетентност, за да могат да вземат решения въз основа на подходяща информация, както и да засили тяхното участие в изработването на политиките на Съюза. Освен това програмата следва да има за цел да подобри регулаторното и административното сътрудничество, по-специално чрез обмен на най-добри практики, изграждане на знания и компетентност, включително използване на стратегическите обществени поръчки. Програмата също така следва да бъде насочена към подпомагане на разработването на висококачествени международни стандарти, които да са в основата на изпълнението на законодателството на Съюза. Това включва и определяне на стандарти в областта на финансовото отчитане и одита, като по този начин се допринесе за прозрачността и доброто функциониране на капиталовите пазари на Съюза и да се укрепи защитата на инвеститорите. Програмата следва да подпомага създаването на правила и стандарти и чрез осигуряване на възможно най-широко участие на заинтересованите страни. Сред целите на програмата следва също така да бъде подпомагането на изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, като се гарантира висока степен на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, както и по-хуманното отношение към животните.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Тъй като потребителските пазари не познават граници с развитието на онлайн търговията и туристическите услуги, е важно да се гарантира, че пребиваващите в Съюза потребители могат да се ползват от адекватна защита при вноса на стоки и услуги от икономически оператори, установени в трети държави. Поради това програмата следва да позволи да се подпомогне сътрудничеството със съответните органи, намиращи се в трети държави, които са основни търговски партньори на Съюза, когато това е необходимо.

(14)  Тъй като потребителските пазари не познават граници с развитието на онлайн търговията и туристическите услуги и с развитието на цифровия пазар, е важно да се гарантира, че пребиваващите в Съюза потребители могат да се ползват от адекватна защита при вноса на стоки и услуги от икономически оператори, установени в трети държави. Поради това програмата следва да позволи да се подпомогне сътрудничеството със съответните органи, намиращи се в трети държави, които са основни търговски партньори на Съюза, когато това е необходимо.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се постигнат целите на програмата и да се улесни животът на гражданите и предприятията, е необходимо да бъдат въведени висококачествени, насочени към отделния ползвател обществени услуги. Това означава, че публичните администрации ще трябва да започнат да работят по нови начини, да премахват пречките между различните части на администрацията на своята държава и да се ангажират със съвместното създаване на тези обществени услуги с гражданите и предприятията. Постоянното, непрекъснато увеличаване на трансграничната дейност в рамките на вътрешния пазар изисква също така предоставянето на актуална информация за правата на предприятията и гражданите, но и за административните формалности. Освен това основно значение придобива предоставянето на правни съвети и помощ за решаване на проблеми, които възникват на транснационално равнище. В допълнение е необходимо националните администрации да бъдат свързани по прост и ефективен начин, както и да се оцени начинът, по който вътрешният пазар функционира по места. Поради това програмата следва да подпомага следните съществуващи механизми за управление на вътрешния пазар: портала „Вашата Европа“, който следва да е гръбнакът на бъдещия Единен цифров портал, сайта „Вашата Европа – Съвети“, SOLVIT, Информационната система за вътрешния пазар и информационното табло за вътрешния пазар, за да подобри живота на гражданите и способността на предприятията да търгуват през граница.

(16)  За да се постигнат целите на програмата и да се улесни животът на гражданите и предприятията, е необходимо да бъдат въведени висококачествени, насочени към отделния ползвател обществени услуги. Това означава, че публичните администрации ще трябва да започнат да работят по нови начини, да премахват пречките между различните части на администрацията на своята държава и да се ангажират със съвместното създаване на тези обществени услуги с гражданите и предприятията. Постоянното, непрекъснато увеличаване на трансграничната дейност в рамките на вътрешния пазар изисква също така предоставянето на актуална информация за правата на гражданите и предприятията, но и за административните формалности. Освен това основно значение придобива предоставянето на правни съвети и помощ за решаване на проблеми, които възникват на транснационално равнище. В допълнение е необходимо националните администрации да бъдат свързани по прост и ефективен начин, както и да се оцени начинът, по който вътрешният пазар функционира по места. Поради това програмата следва да подпомага следните съществуващи механизми за управление на вътрешния пазар: портала „Вашата Европа“, който следва да е гръбнакът на бъдещия Единен цифров портал, сайта „Вашата Европа – Съвети“, SOLVIT, Информационната система за вътрешния пазар и информационното табло за вътрешния пазар, за да подобри живота на гражданите и способността на предприятията да търгуват през граница.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Като се има предвид, че вътрешният пазар, както е определен в член 3 от Договора за Европейския съюз, включва система, която гарантира, че няма нарушаване на конкуренцията, програмата следва да подпомага политиката на Съюза в областта на конкуренцията, мрежите и сътрудничеството с националните органи и съдилища, както и достигане до по-широка група от заинтересовани страни посредством комуникация и обясняване на правата, ползите и задълженията, произтичащи от политиката на Съюза в областта на конкуренцията.

(20) Като се има предвид, че Договорът за функционирането на Европейския съюз включва система от правила, която гарантира, че няма нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар, програмата следва да допринася за подпомагане на политиката на Съюза в областта на конкуренцията чрез подобряване и засилване на сътрудничеството с Европейската мрежа по конкуренция и с националните органи и съдилища, включително чрез засилване на международното сътрудничество, както и посредством комуникация и обясняване на правата, ползите и задълженията, произтичащи от политиката на Съюза в областта на конкуренцията. Програмата по-специално следва да помогне на Комисията да подобри своя анализ и своята оценка на процеса на развитие на пазара също така и чрез широко използване на секторни проучвания и систематичен обмен на резултати и най-добри практики в рамките на Европейската мрежа по конкуренция. Това следва да допринася за гарантиране на лоялна конкуренция и еднакви условия на конкуренция – също и на международно равнище, както и за предоставяне на възможност на предприятията, по-специално на МСП, и на потребителите да се възползват от предимствата на единния пазар.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  По-специално програмата трябва да се справи с радикалните последици за конкуренцията и функционирането на вътрешния пазар, които произтичат от продължаващата трансформация на икономиката и бизнес средата, по-специално чрез експоненциалното нарастване и използване на данните предвид все по-честото прибягване до изкуствен интелект и други ИТ инструменти и знания от страна на дружествата и техните съветници. От съществено значение е също така програмата да подпомага работата в мрежа и сътрудничеството с органите и съдилища на държавите членки, като се има предвид, че ненарушената конкуренция и функционирането на вътрешния пазар зависят в много голяма степен от действия на тези субекти. Предвид особената роля на политиката в областта на конкуренция за предотвратяване на неблагоприятните последици за вътрешния пазар, произтичащи от антиконкурентно поведение извън границите на Съюза, програмата следва също така да подкрепя сътрудничеството с органите на трети държави, когато това е целесъобразно. Накрая следва да се отбележи, че е необходимо да се разширят информационните дейности, за да се даде възможност на повече граждани и дружества да извлекат пълните ползи от лоялната конкуренция на вътрешния пазар. Като се има предвид, че някои от инициативите в програмата са нови и че частта на програмата относно конкуренцията е особено засегната от динамичната промяна на условията на вътрешния пазар, по-специално по отношение на изкуствения интелект, технологията на големите информационни масиви, киберсигурността и технологиите за цифрова криминалистика, чиито темпове и мащаб трудно могат да бъдат предвидени, се очаква, че ще е необходима гъвкавост, за да може да се отговори на променящите се потребности по тази част от програмата.

(21)  По-специално програмата трябва да се справи с последиците за конкуренцията и функционирането на вътрешния пазар, които произтичат от продължаващата радикална трансформация на икономиката и бизнес средата и на цифровата икономика, по-специално чрез експоненциалното нарастване и използване на данните предвид все по-честото прибягване до изкуствен интелект и други ИТ инструменти и знания от страна на дружествата и техните съветници. От съществено значение е също така програмата да подпомага работата в мрежа и сътрудничеството с органите и съдилища на държавите членки, като се има предвид, че ненарушената конкуренция и функционирането на вътрешния пазар зависят в много голяма степен от действия на тези субекти. Предвид особената роля на политиката в областта на конкуренция за предотвратяване на неблагоприятните последици за вътрешния пазар, произтичащи от антиконкурентно поведение извън границите на Съюза, програмата следва също така да подкрепя сътрудничеството с органите на трети държави, когато това е целесъобразно. Накрая следва да се отбележи, че е необходимо да се разширят информационните дейности, за да се даде възможност на повече граждани и дружества да извлекат пълните ползи от лоялната конкуренция на вътрешния пазар. Като се има предвид, че някои от инициативите в програмата са нови и че прилагането на правилата в областта на конкуренцията е особено засегнато от динамичната промяна и предизвикателствата по отношение на условията на вътрешния пазар, включително по отношение на изкуствения интелект, алгоритмите, технологията на големите информационни масиви, цифровите монополи, разгръщането на широколентовия достъп, блокирането на географски принцип, използването на патенти като средство за спиране на достъпа до технологии, контролиращите позиции на доставчиците на интернет услуги, търговете за радиочестотен спектър, киберсигурността и технологиите за цифрова криминалистика, чиито темпове и мащаб трудно могат да бъдат предвидени, се очаква, че ще е необходима гъвкавост, за да може да се отговори на променящите се потребности по тази част от програмата. Комисията ще информира редовно Парламента и Съвета за дейностите, финансирани по програмата в областта на политиката на конкуренция.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  За да се преодолеят тези видове неефективност на пазара и да се гарантира, че МСП ще продължат да играят своята роля на основа за конкурентоспособността на икономиката на Съюза, малките и средни предприятия се нуждаят от допълнителна подкрепа посредством дългови и капиталови инструменти, които трябва да бъдат установени по компонента за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета52. Механизмът за гарантиране на заеми, създаден с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета53, е с доказана добавена стойност и се очаква да има благоприятен принос за най-малко 500 000 МСП; негов приемник ще бъде установен по компонента за МСП на фонд InvestEU.

