Διαδικασία : 2018/0231(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0052/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0052/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0073

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1058kWORD 391k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Nicola Danti

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Ralph Packet, Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Lukas Mandl, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Patrizia Toia, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Sofia Ribeiro, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 of του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0441),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 168 παράγραφος 4 εδάφιο β και τα άρθρα 114, 173 και 338 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0254/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0052/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η εσωτερική αγορά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης. Από την ίδρυσή της η συμβολή της στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση υπήρξε καταλυτική. Έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ενίσχυσε τη βιομηχανική τους ανταγωνιστικότητα. Συνέβαλε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην παροχή περισσότερων επιλογών σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την οικοδόμηση μιας πιο ισχυρής, πιο ισορροπημένης και πιο δίκαιης οικονομίας. Συγκαταλέγεται στα κυριότερα επιτεύγματα της Ένωσης και αποτελεί το κυριότερο πλεονέκτημά της σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

(1)  Η εσωτερική αγορά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης. Από την ίδρυσή της η συμβολή της στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση υπήρξε καταλυτική. Έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ενίσχυσε τη βιομηχανική τους ανταγωνιστικότητα, και πρέπει να συνεχίσει να ωφελεί εξίσου όλους τους πολίτες. Συνέβαλε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και προσέφερε μεγαλύτερη διαφοροποίηση για τους καταναλωτές όσον αφορά τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, εγγυώμενη παράλληλα υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την οικοδόμηση μιας πιο ολοκληρωμένης αγοράς και μιας πιο ισχυρής, πιο ισορροπημένης και πιο δίκαιης οικονομίας. Συγκαταλέγεται στα κυριότερα επιτεύγματα της Ένωσης και αποτελεί το κυριότερο πλεονέκτημά της σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ενώ παράλληλα αποτελεί βασικό στοιχείο για τον επιτυχή μετασχηματισμό προς μια βιώσιμη οικονομία αποδοτική ως προς τους πόρους και την ενέργεια, ώστε να δοθεί απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η εσωτερική αγορά οφείλει να προσαρμόζεται αδιάκοπα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον ψηφιακής επανάστασης και παγκοσμιοποίησης. Μια νέα εποχή ψηφιακής καινοτομίας εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, δημιουργεί νέα προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά συνιστά εξίσου μια πρόκληση για τις αρχές κανονιστικής ρύθμισης και επιβολής.

(2)  Η εσωτερική αγορά οφείλει να προσαρμόζεται αδιάκοπα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον ψηφιακής επανάστασης και παγκοσμιοποίησης. Μια νέα εποχή ψηφιακής καινοτομίας εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες και οφέλη για την οικονομία και για την καθημερινή ζωή, ιδίως για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, δημιουργεί νέα προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά συνιστά εξίσου μια πρόκληση για τις αρχές κανονιστικής ρύθμισης και επιβολής και για την προστασία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σημαντικότατο τμήμα της νομοθεσίας της Ένωσης στηρίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι πτυχές λειτουργίας της αφορούν, συγκεκριμένα, την ανταγωνιστικότητα, την τυποποίηση, την προστασία των καταναλωτών, την επιτήρηση της αγοράς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την τροφική αλυσίδα, αλλά και τους κανόνες σχετικά με τις επιχειρηματικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, οι οποίοι έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Σημαντικότατο τμήμα της νομοθεσίας της Ένωσης στηρίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι πτυχές λειτουργίας της αφορούν, συγκεκριμένα, την ανταγωνιστικότητα, την τυποποίηση, την αμοιβαία αναγνώριση, την προστασία των καταναλωτών, την επιτήρηση της αγοράς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την τροφική αλυσίδα, αλλά και τους κανόνες σχετικά με τις επιχειρηματικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, οι οποίοι έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Παρόλα αυτά, παραμένουν φραγμοί στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προκύπτουν νέα εμπόδια. Η θέσπιση κανόνων αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα, αλλά η εφαρμογή τους στην πράξη είναι εξίσου σημαντική. Σε τελική ανάλυση διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση, στην ικανότητά της να πετυχαίνει τους στόχους της, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον.

(4)  Παρόλα αυτά, παραμένουν αδικαιολόγητοι, μεροληπτικοί ή δυσανάλογοι φραγμοί στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προκύπτουν νέα εμπόδια. Η θέσπιση κανόνων αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα, αλλά η εφαρμογή τους στην πράξη είναι εξίσου σημαντική. Η ανεπαρκής επιβολή των υφιστάμενων κανόνων, οι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και τα χαμηλά επίπεδα των διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων περιορίζουν τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Από την αντιμετώπιση τέτοιων εμποδίων εξαρτάται σε τελική ανάλυση η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση, στην ικανότητά της να πετυχαίνει τους στόχους της, να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Την παρούσα στιγμή υφίστανται ορισμένα προγράμματα για την ανάληψη ενωσιακής δράσης στον τομέα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και των τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χάραξης πολιτικής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τροφική αλυσίδα. Ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται απευθείας από γραμμές του προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. Είναι απαραίτητο να απλουστευτούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων δράσεων, καθώς και να εξασφαλιστεί έναν πιο ευέλικτο και ενεργό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα νέο πρόγραμμα που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνταν πριν από τα εν λόγω προγράμματα και άλλες συναφείς γραμμές του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(5)  Την παρούσα στιγμή υφίστανται ορισμένα προγράμματα για την ανάληψη ενωσιακής δράσης στον τομέα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και των τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χάραξης πολιτικής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τροφική αλυσίδα. Ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται απευθείας από γραμμές του προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. Είναι απαραίτητο να απλουστευτούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων δράσεων, καθώς και να εξασφαλιστεί ένα πιο ευέλικτο, διαφανές, απλοποιημένο και ενεργό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την επίτευξη μιας καλά λειτουργούσας και βιώσιμης εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα νέο πρόγραμμα που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνταν πριν από τα εν λόγω προγράμματα και άλλες συναφείς γραμμές του προϋπολογισμού, το οποίο να αντλεί τα δέοντα διδάγματα από τα υφιστάμενα προγράμματα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, αποφεύγοντας την αλληλοκάλυψη με συναφή προγράμματα και δράσεις της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών αποτελούν το αντικείμενο χωριστού ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, το νέο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπίσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, έτσι ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και αξιόπιστες στατιστικές που θα στηρίζουν τη χάραξη, την επιτήρηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης.

(6)  Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών αποτελούν το αντικείμενο χωριστού ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, το νέο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτονται από το υφιστάμενο ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη συλλογή δεδομένων, καθώς και για την ανάπτυξη, την παραγωγή, την ορθή χρήση, την εφαρμογή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπίσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, έτσι ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και αξιόπιστες ευρωπαϊκές στατιστικές, μεταξύ άλλων και για ζητήματα όπως το εμπόριο και η μετανάστευση, που θα στηρίζουν τη χάραξη, την επιτήρηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

__________________

__________________

47 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).

47 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές («το πρόγραμμα»). Η διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να καλύπτει περίοδο επτά ετών, από το 2021 έως το 2027.

(7)  Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση της λειτουργίας της, στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, της τυποποίησης, της εποπτείας της αγοράς, της προστασίας των καταναλωτών, της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων και των ευρωπαϊκών στατιστικών («το πρόγραμμα»). Η διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να καλύπτει περίοδο επτά ετών, από το 2021 έως το 2027.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη χάραξη, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να ενισχυθούν όλοι οι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς: επιχειρήσεις, πολίτες, όπως και καταναλωτές, η κοινωνία των πολιτών και οι δημόσιες αρχές. Για τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, αλλά και τη στήριξη της επιβολής των κανόνων για την προστασία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτό θα γίνει με την ενίσχυση της ενημέρωσης επιχειρήσεων και ιδιωτών και με τη χορήγηση των κατάλληλων εργαλείων, γνώσεων και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως αποστολή την ενίσχυση της κανονιστικής και διοικητικής συνεργασίας, μέσω ιδίως της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της οικοδόμησης βάσεων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί την ανάπτυξη διεθνών προτύπων υψηλής ποιότητας που θα στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Πρότυπα θα πρέπει επίσης να καθοριστούν στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ελεγκτικής, συμβάλλοντας έτσι στη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των κεφαλαιακών αγορών της Ένωσης και στη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη θέσπιση κανόνων και τον καθορισμό προτύπων με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών. Ο στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η στήριξη της εφαρμογής και της επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης που προωθεί την υψηλού επιπέδου υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας, καθώς και τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

(8)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη χάραξη, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να ενισχυθούν όλοι οι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς: επιχειρήσεις, πολίτες, όπως και καταναλωτές και εργαζόμενοι, η κοινωνία των πολιτών και οι δημόσιες αρχές. Για τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του τομέα του τουρισμού, αλλά και τη στήριξη της επιβολής των κανόνων για την προστασία και την ασφάλεια των καταναλωτών καθώς και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων. Αυτό θα γίνει με την ενίσχυση της ενημέρωσης επιχειρήσεων και ιδιωτών και με τη χορήγηση των κατάλληλων εργαλείων, πληροφοριών και βοήθειας, γνώσεων και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως αποστολή την ενίσχυση της κανονιστικής και διοικητικής συνεργασίας, μέσω ιδίως προγραμμάτων κατάρτισης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της οικοδόμησης βάσεων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί την ανάπτυξη διεθνών προτύπων υψηλής ποιότητας που θα στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Πρότυπα θα πρέπει επίσης να καθοριστούν στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ελεγκτικής, συμβάλλοντας έτσι στη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των κεφαλαιακών αγορών της Ένωσης και στη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη θέσπιση κανόνων και τον καθορισμό προτύπων με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών. Ο στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η στήριξη της εφαρμογής και της επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης που προωθεί την υψηλού επιπέδου υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας, καθώς και τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Μια σύγχρονη εσωτερική αγορά προωθεί τον ανταγωνισμό και ωφελεί τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς. Η καλύτερη αξιοποίηση της συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς υπηρεσιών αναμένεται να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, να προσφέρουν μεγαλύτερες επιλογές υπηρεσιών σε προσφορότερες τιμές, και να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα για τους καταναλωτές και τους εργαζομένους. Για να επιτευχθούν αυτά, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να αίρει τους υφιστάμενους φραγμούς και να διασφαλίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

(9)  Μια σύγχρονη εσωτερική αγορά που βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προωθεί τον ανταγωνισμό και ωφελεί τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς. Η καλύτερη αξιοποίηση της συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς υπηρεσιών αναμένεται να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, να προσφέρουν μεγαλύτερες επιλογές υπηρεσιών σε προσφορότερες τιμές, και να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα για τους καταναλωτές και τους εργαζομένους. Για να επιτευχθούν αυτά, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεισφέρει στην καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, στον εντοπισμό και στην άρση των εναπομενόντων αδικαιολόγητων, μεροληπτικών και δυσανάλογων φραγμών, καθώς και να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να εξυπηρετεί νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων της συνεργατικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας, μεταξύ άλλων και για τους επιχειρηματίες.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Τα κανονιστικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά έχουν εξαλειφθεί για πολλά βιομηχανικά προϊόντα μέσω προληπτικών μηχανισμών, χάρη στην υιοθέτηση κοινών κανόνων και, όταν δεν υπάρχουν παρόμοιοι κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης, με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Σε τομείς στους οποίους δεν υφίσταται ενωσιακή νομοθεσία, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης σημαίνει ότι τα αγαθά που διατίθενται νομίμως στην αγορά ενός κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και μπορούν να πωληθούν στην αγορά κάποιου άλλου. Ωστόσο, η ανεπαρκής εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης καθιστά δυσχερέστερη την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές άλλων κρατών μελών. Παρά τον υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης της αγοράς αγαθών, αυτό οδηγεί σε απώλεια ευκαιριών για την ευρύτερη οικονομία. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει σκοπό να βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα των αγαθών και να μειώσει τον αριθμό των παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά.

(10)  Τα κανονιστικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά έχουν εξαλειφθεί για πολλά βιομηχανικά προϊόντα μέσω προληπτικών μηχανισμών, χάρη στην υιοθέτηση κοινών κανόνων και προτύπων και, όταν δεν υπάρχουν παρόμοιοι κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης, με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Σε τομείς στους οποίους δεν υφίσταται ενωσιακή νομοθεσία, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης σημαίνει ότι τα αγαθά που διατίθενται νομίμως στην αγορά ενός κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και μπορούν να πωληθούν στην αγορά κάποιου άλλου, εκτός εάν το εν λόγω κράτος μέλος έχει λόγους να αντιταχθεί στην εμπορία των αγαθών, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω περιορισμός δεν εισάγει διακρίσεις, δικαιολογείται από θεμιτούς στόχους δημοσίου συμφέροντος, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 της Συνθήκης ή αναγνωρίζονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου, και είναι ανάλογος προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Ωστόσο, η ανεπαρκής εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως οι αδικαιολόγητοι ή δυσανάλογοι περιορισμοί, καθιστά δυσχερέστερη την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές άλλων κρατών μελών. Παρά τον υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης της αγοράς αγαθών, αυτό οδηγεί σε απώλεια ευκαιριών για την ευρύτερη οικονομία. Η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2018 για την αμοιβαία αναγνώριση θα συμβάλει στην ενίσχυση των οικονομικών οφελών σε αυτόν τον τομέα. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει σκοπό να βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα των αγαθών, ώστε να πραγματωθεί το πλήρες δυναμικό της, και να μειώσει τον αριθμό των παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά, μέσω στοχευμένης ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, μέσω της στήριξης των σημείων επαφής για τα προϊόντα και μέσω της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την αμοιβαία αναγνώριση και μέσω της ενίσχυσης της εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι νέες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους οφείλονται στις ταχείες εξελίξεις στο περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης και, συγκεκριμένα, σε θέματα όπως είναι, για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια, το διαδίκτυο των πραγμάτων ή η τεχνητή νοημοσύνη. Σε περίπτωση ζημίας, η ύπαρξη αυστηρών κανόνων σχετικά με την ασφάλεια και την ευθύνη των προϊόντων έχει καίρια σημασία, προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη απάντηση πολιτικής που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, να επωφελούνται από τους κανόνες αυτούς. Το πρόγραμμα θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην ταχεία προσαρμογή και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος για την ευθύνη των προϊόντων το οποίο να προωθεί την καινοτομία.

(11)  Οι νέες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους οφείλονται στις ταχείες εξελίξεις στο περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης και, συγκεκριμένα, σε θέματα όπως είναι, για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα, το διαδίκτυο των πραγμάτων ή η τεχνητή νοημοσύνη και τα σχετικά δεοντολογικά πρότυπα. Σε περίπτωση ζημίας, η ύπαρξη αυστηρών κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και η διαύγεια σχετικά με την ευθύνη, καθώς και η αυστηρή επιβολή των κανόνων, έχουν καίρια σημασία, προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη απάντηση πολιτικής που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, να επωφελούνται από τους κανόνες αυτούς. Το πρόγραμμα θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην ταχεία προσαρμογή και την καλύτερη εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος για την ευθύνη των προϊόντων το οποίο να προωθεί την καινοτομία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης θέτει σε μειονεκτική θέση όσα προϊόντα συμμορφώνονται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Πολλοί επιχειρηματίες αδιαφορούν για τους κανόνες είτε επειδή δεν τους γνωρίζουν είτε επίτηδες επειδή επιθυμούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς συχνά δεν διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση και η αρμοδιότητά τους περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται σε ενωσιακό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς προσκρούουν σε τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανιχνεύσουν τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και να εντοπίσουν την υπεύθυνη επιχείρηση εντός της δικαιοδοσίας τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσει τη συμμόρφωση των προϊόντων, παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις, εντατικοποιώντας τους ελέγχους συμμόρφωσης και προωθώντας τη στενή διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Επίσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, να ενθαρρύνει τις κοινές δράσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς από διαφορετικά κράτη μέλη, να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να προωθήσει τη σύγκλιση και τη στενότερη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

(12)  Η διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην αγορά με παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά μέσα και ανεξάρτητα από το αν παράγονται στην Ένωση ή εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, αποτελεί κίνδυνο για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους καταναλωτές. Οι οικονομικοί φορείς που πωλούν συμμορφούμενα προϊόντα αντιμετωπίζουν στρέβλωση του ανταγωνισμού από εκείνους που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες είτε επειδή δεν τους γνωρίζουν είτε επίτηδες επειδή επιθυμούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς συχνά δεν διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση και η αρμοδιότητά τους περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται σε ενωσιακό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς προσκρούουν σε τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανιχνεύσουν τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και να εντοπίσουν την υπεύθυνη επιχείρηση εντός της δικαιοδοσίας τους καθώς και στη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου ή δοκιμών ασφαλείας λόγω της έλλειψης φυσικής πρόσβασης στα προϊόντα. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να επιδιώκει την ενίσχυση της συμμόρφωσης των προϊόντων με την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, την παροχή σαφών, διαφανών και ολοκληρωμένων κανόνων στους οικονομικούς φορείς, την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων, την εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων με τη συστηματική χρήση ελέγχων σε δείγματα προϊόντων που αντιπροσωπεύουν σημαντικά ποσοστά κάθε τύπου προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και με ανώνυμες έρευνες αγοράς (mystery shopping) από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, καθώς και με την προώθηση στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Επίσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, να ενθαρρύνει τις κοινές δράσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς από διαφορετικά κράτη μέλη, να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να προωθήσει τη σύγκλιση και τη στενότερη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι οι νέες απαιτήσεις που εισάγονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζονται αυστηρά έτσι ώστε να αποφεύγεται η πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων με Ευρωπαίους πολίτες. Το πρόγραμμα θα πρέπει επομένως να ενισχύσει την ικανότητα των αρχών εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση και να συμβάλει σε μεγαλύτερη ομοιογένεια μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία θα επωφελούνται εξίσου από την εσωτερική αγορά από την άποψη της οικονομικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, και παράλληλα θα αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες τους με εξατομικευμένο τρόπο.

 

_____________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί θέμα κοινής ανησυχίας. Οι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης επαληθεύουν κατά πόσον τα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Κατά συνέπεια, το ότι θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι και να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη είναι ύψιστης σημασίας. Η Ένωση έχει θεσπίσει ένα σύστημα διαπίστευσης των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έχει την αποστολή να ελέγχει την εμπειρογνωμοσύνη, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους. Η κύρια πρόκληση την παρούσα στιγμή είναι να εξασφαλιστεί ο συνεχής εκσυγχρονισμός του συστήματος διαπίστευσης και η ο ομοιόμορφη εφαρμογή του ως προς την αυστηρότητα σε όλη την Ένωση. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να στηρίξει μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι οι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξακολουθούν να ικανοποιούν τις κανονιστικές απαιτήσεις και ότι το ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης βελτιώνεται, ιδίως στους νέους τομείς πολιτικής, στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (ΕΣΔ) που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48.

(13)  Η ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί θέμα κοινής ανησυχίας. Οι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης επαληθεύουν κατά πόσον τα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Κατά συνέπεια, το ότι θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι και να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη είναι ύψιστης σημασίας. Η Ένωση έχει θεσπίσει ένα σύστημα διαπίστευσης των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έχει την αποστολή να ελέγχει την εμπειρογνωμοσύνη, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48 έχει εφαρμοστεί κατά πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε εθνικό επίπεδο. Οι διαφορές αυτές αφορούν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και τους μηχανισμούς εσωτερικού συντονισμού σε εθνικό επίπεδο, το επίπεδο των διατιθέμενων χρηματοδοτικών πόρων που προορίζονται για την εποπτεία της αγοράς, τις στρατηγικές και προσεγγίσεις εποπτείας της αγοράς, καθώς και τις εξουσίες όσον αφορά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και το επίπεδο των κυρώσεων για παραβάσεις, με αποτέλεσμα την αποσπασματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Η αποσπασματικότητα αυτή έχει οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς σε ορισμένα κράτη μέλη από ό,τι σε άλλα, κάτι που ενδέχεται να υπονομεύει την αποτρεπτική ισχύ της νομοθεσίας, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη και οδηγεί σε ανισορροπίες όσον αφορά το επίπεδο ασφαλείας των προϊόντων στην Ένωση. Η κύρια πρόκληση την παρούσα στιγμή είναι να εξασφαλιστεί ο συνεχής εκσυγχρονισμός του συστήματος διαπίστευσης και η ο ομοιόμορφη εφαρμογή του ως προς την αυστηρότητα σε όλη την Ένωση. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να στηρίξει μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι οι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξακολουθούν να ικανοποιούν τις κανονιστικές απαιτήσεις, ιδίως μέσω της χρήσης αξιολόγησης από τρίτους για τη βελτίωση των αμερόληπτων και ανεξάρτητων διαδικασιών, και ότι το ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης βελτιώνεται, ιδίως στους νέους τομείς πολιτικής, στηρίζοντας την ομοιομορφία των ελέγχων και των κυρώσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (ΕΣΔ) που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

__________________

__________________

48 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

48 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Καθώς οι καταναλωτικές αγορές δεν περιορίζονται πλέον από τα σύνορα ύστερα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές που διαμένουν στην Ένωση η κατάλληλη προστασία κατά την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από οικονομικούς παράγοντες με έδρα τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπει τη στήριξη της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς σε βασικές τρίτες χώρες-εταίρους της Ένωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

(14)  Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσε να θέτει ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των τελικών χρηστών από μη συμμορφούμενα προϊόντα. Καθώς οι καταναλωτικές αγορές δεν περιορίζονται πλέον από τα σύνορα ύστερα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές που διαμένουν στην Ένωση ισοδύναμη προστασία κατά την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από οικονομικούς παράγοντες με έδρα τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπει τη στήριξη της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς σε βασικές τρίτες χώρες-εταίρους της Ένωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες, τους αναδυόμενους κινδύνους και άλλες πτυχές που συνδέονται με τις δραστηριότητες ελέγχου·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση των δημόσιων πόρων και για να συμβάλουν σε μια πιο καινοτόμο, περισσότερο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά. Η οδηγία 2014/23/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49, η οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50 και η οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 παρέχουν το νομικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση και την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών δημοσίων συμβάσεων που αντιπροσωπεύουν το 14% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ένωσης, προς όφελος των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων καθώς και των πολιτών, ιδίως των καταναλωτών. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει μέτρα που θα εξασφαλίζουν μια ευρύτερη υιοθέτηση των δημοσίων συμβάσεων στρατηγικής φύσης, την επαγγελματικοποίηση των δημοσίων αγοραστών, τη βελτιωμένη πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές των δημοσίων συμβάσεων, την αύξηση της διαφάνειας, την ακεραιότητα και τη βελτίωση των στοιχείων, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων συμβάσεων και των κοινών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων· οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν με μια ισχυρότερη προσέγγιση εταιρικής σχέσης με τα κράτη μέλη, με τη βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, με την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων πληροφορικής, τη στήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών, την παροχή συμβουλών, την επιδίωξη επωφελών εμπορικών συμφωνιών, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και την υλοποίηση πιλοτικών έργων.

(15)  Οι δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση των δημόσιων πόρων και για να συμβάλουν σε μια πιο καινοτόμο, περισσότερο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων, όπου αυτό είναι σύμφωνο με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης, με την εφαρμογή κριτηρίων πέραν της χαμηλότερης τιμής ή της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ποιοτικές, περιβαλλοντικές, δικαιοεμπορικές και κοινωνικές πτυχές και διευκολύνοντας την κατανομή των προσφορών σε μέρη, προκειμένου για μεγάλες υποδομές. Η οδηγία 2014/23/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49, η οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50 και η οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 παρέχουν το νομικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση και την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών δημοσίων συμβάσεων που αντιπροσωπεύουν το 14% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ένωσης, προς όφελος των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων καθώς και των πολιτών, ιδίως των καταναλωτών. Οι ορθά εφαρμοζόμενοι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις αποτελούν καίριο εργαλείο για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και για την τόνωση της ανάπτυξης των εταιρειών της Ένωσης και των θέσεων εργασίας στην Ένωση. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει μέτρα που θα εξασφαλίζουν μια ευρύτερη υιοθέτηση των δημοσίων συμβάσεων στρατηγικής φύσης, την επαγγελματικοποίηση των δημοσίων αγοραστών, τη διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις αγορές των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης, την αύξηση της διαφάνειας, την ακεραιότητα και τη βελτίωση των στοιχείων, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων συμβάσεων και των κοινών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων· οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν με μια ισχυρότερη προσέγγιση εταιρικής σχέσης με τα κράτη μέλη, με τη βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, με την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων πληροφορικής, τη στήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών, την παραπομπή σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, την παροχή συμβουλών, την επιδίωξη επωφελών εμπορικών συμφωνιών, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και την υλοποίηση πιλοτικών έργων.

