Procedure : 2018/0231(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0052/2019

Indgivne tekster :

A8-0052/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0073

BETÆNKNING     ***I
PDF 742kWORD 259k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Nicola Danti

Ordførere for udtalelse (*):

Ralph Packet, Økonomi- og Valutaudvalget

Lukas Mandl, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Patrizia Toia, Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Sofia Ribeiro, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0441),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, artikel 168, stk. 4, litra b), og artikel 114, 173 og 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0254/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 5. december 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse samt udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Budgetudvalget (A8-0052/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslags

Ændringsforslag

(1)  Det indre marked er hjørnestenen i Unionen. Siden indførelsen har det vist sig at være en vigtig bidragyder til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Det har skabt nye muligheder og stordriftsfordele for europæiske virksomheder, navnlig mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og styrket deres industrielle konkurrenceevne. Det indre marked har bidraget til skabelsen af arbejdspladser og har givet forbrugerne flere valgmuligheder og lavere priser. Det er fortsat en drivkraft for opbygningen af en stærkere og mere afbalanceret og fair økonomi. Det er en af Unionens største bedrifter og dens største aktiv i en stadig mere globaliseret verden.

(1)  Det indre marked er hjørnestenen i Unionen. Siden indførelsen har det vist sig at være en vigtig bidragyder til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Det har skabt nye muligheder og stordriftsfordele for europæiske virksomheder, navnlig mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og styrket deres industrielle konkurrenceevne, og det bør fortsætte med at gavne alle borgere i lige høj grad. Det indre marked har bidraget til skabelsen af arbejdspladser og har givet forbrugerne flere valgmuligheder og lavere priser, samtidig med at det har garanteret en høj grad af kvalitet i de udbudte produkter og tjenesteydelser. Det er fortsat en drivkraft for opbygningen af et mere integreret marked og en stærkere og mere afbalanceret og fair økonomi. Det er en af Unionens største bedrifter og dens største aktiv i en stadig mere globaliseret verden og et centralt element i omstillingen til en ressource- og energieffektiv bæredygtig økonomi, der kan modstå det stigende tryk fra klimaforandringer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det indre marked skal løbende tilpasse sig et miljø under hastig forandring med digital revolution og globalisering. En ny æra inden for digital innovation fortsætter med at give virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at skabe nye produkter og forretningsmodeller, men udgør også en udfordring for regulering og håndhævelse.

(2)  Det indre marked skal løbende tilpasse sig et miljø under hastig forandring med digital revolution og globalisering. En ny æra inden for digital innovation fortsætter med at give muligheder og fordele for økonomien og i dagligdagen, navnlig for virksomheder og enkeltpersoner, skaber nye produkter og forretningsmodeller, men udgør også en udfordring for regulering og håndhævelse, forbrugerbeskyttelse og -sikkerhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den omfattende EU-lovgivning udgør grundlaget for et velfungerende indre marked. Dette vedrører især regulering på områderne konkurrenceevne, standardisering, forbrugerbeskyttelse, markedsovervågning og fødevarekæden, men også regler for virksomheder, handel og finansielle transaktioner og fremme af fair konkurrence, hvilket sikrer de lige vilkår, der er afgørende for det indre markeds funktion.

(3)  Den omfattende EU-lovgivning udgør grundlaget for et velfungerende indre marked. Dette vedrører især regulering på områderne konkurrenceevne, standardisering, gensidig anerkendelse, forbrugerbeskyttelse, markedsovervågning og fødevarekæden, men også regler for virksomheder, handel og finansielle transaktioner og fremme af fair konkurrence, hvilket sikrer de lige vilkår, der er afgørende for det indre markeds funktion til gavn for forbrugere og virksomheder.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der er dog stadig hindringer for et velfungerende indre marked, og der dukker nye op. Vedtagelsen af regler er kun et første skridt, men det er lige så vigtigt at få dem til at fungere. Dette er i sidste ende et spørgsmål om borgernes tillid til Unionen, til dens evne til at levere og til at skabe arbejdspladser og vækst, samtidig med at den beskytter offentlighedens interesse.

(4)  Der er dog stadig ubegrundede, diskriminerende eller uforholdsmæssige hindringer for et velfungerende indre marked, og der dukker nye op. Vedtagelsen af regler er kun et første skridt, men det er lige så vigtigt at få dem til at fungere. Utilstrækkelig håndhævelse af de gældende regler, hindringer for den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser og et lavt omfang af grænseoverskridende offentlige indkøb begrænser mulighederne for virksomheder og forbrugere. At overvinde disse hindringer er i sidste ende et spørgsmål om borgernes tillid til Unionen, til dens evne til at levere og til at skabe arbejdspladser af høj kvalitet og vækst, samtidig med at den beskytter offentlighedens interesse.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der findes i øjeblikket en række EU-handlingsprogrammer på områderne virksomheders konkurrenceevne, herunder SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, politikudformningen inden for finansielle tjenesteydelser og fødevarekæden. En række yderligere aktiviteter finansieres direkte under budgetposterne for det indre marked. Det er nødvendigt at strømline og udnytte synergierne mellem forskellige foranstaltninger og fastlægge en mere fleksibel og smidig ramme for finansiering af aktiviteter med det formål at opnå et velfungerende indre marked på den mest omkostningseffektive måde. Det er derfor nødvendigt at oprette et nyt program, der samler de aktiviteter, der tidligere blev finansieret under disse andre programmer og andre relevante budgetposter. Programmet bør også indeholde nye initiativer, som tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion.

(5)  Der findes i øjeblikket en række EU-handlingsprogrammer på områderne virksomheders konkurrenceevne, især mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, politikudformningen inden for finansielle tjenesteydelser og fødevarekæden. En række yderligere aktiviteter finansieres direkte under budgetposterne for det indre marked. Det er nødvendigt at strømline og udnytte synergierne mellem forskellige foranstaltninger og fastlægge en mere fleksibel, gennemsigtig, forenklet og smidig ramme for finansiering af aktiviteter med det formål at opnå et velfungerende og bæredygtigt indre marked. Det er derfor nødvendigt at oprette et nyt program, der samler de aktiviteter, der tidligere blev finansieret under disse andre programmer og andre relevante budgetposter, og som udnytter erfaringerne fra eksisterende programmer. Programmet bør også indeholde nye initiativer, som tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion, idet overlapning med relaterede EU-programmer og -foranstaltninger undgås.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er omfattet af et særskilt europæisk statistisk program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/201347. For at sikre kontinuitet i udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør det nye program også medtage aktiviteter, der er omfattet af det europæiske statistiske program, ved at fastlægge en ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. Det nye program bør også fastlægge den finansielle ramme for europæiske statistikker med henblik på tilvejebringelse af sammenlignelige og pålidelige statistikker af høj kvalitet om Europa for at understøtte udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker.

(6)  Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er omfattet af et særskilt europæisk statistisk program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/201347. For at sikre kontinuitet i udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør det nye program også medtage aktiviteter, der er omfattet af det nuværende europæiske statistiske program, ved at fastlægge en ramme for indsamling af data samt for udvikling, udarbejdelse, korrekt brug, anvendelse og formidling af europæiske statistikker. Det nye program bør også fastlægge den finansielle ramme for europæiske statistikker med henblik på tilvejebringelse af sammenlignelige og pålidelige europæiske statistikker af høj kvalitet, også inden for emner som handel og migration, for at understøtte udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker i overensstemmelse med artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union.

__________________

__________________

47 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

47 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør derfor oprettes et program for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker (i det følgende benævnt "programmet"). Programmet bør oprettes for en periode på syv år fra 2021 til 2027.

(7)  Programmet for det indre marked bør derfor oprettes med henblik på at styrke det indre marked og forbedre dets funktionsmåde inden for virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, navnlig for så vidt angår mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, standardisering, markedsovervågning, forbrugerbeskyttelse, fødevarekæden og europæiske statistikker (i det følgende benævnt "programmet"). Programmet bør oprettes for en periode på syv år fra 2021 til 2027.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Programmet bør støtte udformningen, gennemførelsen og håndhævelsen af den EU-lovgivning, der understøtter det indre markeds funktion. Programmet bør støtte skabelsen af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked: virksomheder, borgere, herunder forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder. Med henblik herpå bør programmet tage sigte på at sikre virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ers, men også støtte håndhævelsen af forbrugerbeskyttelses- og forbrugersikkerhedsregler og bevidstgøre virksomheder og enkeltpersoner ved at give dem de værktøjer, den viden og de kompetencer, der sætter dem i stand til at træffe informerede beslutninger og styrke deres deltagelse i Unionens politiske beslutningstagning. Programmet bør endvidere tage sigte på at styrke det reguleringsmæssige og administrative samarbejde, navnlig gennem udveksling af bedste praksis og opbygning af viden- og kompetencebaser, herunder anvendelsen af strategisk offentligt udbud. Programmet bør også tage sigte på at støtte udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet, som understøtter gennemførelsen af EU-lovgivningen. Dette omfatter også fastlæggelse af standarder inden for regnskabsaflæggelse og revision for dermed at bidrage til gennemsigtige og velfungerende kapitalmarkeder i Unionen og til forbedring af investorbeskyttelsen. Programmet bør støtte fastsættelse af regler og standarder bl.a. ved at sikre den bredest mulige inddragelse af interesserede parter. Programmets målsætning bør også være at støtte gennemførelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen om et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og forbedring af dyrevelfærd.

(8)  Programmet bør støtte udformningen, gennemførelsen og håndhævelsen af den EU-lovgivning, der understøtter det indre markeds funktion. Programmet bør støtte skabelsen af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked: virksomheder, borgere, herunder forbrugere og arbejdstagere, civilsamfundet og offentlige myndigheder. Med henblik herpå bør programmet tage sigte på at sikre virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, især mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, herunder i turistsektoren, men også støtte håndhævelsen af forbrugerbeskyttelses- og forbrugersikkerhedsregler samt miljømæssige og sociale standarder og bevidstgøre virksomheder og enkeltpersoner ved at give dem de værktøjer, den relevante information og bistand, den viden og de kompetencer, der sætter dem i stand til at træffe informerede beslutninger og styrke deres deltagelse i Unionens politiske beslutningstagning. Programmet bør endvidere tage sigte på at styrke det reguleringsmæssige og administrative samarbejde, navnlig gennem uddannelsesprogrammer, udveksling af bedste praksis og opbygning af viden- og kompetencebaser, herunder anvendelsen af strategisk offentligt udbud. Programmet bør også tage sigte på at støtte udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet, som understøtter gennemførelsen af EU-lovgivningen. Dette omfatter også fastlæggelse af standarder inden for regnskabsaflæggelse og revision for dermed at bidrage til gennemsigtige og velfungerende kapitalmarkeder i Unionen og til forbedring af investorbeskyttelsen. Programmet bør støtte fastsættelse af regler og standarder bl.a. ved at sikre den bredest mulige inddragelse af interesserede parter. Programmets målsætning bør også være at støtte gennemførelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen om et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og forbedring af dyrevelfærd.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Et moderne indre marked fremmer konkurrencen og gavner forbrugerne, virksomhederne og arbejdstagerne. En bedre udnyttelse af et indre marked for tjenesteydelser i stadig udvikling bør hjælpe europæiske virksomheder med at skabe arbejdspladser og vækst på tværs af grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg af tjenesteydelser til lavere priser og bevare høje standarder for forbrugere og arbejdstagere. For at opnå dette bør programmet bidrage til at fjerne de resterende hindringer og sikre en reguleringsmæssig ramme for nye innovative forretningsmodeller.

(9)  Et moderne indre marked, som er baseret på principper om retfærdighed, gennemsigtighed og gensidig tillid, fremmer konkurrencen og gavner forbrugerne, virksomhederne og arbejdstagerne. En bedre udnyttelse af et indre marked for tjenesteydelser i stadig udvikling bør hjælpe europæiske virksomheder med at skabe arbejdspladser og vækst på tværs af grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg af tjenesteydelser til lavere priser og bevare høje standarder for forbrugere og arbejdstagere. For at opnå dette bør programmet bidrage til en bedre overvågning af udviklingen på det indre marked, herunder virkningerne af ny teknologisk udvikling, identificere og fjerne de resterende uberettigede, diskriminerende og uforholdsmæssige hindringer og sikre, at den reguleringsmæssige ramme er i stand til at rumme nye innovative forretningsmodeller, herunder modeller for kollaborativ økonomi og socialt iværksætteri, samtidig med at der sikres et højt niveau af social beskyttelse, herunder for iværksættere.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I det indre marked er der fjernet lovgivningsmæssige hindringer for mange industrielle produkter ved hjælp af forebyggelsesmekanismer, vedtagelse af fælles regler og, hvis ikke der findes EU-regler, på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse. På områder, hvor der ikke findes EU-lovgivning, indebærer princippet om gensidig anerkendelse, at varer, der markedsføres lovligt i én medlemsstat, er omfattet af retten til fri bevægelighed og kan sælges i en anden medlemsstat. Utilstrækkelig anvendelse af gensidig anerkendelse gør det imidlertid vanskeligere for virksomheder at få adgang til markeder i andre medlemsstater. Trods den høje grad af markedsintegration på vareområdet fører dette til tabte muligheder for økonomien som helhed. Dette program bør derfor tage sigte på at forbedre anvendelsen af gensidig anerkendelse på vareområdet og mindske antallet af ulovlige varer og varer, som ikke overholder de gældende regler, der kommer ind på markedet.

(10)  I det indre marked er der fjernet lovgivningsmæssige hindringer for mange industrielle produkter ved hjælp af forebyggelsesmekanismer, vedtagelse af fælles regler og standarder og, hvis ikke der findes EU-regler, på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse. På områder, hvor der ikke findes EU-lovgivning, indebærer princippet om gensidig anerkendelse, at varer, der markedsføres lovligt i én medlemsstat, er omfattet af retten til fri bevægelighed og kan sælges i en anden medlemsstat, medmindre den pågældende medlemsstat har grund til at modsætte sig markedsføring af varerne, på den betingelse, at en sådan begrænsning ikke er diskriminerende, er begrundet i legitime mål af almen interesse, jf. traktatens artikel 36, eller anerkendt i Domstolens retspraksis, samt står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål. Utilstrækkelig anvendelse af gensidig anerkendelse, eksempelvis uberettigede eller uforholdsmæssige begrænsninger, gør det imidlertid vanskeligere for virksomheder at få adgang til markeder i andre medlemsstater. Trods den høje grad af markedsintegration på vareområdet fører dette til tabte muligheder for økonomien som helhed. Revisionen af forordning (EU) nr. xxx/2018 om gensidig anerkendelse vil medvirke til at øge de økonomiske fordele på dette område. Dette program bør derfor tage sigte på at forbedre anvendelsen af gensidig anerkendelse på vareområdet ved at indfri dets fulde potentiale og mindske antallet af ulovlige varer og varer, som ikke overholder de gældende regler, der kommer ind på markedet, gennem målrettet oplysning og uddannelse, støtte til produktkontaktpunkter og et bedre samarbejde mellem de kompetente myndigheder om gensidig anerkendelse samt gennem skærpet markedsovervågning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der er nye regulerings- og håndhævelsesmæssige udfordringer forbundet med en verden, der som følge af den digitale revolution er i hastig forandring; f.eks. i forbindelse med cybersikkerhed, tingenes internet eller kunstig intelligens. Hvis der opstår skader, er det vigtigt med strenge regler om produktsikkerhed og produktansvar for at sikre en politisk reaktion, der gør det muligt for europæiske borgere, herunder forbrugere og virksomheder, at nyde godt af sådanne regler. Programmet bør derfor bidrage til hurtig tilpasning og håndhævelse af en EU-produktansvarsordning, som fremmer innovation.

(11)  Der er nye regulerings- og håndhævelsesmæssige udfordringer forbundet med en verden, der som følge af den digitale revolution er i hastig forandring; f.eks. i forbindelse med cybersikkerhed, databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, tingenes internet eller kunstig intelligens og dermed forbundne etiske standarder. Hvis der opstår skader, er det vigtigt med strenge regler om produktsikkerhed og klarhed for så vidt angår produktansvar samt streng håndhævelse af reglerne for at sikre en politisk reaktion, der gør det muligt for europæiske borgere, herunder forbrugere og virksomheder, at nyde godt af sådanne regler. Programmet bør derfor bidrage til hurtig tilpasning og håndhævelse af en EU-produktansvarsordning, som fremmer innovation, samtidig med at brugernes sikkerhed sikres.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Markedsføring af produkter, der ikke er i overensstemmelse med EU-retten, stiller dem, der overholder de gældende regler, ringere, og kan være til fare for forbrugerne. Mange iværksættere ser bort fra reglerne enten på grund af manglende viden eller med forsæt for at opnå en konkurrencemæssig fordel. Markedsovervågningsmyndigheder er ofte underfinansierede og begrænset af nationale grænser, mens iværksættere handler på EU-plan eller endog på globalt plan. Navnlig for så vidt angår e-handel har markedsovervågningsmyndighederne meget vanskeligt ved at spore produkter, der ikke overholder de gældende regler, og som er importeret fra tredjelande, og finde frem til den ansvarlige enhed inden for deres jurisdiktion. Programmet bør derfor søge at styrke produkters overholdelse af de gældende regler ved at tilvejebringe de rette incitamenter for iværksættere, intensivere kontrollen med overholdelse og fremme et tættere grænseoverskridende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder. Programmet bør også bidrage til at konsolidere den eksisterende ramme for markedsovervågningsaktiviteter, tilskynde til, at markedsovervågningsmyndighederne i forskellige medlemsstater træffer fælles foranstaltninger, forbedre informationsudvekslingen og fremme konvergens og tættere integration af markedsovervågningsaktiviteter.

(12)  Markedsføring af produkter, der ikke er i overensstemmelse med EU-retten, er til fare for EU's borgere og forbrugere, uanset om produkterne markedsføres på traditionel vis eller elektronisk, og uanset om de er fremstillet i Unionen eller kommer dertil fra tredjelande. Erhvervsdrivende, der sælger produkter, som overholder de gældende regler, oplever konkurrenceforvridning fra dem, der ikke overholder reglerne, enten på grund af manglende viden eller med forsæt for at opnå en konkurrencemæssig fordel. Markedsovervågningsmyndigheder er ofte underfinansierede og begrænset af nationale grænser, mens iværksættere handler på EU-plan eller endog på globalt plan. Navnlig for så vidt angår e-handel har markedsovervågningsmyndighederne meget vanskeligt ved at spore produkter, der ikke overholder de gældende regler, og som er importeret fra tredjelande, finde frem til den ansvarlige enhed inden for deres jurisdiktion eller gennemføre risikovurderinger eller sikkerhedstest på grund af den manglende fysisk adgang til produkterne. Programmet bør derfor søge at styrke produkters overholdelse af de gældende regler ved at skærpe markedsovervågningen, tilvejebringe klare, gennemsigtige og omfattende regler for de erhvervsdrivende og udbrede kendskabet til gældende EU-regler for produktsikkerhed, intensivere kontrollen med overholdelse, herunder gennem systematisk anvendelse af kontrol af produktprøver, der udgør betydelige procentdele af hver type af produkt, som markedsføres, og anonyme testindkøb (mystery shopping) foretaget af markedsovervågningsmyndighederne samt gennem fremme af et tættere grænseoverskridende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder. Programmet bør også bidrage til at konsolidere den eksisterende ramme for markedsovervågningsaktiviteter, tilskynde til, at markedsovervågningsmyndighederne i forskellige medlemsstater træffer fælles foranstaltninger, forbedre informationsudvekslingen og fremme konvergens og tættere integration af markedsovervågningsaktiviteter, navnlig ved at sikre, at de nye bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/8581a håndhæves strengt med henblik på at undgå salg af produkter, der ikke overholder de gældende regler, til europæiske borgere. Programmet bør således styrke kapaciteten hos markedsovervågningsmyndighederne i hele Unionen og bidrage til større ensartethed mellem medlemsstaterne, der i lige høj grad nyder godt af det indre marked med hensyn til økonomisk velstand og bæredygtig vækst, samtidig med at det tager hånd om deres specifikke behov på en skræddersyet måde.

 

_____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Produktsikkerhed bør være et fælles anliggende. Overensstemmelsesvurderingsorganerne kontrollerer, om produkterne opfylder sikkerhedskravene, før de markedsføres. Det er derfor af afgørende betydning, at overensstemmelsesvurderingsorganerne er pålidelige og kompetente. Unionen har indført en ordning for akkreditering af overensstemmelsesvurderingsorganer, hvorved deres kompetence, upartiskhed og uafhængighed verificeres. Den største udfordring er nu at sørge for, at akkrediteringssystemet lever op til de nyeste standarder, og sikre, at det anvendes med samme stringens i hele Unionen. Programmet bør derfor støtte foranstaltninger, der sikrer, at overensstemmelsesvurderingsorganer fortsat opfylder de reguleringsmæssige krav, og styrker det europæiske akkrediteringssystem, navnlig på nye politikområder, ved at støtte Den Europæiske Organisation for Akkreditering (EA), der er omhandlet i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200848.

(13)  Produktsikkerhed bør være et fælles anliggende. Overensstemmelsesvurderingsorganerne kontrollerer, om produkterne opfylder sikkerhedskravene, før de markedsføres. Det er derfor af afgørende betydning, at overensstemmelsesvurderingsorganerne er pålidelige og kompetente. Unionen har indført en ordning for akkreditering af overensstemmelsesvurderingsorganer, hvorved deres kompetence, upartiskhed og uafhængighed verificeres. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200848 er imidlertid blevet gennemført på mange forskellige måder på nationalt plan. Forskellene vedrører kompetencefordelingen mellem markedsovervågningsmyndighederne og de interne koordineringsmekanismer på nationalt plan, andelen af de finansielle ressourcer, der stilles til rådighed, som er forbeholdt markedsovervågning, og markedsovervågningsstrategierne og -tilgangene, beføjelserne hvad angår produkter, der ikke overholder de gældende regler, samt niveauet af sanktioner for overtrædelser, hvilket fører til en fragmenteret håndhævelse af EU-harmoniseringslovgivningen. Denne fragmentering har ført til, at markedsovervågningen er strengere i nogle medlemsstater end i andre, hvilket potentielt kan underminere lovgivningens afskrækkende virkning, skabe ulige konkurrencevilkår mellem virksomhederne i nogle medlemsstater og medføre ubalancer i produktsikkerhedsniveauet i hele Unionen. Den største udfordring er nu at sørge for, at akkrediteringssystemet lever op til de nyeste standarder, og sikre, at det anvendes med samme stringens i hele Unionen. Programmet bør derfor støtte foranstaltninger, der sikrer, at overensstemmelsesvurderingsorganer fortsat opfylder de reguleringsmæssige krav, især gennem anvendelse af tredjepartsvurderinger med henblik på at forbedre upartiske og uafhængige procedurer, og styrker det europæiske akkrediteringssystem, navnlig på nye politikområder, ved at støtte ensartetheden af kontroller og sanktioner samt Den Europæiske Organisation for Akkreditering (EA), der er omhandlet i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200848.

__________________

__________________

48 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

48 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Eftersom forbrugermarkederne med udviklingen af onlinehandel og -rejsetjenesteydelser ikke kender nogen grænser, er det vigtigt at sikre, at forbrugere med bopæl i Unionen ydes tilstrækkelig beskyttelse, når de importerer varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende i tredjelande. Programmet bør derfor give mulighed for at støtte samarbejdet med relevante organer i de vigtigste af Unionens tredjelandshandelspartnere, hvis det er nødvendigt.

(14)  Udviklingen af e-handel kan give anledning til visse udfordringer med hensyn til beskyttelsen af slutbrugernes sundhed og sikkerhed i forbindelse med produkter, der ikke overholder de gældende regler. Eftersom forbrugermarkederne med udviklingen af onlinehandel og -rejsetjenesteydelser ikke kender nogen grænser, er det vigtigt at sikre, at forbrugere med bopæl i Unionen ydes tilsvarende beskyttelse, når de importerer varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende i tredjelande. Programmet bør derfor give mulighed for at støtte samarbejdet med relevante organer i de vigtigste af Unionens tredjelandshandelspartnere, hvis det er nødvendigt for så vidt angår udveksling af oplysninger om produkter, der ikke overholder de gældende regler, om den seneste videnskabelige udvikling og nye teknologier, om nye risici og om andre aspekter vedrørende kontrolaktiviteter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Offentligt udbud anvendes af offentlige myndigheder for at sikre værdi for de anvendte offentlige midler og bidrage til et mere innovativt, bæredygtigt, inklusivt og konkurrencebaseret indre marked. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU23, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU49 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU51 fastlægger de retlige rammer for integration og effektivt fungerende markeder for offentlige udbud, som tegner sig for 14 % af EU's bruttonationalprodukt, til gavn for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, herunder forbrugere. Programmet bør derfor støtte foranstaltninger, der sikrer en større udbredelse af strategiske offentlige udbud, professionalisering af offentlige indkøbere, forbedret adgang for SMV'er til offentlige udbudsmarkeder, øget gennemsigtighed og integritet samt bedre data, fremme af den digitale omstilling af udbud og fremme af fælles udbud, ved at styrke en tilgang med partnerskab med medlemsstaterne, forbedre dataindsamlingen og -analysen, herunder gennem udvikling af særlige IT-værktøjer, støtte udvekslingen af erfaringer og god praksis, yde vejledning, fremme fordelagtige handelsaftaler, styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder og iværksætte pilotprojekter.

(15)  Offentligt udbud anvendes af offentlige myndigheder for at sikre værdi for de anvendte offentlige midler og bidrage til et mere innovativt, bæredygtigt, inklusivt og konkurrencebaseret indre marked, herunder – såfremt det er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning – ved at anvende andre kriterier end blot laveste pris eller omkostningseffektivitet, under hensyntagen til bl.a. kvalitative, miljømæssige, fairtraderelaterede og sociale aspekter og ved at lette opdelingen af udbud i delkontrakter i forbindelse med store infrastrukturarbejder. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU49, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU50 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU51 fastlægger de retlige rammer for integration og effektivt fungerende markeder for offentlige udbud, som tegner sig for 14 % af EU's bruttonationalprodukt, til gavn for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, herunder forbrugere. Korrekt gennemførte regler for offentlige udbud er et afgørende redskab til at styrke det indre marked og skabe øget vækst i Unionens virksomheder og i beskæftigelsen. Programmet bør derfor støtte foranstaltninger, der sikrer en større udbredelse af strategiske offentlige udbud, professionalisering af offentlige indkøbere, lettet og forbedret adgang for SMV'er og mikrovirksomheder til offentlige udbudsmarkeder, navnlig via rådgivningstjenester og uddannelse, øget gennemsigtighed og integritet samt bedre data, fremme af den digitale omstilling af udbud og fremme af fælles udbud, ved at styrke en tilgang med partnerskab med medlemsstaterne, forbedre dataindsamlingen og -analysen, herunder gennem udvikling af særlige IT-værktøjer, støtte udvekslingen af erfaringer og god praksis, henvise til europæiske og internationale standarder, yde vejledning, fremme fordelagtige handelsaftaler, styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder og iværksætte pilotprojekter.

__________________

__________________

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

51Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at opfylde programmets målsætninger og lette tilværelsen for borgere og virksomheder bør der oprettes offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor brugeren er i centrum. Dette indebærer, at de offentlige administrationer bliver nødt til at begynde at arbejde på nye måder, nedbryde skellene mellem de forskellige dele af deres administration og engagere sig i samskabelse af disse offentlige tjenester sammen med borgere og virksomheder. De fortsatte og stadig stigende grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked kræver endvidere tilvejebringelse af ajourførte oplysninger om virksomheders og borgeres rettigheder, men også oplysninger om de administrative formaliteter. Endvidere bliver juridisk rådgivning og hjælp til at løse de problemer, der forekommer på tværnationalt plan, afgørende. Det er desuden nødvendigt at forbinde de nationale administrationer på en enkel og effektiv måde og evaluere, hvordan det indre marked fungerer i praksis. Programmet bør derfor støtte følgende eksisterende værktøjer til styring af det indre marked: Dit Europa-portalen, som bør være rygraden i den kommende fælles digitale portal, Dit Europa — Råd & Vink, SOLVIT, informationssystemet for det indre marked og resultattavlen for det indre marked med henblik på forbedring af borgernes dagligdag og virksomhedernes mulighed for at handle på tværs af grænserne.

(16)  For at opfylde programmets målsætninger og lette tilværelsen for borgere og virksomheder bør der oprettes stadigt mere digitalt orienterede og fuldt tilgængelige offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor brugeren er i centrum, og e-administrations- og e-forvaltningstjenester bør fremmes yderligere, samtidig med at databeskyttelse og privatlivets fred sikres på passende vis. Dette indebærer, at de offentlige administrationer bliver nødt til at begynde at arbejde på nye, mere innovative måder for at nedbryde skellene mellem de forskellige dele af deres administration og engagere sig i samskabelse af disse offentlige tjenester sammen med borgere og virksomheder. De fortsatte og stadig stigende grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked kræver endvidere, at der er adgang til ajourførte, nøjagtige og letforståelige oplysninger om virksomheders og borgeres rettigheder, men også oplysninger, der forklarer de administrative formaliteter samt forenkler dem. Endvidere bliver juridisk rådgivning og hjælp til at løse de problemer, der forekommer på tværnationalt plan, afgørende. Det er desuden nødvendigt at forbinde de nationale administrationer på en enkel og effektiv måde, bistå de offentlige myndigheder med at nå disse mål samt evaluere, hvordan det indre marked fungerer i praksis. De eksisterende værktøjer til forvaltning af det indre marked spiller allerede en vigtig rolle med hensyn til at gøre det lettere at nå disse mål. Med dette for øje og for at følge med den teknologiske og markedsmæssige udvikling og med nye lovgivnings- og håndhævelsesmæssige udfordringer bør programmet støtte forbedringen af kvalitet, synlighed og gennemsigtighed samt af pålideligheden af værktøjer til forvaltning af det indre marked. Programmet bør derfor bl.a. støtte følgende eksisterende værktøjer til styring af det indre marked: Dit Europa-portalen, som bør være rygraden i den kommende fælles digitale portal, Dit Europa — Råd & Vink, SOLVIT, informationssystemet for det indre marked og resultattavlen for det indre marked med henblik på forbedring af borgernes dagligdag og virksomhedernes mulighed for at handle på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Programmet bør støtte udviklingen af Unionens reguleringsmæssige ramme inden for selskabsret og virksomhedsledelse såvel som aftaleret for at gøre virksomhederne mere effektive og konkurrencedygtige, samtidig med at der ydes beskyttelse af interesserede parter, der berøres af virksomhedernes aktiviteter, og for at reagere på nye politikudfordringer. Det bør også sikre også en passende evaluering, gennemførelse og håndhævelse af relevant gældende EU-ret, informere og bistå de interesserede parter og fremme udveksling af oplysninger på området. Programmet bør endvidere støtte Kommissionens initiativer til fremme af en klar og tilpasset retlig ramme for dataøkonomien og innovation. Disse initiativer er nødvendige for at øge retssikkerheden med hensyn til aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, især med hensyn til ansvar og etik i forbindelse med nye teknologier som f.eks. tingenes internet, kunstig intelligens, robotteknologi, 3D-printning. Programmet bør tage sigte på at stimulere udviklingen af datadrevne virksomheder, da det vil være afgørende for EU-økonomiens stilling i den globale konkurrence.

(17)  Programmet bør støtte udviklingen af Unionens reguleringsmæssige ramme inden for selskabsret og virksomhedsledelse såvel som aftaleret for at gøre virksomhederne, navnlig SMV'erne, mere effektive og konkurrencedygtige, samtidig med at der ydes beskyttelse af interesserede parter, der berøres af virksomhedernes aktiviteter, og for at reagere på nye politikudfordringer. Det bør også sikre også en passende evaluering, gennemførelse og håndhævelse af relevant gældende EU-ret, informere og bistå de interesserede parter og fremme udveksling af oplysninger på området. Programmet bør endvidere støtte Kommissionens initiativer til fremme af en klar og tilpasset retlig ramme for dataøkonomien og innovation. Disse initiativer er nødvendige for at øge retssikkerheden med hensyn til aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, især med hensyn til ansvar og etik i forbindelse med nye teknologier som f.eks. tingenes internet, kunstig intelligens, robotteknologi, 3D-printning. Programmet bør tage sigte på at stimulere udviklingen af datadrevne virksomheder og samtidig sikre et højt niveau af beskyttelse af privatlivets fred, da det vil være afgørende for EU-økonomiens stilling i den globale konkurrence.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  I betragtning af at det indre marked, som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, omfatter et system, der sikrer, at konkurrencen ikke fordrejes, bør programmet støtte Unionens konkurrencepolitik, netværk og samarbejde med nationale myndigheder og domstole og nå ud til en bredere gruppe af interesserede parter for at formidle og forklare rettighederne, fordelene og forpligtelserne ved Unionens konkurrencepolitik.

(20)   I betragtning af at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omfatter et system af regler, der sikrer, at konkurrencen ikke fordrejes på det indre marked, bør programmet bidrage til at støtte Unionens konkurrencepolitik ved at forbedre og styrke samarbejdet med Det Europæiske Konkurrencenetværk og de nationale myndigheder og domstole, herunder ved at styrke det internationale samarbejde og formidle og forklare rettighederne, fordelene og forpligtelserne ved Unionens konkurrencepolitik. Programmet bør navnlig hjælpe Kommissionen med at forbedre sin analyse og vurdering af markedsudviklingen, også gennem udbredt anvendelse af sektorundersøgelser og systematisk udveksling af resultater og bedste praksis inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk. Dette bør bidrage til at sikre en retfærdig konkurrence og lige vilkår, også på internationalt niveau, og styrke virksomhederne, navnlig SMV'erne, og forbrugerne med henblik på at høste fordelene ved det indre marked.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Programmet bør navnlig imødegå de radikale virkninger for konkurrencen og det indre markeds funktion, som skyldes den igangværende omlægning af økonomien og erhvervslivet, navnlig som følge af den eksponentielle vækst og anvendelse af data, idet der tages hensyn til den stigende anvendelse af kunstig intelligens og andre former for IT-værktøjer og -ekspertise hos virksomheder og deres rådgivere. Det er også vigtigt, at programmet støtter netværk og samarbejde med medlemsstaternes myndigheder og domstole, da uhindret konkurrence og et velfungerende indre marked i høj grad afhænger af handling fra disse enheders side. I betragtning af den særlige rolle, som konkurrencepolitikken spiller for at forhindre, at det indre marked lider skade som følge af konkurrencebegrænsende adfærd uden for Unionens grænser, bør programmet også støtte samarbejde med myndigheder i tredjelande, hvis det er relevant. Endelig er udvidelsen af de opsøgende aktiviteter nødvendig for at give flere borgere og virksomheder mulighed for at høste det fulde udbytte af fair konkurrence på det indre marked. Eftersom en række af programmets initiativer er nye, og programmets konkurrencedel er særlig berørt af den dynamiske udvikling af konkurrencebetingelserne på det indre marked, navnlig hvad angår kunstig intelligens, algoritmer, big data, cybersikkerhed og retsmedicinsk teknologi, hvis tempo og omfang er vanskelige at anslå, forventes det, at fleksibilitet vil være påkrævet for at imødekomme nye behov under denne del af programmet.

(21)  Programmet bør navnlig imødegå de radikale virkninger for konkurrencen og det indre markeds funktion, som skyldes den igangværende omlægning af økonomien og erhvervslivet, navnlig som følge af den eksponentielle vækst og anvendelse af data, idet der tages hensyn til den stigende anvendelse af kunstig intelligens, big data og algoritmer samt andre former for IT-værktøjer og -ekspertise hos virksomheder og deres rådgivere. Det er også vigtigt, at programmet støtter netværk og et bredere og dybere engagement i forhold til medlemsstaternes myndigheder og domstole, da uhindret konkurrence og et velfungerende indre marked i høj grad afhænger af handling fra disse enheders side. I betragtning af den særlige rolle, som konkurrencepolitikken spiller for at forhindre, at det indre marked lider skade som følge af konkurrencebegrænsende adfærd uden for Unionens grænser, bør programmet også støtte samarbejde med myndigheder i tredjelande, hvis det er relevant. Endelig er udvidelsen af de opsøgende aktiviteter nødvendig for at give flere borgere og virksomheder mulighed for at høste det fulde udbytte af fair konkurrence på det indre marked. Det er navnlig nødvendigt at anskueliggøre de konkrete fordele ved Unionens konkurrencepolitik over for de europæiske borgere gennem inddragelse af civilsamfundsgrupper og relevante interessenter, som er direkte påvirket. Eftersom en række af programmets initiativer er nye, og programmets konkurrencedel er særligt berørt af den dynamiske og hastige udvikling af konkurrencebetingelserne på det indre marked, navnlig hvad angår digital udvikling, kunstig intelligens, algoritmer, big data, cybersikkerhed og retsmedicinsk teknologi, hvis tempo og omfang er vanskelige at anslå, forventes det, at fleksibilitet vil være påkrævet for at imødekomme nye behov under denne del af programmet.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Styrkelse af de europæiske virksomheders konkurrenceevne, samtidig med at der sikres reelt lige konkurrencevilkår og et åbent og konkurrencepræget indre marked, er af allerstørste betydning. SMV'er er drivkraften i den europæiske økonomi, idet de udgør 99 % af alle virksomheder i Europa, tegner sig for to tredjedele af beskæftigelsen og bidrager væsentligt til skabelsen af nye arbejdspladser med en regional og lokal dimension.

(22)  Styrkelse af de europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, samtidig med at der sikres reelt lige konkurrencevilkår og et åbent og konkurrencepræget indre marked, er af allerstørste betydning. SMV'er er drivkraften i den europæiske økonomi, idet de udgør 99 % af alle virksomheder i Europa, tegner sig for to tredjedele af beskæftigelsen og bidrager væsentligt til skabelsen af nye arbejdspladser af høj kvalitet i alle sektorer med en regional og lokal dimension og dermed social samhørighed. SMV'er er afgørende i forbindelse med energiomstillingen og bidrager til at nå Unionens klimamål i henhold til Parisaftalen. Programmet bør derfor styrke deres kapacitet til at udvikle miljøvenlige produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet og støtte deres bestræbelser på at øge ressourceeffektiviteten i overensstemmelse med princippet om "energieffektivitet først". Programmet bidrager herved også til at forbedre Unionens SMV'ers konkurrenceevne på det globale marked.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  SMV'er har fælles problemer, som ikke rammer større virksomheder i samme grad, med at opnå finansiering, finde kvalificeret arbejdskraft, lette den administrative byrde, indføre kreative og innovative løsninger, få adgang til markeder og fremme internationaliseringsaktiviteter. Programmet bør afhjælpe sådanne markedssvigt proportionalt uden at forvride konkurrencen på det indre marked unødigt.

(23)  SMV'er har fælles problemer, som ikke rammer større virksomheder i samme grad, med at opnå finansiering, finde kvalificeret arbejdskraft, lette den administrative byrde, indføre kreative og innovative løsninger, få adgang til markeder og fremme internationaliseringsaktiviteter. Programmet bør afhjælpe sådanne markedssvigt proportionalt uden at forvride konkurrencen på det indre marked unødigt. Programmet bør navnlig skabe passende betingelser for indførelse af teknologisk og organisatorisk innovation i produktionsprocesserne med fokus på særlige former for SMV'er såsom mikrovirksomheder, virksomheder, der beskæftiger sig med håndværk, selvstændige, liberale erhverv og socialøkonomiske virksomheder. Der bør ligeledes være fokus på potentielle, nye, unge og kvindelige iværksættere og på andre særlige målgrupper såsom ældre, migranter og iværksættere, der tilhører socialt dårligt stillede eller sårbare grupper, eksempelvis personer med handicap.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Programmet bør støtte og fremme en innovationskultur og udvikle et økosystem, der tilskynder til etablering af nye virksomheder og befordrer deres vækst, idet der navnlig fokuseres på mikrovirksomheder og innovative SMV'er, som er i stand til at imødegå udfordringerne i et stadigt mere konkurrencepræget og hurtigt miljø. Gennemgribende forandring af innovationsprocesser kræver udvikling af en åben innovationsmodel med øget forskningssamarbejde og deling af viden og intellektuel ejendomsret mellem forskellige organisationer. Programmet bør derfor sigte mod at støtte innovationsprocessen gennem inkorporering af nye samarbejdsorienterede forretningsmodeller, idet der fokuseres på netværkssamarbejde og deling af viden og ressourcer inden for interorganisatoriske fællesskaber.