(25)  За да се преодолеят тези видове неефективност на пазара и да се гарантира, че МСП ще продължат да играят своята роля на основа за конкурентоспособността на икономиката на Съюза, малките и средни предприятия се нуждаят от допълнителна подкрепа и посредством дългови и капиталови инструменти, които трябва да бъдат установени по компонента за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета52. Механизмът за гарантиране на заеми, създаден с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета53, е с доказана добавена стойност и се очаква да има благоприятен принос за най-малко 500 000 МСП; негов приемник ще бъде установен по компонента за МСП на фонд InvestEU.

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

53 Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Програмата следва да осигурява ефективна подкрепа за малките и средните предприятия през целия им жизнен цикъл. Тя следва да се основава на уникалните знания и експертния опит, натрупани във връзка с малките и средните предприятия и промишлените сектори, и на дълъг опит в работата с европейски, национални и регионални заинтересовани страни. Тази подкрепа следва да се основава на успешния опит на мрежата „Enterprise Europe“ в качеството ѝ на система за „обслужване на едно гише“ за подобряване на конкурентоспособността на МСП и за развиване на дейността им в рамките на единния пазар и извън него. Планира се мрежата да продължи да предоставя услуги от името на други програми на Съюза, по-специално за програмата „Хоризонт 2020“, като се използват финансовите ресурси на тези програми. Също така схемата за наставничество на нови предприемачи следва да продължи да бъде инструментът, който дава възможност на нови или кандидат предприемачи да придобият стопански опит чрез установяването на връзка с подходящ опитен предприемач от друга държава, като по този начин се даде възможност за укрепване на предприемаческите таланти. Програмата следва да продължава да се стреми да се разраства и да разширява географския си обхват и по този начин да предлага на предприемачите по-широк набор от възможности за установяване на подходящ контакт, допълвайки други инициативи на Съюза, когато е уместно.

(27)  Програмата следва да осигурява ефективна подкрепа за малките и средните предприятия през целия им жизнен цикъл. Тя следва да се основава на уникалните знания и експертния опит, натрупани във връзка с малките и средните предприятия и промишлените сектори, и на дълъг опит в работата с европейски, национални и регионални заинтересовани страни. Тази подкрепа следва да се основава на успешния опит на мрежата „Enterprise Europe“ в качеството ѝ на система за „обслужване на едно гише“ за подобряване на конкурентоспособността и знанията на МСП и за развиване на дейността им в рамките на единния пазар и извън него. Планира се мрежата да продължи да предоставя услуги от името на други програми на Съюза, по-специално за програмата „Хоризонт 2020“, като се използват финансовите ресурси на тези програми. Също така схемата за наставничество на нови предприемачи следва да продължи да бъде инструментът, който дава възможност на нови или кандидат предприемачи да придобият стопански опит чрез установяването на връзка с подходящ опитен предприемач от друга държава, като по този начин се даде възможност за укрепване на предприемаческите таланти. Програмата следва да продължава да се стреми да се разраства и да разширява географския си обхват и по този начин да предлага на предприемачите по-широк набор от възможности за установяване на подходящ контакт, допълвайки други инициативи на Съюза, когато е уместно.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Наличието на добре функционираща обща рамка за финансова отчетност е от съществено значение за вътрешния пазар, за ефективното функциониране на капиталовите пазари и за постигането на интегриран пазар за финансови услуги в контекста на съюза на капиталовите пазари.

(32)  Наличието на добре функционираща обща рамка за финансова отчетност е от съществено значение за вътрешния пазар, за ефективното функциониране на финансовите пазари и за постигането на интегриран пазар за финансови услуги в контекста на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Съюзът допринася за това да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, като им се предоставят възможности и им се отрежда централно място във вътрешния пазар, чрез подпомагане и допълване на политиките на държавите членки, като стремежът е да се създадат условия, гарантиращи на гражданите, когато действат като потребители, възможността да се ползват в пълна степен от предимствата на вътрешния пазар, като така чрез конкретни действия ефективно се обезпечат тяхната безопасност и законните и икономическите им интереси. Съюзът трябва също така да гарантира, че в правото за защита на потребителите и безопасност на продуктите е правилно и еднакво прилагано на място и че предприятията разполагат с еднакви условия за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. Освен това е необходимо потребителите да получат възможности и да бъдат насърчени и подпомогнати при вземането на устойчиви решения, като по този начин се допринесе за устойчива, енергийно и ресурсно ефективна и кръгова икономика.

(36)  Съюзът допринася за това да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, като им се предоставят възможности и им се отрежда централно място във вътрешния пазар, чрез подпомагане и допълване на политиките на държавите членки, като стремежът е да се създадат условия, гарантиращи на гражданите, когато действат като потребители, възможността да се ползват в пълна степен от предимствата на вътрешния пазар, като така чрез конкретни действия ефективно се обезпечат тяхната безопасност и законните и икономическите им интереси. Съюзът трябва също така да гарантира, че в правото за защита на потребителите и безопасност на продуктите е правилно и еднакво прилагано на място и че предприятията разполагат с еднакви условия за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. Освен това е необходимо потребителите да получат възможности и да бъдат насърчени и подпомогнати при вземането на устойчиви решения, като по този начин се допринесе за устойчива, енергийно и ресурсно ефективна и кръгова икономика, която следва целите, определени в Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Гражданите са особено засегнати от функционирането на пазарите за финансови услуги. Те са ключов елемент на вътрешния пазар и се нуждаят от стабилна рамка за регулиране и надзор, която не само да гарантира финансова стабилност и устойчивост на икономиката, но и да осигурява висока степен на защита на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги, включително индивидуални инвеститори, вложители, титуляри на застрахователни полици, членове и бенефициери на пенсионни фондове, индивидуални акционери, заемополучатели и МСП. Важно е да бъдат увеличени техните възможности да участват в изготвянето на политиките за финансовия сектор.

(41)  Гражданите са особено засегнати от функционирането на финансовите пазари и следователно трябва да бъдат допълнително информирани относно съответните права, рискове и ползи. Те са ключов елемент на вътрешния пазар и се нуждаят от стабилна рамка за регулиране и надзор, която не само да гарантира финансова стабилност и устойчивост на икономиката, но и да осигурява висока степен на защита на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги, включително индивидуални инвеститори, вложители, титуляри на застрахователни полици, членове и бенефициери на пенсионни фондове, индивидуални акционери, заемополучатели и МСП. Програмата следва да допринася за увеличаване на техните възможности да участват в изготвянето на политиките и чрез изготвяне и разпространение на ясна, пълна и лесна за ползване информация относно продуктите, търгувани на финансовите пазари.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Поради това програмата следва да продължи да подпомага конкретни дейности, обхванати от програмата за изграждане на капацитет за периода 2017—2020 г., с която се засилва участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиките на Съюза в съответствие с посоченото в Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета60, с който бяха продължени пилотната програма и подготвителното действие за периода 2012—2017 г. Това е необходимо, за да може изготвящите политиките да разполагат със становищата на заинтересовани страни, различни от тези на специалистите от финансовия сектор, и да се осигури по-добро представителство на интересите на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги. Това би трябвало да доведе до по-добри политики за финансовите услуги, по-специално благодарение на по-доброто разбиране от страна на обществеността на належащите проблеми в регулирането на финансовите пазари и по-висока финансова грамотност.

(42)  Поради това програмата следва да продължи да подпомага конкретни дейности, обхванати от програмата за изграждане на капацитет за периода 2017—2020 г., с която се засилва участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиките на Съюза в съответствие с посоченото в Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета60, с който бяха продължени пилотната програма и подготвителното действие за периода 2012—2017 г. Това е необходимо, за да може изготвящите политиките да разполагат със становищата на заинтересовани страни, различни от тези на специалистите от финансовия сектор, и да се осигури по-добро представителство на интересите на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги. Програмата непрекъснато развива своята методология и най-добри практики за това как да се увеличи ангажираността на потребителите и крайните ползватели на финансови услуги, за да се идентифицират проблемите от значение за изготвянето на политиката на Съюза и гарантиране на интересите на потребителите в областта на финансовите услуги. Това би трябвало да подобри политиките за финансовите услуги, по-специално благодарение на по-доброто разбиране от страна на обществеността на належащите проблеми в регулирането на финансовите пазари и по-висока финансова грамотност. Публичните ресурси по настоящата програма следва да се насочат към това, което е важно за крайните ползватели, и да се избягва всяка форма на пряко или непряко финансово подпомагане на търговски дейности, предлагани от частни финансови оператори.

__________________

__________________

60 Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017 – 2020 г. (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стp. 17).

60 Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017 – 2020 г. (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стp. 17).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  В рамките на пилотен проект, в периода 2012 – 2013 г., и на подготвително действие, в периода 2014 – 2016 г., Комисията отпусна безвъзмездни средства на две организации след открита годишна покана за представяне на предложения. Двете организации са Finance Watch, създадена през 2011 г. с безвъзмездни средства от Съюза като международно сдружение с нестопанска цел съгласно белгийското право, и Better Finance, която е продукт на последователна реорганизация и промяна на името от 2009 г. на вече съществуващи европейски федерации и акционери. Програма за изграждане на капацитет, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2017/826, определя същите тези две организации за единствени бенефициери. Поради това е необходимо да продължи съфинансирането на тези организации в контекста на програмата. Това финансиране обаче следва да подлежи на преразглеждане.