__________________

__________________

49 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

49 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

50 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

50 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

51 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

51 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με νέους τρόπους, να απομακρύνουν τα στεγανά μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των οικείων διοικητικών αρχών, και να συμμετέχουν στη συνδημιουργία των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αδιάλειπτη και σταθερή αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά απαιτεί την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά επίσης και πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές διατυπώσεις. Εξάλλου, η παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, καθώς και να αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα ακόλουθα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν στήριξη από το πρόγραμμα: η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών και η ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών των επιχειρήσεων.

(16)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή υψηλής ποιότητας, ολοένα και περισσότερο ψηφιακά προσανατολισμένες και πλήρως προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη, και να ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες στον τομέα της ηλεδιοίκησης και της ηλεδιακυβέρνησης, με εξασφάλιση της δέουσας προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με νέους, πιο καινοτόμους τρόπους, ώστε να απομακρυνθούν τα στεγανά μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των οικείων διοικητικών αρχών, και να συμμετέχουν στη συνδημιουργία των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αδιάλειπτη και σταθερή αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά απαιτεί τη διαθεσιμότητα επικαιροποιημένων, επακριβών και εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά επίσης και πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές διατυπώσεις, και με παράλληλη απλούστευσή τους. Εξάλλου, η παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, υποστηρίζοντας τις δημόσιες αρχές στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και να αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της εσωτερικής αγοράς. Τα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων αυτών. Προς τούτο, και προκειμένου να συμβαδίσει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της αγοράς, καθώς και με τις νέες προκλήσεις όσον αφορά τη ρύθμιση και την επιβολή, το Πρόγραμμα πρέπει να στηρίξει τη βελτίωση της ποιότητας, της προβολής και της διαφάνειας, καθώς και της αξιοπιστίας των εργαλείων διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα ακόλουθα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν, μεταξύ άλλων, στήριξη από το πρόγραμμα: η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών και η ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών των επιχειρήσεων.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου στον τομέα του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και του δικαίου περί συμβάσεων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να καταστούν πιο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές και, παράλληλα, να παρέχει προστασία στα ενδιαφερόμενα μέρη που υπόκεινται στις επιπτώσεις των επιχειρηματικών ενεργειών και να διατυπώνει τις κατάλληλες απαντήσεις στις αναδυόμενες προκλήσεις πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την κατάλληλη αξιολόγηση, εφαρμογή και επιβολή του σχετικού κεκτημένου, να ενημερώνει και να συνδράμει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προάγει την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σαφούς και προσαρμοσμένου πλαισίου για την οικονομία και την καινοτομία όσον αφορά τα δεδομένα. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου αναφορικά με το δίκαιο των συμβάσεων και το εξωσυμβατικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τα θέματα ευθύνης και δεοντολογίας στο πλαίσιο των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων που βασίζονται σε δεδομένα, καθώς αυτό θα επηρεάσει αποφασιστικά τη θέση της οικονομίας της Ένωσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

(17)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου στον τομέα του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και του δικαίου περί συμβάσεων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, να καταστούν πιο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές και, παράλληλα, να παρέχει προστασία στα ενδιαφερόμενα μέρη που υπόκεινται στις επιπτώσεις των επιχειρηματικών ενεργειών και να διατυπώνει τις κατάλληλες απαντήσεις στις αναδυόμενες προκλήσεις πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την κατάλληλη αξιολόγηση, εφαρμογή και επιβολή του σχετικού κεκτημένου, να ενημερώνει και να συνδράμει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προάγει την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σαφούς και προσαρμοσμένου πλαισίου για την οικονομία και την καινοτομία όσον αφορά τα δεδομένα. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου αναφορικά με το δίκαιο των συμβάσεων και το εξωσυμβατικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τα θέματα ευθύνης και δεοντολογίας στο πλαίσιο των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων που βασίζονται σε δεδομένα, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας, καθώς αυτό θα επηρεάσει αποφασιστικά τη θέση της οικονομίας της Ένωσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει ένα σύστημα για την καταπολέμηση στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης, τα δίκτυα και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών και δικαστηρίων, όπως επίσης και την επικοινωνία με μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να εξηγηθούν τα δικαιώματα, τα οφέλη και οι υποχρεώσεις σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης.

(20)   Δεδομένου ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει ένα σύστημα κανόνων για την καταπολέμηση στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεισφέρει στη στήριξη της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης, βελτιώνοντας και ενισχύοντας τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού και με εθνικές αρχές και δικαστήρια, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας όπως επίσης και τη γνωστοποίηση και την επεξήγηση των δικαιωμάτων, των οφελών και των υποχρεώσεων σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει ειδικότερα να βοηθήσει την Επιτροπή να ενισχύσει την ανάλυση και την αξιολόγηση των εξελίξεων στην αγορά, μεταξύ άλλων με εκτενή χρήση τομεακών ερευνών και με συστηματική ανταλλαγή αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και σε διεθνές επίπεδο, και στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των καταναλωτών, προκειμένου να αποκομίσουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το πρόγραμμα χρειάζεται ιδίως να αντιμετωπίσει τις ριζικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς από τον συνεχή μετασχηματισμό της οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα μέσω της γεωμετρικής αύξησης και χρήσης δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη προσφυγή στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλα εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη ΤΠΕ από τις εταιρείες και τους συμβούλους τους. Έχει επίσης ζωτική σημασία το πρόγραμμα να στηρίξει τα δίκτυα και τη συνεργασία με τις αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς συνδέονται άρρηκτα με τη δράση των οργάνων αυτών. Υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου ρόλου της πολιτικής ανταγωνισμού στην πρόληψη δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς από συμπεριφορές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό πέρα από τα σύνορα της Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο. Τέλος, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, έτσι ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του υγιούς ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Καθώς μια σειρά από πρωτοβουλίες στο πρόγραμμα είναι νέες και το σκέλος του προγράμματος σχετικά με τον ανταγωνισμό επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις δυναμικές εξελίξεις στους όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγορίθμους, τα μαζικά δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια και την εγκληματολογική τεχνολογία, τον ρυθμό και το μέγεθος των οποίων είναι δύσκολο να υπολογιστούν, προβλέπεται ότι θα χρειαστεί ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες ανάγκες στο εν λόγω σκέλος του προγράμματος.

(21)  Το πρόγραμμα χρειάζεται ιδίως να αντιμετωπίσει τις ριζικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς από τον συνεχή μετασχηματισμό της οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα μέσω της γεωμετρικής αύξησης και χρήσης δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη προσφυγή στην τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα και τους αλγορίθμους και σε άλλα εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη ΤΠΕ από τις εταιρείες και τους συμβούλους τους. Έχει επίσης ζωτική σημασία το πρόγραμμα να στηρίξει τα δίκτυα και μια ευρύτερη και βαθύτερη δέσμευση με τις αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς συνδέονται άρρηκτα με τη δράση των οργάνων αυτών. Υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου ρόλου της πολιτικής ανταγωνισμού στην πρόληψη δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς από συμπεριφορές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό πέρα από τα σύνορα της Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο. Τέλος, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, έτσι ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του υγιούς ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καταδειχθούν τα απτά οφέλη της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης για τους ευρωπαίους πολίτες μέσω της συνεργασίας με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τους σχετικούς άμεσα επηρεαζόμενους συμφεροντούχους. Καθώς μια σειρά από πρωτοβουλίες στο πρόγραμμα είναι νέες και το σκέλος του προγράμματος σχετικά με τον ανταγωνισμό επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις δυναμικές και ταχείες εξελίξεις στους όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, ιδίως όσον αφορά τις εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο, την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγορίθμους, τα μαζικά δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια και την εγκληματολογική τεχνολογία, τον ρυθμό και το μέγεθος των οποίων είναι δύσκολο να υπολογιστούν, προβλέπεται ότι θα χρειαστεί ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες ανάγκες στο εν λόγω σκέλος του προγράμματος.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και, συγχρόνως, η αποτελεσματική εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς έχουν κομβική σημασία. Οι ΜΜΕ αποτελούν τον κινητήρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσπορίζουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας και συμβάλλουν καίρια στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τοπική και περιφερειακή διάσταση.

(22)  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και, συγχρόνως, η αποτελεσματική εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς έχουν κομβική σημασία. Οι ΜΜΕ αποτελούν τον κινητήρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσπορίζουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας και συμβάλλουν καίρια στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς με τοπική και περιφερειακή διάσταση και, συνεπώς, συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιδίωξη της ενεργειακής μετάβασης και συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά τους να αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να στηρίξει τις προσπάθειές τους να αυξήσουν την αποδοτικότητα των πόρων σύμφωνα με την αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση». Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της Ένωσης στην παγκόσμια αγορά.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, οι οποίες δεν δυσχεραίνουν στον ίδιο βαθμό τη λειτουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όταν αναζητούν χρηματοδότηση και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, όταν επιδιώκουν την ελάφρυνση του διοικητικού τους φόρτου, όταν απορροφούν δημιουργικότητα και καινοτομία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους στις αγορές και να ενισχύσουν τις διεθνείς δραστηριότητές τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει παρόμοιες ανεπάρκειες της αγοράς με τρόπο αναλογικό, χωρίς όμως να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(23)  Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, οι οποίες δεν δυσχεραίνουν στον ίδιο βαθμό τη λειτουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όταν αναζητούν χρηματοδότηση και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, όταν επιδιώκουν την ελάφρυνση του διοικητικού τους φόρτου, όταν απορροφούν δημιουργικότητα και καινοτομία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους στις αγορές και να ενισχύσουν τις διεθνείς δραστηριότητές τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει παρόμοιες ανεπάρκειες της αγοράς με τρόπο αναλογικό, χωρίς όμως να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Το πρόγραμμα θα πρέπει συγκεκριμένα να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την εισαγωγή τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας στις παραγωγικές διαδικασίες, δίνοντας προσοχή σε συγκεκριμένες μορφές ΜΜΕ, όπως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, τα ελεύθερα επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στους δυνητικούς, τους νεοεμφανιζόμενους, τους νέους επιχειρηματίες και στις γυναίκες επιχειρηματίες καθώς και σε άλλες ειδικές ομάδες-στόχους, όπως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι μετανάστες και οι επιχειρηματίες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει και να προωθεί μια νοοτροπία καινοτομίας, με την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ικανού να ευνοήσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, με εστίαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις καινοτόμες ΜΜΕ που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός όλο και πιο ανταγωνιστικού και επιταχυνόμενου περιβάλλοντος. Οι ριζικά νέες διαδικασίες καινοτομίας απαιτούν την ανάπτυξη ενός μοντέλου ανοικτής καινοτομίας με αύξηση της συνεργατικής έρευνας και της ανταλλαγής γνώσεων και διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη της διαδικασίας καινοτομίας με την ενσωμάτωση νέων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων, την εστίαση στην ανάπτυξη δικτύων και την ανταλλαγή γνώσεων και πόρων στο πλαίσιο κοινοτήτων αποτελούμενων από διάφορους οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα καινοτομίας που θα μπορούσε να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για την οικονομία.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις εν λόγω αποτυχίες της αγοράς με αναλογικό τρόπο, με ιδιαίτερη προσοχή σε μέτρα που ωφελούν απευθείας τις ΜΜΕ και τα δίκτυα επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ΜΜΕ και τα δίκτυα επιχειρήσεων σε όλες τις δραστηριότητές του.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχουν να κάνουν με τις δυσχέρειες πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης οι ΜΜΕ, καθώς δυσκολεύονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και διαθέτουν ανεπαρκείς εγγυήσεις. Οι πρόσθετες προκλήσεις χρηματοδότησης οφείλονται στην ανάγκη των ΜΜΕ να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, διεθνοποίησης και καινοτομίας, καθώς και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού τους. Η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση επηρεάζει αρνητικά τη σύσταση επιχειρήσεων, τα ποσοστά ανάπτυξης και επιβίωσής τους, καθώς και την ετοιμότητα των νέων επιχειρηματιών να εξαγοράζουν βιώσιμες εταιρείες στο πλαίσιο της επιχειρηματικής διαδοχής.

(24)  Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχουν να κάνουν με τις δυσχέρειες πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ, δεδομένου ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν ανεπαρκή ενημέρωση, δυσκολεύονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και διαθέτουν ανεπαρκείς εγγυήσεις ή απλώς λόγω της ανεπάρκειας ενημέρωσης σχετικά με τους υφιστάμενους μηχανισμούς για τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους σε ενωσιακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Οι πρόσθετες προκλήσεις χρηματοδότησης οφείλονται στο μικρότερο μέγεθος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και στην ανάγκη των ΜΜΕ να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, διεθνοποίησης και καινοτομίας, καθώς και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού τους. Η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση επηρεάζει αρνητικά τη σύσταση επιχειρήσεων, τα ποσοστά ανάπτυξης και επιβίωσής τους, καθώς και την ετοιμότητα των νέων επιχειρηματιών να εξαγοράζουν βιώσιμες εταιρείες στο πλαίσιο της επιχειρηματικής διαδοχής.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανεπάρκειες της αγοράς και να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα συνεχίσουν να παίζουν τον θεμελιώδη ρόλο τους για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσθετη στήριξη μέσω μηχανισμών δανειοδότησης και χρηματοδότησης που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο του σκέλους του Ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53 διαθέτει αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία και αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά σε τουλάχιστον 500 000 ΜΜΕ· ένας διάδοχος μηχανισμός θα θεσπιστεί υπό το σκέλος ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU.

(25)  Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανεπάρκειες της αγοράς και να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα συνεχίσουν να παίζουν τον θεμελιώδη ρόλο τους για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, καθώς και να αποτελούν κινητήρια δύναμη για μια βιώσιμη οικονομία, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσθετη στήριξη μέσω μηχανισμών δανειοδότησης και χρηματοδότησης που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο του σκέλους του Ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του πρώην προγράμματος COSME με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53 διαθέτει αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία και αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά σε τουλάχιστον 500 000 ΜΜΕ· ένας διάδοχος μηχανισμός θα θεσπιστεί υπό το σκέλος ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU. Θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στην καλύτερη επικοινωνία και στις δημόσιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προγράμματος για τις ΜΜΕ. Προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση για δράσεις της Ένωσης που στηρίζουν τις ΜΜΕ, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται πλήρως ή εν μέρει από το παρόν πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών, θα πρέπει να περιλαμβάνουν το ευρωπαϊκό έμβλημα (σημαία) σε συνδυασμό με μια πρόταση που αναγνωρίζει τη στήριξη που λαμβάνουν από το εν λόγω πρόγραμμα.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

53 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος προγράμματος θα υλοποιηθούν επίσης με τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων του προϋπολογισμού υπό το σκέλος του ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν ανεπάρκειες της αγοράς ή οι καταστάσεις υποαξιοποίησης των επενδύσεων, με αναλογικό τρόπο, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν ή να παρεμποδίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Οι δράσεις θα πρέπει να διαθέτουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(26)  Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος προγράμματος θα υλοποιηθούν επίσης με τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων του προϋπολογισμού υπό το σκέλος του ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ. Το σκέλος του ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ θα πρέπει να έχει ένα κεντρικό σημείο εκκίνησης που θα παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στα κονδύλια και η ενημέρωσή τους σχετικά με αυτά. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν ανεπάρκειες της αγοράς ή οι καταστάσεις υποαξιοποίησης των επενδύσεων, με αναλογικό τρόπο, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν ή να παρεμποδίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, και θα πρέπει να προσφέρουν σαφώς προσθετικότητα και να ενισχύουν τις συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι δράσεις θα πρέπει να διαθέτουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο InvestEU είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ είτε μέσω της συνιστώσας των κρατών μελών δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να αντικαθιστούν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά αλλά, όσον αφορά τα υφιστάμενα δημόσια και ιδιωτικά τοπικά συστήματα εγγύησης, να διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους στα εν λόγω συστήματα, με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση και την παροχή των πραγματικών οφελών στους τελικούς δικαιούχους, οι οποίοι είναι οι τις ΜΜΕ κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΕ, με στόχο την επίτευξη πραγματικής προσθετικότητας των παρεμβάσεων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β)  Εκτός από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είναι καίριας σημασίας να υπάρχει πρόσβαση σε δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων διαχείρισης και γνώσεων, οι οποίες είναι κρίσιμοι παράγοντες για την πρόσβαση των ΜΜΕ στα υφιστάμενα κονδύλια, την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή χρηματοπιστωτικών μέσων όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του ταμείου EUInvest θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανάπτυξη της κατάλληλης καθοδήγησης, προγράμματα πλαισίωσης και παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών με βάση τη γνώση.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσπορίζει αποτελεσματική στήριξη για τις ΜΜΕ κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Θα πρέπει να βασίζονται στον μοναδικό πλούτο γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που έχει αναπτυχθεί όσον αφορά τον τομέα των ΜΜΕ και τον βιομηχανικό τομέα, καθώς και στη μακρά εμπειρία συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην επιτυχή εμπειρία του δικτύου «Enterprise Europe Network» ως σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης που έχει την αποστολή να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να συμβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στην ενιαία αγορά και εκτός αυτής. Το δίκτυο σχεδιάζει να συνεχίσει τις υπηρεσίες του εξ ονόματος άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως το πρόγραμμα Ορίζων 2020, χρησιμοποιώντας τους χρηματοδοτικούς πόρους των προγραμμάτων αυτών. Επίσης, το πρόγραμμα πλαισίωσης νέων επιχειρηματιών θα πρέπει να παραμείνει το εργαλείο που επιτρέπει σε νέους ή δυνητικούς επιχειρηματίες να αποκτούν επιχειρηματική εμπειρία φέρνοντάς τους σε επαφή με έμπειρους επιχειρηματίες από άλλες χώρες, επιτρέποντας τους έτσι να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να αναπτυχθεί και να διευρύνει τη γεωγραφική του κάλυψη, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια σύζευξης επιχειρηματιών και λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

(27)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσπορίζει αποτελεσματική στήριξη για τις ΜΜΕ κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με την παροχή βοήθειας που κυμαίνεται από την προετοιμασία των έργων έως την εμπορική αξιοποίηση και την πρόσβαση στην αγορά, και την ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να βασίζονται στον μοναδικό πλούτο γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που έχει αναπτυχθεί όσον αφορά τον τομέα των ΜΜΕ και τον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, καθώς και στη μακρά εμπειρία συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία του δικτύου «Enterprise Europe Network» ως σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης που έχει την αποστολή να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να συμβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στην ενιαία αγορά και εκτός αυτής. Το δίκτυο σχεδιάζει να συνεχίσει τις υπηρεσίες του εξ ονόματος άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως το πρόγραμμα Ορίζων 2020, χρησιμοποιώντας τους χρηματοδοτικούς πόρους των προγραμμάτων αυτών. Θα πρέπει επίσης να στηρίζει την ενισχυμένη συμμετοχή οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε τομείς της πολιτικής της ενιαίας αγοράς,όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι διαδικασίες τυποποίησης και τα καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας. Το δίκτυο θα πρέπει επίσης να αυξήσει τον αριθμό των δράσεων, παρέχοντας πιο στοχευμένες συμβουλές στις ΜΜΕ για την κατάρτιση σχεδίων και υποστηρίζοντας τη δημιουργία δικτύων και την τεχνολογική και οργανωτική μετάβαση. Το δίκτυο θα πρέπει επίσης να βελτιώσει τη συνεργασία και τη διασύνδεση με άλλους συμβουλευτικούς κόμβους που δημιουργούνται στο πλαίσιο του ψηφιακού προγράμματος και του ταμείου InvestEU όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι δράσεις για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του δικτύου θα πρέπει επίσης να αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς δραστηριοτήτων και σε γεωγραφικά τμήματα της Ένωσης όπου τα δίκτυα και τα ενδιάμεσα ενδιαφερόμενα μέρη δεν επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίσης, το επιτυχημένο πρόγραμμα πλαισίωσης νέων επιχειρηματιών - Erasmus για νεαρούς επιχειρηματίες -θα πρέπει να παραμείνει το εργαλείο που επιτρέπει σε νέους ή δυνητικούς επιχειρηματίες να αποκτούν επιχειρηματική και διευθυντική πείρα φέρνοντάς τους σε επαφή με έμπειρους επιχειρηματίες από άλλες χώρες, επιτρέποντας τους έτσι να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναπτυχθεί και να διευρύνει τη γεωγραφική του κάλυψη, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια σύζευξης επιχειρηματιών και λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία από την προώθηση πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε εκείνες που αποκόμισαν το μικρότερο όφελος από το υφιστάμενο πρόγραμμα, και στις περιοχές όπου η νοοτροπία επιχειρηματικότητας παραμένει σε στοιχειώδες επίπεδο, και αντιμετωπίζει περισσότερα εμπόδια. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη λογικά ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής των κονδυλίων.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και για την αύξηση της προσβασιμότητας των προγραμμάτων, ώστε να μειωθεί το κόστος που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις λόγω της περίπλοκης διαδικασίας εφαρμογής και των απαιτήσεων συμμετοχής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τη δημιουργία ενιαίου σημείου πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια της Ένωσης, το οποίο θα λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και ταχύτερη, ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη αξιοποίηση των οφελών που προσφέρει το πρόγραμμα.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Τα συμπλέγματα φορέων αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση των ΜΜΕ, καθώς εξασφαλίζουν ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι κοινές πρωτοβουλίες συμπλεγμάτων φορέων θα πρέπει να συγκεντρώνουν μια κρίσιμη μάζα για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Χάρη στη σύνδεση ειδικευμένων οικοσυστημάτων, τα συμπλέγματα φορέων δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και τις εντάσσουν καλύτερα στις στρατηγικές αξιακές αλυσίδες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται για την ανάπτυξη στρατηγικών διεθνικών συμπράξεων και την εφαρμογή κοινών δραστηριοτήτων, με τη στήριξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη συνεργασία συμπλεγμάτων φορέων. Οι βιώσιμες συμπράξεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται με τη συνέχιση της χρηματοδότησης, εάν εκπληρώνονται ορισμένοι στόχοι επιδόσεων και συμμετοχής. Η άμεση στήριξη προς τις ΜΜΕ θα πρέπει να χορηγείται μέσω οργανώσεων για συμπλέγματα φορέων όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: απορρόφηση προχωρημένων τεχνολογιών, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων, δημιουργικότητα και σχεδιασμός, αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας και διεθνοποίηση. Άλλοι παράγοντες ειδικευμένης στήριξης ΜΜΕ θα πρέπει να συμμετάσχουν, προκειμένου να διευκολυνθεί ο βιομηχανικός μετασχηματισμός και να εφαρμοστούν έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία δεσμών με τα ενωσιακά (ψηφιακά) κέντρα καινοτομίας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Συνέργειες με το πρόγραμμα Erasmus μπορούν επίσης να διερευνηθούν.