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle et innovationsøkosystem, som kan være en økonomisk katalysator. Udvikling af innovationsøkosystemer, der fungerer som økonomiske katalysatorer.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b)  Programmet bør afhjælpe sådanne markedssvigt på en forholdsmæssig måde med særligt fokus på foranstaltninger, der direkte kommer SMV'er og virksomhedsnetværk til gode, samtidig med at de ikke fordrejer konkurrencen på det indre marked unødigt.

Begrundelse

Der bør i forbindelse med alle programmets aktiviteter tages hensyn til SMV'er og virksomhedsnetværk.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Mange af Unionens problemer med konkurrenceevnen har at gøre med SMV'ers vanskeligheder med at opnå adgang til finansiering, fordi de kæmper med at dokumentere deres kreditværdighed og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Der opstår yderligere udfordringer med finansieringen, fordi SMV'er er nødt til at forblive konkurrencedygtige ved f.eks. at engagere sig i digitalisering, internationalisering, innovation og opkvalificering af deres arbejdsstyrke. Begrænset adgang til finansiering har en negativ effekt på skabelsen af nye virksomheder og på virksomhedernes vækst- og overlevelsesrater samt på nye iværksætteres beredvillighed til at overtage rentable virksomheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

(24)  Mange af Unionens problemer med konkurrenceevnen har at gøre med SMV'ers vanskeligheder med at opnå adgang til finansiering, fordi de mangler oplysninger, kæmper med at dokumentere deres kreditværdighed og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed, eller simpelthen fordi de ved for lidt om eksisterende mekanismer, der har til formål at støtte deres aktiviteter på EU-plan, nationalt plan eller lokalt plan. Der opstår yderligere udfordringer med finansieringen på grund af mikrovirksomheders mindre størrelse, og fordi SMV'er er nødt til at forblive konkurrencedygtige ved f.eks. at engagere sig i digitalisering, internationalisering, innovation og opkvalificering af deres arbejdsstyrke. Begrænset adgang til finansiering har en negativ effekt på skabelsen af nye virksomheder og på virksomhedernes vækst- og overlevelsesrater samt på nye iværksætteres beredvillighed til at overtage rentable virksomheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at overvinde disse markedssvigt og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres rolle som grundlaget for EU-økonomiens konkurrenceevne, har små og mellemstore virksomheder brug for ekstra støtte i form af gælds- og egenkapitalinstrumenter, som skal oprettes under InvestEU-fondens SMV-vindue, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning [...]52. Lånegarantifaciliteten, der er indført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/201353 har en dokumenteret merværdi og forventes at yde et positivt bidrag til mindst 500 000 SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger til denne facilitet under InvestEU-fondens SMV-vindue.

(25)  For at overvinde disse markedssvigt og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres rolle som grundlaget for EU-økonomiens konkurrenceevne og drivkraft for en bæredygtig økonomi, har små og mellemstore virksomheder brug for ekstra støtte i form af gælds- og egenkapitalinstrumenter, som skal oprettes under InvestEU-fondens SMV-vindue, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning [...]52. Lånegarantifaciliteten, der er indført i henhold til det tidligere COSME-program, oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/201353, har en dokumenteret merværdi og forventes at yde et positivt bidrag til mindst 500 000 SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger til denne facilitet under InvestEU-fondens SMV-vindue. Der bør være mere fokus på bedre kommunikation og offentlige kampagner for at øge opmærksomheden blandt potentielle støttemodtagere om programmets tilgængelighed for SMV'er. For at øge bevidstheden om Unionens foranstaltninger til støtte for SMV'er bør foranstaltninger, der helt eller delvis finansieres gennem dette program, herunder via formidlere, anvende EU's logo (flag) knyttet til en sætning, der anerkender den støtte, som er modtaget gennem dette program.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018)0439.

53 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).

53 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  De politiske mål for dette program vil også blive adresseret via de finansielle instrumenter og budgetgarantien under InvestEU-fondens SMV-vindue. Finansiel støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltninger bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Foranstaltningerne bør have en tydelig europæisk merværdi.

(26)  De politiske mål for dette program vil også blive adresseret via de finansielle instrumenter og budgetgarantien under InvestEU-fondens SMV-vindue. InvestEU-fondens SMV-vindue bør have et centralt overordnet sted, der leverer oplysninger om programmet i alle medlemsstater, for at øge tilgængeligheden af og opmærksomheden om midlerne for SMV'er. Finansiel støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltninger bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked og bør klart give additionalitet og øget synergi med andre europæiske programmer. Foranstaltningerne bør have en tydelig europæisk merværdi.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Foranstaltninger, der støttes af InvestEU-fonden gennem EU-segmentet eller medlemsstatssegmentet, bør ikke overlappe private finansieringer eller erstatte disse eller forvride konkurrencen i det indre marked, men bør, hvad angår allerede eksisterende lokale offentlige og private garantiordninger, fremme integreringen med disse ordninger med det prioriterede mål at styrke og udvide de reelle fordele for slutbrugerne (som er SMV'er i den i henstilling 2003/361/EF anvendte betydning) med henblik på at skabe reel additionalitet for interventionerne.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  Ud over adgang til finansiering er adgang til færdigheder af afgørende betydning, herunder er lederevner og viden vigtige faktorer for SMV'er, når de skal have adgang til eksisterende midler, innovere, konkurrere og vokse. Levering af finansielle instrumenter som foreslået i InvestEU-fonden bør derfor være ledsaget af udviklingen af hensigtsmæssige mentor- og coachingordninger og levering af videnbaserede erhvervstjenester.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Programmet bør yde effektiv støtte til SMV'er gennem hele deres livscyklus. Det bør bygge på den unikke viden og ekspertise, der er udviklet vedrørende SMV'er og industrisektorer, og på lang tids erfaring med at arbejde sammen med europæiske, nationale og regionale interesserede parter. Denne støtte bør bygge videre på de vellykkede erfaringer med Enterprise Europe-netværket som en one-stop-shop for at forbedre SMV'ers konkurrenceevne og udvikle deres forretning i og uden for det indre marked. Netværket har planer om fortsat at levere tjenesteydelser på vegne af andre EU-programmer, navnlig Horisont 2020-programmet, ved hjælp af disse programmers finansielle midler. Mentorordningen for unge iværksættere bør også fremover være det værktøj, der giver nye eller kommende iværksættere mulighed for at opnå erfaring fra erhvervslivet ved at matche dem med en erfaren iværksætter fra et andet land og således gøre det muligt at styrke deres iværksættertalent. Programmet bør endvidere stræbe efter at vokse og udvide sin geografiske dækning og dermed give iværksættere en bredere vifte af matchningsmuligheder som supplement til andre EU-initiativer, hvis det er relevant.

(27)  Programmet bør yde effektiv støtte til SMV'er gennem hele deres livscyklus og herved yde bistand lige fra projektforberedelse til kommercialisering og adgang til markedet og tilskynde til oprettelse af virksomhedsnetværk. Det bør bygge på den unikke viden og ekspertise, der er udviklet vedrørende SMV'er og økonomi- og iværksættersektorer, og på lang tids erfaring med at arbejde sammen med europæiske, nationale og regionale interesserede parter. Denne støtte bør bygge videre på erfaringerne med Enterprise Europe-netværket som en one-stop-shop for at forbedre SMV'ers konkurrenceevne og udvikle deres forretning i og uden for det indre marked. Netværket har planer om fortsat at levere tjenesteydelser på vegne af andre EU-programmer, navnlig Horisont 2020-programmet, ved hjælp af disse programmers finansielle midler. Det bør også støtte øget deltagelse af SMV'ers repræsentative organisationer i udviklingen af politikinitiativer for det indre marked, som f.eks. offentlige udbud, standardiseringsprocesser og ordninger vedrørende intellektuel ejendomsret. Netværket bør også øge antallet af foranstaltninger og yde mere målrettet rådgivning til SMV'er med at udarbejde projekter og støtte netværkssamarbejde og teknologisk og organisatorisk omstilling. Netværket bør også forbedre samarbejdet og forbindelsen med andre rådgivningsplatforme, der er etableret i det digitale program og InvestEU-fonden med hensyn til adgang til finansiering. Foranstaltningerne for SMV'er i netværket bør også sigte mod at levere tjenesteydelser af høj kvalitet i hele Europa med særlig vægt på aktivitetsområder og geografiske områder i Unionen, hvor netværkene og de formidlende interessenter ikke opnår de forventede resultater. Den vellykkede mentorordning for nye iværksættere – Erasmus for unge iværksættere bør også fremover være det værktøj, der giver nye eller kommende iværksættere mulighed for at opnå erfaring fra erhvervslivet og med ledelse ved at matche dem med en erfaren iværksætter fra et andet land og således gøre det muligt at styrke deres iværksættertalent. Programmet bør vokse og udvide sin geografiske dækning og dermed give iværksættere en bredere vifte af matchningsmuligheder som supplement til andre EU-initiativer, hvis det er relevant. For at øge merværdien ved fremme af iværksætterinitiativer bør man være særligt opmærksom på mikrovirksomheder og på iværksættere, der har haft mindst udbytte af det eksisterende program, og hvor iværksætterkulturen fortsat ligger på et meget basalt niveau og står over for flere hindringer. Alt bør sættes ind for at sikre en nogenlunde geografisk afbalanceret fordeling af midlerne.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Der bør gøres en større indsats for at mindske de administrative byrder og øge adgangen til programmerne for at mindske de omkostninger, som SMV'er og mikrovirksomheder har som følge af en kompliceret ansøgningsproces og komplicerede krav til deltagelse. Medlemsstaterne bør også overveje at oprette et fælles informationssted for virksomheder, der er interesseret i at bruge Unionens midler, som fungerer som en one-stop-shop. Evalueringsproceduren bør være så enkel og hurtig som muligt for at muliggøre rettidig anvendelse af de fordele, som programmet tilbyder.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Klynger er et strategisk redskab til støtte for SMV'ers konkurrenceevne og vækst, da de tilbyder et gunstigt erhvervsmiljø. Fælles klyngeinitiativer bør opnå kritisk masse, der gør det muligt at fremskynde SMV'ers vækst. Ved at forbinde specialiserede økosystemer skaber klynger nye forretningsmuligheder for SMV'er og får dem bedre integreret i de europæiske og globale strategiske værdikæder. Der bør ydes støtte til udvikling af tværnationale partnerskabsstrategier og gennemførelse af fælles aktiviteter med støtte fra den europæiske platform for klyngesamarbejde. Der bør tilskyndes til bæredygtige partnerskaber med fortsat finansiering, hvis delmål for performance og deltagelse nås. Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres gennem klyngeorganisationer til følgende aktiviteter: indførelse af avancerede teknologier, nye forretningsmodeller, kulstoffattige og ressourceeffektive løsninger, kreativitet og design, opgradering af færdigheder, tiltrækning af talenter, fremskyndelse af iværksætteri samt internationalisering. Andre aktører med speciale i SMV-støtte bør inddrages for at fremme erhvervslivets transformation og gennemførelsen af strategier for intelligent specialisering. Programmet bør derfor bidrage til vækst og opbygge forbindelser til Unionens (digitale) innovationsknudepunkter og investeringer foretaget inden for rammerne af samhørighedspolitikken og Horisont Europa. Det kan også undersøges, om der kan opnås synergier med Erasmusprogrammet.

(28)  Klynger er et strategisk redskab til støtte for SMV'ers konkurrenceevne og vækst, da de tilbyder et gunstigt erhvervsmiljø, øger den bæredygtige udvikling af industrien og tjenesteydelser og styrker den økonomiske udvikling i regionerne gennem skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet. Fælles klyngeinitiativer bør opnå kritisk masse, der gør det muligt at fremskynde SMV'ers vækst. Ved at forbinde specialiserede økosystemer skaber klynger nye forretningsmuligheder for SMV'er og får dem bedre integreret i de europæiske og globale strategiske værdikæder. Der bør ydes støtte til udvikling af tværnationale partnerskabsstrategier og gennemførelse af fælles aktiviteter med støtte fra den europæiske platform for klyngesamarbejde. Der bør tilskyndes til bæredygtige partnerskaber med fortsat finansiering, hvis delmål for performance og deltagelse nås. Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres gennem klyngeorganisationer til følgende aktiviteter: indførelse af avancerede teknologier, nye forretningsmodeller, løsninger, kreativitet og design, opgradering af færdigheder, tiltrækning af talenter, fremskyndelse af iværksætteri samt internationalisering. Andre aktører med speciale i SMV-støtte bør inddrages for at fremme erhvervslivets transformation og gennemførelsen af strategier for intelligent specialisering. Programmet bør derfor bidrage til bæredygtig økonomisk udvikling og opbygge forbindelser til Unionens (digitale) innovationsknudepunkter og investeringer foretaget inden for rammerne af samhørighedspolitikken og Horisont Europa. Det kan også undersøges, om der kan opnås synergier med Erasmusprogrammet.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Programmet kan bidrage til at styrke og/eller forbedre mikrovirksomheders samt små og mellemstore virksomheders forhold til universiteter, forskningscentre og andre institutioner, som arbejder med skabelse og formidling af viden. Dette forhold kunne bidrage til at forbedre virksomhedernes evne til at imødegå de strategiske udfordringer, som den nye internationale verden er med til at skabe.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28b)  SMV'er har på grund af deres mindre størrelse særlige hindringer for vækst og har meget svært ved at ekspandere og opskalere nogle af deres forretningsaktiviteter. Unionen har ydet støtte til opskalering af aktiviteter, der fokuserer på innovation inden for forskning, hovedsageligt gennem SMV-instrumentet og det nylige pilotprojekt med Det Europæiske Innovationsråd under Horisont 2020-programmet. På grundlag af arbejdsmetoderne i og erfaringerne med SMV-instrumentet bør programmet for det indre marked også yde støtte til SMV'ers opskaleringsaktiviteter, der supplerer det nye Europæiske Innovationsråd med dets særlige fokus på banebrydende innovation under Horisont Europa. Opskaleringsforanstaltninger for SMV'er under dette program bør f.eks. fokusere på at hjælpe SMV'er med at opskalere gennem kommercialisering, internationalisering og markedsdrevne muligheder.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Kreativitet og innovation har afgørende betydning for konkurrenceevnen i Unionens industrielle værdikæder. De er katalysatorer for industriel modernisering og bidrager til intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst. Men SMV'ers anvendelse heraf halter bagefter. Programmet bør derfor støtte målrettede foranstaltninger, netværk og partnerskaber for kreativitetsdreven innovation i hele den industrielle værdikæde.

(29)  Kreativitet og innovation, teknologisk og organisatorisk omstilling, større bæredygtighed med hensyn til produktionsprocesser, navnlig ressource- og energieffektivitet, har afgørende betydning for konkurrenceevnen i Unionens industrielle værdikæder. De er katalysatorer for modernisering af erhvervs- og industrisektorerne og bidrager til intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst. Men SMV'ers anvendelse heraf halter bagefter. Programmet bør derfor støtte målrettede foranstaltninger, netværk og partnerskaber for kreativitetsdreven innovation i hele den industrielle værdikæde.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Anerkender, at SMV-instrumentet i Horisont 2020 har været yderst vellykket for iværksættere både gennem tilskudsfase 1 og 2 til at fremme deres nye forretningsidé og afprøve og udvikle en prototype. Selv om udvælgelsesprocessen allerede er meget streng, er der stadig mange rigtig gode projekter, der ikke kan blive finansieret på grund af begrænsede økonomiske ressourcer. Gennemførelse inden for rammerne af Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) har fungeret meget effektivt. Selv om fokus i det pågældende program er på højteknologiske projekter, bør dette program udvide metoderne til alle typer af ekspanderende SMV'er.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29b)  Foranstaltningerne for SME'er bør også fokusere på sektorer, der er kendetegnet ved et betydeligt vækstpotentiale og socialt potentiale og har en stor andel af SMV'er. Turisme er en særlig sektor i Unionens økonomi, som bidrager væsentligt til Unionens BNP og hovedsageligt drives af SMV'er. Unionen bør fortsætte og øge foranstaltningerne til støtte for de specielle forhold i denne sektor.

Begrundelse

Programmet bør fokusere på turistsektoren i betragtning af dens betydning i europæisk sammenhæng.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Europæiske standarder spiller en vigtig rolle på det indre marked. De er af vital betydning for virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ers. De er også et vigtigt værktøj til støtte for EU-lovgivning og -politikker på en række vigtige områder såsom energi, klimaændringer, informations- og kommunikationsteknologi, bæredygtig ressourceudnyttelse, innovation, produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, arbejdstageres sikkerhed og arbejdsforhold samt den aldrende befolkning og bidrager således positivt til samfundet som helhed.

(30)  Europæiske standarder spiller en vigtig rolle på det indre marked. De er af vital betydning for virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ers. De er også et vigtigt værktøj til støtte for EU-lovgivning og -politikker på en række vigtige områder såsom energiomstilling, klimaændringer og miljøbeskyttelse, informations- og kommunikationsteknologi, bæredygtig anvendelse og genbrug af ressourcer, innovation, produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, arbejdstageres sikkerhed og arbejdsforhold samt den aldrende befolkning og bidrager således positivt til samfundet som helhed. Erfaringen har dog vist, at det er nødvendigt at forbedre tempoet og rettidigheden af udarbejdelsen af standarder, og at der skal gøres en større indsats for bedre at inddrage alle relevante interessenter, herunder dem, der repræsenterer forbrugerne.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Velfungerende fælles rammer for regnskabsaflæggelse er vigtige for det indre marked, for kapitalmarkedernes effektive funktion og for gennemførelsen af det integrerede marked for finansielle tjenesteydelser i forbindelse med kapitalmarkedsunionen.

(32)  Velfungerende fælles rammer for regnskabsaflæggelse er vigtige for det indre marked, for finansmarkedernes effektive funktion og for gennemførelsen af det integrerede marked for finansielle tjenesteydelser i forbindelse med bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Unionen bidrager til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, styrke forbrugerne og sætte dem i centrum for det indre marked ved at støtte og supplere medlemsstaternes politikker gennem bestræbelser på at sikre, at EU-borgerne, når de handler som forbrugere, fuldt ud kan udnytte fordelene ved det indre marked, og at deres sikkerhed og juridiske og økonomiske interesser i den forbindelse nyder passende beskyttelse gennem konkrete foranstaltninger. Unionen skal også sikre, at forbruger- og produktsikkerhedslovgivningen i praksis håndhæves korrekt og ensartet, og at virksomheder har lige vilkår med fair konkurrence på det indre marked. Desuden er det nødvendigt at styrke, tilskynde og bistå forbrugerne med at foretage bæredygtige valg og dermed bidrage til en bæredygtig cirkulær økonomi, som er energi- og ressourceeffektiv.

(36)  Unionen bidrager til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, styrke forbrugerne og sætte dem i centrum for det indre marked ved at støtte og supplere medlemsstaternes politikker gennem bestræbelser på at sikre, at EU-borgerne, når de handler som forbrugere, fuldt ud kan udnytte fordelene ved det indre marked, og at deres sikkerhed og juridiske og økonomiske interesser i den forbindelse nyder passende beskyttelse gennem konkrete foranstaltninger. Unionen skal også sikre, at forbruger- og produktsikkerhedslovgivningen i praksis håndhæves korrekt og ensartet, og at virksomheder har lige vilkår med fair konkurrence på det indre marked. Desuden er det nødvendigt at styrke, tilskynde og bistå forbrugerne med at foretage bæredygtige og informerede valg og dermed bidrage til en bæredygtig cirkulær økonomi, som er energi- og ressourceeffektiv.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Programmet bør tage sigte på at gøre forbrugerne, virksomhederne, civilsamfundet og myndighederne bevidste om Unionens forbruger- og sikkerhedslovgivning og styrke forbrugerne og de organisationer, der repræsenterer dem på nationalt plan og EU-plan, navnlig gennem støtte til Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), der er en veletableret og anerkendt NGO, som repræsenterer forbrugernes interesser i forbindelse med alle relevante EU-politikker, og European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation (ANEC), som repræsenterer forbrugernes interesser i forbindelse med standardiseringsspørgsmål. I den forbindelse bør der lægges særlig vægt på nye markedsbehov i forbindelse med fremme af bæredygtigt forbrug og forebyggelse af sårbarheder samt de udfordringer, der er forbundet med digitalisering af økonomien eller udvikling af nye forbrugsmønstre og forretningsmodeller. Programmet bør støtte udarbejdelsen af relevante oplysninger om markeder, politikudfordringer, nye problemstillinger og ny adfærd samt offentliggørelse af Unionens forbrugerresultattavler.

(37)  Programmet bør tage sigte på at gøre forbrugerne, virksomhederne, civilsamfundet og myndighederne bevidste om Unionens forbruger- og sikkerhedslovgivning og styrke forbrugerne og de organisationer, der repræsenterer dem på nationalt plan og EU-plan, navnlig gennem støtte til Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), der er en veletableret og anerkendt NGO, som repræsenterer forbrugernes interesser i forbindelse med alle relevante EU-politikker, og European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation (ANEC), som repræsenterer forbrugernes interesser i forbindelse med standardiseringsspørgsmål. I den forbindelse bør der lægges særlig vægt på nye markedsbehov i forbindelse med fremme af bæredygtigt forbrug og navnlig foranstaltninger med sigte på at håndtere problemet med planlagt forældelse af produkter og forebygge sårbarheder samt de udfordringer, der er forbundet med digitalisering af økonomien, netforbundne produkter, tingenes internet, kunstig intelligens og anvendelse af algoritmer eller udvikling af nye forbrugsmønstre og forretningsmodeller, eksempelvis den kollaborative økonomi og socialt iværksætteri. Programmet bør støtte udarbejdelsen af relevante oplysninger om markeder, herunder foranstaltninger, som sigter mod at forbedre produkters sporbarhed i hele forsyningskæden og kvalitetsstandarder i hele Unionen samt løse problemet med to forskellige kvaliteter af produkter, politikudfordringer, nye problemstillinger og ny adfærd samt offentliggørelse af Unionens forbrugerresultattavler.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Programmet bør støtte de nationale kompetente myndigheder, herunder dem, som er ansvarlige for at overvåge produktsikkerheden, og som samarbejder navnlig via EU's system for hurtig udveksling af oplysninger om farlige produkter. Det bør også støtte håndhævelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF58 og forordning (EF) nr. 765/2008 vedrørende forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed og netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde og det internationale samarbejde mellem relevante myndigheder i tredjelande og i Unionen. Programmet bør også tage sigte på at sikre, at alle forbrugere og erhvervsdrivende har adgang til udenretslig tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse af god kvalitet samt til oplysninger om klagemuligheder.

(38)  Programmet bør støtte de nationale kompetente myndigheder, herunder dem, som er ansvarlige for at overvåge produktsikkerheden, og som samarbejder navnlig via EU's system for hurtig udveksling af oplysninger om farlige produkter. Det bør også støtte håndhævelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF58 og forordning (EF) nr. 765/2008 vedrørende forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed og netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde og det internationale samarbejde mellem relevante myndigheder i tredjelande og i Unionen. Programmet bør også tage sigte på at sikre, at alle forbrugere og erhvervsdrivende har adgang til udenretslig tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse af god kvalitet samt til oplysninger om proceduren for indbringelse af sager, til den lavest mulige pris.

__________________

__________________

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4).

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre hjælper forbrugerne med at opnå fordelene ved deres EU-forbrugerrettigheder, når de køber varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne i det indre marked og EØS enten elektronisk eller på rejser. Netværket, som består af 30 centre, er i over 10 år blevet finansieret i fællesskab af Unionens forbrugerprogrammer og har bevist sin merværdi med hensyn til at styrke forbrugernes og de erhvervsdrivendes tillid til det indre marked. Det behandler anmodninger fra over 100 000 forbrugere om året og når ud til millioner af borgere via sine presse- og onlineinformationsaktiviteter. Det er et af de mest værdsatte støttenetværk for borgere i Unionen, og de fleste centre har kontaktpunkter for lovgivning om det indre marked, som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF59, og evalueringen af netværket understreger, at det er vigtigt at fortsætte dets drift. Netværket har også planer om at udvikle gensidige ordninger med tilsvarende organer i tredjelande.

(39)  Programmet bør også støtte et Europæisk Netværk af Forbrugercentre, som hjælper forbrugerne med at opnå fordelene ved deres EU-forbrugerrettigheder, når de køber varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne i det indre marked og EØS enten elektronisk eller på rejser. Netværket, som består af 30 centre, er i over 10 år blevet finansieret i fællesskab af Unionens forbrugerprogrammer og har bevist sin merværdi med hensyn til at styrke forbrugernes og de erhvervsdrivendes tillid til det indre marked. Det behandler anmodninger fra over 100 000 forbrugere om året og når ud til millioner af borgere via sine presse- og onlineinformationsaktiviteter. Det er et af de mest værdsatte støttenetværk for borgere i Unionen, og de fleste centre har kontaktpunkter for lovgivning om det indre marked, som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF59, og evalueringen af netværket understreger, at det er vigtigt at fortsætte dets drift. Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre kan også være en vigtig kilde til oplysninger om udfordringer og problemer, som forbrugerne oplever på lokalt plan, og som er relevante for udformningen af EU's politikker og for beskyttelsen af forbrugernes interesser. Programmet bør derfor gøre det muligt at opbygge og styrke synergier mellem forbrugerrepræsentation på lokalt plan og på EU-plan for at styrke forbrugernes interesser. Netværket har også planer om at udvikle gensidige ordninger med tilsvarende organer i tredjelande.

__________________

__________________

59 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).

59 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Kvalitetskontrollen af Unionens forbruger- og markedsføringslovgivning, som Kommissionen gennemførte i maj 2017, afslørede behovet for bedre håndhævelse af reglerne og lettere adgang til klagemuligheder, når forbrugere har lidt skade som følge af overtrædelser af forbrugerlovgivningen. Som følge heraf vedtog Kommissionen en "En ny aftale for forbrugerne" i april 2018, bl.a. for at sikre ligebehandling af forbrugerne i hele det indre marked i forbindelse med produkter med to forskellige kvaliteter, stærkere håndhævelseskapacitet for medlemsstaterne, større produktsikkerhed, øget internationalt samarbejde og nye klagemuligheder, navnlig gennem repræsentative søgsmål anlagt af kvalificerede enheder. Programmet bør sigte mod at støtte forbrugerpolitikken bl.a. med oplysningsaktiviteter og videnopbygning, kapacitetsopbygning og udveksling af bedste praksis hos forbrugerorganisationer og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, netværkssamarbejde og udvikling af markedskendskab, styrkelse af evidensgrundlaget for det indre markeds funktion for forbrugere, IT-systemer og kommunikationsredskaber.

(40)  Kvalitetskontrollen af Unionens forbruger- og markedsføringslovgivning, som Kommissionen gennemførte i maj 2017, afslørede behovet for bedre håndhævelse af reglerne og lettere adgang til klagemuligheder, når forbrugere har lidt skade som følge af overtrædelser af forbrugerlovgivningen. Som følge heraf vedtog Kommissionen en "En ny aftale for forbrugerne" i april 2018, bl.a. for at sikre ligebehandling af forbrugerne i hele det indre marked i forbindelse med grænseoverskridende sager som f.eks. salg af produkter, der ikke overholder de gældende regler, i motorkøretøjssektoren, to forskellige kvaliteter af produkter eller problemer for passagerer, der strander, fordi et stort antal flyvninger aflyses, stærkere håndhævelseskapacitet for medlemsstaterne, større produktsikkerhed, øget internationalt samarbejde og nye klagemuligheder, navnlig gennem repræsentative søgsmål anlagt af kvalificerede enheder. Programmet bør sigte mod at støtte forbrugerpolitikken bl.a. med oplysningsaktiviteter og videnopbygning, kapacitetsopbygning og udveksling af bedste praksis hos forbrugerorganisationer og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, netværkssamarbejde og udvikling af markedskendskab, styrkelse af evidensgrundlaget for det indre markeds funktion for forbrugere, IT-systemer og kommunikationsredskaber.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Borgerne er særligt berørt af, hvordan markederne for finansielle tjenesteydelser fungerer. Disse er en vigtig del af det indre marked og kræver solide rammer for regulering og tilsyn, der sikrer ikke kun den finansielle stabilitet og en bæredygtig økonomi, men som også tilvejebringer et højt beskyttelsesniveau for forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser, herunder detailinvestorer, sparere, forsikringstagere, medlemmer af pensionskasser og pensionsmodtagere, individuelle aktionærer, låntagere og SMV'er. Det er vigtigt at styrke deres kapacitet til at deltage i udformningen af politikker for den finansielle sektor.

(41)  Borgerne er særligt berørt af, hvordan de finansielle markeder fungerer, og bør derfor modtage yderligere oplysninger om relevante rettigheder, risici og fordele. Disse er en vigtig del af det indre marked og kræver solide rammer for regulering og tilsyn, der sikrer ikke kun den finansielle stabilitet og en bæredygtig økonomi, men som også tilvejebringer et højt beskyttelsesniveau for forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser, herunder detailinvestorer, sparere, forsikringstagere, medlemmer af pensionskasser og pensionsmodtagere, individuelle aktionærer, låntagere og SMV'er. Programmet bør bidrage til at styrke deres kapacitet til at deltage i udformningen af politikker, også gennem udarbejdelse og formidling af klare, fuldstændige og brugervenlige oplysninger om produkter, der markedsføres på de finansielle markeder.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Programmet bør derfor fortsætte med at støtte de specifikke aktiviteter, som er omfattet af kapacitetsopbygningsprogrammet 2017-2020, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/82660, der fortsatte pilotprogrammet og de forberedende foranstaltninger for årene 2012-2017. Dette er nødvendigt for at give politiske beslutningstagere kendskab til andre interesserede parters synspunkter og ikke kun til de synspunkter, som fagfolk i den finansielle sektor fremfører, og det sikrer, at forbrugernes og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers interesser bliver bedre repræsenteret. Dette bør resultere i bedre finansielle tjenesteydelser især takket være en bedre offentlig forståelse for vigtige spørgsmål vedrørende finansiel regulering og øget finansiel forståelse.

(42)  Programmet bør derfor fortsætte med at støtte de specifikke aktiviteter, som er omfattet af kapacitetsopbygningsprogrammet 2017-2020, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/82660, der fortsatte pilotprogrammet og de forberedende foranstaltninger for årene 2012-2017. Dette er nødvendigt for at give politiske beslutningstagere kendskab til andre interesserede parters synspunkter og ikke kun til de synspunkter, som fagfolk i den finansielle sektor fremfører, og det sikrer, at forbrugernes og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers interesser bliver bedre repræsenteret. Programmet bør løbende udvikle sine metoder og bedste praksis for, hvordan forbrugere og slutbrugere af de finansielle tjenesteydelser kan inddrages mere med henblik på at indkredse spørgsmål, som er relevante for Unionens politikudformning, og som sikrer forbrugernes interesser på området for finansielle tjenesteydelser. Dette bør forbedre politikkerne for finansielle tjenesteydelser, især takket være en bedre offentlig forståelse af vigtige spørgsmål vedrørende finansiel regulering og øget finansiel forståelse. Ved anvendelsen af programmets offentlige midler bør der fokuseres på, hvad der er vigtigt for slutbrugerne, og enhver form for direkte eller indirekte finansiel støtte til kommercielle aktiviteter, der foreslås af private finansielle aktører, bør undgås.

__________________

__________________

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/826 af 17. maj 2017 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (EUT L 129 af 19.5.2017, s. 17).

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/826 af 17. maj 2017 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (EUT L 129 af 19.5.2017, s. 17).

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Som led i et pilotprojekt mellem 2012 og 2013 og en forberedende foranstaltning mellem 2014 og 2016 ydede Kommissionen tilskud til to organisationer efter en årlig åben indkaldelse af forslag. De to organisationer er Finance Watch, der blev oprettet med EU-tilskud i 2011, og som er en international nonprofitorganisation i henhold til belgisk ret, og Better Finance, som er et resultat af successive omorganiseringer og rebranding af eksisterende europæiske sammenslutninger af investorer og aktionærer siden 2009. Kapacitetsopbygningsprogrammet, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2017/826, identificerer de samme to organisationer som eneste støttemodtagere. Det er derfor nødvendigt fortsat at samfinansiere disse organisationer inden for rammerne af programmet. Denne finansiering bør dog tages op til revision.

(43)  Som led i et pilotprojekt mellem 2012 og 2013 og en forberedende foranstaltning mellem 2014 og 2016 ydede Kommissionen tilskud til to organisationer efter en årlig åben indkaldelse af forslag. De to organisationer er Finance Watch, der blev oprettet med EU-tilskud i 2011, og som er en international nonprofitorganisation i henhold til belgisk ret, og Better Finance, som er et resultat af successive omorganiseringer og rebranding af eksisterende europæiske sammenslutninger af investorer og aktionærer siden 2009. Kapacitetsopbygningsprogrammet, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2017/826, identificerer de samme to organisationer som eneste støttemodtagere. Det er derfor nødvendigt fortsat at samfinansiere disse organisationer inden for rammerne af programmet. Denne finansiering bør dog tages op til revision. I denne henseende bør der mindes om, at indkaldelsen af ansøgninger, i tilfælde af at kapacitetsopbygningsprogrammet og den tilhørende finansiering forlænges efter 2020, og der dukker andre potentielle støttemodtagere op, bør være åben for andre organisationer, der opfylder kriterierne og bidrager til programmets mål i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/826.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Det er nødvendigt med et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i hele fødevareforsyningskæden, for at det indre marked kan fungere effektivt. En sikker og bæredygtig fødevareforsyningskæde er en forudsætning for samfundet og for det indre marked. Grænseoverskridende sundheds- og fødevarekriser forstyrrer det indre markeds funktion, idet de begrænser bevægeligheden for personer og varer og forstyrrer produktionen.

(44)  Det er nødvendigt med et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i hele fødevare- og foderforsyningskæden for at beskytte forbrugerne og for at det indre marked kan fungere effektivt og fleksibelt. En sikker og bæredygtig landbrugs- og fødevareforsyningskæde er en forudsætning for samfundet og for det indre marked. Som nylige hændelser, såsom forureningen af æg med fipronil i 2017 og hestekødsskandalen i 2013, har vist, forstyrrer grænseoverskridende sundheds- og fødevarekriser, f.eks. aviær influenza eller afrikansk svinepest, det indre markeds funktion, idet de begrænser bevægeligheden for personer og varer og forstyrrer produktionen. Forebyggelse af grænseoverskridende sundheds- og fødevarekriser er af allerstørste vigtighed. Programmet bør derfor støtte konkrete foranstaltninger såsom hasteforanstaltninger i tilfælde af krisesituationer og uforudsete hændelser, der påvirker dyrs og planters sundhed, og skabe en mekanisme for direkte adgang til nødhjælpsreserven for at håndtere disse situationer hurtigere, mere effektivt og produktivt.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Den overordnede målsætning for EU-retten på fødevareområdet er at bidrage til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden, støtte forbedring af dyrevelfærden, bidrage til et højt beskyttelses- og oplysningsniveau for forbrugerne og et højt beskyttelsesniveau for miljøet, herunder bevarelse af biodiversiteten, samtidig med at den europæiske fødevare- og foderproduktions bæredygtighed forbedres, kvalitetsstandarderne i hele Unionen styrkes, konkurrenceevnen i Unionens fødevare- og fodersektor forbedres, og der skabes flere job.

(45)  Den overordnede målsætning for EU-retten på fødevareområdet er at garantere et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden, støtte forbedring af dyrevelfærden, bidrage til et højt beskyttelses- og oplysningsniveau for forbrugerne og et højt beskyttelsesniveau for miljøet, herunder bevarelse af biodiversiteten, samtidig med at den europæiske fødevare- og foderproduktions bæredygtighed forbedres, fødevarespildet reduceres, kvalitetsstandarderne for produkter i hele Unionen styrkes, konkurrenceevnen i Unionens fødevare- og fodersektor forbedres, og der skabes flere job.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  I betragtning af den særlige karakter af foranstaltningerne vedrørende et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden bør der i nærværende forordning fastlægges særlige kriterier for støtteberettigelse i forbindelse med ydelse af tilskud og anvendelse af offentligt udbud. Uanset Europa-Parlamentets og Rådets forordning61 (EU, Euratom) (i det følgende benævnt "finansforordningen") og som en undtagelse fra princippet om ikketilbagevirkende kraft bør navnlig omkostninger til hasteforanstaltninger som følge af deres hastende og uforudsigelige karakter være støtteberettigede og bør også omfatte omkostninger afholdt som følge af mistanke om forekomst af en sygdom eller en skadegører, forudsat at forekomsten efterfølgende er bekræftet og meddelt til Kommissionen. Kommissionen bør indgå de relevante budgetforpligtelser og foretage udbetalingerne for de støtteberettigede udgifter efter medlemsstaternes undertegnelse af de retlige forpligter og på grundlag af en vurdering af de betalingsanmodninger, der indgives af medlemsstaterne. Omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i tilfælde af en direkte trussel mod sundhedstilstanden i Unionen som følge af forekomst af eller udviklingen i visse dyresygdomme og zoonoser på et tredjelands eller en medlemsstats område eller på oversøiske lande og territoriers område, samt omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger eller andre relevante aktiviteter til støtte for planters sundhedsstatus i Unionen bør også være støtteberettigede.

(46)  I betragtning af den særlige karakter af foranstaltningerne vedrørende et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden bør der i nærværende forordning fastlægges særlige kriterier for støtteberettigelse i forbindelse med ydelse af tilskud og anvendelse af offentligt udbud. Uanset Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom)61 (i det følgende benævnt "finansforordningen") og som en undtagelse fra princippet om ikketilbagevirkende kraft bør navnlig omkostninger til hasteforanstaltninger som følge af deres hastende og uforudsigelige karakter være støtteberettigede og bør også omfatte omkostninger afholdt som følge af mistanke om forekomst af en sygdom eller en skadegører, forudsat at forekomsten efterfølgende er bekræftet og meddelt til Kommissionen. Kommissionen bør indgå de relevante budgetforpligtelser og foretage udbetalingerne for de støtteberettigede udgifter efter medlemsstaternes undertegnelse af de retlige forpligter og på grundlag af en vurdering af de betalingsanmodninger, der indgives af medlemsstaterne. Omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i tilfælde af en direkte trussel mod sundhedstilstanden i Unionen som følge af forekomst af eller udviklingen i visse dyresygdomme og zoonoser på et tredjelands eller en medlemsstats område eller på oversøiske lande og territoriers område, samt omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger eller andre relevante aktiviteter til støtte for planters sundhedsstatus i Unionen bør også være støtteberettigede.

_________________

_________________

61 [indsættes].

61 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Den offentlige kontrol, der foretages af medlemsstaterne, er et meget vigtigt redskab til kontrol og overvågning af, at de relevante EU-krav implementeres, overholdes og håndhæves. Effektive offentlige kontrolsystemer er en forudsætning for, at der kan opretholdes et højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet og dyrevelfærden. Der bør kunne ydes EU-tilskud til sådanne kontrolforanstaltninger. Der bør navnlig være mulighed for at yde tilskud til EU-referencelaboratorierne til afholdelse af de udgifter, disse laboratorier har i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammer godkendt af Kommissionen. Eftersom effektiviteten af den offentlige kontrol også er afhængig af, at kontrolmyndighederne råder over veluddannet personale med et tilstrækkeligt kendskab til EU-retten, bør Unionen desuden kunne yde støtte til uddannelse af dette personale og til relevante udvekslingsprogrammer, der arrangeres af de kompetente myndigheder.