(43)  В рамките на пилотен проект, в периода 2012 – 2013 г., и на подготвително действие, в периода 2014 – 2016 г., Комисията отпусна безвъзмездни средства на две организации след открита годишна покана за представяне на предложения. Двете организации са Finance Watch, създадена през 2011 г. с безвъзмездни средства от Съюза като международно сдружение с нестопанска цел съгласно белгийското право, и Better Finance, която е продукт на последователна реорганизация и промяна на името от 2009 г. на вече съществуващи европейски федерации и акционери. Програма за изграждане на капацитет, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2017/826, определя същите тези две организации за единствени бенефициери. Поради това е необходимо да продължи съфинансирането на тези организации в контекста на програмата. Това финансиране обаче следва да подлежи на преразглеждане. В това отношение следва да се припомни, че в случай че програмата за изграждане на капацитет и съответното финансиране се удължат след 2020 г. и се появят други потенциални бенефициери, поканата за представяне на кандидатури следва да бъде отворена за всички останали организации, които отговарят на критериите и допринасят за целите на програмата, и това следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/826.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Висококачествената европейска статистика, разработвана, изготвяна и разпространявана в съответствие с Европейската статистическа програма, е от основно значение за вземането на решения въз основа на факти. Европейската статистика следва да бъде на разположение своевременно и да допринася за изпълнението на политиките на Съюза, както е отразено в Договора за функционирането на Европейския съюз, а именно засиленото и интегрирано икономическо управление, социалното, икономическото и териториалното сближаване, устойчивото развитие, селскостопанската политика, социалното измерение на Европа и глобализацията.

(48)  Висококачествената европейска статистика, изготвяна, обменяна, разпространявана и прилагана последователно на равнището на Съюза и в държавите членки, следва да бъде на разположение своевременно и да допринася за изпълнението на политиките на Съюза, както е отразено в член 3 от Договора за Европейския съюз, а също и в Договора за функционирането на Европейския съюз, а именно засиленото и интегрирано икономическо управление, социалното, икономическото и териториалното сближаване, устойчивото развитие, селскостопанската политика, социалното измерение на Европа и глобализацията.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  Европейската статистика е абсолютно необходима за процеса на вземане на решения на Съюза и за измерване на ефективността и въздействието на инициативите на Съюза. Поради това следва да се осигури непрекъснато предоставяне и разработване на европейска статистика, като се възприеме подход на равнището на Съюза в по-широк контекст от вътрешния пазар, за да се обхванат всички дейности и области на политиката на Съюза, в т.ч. да се предостави възможност на гражданите и предприятията да вземат решения въз основа на подходяща информация.

(49)  Европейската статистика е абсолютно необходима за процеса на вземане на решения на Съюза и за измерване на ефективността и въздействието на редица инициативи на Съюза. Следва да се осигури нейното непрекъснато предоставяне и разработване в по-широк контекст от вътрешния пазар и с национална, а когато е възможно – с регионална разбивка, за да се обхванат всички съществуващи и потенциални дейности и области на политиката, в т.ч. да се предостави възможност на европейските граждани, предприятия и администрации да вземат решения въз основа на подходяща информация.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  Програмата бе представена за предварително разглеждане на Комитета на Европейската статистическа система в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009.

(51)  Програмата бе представена за предварително разглеждане на Комитета на Европейската статистическа система в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 и следва да се прилага, като се гарантира ефективен парламентарен контрол.

 

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60)  Предвид нарастващата взаимосвързаност на световната икономика програмата следва да продължи да предоставя възможност за включване в определени дейности на външни експерти, например служители на трети държави, представители на международни организации или икономически оператори.

(60)  Предвид нарастващата взаимосвързаност на световната икономика, включително цифровата икономика, програмата следва да продължи да предоставя възможност за включване в определени дейности на външни експерти, например служители на трети държави, представители на международни организации или икономически оператори.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  Когато е уместно, действията по програмата следва да се използват за преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, без да дублират или изместват частното финансиране, и да имат ясно изразена европейска добавена стойност.

(71)  Действията по програмата следва да имат ясно изразена европейска добавена стойност и да са насочени към преодоляване на неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, без да дублират или изместват частното финансиране.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 81

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(81)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета90 урежда обработването на лични данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки. Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета91 урежда обработването на лични данни, извършвано от Комисията в рамките на настоящия регламент и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, а всеки обмен или предаване на информация от страна на Комисията трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

(81)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета90 урежда обработването на лични данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки. Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета91 урежда обработването на лични данни, извършвано от Комисията в рамките на настоящия регламент и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи, включително в процеса на разработване и разпространение на статистически данни, при който принципът на статистическата поверителност се признава и чрез Регламент (ЕО) № 223/2009, трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, а всеки обмен или предаване на информация от страна на Комисията трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

_________________

_________________

90 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

90 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

91 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

91 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 83

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(83)  Програмата също така следва да гарантира по-голяма видимост и последователност на действията на Съюза в областта на вътрешния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително на МСП, и европейската статистика по отношение на европейските граждани, предприятия и администрации.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава програма за подобряване на функционирането на вътрешния пазар и конкурентоспособността на предприятията, включително микропредприятията и малките и средните предприятия, и рамка за финансиране на разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика по смисъла на член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 („програмата“).

С настоящия регламент се създава програма за подобряване на функционирането на вътрешния пазар в полза на всички граждани на ЕС и заедно с това за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, включително микропредприятията и малките и средните предприятия и финансовите услуги, и рамка за финансиране на събирането на данни, разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, обхващаща всички области на политика на Съюза в съответствие с член 3 на Договора за Европейския съюз и по смисъла на член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 („програмата“).

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „европейска статистика“ означава статистика, която се разработва, изготвя и разпространява в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009;

(2)  „европейска статистика“ означава статистика, която се разработва, изготвя и разпространява на равнището на Съюза и в държавите членки в съответствие с член 1 на Договора за Европейския съюз и с Регламент (ЕО) № 223/2009;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставяне на висококачествена, съпоставима и надеждна статистика за Европа, която да е в основата на разработването, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза и да помага на изготвящите политиките, предприятията, академичните среди, гражданите и медиите да вземат решения въз основа на подходяща информация и да участват активно в демократичния процес.

б)  разработване, изготвяне и разпространение на висококачествена, съпоставима и надеждна европейска статистика, която да е в основата на разработването, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза, включително търговия и миграция, и да помага на гражданите, на изготвящите политиките и на регулаторните и надзорните органи, предприятията, академичните среди, гражданското общество и медиите да вземат решения въз основа на подходяща информация и да участват активно в демократичния процес.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  подкрепят развитието на висококачествени международни стандарти за финансово отчитане и одит, улесняват интегрирането им в правото на Съюза и насърчават иновациите и развитието на най-добри практики в областта на корпоративното отчитане;

ii)  подкрепят развитието на висококачествени международни стандарти за финансово отчитане и одит, улесняват интегрирането им в правото на Съюза и/или насърчават иновациите и развитието на най-добри практики в областта на корпоративното отчитане както за малките, така и за големите дружества;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  предоставяне на възможности, подкрепа и информация на потребителите, предприятията и гражданското общество; осигуряване на високо равнище на защита на потребителите, устойчиво потребление и безопасност на продуктите, по-специално чрез подкрепа на компетентните правоприлагащи органи и представителните организации на потребителите и действия за сътрудничество; гарантиране на достъпа на всички потребители до правна защита; предоставяне на подходяща информация за пазарите и потребителите;

i)  предоставяне на възможности, подкрепа и информация на потребителите, предприятията и гражданското общество; осигуряване на високо равнище на защита на потребителите, чрез насърчаване на устойчиво потребление и безопасност на продуктите, по-специално чрез подкрепа на компетентните правоприлагащи органи и представителните организации на потребителите и действия за сътрудничество; гарантиране на достъпа на всички потребители до правна защита; предоставяне на подходяща, ясна и лесна за ползване информация за пазарите и за различните категории финансови продукти;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  засилване на участието на потребителите, другите крайни ползватели на финансови услуги и гражданското общество в изготвянето на политиките; насърчаване на по-доброто разбиране на финансовия сектор;

ii)  засилване на участието на потребителите, другите крайни ползватели на финансови услуги и гражданското общество в изготвянето на политиките; насърчаване на по-доброто разбиране на финансовия сектор и на различните категории финансови продукти, търгувани на пазара, и гарантиране на интересите на потребителите в областта на финансовите услуги на дребно;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  изготвяне и съобщаване на висококачествена статистика за Европа своевременно, безпристрастно и по разходноефективен начин чрез засилени партньорства в рамките на Европейската статистическа система, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и с всички съответни външни страни, като се използват множество източници на данни, усъвършенствани методи за анализ на данни, интелигентни системи и цифрови технологии.