(28)  Τα συμπλέγματα φορέων αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση των ΜΜΕ, καθώς εξασφαλίζουν ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, αυξάνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών μέσω της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οι κοινές πρωτοβουλίες συμπλεγμάτων φορέων θα πρέπει να συγκεντρώνουν μια κρίσιμη μάζα για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Χάρη στη σύνδεση ειδικευμένων οικοσυστημάτων, τα συμπλέγματα φορέων δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και τις εντάσσουν καλύτερα στις στρατηγικές αξιακές αλυσίδες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται για την ανάπτυξη στρατηγικών διεθνικών συμπράξεων και την εφαρμογή κοινών δραστηριοτήτων, με τη στήριξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη συνεργασία συμπλεγμάτων φορέων. Οι βιώσιμες συμπράξεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται με τη συνέχιση της χρηματοδότησης, εάν εκπληρώνονται ορισμένοι στόχοι επιδόσεων και συμμετοχής. Η άμεση στήριξη προς τις ΜΜΕ θα πρέπει να χορηγείται μέσω οργανώσεων για συμπλέγματα φορέων όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: απορρόφηση προχωρημένων τεχνολογιών, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, λύσεις, δημιουργικότητα και σχεδιασμός, αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας και διεθνοποίηση. Άλλοι παράγοντες ειδικευμένης στήριξης ΜΜΕ θα πρέπει να συμμετάσχουν, προκειμένου να διευκολυνθεί ο βιομηχανικός μετασχηματισμός και να εφαρμοστούν έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία δεσμών με τα ενωσιακά (ψηφιακά) κέντρα καινοτομίας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Συνέργειες με το πρόγραμμα Erasmus μπορούν επίσης να διερευνηθούν.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Το πρόγραμμα θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση και βελτίωση της σχέσης που διατηρούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και με άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη διάδοση της γνώσης. Αυτή η σχέση θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις στρατηγικές προκλήσεις που θέτει το νέο διεθνές περιβάλλον.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28β)  Οι ΜΜΕ, λόγω του μικρότερου μεγέθους τους, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια στην ανάπτυξή τους, και έχουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη και την κλιμάκωση ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Η Ένωση παρέχει στήριξη για την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην καινοτομία στον τομέα της έρευνας κυρίως μέσω του μέσου για τις ΜΜΕ και της πρόσφατης δοκιμαστικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Βάσει των μεθόδων εργασίας και των εμπειριών του μέσου για τις ΜΜΕ, το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη σε δραστηριότητες κλιμάκωσης από ΜΜΕ, συμπληρωματικά προς το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοποριακή καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι δραστηριότητες κλιμάκωσης για ΜΜΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται, για παράδειγμα, στην παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ ώστε να αυξήσουν το μέγεθός τους μέσω της εμπορικής αξιοποίησης, της διεθνοποίησης και ευκαιριών προσανατολισμένων στην αγορά.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Η δημιουργικότητα και η καινοτομία έχουν κομβική σημασία για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών αξιακών αλυσίδων της Ένωσης. Λειτουργούν ως καταλύτες για τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό και συμβάλλουν στην έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, η απορρόφηση από τις ΜΜΕ παρουσιάζει καθυστέρηση. Το πρόγραμμα θα πρέπει, κατά συνέπεια, να στηρίξει τις στοχευμένες δράσεις, τα δίκτυα και τις συμπράξεις για την οδηγούμενη από τη δημιουργικότητα καινοτομία μέσω της βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας.

(29)  Η δημιουργικότητα και η καινοτομία, ο τεχνολογικός και οργανωτικός μετασχηματισμός, η ενισχυμένη βιωσιμότητα όσον αφορά τις παραγωγικές διαδικασίες, ιδίως η αποδοτικότητα των πόρων και της ενέργειας, έχουν κομβική σημασία για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών αξιακών αλυσίδων της Ένωσης. Λειτουργούν ως καταλύτες για τον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού και του βιομηχανικού τομέα και συμβάλλουν στην έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, η απορρόφηση από τις ΜΜΕ παρουσιάζει καθυστέρηση. Το πρόγραμμα θα πρέπει, κατά συνέπεια, να στηρίξει τις στοχευμένες δράσεις, τα δίκτυα και τις συμπράξεις για την οδηγούμενη από τη δημιουργικότητα καινοτομία μέσω της βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Αναγνωρίζεται ότι το μέσο για τις ΜΜΕ βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο για τους επιχειρηματίες μέσω των επιχορηγήσεων τόσο της φάσης 1 όσο και της φάσης 2 στην προώθηση της νέας επιχειρηματικής τους ιδέας και στη δοκιμή και ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου. Ενώ η διαδικασία επιλογής είναι ήδη πολύ αυστηρή, υπάρχει μεγάλος αριθμός πολύ καλών έργων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων. Η υλοποίηση στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Παρόλο που το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε έργα υψηλής τεχνολογίας, το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να επεκτείνει τη μεθοδολογία σε κάθε τύπο επεκτεινόμενων ΜΜΕ.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29β)  Οι δράσεις για τις ΜΜΕ πρέπει επίσης να επικεντρώνονται σε τομείς που χαρακτηρίζονται από σημαντικό δυναμικό μεγέθυνσης και κοινωνικό δυναμικό και με υψηλό ποσοστό ΜΜΕ. Ο τουρισμός αποτελεί ιδιαίτερο τομέα της οικονομίας της Ένωσης που συμβάλλει ουσιαστικά στο ΑΕΠ της και ασκείται κυρίως από ΜΜΕ. Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει και να αυξήσει τις δράσεις που στηρίζουν τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στον τομέα του τουρισμού, δεδομένης της σημασίας του στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα παίζουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά. Έχουν ουσιαστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. Αποτελούν επίσης ένα ζωτικό εργαλείο για τη στήριξη της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικών σε πληθώρα βασικών τομέων, όπως είναι η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, η βιώσιμη χρήση των πόρων, η καινοτομία, η ασφάλεια των προϊόντων, η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια των εργαζομένων και οι εργασιακές συνθήκες και η γήρανση του πληθυσμού, συμβάλλοντας έτσι θετικά στο σύνολο της κοινωνίας.

(30)  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα παίζουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά. Έχουν ουσιαστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. Αποτελούν επίσης ένα ζωτικό εργαλείο για τη στήριξη της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικών σε πληθώρα βασικών τομέων, όπως είναι η ενεργειακή μετάβαση, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, η βιώσιμη χρήση και η ανακύκλωση των πόρων, η καινοτομία, η ασφάλεια των προϊόντων, η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια των εργαζομένων και οι εργασιακές συνθήκες και η γήρανση του πληθυσμού, συμβάλλοντας έτσι θετικά στο σύνολο της κοινωνίας. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ταχύτητα και η επικαιρότητα της επεξεργασίας προτύπων και πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την καλύτερη συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Ένα εύρυθμο κοινό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει κομβική σημασία για την εσωτερική αγορά, για την αποτελεσματική λειτουργία των κεφαλαιαγορών και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης αγοράς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

(32)  Ένα εύρυθμο κοινό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει κομβική σημασία για την εσωτερική αγορά, για την αποτελεσματική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης αγοράς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η Ένωση συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην ενδυνάμωση των καταναλωτών και στην τοποθέτηση των καταναλωτών στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις πολιτικές των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίζει, αφενός, ότι οι πολίτες αποκομίζουν όλα τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και, αφετέρου, ότι, όταν ενεργούν ως καταναλωτές, η ασφάλεια και τα νομικά και τα οικονομικά συμφέροντά τους προστατεύονται κατάλληλα μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Η Ένωση πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων και των καταναλωτών εφαρμόζεται ορθά και ομοιόμορφα στην πράξη και ότι οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού με θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ενδυναμωθούν, να ενθαρρυνθούν και να υποβοηθηθούν οι καταναλωτές ώστε να προβαίνουν σε βιώσιμες επιλογές, συμβάλλοντας έτσι σε μια βιώσιμη και αποδοτική, ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων, κυκλική οικονομία.

(36)  Η Ένωση συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην ενδυνάμωση των καταναλωτών και στην τοποθέτηση των καταναλωτών στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις πολιτικές των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίζει, αφενός, ότι οι πολίτες αποκομίζουν όλα τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και, αφετέρου, ότι, όταν ενεργούν ως καταναλωτές, η ασφάλεια και τα νομικά και τα οικονομικά συμφέροντά τους προστατεύονται κατάλληλα μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Η Ένωση πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων και των καταναλωτών εφαρμόζεται ορθά και ομοιόμορφα στην πράξη και ότι οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού με θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ενδυναμωθούν, να ενθαρρυνθούν και να υποβοηθηθούν οι καταναλωτές ώστε να προβαίνουν σε βιώσιμες και εμπεριστατωμένες επιλογές, συμβάλλοντας έτσι σε μια βιώσιμη και αποδοτική, ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων, κυκλική οικονομία.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια και τους καταναλωτές, καθώς και την ενδυνάμωση των καταναλωτών και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους σε εθνικό επίπεδο και σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως με τη στήριξη του Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) - ο από μακρού εδραιωμένος και αναγνωρισμένος ΜΚΟ που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με όλες τις συναφείς ενωσιακές πολιτικές - και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Τυποποίηση (ANEC), η οποία εκπροσωπεί το συμφέρον των καταναλωτών για θέματα τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε νέες ανάγκες της αγοράς όσον αφορά την προαγωγή της αειφόρου κατανάλωσης και της πρόληψης των τρωτών σημείων, καθώς και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της οικονομίας ή η ανάπτυξη νέων τρόπων κατανάλωσης και επιχειρηματικών μοντέλων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη των σχετικών πληροφοριών για τις αγορές, τις προκλήσεις πολιτικής, τα αναδυόμενα θέματα και συμπεριφορές, καθώς και τη δημοσίευση των πινάκων αποτελεσμάτων της Ένωσης.

(37)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια και τους καταναλωτές, καθώς και την ενδυνάμωση των καταναλωτών και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους σε εθνικό επίπεδο και σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως με τη στήριξη του Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) - ο από μακρού εδραιωμένος και αναγνωρισμένος ΜΚΟ που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με όλες τις συναφείς ενωσιακές πολιτικές - και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Τυποποίηση (ANEC), η οποία εκπροσωπεί το συμφέρον των καταναλωτών για θέματα τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε νέες ανάγκες της αγοράς όσον αφορά την προαγωγή της αειφόρου κατανάλωσης και ιδίως σε δράσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος της προγραμματισμένης αχρήστευσης προϊόντων και για την πρόληψη των τρωτών σημείων, καθώς και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της οικονομίας, τα συνδεδεμένα προϊόντα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση αλγορίθμων ή η ανάπτυξη νέων τρόπων κατανάλωσης και επιχειρηματικών μοντέλων, όπως η συνεργατική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη των σχετικών πληροφοριών για τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, τα πρότυπα ποιότητας σε ολόκληρη την Ένωση και την αντιμετώπιση του ζητήματος της διπλής ποιότητας προϊόντων, τις προκλήσεις πολιτικής, τα αναδυόμενα θέματα και συμπεριφορές, καθώς και τη δημοσίευση των πινάκων αποτελεσμάτων της Ένωσης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τις εθνικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων, που συνεργάζονται ιδίως μέσω του ενωσιακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων, και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών σε τρίτες χώρες και στην Ένωση. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της πρόσβασης για όλους τους καταναλωτές και τους εμπόρους σε ποιοτική εξωδικαστική επίλυση διαφορών και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, καθώς και σε πληροφορίες για τις δυνατότητες προσφυγής.

(38)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τις εθνικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων, που συνεργάζονται ιδίως μέσω του ενωσιακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων, και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών σε τρίτες χώρες και στην Ένωση. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της πρόσβασης για όλους τους καταναλωτές και τους εμπόρους σε ποιοτική εξωδικαστική επίλυση διαφορών και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, καθώς και σε πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής σε προσφυγές, με το χαμηλότερο κόστος.

__________________

__________________

58 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).

58 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών βοηθά τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους στην Ένωση, όταν αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες διασυνοριακά στην εσωτερική αγορά και στον ΕΟΧ, είτε διαδικτυακά είτε όταν ταξιδεύουν. Το δίκτυο δύναμης 30 κέντρων, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινού από ενωσιακά προγράμματα καταναλωτών εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια, απέδειξε την προστιθέμενη αξία του στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των εμπόρων στην εσωτερική αγορά. Ασχολείται με περισσότερα από 100 000 αιτήματα καταναλωτών ετησίως και φτάνει σε εκατομμύρια πολίτες μέσω του Τύπου και διαδικτυακών ενημερωτικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύτιμα δίκτυα παροχής βοήθειας στους πολίτες της Ένωσης και τα περισσότερα κέντρα υποδοχής της φιλοξενούν σημεία επαφής για τη νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, όπως η οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου59, και η αξιολόγησή του υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της λειτουργίας του. Το δίκτυο σκοπεύει επίσης να αναπτύξει ρυθμίσεις αμοιβαιότητας με παρόμοιους οργανισμούς σε τρίτες χώρες.

(39)  Το Πρόγραμμα πρέπει επίσης να στηρίζει ένα δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών, το οποίο βοηθά τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους στην Ένωση, όταν αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες διασυνοριακά στην εσωτερική αγορά και στον ΕΟΧ, είτε διαδικτυακά είτε όταν ταξιδεύουν. Το δίκτυο δύναμης 30 κέντρων, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινού από ενωσιακά προγράμματα καταναλωτών εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια, απέδειξε την προστιθέμενη αξία του στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των εμπόρων στην εσωτερική αγορά. Ασχολείται με περισσότερα από 100 000 αιτήματα καταναλωτών ετησίως και φτάνει σε εκατομμύρια πολίτες μέσω του Τύπου και διαδικτυακών ενημερωτικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύτιμα δίκτυα παροχής βοήθειας στους πολίτες της Ένωσης και τα περισσότερα κέντρα υποδοχής της φιλοξενούν σημεία επαφής για τη νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, όπως η οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου59, και η αξιολόγησή του υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της λειτουργίας του. Το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές σε τοπικό επίπεδο, κάτι που έχει σημασία για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης και για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία και την ενίσχυση συνεργειών μεταξύ της εκπροσώπησης των καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο και σε ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση της υπεράσπισης των καταναλωτών. Το δίκτυο σκοπεύει επίσης να αναπτύξει ρυθμίσεις αμοιβαιότητας με παρόμοιους οργανισμούς σε τρίτες χώρες.

__________________

__________________

59 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).

59 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Ο έλεγχος καταλληλότητας της ενωσιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές και την εμπορία που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2017 αποκάλυψε την ανάγκη αποτελεσματικότερης επιβολής κανόνων και διευκόλυνσης της έννομης προστασίας όταν καταναλωτές έχουν υποστεί ζημία από παραβάσεις της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε μια «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές» τον Απρίλιο του 2018 για να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η ίση μεταχείριση των καταναλωτών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε σχέση με τα διττά ποιοτικά πρότυπα, η αυστηρότερη ικανότητα επιβολής των κρατών μελών, η ενισχυμένη ασφάλεια των προϊόντων, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και οι νέες δυνατότητες έννομης προστασίας, ιδίως μέσω αντιπροσωπευτικών ενεργειών από ειδικευμένους φορείς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως στόχο να υποστηρίξει αυτή την πολιτική καταναλωτών με την ευαισθητοποίηση, την οικοδόμηση γνώσης, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των οργανώσεων καταναλωτών και των αρχών προστασίας του καταναλωτή, τη δικτύωση και την ανάπτυξη της γνώσης της αγοράς, την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων.

(40)  Ο έλεγχος καταλληλότητας της ενωσιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές και την εμπορία που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2017 αποκάλυψε την ανάγκη αποτελεσματικότερης επιβολής κανόνων και διευκόλυνσης της έννομης προστασίας όταν καταναλωτές έχουν υποστεί ζημία από παραβάσεις της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε μια «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές» τον Απρίλιο του 2018 για να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η ίση μεταχείριση των καταναλωτών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε σχέση με διασυνοριακές υποθέσεις, όπως η πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων, τα διττά ποιοτικά πρότυπα προϊόντων ή τα προβλήματα των επιβατών που καθηλώνονται σε αεροδρόμια εξαιτίας της ακύρωσης μεγάλου αριθμού πτήσεων, η αυστηρότερη ικανότητα επιβολής των κρατών μελών, η ενισχυμένη ασφάλεια των προϊόντων, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και οι νέες δυνατότητες έννομης προστασίας, ιδίως μέσω αντιπροσωπευτικών ενεργειών από ειδικευμένους φορείς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως στόχο να υποστηρίξει αυτή την πολιτική καταναλωτών με την ευαισθητοποίηση, την οικοδόμηση γνώσης, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των οργανώσεων καταναλωτών και των αρχών προστασίας του καταναλωτή, τη δικτύωση και την ανάπτυξη της γνώσης της αγοράς, την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Οι πολίτες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη λειτουργία των αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα ανωτέρω αποτελούν βασική συνιστώσα της εσωτερικής αγοράς και απαιτούν ένα άρτιο πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας, το οποίο όχι μόνο εξασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διατηρήσιμη οικονομία, αλλά και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών, των αποταμιευτών, των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των μελών και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών ταμείων, των ιδιωτών μετόχων, των δανειοληπτών και των ΜΜΕ. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

(41)  Οι πολίτες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και, για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να ενημερώνονται περαιτέρω για τα συναφή δικαιώματα, οφέλη και τους συναφείς κινδύνους. Τα ανωτέρω αποτελούν βασική συνιστώσα της εσωτερικής αγοράς και απαιτούν ένα άρτιο πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας, το οποίο όχι μόνο εξασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διατηρήσιμη οικονομία, αλλά και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών, των αποταμιευτών, των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των μελών και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών ταμείων, των ιδιωτών μετόχων, των δανειοληπτών και των ΜΜΕ. Το Πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, επίσης μέσω της παραγωγής και διάδοσης σαφών, πλήρων και φιλικών προς τον χρήστη πληροφοριών για προϊόντα που διατίθενται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το «Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων» της περιόδου 2017-2020 με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60, που συνέχισε το πιλοτικό πρόγραμμα και την προπαρασκευαστική δράση της περιόδου 2012-2017. Αυτό είναι αναγκαίο για να γνωρίζουν οι φορείς χάραξης πολιτικής τις απόψεις άλλων ενδιαφερομένων, πέραν των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα και θα υπάρξει καλύτερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αναμένεται δε να οδηγήσει σε καλύτερες πολιτικές για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κυρίως χάρη στην καλύτερη κατανόηση του κοινού σχετικά με τα ζητήματα που διακυβεύονται κατά τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων.

(42)  Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το «Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων» της περιόδου 2017-2020 με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60, που συνέχισε το πιλοτικό πρόγραμμα και την προπαρασκευαστική δράση της περιόδου 2012-2017. Αυτό είναι αναγκαίο για να γνωρίζουν οι φορείς χάραξης πολιτικής τις απόψεις άλλων ενδιαφερομένων, πέραν των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα και θα υπάρξει καλύτερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναπτύσσει συνεχώς τη μεθοδολογία του και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο αύξησης της συμμετοχής των καταναλωτών και των τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης και να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αναμένεται δε να βελτιώσει τις πολιτικές για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κυρίως χάρη στην καλύτερη κατανόηση του κοινού σχετικά με τα ζητήματα που διακυβεύονται κατά τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων. Οι δημόσιοι πόροι του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται σε όσα είναι ουσιώδη για τους τελικούς χρήστες και να αποφεύγουν κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης χρηματοδοτικής στήριξης σε εμπορικές δραστηριότητες που προτείνονται από ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς·

__________________

__________________

60 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017- -2020 (ΕΕ L 129 της 19.5.2017, σ. 17).

60 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017- -2020 (ΕΕ L 129 της 19.5.2017, σ. 17).

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου, μεταξύ 2012 και 2013, και μιας προπαρασκευαστικής δράσης, μεταξύ 2014 και 2016, η Επιτροπή ενέκρινε επιχορηγήσεις σε δύο οργανώσεις, μετά την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι δύο οργανώσεις είναι η Finance Watch, που συστάθηκε με επιχορηγήσεις της Ένωσης το 2011 ως διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση βελγικού δικαίου, και η Better Finance, η οποία αποτελεί προϊόν διαδοχικών αναδιοργανώσεων και μετονομασιών ήδη υφιστάμενων ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και μετόχων από το 2009. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/826, προσδιορίζει τις δύο αυτές οργανώσεις ως μοναδικούς δικαιούχους. Συνεπώς, είναι αναγκαία η συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Ωστόσο, η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε αναθεώρηση.

(43)  Στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου, μεταξύ 2012 και 2013, και μιας προπαρασκευαστικής δράσης, μεταξύ 2014 και 2016, η Επιτροπή ενέκρινε επιχορηγήσεις σε δύο οργανώσεις, μετά την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι δύο οργανώσεις είναι η Finance Watch, που συστάθηκε με επιχορηγήσεις της Ένωσης το 2011 ως διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση βελγικού δικαίου, και η Better Finance, η οποία αποτελεί προϊόν διαδοχικών αναδιοργανώσεων και μετονομασιών ήδη υφιστάμενων ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και μετόχων από το 2009. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/826, προσδιορίζει τις δύο αυτές οργανώσεις ως μοναδικούς δικαιούχους. Συνεπώς, είναι αναγκαία η συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Ωστόσο, η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε αναθεώρηση. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, σε περίπτωση που το πρόγραμμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η αντίστοιχη χρηματοδότηση επεκταθούν πέραν του 2020 και αναδειχτούν και άλλοι δυνητικοί δικαιούχοι, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε κάθε άλλη οργάνωση που πληροί τα κριτήρια και συμβάλλει στους στόχους του προγράμματος, τούτο δε σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/826.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Είναι αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων είναι αναγκαίο, προκειμένου να είναι σε θέση η εσωτερική αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η ασφαλής και διατηρήσιμη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί προαπαιτούμενο για την κοινωνία και για την εσωτερική αγορά. Διασυνοριακές κρίσεις στον τομέα της υγείας και επισιτιστικές απειλές διαταράσσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, περιορίζοντας τις μετακινήσεις προσώπων και εμπορευμάτων και αποδιοργανώνοντας την παραγωγή.

(44)  Ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών είναι αναγκαίο για την προστασία των καταναλωτών, αλλά και προκειμένου να είναι σε θέση η εσωτερική αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η ασφαλής και διατηρήσιμη γεωργική αλυσίδα και αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί προαπαιτούμενο για την κοινωνία και για την εσωτερική αγορά. Όπως αποδείχθηκε από πρόσφατα περιστατικά, όπως η μόλυνση των αβγών με φιπρονίλη το 2017 και το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου το 2013, διασυνοριακές κρίσεις στον τομέα της υγείας, όπως η γρίπη των πτηνών ή η αφρικανική πανώλη των χοίρων, και επισιτιστικές απειλές διαταράσσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, περιορίζοντας τις μετακινήσεις προσώπων και εμπορευμάτων και αποδιοργανώνοντας την παραγωγή. Η πρόληψη διασυνοριακών κρίσεων και επισιτιστικών απειλών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει συγκεκριμένες δράσεις, όπως θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση καταστάσεων κρίσης και απρόβλεπτων γεγονότων που επηρεάζουν την υγεία των ζώων και των φυτών, δημιουργώντας έναν μηχανισμό άμεσης πρόσβασης στο αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα οι έκτακτες αυτές καταστάσεις.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Ο γενικός στόχος του δικαίου της Ένωσης στην τροφική αλυσίδα είναι να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, να υποστηρίξει τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων, να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και να συνεισφέρει πληροφορίες για τους καταναλωτές και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, με ταυτόχρονη βελτίωση της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών τροφίμων και ζωοτροφών, με την αύξηση των προτύπων ποιότητας σε ολόκληρη την Ένωση, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης και την ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

(45)  Ο γενικός στόχος του δικαίου της Ένωσης στην τροφική αλυσίδα είναι να εγγυηθεί υψηλό επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, να υποστηρίξει τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων, να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και να συνεισφέρει πληροφορίες για τους καταναλωτές και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, με ταυτόχρονη βελτίωση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, αύξηση των προτύπων ποιότητας των προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης και την ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των δράσεων σχετικά με ένα υψηλό επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να προβλέπονται ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την παροχή επιχορηγήσεων και τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), κατ’ εξαίρεση από την αρχή της μη αναδρομικότητας, οι δαπάνες για τα επείγοντα μέτρα, λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης φύσης τους, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες και να περιλαμβάνουν και τις δαπάνες που απορρέουν από την ύποπτη εκδήλωση μιας νόσου ή την παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού υπό τον όρο ότι η εκδήλωση επιβεβαιώνεται στη συνέχεια και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Οι αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων και η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να γίνονται από την Επιτροπή, μετά την υπογραφή των νόμιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Οι δαπάνες θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε περίπτωση άμεσης απειλής για την κατάσταση της υγείας στην Ένωση λόγω της εκδήλωσης ή της εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας ή κράτους μέλους ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών, ορισμένων νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, καθώς και για μέτρα προστασίας, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται προς στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της Ένωσης.