(47)  I betragtning af at fødevarekæden i stigende grad globaliseres, er den offentlige kontrol, der foretages af medlemsstaterne et meget vigtigt redskab til kontrol og overvågning af, at de relevante EU-krav implementeres, overholdes og håndhæves, navnlig for så vidt angår produkter, der importeres fra tredjelande. Effektive offentlige kontrolsystemer er en forudsætning for opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden samt forbrugernes tillid, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet og dyrevelfærden. Der bør kunne ydes EU-tilskud til sådanne kontrolforanstaltninger. Der bør navnlig være mulighed for at yde tilskud til EU-referencelaboratorierne til afholdelse af de udgifter, disse laboratorier har i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammer godkendt af Kommissionen. Eftersom effektiviteten af den offentlige kontrol også er afhængig af, at kontrolmyndighederne råder over veluddannet personale med et tilstrækkeligt kendskab til EU-retten, bør Unionen desuden kunne yde støtte til uddannelse af dette personale og til relevante udvekslingsprogrammer, der arrangeres af de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Programmet er blevet forelagt Udvalget for det Europæiske Statistiske System til forhåndsgennemgang i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009.

(51)  Programmet er blevet forelagt Udvalget for det Europæiske Statistiske System til forhåndsgennemgang i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009 og bør gennemføres ved at sikre effektiv parlamentarisk kontrol.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Unionen og medlemsstaterne har forpligtet sig til at gennemføre FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Ved at bidrage til opfyldelsen af 2030-dagsordenen vil EU og medlemsstaterne fremme et stærkere, mere bæredygtigt, rummeligt, sikkert og velstående Europa. Programmet bør bidrage til gennemførelsen af 2030-dagsordenen, herunder ved at skabe balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling.

(52)  Unionen og medlemsstaterne har forpligtet sig til at blive en frontløber i forbindelse med gennemførelsen af FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Ved at bidrage til opfyldelsen af 2030-dagsordenen vil EU og medlemsstaterne fremme et stærkere, mere bæredygtigt, rummeligt, sikkert og velstående Europa. Programmet bør bidrage til gennemførelsen af 2030-dagsordenen, herunder ved at skabe balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling samt gennem en klar og synlig forpligtelse i så henseende i FFR-forordningen, og integrere målene for bæredygtig udvikling, således som der blev anmodet om i Europa-Parlamentets beslutninger af 14. marts og 30. maj 2018 om FFR for 2021-2027.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(58)  De foranstaltninger, der blev gennemført under de tidligere programmer og budgetposter, har vist sig at være passende og bør derfor bibeholdes. De nye foranstaltninger, der indføres i henhold til programmet, tager sigte på at styrke navnlig et velfungerende indre marked. For at skabe større enkelhed og fleksibilitet i gennemførelsen af programmet og dermed i højere grad opfylde dets mål bør foranstaltningerne kun defineres i forhold til overordnede generiske kategorier. Programmet bør også omfatte lister over vejledende aktiviteter vedrørende specifikke målsætninger på området konkurrenceevne eller specifikke aktiviteter, der udspringer af reguleringsmæssige krav, f.eks. inden for standardisering, regulering af fødevarekæden og europæiske statistikker.

(58)  De foranstaltninger, der blev gennemført under de tidligere programmer og budgetposter, har vist sig at være passende og bør derfor bibeholdes. De nye foranstaltninger, der indføres i henhold til programmet, tager sigte på at styrke navnlig et velfungerende indre marked. For at skabe større enkelhed og fleksibilitet i gennemførelsen af programmet og dermed i højere grad opfylde dets mål bør foranstaltningerne kun defineres i forhold til overordnede generiske kategorier. Programmet bør også omfatte lister over vejledende aktiviteter vedrørende specifikke målsætninger på området konkurrenceevne, forbrugerbeskyttelse eller specifikke aktiviteter, der udspringer af reguleringsmæssige krav, f.eks. inden for standardisering, markedsovervågning, regulering af fødevarekæden og europæiske statistikker.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60)  I betragtning af den stadig større sammenkobling inden for verdensøkonomien bør programmet fortsætte med at give mulighed for at inddrage eksterne eksperter, som f.eks. embedsmænd i tredjelande, repræsentanter for internationale organisationer og erhvervsdrivende inden for særlige områder.

(60)  I betragtning af den stadig større sammenkobling inden for verdensøkonomien, herunder den digitale økonomi, bør programmet fortsætte med at give mulighed for at inddrage eksterne eksperter, som f.eks. embedsmænd i tredjelande, repræsentanter for internationale organisationer og erhvervsdrivende inden for særlige områder.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 64

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64)  Programmet bør fremme synergier og forhindre overlapninger med relaterede EU-programmer og EU-foranstaltninger. Foranstaltningerne under dette program bør supplere foranstaltningerne i told- og Fiscalisprogrammerne, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning67 (EU) [...] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)68 [...], og som også tager sigte på at støtte og forbedre det indre markeds funktion.

(64)  Foranstaltningerne under dette program bør supplere foranstaltningerne i told- og Fiscalisprogrammerne, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]67 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]68, og som også tager sigte på at støtte og forbedre det indre markeds funktion.

_________________

_________________

67 COM(2018)0442.

67 COM(2018)0442.

68 COM(2018)0443.

68 COM(2018)0443.

Begrundelse

Den slettede del flyttes til betragtning 5, hvor den virker mere relevant, idet betragtning 64 især omhandler to specifikke programmer, og eliminering af overlapning af finansiering til identiske målsætninger bør være det generelle princip for hele programmet.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 65

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65)  Programmet bør fremme synergier og komplementaritet med hensyn til SMV'er og støtte til iværksætteri under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under InvestEU-fonden, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)70 [...], garantere støtte i form af lån og egenkapital for at øge adgangen til og tilgængeligheden af finansiering for SMV'er. Programmet bør ligeledes tilstræbe synergier med rumprogrammet, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning71 (EU) [...], med hensyn til at tilskynde SMV'er til at udnytte banebrydende innovation og andre løsninger, der er udviklet under disse programmer.

(65)  Programmet bør fremme synergier, komplementaritet og additionalitet med hensyn til SMV'er og støtte til iværksætteri under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under InvestEU-fonden, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...], garantere støtte i form af lån og egenkapital for at øge adgangen til og tilgængeligheden af finansiering for SMV'er og mikrovirksomheder. Programmet bør ligeledes tilstræbe synergier med rumprogrammet, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...], med hensyn til at tilskynde SMV'er til at udnytte banebrydende innovation og andre løsninger, der er udviklet under disse programmer.

__________________

__________________

69 COM(2018)0372.

69 COM(2018)0372.

70 COM(2018)0439.

70 COM(2018)0439.

71 COM(2018)0447.

71 COM(2018)0447.

Begrundelse

Henvisning til additionalitet og mikrovirksomheder tilføjet.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Betragtning 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67)  Programmet bør fremme synergi og komplementaritet med hensyn til programmet det digitale Europa, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)73 [...], der tager sigte på at fremme digitaliseringen af Unionens økonomi og den offentlige sektor.

(67)  Programmet bør fremme synergi og komplementaritet med hensyn til programmet det digitale Europa, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]73, der tager sigte på at fremme digitaliseringen af Unionens økonomi og den offentlige sektor samt øget cybersikkerhed.

__________________

__________________

73 COM(2018)0434.

73 COM(2018)0434.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  Hvis det er relevant, bør programmets foranstaltninger anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssigt afpasset måde, uden at dette medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering, og have en klar europæisk merværdi.

(71)  Programmets foranstaltninger bør have en klar europæisk merværdi og bør imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssigt afpasset måde, uden at dette medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Betragtning 72

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(72)  Kommissionen bør derfor tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på vedtagelse af arbejdsprogrammer til gennemførelse af foranstaltninger, der bidrager til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201179.

udgår

__________________

 

79 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Betragtning 73

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(73)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i denne forordning bør vælges ud fra deres evne til at opfylde foranstaltningernes specifikke målsætninger og levere resultater, navnlig under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for ikkeoverholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger, som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen.

(73)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i denne forordning bør vælges ud fra deres evne til at opfylde foranstaltningernes specifikke målsætninger og levere resultater, navnlig under hensyntagen til EU-merværdien, kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for ikkeoverholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger, som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Betragtning 74

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(74)  For at sikre regelmæssig overvågning og rapportering bør der fra begyndelsen fastlægges en passende ramme for overvågning af programmets foranstaltninger og resultater. Denne overvågning og rapportering bør baseres på indikatorer, der måler virkningerne af programmets foranstaltninger i forhold til forud fastsatte referencescenarier.

(74)  For at sikre regelmæssig overvågning og rapportering om de opnåede fremskridt og programmets effektivitet bør der fra begyndelsen fastlægges en passende ramme for overvågning af programmets foranstaltninger og resultater. Denne overvågning og rapportering bør baseres på indikatorer, der måler virkningerne af programmets foranstaltninger i forhold til forud fastsatte referencescenarier.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Betragtning 75

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(75)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning80 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav bør, hvor det er relevant, omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af programmets virkninger i praksis.

(75)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning80 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav bør, hvor det er relevant, omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af programmets virkninger i praksis. Kommissionen bør udarbejde en foreløbig evalueringsrapport om opfyldelsen af målene med de foranstaltninger, som programmet støtter, om resultaterne og virkningerne, om hvor effektivt ressourcerne er blevet anvendt og om EU-merværdien samt en endelig evalueringsrapport om virkningen på lang sigt, resultaterne og bæredygtigheden af foranstaltningerne og synergierne med andre programmer.

__________________

__________________

80 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

80 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(75a)  For at supplere visse ikke-væsentlige elementer i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår vedtagelsen af arbejdsprogrammer.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Betragtning 76

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(76)  Listen over dyresygdomme og zoonoser, der er berettiget til finansiering i forbindelse med hasteforanstaltninger og til finansiering i forbindelse med udryddelses-, bekæmpelses- og overvågningsprogrammer, bør fastsættes på grundlag af de dyresygdomme, der er nævnt i del I, kapitel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/42981, Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 2160/200382 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/200183.

(76)  En åben liste over dyresygdomme og zoonoser, der er berettiget til finansiering i forbindelse med hasteforanstaltninger og til finansiering i forbindelse med udryddelses-, bekæmpelses- og overvågningsprogrammer, bør fastsættes på grundlag af de dyresygdomme, der er nævnt i del I, kapitel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/42981, Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 2160/200382 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/200183.

_________________

_________________

81 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

81 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

82 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1).

82 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1).

83 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

83 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Betragtning 77

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(77)  For at tage hensyn til situationer fremkaldt af dyresygdomme, der har en væsentlig indvirkning på husdyrproduktion eller -handel, udviklingen af zoonoser, der udgør en trussel mod mennesker, eller nye videnskabelige eller epidemiologiske udviklinger samt sygdomme, der kan udgøre en ny trussel for Unionen, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen, for så vidt angår ændring af listen over sygdomme og zoonoser. For at sikre en effektiv vurdering af programmets fremskridt hen imod opfyldelsen af dets målsætninger bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med henblik på at gennemgå eller supplere indikatorerne til måling af, hvorvidt de specifikke målsætninger er nået, hvis det anses for nødvendigt, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser om fastsættelse af en overvågnings- og evalueringsramme. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(77)  For at tage hensyn til situationer fremkaldt af dyresygdomme, der har en væsentlig indvirkning på husdyrproduktion eller -handel, udviklingen af zoonoser, der udgør en trussel mod mennesker, eller nye videnskabelige eller epidemiologiske udviklinger samt sygdomme, der kan udgøre en ny trussel for Unionen, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen, for så vidt angår ændring af listen over sygdomme og zoonoser. For at sikre en effektiv vurdering af programmets fremskridt hen imod opfyldelsen af dets målsætninger bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med henblik på at gennemgå eller supplere indikatorerne til måling af, hvorvidt de specifikke målsætninger er nået, hvis det anses for nødvendigt, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser om fastsættelse af en overvågnings- og evalueringsramme. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. Interessenter og forbrugerorganisationer bør også høres. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Betragtning 80

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(80)  Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastlagt i finansforordningen, og de regulerer navnlig proceduren for opstillingen og gennemførelsen af budgettet ved hjælp af tilskud, offentlige indkøb, priser, indirekte gennemførelse, og sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(80)  Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og navnlig finansforordningen, som fastlægger proceduren for opstillingen og gennemførelsen af budgettet ved hjælp af tilskud, offentlige indkøb, priser, indirekte gennemførelse, og sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar, bør finde anvendelse på foranstaltningerne i medfør af dette program med forbehold for særlige undtagelser, der er fastsat i denne forordning. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Betragtning 81

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(81)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67990 finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i forbindelse med denne forordning og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200191 finder anvendelse på Kommissionens behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning og under tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af kompetente myndigheder skal overholde reglerne om overførsel af personoplysninger i forordning (EU) 2016/679, og enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af Kommissionen skal overholde reglerne om overførsel af personoplysninger i forordning (EF) nr. 45/2001.

(81)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67990 finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i forbindelse med denne forordning og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200191 finder anvendelse på Kommissionens behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning og under tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af kompetente myndigheder skal overholde reglerne om overførsel af personoplysninger i forordning (EU) 2016/679 og i forordning XXX [forordning om privatlivets fred og elektronisk kommunikation], og enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af Kommissionen skal overholde reglerne om overførsel af personoplysninger i forordning (EF) nr. 45/2001.

Begrundelse

GDPR omhandler kun personoplysninger og omfatter ikke i tilstrækkelig grad andre datatyper såsom metadata, flowdata og data, som er lagret i apps. Derfor bør der også tages højde for overensstemmelse med forordningen om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation i forbindelse med Kommissionens forslag 2017/0003(COD), som drøftes i øjeblikket.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Betragtning 83

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(83)  Programmet bør også sikre større synlighed og sammenhæng i Unionens indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder SMV'ers, og foranstaltninger på området europæiske statistikker for europæiske borgere, virksomheder og administrationer.

(83)  Programmet bør også sikre større synlighed og sammenhæng i Unionens indre marked, virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, navnlig mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, og foranstaltninger på området europæiske statistikker for europæiske borgere, virksomheder og administrationer.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Betragtning 85

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(85)  Der bør sikres en gnidningsløs overgang uden afbrydelser mellem programmerne på områderne virksomheders og SMV'ers konkurrenceevne, forbrugerbeskyttelse, forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser, politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, fødevarekæden og europæiske statistikker oprettet ved forordning (EU) nr. 1287/2013, forordning (EU) nr. 254/2014, forordning (EU) 2017/826, forordning (EU) nr. 258/2014, forordning (EU) nr. 652/2014, forordning (EU) nr. 99/2013 og nærværende program, navnlig hvad angår videreførelse af flerårige foranstaltninger og evalueringen af resultaterne af de forrige programmer

(85)  Der bør sikres en gnidningsløs overgang uden afbrydelser mellem programmerne på områderne virksomheders, navnlig mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, konkurrenceevne og bæredygtighed, forbrugerbeskyttelse, forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser, politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, fødevarekæden og europæiske statistikker oprettet ved forordning (EU) nr. 1287/2013, forordning (EU) nr. 254/2014, forordning (EU) 2017/826, forordning (EU) nr. 258/2014, forordning (EU) nr. 652/2014, forordning (EU) nr. 99/2013 og nærværende program, navnlig hvad angår videreførelse af flerårige foranstaltninger og evalueringen af resultaterne af de forrige programmer

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastlægges programmet for forbedring af det indre markeds funktion og virksomheders konkurrenceevne, herunder mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, og rammen for finansiering af udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009 (i det følgende benævnt "programmet").

Ved denne forordning fastlægges programmet for det indre marked med henblik på at styrke det indre marked og forbedre dets funktion på området for virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, navnlig mikrovirksomheders samt små og mellemstore virksomheders, standardisering, forbrugerbeskyttelse, markedsovervågning, fødevarekæden og rammen for finansiering af udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009 (i det følgende benævnt "programmet").

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "europæiske statistikker": statistikker, der udvikles, udarbejdes og formidles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009

2)  "europæiske statistikker": statistikker, der udvikles, udarbejdes og formidles på EU-plan og i medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union og forordning (EF) nr. 223/2009

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  "retlig enhed": en fysisk person eller en efter national ret, EU-retten eller international ret oprettet og anerkendt juridisk person, der har status som juridisk person og i eget navn kan udøve rettigheder og være pålagt pligter, eller en enhed, der ikke er en juridisk person, jf. finansforordningens artikel 197, stk. 2, litra c)

3.  "retlig enhed": en fysisk person eller en efter national ret, EU-retten eller international ret oprettet og anerkendt juridisk person, der har status som juridisk person og i eget navn kan udøve rettigheder og være pålagt pligter, eller en enhed, der ikke er en juridisk person, jf. artikel 197, stk. 2, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (finansforordningen)

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  "socialøkonomisk virksomhed": en virksomhed, hvis primære målsætning er at have en social indvirkning frem for at generere overskud til sine ejere og interessenter, som driver virksomhed ved at levere varer og tjenesteydelser til markedet, og som forvaltes på en åben og ansvarlig måde under inddragelse af arbejdstagere, forbrugere og interessenter;

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b)  "lokal offentlig virksomhed": en lille lokal offentlig servicevirksomhed, der opfylder SMV-kriterierne og varetager vigtige opgaver for lokalsamfundene;

Begrundelse

Lokale offentlige virksomheder er en form for iværksætteraktivitet med særlige karakteristika, der skal tages behørigt i betragtning i COSME-programmet.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c)  "virksomhedsnetværk": iværksættere, der går sammen for at gennemføre et fælles projekt, idet to eller flere SMV'er i fællesskab udøver en eller flere økonomiske aktiviteter for at forbedre deres konkurrenceevne på markedet.

Begrundelse

Virksomhedsnetværk er meget vigtige aktører på det indre marked.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at forbedre det indre markeds funktion og navnlig at beskytte og styrke borgere, forbrugere og virksomheder, især mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse af EU-retten, lettere markedsadgang, fastsættelse af standarder og ved fremme af menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærd; samt at styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen og de decentraliserede EU-agenturer

a)  at forbedre det indre markeds funktion og navnlig at beskytte og styrke borgere, forbrugere og virksomheder, især mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ved håndhævelse af Unionens retlige, sociale og miljømæssige rammer at lette markedsadgangen og adgangen til finansiering, at fremme fair konkurrence mellem virksomheder og fastsættelse af standarder, at sikre et ensartet og højt niveau for forbrugerbeskyttelse, at styrke markedsovervågningen i hele Unionen, at forbedre den gensidige anerkendelse og at fremme menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærd samt at styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen og de decentraliserede EU-agenturer

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at tilvejebringe sammenlignelige og pålidelige statistikker af høj kvalitet om Europa, der understøtter udformningen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker og hjælper politiske beslutningstagere, virksomheder, forskere, borgere og medier med at træffe informerede beslutninger og deltage aktivt i den demokratiske proces.

b)  at udvikle, udarbejde og formidle sammenlignelige og pålidelige europæiske statistikker af høj kvalitet, der understøtter udformningen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker, herunder vedrørende handel og migration, og hjælper borgere, politiske beslutningstagere og lovgivere, tilsynsmyndigheder, virksomheder, forskere, civilsamfundet og medier med at træffe informerede beslutninger og deltage aktivt i den demokratiske proces.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at gøre det indre marked mere effektivt, fremme forebyggelse og fjernelse af hindringer, støtte udviklingen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten på områderne det indre marked for varer og tjenesteydelser, offentligt udbud, markedsovervågning samt på områderne selskabsret, aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri bevægelighed for kapital, finansielle tjenesteydelser og konkurrence, herunder udvikling af styringsværktøjer

a)  at gøre det indre marked mere effektivt ved:

 

i) at fremme forebyggelse og fjernelse af hindringer og støtte udviklingen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten på områderne det indre marked for varer og tjenesteydelser og offentligt udbud og markedsovervågning samt på områderne selskabsret, aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri bevægelighed for kapital, finansielle tjenesteydelser og konkurrence, herunder udvikling af styringsværktøjer

 

ii) at støtte effektiv markedsovervågning og produktsikkerhed i hele Unionen og bidrage til bekæmpelse af forfalskning af produkter med henblik på at sikre, at kun produkter, der er sikre og overholder de gældende regler, og som giver et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, stilles til rådighed på EU-markedet, herunder de produkter, der sælges online, samt større homogenitet og kapacitet hos markedsovervågningsmyndighederne i hele Unionen.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne med særlig fokus på SMV'er og opnå additionalitet gennem foranstaltninger, der yder forskellige former for støtte til SMV'er, SMV'ers adgang til markeder, herunder deres internationalisering, et for SMV'er gunstigt erhvervsklima, sektorers konkurrenceevne, modernisering af industrien og fremme af iværksætteri

b)  at styrke både virksomhedernes konkurrenceevne og bæredygtighed med særlig fokus på SMV'er og opnå additionalitet gennem foranstaltninger (mål for SMV'er) idet der tages særligt hensyn til deres specifikke behov ved at:

 

i) yde forskellige former for støtte til SMV'er, fremme vækst, fremme og oprettelse af SMV'er, herunder virksomhedsnetværk, udvikling af ledelsesmæssige færdigheder og fremme af vækstforanstaltninger, som vil give dem bedre adgang til markeder, internationaliseringsprocesser samt markedsføring af deres produkter og tjenesteydelser

 

ii) fremme et gunstigt erhvervsklima og en gunstig ramme for SMV'er, mindske den administrative byrde, styrke sektorernes konkurrenceevne, sikre modernisering af industrien, herunder digital omstilling, og bidrage til en robust, energi- og ressourceeffektiv økonomi

 

iii) fremme iværksætterkultur og bidrage til højkvalitetsuddannelse af SMV'ernes ansatte

 

iv) fremme nye forretningsmuligheder for SMV'er ved at afhjælpe strukturelle ændringer gennem målrettede foranstaltninger og andre innovative former for foranstaltninger såsom medarbejderovertagelse, der letter jobskabelse og den fortsatte beståen af virksomheder i områder, der er berørt af disse ændringer.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  muliggør finansiering af europæisk standardisering og interesserede parters deltagelse i udarbejdelse af europæiske standarder

i)  muliggør finansiering af europæiske standardiseringsorganer og alle relevante interesserede parters deltagelse i udarbejdelse af europæiske standarder

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  støtter udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet for regnskabsaflæggelse og revision, letter deres indarbejdelse i EU-retten og fremmer innovation og udvikling af bedste praksis i inden for virksomhedsrapportering

ii)  støtter udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet for regnskabsaflæggelse og revision, letter deres indarbejdelse i EU-retten og/eller fremmer innovation og udvikling af bedste praksis inden for virksomhedsrapportering for både små og store virksomheder

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed ved at:

d)  at fremme forbrugernes interesser og sikre et ensartet og højt niveau af forbrugerbeskyttelse ved at:

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  styrke, bistå og uddanne forbrugere, virksomheder og civilsamfundet, sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bæredygtigt forbrug og produktsikkerhed, navnlig ved at støtte de kompetente retshåndhævende myndigheder og forbrugernes repræsentative organisationer og samarbejdsforanstaltninger, sikre, at alle forbrugere har adgang til klagemuligheder og tilvejebringelse af passende oplysninger om markederne og forbrugerne

i)  styrke, bistå og uddanne forbrugere, virksomheder og civilsamfundet, sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, navnlig for de mest sårbare forbrugere, med henblik på at øge retfærdigheden, gennemsigtigheden og tilliden i det indre marked støtte kompetente retshåndhævende myndigheder og forbrugernes repræsentative organisationer og samarbejdsforanstaltninger ved bl.a. at tage stilling til spørgsmål, som eksisterende og nye teknologier rejser, herunder foranstaltninger, der sigter mod at forbedre sporbarheden af produkter i forsyningskæden kvalitetsstandarder i hele EU og spørgsmålet om to forskellige produktkvaliteter øge bevidstheden om forbrugernes rettigheder i henhold til EU-retten og sikre, at alle forbrugere har adgang til effektive klagemekanismer, og tilvejebringe passende oplysninger om markederne og forbrugerne samt fremme bæredygtigt forbrug gennem øget information til forbrugerne om varers og tjenesteydelsers særlige karakteristika og miljøpåvirkning

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  forbedre forbrugeres, andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers og civilsamfundets deltagelse i politikudformningen på området finansielle tjenesteydelser, fremme en bedre forståelse af den finansielle sektor

ii)  forbedre forbrugeres, andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers og civilsamfundets deltagelse i politikudformningen på området finansielle tjenesteydelser, fremme en bedre forståelse af den finansielle sektor og af de forskellige kategorier af finansielle produkter, som markedsføres, og sikre forbrugernes interesser på området for finansielle detailtjenesteydelser

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at bidrage til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og på beslægtede områder, bl.a. ved at forebygge og udrydde sygdomme og skadegørere, og støtte forbedring af dyrevelfærd samt en bæredygtig fødevareproduktion og et bæredygtigt forbrug

e)  at bidrage til et højt sundheds- og sikkerhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevare- og foderforsyningskæden og på beslægtede områder, bl.a. ved at forebygge og udrydde sygdomme og skadegørere, herunder ved hjælp af nødforanstaltninger i tilfælde af omfattende krisesituationer og uforudsete hændelser, der påvirker dyre- eller plantesundheden, samt støtte forbedringer af dyrevelfærden og udvikle en bæredygtig fødevareproduktion og et bæredygtigt forbrug til overkommelige priser samt ved at stimulere forskning, innovation og udveksling af bedste praksis mellem interessenter på disse områder.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at udarbejde og formidle statistikker af høj kvalitet om Europa på en rettidig, upartisk og omkostningseffektiv måde gennem styrkede partnerskaber inden for det europæiske statistiske system, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 223/2009, og med alle relevante eksterne parter ved hjælp af flere forskellige datakilder, avancerede dataanalysemetoder, intelligente systemer og digitale teknologier.

f)  at udvikle, udarbejde, udbrede og formidle europæiske statistikker af høj kvalitet på en rettidig, upartisk og omkostningseffektiv måde gennem styrkede partnerskaber inden for det europæiske statistiske system, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 223/2009, og med alle relevante eksterne parter ved hjælp af flere forskellige datakilder, avancerede dataanalysemetoder, intelligente systemer og digitale teknologier indeholdende en national og, hvis det er muligt, regional opdeling.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 4 088 580 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 6 563 000 000 EUR i løbende priser.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  394 590 000 EUR til målsætningen, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i).

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa)  396 200 000 EUR til målsætningen, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii).

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  1 000 000 000 EUR til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b)

a)  3 122 000 000 EUR til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b)

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  220 510 000 EUR til den målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c).

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  188 000 000 EUR til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk.2, litra d), nr. i)

b)  198 000 000 EUR til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d)

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, navnlig vedrørende forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter samt anvendelse af informationsteknologinet med fokus på behandling og udveksling af oplysninger og anvendelse og udvikling af institutionelle IT-værktøjer.

3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, navnlig vedrørende forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter samt anvendelse af informationsteknologinet med fokus på behandling og udveksling af oplysninger og anvendelse og udvikling af institutionelle IT-værktøjer. For at sikre, at programmet i størst muligt omfang giver adgang til finansiering af foranstaltninger, der er omfattet af programmets mål, må de samlede udgifter til administrativ og teknisk bistand ikke overstige 5 % af værdien af den finansieringsramme, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Der bør indføres en særlig mekanisme for direkte adgang for fødevarekæden til Kommissionens krisereserve i tilfælde af omfattende krisesituationer for at sikre en tilstrækkelig finansiering af foranstaltninger i henhold til artikel 3, stk. 2, litra e).

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skabelse af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked, herunder virksomheder, borgere og forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder gennem gennemsigtige oplysninger og oplysningskampagner, udveksling af bedste praksis, fremme af god praksis, udveksling og formidling af ekspertise og viden og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter

a)  skabelse af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked, herunder virksomheder, borgere og forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder gennem gennemsigtig udveksling af oplysninger og oplysningskampagner, navnlig hvad angår gældende EU-regler og forbrugernes og virksomhedernes rettigheder, udveksling af bedste praksis, fremme af god praksis og innovative løsninger, udveksling og formidling af ekspertise og viden om og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter til fremme af digitale færdigheder hos borgere og virksomheder;

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indførelse af mekanismer, der gør det muligt for repræsentanter for borgere, forbrugere, slutbrugere, civilsamfundet og virksomheder i Unionen at bidrage til politiske drøftelser, politikker og beslutningstagning, navnlig ved at støtte de repræsentative organisationers funktion på nationalt plan og på EU-plan

b)  indførelse af mekanismer, der gør det muligt for repræsentanter for borgere, forbrugere, slutbrugere, civilsamfundet, fagforeninger og virksomheder i Unionen, navnlig repræsentanter for SMV'er, at bidrage til politiske drøftelser, politikker og beslutningstagning, navnlig ved at støtte de repræsentative organisationers funktion på nationalt plan og på EU-plan

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  kapacitetsopbygning, fremme og koordinering af fælles foranstaltninger mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen, de decentraliserede EU-agenturer og myndigheder i tredjelande

c)  kapacitetsopbygning, fremme og koordinering af fælles foranstaltninger mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen, de decentraliserede EU-agenturer og myndigheder i tredjelande og mere specifikt fælles foranstaltninger vedrørende styrkelse af produktsikkerhed, håndhævelse af regler for forbrugerbeskyttelse i EU og produkters sporbarhed

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  støtte til en effektiv håndhævelse og modernisering af Unionens retlige ramme og dens hurtige tilpasning til et miljø i konstant forandring, herunder ved hjælp af indsamling og analyse af data, undersøgelser, evalueringer og politikanbefalinger, tilrettelæggelse af demonstrationsaktiviteter og pilotprojekter, kommunikationsaktiviteter, udvikling af særlige IT-værktøjer til at sikre det indre markeds gennemsigtige og effektive funktion.

d)  støtte til en effektiv håndhævelse fra medlemsstaternes side og modernisering af Unionens retlige ramme og dens hurtige tilpasning til et miljø i konstant forandring samt støtte til håndtering af problemer, der opstår som følge af digitaliseringen, herunder ved hjælp af indsamling og analyse af data undersøgelser, evalueringer og politikanbefalinger, tilrettelæggelse af demonstrationsaktiviteter og pilotprojekter, kommunikationsaktiviteter, udvikling af særlige IT-værktøjer til at sikre det indre markeds gennemsigtige, retfærdige og effektive funktion.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Der kan ydes finansiering til følgende foranstaltninger, som gennemfører de specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii):

 

a) koordinering og samarbejde mellem markedsovervågningsmyndigheder og andre relevante myndigheder i medlemsstaterne, navnlig gennem EU-netværket for produktoverensstemmelse

 

b) udvikling og vedligeholdelse af IT-værktøjer til udveksling af oplysninger om markedsovervågning og kontrol ved de ydre grænser

 

c) støtte til udvikling af fælles foranstaltninger og undersøgelser inden for produktsikkerhed og -overensstemmelse, herunder med hensyn til netforbundne produkter og produkter, der sælges online

 

d) samarbejde, udveksling af bedste praksis og fælles projekter mellem markedsovervågningsmyndigheder og relevante tredjelandsorganer

 

e) støtte til markedsovervågningsstrategier, indsamling af viden og efterretninger, kapacitet og faciliteter til afprøvning, peer reviews, uddannelsesprogrammer, teknisk bistand og kapacitetsopbygning til markedsovervågningsmyndigheder

 

f) Kommissionens vurdering af typegodkendelsesprocedurer og kontrol af, at motorkøretøjer overholder de gældende regler.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  yde forskellige former for støtte til SMV'er

udgår

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  lette SMV'ers adgang til markeder, hjælpe dem med at håndtere globale og samfundsmæssige udfordringer og virksomheders internationalisering og styrke Unionens industrielle lederskab i globale værdikæder, herunder Enterprise Europe-netværket

b)  lette mikrovirksomheders, SMV'ers og virksomhedsnetværks adgang til markeder, herunder markeder uden for Unionen, hjælpe dem med at håndtere globale, miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige udfordringer og virksomheders internationalisering, fremme støtte til dem i løbet af deres livscyklus og styrke Unionens iværksættermæssige og industrielle lederskab i globale værdikæder;

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  håndtere markedshindringerne og administrative byrder og skabe et gunstigt erhvervsklima for at give SMV'er mulighed for at udnytte det indre marked

c)  håndtere markedshindringerne, mindske administrative byrder, herunder mindske hindringerne for etablering og opstart af virksomheder, og skabe et gunstigt erhvervsklima for at gøre det muligt for mikrovirksomheder og SMV'er at udnytte det indre marked, herunder adgang til finansiering, og ved at stille passende vejlednings-, mentor- og coachingordninger til rådighed samt levering af videnbaserede erhvervstjenester

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  fremme virksomheders vækst, herunder udvikling af færdigheder, og industriel omstilling i alle fremstillings- og servicesektorer

d)  fremme bæredygtige virksomheders udvikling og vækst, øge mikrovirksomheders og SMV'ers kendskab til EU-lovgivningen, herunder EU's bestemmelser på miljø- og energiområdet, opgradere deres udvikling af færdigheder og kvalifikationer samt fremme nye forretningsmodeller og ressourceeffektive værdikæder, som fremmer bæredygtig, industriel, teknologisk og organisatorisk omstilling i alle fremstillings- og servicesektorer

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  støtte konkurrenceevnen i virksomheder og alle sektorer i økonomien og støtte SMV'ers indførelse af innovation og værdikædesamarbejde gennem strategisk forbindelse af økosystemer og klynger, herunder det fælles klyngeinitiativ

e)  styrke konkurrenceevnen og bæredygtigheden i virksomheder og alle sektorer i økonomien og støtte mikrovirksomheders og SMV'ers indførelse af teknologisk, organisatorisk og social innovation, der styrker virksomhedernes sociale ansvar og værdikædesamarbejde gennem strategisk forbindelse af økosystemer og klynger, herunder det fælles klyngeinitiativ

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  fremme iværksætterklima og iværksætterkultur, herunder mentorordninger for nye iværksættere og støtte til nystartede virksomheder, forretningsmæssig bæredygtighed og vækstvirksomheder.

f)  fremme iværksætterklima og iværksætterkultur gennem udvidelse af mentorordningen for nye iværksættere og støtte til nystartede virksomheder, forretningsmæssig bæredygtighed og vækstvirksomheder, idet fokus især rettes mod nye potentielle iværksættere (dvs. unge og kvinder) samt andre specifikke målgrupper såsom socialt dårligt stillede eller sårbare grupper.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Ved gennemførelsen af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), kan Kommissionen ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, litra a)-f), i denne artikel, støtte følgende specifikke foranstaltninger:

 

a) fremskynde, støtte og udvide rådgivningstjenester gennem Enterprise Europe-netværket med henblik på at yde integrerede one-stop-shop-erhvervsstøttetjenester til SMV'er i EU, der søger at udnytte mulighederne på det indre marked og i tredjelande, og overvåge med henblik på at sikre, at sidstnævnte leverer tjenester af et sammenligneligt kvalitetsniveau i alle medlemsstater

 

b) støtte oprettelsen af virksomhedsnetværk

 

c) støtte og udvide mobilitetsprogrammer for nye iværksættere ("Erasmus for unge iværksættere") for at forbedre deres muligheder for at styrke deres knowhow, færdigheder og holdninger med hensyn til iværksætteri samt for at forbedre deres teknologiske kapacitet og virksomhedsstyring

 

d) støtte SMV'ers vækst gennem omfattende erhvervsudvidelsesprojekter baseret på markedsdrevne muligheder (vækstinstrumentet for SMV'er)

 

e) støtte sektorspecifikke aktiviteter på områder, der er kendetegnet ved en stor andel af mikrovirksomheder og SMV'er og et stort bidrag til Unionens BNP, som f.eks. turistsektoren.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  De foranstaltninger, der træffes via Enterprise Europe-netværket som omhandlet i stk. 3a, litra a) i denne artikel, kan bl.a. omfatte:

 

a) fremme af internationaliseringen af SMV'er og identificering af erhvervspartnere på det indre marked, grænseoverskridende erhvervssamarbejde om FoU, teknologi og partnerskaber for videns- og innovationsoverførsel

 

b) tilvejebringelse af information, vejledning og personlig rådgivning om EU-retten, EU-finansieringsmuligheder samt EU-initiativer, der har indvirkning på erhvervslivet, herunder beskatning, ejendomsrettigheder, miljø- og energirelaterede forpligtelser samt aspekter vedrørende arbejdsmarkedet og social sikring

 

c) lette adgangen for SMV'er til ekspertise inden for miljø, klima, energieffektivitet og energimæssig ydeevne

 

d) styrkelse af netværket med andre informations- og rådgivningsnetværk i Unionen og medlemsstaterne, navnlig Eures, EU's innovationscentre og InvestEU-rådgivningsplatformen.

 

Tjenester, der ydes af netværket på vegne af andre EU-programmer, finansieres af disse programmer.

 

Kommissionen prioriterer foranstaltninger i netværket til at forbedre dele eller elementer heraf, som ikke opfylder minimumsstandarderne, med henblik på at yde en ensartet støtte til mikrovirksomheder og SMV'er i hele EU.

 

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med fastsættelse af indikatorer og minimumsstandarder med henblik på at måle netværkets virkning i forhold til SMV-foranstaltningernes specifikke mål og effektivitet.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at oprette yderligere former for støtte til SMV'er, der ikke er omhandlet i dette stykke.

 

 

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Der kan ydes finansiering til følgende foranstaltninger, som gennemfører de specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d), nr. i):

 

a) forbedring af forbrugernes bevidsthed og uddannelse om forbrugerrettigheder gennem livslang uddannelse i EU's forbrugerbeskyttelsesregler og styrkelse af forbrugernes evne til at håndtere nye spørgsmål, der opstår som følge af den teknologiske udvikling og digitaliseringen, herunder de særlige behov hos sårbare forbrugere

 

b) sikring og fremme af alle forbrugeres og erhvervsdrivendes adgang til udenretslig tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse af god kvalitet samt til oplysninger om klagemuligheder

 

c) støtte til bedre håndhævelse af forbrugerlovgivningen med særligt fokus på grænseoverskridende sager eller sager, der involverer tredjeparter, effektiv samordning og samarbejde mellem nationale håndhævelsesorganer og samarbejde med tredjelande

 

d) fremme af bæredygtigt forbrug ved at øge forbrugernes bevidsthed om produkters holdbarhed og miljøpåvirkninger, miljødesignegenskaber, fremme af forbrugerrettigheder i denne henseende og muligheder for at klage, når produkter bliver defekte efter kort tids brug.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, der ikke er associeret til programmet, kan deltage i følgende foranstaltninger:

Kommissionen kan tillade retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, der ikke er associeret til programmet, at deltage i følgende foranstaltninger:

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enheder, der deltager i de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a) og b), er ikke berettiget til at modtage finansiel støtte fra Unionen, bortset fra, hvor dette er en afgørende betingelse for programmet, særligt hvad angår konkurrenceevne og adgang til markederne for Unionens virksomheder, eller hvad angår beskyttelse af forbrugere, der er bosiddende i Unionen. Denne undtagelse gælder ikke for enheder med gevinst for øje.

Enheder, der deltager i de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a) og b), er ikke berettiget til at modtage finansiel støtte fra Unionen, især når der er risiko for overførsel af innovativ teknologi eller ekspertise, bortset fra, hvor dette er en afgørende betingelse for programmet, særligt hvad angår konkurrenceevne og adgang til markederne for Unionens virksomheder, eller hvad angår beskyttelse af forbrugere, der er bosiddende i Unionen. Denne undtagelse gælder ikke for enheder med gevinst for øje.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  for så vidt angår foranstaltninger inden for markedsovervågning, som gennemfører den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), i nærværende forordning, de markedsovervågningsmyndigheder i medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 765/2008, og artikel 11 i [forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter]97

a)  for så vidt angår foranstaltninger inden for markedsovervågning, som gennemfører den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i nærværende forordning, de markedsovervågningsmyndigheder i medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 765/2008, og artikel 11 i [forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter]97;

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final

97 COM(2017)0795.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for så vidt angår foranstaltninger inden for akkreditering og markedsovervågning, som gennemfører den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), i nærværende forordning, det organ, der i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008 er anerkendt til at gennemføre de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 765/2008

b)  for så vidt angår foranstaltninger inden for akkreditering, som gennemfører den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), i nærværende forordning, det organ, der i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008 er anerkendt til at gennemføre de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 765/2008

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår denne artikels stk. 1, litra e), tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at tilpasse listen over enheder, der kan tildeles støtte under programmet til foranstaltninger til gennemførelse af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d), nr. i).