е)  разработване, изготвяне, разпространяване и съобщаване на висококачествена европейска статистика своевременно, безпристрастно и по разходноефективен начин чрез засилени партньорства в рамките на Европейската статистическа система, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и с всички съответни външни страни, като се използват множество източници на данни, усъвършенствани методи за анализ на данни, интелигентни системи и цифрови технологии и като се предоставя национална и когато е възможно – регионална разбивка.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 8 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  създаване на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар, включително предприятията, гражданите и потребителите, гражданското общество и публичните органи, чрез прозрачна информация и кампании за повишаване на осведомеността, обмен на добри практики, обмен и разпространение на експертен опит и познания и организиране на обучения;

a)  създаване на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар, включително гражданите и потребителите, предприятията, гражданското общество и публичните органи, чрез прозрачна информация и кампании за повишаване на осведомеността, обмен на добри практики, обмен и разпространение на експертен опит и познания и организиране на обучения;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подкрепа за ефективното прилагане и модернизиране на правната рамка на Съюза и нейното бързо адаптиране към непрекъснато променящата се среда, включително чрез събиране на данни и анализи; проучвания, оценки и препоръки във връзка с политиките; организиране на демонстрационни дейности и пилотни проекти; комуникационни дейности; разработването на специални ИТ инструменти за гарантиране на прозрачното и ефикасно функциониране на вътрешния пазар.

г)  подкрепа за ефективното прилагане и модернизиране на правната рамка на Съюза и нейното бързо адаптиране към непрекъснато променящата се среда, особено в контекста на цифровите технологии, включително чрез събиране и анализи на данни; проучвания, оценки и препоръки във връзка с политиките; организиране на демонстрационни дейности и пилотни проекти; комуникационни дейности; разработването на специални ИТ инструменти за гарантиране на прозрачното и ефикасно функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  улесняване на достъпа на МСП до пазари, оказване на подкрепа на МСП за справяне с глобалните и обществените предизвикателства и интернационализацията на предприятията, както и укрепване на водещата позиция на промишлеността на Съюза в световните вериги за създаване на стойност, включително мрежата „Enterprise Europe“;

б)  улесняване на достъпа на МСП до пазара на ЕС и до световните пазари, оказване на подкрепа на МСП за справяне с глобалните и обществените предизвикателства и интернационализацията на предприятията, както и укрепване на водещата позиция на промишлеността на Съюза в световните вериги за създаване на стойност, включително мрежата „Enterprise Europe“;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  намаляване на пазарните пречки и административната тежест и създаване на благоприятна бизнес среда, за да се даде възможност на МСП да извлекат ползи от вътрешния пазар;

в)  намаляване на пазарните пречки, включително географските пречки, и административната тежест и създаване на благоприятна бизнес среда, за да се даде възможност на МСП от всички региони на ЕС да извлекат еднакво ползи от вътрешния пазар;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  улесняване на растежа на предприятията, включително развитието на умения, и промишления преход в производствения сектор и сектора на услугите;

г)  улесняване на растежа на предприятията в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, включително развитието на умения, цифровия и промишления преход в производствения сектор и сектора на услугите;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Във връзка с разходите в подкрепа на политиката в областта на конкуренцията, и по-специално с дейностите, обхванати от Директивата на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки да бъдат по-ефективни в правоприлагането и да гарантират правилното функциониране на вътрешния пазар, Комисията включва в своя годишен доклад преглед на действията, изпълнени в рамките на настоящата програма, който се представя на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията (Евростат) изпълнява информационните и комуникационните дейности, свързани с постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е), и своите действия и резултати, когато се отнасят за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, в съответствие със статистическите принципи, установени в Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.  Комисията (Евростат) изпълнява информационните и комуникационните дейности, свързани с постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е), и своите действия и резултати, когато се отнасят до събирането на данни, разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, в съответствие със статистическите принципи, установени в Регламент (ЕО) № 223/2009.

Изменение    37

Предложение за регламент

Приложение II – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  по-добро измерване на търговията с услуги, преките чуждестранни инвестиции, световните вериги за създаване на стойност и въздействието на глобализацията върху икономиките на Съюза.

–  по-добро измерване на търговията със стоки и услуги, преките чуждестранни инвестиции, световните вериги за създаване на стойност и въздействието на глобализацията върху икономиките на Съюза.

Изменение    38

Предложение за регламент

Приложение II – тире 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  предоставяне на висококачествена, актуална и надеждна статистика в подкрепа на европейския стълб на социалните права и политиката на Съюза в областта на уменията, включително статистика за пазара на труда, заетостта, образованието и обучението, доходите, условията на живот, бедността, неравенството, социалната закрила, недекларирания труд и сателитните сметки за уменията;

–  предоставяне на висококачествена, актуална и надеждна статистика в подкрепа на европейския стълб на социалните права и политиката на Съюза в областта на уменията, включително, но не само, статистика за пазара на труда, заетостта, образованието и обучението, доходите, условията на живот, бедността, неравенството, социалната закрила, недекларирания труд и сателитните сметки за уменията;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика

Позовавания

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

ECON

14.6.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Ralph Packet

22.11.2018

Заместен докладчик по становище

Sander Loones

Разглеждане в комисия

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (10.12.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8‑0254/2018 – 2018/0231(COD))

Докладчик по становище (*):Лукас Мандл

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Във връзка с програмата за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. на 7 юни 2018 г. Комисията публикува предложение за програмата за единния пазар. Предложената програма обединява дейности, финансирани по пет предходни програми, включително действия, свързани с хранителната верига. Комисията предлага бюджет от 4 милиарда евро (за 2021 – 2027 г.) за програмата за единния пазар, от които 41% ще бъдат заделени за действия, свързани с хранителната верига, с цел „допринасяне за високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по цялата хранителна верига и в свързаните области, включително чрез предотвратяване и ликвидиране на болести и вредители, и оказване на подкрепа за по-хуманно отношение към животните, както и за устойчиво производство и потребление на храни“;

Нашите хранителни навици са не само ежедневна необходимост за поддържане на живота ни, но те са и част от европейската ни идентичност, от нашата култура и от разбирането ни за връзката между човека, животните и природата, а също така, разбира се, те са от основно значение за нашето здраве и цялостното ни благосъстояние.

Докладчикът счита, че е изключително важно да се укрепи конкурентоспособността на европейските предприятия, като същевременно се осигурят действително еднакви условия на конкуренция и отворен и конкурентен вътрешен пазар. МСП са двигателят на европейската икономика, като осигуряват две трети от работните места, представляват 99% от всички предприятия в Европа и допринасят значително за създаването на нови работни места с регионално и местно измерение.

В рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г. бяха заделени общо 1 680 000 000 EUR за разходи за действия във връзка с хранителната верига, докато за периода 2014 – 2020 г. максималният размер на тези разходи по програмата за хранителната верига беше определен в Регламент (ЕС) № 652/2014 на 1 891 936 000 EUR. Следователно сумата, предложена за периода 2021 – 2027 г. представлява намаление на бюджета с 11%.

Програмата за хранителната верига обхваща както ветеринарни (животни), така и фитосанитарни (растения) мерки и се прилага чрез годишни или многогодишни програми, предварително одобрени от Комисията, както и посредством предприемането на спешни мерки в случай на кризисни ситуации и непредвидими събития, засягащи здравословното състояние на животните или растенията.

С този пакет от мерки се гарантира наличието в ЕС на надеждна правна уредба и рамка за контрол с цел насърчаване на високо равнище на безопасност по цялата хранителна верига, като по този начин се създават условия за стабилен вътрешен пазар, който осигурява свободното движение на храни, животни и растения.

Докладчикът подчертава, че е необходимо потребителите да разполагат с възможности и да бъдат насърчавани и подпомагани при вземането на устойчиви решения, за да допринасят за устойчива, енергийно и ресурсно ефективна кръгова икономика.

Докладчикът признава успеха на настоящата програма за финансиране за предотвратяване на сериозна криза, но би желал да подчертае, че не трябва да се прикрива уязвимостта на системата, тъй като съществува тенденцията на територията на ЕС болестите по животните и вредителите по растенията да се появяват циклично и да се повтарят. Необходимо е допълнително да се разгледа необходимостта от установяване на пряк механизъм за реагиране на мащабни извънредни ситуации, засягащи храните, животните и растенията.

Като цяло наскоро проведената междинна оценка показа, че Регламент (ЕС) № 652/2014 функционира добре в рамките на съответната политика. Доказано е, че всички дейности, които получават финансова подкрепа от ЕС в тази област, служат на целите на програмата за хранителната верига, както и на общите приоритети на Комисията, които включват ефективното функциониране на вътрешния пазар и подкрепата за търговията със страни, които не са членки на ЕС.

Докладчикът счита, че програмата предоставя ефективна подкрепа на МСП през целия им жизнен цикъл и допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации, включително чрез балансиране на икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие.

С оглед на следващата МФР се очаква и занапред мерките по отношение на здравето на животните да представляват най-големия дял от бюджета за хранителната верига. Значението на фитосанитарните мерки нараства все повече вследствие на засилването на глобализацията и на търговията, съпътствано от нови заплахи за здравето на растенията. Дейностите, свързани с официалния контрол, следва също да продължат да бъдат в подкрепа на държавите членки, тъй като те са важен инструмент за проверка и мониторинг на изпълнението, спазването и прилагането на съответните разпоредби на Съюза. Ето защо финансирането на тези дейности следва да бъде приоритет за Съюза.

Докладчикът счита, че едно от най-големите предизвикателства за следващия програмен период представлява нарастващата сложност на веригите за доставка на храни, тъй като глобализацията на търговията предлага повече възможности, но и по-големи рискове, което се дължи на разпространяващите се в световен мащаб носители на зарази и болести. В този контекст трябва да се постави по-голям акцент върху превенцията, особено що се отнася до трансграничните екзотични заболявания от съседни трети държави.