(46)  Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των δράσεων σχετικά με ένα υψηλό επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να προβλέπονται ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την παροχή επιχορηγήσεων και τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), κατ’ εξαίρεση από την αρχή της μη αναδρομικότητας, οι δαπάνες για τα επείγοντα μέτρα, λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης φύσης τους, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες και να περιλαμβάνουν και τις δαπάνες που απορρέουν από την ύποπτη εκδήλωση μιας νόσου ή την παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού υπό τον όρο ότι η εκδήλωση επιβεβαιώνεται στη συνέχεια και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Οι αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων και η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να γίνονται από την Επιτροπή, μετά την υπογραφή των νόμιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Οι δαπάνες θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε περίπτωση άμεσης απειλής για την κατάσταση της υγείας στην Ένωση λόγω της εκδήλωσης ή της εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας ή κράτους μέλους ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών, ορισμένων νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, καθώς και για μέτρα προστασίας, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται προς στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της Ένωσης.

_________________

_________________

61 [να προστεθεί]

61 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται από τα κράτη μέλη είναι μέσα ουσιαστικής σημασίας για την επαλήθευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής, της τήρησης και της επιβολής των σχετικών απαιτήσεων της Ένωσης. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επίσημων συστημάτων ελέγχου έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε όλη την τροφική αλυσίδα, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική συνδρομή για τα εργαστήρια αναφοράς της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνει η Επιτροπή. Επιπλέον, καθώς η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων εξαρτάται επίσης από τη στελέχωση των αρχών ελέγχου με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με κατάλληλη γνώση του δικαίου της Ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στην κατάρτιση των ατόμων αυτών και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων ανταλλαγών που οργανώνονται από τις αρμόδιες αρχές.

(47)  Λόγω της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της τροφικής αλυσίδας, οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται από τα κράτη μέλη είναι μέσα ουσιαστικής σημασίας για την επαλήθευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής, της τήρησης και της επιβολής των σχετικών απαιτήσεων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επίσημων συστημάτων ελέγχου έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε όλη την τροφική αλυσίδα, καθώς και για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική συνδρομή για τα εργαστήρια αναφοράς της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνει η Επιτροπή. Επιπλέον, καθώς η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων εξαρτάται επίσης από τη στελέχωση των αρχών ελέγχου με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με κατάλληλη γνώση του δικαίου της Ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στην κατάρτιση των ατόμων αυτών και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων ανταλλαγών που οργανώνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί για προκαταρκτική εξέταση στην επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

(51)  Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί για προκαταρκτική εξέταση στην επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, και πρέπει να υλοποιηθεί με εξασφάλιση αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να εφαρμόσουν το θεματολόγιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμβάλλοντας στην επίτευξη του θεματολογίου για το 2030, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα προωθήσουν μια ισχυρότερη, πιο αειφόρο, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλή και ευημερούσα Ευρώπη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην εφαρμογή του θεματολογίου για το 2030, μεταξύ άλλων με την εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης.

(52)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή του θεματολογίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμβάλλοντας στην επίτευξη του θεματολογίου για το 2030, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα προωθήσουν μια ισχυρότερη, πιο αειφόρο, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλή και ευημερούσα Ευρώπη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην εφαρμογή του θεματολογίου για το 2030, μεταξύ άλλων με την εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης, με την ενσωμάτωση, για τον σκοπό αυτό, σαφών και εμφανών δεσμεύσεων στον κανονισμό για το ΠΔΠ και με την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ζητήθηκε με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(58)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων και γραμμών του προϋπολογισμού αποδείχθηκαν κατάλληλες και θα πρέπει να διατηρηθούν. Οι νέες δράσεις που θεσπίζονται δυνάμει του προγράμματος αποσκοπούν στην ενίσχυση ιδίως της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία κατά την εκτέλεση του προγράμματος και, ως εκ τούτου, να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, οι δράσεις θα πρέπει να ορίζονται μόνο ως συνολικές, γενικές κατηγορίες. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατάλογοι των ενδεικτικών δραστηριοτήτων σχετικά με συγκεκριμένους στόχους στον τομέα της ανταγωνιστικότητας ή ειδικών δραστηριοτήτων που απορρέουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις, όπως είναι στον τομέα της τυποποίησης, ο κανονισμός για την τροφική αλυσίδα και οι ευρωπαϊκές στατιστικές.

(58)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων και γραμμών του προϋπολογισμού αποδείχθηκαν κατάλληλες και θα πρέπει να διατηρηθούν. Οι νέες δράσεις που θεσπίζονται δυνάμει του προγράμματος αποσκοπούν στην ενίσχυση ιδίως της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία κατά την εκτέλεση του προγράμματος και, ως εκ τούτου, να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, οι δράσεις θα πρέπει να ορίζονται μόνο ως συνολικές, γενικές κατηγορίες. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατάλογοι των ενδεικτικών δραστηριοτήτων σχετικά με συγκεκριμένους στόχους στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας των καταναλωτών ή ειδικών δραστηριοτήτων που απορρέουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις, όπως είναι στον τομέα της τυποποίησης, η εποπτεία της αγοράς, ο κανονισμός για την τροφική αλυσίδα και οι ευρωπαϊκές στατιστικές.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60)  Λαμβάνοντας υπόψη την όλο και μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει τη δυνατότητα σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, όπως υπαλλήλους τρίτων χωρών, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή οικονομικούς παράγοντες, να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες.

(60)  Λαμβάνοντας υπόψη την όλο και μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής οικονομίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει τη δυνατότητα σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, όπως υπαλλήλους τρίτων χωρών, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή οικονομικούς παράγοντες, να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(64)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με συναφή προγράμματα και δράσεις της Ένωσης, αποφεύγοντας παράλληλα τις αλληλεπικαλύψεις. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς αυτές των προγραμμάτων Customs και Fiscalis που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου67 και τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου68, δράσεις οι οποίες αποβλέπουν επίσης στη στήριξη και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(64)  Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς αυτές των προγραμμάτων Customs και Fiscalis που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου67 και τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου68, δράσεις οι οποίες αποβλέπουν επίσης στη στήριξη και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

_________________

_________________

67 COM(2018) 442 final

67 COM(2018) 442 final

68 COM(2018) 443 final

68 COM(2018) 443 final

Αιτιολόγηση

Το διαγραφέν τμήμα μεταφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 5, όπου φαίνεται πιο ενδεδειγμένο, καθώς η αιτιολογική σκέψη 64 αφορά συγκεκριμένα δύο ειδικά προγράμματα, η δε εξάλειψη της αλληλεπικάλυψης της χρηματοδότησης για ταυτόσημους στόχους θα πρέπει να αποτελεί τη γενική αρχή του συνολικού προγράμματος.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(65)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες και συμπληρωματικότητες αναφορικά με τη στήριξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας δυνάμει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου69. Επιπλέον, το σκέλος για τις ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου70 θα εξασφαλίσει δανειακά και ίδια κεφάλαια στήριξης για να αυξηθεί η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να επιδιώκει συνέργειες με το διαστημικό πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου71 όσον αφορά την ενθάρρυνση των ΜΜΕ να επωφεληθούν από τις επαναστατικές καινοτομίες και άλλες λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων.

(65)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες, συμπληρωματικότητες και την προσθετικότητα αναφορικά με τη στήριξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας δυνάμει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου69. Επιπλέον, το σκέλος για τις ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου70 θα εξασφαλίσει δανειακά και ίδια κεφάλαια στήριξης για να αυξηθεί η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να επιδιώκει συνέργειες με το διαστημικό πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου71 όσον αφορά την ενθάρρυνση των ΜΜΕ να επωφεληθούν από τις επαναστατικές καινοτομίες και άλλες λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Αιτιολόγηση

Προσθήκη αναφοράς στην προσθετικότητα και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(67)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες και συμπληρωματικότητες σε σχέση με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου73, σκοπός του οποίου είναι να προωθήσει την ψηφιοποίηση της οικονομίας της Ένωσης και του δημόσιου τομέα.

(67)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες και συμπληρωματικότητες σε σχέση με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου73, σκοπός του οποίου είναι να προωθήσει την ψηφιοποίηση της οικονομίας της Ένωσης και του δημόσιου τομέα και την ενισχυμένη κυβερνοασφάλεια.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final

73 COM(2018) 434 final

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(71)  Ανάλογα με την περίπτωση, οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης των επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να επικαλυφθεί ή να παραγκωνισθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση, και να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(71)  Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να αντιμετωπίζουν ανεπάρκειες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης των επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να επικαλυφθεί ή να παραγκωνισθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(72)  Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή σε σχέση με την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας για την εφαρμογή δράσεων που συμβάλλουν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου79.

διαγράφεται

__________________

 

79 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(73)  Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού

(73)  Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(74)  Για να διασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την αρχή ένα κατάλληλο πλαίσιο για την παρακολούθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Αυτή η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος έναντι προκαθορισμένων βασικών γραμμών.

(74)  Για να διασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του προγράμματος, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την αρχή ένα κατάλληλο πλαίσιο για την παρακολούθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Αυτή η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος έναντι προκαθορισμένων βασικών γραμμών.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(75)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου80, το παρόν πρόγραμμα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται βάσει ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην πράξη.

(75)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου80, το παρόν πρόγραμμα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται βάσει ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην πράξη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την προστιθέμενη αξία της για την Ένωση, καθώς και μια τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, τα αποτελέσματα και τη βιωσιμότητα των δράσεων, καθώς και τις συνέργειες με άλλα προγράμματα.

__________________

__________________

80 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

80 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(75α)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την έγκριση προγραμμάτων εργασίας.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(76)  Ο κατάλογος των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων και για χρηματοδότηση στο πλαίσιο προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τα νοσήματα των ζώων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του μέρους Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου81, στον κανονισμό (ΕΚ) 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου82 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου83.

(76)  Ένας ανοιχτός κατάλογος των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων και για χρηματοδότηση στο πλαίσιο προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τα νοσήματα των ζώων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του μέρους Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΚ) 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .

_________________

_________________

81 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

81 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

82 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1).

82 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1).

83 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1).

83 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1).

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(77)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν από νοσήματα των ζώων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στο εμπόριο ζωικού κεφαλαίου, η ανάπτυξη ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο ή οι νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις, καθώς και νοσήματα των ζώων που είναι πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την Ένωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την τροποποίηση του καταλόγου των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τον καθορισμό ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες των εν λόγω οργάνων έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(77)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν από νοσήματα των ζώων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στο εμπόριο ζωικού κεφαλαίου, η ανάπτυξη ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο ή οι νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις, καθώς και νοσήματα των ζώων που είναι πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την Ένωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την τροποποίηση του καταλόγου των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τον καθορισμό ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Θα πρέπει επίσης να ζητηθεί η γνώμη συμφεροντούχων και ενώσεων καταναλωτών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες των εν λόγω οργάνων έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(80)  Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων, έμμεσης διαχείρισης και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(80)  Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως ο δημοσιονομικός κανονισμός ο οποίος ορίζει τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων, έμμεσης διαχείρισης και προβλέπει ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων ως προς τις δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος με την επιφύλαξη ειδικών παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(81)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου90 διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου91 διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του επόπτη προστασίας των ευρωπαϊκών δεδομένων. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την Επιτροπή πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001.

(81)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου90 διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου91 διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του επόπτη προστασίας των ευρωπαϊκών δεδομένων. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στον κανονισμό ΧΧΧ [Κανονισμός για την ιδιωτικότητα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες] και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την Επιτροπή πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001.

Αιτιολόγηση

Ο ΓΚΠΔ εξετάζει μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν καλύπτει επαρκώς άλλους τύπους δεδομένων, όπως τα μεταδεδομένα, τα δεδομένα ροής και τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εφαρμογές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η συμμόρφωση με τον κανονισμό για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής 2017/0003 (COD), που βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(83)  Ο σκοπός του προγράμματος θα πρέπει να είναι επίσης να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή και συνοχή όσον αφορά την εσωτερική αγορά της Ένωσης, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και τις δράσεις για τις ευρωπαϊκές στατιστικές απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.

(83)  Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή και συνοχή όσον αφορά την εσωτερική αγορά της Ένωσης, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και τις δράσεις για τις ευρωπαϊκές στατιστικές απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(85)  Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση χωρίς διακοπή μεταξύ των προγραμμάτων στους τομείς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και τελικών χρηστών σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, της χάραξης πολιτικής σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, της τροφικής αλυσίδας και των ευρωπαϊκών στατιστικών, που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 254/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/826, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 και του παρόντος προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών μέτρων και την αξιολόγηση των επιτυχιών των προηγουμένων προγραμμάτων,

(85)  Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση χωρίς διακοπή μεταξύ των προγραμμάτων στους τομείς ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και τελικών χρηστών σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, της χάραξης πολιτικής σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, της τροφικής αλυσίδας και των ευρωπαϊκών στατιστικών, που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 254/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/826, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 και του παρόντος προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών μέτρων και την αξιολόγηση των επιτυχιών των προηγουμένων προγραμμάτων,

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 («το πρόγραμμα»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση της λειτουργίας της στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της τυποποίησης, της προστασίας των καταναλωτών, της εποπτείας της αγοράς, της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, καθώς και το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 («το πρόγραμμα»).

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «ευρωπαϊκές στατιστικές»: οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

(2)  «ευρωπαϊκές στατιστικές»: οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται σε επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»)·

3.  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»)·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  «επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας»: επιχείρηση, της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η επίτευξη κοινωνικού αντικτύπου και όχι η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους της, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες, και υπόκειται σε ανοικτή και υπεύθυνη διαχείριση, με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και των συμφεροντούχων·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  «τοπική δημόσια επιχείρηση»: μικρή τοπική επιχείρηση παροχής δημόσιων υπηρεσιών που ικανοποιεί τα κριτήρια χαρακτηρισμού της ως ΜΜΕ και επιτελεί σημαντικά καθήκοντα για τις τοπικές κοινότητες·

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας με ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πρόγραμμα COSME.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  «δίκτυα επιχειρήσεων»: η συνεργασία επιχειρηματιών για την υλοποίηση κοινού έργου και στο πλαίσιο της οποίας δύο ή περισσότερες ΜΜΕ ασκούν από κοινού μία ή περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Τα δίκτυα επιχειρήσεων είναι κρίσιμοι παράγοντες στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και ιδιαίτερα της προστασίας και της ενδυνάμωσης των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με την επιβολή του δικαίου της Ένωσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, τη θέσπιση προτύπων, καθώς και με την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων και της καλής μεταχείρισης των ζώων· καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης·

α)  βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και ιδιαίτερα της προστασίας και της ενδυνάμωσης των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με την επιβολή του νομοθετικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλαισίου της Ένωσης· διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών και της θέσπισης προτύπων, εξασφάλιση ομοιόμορφου και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση, βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης και προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων και της καλής μεταχείρισης των ζώων· καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την παροχή υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών σχετικά με την Ευρώπη που στηρίζουν τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης και βοηθούν τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία.

β)  την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων και αξιόπιστων ευρωπαϊκών στατιστικών που στηρίζουν τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς του εμπορίου και της μετανάστευσης, και βοηθούν τους πολίτες, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να καταστήσει την εσωτερική αγορά πιο αποτελεσματική, διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση των εμποδίων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους τομείς του εταιρικού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων και του εξωσυμβατικού δικαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

α)  να καταστήσει την εσωτερική αγορά πιο αποτελεσματική, ως εξής:

 

i) διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση των εμποδίων και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και στους τομείς του εταιρικού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων και του εξωσυμβατικού δικαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

 

ii) υποστηρίζοντας την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση, και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο ασφαλή και συμμορφούμενα προϊόντα που προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πωλούνται στο διαδίκτυο και προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ομοιογένεια και δυνατότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με ειδική έμφαση στις ΜΜΕ και να επιτύχει προσθετικότητα μέσω μέτρων που εξασφαλίζουν διάφορες μορφές υποστήριξης σε ΜΜΕ, πρόσβαση σε αγορές, συμπεριλαμβανομένης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα των κλάδων, τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας·

β)  να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με ειδική έμφαση στις ΜΜΕ και να επιτύχει προσθετικότητα μέσω της παροχής μέτρων (στόχοι για τις ΜΜΕ), δίνοντας ιδιαίτερη σημασία τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μέσω:

 

i) παροχής διάφορων μορφών στήριξης στις ΜΜΕ, ενισχύοντας την ανάπτυξη, την προώθηση και τη δημιουργία ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων δικτύων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη διευθυντικών δεξιοτήτων και προωθώντας μέτρα κλιμάκωσης που θα τους επιτρέψουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και στις διαδικασίες διεθνοποίησης, καθώς και στην εμπορική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους·

 

ii) καλλιέργειας ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και πλαισίου για τις ΜΜΕ, με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων, τη διασφάλιση του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, συμβάλλοντας σε μια ανθεκτική και αποδοτική ως προς την ενέργεια και τους πόρους οικονομία·

 

iii) προώθησης της επιχειρηματικής νοοτροπίας και συμβολής στην υψηλής ποιότητας κατάρτιση του προσωπικού των ΜΜΕ·

 

iv) προώθησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τις ΜΜΕ που ξεπερνούν διαρθρωτικές αλλαγές μέσω στοχευμένων μέτρων, και άλλων καινοτόμων μορφών μέτρων όπως οι εξαγορές από τους εργαζόμενους που διευκολύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη συνέχεια των επιχειρήσεων, σε περιοχές που πλήττονται από τις συγκεκριμένες αλλαγές.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  επιτρέπουν τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων·

i)  επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης και τη συμμετοχή όλων των σχετικών συμφεροντούχων στην κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων·

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  υποστηρίζουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελεγκτικής, διευκολύνουν την ένταξή τους στο δίκαιο της Ένωσης και προάγουν την καινοτομία και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την υποβολή εταιρικών εκθέσεων·

ii)  υποστηρίζουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελεγκτικής, διευκολύνουν την ένταξή τους στο δίκαιο της Ένωσης και προάγουν την καινοτομία και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την υποβολή εταιρικών εκθέσεων τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες εταιρείες·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να προωθήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας των προϊόντων:

δ)  να προωθήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών:

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  με την ενδυνάμωση, την παροχή βοήθειας και την εκπαίδευση καταναλωτών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών· με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, αειφόρου κατανάλωσης και ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως με τη στήριξη των αρμόδιων αρχών επιβολής και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας· με την εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας και· με την παροχή επαρκούς πληροφόρησης για τις αγορές και τους καταναλωτές·

i)  με την ενδυνάμωση, την παροχή βοήθειας και την εκπαίδευση καταναλωτών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών· με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές, προκειμένου να ενισχύεται η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά· με τη στήριξη των αρμόδιων αρχών επιβολής και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των καταναλωτών και των δράσεων συνεργασίας , μέσω της αντιμετώπισης, μεταξύ άλλων, των ζητημάτων που εγείρουν οι υφιστάμενες και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού· με πρότυπα ποιότητας σε ολόκληρη την Ένωση και την αντιμετώπιση του ζητήματος της διπλής ποιότητας προϊόντων ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών βάσει του δικαίου της Ένωσης και εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς έννομης προστασίας και παροχή επαρκούς πληροφόρησης για τις αγορές και τους καταναλωτές, καθώς και προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης μέσω της παροχής ενισχυμένης πληροφόρησης στους καταναλωτές σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγαθών και των υπηρεσιών ·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  με την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών, άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· με την προώθηση της καλύτερης κατανόησης του χρηματοπιστωτικού τομέα·

ii)  με την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών, άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· με την προώθηση της καλύτερης κατανόησης του χρηματοπιστωτικού τομέα και των διαφόρων κατηγοριών των εμπορικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  με τη συμβολή στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και σε συναφείς τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών οργανισμών, και την υποστήριξη της βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων·

ε)  με τη συμβολή στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και την αλυσίδα ζωοτροφών και σε συναφείς τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων, μέσω μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων μεγάλης κλίμακας και απρόβλεπτων γεγονότων που πλήττουν την υγεία των ζώων ή των φυτών, καθώς και με υποστήριξη βελτιώσεων της καλής μεταχείρισης των ζώων και με ανάπτυξη της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων σε προσιτές τιμές, καθώς και με τόνωση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ συμφεροντούχων σε αυτούς τους τομείς·

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την παραγωγή και την κοινοποίηση στατιστικών υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρώπη με έγκαιρο, αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσω ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και με όλους τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, με τη χρήση πολλαπλών πηγών στοιχείων, προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, έξυπνων δικτύων και ψηφιακών τεχνολογιών.

στ)  την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διάδοση και την κοινοποίηση ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλής ποιότητας με έγκαιρο, αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσω ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και με όλους τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, με τη χρήση πολλαπλών πηγών στοιχείων, προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, έξυπνων δικτύων και ψηφιακών τεχνολογιών, και με την παρουσίαση μιας εθνικής και, όπου είναι δυνατή, περιφερειακής κατανομής.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 4 088 580 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 6 563 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  394 590 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i)·

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α α)  396 200 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii)·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  1 000 000 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

α)  3 122 000 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  220 510 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  188 000 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i)·

β)  198 000 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και για τη χρήση δικτύων τεχνολογίας των πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τη χρήση και την ανάπτυξη εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών.

3.  Το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και για τη χρήση δικτύων τεχνολογίας των πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τη χρήση και την ανάπτυξη εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη διαθεσιμότητα του προγράμματος για τη χρηματοδότηση των δράσεων που καλύπτονται από τους στόχους του προγράμματος, οι συνολικές δαπάνες διοικητικής και τεχνικής στήριξης δεν υπερβαίνουν το 5 % της αξίας του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός μηχανισμός για την άμεση πρόσβαση της τροφικής αλυσίδας στο αποθεματικό κρίσης της Επιτροπής σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των μέτρων που παρατίθενται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των πολιτών και των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, βέλτιστων πρακτικών, προώθησης ορθής πρακτικής, ανταλλαγής και διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης και διοργάνωσης επιμορφώσεων·

α)  δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των πολιτών και των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών, μέσω διαφανούς ανταλλαγής πληροφοριών και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως όσον αφορά τους εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες και τα δικαιώματα καταναλωτών και επιχειρήσεων, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της προώθησης ορθής πρακτικής και καινοτόμων λύσεων, ανταλλαγής και διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης και διοργάνωσης επιμορφώσεων για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των πολιτών και των επιχειρήσεων·

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πρόβλεψη μηχανισμών για πολίτες, καταναλωτές, τελικούς χρήστες, την κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από την Ένωση για να συμβάλλουν στον πολιτικό διάλογο, τις πολιτικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως με την υποστήριξη της λειτουργίας αντιπροσωπευτικών οργανώσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

β)  πρόβλεψη μηχανισμών για πολίτες, καταναλωτές, τελικούς χρήστες, την κοινωνία των πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους επιχειρήσεων από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όσων εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, για να συμβάλλουν στον πολιτικό διάλογο, τις πολιτικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως με την υποστήριξη της λειτουργίας αντιπροσωπευτικών οργανώσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οικοδόμηση ικανοτήτων και διευκόλυνση και συντονισμός κοινών δράσεων μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και μέσω των αποκεντρωμένων ενωσιακών οργανισμών και των αρχών τρίτων χωρών·

γ)  οικοδόμηση ικανοτήτων και διευκόλυνση και συντονισμός κοινών δράσεων μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και μέσω των αποκεντρωμένων ενωσιακών οργανισμών και των αρχών τρίτων χωρών και ειδικότερα κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων, την επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση και την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της Ένωσης και τη γρήγορη προσαρμογή του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μεταξύ άλλων με τη συλλογή δεδομένων και αναλύσεων· μελέτες, αξιολογήσεις και συστάσεις πολιτικής· οργάνωση δραστηριοτήτων επίδειξης και πιλοτικά έργα· δραστηριότητες επικοινωνίας· ανάπτυξη ειδικών εργαλείων ΤΠ που διασφαλίζουν τη διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

δ)  υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή από τα κράτη μέλη και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της Ένωσης και τη γρήγορη προσαρμογή του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς και υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτει η ψηφιοποίηση, μεταξύ άλλων με τη συλλογή δεδομένων και αναλύσεων· μελέτες, αξιολογήσεις και συστάσεις πολιτικής· οργάνωση δραστηριοτήτων επίδειξης και πιλοτικά έργα· δραστηριότητες επικοινωνίας· ανάπτυξη ειδικών εργαλείων ΤΠ που διασφαλίζουν τη διαφανή, δίκαιη και αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι ακόλουθες δράσεις υλοποίησης των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

 

α) συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και άλλων αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως μέσω του δικτύου συμμόρφωσης προϊόντων της Ένωσης·

 

β) ανάπτυξη και συντήρηση εργαλείων ΤΠ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα·

 

γ) υποστήριξη στην ανάπτυξη κοινών δράσεων και δοκιμών στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων και της συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τα συνδεδεμένα προϊόντα και τα προϊόντα που πωλούνται στο διαδίκτυο·

 

δ) συνεργασία, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κοινά έργα μεταξύ αρχών εποπτείας της αγοράς και σχετικών φορέων από τρίτες χώρες·

 

ε) υποστήριξη σε στρατηγικές εποπτείας της αγοράς, συλλογή γνώσεων και πληροφοριών, ικανότητες και εγκαταστάσεις δοκιμών, αξιολογήσεις από ομοτίμους, προγράμματα κατάρτισης, τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη ικανοτήτων για τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

 

στ) αξιολόγηση των διαδικασιών έγκρισης τύπου και επαλήθευση της συμμόρφωσης των μηχανοκίνητων οχημάτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η παροχή διάφορων μορφών υποστήριξης σε ΜΜΕ·

διαγράφεται

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές, η στήριξή τους για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ηγετικής θέσης που κατέχει η Ένωση στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Enterprise Europe Network·

β)  η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των δικτύων επιχειρήσεων στις αγορές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών εκτός της Ένωσης, η στήριξή τους για την αντιμετώπιση παγκόσμιων, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της στήριξής τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, και η ενίσχυση της επιχειρηματικής και βιομηχανικής ηγετικής θέσης που κατέχει η Ένωση στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η αντιμετώπιση των φραγμών της αγοράς, του διοικητικού φόρτου και η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση των ΜΜΕ με σκοπό να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά·

γ)  η αντιμετώπιση των φραγμών της αγοράς, η μείωση του διοικητικού φόρτου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εμποδίων για την ίδρυση επιχειρήσεων και την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να επιτραπεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και με την παροχή κατάλληλων προγραμμάτων καθοδήγησης και επαγγελματικής πλαισίωσης καθώς και επιχειρηματικών υπηρεσιών βασισμένων στη γνώση·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η διευκόλυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων, και η βιομηχανική μεταποίηση στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών·

δ)  η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης των βιώσιμων επιχειρήσεων, με την αύξηση των γνώσεων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σχετικά με τη νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, της αναβάθμισης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των προσόντων τους, και της διευκόλυνσης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αξιακών αλυσίδων που είναι αποδοτικές ως προς τους πόρους και οι οποίες καλλιεργούν τον βιώσιμο βιομηχανικό, τεχνολογικό και οργανωτικό μετασχηματισμό στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ολόκληρων τομέων της οικονομίας και η υποστήριξη, μεταξύ άλλων, της υιοθέτησης από τα ΜΜΕ της συνεργασίας καινοτομίας και αξιακών αλυσίδων μέσω της στρατηγικής σύνδεσης οικοσυστημάτων και συνεργατικών σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας κοινών συνεργατικών σχηματισμών·

ε)  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και ολόκληρων τομέων της οικονομίας και η υποστήριξη, μεταξύ άλλων, της υιοθέτησης από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ της τεχνολογικής, οργανωτικής και κοινωνικής καινοτομίας, με την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη συνεργασία αξιακών αλυσίδων μέσω της στρατηγικής σύνδεσης οικοσυστημάτων και συνεργατικών σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας κοινών συνεργατικών σχηματισμών·

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  η προώθηση ενός επιχειρηματικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της επιχειρηματικής νοοτροπίας, μεταξύ άλλων του προγράμματος καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες, και της υποστήριξης νεοσύστατων εταιρειών, της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων.

στ)  η προώθηση ενός επιχειρηματικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της επιχειρηματικής νοοτροπίας, με τη διεύρυνση του προγράμματος καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες, και της υποστήριξης νεοσύστατων εταιρειών, της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη προσοχή σε νεοεμφανιζόμενους δυνητικούς επιχειρηματίες (δηλαδή νέους, γυναίκες), καθώς και άλλες ειδικές ομάδες-στόχους, όπως ομάδες κοινωνικά μειονεκτούντων ή ευάλωτων ατόμων.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Κατά την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), η Επιτροπή μπορεί, εκτός από τις δράσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, να στηρίξει τις ακόλουθες ειδικές δράσεις:

 

α) την επιτάχυνση, την υποστήριξη και την επέκταση των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network» για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, μέσω μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας, προς τις ΜΜΕ της Ένωσης που επιδιώκουν να διερευνήσουν ευκαιρίες τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, και με παρακολούθηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι παρέχεται συγκρίσιμη ποιότητα υπηρεσιών από το δίκτυο αυτό σε όλα τα κράτη μέλη·

 

β) τη στήριξη της δημιουργίας δικτύων επιχειρήσεων·

 

γ) την υποστήριξη και την επέκταση των προγραμμάτων κινητικότητας για νέους επιχειρηματίες («Erasmus για νέους επιχειρηματίες»), ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και τη στάση τους και να βελτιώνουν τις ικανότητές τους όσον αφορά την τεχνολογία και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

 

δ) τη στήριξη της ενίσχυσης των ΜΜΕ μέσω σημαντικών έργων επέκτασης επιχειρήσεων που βασίζονται σε αγορακεντρικές ευκαιρίες (μέσο ενίσχυσης των ΜΜΕ)

 

ε) τη στήριξη τομεακών δράσεων σε τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ και έχουν υψηλή συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ένωσης, όπως ο τομέας του τουρισμού.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Οι δράσεις που αναλαμβάνονται μέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network» που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 3α μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 

α) τη διευκόλυνση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και του εντοπισμού επιχειρηματικών εταίρων στην εσωτερική αγορά, τη διασυνοριακή συνεργασία επιχειρήσεων στον τομέα της Ε&Α, και τις συμπράξεις για τη μεταφορά τεχνολογίας, γνώσης και καινοτομίας·

 

β) την παροχή πληροφοριών, καθοδήγησης και προσωποποιημένων συμβουλών σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ, τις ενωσιακές ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης που έχουν αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πτυχών που αφορούν τη φορολογία, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τις υποχρεώσεις ως προς το περιβάλλον και την ενέργεια, την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση·

 

γ) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε εμπειρογνωσία σχετικά με το περιβάλλον, το κλίμα, την ενεργειακή απόδοση και τις επιδόσεις·

 

δ) τη διεύρυνση του δικτύου με άλλα ενημερωτικά και συμβουλευτικά δίκτυα της Ένωσης και των κρατών μελών, συγκεκριμένα το EURES, τους κόμβους καινοτομίας της Ένωσης και τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEu.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο για λογαριασμό άλλων προγραμμάτων της Ένωσης χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω προγράμματα.

 

Η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στις δράσεις στο πλαίσιο του δικτύου για τη βελτίωση των μερών ή στοιχείων του που δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα, με σκοπό την ομοιογενή στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ένωση.

 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση δεικτών και ελάχιστων προτύπων με σκοπό τη μέτρηση του αντικτύπου του δικτύου σε σχέση με τους ειδικούς στόχους και την αποτελεσματικότητα των δράσεων για τις ΜΜΕ.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για να θεσπίζει πρόσθετες μορφές στήριξης των ΜΜΕ που δεν προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι ακόλουθες δράσεις υλοποίησης των ειδικών στόχων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

 

α) βελτίωση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της διαπαιδαγώγησης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών μέσω της διά βίου εκπαίδευσης σχετικά με τους ενωσιακούς κανόνες για τους καταναλωτές και ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να αντιμετωπίζουν τα νέα ζητήματα που θέτουν η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών των ευάλωτων καταναλωτών·

 

β) διασφάλιση και διευκόλυνση της πρόσβασης για όλους τους καταναλωτές και τους εμπόρους σε ποιοτική εξωδικαστική επίλυση διαφορών και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, καθώς και σε πληροφορίες για τις δυνατότητες προσφυγής·

 

γ) στήριξη της αυστηρότερης επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, με ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνοριακές υποθέσεις ή υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται τρίτοι, αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής και συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της επιβολής·

 

δ) προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την ανθεκτικότητα του προϊόντος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, τα χαρακτηριστικά του οικολογικού σχεδιασμού, την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ως προς το θέμα αυτό και τη δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση μη προϊόντων που εμφανίζουν πρόωρες βλάβες’

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:

Η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει σε νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα να συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οντότητες που συμμετέχουν στις δράσεις που αναφέρονται στα σημεία α) και β) δεν δικαιούνται να λάβουν οικονομικές συνεισφορές από την Ένωση, παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για το πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στις αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης ή όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών που διαμένουν στην Ένωση. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις οντότητες που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Οι οντότητες που συμμετέχουν στις δράσεις που αναφέρονται στα σημεία α) και β) δεν δικαιούνται να λάβουν οικονομικές συνεισφορές από την Ένωση, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς καινοτόμου τεχνολογίας, παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για το πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στις αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης ή όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών που διαμένουν στην Ένωση. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις οντότητες που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  για δράσεις στον τομέα της εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, οι αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και στο άρθρο 11 της [Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για τη συμμόρφωση και την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα]97· 

α)  για δράσεις στον τομέα της εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού, οι αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και στο άρθρο 11 της [Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για τη συμμόρφωση και την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα]97·

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final

97 COM(2017) 795 final

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  για δράσεις στον τομέα της διαπίστευσης και της εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, ο φορέας που αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, με σκοπό τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

β)  για δράσεις στον τομέα της διαπίστευσης για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του παρόντος κανονισμού, ο φορέας που αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, με σκοπό τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όσον αφορά το στοιχείο ε) του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20, για την προσαρμογή του καταλόγου των οντοτήτων στις οποίες δύναται να χορηγηθεί επιχορήγηση βάσει του προγράμματος, για δράσεις για την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i).

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η/Οι επιτροπή/-ές αξιολόγησης για δράσεις υλοποίησης του/των ειδικού/-ών στόχου/-ων που αναφέρεται/-ονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 μπορεί να αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Η/Οι επιτροπή/-ές αξιολόγησης για δράσεις υλοποίησης του/των ειδικού/-ών στόχου/-ων που αναφέρεται/-ονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 μπορεί να αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το έργο της επιτροπής/των επιτροπών αξιολόγησης βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού με αναφορά στις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα και με αναφορά σε ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 της [Πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για τη συμμόρφωση και την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα], το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της συγχρηματοδότησης, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

1.  Για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού με αναφορά στις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα και με αναφορά σε ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 της [Πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για τη συμμόρφωση και την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα], το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της συγχρηματοδότησης, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου [67] του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και το άρθρο [8] ή του κανονισμού (ΕΕ) XX [χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής], υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες του Ταμείου που παρέχει υποστήριξη.

μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου [67] του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και το άρθρο [8] ή του κανονισμού (ΕΕ) XX [χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής], ή τον κανονισμό (ΕΕ) XX [θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»] ιδίως τον στόχο για τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες του Ταμείου που παρέχει υποστήριξη.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ο συντονισμός με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» προκειμένου να παρασχεθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του/των προγράμματος/-άτων εργασίας που αναφέρεται/-ονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να εγκρίνει πρόγραμμα ή προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας είναι ετήσια ή πολυετή και καθορίζουν ιδίως τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο υλοποίησης και το συνολικό ποσό του σχεδίου χρηματοδότησης. Ορίζουν επίσης λεπτομερώς την περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που δεσμεύεται για κάθε δράση καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε), όπως ορίζεται στο παράρτημα I, εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού μέσω της έγκρισης προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του παραρτήματος.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο παράρτημα IV παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

1.  Στο παράρτημα IV παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

2.  Το αργότερο [τέσσερα έτη μετά την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος], η Επιτροπή καταρτίζει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος σχετικά με την επίτευξη των στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται βάσει αυτού, σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία του

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

5.  Το αργότερο [τρία έτη μετά το τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος], η Επιτροπή εκπονεί τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προγράμματος, τα αποτελέσματα και τη βιωσιμότητα των δράσεων και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων εργασίας.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

6.  Η Επιτροπή υποβάλλει τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5, μαζί με τα συμπεράσματά της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και τις καθιστά διαθέσιμες στο κοινό. Εάν χρειάζεται, οι εκθέσεις συνοδεύονται από προτάσεις τροποποιήσεων του προγράμματος.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 9 και 17 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 8 παράγραφος 3β, 9, 10, 16 και 17 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ανάθεση αρμοδιότητας που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 17 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

3.  Η ανάθεση αρμοδιότητας που προβλέπεται στα άρθρα 8 παράγραφος 3β, 9, 10, 16 και 17 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 9 και 17 τίθεται σε ισχύ, αν δεν έχουν προβληθεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 8 παράγραφος 3β, 9, 10, 16 και 17 τίθεται σε ισχύ, αν δεν έχουν προβληθεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που συστάθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου99. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

__________________

__________________

99 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 031 της 1.2.2002, σ. 1).

 

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, προκειμένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση μεταξύ των καταναλωτών, των πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, και της δημόσιας διοίκησης σχετικά με τους πόρους που παρέχονται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων του παρόντος κανονισμού, καθώς και για τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή (EUROSTAT) εκτελεί τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ), τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, όταν αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3.  Η Επιτροπή (EUROSTAT) εκτελεί τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ), τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, όταν αφορούν τη συλλογή δεδομένων, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, που λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου105 ή σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

α)  μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και/ή την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, που λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου105 ή σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

_________________

_________________

105 Κανονισμός (EE) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4).

105 Κανονισμός (EE) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4).

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των μέτρων πρόληψης και περιορισμού παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού, ο οποίος δεν απαριθμείται ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, και τα οποία λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά επιβλαβή οργανισμό ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

β)  μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και/ή την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού, ο οποίος δεν απαριθμείται ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, και τα οποία λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά επιβλαβή οργανισμό ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των μέτρων πρόληψης και περιορισμού παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  πρόσθετα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα εκρίζωσης που αναφέρονται στο στοιχείο α) του παρόντος σημείου και τα μέτρα αναχαίτισης που αναφέρονται στο στοιχείο β) του παρόντος σημείου, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

γ)  πρόσθετα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του παρόντος σημείου, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.περιορίζοντας όπου είναι απαραίτητο την ελεύθερη κυκλοφορία των μεταφορέων στα γειτονικά κράτη μέλη.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  μέτρα για την εξάλειψη επιβλαβούς οργανισμού που έχει εμφανιστεί ξαφνικά, ακόμη και αν δεν θεωρείται επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, αλλά το αποτέλεσμα ακραίων κλιματικών φαινομένων ή της κλιματικής αλλαγής σε ένα κράτος μέλος·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.3.4α.  Σε περίπτωση υποψιών εμφάνισης ζωικών ασθενειών ή/και επιβλαβών οργανισμών, οι έλεγχοι και η παρακολούθηση θα πρέπει να εντατικοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ εντός της Ένωσης και στα εξωτερικά της σύνορα·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.3.4β.  Μέτρα για την παρακολούθηση της εμφάνισης γνωστών και επί του παρόντος άγνωστων επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.1.  Τα ετήσια και πολυετή κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά προγράμματα για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

2.1.  Τα ετήσια και πολυετή κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά προγράμματα για την πρόληψη, την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνουν τη νέα πραγματικότητα που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή και την πολυμορφία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην πρόληψη της διάβρωσης της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, που λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ή σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

γ)  μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, που λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ή σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των μέτρων πρόληψης και περιορισμού παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού, ο οποίος δεν απαριθμείται ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, και τα οποία λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά επιβλαβή οργανισμό ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

δ)  μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού, ο οποίος δεν απαριθμείται ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, και τα οποία λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά επιβλαβή οργανισμό ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των μέτρων πρόληψης και περιορισμού παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  πρόσθετα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα εκρίζωσης που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του παρόντος σημείου και τα μέτρα αναχαίτισης που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του παρόντος σημείου, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού·

ε)  πρόσθετα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) του παρόντος σημείου, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού·

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια τεχνική τροπολογία που αποσκοπεί στη συνοχή του κειμένου με τις τροπολογίες οι οποίες έχουν στόχο την εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των μέτρων πρόληψης και περιορισμού παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Δραστηριότητες για την υποστήριξη της βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των ζώων.

3.  Δραστηριότητες για την υποστήριξη της βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των ζώων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και την ιχνηλασιμότητα, μεταξύ άλλων κατά τη μεταφορά τους.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Δραστηριότητες για την υποστήριξη της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων.

7.  Δραστηριότητες για την υποστήριξη της αγροοικολογικής παραγωγής, της βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων, η οποία δεν βλάπτει το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, και την προώθηση των άμεσων πωλήσεων και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και τα οποία έχουν αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία για το σύνολο της Ένωσης.

8.  Βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και τα οποία έχουν αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία για το σύνολο της Ένωσης· χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, όπως για παράδειγμα χρήση κωδικών QR στη συσκευασία προϊόντων.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Τεχνικές και επιστημονικές εργασίες, μεταξύ των οποίων μελέτες και δραστηριότητες συντονισμού, που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς που σχετίζονται με τον ειδικό στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και η προσαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στις επιστημονικές, τις τεχνολογικές και τις κοινωνιακές εξελίξεις.

11.  Τεχνικές και επιστημονικές εργασίες, μεταξύ των οποίων μελέτες και δραστηριότητες συντονισμού, που είναι αναγκαίες για την πρόληψη της εμφάνισης νέων καθώς και άγνωστων παρασίτων και ασθενειών και για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς που σχετίζονται με τον ειδικό στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και η προσαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στις επιστημονικές, τις τεχνολογικές και τις κοινωνιακές εξελίξεις.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14.  Υποστήριξη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αναλαμβάνει η Ένωση και τα κράτη μέλη με σκοπό την εξασφάλιση βελτιωμένης, σύμφωνης με τους κανόνες και βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων για την πρόληψη των απορριμάτων τροφίμων και της απάτης σχετικά με τα τρόφιμα, στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων στον τομέα του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

14.  Υποστήριξη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αναλαμβάνει η Ένωση και τα κράτη μέλη με σκοπό την εξασφάλιση βελτιωμένης, σύμφωνης με τους κανόνες και βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων για την πρόληψη των απορριμμάτων τροφίμων που συμβάλλει στην κυκλική οικονομία και την πρόληψη της απάτης σχετικά με τα τρόφιμα, στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων στον τομέα του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  βελτίωση της μέτρησης των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, των άμεσων ξένων επενδύσεων, των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στις οικονομίες της Ένωσης.

–  βελτίωση της μέτρησης των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών, των άμεσων ξένων επενδύσεων, των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στις οικονομίες της Ένωσης.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  παροχή υψηλής ποιότητας, επίκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της ενωσιακής πολιτικής για τις δεξιότητες, καθώς και στατιστικών για την αγορά εργασίας, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το εισόδημα, τις συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια, την ανισότητα, την κοινωνική προστασία, την αδήλωτη εργασία και τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τις δεξιότητες·

–  παροχή υψηλής ποιότητας, επίκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της ενωσιακής πολιτικής για τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά στατιστικών για την αγορά εργασίας, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το εισόδημα, τις συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια, την ανισότητα, την κοινωνική προστασία, την αδήλωτη εργασία και τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τις δεξιότητες·

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

Κατάλογος νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων

Κατάλογος νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων

(1)  Αφρικανική πανώλη των ίππων

Ο κατάλογος των νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων καλύπτει:

(2)  Αφρικανική πανώλη των χοίρων

α)   τον κατάλογο νόσων που έχει καθοριστεί βάσει του κεφαλαίου 2 του μέρους 1 του κανονισμού 2016/429·

(3)  Άνθραξ

β)   τη σαλμονέλα, τις ζωοανθρωπονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και από την οδηγία 2003/99/ΕΚ·

(4)  Γρίπη των πτηνών (υψηλής παθογονικότητας)

γ)   τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες.

(5)  Γρίπη των πτηνών (χαμηλής παθογονικότητας)

 

(6)  Καμπυλοβακτηρίωση

 

(7)  Κλασική πανώλη των χοίρων

 

(8)  Αφθώδης πυρετός

 

(9)  Λοιμώδης πλευϱοπνευμονία των αιγών

 

(10)  Μάλις των ίππων

 

(11)  Μόλυνση με τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24)

 

(12)  Μόλυνση με Brucella abortus (βρουκέλλωση των βοοειδών), B. melitensis (βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων) και B. suis (βρουκέλλωση των χοίρων)

 

(13)  Μόλυνση με τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου

 

(14)  Μόλυνση με τον ιό της οζώδους δερματίτιδας

 

(15)  Μόλυνση με Mycoplasma mycoides, υποείδος mycoides SC (Λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών),

 

(16)  Μόλυνση με το σύμπλεγμα μηκοβακτηριδίων της φυματίωσης (Mycobacterium tuberculosis) (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis)

 

(17)  Μόλυνση με τον ιό της ψευδοπανώλους των πτηνών

 

(18)  Μόλυνση με τον ιό της πανώλους των μικρών μηρυκαστικών

 

(19)  Μόλυνση με τον ιό της λύσσας

 

(20)  Μόλυνση με τον ιό της νόσου της κοιλάδας του Rift

 

(21)  Μόλυνση με τον ιό της πανώλους των βοοειδών

 

(22)  Μόλυνση με ορότυπους ζωονοσογόνου σαλμονέλας

 

(23)  Μόλυνση με Echinococcus spp

 

(24)  Λιστερίωση

 

(25)  Ευλογιά των αιγοπροβάτων

 

(26)  Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες

 

(27)  Τριχινέλλωση

 

(28)  Εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου της Βενεζουέλας

 

(29)  Βεροτοξινογόνος E.coli

 

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση προτείνεται για να ληφθεί υπόψη η αναθεώρηση του καταλόγου νόσων στο πλαίσιο του κανονισμού 2016/429, που μπορεί να επικαιροποιηθεί από την Επιτροπή και να καλύπτει επίσης τη σαλμονέλα, τις ζωοανθρωπονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – Δείκτες – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Στόχος

Δείκτης

 

 

 

1 - Αριθμός νέων καταγγελιών και κρουσμάτων μη συμμόρφωσης στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και της ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις 

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)

2 - Δείκτης περιορισμού του εμπορίου των υπηρεσιών

 

3 - Αριθμός επισκέψεων στην πύλη «Η Ευρώπη σου»

 

4 - Αριθμός κοινών εκστρατειών για την εποπτεία της αγοράς.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

1- Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν στήριξη

 

2 - Αριθμός εταιρειών που έλαβαν στήριξη και οι οποίες έχουν συνάψει επιχειρηματικές συμπράξεις.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

 

i)

1- Μερίδιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων ως εθνικών προτύπων από τα κράτη μέλη σε σχέση με το σύνολο των ενεργών ευρωπαϊκών προτύπων.

ii)

2 - Ποσοστό διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελεγκτικής που έχουν εγκριθεί από την Ένωση.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

 

i)

1 - Δείκτης καταναλωτικών συνθηκών

ii)

2 - Αριθμός εγγράφων για τη διατύπωση θέσεων και απαντήσεις σε δημόσιες διαβουλεύσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από δικαιούχους.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

1 - Αριθμός επιτυχώς εφαρμοσθέντων εθνικών κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών προγραμμάτων.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

1 - Αντίκτυπος των στατιστικών που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο: αριθμός σχετικών αναφορών και θετικών/αρνητικών γνωμών στο διαδίκτυο.

 

 

Τροπολογία

 

Στόχος

Δείκτης

 

 

 

1 - Ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i)

2 - Δείκτης περιορισμού του εμπορίου των υπηρεσιών

 

3 - Αριθμός επισκέψεων στην πύλη «Η Ευρώπη σου»

 

 

 

1 - Αριθμός νέων καταγγελιών και κρουσμάτων μη συμμόρφωσης στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών και των διαδικτυακών πωλήσεων.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii)

2 - Αριθμός κοινών εκστρατειών για την εποπτεία της αγοράς και για την ασφάλεια των προϊόντων

 

 

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

1 - Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα και το δίκτυο

 

2 - Αριθμός εταιρειών που έλαβαν στήριξη και οι οποίες έχουν συνάψει επιχειρηματικές συμπράξεις.

 

2α - Αριθμός επιχειρηματιών που επωφελούνται από προγράμματα καθοδήγησης και κινητικότητας

 

2β - Μείωση χρόνου και κόστους ίδρυσης μιας ΜΜΕ

 

2γ - Αριθμός δικτύων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς

 

2δ - Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν το τεστ ΜΜΕ

 

2ε - Σαφής αύξηση του αριθμού των κρατών μελών με μονοαπευθυντική θυρίδα για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων

 

2στ - Αύξηση του ποσοστού των ΜΜΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές και αύξηση του ποσοστού των ΜΜΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές εκτός της Ένωσης σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς

 

2ζ - Σαφής αύξηση του αριθμού των κρατών μελών που εφαρμόζουν λύσεις επιχειρηματικότητας με στόχο τους δυνητικούς, τους νεοεμφανιζόμενους, τους νέους επιχειρηματίες και τις γυναίκες επιχειρηματίες καθώς και άλλες ειδικές ομάδες-στόχους σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς

 

2η - Αύξηση του ποσοστού των πολιτών της Ένωσης που θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς

 

2θ - Επιδόσεις των ΜΜΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα που μετρώνται μεταξύ άλλων βάσει της αύξησης του ποσοστού ΜΜΕ της Ένωσης που αναπτύσσουν βιώσιμα οικολογικά προϊόντα1a και οικολογικές υπηρεσίες καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, και βάσει της βελτίωσής τους όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων (που μπορεί να περιλαμβάνει την ενέργεια, τα υλικά ή το νερό, την ανακύκλωση, κ.λπ.) σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

 

i)

1- Μερίδιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων ως εθνικών προτύπων από τα κράτη μέλη σε σχέση με το σύνολο των ενεργών ευρωπαϊκών προτύπων.

ii)

2 - Ποσοστό διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελεγκτικής που έχουν εγκριθεί από την Ένωση.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

 

i)

1 - Δείκτης καταναλωτικών συνθηκών

ii)

2 - Αριθμός εγγράφων για τη διατύπωση θέσεων και απαντήσεις σε δημόσιες διαβουλεύσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από δικαιούχους.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

1 - Αριθμός επιτυχώς εφαρμοσθέντων εθνικών κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών προγραμμάτων.

 

2 - Αριθμός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκαν από επιβλαβείς οργανισμούς και που επιλύθηκαν επιτυχώς.

 

3 - Αριθμός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκαν από νόσους και που επιλύθηκαν επιτυχώς.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

1 - Αντίκτυπος των στατιστικών που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο: αριθμός σχετικών αναφορών και θετικών/αρνητικών γνωμών στο διαδίκτυο.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Στα 25 χρόνια της ύπαρξής της, η ενιαία αγορά έχει συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ολοκλήρωσης μεταξύ των κρατών μελών, αποφέροντας απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους καταναλωτές με πολλούς τρόπους, όπως η παροχή μεγαλύτερης επιλογής και χαμηλότερων τιμών σε μια πιο ανταγωνιστική αγορά, οι ευκαιρίες για ταξίδια και εργασία σε ολόκληρη την ΕΕ, η πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά για τις επιχειρήσεις και η καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Παρά την έγκριση και την εφαρμογή άνω των 3 500 μέτρων, το έργο της ενιαίας αγοράς πολύ απέχει ακόμη από την ολοκλήρωση. Πολλά εμπόδια, όπως τα κενά στη νομοθεσία, ο διοικητικός φόρτος, η αναποτελεσματική εφαρμογή και η ανεπαρκής επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες και οι αναδυόμενες προκλήσεις και εμπόδια, εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πολλές φορές τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας της ενιαίας αγοράς, και η Επιτροπή ανέδειξε την ενοποίηση της αγοράς σε μία από τις κύριες προτεραιότητές της.

Για την επόμενη περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, το οποίο θα συγκεντρώνει, σε ένα συνεκτικό πλαίσιο, έξι προγράμματα και πολλές δράσεις, που προηγουμένως ήταν διαχωρισμένα. Ο κύριος στόχος είναι η εφαρμογή και η επιβολή διαφόρων δραστηριοτήτων που στηρίζουν την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς με την ευρύτερη έννοια, με βελτίωση των συνεργειών και της ευελιξίας, καθώς και με εξάλειψη των επικαλύψεων στα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ.

Συνολικά, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο «πρόγραμμα για την ενιαία αγορά» και συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ωστόσο, o εισηγητής προτείνει διάφορες βελτιώσεις στους ακόλουθους τομείς:

Προϋπολογισμός

Η Επιτροπή προτείνει δημοσιονομική πρόβλεψη που θα κατανεμηθεί μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών στόχων: COSME, καταναλωτές, αλυσίδα τροφίμων και βιώσιμη κατανάλωση και στατιστικές. Ο εισηγητής πιστεύει ότι το συνολικό κονδύλιο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων της ενιαίας αγοράς και ιδίως για την προσαρμογή σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον ψηφιακής επανάστασης και παγκοσμιοποίησης.

Ωστόσο, ο εισηγητής προτείνει να αναπροσαρμοστεί το γενικό χρηματοδοτικό πλαίσιο και όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού, μόλις καθοριστούν τα ακριβή στοιχεία στο σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ιδίους πόρους».

Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει να προστεθεί μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού αφιερωμένη στη χρηματοδότηση της εποπτείας της αγοράς, της ασφάλειας των προϊόντων και της έγκρισης τύπου, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων του προγράμματος για την ενιαία αγορά και την εκτίμηση επιπτώσεων του κανονισμού περί επιβολής και συμμόρφωσης. Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι είναι σημαντικό να αναφέρονται ρητά οι στόχοι στους οποίους θα αφιερωθεί το υπόλοιπο ποσό, καθώς και να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο για τεχνική και διοικητική βοήθεια.

Έμφαση στην εποπτεία της αγοράς και στην ασφάλεια των προϊόντων

Όσον αφορά τους στόχους του προγράμματος, ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι η βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων, με ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Πράγματι, ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς θα μπορούσε να έχει καθοριστική σημασία για τη διαφύλαξη δημόσιων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια, καθώς και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων. Πολλά πρόσφατα σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο «Dieselgate», δείχνουν ότι τα μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα εξακολουθούν να είναι υπαρκτά στην αγορά της ΕΕ και αναδεικνύουν την ανάγκη για μια περισσότερο αποτελεσματική και συντονισμένη εποπτεία της αγοράς στην ΕΕ. Ο πρόσφατα εγκεκριμένος κανονισμός για την «έγκριση τύπου», καθώς και ο κανονισμός για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, παρέχουν ένα πλαίσιο για την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των οικονομικών φορέων. Βάσει αυτού, ο εισηγητής προτείνει έναν νέο ειδικό στόχο που σχετίζεται με την εποπτεία της αγοράς, την ασφάλεια των προϊόντων και την έγκριση τύπου, καθώς και τις σχετικές δράσεις, διαθέτοντας ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για τις εν λόγω δράσεις.

Καταναλωτές

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς θα συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι πολίτες της ΕΕ να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει να ενσωματωθούν αναφορές σε συγκεκριμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, στην ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και στην προώθηση των συμφερόντων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που συνεπάγεται η ψηφιοποίηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020.

Ψηφιακές εξελίξεις

Σε ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού, ο εισηγητής προσθέτει αναφορές στις ψηφιακές εξελίξεις σε όλους τους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα επτά ετών πρέπει να είναι ευέλικτο και αρκετά μελλοντοστρεφές ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι νέες τεχνολογίες έχουν ισχυρό αντίκτυπο στα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η κοινωνική και η συνεργατική οικονομία, οι καταναλωτές και η οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της.

Υλοποίηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα του προγράμματος

Η πρόταση της Επιτροπής δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του νέου προγράμματος. Η έγκριση ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων εργασίας είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν τις προς χρηματοδότηση δράσεις και την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά την αξιολόγηση, ο εισηγητής προτείνει μια υποχρεωτική τελική αξιολόγηση του προγράμματος έως το 2030, με ιδιαίτερη έμφαση στον πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προγράμματος, στη βιωσιμότητα των δράσεων και στις συνέργειες που έχουν επιτευχθεί μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων εργασίας.

Όσον αφορά τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα, ο εισηγητής προτείνει η Επιτροπή να υλοποιήσει δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των δημόσιων διοικήσεων σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (13.12.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Ralph Packet

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σημαντικότατο τμήμα της νομοθεσίας της Ένωσης στηρίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι πτυχές λειτουργίας της αφορούν, συγκεκριμένα, την ανταγωνιστικότητα, την τυποποίηση, την προστασία των καταναλωτών, την επιτήρηση της αγοράς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την τροφική αλυσίδα, αλλά και τους κανόνες σχετικά με τις επιχειρηματικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, οι οποίοι έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Σημαντικότατο τμήμα της νομοθεσίας της Ένωσης στηρίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι πτυχές λειτουργίας της αφορούν, συγκεκριμένα, την ανταγωνιστικότητα, την τυποποίηση, την προστασία των καταναλωτών, την επιτήρηση της αγοράς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την τροφική αλυσίδα, αλλά και τους κανόνες σχετικά με τις επιχειρηματικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, οι οποίοι έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με στόχο να ωφελούνται όλοι οι πολίτες της ΕΕ. Η συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό δεν αποτελεί απλώς νομική απαίτηση στα κράτη μέλη αλλά είναι ουσιώδης για την ίδια τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Την παρούσα στιγμή υφίστανται ορισμένα προγράμματα για την ανάληψη ενωσιακής δράσης στον τομέα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και των τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χάραξης πολιτικής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τροφική αλυσίδα. Ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται απευθείας από γραμμές του προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. Είναι απαραίτητο να απλουστευτούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων δράσεων, καθώς και να εξασφαλιστεί έναν πιο ευέλικτο και ενεργό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα νέο πρόγραμμα που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνταν πριν από τα εν λόγω προγράμματα και άλλες συναφείς γραμμές του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(5)  Την παρούσα στιγμή υφίστανται ορισμένα προγράμματα για την ανάληψη ενωσιακής δράσης στον τομέα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και των τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χάραξης πολιτικής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τροφική αλυσίδα. Ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται απευθείας από γραμμές του προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. Με την επιφύλαξη του υφιστάμενου επιπέδου διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου από τους συν-νομοθέτες, είναι απαραίτητο να απλουστευτούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων δράσεων, καθώς και να εξασφαλιστεί έναν πιο ευέλικτο και ενεργό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα νέο πρόγραμμα που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνταν πριν από τα εν λόγω προγράμματα και άλλες συναφείς γραμμές του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανάπτυξής της.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών αποτελούν το αντικείμενο χωριστού ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, το νέο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπίσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, έτσι ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και αξιόπιστες στατιστικές που θα στηρίζουν τη χάραξη, την επιτήρηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης.

(6)  Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών αποτελούν το αντικείμενο χωριστού ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, το νέο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτονται από το υφιστάμενο ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη συλλογή δεδομένων, καθώς και για την ανάπτυξη, την παραγωγή, την ορθή χρήση, την εφαρμογή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπίσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, έτσι ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και αξιόπιστες ευρωπαϊκές στατιστικές, μεταξύ άλλων και για ζητήματα όπως το εμπόριο και η μετανάστευση, που θα στηρίζουν τη χάραξη, την επιτήρηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

__________________

__________________

47 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).

47 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη χάραξη, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να ενισχυθούν όλοι οι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς: επιχειρήσεις, πολίτες, όπως και καταναλωτές, η κοινωνία των πολιτών και οι δημόσιες αρχές. Για τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, αλλά και τη στήριξη της επιβολής των κανόνων για την προστασία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτό θα γίνει με την ενίσχυση της ενημέρωσης επιχειρήσεων και ιδιωτών και με τη χορήγηση των κατάλληλων εργαλείων, γνώσεων και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως αποστολή την ενίσχυση της κανονιστικής και διοικητικής συνεργασίας, μέσω ιδίως της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της οικοδόμησης βάσεων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί την ανάπτυξη διεθνών προτύπων υψηλής ποιότητας που θα στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Πρότυπα θα πρέπει επίσης να καθοριστούν στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ελεγκτικής, συμβάλλοντας έτσι στη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των κεφαλαιακών αγορών της Ένωσης και στη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη θέσπιση κανόνων και τον καθορισμό προτύπων με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών. Ο στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η στήριξη της εφαρμογής και της επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης που προωθεί την υψηλού επιπέδου υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας, καθώς και τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

(8)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη χάραξη, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να ενισχυθούν όλοι οι υφιστάμενοι και δυνητικοί παράγοντες της εσωτερικής αγοράς: επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, των αποταμιευτών και των επενδυτών, πολίτες, όπως και καταναλωτές, η κοινωνία των πολιτών και οι δημόσιες αρχές. Για τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, αλλά και τη στήριξη της επιβολής των κανόνων για την προστασία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτό θα γίνει με την ενίσχυση της ενημέρωσης επιχειρήσεων και ιδιωτών και με τη χορήγηση των κατάλληλων εργαλείων, γνώσεων και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως αποστολή την ενίσχυση της κανονιστικής και διοικητικής συνεργασίας, μέσω ιδίως της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της οικοδόμησης βάσεων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί την ανάπτυξη διεθνών προτύπων υψηλής ποιότητας που θα στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Πρότυπα θα πρέπει επίσης να καθοριστούν στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ελεγκτικής, συμβάλλοντας έτσι στη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των κεφαλαιακών αγορών της Ένωσης και στη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη θέσπιση κανόνων και τον καθορισμό προτύπων με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών. Ο στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η στήριξη της εφαρμογής και της επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης που προωθεί την υψηλού επιπέδου υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας, καθώς και τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Καθώς οι καταναλωτικές αγορές δεν περιορίζονται πλέον από τα σύνορα ύστερα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές που διαμένουν στην Ένωση η κατάλληλη προστασία κατά την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από οικονομικούς παράγοντες με έδρα τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπει τη στήριξη της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς σε βασικές τρίτες χώρες-εταίρους της Ένωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

(14)  Καθώς οι καταναλωτικές αγορές δεν περιορίζονται πλέον από τα σύνορα ύστερα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, και την ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές που διαμένουν στην Ένωση η κατάλληλη προστασία κατά την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από οικονομικούς παράγοντες με έδρα τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπει τη στήριξη της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς σε βασικές τρίτες χώρες-εταίρους της Ένωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με νέους τρόπους, να απομακρύνουν τα στεγανά μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των οικείων διοικητικών αρχών, και να συμμετέχουν στη συνδημιουργία των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αδιάλειπτη και σταθερή αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά απαιτεί την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά επίσης και πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές διατυπώσεις. Εξάλλου, η παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, καθώς και να αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα ακόλουθα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν στήριξη από το πρόγραμμα: η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών και η ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών των επιχειρήσεων.

(16)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με νέους τρόπους, να απομακρύνουν τα στεγανά μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των οικείων διοικητικών αρχών, και να συμμετέχουν στη συνδημιουργία των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αδιάλειπτη και σταθερή αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά απαιτεί την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά επίσης και πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές διατυπώσεις. Εξάλλου, η παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, καθώς και να αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα ακόλουθα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν στήριξη από το πρόγραμμα: η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών και η ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών των επιχειρήσεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει ένα σύστημα για την καταπολέμηση στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης, τα δίκτυα και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών και δικαστηρίων, όπως επίσης και την επικοινωνία με μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να εξηγηθούν τα δικαιώματα, τα οφέλη και οι υποχρεώσεις σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης.

(20) Δεδομένου ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει ένα σύστημα κανόνων για την καταπολέμηση στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεισφέρει στη στήριξη της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης, βελτιώνοντας και ενισχύοντας τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού και με εθνικές αρχές και δικαστήρια, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας όπως επίσης και τη γνωστοποίηση και την επεξήγηση των δικαιωμάτων, των οφελών και των υποχρεώσεων σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει ειδικότερα να βοηθήσει την Επιτροπή να ενισχύσει την ανάλυση και την αξιολόγηση των εξελίξεων στην αγορά, μεταξύ άλλων με εκτενή χρήση τομεακών ερευνών και με συστηματική ανταλλαγή αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και σε διεθνές επίπεδο, και στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των καταναλωτών, προκειμένου να αποκομίσουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το πρόγραμμα χρειάζεται ιδίως να αντιμετωπίσει τις ριζικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς από τον συνεχή μετασχηματισμό της οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα μέσω της γεωμετρικής αύξησης και χρήσης δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη προσφυγή στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλα εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη ΤΠΕ από τις εταιρείες και τους συμβούλους τους. Έχει επίσης ζωτική σημασία το πρόγραμμα να στηρίξει τα δίκτυα και τη συνεργασία με τις αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς συνδέονται άρρηκτα με τη δράση των οργάνων αυτών. Υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου ρόλου της πολιτικής ανταγωνισμού στην πρόληψη δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς από συμπεριφορές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό πέρα από τα σύνορα της Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο. Τέλος, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, έτσι ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του υγιούς ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Καθώς μια σειρά από πρωτοβουλίες στο πρόγραμμα είναι νέες και το σκέλος του προγράμματος σχετικά με τον ανταγωνισμό επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις δυναμικές εξελίξεις στους όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγορίθμους, τα μαζικά δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια και την εγκληματολογική τεχνολογία, τον ρυθμό και το μέγεθος των οποίων είναι δύσκολο να υπολογιστούν, προβλέπεται ότι θα χρειαστεί ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες ανάγκες στο εν λόγω σκέλος του προγράμματος.

(21)  Το πρόγραμμα χρειάζεται ιδίως να αντιμετωπίσει τις ριζικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς από τον συνεχή ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ψηφιακή οικονομία, και συγκεκριμένα μέσω της γεωμετρικής αύξησης και χρήσης δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη προσφυγή στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλα εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη ΤΠΕ από τις εταιρείες και τους συμβούλους τους. Έχει επίσης ζωτική σημασία το πρόγραμμα να στηρίξει τα δίκτυα και τη συνεργασία με τις αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς συνδέονται άρρηκτα με τη δράση των οργάνων αυτών. Υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου ρόλου της πολιτικής ανταγωνισμού στην πρόληψη δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς από συμπεριφορές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό πέρα από τα σύνορα της Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο. Τέλος, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, έτσι ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του υγιούς ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Καθώς μια σειρά από πρωτοβουλίες στο πρόγραμμα είναι νέες και η επιβολή του ανταγωνισμού επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις δυναμικές εξελίξεις και προκλήσεις στους όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγορίθμους, τα μαζικά δεδομένα, τα ψηφιακά μονοπώλια, την ευρυζωνική ανάπτυξη, τον γεωγραφικό αποκλεισμό, τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως μέσου για την πρόληψη της πρόσβασης σε τεχνολογία, τον ρόλο «θυρωρού» των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, τις δημοπρατήσεις ραδιοφάσματος, την κυβερνοασφάλεια και την εγκληματολογική τεχνολογία, τον ρυθμό και το μέγεθος των οποίων είναι δύσκολο να υπολογιστούν, προβλέπεται ότι θα χρειαστεί ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες ανάγκες στο εν λόγω σκέλος του προγράμματος. Η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανεπάρκειες της αγοράς και να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα συνεχίσουν να παίζουν τον θεμελιώδη ρόλο τους για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσθετη στήριξη μέσω μηχανισμών δανειοδότησης και χρηματοδότησης που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο του σκέλους του Ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53 διαθέτει αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία και αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά σε τουλάχιστον 500 000 ΜΜΕ· ένας διάδοχος μηχανισμός θα θεσπιστεί υπό το σκέλος ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU.

(25)  Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανεπάρκειες της αγοράς και να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα συνεχίσουν να παίζουν τον θεμελιώδη ρόλο τους για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσθετη στήριξη μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών δανειοδότησης και χρηματοδότησης που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο του σκέλους του Ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53 διαθέτει αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία και αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά σε τουλάχιστον 500 000 ΜΜΕ· ένας διάδοχος μηχανισμός θα θεσπιστεί υπό το σκέλος ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU.

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ.33).

53 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ.33).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσπορίζει αποτελεσματική στήριξη για τις ΜΜΕ κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Θα πρέπει να βασίζονται στον μοναδικό πλούτο γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που έχει αναπτυχθεί όσον αφορά τον τομέα των ΜΜΕ και τον βιομηχανικό τομέα, καθώς και στη μακρά εμπειρία συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην επιτυχή εμπειρία του δικτύου «Enterprise Europe Network» ως σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης που έχει την αποστολή να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να συμβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στην ενιαία αγορά και εκτός αυτής. Το δίκτυο σχεδιάζει να συνεχίσει τις υπηρεσίες του εξ ονόματος άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως το πρόγραμμα Ορίζων 2020, χρησιμοποιώντας τους χρηματοδοτικούς πόρους των προγραμμάτων αυτών. Επίσης, το πρόγραμμα πλαισίωσης νέων επιχειρηματιών θα πρέπει να παραμείνει το εργαλείο που επιτρέπει σε νέους ή δυνητικούς επιχειρηματίες να αποκτούν επιχειρηματική εμπειρία φέρνοντάς τους σε επαφή με έμπειρους επιχειρηματίες από άλλες χώρες, επιτρέποντας τους έτσι να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να αναπτυχθεί και να διευρύνει τη γεωγραφική του κάλυψη, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια σύζευξης επιχειρηματιών και λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

(27)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσπορίζει αποτελεσματική στήριξη για τις ΜΜΕ κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Θα πρέπει να βασίζονται στον μοναδικό πλούτο γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που έχει αναπτυχθεί όσον αφορά τον τομέα των ΜΜΕ και τον βιομηχανικό τομέα, καθώς και στη μακρά εμπειρία συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην επιτυχή εμπειρία του δικτύου «Enterprise Europe Network» ως σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης που έχει την αποστολή να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τις γνώσεις των ΜΜΕ και να συμβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στην ενιαία αγορά και εκτός αυτής. Το δίκτυο σχεδιάζει να συνεχίσει τις υπηρεσίες του εξ ονόματος άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως το πρόγραμμα Ορίζων 2020, χρησιμοποιώντας τους χρηματοδοτικούς πόρους των προγραμμάτων αυτών. Επίσης, το πρόγραμμα πλαισίωσης νέων επιχειρηματιών θα πρέπει να παραμείνει το εργαλείο που επιτρέπει σε νέους ή δυνητικούς επιχειρηματίες να αποκτούν επιχειρηματική εμπειρία φέρνοντάς τους σε επαφή με έμπειρους επιχειρηματίες από άλλες χώρες, επιτρέποντας τους έτσι να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να αναπτυχθεί και να διευρύνει τη γεωγραφική του κάλυψη, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια σύζευξης επιχειρηματιών και λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Ένα εύρυθμο κοινό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει κομβική σημασία για την εσωτερική αγορά, για την αποτελεσματική λειτουργία των κεφαλαιαγορών και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης αγοράς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

(32)  Ένα εύρυθμο κοινό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει κομβική σημασία για την εσωτερική αγορά, για την αποτελεσματική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης αγοράς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η Ένωση συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην ενδυνάμωση των καταναλωτών και στην τοποθέτηση των καταναλωτών στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις πολιτικές των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίζει, αφενός, ότι οι πολίτες αποκομίζουν όλα τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και, αφετέρου, ότι, όταν ενεργούν ως καταναλωτές, η ασφάλεια και τα νομικά και τα οικονομικά συμφέροντά τους προστατεύονται κατάλληλα μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Η Ένωση πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων και των καταναλωτών εφαρμόζεται ορθά και ομοιόμορφα στην πράξη και ότι οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού με θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ενδυναμωθούν, να ενθαρρυνθούν και να υποβοηθηθούν οι καταναλωτές ώστε να προβαίνουν σε βιώσιμες επιλογές, συμβάλλοντας έτσι σε μια βιώσιμη και αποδοτική, ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων, κυκλική οικονομία.

(36)  Η Ένωση συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην ενδυνάμωση των καταναλωτών και στην τοποθέτηση των καταναλωτών στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις πολιτικές των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίζει, αφενός, ότι οι πολίτες αποκομίζουν όλα τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και, αφετέρου, ότι, όταν ενεργούν ως καταναλωτές, η ασφάλεια και τα νομικά και τα οικονομικά συμφέροντά τους προστατεύονται κατάλληλα μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Η Ένωση πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων και των καταναλωτών εφαρμόζεται ορθά και ομοιόμορφα στην πράξη και ότι οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού με θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ενδυναμωθούν, να ενθαρρυνθούν και να υποβοηθηθούν οι καταναλωτές ώστε να προβαίνουν σε βιώσιμες επιλογές, συμβάλλοντας έτσι σε μια βιώσιμη και αποδοτική, ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων, κυκλική οικονομία που ακολουθεί τους στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο του Θεματολογίου του ΟΗΕ του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

41.  Οι πολίτες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη λειτουργία των αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα ανωτέρω αποτελούν βασική συνιστώσα της εσωτερικής αγοράς και απαιτούν ένα άρτιο πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας, το οποίο όχι μόνο εξασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διατηρήσιμη οικονομία, αλλά και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών, των αποταμιευτών, των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των μελών και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών ταμείων, των ιδιωτών μετόχων, των δανειοληπτών και των ΜΜΕ. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

(41)  Οι πολίτες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και, για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να ενημερώνονται περαιτέρω για τα συναφή δικαιώματα, οφέλη και τους συναφείς κινδύνους. Τα ανωτέρω αποτελούν βασική συνιστώσα της εσωτερικής αγοράς και απαιτούν ένα άρτιο πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας, το οποίο όχι μόνο εξασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διατηρήσιμη οικονομία, αλλά και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών, των αποταμιευτών, των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των μελών και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών ταμείων, των ιδιωτών μετόχων, των δανειοληπτών και των ΜΜΕ. Το Πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, επίσης μέσω της παραγωγής και διάδοσης σαφών, πλήρων και φιλικών προς τον χρήστη πληροφοριών για προϊόντα που διατίθενται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το «Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων» της περιόδου 2017-2020 με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60, που συνέχισε το πιλοτικό πρόγραμμα και την προπαρασκευαστική δράση της περιόδου 2012-2017. Αυτό είναι αναγκαίο για να γνωρίζουν οι φορείς χάραξης πολιτικής τις απόψεις άλλων ενδιαφερομένων, πέραν των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα και θα υπάρξει καλύτερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αναμένεται δε να οδηγήσει σε καλύτερες πολιτικές για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κυρίως χάρη στην καλύτερη κατανόηση του κοινού σχετικά με τα ζητήματα που διακυβεύονται κατά τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων.

(42)  Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το «Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων» της περιόδου 2017-2020 με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60, που συνέχισε το πιλοτικό πρόγραμμα και την προπαρασκευαστική δράση της περιόδου 2012-2017. Αυτό είναι αναγκαίο για να γνωρίζουν οι φορείς χάραξης πολιτικής τις απόψεις άλλων ενδιαφερομένων, πέραν των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα και θα υπάρξει καλύτερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αναπτύσσει συνεχώς τη μεθοδολογία του και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο αύξησης της συμμετοχής των καταναλωτών και των τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης και να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αναμένεται δε να βελτιώσει τις πολιτικές για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κυρίως χάρη στην καλύτερη κατανόηση του κοινού σχετικά με τα ζητήματα που διακυβεύονται κατά τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων. Οι δημόσιοι πόροι του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται σε όσα είναι ουσιώδη για τους τελικούς χρήστες και να αποφεύγουν κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης χρηματοδοτικής στήριξης σε εμπορικές δραστηριότητες που προτείνονται από ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς·

__________________

__________________

60 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017- -2020 (ΕΕ L 129 της 19.5.2017, σ.17).

60 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017- -2020 (ΕΕ L 129 της 19.5.2017, σ.17).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου, μεταξύ 2012 και 2013, και μιας προπαρασκευαστικής δράσης, μεταξύ 2014 και 2016, η Επιτροπή ενέκρινε επιχορηγήσεις σε δύο οργανώσεις, μετά την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι δύο οργανώσεις είναι η Finance Watch, που συστάθηκε με επιχορηγήσεις της Ένωσης το 2011 ως διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση βελγικού δικαίου, και η Better Finance, η οποία αποτελεί προϊόν διαδοχικών αναδιοργανώσεων και μετονομασιών ήδη υφιστάμενων ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και μετόχων από το 2009. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/826, προσδιορίζει τις δύο αυτές οργανώσεις ως μοναδικούς δικαιούχους. Συνεπώς, είναι αναγκαία η συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Ωστόσο, η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε αναθεώρηση.

(43)  Στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου, μεταξύ 2012 και 2013, και μιας προπαρασκευαστικής δράσης, μεταξύ 2014 και 2016, η Επιτροπή ενέκρινε επιχορηγήσεις σε δύο οργανώσεις, μετά την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι δύο οργανώσεις είναι η Finance Watch, που συστάθηκε με επιχορηγήσεις της Ένωσης το 2011 ως διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση βελγικού δικαίου, και η Better Finance, η οποία αποτελεί προϊόν διαδοχικών αναδιοργανώσεων και μετονομασιών ήδη υφιστάμενων ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και μετόχων από το 2009. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/826, προσδιορίζει τις δύο αυτές οργανώσεις ως μοναδικούς δικαιούχους. Συνεπώς, είναι αναγκαία η συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Ωστόσο, η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε αναθεώρηση. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, σε περίπτωση που το πρόγραμμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η αντίστοιχη χρηματοδότηση επεκταθούν πέραν του 2020 και αναδειχτούν και άλλοι δυνητικοί δικαιούχοι, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε κάθε άλλη οργάνωση που πληροί τα κριτήρια και συμβάλλει στους στόχους του προγράμματος, τούτο δε σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/826.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές υψηλής ποιότητας που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται δυνάμει του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος είναι απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, γι’ αυτό οι ευρωπαϊκές στατιστικές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εγκαίρως και θα πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης όπως αποτυπώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε η ενισχυμένη και ολοκληρωμένη οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, η αειφόρος ανάπτυξη, η γεωργική πολιτική, η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης και η παγκοσμιοποίηση.

(48)  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές υψηλής ποιότητας που παράγονται, χρησιμοποιούνται από κοινού, διαδίδονται και εφαρμόζονται με συνέπεια σε ενωσιακό επίπεδο και στα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εγκαίρως και θα πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε η ενισχυμένη και ολοκληρωμένη οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, η αειφόρος ανάπτυξη, η γεωργική πολιτική, η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης και η παγκοσμιοποίηση.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές είναι απολύτως απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων της Ένωσης και για τη μέτρηση της απόδοσης και των επιπτώσεων των πρωτοβουλιών της Ένωσης. Συνεπώς, η συνεχής παροχή και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στατιστικών, αναλαμβάνοντας μια προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης η οποία υπερβαίνει την οπτική γωνία της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να εξασφαλίζεται προκειμένου να καλύψει όλες τις δραστηριότητες και τους τομείς πολιτικής της Ένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και των πολιτών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

(49)  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές είναι απολύτως απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων της Ένωσης και για τη μέτρηση της απόδοσης και των επιπτώσεων ορισμένων πρωτοβουλιών της Ένωσης. Η συνεχής παροχή και ανάπτυξή τους πέρα από την οπτική γωνία της εσωτερικής αγοράς και με εθνική και, όπου είναι δυνατόν, με περιφερειακή κατανομή, θα πρέπει να εξασφαλίζεται προκειμένου να καλύψει όλες τις υφιστάμενες και δυνητικές δραστηριότητες και τους τομείς πολιτικής, στους οποίους περιλαμβάνονται η ενδυνάμωση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημοσίων διοικήσεων της Ευρώπης ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί για προκαταρκτική εξέταση στην επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

(51)  Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί για προκαταρκτική εξέταση στην επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, και πρέπει να υλοποιηθεί με εξασφάλιση αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60)  Λαμβάνοντας υπόψη την όλο και μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει τη δυνατότητα σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, όπως υπαλλήλους τρίτων χωρών, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή οικονομικούς παράγοντες, να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες.

(60)  Λαμβάνοντας υπόψη την όλο και μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής οικονομίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει τη δυνατότητα σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, όπως υπαλλήλους τρίτων χωρών, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή οικονομικούς παράγοντες, να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(71)  Ανάλογα με την περίπτωση, οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης των επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να επικαλυφθεί ή να παραγκωνισθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση, και να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(71)  Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να αντιμετωπίζουν ανεπάρκειες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης των επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να επικαλυφθεί ή να παραγκωνισθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(81)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου90 διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου91 διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του επόπτη προστασίας των ευρωπαϊκών δεδομένων. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την Επιτροπή πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001.

(81)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου90 διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου91 διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του επόπτη προστασίας των ευρωπαϊκών δεδομένων. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων στη διαδικασία ανάπτυξης και διάδοσης στατιστικών στοιχείων στις περιπτώσεις όπου η αρχή του στατιστικού απορρήτου αναγνωρίζεται επίσης μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την Επιτροπή πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001.

_________________

_________________

90 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

90 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

91 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

91 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

83.  Ο σκοπός του προγράμματος θα πρέπει να είναι επίσης να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή και συνοχή όσον αφορά την εσωτερική αγορά της Ένωσης, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και τις δράσεις για τις ευρωπαϊκές στατιστικές απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.

(83)  Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή και συνοχή όσον αφορά την εσωτερική αγορά της Ένωσης, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και τις δράσεις για τις ευρωπαϊκές στατιστικές απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 («το πρόγραμμα»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ, και, στο πλαίσιο αυτό, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της συλλογής δεδομένων, της ανάπτυξης, της παραγωγής, και της διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων που καλύπτουν όλες τις πολιτικές της Ένωσης οι οποίες καλύπτονται από το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 («το πρόγραμμα»).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «ευρωπαϊκές στατιστικές»: οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

(2)  «ευρωπαϊκές στατιστικές»: οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται σε επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την παροχή υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών σχετικά με την Ευρώπη που στηρίζουν τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης και βοηθούν τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία.

β)  την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων και αξιόπιστων ευρωπαϊκών στατιστικών που στηρίζουν τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς του εμπορίου και της μετανάστευσης, και βοηθούν τους πολίτες, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  υποστηρίζουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελεγκτικής, διευκολύνουν την ένταξή τους στο δίκαιο της Ένωσης και προάγουν την καινοτομία και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την υποβολή εταιρικών εκθέσεων·

ii)  υποστηρίζουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελεγκτικής, διευκολύνουν την ένταξή τους στο δίκαιο της Ένωσης και προάγουν την καινοτομία και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την υποβολή εταιρικών εκθέσεων τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες εταιρείες·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  με την ενδυνάμωση, την παροχή βοήθειας και την εκπαίδευση καταναλωτών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών· με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, αειφόρου κατανάλωσης και ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως με τη στήριξη των αρμόδιων αρχών επιβολής και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας· με την εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας και· με την παροχή επαρκούς πληροφόρησης για τις αγορές και τους καταναλωτές·

i)  με την ενδυνάμωση, την παροχή βοήθειας και την εκπαίδευση καταναλωτών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών· με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, με την προαγωγή αειφόρου κατανάλωσης και ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως με τη στήριξη των αρμόδιων αρχών επιβολής και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας· με την εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας και· με την παροχή επαρκούς, σαφούς και φιλικής προς τον χρήστη πληροφόρησης για τις αγορές και τις διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών προϊόντων·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  με την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών, άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· με την προώθηση της καλύτερης κατανόησης του χρηματοπιστωτικού τομέα·

ii)  με την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών, άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· με την προώθηση της καλύτερης κατανόησης του χρηματοπιστωτικού τομέα και των διαφόρων κατηγοριών των εμπορικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την παραγωγή και την κοινοποίηση στατιστικών υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρώπη με έγκαιρο, αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσω ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και με όλους τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, με τη χρήση πολλαπλών πηγών στοιχείων, προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, έξυπνων δικτύων και ψηφιακών τεχνολογιών.

στ)  την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διάδοση και την κοινοποίηση ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλής ποιότητας με έγκαιρο, αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσω ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και με όλους τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, με τη χρήση πολλαπλών πηγών στοιχείων, προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, έξυπνων δικτύων και ψηφιακών τεχνολογιών, και με την παρουσίαση μιας εθνικής και, όπου είναι δυνατή, περιφερειακής κατανομής.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των πολιτών και των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, βέλτιστων πρακτικών, προώθησης ορθής πρακτικής, ανταλλαγής και διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης και διοργάνωσης επιμορφώσεων·

α)  δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, βέλτιστων πρακτικών, προώθησης ορθής πρακτικής, ανταλλαγής και διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης και διοργάνωσης επιμορφώσεων·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της Ένωσης και τη γρήγορη προσαρμογή του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μεταξύ άλλων με τη συλλογή δεδομένων και αναλύσεων· μελέτες, αξιολογήσεις και συστάσεις πολιτικής· οργάνωση δραστηριοτήτων επίδειξης και πιλοτικά έργα· δραστηριότητες επικοινωνίας· ανάπτυξη ειδικών εργαλείων ΤΠ που διασφαλίζουν τη διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

δ)  υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της Ένωσης και τη γρήγορη προσαρμογή του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, μεταξύ άλλων με τη συλλογή δεδομένων και αναλύσεων· μελέτες, αξιολογήσεις και συστάσεις πολιτικής· οργάνωση δραστηριοτήτων επίδειξης και πιλοτικά έργα· δραστηριότητες επικοινωνίας· ανάπτυξη ειδικών εργαλείων ΤΠ που διασφαλίζουν τη διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές, η στήριξή τους για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ηγετικής θέσης που κατέχει η Ένωση στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Enterprise Europe Network·

β)  η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές της ΕΕ και παγκοσμίως, η στήριξή τους για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ηγετικής θέσης που κατέχει η Ένωση στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Enterprise Europe Network·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η αντιμετώπιση των φραγμών της αγοράς, του διοικητικού φόρτου και η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση των ΜΜΕ με σκοπό να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά·

γ)  η αντιμετώπιση των φραγμών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών φραγμών, του διοικητικού φόρτου και η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση των ΜΜΕ από όλες τις περιφέρειες της ΕΕ με σκοπό να είναι σε θέση να επωφεληθούν ισότιμα από την εσωτερική αγορά·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η διευκόλυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων, και η βιομηχανική μεταποίηση στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών·

δ)  η διευκόλυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης δεξιοτήτων, του ψηφιακού και βιομηχανικού μετασχηματισμού στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όσον αφορά τις δαπάνες για τη στήριξη της πολιτικής ανταγωνισμού, και ιδίως τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την ενίσχυση των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να είναι αποτελεσματικότεροι φορείς επιβολής και να εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της επισκόπηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, η οποία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή (EUROSTAT) εκτελεί τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ), τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, όταν αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3.  Η Επιτροπή (EUROSTAT) εκτελεί τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ), τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, όταν αφορούν τη συλλογή δεδομένων, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  βελτίωση της μέτρησης των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, των άμεσων ξένων επενδύσεων, των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στις οικονομίες της Ένωσης.

–  βελτίωση της μέτρησης των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών, των άμεσων ξένων επενδύσεων, των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στις οικονομίες της Ένωσης.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  παροχή υψηλής ποιότητας, επίκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της ενωσιακής πολιτικής για τις δεξιότητες, καθώς και στατιστικών για την αγορά εργασίας, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το εισόδημα, τις συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια, την ανισότητα, την κοινωνική προστασία, την αδήλωτη εργασία και τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τις δεξιότητες·

–  παροχή υψηλής ποιότητας, επίκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της ενωσιακής πολιτικής για τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά στατιστικών για την αγορά εργασίας, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το εισόδημα, τις συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια, την ανισότητα, την κοινωνική προστασία, την αδήλωτη εργασία και τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τις δεξιότητες·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.6.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Ralph Packet

22.11.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Sander Loones

Εξέταση στην επιτροπή

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Γε·ωργιος Κύρτσος, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (10.1.2019)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Lukas Mandl

(*)  (Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών– Άρθρο 54 του Κανονισμού)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, στις 7 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σχετικά με το Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Το προτεινόμενο πρόγραμμα συγκεντρώνει δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο πέντε προηγούμενων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την τροφική αλυσίδα. Η Επιτροπή προτείνει προϋπολογισμό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ (για την περίοδο 2021-2027) για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, από τα οποία το 41% θα διατεθεί για δράσεις για την τροφική αλυσίδα που θα έχουν ως στόχο να συμβάλουν «στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και σε συναφείς τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών οργανισμών, και την υποστήριξη της βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων».

Οι διατροφικές μας συνήθειες δεν αποτελούν μόνο μια καθημερινή ανάγκη της ζωής μας, αλλά είναι επίσης μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας, του πολιτισμού μας, της κατανόησης της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων, των ζώων και της φύσης και φυσικά είναι ουσιώδη για την υγεία και τη συνολική ευημερία μας.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και, η ταυτόχρονη εξασφάλιση πραγματικά ισότιμων όρων ανταγωνισμού και μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς έχουν κομβική σημασία. Οι ΜΜΕ αποτελούν τον κινητήρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς προσφέρουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας, αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τοπική και περιφερειακή διάσταση.

Στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027, διατίθεται συνολικό ποσό ύψους 1 680 000 000 EUR για δαπάνες για δράσεις για την τροφική αλυσίδα, ενώ για την περίοδο 2014 έως 2020, το ανώτατο όριο των δαπανών αυτών για το πρόγραμμα για την τροφική αλυσίδα καθορίστηκε σε 1 891 936 000 EUR στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014. Συνεπώς, τα προτεινόμενα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 2021-2027 αντιπροσωπεύουν μείωση του προϋπολογισμού κατά 11 %.

Το πρόγραμμα για την τροφική αλυσίδα καλύπτει τόσο κτηνιατρικά (ζώα) όσο και φυτοϋγειονομικά (φυτά) μέτρα, είτε μέσω ετήσιων είτε μέσω πολυετών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή, και μέσω μέτρων έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζονται σε περίπτωση κρίσεων και απρόβλεπτων συμβάντων που επηρεάζουν την υγεία των ζώων ή των φυτών.

Η παρούσα δέσμη μέτρων εξασφαλίζει ότι η ΕΕ διαθέτει ένα αξιόπιστο πλαίσιο νομοθεσίας και ελέγχων για την προώθηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για μια σταθερή εσωτερική αγορά όπου τα τρόφιμα, τα ζώα και τα φυτά θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Ο εισηγητής τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενδυναμωθούν, να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν οι καταναλωτές ώστε να προβαίνουν σε βιώσιμες επιλογές, συμβάλλοντας έτσι σε μια βιώσιμη και αποδοτική, ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων, κυκλική οικονομία.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει την επιτυχία του τρέχοντος χρηματοδοτικού προγράμματος για την αποφυγή μιας μεγάλης κρίσης, αλλά θα ήθελε να τονίσει ότι δεν θα πρέπει να συγκαλύπτει την ευπάθεια του συστήματος, καθώς υπάρχει στην επικράτεια της ΕΕ η τάση τακτικής εμφάνισης ζωονόσων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω η ανάγκη καθιέρωσης ενός μηχανισμού άμεσης αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας που επηρεάζουν τα τρόφιμα, τα ζώα και τα φυτά.

Συνολικά, η ενδιάμεση αξιολόγηση που διενεργήθηκε πρόσφατα κατέδειξε ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 λειτουργεί καλά στο πλαίσιο της πολιτικής του. Όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στον τομέα αυτόν εξυπηρετούν αποδεδειγμένα τους στόχους του προγράμματος για την τροφική αλυσίδα, καθώς και τις γενικές προτεραιότητες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς και της στήριξης του εμπορίου με τρίτες χώρες.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το πρόγραμμα παρέχει αποτελεσματική στήριξη στις ΜΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και συμβάλλει στην εφαρμογή του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων με την εξισορρόπηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ενόψει του επόμενου ΠΔΠ, τα μέτρα για την υγεία των ζώων αναμένεται να συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού για την τροφική αλυσίδα. Τα φυτοϋγειονομικά μέτρα αποτελούν ολοένα και σημαντικότερο παράγοντα λόγω της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και του εμπορίου, που συνοδεύονται από νέες φυτοϋγειονομικές απειλές. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τους επίσημους ελέγχους θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την επαλήθευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της εκπλήρωσης και της επιβολής των σχετικών ενωσιακών απαιτήσεων και η χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων θα πρέπει επομένως να αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι μια βασική πρόκληση για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, περιλαμβάνει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και ότι η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και αυξημένο κίνδυνο λόγω παγκόσμιων φορέων και των παγκόσμιων ασθενειών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές εξωτικές ασθένειες από γειτονικές τρίτες χώρες.

Οι επιδόσεις του προγράμματος για την τροφική αλυσίδα μετά το 2020 θα παρακολουθούνται μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεικτών, με επίκεντρο τόσο τις δραστηριότητες (δείκτες εκροών) όσο και τα αποτελέσματα (δείκτες αποτελεσμάτων), σε συνδυασμό με μια σειρά οικονομικών δεικτών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών μέτρων δαπανών (δείκτες κόστους-αποτελεσματικότητας) που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των διαφόρων καλυπτόμενων τομέων πολιτικής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σημαντικότατο τμήμα της νομοθεσίας της Ένωσης στηρίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι πτυχές λειτουργίας της αφορούν, συγκεκριμένα, την ανταγωνιστικότητα, την τυποποίηση, την προστασία των καταναλωτών, την επιτήρηση της αγοράς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την τροφική αλυσίδα, αλλά και τους κανόνες σχετικά με τις επιχειρηματικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, οι οποίοι έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Σημαντικότατο τμήμα της νομοθεσίας της Ένωσης στηρίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι πτυχές λειτουργίας της αφορούν, συγκεκριμένα, την ανταγωνιστικότητα, την τυποποίηση, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων, την επιτήρηση της αγοράς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την τροφική αλυσίδα και την οικονομική βιωσιμότητα, αλλά και τους κανόνες σχετικά με τις επιχειρηματικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, οι οποίοι έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Την παρούσα στιγμή υφίστανται ορισμένα προγράμματα για την ανάληψη ενωσιακής δράσης στον τομέα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και των τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χάραξης πολιτικής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τροφική αλυσίδα. Ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται απευθείας από γραμμές του προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. Είναι απαραίτητο να απλουστευτούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων δράσεων, καθώς και να εξασφαλιστεί έναν πιο ευέλικτο και ενεργό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα νέο πρόγραμμα που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνταν πριν από τα εν λόγω προγράμματα και άλλες συναφείς γραμμές του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(5)  Την παρούσα στιγμή υφίστανται ορισμένα προγράμματα για την ανάληψη ενωσιακής δράσης στον τομέα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και των τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χάραξης πολιτικής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τροφική αλυσίδα. Ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται απευθείας από γραμμές του προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. Είναι απαραίτητο να απλουστευτούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων δράσεων, καθώς και να εξασφαλιστεί έναν πιο ευέλικτο και ενεργό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, και ταυτόχρονα να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να προκληθούν περιβαλλοντικές ζημιές και χωρίς να επιχειρηθεί παραβίαση των κανόνων της Ένωσης στους τομείς των απορριμάτων τροφίμων και της απάτης όσον αφορά τα τρόφιμα, της καλής διαβίωσης των ζώων, των επίσημων ελέγχων και της καταπολέμησης των νόσων ανθρώπων και ζώων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα νέο πρόγραμμα που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνταν πριν από τα εν λόγω προγράμματα και άλλες συναφείς γραμμές του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στην αύξηση του επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, της αξιοπρέπειας των ζώων ως ευαίσθητων όντων και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών αποτελούν το αντικείμενο χωριστού ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, το νέο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπίσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, έτσι ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και αξιόπιστες στατιστικές που θα στηρίζουν τη χάραξη, την επιτήρηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης.

(6)  Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών αποτελούν το αντικείμενο χωριστού ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47. Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στατιστικών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διαδικασία παρακολούθησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) . Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, το νέο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπίσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, έτσι ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και αξιόπιστες στατιστικές που θα στηρίζουν τη χάραξη, την επιτήρηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στατιστικών να μην οδηγήσει σε δυσανάλογη αύξηση του διοικητικού φόρτου ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για τις δημόσιες οντότητες.

__________________

__________________

47   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).

47   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης θέτει σε μειονεκτική θέση όσα προϊόντα συμμορφώνονται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Πολλοί επιχειρηματίες αδιαφορούν για τους κανόνες είτε επειδή δεν τους γνωρίζουν είτε επίτηδες επειδή επιθυμούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς συχνά δεν διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση και η αρμοδιότητά τους περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται σε ενωσιακό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς προσκρούουν σε τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανιχνεύσουν τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και να εντοπίσουν την υπεύθυνη επιχείρηση εντός της δικαιοδοσίας τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσει τη συμμόρφωση των προϊόντων, παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις, εντατικοποιώντας τους ελέγχους συμμόρφωσης και προωθώντας τη στενή διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Επίσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, να ενθαρρύνει τις κοινές δράσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς από διαφορετικά κράτη μέλη, να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να προωθήσει τη σύγκλιση και τη στενότερη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

(12)  Η διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης θέτει σε μειονεκτική θέση όσα προϊόντα συμμορφώνονται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους καταναλωτές και να βλάψει το περιβάλλον. Πολλοί επιχειρηματίες αδιαφορούν για τους κανόνες είτε επειδή δεν τους γνωρίζουν είτε επίτηδες επειδή επιθυμούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς συχνά δεν διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση και η αρμοδιότητά τους περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται σε ενωσιακό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς προσκρούουν σε τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανιχνεύσουν τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και να εντοπίσουν την υπεύθυνη επιχείρηση εντός της δικαιοδοσίας τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσει τη συμμόρφωση των προϊόντων, παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις, εντατικοποιώντας τους ελέγχους συμμόρφωσης και προωθώντας τη στενή διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο και με τρίτες χώρες. Επίσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, να ενθαρρύνει τις κοινές δράσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς από διαφορετικά κράτη μέλη, να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να προωθήσει τη σύγκλιση και τη στενότερη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με νέους τρόπους, να απομακρύνουν τα στεγανά μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των οικείων διοικητικών αρχών, και να συμμετέχουν στη συνδημιουργία των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αδιάλειπτη και σταθερή αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά απαιτεί την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά επίσης και πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές διατυπώσεις. Εξάλλου, η παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, καθώς και να αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα ακόλουθα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν στήριξη από το πρόγραμμα: η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών και η ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών των επιχειρήσεων.

(16)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με νέους τρόπους, να αυξήσουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των οικείων διοικητικών αρχών, και να συμμετέχουν στη συνδημιουργία των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αδιάλειπτη και σταθερή αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά απαιτεί την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά επίσης και πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές διατυπώσεις. Εξάλλου, η παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, καθώς και να αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών και να αυξηθεί η ικανότητα των επιχειρήσεων να εκτελούν διασυνοριακές συναλλαγές, τα ακόλουθα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν στήριξη από το πρόγραμμα:

 

* η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης·

 

* «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές»·

 

* Το δίκτυο «SOLVIT»·

 

* Η υπηρεσία πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά·

 

* Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η εφαρμογή και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, και ιδίως της βιώσιμης χρηματοδότησης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από βασιζόμενα σε στοιχεία μέτρα πολιτικής που λαμβάνει η Ένωση. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο επιτηρώντας συνεχώς τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αξιολογώντας την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης από τα κράτη μέλη, όπως επίσης και τον βαθμό στον οποίο η υφιστάμενη νομοθεσία ανταποκρίνεται στους στόχους της, και εντοπίζοντας δυνητικούς τομείς δράσης στους οποίους αναδύονται νέοι κίνδυνοι, με τη συνεχή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών από την αρχή έως το τέλος του κύκλου χάραξης πολιτικής. Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται στην παραγωγή αναλύσεων, μελετών, υλικού κατάρτισης, ερευνών, αξιολογήσεων συμμόρφωσης, αξιολογήσεων και στατιστικών και στηρίζονται από συστήματα πληροφορικής και εργαλεία επικοινωνίας.

(19)  Η εφαρμογή και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, και ιδίως της βιώσιμης χρηματοδότησης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από βασιζόμενα σε στοιχεία μέτρα πολιτικής που λαμβάνει η Ένωση. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο επιτηρώντας συνεχώς τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αξιολογώντας την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης από τα κράτη μέλη, όπως επίσης και τον βαθμό στον οποίο η υφιστάμενη νομοθεσία ανταποκρίνεται στους στόχους της, και εντοπίζοντας δυνητικούς τομείς δράσης στους οποίους αναδύονται νέοι κίνδυνοι, με τη συνεχή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών, ομάδων πολιτών, ΜΚΟ και του κοινού γενικότερα από την αρχή έως το τέλος του κύκλου χάραξης πολιτικής. Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται στην παραγωγή αναλύσεων, μελετών, υλικού κατάρτισης, ερευνών, αξιολογήσεων συμμόρφωσης, αξιολογήσεων και στατιστικών και στηρίζονται από συστήματα πληροφορικής και εργαλεία επικοινωνίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55 τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και οι συναφείς ερμηνείες από την επιτροπή ερμηνείας των ΔΠΧΠ πρέπει να ενσωματωθούν στην ενωσιακή νομοθεσία, έτσι ώστε να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις με τίτλους εγγεγραμμένους σε οργανωμένη αγορά στην Ένωση, μόνον εάν τα ΔΠΧΠ τηρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης οι λογαριασμοί να παρέχουν την πραγματική εικόνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/34/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου56, και να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον. Παρόμοια διεθνή λογιστικά πρότυπα πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας διαφανούς διαδικασίας που να υπόκειται σε δημοκρατικούς κανόνες λογοδοσίας. Κατά συνέπεια, τα ΔΠΧΠ παίζουν ουσιαστικό ρόλο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και γι’ αυτό το ενδιαφέρον της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία με την οποία θα αναπτυχθούν και θα εγκριθούν τα ΔΠΧΠ θα οδηγήσει στην κατάρτιση προτύπων που θα συνάδουν με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς. Είναι λοιπόν σημαντικό να θεσπιστούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης του ιδρύματος ΔΠΧΠ.

(33)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55 τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και οι συναφείς ερμηνείες από την επιτροπή ερμηνείας των ΔΠΧΠ πρέπει να ενσωματωθούν στην ενωσιακή νομοθεσία, έτσι ώστε να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις με τίτλους εγγεγραμμένους σε οργανωμένη αγορά στην Ένωση, μόνον εάν τα ΔΠΧΠ τηρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης οι λογαριασμοί να παρέχουν την πραγματική εικόνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/34/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου56, και να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον. Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί ότι, όπου υφίσταται σύγκρουση μεταξύ ενός λογιστικού προτύπου και του νόμου, πάντα δίδεται προτεραιότητα στον νόμο. Παρόμοια διεθνή λογιστικά πρότυπα πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας διαφανούς διαδικασίας που να υπόκειται σε δημοκρατικούς κανόνες λογοδοσίας. Κατά συνέπεια, τα ΔΠΧΠ παίζουν ουσιαστικό ρόλο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και γι’ αυτό το ενδιαφέρον της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία με την οποία θα αναπτυχθούν και θα εγκριθούν τα ΔΠΧΠ θα οδηγήσει στην κατάρτιση προτύπων που θα συνάδουν με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς. Είναι λοιπόν σημαντικό να θεσπιστούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης του ιδρύματος ΔΠΧΠ.

_________________

_________________

55 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

55 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

56 Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

56 Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Ο έλεγχος καταλληλότητας της ενωσιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές και την εμπορία που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2017 αποκάλυψε την ανάγκη αποτελεσματικότερης επιβολής κανόνων και διευκόλυνσης της έννομης προστασίας όταν καταναλωτές έχουν υποστεί ζημία από παραβάσεις της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε μια «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές» τον Απρίλιο του 2018 για να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η ίση μεταχείριση των καταναλωτών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε σχέση με τα διττά ποιοτικά πρότυπα, η αυστηρότερη ικανότητα επιβολής των κρατών μελών, η ενισχυμένη ασφάλεια των προϊόντων, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και οι νέες δυνατότητες έννομης προστασίας, ιδίως μέσω αντιπροσωπευτικών ενεργειών από ειδικευμένους φορείς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως στόχο να υποστηρίξει αυτή την πολιτική καταναλωτών με την ευαισθητοποίηση, την οικοδόμηση γνώσης, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των οργανώσεων καταναλωτών και των αρχών προστασίας του καταναλωτή, τη δικτύωση και την ανάπτυξη της γνώσης της αγοράς, την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων.

(40)  Ο έλεγχος καταλληλότητας της ενωσιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές και την εμπορία που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2017 αποκάλυψε την ανάγκη αποτελεσματικότερης επιβολής κανόνων και διευκόλυνσης της έννομης προστασίας όταν καταναλωτές έχουν υποστεί ζημία από παραβάσεις της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Η Επιτροπή ενέκρινε μια «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές» για να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η ίση μεταχείριση των καταναλωτών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε σχέση με τα διττά ποιοτικά πρότυπα στα κράτη μέλη, η αυστηρότερη ικανότητα επιβολής των κρατών μελών, η ενισχυμένη ασφάλεια των προϊόντων, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και οι νέες δυνατότητες έννομης προστασίας, ιδίως μέσω αντιπροσωπευτικών ενεργειών από ειδικευμένους φορείς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως στόχο να υποστηρίξει αυτή την πολιτική καταναλωτών με την ευαισθητοποίηση, την οικοδόμηση γνώσης, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των οργανώσεων καταναλωτών και των αρχών προστασίας του καταναλωτή, τη δικτύωση και την ανάπτυξη της γνώσης της αγοράς, την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Είναι αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων είναι αναγκαίο, προκειμένου να είναι σε θέση η εσωτερική αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η ασφαλής και διατηρήσιμη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί προαπαιτούμενο για την κοινωνία και για την εσωτερική αγορά. Διασυνοριακές κρίσεις στον τομέα της υγείας και επισιτιστικές απειλές διαταράσσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, περιορίζοντας τις μετακινήσεις προσώπων και εμπορευμάτων και αποδιοργανώνοντας την παραγωγή.

(44)  Ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων είναι αναγκαίο για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, αλλά και προκειμένου να είναι σε θέση η εσωτερική αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η ασφαλής και διατηρήσιμη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί προαπαιτούμενο για την κοινωνία και για την εσωτερική αγορά. Όπως αποδείχθηκε από τα πρόσφατα περιστατικά, όπως η μόλυνση των αβγών με φιπρονίλη το 2017 και το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου το 2013, διασυνοριακές κρίσεις στον τομέα της υγείας, όπως η γρίπη των πτηνών ή η αφρικανική πανώλη των χοίρων, και επισιτιστικές απειλές διαταράσσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, περιορίζοντας τις μετακινήσεις προσώπων και εμπορευμάτων και αποδιοργανώνοντας την παραγωγή. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες η διασφάλιση υψηλών υγειονομικών προτύπων, η καλή διαβίωση των ζώων και η προστασία της υγείας δια μέσου της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ενώ βασική προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί η πρόληψη νέων και άγνωστων παρασίτων και ασθενειών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των δράσεων σχετικά με ένα υψηλό επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να προβλέπονται ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την παροχή επιχορηγήσεων και τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), κατ’ εξαίρεση από την αρχή της μη αναδρομικότητας, οι δαπάνες για τα επείγοντα μέτρα, λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης φύσης τους, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες και να περιλαμβάνουν και τις δαπάνες που απορρέουν από την ύποπτη εκδήλωση μιας νόσου ή την παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού υπό τον όρο ότι η εκδήλωση επιβεβαιώνεται στη συνέχεια και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Οι αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων και η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να γίνονται από την Επιτροπή, μετά την υπογραφή των νόμιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Οι δαπάνες θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε περίπτωση άμεσης απειλής για την κατάσταση της υγείας στην Ένωση λόγω της εκδήλωσης ή της εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας ή κράτους μέλους ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών, ορισμένων νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, καθώς και για μέτρα προστασίας, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται προς στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της Ένωσης.

(46)  Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των δράσεων σχετικά με ένα υψηλό επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να προβλέπονται ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την παροχή επιχορηγήσεων και τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), κατ’ εξαίρεση από την αρχή της μη αναδρομικότητας, οι δαπάνες για τα επείγοντα μέτρα, λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης φύσης τους, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες και να περιλαμβάνουν και τις δαπάνες που απορρέουν από την ύποπτη εκδήλωση μιας νόσου ή την παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού υπό τον όρο ότι η εκδήλωση επιβεβαιώνεται στη συνέχεια και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Οι αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων και η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να γίνονται από την Επιτροπή, μετά την υπογραφή των νόμιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Οι δαπάνες θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για μέτρα πρόληψης και προστασίας που λαμβάνονται σε περίπτωση άμεσης απειλής για την κατάσταση της υγείας στην Ένωση λόγω της εκδήλωσης ή της εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας ή κράτους μέλους ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών, ορισμένων νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, καθώς και για μέτρα προστασίας, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται προς στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της Ένωσης.

_________________

_________________

61 [να προστεθεί]

61 [να προστεθεί]

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται από τα κράτη μέλη είναι μέσα ουσιαστικής σημασίας για την επαλήθευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής, της τήρησης και της επιβολής των σχετικών απαιτήσεων της Ένωσης. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επίσημων συστημάτων ελέγχου έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε όλη την τροφική αλυσίδα, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική συνδρομή για τα εργαστήρια αναφοράς της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνει η Επιτροπή. Επιπλέον, καθώς η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων εξαρτάται επίσης από τη στελέχωση των αρχών ελέγχου με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με κατάλληλη γνώση του δικαίου της Ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στην κατάρτιση των ατόμων αυτών και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων ανταλλαγών που οργανώνονται από τις αρμόδιες αρχές.

(47)  Λόγω της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της τροφικής αλυσίδας, οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται από τα κράτη μέλη είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ μέσα ουσιαστικής σημασίας για την επαλήθευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής, της τήρησης και της επιβολής των σχετικών απαιτήσεων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα εισαγόμενα τρόφιμα. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επίσημων συστημάτων ελέγχου έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε όλη την τροφική αλυσίδα, καθώς και για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική συνδρομή για τα εργαστήρια αναφοράς της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνει η Επιτροπή. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα πρέπει επίσης να διατίθεται για την αύξηση του επιπέδου των ελέγχων στις εισαγωγές, για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι παράνομες εισαγωγές θηραμάτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και προκαλούν απώλεια βιοποικιλότητας. Καθώς η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων εξαρτάται επίσης από τη στελέχωση των αρχών ελέγχου με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με κατάλληλη γνώση του δικαίου της Ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στην κατάρτιση των ατόμων αυτών και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων ανταλλαγών που οργανώνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προβλέπει συνεργασία στους τομείς που υπάγονται στο πρόγραμμα μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αφετέρου. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης μέριμνα για τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι γειτνιάζουσες με την Ένωση χώρες, οι χώρες που υποβάλλουν αίτηση για προσχώρηση και οι υποψήφιες ή υπό προσχώρηση στην Ένωση χώρες. Επιπλέον, στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοιχτό και στην Ελβετία, σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της στατιστικής64.

(55)  Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προβλέπει συνεργασία στους τομείς που υπάγονται στο πρόγραμμα μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αφετέρου. Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς της, θα πρέπει να ληφθεί επίσης μέριμνα για τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι γειτνιάζουσες με την Ένωση χώρες, οι χώρες που υποβάλλουν αίτηση για προσχώρηση και οι υποψήφιες ή υπό προσχώρηση στην Ένωση χώρες. Επιπλέον, στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοιχτό και στην Ελβετία, σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της στατιστικής64.

_________________

_________________

64 ΕΕ L 90 της 28.3.2006, σ. 2.

64 ΕΕ L 90 της 28.3.2006, σ. 2.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(56)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Είναι επίσης δυνατό να συμμετάσχουν τρίτες χώρες βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό με την οποία χορηγούνται τα απαραίτητα δικαιώματα και πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(56)  Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς όλους τους κανόνες και κανονισμούς, οι τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Είναι επίσης δυνατό να συμμετάσχουν τρίτες χώρες βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό με την οποία χορηγούνται τα απαραίτητα δικαιώματα και πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(65)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες και συμπληρωματικότητες αναφορικά με τη στήριξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας δυνάμει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου69. Επιπλέον, το σκέλος για τις ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου70 θα εξασφαλίσει δανειακά και ίδια κεφάλαια στήριξης για να αυξηθεί η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να επιδιώκει συνέργειες με το διαστημικό πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου71 όσον αφορά την ενθάρρυνση των ΜΜΕ να επωφεληθούν από τις επαναστατικές καινοτομίες και άλλες λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων.

(65)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες και συμπληρωματικότητες αναφορικά με τη στήριξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας δυνάμει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου69. Επιπλέον, το σκέλος για τις ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου70 θα εξασφαλίσει δανειακά και ίδια κεφάλαια στήριξης για να αυξηθεί η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να επιδιώκει συνέργειες με το διαστημικό πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου71 όσον αφορά την ενθάρρυνση των ΜΜΕ να επωφεληθούν από τις επαναστατικές καινοτομίες και άλλες λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων.

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(77)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν από νοσήματα των ζώων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στο εμπόριο ζωικού κεφαλαίου, η ανάπτυξη ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο ή οι νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις, καθώς και νοσήματα των ζώων που είναι πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την Ένωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την τροποποίηση του καταλόγου των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τον καθορισμό ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες των εν λόγω οργάνων έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(77)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν από νοσήματα των ζώων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στο εμπόριο ζωικού κεφαλαίου, η ανάπτυξη ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο ή οι νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις, καθώς και νοσήματα των ζώων που είναι πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την Ένωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την τροποποίηση του καταλόγου των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τον καθορισμό ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Θα πρέπει επίσης να ζητηθεί η γνώμη ενδιαφερομένων και ενώσεων καταναλωτών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες των εν λόγω οργάνων έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  για την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και για την ενδυνάμωση των πολιτών· μέσω της λήψης των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και της υλοποίησης ελέγχων σε σχέση με τη διαδικασία παρασκευής ή καλλιέργειας προϊόντων, διασφαλίζοντας επίσης την ορθή μεταχείριση των ζώων·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και ιδιαίτερα της προστασίας και της ενδυνάμωσης των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με την επιβολή του δικαίου της Ένωσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, τη θέσπιση προτύπων, καθώς και με την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων και της καλής μεταχείρισης των ζώων· καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης·

α)  βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και ιδιαίτερα της προστασίας και της ενδυνάμωσης των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με την επιβολή του δικαίου της Ένωσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, τη θέσπιση προτύπων, καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να καταστήσει την εσωτερική αγορά πιο αποτελεσματική, διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση των εμποδίων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους τομείς του εταιρικού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων και του εξωσυμβατικού δικαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

α)  να καταστήσει την εσωτερική αγορά πιο αποτελεσματική, να προωθήσει την τοπική οικονομική ανάπτυξη, διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση των εμποδίων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους τομείς του εταιρικού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων και του εξωσυμβατικού δικαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  με την ενδυνάμωση, την παροχή βοήθειας και την εκπαίδευση καταναλωτών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών· με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, αειφόρου κατανάλωσης και ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως με τη στήριξη των αρμόδιων αρχών επιβολής και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας· με την εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας και· με την παροχή επαρκούς πληροφόρησης για τις αγορές και τους καταναλωτές·

i)  με την ενδυνάμωση, την παροχή βοήθειας και την εκπαίδευση καταναλωτών, παραγωγών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, στοχεύοντας ιδίως προς συνήθειες βιώσιμης κατανάλωσης και βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής· με την αύξηση της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα· με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, αειφόρου κατανάλωσης και ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως με τη στήριξη των αρμόδιων αρχών επιβολής και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας· με την εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας και· με την παροχή επαρκούς πληροφόρησης για τις αγορές και τους καταναλωτές·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  με τη διασφάλιση της βελτίωσης του συστήματος ιχνηλασιμότητας για προϊόντα, όπως για παράδειγμα μέσω της χρήσης κωδικών QR, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός μη συμμορφούμενων προϊόντων μέσω της τροφικής αλυσίδας·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  με τη συμβολή στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και σε συναφείς τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών οργανισμών, και την υποστήριξη της βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων·

ε)  με τη συμβολή στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και σε συναφείς τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών οργανισμών σύμφωνα με το βιώσιμο πλαίσιο για τη χρήση αντιβιοτικών και φυτοφαρμάκων, και την υποστήριξη της βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων· εστιάζοντας έτσι στην τόνωση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων σε αυτούς τους τομείς·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  όσον αφορά τους ειδικούς στόχους στον τομέα της τροφικής αλυσίδας, μεταξύ άλλων:

 

-  την πρόληψη και εξάλειψη ασθενειών και παρασίτων·

 

-  την υποστήριξη της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων μέσω της μείωσης της σπατάλης τροφίμων και μέσω της ενημέρωσης των καταναλωτών προκειμένου να διασφαλιστούν πρότυπα υψηλής ποιότητας ανά την Ένωση·

 

-  τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας των επίσημων ελέγχων σε όλη την τροφική αλυσίδα προκειμένου να διασφαλιστούν η ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα·

 

-  την υποστήριξη πολιτικών για τη βελτίωση των μέτρων κατά της μικροβιακής αντοχής·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την παραγωγή και την κοινοποίηση στατιστικών υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρώπη με έγκαιρο, αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσω ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και με όλους τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, με τη χρήση πολλαπλών πηγών στοιχείων, προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, έξυπνων δικτύων και ψηφιακών τεχνολογιών.

στ)  την παραγωγή και την κοινοποίηση στατιστικών υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρώπη με έγκαιρο, αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο που δεν οδηγεί σε δυσανάλογη αύξηση του διοικητικού φόρτου, μέσω ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και με όλους τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, με τη χρήση πολλαπλών πηγών στοιχείων, προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, έξυπνων δικτύων και ψηφιακών τεχνολογιών.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  την παραγωγή και κοινοποίηση στατιστικών υψηλής ποιότητας, όπως αναφέρεται στο σημείο στ), ανάλογων με ένα μέτριο επίπεδο διοικητικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στις ακόλουθες τρίτες χώρες υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσής τους με όλους τους κανόνες και κανονισμούς του προγράμματος:

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των πολιτών και των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, βέλτιστων πρακτικών, προώθησης ορθής πρακτικής, ανταλλαγής και διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης και διοργάνωσης επιμορφώσεων·

α)  δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, και ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των πολιτών και των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, βέλτιστων πρακτικών, προώθησης ορθής πρακτικής, ανταλλαγής και διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης και διοργάνωσης επιμορφώσεων·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πρόβλεψη μηχανισμών για πολίτες, καταναλωτές, τελικούς χρήστες, την κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από την Ένωση για να συμβάλλουν στον πολιτικό διάλογο, τις πολιτικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως με την υποστήριξη της λειτουργίας αντιπροσωπευτικών οργανώσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

β)  πρόβλεψη μηχανισμών για πολίτες, καταναλωτές, ενώσεις καταναλωτών, τελικούς χρήστες, την κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από την Ένωση για να συμβάλλουν στον πολιτικό διάλογο, τις πολιτικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως με την υποστήριξη της λειτουργίας αντιπροσωπευτικών οργανώσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ολόκληρων τομέων της οικονομίας και η υποστήριξη, μεταξύ άλλων, της υιοθέτησης από τα ΜΜΕ της συνεργασίας καινοτομίας και αξιακών αλυσίδων μέσω της στρατηγικής σύνδεσης οικοσυστημάτων και συνεργατικών σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας κοινών συνεργατικών σχηματισμών·

ε)  η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ολόκληρων τομέων της οικονομίας και η υποστήριξη, μεταξύ άλλων, της υιοθέτησης από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ της συνεργασίας καινοτομίας και αξιακών αλυσίδων μέσω της στρατηγικής σύνδεσης οικοσυστημάτων και συνεργατικών σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας κοινών συνεργατικών σχηματισμών·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για την τροποποίηση του παραρτήματος III, όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν από νοσήματα ζώων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στο εμπόριο ζωικού κεφαλαίου, την ανάπτυξη ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο ή νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις, καθώς και νοσήματα ζώων που είναι πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την Ένωση.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για την τροποποίηση του παραρτήματος III, όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν από νοσήματα ζώων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στο εμπόριο ζωικού κεφαλαίου, την ανάπτυξη ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο ή νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις, καθώς και νοσήματα ζώων που είναι πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την Ένωση. Κατά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι παράνομες εισαγωγές τροφίμων, δεδομένων των δυνητικών τους κινδύνων για την υγεία.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

2.  Έως την/τις ... [τρία έτη μετά την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος], η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος σχετικά με την επίτευξη των στόχων των δράσεων που υποστηρίζει το πρόγραμμα, σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία του.