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evalueringsudvalget/-udvalgene for foranstaltninger, som gennemfører den eller de specifikke målsætninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, kan sammensættes helt eller delvis af eksterne eksperter.

Evalueringsudvalget/-udvalgene for foranstaltninger, som gennemfører den eller de specifikke målsætninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, kan sammensættes helt eller delvis af eksterne eksperter. Evalueringsudvalgets/-udvalgenes arbejde skal være baseret på principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og ikke-diskrimination.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For foranstaltninger, som gennemfører den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), i nærværende forordning, med henvisning til markedsovervågningsmyndigheder i medlemsstaterne og i de tredjelande, der er associeret til programmet, og med henvisning til Unionens prøvningsfaciliteter, jf. artikel 20 i [forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter], kan programmet finansiere op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning, forudsat at samfinansieringsprincippet som defineret i finansforordningen ikke er tilsidesat.

1.  For foranstaltninger, som gennemfører den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i nærværende forordning, med henvisning til markedsovervågningsmyndigheder i medlemsstaterne og i de tredjelande, der er associeret til programmet, og med henvisning til Unionens prøvningsfaciliteter, jf. artikel 20 i [forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter], kan programmet finansiere op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning, forudsat at samfinansieringsprincippet som defineret i finansforordningen ikke er tilsidesat.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel [67], stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel [8] i forordning (EU) XX [finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik], forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond, der yder støtte, anvendes.

kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel [67], stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel [8] i forordning (EU) XX [finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik] eller forordning (EU) XX [om programmet for et digitalt Europa], navnlig målet om højtudviklede IT-færdigheder, forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond, der yder støtte, anvendes.

Begrundelse

Der skal sikres samordning med programmet for et digitalt Europa for at opnå en samlet EU-strategi for SMV'er.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet gennemføres ved hjælp af det eller de arbejdsprogrammer, der er omhandlet i artikel 110 i finansforordningen. Hvis det er relevant, angives det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, i arbejdsprogrammerne.

1.  Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede restakter i henhold til artikel 20, der supplerer denne forordning, med henblik på at vedtage arbejdsprogram(mer) i overensstemmelse med artikel 110 i finansforordningen. Arbejdsprogrammerne skal være et- eller flerårige og skal navnlig fastlægge de mål, der skal forfølges, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og finansieringsplanens samlede beløb. De skal endvidere indeholde en detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, en angivelse af det beløb, der afsættes til hver enkelt foranstaltning, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. Hvis det er relevant, angives det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, i arbejdsprogrammerne.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsprogrammer, som gennemfører den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra e), som fastlagt i bilag I, vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 20 for at supplere denne forordning ved at fastlægge arbejdsprogrammer i henhold til den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra e), som fastlagt i bilag I.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets udvikling hen imod opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 3, stk. 2, findes i bilag IV.

1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets effektivitet med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 3, stk. 2, findes i bilag IV.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

2.  Senest den ... [fire år efter programmets gennemførelse indledes] udarbejder Kommissionen en foreløbig evalueringsrapport for programmet om gennemførelsen af målene for de foranstaltninger, som støttes under det, om resultaterne og virkningerne, om effektiviteten af ressourceudnyttelsen og om dets EU-merværdi.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest fire år efter afslutningen af den i artikel 1 nævnte periode gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

5.  Senest den ... [tre år efter afslutningen af programmets gennemførelse] udarbejder Kommissionen en endelig evalueringsrapport om programmets mere langsigtede virkning, om foranstaltningernes resultater og bæredygtighed og om synergierne mellem de forskellige arbejdsprogrammer.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

6.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget de evalueringsrapporter, som omhandles i stk. 2 og 5, og sine konklusioner og offentliggør dem. Såfremt det er relevant, ledsages rapporterne af forslag til ændringer af programmet.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9 og 17, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3b, 9, 10, 16 og 17, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 9 og 17 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 8, stk. 3b, 9, 10, 16 og 17 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 og 17 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 3b, 9, 10, 16 og 17 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/200299. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

1.  Kommissionen skal bistås af et udvalg i den i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendte betydning.

__________________

__________________

99 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

99 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer gennemsigtigheden og synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag på en brugervenlig måde for at øge forbrugernes, borgernes, virksomhedernes, især SMV'ers, og de offentlige forvaltningers kendskab til de ressourcer, som stilles til rådighed via de finansielle instrumenter i denne forordning, samt til dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen (Eurostat) gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende gennemførelsen af den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra f), dens foranstaltninger og resultater, når de vedrører udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker i overensstemmelse med de statistiske principper, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 223/2009.

3.  Kommissionen (Eurostat) gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende gennemførelsen af den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra f), dens foranstaltninger og resultater, når de vedrører indsamling af data og udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker i overensstemmelse med de statistiske principper, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 223/2009.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – nr. 1.2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger til udryddelse af en EU-karantæneskadegører truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031105 eller i henhold til EU-foranstaltninger vedtaget i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i samme forordning

a)  foranstaltninger til forebyggelse, inddæmning og/eller udryddelse af en EU-karantæneskadegører truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031105 eller i henhold til EU-foranstaltninger vedtaget i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i samme forordning

_________________

_________________

105 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

105 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

Begrundelse

Det er afgørende, at forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger gøres støtteberettigede på lige fod med udryddelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – nr. 1.2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  foranstaltninger til udryddelse af en skadegører, der ikke er opført på listen over EU-karantæneskadegørere, truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, og som kan betegnes som en EU-karantæneskadegører i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i samme forordning

b)  foranstaltninger til forebyggelse, inddæmning og/eller udryddelse af en skadegører, der ikke er opført på listen over EU-karantæneskadegørere, truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, og som kan betegnes som en EU-karantæneskadegører i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i samme forordning

Begrundelse

Det er afgørende, at forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger gøres støtteberettigede på lige fod med udryddelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – nr. 1.2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  yderligere beskyttelsesforanstaltninger truffet mod spredning af en skadegører, mod hvilken der er vedtaget EU-foranstaltninger i henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset fra udryddelsesforanstaltninger som omhandlet i litra a) i dette punkt og inddæmningsforanstaltninger som omhandlet i litra b) i dette punkt, hvis disse foranstaltninger er afgørende nødvendige for at beskytte Unionen mod yderligere spredning af skadegøreren.

c)  yderligere beskyttelsesforanstaltninger truffet mod spredning af en skadegører, mod hvilken der er vedtaget EU-foranstaltninger i henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset fra foranstaltninger som omhandlet i litra a) og b) i dette punkt, hvis disse foranstaltninger er afgørende nødvendige for at beskytte Unionen mod yderligere spredning af skadegøreren, om nødvendigt begrænsning af den frie bevægelighed for smittebærere i de omkringliggende medlemsstater.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – nr. 1.2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  foranstaltninger til udryddelse af en skadegører, der pludselig er dukket op, selv om den ikke betragtes som en EU-karantæneskadegører, men er et resultat af ekstreme vejrforhold eller klimaændringer i en medlemsstat

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – nr. 1.3 – nr. 1.3.4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.3.4a.  Væsentlig styrkelse af kontroller og overvågning i hele EU – inden for Unionen og langs dens ydre grænser – i tilfælde, hvor der er mistanke om udbrud af en dyresygdom og/eller forekomst af skadegørere

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – nr. 1.3 – nr. 1.3.4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.3.4b.  Foranstaltninger til overvågning af forekomsten af kendte samt på nuværende tidspunkt ukendte skadegørere og sygdomme.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 2 – nr. 2.1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.1.  Årlige og flerårige veterinære og plantesundhedsmæssige programmer til udryddelse, bekæmpelse og overvågning af de dyresygdomme og zoonoser, der er opført i bilag III, og af planteskadegørere skal gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante EU-ret.

2.1.  Etårige og flerårige veterinære og plantesundhedsmæssige programmer til forebyggelse, udryddelse, bekæmpelse og overvågning af de dyresygdomme og zoonoser, der er opført i bilag III, og af planteskadegørere skal gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante EU-ret.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 2 – nr. 2.1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse programmer bør afspejle de nye realiteter, som klimaændringerne forårsager, og som kommer til udtryk på forskellig vis rundt om i Europa. De bør også bidrage til at forhindre, at den europæisk biodiversitet forringes.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 2 – nr. 2.3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  foranstaltninger til udryddelse af en EU-karantæneskadegører truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2016/2031 eller i henhold til EU-foranstaltninger, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i samme forordning

c)  foranstaltninger til forebyggelse, inddæmning og/eller udryddelse af en EU-karantæneskadegører truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2016/2031 eller i henhold til EU-foranstaltninger, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i samme forordning

Begrundelse

Det er afgørende, at forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger gøres støtteberettigede på lige fod med udryddelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 2 – nr. 2.3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  foranstaltninger til udryddelse af en skadegører, der ikke er opført på listen over EU-karantæneskadegørere, truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, og som kan betegnes som en EU-karantæneskadegører i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i samme forordning

d)  foranstaltninger til forebyggelse, inddæmning eller udryddelse af en skadegører, der ikke er opført på listen over EU-karantæneskadegørere, truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, og som kan betegnes som en EU-karantæneskadegører i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i samme forordning

Begrundelse

Det er afgørende, at forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger gøres støtteberettigede på lige fod med udryddelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 2 – nr. 2.3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  yderligere beskyttelsesforanstaltninger truffet mod spredning af en skadegører, mod hvilken der er vedtaget EU-foranstaltninger i henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset fra udryddelsesforanstaltninger som omhandlet i litra c) i dette punkt og inddæmningsforanstaltninger som omhandlet i litra d) i dette punkt, hvis disse foranstaltninger er afgørende nødvendige for at beskytte Unionen mod yderligere spredning af skadegøreren

e)  yderligere beskyttelsesforanstaltninger truffet mod spredning af en skadegører, mod hvilken der er vedtaget EU-foranstaltninger i henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset fra foranstaltninger som omhandlet i litra c) og d) i dette punkt, hvis disse foranstaltninger er afgørende nødvendige for at beskytte Unionen mod yderligere spredning af skadegøreren

Begrundelse

Teknisk ændring, der skal sikre sammenhæng i teksten i forbindelse med ændringerne med henblik på at gøre forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger støtteberettigede på lige fod med udryddelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Aktiviteter til støtte for forbedring af dyrevelfærd.

3.  Aktiviteter til støtte for forbedring af dyrevelfærd, herunder foranstaltninger til at sikre overholdelse af dyrevelfærdsstandarder og sporbarhed, bl.a. i forbindelse med transport af dyr.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Aktiviteter, der støtter bæredygtig fødevareproduktion og bæredygtigt fødevareforbrug.

7.  Aktiviteter til støtte for agroøkologisk produktion, bæredygtigt fødevareforbrug, som ikke skader miljøet og biodiversiteten, og fremme af direkte salg og korte forsyningskæder.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Databaser og IT-informationsstyringssystemer, der er nødvendige for effektiv og virkningsfuld gennemførelse af lovgivningen vedrørende den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, og som har en dokumenteret merværdi for Unionen som helhed.

8.  Databaser og IT-informationsstyringssystemer, der er nødvendige for effektiv og virkningsfuld gennemførelse af lovgivningen vedrørende den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, og som har en dokumenteret merværdi for Unionen som helhed; indførelse af nye teknologier til forbedring af sporbarheden af produkter, eksempelvis QR-koder på produktemballage.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Teknisk og videnskabeligt arbejde, herunder undersøgelser og koordineringsaktiviteter, der er nødvendigt for at sikre en korrekt gennemførsel af lovgivningen på det område, der vedrører den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, og tilpasning af denne lovgivning til den videnskabelige, teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

11.  Teknisk og videnskabeligt arbejde, herunder undersøgelser og koordineringsaktiviteter, der er nødvendigt for at sikre forebyggelse af, at kendte såvel som nye og ukendte skadegørere og sygdomme dukker op, og sikre en korrekt gennemførsel af lovgivningen på det område, der vedrører den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, og tilpasning af denne lovgivning til den videnskabelige, teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 1 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14.  Støtte til Unionens og medlemsstaternes informations- og bevidstgørelsesinitiativer, der har til formål at sikre en forbedret, bæredygtig fødevareproduktion og et forbedret, bæredygtigt fødevareforbrug, der overholder reglerne, herunder aktiviteter til forebyggelse af fødevarespild og fødevaresvig, i forbindelse med gennemførsel af reglerne for så vidt angår den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning.

14.  Støtte til Unionens og medlemsstaternes informations- og bevidstgørelsesinitiativer, der har til formål at sikre en forbedret, bæredygtig fødevareproduktion og et forbedret, bæredygtigt fødevareforbrug, der overholder reglerne, herunder aktiviteter til forebyggelse af fødevarespild, der bidrager til den cirkulære økonomi, og aktiviteter til forebyggelse af fødevaresvig, i forbindelse med gennemførsel af reglerne for så vidt angår den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Bilag II – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  bedre måling af handel med tjenesteydelser, udenlandske direkte investeringer, globale værdikæder og globaliseringens indvirkning på Unionens økonomier.

–  bedre måling af handel med varer og tjenesteydelser, udenlandske direkte investeringer, globale værdikæder og globaliseringens indvirkning på Unionens økonomier.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Bilag II – led 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  tilvejebringelse af aktuelle og pålidelige statistikker af høj kvalitet til støtte for den europæiske søjle for sociale rettigheder og Unionens politik for færdigheder, herunder statistikker om arbejdsmarkedet, beskæftigelse, uddannelse, indkomst, levevilkår, fattigdom, ulighed, social beskyttelse, sort arbejde og satellitregnskaber for færdigheder

–  tilvejebringelse af aktuelle og pålidelige statistikker af høj kvalitet til støtte for den europæiske søjle for sociale rettigheder og Unionens politik for færdigheder, herunder, men ikke begrænset til, statistikker om arbejdsmarkedet, beskæftigelse, uddannelse, indkomst, levevilkår, fattigdom, ulighed, social beskyttelse, sort arbejde og satellitregnskaber for færdigheder

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Bilag III

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

Liste over dyresygdomme og zoonoser

Liste over dyresygdomme og zoonoser

1)  Afrikansk hestepest

Listen over dyresygdomme og zoonoser omfatter følgende:

2)  Afrikansk svinepest

a)   listeopførte sygdomme i henhold til del I, kapitel 2, i forordning (EU) 2016/429

3)  Miltbrand

b)   salmonella, zoonoser og zoonotiske agenser som omfattet af forordning (EF) nr. 2160/2003 og direktiv 2003/99/EF

4)  Aviær influenza (højpatogen)

c)   transmissible spongiforme encephalopatier.

5)  Aviær influenza (lavpatogen)

 

6)  Campylobacteriose

 

7)  Klassisk svinepest

 

8)  Mund- og klovesyge

 

9)  Ondartet lungesyge hos ged

 

10)  Snive

 

11)  Infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24)

 

12)  Infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis

 

13)  Infektion med epizootisk hæmoragi-virus

 

14)  Infektion med lumpy skin disease-virus

 

15)  Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge)

 

16)  Infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis)

 

17)  Infektion med Newcastle disease-virus

 

18)  Infektion med fåre- og gedepestvirus

 

19)  Infektion med rabiesvirus

 

20)  Infektion med Rift Valley-febervirus

 

21)  Infektion med kvægpestvirus

 

22)  Infektion med zoonotisk Salmonella-serovarer

 

23)  Angreb af Echinococcus spp.

 

24)  Listeriose

 

25)  Fåre- og gedekopper

 

26)  Transmissible spongiforme encephalopatier

 

27)  Trikinose

 

28)  Venezuelansk hesteencephalomyelitis

 

29)  Verotoksinproducerende E. coli

 

Begrundelse

Denne ændring foretages for at tage højde for den revision af listen over sygdomme, der blev foretaget ved forordning (EU) 2016/429. Listen kan ajourføres af Kommissionen og udvides til også at omfatte salmonella, zoonoser og zoonotiske agenser.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Bilag IV – indikatorer – tabel

Kommissionens forslag

 

Målsætning

Indikator

 

 

 

1 — Antal nye klager og tilfælde af manglende overholdelse på området fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser samt EU-lovgivningen om offentligt udbud. 

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a)

2 — Indeks over restriktioner inden for handel med tjenesteydelser (Services Trade Restrictiveness Index).

 

3 — Antal besøg på Dit Europa-portalen.

 

4 — Antal fælles markedsovervågningskampagner.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b)

1 — Antal SMV'er, der modtager støtte

 

2 — Antal støttede virksomheder, der har indgået virksomhedspartnerskaber.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra c)

 

i)

1 — Antal europæiske standarder, som medlemsstater har gennemført som nationale standarder, i forhold til det samlede antal aktive europæiske standarder.

ii)

2 — Procentdel af internationale standarder for regnskabsaflæggelse og revision godkendt af Unionen.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra d)

 

i)

1 — Forbrugerforholdsindeks.

ii)

2 — Antal holdningsdokumenter og svar fra støttemodtagere i forbindelse med offentlige høringer om finansielle tjenesteydelser.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra e)

1 — Antal succesfuldt gennemførte nationale veterinær- og plantesundhedsprogrammer.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra f)

1 — Effekt af de statistikker, der offentliggøres på internettet: antal webomtaler og positive/negative udtalelser.

 

 

Ændringsforslag

 

Målsætning

Indikator

 

 

 

1 — EU-lovgivning om offentlige indkøb.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i)

2 — Indeks over restriktioner inden for handel med tjenesteydelser (Services Trade Restrictiveness Index).

 

3 — Antal besøg på Dit Europa-portalen.

 

 

 

1 — Antal nye klager og tilfælde af manglende overholdelse på området fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser samt onlinesalg.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii)

2 — Antal fælles markedsovervågnings- og produktsikkerhedskampagner.

 

 

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b)

1 — Antal SMV'er, der modtager støtte fra programmet og netværket.

 

2 — Antal støttede virksomheder, der har indgået virksomhedspartnerskaber.

 

2a — Antal iværksættere, der er omfattet af mentor- og mobilitetsordninger

 

2b — Tids- og omkostningsbesparelser i forbindelse med oprettelse af en SMV.

 

2c — Antal oprettede virksomhedsnetværk i forhold til referencescenariet.

 

2d — Antal medlemsstater, der anvender SMV-testen.

 

2e — Mærkbar stigning i antallet af medlemsstater, som har en one-stop-shop for nystartede virksomheder.

 

2f — Stigning i andelen af SMV'er, der eksporterer, og stigning i andelen af SMV'er, der eksporterer til lande uden for Unionen, i forhold til referencescenariet.

 

2g — Stigning i antallet af medlemsstater, der indfører iværksætterløsninger rettet mod potentielle, unge, nye og kvindelige iværksættere samt andre særlige målgrupper, i forhold til referencescenariet.

 

2h — Stigning i antallet af EU-borgere, der ønsker at blive selvstændige, i forhold til referencescenariet.

 

2i — SMV'ers resultater med hensyn til bæredygtighed, som blandt andet skal måles på grundlag af stigningen i andelen af SMV'er i Unionen, der udvikler blå økonomi og grønne produkter1a og tjenesteydelser, og forbedringen af deres ressourceeffektivitet (som kan omfatte energi, materialer eller vand, genbrug osv.) i forhold til referencescenariet.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra c)

 

i)

1 — Antal europæiske standarder, som medlemsstater har gennemført som nationale standarder, i forhold til det samlede antal aktive europæiske standarder.

ii)

2 — Procentdel af internationale standarder for regnskabsaflæggelse og revision godkendt af Unionen.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra d)

 

i)

1 — Forbrugerforholdsindeks.

ii)

2 — Antal holdningsdokumenter og svar fra støttemodtagere i forbindelse med offentlige høringer om finansielle tjenesteydelser.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra e)

1 — Antal succesfuldt gennemførte nationale veterinær- og plantesundhedsprogrammer.

 

2 — Antal nødsituationer forårsaget af skadegørere, som er løst tilfredsstillende.

 

3 — Antal nødsituationer forårsaget af sygdomme, som er løst tilfredsstillende.

Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, litra f)

1 — Effekt af de statistikker, der offentliggøres på internettet: antal webomtaler og positive/negative udtalelser.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.


BEGRUNDELSE

Det indre marked har været og er fortsat den centrale hjørnesten i det europæiske projekt.

I de 25 år, hvor det indre marked har eksisterer, har det bidraget til at opnå en høj grad af integration blandt medlemsstaterne, hvilket har medført håndgribelige fordele for virksomheder, borgere og forbrugere på mange måder, f.eks. ved at give større valgmuligheder og lavere priser på et mere konkurrencepræget marked, muligheder for at rejse og arbejde i hele EU, adgang til et enormt marked for virksomheder og bedre forbrugerbeskyttelse. På trods af vedtagelsen og gennemførelsen af mere end 3 500 foranstaltninger er projektet med det indre markedsprojekt langt fra fuldført. Mange hindringer såsom huller i lovgivningen, administrative byrder, ineffektiv gennemførelse og svag håndhævelse af EU-retten samt ændrede omstændigheder og nye udfordringer og forhindringer hindrer fortsat fuldførelsen af det indre marked.

Europa-Parlamentet har ved talrige lejligheder opfordret til at forbedre forvaltningen og effektiviteten af det indre marked, og Kommissionen har gjort markedsintegration til en af sine vigtigste prioriteter.

I den næste periode, 2021-2027, foreslår Kommissionen et nyt program for det indre marked, som vil bringe seks programmer og en lang række foranstaltninger, som tidligere var separate, sammen under én sammenhængende ramme. Hovedformålet er at gennemføre og håndhæve forskellige aktiviteter til støtte for gennemførelsen af det indre marked i bred forstand, forbedre synergier og fleksibilitet samt eliminere overlap i eksisterende EU-programmer.

Ordføreren glæder sig over det nye program for det indre marked og er enig med Kommissionen i, at der er behov for en strategisk og integreret tilgang til virkeliggørelsen af et velfungerende indre marked.

Ordføreren foreslår dog en række forbedringer på følgende områder:

Finansieringsrammen

Kommissionen foreslår, at der afsættes en finansieringsramme, som fordeles mellem fire forskellige mål: COSME, forbrugere, fødevarekæden og bæredygtigt forbrug og statistikker. Ordføreren mener ikke, at den samlede finansieringsramme er tilstrækkelig til at imødegå alle de udfordringer, der er forbundet med det indre marked, og navnlig ikke til at tilpasse sig til et miljø i hastig forandring i forbindelse med den digitale revolution og globaliseringen.

Ordføreren foreslår imidlertid at justere den overordnede finansielle ramme og alle de forskellige budgetposter, når de nøjagtige tal bliver fastlagt i Europa-Parlamentets udkast til interimsbetænkning om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter.

Ordføreren foreslår endvidere, at der tilføjes en ny budgetpost øremærket til finansiering af markedsovervågning, produktsikkerhed og typegodkendelse i overensstemmelse med konsekvensanalysen for programmet for det indre marked og konsekvensanalysen for forordningen om håndhævelse og overholdelse. Ordføreren mener også, at det er vigtigt udtrykkeligt at nævne de mål, som det resterende beløb skal være afsat til, og at fastsætte et loft for teknisk og administrativ bistand.

Fokus på markedsovervågning og produktsikkerhed

Hvad programmets mål angår er ordføreren overbevist om, at en forbedring af det indre markeds funktion er afhængig af en styrkelse af markedsovervågningsaktiviteterne og af produktsikkerheden med særlig fokus på produkter, der sælges online. Ordføreren erkender faktisk, at en effektiv markedsovervågning kan være af afgørende betydning for beskyttelsen af samfundsinteresser som sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, beskyttelsen af forbrugerne, beskyttelsen af miljøet og den offentlige sikkerhed samt sikringen af lige vilkår for de økonomiske aktører. Mange nylige skandaler såsom "dieselgate-skandalen" viser, at produkter, der er usikre og ikke overholder de gældende regler, stadig er en realitet i EU, hvilket understreger behovet for en mere effektiv og koordineret markedsovervågning i EU. Den nyligt godkendte forordning om typegodkendelse og forordningen om håndhævelse og overholdelse, der i øjeblikket er under forhandling, skaber en ramme for at fremme et bedre samarbejde mellem markedsovervågningsmyndighederne, de europæiske institutioner og de økonomiske aktører. På grundlag heraf indfører ordføreren et nyt specifikt mål vedrørende markedsovervågning, produktsikkerhed og typegodkendelse og dermed forbundne foranstaltninger og afsætter en særlig budgetpost til disse foranstaltninger.

Forbrugere

Ordføreren mener, at programmet for det indre marked skal bidrage til at skabe de rette betingelser for, at EU-borgerne fuldt ud kan drage fordel af det indre marked. Ordføreren foreslår derfor, at der indføjes henvisninger til specifikke foranstaltninger til styrkelse af forbrugerbeskyttelsen, styrkelse af forbrugernes stilling og fremme af deres interesser, med særlig fokus på nye muligheder og udfordringer, der er forbundet med digitalisering, i overensstemmelse med forbrugerprogrammet for 2014-2020.

Digital udvikling

Gennem hele forordningens tekst tilføjer ordføreren henvisninger til den digitale udvikling på alle områder, der berøres af programmet. Et syvårigt program skal være fleksibelt og tilstrækkeligt fremadskuende til at tilpasse sig til et miljø i konstant forandring, hvor nye teknologier har stor indflydelse på forretningsmodeller som f.eks. den sociale og den kollaborative økonomi, forbrugerne og EU's økonomi som helhed.

Gennemførelse, evaluering og offentlig omtale af programmet

Kommissionens forslag indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger om, hvordan det nye program vil blive gennemført. Vedtagelsen af årlige eller flerårige arbejdsprogrammer er af yderste vigtighed, da arbejdsprogrammerne bl.a. fastlægger de foranstaltninger, der skal finansieres, og tildelingen af finansielle ressourcer.

For evalueringens vedkommende foreslår ordføreren en obligatorisk endelig evaluering af programmet senest i 2030 med særligt fokus på programmets mere langsigtede virkninger, foranstaltningernes bæredygtighed og de synergier, der er opnået mellem de forskellige arbejdsprogrammer.

For så vidt angår gennemsigtighed og offentlig omtale foreslår ordføreren, at Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag for at skabe øget opmærksomhed blandt forbrugerne, virksomhederne, navnlig SMV'erne, og de offentlige forvaltninger om de muligheder, programmet byder på.


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (13.12.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Ralph Packet

(*)  Procedure med associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den omfattende EU-lovgivning udgør grundlaget for et velfungerende indre marked. Dette vedrører især regulering på områderne konkurrenceevne, standardisering, forbrugerbeskyttelse, markedsovervågning og fødevarekæden, men også regler for virksomheder, handel og finansielle transaktioner og fremme af fair konkurrence, hvilket sikrer de lige vilkår, der er afgørende for det indre markeds funktion.

(3)  Den omfattende EU-lovgivning udgør grundlaget for et velfungerende indre marked. Dette vedrører især regulering på områderne konkurrenceevne, standardisering, forbrugerbeskyttelse, markedsovervågning og fødevarekæden, men også regler for virksomheder, handel og finansielle transaktioner og fremme af fair konkurrence, hvilket sikrer de lige vilkår, der er afgørende for det indre markeds funktion, til gavn for alle EU-borgere. Det er ikke kun et lovkrav i medlemsstaterne, at Unionens konkurrenceregler overholdes, men også afgørende for det indre markeds grundlæggende funktion.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der findes i øjeblikket en række EU-handlingsprogrammer på områderne virksomheders konkurrenceevne, herunder SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, politikudformningen inden for finansielle tjenesteydelser og fødevarekæden. En række yderligere aktiviteter finansieres direkte under budgetposterne for det indre marked. Det er nødvendigt at strømline og udnytte synergierne mellem forskellige foranstaltninger og fastlægge en mere fleksibel og smidig ramme for finansiering af aktiviteter med det formål at opnå et velfungerende indre marked på den mest omkostningseffektive måde. Det er derfor nødvendigt at oprette et nyt program, der samler de aktiviteter, der tidligere blev finansieret under disse andre programmer og andre relevante budgetposter. Programmet bør også indeholde nye initiativer, som tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion.

(5)  Der findes i øjeblikket en række EU-handlingsprogrammer på områderne virksomheders konkurrenceevne, herunder SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, politikudformningen inden for finansielle tjenesteydelser og fødevarekæden. En række yderligere aktiviteter finansieres direkte under budgetposterne for det indre marked. Uden at det griber ind i det nuværende niveau for gennemsigtighed og demokratisk kontrol, som foretages af medlovgiverne, er det nødvendigt at strømline og udnytte synergierne mellem forskellige foranstaltninger og fastlægge en mere fleksibel og smidig ramme for finansiering af aktiviteter med det formål at opnå et velfungerende indre marked på den mest omkostningseffektive måde. Det er derfor nødvendigt at oprette et nyt program, der samler de aktiviteter, der tidligere blev finansieret under disse andre programmer og andre relevante budgetposter. Programmet bør også indeholde nye initiativer, som tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion og udvikling.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er omfattet af et særskilt europæisk statistisk program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/201347. For at sikre kontinuitet i udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør det nye program også medtage aktiviteter, der er omfattet af det europæiske statistiske program, ved at fastlægge en ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. Det nye program bør også fastlægge den finansielle ramme for europæiske statistikker med henblik på tilvejebringelse af sammenlignelige og pålidelige statistikker af høj kvalitet om Europa for at understøtte udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker.

(6)  Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er omfattet af et særskilt europæisk statistisk program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/201347. For at sikre kontinuitet i udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør det nye program også medtage aktiviteter, der er omfattet af det nuværende europæiske statistiske program, ved at fastlægge en ramme for indsamling af data samt for udvikling, udarbejdelse, korrekt brug, anvendelse og formidling af europæiske statistikker. Det nye program bør også fastlægge den finansielle ramme for europæiske statistikker med henblik på tilvejebringelse af sammenlignelige og pålidelige europæiske statistikker af høj kvalitet, også inden for spørgsmål som handel og migration, for at understøtte udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker i overensstemmelse med artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union.

__________________

__________________

47 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

47 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Programmet bør støtte udformningen, gennemførelsen og håndhævelsen af den EU-lovgivning, der understøtter det indre markeds funktion. Programmet bør støtte skabelsen af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked: virksomheder, borgere, herunder forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder. Med henblik herpå bør programmet tage sigte på at sikre virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ers, men også støtte håndhævelsen af forbrugerbeskyttelses- og forbrugersikkerhedsregler og bevidstgøre virksomheder og enkeltpersoner ved at give dem de værktøjer, den viden og de kompetencer, der sætter dem i stand til at træffe informerede beslutninger og styrke deres deltagelse i Unionens politiske beslutningstagning. Programmet bør endvidere tage sigte på at styrke det reguleringsmæssige og administrative samarbejde, navnlig gennem udveksling af bedste praksis og opbygning af viden- og kompetencebaser, herunder anvendelsen af strategisk offentligt udbud. Programmet bør også tage sigte på at støtte udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet, som understøtter gennemførelsen af EU-lovgivningen. Dette omfatter også fastlæggelse af standarder inden for regnskabsaflæggelse og revision for dermed at bidrage til gennemsigtige og velfungerende kapitalmarkeder i Unionen og til forbedring af investorbeskyttelsen. Programmet bør støtte fastsættelse af regler og standarder bl.a. ved at sikre den bredest mulige inddragelse af interesserede parter. Programmets målsætning bør også være at støtte gennemførelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen om et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og forbedring af dyrevelfærd.

(8)  Programmet bør støtte udformningen, gennemførelsen og håndhævelsen af den EU-lovgivning, der understøtter det indre markeds funktion. Programmet bør støtte skabelsen af de rette betingelser for styrkelse af alle nuværende og potentielle aktører i det indre marked: virksomheder, herunder nyetablerede virksomheder, sparere og investorer, borgere, herunder forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder. Med henblik herpå bør programmet tage sigte på at sikre virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ers, men også støtte håndhævelsen af forbrugerbeskyttelses- og forbrugersikkerhedsregler og bevidstgøre virksomheder og enkeltpersoner ved at give dem de værktøjer, den viden og de kompetencer, der sætter dem i stand til at træffe informerede beslutninger og styrke deres deltagelse i Unionens politiske beslutningstagning. Programmet bør endvidere tage sigte på at styrke det reguleringsmæssige og administrative samarbejde, navnlig gennem udveksling af bedste praksis og opbygning af viden- og kompetencebaser, herunder anvendelsen af strategisk offentligt udbud. Programmet bør også tage sigte på at støtte udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet, som understøtter gennemførelsen af EU-lovgivningen. Dette omfatter også fastlæggelse af standarder inden for regnskabsaflæggelse og revision for dermed at bidrage til gennemsigtige og velfungerende kapitalmarkeder i Unionen og til forbedring af investorbeskyttelsen. Programmet bør støtte fastsættelse af regler og standarder bl.a. ved at sikre den bredest mulige inddragelse af interesserede parter. Programmets målsætning bør også være at støtte gennemførelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen om et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og forbedring af dyrevelfærd.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Eftersom forbrugermarkederne med udviklingen af onlinehandel og -rejsetjenesteydelser ikke kender nogen grænser, er det vigtigt at sikre, at forbrugere med bopæl i Unionen ydes tilstrækkelig beskyttelse, når de importerer varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende i tredjelande. Programmet bør derfor give mulighed for at støtte samarbejdet med relevante organer i de vigtigste af Unionens tredjelandshandelspartnere, hvis det er nødvendigt.

(14)  Eftersom forbrugermarkederne med udviklingen af onlinehandel og -rejsetjenesteydelser og med udviklingen af det digitale marked ikke kender nogen grænser, er det vigtigt at sikre, at forbrugere med bopæl i Unionen ydes tilstrækkelig beskyttelse, når de importerer varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende i tredjelande. Programmet bør derfor give mulighed for at støtte samarbejdet med relevante organer i de vigtigste af Unionens tredjelandshandelspartnere, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at opfylde programmets målsætninger og lette tilværelsen for borgere og virksomheder bør der oprettes offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor brugeren er i centrum. Dette indebærer, at de offentlige administrationer bliver nødt til at begynde at arbejde på nye måder, nedbryde skellene mellem de forskellige dele af deres administration og engagere sig i samskabelse af disse offentlige tjenester sammen med borgere og virksomheder. De fortsatte og stadig stigende grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked kræver endvidere tilvejebringelse af ajourførte oplysninger om virksomheders og borgeres rettigheder, men også oplysninger om de administrative formaliteter. Endvidere bliver juridisk rådgivning og hjælp til at løse de problemer, der forekommer på tværnationalt plan, afgørende. Det er desuden nødvendigt at forbinde de nationale administrationer på en enkel og effektiv måde og evaluere, hvordan det indre marked fungerer i praksis. Programmet bør derfor støtte følgende eksisterende værktøjer til styring af det indre marked: Dit Europa-portalen, som bør være rygraden i den kommende fælles digitale portal, Dit Europa — Råd & Vink, SOLVIT, informationssystemet for det indre marked og resultattavlen for det indre marked med henblik på forbedring af borgernes dagligdag og virksomhedernes mulighed for at handle på tværs af grænserne.

(16)  For at opfylde programmets målsætninger og lette tilværelsen for borgere og virksomheder bør der oprettes offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor brugeren er i centrum. Dette indebærer, at de offentlige administrationer bliver nødt til at begynde at arbejde på nye måder, nedbryde skellene mellem de forskellige dele af deres administration og engagere sig i samskabelse af disse offentlige tjenester sammen med borgere og virksomheder. De fortsatte og stadig stigende grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked kræver endvidere tilvejebringelse af ajourførte oplysninger om borgeres og virksomheders rettigheder, men også oplysninger om de administrative formaliteter. Endvidere bliver juridisk rådgivning og hjælp til at løse de problemer, der forekommer på tværnationalt plan, afgørende. Det er desuden nødvendigt at forbinde de nationale administrationer på en enkel og effektiv måde og evaluere, hvordan det indre marked fungerer i praksis. Programmet bør derfor støtte følgende eksisterende værktøjer til styring af det indre marked: Dit Europa-portalen, som bør være rygraden i den kommende fælles digitale portal, Dit Europa – Råd & Vink, SOLVIT, informationssystemet for det indre marked og resultattavlen for det indre marked med henblik på forbedring af borgernes dagligdag og virksomhedernes mulighed for at handle på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  I betragtning af at det indre marked, som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, omfatter et system, der sikrer, at konkurrencen ikke fordrejes, bør programmet støtte Unionens konkurrencepolitik, netværk og samarbejde med nationale myndigheder og domstole og nå ud til en bredere gruppe af interesserede parter for at formidle og forklare rettighederne, fordelene og forpligtelserne ved Unionens konkurrencepolitik.

(20) I betragtning af at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omfatter et system af regler, der sikrer, at konkurrencen ikke fordrejes i det indre marked, bør programmet bidrage til at støtte Unionens konkurrencepolitik ved at forbedre og styrke samarbejdet med Det Europæiske Konkurrencenetværk og de nationale myndigheder og domstole, herunder ved at styrke det internationale samarbejde og formidle og forklare rettighederne, fordelene og forpligtelserne ved Unionens konkurrencepolitik. Programmet bør navnlig hjælpe Kommissionen med at forbedre sin analyse og vurdering af markedsudviklingen, også gennem udbredt anvendelse af sektorundersøgelser og systematisk udveksling af resultater og bedste praksis inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk. Dette bør bidrage til at sikre en retfærdig konkurrence og lige vilkår, også på internationalt niveau, og styrke virksomhederne, navnlig SMV'erne, og forbrugerne med henblik på at høste fordelene ved det indre marked.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Programmet bør navnlig imødegå de radikale virkninger for konkurrencen og det indre markeds funktion, som skyldes den igangværende omlægning af økonomien og erhvervslivet, navnlig som følge af den eksponentielle vækst og anvendelse af data, idet der tages hensyn til den stigende anvendelse af kunstig intelligens og andre former for IT-værktøjer og -ekspertise hos virksomheder og deres rådgivere. Det er også vigtigt, at programmet støtter netværk og samarbejde med medlemsstaternes myndigheder og domstole, da uhindret konkurrence og et velfungerende indre marked i høj grad afhænger af handling fra disse enheders side. I betragtning af den særlige rolle, som konkurrencepolitikken spiller for at forhindre, at det indre marked lider skade som følge af konkurrencebegrænsende adfærd uden for Unionens grænser, bør programmet også støtte samarbejde med myndigheder i tredjelande, hvis det er relevant. Endelig er udvidelsen af de opsøgende aktiviteter nødvendig for at give flere borgere og virksomheder mulighed for at høste det fulde udbytte af fair konkurrence på det indre marked. Eftersom en række af programmets initiativer er nye, og programmets konkurrencedel er særlig berørt af den dynamiske udvikling af konkurrencebetingelserne på det indre marked, navnlig hvad angår kunstig intelligens, algoritmer, big data, cybersikkerhed og retsmedicinsk teknologi, hvis tempo og omfang er vanskelige at anslå, forventes det, at fleksibilitet vil være påkrævet for at imødekomme nye behov under denne del af programmet.