Резултатите от програмата за хранителната верига след 2020 г. ще бъдат наблюдавани чрез подробен набор от показатели, насочени както към дейностите (показатели за изпълнение), така и към резултатите (показатели за резултатите), допълвани от редица икономически показатели за оценка на ефективността на съответните мерки по отношение на разходите (показатели за разходоефективност), прилагани в рамките на различните обхванати области на политиката.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Основната част от законодателството на Съюза е насочена към подкрепа на функционирането на вътрешния пазар. Това се отнася по-специално за конкурентоспособността, стандартизацията, защитата на потребителите, надзора на пазара и регулирането на хранителната верига, но и за правилата относно стопанските, търговските и финансовите операции и насърчаването на лоялната конкуренция за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, които са от основно значение за функционирането на вътрешния пазар

(3)  Основната част от законодателството на Съюза е насочена към подкрепа на функционирането на вътрешния пазар. Това се отнася по-специално за конкурентоспособността, стандартизацията, защитата на потребителите, опазването на околната среда, защитата на хуманното отношение към животните, надзора на пазара, регулирането на хранителната верига и икономическата устойчивост, но и за правилата относно стопанските, търговските и финансовите операции и насърчаването на лоялната конкуренция за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, които са от основно значение за функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Понастоящем съществуват няколко програми за действие на Съюза в областите конкурентоспособност на предприятията, включително МСП, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги и хранителна верига. Някои допълнителни дейности са пряко финансирани по бюджетни редове за вътрешния пазар. Необходимо е да се рационализира и оптимизира взаимодействието между различните дейности и да се осигури по-гъвкава и адаптивна рамка за финансиране на дейности, насочени към постигане на добре функциониращ вътрешен пазар по най-разходоефективен начин. Поради това е необходимо да се създаде нова програма, която да обединява дейностите, финансирани по-рано по тези програми и по други съответни бюджетни редове. Програмата следва да включва и нови инициативи, които имат за цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар

(5)  Понастоящем съществуват няколко програми за действие на Съюза в областите конкурентоспособност на предприятията, включително МСП, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги и хранителна верига. Някои допълнителни дейности са пряко финансирани по бюджетни редове за вътрешния пазар. Необходимо е да се рационализира и оптимизира взаимодействието между различните дейности и да се осигури по-гъвкава и адаптивна рамка за финансиране на дейности, насочени към постигане на добре функциониращ вътрешен пазар по най-разходоефективен начин, като се защитава общественият интерес, без да се нанасят щети на околната среда, и като не се правят опити да се нарушават правилата на Съюза в областта на разхищението на храни и измамите с храни, хуманното отношение към животните, официалния контрол и борбата със заболяванията при човека и животните. Поради това е необходимо да се създаде нова програма, която да обединява дейностите, финансирани по-рано по тези програми и по други съответни бюджетни редове. Програмата следва да включва и нови инициативи, които имат за цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар и да повиши равнищата на защита на човешкото здраве и на здравето на животните, на достойнството на животните като същества с усещания и на околната среда.

 

 

 

 

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика са предмет на отделна Европейска статистическа програма, създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета47. С цел да се осигури непрекъснатост по отношение на изготвянето и разпространението на европейска статистика новата програма следва също така да включва дейностите, обхванати от Европейската статистическа програма, като осигури рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика. Новата програма следва да установи финансова рамка за европейската статистика за предоставяне на висококачествена, съпоставима и надеждна статистика за Европа с цел подпомагане на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза.

(6)  Разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика са предмет на отделна Европейска статистическа програма, създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета47. За процеса на мониторинг на многогодишната финансова рамка (МФР) от основно значение е разработването на европейска статистика. С цел да се осигури непрекъснатост по отношение на изготвянето и разпространението на европейска статистика новата програма следва също така да включва дейностите, обхванати от Европейската статистическа програма, като осигури рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика. Новата програма следва да установи финансова рамка за европейската статистика за предоставяне на висококачествена, съпоставима и надеждна статистика за Европа с цел подпомагане на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза. Въпреки това е изключително важно разработването на европейска статистика да не доведе до непропорционално увеличаване на административната тежест нито за предприятията, нито за публичните субекти.

__________________

__________________

47   Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

47   Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Пускането на пазара на продукти, които не са в съответствие с правото на Съюза, поставя тези, които спазват правилата, в неизгодна позиция и могат да застрашат потребителите. Много предприемачи не се съобразяват с правилата — било защото не ги познават, било умишлено, за да спечелят конкурентно предимство. Органите за надзор на пазара често не разполагат с достатъчно финансови средства и са ограничени от националните граници, докато предприемачите търгуват на европейско или дори на глобално равнище. Що се отнася по-специално до електронната търговия, органите за надзор на пазара срещат големи трудности при проследяването на несъответстващи на изискванията стоки, внесени от трети държави и при откриването на отговорния субект в тяхната юрисдикция. Поради това програмата следва да цели да повиши съответствието на продуктите с изискванията, като предостави подходящи стимули за предприемачите, засили проверките на съответствието и поощри трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи. Програмата също така следва да допринесе за консолидиране на съществуващата рамка за дейности по надзор на пазара, да насърчи съвместните действия на органите за надзор на пазара от различни държави членки, да подобри обмена на информация и да насърчи сближаването и по-тясното интегриране на дейностите по надзор на пазара.

(12)  Пускането на пазара на продукти, които не са в съответствие с правото на Съюза, поставя тези, които спазват правилата, в неизгодна позиция и могат да застрашат потребителите и да нанесат вреди на околната среда. Много предприемачи не се съобразяват с правилата — било защото не ги познават, било умишлено, за да спечелят конкурентно предимство. Органите за надзор на пазара често не разполагат с достатъчно финансови средства и са ограничени от националните граници, докато предприемачите търгуват на европейско или дори на глобално равнище. Що се отнася по-специално до електронната търговия, органите за надзор на пазара срещат големи трудности при проследяването на несъответстващи на изискванията стоки, внесени от трети държави и при откриването на отговорния субект в тяхната юрисдикция. Поради това програмата следва да цели да повиши съответствието на продуктите с изискванията, като предостави подходящи стимули за предприемачите, засили проверките на съответствието и поощри трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи в рамките на Съюза и с трети държави. Програмата също така следва да допринесе за консолидиране на съществуващата рамка за дейности по надзор на пазара, да насърчи съвместните действия на органите за надзор на пазара от различни държави членки, да подобри обмена на информация и да насърчи сближаването и по-тясното интегриране на дейностите по надзор на пазара.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се постигнат целите на програмата и да се улесни животът на гражданите и предприятията, е необходимо да бъдат въведени висококачествени, насочени към отделния ползвател обществени услуги. Това означава, че публичните администрации ще трябва да започнат да работят по нови начини, да премахват пречките между различните части на администрацията на своята държава и да се ангажират със съвместното създаване на тези обществени услуги с гражданите и предприятията. Постоянното, непрекъснато увеличаване на трансграничната дейност в рамките на вътрешния пазар изисква също така предоставянето на актуална информация за правата на предприятията и гражданите, но и за административните формалности. Освен това основно значение придобива предоставянето на правни съвети и помощ за решаване на проблеми, които възникват на транснационално равнище. В допълнение е необходимо националните администрации да бъдат свързани по прост и ефективен начин, както и да се оцени начинът, по който вътрешният пазар функционира по места. Поради това програмата следва да подпомага следните съществуващи механизми за управление на вътрешния пазар: портала „Вашата Европа“, който следва да е гръбнакът на бъдещия Единен цифров портал, сайта „Вашата Европа — Съвети“, SOLVIT, Информационната система за вътрешния пазар и информационното табло за вътрешния пазар, за да подобри живота на гражданите и способността на предприятията да търгуват през граница

(16)  За да се постигнат целите на програмата и да се улесни животът на гражданите и предприятията, е необходимо да бъдат въведени висококачествени, насочени към отделния ползвател обществени услуги. Това означава, че публичните администрации ще трябва да започнат да работят по нови начини, да засилят сътрудничеството между различните части на администрацията на своята държава и да се ангажират със съвместното създаване на тези обществени услуги с гражданите и предприятията. Постоянното, непрекъснато увеличаване на трансграничната дейност в рамките на вътрешния пазар изисква също така предоставянето на актуална информация за правата на предприятията и гражданите, но и за административните формалности. Освен това основно значение придобива предоставянето на правни съвети и помощ за решаване на проблеми, които възникват на транснационално равнище. В допълнение е необходимо националните администрации да бъдат свързани по прост и ефективен начин, както и да се оцени начинът, по който вътрешният пазар функционира по места. Поради това, за да подобри ежедневния живот на гражданите и способността на предприятията да търгуват през граница, програмата следва да подпомага следните съществуващи механизми за управление на вътрешния пазар:

 

* портала „Вашата Европа“, който следва да е гръбнакът на бъдещия Единен цифров портал;

 

* сайта „Вашата Европа – Съвети;

 

* SOLVIT;

 

* информационната система за вътрешния пазар;

 

* информационното табло за единния пазар.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Осъществяването и развитието на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, включително финансирането за устойчиво развитие, силно зависят от основаните на данни мерки на политиката, предприети от Съюза. За да се постигне тази цел, Комисията следва да има активна роля в постоянния мониторинг на финансовите пазари и финансовата стабилност, оценяването на прилагането на законодателството на ЕС от държавите членки, като преценява дали съществуващото законодателство е пригодно за целта и установява възможни области на действие, когато се появят нови рискове, при непрекъснато участие на заинтересованите страни на всички етапи от изготвянето на политиките. Тези дейности се основават на изготвянето на анализи, проучвания, учебни материали, изследвания, оценки на съответствието, други оценки и статистически данни и се поддържат от информационни системи и комуникационни инструменти.

(19)  Осъществяването и развитието на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, включително финансирането за устойчиво развитие, силно зависят от основаните на данни мерки на политиката, предприети от Съюза. За да се постигне тази цел, Комисията следва да има активна роля в постоянния мониторинг на финансовите пазари и финансовата стабилност, оценяването на прилагането на законодателството на ЕС от държавите членки, като преценява дали съществуващото законодателство е пригодно за целта и установява възможни области на действие, когато се появят нови рискове, при непрекъснато участие на заинтересованите страни, групи от граждани, неправителствени организации и обществото като цяло на всички етапи от изготвянето на политиките. Тези дейности се основават на изготвянето на анализи, проучвания, учебни материали, изследвания, оценки на съответствието, други оценки и статистически данни и се поддържат от информационни системи и комуникационни инструменти.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета55 Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Съвета по международни счетоводни стандарти, и свързаните с тях тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО трябва да бъдат включени в правото на Съюза, за да бъдат използвани от дружествата, чиито ценни книжа са регистрирани на регулиран пазар в Съюза, единствено ако МСФО отговарят на критериите, посочени в същия регламент, включително изискването отчетите да дават „вярна и точна представа“, както е предвидено в член 4, параграф 3 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56 и да допринасят за европейския обществен интерес. Такива международни счетоводни стандарти следва да бъдат разработени в рамките на прозрачен процес, отличаващ се с демократична отчетност. Следователно МСФО играят важна роля при функционирането на вътрешния пазар, поради което Съюзът е пряко заинтересован да гарантира, че процесът, чрез който се разработват и одобряват МСФО, води до установяването на стандарти, съответстващи на изискванията на правната уредба на вътрешния пазар. Поради това е от съществено значение да се установят подходящи механизми за финансиране на Фондацията за МСФО.

(33)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета55 Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Съвета по международни счетоводни стандарти, и свързаните с тях тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО трябва да бъдат включени в правото на Съюза, за да бъдат използвани от дружествата, чиито ценни книжа са регистрирани на регулиран пазар в Съюза, единствено ако МСФО отговарят на критериите, посочени в същия регламент, включително изискването отчетите да дават „вярна и точна представа“, както е предвидено в член 4, параграф 3 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56 и да допринасят за европейския обществен интерес. В този контекст е важно да се отбележи, че в случаите, в които съществува противоречие между даден счетоводен „стандарт“ и закона, законът винаги има предимство пред стандарта. Такива международни счетоводни стандарти следва да бъдат разработени в рамките на прозрачен процес, отличаващ се с демократична отчетност. Следователно МСФО играят важна роля при функционирането на вътрешния пазар, поради което Съюзът е пряко заинтересован да гарантира, че процесът, чрез който се разработват и одобряват МСФО, води до установяването на стандарти, съответстващи на изискванията на правната уредба на вътрешния пазар. Поради това е от съществено значение да се установят подходящи механизми за финансиране на Фондацията за МСФО.

_________________

_________________

55 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

55 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

56 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

56 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Проверката за пригодност на правото за защита на потребителите и маркетинговото право на Съюза, извършена от Комисията през май 2017 г., разкри необходимостта от по-добро прилагане на правилата и улесняване на правната защита, когато потребители са засегнати от нарушения на правото за защита на потребителите. В резултат на това през април 2018 г. Комисията прие „Нов търговски механизъм за потребителите“, за да се гарантира, наред с другото, еднакво третиране на потребителите в рамките на вътрешния пазар във връзка с двойните стандарти за качество, засилване на капацитета на държавите членки за правоприлагане, по-голяма безопасност на продуктите, засилване на международното сътрудничество и нови възможности за правна защита, по-специално чрез представителни действия на квалифицирани организации. Програмата следва да има за цел предоставянето на подкрепа на политиката за защита на потребителите чрез повишаване на осведомеността и натрупване на знания, изграждане на капацитет и обмен на най-добри практики на организациите на потребителите и органите за защита на потребителите, изграждане на мрежи и разработване на данни за пазара, укрепване на базата от данни за функционирането на вътрешния пазар за потребителите, информационни системи и комуникационни инструменти, наред с другото.

(40)  Проверката за пригодност на правото за защита на потребителите и маркетинговото право на Съюза, извършена от Комисията през май 2017 г., разкри необходимостта от по-добро прилагане на правилата и улесняване на правната защита, когато потребители са засегнати от нарушения на правото за защита на потребителите. Комисията прие „Нов търговски механизъм за потребителите“, за да се гарантира, наред с другото, еднакво третиране на потребителите в рамките на вътрешния пазар във връзка с двойните стандарти за качество сред държавите членки, засилване на капацитета на държавите членки за правоприлагане, по-голяма безопасност на продуктите, засилване на международното сътрудничество и нови възможности за правна защита, по-специално чрез представителни действия на квалифицирани организации. Програмата следва да има за цел предоставянето на подкрепа на политиката за защита на потребителите чрез повишаване на осведомеността и натрупване на знания, изграждане на капацитет и обмен на най-добри практики на организациите на потребителите и органите за защита на потребителите, изграждане на мрежи и разработване на данни за пазара, укрепване на базата от данни за функционирането на вътрешния пазар за потребителите, информационни системи и комуникационни инструменти, наред с другото.

 

 

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Необходимо е високо равнище на опазване на здравето по веригата за доставки на храни, за да може вътрешният пазар да работи ефективно. Наличието на безопасна и устойчива верига за доставки на храни е необходимост за обществото и за вътрешния пазар. Трансграничните здравни кризи и свързаните с храни кризи нарушават функционирането на вътрешния пазар чрез ограничаване на движението на хора и стоки и спиране на производството.

(44)  Необходимо е високо равнище на опазване на здравето по веригата за доставки на храни, за да се защитават потребителите и околната среда, както и за да може вътрешният пазар да работи ефективно. Наличието на безопасна и устойчива верига за доставки на храни е необходимост за обществото и за вътрешния пазар. Както показаха неотдавнашни инциденти, като замърсяването на яйца с фипронил през 2017 г. и скандалът с конското месо през 2013 г., трансграничните здравни кризи, например инфлуенца по птиците и африканската чума по свинете, и свързаните с храни кризи нарушават функционирането на вътрешния пазар чрез ограничаване на движението на хора и стоки и спиране на производството. Следователно осигуряването на високи санитарни стандарти, хуманното отношение към животните и опазването на здравето по хранителната верига, както и превенцията на нови и непознати вредители и заболявания следва да бъдат от първостепенна важност.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Предвид специфичния характер на действията, отнасящи се до високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, е необходимо в настоящия регламент да бъдат предвидени специални критерии за допустимост по отношение на предоставянето на безвъзмездни средства и използването на обществени поръчки. По-специално, чрез дерогация от Регламент (ЕС, Евратом) на Европейския парламент и на Съвета61 (Финансовия регламент), като изключение от принципа за забрана за отпускане със задна дата, разходите за спешни мерки, поради неотложния им и непредвидим характер, следва да бъдат допустими и да включват също така разходите, извършени в резултат на съмнение за поява на болест или вредител, при условие че тази поява впоследствие бъде потвърдена и съобщена на Комисията. Поемането на съответните бюджетни задължения и плащането на допустимите разходи следва да се правят от Комисията след подписване на правните задължение и след оценяване на заявленията за плащане, представени от държавите членки. Допустими следва да бъдат и разходите за мерки за защита, предприети в случай на директна заплаха за здравния статус на Съюза вследствие на появата или развитието на територията на трета държава, държава членка или отвъдморски страни и територии на някои болести по животните и зоонози, както и разходите за мерки за защита или други подходящи действия, предприети в подкрепа на фитосанитарното състояние в Съюза.

(46)  Предвид специфичния характер на действията, отнасящи се до високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, е необходимо в настоящия регламент да бъдат предвидени специални критерии за допустимост по отношение на предоставянето на безвъзмездни средства и използването на обществени поръчки. По-специално, чрез дерогация от Регламент (ЕС, Евратом) на Европейския парламент и на Съвета61 (Финансовия регламент), като изключение от принципа за забрана за отпускане със задна дата, разходите за спешни мерки, поради неотложния им и непредвидим характер, следва да бъдат допустими и да включват също така разходите, извършени в резултат на съмнение за поява на болест или вредител, при условие че тази поява впоследствие бъде потвърдена и съобщена на Комисията. Поемането на съответните бюджетни задължения и плащането на допустимите разходи следва да се правят от Комисията след подписване на правните задължение и след оценяване на заявленията за плащане, представени от държавите членки. Допустими следва да бъдат и разходите за мерки за превенция и защита, предприети в случай на директна заплаха за здравния статус на Съюза вследствие на появата или развитието на територията на трета държава, държава членка или отвъдморски страни и територии на някои болести по животните и зоонози, както и разходите за мерки за защита или други подходящи действия, предприети в подкрепа на фитосанитарното състояние в Съюза.

_________________

_________________

61 [да се добави]

61 [да се добави]

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Официалният контрол, извършван от държавите членки, е основен инструмент за верификация и мониторинг на въвеждането, спазването и прилагането на съответните изисквания на Съюза. Ефективността и ефикасността на системите за официален контрол са от жизненоважно значение за поддържане на висока степен на безопасност за хората, животните и растенията по цялата хранителна верига, като същевременно се гарантира висока степен на опазване на околната среда и на хуманно отношение към животните. За такива мерки по контрол следва да се осигури финансова подкрепа от Съюза. По-специално следва да се осигури финансов принос за референтните лаборатории на Съюза, за да им се оказва помощ във връзка с разходите, произтичащи от изпълнението на одобрените от Комисията работни програми. Освен това, тъй като ефективността на официалния контрол зависи и от това органите, осъществяващи контрола, да разполагат с добре обучени служители, добре запознати с правото на Съюза, Съюзът следва да може да участва във финансирането на тяхното обучение и на съответните програми за обмен, организирани от компетентните органи.