(21)  Programmet bør navnlig imødegå virkningerne for konkurrencen og det indre markeds funktion, som skyldes den igangværende radikale omlægning af økonomien og erhvervslivet og den digitale økonomi, navnlig som følge af den eksponentielle vækst og anvendelse af data, idet der tages hensyn til den stigende anvendelse af kunstig intelligens og andre former for IT-værktøjer og -ekspertise hos virksomheder og deres rådgivere. Det er også vigtigt, at programmet støtter netværk og samarbejde med medlemsstaternes myndigheder og domstole, da uhindret konkurrence og et velfungerende indre marked i høj grad afhænger af handling fra disse enheders side. I betragtning af den særlige rolle, som konkurrencepolitikken spiller for at forhindre, at det indre marked lider skade som følge af konkurrencebegrænsende adfærd uden for Unionens grænser, bør programmet også støtte samarbejde med myndigheder i tredjelande, hvis det er relevant. Endelig er udvidelsen af de opsøgende aktiviteter nødvendig for at give flere borgere og virksomheder mulighed for at høste det fulde udbytte af fair konkurrence på det indre marked. Eftersom en række af programmets initiativer er nye, og håndhævelsen af konkurrencereglerne er særlig berørt af den dynamiske udvikling af og udfordringerne forbundet med konkurrencebetingelserne på det indre marked, herunder hvad angår kunstig intelligens, algoritmer, big data, digitale monopoler, udbredelse af bredbånd, geoblokering, anvendelse af patenter som et middel til hindring af adgang til teknologi, internetudbyderes gatekeeperpositioner, spektrumsauktioner, cybersikkerhed og retsmedicinsk teknologi, hvis tempo og omfang er vanskelige at anslå, forventes det, at fleksibilitet vil være påkrævet for at imødekomme nye behov under denne del af programmet. Kommissionen vil regelmæssigt underrette Parlamentet og Rådet om de foranstaltninger, der finansieres via programmet på det konkurrencepolitiske område.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at overvinde disse markedssvigt og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres rolle som grundlaget for EU-økonomiens konkurrenceevne, har små og mellemstore virksomheder brug for ekstra støtte i form af gælds- og egenkapitalinstrumenter, som skal oprettes under InvestEU-fondens SMV-vindue, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning [...]52. Lånegarantifaciliteten, der er indført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/201353 har en dokumenteret merværdi og forventes at yde et positivt bidrag til mindst 500 000 SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger til denne facilitet under InvestEU-fondens SMV-vindue.

(25)  For at overvinde disse markedssvigt og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres rolle som grundlaget for EU-økonomiens konkurrenceevne, har små og mellemstore virksomheder brug for ekstra støtte også i form af gælds- og egenkapitalinstrumenter, som skal oprettes under InvestEU-fondens SMV-vindue, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning [...]52. Lånegarantifaciliteten, der er indført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/201353 har en dokumenteret merværdi og forventes at yde et positivt bidrag til mindst 500 000 SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger til denne facilitet under InvestEU-fondens SMV-vindue.

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018)0439.

53 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).

53 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Programmet bør yde effektiv støtte til SMV'er gennem hele deres livscyklus. Det bør bygge på den unikke viden og ekspertise, der er udviklet vedrørende SMV'er og industrisektorer, og på lang tids erfaring med at arbejde sammen med europæiske, nationale og regionale interesserede parter. Denne støtte bør bygge videre på de vellykkede erfaringer med Enterprise Europe-netværket som en one-stop-shop for at forbedre SMV'ers konkurrenceevne og udvikle deres forretning i og uden for det indre marked. Netværket har planer om fortsat at levere tjenesteydelser på vegne af andre EU-programmer, navnlig Horisont 2020-programmet, ved hjælp af disse programmers finansielle midler. Mentorordningen for unge iværksættere bør også fremover være det værktøj, der giver nye eller kommende iværksættere mulighed for at opnå erfaring fra erhvervslivet ved at matche dem med en erfaren iværksætter fra et andet land og således gøre det muligt at styrke deres iværksættertalent. Programmet bør endvidere stræbe efter at vokse og udvide sin geografiske dækning og dermed give iværksættere en bredere vifte af matchningsmuligheder som supplement til andre EU-initiativer, hvis det er relevant.

(27)  Programmet bør yde effektiv støtte til SMV'er gennem hele deres livscyklus. Det bør bygge på den unikke viden og ekspertise, der er udviklet vedrørende SMV'er og industrisektorer, og på lang tids erfaring med at arbejde sammen med europæiske, nationale og regionale interesserede parter. Denne støtte bør bygge videre på de vellykkede erfaringer med Enterprise Europe-netværket som en one-stop-shop for at forbedre SMV'ers konkurrenceevne og viden og udvikle deres forretning i og uden for det indre marked. Netværket har planer om fortsat at levere tjenesteydelser på vegne af andre EU-programmer, navnlig Horisont 2020-programmet, ved hjælp af disse programmers finansielle midler. Mentorordningen for unge iværksættere bør også fremover være det værktøj, der giver nye eller kommende iværksættere mulighed for at opnå erfaring fra erhvervslivet ved at matche dem med en erfaren iværksætter fra et andet land og således gøre det muligt at styrke deres iværksættertalent. Programmet bør endvidere stræbe efter at vokse og udvide sin geografiske dækning og dermed give iværksættere en bredere vifte af matchningsmuligheder som supplement til andre EU-initiativer, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Velfungerende fælles rammer for regnskabsaflæggelse er vigtige for det indre marked, for kapitalmarkedernes effektive funktion og for gennemførelsen af det integrerede marked for finansielle tjenesteydelser i forbindelse med kapitalmarkedsunionen.

(32)  Velfungerende fælles rammer for regnskabsaflæggelse er vigtige for det indre marked, for finansmarkedernes effektive funktion og for gennemførelsen af det integrerede marked for finansielle tjenesteydelser i forbindelse med bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Unionen bidrager til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, styrke forbrugerne og sætte dem i centrum for det indre marked ved at støtte og supplere medlemsstaternes politikker gennem bestræbelser på at sikre, at EU-borgerne, når de handler som forbrugere, fuldt ud kan udnytte fordelene ved det indre marked, og at deres sikkerhed og juridiske og økonomiske interesser i den forbindelse nyder passende beskyttelse gennem konkrete foranstaltninger. Unionen skal også sikre, at forbruger- og produktsikkerhedslovgivningen i praksis håndhæves korrekt og ensartet, og at virksomheder har lige vilkår med fair konkurrence på det indre marked. Desuden er det nødvendigt at styrke, tilskynde og bistå forbrugerne med at foretage bæredygtige valg og dermed bidrage til en bæredygtig cirkulær økonomi, som er energi- og ressourceeffektiv.

(36)  Unionen bidrager til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, styrke forbrugerne og sætte dem i centrum for det indre marked ved at støtte og supplere medlemsstaternes politikker gennem bestræbelser på at sikre, at EU-borgerne, når de handler som forbrugere, fuldt ud kan udnytte fordelene ved det indre marked, og at deres sikkerhed og juridiske og økonomiske interesser i den forbindelse nyder passende beskyttelse gennem konkrete foranstaltninger. Unionen skal også sikre, at forbruger- og produktsikkerhedslovgivningen i praksis håndhæves korrekt og ensartet, og at virksomheder har lige vilkår med fair konkurrence på det indre marked. Desuden er det nødvendigt at styrke, tilskynde og bistå forbrugerne med at foretage bæredygtige valg og dermed bidrage til en bæredygtig cirkulær økonomi, som er energi- og ressourceeffektiv, og som følger målene i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Borgerne er særligt berørt af, hvordan markederne for finansielle tjenesteydelser fungerer. Disse er en vigtig del af det indre marked og kræver solide rammer for regulering og tilsyn, der sikrer ikke kun den finansielle stabilitet og en bæredygtig økonomi, men som også tilvejebringer et højt beskyttelsesniveau for forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser, herunder detailinvestorer, sparere, forsikringstagere, medlemmer af pensionskasser og pensionsmodtagere, individuelle aktionærer, låntagere og SMV'er. Det er vigtigt at styrke deres kapacitet til at deltage i udformningen af politikker for den finansielle sektor.

(41)  Borgerne er særligt berørt af, hvordan de finansielle markeder fungerer, og bør derfor modtage yderligere oplysninger om relevante rettigheder, risici og fordele. Disse er en vigtig del af det indre marked og kræver solide rammer for regulering og tilsyn, der sikrer ikke kun den finansielle stabilitet og en bæredygtig økonomi, men som også tilvejebringer et højt beskyttelsesniveau for forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser, herunder detailinvestorer, sparere, forsikringstagere, medlemmer af pensionskasser og pensionsmodtagere, individuelle aktionærer, låntagere og SMV'er. Programmet bør bidrage til at styrke deres kapacitet til at deltage i udformningen af politikker, også gennem udarbejdelse og formidling af klare, fuldstændige og brugervenlige oplysninger om produkter, der markedsføres på de finansielle markeder.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Programmet bør derfor fortsætte med at støtte de specifikke aktiviteter, som er omfattet af kapacitetsopbygningsprogrammet 2017-2020, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/82660, der fortsatte pilotprogrammet og de forberedende foranstaltninger for årene 2012-2017. Dette er nødvendigt for at give politiske beslutningstagere kendskab til andre interesserede parters synspunkter og ikke kun til de synspunkter, som fagfolk i den finansielle sektor fremfører, og det sikrer, at forbrugernes og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers interesser bliver bedre repræsenteret. Dette bør resultere i bedre finansielle tjenesteydelser især takket være en bedre offentlig forståelse for vigtige spørgsmål vedrørende finansiel regulering og øget finansiel forståelse.

(42)  Programmet bør derfor fortsætte med at støtte de specifikke aktiviteter, som er omfattet af kapacitetsopbygningsprogrammet 2017-2020, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/82660, der fortsatte pilotprogrammet og de forberedende foranstaltninger for årene 2012-2017. Dette er nødvendigt for at give politiske beslutningstagere kendskab til andre interesserede parters synspunkter og ikke kun til de synspunkter, som fagfolk i den finansielle sektor fremfører, og det sikrer, at forbrugernes og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers interesser bliver bedre repræsenteret. Programmet bør løbende udvikle sine metoder og bedste praksis for, hvordan forbrugernes og slutbrugerne af de finansielle tjenesteydelsers engagement kan øges med henblik på at indkredse spørgsmål, som er relevante for Unionens politikudformning, og som sikrer forbrugernes interesser på området for finansielle tjenesteydelser. Dette bør forbedre politikkerne for finansielle tjenesteydelser, især takket være en bedre offentlig forståelse af vigtige spørgsmål vedrørende finansiel regulering og øget finansiel forståelse. Der bør i forbindelse med programmets offentlige midler fokuseres på, hvad der er afgørende for slutbrugerne, og undgås enhver form for direkte eller indirekte finansiel støtte til kommercielle aktiviteter, der foreslås af private finansielle aktører.

__________________

__________________

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/826 af 17. maj 2017 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (EUT L 129 af 19.5.2017, s. 17).

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/826 af 17. maj 2017 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (EUT L 129 af 19.5.2017, s. 17).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Som led i et pilotprojekt mellem 2012 og 2013 og en forberedende foranstaltning mellem 2014 og 2016 ydede Kommissionen tilskud til to organisationer efter en årlig åben indkaldelse af forslag. De to organisationer er Finance Watch, der blev oprettet med EU-tilskud i 2011, og som er en international nonprofitorganisation i henhold til belgisk ret, og Better Finance, som er et resultat af successive omorganiseringer og rebranding af eksisterende europæiske sammenslutninger af investorer og aktionærer siden 2009. Kapacitetsopbygningsprogrammet, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2017/826, identificerer de samme to organisationer som eneste støttemodtagere. Det er derfor nødvendigt fortsat at samfinansiere disse organisationer inden for rammerne af programmet. Denne finansiering bør dog tages op til revision.

(43)  Som led i et pilotprojekt mellem 2012 og 2013 og en forberedende foranstaltning mellem 2014 og 2016 ydede Kommissionen tilskud til to organisationer efter en årlig åben indkaldelse af forslag. De to organisationer er Finance Watch, der blev oprettet med EU-tilskud i 2011, og som er en international nonprofitorganisation i henhold til belgisk ret, og Better Finance, som er et resultat af successive omorganiseringer og rebranding af eksisterende europæiske sammenslutninger af investorer og aktionærer siden 2009. Kapacitetsopbygningsprogrammet, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2017/826, identificerer de samme to organisationer som eneste støttemodtagere. Det er derfor nødvendigt fortsat at samfinansiere disse organisationer inden for rammerne af programmet. Denne finansiering bør dog tages op til revision. I denne henseende bør der mindes om, at indkaldelsen af ansøgninger, i tilfælde af at kapacitetsopbygningsprogrammet og den tilhørende finansiering forlænges efter 2020, og der dukker andre potentielle støttemodtagere op, bør åbnes for andre organisationer, der opfylder kriterierne og bidrager til programmets mål i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/826.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Europæiske statistikker af høj kvalitet, som udvikles, udarbejdes og formidles i henhold til det europæiske statistiske program, er afgørende for evidenbaseret beslutningstagning; de bør stilles til rådighed rettidigt og bidrage til gennemførelsen af Unionens politikker som omhandlet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig styrket og integreret økonomisk styring, social, økonomisk og territorial samhørighed, bæredygtig udvikling, landbrugspolitikken, Europas sociale dimension og globalisering.

(48)  Europæiske statistikker af høj kvalitet, som udarbejdes, udveksles, formidles og anvendes konsekvent på EU-plan og i medlemsstaterne, bør stilles til rådighed rettidigt og bør bidrage til gennemførelsen af Unionens politikker som omhandlet i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union og i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig styrket og integreret økonomisk styring, social, økonomisk og territorial samhørighed, bæredygtig udvikling, landbrugspolitikken, Europas sociale dimension og globalisering.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  Europæiske statistikker er uundværlige for Unionens beslutningstagning og for måling af EU-initiativernes performance og indvirkning. Derfor bør den fortsatte tilvejebringelse og udvikling af europæiske statistikker ved hjælp af en EU-tilgang og ud fra et perspektiv, der er bredere end det indre marked, sikres med henblik på at dække alle Unionens aktiviteter og politikområder, herunder styrkelse af borgerne og virksomhederne, således at de er i stand til at træffe informerede valg.

(49)  Europæiske statistikker er uundværlige for Unionens beslutningstagning og for måling af en række EU-initiativers performance og indvirkning. Deres fortsatte tilvejebringelse og udvikling ud fra et perspektiv, der er bredere end det indre marked, og med en national og om muligt regional opdeling bør sikres med henblik på at dække alle nuværende og potentielle aktiviteter og politikområder, herunder styrkelse af EU's borgere, virksomheder og forvaltninger, således at de er i stand til at træffe informerede valg.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Programmet er blevet forelagt Udvalget for det Europæiske Statistiske System til forhåndsgennemgang i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009.

(51)  Programmet er blevet forelagt Udvalget for det Europæiske Statistiske System til forhåndsgennemgang i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009 og bør gennemføres ved at sikre effektiv parlamentarisk kontrol.

 

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60)  I betragtning af den stadig større sammenkobling inden for verdensøkonomien bør programmet fortsætte med at give mulighed for at inddrage eksterne eksperter, som f.eks. embedsmænd i tredjelande, repræsentanter for internationale organisationer og erhvervsdrivende inden for særlige områder.

(60)  I betragtning af den stadig større sammenkobling inden for verdensøkonomien, herunder den digitale økonomi, bør programmet fortsætte med at give mulighed for at inddrage eksterne eksperter, som f.eks. embedsmænd i tredjelande, repræsentanter for internationale organisationer og erhvervsdrivende inden for særlige områder.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  Hvis det er relevant, bør programmets foranstaltninger anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssigt afpasset måde, uden at dette medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering, og have en klar europæisk merværdi.

(71)  Programmets foranstaltninger bør have en klar europæisk merværdi og bør imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssigt afpasset måde, uden at dette medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 81

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(81)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67990 finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i forbindelse med denne forordning og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200191 finder anvendelse på Kommissionens behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning og under tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af kompetente myndigheder skal overholde reglerne om overførsel af personoplysninger i forordning (EU) 2016/679, og enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af Kommissionen skal overholde reglerne om overførsel af personoplysninger i forordning (EF) nr. 45/2001.

(81)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67990 finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i forbindelse med denne forordning og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200191 finder anvendelse på Kommissionens behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning og under tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af kompetente myndigheder, herunder i forbindelse med udvikling og formidling af statistikker, hvor princippet om statistisk fortrolighed endvidere anerkendes gennem forordning (EF) nr. 223/2009, skal overholde reglerne om overførsel af personoplysninger i forordning (EU) 2016/679, og enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af Kommissionen skal overholde reglerne om overførsel af personoplysninger i forordning (EF) nr. 45/2001.

_________________

_________________

90 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

90 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

91 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

91 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 83

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(83)  Programmet bør også sikre større synlighed og sammenhæng i Unionens indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder SMV'ers, og foranstaltninger på området europæiske statistikker for europæiske borgere, virksomheder og administrationer.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastlægges programmet for forbedring af det indre markeds funktion og virksomheders konkurrenceevne, herunder mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, og rammen for finansiering af udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009 (i det følgende benævnt "programmet").

Ved denne forordning fastlægges programmet for forbedring af det indre markeds funktion til gavn for alle EU-borgere og, i denne henseende, virksomheders, herunder mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, konkurrenceevne, finansielle tjenesteydelser og rammen for finansiering af indsamling af data og udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, der omfatter alle Unionens politikker i overensstemmelse med artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union og jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009 (i det følgende benævnt "programmet").

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  "europæiske statistikker": statistikker, der udvikles, udarbejdes og formidles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009

(2)  "europæiske statistikker": statistikker, der udvikles, udarbejdes og formidles på EU-plan og i medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 1 i traktaten om Den Europæiske Union og forordning (EF) nr. 223/2009

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at tilvejebringe sammenlignelige og pålidelige statistikker af høj kvalitet om Europa, der understøtter udformningen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker og hjælper politiske beslutningstagere, virksomheder, forskere, borgere og medier med at træffe informerede beslutninger og deltage aktivt i den demokratiske proces.

b)  at udvikle, udarbejde og formidle sammenlignelige og pålidelige europæiske statistikker af høj kvalitet, der understøtter udformningen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker, herunder vedrørende handel og migration, og hjælper borgere, politiske beslutningstagere og lovgivere, tilsynsmyndigheder, virksomheder, forskere, civilsamfundet og medier med at træffe informerede beslutninger og deltage aktivt i den demokratiske proces.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  støtter udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet for regnskabsaflæggelse og revision, letter deres indarbejdelse i EU-retten og fremmer innovation og udvikling af bedste praksis i inden for virksomhedsrapportering

ii)  støtter udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet for regnskabsaflæggelse og revision, letter deres indarbejdelse i EU-retten og/eller fremmer innovation og udvikling af bedste praksis inden for virksomhedsrapportering for både små og store virksomheder

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  styrke, bistå og uddanne forbrugere, virksomheder og civilsamfundet, sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bæredygtigt forbrug og produktsikkerhed, navnlig ved at støtte de kompetente retshåndhævende myndigheder og forbrugernes repræsentative organisationer og samarbejdsforanstaltninger, sikre, at alle forbrugere har adgang til klagemuligheder og tilvejebringelse af passende oplysninger om markederne og forbrugerne

i)  styrke, bistå og uddanne forbrugere, virksomheder og civilsamfundet, sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau gennem fremme af bæredygtigt forbrug og produktsikkerhed, navnlig ved at støtte de kompetente retshåndhævende myndigheder og forbrugernes repræsentative organisationer og samarbejdsforanstaltninger, sikre, at alle forbrugere har adgang til klagemuligheder, og tilvejebringe passende, klare og brugervenlige oplysninger om markederne og de forskellige kategorier af finansielle produkter

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  forbedre forbrugeres, andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers og civilsamfundets deltagelse i politikudformningen på området finansielle tjenesteydelser, fremme en bedre forståelse af den finansielle sektor

ii)  forbedre forbrugeres, andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers og civilsamfundets deltagelse i politikudformningen på området finansielle tjenesteydelser, fremme en bedre forståelse af den finansielle sektor og af de forskellige kategorier af markedsførte finansielle produkter og sikre forbrugernes interesser på området for finansielle detailtjenesteydelser

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at udarbejde og formidle statistikker af høj kvalitet om Europa på en rettidig, upartisk og omkostningseffektiv måde gennem styrkede partnerskaber inden for det europæiske statistiske system, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 223/2009, og med alle relevante eksterne parter ved hjælp af flere forskellige datakilder, avancerede dataanalysemetoder, intelligente systemer og digitale teknologier.

f)  at udvikle, udarbejde, udbrede og formidle europæiske statistikker af høj kvalitet på en rettidig, upartisk og omkostningseffektiv måde gennem styrkede partnerskaber inden for det europæiske statistiske system, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 223/2009, og med alle relevante eksterne parter ved hjælp af flere forskellige datakilder, avancerede dataanalysemetoder, intelligente systemer og digitale teknologier og ved hjælp af en national og, om muligt, regional opdeling.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skabelse af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked, herunder virksomheder, borgere og forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder gennem gennemsigtige oplysninger og oplysningskampagner, udveksling af bedste praksis, fremme af god praksis, udveksling og formidling af ekspertise og viden og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter

a)  skabelse af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked, herunder borgere og forbrugere, virksomheder, civilsamfundet og offentlige myndigheder gennem gennemsigtige oplysninger og oplysningskampagner, udveksling af bedste praksis, fremme af god praksis, udveksling og formidling af ekspertise og viden og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  støtte til en effektiv håndhævelse og modernisering af Unionens retlige ramme og dens hurtige tilpasning til et miljø i konstant forandring, herunder ved hjælp af indsamling og analyse af data, undersøgelser, evalueringer og politikanbefalinger, tilrettelæggelse af demonstrationsaktiviteter og pilotprojekter, kommunikationsaktiviteter, udvikling af særlige IT-værktøjer til at sikre det indre markeds gennemsigtige og effektive funktion.

d)  støtte til en effektiv håndhævelse og modernisering af Unionens retlige ramme og dens hurtige tilpasning til et miljø i konstant forandring, navnlig i en digital sammenhæng, herunder ved hjælp af indsamling og analyse af data, undersøgelser, evalueringer og politikanbefalinger, tilrettelæggelse af demonstrationsaktiviteter og pilotprojekter, kommunikationsaktiviteter, udvikling af særlige IT-værktøjer til at sikre det indre markeds gennemsigtige og effektive funktion.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  lette SMV'ers adgang til markeder, hjælpe dem med at håndtere globale og samfundsmæssige udfordringer og virksomheders internationalisering og styrke Unionens industrielle lederskab i globale værdikæder, herunder Enterprise Europe-netværket

b)  lette SMV'ers adgang til EU-markeder og globale markeder, hjælpe dem med at håndtere globale og samfundsmæssige udfordringer og virksomheders internationalisering og styrke Unionens industrielle lederskab i globale værdikæder, herunder Enterprise Europe-netværket

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  håndtere markedshindringerne og administrative byrder og skabe et gunstigt erhvervsklima for at give SMV'er mulighed for at udnytte det indre marked

c)  håndtere markedshindringerne, herunder geografiske hindringer, og administrative byrder og skabe et gunstigt erhvervsklima for at give SMV'er fra alle EU's regioner lige mulighed for at udnytte det indre marked

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  fremme virksomheders vækst, herunder udvikling af færdigheder, og industriel omstilling i alle fremstillings- og servicesektorer

d)  fremme virksomheders vækst i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, herunder udvikling af færdigheder og digital og industriel omstilling i alle fremstillings- og servicesektorer

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Med hensyn til udgifterne til støtte for konkurrencepolitik og navnlig de aktiviteter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af medlemsstaternes konkurrencemyndigheder, så de kan blive mere effektive håndhævere, og med henblik på at sikre et velfungerende indre marked, medtager Kommissionen i sin årlige rapport et overblik over gennemførte aktioner under dette program og fremsender den til Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen (Eurostat) gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende gennemførelsen af den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra f), dens foranstaltninger og resultater, når de vedrører udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker i overensstemmelse med de statistiske principper, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 223/2009.

3.  Kommissionen (Eurostat) gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende gennemførelsen af den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra f), dens foranstaltninger og resultater, når de vedrører indsamling af data og udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker i overensstemmelse med de statistiske principper, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 223/2009.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Bilag II – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  bedre måling af handel med tjenesteydelser, udenlandske direkte investeringer, globale værdikæder og globaliseringens indvirkning på Unionens økonomier.

–  bedre måling af handel med varer og tjenesteydelser, udenlandske direkte investeringer, globale værdikæder og globaliseringens indvirkning på Unionens økonomier.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Bilag II – led 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  tilvejebringelse af aktuelle og pålidelige statistikker af høj kvalitet til støtte for den europæiske søjle for sociale rettigheder og Unionens politik for færdigheder, herunder statistikker om arbejdsmarkedet, beskæftigelse, uddannelse, indkomst, levevilkår, fattigdom, ulighed, social beskyttelse, sort arbejde og satellitregnskaber for færdigheder

–  tilvejebringelse af aktuelle og pålidelige statistikker af høj kvalitet til støtte for den europæiske søjle for sociale rettigheder og Unionens politik for færdigheder, herunder, men ikke udelukkende, statistikker om arbejdsmarkedet, beskæftigelse, uddannelse, indkomst, levevilkår, fattigdom, ulighed, social beskyttelse, sort arbejde og satellitregnskaber for færdigheder

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker

Referencer

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.6.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ralph Packet

22.11.2018

Oprindelig ordfører for udtalelse

Sander Loones

Behandling i udvalg

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (10.12.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Lukas Mandl

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

I forbindelse med den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 offentliggjorde Kommissionen den 7. juni 2018 et forslag til programmet for det indre marked. Det foreslåede program samler aktiviteter, der finansieres under fem tidligere programmer, herunder fødevarekædeforanstaltninger. Kommissionen foreslår et budget på 4 mia. EUR (for 2021-2027) til programmet for det indre marked, hvoraf 41 % bliver øremærket til fødevarekædeforanstaltninger med sigte på "at bidrage til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og på beslægtede områder, bl.a. ved at forebygge og udrydde sygdomme og skadegørere, og støtte forbedring af dyrevelfærd samt en bæredygtig fødevareproduktion og et bæredygtigt forbrug".

Vores kostvaner er ikke blot en daglig nødvendighed i vores liv, de er i lige så høj grad en del af vores europæiske identitet, vores kultur, vores forståelse af forholdet mellem mennesker, dyr og naturen samt naturligvis afgørende for vores sundhed og generelle velbefindende.

Ordføreren mener, at det er af allerstørste betydning at styrke de europæiske virksomheders konkurrenceevne og samtidig sikre reelt lige konkurrencevilkår og et åbent og konkurrencepræget indre marked. SMV'er er drivkraften i den europæiske økonomi, idet de tilvejebringer to tredjedele af beskæftigelsen, udgør 99 % af alle virksomheder i Europa og bidrager væsentligt til skabelsen af nye arbejdspladser med en regional og lokal dimension.

I FFR'en for 2021-2027 er der øremærket i alt 1 680 000 000 EUR til udgifter til fødevarekædeforanstaltninger, mens loftet for disse udgifter for programmet for fødevarekæden i perioden 2014-2020 var fastsat til 1 891 936 000 EUR i forordning (EU) nr. 652/2014. Det foreslåede beløb for perioden 2021-2027 udgør derfor et fald i budgettet på 11 %.

Programmet for fødevarekæden omfatter både veterinære (dyresundhedsmæssige) og plantesundhedsmæssige foranstaltninger gennem enten årlige eller flerårige programmer, som Kommissionen har godkendt på forhånd, og gennem hasteforanstaltninger, der gennemføres i tilfælde af krisesituationer og uforudsete hændelser, der påvirker dyrs eller planters sundhed.

Denne pakke af foranstaltninger sikrer, at EU har en troværdig ramme af lovgivning og kontrol til fremme af et højt sikkerhedsniveau hele vejen igennem fødevareforsyningskæden, hvilket igen skaber betingelserne for et stabilt indre marked, hvor fødevarer, dyr og planter kan cirkulere frit.

Ordføreren understreger, at det er nødvendigt at styrke og tilskynde forbrugerne til og bistå dem med at foretage bæredygtige valg og dermed bidrage til en bæredygtig, energi- og ressourceeffektiv cirkulær økonomi.

Ordføreren erkender, at succesen for det nuværende finansieringsprogram har været at undgå en alvorlig krise, men vil gerne understrege, at dette ikke bør sløre systemets sårbarhed, eftersom udbrud af dyresygdomme og skadedyrsangreb har en tendens til periodisk at indtræffe på og vende tilbage til EU's område. Behovet for at etablere en direkte mekanisme til at reagere på storstilede krisesituationer, der påvirker fødevarer, dyr og planter, bør overvejes nærmere.

Generelt viste den nyligt gennemførte midtvejsevaluering, at forordning (EU) nr. 652/2014 fungerer godt inden for sin politiske kontekst. Alle aktiviteter, der modtager finansiel støtte fra EU inden for dette område, har vist sig at opfylde målene i programmet for fødevarekæden og Kommissionens overordnede prioriteter, herunder et velfungerende indre marked og støtte til handel med lande uden for EU.

Ordføreren mener, at programmet yder effektiv støtte til SMV'er i hele deres livscyklus og bidrager til gennemførelsen af FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, bl.a. ved at skabe balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling.

Med henblik på den næste FFR forventes dyresundhedsforanstaltninger fortsat at udgøre den største andel af budgettet for fødevarekæden. Plantesundhedsforanstaltninger er ved at blive stadig vigtigere på grund af den øgede globalisering og handel, som ledsages af nye trusler mod plantesundheden. Aktiviteter i forbindelse med offentlig kontrol bør også fortsættes med henblik på at yde støtte til medlemsstaterne, da de er et vigtigt redskab til at kontrollere og overvåge, at de relevante EU-krav gennemføres, overholdes og håndhæves, og finansiering af disse aktiviteter bør derfor være en prioritet for Unionen.

Ordføreren mener, at en af de vigtigste udfordringer for den næste programmeringsperiode omfatter fødevareforsyningskædens tiltagende kompleksitet, idet globaliseringen af handelen medfører flere muligheder, men også en øget risiko som følge af globale vektorer og globale sygdomme. I den forbindelse bør der lægges større vægt på forebyggelse, navnlig hvad angår grænseoverskridende eksotiske sygdomme fra tredjelande, der grænser op til EU.

Resultaterne af programmet for fødevarekæden efter 2020 vil blive overvåget ved hjælp af et omfattende sæt indikatorer, der fokuserer på både aktiviteter (outputindikatorer) og resultater (resultatindikatorer), suppleret med en række økonomiske indikatorer til at vurdere effektiviteten af de relevante udgiftsforanstaltninger (indikatorer for omkostningseffektivitet), som gennemføres under de forskellige politikområder, der er omfattet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den omfattende EU-lovgivning udgør grundlaget for et velfungerende indre marked. Dette vedrører især regulering på områderne konkurrenceevne, standardisering, forbrugerbeskyttelse, markedsovervågning og fødevarekæden, men også regler for virksomheder, handel og finansielle transaktioner og fremme af fair konkurrence, hvilket sikrer de lige vilkår, der er afgørende for det indre markeds funktion.

(3)  Den omfattende EU-lovgivning udgør grundlaget for et velfungerende indre marked. Dette vedrører især regulering på områderne konkurrenceevne, standardisering, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse, beskyttelse af dyrevelfærd, markedsovervågning, fødevarekæden og økonomisk bæredygtighed, men også regler for virksomheder, handel og finansielle transaktioner og fremme af fair konkurrence, hvilket sikrer de lige vilkår, der er afgørende for det indre markeds funktion.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der findes i øjeblikket en række EU-handlingsprogrammer på områderne virksomheders konkurrenceevne, herunder SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, politikudformningen inden for finansielle tjenesteydelser og fødevarekæden. En række yderligere aktiviteter finansieres direkte under budgetposterne for det indre marked. Det er nødvendigt at strømline og udnytte synergierne mellem forskellige foranstaltninger og fastlægge en mere fleksibel og smidig ramme for finansiering af aktiviteter med det formål at opnå et velfungerende indre marked på den mest omkostningseffektive måde. Det er derfor nødvendigt at oprette et nyt program, der samler de aktiviteter, der tidligere blev finansieret under disse andre programmer og andre relevante budgetposter. Programmet bør også indeholde nye initiativer, som tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion.

(5)  Der findes i øjeblikket en række EU-handlingsprogrammer på områderne virksomheders konkurrenceevne, herunder SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, politikudformningen inden for finansielle tjenesteydelser og fødevarekæden. En række yderligere aktiviteter finansieres direkte under budgetposterne for det indre marked. Det er nødvendigt at strømline og udnytte synergierne mellem forskellige foranstaltninger og fastlægge en mere fleksibel og smidig ramme for finansiering af aktiviteter med det formål at opnå et velfungerende indre marked på den mest omkostningseffektive måde og samtidig fastholde offentlighedens interesse uden at skade miljøet og uden at forsøge at gå imod EU-reglerne på områderne madspild og fødevaresvindel, dyrevelfærd, officielle kontroller og bekæmpelse af sygdomme hos mennesker og dyr. Det er derfor nødvendigt at oprette et nyt program, der samler de aktiviteter, der tidligere blev finansieret under disse andre programmer og andre relevante budgetposter. Programmet bør også indeholde nye initiativer, som tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion og øge beskyttelsesniveauet for menneskers og dyrs sundhed, dyrs værdighed som følende væsener og miljøet.

 

 

 

 

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er omfattet af et særskilt europæisk statistisk program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/201347. For at sikre kontinuitet i udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør det nye program også medtage aktiviteter, der er omfattet af det europæiske statistiske program, ved at fastlægge en ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. Det nye program bør også fastlægge den finansielle ramme for europæiske statistikker med henblik på tilvejebringelse af sammenlignelige og pålidelige statistikker af høj kvalitet om Europa for at understøtte udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker.

(6)  Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er omfattet af et særskilt europæisk statistisk program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/201347. Udviklingen af europæiske statistikker er af afgørende betydning for overvågningen af den flerårige finansielle ramme (FFR). For at sikre kontinuitet i udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør det nye program også medtage aktiviteter, der er omfattet af det europæiske statistiske program, ved at fastlægge en ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. Det nye program bør også fastlægge den finansielle ramme for europæiske statistikker med henblik på tilvejebringelse af sammenlignelige og pålidelige statistikker af høj kvalitet om Europa for at understøtte udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker. Det er ikke desto mindre afgørende, at udviklingen af europæiske statistikker ikke fører til en uforholdsmæssig forøgelse af den administrative byrde, hverken for virksomheder eller offentlige organer.

__________________

__________________

47   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

47   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Markedsføring af produkter, der ikke er i overensstemmelse med EU-retten, stiller dem, der overholder de gældende regler, ringere, og kan være til fare for forbrugerne. Mange iværksættere ser bort fra reglerne enten på grund af manglende viden eller med forsæt for at opnå en konkurrencemæssig fordel. Markedsovervågningsmyndigheder er ofte underfinansierede og begrænset af nationale grænser, mens iværksættere handler på EU-plan eller endog på globalt plan. Navnlig for så vidt angår e-handel har markedsovervågningsmyndighederne meget vanskeligt ved at spore produkter, der ikke overholder de gældende regler, og som er importeret fra tredjelande, og finde frem til den ansvarlige enhed inden for deres jurisdiktion. Programmet bør derfor søge at styrke produkters overholdelse af de gældende regler ved at tilvejebringe de rette incitamenter for iværksættere, intensivere kontrollen med overholdelse og fremme et tættere grænseoverskridende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder. Programmet bør også bidrage til at konsolidere den eksisterende ramme for markedsovervågningsaktiviteter, tilskynde til, at markedsovervågningsmyndighederne i forskellige medlemsstater træffer fælles foranstaltninger, forbedre informationsudvekslingen og fremme konvergens og tættere integration af markedsovervågningsaktiviteter.

(12)  Markedsføring af produkter, der ikke er i overensstemmelse med EU-retten, stiller dem, der overholder de gældende regler, ringere, og kan være til fare for forbrugerne og skade miljøet. Mange iværksættere ser bort fra reglerne enten på grund af manglende viden eller med forsæt for at opnå en konkurrencemæssig fordel. Markedsovervågningsmyndigheder er ofte underfinansierede og begrænset af nationale grænser, mens iværksættere handler på EU-plan eller endog på globalt plan. Navnlig for så vidt angår e-handel har markedsovervågningsmyndighederne meget vanskeligt ved at spore produkter, der ikke overholder de gældende regler, og som er importeret fra tredjelande, og finde frem til den ansvarlige enhed inden for deres jurisdiktion. Programmet bør derfor søge at styrke produkters overholdelse af de gældende regler ved at tilvejebringe de rette incitamenter for iværksættere, intensivere kontrollen med overholdelse og fremme et tættere grænseoverskridende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder i Unionen og med tredjelande. Programmet bør også bidrage til at konsolidere den eksisterende ramme for markedsovervågningsaktiviteter, tilskynde til, at markedsovervågningsmyndighederne i forskellige medlemsstater træffer fælles foranstaltninger, forbedre informationsudvekslingen og fremme konvergens og tættere integration af markedsovervågningsaktiviteter.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at opfylde programmets målsætninger og lette tilværelsen for borgere og virksomheder bør der oprettes offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor brugeren er i centrum. Dette indebærer, at de offentlige administrationer bliver nødt til at begynde at arbejde på nye måder, nedbryde skellene mellem de forskellige dele af deres administration og engagere sig i samskabelse af disse offentlige tjenester sammen med borgere og virksomheder. De fortsatte og stadig stigende grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked kræver endvidere tilvejebringelse af ajourførte oplysninger om virksomheders og borgeres rettigheder, men også oplysninger om de administrative formaliteter. Endvidere bliver juridisk rådgivning og hjælp til at løse de problemer, der forekommer på tværnationalt plan, afgørende. Det er desuden nødvendigt at forbinde de nationale administrationer på en enkel og effektiv måde og evaluere, hvordan det indre marked fungerer i praksis. Programmet bør derfor støtte følgende eksisterende værktøjer til styring af det indre marked: Dit Europa-portalen, som bør være rygraden i den kommende fælles digitale portal, Dit Europa — Råd & Vink, SOLVIT, informationssystemet for det indre marked og resultattavlen for det indre marked med henblik på forbedring af borgernes dagligdag og virksomhedernes mulighed for at handle på tværs af grænserne.

(16)  For at opfylde programmets målsætninger og lette tilværelsen for borgere og virksomheder bør der oprettes offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor brugeren er i centrum. Dette indebærer, at de offentlige administrationer bliver nødt til at begynde at arbejde på nye måder, øge samarbejdet mellem de forskellige dele af deres administration og engagere sig i samskabelse af disse offentlige tjenester sammen med borgere og virksomheder. De fortsatte og stadig stigende grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked kræver endvidere tilvejebringelse af ajourførte oplysninger om virksomheders og borgeres rettigheder, men også oplysninger om de administrative formaliteter. Endvidere bliver juridisk rådgivning og hjælp til at løse de problemer, der forekommer på tværnationalt plan, afgørende. Det er desuden nødvendigt at forbinde de nationale administrationer på en enkel og effektiv måde og evaluere, hvordan det indre marked fungerer i praksis. For at forbedre borgernes hverdag og virksomhedernes evne til at handle på tværs af grænserne bør programmet derfor støtte følgende eksisterende værktøjer til styring af det indre marked:

 

* Dit Europa-portalen, som bør være rygraden i den kommende fælles digitale portal

 

* Dit Europa — Råd & Vink

 

* SOLVIT

 

* informationssystemet for det indre marked

 

* resultattavlen for det indre marked.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Gennemførelsen og udviklingen af det indre marked på området finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunion, herunder bæredygtig finansiering, afhænger i høj grad af de evidenbaserede politikforanstaltninger, som træffes af Unionen. For at nå denne målsætning bør Kommissionen spille en aktiv rolle med hensyn til konstant overvågning af de finansielle markeder og den finansielle stabilitet, vurderingen af gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne, evalueringen af, om den eksisterende lovgivning er egnet til formålet, og identificeringen af mulige indsatsområder, hvis der opstår nye risici, med en løbende inddragelse af interesserede parter i hele politikcyklussen. Sådanne aktiviteter er afhængige af udarbejdelse af analyser, studier, undervisningsmateriale, undersøgelser, overensstemmelsesvurderinger, evalueringer og statistikker og understøttes af IT-systemer og kommunikationsværktøjer.

(19)  Gennemførelsen og udviklingen af det indre marked på området finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunion, herunder bæredygtig finansiering, afhænger i høj grad af de evidenbaserede politikforanstaltninger, som træffes af Unionen. For at nå denne målsætning bør Kommissionen spille en aktiv rolle med hensyn til konstant overvågning af de finansielle markeder og den finansielle stabilitet, vurderingen af gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne, evalueringen af, om den eksisterende lovgivning er egnet til formålet, og identificeringen af mulige indsatsområder, hvis der opstår nye risici, med en løbende inddragelse af interesserede parter, borgergrupper, NGO'er og offentligheden generelt i hele politikcyklussen. Sådanne aktiviteter er afhængige af udarbejdelse af analyser, studier, undervisningsmateriale, undersøgelser, overensstemmelsesvurderinger, evalueringer og statistikker og understøttes af IT-systemer og kommunikationsværktøjer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/200255 bør internationale regnskabsstandarder (IFRS), som er vedtaget af International Accounting Standards Board, og tilhørende fortolkninger fra IFRS Interpretations Committee kun indarbejdes i EU-retten med henblik på at blive anvendt af virksomheder, som er børsnoteret på et reguleret marked i Unionen, hvis IFRS opfylder kriterierne i nævnte forordning, herunder kravet om, at regnskaber skal give "et retvisende billede" som fastsat i artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU56, og er i den europæiske offentligheds interesse. Sådanne internationale regnskabsstandarder skal udarbejdes i en transparent og demokratisk ansvarlig proces. IFRS spiller derfor en væsentlig rolle for det indre markeds funktion, og Unionen har således en direkte interesse i at sikre, at processen med udarbejdelse og godkendelse af IFRS fører til standarder, der er i overensstemmelse med kravene i lovgivningen for det indre marked. Det er derfor nødvendigt at indføre en hensigtsmæssig finansieringsordning for IFRS Foundation.

(33)  I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/200255 bør internationale regnskabsstandarder (IFRS), som er vedtaget af International Accounting Standards Board, og tilhørende fortolkninger fra IFRS Interpretations Committee kun indarbejdes i EU-retten med henblik på at blive anvendt af virksomheder, som er børsnoteret på et reguleret marked i Unionen, hvis IFRS opfylder kriterierne i nævnte forordning, herunder kravet om, at regnskaber skal give "et retvisende billede" som fastsat i artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU56, og er i den europæiske offentligheds interesse. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke, at lovgivningen altid har forrang, såfremt en regnskabsstandard og lovgivningen ikke stemmer overens. Sådanne internationale regnskabsstandarder skal udarbejdes i en transparent og demokratisk ansvarlig proces. IFRS spiller derfor en væsentlig rolle for det indre markeds funktion, og Unionen har således en direkte interesse i at sikre, at processen med udarbejdelse og godkendelse af IFRS fører til standarder, der er i overensstemmelse med kravene i lovgivningen for det indre marked. Det er derfor nødvendigt at indføre en hensigtsmæssig finansieringsordning for IFRS Foundation.

_________________

_________________

55 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

55 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Kvalitetskontrollen af Unionens forbruger- og markedsføringslovgivning, som Kommissionen gennemførte i maj 2017, afslørede behovet for bedre håndhævelse af reglerne og lettere adgang til klagemuligheder, når forbrugere har lidt skade som følge af overtrædelser af forbrugerlovgivningen. Som følge heraf vedtog Kommissionen en "En ny aftale for forbrugerne" i april 2018, bl.a. for at sikre ligebehandling af forbrugerne i hele det indre marked i forbindelse med produkter med to forskellige kvaliteter, stærkere håndhævelseskapacitet for medlemsstaterne, større produktsikkerhed, øget internationalt samarbejde og nye klagemuligheder, navnlig gennem repræsentative søgsmål anlagt af kvalificerede enheder. Programmet bør sigte mod at støtte forbrugerpolitikken bl.a. med oplysningsaktiviteter og videnopbygning, kapacitetsopbygning og udveksling af bedste praksis hos forbrugerorganisationer og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, netværkssamarbejde og udvikling af markedskendskab, styrkelse af evidensgrundlaget for det indre markeds funktion for forbrugere, IT-systemer og kommunikationsredskaber.

(40)  Kvalitetskontrollen af Unionens forbruger- og markedsføringslovgivning, som Kommissionen gennemførte i maj 2017, afslørede behovet for bedre håndhævelse af reglerne og lettere adgang til klagemuligheder, når forbrugere har lidt skade som følge af overtrædelser af forbrugerlovgivningen. Kommissionen vedtog en "En ny aftale for forbrugerne", bl.a. for at sikre ligebehandling af forbrugerne i hele det indre marked i forbindelse med produkter med to forskellige kvaliteter i medlemsstaterne, stærkere håndhævelseskapacitet for medlemsstaterne, større produktsikkerhed, øget internationalt samarbejde og nye klagemuligheder, navnlig gennem repræsentative søgsmål anlagt af kvalificerede enheder. Programmet bør sigte mod at støtte forbrugerpolitikken bl.a. med oplysningsaktiviteter og videnopbygning, kapacitetsopbygning og udveksling af bedste praksis hos forbrugerorganisationer og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, netværkssamarbejde og udvikling af markedskendskab, styrkelse af evidensgrundlaget for det indre markeds funktion for forbrugere, IT-systemer og kommunikationsredskaber.

 

 

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Det er nødvendigt med et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i hele fødevareforsyningskæden, for at det indre marked kan fungere effektivt. En sikker og bæredygtig fødevareforsyningskæde er en forudsætning for samfundet og for det indre marked. Grænseoverskridende sundheds- og fødevarekriser forstyrrer det indre markeds funktion, idet de begrænser bevægeligheden for personer og varer og forstyrrer produktionen.

(44)  Det er nødvendigt med et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i hele fødevareforsyningskæden for at beskytte forbrugerne og miljøet, og for at det indre marked kan fungere effektivt. En sikker og bæredygtig fødevareforsyningskæde er en forudsætning for samfundet og for det indre marked. Som nylige hændelser, såsom forureningen af æg med fipronil i 2017 og hestekødsskandalen i 2013, har vist, forstyrrer grænseoverskridende sundheds- og fødevarekriser, dvs. aviær influenza eller afrikansk svinepest, det indre markeds funktion, idet de begrænser bevægeligheden for personer og varer og forstyrrer produktionen. Det bør derfor være centrale prioriteter at sikre høje sundhedsstandarder, dyrevelfærd og sundhedsbeskyttelse gennem fødevarekæden og forebyggelse af nye og ukendte skadegørere og sygdomme.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  I betragtning af den særlige karakter af foranstaltningerne vedrørende et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden bør der i nærværende forordning fastlægges særlige kriterier for støtteberettigelse i forbindelse med ydelse af tilskud og anvendelse af offentligt udbud. Uanset Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom)61 (i det følgende benævnt "finansforordningen") og som en undtagelse fra princippet om ikketilbagevirkende kraft bør navnlig omkostninger til hasteforanstaltninger som følge af deres hastende og uforudsigelige karakter være støtteberettigede og bør også omfatte omkostninger afholdt som følge af mistanke om forekomst af en sygdom eller en skadegører, forudsat at forekomsten efterfølgende er bekræftet og meddelt til Kommissionen. Kommissionen bør indgå de relevante budgetforpligtelser og foretage udbetalingerne for de støtteberettigede udgifter efter medlemsstaternes undertegnelse af de retlige forpligter og på grundlag af en vurdering af de betalingsanmodninger, der indgives af medlemsstaterne. Omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i tilfælde af en direkte trussel mod sundhedstilstanden i Unionen som følge af forekomst af eller udviklingen i visse dyresygdomme og zoonoser på et tredjelands eller en medlemsstats område eller på oversøiske lande og territoriers område, samt omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger eller andre relevante aktiviteter til støtte for planters sundhedsstatus i Unionen bør også være støtteberettigede.

(46)  I betragtning af den særlige karakter af foranstaltningerne vedrørende et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden bør der i nærværende forordning fastlægges særlige kriterier for støtteberettigelse i forbindelse med ydelse af tilskud og anvendelse af offentligt udbud. Uanset Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom)61 (i det følgende benævnt "finansforordningen") og som en undtagelse fra princippet om ikketilbagevirkende kraft bør navnlig omkostninger til hasteforanstaltninger som følge af deres hastende og uforudsigelige karakter være støtteberettigede og bør også omfatte omkostninger afholdt som følge af mistanke om forekomst af en sygdom eller en skadegører, forudsat at forekomsten efterfølgende er bekræftet og meddelt til Kommissionen. Kommissionen bør indgå de relevante budgetforpligtelser og foretage udbetalingerne for de støtteberettigede udgifter efter medlemsstaternes undertegnelse af de retlige forpligter og på grundlag af en vurdering af de betalingsanmodninger, der indgives af medlemsstaterne. Omkostninger i forbindelse med forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i tilfælde af en direkte trussel mod sundhedstilstanden i Unionen som følge af forekomst af eller udviklingen i visse dyresygdomme og zoonoser på et tredjelands eller en medlemsstats område eller på oversøiske lande og territoriers område, samt omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger eller andre relevante aktiviteter til støtte for planters sundhedsstatus i Unionen bør også være støtteberettigede.

_________________

_________________

61 [indsættes].

61 [indsættes].

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Den offentlige kontrol, der foretages af medlemsstaterne, er et meget vigtigt redskab til kontrol og overvågning af, at de relevante EU-krav implementeres, overholdes og håndhæves. Effektive offentlige kontrolsystemer er en forudsætning for, at der kan opretholdes et højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet og dyrevelfærden. Der bør kunne ydes EU-tilskud til sådanne kontrolforanstaltninger. Der bør navnlig være mulighed for at yde tilskud til EU-referencelaboratorierne til afholdelse af de udgifter, disse laboratorier har i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammer godkendt af Kommissionen. Eftersom effektiviteten af den offentlige kontrol også er afhængig af, at kontrolmyndighederne råder over veluddannet personale med et tilstrækkeligt kendskab til EU-retten, bør Unionen desuden kunne yde støtte til uddannelse af dette personale og til relevante udvekslingsprogrammer, der arrangeres af de kompetente myndigheder.

(47)  Set i lyset af en i stigende grad globaliseret fødevarekæde er den offentlige kontrol, der foretages af medlemsstaterne, nu i højere grad end nogensinde før, et meget vigtigt redskab til kontrol og overvågning af, at de relevante EU-krav implementeres, overholdes og håndhæves, særligt hvad angår importerede fødevareprodukter. Effektive offentlige kontrolsystemer er en forudsætning for, at der kan opretholdes et højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden såvel som forbrugertillid, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet og dyrevelfærden. Der bør kunne ydes EU-tilskud til sådanne kontrolforanstaltninger. Der bør navnlig være mulighed for at yde tilskud til EU-referencelaboratorierne til afholdelse af de udgifter, disse laboratorier har i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammer godkendt af Kommissionen. Finansielle bidrag bør også være tilgængelige med henblik på at øge kontrollen med import for at tackle fænomener som ulovlig import af kød fra vilde dyr, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og forårsage tab af biodiversitet. Eftersom effektiviteten af den offentlige kontrol også er afhængig af, at kontrolmyndighederne råder over veluddannet personale med et tilstrækkeligt kendskab til EU-retten, bør Unionen kunne yde støtte til uddannelse af dette personale og til relevante udvekslingsprogrammer, der arrangeres af de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde indeholder bestemmelser om samarbejde på områder, der er omfattet af programmer mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, på den anden side. Andre lande bør også kunne deltage i programmet, herunder især Unionens nabolande og lande, der har ansøgt om EU-medlemskab, kandidatlande og tiltrædende lande. Desuden bør programmet på området europæiske statistikker være åbent for Schweiz i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om statistik64.

(55)  Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde indeholder bestemmelser om samarbejde på områder, der er omfattet af programmer mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, på den anden side. Forudsat at de overholder alle regler og forskrifter, bør andre lande også kunne deltage i programmet, herunder især Unionens nabolande og lande, der har ansøgt om EU-medlemskab, kandidatlande og tiltrædende lande. Desuden bør programmet på området europæiske statistikker være åbent for Schweiz i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om statistik64.

_________________

_________________

64 EUT L 90 af 28.3.2006, s. 2.

64 EUT L 90 af 28.3.2006, s. 2.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56)  Tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at programmerne kan gennemføres ved beslutning, der træffes i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage med hjemmel i andre retsforskrifter. Der bør indsættes en særlig bestemmelse i denne forordning for at tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser.

(56)  Forudsat at de overholder alle regler og forskrifter, kan tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at programmerne kan gennemføres ved beslutning, der træffes i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage med hjemmel i andre retsforskrifter. Der bør indsættes en særlig bestemmelse i denne forordning for at tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 65

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65)  Programmet bør fremme synergier og komplementaritet med hensyn til SMV'er og støtte til iværksætteri under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under InvestEU-fonden, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]70, garantere støtte i form af lån og egenkapital for at øge adgangen til og tilgængeligheden af finansiering for SMV'er. Programmet bør ligeledes tilstræbe synergier med rumprogrammet, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]71, med hensyn til at tilskynde SMV'er til at udnytte banebrydende innovation og andre løsninger, der er udviklet under disse programmer.

(65)  Programmet bør fremme synergier og komplementaritet med hensyn til SMV'er og støtte til iværksætteri under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under InvestEU-fonden, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]70, garantere støtte i form af lån og egenkapital for at øge adgangen til og tilgængeligheden af finansiering for SMV'er og mikrovirksomheder. Programmet bør ligeledes tilstræbe synergier med rumprogrammet, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]71, med hensyn til at tilskynde SMV'er til at udnytte banebrydende innovation og andre løsninger, der er udviklet under disse programmer.

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final.

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final.

70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final.

71 COM(2018) 447 final.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 77

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(77)  For at tage hensyn til situationer fremkaldt af dyresygdomme, der har en væsentlig indvirkning på husdyrproduktion eller -handel, udviklingen af zoonoser, der udgør en trussel mod mennesker, eller nye videnskabelige eller epidemiologiske udviklinger samt sygdomme, der kan udgøre en ny trussel for Unionen, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen, for så vidt angår ændring af listen over sygdomme og zoonoser. For at sikre en effektiv vurdering af programmets fremskridt hen imod opfyldelsen af dets målsætninger bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med henblik på at gennemgå eller supplere indikatorerne til måling af, hvorvidt de specifikke målsætninger er nået, hvis det anses for nødvendigt, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser om fastsættelse af en overvågnings- og evalueringsramme. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(77)  For at tage hensyn til situationer fremkaldt af dyresygdomme, der har en væsentlig indvirkning på husdyrproduktion eller -handel, udviklingen af zoonoser, der udgør en trussel mod mennesker, eller nye videnskabelige eller epidemiologiske udviklinger samt sygdomme, der kan udgøre en ny trussel for Unionen, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen, for så vidt angår ændring af listen over sygdomme og zoonoser. For at sikre en effektiv vurdering af programmets fremskridt hen imod opfyldelsen af dets målsætninger bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med henblik på at gennemgå eller supplere indikatorerne til måling af, hvorvidt de specifikke målsætninger er nået, hvis det anses for nødvendigt, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser om fastsættelse af en overvågnings- og evalueringsramme. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. Interessenter og forbrugerorganisationer bør også høres. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed og at styrke borgerne, f.eks. ved at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre produkternes sporbarhed og gennemførelse af kontroller vedrørende fremstilling eller dyrkning af produkter, og samtidig sikre dyrevelfærd

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at forbedre det indre markeds funktion og navnlig at beskytte og styrke borgere, forbrugere og virksomheder, især mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse af EU-retten, lettere markedsadgang, fastsættelse af standarder og ved fremme af menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærd; samt at styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen og de decentraliserede EU-agenturer

a)  at forbedre det indre markeds funktion og navnlig at beskytte og styrke borgere, forbrugere og virksomheder, især mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse af EU-retten, lettere markedsadgang, fastsættelse af standarder samt at styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen og de decentraliserede EU-agenturer;

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at gøre det indre marked mere effektivt, fremme forebyggelse og fjernelse af hindringer, støtte udviklingen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten på områderne det indre marked for varer og tjenesteydelser, offentligt udbud, markedsovervågning samt på områderne selskabsret, aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri bevægelighed for kapital, finansielle tjenesteydelser og konkurrence, herunder udvikling af styringsværktøjer

a)  at gøre det indre marked mere effektivt, fremme lokal økonomisk udvikling, fremme forebyggelse og fjernelse af hindringer, støtte udviklingen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten på områderne det indre marked for varer og tjenesteydelser, offentligt udbud, markedsovervågning samt på områderne selskabsret, aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri bevægelighed for kapital, finansielle tjenesteydelser og konkurrence, herunder udvikling af styringsværktøjer

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  styrke, bistå og uddanne forbrugere, virksomheder og civilsamfundet, sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bæredygtigt forbrug og produktsikkerhed, navnlig ved at støtte de kompetente retshåndhævende myndigheder og forbrugernes repræsentative organisationer og samarbejdsforanstaltninger, sikre, at alle forbrugere har adgang til klagemuligheder og tilvejebringelse af passende oplysninger om markederne og forbrugerne

i)  styrke, bistå og uddanne forbrugere, producenter, virksomheder og civilsamfundet, navnlig med sigte på bæredygtige forbrugsvaner og bæredygtige produktionsprocesser, øge forbrugeroplysningen om produkter, styrke, bistå og uddanne forbrugere, virksomheder og civilsamfundet, sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bæredygtigt forbrug og produktsikkerhed, navnlig ved at støtte de kompetente retshåndhævende myndigheder og forbrugernes repræsentative organisationer og samarbejdsforanstaltninger, sikre, at alle forbrugere har adgang til klagemuligheder og tilvejebringelse af passende oplysninger om markederne og forbrugerne

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  at sikre forbedring af sporbarhedssystemet for produkter, f.eks. gennem brug af QR-koder, for at gøre det nemmere at spore produkter, der ikke overholder kravene, gennem fødevarekæden

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at bidrage til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og på beslægtede områder, bl.a. ved at forebygge og udrydde sygdomme og skadegørere, og støtte forbedring af dyrevelfærd samt en bæredygtig fødevareproduktion og et bæredygtigt forbrug

e)  at bidrage til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og på beslægtede områder, bl.a. ved at forebygge og udrydde sygdomme og skadegørere i overensstemmelse med den bæredygtige ramme for anvendelsen af antibiotika og pesticider, og støtte forbedring af dyrevelfærd samt en bæredygtig fødevareproduktion og et bæredygtigt forbrug og dermed sætte fokus på fremme af forskning, innovation og udveksling af bedste praksis mellem interesserede parter på disse områder

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  for så vidt angår de specifikke mål i fødevarekæden, herunder:

 

-  at forebygge og udrydde sygdomme og skadegørere

 

-  at støtte en bæredygtig fødevareproduktion og et bæredygtigt fødevareforbrug ved at reducere madspild og informere forbrugerne med henblik på at sikre høje kvalitetsstandarder i hele EU

 

-  at forbedre effektiviteten, produktiviteten og pålideligheden af de offentlige kontroller i hele fødevarekæden med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse og overholdelse af EU-reglerne på dette område

 

-  at støtte politikker, der sigter mod at forbedre foranstaltningerne til bekæmpelse af antimikrobiel resistens;

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at udarbejde og formidle statistikker af høj kvalitet om Europa på en rettidig, upartisk og omkostningseffektiv måde gennem styrkede partnerskaber inden for det europæiske statistiske system, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 223/2009, og med alle relevante eksterne parter ved hjælp af flere forskellige datakilder, avancerede dataanalysemetoder, intelligente systemer og digitale teknologier.

f)  at udarbejde og formidle statistikker af høj kvalitet om Europa på en rettidig, upartisk og omkostningseffektiv måde og uden at foranledige en uforholdsmæssig forøgelse af den administrativ byrde gennem styrkede partnerskaber inden for det europæiske statistiske system, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 223/2009, og med alle relevante eksterne parter ved hjælp af flere forskellige datakilder, avancerede dataanalysemetoder, intelligente systemer og digitale teknologier

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  at udarbejde og formidle statistikker af høj kvalitet, jf. litra f), som står i et rimeligt forhold til et beskedent niveau af administrative forpligtelser for virksomhederne.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet er åbent for følgende tredjelande:

Forudsat at de overholder alle regler og forskrifter, er programmet åbent for følgende tredjelande:

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skabelse af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked, herunder virksomheder, borgere og forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder gennem gennemsigtige oplysninger og oplysningskampagner, udveksling af bedste praksis, fremme af god praksis, udveksling og formidling af ekspertise og viden og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter

a)  skabelse af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked, herunder virksomheder, navnlig mikrovirksomheder og SMV'er, borgere og forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder gennem gennemsigtige oplysninger og oplysningskampagner, udveksling af bedste praksis, fremme af god praksis, udveksling og formidling af ekspertise og viden og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indførelse af mekanismer, der gør det muligt for repræsentanter for borgere, forbrugere, slutbrugere, civilsamfundet og virksomheder i Unionen at bidrage til politiske drøftelser, politikker og beslutningstagning, navnlig ved at støtte de repræsentative organisationers funktion på nationalt plan og på EU-plan

b)  indførelse af mekanismer, der gør det muligt for repræsentanter for borgere, forbrugere, forbrugerorganisationer, slutbrugere, civilsamfundet og virksomheder i Unionen at bidrage til politiske drøftelser, politikker og beslutningstagning, navnlig ved at støtte de repræsentative organisationers funktion på nationalt plan og på EU-plan

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  støtte konkurrenceevnen i virksomheder og alle sektorer i økonomien og støtte SMV'ers indførelse af innovation og værdikædesamarbejde gennem strategisk forbindelse af økosystemer og klynger, herunder det fælles klyngeinitiativ

e)  støtte konkurrenceevnen i virksomheder og alle sektorer i økonomien og støtte mikrovirksomheders og SMV'ers indførelse af innovation og værdikædesamarbejde gennem strategisk forbindelse af økosystemer og klynger, herunder det fælles klyngeinitiativ

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionens tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på ændring af bilag III, hvis det er nødvendigt for at tage hensyn til situationer fremkaldt af disse dyresygdomme, der har en væsentlig indvirkning på husdyrproduktion eller -handel, udviklingen af zoonoser, der udgør en trussel mod mennesker, eller nye videnskabelige eller epidemiologiske udviklinger samt sygdomme, der kan udgøre en ny trussel for Unionen.

Kommissionens tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på ændring af bilag III, hvis det er nødvendigt for at tage hensyn til situationer fremkaldt af disse dyresygdomme, der har en væsentlig indvirkning på husdyrproduktion eller -handel, udviklingen af zoonoser, der udgør en trussel mod mennesker, eller nye videnskabelige eller epidemiologiske udviklinger samt sygdomme, der kan udgøre en ny trussel for Unionen. Der bør også tages højde for ulovlig import af fødevarer ved ændringer af bilag II i lyset af de sundhedsrisici, de kan udgøre.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

2.  Senest [tre år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse] udarbejder Kommissionen en foreløbig evalueringsrapport for programmet om gennemførelsen af målene for de foranstaltninger, der støttes under programmet, om resultaterne og virkningerne, om effektiviteten af ressourceudnyttelsen og dets EU-merværdi.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

6.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget rapporterne, jf. stk. 2 og 5, og sine bemærkninger hertil og offentliggør dem. Resultaterne af disse evalueringer ledsages, hvor det er relevant, af lovforslag om revision af programmet.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Om nødvendigt kan der opføres bevillinger på budgettet ud over 2027 til dækning af udgifter som nævnt i artikel 4, stk. 3, til forvaltning af foranstaltninger, som ikke er afsluttet senest den 31. december 2027.

3.  I ekstraordinære tilfælde kan der opføres bevillinger på budgettet ud over 2027 til dækning af udgifter som nævnt i artikel 4, stk. 3, til forvaltning af foranstaltninger, som ikke er afsluttet senest den 31. december 2027.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger til udryddelse af en EU-karantæneskadegører truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/20311 eller i henhold til EU-foranstaltninger vedtaget i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i samme forordning

a)  foranstaltninger til forebyggelse, indeslutning og/eller udryddelse af en EU-karantæneskadegører truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/20311 eller i henhold til EU-foranstaltninger vedtaget i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i samme forordning

_________________

_________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  foranstaltninger til udryddelse af en skadegører, der ikke er opført på listen over EU-karantæneskadegørere, truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, og som kan betegnes som en EU-karantæneskadegører i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i samme forordning

b)  foranstaltninger til forebyggelse, indeslutning og/eller udryddelse af en skadegører, der ikke er opført på listen over EU-karantæneskadegørere, truffet af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, og som kan betegnes som en EU-karantæneskadegører i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i samme forordning

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  yderligere beskyttelsesforanstaltninger truffet mod spredning af en skadegører, mod hvilken der er vedtaget EU-foranstaltninger i henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset fra udryddelsesforanstaltninger som omhandlet i litra a) i dette punkt og inddæmningsforanstaltninger som omhandlet i litra b) i dette punkt, hvis disse foranstaltninger er afgørende nødvendige for at beskytte Unionen mod yderligere spredning af skadegøreren.

c)  yderligere beskyttelsesforanstaltninger truffet mod spredning af en skadegører, mod hvilken der er vedtaget EU-foranstaltninger i henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset fra foranstaltninger som omhandlet i litra a) og b) i dette punkt, hvis disse foranstaltninger er afgørende nødvendige for at beskytte Unionen mod yderligere spredning af skadegøreren.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.3 – nr. 1.3.4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.3.4a.  Foranstaltninger til overvågning af forekomsten af kendte såvel som på nuværende tidspunkt ukendte skadegørere og sygdomme.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Aktiviteter til støtte for forbedring af dyrevelfærd.

3.  Aktiviteter og kontroller, der sikrer dyrevelfærd.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Aktiviteter, der støtter bæredygtig fødevareproduktion og bæredygtigt fødevareforbrug.

7.  Aktiviteter, der støtter kulstoffattig og bæredygtig praksis inden for fødevareproduktion og bæredygtigt fødevareforbrug, som beskytter miljøet og biodiversiteten, minimerer madspild og sikrer høje dyrevelfærdsstandarder, samt aktiviteter, der øger forbrugernes opmærksomhed på sådan praksis.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Databaser og IT-informationsstyringssystemer, der er nødvendige for effektiv og virkningsfuld gennemførelse af lovgivningen vedrørende den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, og som har en dokumenteret merværdi for Unionen som helhed.

8.  Databaser og IT-informationsstyringssystemer, der er nødvendige for effektiv og virkningsfuld gennemførelse af lovgivningen vedrørende den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, og som har en dokumenteret merværdi for Unionen som helhed. Indførelse af nye teknologier til forbedring af sporbarheden af produkter, som f.eks. QR-koder på produktemballage.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Teknisk og videnskabeligt arbejde, herunder undersøgelser og koordineringsaktiviteter, der er nødvendigt for at sikre en korrekt gennemførsel af lovgivningen på det område, der vedrører den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, og tilpasning af denne lovgivning til den videnskabelige, teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

11.  Teknisk og videnskabeligt arbejde, herunder undersøgelser og koordineringsaktiviteter, der er nødvendigt for at sikre forebyggelse af, at kendte såvel som på nuværende tidspunkt ukendte skadegørere og sygdomme dukker op, og sikre en korrekt gennemførsel af lovgivningen på det område, der vedrører den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, og tilpasning af denne lovgivning til den videnskabelige, teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12.  Aktiviteter gennemført af medlemsstaterne eller internationale organisationer, der opererer med henblik på at opfylde den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, til støtte for udvikling og gennemførelse af reglerne vedrørende denne målsætning.

12.  Aktiviteter gennemført af medlemsstaterne eller internationale organisationer, der tilstræber at opfylde den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede specifikke målsætning, til støtte for udvikling og gennemførelse af reglerne vedrørende denne målsætning.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15.  Foranstaltninger, der gennemføres for at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærd, og som finder anvendelse på dyr, animalske produkter, planter og planteprodukter, der ankommer fra tredjelande til Unionens grænse.

15.  Foranstaltninger, der gennemføres for at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærd, og som finder anvendelse på dyr, animalske produkter, planter og planteprodukter, der ankommer fra tredjelande til Unionens grænse, herunder foranstaltninger til forøgelse af forbrugernes information om produkter gennem korrekt mærkning af næringsværdi og ingredienser, og, hvor det er relevant, landbrugsmetoden, navnet på og mængden af anvendte pesticider.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Bilag II – led 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  overvågning af fremskridtene hen imod målene for bæredygtig udvikling

–  overvågning af fremskridtene hen imod målene for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Bilag II – led 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  videreudvikling af statistikker til støtte for energistrategien, den cirkulære økonomi og plaststrategien

–  forbedring af statistikker til støtte for energistrategien, den cirkulære økonomi og plaststrategien

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker

Referencer

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.6.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Lukas Mandl

4.9.2018

Behandling i udvalg

25.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

57

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

5

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (4.12.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Ordfører for udtalelse: Patrizia Toia

(*)  Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

I de seneste år er globaliseringen, finanskrisen og digitaliseringen gået hårdt ud over den europæiske industrisektor og virksomhederne, navnlig SMV'er. Udfordringerne og mulighederne blandt virksomhederne er blevet stadig mere komplekse, og behovet for innovation er vokset eksponentielt. På denne baggrund er der opstået et behov for støtteforanstaltninger på EU-plan, der kan fremme iværksætterånd og støtte teknologisk og organisatorisk omlægning og adgang til kredit og finansiel støtte. Der har vist sig et presserende behov for fremme af et økosystem, hvor der kan opstå innovative aktiviteter, der er i stand til at agere i de nye økonomier og konkurrere på et stadig mere globalt marked. Det er kun muligt at skabe et økosystem, hvis man følger en netværkslogik, hvor institutionerne stiller deres respektive færdigheder og muligheder til rådighed for at bidrage til at skabe en sektor, der er specialiseret i at støtte iværksættervirksomhed.

Desuden bør man udvælge nogle troværdige forretningsidéer og sammen med de fremtidige iværksættere fastlægge en plan for, hvordan man kan få adgang til nye markeder, og man bør støtte det regionale økosystem med henblik på at fremme virksomhedsopstart gennem behørigt strukturerede uddannelses- og konsulentforløb og med en strategi for højeffektiv teknisk bistand.

Ordføreren påskønner på denne baggrund videreførelsen af det nuværende Cosme-program i den næste flerårige ramme. Europa-Parlamentet og ikke mindst ITRE-udvalget støtter fuldt ud op om foranstaltninger til støtte for SMV'er i EU, der kan styrke konkurrenceevnen og fjerne hindringer for markedsadgang og adgang til finansiering. Cosme-programmet har i den henseende vist sig at være et vellykket EU-initiativ, som nyder en høj grad af anerkendelse blandt SMV'er (som det fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse). Derfor er ordføreren (selv om han forstår begrundelsen for at koncentrere programmerne) skuffet over Kommissionens beslutning om at samle nogle meget forskellige programmer under én paraply, da det i betydelig grad vil mindske Cosmes synlighed og indholdet i de typer foranstaltninger, der skal finansieres i henhold til den eksisterende lovgivning.

Der foreslås derfor flere ændringer til forordningen for at lukke nogle huller mellem den nuværende og den foreslåede forordning og for at styrke vægten og værdien af det nye Cosme-forslag, f.eks.:

·fremhæve Cosme-mærket, eventuelt med passende henvisning

·udvikle den type foranstaltninger, der skal finansieres over for SMV'er

·genindføre bæredygtighedskonceptet for SMV'er

·fremme udviklingen af virksomhedsnet, bl.a. for at give mikrovirksomheder mulighed for at konkurrere på markedet

·særlig opmærksomhed over for bestemte grupper, som har bevist, at de har behov for mere støtte for at kunne udvikle iværksætterkulturen, f.eks. unge iværksættere og kvinder

·støtte til bestemte sektoraktiviteter på områder, hvor der er mange SMV'er, og som yder et væsentligt bidrag til Unionens BNI, f.eks. turismesektoren

·forhøjelse af budgettet for programmet som krævet i Parlamentets beslutning af 30. maj 2018 om "Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter" og indførelse af budgetbegrænsninger for administrationsudgifter

·udvikle Enterprise Europe Network's rolle som en kvikskranke-erhvervsstøttetjeneste, samtidig med at der indføres visse minimumsindikatorer og -standarder for nettet.

Ordføreren ønsker at drage fordel af den innovation, der udgøres af pluralisme i erhvervslivet, som i dag rummer forskellige virksomhedsformer fra udpræget markedsorienterede virksomheder til non-profit-virksomheder. Ordføreren ønsker derfor blandt modtagerne at medtage socialøkonomiske virksomheder, som har veldefinerede kendetegn og hører ind under SMV-kategorien, men som i kraft af deres natur er i stand til at genopfinde forretnings- og erhvervsmodeller i nye originale former. Disse virksomheder har vist sig at være mere solide end traditionelle virksomheder på grund af deres regionale forankring og særlige vægt på beskæftigelse. Det er derfor af afgørende betydning at støtte nye virksomhedsmodeller, f.eks. medarbejderes overtagelse af virksomhed, idet der blandt de socialøkonomiske virksomheder i dag opstår en ny vision for netøkonomien.

Det er også vigtigt at understrege behovet for blandt modtagerne at inddrage små lokale virksomheder inden for sektoren for offentlige tjenester, der opfylder kriterierne for at blive betragtet som SMV'er, og som udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundene.

Ordføreren understreger behovet for at gøre lovgivningen mere klar og tilgængelig for SMV'erne, og foreslår derfor en række ændringer, der har til formål at forklare den procedure, som Europa-Kommissionens følger ved tildelingen af tilskud i overensstemmelse med finansforordningen.

Selv om forslaget omhandler betingelserne for SMV'ers adgang til programmet, ønsker ordføreren at understrege, at hovedmålet bør være EU-baserede virksomheder. Programmet bør også tage sigte på at hjælpe EU-baserede SMV'er med at få adgang til markeder i tredjelande.

Listen over foreslåede indikatorer til måling af programmets effektivitet er for vag og vil give meget få oplysninger om, hvor effektiv Cosme er. Ordføreren ønsker at indføre nye indikatorer, som er væsentlige uden at skabe for meget bureaukrati.

Endelig ønsker ordføreren at understrege, at det er nødvendigt at sikre komplementaritet med andre eksisterende foranstaltninger til støtte for SMV'er, navnlig med InvestEU-programmet, der rummer de finansielle instrumenter, der er tilgængelige for SMV'er, som i øjeblikket er medtaget i Cosme-programmet, og med SMV-instrumentet (SMV-instrumentet under Horisontprogrammet for forskning) under den industrielle og innovationsrelaterede søjle.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det indre marked er hjørnestenen i Unionen. Siden indførelsen har det vist sig at være en vigtig bidragyder til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Det har skabt nye muligheder og stordriftsfordele for europæiske virksomheder, navnlig mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og styrket deres industrielle konkurrenceevne. Det indre marked har bidraget til skabelsen af arbejdspladser og har givet forbrugerne flere valgmuligheder og lavere priser. Det er fortsat en drivkraft for opbygningen af en stærkere og mere afbalanceret og fair økonomi. Det er en af Unionens største bedrifter og dens største aktiv i en stadig mere globaliseret verden.

(1)  Det indre marked er hjørnestenen i Unionen. Siden indførelsen har det vist sig at være en vigtig bidragyder til vækst, økonomisk udvikling, velstand, konkurrenceevne og beskæftigelse. Det har skabt nye muligheder og stordriftsfordele for europæiske virksomheder, navnlig mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), klynger og virksomhedsnetværk og virksomhedskonsortier, og styrket deres industrielle konkurrenceevne, og det har også haft til formål at skabe og styrke værdikæden, hvor virksomheder er involveret i alle aspekter af processen. Det indre marked har bidraget til skabelsen af arbejdspladser og har givet forbrugerne flere valgmuligheder og lavere priser. Det er fortsat en drivkraft for sikringen af økonomisk vækst og for opbygningen af en bæredygtig, stærkere og mere afbalanceret og gennemsigtig, inklusiv fair økonomi. Det er en af Unionens største bedrifter og dens største aktiv i en stadig mere globaliseret verden og et centralt element i omdannelsen til en ressource- og energieffektiv bæredygtig økonomi.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det indre marked skal løbende tilpasse sig et miljø under hastig forandring med digital revolution og globalisering. En ny æra inden for digital innovation fortsætter med at give virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at skabe nye produkter og forretningsmodeller, men udgør også en udfordring for regulering og håndhævelse.

(2)  Det indre marked skal løbende tilpasse sig et miljø under hastig forandring med digital revolution, tilpasning til klimaændringer og globalisering. En ny æra inden for digital innovation og nye samarbejdsorienterede forretningsmodeller fortsætter med at give virksomheder, ansatte og enkeltpersoner muligheder, skabe nye bæredygtige, mere ressource- og energieffektive produkter, tjenesteydelser og forretningsmodeller, men udgør også en mulighed og en udfordring for arbejdsstyrken, for virksomhedernes konkurrenceevne og for regulering og håndhævelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der er dog stadig hindringer for et velfungerende indre marked, og der dukker nye op. Vedtagelsen af regler er kun et første skridt, men det er lige så vigtigt at få dem til at fungere. Dette er i sidste ende et spørgsmål om borgernes tillid til Unionen, til dens evne til at levere og til at skabe arbejdspladser og vækst, samtidig med at den beskytter offentlighedens interesse.

(4)  Der er dog stadig hindringer for et velfungerende indre marked, og der dukker nye op. Vedtagelsen af regler er kun et første skridt, men det er lige så vigtigt at få dem til at fungere. Dette betyder i sidste ende at skabe brugbare betingelser for at opnå borgernes tillid til Unionen, til dens evne til at levere og til at skabe arbejdspladser af høj kvalitet og bæredygtig vækst, samtidig med at den beskytter offentlighedens interesse.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der findes i øjeblikket en række EU-handlingsprogrammer på områderne virksomheders konkurrenceevne, herunder SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, politikudformningen inden for finansielle tjenesteydelser og fødevarekæden. En række yderligere aktiviteter finansieres direkte under budgetposterne for det indre marked. Det er nødvendigt at strømline og udnytte synergierne mellem forskellige foranstaltninger og fastlægge en mere fleksibel og smidig ramme for finansiering af aktiviteter med det formål at opnå et velfungerende indre marked på den mest omkostningseffektive måde. Det er derfor nødvendigt at oprette et nyt program, der samler de aktiviteter, der tidligere blev finansieret under disse andre programmer og andre relevante budgetposter. Programmet bør også indeholde nye initiativer, som tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion.

(5)  Der findes i øjeblikket en række EU-handlingsprogrammer på områderne virksomheders konkurrenceevne, herunder SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, politikudformningen inden for finansielle tjenesteydelser og fødevarekæden. En række yderligere aktiviteter finansieres direkte under budgetposterne for det indre marked. Det er nødvendigt at strømline og udnytte synergierne og komplementariteten mellem forskellige foranstaltninger og herved skabe merværdi ved at forbedre additionaliteten, og at fastlægge en mere fleksibel og smidig ramme for finansiering af aktiviteter med det formål at opnå et velfungerende indre marked, som er effektivt, forbrugervenligt og tager hensyn til miljømæssige og sociale aspekter. Det er derfor nødvendigt at oprette et nyt program, der samler de aktiviteter, der tidligere blev finansieret under disse andre programmer og andre relevante budgetposter. Programmet bør også indeholde nye initiativer, som tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Der bør i programmet også tages hensyn til merværdien på EU-plan af de forskellige interventioner, deres effektivitet og resultater, og god praksis bør bevares og forbedres. Det bør også omfatte nye initiativer, der har til formål at forbedre det indre markeds funktion, styrke den lokale økonomiske udvikling og gribe ind, hvis risikoen for markedssvigt er meget høj.

Begrundelse

Man bør i forbindelse med programmet overveje nye initiativer inden for økonomisk udvikling.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør derfor oprettes et program for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker (i det følgende benævnt "programmet"). Programmet bør oprettes for en periode på syv år fra 2021 til 2027.