(47)  Предвид на нарастващата глобализация на хранителната верига официалният контрол, извършван от държавите членки, днес повече от всеки друг път е основен инструмент за верификация и мониторинг на въвеждането, спазването и прилагането на съответните изисквания на Съюза, особено що се отнася до внасяни хранителни продукти. Ефективността и ефикасността на системите за официален контрол са от жизненоважно значение за поддържане на висока степен на безопасност за хората, животните и растенията по цялата хранителна верига, както и на доверието на потребителите, като същевременно се гарантира висока степен на опазване на околната среда и на хуманно отношение към животните. За такива мерки по контрол следва да се осигури финансова подкрепа от Съюза. По-специално следва да се осигури финансов принос за референтните лаборатории на Съюза, за да им се оказва помощ във връзка с разходите, произтичащи от изпълнението на одобрените от Комисията работни програми. Финансовият принос следва също така да бъде достъпен за увеличаване на равнището на контрол върху вноса, за да се справим с феномени като незаконния внос на месо от диви животни, който може да бъде опасен за човешкото здраве и който води до загуба на биологичното разнообразие. Тъй като ефективността на официалния контрол зависи и от това органите, осъществяващи контрола, да разполагат с добре обучени служители, добре запознати с правото на Съюза, Съюзът следва да може да участва във финансирането на тяхното обучение и на съответните програми за обмен, организирани от компетентните органи.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  Споразумението за Европейското икономическо пространство предвижда сътрудничество в областите от обхвата на програмата между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия, участващи в Европейското икономическо пространство, от друга. Освен това следва да се предвиди разпоредба за отваряне на програмата за участие и на други държави, включително съседни на Европейския съюз държави и държави, които са подали молба за членство, имат статут на кандидатки или се присъединяват към Европейския съюз. Освен това в областта на европейската статистика програмата следва да бъде отворена за Швейцария в съответствие със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката64.

(55)  Споразумението за Европейското икономическо пространство предвижда сътрудничество в областите от обхвата на програмата между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия, участващи в Европейското икономическо пространство, от друга. Освен това следва да се предвиди разпоредба за отваряне на програмата за участие и на други държави, включително съседни на Европейския съюз държави и държави, които са подали молба за членство, имат статут на кандидатки или се присъединяват към Европейския съюз, при условие че те спазват всички правила и разпоредби. Освен това в областта на европейската статистика програмата следва да бъде отворена за Швейцария в съответствие със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката64.

_________________

_________________

64 OВ L 90, 28.3.2006 г, стр. 2.

64 OВ L 90, 28.3.2006 г, стр. 2.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнение на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответната си компетентност.

(56)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнение на програмите с решение съгласно това споразумение, при условие че спазват всички правила и разпоредби. Трети държави могат да участват и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответната си компетентност.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 65

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(65)  Програмата следва да насърчава полезното взаимодействие и взаимното допълване по отношение на подкрепата за МСП и предприемачеството по линия на Европейския фонд за регионално развитие, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета69. Освен това компонентът за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета70, ще гарантира подкрепа посредством дългови и капиталови инструменти за подобряване на достъпа на МСП до финансиране и наличието на финансиране за МСП. С програмата следва също така да се търсят полезни взаимодействия с Космическата програма, създадена с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета71, по отношение на насърчаването на МСП да се ползват от революционни иновации и други решения, разработени в рамките на тази програма.

(65)  Програмата следва да насърчава полезното взаимодействие и взаимното допълване по отношение на подкрепата за МСП и предприемачеството по линия на Европейския фонд за регионално развитие, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета69. Освен това компонентът за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета70, ще гарантира подкрепа посредством дългови и капиталови инструменти за подобряване на достъпа на МСП до финансиране и наличието на финансиране за МСП и микропредприятията. С програмата следва също така да се търсят полезни взаимодействия с Космическата програма, създадена с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета71, по отношение на насърчаването на МСП да се ползват от революционни иновации и други решения, разработени в рамките на тази програма.

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 77

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(77)  С цел да се вземат предвид ситуации, предизвикани от болести по животните, които оказват значително влияние върху животновъдното производство или търговията с животни, развитието на зоонози, които представляват заплаха за хората, или развитието на науката или промените в епидемиологичната обстановка, както и болести по животните, които е вероятно да представляват нова заплаха за Съюза, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на списъка на болестите по животните и зоонозите. С цел да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата за постигането на нейните цели, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на преразглеждането или допълването на показателите за измерване на постигането на специфичните цели, когато това се счита за необходимо, и да допълни настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(77)  С цел да се вземат предвид ситуации, предизвикани от болести по животните, които оказват значително влияние върху животновъдното производство или търговията с животни, развитието на зоонози, които представляват заплаха за хората, или развитието на науката или промените в епидемиологичната обстановка, както и болести по животните, които е вероятно да представляват нова заплаха за Съюза, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на списъка на болестите по животните и зоонозите. С цел да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата за постигането на нейните цели, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на преразглеждането или допълването на показателите за измерване на постигането на специфичните цели, когато това се счита за необходимо, и да допълни настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. Следва също да бъдат проведени консултации и със сдруженията на заинтересованите лица и на потребителите. С цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  опазване на човешкото здраве, здравето на животните и на растенията и овластяване на гражданите чрез предприемане на необходимите мерки за подобряване на проследимостта на продуктите и въвеждане на контрол върху производството и отглеждането на продукти, както и чрез осигуряване на хуманно отношение към животните;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подобряване на функционирането на вътрешния пазар и особено защита и увеличаване на възможностите на гражданите, потребителите и предприятията, по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), чрез прилагане на правото на Съюза, улесняване на достъпа до пазара, определяне на стандарти и насърчаване на опазването на здравето на хората, животните и растенията и хуманното отношение към животните, а също така засилване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, както и между компетентните органи на държавите членки и Комисията и децентрализираните агенции на Съюза;

a)  подобряване на функционирането на вътрешния пазар и особено защита и увеличаване на възможностите на гражданите, потребителите и предприятията, по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), чрез прилагане на правото на Съюза, улесняване на достъпа до пазара, определяне на стандарти, а също така засилване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, както и между компетентните органи на държавите членки и Комисията и децентрализираните агенции на Съюза;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подобряване на ефективността на вътрешния пазар, улесняване на предотвратяването и премахването на пречки, подкрепа за разработването, изпълнението и прилагането на правото на Съюза в областите на вътрешния пазар за стоки и услуги, обществените поръчки и надзора на пазара, както и в областите на дружественото право и договорното и извъндоговорното право, борбата срещу изпирането на пари, свободното движение на капитали, финансовите услуги и конкуренцията, включително разработването на механизми за управление;

a)  подобряване на ефективността на вътрешния пазар, насърчаване на местното икономическо развитие, улесняване на предотвратяването и премахването на пречки, подкрепа за разработването, изпълнението и прилагането на правото на Съюза в областите на вътрешния пазар за стоки и услуги, обществените поръчки и надзора на пазара, както и в областите на дружественото право и договорното и извъндоговорното право, борбата срещу изпирането на пари, свободното движение на капитали, финансовите услуги и конкуренцията, включително разработването на механизми за управление;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  предоставяне на възможности, подкрепа и информация на потребителите, предприятията и гражданското общество; осигуряване на високо равнище на защита на потребителите, устойчиво потребление и безопасност на продуктите, по-специално чрез подкрепа на компетентните правоприлагащи органи и представителните организации на потребителите и действия за сътрудничество; гарантиране на достъпа на всички потребители до правна защита и предоставяне на подходяща информация за пазарите и потребителите;

i)  предоставяне на възможности, подкрепа и информация на потребителите, производителите, предприятията и гражданското общество, по-специално в посока към навици на устойчиви производствени процеси; увеличаване на предназначена за потребителите информация относно продуктите; осигуряване на високо равнище на защита на потребителите, устойчиво потребление и безопасност на продуктите, по-специално чрез подкрепа на компетентните правоприлагащи органи и представителните организации на потребителите и действия за сътрудничество; гарантиране на достъпа на всички потребители до правна защита и предоставяне на подходяща информация за пазарите и потребителите;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа)  осигуряване на подобрение на системите за проследяване на продукти, например чрез използването на QR кодове, за да се улесни откриването на несъответстващи на изискванията продукти по хранителната верига;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  допринасяне за високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по цялата хранителна верига и в свързаните области, включително чрез предотвратяване и ликвидиране на болести и вредители, и оказване на подкрепа за по-хуманното отношение към животните, както и за устойчиво производство и потребление на храни;

д)  допринасяне за високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по цялата хранителна верига и в свързаните области, включително чрез предотвратяване и ликвидиране на болести и вредители съгласно устойчивата рамка за употребата на антибиотици и пестициди, и оказване на подкрепа за по-хуманното отношение към животните, както и за устойчиво производство и потребление на храни; като при това се акцентира върху стимулирането на изследванията, иновациите и обмена на добри практики между заинтересованите лица в тези области;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iа)  що се отнася до конкретните цели в областта на хранителната верига, наред с другото:

 

-  предотвратяване и ликвидиране на болестите и вредителите;

 

-  подкрепа на устойчивото производство и потребление на храни чрез намаляване на разхищението на храни и информиране на потребителите с оглед на осигуряване на високи стандарти за качество в целия Съюз;

 

-  подобряване на ефективността, ефикасността и надеждността на официалния контрол по веригата за храни с оглед на осигуряването на правилното изпълнение и прилагане на правилата на Съюза в тази област;

 

-  подкрепа на политиките за подобряване на мерките срещу антимикробната резистентност;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  изготвяне и съобщаване на висококачествена статистика за Европа своевременно, безпристрастно и по разходноефективен начин чрез засилени партньорства в рамките на Европейската статистическа система, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и с всички съответни външни страни, като се използват множество източници на данни, усъвършенствани методи за анализ на данни, интелигентни системи и цифрови технологии.