(7)  Der bør derfor oprettes et program for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, der har særlig opmærksomhed på mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, klyngers, virksomhedsnetværks, virksomhedskonsortiers og europæiske statistikker (i det følgende benævnt "programmet"). Programmet bør oprettes for en periode på syv år fra 2021 til 2027.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Programmet bør støtte udformningen, gennemførelsen og håndhævelsen af den EU-lovgivning, der understøtter det indre markeds funktion. Programmet bør støtte skabelsen af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked: virksomheder, borgere, herunder forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder. Med henblik herpå bør programmet tage sigte på at sikre virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ers, men også støtte håndhævelsen af forbrugerbeskyttelses- og forbrugersikkerhedsregler og bevidstgøre virksomheder og enkeltpersoner ved at give dem de værktøjer, den viden og de kompetencer, der sætter dem i stand til at træffe informerede beslutninger og styrke deres deltagelse i Unionens politiske beslutningstagning. Programmet bør endvidere tage sigte på at styrke det reguleringsmæssige og administrative samarbejde, navnlig gennem udveksling af bedste praksis og opbygning af viden- og kompetencebaser, herunder anvendelsen af strategisk offentligt udbud. Programmet bør også tage sigte på at støtte udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet, som understøtter gennemførelsen af EU-lovgivningen. Dette omfatter også fastlæggelse af standarder inden for regnskabsaflæggelse og revision for dermed at bidrage til gennemsigtige og velfungerende kapitalmarkeder i Unionen og til forbedring af investorbeskyttelsen. Programmet bør støtte fastsættelse af regler og standarder bl.a. ved at sikre den bredest mulige inddragelse af interesserede parter. Programmets målsætning bør også være at støtte gennemførelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen om et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og forbedring af dyrevelfærd.

(8)  Programmet bør støtte udformningen, gennemførelsen og håndhævelsen af den EU-lovgivning, der understøtter det indre markeds funktion og forbedring heraf. Programmet bør støtte skabelsen af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked: virksomheder, ansatte, borgere, herunder forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder på baggrund af det nuværende vellykkede program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (COSME). Med henblik herpå bør programmet tage sigte på at sikre virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ers, men også ved at støtte betingelserne for skabelse af kvalitetsjob, lokal økonomisk udvikling, håndhævelsen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, forbrugersikkerhedsregler og miljøstandarder og bevidstgøre virksomheder og enkeltpersoner ved at give dem den information, de værktøjer, den uddannelse, den viden og de kompetencer, der sætter dem i stand til at træffe informerede beslutninger og styrke deres deltagelse i Unionens politiske beslutningstagning. Programmet bør endvidere tage sigte på at styrke det reguleringsmæssige og administrative samarbejde, navnlig gennem udveksling af bedste praksis og opbygning af viden- og kompetencebaser, herunder anvendelsen af strategisk offentligt udbud, og støtten til digitale videncentre. Programmet bør også tage sigte på at støtte udviklingen af internationale standarder af høj kvalitet, som understøtter gennemførelsen af EU-lovgivningen. Dette omfatter også fastlæggelse af standarder inden for regnskabsaflæggelse og revision for dermed at bidrage til gennemsigtige og velfungerende kapitalmarkeder i Unionen og til forbedring af investorbeskyttelsen. Programmet bør støtte fastsættelse af regler og standarder bl.a. ved at sikre den bredest mulige inddragelse af interesserede parter. Programmets målsætning bør også være at støtte gennemførelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen om et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og forbedring af dyrevelfærd.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Sammenlægningen af de eksisterende programmer bør ikke føre til mindre klarhed og gennemsigtighed. Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne søge at give præcis og rettidig information om programmerne og øge bevidstheden blandt potentielle støttemodtagere.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Et moderne indre marked fremmer konkurrencen og gavner forbrugerne, virksomhederne og arbejdstagerne. En bedre udnyttelse af et indre marked for tjenesteydelser i stadig udvikling bør hjælpe europæiske virksomheder med at skabe arbejdspladser og vækst på tværs af grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg af tjenesteydelser til lavere priser og bevare høje standarder for forbrugere og arbejdstagere. For at opnå dette bør programmet bidrage til at fjerne de resterende hindringer og sikre en reguleringsmæssig ramme for nye innovative forretningsmodeller.

(9)  Et moderne indre marked fremmer konkurrencen, tjenesteydelser af høj kvalitet til gavn for forbrugerne og virksomhederne og arbejdstagernes arbejdsvilkår. Det skaber et gunstigt miljø for jobskabelse og sikrer mere velfungerende tjenesteydelser af høj kvalitet af almen økonomisk interesse. En bedre udnyttelse af et indre marked for tjenesteydelser i stadig udvikling bør hjælpe europæiske virksomheder med at skabe arbejdspladser af høj kvalitet og vækst på tværs af grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg af tjenesteydelser til lavere priser og bevare høje standarder for forbrugere og arbejdstagere. For at opnå dette bør programmet bidrage til at fjerne de resterende hindringer og sikre en reguleringsmæssig ramme for nye innovative forretningsmodeller, der er i overensstemmelse med et højt socialt beskyttelsesniveau, herunder for iværksættere.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der er nye regulerings- og håndhævelsesmæssige udfordringer forbundet med en verden, der som følge af den digitale revolution er i hastig forandring; f.eks. i forbindelse med cybersikkerhed, tingenes internet eller kunstig intelligens. Hvis der opstår skader, er det vigtigt med strenge regler om produktsikkerhed og produktansvar for at sikre en politisk reaktion, der gør det muligt for europæiske borgere, herunder forbrugere og virksomheder, at nyde godt af sådanne regler. Programmet bør derfor bidrage til hurtig tilpasning og håndhævelse af en EU-produktansvarsordning, som fremmer innovation.

(11)  Der er nye regulerings- og håndhævelsesmæssige udfordringer forbundet med en verden, der som følge af den digitale revolution er i hastig forandring; f.eks. i forbindelse med cybersikkerhed, beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse, tingenes internet eller kunstig intelligens og dermed forbundne etiske standarder. Denne komplekse udfordring, som er teknologisk, kulturel, organisatorisk og social, bør adresseres med støtte fra alle berørte sektorer og aktører. Hvis der opstår skader, er det vigtigt med strenge regler om produktsikkerhed og produktansvar for at sikre en politisk reaktion, der gør det muligt for europæiske borgere, herunder forbrugere og virksomheder, at få adgang til og nyde godt af sådanne regler. Programmet bør derfor bidrage til hurtig tilpasning og håndhævelse af en EU-produktansvarsordning, som fremmer innovation.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Offentligt udbud anvendes af offentlige myndigheder for at sikre værdi for de anvendte offentlige midler og bidrage til et mere innovativt, bæredygtigt, inklusivt og konkurrencebaseret indre marked. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU49, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU50 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU51 fastlægger de retlige rammer for integration og effektivt fungerende markeder for offentlige udbud, som tegner sig for 14 % af EU's bruttonationalprodukt, til gavn for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, herunder forbrugere. Programmet bør derfor støtte foranstaltninger, der sikrer en større udbredelse af strategiske offentlige udbud, professionalisering af offentlige indkøbere, forbedret adgang for SMV'er til offentlige udbudsmarkeder, øget gennemsigtighed og integritet samt bedre data, fremme af den digitale omstilling af udbud og fremme af fælles udbud, ved at styrke en tilgang med partnerskab med medlemsstaterne, forbedre dataindsamlingen og -analysen, herunder gennem udvikling af særlige IT-værktøjer, støtte udvekslingen af erfaringer og god praksis, yde vejledning, fremme fordelagtige handelsaftaler, styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder og iværksætte pilotprojekter.

(15)  Offentligt udbud anvendes af offentlige myndigheder for at sikre værdi for de anvendte offentlige midler og bidrage til et mere innovativt, bæredygtigt, inklusivt og konkurrencebaseret indre marked. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU49, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU50 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU51 fastlægger de retlige rammer for integration og effektivt fungerende markeder for offentlige udbud, som tegner sig for 14 % af EU's bruttonationalprodukt, til gavn for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, herunder forbrugere. Offentlige myndigheder kan gennem deres udbudspolitik oprette og støtte markeder for innovative varer og tjenesteydelser. Programmet bør derfor støtte foranstaltninger, der sikrer en større udbredelse af strategiske offentlige udbud, en mere systematisk brug af miljømæssige, sociale og fair trade-kriterier, når der tildeles kontrakter, professionalisering af offentlige indkøbere, forbedret adgang for SMV'er, socialøkonomiske virksomheder og erhvervsorganisationsnetværk til offentlige udbudsmarkeder, øget gennemsigtighed og integritet samt bedre data, fremme af den digitale omstilling af udbud og fremme af fælles udbud, ved at styrke en tilgang med partnerskab med medlemsstaterne, forbedre dataindsamlingen og -analysen, herunder gennem udvikling af særlige IT-værktøjer, støtte udvekslingen af erfaringer og god praksis, yde vejledning, fremme fordelagtige handelsaftaler, styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder og iværksætte pilotprojekter.

__________________

__________________

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Programmet bør støtte udviklingen af Unionens reguleringsmæssige ramme inden for selskabsret og virksomhedsledelse såvel som aftaleret for at gøre virksomhederne mere effektive og konkurrencedygtige, samtidig med at der ydes beskyttelse af interesserede parter, der berøres af virksomhedernes aktiviteter, og for at reagere på nye politikudfordringer. Det bør også sikre også en passende evaluering, gennemførelse og håndhævelse af relevant gældende EU-ret, informere og bistå de interesserede parter og fremme udveksling af oplysninger på området. Programmet bør endvidere støtte Kommissionens initiativer til fremme af en klar og tilpasset retlig ramme for dataøkonomien og innovation. Disse initiativer er nødvendige for at øge retssikkerheden med hensyn til aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, især med hensyn til ansvar og etik i forbindelse med nye teknologier som f.eks. tingenes internet, kunstig intelligens, robotteknologi, 3D-printning. Programmet bør tage sigte på at stimulere udviklingen af datadrevne virksomheder, da det vil være afgørende for EU-økonomiens stilling i den globale konkurrence.

(17)  Programmet bør støtte udviklingen af Unionens reguleringsmæssige ramme inden for selskabsret og virksomhedsledelse såvel som aftaleret for at gøre virksomhederne mere effektive og konkurrencedygtige, samtidig med at der ydes beskyttelse af interesserede parter, der berøres af virksomhedernes aktiviteter, og for at reagere på nye politikudfordringer. Det bør også sikre også en passende evaluering, gennemførelse og håndhævelse af relevant gældende EU-ret, informere og bistå de interesserede parter og fremme udveksling af oplysninger på området. Programmet bør endvidere støtte Kommissionens initiativer til fremme af en klar og tilpasset retlig ramme for dataøkonomien og innovation. Disse initiativer er nødvendige for at øge retssikkerheden med hensyn til aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, især med hensyn til ansvar og etik i forbindelse med nye teknologier som f.eks. tingenes internet, kunstig intelligens, robotteknologi, 3D-printning. Programmet bør tage sigte på at stimulere udviklingen af datadrevne virksomheder og samtidig sikre et højt niveau af beskyttelse af privatlivets fred, da det vil være afgørende for EU-økonomiens stilling i den globale konkurrence.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Styrkelse af de europæiske virksomheders konkurrenceevne, samtidig med at der sikres reelt lige konkurrencevilkår og et åbent og konkurrencepræget indre marked, er af allerstørste betydning. SMV'er er drivkraften i den europæiske økonomi, idet de udgør 99 % af alle virksomheder i Europa, tegner sig for to tredjedele af beskæftigelsen og bidrager væsentligt til skabelsen af nye arbejdspladser med en regional og lokal dimension.

(22)  Styrkelse af de europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, samtidig med at der sikres reelt lige konkurrencevilkår og et åbent og konkurrencepræget indre marked, er af allerstørste betydning. SMV'er er drivkraften i den europæiske økonomi, idet de udgør 99 % af alle virksomheder i Europa, tegner sig for to tredjedele af beskæftigelsen og bidrager væsentligt til skabelsen af nye arbejdspladser af høj kvalitet i alle sektorer med en regional og lokal dimension og dermed social samhørighed.

 

SMV'er er afgørende i forbindelse med energiomstillingen og bidrager til at nå Unionens klimamål i henhold til Parisaftalen. Programmet bør derfor styrke deres kapacitet til at udvikle miljøvenlige produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet og støtte deres bestræbelser på at øge ressourceeffektiviteten i overensstemmelse med princippet om "energieffektivitet først". Programmet bidrager herved også til at forbedre Unionens SMV'ers konkurrenceevne på det globale marked.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  SMV'er har fælles problemer, som ikke rammer større virksomheder i samme grad, med at opnå finansiering, finde kvalificeret arbejdskraft, lette den administrative byrde, indføre kreative og innovative løsninger, få adgang til markeder og fremme internationaliseringsaktiviteter. Programmet bør afhjælpe sådanne markedssvigt proportionalt uden at forvride konkurrencen på det indre marked unødigt.

(23)  SMV'er har fælles problemer, som ikke rammer større virksomheder i samme grad, med at opnå finansiering, finde kvalificeret arbejdskraft, lette den administrative byrde, indføre kreative og innovative løsninger, få adgang til markeder og fremme internationaliseringsaktiviteter. Programmet bør afhjælpe sådanne markedssvigt proportionalt uden at forvride konkurrencen på det indre marked unødigt. Programmet bør navnlig skabe passende betingelser for indførelse af teknologisk og organisatorisk innovation i produktionsprocesserne med fokus på særlige former for SMV'er såsom mikrovirksomheder, virksomheder, der beskæftiger sig med håndværk, selvstændige, liberale erhverv og socialøkonomiske virksomheder. Der bør ligeledes være fokus på de potentielle, nye, unge og kvindelige iværksættere og på andre særlige målgrupper såsom migranter og iværksættere, der tilhører socialt dårligt stillede eller sårbare grupper, som f.eks. personer med handicap.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Programmet bør støtte og fremme en innovationskultur og udvikle et økosystem, der kan fremme udviklingen af og væksten i virksomheder, navnlig mikrovirksomheder og innovative SMV'er, således at de bliver i stand til at imødegå udfordringerne i et stadigt mere konkurrencepræget og hurtigt miljø. Gennemgribende forandring af innovationsprocesser kræver udvikling af en åben innovationsmodel med øget forskningssamarbejde og deling af viden og intellektuel ejendomsret mellem forskellige organisationer. Programmet bør derfor sigte mod at støtte innovationsprocessen med nye samarbejdsorienterede forretningsmodeller, som fokuserer på netværkssamarbejde og integration af viden og ressourcer inden for fællesskabets organisatoriske rammer.

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle et innovationsøkosystem, som kan være en økonomisk katalysator. Udvikling af innovationsøkosystemer, der fungerer som økonomiske katalysatorer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b)  Programmet bør adressere sådanne markedssvigt på en forholdsmæssig måde med særlig fokus på foranstaltninger, der direkte kommer SMV'er og virksomhedsnetværk til gode, samtidig med at konkurrencen på det indre marked ikke fordrejes unødigt.

Begrundelse

Der bør i programmet tages hensyn til SMV'er og virksomhedsnetværk i forbindelse med alle dets aktiviteter.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Mange af Unionens problemer med konkurrenceevnen har at gøre med SMV'ers vanskeligheder med at opnå adgang til finansiering, fordi de kæmper med at dokumentere deres kreditværdighed og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Der opstår yderligere udfordringer med finansieringen, fordi SMV'er er nødt til at forblive konkurrencedygtige ved f.eks. at engagere sig i digitalisering, internationalisering, innovation og opkvalificering af deres arbejdsstyrke. Begrænset adgang til finansiering har en negativ effekt på skabelsen af nye virksomheder og på virksomhedernes vækst- og overlevelsesrater samt på nye iværksætteres beredvillighed til at overtage rentable virksomheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

(24)  Mange af Unionens problemer med konkurrenceevnen har at gøre med SMV'ers vanskeligheder med at opnå adgang til finansiering, fordi de mangler oplysninger, kæmper med at dokumentere deres kreditværdighed og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed, eller simpelthen fordi de ved for lidt om eksisterende mekanismer, der har til formål at støtte deres aktiviteter på EU-plan, nationalt plan eller lokalt plan. Der opstår yderligere udfordringer med finansieringen på grund af mikrovirksomheders mindre størrelse, og fordi SMV'er er nødt til at forblive konkurrencedygtige ved f.eks. at engagere sig i digitalisering, internationalisering, innovation og opkvalificering af deres arbejdsstyrke. Begrænset adgang til finansiering har en negativ effekt på skabelsen af nye virksomheder og på virksomhedernes vækst- og overlevelsesrater samt på nye iværksætteres beredvillighed til at overtage rentable virksomheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at overvinde disse markedssvigt og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres rolle som grundlaget for EU-økonomiens konkurrenceevne, har små og mellemstore virksomheder brug for ekstra støtte i form af gælds- og egenkapitalinstrumenter, som skal oprettes under InvestEU-fondens SMV-vindue, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning [...]52. Lånegarantifaciliteten, der er indført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/201353, har en dokumenteret merværdi og forventes at yde et positivt bidrag til mindst 500 000 SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger til denne facilitet under InvestEU-fondens SMV-vindue.

(25)  For at overvinde disse markedssvigt og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres rolle som grundlaget for EU-økonomiens konkurrenceevne og drivkraft for en bæredygtig økonomi, har små og mellemstore virksomheder brug for ekstra støtte i form af gælds- og egenkapitalinstrumenter, som skal oprettes under InvestEU-fondens SMV-vindue, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning [...]52. Lånegarantifaciliteten, der er indført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/201353, har en dokumenteret merværdi og forventes at yde et positivt bidrag til mindst 500 000 SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger til denne facilitet under InvestEU-fondens SMV-vindue. Der bør være mere fokus på bedre kommunikation og offentlige kampagner for at øge opmærksomheden blandt potentielle støttemodtagere på tilgængeligheden af programmet for SMV'er. For at øge bevidstheden om Unionens foranstaltninger til støtte for SMV'er bør foranstaltninger, der helt eller delvis finansieres af dette program, herunder via formidlere, omfatte EU's logo (flag) knyttet til en sætning, der anerkender den støtte, der er modtaget under COSME-programmet.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018) 439 final.

53 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).

53 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  De politiske mål for dette program vil også blive adresseret via de finansielle instrumenter og budgetgarantien under InvestEU-fondens SMV-vindue. Finansiel støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltninger bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Foranstaltningerne bør have en tydelig europæisk merværdi.

(26)  De politiske mål for dette program vil også blive adresseret via de finansielle instrumenter og budgetgarantien under InvestEU-fondens SMV-vindue. InvestEU-fondens SMV-vindue bør have et centralt overordnet sted, der leverer oplysninger om programmet i alle medlemsstater, for at øge tilgængeligheden til og opmærksomheden omkring fondene for SMV'er. Finansiel støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltninger bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked og bør klart give additionalitet og øget synergi med andre europæiske programmer. Foranstaltningerne bør have en tydelig europæisk merværdi.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Foranstaltninger, der støttes af InvestEU-fonden gennem EU-segmentet eller medlemsstatssegmentet, bør ikke overlappe private finansieringer eller fortrænge disse eller forvride konkurrencen i det indre marked, men, hvad angår eksisterende lokale offentlige og private garantiordninger, fremme integreringen med disse ordninger med det prioriterede mål at styrke og udvide de reelle fordele for slutbrugerne (de SMV'er, der er omfattet af henstilling 2003/361/EF) med henblik på at skabe en reel additionalitet for interventionerne.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  Ud over adgang til finansiering er adgang til færdigheder af afgørende betydning, herunder er lederevner og viden vigtige faktorer for SMV'er, når de skal have adgang til eksisterende midler, innovere, konkurrere og vokse. Levering af finansielle instrumenter som foreslået i InvestEU bør derfor være ledsaget af udviklingen af hensigtsmæssige mentor- og coachingordninger og levering af videnbaserede erhvervstjenester.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Programmet bør yde effektiv støtte til SMV'er gennem hele deres livscyklus. Det bør bygge på den unikke viden og ekspertise, der er udviklet vedrørende SMV'er og industrisektorer, og på lang tids erfaring med at arbejde sammen med europæiske, nationale og regionale interesserede parter. Denne støtte bør bygge videre på de vellykkede erfaringer med Enterprise Europe-netværket som en one-stop-shop for at forbedre SMV'ers konkurrenceevne og udvikle deres forretning i og uden for det indre marked. Netværket har planer om fortsat at levere tjenesteydelser på vegne af andre EU-programmer, navnlig Horisont 2020-programmet, ved hjælp af disse programmers finansielle midler. Mentorordningen for unge iværksættere bør også fremover være det værktøj, der giver nye eller kommende iværksættere mulighed for at opnå erfaring fra erhvervslivet ved at matche dem med en erfaren iværksætter fra et andet land og således gøre det muligt at styrke deres iværksættertalent. Programmet bør endvidere stræbe efter at vokse og udvide sin geografiske dækning og dermed give iværksættere en bredere vifte af matchningsmuligheder som supplement til andre EU-initiativer, hvis det er relevant.

(27)  Programmet bør yde effektiv støtte til SMV'er gennem hele deres livscyklus og herved yde bistand lige fra projektforberedelse til kommercialisering og adgang til markedet og tilskynde til oprettelse af virksomhedsnetværk. Det bør bygge på den unikke viden og ekspertise, der er udviklet vedrørende SMV'er og økonomi- og iværksættersektorer, og på lang tids erfaring med at arbejde sammen med europæiske, nationale og regionale interesserede parter. Denne støtte bør bygge videre på erfaringerne med Enterprise Europe-netværket som en one-stop-shop for at forbedre SMV'ers konkurrenceevne og udvikle deres forretning i og uden for det indre marked. Netværket har planer om fortsat at levere tjenesteydelser på vegne af andre EU-programmer, navnlig Horisont 2020-programmet, ved hjælp af disse programmers finansielle midler. Det bør også støtte øget deltagelse af SMV'ers repræsentative organisationer i udviklingen af politikinitiativer for det indre marked, som f.eks. offentlige udbud, standardiseringsprocesser og ordninger vedrørende intellektuel ejendomsret. Netværket bør også øge antallet af foranstaltninger og yde mere målrettet rådgivning til SMV'er, udarbejde projekter og støtte netværkssamarbejde og teknologisk og organisatorisk omstilling. Netværket bør også forbedre samarbejdet og forbindelsen med andre rådgivningsplatforme, der er etableret i det digitale program og investEU med hensyn til adgang til finansiering. Cosme-foranstaltningerne i netværket bør også sigte mod at levere tjenesteydelser af høj kvalitet i hele Europa, med særlig vægt på aktivitetsområder og geografiske områder i Unionen, hvor netværkene og de formidlende interessenter ikke opnår de forventede resultater. Den vellykkede mentorordning for nye iværksættere – Erasmus for unge iværksættere bør også fremover være det værktøj, der giver nye eller kommende iværksættere mulighed for at opnå erfaring fra erhvervslivet og med ledelse ved at matche dem med en erfaren iværksætter fra et andet land og således gøre det muligt at styrke deres iværksættertalent. Programmet bør vokse og udvide sin geografiske dækning og dermed give iværksættere en bredere vifte af matchningsmuligheder som supplement til andre EU-initiativer, hvis det er relevant. For at øge merværdien ved fremme af iværksætterinitiativer bør man være særlig opmærksom på iværksættere i mikrovirksomheder og på iværksættere, der har draget mindst fordel det eksisterende program, og hvor iværksætterkulturen fortsat ligger på et meget basalt niveau og står over for flere hindringer. Alt bør sættes ind for at sikre en geografisk afbalanceret fordeling af midlerne.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Der bør gøres en større indsats for at reducere de administrative byrder og øge adgangen til programmerne for at reducere de omkostninger, som SMV'er og mikrovirksomheder har på grund af en kompliceret ansøgningsproces og krav om deltagelse. Medlemsstaterne bør også overveje at oprette en fælles informationscentral for virksomheder, der er interesseret i at bruge Unionens midler, som fungerer som én enkelt procedure. Evalueringsproceduren bør være så enkel og hurtig som muligt for at muliggøre rettidig anvendelse af de fordele, som programmet tilbyder.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Klynger er et strategisk redskab til støtte for SMV'ers konkurrenceevne og vækst, da de tilbyder et gunstigt erhvervsmiljø. Fælles klyngeinitiativer bør opnå kritisk masse, der gør det muligt at fremskynde SMV'ers vækst. Ved at forbinde specialiserede økosystemer skaber klynger nye forretningsmuligheder for SMV'er og får dem bedre integreret i de europæiske og globale strategiske værdikæder. Der bør ydes støtte til udvikling af tværnationale partnerskabsstrategier og gennemførelse af fælles aktiviteter med støtte fra den europæiske platform for klyngesamarbejde. Der bør tilskyndes til bæredygtige partnerskaber med fortsat finansiering, hvis delmål for performance og deltagelse nås. Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres gennem klyngeorganisationer til følgende aktiviteter: indførelse af avancerede teknologier, nye forretningsmodeller, kulstoffattige og ressourceeffektive løsninger, kreativitet og design, opgradering af færdigheder, tiltrækning af talenter, fremskyndelse af iværksætteri samt internationalisering. Andre aktører med speciale i SMV-støtte bør inddrages for at fremme erhvervslivets transformation og gennemførelsen af strategier for intelligent specialisering. Programmet bør derfor bidrage til vækst og opbygge forbindelser til Unionens (digitale) innovationsknudepunkter og investeringer foretaget inden for rammerne af samhørighedspolitikken og Horisont Europa. Det kan også undersøges, om der kan opnås synergier med Erasmusprogrammet.

(28)  Klynger er et strategisk redskab til støtte for SMV'ers konkurrenceevne og vækst, da de tilbyder et gunstigt erhvervsmiljø, øger den bæredygtige udvikling af industrien og tjenesteydelser og styrker den økonomiske udvikling i regionerne gennem skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet. Fælles klyngeinitiativer bør opnå kritisk masse, der gør det muligt at fremskynde SMV'ers vækst. Ved at forbinde specialiserede økosystemer skaber klynger nye forretningsmuligheder for SMV'er og får dem bedre integreret i de europæiske og globale strategiske værdikæder. Der bør ydes støtte til udvikling af tværnationale partnerskabsstrategier og gennemførelse af fælles aktiviteter med støtte fra den europæiske platform for klyngesamarbejde. Der bør tilskyndes til bæredygtige partnerskaber med fortsat finansiering, hvis delmål for performance og deltagelse nås. Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres gennem klyngeorganisationer til følgende aktiviteter: indførelse af avancerede teknologier, nye forretningsmodeller, løsninger, kreativitet og design, opgradering af færdigheder, tiltrækning af talenter, fremskyndelse af iværksætteri samt internationalisering. Andre aktører med speciale i SMV-støtte bør inddrages for at fremme erhvervslivets transformation og gennemførelsen af strategier for intelligent specialisering. Programmet bør derfor bidrage til bæredygtig økonomisk udvikling og opbygge forbindelser til Unionens (digitale) innovationsknudepunkter og investeringer foretaget inden for rammerne af samhørighedspolitikken og Horisont Europa. Det kan også undersøges, om der kan opnås synergier med Erasmusprogrammet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Programmet kan bidrage til at styrke og/eller forbedre mikrovirksomheders samt små og mellemstore virksomheders forhold til universiteter, forskningsinstitutioner og andre institutioner, som arbejder med skabelse og formidling af viden. Dette forhold kan bidrage til at forbedre virksomhedernes evne til at imødegå de strategiske udfordringer, som den nye internationale verden er med til at skabe.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28b)  SMV'er har på grund af deres mindre størrelse særlige hindringer for vækst og har meget svært ved at vokse og opskalere nogle af deres forretningsaktiviteter. Unionen har ydet støtte til opskalering af aktiviteter, der fokuserer på innovation inden for forskning, hovedsagelig gennem SMV-instrumentet og det nylige pilotprojekt med Det Europæiske Innovationsråd under Horisont 2020-programmet. På grundlag af arbejdsmetoderne i og erfaringerne med SMV-instrumentet bør programmet for det indre marked også yde støtte til SMV'ers opskaleringsaktiviteter, der supplerer det nye Europæiske Innovationsråd med dets særlige fokus på banebrydende innovation under Horisont Europa. Opskaleringsforanstaltningerne for SMV'er under dette program bør f.eks. fokusere på at hjælpe SMV'er med at opskalere gennem kommercialisering, internationalisering og markedsdrevne muligheder.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Kreativitet og innovation har afgørende betydning for konkurrenceevnen i Unionens industrielle værdikæder. De er katalysatorer for industriel modernisering og bidrager til intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst. Men SMV'ers anvendelse heraf halter bagefter. Programmet bør derfor støtte målrettede foranstaltninger, netværk og partnerskaber for kreativitetsdreven innovation i hele den industrielle værdikæde.

(29)  Kreativitet og innovation, teknologisk og organisatorisk omstilling, større bæredygtighed med hensyn til produktionsprocesser, navnlig ressource- og energieffektivitet, har afgørende betydning for konkurrenceevnen i Unionens industrielle værdikæder. De er katalysatorer for modernisering af erhvervs- og industrisektorerne og bidrager til intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst. Men SMV'ers anvendelse heraf halter bagefter. Programmet bør derfor støtte målrettede foranstaltninger, netværk og partnerskaber for kreativitetsdreven innovation i hele den industrielle værdikæde.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Anerkender, at SMV-instrumentet i Horisont 2020 har været yderst vellykket for iværksættere både gennem tilskudsfase 1 og 2 til at fremme deres nye forretningsidé og afprøve og udvikle en prototype. Selv om udvælgelsesprocessen allerede er meget streng, er der stadig mange rigtig gode projekter, der ikke kan blive finansieret på grund af begrænsede økonomiske ressourcer. Gennemførelse inden for rammerne af SMV-agenturet EASME har fungeret meget effektivt. Selv om fokus i det pågældende program er på højteknologiske projekter, bør dette program udvide metoderne til alle typer vækst-SMV'er.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29b)  Cosme-foranstaltningerne bør også fokusere på sektorer, der er karakteriseret ved et betydeligt vækstpotentiale og socialt potentiale og har en stor andel af SMV'er. Turisme er en særlig sektor i Unionens økonomi, som bidrager væsentligt til Unionens BNP og hovedsageligt drives af SMV'er. Unionen bør fortsætte og øge foranstaltningerne til støtte for de særlige forhold i denne sektor.

Begrundelse

Programmet bør fokusere på turistsektoren på baggrund af dens betydning i europæisk sammenhæng.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Europæiske standarder spiller en vigtig rolle på det indre marked. De er af vital betydning for virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ers. De er også et vigtigt værktøj til støtte for EU-lovgivning og -politikker på en række vigtige områder såsom energi, klimaændringer, informations- og kommunikationsteknologi, bæredygtig ressourceudnyttelse, innovation, produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, arbejdstageres sikkerhed og arbejdsforhold samt den aldrende befolkning og bidrager således positivt til samfundet som helhed.

(30)  Europæiske standarder spiller en vigtig rolle på det indre marked. De er af vital betydning for virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'ers. De er også et vigtigt værktøj til støtte for EU-lovgivning og politikmål på en række vigtige områder såsom at sætte fart på omstillingen til renere energi, håndtere klimaændringer, miljøbeskyttelse, forbedret luft- og vandkvalitet, informations- og kommunikationsteknologi, bæredygtig ressourceudnyttelse og -genbrug, teknologisk og social innovation, produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, arbejdstageres sikkerhed og arbejdsforhold samt den aldrende befolkning og bidrager således positivt til samfundet som helhed.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  Der bør i alle relevante initiativer og foranstaltninger, der er omfattet af programmet, tages højde for principperne om gennemsigtighed og lige muligheder for kvinder og mænd. I disse initiativer og foranstaltninger bør der ligeledes tages hensyn til respekten for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 65

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65)  Programmet bør fremme synergier og komplementaritet med hensyn til SMV'er og støtte til iværksætteri under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under InvestEU-fonden, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]70, garantere støtte i form af lån og egenkapital for at øge adgangen til og tilgængeligheden af finansiering for SMV'er. Programmet bør ligeledes tilstræbe synergier med rumprogrammet, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]71, med hensyn til at tilskynde SMV'er til at udnytte banebrydende innovation og andre løsninger, der er udviklet under disse programmer.

(65)  Programmet bør fremme synergier, komplementaritet og additionalitet med hensyn til SMV'er og støtte til iværksætteri under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under InvestEU-fonden, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)70 [...], garantere støtte i form af lån og egenkapital for at øge adgangen til og tilgængeligheden af finansiering for SMV'er og mikrovirksomheder. Programmet bør ligeledes tilstræbe synergier med rumprogrammet, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]71, med hensyn til at tilskynde SMV'er til at udnytte banebrydende innovation og andre løsninger, der er udviklet under disse programmer.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final.

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final.

70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final.

71 COM(2018) 447 final.

Begrundelse

Henvisning til additionalitet og mikrovirksomheder tilføjet.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67)  Programmet bør fremme synergi og komplementaritet med hensyn til programmet det digitale Europa, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]73, der tager sigte på at fremme digitaliseringen af Unionens økonomi og den offentlige sektor.

(67)  Programmet bør fremme synergi og komplementaritet med hensyn til programmet det digitale Europa, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]73, der tager sigte på at fremme digitaliseringen af Unionens økonomi og den offentlige sektor samt øget cybersikkerhed.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final.

73 COM(2018) 434 final.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastlægges programmet for forbedring af det indre markeds funktion og virksomheders konkurrenceevne, herunder mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, og rammen for finansiering af udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009 (i det følgende benævnt "programmet").

Ved denne forordning fastlægges programmet for forbedring af det indre markeds funktion og virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed, herunder mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders samt socialøkonomiske virksomheders og virksomhedsnetværks, og rammen for finansiering af udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009 (i det følgende benævnt "programmet").

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  "socialøkonomisk virksomhed": en virksomhed, hvis primære målsætning er at have en social indvirkning frem for at generere overskud til sine ejere og aktionærer, som driver virksomhed ved at levere varer og tjenesteydelser til markedet, og som forvaltes på en åben og ansvarlig måde under inddragelse af de arbejdstagere, forbrugere og aktionærer;

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  "lokal offentlig virksomhed": en lille lokal offentlig servicevirksomhed, der opfylder SMV-kriterierne og varetager vigtige opgaver for lokalsamfundene;

Begrundelse

Lokale offentlige virksomheder er en form for iværksætteraktivitet med særlige karakteristika, der skal tages behørigt i betragtning i Cosme-programmet.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  "virksomhedsnetværk": iværksættere, der går sammen for at gennemføre et fælles projekt, idet to eller flere SMV'er i fællesskab udøver en eller flere økonomiske aktiviteter for at forbedre deres konkurrenceevne på markedet.

Begrundelse

Virksomhedsnetværk er nogle meget vigtige aktører på det indre marked.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at forbedre det indre markeds funktion og navnlig at beskytte og styrke borgere, forbrugere og virksomheder, især mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse af EU-retten, lettere markedsadgang, fastsættelse af standarder og ved fremme af menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærd; samt at styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen og de decentraliserede EU-agenturer

a)  at forbedre det indre markeds konkurrenceevne og funktion ved at styrke det med lokale økonomier, afhjælpe ineffektivitet på markedet og lette håndhævelsen af Unionens retlige ramme, beskytte og styrke borgere, forbrugere og virksomheder, herunder arbejdsstyrken, især mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, der bidrager til klimamålene og en bæredygtig industriel vækst, samt skabe betingelserne for stabil beskæftigelse af høj kvalitet, lettere markedsadgang, fastsættelse af standarder og ved fremme af menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærd; samt at styrke samarbejdet og udveksle bedste praksis mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen og de decentraliserede EU-agenturer

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at gøre det indre marked mere effektivt, fremme forebyggelse og fjernelse af hindringer, støtte udviklingen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten på områderne det indre marked for varer og tjenesteydelser, offentligt udbud, markedsovervågning samt på områderne selskabsret, aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri bevægelighed for kapital, finansielle tjenesteydelser og konkurrence, herunder udvikling af styringsværktøjer

a)  at gøre det indre marked mere effektivt, fremme lokal økonomisk udvikling, fremme forebyggelse og fjernelse af hindringer, støtte udviklingen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten på områderne det indre marked for varer og tjenesteydelser, social økonomi og socialt iværksætteri, offentligt udbud, markedsovervågning samt på områderne selskabsret, aftaleret og ansvar uden for kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri bevægelighed for kapital, finansielle tjenesteydelser og konkurrence, herunder udvikling af styringsværktøjer

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne med særlig fokus på SMV'er og opnå additionalitet gennem foranstaltninger, der yder forskellige former for støtte til SMV'er, SMV'ers adgang til markeder, herunder deres internationalisering, et for SMV'er gunstigt erhvervsklima, sektorers konkurrenceevne, modernisering af industrien og fremme af iværksætteri

b)  at styrke både virksomhedernes konkurrenceevne og bæredygtighed med særlig fokus på SMV'er og opnå additionalitet gennem foranstaltninger (Cosme-målsætninger) med særlig vægt på deres specifikke behov ved at

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i)  yde forskellige former for støtte til SMV'er, fremme vækst, fremme og oprettelse af SMV'er, herunder virksomhedsnetværk, udvikling af ledelsesmæssige færdigheder og fremme af vækstforanstaltninger, som vil give dem bedre adgang til markeder og internationaliseringsprocesser samt markedsføring af deres produkter og tjenesteydelser;

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii)  fremme et gunstigt erhvervsklima og en gunstig ramme for SMV'er, mindske den administrative byrde, styrke sektorernes konkurrenceevne, sikre modernisering af industrien, herunder digital omstilling, og bidrage til en robust, energi- og ressourceeffektiv økonomi;

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii)  fremme iværksætterkultur og bidrage til højkvalitetsuddannelse af SMV'ernes ansatte;

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iv)  fremme nye forretningsmuligheder for SMV'er ved at afhjælpe strukturelle ændringer gennem målrettede foranstaltninger og andre innovative former for foranstaltninger såsom medarbejderovertagelse, der letter jobskabelse og kontinuiteten i virksomheder i områder, der er berørt af disse ændringer.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 4 088 580 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 5 514 000 000 EUR i 2018-priser (6 211 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  1 000 000 000 EUR til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b)

a)  2 772 000 000 EUR i 2018-priser (3 122 000 000 i løbende priser) til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b)

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, navnlig vedrørende forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter samt anvendelse af informationsteknologinet med fokus på behandling og udveksling af oplysninger og anvendelse og udvikling af institutionelle IT-værktøjer.

3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, navnlig vedrørende forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter samt anvendelse af informationsteknologinet med fokus på behandling og udveksling af oplysninger og anvendelse og udvikling af institutionelle IT-værktøjer. De samlede udgifter til administrativ og teknisk støtte vil være begrænsede, således at programmet i størst mulig omfang giver adgang til finansiering af foranstaltninger, der er omfattet af programmets mål, og må under ingen omstændigheder overstige 5 % af det samlede budget, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med nævnte artikels litra c). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

6.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses frivillige anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med nævnte artikels litra c). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilskud under programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII.

Tilskud under programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII. Kommissionen offentliggør de arbejdsprogrammer, der er vedtaget for hvert af de specifikke mål i artikel 2, stk. 2, og angiver størrelsen af de tilskud, der skal tildeles.

Begrundelse

Dette er fast praksis i forbindelse med forvaltningen af EU-programmerne.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skabelse af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked, herunder virksomheder, borgere og forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder gennem gennemsigtige oplysninger og oplysningskampagner, udveksling af bedste praksis, fremme af god praksis, udveksling og formidling af ekspertise og viden og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter

a)  skabelse af de rette betingelser for styrkelse af alle aktører i det indre marked, herunder virksomheder, navnlig mikrovirksomheder og SMV'er, borgere og forbrugere, civilsamfundet og offentlige myndigheder gennem gennemsigtige oplysninger og oplysningskampagner, udveksling af bedste praksis, fremme af god praksis, udveksling og formidling af ekspertise og viden og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indførelse af mekanismer, der gør det muligt for repræsentanter for borgere, forbrugere, slutbrugere, civilsamfundet og virksomheder i Unionen at bidrage til politiske drøftelser, politikker og beslutningstagning, navnlig ved at støtte de repræsentative organisationers funktion på nationalt plan og på EU-plan

b)  indførelse af mekanismer, der gør det muligt for repræsentanter for borgere, forbrugere, slutbrugere, civilsamfundet, virksomheder og ansatte i Unionen at bidrage til politiske drøftelser, politikker og beslutningstagning, navnlig ved at støtte de repræsentative organisationers funktion på nationalt plan og på EU-plan

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  yde forskellige former for støtte til SMV'er

udgår

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  lette SMV'ers adgang til markeder, hjælpe dem med at håndtere globale og samfundsmæssige udfordringer og virksomheders internationalisering og styrke Unionens industrielle lederskab i globale værdikæder, herunder Enterprise Europe-netværket

b)  lette mikrovirksomheders, SMV'ers og virksomhedsnetværks adgang til markeder, herunder markeder uden for Unionen, hjælpe dem med at håndtere globale, miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige udfordringer og virksomheders internationalisering, fremme støtte til dem i løbet af deres livscyklus og styrke Unionens iværksættermæssige og industrielle lederskab i globale værdikæder;

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  håndtere markedshindringerne og administrative byrder og skabe et gunstigt erhvervsklima for at give SMV'er mulighed for at udnytte det indre marked

c)  håndtere markedshindringerne, reducere administrative byrder, herunder mindskelse af hindringerne for etablering og opstart af virksomheder og skabe et gunstigt erhvervsklima for at gøre det muligt for mikrovirksomheder og SMV'er at udnytte det indre marked, herunder adgang til finansiering; og etablere passende vejlednings, mentor- og coachingordninger for videnbaserede erhvervstjenester;

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  fremme virksomheders vækst, herunder udvikling af færdigheder, og industriel omstilling i alle fremstillings- og servicesektorer

d)  fremme bæredygtige virksomheders udvikling og vækst, øge mikrovirksomheders og SMV'ers bevidsthed om EU-lovgivningen, herunder EU's miljø- og energibestemmelser, opgradere deres udvikling af færdigheder og kvalifikationer samt fremme nye forretningsmodeller og ressourceeffektive værdikæder, som fremmer bæredygtig, industriel, teknologisk og organisatorisk omstilling i alle fremstillings- og servicesektorer;

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  støtte konkurrenceevnen i virksomheder og alle sektorer i økonomien og støtte SMV'ers indførelse af innovation og værdikædesamarbejde gennem strategisk forbindelse af økosystemer og klynger, herunder det fælles klyngeinitiativ

e)  styrke konkurrenceevnen og bæredygtigheden i virksomheder og alle sektorer i økonomien og støtte mikrovirksomheders og SMV'ers indførelse af teknologisk, organisatorisk og social innovation, der styrker virksomhedernes sociale ansvar og værdikædesamarbejde gennem strategisk forbindelse af økosystemer og klynger, herunder det fælles klyngeinitiativ

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  fremme iværksætterklima og iværksætterkultur, herunder mentorordninger for nye iværksættere og støtte til nystartede virksomheder, forretningsmæssig bæredygtighed og vækstvirksomheder.

f)  fremme iværksætterklima og iværksætterkultur, udvidelse af mentorordninger for nye iværksættere og støtte til nystartede virksomheder, forretningsmæssig bæredygtighed og vækstvirksomheder med særligt fokus på nye potentielle iværksættere (dvs. unge, kvinder) samt andre særlige målgrupper såsom socialt dårligt stillede eller sårbare grupper.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen kan støtte følgende specifikke foranstaltninger til støtte for litra a) til f) med henblik på at

 

i) fremskynde, støtte og udvide rådgivningstjenester gennem Enterprise Europe-netværket for at yde integrerede one-stop-shop-erhvervsstøttetjenester til SMV'er i EU, der søger at udnytte mulighederne på det indre marked og tredjelande, samt ved at overvåge, at sidstnævnte tilbyder det samme kvalitetsniveau i alle medlemsstaterne;

 

ii) støtte oprettelsen af virksomhedsnetværk;

 

iii) støtte og udvide mobilitetsprogrammer for nye iværksættere ("Erasmus for unge iværksættere") for at forbedre deres muligheder for at styrke deres knowhow, færdigheder og holdninger med hensyn til iværksætteri samt for at forbedre deres teknologiske kapacitet og virksomhedsstyring;

 

iv) støtte SMV'ers vækst gennem omfattende erhvervsudvidelsesprojekter baseret på markedsdrevne muligheder (vækstinstrumentet for SMV'er)

 

v) støtte sektorspecifikke aktiviteter i områder, der er karakteriseret ved en stor andel af mikrovirksomheder og SMV'er og et stort bidrag til Unionens BNP, som f.eks. turistsektoren.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  De foranstaltninger, der træffes via Enterprise Europe-netværket som omhandlet i punkt 3a) (nyt), kan bl.a. omfatte:

 

i) fremme af SMV'ers internationalisering og identifikation af erhvervspartnere i det indre marked, grænseoverskridende erhvervssamarbejde om FoU-, teknologi-, videns- og innovationsoverførselspartnerskaber;

 

ii) tilvejebringelse af information, vejledning og personlig rådgivning om EU-retten, EU-finansieringsmuligheder samt EU-initiativer, der har indvirkning på erhvervslivet, herunder aspekter vedrørende beskatning, ejendomsrettigheder, miljø og energirelaterede forpligtelser, arbejdsmarkedet og social sikring

 

iii) lettere adgang for SMV'er til ekspertise inden for miljø, klima, energieffektivitet og energimæssig ydeevne;

 

iv) udbygning af netværket med andre informations- og rådgivningsnetværk i Unionen og medlemsstaterne, navnlig Eures, EU's innovationscentre og InvestEU-rådgivningsplatformen.

 

Tjenester, der ydes af netværket på vegne af andre EU-programmer, finansieres af disse programmer.

 

Kommissionen prioriterer foranstaltninger i netværket til at forbedre dele eller elementer heraf, som ikke opfylder minimumsstandarderne, med henblik på at yde en ensartet støtte til mikrovirksomheder og SMV'er i hele EU.

 

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af indikatorer og minimumsstandarder med henblik på at måle netværkets virkning i forhold til Cosme-foranstaltningernes specifikke mål og effektivitet.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere yderligere former for støtte til SMV'er, der ikke er omhandlet i dette stykke.

 

Disse delegerede retsakter skal overholde målene i denne forordning, navnlig de i artikel 3, stk. 2, fastsatte Cosme-målsætninger.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, der ikke er associeret til programmet, kan deltage i følgende foranstaltninger:

Kommissionen kan tillade, at retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, der ikke er associeret til programmet, deltager i følgende foranstaltninger:

Begrundelse

Dette instrument bør primært have fokus på at yde støtte til europæiske støttemodtagere. Der kan tillades nogle undtagelser for enheder, der er etableret i tredjelande, for at gavne europæiske SMV'er og forbrugerorganisationer, men dette bør afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udvælgelses- og tildelingskriterier

Udvælgelse

Begrundelse

I artiklen henvises der faktisk kun til evaluering.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel [67], stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel [8] i forordning (EU) XX [finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik], forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond, der yder støtte, anvendes.

kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel [67], stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel [8] i forordning (EU) XX [finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik] eller forordning (EU) XX [om programmet for et digitalt Europa], navnlig målet om højtudviklede IT-færdigheder, forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond, der yder støtte, anvendes.

Begrundelse

Der skal sikres samordning med programmet for et digitalt Europa for at opnå en samlet EU-strategi for SMV'er.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af arbejdsprogrammer, som omfatter Cosme-foranstaltningerne, og om gennemførelse af den specifikke målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2. Ud over elementerne i stk. 1 indeholder arbejdsprogrammet:

 

i) en angivelse af det tildelte beløb til hver foranstaltning, der skal finansieres;

 

ii) en vejledende tidsplan for gennemførelsen

 

iii) henvisninger til andre foranstaltninger på EU-plan, som er ved at blive gennemført, og som kan være af interesse for SMV'er og netværket inden for rammerne af andre EU-programmer eller -foranstaltninger.

 

Arbejdsprogrammet og foranstaltningerne skal også offentliggøres på netværkets kontaktpunkters websteder, hvis sådanne findes. Dette er navnlig vigtigt for foranstaltninger rettet mod SMV'er.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Kommissionen udarbejder inden udgangen af januar 2021 en ramme for gennemførelsen af Cosme-foranstaltningen med en tidsplan for arbejdsprogrammerne og indkaldelserne, deres emner og den bevilgede finansiering og andre oplysninger, der er nødvendige for at sikre gennemsigtighed og forudsigelighed i hele programperioden og øge projekternes kvalitet.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Evalueringer gennemføres i så god tid, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

1.  Evalueringer gennemføres i så god tid, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen, og mindst hvert andet år.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse på basis af den overvågning, der er gennemført i henhold til artikel 20, og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Den skal også omfatte en omfattende evaluering af procedurerne, målsætningerne og støtteberettigelseskriterierne for prioriteterne i den igangværende finansieringsperiode. Med udgangspunkt i resultaterne af denne midtvejsevaluering stilles der forslag til henstillinger til en revision af programmet.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler sikrer gennemsigtighed og anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden på lokalt plan.

Begrundelse

Det skal sikres, at resultaterne af programmet er synlige i lokalsamfundene, for at forbedre kendskabet til EU's bidrag til det europæiske samfunds velfærd.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Bilag IV – kolonne 2 – række 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1 Antal SMV'er, der modtager støtte

1 - Antal SMV'er, der modtager støtte fra programmet og netværket.

2 — Antal støttede virksomheder, der har indgået virksomhedspartnerskaber.

2 — Antal støttede virksomheder, der har indgået virksomhedspartnerskaber.

 

2a – Antal iværksættere, der er omfattet af mentor- og mobilitetsordninger

 

2b - Tids- og omkostningsbesparelser i forbindelse med oprettelse af en SMV.

 

2c - Antal oprettede virksomhedsnetværk i forhold til referencescenariet

 

2d - Antal medlemsstater, der anvender SMV-testen

 

2e - Stigning i antallet af medlemsstater, som har en one-stop-shop for nystartede virksomheder

 

2f - Stigning i andelen af SMV'er, der eksporterer, og stigning i andelen af SMV'er, der eksporterer til lande uden for Unionen, i forhold til referencescenariet

 

2g - Stigning i antallet af medlemsstater, der indfører iværksætterløsninger rettet mod potentielle, unge, nye og kvindelige iværksættere samt andre særlige målgrupper, i forhold til referencescenariet

 

2h - Stigning i antallet af EU-borgere, der ønsker at blive selvstændige, i forhold til referencescenariet

 

2i - SMV'ers resultater med hensyn til bæredygtighed, som blandt andet skal måles på grundlag af stigningen i andelen af SMV'er i Unionen, der udvikler blå økonomi og grønne produkter1a og tjenesteydelser, og forbedringen af deres ressourceeffektivitet (som kan omfatte energi, materialer eller vand, genbrug osv.) i forhold til referencescenariet.

 

* alle indikatorer skal sammenlignes med den nuværende situation i 2018.

 

__________________

 

1a Grønne produkter og tjenesteydelser er produkter og tjenesteydelser, der har en væsentlig funktion med hensyn til at reducere miljørisikoen og minimere forurening og ressourceforbrug. Produkter med miljøegenskaber (miljødesignede, miljømærkede, økologiske produkter og produkter med et højt indhold af genbrugsmateriale) er også medtaget. Kilde: Flash Eurobarometer 342, "SMV'er, ressourceeffektivitet og grønne markeder".

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker

Referencer

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.6.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Patrizia Toia

13.6.2018

Behandling i udvalg

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Renate Sommer

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ECR

Zdzisław Krasnodębski

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (15.1.2019)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Ordfører for udtalelse: Sofia Ribeiro

(*)    Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det indre marked skal løbende tilpasse sig et miljø under hastig forandring med digital revolution og globalisering. En ny æra inden for digital innovation fortsætter med at give virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at skabe nye produkter og forretningsmodeller, men udgør også en udfordring for regulering og håndhævelse.

(2)  Det indre marked skal løbende tilpasse sig et miljø under hastig forandring med digital revolution og globalisering. En ny æra inden for digital innovation fortsætter med at give virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at skabe nye produkter og forretningsmodeller ved at sikre adgang til finansiering af den seneste generation af teknologier, men udgør også en udfordring for regulering og håndhævelse. På den anden side kræver alle markedsaktører større gennemsigtighed i forsyningskæden.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den omfattende EU-lovgivning udgør grundlaget for et velfungerende indre marked. Dette vedrører især regulering på områderne konkurrenceevne, standardisering, forbrugerbeskyttelse, markedsovervågning og fødevarekæden, men også regler for virksomheder, handel og finansielle transaktioner og fremme af fair konkurrence, hvilket sikrer de lige vilkår, der er afgørende for det indre markeds funktion.

(3)  Den omfattende EU-lovgivning udgør grundlaget for et velfungerende indre marked. Dette vedrører især regulering på områderne konkurrenceevne, standardisering, forbrugerbeskyttelse, markedsovervågning og fødevarekæden, men også regler for virksomheder, handel og finansielle transaktioner og fremme af fair konkurrence via bekæmpelse af illoyal praksis, hvilket sikrer de lige vilkår, der er afgørende for det indre markeds funktion.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er omfattet af et særskilt europæisk statistisk program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/201347. For at sikre kontinuitet i udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør det nye program også medtage aktiviteter, der er omfattet af det europæiske statistiske program, ved at fastlægge en ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. Det nye program bør også fastlægge den finansielle ramme for europæiske statistikker med henblik på tilvejebringelse af sammenlignelige og pålidelige statistikker af høj kvalitet om Europa for at understøtte udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker.

(6)  Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er omfattet af et særskilt europæisk statistisk program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/201347. For at sikre kontinuitet i udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør det nye program også medtage aktiviteter, der er omfattet af det europæiske statistiske program, ved at fastlægge en ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. Det nye program bør også fastlægge den finansielle ramme for europæiske statistikker med henblik på tilvejebringelse af de seneste sammenlignelige og pålidelige statistikker af høj kvalitet om Europa i et lettilgængeligt format for brugerne, for at understøtte udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af alle EU-politikker.

_________________

_________________

47Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

47 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør derfor oprettes et program for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker (i det følgende benævnt "programmet"). Programmet bør oprettes for en periode på syv år fra 2021 til 2027.

(7)  Der bør derfor oprettes et program for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker (i det følgende benævnt "programmet"). Programmet bør oprettes for en periode på syv år fra 2021 til 2027, hvilket svarer til varigheden af FFR.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Et moderne indre marked fremmer konkurrencen og gavner forbrugerne, virksomhederne og arbejdstagerne. En bedre udnyttelse af et indre marked for tjenesteydelser i stadig udvikling bør hjælpe europæiske virksomheder med at skabe arbejdspladser og vækst på tværs af grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg af tjenesteydelser til lavere priser og bevare høje standarder for forbrugere og arbejdstagere. For at opnå dette bør programmet bidrage til at fjerne de resterende hindringer og sikre en reguleringsmæssig ramme for nye innovative forretningsmodeller.

(9)  Et moderne indre marked fremmer konkurrencen og gavner forbrugerne, virksomhederne og arbejdstagerne. En bedre udnyttelse af et indre marked for tjenesteydelser i stadig udvikling bør hjælpe europæiske virksomheder uanset størrelse med at skabe nye arbejdspladser af høj kvalitet og vækst på tværs af grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg af tjenesteydelser til lavere priser og bevare høje standarder for forbrugere og arbejdstagere. For at opnå dette bør programmet bidrage til at fjerne de resterende hindringer og sikre en reguleringsmæssig ramme for nye innovative forretningsmodeller og nye initiativer såsom opstartsvirksomheder.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I det indre marked er der fjernet lovgivningsmæssige hindringer for mange industrielle produkter ved hjælp af forebyggelsesmekanismer, vedtagelse af fælles regler og, hvis ikke der findes EU-regler, på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse. På områder, hvor der ikke findes EU-lovgivning, indebærer princippet om gensidig anerkendelse, at varer, der markedsføres lovligt i én medlemsstat, er omfattet af retten til fri bevægelighed og kan sælges i en anden medlemsstat. Utilstrækkelig anvendelse af gensidig anerkendelse gør det imidlertid vanskeligere for virksomheder at få adgang til markeder i andre medlemsstater. Trods den høje grad af markedsintegration på vareområdet fører dette til tabte muligheder for økonomien som helhed. Dette program bør derfor tage sigte på at forbedre anvendelsen af gensidig anerkendelse på vareområdet og mindske antallet af ulovlige varer og varer, som ikke overholder de gældende regler, der kommer ind på markedet.

(10)  I det indre marked er der fjernet lovgivningsmæssige hindringer for mange industrielle produkter ved hjælp af forebyggelsesmekanismer, vedtagelse af fælles regler og, hvis ikke der findes EU-regler, på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse. På områder, hvor der ikke findes EU-lovgivning, indebærer princippet om gensidig anerkendelse, at varer, der markedsføres lovligt i én medlemsstat, er omfattet af retten til fri bevægelighed og kan sælges i en anden medlemsstat. Utilstrækkelig anvendelse af gensidig anerkendelse gør det imidlertid vanskeligere for virksomheder at få adgang til markeder i andre medlemsstater, navnlig for virksomheder, der driver virksomhed på tværs af grænserne. Trods den høje grad af markedsintegration på vareområdet fører dette til tabte muligheder for økonomien som helhed. Dette program bør derfor tage sigte på at forbedre anvendelsen af gensidig anerkendelse på vareområdet og mindske antallet af ulovlige varer og varer, som ikke overholder de gældende regler, der kommer ind på markedet, og antallet af varer, som kan være sundhedsskadelige for forbrugerne.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der er nye regulerings- og håndhævelsesmæssige udfordringer forbundet med en verden, der som følge af den digitale revolution er i hastig forandring; f.eks. i forbindelse med cybersikkerhed, tingenes internet eller kunstig intelligens. Hvis der opstår skader, er det vigtigt med strenge regler om produktsikkerhed og produktansvar for at sikre en politisk reaktion, der gør det muligt for europæiske borgere, herunder forbrugere og virksomheder, at nyde godt af sådanne regler. Programmet bør derfor bidrage til hurtig tilpasning og håndhævelse af en EU-produktansvarsordning, som fremmer innovation.

(11)  Der er nye regulerings- og håndhævelsesmæssige udfordringer forbundet med en verden, der som følge af den digitale revolution er i hastig forandring; f.eks. i forbindelse med cybersikkerhed, tingenes internet eller kunstig intelligens. Hvis der opstår skader, er det vigtigt med strenge regler, der er formuleret på en klar og forståelig måde, om produktsikkerhed og produktansvar for at sikre en politisk reaktion, der gør det muligt for europæiske borgere, herunder forbrugere og virksomheder, at nyde godt af sådanne regler. Programmet bør derfor bidrage til hurtig tilpasning og håndhævelse af en EU-produktansvarsordning, som fremmer innovation.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Markedsføring af produkter, der ikke er i overensstemmelse med EU-retten, stiller dem, der overholder de gældende regler, ringere, og kan være til fare for forbrugerne. Mange iværksættere ser bort fra reglerne enten på grund af manglende viden eller med forsæt for at opnå en konkurrencemæssig fordel. Markedsovervågningsmyndigheder er ofte underfinansierede og begrænset af nationale grænser, mens iværksættere handler på EU-plan eller endog på globalt plan. Navnlig for så vidt angår e-handel har markedsovervågningsmyndighederne meget vanskeligt ved at spore produkter, der ikke overholder de gældende regler, og som er importeret fra tredjelande, og finde frem til den ansvarlige enhed inden for deres jurisdiktion. Programmet bør derfor søge at styrke produkters overholdelse af de gældende regler ved at tilvejebringe de rette incitamenter for iværksættere, intensivere kontrollen med overholdelse og fremme et tættere grænseoverskridende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder. Programmet bør også bidrage til at konsolidere den eksisterende ramme for markedsovervågningsaktiviteter, tilskynde til, at markedsovervågningsmyndighederne i forskellige medlemsstater træffer fælles foranstaltninger, forbedre informationsudvekslingen og fremme konvergens og tættere integration af markedsovervågningsaktiviteter.

(12)  Markedsføring af produkter, der ikke er i overensstemmelse med EU-retten eller ikke er godkendt, stiller dem, der overholder de gældende regler, ringere, og kan være til fare for forbrugerne. Mange iværksættere ser bort fra reglerne enten på grund af manglende viden eller med forsæt for at opnå en konkurrencemæssig fordel. Markedsovervågningsmyndigheder er ofte underfinansierede og begrænset af nationale grænser, mens iværksættere handler på EU-plan, på tværs af grænserne eller endog på globalt plan. Navnlig for så vidt angår e-handel har markedsovervågningsmyndighederne meget vanskeligt ved at spore produkter, der ikke overholder de gældende regler, og som er importeret fra tredjelande, og finde frem til den ansvarlige enhed inden for deres jurisdiktion. Programmet bør derfor søge at styrke produkters overholdelse af de gældende regler ved at tilvejebringe de rette incitamenter for iværksættere, intensivere kontrollen med overholdelse og fremme et tættere grænseoverskridende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder. Programmet bør også bidrage til at konsolidere den eksisterende ramme for markedsovervågningsaktiviteter, tilskynde til, at markedsovervågningsmyndighederne i forskellige medlemsstater træffer fælles foranstaltninger, forbedre informationsudvekslingen og fremme konvergens og tættere integration af markedsovervågningsaktiviteter.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Eftersom forbrugermarkederne med udviklingen af onlinehandel og -rejsetjenesteydelser ikke kender nogen grænser, er det vigtigt at sikre, at forbrugere med bopæl i Unionen ydes tilstrækkelig beskyttelse, når de importerer varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende i tredjelande. Programmet bør derfor give mulighed for at støtte samarbejdet med relevante organer i de vigtigste af Unionens tredjelandshandelspartnere, hvis det er nødvendigt.

(14)  Eftersom forbrugermarkederne med den konstante og hurtige udvikling af onlinehandel og -rejsetjenesteydelser ikke kender nogen grænser, er det vigtigt at sikre, at forbrugere med bopæl i Unionen ydes tilstrækkelig beskyttelse, når de importerer varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende i tredjelande. Programmet bør derfor give mulighed for at støtte samarbejdet med relevante organer i de vigtigste af Unionens tredjelandshandelspartnere.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at opfylde programmets målsætninger og lette tilværelsen for borgere og virksomheder bør der oprettes offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor brugeren er i centrum. Dette indebærer, at de offentlige administrationer bliver nødt til at begynde at arbejde på nye måder, nedbryde skellene mellem de forskellige dele af deres administration og engagere sig i samskabelse af disse offentlige tjenester sammen med borgere og virksomheder. De fortsatte og stadig stigende grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked kræver endvidere tilvejebringelse af ajourførte oplysninger om virksomheders og borgeres rettigheder, men også oplysninger om de administrative formaliteter. Endvidere bliver juridisk rådgivning og hjælp til at løse de problemer, der forekommer på tværnationalt plan, afgørende. Det er desuden nødvendigt at forbinde de nationale administrationer på en enkel og effektiv måde og evaluere, hvordan det indre marked fungerer i praksis. Programmet bør derfor støtte følgende eksisterende værktøjer til styring af det indre marked: Dit Europa-portalen, som bør være rygraden i den kommende fælles digitale portal, Dit Europa — Råd & Vink, SOLVIT, informationssystemet for det indre marked og resultattavlen for det indre marked med henblik på forbedring af borgernes dagligdag og virksomhedernes mulighed for at handle på tværs af grænserne.

(16)  For at opfylde programmets målsætninger og lette tilværelsen for borgere og virksomheder bør der oprettes offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor brugeren er i centrum, inden for alle områder. Dette indebærer, at de offentlige administrationer bliver nødt til at begynde at arbejde på nye måder, nedbryde skellene mellem de forskellige dele af deres administration og engagere sig i samskabelse af disse offentlige tjenester sammen med borgere og virksomheder på lokalt, regionalt og nationalt plan og på tværs af grænserne og sikre mere tilgængelige statslige websteder, hvor der er lettere adgang til de helt nødvendige oplysninger (AM61, ECR). De fortsatte og stadig stigende grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked kræver endvidere løbende tilvejebringelse af ajourførte oplysninger om virksomheders og borgeres rettigheder og forpligtelser, men også oplysninger om de administrative formaliteter og de skatter og afgifter, der er forbundet med de pågældende aktiviteter. Endvidere bliver juridisk rådgivning og hjælp til at løse de problemer, der forekommer på tværnationalt plan, afgørende. Det er desuden nødvendigt at forbinde de regionale og, hvis det er relevant, de nationale administrationer på en enkel og effektiv måde og evaluere, hvordan det indre marked fungerer i praksis. Programmet bør derfor støtte følgende eksisterende værktøjer til styring af det indre marked: Dit Europa-portalen, som bør være rygraden i den kommende fælles digitale portal, Dit Europa — Råd & Vink, SOLVIT, informationssystemet for det indre marked og resultattavlen for det indre marked med henblik på forbedring af borgernes dagligdag og virksomhedernes mulighed for at handle på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Programmet bør også fremme en korrekt og fuldstændig gennemførelse og anvendelse af Unionens retlige ramme for medlemsstaternes bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og udviklingen af fremtidige politikker til at tackle nye udfordringer på dette område. Det bør også støtte relevante aktiviteter i internationale organisationer af europæisk interesse, f.eks. Ekspertudvalget om Evaluering af Foranstaltninger til Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme under Europarådet.

(18)  Programmet bør også fremme en korrekt og fuldstændig gennemførelse og anvendelse af Unionens retlige ramme for medlemsstaternes bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og udviklingen af fremtidige politikker til at tackle nye udfordringer på dette område med det formål at finde og gennemføre løsninger, der gør det muligt at forebygge og bekæmpe disse fænomener. Det bør også støtte relevante aktiviteter i internationale organisationer af europæisk interesse, f.eks. Ekspertudvalget om Evaluering af Foranstaltninger til Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme under Europarådet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  I betragtning af at det indre marked, som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, omfatter et system, der sikrer, at konkurrencen ikke fordrejes, bør programmet støtte Unionens konkurrencepolitik, netværk og samarbejde med nationale myndigheder og domstole og nå ud til en bredere gruppe af interesserede parter for at formidle og forklare rettighederne, fordelene og forpligtelserne ved Unionens konkurrencepolitik.

(20)  I betragtning af at det indre marked, som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, omfatter et system, der sikrer, at konkurrencen ikke fordrejes, bør programmet støtte Unionens konkurrencepolitik, netværk og samarbejde med nationale og internationale myndigheder og domstole og nå ud til en bredere gruppe af interesserede parter for at formidle og forklare rettighederne, fordelene og forpligtelserne ved Unionens konkurrencepolitik.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  SMV'er har fælles problemer, som ikke rammer større virksomheder i samme grad, med at opnå finansiering, finde kvalificeret arbejdskraft, lette den administrative byrde, indføre kreative og innovative løsninger, få adgang til markeder og fremme internationaliseringsaktiviteter. Programmet bør afhjælpe sådanne markedssvigt proportionalt uden at forvride konkurrencen på det indre marked unødigt.

(23)  SMV'er har fælles problemer, som ikke rammer større virksomheder i samme grad, med at opnå finansiering, finde kvalificeret arbejdskraft, lette den administrative byrde, indføre kreative og innovative løsninger, få adgang til markeder og fremme internationaliseringsaktiviteter. Der bør i særlig grad sættes fokus på SMV'er i områder med særligt vanskelige forhold såsom bjergområder eller regionerne i den yderste periferi, hvor SMV'er er den eneste form for økonomisk virksomhed og den eneste beskæftigelsesform. Programmet bør afhjælpe sådanne markedssvigt proportionalt uden at forvride konkurrencen på det indre marked unødigt.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Mange af Unionens problemer med konkurrenceevnen har at gøre med SMV'ers vanskeligheder med at opnå adgang til finansiering, fordi de kæmper med at dokumentere deres kreditværdighed og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Der opstår yderligere udfordringer med finansieringen, fordi SMV'er er nødt til at forblive konkurrencedygtige ved f.eks. at engagere sig i digitalisering, internationalisering, innovation og opkvalificering af deres arbejdsstyrke. Begrænset adgang til finansiering har en negativ effekt på skabelsen af nye virksomheder og på virksomhedernes vækst- og overlevelsesrater samt på nye iværksætteres beredvillighed til at overtage rentable virksomheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

(24)  Mange af Unionens problemer med konkurrenceevnen har at gøre med SMV'ers vanskeligheder med at opnå adgang til finansiering, fordi de kæmper med at dokumentere deres kreditværdighed og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Der opstår yderligere udfordringer med finansieringen, fordi SMV'er er nødt til at forblive konkurrencedygtige ved f.eks. at engagere sig i digitalisering, internationalisering, innovation og opkvalificering af deres arbejdsstyrke. Begrænset adgang til finansiering har en negativ effekt på skabelsen af nye virksomheder og på virksomhedernes vækst- og overlevelsesrater, den lokale økonomi samt på nye iværksætteres beredvillighed til at overtage rentable virksomheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Programmet bør yde effektiv støtte til SMV'er gennem hele deres livscyklus. Det bør bygge på den unikke viden og ekspertise, der er udviklet vedrørende SMV'er og industrisektorer, og på lang tids erfaring med at arbejde sammen med europæiske, nationale og regionale interesserede parter. Denne støtte bør bygge videre på de vellykkede erfaringer med Enterprise Europe-netværket som en one-stop-shop for at forbedre SMV'ers konkurrenceevne og udvikle deres forretning i og uden for det indre marked. Netværket har planer om fortsat at levere tjenesteydelser på vegne af andre EU-programmer, navnlig Horisont 2020-programmet, ved hjælp af disse programmers finansielle midler. Mentorordningen for unge iværksættere bør også fremover være det værktøj, der giver nye eller kommende iværksættere mulighed for at opnå erfaring fra erhvervslivet ved at matche dem med en erfaren iværksætter fra et andet land og således gøre det muligt at styrke deres iværksættertalent. Programmet bør endvidere stræbe efter at vokse og udvide sin geografiske dækning og dermed give iværksættere en bredere vifte af matchningsmuligheder som supplement til andre EU-initiativer, hvis det er relevant.

(27)  Programmet bør yde effektiv støtte til SMV'er gennem hele deres livscyklus uden forskelsbehandling på grund af køn og navnlig tilskynde unge i landdistrikterne til at drive virksomhed med henblik på at forhindre affolkning i landdistrikterne. Det bør bygge på den unikke viden og ekspertise, der er udviklet vedrørende SMV'er og industrisektorer, og på lang tids erfaring med at arbejde sammen med europæiske, nationale og regionale interesserede parter. Denne støtte bør bygge videre på de vellykkede erfaringer med Enterprise Europe-netværket som en one-stop-shop for at forbedre SMV'ers konkurrenceevne og udvikle deres forretning i og uden for det indre marked. Netværket har planer om fortsat at levere tjenesteydelser på vegne af andre EU-programmer, navnlig Horisont 2020-programmet, ved hjælp af disse programmers finansielle midler. Mentorordningen for unge iværksættere bør også fremover være det værktøj, der giver nye eller kommende iværksættere mulighed for at opnå erfaring fra erhvervslivet ved at matche dem med en erfaren iværksætter fra et andet land og således gøre det muligt at styrke deres iværksættertalent. Programmet bør endvidere stræbe efter at vokse og udvide sin geografiske dækning og dermed give iværksættere en bredere vifte af matchningsmuligheder som supplement til andre EU-initiativer, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Klynger er et strategisk redskab til støtte for SMV'ers konkurrenceevne og vækst, da de tilbyder et gunstigt erhvervsmiljø. Fælles klyngeinitiativer bør opnå kritisk masse, der gør det muligt at fremskynde SMV'ers vækst. Ved at forbinde specialiserede økosystemer skaber klynger nye forretningsmuligheder for SMV'er og får dem bedre integreret i de europæiske og globale strategiske værdikæder. Der bør ydes støtte til udvikling af tværnationale partnerskabsstrategier og gennemførelse af fælles aktiviteter med støtte fra den europæiske platform for klyngesamarbejde. Der bør tilskyndes til bæredygtige partnerskaber med fortsat finansiering, hvis delmål for performance og deltagelse nås. Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres gennem klyngeorganisationer til følgende aktiviteter: indførelse af avancerede teknologier, nye forretningsmodeller, kulstoffattige og ressourceeffektive løsninger, kreativitet og design, opgradering af færdigheder, tiltrækning af talenter, fremskyndelse af iværksætteri samt internationalisering. Andre aktører med speciale i SMV-støtte bør inddrages for at fremme erhvervslivets transformation og gennemførelsen af strategier for intelligent specialisering. Programmet bør derfor bidrage til vækst og opbygge forbindelser til Unionens (digitale) innovationsknudepunkter og investeringer foretaget inden for rammerne af samhørighedspolitikken og Horisont Europa. Det kan også undersøges, om der kan opnås synergier med Erasmusprogrammet.

(28)  Klynger er et strategisk redskab til støtte for SMV'ers konkurrenceevne og vækst, da de tilbyder et gunstigt erhvervsmiljø. Fælles klyngeinitiativer bør opnå kritisk masse, der gør det muligt at fremskynde SMV'ers vækst. Ved at forbinde specialiserede økosystemer skaber klynger nye forretningsmuligheder for SMV'er og får dem bedre integreret i de europæiske og globale strategiske værdikæder. Der bør ydes støtte til udvikling af tværnationale partnerskabsstrategier og gennemførelse af fælles aktiviteter med støtte fra den europæiske platform for klyngesamarbejde. Der bør tilskyndes til bæredygtige partnerskaber med fortsat finansiering, hvis delmål for performance og deltagelse nås. Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres gennem klyngeorganisationer til følgende aktiviteter: indførelse af avancerede teknologier, nye forretningsmodeller, kulstoffattige og ressourceeffektive løsninger, kreativitet og design, opgradering af færdigheder, tiltrækning af talenter, fremskyndelse af iværksætteri samt internationalisering. Andre aktører med speciale i SMV-støtte bør inddrages for at fremme erhvervslivets transformation og gennemførelsen af strategier for intelligent specialisering. Programmet bør derfor bidrage til vækst og opbygge forbindelser til Unionens (digitale) innovationsknudepunkter og investeringer foretaget inden for rammerne af samhørighedspolitikken, Erasmus og Horisont Europa. Det kan også undersøges, om der kan opnås synergier med Erasmusprogrammet.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Det er nødvendigt med et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i hele fødevareforsyningskæden, for at det indre marked kan fungere effektivt. En sikker og bæredygtig fødevareforsyningskæde er en forudsætning for samfundet og for det indre marked. Grænseoverskridende sundheds- og fødevarekriser forstyrrer det indre markeds funktion, idet de begrænser bevægeligheden for personer og varer og forstyrrer produktionen.

(44)  Det er nødvendigt med et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i hele landbrugs- og fødevareforsyningskæden, for at det indre marked kan fungere effektivt. En sikker og bæredygtig landbrugs- og fødevareforsyningskæde er en forudsætning for samfundet og for det indre marked. Grænseoverskridende sundheds- og fødevarekriser forstyrrer det indre markeds funktion, idet de begrænser bevægeligheden for personer og varer og forstyrrer produktionen. For at forhindre grænseoverskridende sundheds- og fødevarekriser bør programmet støtte konkrete foranstaltninger såsom hasteforanstaltninger i tilfælde af krisesituationer og uforudsete hændelser, der påvirker dyrs og planters sundhed, og skabe en mekanisme for direkte adgang til EU-krisereserven for at håndtere disse situationer hurtigere, mere effektivt og produktivt. Forebyggelse af nye og ukendte skadegørere og sygdomme bør derfor være en hovedprioritet.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Den overordnede målsætning for EU-retten på fødevareområdet er at bidrage til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden, støtte forbedring af dyrevelfærden, bidrage til et højt beskyttelses- og oplysningsniveau for forbrugerne og et højt beskyttelsesniveau for miljøet, herunder bevarelse af biodiversiteten, samtidig med at den europæiske fødevare- og foderproduktions bæredygtighed forbedres, kvalitetsstandarderne i hele Unionen styrkes, konkurrenceevnen i Unionens fødevare- og fodersektor forbedres, og der skabes flere job.

(45)  Den overordnede målsætning for EU-retten på fødevareområdet er at bidrage til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden, sikre fødevarer til rimelige priser, støtte forbedring af dyrevelfærden, sikre et rimeligt indkomstniveau inden for landbruget, stabilisere markederne og bidrage til et højt beskyttelses- og oplysningsniveau for forbrugerne og et højt beskyttelsesniveau for miljøet, herunder bevarelse af biodiversiteten, samtidig med at den europæiske fødevare- og foderproduktions bæredygtighed forbedres, fødevarespild begrænses, kvalitetsstandarderne i hele Unionen styrkes, konkurrenceevnen i Unionens fødevare- og fodersektor forbedres, og der skabes flere job.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  I betragtning af den særlige karakter af foranstaltningerne vedrørende et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden bør der i nærværende forordning fastlægges særlige kriterier for støtteberettigelse i forbindelse med ydelse af tilskud og anvendelse af offentligt udbud. Uanset Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom)61 (i det følgende benævnt "finansforordningen") og som en undtagelse fra princippet om ikketilbagevirkende kraft bør navnlig omkostninger til hasteforanstaltninger som følge af deres hastende og uforudsigelige karakter være støtteberettigede og bør også omfatte omkostninger afholdt som følge af mistanke om forekomst af en sygdom eller en skadegører, forudsat at forekomsten efterfølgende er bekræftet og meddelt til Kommissionen. Kommissionen bør indgå de relevante budgetforpligtelser og foretage udbetalingerne for de støtteberettigede udgifter efter medlemsstaternes undertegnelse af de retlige forpligter og på grundlag af en vurdering af de betalingsanmodninger, der indgives af medlemsstaterne. Omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i tilfælde af en direkte trussel mod sundhedstilstanden i Unionen som følge af forekomst af eller udviklingen i visse dyresygdomme og zoonoser på et tredjelands eller en medlemsstats område eller på oversøiske lande og territoriers område, samt omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger eller andre relevante aktiviteter til støtte for planters sundhedsstatus i Unionen bør også være støtteberettigede.

(46)  I betragtning af den særlige karakter af foranstaltningerne vedrørende et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden bør der i nærværende forordning fastlægges særlige kriterier for støtteberettigelse i forbindelse med ydelse af tilskud og anvendelse af offentligt udbud. Uanset Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom)61 (i det følgende benævnt "finansforordningen") og som en undtagelse fra princippet om ikketilbagevirkende kraft bør navnlig omkostninger til hasteforanstaltninger som følge af deres hastende og uforudsigelige karakter være støtteberettigede og bør også omfatte omkostninger afholdt som følge af mistanke om forekomst af en sygdom eller en skadegører, forudsat at forekomsten efterfølgende er bekræftet og meddelt til Kommissionen. Kommissionen bør indgå de relevante budgetforpligtelser og foretage udbetalingerne for de støtteberettigede udgifter efter medlemsstaternes undertegnelse af de retlige forpligter og på grundlag af en vurdering af de betalingsanmodninger, der indgives af medlemsstaterne. Hvis krisesituationer i fødevarekæden inden for menneskers, dyrs og planters sundhed kan spores tilbage til en specifik EU-praksis, bør der træffes foranstaltninger til at rette op på denne praksis. Omkostninger i forbindelse med forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i tilfælde af en direkte trussel mod sundhedstilstanden i Unionen som følge af forekomst af eller udviklingen i visse dyresygdomme og zoonoser på et tredjelands eller en medlemsstats område eller på oversøiske lande og territoriers område, samt omkostninger i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger eller andre relevante aktiviteter til støtte for planters sundhedsstatus i Unionen bør også være støtteberettigede.

_________________

_________________

61[indsættes].

61[indsættes].

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Den offentlige kontrol, der foretages af medlemsstaterne, er et meget vigtigt redskab til kontrol og overvågning af, at de relevante EU-krav implementeres, overholdes og håndhæves. Effektive offentlige kontrolsystemer er en forudsætning for, at der kan opretholdes et højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet og dyrevelfærden. Der bør kunne ydes EU-tilskud til sådanne kontrolforanstaltninger. Der bør navnlig være mulighed for at yde tilskud til EU-referencelaboratorierne til afholdelse af de udgifter, disse laboratorier har i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammer godkendt af Kommissionen. Eftersom effektiviteten af den offentlige kontrol også er afhængig af, at kontrolmyndighederne råder over veluddannet personale med et tilstrækkeligt kendskab til EU-retten, bør Unionen desuden kunne yde støtte til uddannelse af dette personale og til relevante udvekslingsprogrammer, der arrangeres af de kompetente myndigheder.

(47)  <