е)  изготвяне и съобщаване на висококачествена статистика за Европа своевременно, безпристрастно и по разходноефективен начин, без това да доведе до непропорционално увеличаване на административната тежест, чрез засилени партньорства в рамките на Европейската статистическа система, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и с всички съответни външни страни, като се използват множество източници на данни, усъвършенствани методи за анализ на данни, интелигентни системи и цифрови технологии.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  изготвяне и представяне на висококачествени статистически данни съгласно посоченото в буква е), в съответствие с обозримо равнище на административни задължения за предприятията.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата е отворена за следните трети държави:

Програмата е отворена за следните трети държави, при условие че те спазват напълно всички нейни правила и разпоредби:

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  създаване на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар, включително предприятията, гражданите и потребителите, гражданското общество и публичните органи, чрез прозрачна информация и кампании за повишаване на осведомеността, обмен на добри практики, обмен и разпространение на експертен опит и познания и организиране на обучения;

a)  създаване на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар, включително предприятията и особено микропредприятията, МСП, гражданите и потребителите, гражданското общество и публичните органи, чрез прозрачна информация и кампании за повишаване на осведомеността, обмен на добри практики, обмен и разпространение на експертен опит и познания и организиране на обучения;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  осигуряване на механизми за гражданите, потребителите, крайните ползватели, представителите на гражданското общество и предприятията от Съюза да допринасят за политическите дискусии, политиките и процеса на вземане на решения, по-специално чрез подпомагане на функционирането на представителните организации на национално равнище и на равнището на Съюза;

б)  осигуряване на механизми за гражданите, потребителите, сдруженията на потребителите, крайните ползватели, представителите на гражданското общество и предприятията от Съюза да допринасят за политическите дискусии, политиките и процеса на вземане на решения, по-специално чрез подпомагане на функционирането на представителните организации на национално равнище и на равнището на Съюза;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подпомагане на конкурентоспособността на предприятията и на цели сектори на икономиката, както и на МСП за внедряване на иновации и сътрудничество по веригата за създаване на стойност чрез стратегическо свързване на екосистеми и клъстери, включително инициативата за съвместни клъстери;

д)  подпомагане на конкурентоспособността на предприятията и на цели сектори на икономиката, както и на микропредприятията и на МСП за внедряване на иновации и сътрудничество по веригата за създаване на стойност чрез стратегическо свързване на екосистеми и клъстери, включително инициативата за съвместни клъстери;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за изменение на приложение III, когато това е необходимо, за да се вземат предвид ситуациите, предизвикани от тези болести по животните, които оказват значително влияние върху животновъдното производство или търговията с животни, развитието на зоонози, които представляват заплаха за хората, или развитието на науката или промените в епидемиологичната обстановка, както и болестите по животните, които е вероятно да представляват нова заплаха за Съюза.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за изменение на приложение III, когато това е необходимо, за да се вземат предвид ситуациите, предизвикани от тези болести по животните, които оказват значително влияние върху животновъдното производство или търговията с животни, развитието на зоонози, които представляват заплаха за хората, или развитието на науката или промените в епидемиологичната обстановка, както и болестите по животните, които е вероятно да представляват нова заплаха за Съюза. Незаконният внос на храни също се взема предвид при изменението на приложение III, като се вземе предвид рискът за здравето, който може да представлява.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.

2.  Най-късно до ... [три години след началото на изпълнението на програмата] Комисията изготвя междинен доклад за оценка на програмата относно постигането на целите на действията, които са получили подкрепа по линия на програмата, относно резултатите и въздействието, относно ефикасността на използването на ресурсите и относно нейната добавена стойност за Съюза.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

6.  Комисията представя докладите, посочени в параграфи 2 и 5, както и своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и ги оповестява публично. Резултатите от тези оценки се придружават по целесъобразност от законодателни предложения за преразглеждане на програмата.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако е необходимо, в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 3, с цел да се гарантира управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

3.  В изключителни случаи в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 3, с цел да се гарантира управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  мерки за ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза, предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета105 или с мерките на Съюза, приети в съответствие с член 28, параграф 1 от същия регламент;

a)  мерки за превенция, ограничаване и/или ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза, предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета105 или с мерките на Съюза, приети в съответствие с член 28, параграф 1 от същия регламент;

_________________

_________________

105 Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016., стр. 4).“

105 Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016., стр. 4).“

Изменение    34

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  мерки за ликвидиране на вредители, невключени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза, които са предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат да бъдат счетени за вредители от значение за Съюза в съответствие с критериите по посочения член или по член 30, параграф 1 от същия регламент;

б)  мерки за превенция, ограничаване и/или ликвидиране на вредители, невключени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза, които са предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат да бъдат счетени за вредители от значение за Съюза в съответствие с критериите по посочения член или по член 30, параграф 1 от същия регламент;

Изменение    35

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  допълнителни защитни мерки, предприети срещу разпространението на вредител, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 1 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, различни от мерките за ликвидиране, посочени в буква а) от настоящата точка, и мерките за ограничаване, посочени в буква б) от настоящата точка, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на Съюза срещу по-нататъшно разпространение на вредителя.

в)  допълнителни защитни мерки, предприети срещу разпространението на вредител, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 1 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, различни от мерките, посочени в букви а) и б) от настоящата точка, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на Съюза срещу по-нататъшно разпространение на вредителя.

Изменение    36

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.4 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.3.4a.  Мерки за наблюдение на появата на познати или до момента непознати вредители и заболявания.

Изменение    37

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Дейностите в подкрепа на по-хуманното отношение към животните.

3.  Дейностите и контролът за гарантиране на хуманното отношение към животните.

Изменение    38

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Дейностите в подкрепа на устойчивото производство и потребление на храни.

7.  Дейностите в подкрепа на устойчивите практики на производство на храни с ниски емисии на въглерод и на потреблението на храни, което опазва околната среда и биоразнообразието, свежда до минимум разхищението на храни, и което гарантира високи стандарти за хуманно отношение към животните, както и дейности, които повишават осведомеността на потребителите относно такива практики.

Изменение    39

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Базите данни и компютърните информационни системи, които са необходими за ефективното и ефикасно прилагане на законодателството, свързано със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и които са с доказана добавена стойност за Съюза като цяло.

8.  Базите данни и компютърните информационни системи, които са необходими за ефективното и ефикасно прилагане на законодателството, свързано със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и които са с доказана добавена стойност за Съюза като цяло; въвеждането на нови технологии за подобряване на проследяването на продуктите, като например QR кодове върху опаковките на продуктите.

Изменение    40

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Необходимата техническа и научна работа, включително проучвания и координационни дейности, с цел да се осигури правилното прилагане на законодателството в областта, свързана със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и адаптирането му спрямо развитието на науката, технологиите и обществото.

11.  Необходимата техническа и научна работа, включително проучвания и координационни дейности, необходими за превенция на появата на нови и непознати вредители и заболявания, както и за осигуряване на правилното прилагане на законодателството в областта, свързана със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и адаптирането му спрямо развитието на науката, технологиите и обществото.

Изменение    41

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  Дейностите, извършвани от държавите членки или от международни организации, работещи с цел постигане на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), в подкрепа на разработването и прилагането на правилата, свързани с тази цел.

12.  Дейностите, извършвани от държавите членки или от международни организации, които преследват постигане на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), в подкрепа на разработването и прилагането на правилата, свързани с тази цел.

Изменение    42

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15.  Предприетите мерки за защита на здравето на хората, животните и растенията и за хуманно отношение към животните, прилагани по отношение на животни, животински продукти, растения и растителни продукти, пристигащи от трети държави на граница на Съюза.

15.  Предприетите мерки за защита на здравето на хората, животните и растенията и за хуманно отношение към животните, прилагани по отношение на животни, животински продукти, растения и растителни продукти, пристигащи от трети държави на граница на Съюза, включително мерките за увеличаване на информацията за потребителите относно продуктите чрез подходящо етикетиране на хранителната стойност и съставките и когато е удачно – на начина на отглеждане и на името и количеството на използваните пестициди;

Изменение    43

Предложение за регламент

Приложение II – тире 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  мониторинг на напредъка по целите за устойчиво развитие (ЦУР);

–  мониторинг на напредъка по целите за устойчиво развитие (ЦУР) и Парижкото споразумение за климата;

Изменение    44

Предложение за регламент

Приложение II – тире 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  по-нататъшно разработване на статистика в подкрепа на енергийната стратегия, кръговата икономика и стратегията за пластмасите;

–  подобряване на статистиката в подкрепа на енергийната стратегия, кръговата икономика и стратегията за пластмасите;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика

Позовавания

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.6.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Lukas Mandl

4.9.2018

Разглеждане в комисия

25.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

57

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó