Menettely : 2018/0231(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0052/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0052/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0073

MIETINTÖ     ***I
PDF 740kWORD 332k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Nicola Danti

Valmistelijat (*):

Ralph Packet, talous- ja raha-asioiden valiokunta

Lukas Mandl, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Patrizia Toia, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Sofia Ribeiro, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0441),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 2 kohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 114, 173 ja 338 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0254/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 5. joulukuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0052/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sisämarkkinat ovat unionin kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan lähtien osoittautuneet merkittäväksi kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja eurooppalaisille yrityksille, etenkin mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä. Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen luomista ja tarjonneet kuluttajille suuremman valikoiman edullisemmilla hinnoilla. Ne toimivat vahvemman, tasapainoisemman ja oikeudenmukaisemman talouden moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi unionin pääsaavutuksista ja sen paras valtti globalisaation lisääntyessä.

(1)  Sisämarkkinat ovat unionin kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan lähtien osoittautuneet merkittäväksi kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja eurooppalaisille yrityksille, etenkin mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä, ja niistä olisi oltava jatkossakin hyötyä kaikille kansalaisille tasaveroisesti. Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen luomista ja tarjonneet kuluttajille suuremman valikoiman edullisemmilla hinnoilla sekä taanneet samalla tarjottujen tuotteiden ja palvelujen korkean laadun. Ne toimivat yhtenäisempien markkinoiden ja vahvemman, tasapainoisemman ja oikeudenmukaisemman talouden moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi unionin pääsaavutuksista ja sen paras valtti globalisaation lisääntyessä ja keskeinen elementti resurssi- ja energiatehokkaan kestävän talouden saavuttamisessa, jotta voidaan vastata ilmastonmuutoksesta aiheutuviin kasvaviin paineisiin.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Sisämarkkinoiden on jatkuvasti mukauduttava digitaalisen vallankumouksen ja globalisaation myötä nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Uusi digitaalisen innovoinnin aikakausi tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia yrityksille ja yksityishenkilöille, luo uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja mutta muodostaa samalla haasteen sääntelylle ja sen noudattamisen valvonnalle.

(2)  Sisämarkkinoiden on jatkuvasti mukauduttava digitaalisen vallankumouksen ja globalisaation myötä nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Uusi digitaalisen innovoinnin aikakausi tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia ja etuja taloudelle ja päivittäiseen elämään, erityisesti yrityksille ja yksityishenkilöille, luo uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja mutta muodostaa samalla haasteen sääntelylle ja sen noudattamisen valvonnalle sekä kuluttajien suojelulle ja turvallisuudelle.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sisämarkkinoiden toiminnan pohjana on merkittävä määrä unionin lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti kilpailukyvyn, standardoinnin, kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamiseksi, mikä on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

(3)  Sisämarkkinoiden toiminnan pohjana on merkittävä määrä unionin lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti kilpailukyvyn, standardoinnin, vastavuoroisen tunnustamisen, kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamiseksi, mikä on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ja eduksi kuluttajille ja yrityksille.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen esteitä ja uusia syntyy koko ajan. Sääntöjen hyväksyminen on vasta ensimmäinen askel; niiden toiminnan varmistaminen on yhtä tärkeää. Tässä on viime kädessä kyse kansalaisten luottamuksesta unioniin sekä sen kykyyn saada aikaan tuloksia ja luoda työpaikkoja ja kasvua ja suojella samalla julkista etua.

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen perusteettomia, syrjiviä tai kohtuuttomia esteitä ja uusia syntyy koko ajan. Sääntöjen hyväksyminen on vasta ensimmäinen askel; niiden toiminnan varmistaminen on yhtä tärkeää. Voimassa olevien sääntöjen riittämätön täytäntöönpano, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteet ja valtioiden rajat ylittävien julkisten hankintojen vähäisyys rajoittavat yritysten ja kansalaisten mahdollisuuksia. Näiden esteiden poistamisessa on viime kädessä kyse kansalaisten luottamuksesta unioniin sekä sen kykyyn saada aikaan tuloksia ja luoda laadukkaita työpaikkoja ja kasvua ja suojella samalla julkista etua.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Yritysten, mukaan luettuna pk-yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja elintarvikeketjua koskevan politiikan laatimisen alalla on tällä hetkellä useita unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin lisätoimia rahoitetaan suoraan sisämarkkinoita koskevista budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, jolla tähdätään hyvin toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseen mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

(5)  Yritysten, etenkin mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja elintarvikeketjua koskevan politiikan laatimisen alalla on tällä hetkellä useita unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin lisätoimia rahoitetaan suoraan sisämarkkinoita koskevista budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien välillä ja tarjota joustavampi, avoimempi ja yksinkertaisempi rahoituskehys, jolla tähdätään hyvin toimivien ja kestävien sisämarkkinoiden toteuttamiseen. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut toimet ja jossa hyödynnetään nykyisistä ohjelmista saatuja kokemuksia. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, välttäen päällekkäisyyksiä asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja toimien kanssa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347. Jotta voitaisiin taata Euroopan tilastojen tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, uuden ohjelman olisi sisällettävä myös Euroopan tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia toimia niin, että tarjotaan kehys Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Eurooppaa koskevia tilastoja kaiken unionin politiikan suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin pohjaksi.

(6)  Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347. Jotta voitaisiin taata Euroopan tilastojen tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, uuden ohjelman olisi sisällettävä myös nykyisen Euroopan tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia toimia niin, että tarjotaan kehys tietojen keruuta ja Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista, asianmukaista käyttöä, soveltamista ja jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Euroopan tilastoja myös kaupan ja maahanmuuton kaltaisilla aloilla, kaiken unionin politiikan suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin pohjaksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

__________________

__________________

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Sen vuoksi on aiheellista perustaa sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

(7)  Sen vuoksi on aiheellista perustaa sisämarkkinaohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jolla vahvistetaan sisämarkkinoita ja parannetaan niiden toimintaa yritysten, erityisesti mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ja kestävyyden, standardoinnin, markkinavalvonnan kuluttajansuojan, elintarvikeketjun ja Euroopan tilastojen alalla. Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Ohjelmasta olisi tuettava sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa tukevan unionin lainsäädännön suunnittelua, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi tuettava sellaisten edellytysten luomista, joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden kaikkien toimijoiden – yritysten, kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten – vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyky mutta myös tukemaan kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien sääntöjen noudattamisen valvontaa ja lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset välineet, tiedot ja taidot valistuneiden päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan niiden osallistumista unionin poliittiseen päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, myös käyttämällä strategisia julkisia hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten kansainvälisten standardien kehittämistä. Tähän sisältyy myös standardien laatiminen tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä edistetään unionin pääomamarkkinoiden avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta olisi tuettava sääntöjen ja standardien laatimista myös niin, että varmistetaan sidosryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen. Ohjelman tavoitteena pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa, jossa säädetään ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

(8)  Ohjelmasta olisi tuettava sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa tukevan unionin lainsäädännön suunnittelua, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi tuettava sellaisten edellytysten luomista, joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden kaikkien toimijoiden – yritysten, kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, ja työntekijöiden, kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten – vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan yritysten, erityisesti mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, mukaan lukien matkailualan yritykset, kilpailukyky ja kestävyys mutta myös tukemaan kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien sääntöjen sekä ympäristö- ja sosiaalinormien noudattamisen valvontaa ja lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset välineet, asianmukaiset tiedot, soveltuvaa apua, tietämystä ja taidot valistuneiden päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan niiden osallistumista unionin poliittiseen päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi järjestämällä koulutusohjelmia, vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, myös käyttämällä strategisia julkisia hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten kansainvälisten standardien kehittämistä. Tähän sisältyy myös standardien laatiminen tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä edistetään unionin pääomamarkkinoiden avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta olisi tuettava sääntöjen ja standardien laatimista myös niin, että varmistetaan sidosryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen. Ohjelman tavoitteena pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa, jossa säädetään ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Nykyaikaiset sisämarkkinat edistävät kilpailua ja tuovat etuja kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. Alati kehittyvien palvelujen sisämarkkinoiden paremman hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan laajempaa palveluvalikoimaa edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä korkeita standardeja. Tämän saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä jäljellä olevien esteiden poistamista ja varmistettava sääntelykehys, joka pystyy mukautumaan uusien innovatiivisten liiketoimintamallien mukaan.

(9)  Nykyaikaiset sisämarkkinat, jotka perustuvat oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja keskinäisen luottamuksen periaatteisiin, edistävät kilpailua ja tuovat etuja kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. Alati kehittyvien palvelujen sisämarkkinoiden paremman hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan laajempaa palveluvalikoimaa edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä korkeita standardeja. Tämän saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä sisämarkkinoiden kehityksen, mukaan lukien uuden teknologian kehityksen vaikutus, parempaa seurantaa, ja jäljellä olevien perusteettomien, syrjivien ja kohtuuttomien esteiden tunnistamista ja poistamista ja varmistettava, että sääntelykehys pystyy kattamaan yhteistyötalouden mallien ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden kaltaisia uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja, sekä varmistettava samalla korkeatasoinen sosiaalinen suojelu, myös yrittäjille.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Monien teollisten tuotteiden osalta sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla on poistettu ennalta ehkäisevillä mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä ja soveltamalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa jäsenvaltiossa. Vastavuoroisen tunnustamisen puutteellinen soveltaminen kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten tilannetta, jotka haluavat muiden jäsenvaltioiden markkinoille. Siitä huolimatta, että tavaramarkkinat ovat erittäin integroituneet, tämä johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin koko taloudessa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä parantamaan vastavuoroisen tunnustamisen soveltamista tavaroiden alalla ja vähentämään laittomien ja vaatimusten vastaisten tavaroiden pääsyä markkinoille.

(10)  Monien teollisten tuotteiden osalta sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla on poistettu ennalta ehkäisevillä mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä ja standardeja ja soveltamalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa jäsenvaltiossa, jollei kyseisellä jäsenvaltiolla ole perusteita vastustaa tavaroiden pitämistä kaupan, edellyttäen, että tällainen rajoitus ei ole syrjivä, se on perusteltu perussopimuksen 36 artiklassa vahvistettujen oikeutettujen yleisen edun mukaisten tavoitteiden perusteella tai tunnustettu unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja että se on oikeassa suhteessa tavoitteeseensa nähden. Vastavuoroisen tunnustamisen puutteellinen soveltaminen, esimerkiksi perusteettomat ja kohtuuttomat rajoitukset, kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten tilannetta, jotka haluavat muiden jäsenvaltioiden markkinoille. Siitä huolimatta, että tavaramarkkinat ovat erittäin integroituneet, tämä johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin koko taloudessa. Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen (EU) N:o xxx/2018 tarkistaminen auttaa lisäämään taloudellista hyötyä tällä alalla. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä parantamaan vastavuoroisen tunnustamisen soveltamista tavaroiden alalla ottaen huomioon kaikki siihen liittyvät mahdollisuudet ja vähentämään laittomien ja vaatimusten vastaisten tavaroiden pääsyä markkinoille järjestämällä kohdennettua tiedotusta ja koulutusta, tukemalla tuoteyhteyspisteitä ja parantamalla toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä vastavuoroisen tunnustamisen edistämiseksi sekä lisäämällä markkinavalvontaa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely- ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat kyberturvallisuuden, esineiden internetin tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja tuotevastuuta koskevat säännöt ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin toimin varmistaa, että Euroopan kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa mukauttamista ja täytäntöönpanoa innovoinnin tukemiseksi.

(11)  Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely- ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat kyberturvallisuuden, tietosuojan ja yksityisyyden, esineiden internetin tai tekoälyn kaltaisia seikkoja sekä niihin liittyviä eettisiä standardeja. Vahinkojen tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta koskevat säännöt ja selkeät vastuut sekä sääntöjen noudattamisen tiukka valvonta ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin toimin varmistaa, että Euroopan kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa mukauttamista ja parempaa täytäntöönpanoa innovoinnin tukemiseksi samalla, kun huolehditaan käyttäjien turvallisuudesta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Unionin lainsäädännön vaatimusten vastaisten tuotteiden saattaminen markkinoille asettaa vaatimuksia noudattavat tahot heikompaan asemaan ja saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät jättävät säännöt huomiotta joko tiedon puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen kilpailuetua. Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa rajoittavat valtioiden rajat, kun taas yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen kaupankäynnin tapauksessa markkinavalvontaviranomaisilla on suuria vaikeuksia jäljittää kolmansista maista tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja yksilöidä vastuussa oleva taho lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, tehostamalla vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi myös edistettävä markkinavalvonnan nykyisten puitteiden vahvistamista, kannustettava eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisia toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava tiedonvaihtoa ja edistettävä markkinavalvontatoimien lähentämistä ja yhdentämistä.

(12)  Unionin lainsäädännön vaatimusten vastaisten tuotteiden saattaminen markkinoille riippumatta siitä, onko tuotteet saatettu markkinoille perinteisin tai sähköisin menetelmin ja onko ne tuotettu unionissa tai tuotu unioniin kolmansista maista, asettaa unionin kansalaiset ja kuluttajat vaaralle alttiiksi. Vaatimustenmukaisia tuotteita myyvät talouden toimijat kärsivät vääristyneestä kilpailusta niihin toimijoihin nähden, jotka eivät noudata sääntöjä joko tiedon puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen kilpailuetua. Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa rajoittavat valtioiden rajat, kun taas yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen kaupankäynnin tapauksessa markkinavalvontaviranomaisilla on suuria vaikeuksia jäljittää kolmansista maista tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita, yksilöidä vastuussa oleva taho lainkäyttöalueellaan tai suorittaa riskinarviointeja tai turvallisuustestejä, koska tuotteita ei ole fyysisesti saatavilla. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta vahvistamalla markkinavalvontaa, tarjoamalla selkeät, avoimet ja kattavat säännöt talouden toimijoita varten, parantamalla sovellettavien unionin tuoteturvallisuussääntöjen tuntemusta, tehostamalla vaatimustenmukaisuustarkastuksia myös tarkastamalla järjestelmällisesti sellaisia tuotenäytteitä, joiden prosentuaalinen osuus kustakin markkinoille saatetusta tuotetyypistä on huomattava, ja soveltamalla markkinavalvontaviranomaisten tekemää haamuasiointia sekä edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi myös edistettävä markkinavalvonnan nykyisten puitteiden vahvistamista, kannustettava eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisia toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava tiedonvaihtoa ja edistettävä markkinavalvontatoimien lähentämistä ja yhdentämistä erityisesti varmistamalla, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/8581 a mukaiset uudet vaatimukset pannaan tinkimättä täytäntöön, jottei unionin kansalaisille myytäisi vaatimustenvastaisia tuotteita. Ohjelmalla olisi näin ollen vahvistettava markkinavalvontaviranomaisten valmiuksia kaikkialla unionissa ja edistettävä yhdenmukaisuuden lisäämistä jäsenvaltioiden välillä, jotka hyötyvät sisämarkkinoiden taloudellisesta vauraudesta ja kestävästä kasvusta tasaveroisesti samalla kun niiden erityistarpeisiin vastataan räätälöidyllä tavalla.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tuoteturvallisuus on kaikkien yhteinen huolenaihe. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset varmentavat, täyttävätkö tuotteet turvallisuusvaatimukset ennen niiden markkinoille saattamista. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditointjärjestelmä, jolla todennetaan laitosten pätevyys, puolueettomuus ja riippumattomuus. Keskeisenä haasteena on pitää akkreditointijärjestelmä uusimman tekniikan tasalla ja varmistaa, että järjestelmää sovelletaan kaikkialla unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset täyttävät edelleen sääntelyvaatimukset, ja vahvistetaan Euroopan akkreditointijärjestelmää, etenkin uusilla toiminta-aloilla, tukemalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/200848 14 artiklassa tarkoitettua Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestöä (EA).

(13)  Tuoteturvallisuus on kaikkien yhteinen huolenaihe. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset varmentavat, täyttävätkö tuotteet turvallisuusvaatimukset ennen niiden markkinoille saattamista. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditointjärjestelmä, jolla todennetaan laitosten pätevyys, puolueettomuus ja riippumattomuus. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/200848 on kuitenkin pantu jäsenvaltioissa täytäntöön monin eri tavoin. Eroavuudet liittyvät toimivallan jakautumiseen markkinavalvontaviranomaisten välillä ja kansallisiin sisäisiin koordinointimekanismeihin, markkinavalvontaan tarkoitettujen taloudellisten resurssien käyttöönottoasteeseen, markkinavalvontaa koskeviin strategioihin ja lähestymistapoihin samoin kuin valtuuksiin puuttua vaatimustenvastaisiin tuotteisiin sekä rikkomusten johdosta määrättävien seuraamusten tasoon, ja ne tekevät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta hajanaista. Tämän hajanaisuuden takia markkinavalvonta on joissakin jäsenvaltioissa muita tiukempaa, ja hajanaisuus saattaa myös vähentää lainsäädännön ennaltaehkäisevän vaikutuksen tehokkuutta ja johtaa joissakin jäsenvaltioissa yritysten toimintaedellytysten eriarvoisuuteen sekä unionissa tuoteturvallisuustason epätasapainoon. Keskeisenä haasteena on pitää akkreditointijärjestelmä uusimman tekniikan tasalla ja varmistaa, että järjestelmää sovelletaan kaikkialla unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset täyttävät edelleen sääntelyvaatimukset, hyödyntäen etenkin kolmansien osapuolien arvioita puolueettomien ja riippumattomien menettelyjen parantamiseksi, ja vahvistetaan Euroopan akkreditointijärjestelmää, etenkin uusilla toiminta-aloilla, tukemalla yhtenäisiä tarkastuksia ja seuraamuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/200848 14 artiklassa tarkoitettua Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestöä (EA).

__________________

__________________

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Koska verkkokaupan ja verkossa tarjottavien matkapalvelujen kehityksen myötä kuluttajamarkkinoilla ei ole valtiollisia rajoja, on tärkeää varmistaa, että unionissa asuvat kuluttajat hyötyvät riittävästä suojasta hankkiessaan tavaroita ja palveluja kolmansiin maihin sijoittautuneilta talouden toimijoilta. Ohjelmasta olisi sen vuoksi oltava mahdollista tukea tarvittaessa yhteistyötä asiaan liittyvien elinten kanssa, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka ovat unionin keskeisiä kauppakumppaneita.

(14)  Sähköisen kaupan kehittyminen saattaa herättää tiettyjä kysymyksiä loppukäyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta vaatimustenvastaisilta tuotteilta. Koska verkkokaupan ja verkossa tarjottavien matkapalvelujen kehityksen myötä kuluttajamarkkinoilla ei ole valtiollisia rajoja, on tärkeää varmistaa, että unionissa asuvat kuluttajat hyötyvät vastaavasta suojasta hankkiessaan tavaroita ja palveluja kolmansiin maihin sijoittautuneilta talouden toimijoilta. Ohjelmasta olisi sen vuoksi oltava mahdollista tukea tarvittaessa yhteistyötä asiaan liittyvien elinten kanssa, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka ovat unionin keskeisiä kauppakumppaneita, kun vaihdetaan tietoa vaatimustenvastaisista tuotteista, tieteen viimeaikaisesta kehityksestä ja uusista teknologioista, esiin tulevista riskeistä ja muista valvontatoimissa huomioon otettavista seikoista.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Viranomaiset käyttävät julkisia hankintoja varmistaakseen, että käytetyille julkisille varoille saadaan vastinetta, ja edistääkseen innovatiivisempia, kestävämpiä, osallistavampia ja kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan oikeudellinen kehys julkisia hankintoja koskevien markkinoiden - joiden osuus unionin bruttokansantuotteesta on 14 prosenttia - yhdentämistä ja tehokasta toimintaa varten, jotta hyödytetään viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, mukaan luettuna kuluttajat. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan strategisten julkisten hankintojen laajamittaisempi käyttö, julkisia hankintoja tekevien tahojen ammatillistaminen, pk-yritysten parempi pääsy hankintamarkkinoille, avoimuuden ja integriteetin lisääminen sekä tietojen parantaminen, jotta edistetään hankintojen digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen analysointia, myös kehittämällä asiaan liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa, antamalla neuvontaa, tekemällä kaikkia osapuolia hyödyttäviä kauppasopimuksia, tiivistämällä kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja käynnistämällä pilottihankkeita.

(15)  Viranomaiset käyttävät julkisia hankintoja varmistaakseen, että käytetyille julkisille varoille saadaan vastinetta, ja edistääkseen innovatiivisempia, kestävämpiä, osallistavampia ja kilpaillumpia sisämarkkinoita, muun muassa soveltamalla silloin, kun se on unionin sovellettavan lainsäädännön mukaista, muita perusteita kuin pelkästään edullisinta hintaa tai kustannustehokkuutta ottaen huomioon muun muassa laatuun, ympäristöön ja hyviin kauppatapoihin liittyvät ja/tai sosiaaliset näkökohdat ja helpottaen suuria infrastruktuureja koskevien tarjouspyyntöjen jakamista eriin. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan oikeudellinen kehys julkisia hankintoja koskevien markkinoiden - joiden osuus unionin bruttokansantuotteesta on 14 prosenttia - yhdentämistä ja tehokasta toimintaa varten, jotta hyödytetään viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, mukaan luettuna kuluttajat. Kun julkisia hankintoja koskevat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön, ne ovat erittäin tärkeä väline sisämarkkinoiden lujittamiseksi ja unionin yritysten kasvun ja unionin työllisyyden edistämiseksi. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan strategisten julkisten hankintojen laajamittaisempi käyttö, julkisia hankintoja tekevien tahojen ammatillistaminen, pk-yritysten ja mikroyritysten hankintamarkkinoille pääsyn helpottaminen ja parantaminen erityisesti neuvontapalvelujen ja koulutuksen avulla, avoimuuden ja integriteetin lisääminen sekä tietojen parantaminen, jotta edistetään hankintojen digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen analysointia, myös kehittämällä asiaan liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa, viittaamalla eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin, antamalla neuvontaa, tekemällä kaikkia osapuolia hyödyttäviä kauppasopimuksia, tiivistämällä kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja käynnistämällä pilottihankkeita.

__________________

__________________

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää, käyttöön olisi otettava korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia palveluja. Tämä edellyttää sitä, että julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja sitouduttava luomaan tällaisia julkisia palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja auttaa kansallisella tasolla esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On myös välttämätöntä luoda yhteys kansallisten hallintojen välille yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten sisämarkkinat toimivat käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava seuraavia olemassa olevia sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, Solvit, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä ja sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta parannetaan kansalaisten jokapäiväistä elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa valtioiden rajojen yli.

(16)  Jotta voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää, käyttöön olisi otettava korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia palveluja, joissa hyödynnetään yhä enemmän digitaalitekniikkaa ja jotka ovat täysin saatavilla, ja olisi kannustettava käyttämään enemmän sähköistä hallintoa ja sähköistä viranomaisasiointia ja varmistettava samalla asianmukainen tietosuoja ja yksityisyys. Tämä edellyttää sitä, että julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan uusilla innovatiivisemmilla tavoilla, jotta voidaan poistaa raja-aitoja hallinnon eri osa-alueiden väliltä, ja sitouduttava luomaan tällaisia julkisia palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, että saatavilla on ajantasaisia, paikkansapitäviä ja helppotajuisia tietoja yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta myös tietoja, joissa selitetään ja yksinkertaistetaan hallinnollisia muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja auttaa kansallisella tasolla esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On myös välttämätöntä luoda yhteys kansallisten hallintojen välille yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla ja tukea viranomaisia näiden tavoitteiden saavuttamisessa sekä arvioida, miten sisämarkkinat toimivat käytännössä. Sisämarkkinoilla on jo hallintovälineitä, jotka helpottavat merkittävällä tavalla näiden tavoitteiden saavuttamista. Tässä mielessä ja ottaen huomioon teknologian ja markkinoiden kehityksen sekä uudet sääntely- ja täytäntöönpanohaasteet ohjelmasta olisi tuettava laadun, näkyvyyden ja avoimuuden sekä sisämarkkinoiden hallintovälineiden luotettavuuden parantamista. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava muun muassa seuraavia olemassa olevia sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän runkona, Sinun Eurooppasi ‑neuvonta, Solvit, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä ja sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta parannetaan kansalaisten jokapäiväistä elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa valtioiden rajojen yli.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Ohjelmasta olisi tuettava unionin sääntelypuitteiden kehittämistä yhtiöoikeuden sekä johtamis- ja hallintojärjestelmien (corporate governance) samoin kuin sopimusoikeuden alalla, jotta voidaan tehostaa liiketoimintaa ja lisätä sen kilpailukykyä ja tarjota samalla suoja sidosryhmille, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa ja reagoida uusiin poliittisiin haasteisiin. Sillä olisi myös varmistettava asiaan kuuluvan unionin säännöstön asianmukainen arviointi, täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta, sidosryhmille annettavat tiedot ja apu sekä tiedonvaihdon edistäminen alalla. Ohjelmalla olisi tuettava komission aloitteita, joilla edistetään datataloutta ja innovointia koskevia selkeitä ja mukautettuja säädöspuitteita. Nämä aloitteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta sopimusoikeuden ja sopimussuhteen ulkopuolisen oikeuden osalta, etenkin uuteen teknologiaan, kuten esineiden internetiin, tekoälyyn, robotiikkaan ja 3D-tulostukseen, liittyvissä vastuu- ja eettisissä kysymyksissä. Ohjelmalla olisi pyrittävä kannustamaan datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä, koska se on ratkaisevan tärkeää unionin talouden kannalta globaalissa kilpailussa.

(17)  Ohjelmasta olisi tuettava unionin sääntelypuitteiden kehittämistä yhtiöoikeuden sekä johtamis- ja hallintojärjestelmien (corporate governance) samoin kuin sopimusoikeuden alalla, jotta voidaan tehostaa liiketoimintaa, erityisesti pk-yritysten toimintaa, ja lisätä sen kilpailukykyä ja tarjota samalla suoja sidosryhmille, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa ja reagoida uusiin poliittisiin haasteisiin. Sillä olisi myös varmistettava asiaan kuuluvan unionin säännöstön asianmukainen arviointi, täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta, sidosryhmille annettavat tiedot ja apu sekä tiedonvaihdon edistäminen alalla. Ohjelmalla olisi tuettava komission aloitteita, joilla edistetään datataloutta ja innovointia koskevia selkeitä ja mukautettuja säädöspuitteita. Nämä aloitteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta sopimusoikeuden ja sopimussuhteen ulkopuolisen oikeuden osalta, etenkin uuteen teknologiaan, kuten esineiden internetiin, tekoälyyn, robotiikkaan ja 3D-tulostukseen, liittyvissä vastuu- ja eettisissä kysymyksissä. Ohjelmalla olisi pyrittävä kannustamaan datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä ja varmistamaan samalla korkeatasoinen yksityisyydensuoja, koska se on ratkaisevan tärkeää unionin talouden kannalta globaalissa kilpailussa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa vahvistetut sisämarkkinat sisältävät järjestelmän, jolla varmistetaan, ettei kilpailu vääristy, ohjelmasta olisi tuettava unionin kilpailupolitiikkaa ja kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten välisiä verkostoja ja yhteistyötä ja olisi pyrittävä saavuttamaan laajempi sidosryhmien joukko viestimällä unionin kilpailupolitiikasta ja selittämällä siihen liittyviä oikeuksia, etuuksia ja velvollisuuksia.

(20)   Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus sisältää sääntöjärjestelmän, jolla varmistetaan, ettei sisämarkkinakilpailu vääristy, ohjelmasta olisi osaltaan tuettava unionin kilpailupolitiikkaa parantamalla ja vahvistamalla yhteistyötä Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston ja kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa myös lujittamalla kansainvälistä yhteistyötä ja viestimällä unionin kilpailupolitiikasta ja selittämällä siihen liittyviä oikeuksia, etuuksia ja velvollisuuksia. Ohjelmalla olisi erityisesti autettava komissiota tehostamaan markkinakehitystä koskevaa analyysiaan ja arviotaan myös käyttämällä laajamittaisesti alakohtaisia selvityksiä ja jakamalla tuloksia ja parhaita käytäntöjä järjestelmällisesti Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa. Tämän pitäisi osaltaan auttaa varmistamaan oikeudenmukainen kilpailu ja tasapuoliset toimintaedellytykset myös kansainvälisellä tasolla ja parantaa yritysten, etenkin pk-yritysten, ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia, jotta sisämarkkinoista voidaan hyötyä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Ohjelmalla on erityisesti torjuttava talous- ja liiketoimintaympäristön käynnissä olevista muutoksista johtuvia radikaaleja vaikutuksia kilpailuun ja sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti datan eksponentiaalisen kasvun ja käytön kautta, kun otetaan huomioon tekoälyn ja muiden tietoteknisten välineiden ja osaamisen kasvava käyttö yrityksissä ja niiden neuvonantajien parissa. On myös olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan verkostoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, koska vääristymätön kilpailu ja sisämarkkinoiden toiminta riippuvat ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun otetaan huomioon kilpailupolitiikan erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen ulkopuolella tapahtuvasta kilpailunvastaisesta toiminnasta sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava yhteistyötä myös kolmansien maiden viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien laajentaminen on välttämätöntä, jotta useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta sisämarkkinoilla saatavat edut täysimääräisesti. Koska monet ohjelman aloitteista ovat uusia ja ohjelman kilpailua koskevaan osaan vaikuttaa erityisen paljon sisämarkkinoiden kilpailuolojen dynaaminen kehitys – etenkin tekoälyn, algoritmien, massadatan, kyberturvallisuuden ja rikosteknisen tutkimuksen osalta – jonka vauhtia ja laajuutta on vaikea arvioida, on odotettavissa, että ohjelman tämän osan kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii joustavuutta.

(21)  Ohjelmalla on erityisesti torjuttava talous- ja liiketoimintaympäristön käynnissä olevista muutoksista johtuvia radikaaleja vaikutuksia kilpailuun ja sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti datan eksponentiaalisen kasvun ja käytön kautta, kun otetaan huomioon tekoälyn, massadatan ja algoritmien ja muiden tietoteknisten välineiden ja osaamisen kasvava käyttö yrityksissä ja niiden neuvonantajien parissa. On myös olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan verkostoja ja laajempaa ja syvempää sitoutumista jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, koska vääristymätön kilpailu ja sisämarkkinoiden toiminta riippuvat ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun otetaan huomioon kilpailupolitiikan erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen ulkopuolella tapahtuvasta kilpailunvastaisesta toiminnasta sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava yhteistyötä myös kolmansien maiden viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien laajentaminen on välttämätöntä, jotta useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta sisämarkkinoilla saatavat edut täysimääräisesti. Erityisesti on tarpeen osoittaa unionin kansalaisille unionin kilpailupolitiikan konkreettiset edut olemalla yhteydessä kansalaisyhteiskunnan ryhmiin ja asiaankuuluviin sidosryhmiin, joille tästä koituu välittömiä vaikutuksia. Koska monet ohjelman aloitteista ovat uusia ja ohjelman kilpailua koskevaan osaan vaikuttaa erityisen paljon sisämarkkinoiden kilpailuolojen dynaaminen ja nopea kehitys – etenkin digitaalisen kehityksen, tekoälyn, algoritmien, massadatan, kyberturvallisuuden ja rikosteknisen tutkimuksen osalta – jonka vauhtia ja laajuutta on vaikea arvioida, on odotettavissa, että ohjelman tämän osan kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii joustavuutta.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Euroopan yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen niin, että samalla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja avoimet ja kilpailukykyiset sisämarkkinat, on äärimmäisen tärkeää. Pk-yritykset ovat Euroopan talouden moottori: niiden osuus kaikista yrityksistä Euroopassa on 99 prosenttia, ne tarjoavat työpaikoista kaksi kolmasosaa ja ne edistävät merkittävästi uusien työpaikkojen luomista alueellisesti ja paikallisesti.

(22)  Euroopan yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden vahvistaminen niin, että samalla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja avoimet ja kilpailukykyiset sisämarkkinat, on äärimmäisen tärkeää. Pk-yritykset ovat Euroopan talouden moottori: niiden osuus kaikista yrityksistä Euroopassa on 99 prosenttia, ne tarjoavat työpaikoista kaksi kolmasosaa ja ne edistävät merkittävästi uusien laadukkaiden työpaikkojen luomista kaikilla sektoreilla alueellisesti ja paikallisesti ja lisäävät siten sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä energiakäänteen toteuttamiseen ja edistettäessä Pariisin sopimuksesta johtuvien unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ohjelmalla olisi sen vuoksi parannettava niiden valmiuksia kehittää ympäristöystävällisiä korkealaatuisia tuotteita ja palveluja ja tuettava niiden toimia resurssitehokkuuden lisäämiseksi ”energiatehokkuus etusijalle” ‑periaatteen mukaisesti. Näin ohjelmalla edistetään myös unionin pk-yritysten kilpailukyvyn parantamista maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Pk-yrityksillä on yhteisiä haasteita, jotka eivät vaikuta suuriin yrityksiin samassa määrin: rahoituksen saaminen, ammattitaitoisen työvoiman löytäminen, hallinnollisen rasitteen keventäminen, luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen, markkinoille pääseminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Ohjelmalla olisi puututtava tällaisiin markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti niin, ettei vääristetä kilpailua kohtuuttomasti sisämarkkinoilla.

(23)  Pk-yrityksillä on yhteisiä haasteita, jotka eivät vaikuta suuriin yrityksiin samassa määrin: rahoituksen saaminen, ammattitaitoisen työvoiman löytäminen, hallinnollisen rasitteen keventäminen, luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen, markkinoille pääseminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Ohjelmalla olisi puututtava tällaisiin markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti niin, ettei vääristetä kilpailua kohtuuttomasti sisämarkkinoilla. Ohjelmassa olisi erityisesti luotava asianmukaiset olosuhteet teknologisten ja organisatoristen innovaatioiden ottamiseksi käyttöön tuotantoprosesseissa ja kiinnitettävä huomiota pk-yritysten erityismuotoihin, kuten mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin, vapaisiin ammatteihin ja yhteisötalouden yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä myös potentiaalisiin, uusiin ja nuoriin yrittäjiin sekä naisyrittäjiin samoin kuin muihin erityisiin kohderyhmiin, kuten ikääntyneempiin henkilöihin, maahanmuuttajiin ja yrittäjiin, jotka kuuluvat sosiaalisesti heikommassa tai haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten vammaisiin henkilöihin.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Ohjelmalla olisi tuettava ja edistettävä innovointikulttuuria ja sellaisen ekosysteemin kehittämistä, joka voi edistää yritysten perustamista ja niiden kasvua, keskittyen erityisesti mikroyrityksiin ja innovatiivisiin pk-yrityksiin, jotka pystyvät vastaamaan yhä kilpaillumman ja entistä nopeamman ympäristön asettamiin haasteisiin. Innovointiprosessien perusteellinen muutos edellyttää avoimen innovointimallin kehittämistä ja yhteistyössä tehtävän tutkimuksen lisäämistä sekä tietojen ja henkisen omaisuuden jakamista eri organisaatioiden välillä. Sen vuoksi ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan innovointiprosessia sisällyttämällä siihen uusia yhteistoiminnallisia liiketoimintamalleja, joissa keskitytään verkostoitumiseen ja tiedon ja resurssien jakamiseen organisaatioiden välisten yhteisöjen sisällä.

Perustelu

On tärkeää kehittää innovointiekosysteemejä, joka voisivat toimia taloudellisina katalysaattoreina.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b)  Ohjelmassa olisi puututtava tällaisiin markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti kiinnittäen erityistä huomiota suoraan pk-yrityksiä ja yritysverkostoja hyödyttäviin toimiin vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla.

Perustelu

Ohjelman kaikissa toimissa olisi otettava huomioon pk-yritykset ja yritysverkostot.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Monet unionin kilpailukykyongelmista liittyvät pk-yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, koska ne eivät pysty osoittamaan luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole riittävästi vakuuksia. Rahoitukseen liittyviä lisähaasteita syntyy siitä, että pk-yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla esimerkiksi digitalisaatioon, kansainvälistymiseen ja innovointiin ja työvoimansa ammattitaidon kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla saannilla on kielteinen vaikutus yritysten perustamiseen, kasvuun ja elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia yrityksiä sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

(24)  Monet unionin kilpailukykyongelmista liittyvät pk-yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, koska niiltä puuttuu tietoa, ne eivät pysty osoittamaan luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole riittävästi vakuuksia tai ne yksinkertaisesti tuntevat heikosti olemassa olevan mekanismin, jolla niiden toimintaa tuetaan unionin tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla. Rahoitukseen liittyviä lisähaasteita syntyy mikroyritysten pienemmästä koosta ja siitä, että pk-yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla esimerkiksi digitalisaatioon, kansainvälistymiseen ja innovointiin ja työvoimansa ammattitaidon kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla saannilla on kielteinen vaikutus yritysten perustamiseen, kasvuun ja elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia yrityksiä sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jotta päästäisiin eroon näistä markkinahäiriöistä ja voitaisiin varmistaa, että pk-yritykset pysyvät edelleen unionin talouden kilpailukyvyn kivijalkana, pienille ja keskisuurille yrityksille on myönnettävä ylimääräistä tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [...]52 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan kuuluvista velka- ja pääomarahoitusvälineistä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1287/201353 käyttöön otettu lainantakausjärjestely on todistanut lisäarvonsa, ja sen odotetaan tuovan positiivisia vaikutuksia vähintään 500 000 pk-yritykselle; sen seuraaja perustetaan InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan.

(25)  Jotta päästäisiin eroon näistä markkinahäiriöistä ja voitaisiin varmistaa, että pk-yritykset pysyvät edelleen unionin talouden kilpailukyvyn kivijalkana ja kestävän talouden moottoreina, pienille ja keskisuurille yrityksille on myönnettävä ylimääräistä tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [...]52 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan kuuluvista velka- ja pääomarahoitusvälineistä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1287/201353 perustetun aiemman COSME-ohjelman mukaisesti käyttöön otettu lainantakausjärjestely on todistanut lisäarvonsa, ja sen odotetaan tuovan positiivisia vaikutuksia vähintään 500 000 pk-yritykselle; sen seuraaja perustetaan InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan. Jotta mahdollisten edunsaajien keskuudessa lisättäisiin tietoisuutta pk-yrityksille tarkoitetun ohjelman hyödyntämismahdollisuudesta, olisi kiinnitettävä enemmän huomiota viestinnän parantamiseen ja julkisiin kampanjoihin. Tietoisuutta pk-yrityksiä tukevista unionin toimista olisi lisättävä sisällyttämällä tästä ohjelmasta kokonaan tai osittain rahoitettaviin toimiin, mukaan lukien välittäjien toimet, Euroopan unionin tunnus (lippu) sekä lause, jossa ilmoitetaan ohjelmaan myönnetystä tuesta.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018) 439 final.

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Tämän ohjelman poliittisia tavoitteita käsitellään myös InvestEU-rahaston pk-ikkunaan kuuluvien rahoitusvälineiden ja talousarviotakuun avulla. Rahoitustukea olisi myös käytettävä toimiin, joilla käsitellään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Toimilla olisi saatava aikaan selvää Euroopan tason lisäarvoa.

(26)  Tämän ohjelman poliittisia tavoitteita käsitellään myös InvestEU-rahaston pk-ikkunaan kuuluvien rahoitusvälineiden ja talousarviotakuun avulla. InvestEU-rahaston pk-yritysikkunassa pitäisi olla keskeinen kaikenkattava osa, joka tarjoaa tietoa ohjelmasta kussakin jäsenvaltiossa ja siten parantaa varojen saatavuutta pk-yrityksille ja pk-yritysten tietoa myönnettävistä varoista. Rahoitustukea olisi myös käytettävä toimiin, joilla käsitellään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, ja sen olisi oltava selkeästi täydentävää ja vahvistettava yhteisvaikutuksia muiden unionin ohjelmien kanssa. Toimilla olisi saatava aikaan selvää Euroopan tason lisäarvoa.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Toimet, joita tuetaan InvestEU-rahastosta unionin tai jäsenvaltioiden osuuden välityksellä, eivät saisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa, korvata sitä tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, vaan olisi edistettävä toimien integrointia jo toiminnassa oleviin paikallisiin julkisiin ja yksityisiin takausjärjestelmiin siten, että ensisijaisena tavoitteena on lopullisten tuensaajien, jotka ovat suosituksen 2003/361/EY määritelmän mukaisia pk-yrityksiä, saamien todellisten etuuksien parantaminen ja laajentaminen, jotta voidaan taata, että toimenpiteet ovat todellisuudessa täydentäviä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b)  Rahoituksen saatavuuden lisäksi myös taitojen saatavuus, mukaan lukien johtamistaidot ja tietämys, on ratkaisevan tärkeää pk-yrityksille, jotta niille voidaan myöntää saatavilla olevia varoja ja jotta ne voivat innovoida, olla mukana kilpailussa ja kasvaa. Rahoitusvälineiden tarjoamiseen InvestEU-rahaston mukaisesti olisi näin ollen liitettävä asianmukaisten mentorointi- ja valmennusjärjestelmien kehittäminen sekä tietopohjaisten yrityspalvelujen tarjoaminen.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Ohjelmasta olisi tarjottava tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko elinkaaren aikana. Ohjelman olisi pohjauduttava pk-yrityksistä ja teollisuudenaloista kehitettyyn ainutlaatuiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen, joka on saatu työskentelystä eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa. Tuen olisi pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus jatkaa palvelujen tarjoamista muiden unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 ‑ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden ohjelmien taloudellisia resursseja. Uusille yrittäjille suunnattu mentorijärjestelmä olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, jolla annetaan uusille yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus hankkia liiketoimintakokemusta saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja laajentamaan entisestään maantieteellistä kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille enemmän tällaisia yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen mukaan täydentäen muita unionin aloitteita.

(27)  Ohjelmasta olisi tarjottava tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko elinkaaren ajan tarjoamalla tukea hankkeiden valmistelusta kaupallistamiseen ja markkinoille pääsyyn sekä tukemalla yritysverkostojen perustamista. Ohjelman olisi pohjauduttava pk-yrityksistä ja talouden aloista ja yrittäjähenkisistä aloista kehitettyyn ainutlaatuiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen sekä pitkään kokemukseen, joka on saatu työskentelystä eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa. Tuen olisi pohjauduttava kokemuksiin Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus jatkaa palvelujen tarjoamista muiden unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 ‑ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden ohjelmien taloudellisia resursseja. Sen olisi tuettava myös pk-yrityksiä edustavien järjestöjen tehostettua osallistumista sisämarkkinoita koskevien poliittisten aloitteiden laatimiseen esimerkiksi julkisten hankintojen, standardointiprosessien ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien järjestelmien alalla. Verkoston olisi myös lisättävä toimien määrää antamalla pk-yrityksille kohdennetumpaa neuvontaa, suunnittelemalla hankkeita ja tukemalla verkottumista sekä teknologista ja organisatorista muutosta. Rahoituksen saannin suhteen verkoston olisi myös parannettava yhteistyötä digitaalialan ohjelman ja InvestEU-rahaston yhteydessä perustettujen muiden merkittävien neuvontakeskusten kanssa sekä yhteyksiä niihin. Lisäksi pk-yritysten hyväksi verkostossa toteutettavilla toimilla olisi pyrittävä tarjoamaan korkealaatuisia palveluja kaikkialla Euroopassa ja kiinnittämään erityistä huomiota niihin unionin toimintoihin ja maantieteellisiin osiin, joissa verkostot ja välittäjäsidosryhmät eivät saavuta odotettuja tuloksia. Uusille yrittäjille suunnattu menestyksekäs mentorijärjestelmä – Erasmus nuorille yrittäjille – olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, jolla annetaan uusille yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus hankkia liiketoiminta- ja johtamiskokemusta saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja laajentamaan entisestään maantieteellistä kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille enemmän tällaisia yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen mukaan täydentäen muita unionin aloitteita. Yrittäjyyden edistämistä koskevien aloitteiden lisäarvon parantamiseksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota mikroyrityksiin sekä yrityksiin, jotka ovat hyötyneet nykyisestä ohjelmasta vähiten ja joiden kohdalla yrittäjyyskulttuuri on edelleen hyvin vaatimatonta ja kohtaa enemmän esteitä. Olisi pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että varat jaetaan maantieteellisesti riittävän tasapainoisesti.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Hallinnollisen rasitteen pienentämiseksi ja ohjelmien hyödyntämismahdollisuuksien parantamiseksi olisi toteutettava lisätoimia, jotta voidaan vähentää pk-yrityksille ja mikroyrityksille monimutkaisesta hakumenettelystä ja osallistumisvaatimuksista koituvia kustannuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös harkittava yhteisen tietopisteen perustamista keskitetyksi asiointipaikaksi sellaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään unionin varoja. Arviointimenettelyn olisi oltava mahdollisimman yksinkertainen ja nopea, jotta ohjelman tarjoamien etujen oikea-aikainen käyttö on mahdollista.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Klusterit ovat strateginen väline pk-yritysten kilpailukyvyn ja toiminnan laajentamisen tukemiseksi, koska ne tarjoavat suotuisan liiketoimintaympäristön. Yhteisklusterialoitteilla olisi saatava aikaan kriittistä massaa pk-yritysten kasvun vauhdittamiseksi. Klustereilla yhdistetään erikoistuneita ekosysteemejä ja luodaan näin pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja integroidaan ne paremmin eurooppalaisiin ja globaaleihin strategisiin arvoketjuihin. Euroopan klusteriyhteistyöfoorumin tukemiin kansainvälisten kumppanuusstrategioiden kehittämiseen ja yhteistoimien toteuttamiseen olisi annettava tukea. Kestävää kumppanuutta olisi kannustettava jatkuvalla rahoituksella, jos tulos- ja osallistumistavoitteet saavutetaan. Suora tuki pk-yrityksille olisi kanavoitava klusteriorganisaatioiden kautta seuraavissa toimissa: huipputeknologian, uusien liiketoimintamallien sekä vähähiilisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen käyttöönotto, luovuus ja suunnittelu, osaamisen kehittäminen, taitavien työntekijöiden houkutteleminen, yrittäjyyden vauhdittaminen ja kansainvälistyminen. Mukaan olisi otettava muita pk-yritysten tukeen erikoistuneita toimijoita, jotta helpotetaan teollisuuden muutosta ja älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamista. Ohjelmalla olisi näin ollen edistettävä kasvua ja luotava yhteyksiä unionin (digitaali-)innovointikeskittymiin ja koheesiopolitiikan ja Euroopan horisontti -ohjelman puitteissa tehtyihin investointeihin. Yhteisvaikutuksia Erasmus-ohjelman kanssa voidaan myös tutkia.

(28)  Klusterit ovat strateginen väline pk-yritysten kilpailukyvyn ja toiminnan laajentamisen tukemiseksi, koska ne tarjoavat suotuisan liiketoimintaympäristön, lisäävät teollisuuden ja palvelujen kestävää kehitystä ja vahvistavat alueiden taloudellista kehitystä luomalla laadukkaita työpaikkoja. Yhteisklusterialoitteilla olisi saatava aikaan kriittistä massaa pk-yritysten kasvun vauhdittamiseksi. Klustereilla yhdistetään erikoistuneita ekosysteemejä ja luodaan näin pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja integroidaan ne paremmin eurooppalaisiin ja globaaleihin strategisiin arvoketjuihin. Euroopan klusteriyhteistyöfoorumin tukemiin kansainvälisten kumppanuusstrategioiden kehittämiseen ja yhteistoimien toteuttamiseen olisi annettava tukea. Kestävää kumppanuutta olisi kannustettava jatkuvalla rahoituksella, jos tulos- ja osallistumistavoitteet saavutetaan. Suora tuki pk-yrityksille olisi kanavoitava klusteriorganisaatioiden kautta seuraavissa toimissa: huipputeknologian, uusien liiketoimintamallien sekä ratkaisujen käyttöönotto, luovuus ja suunnittelu, osaamisen kehittäminen, taitavien työntekijöiden houkutteleminen, yrittäjyyden vauhdittaminen ja kansainvälistyminen. Mukaan olisi otettava muita pk-yritysten tukeen erikoistuneita toimijoita, jotta helpotetaan teollisuuden muutosta ja älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamista. Ohjelmalla olisi näin ollen edistettävä kestävää taloudellista kehitystä ja luotava yhteyksiä unionin (digitaali-)innovointikeskittymiin ja koheesiopolitiikan ja Euroopan horisontti -ohjelman puitteissa tehtyihin investointeihin. Yhteisvaikutuksia Erasmus-ohjelman kanssa voidaan myös tutkia.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Ohjelma voisi auttaa lisäämään ja/tai parantamaan suhteita mikroyritysten ja pk-yritysten sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden tiedon luomiseen ja levittämiseen osallistuvien laitosten välillä. Nämä suhteet voisivat auttaa parantamaan yritysten valmiuksia vastata strategisiin haasteisiin, jotka ovat seurausta uudesta kansainvälisestä ympäristöstä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 b)  Pk-yrityksillä on pienemmän kokonsa vuoksi erityisiä kasvun esteitä, ja niillä on suuria vaikeuksia kasvattaa ja laajentaa joitakin liiketoimintojansa. Unioni on tukenut toimintojen laajentamista ja keskittynyt tutkimukseen liittyvään innovointiin pääasiassa pk-yrityksille kohdennetun välineen ja Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan Euroopan innovaationeuvoston äskettäisen pilottihankkeen kautta. Pk-yrityksille kohdennettuun välineeseen liittyvien työmenetelmien ja kokemusten perusteella sisämarkkinaohjelmalla olisi myös tarjottava pk-yritysten toimintojen laajentamiseen tukea, joka täydentää uutta Euroopan innovaationeuvostoa, jonka erityisenä painopisteenä ovat läpimurtoinnovaatiot Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa. Tähän ohjelmaan sisältyvissä pk-yritysten toimintojen laajentamiseen suunnatuissa toimissa olisi keskityttävä esimerkiksi siihen, että pk-yrityksiä autetaan laajentamaan toimintojaan kaupallistamisen, kansainvälistymisen ja markkinalähtöisten mahdollisuuksien avulla.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Luovuus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä unionin teollisten arvoketjujen kilpailukyvyn kannalta. Ne toimivat katalysaattoreina teollisuuden nykyaikaistamiselle ja edistävät älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua. Luovuutta ja innovointia ei ole kuitenkaan hyödynnetty pk-yrityksissä riittävästi. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava kohdennettuja toimia, verkostoja ja kumppanuuksia, joilla edistetään luovuuteen pohjautuvaa innovointia koko teollisessa arvoketjussa.

(29)  Luovuus ja innovointi, teknologinen ja organisatorinen muutos ja tuotantoprosessien kestävyyden parantaminen erityisesti resurssi- ja energiatehokkuuden osalta ovat ratkaisevan tärkeitä unionin teollisten arvoketjujen kilpailukyvyn kannalta. Ne toimivat katalysaattoreina yritys- ja teollisuussektorin nykyaikaistamiselle ja edistävät älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua. Luovuutta ja innovointia ei ole kuitenkaan hyödynnetty pk-yrityksissä riittävästi. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava kohdennettuja toimia, verkostoja ja kumppanuuksia, joilla edistetään luovuuteen pohjautuvaa innovointia koko teollisessa arvoketjussa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  On todettava, että Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvä pk-yrityksille kohdennettu väline on ollut erityisen menestyksekäs yrittäjien kannalta sekä 1. että 2. vaiheen avustuksissa, sillä se on edistänyt niiden uusia liikeideoita ja prototyyppien kehittämistä ja testausta. Vaikka valintaprosessi on jo erittäin tiukka, silti monet erittäin hyvät hankkeet jäävät vielä rahoittamatta taloudellisten resurssien vähäisyyden vuoksi. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) vastuulla ollut toteutus on ollut erittäin tehokasta. Vaikka ohjelman painopiste on korkean teknologian hankkeissa, sen menetelmät olisi ulotettava koskemaan kaikenlaisia laajenevia pk-yrityksiä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 b)  Pk-yritysten hyväksi toteutettavat toimet olisi lisäksi kohdistettava aloille, joilla voi olla merkittävää kasvua ja sosiaalista potentiaalia ja joilla on runsaasti pk-yrityksiä. Matkailu on unionin talouden erityinen ala, joka vaikuttaa merkittävästi unionin BKT:hen ja jota harjoittavat pääasiassa pk-yritykset. Unionin olisi jatkettava ja lisättävä toimia, joilla tuetaan tämän alan erityispiirteitä.

Perustelu

Ohjelmassa olisi keskityttävä matkailualaan, koska sillä on suuri merkitys unionissa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Eurooppalaisilla standardeilla on merkittävä asema sisämarkkinoilla. Ne ovat elintärkeitä yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvylle. Standardit ovat ratkaisevan tärkeä väline myös unionin lainsäädännön ja politiikan tukemiseksi useilla keskeisillä aloilla, kuten energia, ilmastonmuutos, tieto- ja viestintäteknologia, resurssien kestävä käyttö, innovointi, tuoteturvallisuus, kuluttajansuoja, työntekijöiden turvallisuus ja työolot sekä ikääntyvä väestö, ja näin niiden panos on positiivinen koko yhteiskunnan kannalta.

(30)  Eurooppalaisilla standardeilla on merkittävä asema sisämarkkinoilla. Ne ovat elintärkeitä yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvylle. Standardit ovat ratkaisevan tärkeä väline myös unionin lainsäädännön ja politiikan tukemiseksi useilla keskeisillä aloilla, kuten energiakäänne, ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu, tieto- ja viestintäteknologia, resurssien kestävä käyttö ja kierrätys, innovointi, tuoteturvallisuus, kuluttajansuoja, työntekijöiden turvallisuus ja työolot sekä ikääntyvä väestö, ja näin niiden panos on positiivinen koko yhteiskunnan kannalta. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että standardien laatimista on nopeutettava ja sen oikea-aikaisuutta on parannettava ja on ponnisteltava enemmän, jotta kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, mukaan lukien kuluttajien edustajat, saataisiin paremmin mukaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Hyvin toimiva yhteinen tilinpäätösraportointikehys on olennaisen tärkeä sisämarkkinoiden, pääomamarkkinoiden tehokkaan toiminnan sekä yhdentyneiden rahoituspalvelumarkkinoiden toteuttamisen kannalta pääomamarkkinaunionin yhteydessä.

(32)  Hyvin toimiva yhteinen tilinpäätösraportointikehys on olennaisen tärkeä sisämarkkinoiden, rahoitusmarkkinoiden tehokkaan toiminnan sekä yhdentyneiden rahoituspalvelumarkkinoiden toteuttamisen kannalta pankki- ja pääomamarkkinaunionin yhteydessä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Unioni edistää korkeatasoista kuluttajansuojaa, parantaa kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja edistää kuluttajien keskeistä asemaa sisämarkkinoilla tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden politiikkaa ja pyrkimällä varmistamaan, että kuluttajina toimiessaan kansalaiset saavat mahdollisimman paljon hyötyä sisämarkkinoista ja että heidän turvallisuuttaan ja oikeudellisia ja taloudellisia etujaan suojellaan asianmukaisesti ja konkreettisin toimin. Unionin on myös varmistettava, että kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön noudattamista valvotaan asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti käytännössä ja että yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, joilla kilpailu on oikeudenmukaista. Lisäksi on syytä antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja avustaa heitä tekemään kestäviä valintoja ja edistää näin kestävää ja energia- ja resurssitehokasta taloutta ja kiertotaloutta.

(36)  Unioni edistää korkeatasoista kuluttajansuojaa, parantaa kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja edistää kuluttajien keskeistä asemaa sisämarkkinoilla tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden politiikkaa ja pyrkimällä varmistamaan, että kuluttajina toimiessaan kansalaiset saavat mahdollisimman paljon hyötyä sisämarkkinoista ja että heidän turvallisuuttaan ja oikeudellisia ja taloudellisia etujaan suojellaan asianmukaisesti ja konkreettisin toimin. Unionin on myös varmistettava, että kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön noudattamista valvotaan asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti käytännössä ja että yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, joilla kilpailu on oikeudenmukaista. Lisäksi on syytä antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja avustaa heitä tekemään kestäviä ja tietoon perustuvia valintoja ja edistää näin kestävää ja energia- ja resurssitehokasta taloutta ja kiertotaloutta.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Ohjelmalla olisi myös pyrittävää lisäämään kuluttajien, yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan kuluttajien ja kuluttajia edustavien organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia kansallisella ja unionin tasolla erityisesti tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa (BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista standardointiasioiden kuluttajajärjestöä (ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja standardointikysymyksissä. Tässä erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän kulutuksen edistämiseen ja talouden digitalisaatiosta tai uusien kulutusmallien ja liiketoimintamallien kehittämisestä syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja esiin nouseviin ongelmiin ja käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen kehittämistä sekä kuluttajia koskevien unionin tulostaulujen julkaisemista.

(37)  Ohjelmalla olisi myös pyrittävää lisäämään kuluttajien, yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan kuluttajien ja kuluttajia edustavien organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia kansallisella ja unionin tasolla erityisesti tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa (BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista standardointiasioiden kuluttajajärjestöä (ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja standardointikysymyksissä. Tässä erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän kulutuksen edistämiseen, erityisesti toimiin, joilla puututaan tuotteiden suunniteltua vanhenemista koskevaan kysymykseen ja estetään talouden digitalisaatiosta, verkkoon liitetyistä tuotteista, esineiden internetistä, tekoälystä ja algoritmien käytöstä tai uusien kulutusmallien ja liiketoimintamallien, kuten yhteistyötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden, kehittämisestä syntyvät haavoittuvuudet ja haasteet. Ohjelmasta olisi tuettava markkinoihin liittyvien tietojen kehittämistä, mukaan lukien toimet, joilla pyritään parantamaan tuotteiden jäljitettävyyttä toimitusketjussa, ja unionin laajuiset laatuvaatimukset, tuotteiden laatueroihin, poliittisiin haasteisiin, esiin nouseviin ongelmiin ja käyttäytymismuotoihin liittyvien ongelmien ratkaisemista sekä kuluttajia koskevien unionin tulostaulujen julkaisemista.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Ohjelmasta olisi tuettava kansallisia toimivaltaisia viranomaisia, mukaan luettuna tuoteturvallisuuden seurannasta vastaavat viranomaiset, jotka tekevät yhteistyötä erityisesti vaarallisia kulutustuotteita koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän kautta. Ohjelmasta olisi myös tuettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY58 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 noudattamisen valvontaa kuluttajansuojan ja tuoteturvallisuuden osalta sekä kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston toimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden ja unionin asianomaisten viranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi myös pyrittävä varmistamaan, että kaikilla kuluttajilla ja kauppiailla on mahdollisuus käyttää laadukasta tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua ja verkkovälitteistä riidanratkaisua ja saada tietoja muutoksenhakumahdollisuuksista.

(38)  Ohjelmasta olisi tuettava kansallisia toimivaltaisia viranomaisia, mukaan luettuna tuoteturvallisuuden seurannasta vastaavat viranomaiset, jotka tekevät yhteistyötä erityisesti vaarallisia kulutustuotteita koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän kautta. Ohjelmasta olisi myös tuettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY58 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 noudattamisen valvontaa kuluttajansuojan ja tuoteturvallisuuden osalta sekä kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston toimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden ja unionin asianomaisten viranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi myös pyrittävä varmistamaan, että kaikilla kuluttajilla ja kauppiailla on mahdollisuus käyttää laadukasta tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua ja verkkovälitteistä riidanratkaisua ja saada tietoja hinnaltaan mahdollisimman edullisiin muutoksenhakumahdollisuuksiin osallistumisesta.

__________________

__________________

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Euroopan kuluttajakeskusten verkosto auttaa kuluttajia hyödyntämään unionin kuluttajaoikeuksia, kun he hankkivat tavaroita ja palveluja valtioiden rajojen yli sisämarkkinoilla ja Euroopan talousalueella, joko verkon kautta tai matkoillaan. Verkostoon kuuluu 30 keskusta, ja sitä rahoitetaan yhteisesti unionin kuluttajaohjelmista, ja se on yli 10 vuoden aikana osoittanut lisäarvonsa vahvistamalla kuluttajien ja kauppiaiden luottamusta sisämarkkinoihin. Se käsittelee vuodessa yli 100 000 kuluttajien tiedustelua ja saavuttaa miljoonia kansalaisia lehdistötiedotteillaan ja verkossa tapahtuvalla tiedotuksellaan. Se on yksi unionin arvostetuimmista kansalaisten neuvontaverkostoista, ja useimmissa sen keskuksissa on sisämarkkinalainsäädäntöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/123/EY59, käsitteleviä yhteyspisteitä; sen arvioinnissa korostetaan toiminnan jatkamisen merkitystä. Verkosto aikoo myös kehittää vastavuoroisia järjestelyjä kolmansissa maissa toimivien vastaavien elinten kanssa.

(39)  Ohjelmasta olisi tuettava myös Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa, joka auttaa kuluttajia hyödyntämään unionin kuluttajaoikeuksia, kun he hankkivat tavaroita ja palveluja valtioiden rajojen yli sisämarkkinoilla ja Euroopan talousalueella, joko verkon kautta tai matkoillaan. Verkostoon kuuluu 30 keskusta, ja sitä rahoitetaan yhteisesti unionin kuluttajaohjelmista, ja se on yli 10 vuoden aikana osoittanut lisäarvonsa vahvistamalla kuluttajien ja kauppiaiden luottamusta sisämarkkinoihin. Se käsittelee vuodessa yli 100 000 kuluttajien tiedustelua ja saavuttaa miljoonia kansalaisia lehdistötiedotteillaan ja verkossa tapahtuvalla tiedotuksellaan. Se on yksi unionin arvostetuimmista kansalaisten neuvontaverkostoista, ja useimmissa sen keskuksissa on sisämarkkinalainsäädäntöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/123/EY59, käsitteleviä yhteyspisteitä; sen arvioinnissa korostetaan toiminnan jatkamisen merkitystä. Euroopan kuluttajakeskusten verkosto voi myös olla tärkeä tietolähde kuluttajien paikallistasolla kohtaamista haasteista ja ongelmista, jotka ovat merkityksellisiä unionin päätöksenteon ja kuluttajien etujen suojaamisen kannalta. Sen vuoksi ohjelman olisi mahdollistettava kuluttajien edustuksen tehostaminen paikallisella ja unionin tasolla ja niiden välisen synergian lisääminen, jotta voidaan vahvistaa kuluttajien edunvalvontaa. Verkosto aikoo myös kehittää vastavuoroisia järjestelyjä kolmansissa maissa toimivien vastaavien elinten kanssa.

__________________

__________________

59 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

59 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Unionin kuluttaja- ja markkinointilainsäädäntöä koskevassa toimivuustarkastuksessa, jonka komissio teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että sääntöjen noudattamista on valvottava paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. Tämän seurauksena komissio hyväksyi huhtikuussa 2018 Kuluttajat vahvempaan asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun muassa varmistetaan kuluttajien yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla siltä osin kuin on kyse laatueroista, jäsenvaltioiden vahvemmasta valvontakapasiteetista, vahvemmasta tuoteturvallisuudesta, laajemmasta kansainvälisestä yhteistyöstä ja uusista muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin oikeutettujen yksikköjen nostamien edustajakanteiden kautta. Ohjelmasta olisi pyrittävä tukemaan kuluttajapolitiikkaa, jolla lisätään kuluttajaorganisaatioiden ja kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan hyviä toimintatapoja niiden välillä, kehitetään verkostoitumista ja markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta kuluttajien kannalta ja tietotekniikkajärjestelmien ja viestintävälineiden toiminnasta.

(40)  Unionin kuluttaja- ja markkinointilainsäädäntöä koskevassa toimivuustarkastuksessa, jonka komissio teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että sääntöjen noudattamista on valvottava paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. Tämän seurauksena komissio hyväksyi huhtikuussa 2018 Kuluttajat vahvempaan asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun muassa varmistetaan kuluttajien yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla siltä osin kuin on kyse rajat ylittävistä tapauksista, kuten moottoriajoneuvoihin liittyvien vaatimustenvastaisten tuotteiden myynnistä, tuotteiden laatueroista tai ongelmista, joita aiheutuu lentomatkustajille useiden lentojen peruuntuessa, jäsenvaltioiden vahvemmasta valvontakapasiteetista, vahvemmasta tuoteturvallisuudesta, laajemmasta kansainvälisestä yhteistyöstä ja uusista muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin oikeutettujen yksikköjen nostamien edustajakanteiden kautta. Ohjelmasta olisi pyrittävä tukemaan kuluttajapolitiikkaa, jolla lisätään kuluttajaorganisaatioiden ja kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan hyviä toimintatapoja niiden välillä, kehitetään verkostoitumista ja markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta kuluttajien kannalta ja tietotekniikkajärjestelmien ja viestintävälineiden toiminnasta.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Kansalaisiin vaikuttaa erityisen paljon rahoituspalvelumarkkinoiden toiminta. Rahoituspalvelut ovat sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, ja ne edellyttävät vankkoja sääntely- ja valvontapuitteita, joilla varmistetaan rahoitusvakauden ja kestävän talouden lisäksi myös korkeatasoinen suoja kuluttajille ja muille rahoituspalvelujen loppukäyttäjille, muun muassa vähittäissijoittajille, säästäjille, vakuutuksenottajille, eläkerahastosäästäjille ja edunsaajille, yksittäisille osakkeenomistajille, lainanottajille sekä pk-yrityksille. On tärkeää vahvistaa niiden valmiuksia osallistua politiikan laatimiseen rahoitusalalla.

(41)  Kansalaisiin vaikuttaa erityisen paljon rahoitusmarkkinoiden toiminta, ja siksi heidän olisi saatava enemmän tietoa olennaisista oikeuksista, riskeistä ja hyödyistä. Rahoituspalvelut ovat sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, ja ne edellyttävät vankkoja sääntely- ja valvontapuitteita, joilla varmistetaan rahoitusvakauden ja kestävän talouden lisäksi myös korkeatasoinen suoja kuluttajille ja muille rahoituspalvelujen loppukäyttäjille, muun muassa vähittäissijoittajille, säästäjille, vakuutuksenottajille, eläkerahastosäästäjille ja edunsaajille, yksittäisille osakkeenomistajille, lainanottajille sekä pk-yrityksille. Ohjelmalla olisi edistettävä niiden valmiuksia osallistua politiikan laatimiseen myös tuottamalla ja levittämällä selviä, täydellisiä ja käyttäjäystävällisiä tietoja rahoitusmarkkinoilla kaupan pidetyistä tuotteista.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava edelleen erityistoimia, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/82660 perustettuun unionin ohjelmaan (2017–2020) kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämisestä unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla; ohjelmalla jatkettiin vuosien 2012–2017 pilottiohjelmaa ja valmistelutoimia. Tämä on tarpeen, jotta poliittiset päättäjät saavat sidosryhmien näkökantoja muiltakin kuin rahoitussektorin ammattilaisilta ja jotta varmistetaan kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien parempi edustus. Tämän pitäisi johtaa parempaan rahoituspalvelupolitiikkaan, erityisesti sen ansiosta, että rahoitusalan sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ymmärretään yleisesti paremmin ja finanssiosaaminen kohenee.

(42)  Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava edelleen erityistoimia, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/82660 perustettuun unionin ohjelmaan (2017–2020) kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämisestä unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla; ohjelmalla jatkettiin vuosien 2012–2017 pilottiohjelmaa ja valmistelutoimia. Tämä on tarpeen, jotta poliittiset päättäjät saavat sidosryhmien näkökantoja muiltakin kuin rahoitussektorin ammattilaisilta ja jotta varmistetaan kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien parempi edustus. Ohjelmassa olisi jatkuvasti kehitettävä menetelmiä ja parhaita käytäntöjä, joilla kuluttajien ja rahoituspalveluiden loppukäyttäjien sitoutumista lisätään, jotta voidaan määrittää unionin päätöksenteon kannalta olennaiset asiat ja varmistaa kuluttajien edut rahoituspalvelujen alalla. Tämän pitäisi parantaa rahoituspalvelupolitiikkaa, erityisesti sen ansiosta, että rahoitusalan sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ymmärretään yleisesti paremmin ja finanssiosaaminen kohenee. Tämän ohjelman julkiset varat olisi kohdennettava tarkoituksiin, jotka ovat olennaisia loppukäyttäjille, ja kaikenlaista suoraa tai välillistä rahoitustukea yksityisten rahoitusalan toimijoiden ehdottamaan kaupalliseen toimintaan olisi vältettävä.

__________________

__________________

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/826, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017–2020 kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumista unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla lisäävien erityistoimien tukemista varten (EUVL L 129, 19.5.2017, s. 17).

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/826, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017–2020 kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumista unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla lisäävien erityistoimien tukemista varten (EUVL L 129, 19.5.2017, s. 17).

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Vuosina 2012 ja 2013 toteutetun pilottihankkeen ja vuosina 2014–2016 toteutetun valmistelutoimen yhteydessä komissio antoi avustuksia kahdelle organisaatiolle vuotuisen avoimen ehdotuspyynnön tuloksena. Nämä kaksi organisaatiota ovat Finance Watch, joka perustettiin unionin avustuksilla vuonna 2011 kansainväliseksi voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi Belgian lainsäädännön nojalla, ja Better Finance, joka syntyi, kun vuonna 2009 alettiin järjestellä ja brändätä uudelleen jo olemassa olevia eurooppalaisia sijoittajien ja osakkeenomistajien liittoja. Asetuksella (EU) 2017/826 perustetussa valmiuksien kehittämiseen tähtäävässä ohjelmassa yksilöidään nämä kaksi järjestöä ainoiksi avustuksensaajiksi. Sen vuoksi on tarpeen jatkaa näiden järjestöjen yhteisrahoittamista ohjelman yhteydessä. Rahoitusta olisi kuitenkin tarkasteltava uudelleen.

(43)  Vuosina 2012 ja 2013 toteutetun pilottihankkeen ja vuosina 2014–2016 toteutetun valmistelutoimen yhteydessä komissio antoi avustuksia kahdelle organisaatiolle vuotuisen avoimen ehdotuspyynnön tuloksena. Nämä kaksi organisaatiota ovat Finance Watch, joka perustettiin unionin avustuksilla vuonna 2011 kansainväliseksi voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi Belgian lainsäädännön nojalla, ja Better Finance, joka syntyi, kun vuonna 2009 alettiin järjestellä ja brändätä uudelleen jo olemassa olevia eurooppalaisia sijoittajien ja osakkeenomistajien liittoja. Asetuksella (EU) 2017/826 perustetussa valmiuksien kehittämiseen tähtäävässä ohjelmassa yksilöidään nämä kaksi järjestöä ainoiksi avustuksensaajiksi. Sen vuoksi on tarpeen jatkaa näiden järjestöjen yhteisrahoittamista ohjelman yhteydessä. Rahoitusta olisi kuitenkin tarkasteltava uudelleen. Tässä yhteydessä olisi palautettava mieliin, että jos valmiuksien kehittämiseen tähtäävää ohjelmaa ja vastaavaa rahoitusta jatketaan vuotta 2020 pidemmälle ja jos ilmenee, että on olemassa myös muita mahdollisia tuensaajia, hakijoille suunnatun ehdotuspyynnön olisi oltava avoin kaikille muille ohjelman kriteerit täyttäville ja sen tavoitteita edistäville järjestöille asetuksen (EU) 2017/826 mukaisesti.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Terveyden korkeatasoinen suojelu koko elintarvikeketjussa on välttämätöntä, jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti. Turvallinen ja kestävä elintarvikkeiden toimitusketju on ennakkoedellytys yhteiskunnan ja sisämarkkinoiden kannalta. Valtioiden rajat ylittävät terveys- ja elintarvikekriisit vaikeuttavat sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja aiheuttamalla häiriöitä tuotantoon.

(44)  Terveyden korkeatasoinen suojelu koko elintarvikkeiden ja rehujen toimitusketjussa on välttämätöntä, jotta voitaisiin suojella kuluttajia ja jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti ja sujuvasti. Turvallinen ja kestävä maatalouden ja elintarvikkeiden toimitusketju on ennakkoedellytys yhteiskunnan ja sisämarkkinoiden kannalta. Viimeaikaiset tapahtumat, kuten kananmunien fiproniilikontaminaatio vuonna 2017 ja vuoden 2013 hevosenlihaskandaali, ovat osoittaneet, että valtioiden rajat ylittävät terveyskriisit, esimerkiksi lintuinfluenssa tai afrikkalainen sikarutto, sekä elintarvikekriisit vaikeuttavat sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja aiheuttamalla häiriöitä tuotantoon. Rajatylittävien terveyskriisien ja elintarvikekriisien ehkäiseminen on erittäin tärkeää. Sen tähden ohjelmasta olisi tuettava konkreettisia toimia, kuten kiireellisten toimenpiteiden käyttöönottoa kriisitilanteissa ja eläinten ja kasvien terveyteen vaikuttavissa odottamattomissa tilanteissa sekä sellaisen mekanismin perustamista, jonka avulla hätäapuvarausta on mahdollista käyttää suoraan, jotta näihin hätätilanteisiin voidaan puuttua nopeammin, tehokkaammin ja vaikuttavammin.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Unionin lainsäädännön yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon elintarvikeketjussa, tukea eläinten hyvinvoinnin kohentamista, myötävaikuttaa kuluttajansuojan, kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun korkeaan tasoon, myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, parantamalla samalla Euroopan elintarvike- ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä laatustandardeja koko unionissa, vahvistamalla unionin elintarvike- ja rehuteollisuuden kilpailukykyä ja edistämällä uusien työpaikkojen luomista.

(45)  Unionin lainsäädännön yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on taata ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkea taso elintarvikeketjussa, tukea eläinten hyvinvoinnin kohentamista, myötävaikuttaa kuluttajansuojan, kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun korkeaan tasoon, myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, parantamalla samalla Euroopan elintarvike- ja rehutuotannon kestävyyttä, vähentämällä elintarvikkeiden hävikkiä, lisäämällä tuotteiden laatustandardeja koko unionissa, vahvistamalla unionin elintarvike- ja rehuteollisuuden kilpailukykyä ja edistämällä uusien työpaikkojen luomista.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Kun otetaan huomioon ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa koskevien toimien erityisluonne, tässä asetuksessa on säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, jotka koskevat avustusten myöntämistä ja julkisten hankintojen käyttämistä. Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom)61, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, säädetään ja säädetystä taannehtivuuskiellon periaatteesta poiketen kiireellisten toimenpiteiden kustannusten olisi kiireellisen ja ennalta arvaamattoman luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia ja sisällettävä myös kustannukset, jotka ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan epäillystä esiintymisestä, kunhan esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, kun komissio on allekirjoittanut oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, sen olisi tehtävä vastaavat talousarviositoumukset ja maksettava avustuskelpoiset kustannukset. Myös sellaisista suojatoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, jotka on toteutettu tilanteessa, jossa kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella tai merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka uhkaavat välittömästi unionin terveystilannetta, samoin kuin sellaisista suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on toteutettu unionin kasvien terveystilanteen tueksi.

(46)  Kun otetaan huomioon ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa koskevien toimien erityisluonne, tässä asetuksessa on säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, jotka koskevat avustusten myöntämistä ja julkisten hankintojen käyttämistä. Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom)61, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, säädetään ja säädetystä taannehtivuuskiellon periaatteesta poiketen kiireellisten toimenpiteiden kustannusten olisi kiireellisen ja ennalta arvaamattoman luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia ja sisällettävä myös kustannukset, jotka ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan epäillystä esiintymisestä, kunhan esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, kun komissio on allekirjoittanut oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, sen olisi tehtävä vastaavat talousarviositoumukset ja maksettava avustuskelpoiset kustannukset. Myös sellaisista suojatoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, jotka on toteutettu tilanteessa, jossa kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella tai merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka uhkaavat välittömästi unionin terveystilannetta, samoin kuin sellaisista suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on toteutettu unionin kasvien terveystilanteen tueksi.

_________________

_________________

61 [lisätään]

61 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Jäsenvaltioiden suorittama virallinen valvonta on olennainen väline valvottaessa ja seurattaessa, että asiaankuuluvat unionin vaatimukset pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja niiden noudattamista valvotaan. Virallisten valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä yllä ihmisten, eläinten ja kasvien turvallisuuden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa ja varmistettaessa samalla ympäristönsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada unionin rahoitustukea. Etenkin unionin vertailulaboratorioille olisi voitava myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan myöntää tukea kustannuksiin, jotka aiheutuvat komission hyväksymien työohjelmien toteuttamisesta. Koska virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu myös siitä, onko valvontaviranomaisilla käytettävissään unionin lainsäädännön asianmukaisesti tuntevaa, hyvin koulutettua henkilöstöä, unionin olisi lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten viranomaisten järjestämän, tällaisen henkilöstön koulutuksen ja vaihto-ohjelmien rahoitukseen.

(47)  Koska elintarvikeketju on yhä globaalimpi, jäsenvaltioiden suorittama virallinen valvonta on olennainen väline valvottaessa ja seurattaessa, että asiaankuuluvat unionin vaatimukset pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja niiden noudattamista valvotaan etenkin kolmansista maista tuotavien tuotteiden kohdalla. Virallisten valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä yllä ihmisten, eläinten ja kasvien turvallisuuden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa sekä kuluttajien luottamusta ja varmistettaessa samalla ympäristönsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada unionin rahoitustukea. Etenkin unionin vertailulaboratorioille olisi voitava myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan myöntää tukea kustannuksiin, jotka aiheutuvat komission hyväksymien työohjelmien toteuttamisesta. Koska virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu myös siitä, onko valvontaviranomaisilla käytettävissään unionin lainsäädännön asianmukaisesti tuntevaa, hyvin koulutettua henkilöstöä, unionin olisi lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten viranomaisten järjestämän, tällaisen henkilöstön koulutuksen ja vaihto-ohjelmien rahoitukseen.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  Ohjelma on toimitettu ennakkotarkastelua varten Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti.

(51)  Ohjelma on toimitettu ennakkotarkastelua varten Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti, ja se olisi pantava täytäntöön varmistamalla tehokas parlamentaarinen valvonta.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 ‑toimintaohjelman. Edistämällä Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista unioni ja jäsenvaltiot tukevat vahvempaa, kestävämpää, osallisuutta paremmin edistävää, turvallisempaa ja vauraampaa Eurooppaa. Ohjelmalla olisi edistettävä Agenda 2030 ‑toimintaohjelman täytäntöönpanoa, myös asettamalla keskenään tasapainoon kestävän kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus.

(52)  Unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet toimimaan eturintamassa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 ‑toimintaohjelman täytäntöönpanossa. Edistämällä Agenda 2030 ‑toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista unioni ja jäsenvaltiot tukevat vahvempaa, kestävämpää, osallisuutta paremmin edistävää, turvallisempaa ja vauraampaa Eurooppaa. Ohjelmalla olisi edistettävä Agenda 2030 ‑toimintaohjelman täytäntöönpanoa, myös asettamalla keskenään tasapainoon kestävän kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus, ja tätä tarkoitusta varten monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen olisi sisällytettävä selkeä ja näkyvä sitoumus ja kestävän kehityksen tavoitteet olisi valtavirtaistettava, kuten Euroopan parlamentin 14 päivänä maaliskuuta ja 30 päivänä toukokuuta 2018 antamissa monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 koskevissa päätöslauselmissa pyydetään.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58)  Edeltävien ohjelmien ja budjettikohtien nojalla toteutetut toimet ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, ja ne olisi pidettävä voimassa. Ohjelmalla käyttöön otettavilla uusilla toimilla pyritään vahvistamaan erityisesti sisämarkkinoiden toimintaa. Jotta ohjelman toteuttamista voitaisiin yksinkertaistaa ja joustavoittaa ja näin saavuttaa paremmin sen tavoitteet, toimet olisi määriteltävä vain yleisinä luokkina. Ohjelmaan olisi sisällytettävä myös luettelot ohjeellisista toimista, jotka koskevat erityistavoitteita kilpailukyvyn alalla, tai erityistoimista, jotka johtuvat sääntelyvaatimuksista, esimerkiksi standardoinnin, elintarvikeketjun sääntelyn ja Euroopan tilastojen alalla.

(58)  Edeltävien ohjelmien ja budjettikohtien nojalla toteutetut toimet ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, ja ne olisi pidettävä voimassa. Ohjelmalla käyttöön otettavilla uusilla toimilla pyritään vahvistamaan erityisesti sisämarkkinoiden toimintaa. Jotta ohjelman toteuttamista voitaisiin yksinkertaistaa ja joustavoittaa ja näin saavuttaa paremmin sen tavoitteet, toimet olisi määriteltävä vain yleisinä luokkina. Ohjelmaan olisi sisällytettävä myös luettelot ohjeellisista toimista, jotka koskevat erityistavoitteita kilpailukyvyn tai kuluttajansuojan alalla, tai erityistoimista, jotka johtuvat sääntelyvaatimuksista, esimerkiksi standardoinnin, markkinavalvonnan, elintarvikeketjun sääntelyn ja Euroopan tilastojen alalla.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60)  Maailmantalouden jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten yhteyksien vuoksi ohjelmassa olisi varattava edelleen mahdollisuus ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiselle, esimerkiksi kolmansien maiden virkamiesten tai kansainvälisten järjestöjen edustajien tai talouden toimijoiden edustajien osallistuminen tiettyihin toimiin.

(60)  Maailmantalouden, mukaan lukien digitaalinen talous, jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten yhteyksien vuoksi ohjelmassa olisi varattava edelleen mahdollisuus ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiselle, esimerkiksi kolmansien maiden virkamiesten tai kansainvälisten järjestöjen edustajien tai talouden toimijoiden edustajien osallistuminen tiettyihin toimiin.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(64)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja vältettävä päällekkäisyydet asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja toimien kanssa. Tämän ohjelman mukaisilla toimilla olisi täydennettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) […]67 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) […]68 perustettujen tulli- ja Fiscalis-ohjelmien toimia, joilla myös on tarkoitus tukea ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

(64)  Tämän ohjelman mukaisilla toimilla olisi täydennettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) […]67 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) […]68 perustettujen tulli- ja Fiscalis-ohjelmien toimia, joilla myös on tarkoitus tukea ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

_________________

_________________

67 COM(2018) 442 final.

67 COM(2018) 442 final.

68 COM(2018) 443 final.

68 COM(2018) 443 final.

Perustelu

Poistettu osa siirretään johdanto-osan 5 kappaleeseen, jossa se on asianmukaisempi, koska johdanto-osan 64 kappale koskee erityisesti kahta erityisohjelmaa, ja koko ohjelman yleisenä periaatteena pitäisi olla samanlaisten tavoitteiden rahoittamista koskevien päällekkäisyyksien poistaminen.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(65)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]69 perustetusta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän pk-yritysten ja yrittäjyyden tuen kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [...]70 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunasta taataan velka- ja pääomatuki, jolla parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia ja saatavuutta. Ohjelmalla haetaan yhteisvaikutuksia myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]71 perustetun avaruusohjelman kanssa siten, että pk-yrityksiä kannustetaan hyödyntämään näissä ohjelmissa kehitettyjä läpimurtoinnovaatioita ja muita ratkaisuja.

(65)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]69 perustetusta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän pk-yritysten ja yrittäjyyden tuen kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]70 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunasta taataan velka- ja pääomatuki, jolla parannetaan pk-yritysten ja mikroyritysten rahoituksen saantia ja saatavuutta. Ohjelmalla haetaan yhteisvaikutuksia myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]71 perustetun avaruusohjelman kanssa siten, että pk-yrityksiä kannustetaan hyödyntämään näissä ohjelmissa kehitettyjä läpimurtoinnovaatioita ja muita ratkaisuja.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final.

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final.

70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final.

71 COM(2018) 447 final.

Perustelu

Lisätään viittaus lisäävyyteen ja mikroyrityksiin.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(67)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]73 perustetun Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa, jolla edistetään unionin talouden ja julkisen sektorin digitalisaatiota.

(67)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]73 perustetun Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa, jolla edistetään unionin talouden ja julkisen sektorin digitalisaatiota ja parempaa kyberturvallisuutta.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final.

73 COM(2018) 434 final.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Tarpeen mukaan ohjelman toimia olisi käytettävä käsittelemään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita niin, että toimet eivät ole päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäytä sitä ja että toimilla saadaan aikaan selvää Euroopan tason lisäarvoa.

(71)  Ohjelman toimilla olisi oltava selvä Euroopan tason lisäarvo ja niitä olisi käytettävä käsittelemään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita niin, että toimet eivät ole päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäytä sitä.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(72)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa hyväksyä työohjelmia, joilla toteutetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa edistävät toimet koko elintarvikeketjussa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201179 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

 

79 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(73)  Tämän asetuksen mukaisen rahoituksen muodot ja toteutusmenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan toimien erityistavoitteet ja saavutetaan tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertakorvausten, kiinteämääräisen rahoituksen ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

(73)  Tämän asetuksen mukaisen rahoituksen muodot ja toteutusmenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan toimien erityistavoitteet ja saavutetaan tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti unionille koituva lisäarvo, tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertakorvausten, kiinteämääräisen rahoituksen ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(74)  Säännöllisen seurannan ja raportoinnin varmistamiseksi olisi otettava käyttöön alusta lähtien asianmukaiset puitteet ohjelman toimien ja tulosten seuraamista varten. Seurannan ja raportoinnin olisi perustuttava indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia ennalta määriteltyihin lähtöarvoihin nähden.

(74)  Säännöllisen seurannan ja edistymisestä ja ohjelman vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta raportoinnin varmistamiseksi olisi otettava käyttöön alusta lähtien asianmukaiset puitteet ohjelman toimien ja tulosten seuraamista varten. Seurannan ja raportoinnin olisi perustuttava indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman vaikutuksia ennalta määriteltyihin lähtöarvoihin nähden.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(75)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen80 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin olisi tarvittaessa sisällytettävä mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä ohjelman käytännön vaikutuksista.

(75)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen80 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin olisi tarvittaessa sisällytettävä mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä ohjelman käytännön vaikutuksista. Komission olisi laadittava väliarviointikertomus ohjelmasta tuettujen toimien tavoitteiden saavuttamisesta, tuloksista ja vaikutuksista, resurssien käytön tehokkuudesta ja niihin liittyvästä unionin lisäarvosta sekä loppuarviointikertomus vaikutuksista pidemmällä aikavälillä, toimien tuloksista ja kestävyydestä sekä synergioista muiden ohjelmien kanssa.

__________________

__________________

80 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

80 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 75 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(75 a)  Tämän asetuksen tiettyjen, muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä, jotka koskevat työohjelman/työohjelmien hyväksymistä.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(76)  Luettelo eläintaudeista ja zoonooseista, joita varten voidaan myöntää rahoitusta hätätoimenpiteiden nojalla ja hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien nojalla olisi vahvistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/42981, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/200382 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/200183 I osan 2 luvussa tarkoitettujen eläintautien perusteella.

(76)  Avoin luettelo eläintaudeista ja zoonooseista, joita varten voidaan myöntää rahoitusta hätätoimenpiteiden nojalla ja hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien nojalla olisi vahvistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/42981, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/200382 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/200183 I osan 2 luvussa tarkoitettujen eläintautien perusteella.

_________________

_________________

81 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) ( EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

81 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) ( EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

82 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1).

82 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1).

83 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

83 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(77)  Jotta voidaan ottaa huomioon tilanteet, joita aiheutuu eläintaudeista, joilla on merkittävä vaikutus karjankasvatukseen tai karjakauppaan, ihmisille uhkan aiheuttavien zoonoosien kehittyminen tai tieteen tai epidemiologian viimeaikainen kehitys samoin kuin eläintaudit, jotka todennäköisesti muodostavat uuden uhkan unionin kannalta, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan eläintautien ja zoonoosien luetteloa. Jotta varmistetaan tuloksellinen arviointi, jolla mitataan ohjelman edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tarpeen mukaan tarkistetaan tai täydennetään indikaattoreita, joilla mitataan erityistavoitteiden saavuttamista, ja täydennetään tätä asetusta säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointipuitteiden perustamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(77)  Jotta voidaan ottaa huomioon tilanteet, joita aiheutuu eläintaudeista, joilla on merkittävä vaikutus karjankasvatukseen tai karjakauppaan, ihmisille uhkan aiheuttavien zoonoosien kehittyminen tai tieteen tai epidemiologian viimeaikainen kehitys samoin kuin eläintaudit, jotka todennäköisesti muodostavat uuden uhkan unionin kannalta, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan eläintautien ja zoonoosien luetteloa. Jotta varmistetaan tuloksellinen arviointi, jolla mitataan ohjelman edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tarpeen mukaan tarkistetaan tai täydennetään indikaattoreita, joilla mitataan erityistavoitteiden saavuttamista, ja täydennetään tätä asetusta säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointipuitteiden perustamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Myös sidosryhmiä ja kuluttajajärjestöjä olisi kuultava. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(80)  Tähän asetukseen sovelletaan horisontaalisia rahoitussääntöjä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla. Näissä varainhoitoasetukseen sisältyvissä säännöissä vahvistetaan varsinkin menettely, joka koskee talousarvion laatimista ja toteuttamista käyttäen avustuksia, hankintoja, palkintoja ja välillistä toteutusta, sekä säädetään taloushallinnon henkilöstön toiminnan valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt koskevat myös unionin talousarvion suojelua siinä tapauksessa, että jäsenvaltioissa ilmenee oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviä yleisiä puutteita, koska oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on moitteettoman varainhoidon ja EU:n rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön ennakkoedellytys.

(80)  Horisontaalisia rahoitussääntöjä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla, ja erityisesti varainhoitoasetusta, jossa vahvistetaan menettely, joka koskee talousarvion laatimista ja toteuttamista käyttäen avustuksia, hankintoja, palkintoja ja välillistä toteutusta, ja jossa säädetään taloushallinnon henkilöstön toiminnan valvonnasta, olisi sovellettava tämän ohjelman mukaisiin toimiin, jollei tässä asetuksessa säädetyistä erityispoikkeuksista muuta johdu. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt koskevat myös unionin talousarvion suojelua siinä tapauksessa, että jäsenvaltioissa ilmenee oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviä yleisiä puutteita, koska oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on moitteettoman varainhoidon ja EU:n rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön ennakkoedellytys.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(81)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/67990 säännellään tähän asetukseen liittyvää jäsenvaltioissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 45/200191 säännellään tähän asetukseen liittyvää komission suorittamaa henkilötietojen käsittelyä Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa. Toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen toimittamisessa olisi noudatettava asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjä henkilötietojen toimittamista koskevia sääntöjä, ja komission suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen toimittamisessa olisi noudatettava asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä henkilötietojen toimittamista koskevia sääntöjä.

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/67990 säännellään tähän asetukseen liittyvää jäsenvaltioissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 45/200191 säännellään tähän asetukseen liittyvää komission suorittamaa henkilötietojen käsittelyä Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa. Toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen toimittamisessa olisi noudatettava asetuksessa (EU) 2016/679 ja asetuksessa XXX [sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus] säädettyjä henkilötietojen toimittamista koskevia sääntöjä , ja komission suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen toimittamisessa olisi noudatettava asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä henkilötietojen toimittamista koskevia sääntöjä.

Perustelu

Yleinen tietosuoja-asetus koskee vain henkilötietoja eikä kata asianmukaisesti muita tietotyyppejä, kuten metatietoja, tietovirtoja ja sovelluksiin tallennettuja tietoja. Tämän vuoksi on myös otettava huomioon parhaillaan keskusteltavana olevaan komission ehdotukseen 2017/0003(COD) liittyvän sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen noudattaminen.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(83)  Ohjelmalla olisi myös varmistettava unionin sisämarkkinoita, yritysten, myös pk-yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevien toimien parempi näkyvyys ja johdonmukaisuus Euroopan kansalaisten, yritysten ja viranomaisten kannalta.

(83)  Ohjelmalla olisi myös varmistettava unionin sisämarkkinoita, yritysten, erityisesti mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja kestävyyttä ja Euroopan tilastoja koskevien toimien parempi näkyvyys ja johdonmukaisuus Euroopan kansalaisten, yritysten ja viranomaisten kannalta.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(85)  On aiheellista varmistaa jouheva ja keskeytymätön siirtyminen yritysten ja pk-yritysten kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien, rahoituspalveluja koskevan politiikan laatimisen, elintarvikeketjun ja Euroopan tilastojen alaa koskevista ohjelmista, jotka on perustettu asetuksella (EU) N:o 1287/2013, asetuksella (EU) N:o 254/2014, asetuksella (EU) 2017/826, asetuksella (EU) N:o 258/2014, asetuksella (EU) N:o 652/2014 ja asetuksella (EU) N:o 99/2013, tähän ohjelmaan niin, että otetaan huomioon etenkin monivuotisten toimenpiteiden jatkuvuus ja edeltävien ohjelmien onnistumisen arviointi,

(85)  On aiheellista varmistaa jouheva ja keskeytymätön siirtyminen yritysten, erityisesti mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ja kestävyyden, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien, rahoituspalveluja koskevan politiikan laatimisen, elintarvikeketjun ja Euroopan tilastojen alaa koskevista ohjelmista, jotka on perustettu asetuksella (EU) N:o 1287/2013, asetuksella (EU) N:o 254/2014, asetuksella (EU) 2017/826, asetuksella (EU) N:o 258/2014, asetuksella (EU) N:o 652/2014 ja asetuksella (EU) N:o 99/2013, tähän ohjelmaan niin, että otetaan huomioon etenkin monivuotisten toimenpiteiden jatkuvuus ja edeltävien ohjelmien onnistumisen arviointi.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, mukaan luettuna mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn parantamiseksi sekä puitteet asetuksen (EY) N:o 223/2009 13 artiklassa tarkoitettujen Euroopan tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan sisämarkkinaohjelma (jäljempänä ’ohjelma’) sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja niiden toiminnan parantamiseksi yritysten, erityisesti mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ja kestävyyden aloilla, standardoinnin, kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja elintarvikeketjun aloilla sekä puitteet asetuksen (EY) N:o 223/2009 13 artiklassa tarkoitettujen Euroopan tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun rahoittamiseksi.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’Euroopan tilastoilla’ asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti kehitettyjä, tuotettuja ja levitettyjä tilastoja;

2)  ’Euroopan tilastoilla’ unionin tasolla ja jäsenvaltioissa kehitettyjä, tuotettuja ja levitettyjä tilastoja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’oikeussubjektilla’ luonnollista henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden perusteella muodostettua ja tunnustettua oikeushenkilöä, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa nimissään käyttää oikeuksia ja jolle voidaan asettaa velvoitteita, tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 197 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista yhteisöä, joka ei ole oikeushenkilö;

3)  ’oikeussubjektilla’ luonnollista henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden perusteella muodostettua ja tunnustettua oikeushenkilöä, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa nimissään käyttää oikeuksia ja jolle voidaan asettaa velvoitteita, tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 197 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista yhteisöä, joka ei ole oikeushenkilö;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  ’yhteisötalouden yrityksellä’ yritystä, jonka päätavoitteena on saavuttaa sosiaalisia vaikutuksia sen sijaan, että se tuottaa voittoa omistajilleen tai osakkailleen, ja joka toimii tarjoamalla tavaroita ja palveluja markkinoille ja jota hallinnoidaan avoimesti ja vastuullisesti ottamalla mukaan työntekijät, kuluttajat ja sidosryhmät;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b)  ’paikallisella julkisella yrityksellä’ pientä paikallista julkisen palvelun yritystä, joka täyttää pk-yrityksiä koskevat kriteerit ja hoitaa tärkeitä tehtäviä paikallisyhteisöille;

Perustelu

Paikalliset julkiset yritykset ovat erityisluonteista yritystoimintaa, joka on otettava asianmukaisesti huomioon COSME-ohjelmassa.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c)  ’yritysverkostolla’ yrittäjien yhteistä hanketta, jossa vähintään kaksi pk-yritystä harjoittaa yhdessä yhtä tai useampaa taloudellista toimintaa lisätäkseen kilpailukykyään markkinoilla;

Perustelu

Yritysverkostot ovat olennaisen tärkeitä toimijoita sisämarkkinoilla.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla unionin lainsäädännön noudattamista, helpottamalla markkinoille pääsyä, laatimalla standardeja ja edistämällä ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a)  parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) vahvistamalla unionin oikeudellista ja sosiaali- ja ympäristöasioita koskevaa kehystä, helpotetaan markkinoille pääsyä ja rahoituksen saantia, edistetään yritysten välistä oikeudenmukaista kilpailua ja laaditaan standardeja, varmistetaan yhtenäinen ja korkeatasoinen kuluttajansuoja, lisätään markkinavalvontaa unionissa, parannetaan vastavuoroisen tunnustamisen soveltamista ja edistetään ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tarjotaan korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Eurooppaa koskevia tilastoja, jotka ovat kaiken unionin politiikan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin perustana ja joiden avulla poliittiset päättäjät, yritykset, tiedeyhteisö, kansalaiset ja media voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja osallistua aktiivisesti demokraattiseen prosessiin.

b)  kehitetään, tuotetaan ja levitetään korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Euroopan tilastoja, jotka ovat kaiken unionin politiikan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin perustana myös kaupan ja maahanmuuton alalla ja joiden avulla kansalaiset, poliittiset päättäjät ja sääntelijät, valvontaviranomaiset, yritykset, tiedeyhteisö, kansalaisyhteiskunta ja media voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja osallistua aktiivisesti demokraattiseen prosessiin.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  parannetaan sisämarkkinoiden tehokkuutta, helpotetaan esteiden ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan unionin lainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat, julkiset hankinnat, markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, pääoman vapaa liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

a)  parannetaan sisämarkkinoiden tehokkuutta siten, että

 

i) helpotetaan esteiden ehkäisemistä ja poistamista ja tuetaan unionin lainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat ja julkiset hankinnat, yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, pääoman vapaa liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

 

ii) tuetaan tehokasta markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta kaikkialla unionissa ja edistetään tuotteiden väärentämisen torjuntaa sen varmistamiseksi, että unionin markkinoilla asetetaan saataville ainoastaan sellaisia turvallisia ja vaatimustenmukaisia tuotteita, jotka tarjoavat korkeatasoista kuluttajansuojaa, mukaan lukien verkossa myytävät tuotteet, ja suurempaa yhdenmukaisuutta sekä markkinavalvontaviranomaisten valmiuksia unioninlaajuisesti.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  parannetaan yritysten kilpailukykyä kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin ja saadaan aikaan täydentävyyttä toimenpiteillä, joilla tarjotaan eri muotoista tukea pk-yrityksille, edistetään markkinoillepääsyä, myös pk-yrityksiä kansainvälistämällä, tarjotaan suotuisa liiketoimintaympäristö pk-yrityksille, edistetään eri alojen kilpailukykyä, nykyaikaistetaan toimialaa ja edistetään yrittäjyyttä;

b)  vahvistetaan sekä yritysten kilpailukykyä että niiden kestävyyttä kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin ja saadaan aikaan täydentävyyttä toteuttamalla toimenpiteitä (pk-yritysten tavoitteet) siten, että kiinnitetään erityistä huomiota niiden erityistarpeisiin,

 

i) tarjotaan pk-yrityksille monenlaista tukea, vaalitaan pk-yritysten, mukaan lukien yritysverkostot, kasvua, edistämistä ja luomista, kehitetään johtamistaitoja ja edistetään laajentumistoimia, joilla mahdollistetaan pk-yritysten parempi pääsy markkinoille ja kansainvälistymiseen sekä niiden tuotteiden ja palvelujen markkinointi;

 

ii) edistetään pk-yrityksiä tukevaa liiketoimintaympäristöä ja kehystä, vähennetään hallinnollista rasitetta, parannetaan alojen kilpailukykyä, varmistetaan teollisuuden nykyaikaistaminen, myös sen digitalisaatio, edistetään muutoksia sietävää ja energia- ja resurssitehokasta taloutta;

 

iii) edistetään yrittäjyyskulttuuria ja pk-yritysten henkilöstön laadukasta koulutusta;

 

iv) edistetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille suoriutumalla rakennemuutoksista kohdennetuilla toimenpiteillä, toteutetaan muita innovatiivisia toimintamuotoja, kuten työntekijöiden yritysostoja, jotka helpottavat työpaikkojen luomista sekä yritysten toiminnan jatkuvuutta alueilla, joihin nämä muutokset vaikuttavat;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  mahdollistetaan eurooppalaisen standardoinnin rahoitus ja sidosryhmien osallistuminen eurooppalaisten standardien laatimiseen;

i)  mahdollistetaan eurooppalaisten standardointielinten rahoitus ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien osallistuminen eurooppalaisten standardien laatimiseen;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  tuetaan korkealaatuisten kansainvälisten tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien standardien kehittämistä, helpotetaan niiden integroimista unionin lainsäädäntöön ja edistetään innovointia ja parhaiden toimintatapojen kehittämistä yritysraportoinnin alalla;

ii)  tuetaan korkealaatuisten kansainvälisten tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien standardien kehittämistä, helpotetaan niiden integroimista unionin lainsäädäntöön ja/tai edistetään innovointia ja parhaiden toimintatapojen kehittämistä yritysraportoinnin alalla sekä pienten että suurten yritysten osalta;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

d)  edistetään kuluttajien etuja ja varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja tuoteturvallisuus seuraavilla toimilla:

d)  edistetään kuluttajien etuja ja varmistetaan yhtenäinen ja korkeatasoinen kuluttajansuoja seuraavilla toimilla:

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  parannetaan kuluttajien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja valistetaan näitä tahoja; varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin tukemalla toimivaltaisia valvontaviranomaisia ja kuluttajia edustavia organisaatioita ja yhteistyötoimia; varmistetaan, että oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa markkinoista ja kuluttajista;

i)  parannetaan kuluttajien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja valistetaan näitä tahoja; varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja erityisesti kaikkein herkimpien kuluttajien kohdalla oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja luottamuksen parantamiseksi sisämarkkinoilla; tuetaan toimivaltaisia valvontaviranomaisia ja kuluttajia edustavia organisaatioita ja yhteistyötoimia käsittelemällä muun muassa nykyisten ja kehitteillä olevien teknologioiden esiin nostamia kysymyksiä, mukaan luettuina toimet, joilla pyritään parantamaan tuotteiden jäljitettävyyttä toimitusketjussa, laatustandardit unionissa ja tuotteiden laatuerot; lisätään tietoisuutta unionin lainsäädännön mukaisista kuluttajien oikeuksista ja varmistetaan, että kaikilla kuluttajilla on käytettävissään tehokkaat oikeussuojamekanismit ja riittävät tiedot markkinoista ja kuluttajista, sekä edistetään kestävää kulutusta lisäämällä kuluttajille suunnattua tietoa tavaroiden ja palvelujen erityisistä ominaispiirteistä ja ympäristövaikutuksista;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  vahvistetaan kuluttajien, muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumista rahoituspalveluja koskevan politiikan laatimiseen; edistetään rahoitusalaa koskevaa ymmärtämystä;

ii)  vahvistetaan kuluttajien, muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumista rahoituspalveluja koskevan politiikan laatimiseen; edistetään rahoitusalaa ja kaupallisten rahoitustuotteiden eri rahoitustuoteluokkia koskevaa ymmärtämystä ja varmistetaan kuluttajien etujen toteutuminen vähittäisrahoituspalveluiden alalla;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  myötävaikutetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä tauteja ja kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta;

e)  myötävaikutetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja turvallisuuden korkeaan tasoon elintarvikkeiden ja rehujen toimitusketjussa ja niihin liittyvillä aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä tauteja ja kasvintuhoojia sekä toteuttamalla kiireellisiä toimenpiteitä laajoissa kriisitilanteissa ja eläinten tai kasvien terveyteen vaikuttavissa odottamattomissa tilanteissa ja tuetaan eläinten hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin kestävää kohtuuhintaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta sekä edistetään tutkimusta, innovointia ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista näiden alojen sidosryhmien välillä;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tuotetaan Eurooppaa koskevia korkealaatuisia tilastoja ja tiedotetaan niistä oikea-aikaisesti, puolueettomasti ja kustannustehokkaasti vahvistettujen kumppanuuksien kautta asetuksen (EY) N:o 223/2009 4 artiklassa tarkoitetun Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa ja kaikkien asiaankuuluvien ulkoisten osapuolten kanssa käyttäen eri tietolähteitä, edistyneitä tietoanalyysimenetelmiä, älykkäitä järjestelmiä ja digitaaliteknologiaa.

f)  kehitetään, tuotetaan ja levitetään korkealaatuisia Euroopan tilastoja ja tiedotetaan niistä oikea-aikaisesti, puolueettomasti ja kustannustehokkaasti vahvistettujen kumppanuuksien kautta asetuksen (EY) N:o 223/2009 4 artiklassa tarkoitetun Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa ja kaikkien asiaankuuluvien ulkoisten osapuolten kanssa käyttäen eri tietolähteitä, edistyneitä tietoanalyysimenetelmiä, älykkäitä järjestelmiä ja digitaaliteknologiaa ja tarjotaan kansallinen ja, jos mahdollista, alueellinen jaottelu.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 4 088 580 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 6 563 000 000 euroa käypinä hintoina.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  394 590 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a a)  396 200 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  1 000 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

a)  3 122 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  220 510 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  188 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

b)  198 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan ja sellaisten tietoteknisten verkostojen käyttämiseen, joissa keskitytään tietojen käsittelyyn ja vaihtoon, sekä tietotekniikkajärjestelmien käyttämiseen ja kehittämiseen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan ja sellaisten tietoteknisten verkostojen käyttämiseen, joissa keskitytään tietojen käsittelyyn ja vaihtoon, sekä tietotekniikkajärjestelmien käyttämiseen ja kehittämiseen. Jotta varmistetaan ohjelman mahdollisimman suuri saatavuus ohjelman tavoitteiden mukaisten toimien rahoittamiseen, hallinnollisen ja teknisen tuen kokonaiskustannukset eivät saa ylittää enimmäismäärää, joka on viisi prosenttia 1 kohdassa tarkoitetuista rahoituspuitteista.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Olisi otettava käyttöön erityinen mekanismi, jonka kautta elintarvikeketju voisi käyttää komission kriisivarausta suoraan suuren mittaluokan hätätilanteissa, jotta voidaan taata 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden rahoitus.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  luodaan oikeanlaiset edellytykset, joilla voidaan parantaa kaikkien sisämarkkinoiden toimijoiden, muun muassa yritysten, kansalaisten ja kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä järjestämällä koulutusta;

a)  luodaan oikeanlaiset edellytykset, joilla voidaan parantaa kaikkien sisämarkkinoiden toimijoiden, muun muassa yritysten, kansalaisten, kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla avoimia tiedonvaihto- ja valistuskampanjoita, erityisesti sovellettavista EU:n säännöistä sekä kuluttajien ja yritysten oikeuksista, vaihtamalla parhaita käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä ja innovatiivisia ratkaisuja, vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä järjestämällä koulutusta kansalaisten ja yritysten digitaalisen lukutaidon edistämiseksi;

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tarjotaan unionin kansalaisille, kuluttajille, loppukäyttäjille, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten edustajille mekanismit, joilla ne voivat osallistua poliittiseen keskusteluun, politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, erityisesti tukemalla kansallisella ja unionin tasolla edustavien organisaatioiden toimintaa;

b)  tarjotaan unionin kansalaisille, kuluttajille, loppukäyttäjille sekä kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja yritysten edustajille – etenkin pk-yritysten edustajille – mekanismit, joilla he voivat osallistua poliittiseen keskusteluun, politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, erityisesti tukemalla kansallisella ja unionin tasolla edustavien organisaatioiden toimintaa;

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kehitetään valmiuksia ja helpotetaan ja koordinoidaan yhteisiä toimia jäsenvaltioiden välillä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission, unionin erillisvirastojen ja kolmansien maiden viranomaisten välillä;

c)  kehitetään valmiuksia ja helpotetaan ja koordinoidaan yhteisiä toimia jäsenvaltioiden välillä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission, unionin erillisvirastojen ja kolmansien maiden viranomaisten välillä, ja erityisesti sellaisia yhteisiä toimia, joilla pyritään vahvistamaan tuoteturvallisuutta, valvomaan kuluttajansuojasääntöjen noudattamista EU:ssa ja lisäämään tuotteiden jäljitettävyyttä;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tuetaan unionin oikeudellisen kehyksen tehokasta täytäntöönpanoa ja nykyaikaistamista ja sen nopeaa mukauttamista jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön mukaan, myös tietojen keruun ja analysoinnin, tutkimusten, arviointien ja poliittisten suositusten kautta, järjestetään demonstrointitoimia ja pilottihankkeita. toteutetaan tiedotustoimintaa, kehitetään erikoistuneita tietoteknisiä välineitä, joilla varmistetaan sisämarkkinoiden avoin ja tehokas toiminta.

d)  tuetaan unionin oikeudellisen kehyksen tehokasta täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden toimesta sekä sen nykyaikaistamista ja nopeaa mukauttamista jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön mukaan ja tuetaan digitalisaatioon liittyvien kysymysten käsittelyä, myös tietojen keruun ja analysoinnin, tutkimusten, arviointien ja poliittisten suositusten kautta, järjestetään demonstrointitoimia ja pilottihankkeita, toteutetaan tiedotustoimintaa, kehitetään erikoistuneita tietoteknisiä välineitä, joilla varmistetaan sisämarkkinoiden avoin, oikeudenmukainen ja tehokas toiminta.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Rahoitusta voidaan myöntää seuraaviin toimiin, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut erityistavoitteet:

 

a) markkinavalvontaviranomaisten ja jäsenvaltioiden muiden asianomaisten viranomaisten välinen koordinointi ja yhteistyö erityisesti tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston kautta;

 

b) tietoteknisten välineiden kehittäminen ja ylläpito markkinavalvontaa ja ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia koskevien tietojen vaihtamiseksi;

 

c) tuki yhteisten toimien ja testien kehittämiselle tuoteturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden alalla, myös ottaen huomioon verkkoon liitetyt tuotteet ja verkossa myytävät tuotteet;

 

d) markkinavalvontaviranomaisten ja kolmansien maiden asianomaisten elinten välinen yhteistyö, parhaiden käytäntöjen vaihto ja yhteishankkeet;

 

e) markkinavalvontastrategioiden tukeminen, tietojen ja tiedustelutietojen kerääminen, testausvalmiudet ja ‑laitokset, vertaisarvioinnit, koulutusohjelmat, tekninen apu ja markkinavalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen;

 

f) komission arvio moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntämenettelyistä ja niiden vaatimustenmukaisuuden tarkastuksista.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tarjotaan eri muotoista tukea pk-yrityksille;

Poistetaan.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  helpotetaan pk-yritysten pääsyä markkinoille, tuetaan niitä globaalien ja yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä ja liiketoiminnan kansainvälistämisessä sekä vahvistetaan unionin teollisuuden johtoasemaa globaaleissa arvoketjuissa, mukaan luettuna Yritys-Eurooppa ‑verkosto;

b)  helpotetaan mikroyritysten, pk-yritysten ja yritysverkostojen pääsyä markkinoille, unionin ulkopuoliset markkinat mukaan luettuina, tuetaan niitä globaalien, ympäristöä koskevien, taloudellisten ja yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä ja liiketoiminnan kansainvälistämisessä, helpotetaan tuen antamista niille niiden elinkaaren aikana ja vahvistetaan unionin yrittäjyyteen liittyvää ja teollisuuden johtoasemaa globaaleissa arvoketjuissa;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  puututaan markkinaesteisiin ja hallinnolliseen rasitteeseen ja luodaan suotuisa liiketoimintaympäristö, jolla annetaan pk-yrityksille mahdollisuus hyötyä sisämarkkinoista;

c)  puututaan markkinaesteisiin, vähennetään hallinnollista rasitetta, mukaan luettuna yritysten perustamiseen ja niiden toiminnan aloittamiseen liittyvien esteiden vähentäminen, ja luodaan suotuisa liiketoimintaympäristö, jonka avulla mikroyritykset ja pk-yritykset voivat hyötyä sisämarkkinoista, myös rahoituksen saannista, ja tarjotaan asianmukaisia ohjaus-, mentorointi- ja valmennusohjelmia sekä tietopohjaisia yrityspalveluja;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  helpotetaan yritysten kasvua, muun muassa kehittämällä taitoja, ja teollisuuden muutosta valmistusteollisuudessa ja palvelualoilla;

d)  helpotetaan kestävien yritysten kehitystä ja kasvua, lisätään mikroyritysten ja pk-yritysten tietoisuutta unionin lainsäädännöstä, muun muassa ympäristöön ja energiaan liittyvistä unionin säädöksistä, parannetaan niiden taitojen ja pätevyyksien kehittämistä sekä helpotetaan uusia liiketoimintamalleja ja resurssitehokkaita arvoketjuja, joilla edistetään kestävää teollisuuden muutosta ja teknologista ja organisatorista muutosta valmistusteollisuudessa ja palvelualoilla;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  tuetaan yritysten kilpailukykyä ja kokonaisia talouden sektoreita sekä innovaatioiden käyttöönottoa pk-yrityksissä ja yhteistyötä arvoketjussa liittämällä yhteen strategisesti ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan luettuna yhteisklusterialoite;

e)  vahvistetaan yritysten ja kokonaisten talouden sektoreiden kilpailukykyä ja kestävyyttä sekä tuetaan teknologisten, organisatoristen ja sosiaalisten innovaatioiden käyttöönottoa mikroyrityksissä ja pk-yrityksissä, vahvistetaan yritysten yhteiskuntavastuuta ja yhteistyötä arvoketjussa liittämällä yhteen strategisesti ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan luettuna yhteisklusterialoite;

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  edistetään yrittäjyyshenkistä liiketoimintaympäristöä ja yrittäjyyskulttuuria, muun muassa uusien yrittäjien mentori-järjestelmällä, ja tuetaan start-up- ja scale-up-yrityksiä sekä liiketoiminnan kestävyyttä.

f)  edistetään yrittäjyyshenkistä liiketoimintaympäristöä ja yrittäjyyskulttuuria, laajennetaan uusien yrittäjien mentorijärjestelmää ja tuetaan start-up- ja scale-up-yrityksiä sekä liiketoiminnan kestävyyttä kiinnittäen erityistä huomiota potentiaalisiin uusiin yrittäjiin (esimerkiksi nuoriso, naiset) sekä muihin erityisiin kohderyhmiin kuten sosiaalisesti heikommassa tai haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Toteutettaessa 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erityistavoitetta komissio voi tämän artiklan 3 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettujen toimien lisäksi tukea seuraavia erityistoimia:

 

a) nopeutetaan, tuetaan ja laajennetaan Yritys-Eurooppa-verkoston kautta tarjottavia neuvontapalveluja, joiden tarkoituksena on tarjota keskitetyn asiointipisteen kautta yhtenäistettyjä yritystukipalveluja unionin pk-yrityksille, jotka haluavat kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa, sekä valvotaan, että verkosto tarjoaa samankaltaista palvelua kaikissa jäsenvaltioissa;

 

b) tuetaan yritysverkostojen perustamista;

 

c) tuetaan ja laajennetaan uusille yrittäjille suunnattuja liikkuvuusohjelmia (Erasmus nuorille yrittäjille), joilla uusia yrittäjiä autetaan parantamaan kykyään kehittää yrittäjyyteen liittyvää osaamistaan, taitoaan ja asennettaan sekä parantamaan teknologisia ja yritysjohtamiseen liittyviä valmiuksiaan;

 

d) tuetaan pk-yritysten laajentumista huomattavilla yritysten laajennushankkeilla markkinavetoisten mahdollisuuksien pohjalta (pk-yritysten laajentumisväline);

 

e) tuetaan alakohtaisia toimia aloilla, joille on ominaista mikroyritysten ja pk-yritysten suuri osuus sekä suuri osuus unionin BKT:stä, kuten matkailualalla.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Tämän artiklan 3 a kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin Yritys-Eurooppa-verkoston kautta toteutettaviin toimiin voi sisältyä muun muassa

 

a) pk-yritysten kansainvälistymisen ja sisämarkkinoilla toimivien liikekumppanien tunnistamisen helpottaminen, tutkimuksen ja kehityksen alalla tehtävän rajatylittävän yritysyhteistyön sekä teknologian, osaamisen ja innovaatioiden siirtoa koskevan kumppanuuden helpottaminen;

 

b) unionin lainsäädäntöä, unionin rahoitusta ja rahoitusmahdollisuuksia sekä liiketoimintaan mahdollisesti vaikuttavia unionin aloitteita, kuten verotukseen, omistusoikeuksiin, ympäristöön ja energia-asioihin liittyviin velvoitteisiin, työmarkkina- ja sosiaaliturvaan liittyviä näkökohtia, koskeva tiedottaminen, ohjaus ja yksilöllistetty neuvonta;

 

c) ympäristöä, ilmastoa, energiatehokkuutta ja suorituskykyä koskevan asiantuntemuksen saatavuuden helpottaminen pk-yrityksille;

 

d) verkoston vahvistaminen lisäämällä siihen unionin ja jäsenvaltioiden muita tiedotus- ja neuvontaverkostoja, erityisesti EURES, unionin innovaatiokeskukset ja InvestEU-neuvontakeskus.

 

Verkoston muiden unionin ohjelmien puolesta tuottamat palvelut rahoitetaan kyseisistä ohjelmista.

 

Komissio asettaa verkostossa etusijalle toimet sen sellaisten osien tai osatekijöiden parantamiseksi, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, jotta mikroyrityksille ja pk-yrityksille voidaan tarjota yhtenäistä tukea koko unionin alueella.

 

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan indikaattorit ja vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan mitata verkoston vaikutukset suhteessa erityistavoitteisiin ja pk-yrityksiä koskevien toimien tehokkuuteen.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla luodaan pk-yrityksille tarkoitettuja muita tukimuotoja, joita ei mainita tässä kohdassa.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Rahoitusta voidaan myöntää seuraaviin toimiin, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetut erityistavoitteet:

 

a) kuluttajien oikeuksia koskevan tietämyksen ja kuluttajavalistuksen parantaminen elinikäisen oppimisen avulla ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen teknologiakehityksestä ja digitalisaatiosta johtuvien uusien haasteiden edessä, mukaan luettuina heikommassa asemassa olevien kuluttajien erityistarpeet;

 

b) sen varmistaminen ja helpottaminen, että kaikilla kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on mahdollisuus käyttää laadukasta tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua ja verkkovälitteistä riidanratkaisua ja saada tietoja muutoksenhakumahdollisuuksista;

 

c) kuluttajalainsäädännön tehokkaamman noudattamisen tukeminen kiinnittäen erityistä huomiota rajatylittäviin tapauksiin tai tapauksiin, joihin liittyy kolmas osapuoli, tehokas koordinointi ja yhteistyö kansallisten täytäntöönpanoelinten välillä ja täytäntöönpanoa koskeva yhteistyö kolmansien maiden kanssa;

 

d) kestävän kulutuksen edistäminen parantamalla kuluttajien tietoisuutta tuotteiden kestävyydestä ja ympäristövaikutuksista, ekologiseen suunnitteluun liittyvistä ominaisuuksista, tähän aiheeseen liittyvien kuluttajien oikeuksien edistämisestä ja mahdollisuudesta käyttää oikeussuojakeinoja nopeasti hajoavien tuotteiden tapauksessa.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, voivat osallistua seuraaviin toimiin:

Komissio voi sallia, että oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, osallistuvat seuraaviin toimiin:

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Oikeussubjektit, jotka osallistuvat a ja b alakohdassa tarkoitettuihin toimiin, eivät ole oikeutettuja unionin rahoitustukeen, paitsi jos se on olennaista ohjelman kannalta, etenkin siltä osin kuin on kyse unionin yritysten kilpailukyvystä ja markkinoillepääsystä tai unionissa asuvien kuluttajien suojelusta. Tätä poikkeusta ei sovelleta voittoa tuottaviin oikeussubjekteihin.

Oikeussubjektit, jotka osallistuvat a ja b alakohdassa tarkoitettuihin toimiin, eivät ole oikeutettuja unionin rahoitustukeen, erityisesti, jos on olemassa innovoivan teknologian siirtämisen riski, paitsi jos se on olennaista ohjelman kannalta, etenkin siltä osin kuin on kyse unionin yritysten kilpailukyvystä ja markkinoillepääsystä tai unionissa asuvien kuluttajien suojelusta. Tätä poikkeusta ei sovelleta voittoa tuottaviin oikeussubjekteihin.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  asetuksen (EY) N:o 765/2008 17 artiklassa ja [sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen97] 11 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset markkinavalvonnan alan toimiin, joilla toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu erityistavoite;

a)  asetuksen (EY) N:o 765/2008 17 artiklassa ja [sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen97] 11 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset markkinavalvonnan alan toimiin, joilla toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu erityistavoite;

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final.

97 COM(2017) 795 final.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asetuksen (EY) N:o 765/2008 14 artiklan nojalla kyseisen asetuksen 32 artiklassa tarkoitettua toimintaa varten tunnustettu elin akkreditoinnin ja markkinavalvonnan alan toimiin, joilla toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu erityistavoite;

b)  asetuksen (EY) N:o 765/2008 14 artiklan nojalla kyseisen asetuksen 32 artiklassa tarkoitettua toimintaa varten tunnustettu elin akkreditoinnin alan toimiin, joilla toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan alakohdassa tarkoitettu erityistavoite;

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän artiklan ensimmäisen kohdan e alakohdan osalta komissiolle siirretään valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä niiden yhteisöjen luettelon, jotka voivat saada ohjelmasta avustuksen, mukauttamiseksi niiden toimien osalta, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitettu erityistavoite.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Arviointikomitea toimia varten, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityistavoitteet, voi koostua kokonaan tai osittain ulkopuolisista asiantuntijoista.

Arviointikomitea toimia varten, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityistavoitteet, voi koostua kokonaan tai osittain ulkopuolisista asiantuntijoista. Arviointikomitean työn on perustuttava avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteisiin.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimet, joilla toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu erityistavoite, kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden markkinavalvontaviranomaiset ja [sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen] 20 artiklassa tarkoitetut unionin testauslaitokset: ohjelmasta voidaan rahoittaa enintään 100 prosenttia toimien avustuskelpoisista kustannuksista, edellyttäen että varainhoitoasetuksessa määriteltyä yhteisrahoitusperiaatetta noudatetaan.

1.  Toimet, joilla toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu erityistavoite, kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden markkinavalvontaviranomaiset ja [sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen] 20 artiklassa tarkoitetut unionin testauslaitokset: ohjelmasta voidaan rahoittaa enintään 100 prosenttia toimien avustuskelpoisista kustannuksista, edellyttäen että varainhoitoasetuksessa määriteltyä yhteisrahoitusperiaatetta noudatetaan.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

voivat saada rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) XX [yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeva asetus] [8] artiklan mukaisesti, edellyttäen että tällaiset toimet ovat asianomaisen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Tällöin sovelletaan tuen maksavan rahaston sääntöjä.

voivat saada rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) XX [yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeva asetus] [8] artiklan tai asetuksen (EU) XX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamista koskeva asetus], erityisesti tavoitteen ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen”, mukaisesti, edellyttäen että tällaiset toimet ovat asianomaisen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Tällöin sovelletaan tuen maksavan rahaston sääntöjä.

Perustelu

On varmistettava yhteensovittaminen Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa, jotta EU:lla on kattava strategia pk-yrityksiä varten.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi varainhoitoasetuksen 110 artiklan mukaisten työohjelmien hyväksymiseksi. Työohjelmat ovat vuotuisia tai monivuotisia, ja niissä on vahvistettava erityisesti tavoitteet, joihin pyritään, odotetut tulokset, toteutustapa ja rahoitussuunnitelman kokonaismäärä. Niihin sisältyy myös yksityiskohtainen kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kunkin toimen rahoitukseen varatusta määrästä sekä alustava toteutusaikataulu. Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä liitteessä I vahvistetut vuotuiset työohjelmat, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu erityistavoite. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi hyväksymällä liitteessä I vahvistettuja työohjelmia 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen mukaisesti.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä IV.

1.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman vaikuttavuuden ja tehokkuuden edistymisestä 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä IV.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

2.  Viimeistään [neljä vuotta ohjelman toteuttamisen alkamisesta] komissio laatii ohjelman väliarviointikertomuksen siitä tuettujen toimien tavoitteiden saavuttamisesta, tuloksista ja vaikutuksista, resurssien käytön tehokkuudesta ja sen unionin tason lisäarvosta.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio suorittaa ohjelman lopullisen arvioinnin ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä.

5.  Viimeistään [kolmen vuoden kuluttua ohjelman toteuttamisen päättymisestä] komissio laatii lopullisen arviointikertomuksen ohjelman pitemmän aikavälin vaikutuksesta, toimien tuloksista ja kestävyydestä ja eri työohjelmien välisistä synergioista.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

6.  Komissio toimittaa 2 ja 5 kohdassa tarkoitetut arviointikertomukset ja omat päätelmänsä Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ja asettaa ne julkisesti saataville. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa ohjelman muuttamista koskevia ehdotuksia.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 9 ja 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 8 artiklan 3 b kohdassa, 9, 10, 16 ja 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 ja 17 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 3 b kohdassa, 9, 10, 16 ja 17 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 9 ja 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 3 b kohdan, 9, 10, 16 ja 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/200299 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1.  Komissiota avustaa asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

__________________

__________________

99 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

99 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen avoimuus ja näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia käyttäjäystävällisellä tavalla lisätäkseen kuluttajien, kansalaisten, yritysten, erityisesti pk-yritysten, ja julkishallintojen tietoisuutta tämän asetuksen rahoitusvälineiden kautta tarjotuista resursseista sekä siihen liittyvistä toimista ja tuloksista. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio (Eurostat) toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka liittyvät 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen toteuttamiseen, sen toimiin ja tuloksiin, kun ne koskevat Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua asetuksessa (EY) N:o 223/2009 säädettyjen tilastoperiaatteiden mukaisesti.

3.  Komissio (Eurostat) toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka liittyvät 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen toteuttamiseen, sen toimiin ja tuloksiin, kun ne koskevat tietojen keruuta, Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua asetuksessa (EY) N:o 223/2009 säädettyjen tilastoperiaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2. alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031105 16 artiklan nojalla tai kyseisen asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen unionin toimenpiteiden nojalla unionikaranteenituhoojan hävittämiseksi;

a)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031105 16 artiklan nojalla tai kyseisen asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen unionin toimenpiteiden nojalla unionikaranteenituhoojan ehkäisemiseksi, eristämiseksi ja/tai hävittämiseksi;

_________________

_________________

105 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

105 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

Perustelu

On olennaisen tärkeää varmistaa, että hävittämistoimenpiteiden ohella myös ehkäisemis- ja eristämistoimenpiteet ovat tukikelpoisia.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2. alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan nojalla unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan, jota voidaan pitää unionikaranteenituhoojana samassa artiklassa tai 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukaisesti, hävittämiseksi;

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan nojalla unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan, jota voidaan pitää unionikaranteenituhoojana kyseisen asetuksen samassa artiklassa tai 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukaisesti, ehkäisemiseksi, eristämiseksi ja/tai hävittämiseksi;

Perustelu

On olennaisen tärkeää varmistaa, että hävittämistoimenpiteiden ohella myös ehkäisemis- ja eristämistoimenpiteet ovat tukikelpoisia.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2. alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  suojaavat lisätoimenpiteet, joilla estetään sellaisen tuhoojan leviäminen, jonka vastaiset unionin toimenpiteet on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat muita kuin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettuja hävittämistoimenpiteitä ja tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettuja leviämisen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin suojaamiseksi kyseisen tuhoojan edelleen leviämiseltä.

c)  suojaavat lisätoimenpiteet, joilla estetään sellaisen tuhoojan leviäminen, jonka vastaiset unionin toimenpiteet on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat muita kuin tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin suojaamiseksi kyseisen tuhoojan edelleen leviämiseltä ja tarvittaessa niillä estetään myös tuhoojan saastuttamien materiaalien vapaa liikkuvuus naapurijäsenvaltioissa.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2. alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  toimenpiteet, joilla hävitetään äkkiä ilmaantunut tuhooja, vaikka sitä ei pidetä unionikaranteenituhoojana vaan sen ilmaantuminen johtuu äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksesta tai ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tietyssä jäsenvaltiossa;

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.3. alakohta – 1.3.4 a. alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.3.4 a.  Jos epäillään eläintaudin ja/tai haitallisten organismien esiintymistä, unionissa ja sen ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia ja valvontaa on lisättävä voimakkaasti eri puolilla EU:ta;

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.3. alakohta – 1.3.4 b. alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.3.4 b.  Toimenpiteet tunnettujen ja tällä hetkellä tuntemattomien kasvintuhoojien ja tautien esiintymisen seuraamiseksi.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 2.1. alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.1.  Vuotuiset ja monivuotiset eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluohjelmat liitteessä III lueteltujen eläintautien ja zoonoosien ja kasvituhoojien hävittämistä, torjuntaa ja seurantaa varten on toteutettava asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä vahvistettujen säännösten mukaisesti.

2.1.  Vuotuiset ja monivuotiset eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluohjelmat liitteessä III lueteltujen eläintautien ja zoonoosien ja kasvituhoojien ehkäisyä, hävittämistä, torjuntaa ja seurantaa varten on toteutettava asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 2.1. alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Näissä ohjelmissa olisi otettava huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat uudet tilanteet ja niiden moninaisuus unionissa, ja niillä olisi myös vaikutettava siihen, että biologinen monimuotoisuus Euroopassa ei heikkene.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 2.3. alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa asetuksen (EU) 2016/2031 17 artiklan nojalla tai kyseisen asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen unionin toimenpiteiden nojalla unionikaranteenituhoojan hävittämiseksi;

c)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa asetuksen (EU) 2016/2031 17 artiklan nojalla tai kyseisen asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen unionin toimenpiteiden nojalla unionikaranteenituhoojan ehkäisemiseksi, eristämiseksi tai hävittämiseksi;

Perustelu

On olennaisen tärkeää varmistaa, että hävittämistoimenpiteiden ohella myös ehkäisemis- ja eristämistoimenpiteet ovat tukikelpoisia.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 2.3. alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan nojalla unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan, jota voidaan pitää unionikaranteenituhoojana samassa artiklassa tai 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukaisesti, hävittämiseksi;

d)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan nojalla unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan, jota voidaan pitää unionikaranteenituhoojana kyseisen asetuksen samassa artiklassa tai 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukaisesti, ehkäisemiseksi, eristämiseksi tai hävittämiseksi;

Perustelu

On olennaisen tärkeää varmistaa, että hävittämistoimenpiteiden ohella myös ehkäisemis- ja eristämistoimenpiteet ovat tukikelpoisia.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 2.3. alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  suojaavat lisätoimenpiteet, joilla estetään sellaisen tuhoojan leviäminen, jonka vastaiset unionin toimenpiteet on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat muita kuin tämän kohdan c alakohdassa tarkoitettuja hävittämistoimenpiteitä ja tämän kohdan d alakohdassa tarkoitettuja leviämisen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin suojaamiseksi kyseisen tuhoojan leviämiseltä laajemmalle;

e)  suojaavat lisätoimenpiteet, joilla estetään sellaisen tuhoojan leviäminen, jonka vastaiset unionin toimenpiteet on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat muita kuin tämän kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuja leviämisen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin suojaamiseksi kyseisen tuhoojan leviämiseltä laajemmalle;

Perustelu

Kyseessä on tekninen tarkistus, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa teksti niiden tarkistusten kanssa, joiden tavoitteena on varmistaa, että hävittämistoimenpiteiden ohella myös ehkäisemis- ja eristämistoimenpiteet ovat tukikelpoisia.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimet, joilla tuetaan eläinten hyvinvoinnin kohentamista

3.  Toimet, joilla tuetaan eläinten hyvinvoinnin kohentamista, mukaan lukien toimet, joilla varmistetaan eläinten hyvinvointia koskevien normien noudattaminen ja jäljitettävyys myös eläinkuljetusten aikana

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Toimet, joilla tuetaan kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta

7.  Toimet, joilla tuetaan maatalousekologista tuotantoa ja kestävää elintarvikkeiden kulutusta ja jotka eivät aiheuta haittaa ympäristölle ja biologiselle monimuotoisuudelle ja joilla tuetaan suoramyynnin edistämistä ja lyhyitä toimitusketjuja

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Tietokannat ja sähköiset tiedonhallintajärjestelmät, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän lainsäädännön vaikuttavaa ja tehokasta täytäntöönpanoa varten ja jotka ovat osoittaneet tuovansa unionin tason lisäarvoa

8.  Tietokannat ja sähköiset tiedonhallintajärjestelmät, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän lainsäädännön vaikuttavaa ja tehokasta täytäntöönpanoa varten ja jotka ovat osoittaneet tuovansa unionin tason lisäarvoa; uusien teknologioiden, kuten tuotteiden pakkausten QR-koodien, käyttöönotto tuotteiden jäljitettävyyden parantamiseksi

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Tekninen ja tieteellinen työ, mukaan luettuna tutkimukset ja koordinointitoimet, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän lainsäädännön moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi ja lainsäädännön mukauttamiseksi tieteelliseen, teknologiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen

11.  Tekninen ja tieteellinen työ, mukaan luettuna tutkimukset ja koordinointitoimet, jotka ovat tarpeen uusien ja tuntemattomien kasvintuhoojien ja tautien esiintymisen ehkäisyn turvaamiseksi ja 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän lainsäädännön moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi ja lainsäädännön mukauttamiseksi tieteelliseen, teknologiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

14.  Tuki unionin ja jäsenvaltioiden tiedotus- ja valistusaloitteille, joiden tavoitteena on varmistaa parempi, vaatimustenmukainen ja kestävä elintarvikkeiden tuotanto ja kulutus, mukaan luettuna elintarvikejätteen ehkäisytoimet ja elintarvikepetosten torjunta, pantaessa täytäntöön 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua erityistavoitetta koskevia sääntöjä.

14.  Tuki unionin ja jäsenvaltioiden tiedotus- ja valistusaloitteille, joiden tavoitteena on varmistaa parempi, vaatimustenmukainen ja kestävä elintarvikkeiden tuotanto ja kulutus, mukaan luettuna elintarvikejätteen ehkäisytoimet, niiden vaikutus kiertotalouteen ja elintarvikepetosten torjunta, pantaessa täytäntöön 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua erityistavoitetta koskevia sääntöjä.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  mitataan paremmin palvelukauppaa, ulkomaisia suoria sijoituksia, globaaleja arvoketjuja ja globalisaation vaikutusta unionin talouteen.

–  mitataan paremmin tavara- ja palvelukauppaa, ulkomaisia suoria sijoituksia, globaaleja arvoketjuja ja globalisaation vaikutusta unionin talouteen.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 8 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  tarjotaan korkealaatuisia, ajantasaisia ja luotettavia tilastoja, joilla tuetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria ja unionin osaamispolitiikkaa, mukaan luettuna työmarkkinoita, työllisyyttä, koulutusta, tuloja, elinoloja, köyhyyttä, eriarvoisuutta, sosiaalista suojelua ja pimeää työtä koskevat tilastot ja taitoja koskeva satelliittitilinpito;

–  tarjotaan korkealaatuisia, ajantasaisia ja luotettavia tilastoja, joilla tuetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria ja unionin osaamispolitiikkaa, mukaan luettuna esimerkiksi työmarkkinoita, työllisyyttä, koulutusta, tuloja, elinoloja, köyhyyttä, eriarvoisuutta, sosiaalista suojelua ja pimeää työtä koskevat tilastot ja taitoja koskeva satelliittitilinpito;

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

Liite III

Komission teksti

Tarkistus

 

 

Eläintautien ja zoonoosien luettelo

Eläintautien ja zoonoosien luettelo

1)  afrikkalainen hevosrutto

Eläintautien ja zoonoosien luetteloon kuuluvat

2)  afrikkalainen sikarutto

a)   asetuksen 2016/429 2 luvun 1 osassa vahvistettu tautien luettelo;

3)  pernarutto

b)   salmonella, zoonoosit ja zoonoosien aiheuttajat, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 2160/2003 ja direktiivin 2003/99/EY soveltamisalaan;

4)  lintuinfluenssa (korkeapatogeeninen)

c)   tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat.

5)  lintuinfluenssa (matalapatogeeninen)

 

6)  kampylobakterioosi

 

7)  klassinen sikarutto

 

8)  suu- ja sorkkatauti

 

9)  vuohen tarttuva keuhkorutto

 

10)  räkätauti

 

11)  sinikieliviruksen aiheuttama tartunta (serotyypit 1–24)

 

12)  Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta

 

13)  epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttama tartunta

 

14)  lumpy skin -tautiviruksen aiheuttama tartunta

 

15)  Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC -tartunta (naudan tarttuva keuhkorutto)

 

16)  Mycobacterium tuberculosis complex -tartunta (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis)

 

17)  Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta

 

18)  pikkumärehtijärutto -viruksen aiheuttama tartunta (peste des petits ruminants -virus)

 

19)  raivotautiviruksen aiheuttama tartunta

 

20)  Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta

 

21)  nautaruttoviruksen aiheuttama tartunta

 

22)  zoonoottisten Salmonella-serovarien aiheuttama tartunta

 

23)  Echinococcus spp -loisen esiintyminen

 

24)  listerioosi

 

25)  lammas- ja vuohirokko

 

26)  tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat

 

27)  trikinoosi

 

28)  venezuelalainen hevosen virusenkefalomyeliitti

 

29)  verototoksinen E. coli (VTEC)

 

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon asetukseen 2016/429 sisältyvän eläintautien luettelon tarkistus. Komissio voi saattaa luettelon ajan tasalle, ja sitä voidaan laajentaa kattamaan myös salmonella, zoonoosit ja zoonoosien aiheuttajat.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – Indikaattorit – taulukko

Komission teksti

 

Tavoite

Indikaattori

 

 

 

1 – Tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden ja julkisia hankintoja koskevan unionin lainsäädännön alalla esitettyjen uusien valitusten ja vaatimustenvastaisuustapausten lukumäärä 

3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt tavoitteet

2 – Palvelukauppaan kohdistuvia rajoituksia koskeva indeksi

 

3 – Käyntien lukumäärä Sinun Eurooppasi -portaalilla

 

4 – Yhteisten markkinavalvontakampanjoiden lukumäärä

3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt tavoitteet

1 – Tukea saavien pk-yritysten lukumäärä

 

2 – Sellaisten tuettujen yritysten kokonaismäärä, jotka ovat solmineet yhteistyökumppanuuksia

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt tavoitteet

 

i)

1 – Niiden eurooppalaisten standardien osuus, jotka on pantu jäsenvaltioissa täytäntöön kansallisina standardeina, kaikista voimassa olevista eurooppalaisista standardeista

ii)

2 – Unionissa vahvistettujen kansainvälisten tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien standardien prosenttiosuus

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetyt tavoitteet

 

i)

1 – Kuluttajaindeksi

ii)

2 – Avustuksensaajien finanssipalvelujen alan julkisissa kuulemisissa esittämien kannanottojen ja vastausten lukumäärä

3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädetyt tavoitteet

1 – Menestyksekkäästi toteutettujen kansallisten eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluohjelmien lukumäärä

3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa säädetyt tavoitteet

1 – Internetissä julkaistujen tilastojen vaikutus: verkkomainintojen ja positiivisten/negatiivisten mielipiteiden lukumäärä

 

 

Tarkistus

 

Tavoite

Indikaattori

 

 

 

Julkisia hankintoja koskeva unionin lainsäädäntö

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa säädetyt tavoitteet

2 – Palvelukauppaan kohdistuvia rajoituksia koskeva indeksi

 

3 – Käyntien lukumäärä Sinun Eurooppasi -portaalilla

 

 

 

1 – Tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden ja verkkokaupan alalla esitettyjen uusien valitusten ja vaatimustenvastaisuustapausten lukumäärä

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetyt tavoitteet

2 – Yhteisten markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuuskampanjoiden lukumäärä

 

 

3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt tavoitteet

1 – Ohjelmasta ja verkostolta tukea saavien pk-yritysten lukumäärä

 

2 – Sellaisten tuettujen yritysten kokonaismäärä, jotka ovat solmineet yhteistyökumppanuuksia

 

2 a – Sellaisten yrittäjien kokonaismäärä, jotka hyötyvät mentorointi- ja liikkuvuusjärjestelyistä

 

2 b – Pienten ja keskisuurten yritysten perustamiseen tarvittavan ajan ja kustannusten vähentäminen

 

2 c – Lähtötilanteeseen verrattuna luotujen yritysverkostojen lukumäärä

 

2 d – Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä

 

2 e – Niiden jäsenvaltioiden lukumäärän merkittävä lisäys, joissa on käytössä keskitetty asiointipiste start-up-yrityksiä varten

 

2 f – Niiden pk-yritysten, jotka harjoittavat vientiä, sekä niiden pk-yritysten, jotka harjoittavat vientiä unionin ulkopuolelle, osuuden lisäys lähtötilanteeseen verrattuna

 

2 g – Lähtötilanteeseen verrattuna merkittävä lisäys niiden jäsenvaltioiden lukumäärässä, jotka toteuttavat potentiaalisille, nuorille ja uusille yrittäjille sekä naisyrittäjille samoin kuin muille erityisille kohderyhmille suunnattuja yrittäjyystoimia

 

2 h – Niiden unionin kansalaisten osuuden lisäys lähtötilanteeseen verrattuna, jotka haluaisivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia

 

2 i – Pk-yritysten kestävyyteen liittyvä suorituskyky, jota mitataan muun muassa kestäviä sinisen talouden ja vihreitä tuotteita ja palveluja kehittävien unionin pk-yritysten osuuden kasvulla1 a sekä näiden pk-yritysten resurssitehokkuuden (jossa voidaan ottaa huomioon energia, materiaalit tai vesi, kierrätys jne.) parantumisella verrattuna lähtötilanteeseen

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt tavoitteet

 

i)

1 – Niiden eurooppalaisten standardien osuus, jotka on pantu jäsenvaltioissa täytäntöön kansallisina standardeina, kaikista voimassa olevista eurooppalaisista standardeista

ii)

2 – Unionissa vahvistettujen kansainvälisten tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien standardien prosenttiosuus

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetyt tavoitteet

 

i)

1 – Kuluttajaindeksi

ii)

2 – Avustuksensaajien finanssipalvelujen alan julkisissa kuulemisissa esittämien kannanottojen ja vastausten lukumäärä

3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädetyt tavoitteet

1 – Menestyksekkäästi toteutettujen kansallisten eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluohjelmien lukumäärä

 

2 – Menestyksekkäästi ratkaistujen kasvintuhoojien aiheuttamien hätätilanteiden lukumäärä

 

3 – Menestyksekkäästi ratkaistujen eläintautien aiheuttamien hätätilanteiden lukumäärä

3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa säädetyt tavoitteet

1 – Internetissä julkaistujen tilastojen vaikutus: verkkomainintojen ja positiivisten/negatiivisten mielipiteiden lukumäärä

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen Euroopan yhdentymisen kulmakivi.

Sisämarkkinat ovat 25 toimintavuotensa aikana tuoneet jäsenvaltioita lähemmäs toisiaan ja monia konkreettisia etuja yrityksille, kansalaisille ja kuluttajille. Tällaisia etuja ovat muun muassa suurempi valinnanvara ja alhaisemmat hinnat kilpailukykyisemmillä markkinoilla, mahdollisuudet matkustaa ja työskennellä kaikkialla EU:ssa sekä yritysten pääsy valtaville markkinoille ja parempi kuluttajansuoja. Vaikka toimenpiteitä on hyväksytty ja pantu täytäntöön yli 3 500, sisämarkkinahanke ei ole vielä läheskään valmis. Monet esteet, kuten lainsäädännössä olevat puutteet, hallinnolliset rasitteet, EU:n lainsäädännön tehoton täytäntöönpano ja heikko lainvalvonta sekä muuttuvat olosuhteet ja esiin nousevat haasteet ja esteet, haittaavat edelleen sisämarkkinoiden toteuttamista.

Euroopan parlamentti on kehottanut useaan otteeseen parantamaan sisämarkkinoiden hallintoa ja tehokkuutta, ja komissio on asettanut markkinoiden yhdentymisen yhdeksi tärkeimmistä painopisteistään.

Komissio ehdottaa seuraavaa ohjelmakautta 2021–2027 varten uutta sisämarkkinaohjelmaa, jossa kootaan samaan kehykseen kuusi ohjelmaa ja useita toimia, jotka olivat aiemmin erillisiä. Päätavoitteena on panna täytäntöön ja valvoa eri toimia, joilla tuetaan sisämarkkinoiden toteuttamista laajemmassa merkityksessä ja parannetaan synergiaa ja joustavuutta sekä poistetaan päällekkäisyydet nykyisissä EU:n ohjelmissa.

Esittelijä on kaiken kaikkiaan tyytyväinen uuteen sisämarkkinaohjelmaan ja yhtyy komission näkemykseen tarpeesta laatia strateginen ja yhtenäinen lähestymistapa hyvin toimivien sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

Esittelijä ehdottaa kuitenkin seuraavia parannuksia:

Rahoituspuitteet

Komissio ehdottaa, että rahoituspuitteet jaetaan neljän eri tavoitteen kesken: COSME, kuluttajat, elintarvikeketju sekä kestävä kulutus ja tilastot. Esittelijä uskoo, että kokonaismäärärahat eivät riitä vastaamaan kaikkiin sisämarkkinoiden haasteisiin eivätkä erityisesti mukautumaan digitaalisen vallankumouksen ja globalisoitumisen myötä nopeasti muuttuvaan ympäristöön.

Esittelijä ehdottaa, että yleisiä määrärahoja ja kaikkia eri budjettikohtia mukautetaan sen jälkeen, kun tarkat luvut on määritelty vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja koskevassa Euroopan parlamentin väliaikaisessa mietintöluonnoksessa.

Lisäksi esittelijä ehdottaa markkinavalvontaan, tuoteturvallisuuteen ja tyyppihyväksyntään liittyvän uuden budjettikohdan lisäämistä sisämarkkinaohjelman vaikutusten arvioinnin ja sääntöjen noudattamisen valvontaa ja sääntöjenmukaisuutta koskevan asetuksen vaikutusten arvioinnin mukaisesti. Esittelijä pitää tärkeänä myös sitä, että nimenomaisesti mainitaan ne tavoitteet, joihin jäljellä oleva määrä kohdennetaan, sekä asetetaan katto tekniselle ja hallinnolliselle avulle.

Keskittyminen markkinavalvontaan ja tuoteturvallisuuteen

Ohjelman tavoitteiden osalta esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että sisämarkkinoiden toimivuuden parantaminen edellyttää markkinavalvontatoimien ja tuoteturvallisuuden vahvistamista ja erityisen huomion kiinnittämistä verkossa myytäviin tuotteisiin. Esittelijä totesi itse asiassa, että tehokas markkinavalvonta voi olla olennaisen tärkeää yleisen edun, kuten työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajien suojelun, ympäristönsuojelun ja yleisen turvallisuuden, varmistamiseksi sekä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi talouden toimijoiden keskuudessa. Monet viimeaikaiset skandaalit, kuten dieselajoneuvoja koskeva skandaali, ovat osoittaneet, että unionin markkinoilla on edelleen vaarallisia ja vaatimustenvastaisia tuotteita, mikä korostaa tehokkaamman ja koordinoidumman markkinavalvonnan tarvetta unionissa. Hiljattain hyväksytyssä tyyppihyväksyntäasetuksessa ja parhaillaan neuvoteltavassa täytäntöönpanon valvontaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevassa asetuksessa säädetään puitteista, joiden avulla voidaan parantaa yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten, EU:n toimielinten ja talouden toimijoiden välillä. Tämän perusteella esittelijä ottaa käyttöön uuden erityistavoitteen, joka liittyy markkinavalvontaan, tuoteturvallisuuteen sekä tyyppihyväksyntään ja niihin liittyviin toimiin, ja esittää näille toimille erityistä budjettikohtaa.

Kuluttajat

Esittelijä katsoo, että sisämarkkinaohjelmalla pyritään luomaan edellytykset sille, että EU:n kansalaiset voivat hyötyä täysimääräisesti sisämarkkinoista. Näin ollen esittelijä ehdottaa sisällyttämään viittauksia tiettyihin toimiin, joilla pyritään vahvistamaan kuluttajansuojaa, lisäämään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja edistämään heidän etujaan, siten, että erityistä huomiota kiinnitetään digitalisoinnin tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin kuluttajaohjelman (2014–2020) mukaisesti.

Digitaalinen kehitys

Asetuksen koko tekstin mittaan esittelijä lisää viittauksia digitaaliseen kehitykseen kaikilla niillä aloilla, joita ohjelmassa käsitellään. Seitsenvuotisen ohjelman on oltava joustava ja riittävästi tulevaisuuteen suuntautuva, jotta se mukautuisi alati muuttuvaan toimintaympäristöön, jossa uusilla teknologioilla on vahva vaikutus liiketoimintamalleihin, kuten yhteisö- ja yhteistyötalouteen, kuluttajiin ja koko EU:n talouteen.

Ohjelman täytäntöönpano, arviointi ja julkisuus

Komission ehdotuksessa ei anneta riittävästi tietoa siitä, miten uusi ohjelma aiotaan panna täytäntöön. Vuotuisten tai monivuotisten työohjelmien hyväksyminen on äärimmäisen tärkeää, sillä työohjelmissa vahvistetaan rahoitettavat toimet ja muun muassa rahoitusvarojen jako.

Arvioinnin osalta esittelijä ehdottaa ohjelman pakollista loppuarviointia vuoteen 2030 mennessä keskittyen erityisesti ohjelman pitkän aikavälin vaikutuksiin, toimien kestävyyteen ja eri työohjelmissa saavutettuun synergiaan.

Avoimuuden ja julkisuuden osalta esittelijä ehdottaa, että komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, joilla lisätään kuluttajien, yritysten ja erityisesti pk-yritysten ja julkishallintojen tietoisuutta ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista.


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.12.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

(COM(2018)0441 – C8‑0254/2018 – 2018/0231(COD))

Valmistelija (*): Ralph Packet

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sisämarkkinoiden toiminnan pohjana on merkittävä määrä unionin lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti kilpailukyvyn, standardoinnin, kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamiseksi, mikä on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

(3)  Sisämarkkinoiden toiminnan pohjana on merkittävä määrä unionin lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti kilpailukyvyn, standardoinnin, kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamiseksi, mikä on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ja eduksi kaikille EU-kansalaisille. Unionin kilpailusääntöjen noudattaminen ei ole ainoastaan jäsenvaltioihin kohdistuva lakisääteinen vaatimus vaan myös sisämarkkinoiden toiminnan edellytys.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Yritysten, mukaan luettuna pk-yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja elintarvikeketjua koskevan politiikan laatimisen alalla on tällä hetkellä useita unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin lisätoimia rahoitetaan suoraan sisämarkkinoita koskevista budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, jolla tähdätään hyvin toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseen mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

(5)  Yritysten, mukaan luettuna pk-yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja elintarvikeketjua koskevan politiikan laatimisen alalla on tällä hetkellä useita unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin lisätoimia rahoitetaan suoraan sisämarkkinoita koskevista budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, jolla tähdätään hyvin toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseen mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla, rajoittamatta kuitenkaan nykyistä avoimuustasoa tai lainsäätäjien demokraattista valvontatehtävää. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa ja kehittää sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347. Jotta voitaisiin taata Euroopan tilastojen tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, uuden ohjelman olisi sisällettävä myös Euroopan tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia toimia niin, että tarjotaan kehys Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Eurooppaa koskevia tilastoja kaiken unionin politiikan suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin pohjaksi.

(6)  Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347. Jotta voitaisiin taata Euroopan tilastojen tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, uuden ohjelman olisi sisällettävä myös nykyisen Euroopan tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia toimia niin, että tarjotaan kehys Euroopan tilastojen keräämistä, kehittämistä, tuottamista, oikeaa käyttöä, soveltamista ja jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia eurooppalaisia tilastoja myös kaupan ja maahanmuuton kaltaisilla aloilla, kaiken unionin politiikan suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin pohjaksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

__________________

__________________

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Ohjelmasta olisi tuettava sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa tukevan unionin lainsäädännön suunnittelua, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi tuettava sellaisten edellytysten luomista, joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden kaikkien toimijoiden – yritysten, kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten – vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyky mutta myös tukemaan kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien sääntöjen noudattamisen valvontaa ja lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset välineet, tiedot ja taidot valistuneiden päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan niiden osallistumista unionin poliittiseen päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, myös käyttämällä strategisia julkisia hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten kansainvälisten standardien kehittämistä. Tähän sisältyy myös standardien laatiminen tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä edistetään unionin pääomamarkkinoiden avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta olisi tuettava sääntöjen ja standardien laatimista myös niin, että varmistetaan sidosryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen. Ohjelman tavoitteena pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa, jossa säädetään ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

(8)  Ohjelmasta olisi tuettava sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa tukevan unionin lainsäädännön suunnittelua, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi tuettava sellaisten edellytysten luomista, joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden kaikkien nykyisten ja potentiaalisten toimijoiden – yritysten, mukaan luettuina start-up-yritykset, säästäjien ja sijoittajien, kansalaisten, mukaan luettuina kuluttajat, kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten – vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyky mutta myös tukemaan kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien sääntöjen noudattamisen valvontaa ja lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset välineet, tiedot ja taidot valistuneiden päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan niiden osallistumista unionin poliittiseen päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, myös käyttämällä strategisia julkisia hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten kansainvälisten standardien kehittämistä. Tähän sisältyy myös standardien laatiminen tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä edistetään unionin pääomamarkkinoiden avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta olisi tuettava sääntöjen ja standardien laatimista myös niin, että varmistetaan sidosryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen. Ohjelman tavoitteena pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa, jossa säädetään ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Koska verkkokaupan ja verkossa tarjottavien matkapalvelujen kehityksen myötä kuluttajamarkkinoilla ei ole valtiollisia rajoja, on tärkeää varmistaa, että unionissa asuvat kuluttajat hyötyvät riittävästä suojasta hankkiessaan tavaroita ja palveluja kolmansiin maihin sijoittautuneilta talouden toimijoilta. Ohjelmasta olisi sen vuoksi oltava mahdollista tukea tarvittaessa yhteistyötä asiaan liittyvien elinten kanssa, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka ovat unionin keskeisiä kauppakumppaneita.

(14)  Koska verkkokaupan ja verkossa tarjottavien matkapalvelujen kehityksen myötä kuluttajamarkkinoilla ei ole valtiollisia rajoja ja koska digitaaliset markkinat ovat kehittyneet, on tärkeää varmistaa, että unionissa asuvat kuluttajat hyötyvät riittävästä suojasta hankkiessaan tavaroita ja palveluja kolmansiin maihin sijoittautuneilta talouden toimijoilta. Ohjelmasta olisi sen vuoksi oltava mahdollista tukea tarvittaessa yhteistyötä asiaan liittyvien elinten kanssa, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka ovat unionin keskeisiä kauppakumppaneita.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää, käyttöön olisi otettava korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia palveluja. Tämä edellyttää sitä, että julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja sitouduttava luomaan tällaisia julkisia palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja auttaa kansallisella tasolla esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On myös välttämätöntä luoda yhteys kansallisten hallintojen välille yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten sisämarkkinat toimivat käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava seuraavia olemassa olevia sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, Solvit, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä ja sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta parannetaan kansalaisten jokapäiväistä elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa valtioiden rajojen yli.

(16)  Jotta voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää, käyttöön olisi otettava korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia palveluja. Tämä edellyttää sitä, että julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja sitouduttava luomaan tällaisia julkisia palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja kansalaisten ja yritysten oikeuksista mutta myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja auttaa kansallisella tasolla esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On myös välttämätöntä luoda yhteys kansallisten hallintojen välille yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten sisämarkkinat toimivat käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava seuraavia olemassa olevia sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, Solvit, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä ja sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta parannetaan kansalaisten jokapäiväistä elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa valtioiden rajojen yli.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa vahvistetut sisämarkkinat sisältävät järjestelmän, jolla varmistetaan, ettei kilpailu vääristy, ohjelmasta olisi tuettava unionin kilpailupolitiikkaa ja kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten välisiä verkostoja ja yhteistyötä ja olisi pyrittävä saavuttamaan laajempi sidosryhmien joukko viestimällä unionin kilpailupolitiikasta ja selittämällä siihen liittyviä oikeuksia, etuuksia ja velvollisuuksia.

(20) Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus sisältää sääntöjä koskevan järjestelmän, jolla varmistetaan, ettei kilpailu vääristy sisämarkkinoilla, ohjelmasta olisi osaltaan tuettava unionin kilpailupolitiikkaa parantamalla ja vahvistamalla yhteistyötä Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston ja kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa myös lujittamalla kansainvälistä yhteistyötä ja viestimällä unionin kilpailupolitiikasta ja selittämällä siihen liittyviä oikeuksia, etuuksia ja velvollisuuksia. Ohjelman olisi erityisesti autettava komissiota tehostamaan markkinakehityksen analyysia ja arviointia myös käyttämällä alakohtaisia selvityksiä ja vaihtamalla tuloksia ja parhaita käytäntöjä järjestelmällisesti Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa. Tämän pitäisi osaltaan edistää reilua kilpailua ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä myös kansainvälisellä tasolla ja parantaa yritysten, etenkin pk-yritysten, ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia, jotta ne pystyvät hyödyntämään sisämarkkinoita.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Ohjelmalla on erityisesti torjuttava talous- ja liiketoimintaympäristön käynnissä olevista muutoksista johtuvia radikaaleja vaikutuksia kilpailuun ja sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti datan eksponentiaalisen kasvun ja käytön kautta, kun otetaan huomioon tekoälyn ja muiden tietoteknisten välineiden ja osaamisen kasvava käyttö yrityksissä ja niiden neuvonantajien parissa. On myös olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan verkostoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, koska vääristymätön kilpailu ja sisämarkkinoiden toiminta riippuvat ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun otetaan huomioon kilpailupolitiikan erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen ulkopuolella tapahtuvasta kilpailunvastaisesta toiminnasta sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava yhteistyötä myös kolmansien maiden viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien laajentaminen on välttämätöntä, jotta useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta sisämarkkinoilla saatavat edut täysimääräisesti. Koska monet ohjelman aloitteista ovat uusia ja ohjelman kilpailua koskevaan osaan vaikuttaa erityisen paljon sisämarkkinoiden kilpailuolojen dynaaminen kehitys – etenkin tekoälyn, algoritmien, massadatan, kyberturvallisuuden ja rikosteknisen tutkimuksen osalta – jonka vauhtia ja laajuutta on vaikea arvioida, on odotettavissa, että ohjelman tämän osan kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii joustavuutta.

(21)  Ohjelmalla on erityisesti torjuttava talous- ja liiketoimintaympäristön sekä digitaalitalouden käynnissä olevista muutoksista ja digitaalisesta kehityksestä johtuvia merkittäviä vaikutuksia kilpailuun ja sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti datan eksponentiaalisen kasvun ja käytön kautta, kun otetaan huomioon tekoälyn ja muiden tietoteknisten välineiden ja osaamisen kasvava käyttö yrityksissä ja niiden neuvonantajien parissa. On myös olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan verkostoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, koska vääristymätön kilpailu ja sisämarkkinoiden toiminta riippuvat ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun otetaan huomioon kilpailupolitiikan erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen ulkopuolella tapahtuvasta kilpailunvastaisesta toiminnasta sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava yhteistyötä myös kolmansien maiden viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien laajentaminen on välttämätöntä, jotta useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta sisämarkkinoilla saatavat edut täysimääräisesti. Koska monet ohjelman aloitteista ovat uusia ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon vaikuttaa erityisen paljon sisämarkkinoiden kilpailuolojen dynaaminen kehitys ja haasteet – etenkin tekoälyn, algoritmien, massadatan, digitaalisten monopolien, laajakaistan käyttöönoton, geoblokkauksen, patenttien käyttämisen teknologian käytön estämiseksi, internetpalveluntarjoajien portinvartija-asemien, taajuushuutokauppojen, kyberturvallisuuden ja rikosteknisen tutkimuksen osalta – jonka vauhtia ja laajuutta on vaikea arvioida, on odotettavissa, että ohjelman tämän osan kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii joustavuutta. Komissio tiedottaa säännöllisesti parlamentille ja neuvostolle ohjelman kautta rahoitetuista kilpailupolitiikan alan toimista.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jotta päästäisiin eroon näistä markkinahäiriöistä ja voitaisiin varmistaa, että pk-yritykset pysyvät edelleen unionin talouden kilpailukyvyn kivijalkana, pienille ja keskisuurille yrityksille on myönnettävä ylimääräistä tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [...]52 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan kuuluvista velka- ja pääomarahoitusvälineistä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1287/201353 käyttöön otettu lainantakausjärjestely on todistanut lisäarvonsa, ja sen odotetaan tuovan positiivisia vaikutuksia vähintään 500 000 pk-yritykselle; sen seuraaja perustetaan InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan.

(25)  Jotta päästäisiin eroon näistä markkinahäiriöistä ja voitaisiin varmistaa, että pk-yritykset pysyvät edelleen unionin talouden kilpailukyvyn kivijalkana, pienille ja keskisuurille yrityksille on myönnettävä ylimääräistä tukea myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [...] perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan kuuluvista velka- ja pääomarahoitusvälineistä52. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1287/201353 käyttöön otettu lainantakausjärjestely on todistanut lisäarvonsa, ja sen odotetaan tuovan positiivisia vaikutuksia vähintään 500 000 pk-yritykselle; sen seuraaja perustetaan InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan.

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Ohjelmasta olisi tarjottava tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko elinkaaren aikana. Ohjelman olisi pohjauduttava pk-yrityksistä ja teollisuudenaloista kehitettyyn ainutlaatuiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen, joka on saatu työskentelystä eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa. Tuen olisi pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus jatkaa palvelujen tarjoamista muiden unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 ‑ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden ohjelmien taloudellisia resursseja. Uusille yrittäjille suunnattu mentorijärjestelmä olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, jolla annetaan uusille yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus hankkia liiketoimintakokemusta saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja laajentamaan entisestään maantieteellistä kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille enemmän tällaisia yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen mukaan täydentäen muita unionin aloitteita.

(27)  Ohjelmasta olisi tarjottava tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko elinkaaren aikana. Ohjelman olisi pohjauduttava pk-yrityksistä ja teollisuudenaloista kehitettyyn ainutlaatuiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen, joka on saatu työskentelystä eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa. Tuen olisi pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja tietoja sekä kehitetään niiden liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus jatkaa palvelujen tarjoamista muiden unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 ‑ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden ohjelmien taloudellisia resursseja. Uusille yrittäjille suunnattu mentorijärjestelmä olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, jolla annetaan uusille yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus hankkia liiketoimintakokemusta saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja laajentamaan entisestään maantieteellistä kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille enemmän tällaisia yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen mukaan täydentäen muita unionin aloitteita.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Hyvin toimiva yhteinen tilinpäätösraportointikehys on olennaisen tärkeä sisämarkkinoiden, pääomamarkkinoiden tehokkaan toiminnan sekä yhdentyneiden rahoituspalvelumarkkinoiden toteuttamisen kannalta pääomamarkkinaunionin yhteydessä.

(32)  Hyvin toimiva yhteinen tilinpäätösraportointikehys on olennaisen tärkeä sisämarkkinoiden, rahoitusmarkkinoiden tehokkaan toiminnan sekä yhdentyneiden rahoituspalvelumarkkinoiden toteuttamisen kannalta pankki- ja pääomamarkkinaunionin yhteydessä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Unioni edistää korkeatasoista kuluttajansuojaa, parantaa kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja edistää kuluttajien keskeistä asemaa sisämarkkinoilla tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden politiikkaa ja pyrkimällä varmistamaan, että kuluttajina toimiessaan kansalaiset saavat mahdollisimman paljon hyötyä sisämarkkinoista ja että heidän turvallisuuttaan ja oikeudellisia ja taloudellisia etujaan suojellaan asianmukaisesti ja konkreettisin toimin. Unionin on myös varmistettava, että kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön noudattamista valvotaan asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti käytännössä ja että yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, joilla kilpailu on oikeudenmukaista. Lisäksi on syytä antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja avustaa heitä tekemään kestäviä valintoja ja edistää näin kestävää ja energia- ja resurssitehokasta taloutta ja kiertotaloutta.

(36)  Unioni edistää korkeatasoista kuluttajansuojaa, parantaa kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja edistää kuluttajien keskeistä asemaa sisämarkkinoilla tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden politiikkaa ja pyrkimällä varmistamaan, että kuluttajina toimiessaan kansalaiset saavat mahdollisimman paljon hyötyä sisämarkkinoista ja että heidän turvallisuuttaan ja oikeudellisia ja taloudellisia etujaan suojellaan asianmukaisesti ja konkreettisin toimin. Unionin on myös varmistettava, että kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön noudattamista valvotaan asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti käytännössä ja että yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, joilla kilpailu on oikeudenmukaista. Lisäksi on syytä antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja avustaa heitä tekemään kestäviä valintoja ja edistää näin kestävää ja energia- ja resurssitehokasta taloutta ja kiertotaloutta YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 ‑toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Kansalaisiin vaikuttaa erityisen paljon rahoituspalvelumarkkinoiden toiminta. Rahoituspalvelut ovat sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, ja ne edellyttävät vankkoja sääntely- ja valvontapuitteita, joilla varmistetaan rahoitusvakauden ja kestävän talouden lisäksi myös korkeatasoinen suoja kuluttajille ja muille rahoituspalvelujen loppukäyttäjille, muun muassa vähittäissijoittajille, säästäjille, vakuutuksenottajille, eläkerahastosäästäjille ja edunsaajille, yksittäisille osakkeenomistajille, lainanottajille sekä pk-yrityksille. On tärkeää vahvistaa niiden valmiuksia osallistua politiikan laatimiseen rahoitusalalla.

(41)  Kansalaisiin vaikuttaa erityisen paljon rahoitusmarkkinoiden toiminta, ja siksi heidän olisi saatava enemmän tietoa olennaisista oikeuksista, riskeistä ja hyödyistä. Rahoituspalvelut ovat sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, ja ne edellyttävät vankkoja sääntely- ja valvontapuitteita, joilla varmistetaan rahoitusvakauden ja kestävän talouden lisäksi myös korkeatasoinen suoja kuluttajille ja muille rahoituspalvelujen loppukäyttäjille, muun muassa vähittäissijoittajille, säästäjille, vakuutuksenottajille, eläkerahastosäästäjille ja edunsaajille, yksittäisille osakkeenomistajille, lainanottajille sekä pk-yrityksille. Ohjelmalla olisi edistettävä niiden valmiuksia osallistua politiikan laatimiseen myös tuottamalla ja levittämällä selviä, täydellisiä ja käyttäjäystävällisiä tietoja rahoitusmarkkinoilla kaupan pidetyistä tuotteista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava edelleen erityistoimia, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/82660 perustettuun unionin ohjelmaan (2017–2020) kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämisestä unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla; ohjelmalla jatkettiin vuosien 2012–2017 pilottiohjelmaa ja valmistelutoimia. Tämä on tarpeen, jotta poliittiset päättäjät saavat sidosryhmien näkökantoja muiltakin kuin rahoitussektorin ammattilaisilta ja jotta varmistetaan kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien parempi edustus. Tämän pitäisi johtaa parempaan rahoituspalvelupolitiikkaan, erityisesti sen ansiosta, että rahoitusalan sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ymmärretään yleisesti paremmin ja finanssiosaaminen kohenee.

(42)  Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava edelleen erityistoimia, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/82660 perustettuun unionin ohjelmaan (2017–2020) kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämisestä unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla; ohjelmalla jatkettiin vuosien 2012–2017 pilottiohjelmaa ja valmistelutoimia. Tämä on tarpeen, jotta poliittiset päättäjät saavat sidosryhmien näkökantoja muiltakin kuin rahoitussektorin ammattilaisilta ja jotta varmistetaan kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien parempi edustus. Ohjelman olisi jatkuvasti kehitettävä menetelmiään ja parhaita käytäntöjään, joilla kuluttajien ja rahoituspalveluiden loppukäyttäjien sitoutumista lisätään, jotta unionin päätöksenteon kannalta olennaiset asiat voidaan tunnistaa ja kuluttajien etuja suojata rahoituspalveluissa. Tämän pitäisi parantaa rahoituspalvelupolitiikkaa, erityisesti sen ansiosta, että rahoitusalan sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ymmärretään yleisesti paremmin ja finanssiosaaminen kohenee. Tämän ohjelman julkisilla varoilla olisi keskityttävä siihen, mikä on olennaista loppukäyttäjille, ja vältettävä kaikenlainen suora tai välillinen rahoitustuki yksityisten rahoitusalan toimijoiden ehdottamille kaupallisille toiminnoille;

__________________

__________________

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/826, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017–2020 kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumista unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla lisäävien erityistoimien tukemista varten (EUVL L 129, 19.5.2017, s. 17).

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/826, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017–2020 kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumista unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla lisäävien erityistoimien tukemista varten (EUVL L 129, 19.5.2017, s. 17).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Vuosina 2012 ja 2013 toteutetun pilottihankkeen ja vuosina 2014–2016 toteutetun valmistelutoimen yhteydessä komissio antoi avustuksia kahdelle organisaatiolle vuotuisen avoimen ehdotuspyynnön tuloksena. Nämä kaksi organisaatiota ovat Finance Watch, joka perustettiin unionin avustuksilla vuonna 2011 kansainväliseksi voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi Belgian lainsäädännön nojalla, ja Better Finance, joka syntyi, kun vuonna 2009 alettiin järjestellä ja brändätä uudelleen jo olemassa olevia eurooppalaisia sijoittajien ja osakkeenomistajien liittoja. Asetuksella (EU) 2017/826 perustetussa valmiuksien kehittämiseen tähtäävässä ohjelmassa yksilöidään nämä kaksi järjestöä ainoiksi avustuksensaajiksi. Sen vuoksi on tarpeen jatkaa näiden järjestöjen yhteisrahoittamista ohjelman yhteydessä. Rahoitusta olisi kuitenkin tarkasteltava uudelleen.

(43)  Vuosina 2012 ja 2013 toteutetun pilottihankkeen ja vuosina 2014–2016 toteutetun valmistelutoimen yhteydessä komissio antoi avustuksia kahdelle organisaatiolle vuotuisen avoimen ehdotuspyynnön tuloksena. Nämä kaksi organisaatiota ovat Finance Watch, joka perustettiin unionin avustuksilla vuonna 2011 kansainväliseksi voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi Belgian lainsäädännön nojalla, ja Better Finance, joka syntyi, kun vuonna 2009 alettiin järjestellä ja brändätä uudelleen jo olemassa olevia eurooppalaisia sijoittajien ja osakkeenomistajien liittoja. Asetuksella (EU) 2017/826 perustetussa valmiuksien kehittämiseen tähtäävässä ohjelmassa yksilöidään nämä kaksi järjestöä ainoiksi avustuksensaajiksi. Sen vuoksi on tarpeen jatkaa näiden järjestöjen yhteisrahoittamista ohjelman yhteydessä. Rahoitusta olisi kuitenkin tarkasteltava uudelleen. Tässä yhteydessä olisi muistettava, että jos tätä valmiuksien kehittämiseen tähtäävää ohjelmaa ja vastaavaa rahoitusta jatketaan vuotta 2020 pidemmälle ja jos ilmenee, että on olemassa myös muita mahdollisia tuensaajia, hakijoille suunnatun ehdotuspyynnön olisi oltava avoin kaikille muille kriteerit täyttäville järjestöille, jotka edistävät ohjelman tavoitteita, ja tämä olisi toteutettava asetuksen (EU) 2017/826 mukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Euroopan tilasto-ohjelmassa kehitetyt, tuotetut ja levitetyt korkealaatuiset Euroopan tilastot ovat ratkaisevan tärkeitä näyttöön perustuvalle päätöksenteolle, niiden olisi oltava saatavilla oikea-aikaisesti ja niillä olisi myötävaikutettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistetun unionin politiikan täytäntöönpanoon, etenkin vahvistetun ja yhdennetyn talouden ohjauksen ja hallintotavan, sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden, kestävän kehityksen, maatalouspolitiikan, Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden sekä globalisaation osalta.

(48)  Unionin tasolla ja jäsenvaltioissa tuotettujen, jaettujen, levitettyjen ja johdonmukaisesti sovellettujen korkealaatuisten Euroopan tilastojen olisi oltava saatavilla oikea-aikaisesti ja niillä olisi myötävaikutettava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistetun unionin politiikan täytäntöönpanoon, etenkin vahvistetun ja yhdennetyn talouden ohjauksen ja hallintotavan, sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden, kestävän kehityksen, maatalouspolitiikan, Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden sekä globalisaation osalta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Euroopan tilastot ovat välttämättömiä unionin päätöksenteon ja unionin aloitteiden tulosten ja vaikutusten mittaamisen kannalta. Sen vuoksi olisi varmistettava Euroopan tilastojen jatkuva tarjoaminen ja kehittäminen – noudattamalla unionin laajuista lähestymistapaa ja omaksumalla sisämarkkinoita laajempi perspektiivi – jotta voidaan kattaa unionin kaikki toiminnot ja toiminta-alat, mukaan luettuna yritysten ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen valistuneiden päätösten tekemiseksi.

(49)  Euroopan tilastot ovat välttämättömiä unionin päätöksenteon ja tiettyjen unionin aloitteiden tulosten ja vaikutusten mittaamisen kannalta. Olisi varmistettava niiden jatkuva tarjoaminen ja kehittäminen omaksumalla sisämarkkinoita laajempi perspektiivi ja kansallinen ja, jos mahdollista, alueellinen jaottelu, jotta voidaan kattaa unionin kaikki nykyiset ja potentiaaliset toiminnot ja toiminta-alat, mukaan luettuna EU:n kansalaisten, yritysten ja hallintojen vaikutusmahdollisuuksien parantaminen valistuneiden päätösten tekemiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  Ohjelma on toimitettu ennakkotarkastelua varten Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti.

(51)  Ohjelma on toimitettu ennakkotarkastelua varten Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti ja se olisi pantava täytäntöön varmistamalla tosiasiallinen parlamentaarinen valvonta.

 

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60)  Maailmantalouden jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten yhteyksien vuoksi ohjelmassa olisi varattava edelleen mahdollisuus ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiselle, esimerkiksi kolmansien maiden virkamiesten tai kansainvälisten järjestöjen edustajien tai talouden toimijoiden edustajien osallistuminen tiettyihin toimiin.

(60)  Maailmantalouden, mukaan lukien digitaalinen talous, jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten yhteyksien vuoksi ohjelmassa olisi varattava edelleen mahdollisuus ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiselle, esimerkiksi kolmansien maiden virkamiesten tai kansainvälisten järjestöjen edustajien tai talouden toimijoiden edustajien osallistuminen tiettyihin toimiin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Tarpeen mukaan ohjelman toimia olisi käytettävä käsittelemään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita niin, että toimet eivät ole päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäytä sitä ja että toimilla saadaan aikaan selvää Euroopan tason lisäarvoa.

(71)  Ohjelman toimilla olisi oltava selvä Euroopan tason lisäarvo ja niitä olisi käytettävä käsittelemään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita niin, että toimet eivät ole päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäytä sitä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(81)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/67990 säännellään tähän asetukseen liittyvää jäsenvaltioissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 45/200191 säännellään tähän asetukseen liittyvää komission suorittamaa henkilötietojen käsittelyä Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa. Toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen toimittamisessa olisi noudatettava asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjä henkilötietojen toimittamista koskevia sääntöjä, ja komission suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen toimittamisessa olisi noudatettava asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä henkilötietojen toimittamista koskevia sääntöjä. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, koska asianomaiset kysymykset ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, vaan ne voidaan unionin laajempien toimintamahdollisuuksien vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

(81)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/67990 säännellään tähän asetukseen liittyvää jäsenvaltioissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 45/200191 säännellään tähän asetukseen liittyvää komission suorittamaa henkilötietojen käsittelyä Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa. Toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen toimittamisessa, mukaan lukien sellainen tilastojen laatiminen ja levittäminen, jossa tilastojen luottamuksellisuuden periaate on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 223/2009 nojalla, olisi noudatettava asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjä henkilötietojen toimittamista koskevia sääntöjä, ja komission suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen toimittamisessa olisi noudatettava asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä henkilötietojen toimittamista koskevia sääntöjä.

_________________

_________________

90 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

90 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

91 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

91 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(83)  Ohjelmalla olisi myös varmistettava unionin sisämarkkinoita, yritysten, myös pk-yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevien toimien parempi näkyvyys ja johdonmukaisuus Euroopan kansalaisten, yritysten ja viranomaisten kannalta.

(83)  Ohjelmalla olisi myös varmistettava unionin sisämarkkinoita, yritysten, myös pk-yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevien toimien parempi näkyvyys ja johdonmukaisuus Euroopan kansalaisten, yritysten ja viranomaisten kannalta.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, mukaan luettuna mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn parantamiseksi sekä puitteet asetuksen (EY) N:o 223/2009 13 artiklassa tarkoitettujen Euroopan tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma sisämarkkinoiden toiminnan ja kaikkien EU:n kansalaisten edun mukaisesti ja tähän liittyen yritysten, mukaan luettuna mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten ja rahoituspalvelujen kilpailukyvyn parantamiseksi sekä puitteet asetuksen (EY) N:o 223/2009 13 artiklassa tarkoitettujen ja kaikki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa tarkoitetut toiminta-alat kattavien Euroopan tilastojen keräämisen, kehittämisen, tuottamisen, vaihdon, soveltamisen ja jakelun rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’Euroopan tilastoilla’ asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti kehitettyjä, tuotettuja ja levitettyjä tilastoja;

2)  ’Euroopan tilastoilla’ unionin tasolla ja jäsenvaltioissa kerättyjä, kehitettyjä, tuotettuja ja levitettyjä tilastoja, jotka kuuluvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 223/2009 alaan;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tarjotaan korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Eurooppaa koskevia tilastoja, jotka ovat kaiken unionin politiikan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin perustana ja joiden avulla poliittiset päättäjät, yritykset, tiedeyhteisö, kansalaiset ja media voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja osallistua aktiivisesti demokraattiseen prosessiin.

b)  kehitetään, tuotetaan ja levitetään korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Euroopan tilastoja, jotka ovat kaiken unionin politiikan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin perustana myös kaupan ja maahanmuuton alalla ja joiden avulla kansalaiset, poliittiset päättäjät ja sääntelijät, valvontaviranomaiset, yritykset, tiedeyhteisö, kansalaisyhteiskunta ja media voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja osallistua aktiivisesti demokraattiseen prosessiin.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  tuetaan korkealaatuisten kansainvälisten tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien standardien kehittämistä, helpotetaan niiden integroimista unionin lainsäädäntöön ja edistetään innovointia ja parhaiden toimintatapojen kehittämistä yritysraportoinnin alalla;

ii)  tuetaan korkealaatuisten kansainvälisten tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien standardien kehittämistä, helpotetaan niiden integroimista unionin lainsäädäntöön ja edistetään innovointia ja parhaiden toimintatapojen kehittämistä yritysraportoinnin alalla ja sekä pienten että suurten yritysten osalta;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  parannetaan kuluttajien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja valistetaan näitä tahoja; varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin tukemalla toimivaltaisia valvontaviranomaisia ja kuluttajia edustavia organisaatioita ja yhteistyötoimia; varmistetaan, että oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa markkinoista ja kuluttajista;

i)  parannetaan kuluttajien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja valistetaan näitä tahoja; varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja edistämällä kestävää kulutusta ja tuoteturvallisuutta etenkin tukemalla toimivaltaisia valvontaviranomaisia ja kuluttajia edustavia organisaatioita ja yhteistyötoimia; varmistetaan, että oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien saatavilla; tarjotaan riittävästi selviä ja käyttäjäystävällisiä tietoja markkinoista ja eri rahoitustuoteluokista;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  vahvistetaan kuluttajien, muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumista rahoituspalveluja koskevan politiikan laatimiseen; edistetään rahoitusalaa koskevaa ymmärtämystä;

ii)  vahvistetaan kuluttajien, muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumista rahoituspalveluja koskevan politiikan laatimiseen; edistetään rahoitusalaa ja kaupallisten rahoitustuotteiden eri rahoitustuoteluokkia koskevaa ymmärtämystä, ja varmistetaan kuluttajien etujen toteutuminen vähittäisrahoituspalveluiden alalla;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tuotetaan Eurooppaa koskevia korkealaatuisia tilastoja ja tiedotetaan niistä oikea-aikaisesti, puolueettomasti ja kustannustehokkaasti vahvistettujen kumppanuuksien kautta asetuksen (EY) N:o 223/2009 4 artiklassa tarkoitetun Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa ja kaikkien asiaankuuluvien ulkoisten osapuolten kanssa käyttäen eri tietolähteitä, edistyneitä tietoanalyysimenetelmiä, älykkäitä järjestelmiä ja digitaaliteknologiaa.

f)  kehitetään, tuotetaan, levitetään korkealaatuisia Euroopan tilastoja ja tiedotetaan niistä oikea-aikaisesti, puolueettomasti ja kustannustehokkaasti vahvistettujen kumppanuuksien kautta asetuksen (EY) N:o 223/2009 4 artiklassa tarkoitetun Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa ja kaikkien asiaankuuluvien ulkoisten osapuolten kanssa käyttäen eri tietolähteitä, edistyneitä tietoanalyysimenetelmiä, älykkäitä järjestelmiä ja digitaaliteknologiaa ja tarjoten kansallinen ja, jos mahdollista, alueellinen jaottelu.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  luodaan oikeanlaiset edellytykset, joilla voidaan parantaa kaikkien sisämarkkinoiden toimijoiden, muun muassa yritysten, kansalaisten ja kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä järjestämällä koulutusta;

a)  luodaan oikeanlaiset edellytykset, joilla voidaan parantaa kaikkien sisämarkkinoiden toimijoiden, muun muassa kansalaisten ja kuluttajien, yritysten, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä järjestämällä koulutusta;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tuetaan unionin oikeudellisen kehyksen tehokasta täytäntöönpanoa ja nykyaikaistamista ja sen nopeaa mukauttamista jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön mukaan, myös tietojen keruun ja analysoinnin, tutkimusten, arviointien ja poliittisten suositusten kautta, järjestetään demonstrointitoimia ja pilottihankkeita. toteutetaan tiedotustoimintaa, kehitetään erikoistuneita tietoteknisiä välineitä, joilla varmistetaan sisämarkkinoiden avoin ja tehokas toiminta.

d)  tuetaan unionin oikeudellisen kehyksen tehokasta täytäntöönpanoa ja nykyaikaistamista ja sen nopeaa mukauttamista erityisesti digitaalialan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön myös tietojen keruun ja analysoinnin kautta; toteutetaan tutkimuksia, arviointeja ja poliittisia suosituksia; järjestetään demonstrointitoimia ja pilottihankkeita; toteutetaan tiedotustoimintaa; kehitetään erikoistuneita tietoteknisiä välineitä, joilla varmistetaan sisämarkkinoiden avoin ja tehokas toiminta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  helpotetaan pk-yritysten pääsyä markkinoille, tuetaan niitä globaalien ja yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä ja liiketoiminnan kansainvälistämisessä sekä vahvistetaan unionin teollisuuden johtoasemaa globaaleissa arvoketjuissa, mukaan luettuna Yritys-Eurooppa -verkosto;

b)  helpotetaan pk-yritysten pääsyä EU:n ja maailmanlaajuisille markkinoille, tuetaan niitä globaalien ja yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä ja liiketoiminnan kansainvälistämisessä sekä vahvistetaan unionin teollisuuden johtoasemaa globaaleissa arvoketjuissa, mukaan luettuna Yritys-Eurooppa -verkosto;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  puututaan markkinaesteisiin ja hallinnolliseen rasitteeseen ja luodaan suotuisa liiketoimintaympäristö, jolla annetaan pk-yrityksille mahdollisuus hyötyä sisämarkkinoista;

c)  puututaan markkinaesteisiin, mukaan lukien maantieteelliset esteet, ja hallinnolliseen rasitteeseen ja luodaan suotuisa liiketoimintaympäristö, jolla annetaan kaikilla EU:n alueilla toimiville pk-yrityksille yhtäläinen mahdollisuus hyötyä sisämarkkinoista;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  helpotetaan yritysten kasvua, muun muassa kehittämällä taitoja, ja teollisuuden muutosta valmistusteollisuudessa ja palvelualoilla;

d)  helpotetaan yritysten kasvua kestävän kehityksen Agenda 2030 ‑toimintaohjelman mukaisesti, muun muassa kehittämällä taitoja, ja digitaalista ja teollisuuden muutosta valmistusteollisuudessa ja palvelualoilla;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio laatii tätä ohjelmaa tukevia toimia koskevan vuosikertomuksen, joka koskee kilpailupolitiikan alan menoja ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin soveltamisalaan kuuluvia toimia, joilla parannetaan jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksia ja varmistetaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio (Eurostat) toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka liittyvät 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen toteuttamiseen, sen toimiin ja tuloksiin, kun ne koskevat Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua asetuksessa (EY) N:o 223/2009 säädettyjen tilastoperiaatteiden mukaisesti.

3.  Komissio (Eurostat) toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka liittyvät 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen toteuttamiseen, sen toimiin ja tuloksiin, kun ne koskevat tietojen keruuta, Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua asetuksessa (EY) N:o 223/2009 säädettyjen tilastoperiaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  mitataan paremmin palvelukauppaa, ulkomaisia suoria sijoituksia, globaaleja arvoketjuja ja globalisaation vaikutusta unionin talouteen.

–  mitataan paremmin tavara- ja palvelukauppaa, ulkomaisia suoria sijoituksia, globaaleja arvoketjuja ja globalisaation vaikutusta unionin talouteen.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 8 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  tarjotaan korkealaatuisia, ajantasaisia ja luotettavia tilastoja, joilla tuetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria ja unionin osaamispolitiikkaa, mukaan luettuna työmarkkinoita, työllisyyttä, koulutusta, tuloja, elinoloja, köyhyyttä, eriarvoisuutta, sosiaalista suojelua ja pimeää työtä koskevat tilastot ja taitoja koskeva satelliittitilinpito;

–  tarjotaan korkealaatuisia, ajantasaisia ja luotettavia tilastoja, joilla tuetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria ja unionin osaamispolitiikkaa, mukaan luettuna esimerkiksi työmarkkinoita, työllisyyttä, koulutusta, tuloja, elinoloja, köyhyyttä, eriarvoisuutta, sosiaalista suojelua ja pimeää työtä koskevat tilastot ja taitoja koskeva satelliittitilinpito;

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.6.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ralph Packet

22.11.2018

Alkuperäinen valmistelija

Sander Loones

Valiokuntakäsittely

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.12.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

(COM(2018)0441 – C8‑0254/2018 – 2018/0231(COD))

Valmistelija (*):Lukas Mandl

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Komissio julkaisi 7. kesäkuuta 2018 ehdotuksen sisämarkkinaohjelmasta monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) puitteissa. Ehdotetulla ohjelmalla kootaan yhteen toimia, joita rahoitetaan viidestä edeltäneestä ohjelmasta, mukaan lukien elintarvikeketjuun liittyvät toimet. Komissio ehdottaa sisämarkkinaohjelmalle 4 miljardin euron talousarviota vuosille 2021–2027. Siitä korvamerkittäisiin 41 prosenttia elintarvikeketjuun liittyville toimille, joilla ”myötävaikutetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä tauteja ja kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta”.

Ravitsemustottumuksemme eivät ole pelkästään arkielämäämme, vaan ne ovat osa eurooppalaista identiteettiämme, kulttuuriamme, ihmisten, eläinten ja luonnon välisen suhteen ymmärtämistä sekä tietenkin keskeistä terveyden ja yleisen hyvinvointimme kannalta.

Valmistelija katsoo, että on äärimmäisen tärkeää vahvistaa Euroopan yritysten kilpailukykyä niin, että samalla varmistetaan aidosti tasapuoliset toimintaedellytykset sekä avoimet ja kilpailukykyiset sisämarkkinat. Pk-yritykset ovat Euroopan talouden moottori: ne tarjoavat kaksi kolmasosaa työpaikoista, niiden osuus kaikista yrityksistä Euroopassa on 99 prosenttia ja ne edistävät merkittävästi uusien työpaikkojen luomista alueellisesti ja paikallisesti.

Vuosia 2021–2027 koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä elintarvikeketjua koskeviin toimiin on varattu yhteensä 1 680 000 000 euroa, kun taas kaudella 2014–2020 elintarvikeketju-ohjelman menoille vahvistettiin asetuksessa (EU) N:o 652/2014 enimmäismääräksi 1 891 936 000 euroa. Vuosiksi 2021–2027 ehdotettu määrä merkitsee näin ollen 11 prosentin määrärahavähennystä.

Elintarvikeketjuohjelma kattaa eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteet joko yksi- tai monivuotisilla ohjelmilla, jotka komissio on hyväksynyt etukäteen, ja hätätoimenpiteet, joita toteutetaan kriiseissä ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa, jotka vaikuttavat eläinten tai kasvien terveyteen.

Tällä toimenpidepaketilla varmistetaan, että EU:lla on uskottava lainsäädäntö ja valvonta, jotta voidaan edistää turvallisuuden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa ja luoda edellytykset vakaille sisämarkkinoille, joilla elintarvikkeita, eläimiä ja kasveja voidaan liikuttaa vapaasti.

Valmistelija korostaa, että on syytä antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja avustaa heitä tekemään kestäviä valintoja ja edistää näin kestävää ja energia- ja resurssitehokasta taloutta ja kiertotaloutta.

Valmistelija ottaa huomioon, että meneillään olevassa rahoitusohjelmassa on onnistuttu suurten kriisien välttämisessä, mutta haluaa korostaa, että menestys ei saisi peittää järjestelmän haavoittuvuutta, sillä eläintaudit ja kasvien tuholaiset esiintyvät yleensä vaihtelevissa sykleissä EU:n alueella. Olisi edelleen harkittava tarvetta ottaa käyttöön suora mekanismi, jolla reagoidaan elintarvikkeita, eläimiä ja kasveja koskeviin suuriin hätätilanteisiin.

Äskettäin toteutetusta väliarvioinnista ilmeni, että asetus (EU) N:o 652/2014 toimii yleisesti ottaen hyvin soveltamisalallaan. Kaikki toimet, joille on myönnetty EU:n rahoitustukea tällä alalla ovat osoittautuneet hyödyllisiksi elintarvikeketjuohjelman tavoitteiden sekä komission yleisten painopisteiden kannalta, joita ovat muun muassa tehokkaiden sisämarkkinoiden toiminta ja kaupan tukeminen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Valmistelija katsoo, että ohjelmasta tuetaan pk-yrityksiä tehokkaasti koko niiden elinkaaren ajan ja että ohjelma vaikuttaa osaltaan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 täytäntöönpanoon muun muassa tasapainottamalla kestävän kehityksen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöä koskevia näkökohtia.

Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden odotetaan edustavan suurinta osaa elintarvikeketjun määrärahoista. Kasvien terveyttä koskevista toimenpiteistä on tulossa erityisen tärkeitä lisääntyneen globalisaation ja kaupan myötä, joihin liittyy uusia kasvien terveyteen kohdistuvia uhkia. Viralliseen valvontaan liittyvässä toiminnassa olisi myös edelleen tuettava jäsenvaltioita, sillä ne ovat keskeinen väline tarkistettaessa ja seurattaessa, että asiaankuuluvat unionin vaatimukset pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja niiden täytäntöönpanoa valvotaan, ja näiden toimien rahoittaminen olisi sen vuoksi oltava unionin painopiste.

Valmistelija katsoo, että seuraavan ohjelmakauden keskeinen haaste on elintarvikkeiden toimitusketjujen kasvava monimutkaisuus ja kaupan globalisoituminen, joka tarkoittaa mahdollisuuksien lisääntymistä, mutta myös riskien kasvamista, koska myös tartunnanlevittäjät ja taudit ovat maailmanlaajuisia. Tässä yhteydessä on painotettava entistä enemmän ennaltaehkäisyä erityisesti kolmansien naapurimaiden rajojen yli ulottuvien eksoottisten tautien osalta.

Elintarvikeketjuohjelman toiminnan tuloksia vuoden 2020 jälkeen seurataan kattavilla indikaattoreilla, joissa keskitytään sekä toimintaan (tuotosindikaattorit) että tuloksiin (tulosindikaattorit), ja niitä täydennetään useilla talouden indikaattoreilla, joilla arvioidaan eri toimintapolitiikan aloilla toteutettavien asiaankuuluvien menotoimenpiteiden tehokkuutta (kustannustehokkuutta mittaavat indikaattorit).

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sisämarkkinoiden toiminnan pohjana on merkittävä määrä unionin lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti kilpailukyvyn, standardoinnin, kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamiseksi, mikä on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

(3)  Sisämarkkinoiden toiminnan pohjana on merkittävä määrä unionin lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti kilpailukyvyn, standardoinnin, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, eläinten hyvinvoinnin suojelun, markkinavalvonnan, elintarvikeketjun ja taloudellisen kestävyyden alalla, mutta sääntöjä on annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamiseksi, mikä on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Yritysten, mukaan luettuna pk-yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja elintarvikeketjua koskevan politiikan laatimisen alalla on tällä hetkellä useita unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin lisätoimia rahoitetaan suoraan sisämarkkinoita koskevista budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, jolla tähdätään hyvin toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseen mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

(5)  Yritysten, mukaan luettuna pk-yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja elintarvikeketjua koskevan politiikan laatimisen alalla on tällä hetkellä useita unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin lisätoimia rahoitetaan suoraan sisämarkkinoita koskevista budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, jolla tähdätään hyvin toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseen mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla siten, että samalla turvataan yleinen etu ympäristöä vahingoittamatta ja yrittämättä toimia unionin sääntöjen vastaisesti elintarvikejätteen ja elintarvikepetosten, eläinten hyvinvoinnin, virallisen valvonnan sekä ihmisten ja eläinten tautien torjunnan aloilla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja nostamaan ihmisten ja eläinten terveyden, eläinten arvokkuuden tuntevina olentoina sekä ympäristön suojelun tasoa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347. Jotta voitaisiin taata Euroopan tilastojen tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, uuden ohjelman olisi sisällettävä myös Euroopan tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia toimia niin, että tarjotaan kehys Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Eurooppaa koskevia tilastoja kaiken unionin politiikan suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin pohjaksi.

(6)  Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347. Euroopan tilastojen kehittäminen on olennaisen tärkeää monivuotisen rahoituskehyksen seurantaprosessin kannalta. Jotta voitaisiin taata Euroopan tilastojen tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, uuden ohjelman olisi sisällettävä myös Euroopan tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia toimia niin, että tarjotaan kehys Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Eurooppaa koskevia tilastoja kaiken unionin politiikan suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin pohjaksi. On kuitenkin erittäin tärkeää, että Euroopan tilastojen kehittäminen ei johda hallinnollisen rasitteen suhteettomaan kasvuun, sen paremmin yritysten kuin julkisten yhteisöjenkään kohdalla.

__________________

__________________

47   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

47   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Unionin lainsäädännön vaatimusten vastaisten tuotteiden saattaminen markkinoille asettaa vaatimuksia noudattavat tahot heikompaan asemaan ja saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät jättävät säännöt huomiotta joko tiedon puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen kilpailuetua. Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa rajoittavat valtioiden rajat, kun taas yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen kaupankäynnin tapauksessa markkinavalvontaviranomaisilla on suuria vaikeuksia jäljittää kolmansista maista tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja yksilöidä vastuussa oleva taho lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, tehostamalla vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi myös edistettävä markkinavalvonnan nykyisten puitteiden vahvistamista, kannustettava eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisia toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava tiedonvaihtoa ja edistettävä markkinavalvontatoimien lähentämistä ja yhdentämistä.

(12)  Unionin lainsäädännön vaatimusten vastaisten tuotteiden saattaminen markkinoille asettaa vaatimuksia noudattavat tahot heikompaan asemaan ja saattaa vaarantaa kuluttajat sekä vahingoittaa ympäristöä. Monet yrittäjät jättävät säännöt huomiotta joko tiedon puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen kilpailuetua. Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa rajoittavat valtioiden rajat, kun taas yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen kaupankäynnin tapauksessa markkinavalvontaviranomaisilla on suuria vaikeuksia jäljittää kolmansista maista tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja yksilöidä vastuussa oleva taho lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, tehostamalla vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä unionin sisällä sekä kolmansien maiden kanssa. Ohjelmalla olisi myös edistettävä markkinavalvonnan nykyisten puitteiden vahvistamista, kannustettava eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisia toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava tiedonvaihtoa ja edistettävä markkinavalvontatoimien lähentämistä ja yhdentämistä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää, käyttöön olisi otettava korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia palveluja. Tämä edellyttää sitä, että julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja sitouduttava luomaan tällaisia julkisia palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja auttaa kansallisella tasolla esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On myös välttämätöntä luoda yhteys kansallisten hallintojen välille yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten sisämarkkinat toimivat käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava seuraavia olemassa olevia sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, Solvit, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä ja sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta parannetaan kansalaisten jokapäiväistä elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa valtioiden rajojen yli.

(16)  Jotta voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää, käyttöön olisi otettava korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia palveluja. Tämä edellyttää sitä, että julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan uusilla tavoilla, lisättävä yhteistyötä hallinnon eri osa-alueiden välillä ja sitouduttava luomaan tällaisia julkisia palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja auttaa ylikansallisella tasolla esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On myös välttämätöntä luoda yhteys kansallisten hallintojen välille yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten sisämarkkinat toimivat käytännössä. Jotta parannetaan kansalaisten jokapäiväistä elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa valtioiden rajojen yli, ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava seuraavia olemassa olevia sisämarkkinoiden hallintovälineitä:

 

* Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän runkona;

 

* Sinun Eurooppasi -neuvonta;

 

* Solvit;

 

* sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä;

 

* sisämarkkinoiden tulostaulu.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen rahoituspalvelujen, rahoitusvakauden ja pääomamarkkinaunionin alalla, mukaan luettuna kestävä rahoitus, riippuu suuresti unionin toteuttamista näyttöön perustuvista toimenpiteistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komission olisi toimittava aktiivisesti ja seurattava jatkuvasti rahoitusmarkkinoita ja rahoitusvakautta, arvioitava unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, arvioitava voimassa olevan lainsäädännön tarkoituksenmukaisuutta ja yksilöitävä mahdollisia toiminta-aloja, joilla tulee esiin uusia riskejä, niin että sidosryhmät ovat mukana prosessissa koko toimintapoliittisen syklin ajan. Tällaiset toimet riippuvat analyysien, tutkimusten, koulutusmateriaalin, kyselyjen, vaatimustenmukaisuuden arviointien, arviointien ja tilastojen tuottamisesta, ja niiden tukena ovat tietotekniikkajärjestelmät ja viestintävälineet.

(19)  Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen rahoituspalvelujen, rahoitusvakauden ja pääomamarkkinaunionin alalla, mukaan luettuna kestävä rahoitus, riippuu suuresti unionin toteuttamista näyttöön perustuvista toimenpiteistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komission olisi toimittava aktiivisesti ja seurattava jatkuvasti rahoitusmarkkinoita ja rahoitusvakautta, arvioitava unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, arvioitava voimassa olevan lainsäädännön tarkoituksenmukaisuutta ja yksilöitävä mahdollisia toiminta-aloja, joilla tulee esiin uusia riskejä, niin että sidosryhmät, kansalaisryhmät, kansalaisjärjestöt ja yleisesti yleisö ovat mukana prosessissa koko toimintapoliittisen syklin ajan. Tällaiset toimet riippuvat analyysien, tutkimusten, koulutusmateriaalin, kyselyjen, vaatimustenmukaisuuden arviointien, arviointien ja tilastojen tuottamisesta, ja niiden tukena ovat tietotekniikkajärjestelmät ja viestintävälineet.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/200255 mukaisesti kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antavan elimen (International Accounting Standards Board) hyväksymät kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) ja kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean niihin liittyvät tulkinnat olisi sisällytettävä unionin lainsäädäntöön, jotta yhtiöt, joiden arvopaperit on noteerattu säännellyillä markkinoilla unionissa, soveltaisivat niitä, mutta ainoastaan, jos IFRS-standardit täyttävät mainitussa asetuksessa säädetyt perusteet, joihin kuuluu vaatimus, jonka mukaan tilinpäätös antaa ”oikean ja riittävän kuvan” siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU56 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, ja ovat Euroopan yleisen edun mukaisia. Tällaiset kansainväliset tilinpäätösstandardit on tarpeen laatia noudattaen avointa ja demokraattisesti vastuullista menettelyä. IFRS-standardeilla on siten merkittävä rooli sisämarkkinoiden toiminnassa, ja siksi on unionin edun mukaista varmistaa, että IFRS-standardien laadinta- ja hyväksyntäprosesseissa syntyy standardeja, jotka ovat yhdenmukaisia sisämarkkinoiden oikeudellisen kehyksen vaatimusten kanssa. Sen vuoksi on tärkeää luoda soveltuvat rahoitusjärjestelyt IFRS-säätiötä varten.

(33)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/200255 mukaisesti kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antavan elimen (International Accounting Standards Board) hyväksymät kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) ja kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean niihin liittyvät tulkinnat olisi sisällytettävä unionin lainsäädäntöön, jotta yhtiöt, joiden arvopaperit on noteerattu säännellyillä markkinoilla unionissa, soveltaisivat niitä, mutta ainoastaan, jos IFRS-standardit täyttävät mainitussa asetuksessa säädetyt perusteet, joihin kuuluu vaatimus, jonka mukaan tilinpäätös antaa ”oikean ja riittävän kuvan” siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, ja ovat Euroopan yleisen edun mukaisia. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että jos tilinpäätösstandardi ja lainsäädäntö ovat ristiriidassa, lainsäädäntö on aina etusijalla. Tällaiset kansainväliset tilinpäätösstandardit on tarpeen laatia noudattaen avointa ja demokraattisesti vastuullista menettelyä. IFRS-standardeilla on siten merkittävä rooli sisämarkkinoiden toiminnassa, ja siksi on unionin edun mukaista varmistaa, että IFRS-standardien laadinta- ja hyväksyntäprosesseissa syntyy standardeja, jotka ovat yhdenmukaisia sisämarkkinoiden oikeudellisen kehyksen vaatimusten kanssa. Sen vuoksi on tärkeää luoda soveltuvat rahoitusjärjestelyt IFRS-säätiötä varten.

_________________

_________________

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Unionin kuluttaja- ja markkinointilainsäädäntöä koskevassa toimivuustarkastuksessa, jonka komissio teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että sääntöjen noudattamista on valvottava paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. Tämän seurauksena komissio hyväksyi huhtikuussa 2018 Kuluttajat vahvempaan asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun muassa varmistetaan kuluttajien yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla siltä osin kuin on kyse laatueroista, jäsenvaltioiden vahvemmasta valvontakapasiteetista, vahvemmasta tuoteturvallisuudesta, laajemmasta kansainvälisestä yhteistyöstä ja uusista muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin oikeutettujen yksikköjen nostamien edustajakanteiden kautta. Ohjelmasta olisi pyrittävä tukemaan kuluttajapolitiikkaa, jolla lisätään kuluttajaorganisaatioiden ja kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan hyviä toimintatapoja niiden välillä, kehitetään verkostoitumista ja markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta kuluttajien kannalta ja tietotekniikkajärjestelmien ja viestintävälineiden toiminnasta.

(40)  Unionin kuluttaja- ja markkinointilainsäädäntöä koskevassa toimivuustarkastuksessa, jonka komissio teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että sääntöjen noudattamista on valvottava paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. Komissio hyväksyi Kuluttajat vahvempaan asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun muassa varmistetaan kuluttajien yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden keskinäisistä laatueroista, jäsenvaltioiden vahvemmasta valvontakapasiteetista, vahvemmasta tuoteturvallisuudesta, laajemmasta kansainvälisestä yhteistyöstä ja uusista muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin oikeutettujen yksikköjen nostamien edustajakanteiden kautta. Ohjelmasta olisi pyrittävä tukemaan kuluttajapolitiikkaa, jolla lisätään kuluttajaorganisaatioiden ja kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan hyviä toimintatapoja niiden välillä, kehitetään verkostoitumista ja markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta kuluttajien kannalta ja tietotekniikkajärjestelmien ja viestintävälineiden toiminnasta.

 

 

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Terveyden korkeatasoinen suojelu koko elintarvikeketjussa on välttämätöntä, jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti. Turvallinen ja kestävä elintarvikkeiden toimitusketju on ennakkoedellytys yhteiskunnan ja sisämarkkinoiden kannalta. Valtioiden rajat ylittävät terveys- ja elintarvikekriisit vaikeuttavat sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja aiheuttamalla häiriöitä tuotantoon.

(44)  Terveyden korkeatasoinen suojelu koko elintarvikeketjussa on välttämätöntä, jotta voitaisiin suojella kuluttajia ja ympäristöä ja sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti. Turvallinen ja kestävä elintarvikkeiden toimitusketju on ennakkoedellytys yhteiskunnan ja sisämarkkinoiden kannalta. Viimeaikaiset tapahtumat kuten kananmunien fiproniilikontaminaatio vuonna 2017 ja vuoden 2013 hevosenlihaskandaali ovat osoittaneet, että valtioiden rajat ylittävät terveyskriisit, esimerkiksi lintuinfluenssa tai afrikkalainen sikarutto, sekä elintarvikekriisit vaikeuttavat sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja aiheuttamalla häiriöitä tuotantoon. Siksi ensisijaisina tavoitteina olisi oltava tiukkojen terveysvaatimusten varmistaminen, eläinten hyvinvointi ja terveyden suojelu elintarvikeketjussa sekä uusien ja tuntemattomien tuholaisten ja tautien ehkäisy.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Kun otetaan huomioon ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa koskevien toimien erityisluonne, tässä asetuksessa on säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, jotka koskevat avustusten myöntämistä ja julkisten hankintojen käyttämistä. Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom)61, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, säädetään ja säädetystä taannehtivuuskiellon periaatteesta poiketen kiireellisten toimenpiteiden kustannusten olisi kiireellisen ja ennalta arvaamattoman luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia ja sisällettävä myös kustannukset, jotka ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan epäillystä esiintymisestä, kunhan esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, kun komissio on allekirjoittanut oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, sen olisi tehtävä vastaavat talousarviositoumukset ja maksettava avustuskelpoiset kustannukset. Myös sellaisista suojatoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, jotka on toteutettu tilanteessa, jossa kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella tai merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka uhkaavat välittömästi unionin terveystilannetta, samoin kuin sellaisista suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on toteutettu unionin kasvien terveystilanteen tueksi.

(46)  Kun otetaan huomioon ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa koskevien toimien erityisluonne, tässä asetuksessa on säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, jotka koskevat avustusten myöntämistä ja julkisten hankintojen käyttämistä. Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom)61, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, säädetään ja säädetystä taannehtivuuskiellon periaatteesta poiketen kiireellisten toimenpiteiden kustannusten olisi kiireellisen ja ennalta arvaamattoman luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia ja sisällettävä myös kustannukset, jotka ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan epäillystä esiintymisestä, kunhan esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, kun komissio on allekirjoittanut oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, sen olisi tehtävä vastaavat talousarviositoumukset ja maksettava avustuskelpoiset kustannukset. Myös sellaisista ennaltaehkäisy- ja suojatoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, jotka on toteutettu tilanteessa, jossa kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella tai merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka uhkaavat välittömästi unionin terveystilannetta, samoin kuin sellaisista suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on toteutettu unionin kasvien terveystilanteen tueksi.

_________________

_________________

61 [lisätään]

61 [lisätään]

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Jäsenvaltioiden suorittama virallinen valvonta on olennainen väline valvottaessa ja seurattaessa, että asiaankuuluvat unionin vaatimukset pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja niiden noudattamista valvotaan. Virallisten valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä yllä ihmisten, eläinten ja kasvien turvallisuuden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa ja varmistettaessa samalla ympäristönsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada unionin rahoitustukea. Etenkin unionin vertailulaboratorioille olisi voitava myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan myöntää tukea kustannuksiin, jotka aiheutuvat komission hyväksymien työohjelmien toteuttamisesta. Koska virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu myös siitä, onko valvontaviranomaisilla käytettävissään unionin lainsäädännön asianmukaisesti tuntevaa, hyvin koulutettua henkilöstöä, unionin olisi lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten viranomaisten järjestämän, tällaisen henkilöstön koulutuksen ja vaihto-ohjelmien rahoitukseen.

(47)  Koska elintarvikeketjun globalisoituminen vain yltyy, jäsenvaltioiden suorittama virallinen valvonta on varsinkin tällä hetkellä olennainen väline valvottaessa ja seurattaessa, että asiaankuuluvat unionin vaatimukset pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja niiden noudattamista valvotaan etenkin tuontielintarvikkeiden osalta. Virallisten valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä yllä ihmisten, eläinten ja kasvien turvallisuuden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa sekä kuluttajien luottamusta, ja varmistettaessa samalla ympäristönsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada unionin rahoitustukea. Etenkin unionin vertailulaboratorioille olisi voitava myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan myöntää tukea kustannuksiin, jotka aiheutuvat komission hyväksymien työohjelmien toteuttamisesta. Rahoitusosuuden olisi oltava myös käytettävissä tuontivalvonnan tehostamiseen sellaisten ilmiöiden kuten villieläinten lihan laittoman tuonnin torjumiseksi, joka voi muodostaa riskin ihmisten terveydelle ja aiheuttaa biologisen monimuotoisuuden häviämistä. Koska virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu myös siitä, onko valvontaviranomaisilla käytettävissään unionin lainsäädännön asianmukaisesti tuntevaa, hyvin koulutettua henkilöstöä, unionin olisi lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten viranomaisten järjestämän, tällaisen henkilöstön koulutuksen ja vaihto-ohjelmien rahoitukseen.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa määrätään yhteistyöstä ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvien Euroopan vapaakauppaliiton maiden välillä. Olisi myös säädettävä siitä, että ohjelmaan voivat osallistua muut maat, mukaan luettuna unionin naapurimaat sekä unionin jäsenyyttä hakevat maat, ehdokasmaat sekä liittymässä olevat maat. Lisäksi Euroopan tilastojen alalla ohjelmaan voi osallistua Sveitsi yhteistyöstä tilastoalalla tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen64 mukaisesti.

(55)  Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa määrätään yhteistyöstä ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvien Euroopan vapaakauppaliiton maiden välillä. Olisi myös säädettävä siitä, että ohjelmaan voivat osallistua muut maat, mukaan luettuna unionin naapurimaat sekä unionin jäsenyyttä hakevat maat, ehdokasmaat sekä liittymässä olevat maat edellyttäen, että ne noudattavat kaikilta osin ohjelman kaikkia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi Euroopan tilastojen alalla ohjelmaan voi osallistua Sveitsi yhteistyöstä tilastoalalla tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen64 mukaisesti.

_________________

_________________

64 EUVL L 90, 28.3.2006, s. 2.

64 EUVL L 90, 28.3.2006, s. 2.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(56)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimukseen perustuvan yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseisen sopimuksen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti.

(56)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimukseen perustuvan yhteistyön puitteissa edellyttäen, että ne noudattavat ohjelmien kaikkia sääntöjä ja määräyksiä; ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseisen sopimuksen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(65)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]69 perustetusta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän pk-yritysten ja yrittäjyyden tuen kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [...]70 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunasta taataan velka- ja pääomatuki, jolla parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia ja saatavuutta. Ohjelmalla haetaan yhteisvaikutuksia myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]71 perustetun avaruusohjelman kanssa siten, että pk-yrityksiä kannustetaan hyödyntämään näissä ohjelmissa kehitettyjä läpimurtoinnovaatioita ja muita ratkaisuja.

(65)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]69 perustetusta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän pk-yritysten ja yrittäjyyden tuen kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]70 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunasta taataan velka- ja pääomatuki, jolla parannetaan pk-yritysten ja mikroyritysten rahoituksen saantia ja saatavuutta. Ohjelmalla haetaan yhteisvaikutuksia myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]71 perustetun avaruusohjelman kanssa siten, että pk-yrityksiä kannustetaan hyödyntämään näissä ohjelmissa kehitettyjä läpimurtoinnovaatioita ja muita ratkaisuja.

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(77)  Jotta voidaan ottaa huomioon tilanteet, joita aiheutuu eläintaudeista, joilla on merkittävä vaikutus karjankasvatukseen tai karjakauppaan, ihmisille uhkan aiheuttavien zoonoosien kehittyminen tai tieteen tai epidemiologian viimeaikainen kehitys samoin kuin eläintaudit, jotka todennäköisesti muodostavat uuden uhkan unionin kannalta, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan eläintautien ja zoonoosien luetteloa. Jotta varmistetaan tuloksellinen arviointi, jolla mitataan ohjelman edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tarpeen mukaan tarkistetaan tai täydennetään indikaattoreita, joilla mitataan erityistavoitteiden saavuttamista, ja täydennetään tätä asetusta säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointipuitteiden perustamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(77)  Jotta voidaan ottaa huomioon tilanteet, joita aiheutuu eläintaudeista, joilla on merkittävä vaikutus karjankasvatukseen tai karjakauppaan, ihmisille uhkan aiheuttavien zoonoosien kehittyminen tai tieteen tai epidemiologian viimeaikainen kehitys samoin kuin eläintaudit, jotka todennäköisesti muodostavat uuden uhkan unionin kannalta, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan eläintautien ja zoonoosien luetteloa. Jotta varmistetaan tuloksellinen arviointi, jolla mitataan ohjelman edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tarpeen mukaan tarkistetaan tai täydennetään indikaattoreita, joilla mitataan erityistavoitteiden saavuttamista, ja täydennetään tätä asetusta säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointipuitteiden perustamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Sidosryhmiä ja kuluttajajärjestöjä olisi myös kuultava. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  suojellaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja parannetaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet tuotteiden jäljitettävyyden parantamiseksi ja panemalla täytäntöön tuotteiden valmistus- tai kasvatusprosessien valvonta ja varmistamalla myös eläinten hyvinvointi;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla unionin lainsäädännön noudattamista, helpottamalla markkinoille pääsyä, laatimalla standardeja ja edistämällä ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a)  parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla unionin lainsäädännön noudattamista, helpottamalla markkinoille pääsyä ja laatimalla standardeja sekä tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  parannetaan sisämarkkinoiden tehokkuutta, helpotetaan esteiden ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan unionin lainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat, julkiset hankinnat, markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, pääoman vapaa liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

a)  parannetaan sisämarkkinoiden tehokkuutta, edistetään paikallistalouden kehitystä, helpotetaan esteiden ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan unionin lainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat, julkiset hankinnat, markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, pääoman vapaa liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  parannetaan kuluttajien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja valistetaan näitä tahoja; varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin tukemalla toimivaltaisia valvontaviranomaisia ja kuluttajia edustavia organisaatioita ja yhteistyötoimia; varmistetaan, että oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa markkinoista ja kuluttajista;

i)  parannetaan kuluttajien, tuottajien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja valistetaan näitä tahoja erityisesti siirtymisessä kohti kestäviä kulutustottumuksia ja kestäviä tuotantoprosesseja; lisätään kuluttajille suunnattua tuotteita koskevaa tiedottamista; varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin tukemalla toimivaltaisia valvontaviranomaisia ja kuluttajia edustavia organisaatioita ja yhteistyötoimia; varmistetaan, että oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa markkinoista ja kuluttajista;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a)  varmistetaan tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän parantaminen esimerkiksi QR-koodien avulla, jotta voidaan helpottaa vaatimustenvastaisten tuotteiden havaitsemista elintarvikeketjussa;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  myötävaikutetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä tauteja ja kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta;

e)  myötävaikutetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä tauteja ja kasvintuhoojia antibioottien ja torjunta-aineiden kestävän käytön kehyksen mukaisesti ja tuetaan eläinten hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta; keskitytään tässä yhteydessä edistämään tutkimusta, innovointia ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista näiden alojen sidosryhmien välillä;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  elintarvikeketjun alaa koskevien erityistavoitteiden osalta muun muassa:

 

  ehkäistään ja hävitetään tauteja ja tuholaisia;

 

  tuetaan kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta vähentämällä elintarvikejätettä ja tiedottamalla kuluttajille korkeiden laatustandardien noudattamisen varmistamiseksi koko unionissa;

 

  parannetaan virallisen valvonnan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja luotettavuutta elintarvikeketjussa, jotta voidaan varmistaa unionin sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano ja sen valvonta tällä alalla;

 

  tuetaan toimintalinjoja mikrobilääkeresistenssin vastaisten toimien parantamiseksi;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tuotetaan Eurooppaa koskevia korkealaatuisia tilastoja ja tiedotetaan niistä oikea-aikaisesti, puolueettomasti ja kustannustehokkaasti vahvistettujen kumppanuuksien kautta asetuksen (EY) N:o 223/2009 4 artiklassa tarkoitetun Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa ja kaikkien asiaankuuluvien ulkoisten osapuolten kanssa käyttäen eri tietolähteitä, edistyneitä tietoanalyysimenetelmiä, älykkäitä järjestelmiä ja digitaaliteknologiaa.

f)  tuotetaan Eurooppaa koskevia korkealaatuisia tilastoja ja tiedotetaan niistä oikea-aikaisesti, puolueettomasti ja kustannustehokkaasti ja aiheuttamatta suhteetonta hallinnollisen rasitteen kasvua vahvistettujen kumppanuuksien kautta asetuksen (EY) N:o 223/2009 4 artiklassa tarkoitetun Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa ja kaikkien asiaankuuluvien ulkoisten osapuolten kanssa käyttäen eri tietolähteitä, edistyneitä tietoanalyysimenetelmiä, älykkäitä järjestelmiä ja digitaaliteknologiaa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  tuotetaan ja toimitetaan edellä f alakohdassa tarkoitettuja korkealaatuisia tilastoja, jotka on suhteutettu yritysten hallinnollisten velvoitteiden vaatimattomaan tasoon.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat kolmannet maat:

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat kolmannet maat edellyttäen, että ne noudattavat ohjelman kaikkia sääntöjä ja määräyksiä:

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  luodaan oikeanlaiset edellytykset, joilla voidaan parantaa kaikkien sisämarkkinoiden toimijoiden, muun muassa yritysten, kansalaisten ja kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä järjestämällä koulutusta;

a)  luodaan oikeanlaiset edellytykset, joilla voidaan parantaa kaikkien sisämarkkinoiden toimijoiden, muun muassa yritysten ja erityisesti mikroyritysten, pk-yritysten, kansalaisten ja kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä järjestämällä koulutusta;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tarjotaan unionin kansalaisille, kuluttajille, loppukäyttäjille, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten edustajille mekanismit, joilla ne voivat osallistua poliittiseen keskusteluun, politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, erityisesti tukemalla kansallisella ja unionin tasolla edustavien organisaatioiden toimintaa;

b)  tarjotaan unionin kansalaisille, kuluttajille, kuluttajajärjestöille, loppukäyttäjille, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten edustajille mekanismit, joilla ne voivat osallistua poliittiseen keskusteluun, politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, erityisesti tukemalla kansallisella ja unionin tasolla edustavien organisaatioiden toimintaa;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  tuetaan yritysten kilpailukykyä ja kokonaisia talouden sektoreita sekä innovaatioiden käyttöönottoa pk-yrityksissä ja yhteistyötä arvoketjussa liittämällä yhteen strategisesti ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan luettuna yhteisklusterialoite;

e)  tuetaan yritysten kilpailukykyä ja kokonaisia talouden sektoreita sekä innovaatioiden käyttöönottoa mikroyrityksissä ja pk-yrityksissä ja yhteistyötä arvoketjussa liittämällä yhteen strategisesti ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan luettuna yhteisklusterialoite;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III, kun se on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon tilanteet, joita aiheutuu karjankasvatukseen tai karjakauppaan merkittävästi vaikuttavista eläintaudeista, ihmisille uhkan aiheuttavien zoonoosien kehittymisestä tai tieteen tai epidemiologian uudesta kehityksestä, ja ottaa huomioon eläintaudit, jotka todennäköisesti muodostavat uuden uhkan unionin kannalta.

Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III, kun se on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon tilanteet, joita aiheutuu karjankasvatukseen tai karjakauppaan merkittävästi vaikuttavista eläintaudeista, ihmisille uhkan aiheuttavien zoonoosien kehittymisestä tai tieteen tai epidemiologian uudesta kehityksestä, ja ottaa huomioon eläintaudit, jotka todennäköisesti muodostavat uuden uhkan unionin kannalta. Liitettä III muutettaessa on otettava huomioon myös elintarvikkeiden laiton tuonti sen aiheuttamien terveysriskien vuoksi.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

2.  Viimeistään [kolme vuotta ohjelman toteuttamisen alkamisesta] komissio laatii ohjelman väliarviointikertomuksen siitä tuettujen toimien tavoitteiden saavuttamisesta, tuloksista ja vaikutuksista, resurssien käytön tehokkuudesta ja sen unionin tason lisäarvosta.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

6.  Komissio toimittaa 2 ja 5 kohdassa tarkoitetut kertomukset ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ja asettaa ne julkisesti saataville. Arviointien tuloksiin liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia ohjelmaan tehtävistä muutoksista.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Talousarvioon voidaan 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kulujen kattamiseksi tarvittaessa sisällyttää määrärahoja myös vuoden 2027 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2027.

3.  Poikkeustapauksissa talousarvioon voidaan 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kulujen kattamiseksi sisällyttää määrärahoja myös vuoden 2027 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2027.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031105 16 artiklan nojalla tai kyseisen asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen unionin toimenpiteiden nojalla unionikaranteenituhoojan hävittämiseksi;

a)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031105 16 artiklan nojalla tai kyseisen asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen unionin toimenpiteiden nojalla unionikaranteenituhoojan ehkäisemiseksi, eristämiseksi ja/tai hävittämiseksi;

_________________

_________________

105 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

105 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan nojalla unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan, jota voidaan pitää unionikaranteenituhoojana kyseisen asetuksen samassa artiklassa tai 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukaisesti, hävittämiseksi;

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan nojalla unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan, jota voidaan pitää unionikaranteenituhoojana kyseisen asetuksen samassa artiklassa tai 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukaisesti, ehkäisemiseksi, eristämiseksi ja/tai hävittämiseksi;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  suojaavat lisätoimenpiteet, joilla estetään sellaisen tuhoojan leviäminen, jonka vastaiset unionin toimenpiteet on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat muita kuin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettuja hävittämistoimenpiteitä ja tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettuja leviämisen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin suojaamiseksi kyseisen tuhoojan edelleen leviämiseltä.

c)  suojaavat lisätoimenpiteet, joilla estetään sellaisen tuhoojan leviäminen, jonka vastaiset unionin toimenpiteet on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat muita kuin tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin suojaamiseksi kyseisen tuhoojan edelleen leviämiseltä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.3.4 a.  Toimenpiteet tunnettujen ja tällä hetkellä tuntemattomien kasvintuhoojien ja tautien esiintymisen seuraamiseksi.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimet, joilla tuetaan eläinten hyvinvoinnin kohentamista

3.  Toimet ja valvonta, joilla varmistetaan eläinten hyvinvointi

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Toimet, joilla tuetaan kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta

7.  Toimet, joilla tuetaan vähähiilisiä kestäviä elintarvikkeiden tuotantotapoja ja kulutusta, jotka suojelevat ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta, minimoivat elintarvikejätteen ja varmistavat eläinten hyvinvointia koskevat korkeat standardit, sekä toimet, jotka lisäävät kuluttajien tietoisuutta näistä käytännöistä

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Tietokannat ja sähköiset tiedonhallintajärjestelmät, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän lainsäädännön vaikuttavaa ja tehokasta täytäntöönpanoa varten ja jotka ovat osoittaneet tuovansa unionin tason lisäarvoa

8.  Tietokannat ja sähköiset tiedonhallintajärjestelmät, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän lainsäädännön vaikuttavaa ja tehokasta täytäntöönpanoa varten ja jotka ovat osoittaneet tuovansa unionin tason lisäarvoa; uusien teknologioiden, kuten tuotteiden pakkausten QR-koodien, käyttöönotto tuotteiden jäljitettävyyden parantamiseksi.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Tekninen ja tieteellinen työ, mukaan luettuna tutkimukset ja koordinointitoimet, jotka ovat tarpeen 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän lainsäädännön moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi ja lainsäädännön mukauttamiseksi tieteelliseen, teknologiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen

11.  Tekninen ja tieteellinen työ, mukaan luettuna tutkimukset ja koordinointitoimet, jotka ovat tarpeen uusien ja tuntemattomien kasvintuhoojien ja tautien esiintymisen ehkäisyn turvaamiseksi ja 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän lainsäädännön moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi ja lainsäädännön mukauttamiseksi tieteelliseen, teknologiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

12.  Toimet, joita jäsenvaltiot tai kansainväliset organisaatiot toteuttavat ja joilla pyritään saavuttamaan 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu erityistavoite tähän tavoitteeseen liittyvien sääntöjen kehittämisen ja täytäntöönpanon tueksi

12.  Toimet, joita jäsenvaltiot tai kansainväliset organisaatiot toteuttavat ja joilla tavoitellaan 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua erityistavoitetta tähän tavoitteeseen liittyvien sääntöjen kehittämisen ja täytäntöönpanon tueksi

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

15.  Toimenpiteet, jotka toteutetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja eläinten hyvinvoinnin suojaamiseksi ja joita sovelletaan kolmansista maista unionin rajalle saapuviin eläimiin, eläintuotteisiin, kasveihin ja kasvituotteisiin

15.  Toimenpiteet, jotka toteutetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja eläinten hyvinvoinnin suojaamiseksi ja joita sovelletaan kolmansista maista unionin rajalle saapuviin eläimiin, eläintuotteisiin, kasveihin ja kasvituotteisiin, mukaan lukien toimenpiteet, joilla lisätään tuotteita koskevaa kuluttajavalistusta ravinto-arvoja ja ainesosia sekä tarvittaessa viljelymenetelmiä ja käytettyjen torjunta-aineiden nimiä ja määriä koskevilla asianmukaisilla merkinnöillä

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 13 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  seurataan edistymistä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa;

–  seurataan edistymistä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja Pariisin ilmastosopimuksen noudattamisessa;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 14 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kehitetään edelleen tilastoja energiastrategian, kiertotalouden ja muovistrategian tueksi;

–  parannetaan tilastoja energiastrategian, kiertotalouden ja muovistrategian tueksi;

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.6.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Lukas Mandl

4.9.2018

Valiokuntakäsittely

25.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

0

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

57

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

5

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.12.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Valmistelija (*): Patrizia Toia

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Viime vuosina globalisaatiolla, finanssikriisillä ja digitalisoitumisella on ollut painavia vaikutuksia Euroopan teollisuuteen ja yrityksiin, erityisesti pk-yrityksiin. Yritysten kohtaamat haasteet ja mahdollisuudet ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi, ja innovointitarve on kasvanut eksponentiaalisesti. Tätä taustaa vasten on tarpeen vahvistaa unionin tasolla tukitoimia, joilla edistetään yrittäjyyttä, teknologisen ja organisatorisen muutoksen tukemista sekä luotonsaantia ja taloudellista tukea. On yhä kiireellisempää luoda ympäristö, joka edistää tulevaisuuteen suuntautuneita aloitteita, joiden avulla voidaan selvitä uusista taloudellisista realiteeteista ja kohdata haaste, jonka yhä suuremmassa määrin maailmanlaajuiset markkinat synnyttävät. Tämä voidaan aikaansaada vain, jos instituutiot ovat halukkaita omaksumaan yhteistyöhenkisen ajattelutavan, yhdistämään taitotietonsa ja resurssinsa sekä auttamaan itsenäisiä yrittäjiä tukevan erityisverkoston luomisessa.

Lisäksi on tärkeää valita ansiokkaita liikeideoita ja laatia etenemissuunnitelmia yhteistyössä tulevien yrittäjien kanssa uusille markkinoille pääsemiseksi. Alueellisella tasolla olisi luotava start-up-yritysten tukiverkko, johon sisältyisi räätälöityjä koulutuskursseja ja neuvontapalveluja, joita tuettaisiin erittäin tehokkailla teknisen avun strategioilla.

Tämän vuoksi valmistelija toteaa olevansa tyytyväinen nykyisen COSME-ohjelman jatkamiseen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Euroopan parlamentti ja erityisesti sen ITRE-valiokunta tukevat täysin toimenpiteitä, joilla pk-yrityksiä avustetaan EU:ssa ja pyritään parantamaan kilpailukykyä poistamalla markkinoillepääsyn esteitä sekä helpottamalla rahoituksen saantia. Tässä mielessä COSME-ohjelma on osoittautunut menestyksekkääksi Euroopan unionin aloitteeksi, jota pk-yritykset suuresti arvostavat (mikä vahvistetaan komission vaikutustenarvioinnissa). Vaikkakin valmistelija voi ymmärtää tarpeen yhdistää ohjelmia, hän on pettynyt komission päätökseen koota hyvin erilaisia ohjelmia yhdeksi kokonaisuudeksi, sillä se vähentää merkittävästi COSME-ohjelman näkyvyyttä ja niiden toimien sisältöä, jotka on tarkoitus rahoittaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Näin ollen asetukseen ehdotetaan useita tarkistuksia nykyisten ja ehdotettujen säännösten välillä olevien puutteiden korjaamiseksi ja COSME-ohjelman laajentamiseksi ja parantamiseksi, kuten seuraavat:

• nostetaan COSME-ohjelman profiilia tarvittavassa määrin;

• kehitetään pk-yrityksiä koskevia rahoitettavia toimia;

• otetaan uudelleen käyttöön kestävyyden käsite pk-yritysten osalta;

• edistetään yritysverkostojen kehittämistä niin, että mikroyritykset voivat kilpailla markkinoilla;

• kiinnitetään erityistä huomiota tiettyihin ryhmiin, esimerkiksi nuoriin ja naisyrittäjiin, joiden osalta on tarvetta antaa lisätukea yrittäjyyskulttuurin kehittämiseen;

• tuetaan aloitteita sellaisilla aloilla kuten matkailu, joilla on suuri osuus pk-yrityksistä ja joiden osuus unionin BKT:stä on merkittävä;

• lisätään ohjelman määrärahoja monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista 30. toukokuuta 2018 annetun parlamentin päätöslauselman mukaisesti ja määrätään enimmäismäärät hallintomenoille;

• kehitetään Yritys-Eurooppa-verkoston roolia yritysten tukipalveluna keskitetyn asiointipisteen periaatteella ja otetaan samalla käyttöön tietyt verkoston vähimmäisindikaattorit ja -standardit.

Valmistelija haluaa korostaa nykyajan liike-elämän ennennäkemätöntä moniarvoisuutta, joka vaihtelee kaikkein markkinasuuntautuneimmista yhtiöistä voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. Tämän vuoksi valmistelija aikoo sisällyttää ohjelman kohderyhmiin myös yhteisötalouden yritykset, jotka luontaisten ominaispiirteidensä vuoksi kuuluvat pk-yritysten luokkaan, mutta jotka kykenevät luomaan uusia ja omaperäisiä talous- ja liiketoimintamalleja. Tällaiset yritykset ovat osoittautuneet perinteisiä yrityksiä sitkeämmiksi, koska niiden juuret ovat alueella ja ne antavat etusijan työllistämiselle. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää tukea uusia liiketoimintamalleja, kuten työntekijöiden yritysostoa (yrityksen työntekijät ostavat kyseisen yrityksen), pitäen mielessä, että yhteisötalouden yritykset asettavat verkkotalouden kokonaan uuteen näkökulmaan.

Lisäksi on tärkeää, että ohjelmaan otetaan mukaan sellaisia julkisten palvelujen pieniä paikallisia yrityksiä, jotka täyttävät pk-yrityksen kriteerit ja jotka hoitavat paikallisyhteisöjen kannalta tärkeitä tehtäviä.

Valmistelija painottaa tarvetta parantaa pk-yrityksiä koskevan lainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Tämän vuoksi on esitetty useita tarkistuksia, joilla pyritään selventämään Euroopan komission menettelyjä avustusten myöntämiseksi varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

Vaikka ehdotuksessa käsitellään edellytyksiä, jotka koskevat kolmansien maiden pk-yritysten sisällyttämistä ohjelmaan, valmistelija haluaa korostaa, että pääkohteena olisi oltava EU:hun sijoittautuneet yritykset. Lisäksi ohjelmassa olisi otettava huomioon toimet, joilla autetaan EU:hun sijoittautuneita pk-yrityksiä kolmansien maiden markkinoille pääsyssä.

Ohjelman arviointia varten ehdotettujen indikaattorien luettelo on liian epämääräinen, ja kyseiset indikaattorit tuottaisivat hyvin vähän tietoa COSME-ohjelman tehokkuudesta. Valmistelija haluaa ottaa käyttöön uusia indikaattoreita, jotka tuottavat arvokasta tietoa ilman että luodaan liikaa byrokratiaa.

Lopuksi valmistelija haluaa korostaa, että yhteensovittaminen muiden pk-yrityksiä teollisuus- ja innovointipilarissa tukevien toimien kanssa on olennaisen tärkeää, erityisesti InvestEU-ohjelman kanssa, joka kattaa pk-yrityksille suunnatut rahoitusvälineet, jotka nykyisin kuuluvat COSME-ohjelmaan, sekä pk-yrityksille kohdennetun välineen, joka on osa Horisontti-tutkimusohjelmaa.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sisämarkkinat ovat unionin kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan lähtien osoittautuneet merkittäväksi kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja eurooppalaisille yrityksille, etenkin mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä. Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen luomista ja tarjonneet kuluttajille suuremman valikoiman edullisemmilla hinnoilla. Ne toimivat vahvemman, tasapainoisemman ja oikeudenmukaisemman talouden moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi unionin pääsaavutuksista ja sen paras valtti globalisaation lisääntyessä.

(1)  Sisämarkkinat ovat unionin kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan lähtien osoittautuneet merkittäväksi kasvun, taloudellisen kehityksen, vaurauden, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja eurooppalaisille yrityksille, etenkin mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, klustereille ja yritysverkostoille sekä yritysten yhteenliittymille, ja vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä, ja lisäksi niillä on pyritty luomaan ja vahvistamaan arvoketjua, jossa yritykset ovat mukana prosessin kaikissa vaiheissa. Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen luomista ja tarjonneet kuluttajille suuremman valikoiman edullisemmilla hinnoilla. Ne toimivat taloudellisen kasvun varmistamisen ja kestävän, vahvemman, tasapainoisemman ja läpinäkyvän, osallistavan ja oikeudenmukaisemman talouden moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi unionin pääsaavutuksista ja sen paras valtti globalisaation lisääntyessä ja keskeinen elementti resurssi- ja energiatehokkaan kestävän talouden saavuttamisessa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Sisämarkkinoiden on jatkuvasti mukauduttava digitaalisen vallankumouksen ja globalisaation myötä nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Uusi digitaalisen innovoinnin aikakausi tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia yrityksille ja yksityishenkilöille, luo uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja mutta muodostaa samalla haasteen sääntelylle ja sen noudattamisen valvonnalle.

(2)  Sisämarkkinoiden on jatkuvasti mukauduttava digitaalisen vallankumouksen, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja globalisaation myötä nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Uusi digitaalisen innovoinnin sekä liiketoiminnan uusien yhteistyömallien aikakausi tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia yrityksille, työntekijöille ja yksityishenkilöille sekä luo uusia kestäviä, resurssi- ja energiatehokkaampia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja mutta muodostaa samalla tilaisuuden ja haasteen työvoimalle, yritysten kilpailukyvylle sekä sääntelylle ja sen noudattamisen valvonnalle.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen esteitä ja uusia syntyy koko ajan. Sääntöjen hyväksyminen on vasta ensimmäinen askel; niiden toiminnan varmistaminen on yhtä tärkeää. Tässä on viime kädessä kyse kansalaisten luottamuksesta unioniin sekä sen kykyyn saada aikaan tuloksia ja luoda työpaikkoja ja kasvua ja suojella samalla julkista etua.

(4)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen esteitä ja uusia syntyy koko ajan. Sääntöjen hyväksyminen on vasta ensimmäinen askel; niiden toiminnan varmistaminen on yhtä tärkeää. Tässä on viime kädessä kyse edullisten olosuhteiden luomisesta, jotta voidaan saavuttaa kansalaisten luottamus unioniin sekä sen kykyyn saada aikaan tuloksia ja luoda laadukkaita työpaikkoja ja kestävää kasvua ja suojella samalla julkista etua.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Yritysten, mukaan luettuna pk-yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja elintarvikeketjua koskevan politiikan laatimisen alalla on tällä hetkellä useita unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin lisätoimia rahoitetaan suoraan sisämarkkinoita koskevista budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, jolla tähdätään hyvin toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseen mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

(5)  Yritysten, mukaan luettuna pk-yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen asiakkaiden ja loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja elintarvikeketjua koskevan politiikan laatimisen alalla on tällä hetkellä useita unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin lisätoimia rahoitetaan suoraan sisämarkkinoita koskevista budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa ja hyödyntää yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä eri toimien välillä, siten että luodaan lisäarvoa täydentävyyttä parantamalla, ja tarjota joustavampi rahoituskehys, jolla tähdätään hyvin toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseen, jotka ovat tehokkaat, kuluttajaystävälliset ja ottavat huomioon ympäristön sekä sosiaaliset näkökohdat. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Ohjelmassa olisi myös punnittava unionin lisäarvoa, jota koituu eri toimista, sekä niiden tehokkuutta ja tuloksia, ja hyviä käytäntöjä olisi säilytettävä ja kehitettävä. Siihen olisi myös sisällytettävä uusia aloitteita, joilla pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, lisäämään paikallista talouskehitystä ja puuttumaan tilanteisiin, joissa markkinahäiriön riski on erittäin suuri.

Perustelu

Ohjelman yhteydessä olisi tarkasteltava talouskehityksen alan uusia aloitteita.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Sen vuoksi on aiheellista perustaa sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

(7)  Sen vuoksi on aiheellista perustaa sisämarkkinoita, yritysten, erityisesti mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten, klustereiden, yritysverkostojen ja yritysten yhteenliittymien, kilpailukykyä ja kestävyyttä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Ohjelmasta olisi tuettava sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa tukevan unionin lainsäädännön suunnittelua, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi tuettava sellaisten edellytysten luomista, joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden kaikkien toimijoiden – yritysten, kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten – vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyky mutta myös tukemaan kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien sääntöjen noudattamisen valvontaa ja lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset välineet, tiedot ja taidot valistuneiden päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan niiden osallistumista unionin poliittiseen päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, myös käyttämällä strategisia julkisia hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten kansainvälisten standardien kehittämistä. Tähän sisältyy myös standardien laatiminen tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä edistetään unionin pääomamarkkinoiden avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta olisi tuettava sääntöjen ja standardien laatimista myös niin, että varmistetaan sidosryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen. Ohjelman tavoitteena pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa, jossa säädetään ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

(8)  Ohjelmasta olisi tuettava sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja parantamista tukevan unionin lainsäädännön suunnittelua, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi tuettava sellaisten edellytysten luomista, joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden kaikkien toimijoiden – yritysten, työntekijöiden, kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten – vaikutusmahdollisuuksia pohjaamalla nykyisestä yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevasta ohjelmasta (COSME) saatuun menestykseen. Tätä varten ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyky mutta myös tukemaan laadukkaiden työpaikkojen luomisen edellytyksiä, paikallista talouskehitystä sekä korkeatasoista kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien sääntöjen sekä ympäristönormien noudattamisen valvontaa ja lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden tietoisuutta asiasta antamalla niille oikeat tiedot, oikeanlaiset välineet, koulutuksen, tietämyksen ja taidot valistuneiden päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan niiden osallistumista unionin poliittiseen päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, myös käyttämällä strategisia julkisia hankintoja ja tukemalla digitaalisia osaamiskeskuksia. Lisäksi ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten kansainvälisten standardien kehittämistä. Tähän sisältyy myös standardien laatiminen tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä edistetään unionin pääomamarkkinoiden avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta olisi tuettava sääntöjen ja standardien laatimista myös niin, että varmistetaan sidosryhmien mahdollisimman laaja osallistuminen. Ohjelman tavoitteena pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa, jossa säädetään ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Nykyisten ohjelmien yhdistäminen ei saisi vähentää niiden selkeyttä ja avoimuutta. Euroopan komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä antamaan tarkkoja ja oikea-aikaisia tietoja ohjelmista ja lisäämään tietoisuutta mahdollisten edunsaajien keskuudessa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Nykyaikaiset sisämarkkinat edistävät kilpailua ja tuovat etuja kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. Alati kehittyvien palvelujen sisämarkkinoiden paremman hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan laajempaa palveluvalikoimaa edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä korkeita standardeja. Tämän saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä jäljellä olevien esteiden poistamista ja varmistettava sääntelykehys, joka pystyy mukautumaan uusien innovatiivisten liiketoimintamallien mukaan.

(9)  Nykyaikaiset sisämarkkinat edistävät kilpailua, korkealaatuisia palveluja, jotka hyödyttävät kuluttajia ja yrityksiä sekä työntekijöiden työoloja, suojelee työpaikkoja ja työntekijöiden työoloja. Ne luovat suotuisan ympäristön työpaikkojen luomiselle sekä varmistavat yleistä taloudellista etua koskevien korkealaatuisten palveluiden paremman toimivuuden. Alati kehittyvien palvelujen sisämarkkinoiden paremman hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n yrityksiä luomaan laadukkaita työpaikkoja ja lisäämään toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan laajempaa palveluvalikoimaa edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä korkeita standardeja. Tämän saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä jäljellä olevien esteiden poistamista ja varmistettava sääntelykehys, joka pystyy mukautumaan sellaisten uusien innovatiivisten liiketoimintamallien mukaan, joihin on yhdistettävissä korkeatasoinen sosiaalinen suojelu, myös yrittäjille.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely- ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat kyberturvallisuuden, esineiden internetin tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja tuotevastuuta koskevat säännöt ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin toimin varmistaa, että Euroopan kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa mukauttamista ja täytäntöönpanoa innovoinnin tukemiseksi.

(11)  Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely- ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat kyberturvallisuuden, yksityisyyden suojan ja tietosuojan, esineiden internetin tai tekoälyn kaltaisia seikkoja ja niihin liittyviä eettisiä standardeja. Tämä monitahoinen haaste, joka on teknologinen, kulttuurinen, organisatorinen ja sosiaalinen, olisi ratkaistava kaikkien asianomaisten alojen ja toimijoiden tuella. Vahinkojen tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja tuotevastuuta koskevat säännöt ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin toimin varmistaa, että Euroopan kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan lukien, voivat käyttää näitä sääntöjä ja hyötyä niistä. Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa mukauttamista ja täytäntöönpanoa innovoinnin tukemiseksi.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Viranomaiset käyttävät julkisia hankintoja varmistaakseen, että käytetyille julkisille varoille saadaan vastinetta, ja edistääkseen innovatiivisempia, kestävämpiä, osallistavampia ja kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan oikeudellinen kehys julkisia hankintoja koskevien markkinoiden - joiden osuus unionin bruttokansantuotteesta on 14 prosenttia yhdentämistä ja tehokasta toimintaa varten, jotta hyödytetään viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, mukaan luettuna kuluttajat. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan strategisten julkisten hankintojen laajamittaisempi käyttö, julkisia hankintoja tekevien tahojen ammatillistaminen, pk-yritysten parempi pääsy hankintamarkkinoille, avoimuuden ja integriteetin lisääminen sekä tietojen parantaminen, jotta edistetään hankintojen digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen analysointia, myös kehittämällä asiaan liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa, antamalla neuvontaa, tekemällä kaikkia osapuolia hyödyttäviä kauppasopimuksia, tiivistämällä kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja käynnistämällä pilottihankkeita.

(15)  Viranomaiset käyttävät julkisia hankintoja varmistaakseen, että käytetyille julkisille varoille saadaan vastinetta, ja edistääkseen innovatiivisempia, kestävämpiä, osallistavampia ja kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan oikeudellinen kehys julkisia hankintoja koskevien markkinoiden - joiden osuus unionin bruttokansantuotteesta on 14 prosenttia - yhdentämistä ja tehokasta toimintaa varten, jotta hyödytetään viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, mukaan luettuna kuluttajat. Julkiset viranomaiset voivat hankintapolitiikallaan luoda ja tukea innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen markkinoita. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan strategisten julkisten hankintojen laajamittaisempi käyttö, sopimusten myöntämisessä sovellettava ympäristöä, yhteiskuntaa ja reilua kauppaa koskevien perusteiden entistä järjestelmällisempi käyttö, julkisia hankintoja tekevien tahojen ammatillistaminen, pk-yritysten, yhteisötalouden yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen verkostojen parempi pääsy hankintamarkkinoille, avoimuuden ja integriteetin lisääminen sekä tietojen parantaminen, jotta edistetään hankintojen digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen analysointia, myös kehittämällä asiaan liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa, antamalla neuvontaa, tekemällä kaikkia osapuolia hyödyttäviä kauppasopimuksia, tiivistämällä kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja käynnistämällä pilottihankkeita.

__________________

__________________

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Ohjelmasta olisi tuettava unionin sääntelypuitteiden kehittämistä yhtiöoikeuden sekä johtamis- ja hallintojärjestelmien (corporate governance) samoin kuin sopimusoikeuden alalla, jotta voidaan tehostaa liiketoimintaa ja lisätä sen kilpailukykyä ja tarjota samalla suoja sidosryhmille, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa ja reagoida uusiin poliittisiin haasteisiin. Sillä olisi myös varmistettava asiaan kuuluvan unionin säännöstön asianmukainen arviointi, täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta, sidosryhmille annettavat tiedot ja apu sekä tiedonvaihdon edistäminen alalla. Ohjelmalla olisi tuettava komission aloitteita, joilla edistetään datataloutta ja innovointia koskevia selkeitä ja mukautettuja säädöspuitteita. Nämä aloitteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta sopimusoikeuden ja sopimussuhteen ulkopuolisen oikeuden osalta, etenkin uuteen teknologiaan, kuten esineiden internetiin, tekoälyyn, robotiikkaan ja 3D-tulostukseen, liittyvissä vastuu- ja eettisissä kysymyksissä. Ohjelmalla olisi pyrittävä kannustamaan datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä, koska se on ratkaisevan tärkeää unionin talouden kannalta globaalissa kilpailussa.

(17)  Ohjelmasta olisi tuettava unionin sääntelypuitteiden kehittämistä yhtiöoikeuden sekä johtamis- ja hallintojärjestelmien (corporate governance) samoin kuin sopimusoikeuden alalla, jotta voidaan tehostaa liiketoimintaa ja lisätä sen kilpailukykyä ja tarjota samalla suoja sidosryhmille, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa, ja reagoida uusiin poliittisiin haasteisiin. Sillä olisi myös varmistettava asiaan kuuluvan unionin säännöstön asianmukainen arviointi, täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta, sidosryhmille annettavat tiedot ja apu sekä tiedonvaihdon edistäminen alalla. Ohjelmalla olisi tuettava komission aloitteita, joilla edistetään datataloutta ja innovointia koskevia selkeitä ja mukautettuja säädöspuitteita. Nämä aloitteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta sopimusoikeuden ja sopimussuhteen ulkopuolisen oikeuden osalta, etenkin uuteen teknologiaan, kuten esineiden internetiin, tekoälyyn, robotiikkaan ja 3D-tulostukseen, liittyvissä vastuu- ja eettisissä kysymyksissä. Ohjelmalla olisi pyrittävä kannustamaan datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä ja varmistamaan samalla korkeatasoinen yksityisyydensuoja, koska se on ratkaisevan tärkeää unionin talouden kannalta globaalissa kilpailussa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Euroopan yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen niin, että samalla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja avoimet ja kilpailukykyiset sisämarkkinat, on äärimmäisen tärkeää. Pk-yritykset ovat Euroopan talouden moottori: niiden osuus kaikista yrityksistä Euroopassa on 99 prosenttia, ne tarjoavat työpaikoista kaksi kolmasosaa ja ne edistävät merkittävästi uusien työpaikkojen luomista alueellisesti ja paikallisesti.

(22)  Euroopan yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden vahvistaminen niin, että samalla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja avoimet ja kilpailukykyiset sisämarkkinat, on äärimmäisen tärkeää. Pk-yritykset ovat Euroopan talouden moottori: niiden osuus kaikista yrityksistä Euroopassa on 99 prosenttia, ne tarjoavat työpaikoista kaksi kolmasosaa ja ne edistävät merkittävästi uusien laadukkaiden työpaikkojen luomista kaikilla sektoreilla alueellisesti ja paikallisesti ja siten lisäävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

 

Pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä energiakäänteen toteuttamiseen ja edistettäessä Pariisin sopimuksesta johtuvien unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ohjelmalla olisi sen vuoksi parannettava niiden valmiuksia kehittää ympäristöystävällisiä korkealaatuisia tuotteita ja palveluja ja tuettava niiden toimia resurssitehokkuuden lisäämiseksi ”energiatehokkuus etusijalle” -periaatteen mukaisesti. Näin ohjelmalla edistetään myös unionin pk-yritysten kilpailukyvyn parantamista maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Pk-yrityksillä on yhteisiä haasteita, jotka eivät vaikuta suuriin yrityksiin samassa määrin: rahoituksen saaminen, ammattitaitoisen työvoiman löytäminen, hallinnollisen rasitteen keventäminen, luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen, markkinoille pääseminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Ohjelmalla olisi puututtava tällaisiin markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti niin, ettei vääristetä kilpailua kohtuuttomasti sisämarkkinoilla.

(23)  Pk-yrityksillä on yhteisiä haasteita, jotka eivät vaikuta suuriin yrityksiin samassa määrin: rahoituksen saaminen, ammattitaitoisen työvoiman löytäminen, hallinnollisen rasitteen keventäminen, luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen, markkinoille pääseminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Ohjelmalla olisi puututtava tällaisiin markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti niin, ettei vääristetä kilpailua kohtuuttomasti sisämarkkinoilla. Ohjelmassa olisi erityisesti luotava asianmukaiset olosuhteet teknologisten ja organisatoristen innovaatioiden ottamiseksi käyttöön tuotantoprosesseissa ja kiinnitettävä huomiota pk-yritysten erityismuotoihin, kuten mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin, vapaisiin ammatteihin ja yhteisötalouden yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä myös potentiaalisiin, uusiin ja nuoriin yrittäjiin sekä naisyrittäjiin samoin kuin muihin erityisiin kohderyhmiin, kuten ikääntyneempiin henkilöihin, maahanmuuttajiin ja yrittäjiin, jotka kuuluvat sosiaalisesti heikommassa tai haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten vammaisiin henkilöihin.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Ohjelmalla olisi tuettava ja edistettävä innovointikulttuuria ja sellaisen ekosysteemin kehittämistä, joka voi edistää yritysten perustamista ja niiden kasvua, keskittyen erityisesti mikroyrityksiin ja innovatiivisiin pk-yrityksiin, jotka pystyvät vastaamaan yhä kilpaillumman ja entistä nopeamman ympäristön asettamiin haasteisiin. Innovointiprosessien perusteellinen muutos edellyttää avoimen innovointimallin kehittämistä ja yhteistyössä tehtävän tutkimuksen lisäämistä sekä tietojen ja henkisen omaisuuden jakamista eri organisaatioiden välillä. Sen vuoksi ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan innovointiprosessia sisällyttämällä siihen uusia yhteistoiminnallisia liiketoimintamalleja, joissa keskitytään verkostoitumiseen ja tiedon ja resurssien jakamiseen organisaatioiden välisten yhteisöjen sisällä.

Perustelu

On tärkeää kehittää innovointiekosysteemejä, joka voisivat toimia taloudellisina katalysaattoreina.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b)  Ohjelmassa olisi puututtava tällaisiin markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti kiinnittäen erityistä huomiota suoraan pk-yrityksiä ja yritysverkostoja hyödyttäviin toimiin vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla.

Perustelu

Ohjelman kaikissa toimissa olisi otettava huomioon pk-yritykset ja yritysverkostot.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Monet unionin kilpailukykyongelmista liittyvät pk-yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, koska ne eivät pysty osoittamaan luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole riittävästi vakuuksia. Rahoitukseen liittyviä lisähaasteita syntyy siitä, että pk-yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla esimerkiksi digitalisaatioon, kansainvälistymiseen ja innovointiin ja työvoimansa ammattitaidon kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla saannilla on kielteinen vaikutus yritysten perustamiseen, kasvuun ja elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia yrityksiä sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

(24)  Monet unionin kilpailukykyongelmista liittyvät pk-yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, koska niiltä puuttuu tietoa, ne eivät pysty osoittamaan luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole riittävästi vakuuksia tai niillä on yksinkertaisesti vähäisesti tietoa olemassa olevasta mekanismista, joilla tarjotaan tukea niiden toiminnalle unionin tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla. Rahoitukseen liittyviä lisähaasteita syntyy mikroyritysten pienemmästä koosta ja siitä, että pk-yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla esimerkiksi digitalisaatioon, kansainvälistymiseen ja innovointiin ja työvoimansa ammattitaidon kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla saannilla on kielteinen vaikutus yritysten perustamiseen, kasvuun ja elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia yrityksiä sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jotta päästäisiin eroon näistä markkinahäiriöistä ja voitaisiin varmistaa, että pk-yritykset pysyvät edelleen unionin talouden kilpailukyvyn kivijalkana, pienille ja keskisuurille yrityksille on myönnettävä ylimääräistä tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [...]52 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan kuuluvista velka- ja pääomarahoitusvälineistä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1287/201353 käyttöön otettu lainantakausjärjestely on todistanut lisäarvonsa, ja sen odotetaan tuovan positiivisia vaikutuksia vähintään 500 000 pk-yritykselle; sen seuraaja perustetaan InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan.

(25)  Jotta päästäisiin eroon näistä markkinahäiriöistä ja voitaisiin varmistaa, että pk-yritykset pysyvät edelleen unionin talouden kilpailukyvyn kivijalkana ja kestävän talouden moottoreina, pienille ja keskisuurille yrityksille on myönnettävä ylimääräistä tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [...]52 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan kuuluvista velka- ja pääomarahoitusvälineistä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1287/201353 käyttöön otettu lainantakausjärjestely on todistanut lisäarvonsa, ja sen odotetaan tuovan positiivisia vaikutuksia vähintään 500 000 pk-yritykselle; sen seuraaja perustetaan InvestEU-rahaston pk-yritysikkunaan. Tietoisuuden lisäämiseksi mahdollisten edunsaajien keskuudessa pk-yrityksille tarkoitetun ohjelman saatavuudesta olisi kiinnitettävä enemmän huomiota viestinnän parantamiseen ja julkisiin kampanjoihin. Jotta lisätään tietoisuutta pk-yrityksiä tukevista unionin toimista, tästä ohjelmasta kokonaan tai osittain rahoitettaviin toimiin, mukaan lukien välittäjien toimet, olisi sisällytettävä Euroopan unionin tunnus (lippu), joka yhdistetään lauseeseen, jossa ilmoitetaan COSME-ohjelman saamasta tuesta.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018) 439 final.

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014-2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014-2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Tämän ohjelman poliittisia tavoitteita käsitellään myös InvestEU-rahaston pk-ikkunaan kuuluvien rahoitusvälineiden ja talousarviotakuun avulla. Rahoitustukea olisi myös käytettävä toimiin, joilla käsitellään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Toimilla olisi saatava aikaan selvää Euroopan tason lisäarvoa.

(26)  Tämän ohjelman poliittisia tavoitteita käsitellään myös InvestEU-rahaston pk-ikkunaan kuuluvien rahoitusvälineiden ja talousarviotakuun avulla. InvestEU-rahaston pk-yritysikkunassa pitäisi olla keskeinen kaikenkattava osa, joka tarjoaa tietoa ohjelmasta kussakin jäsenvaltiossa ja siten parantaa varojen saatavuutta pk-yrityksille ja pk-yritysten tietoa myönnettävistä varoista. Rahoitustukea olisi myös käytettävä toimiin, joilla käsitellään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, ja niiden olisi selvästi tarjottava täydentävyyttä ja yhteisvaikutusten lisäämistä muiden unionin ohjelmien kanssa. Toimilla olisi saatava aikaan selvää Euroopan tason lisäarvoa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  InvestEU-rahastosta EU:n tai jäsenvaltioiden osuuden välityksellä tuettujen toimien ei pidä olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa, korvata sitä tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, vaan niillä tulisi edistää toimien integrointia jo toiminnassa oleviin paikallisiin julkisiin ja yksityisiin takausjärjestelmiin siten, että ensisijaisena tavoitteena on lopullisten tuensaajien (suosituksen 2003/361/EY määritelmän mukaiset pk-yritykset) saamien todellisten etuuksien parantaminen ja laajentaminen, jotta voidaan taata, että toimenpiteet todellisuudessa ovat täydentäviä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b)  Rahoituksen saatavuuden lisäksi myös taitojen saatavuus, mukaan lukien johtamistaidot ja tietämys, on ratkaisevan tärkeää pk-yrityksille, jotta niille voidaan myöntää saatavilla olevia varoja, jotta ne voivat innovoida, olla mukana kilpailussa ja kasvaa. Rahoitusvälineiden tarjoamiseen EU Invest-ohjelman mukaisesti olisi näin ollen liitettävä asianmukaisten mentorointi- ja valmennusjärjestelmien kehittäminen sekä tietopohjaisten yrityspalvelujen tarjoaminen.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Ohjelmasta olisi tarjottava tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko elinkaaren aikana. Ohjelman olisi pohjauduttava pk-yrityksistä ja teollisuudenaloista kehitettyyn ainutlaatuiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen, joka on saatu työskentelystä eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa. Tuen olisi pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus jatkaa palvelujen tarjoamista muiden unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 ‑ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden ohjelmien taloudellisia resursseja. Uusille yrittäjille suunnattu mentorijärjestelmä olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, jolla annetaan uusille yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus hankkia liiketoimintakokemusta saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja laajentamaan entisestään maantieteellistä kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille enemmän tällaisia yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen mukaan täydentäen muita unionin aloitteita.

(27)  Ohjelmasta olisi tarjottava tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko elinkaaren ajan tarjoamalla tukea hankkeiden valmistelusta kaupallistamiseen ja markkinoille pääsyyn sekä tukemalla yritysverkostojen perustamista. Ohjelman olisi pohjauduttava pk-yrityksistä ja talouden aloista ja yrittäjähenkisistä aloista kehitettyyn ainutlaatuiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen sekä pitkään kokemukseen, joka on saatu työskentelystä eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa. Tuen olisi pohjauduttava kokemuksiin Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus jatkaa palvelujen tarjoamista muiden unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 ‑ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden ohjelmien taloudellisia resursseja. Sen olisi tuettava myös pk-yrityksiä edustavien järjestöjen tehostettua osallistumista sisämarkkinoita koskevien poliittisten aloitteiden laatimiseen esimerkiksi julkisten hankintojen, standardointiprosessien ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien järjestelmien alalla. Verkoston olisi myös lisättävä toimien määrää antamalla pk-yrityksille kohdennetumpaa neuvontaa, laatimalla hankkeita ja tukemalla verkottumista sekä teknologista ja organisatorista muutosta. Rahoituksen saannin suhteen verkoston olisi myös parannettava yhteistyötä digitaalialan ohjelman ja InvestEU-rahaston yhteydessä perustettujen muiden merkittävien neuvontakeskusten kanssa sekä yhteyksiä niihin. Lisäksi COSME-toimilla olisi verkostossa pyrittävä tarjoamaan korkealaatuisia palveluja kaikkialla Euroopassa ja kiinnittämään erityistä huomiota niihin unionin toimintoihin ja maantieteellisiin osiin, joissa verkostot ja välittäjäsidosryhmät eivät saavuta odotettuja tuloksia. Uusille yrittäjille suunnattu menestyksekäs mentorijärjestelmä – Erasmus nuorille yrittäjille – olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, jolla annetaan uusille yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus hankkia liiketoiminta- ja johtamiskokemusta saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja laajentamaan entisestään maantieteellistä kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille enemmän tällaisia yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen mukaan täydentäen muita unionin aloitteita. Yrittäjyyden edistämistä koskevien aloitteiden lisäarvon lisäämiseksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota mikroyrityksiin sekä niihin yrityksiin, jotka ovat hyötyneet vähiten nykyisestä ohjelmasta ja joiden kohdalla yrittäjyyskulttuuri on edelleen hyvin vaatimattomalla tasolla ja kohtaa enemmän esteitä. Olisi pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että varat jaetaan maantieteellisesti riittävän tasapainoisesti.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Hallinnollisen taakan pienentämiseksi ja ohjelmien saatavuuden parantamiseksi olisi tehtävä enemmän, jotta voidaan vähentää pk-yrityksille ja mikroyrityksille monimutkaisesta hakumenettelystä ja osallistumisvaatimuksista koituvia kustannuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös harkittava yhteisen tietopisteen perustamista keskitetyksi asiointipaikaksi sellaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään unionin varoja. Arviointimenettelyn on oltava mahdollisimman yksinkertainen ja nopea, jotta ohjelman tarjoamien etujen oikea-aikainen käyttö on mahdollista.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Klusterit ovat strateginen väline pk-yritysten kilpailukyvyn ja toiminnan laajentamisen tukemiseksi, koska ne tarjoavat suotuisan liiketoimintaympäristön. Yhteisklusterialoitteilla olisi saatava aikaan kriittistä massaa pk-yritysten kasvun vauhdittamiseksi. Klustereilla yhdistetään erikoistuneita ekosysteemejä ja luodaan näin pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja integroidaan ne paremmin eurooppalaisiin ja globaaleihin strategisiin arvoketjuihin. Euroopan klusteriyhteistyöfoorumin tukemiin kansainvälisten kumppanuusstrategioiden kehittämiseen ja yhteistoimien toteuttamiseen olisi annettava tukea. Kestävää kumppanuutta olisi kannustettava jatkuvalla rahoituksella, jos tulos- ja osallistumistavoitteet saavutetaan. Suora tuki pk-yrityksille olisi kanavoitava klusteriorganisaatioiden kautta seuraavissa toimissa: huipputeknologian, uusien liiketoimintamallien sekä vähähiilisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen käyttöönotto, luovuus ja suunnittelu, osaamisen kehittäminen, taitavien työntekijöiden houkutteleminen, yrittäjyyden vauhdittaminen ja kansainvälistyminen. Mukaan olisi otettava muita pk-yritysten tukeen erikoistuneita toimijoita, jotta helpotetaan teollisuuden muutosta ja älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamista. Ohjelmalla olisi näin ollen edistettävä kasvua ja luotava yhteyksiä unionin (digitaali-)innovointikeskittymiin ja koheesiopolitiikan ja Euroopan horisontti -ohjelman puitteissa tehtyihin investointeihin. Yhteisvaikutuksia Erasmus-ohjelman kanssa voidaan myös tutkia.

(28)  Klusterit ovat strateginen väline pk-yritysten kilpailukyvyn ja toiminnan laajentamisen tukemiseksi, koska ne tarjoavat suotuisan liiketoimintaympäristön, lisäävät teollisuuden ja palvelujen kestävää kehitystä ja vahvistavat alueiden taloudellista kehitystä luomalla laadukkaita työpaikkoja. Yhteisklusterialoitteilla olisi saatava aikaan kriittistä massaa pk-yritysten kasvun vauhdittamiseksi. Klustereilla yhdistetään erikoistuneita ekosysteemejä ja luodaan näin pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja integroidaan ne paremmin eurooppalaisiin ja globaaleihin strategisiin arvoketjuihin. Euroopan klusteriyhteistyöfoorumin tukemiin kansainvälisten kumppanuusstrategioiden kehittämiseen ja yhteistoimien toteuttamiseen olisi annettava tukea. Kestävää kumppanuutta olisi kannustettava jatkuvalla rahoituksella, jos tulos- ja osallistumistavoitteet saavutetaan. Suora tuki pk-yrityksille olisi kanavoitava klusteriorganisaatioiden kautta seuraavissa toimissa: huipputeknologian, uusien liiketoimintamallien sekä ratkaisujen käyttöönotto, luovuus ja suunnittelu, osaamisen kehittäminen, taitavien työntekijöiden houkutteleminen, yrittäjyyden vauhdittaminen ja kansainvälistyminen. Mukaan olisi otettava muita pk-yritysten tukeen erikoistuneita toimijoita, jotta helpotetaan teollisuuden muutosta ja älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamista. Ohjelmalla olisi näin ollen edistettävä kestävää taloudellista kehitystä ja luotava yhteyksiä unionin (digitaali-)innovointikeskittymiin ja koheesiopolitiikan ja Euroopan horisontti -ohjelman puitteissa tehtyihin investointeihin. Yhteisvaikutuksia Erasmus-ohjelman kanssa voidaan myös tutkia.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Ohjelma voi auttaa lisäämään ja/tai parantamaan suhteita mikroyritysten ja pk-yritysten sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden osaamisen luomiseen ja levittämiseen osallistuvien laitosten välillä. Nämä suhteet voivat auttaa parantamaan yritysten valmiuksia vastata strategisiin haasteisiin, jotka ovat seurausta uudesta kansainvälisestä ympäristöstä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 b)  Pk-yrityksillä on pienemmän kokonsa vuoksi erityisiä kasvun esteitä, ja niillä on suuria vaikeuksia kasvattaa ja laajentaa joitakin liiketoimintojansa. Unioni on tukenut toimintojen laajentamista, jossa keskitytään tutkimukseen liittyvään innovointiin pääasiassa pk-yrityksille kohdennetun välineen ja Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan Euroopan innovaationeuvoston äskettäisen pilottihankkeen kautta. Pk-yrityksille kohdennettuun välineeseen liittyvien työmenetelmien ja kokemusten perusteella sisämarkkinaohjelmalla olisi myös tarjottava pk-yritysten toimintojen laajentamiseen tukea, joka täydentää uutta Euroopan innovaationeuvostoa, jonka erityisenä painopisteenä ovat läpimurtoinnovaatiot Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa. Tämän ohjelman pk-yritysten toimintojen laajentamiseen suunnatuissa toimissa olisi keskityttävä esimerkiksi siihen, että autetaan pk-yrityksiä laajentamaan toimintojaan kaupallistamisen, kansainvälistymisen ja markkinalähtöisten mahdollisuuksien avulla.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Luovuus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä unionin teollisten arvoketjujen kilpailukyvyn kannalta. Ne toimivat katalysaattoreina teollisuuden nykyaikaistamiselle ja edistävät älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua. Luovuutta ja innovointia ei ole kuitenkaan hyödynnetty pk-yrityksissä riittävästi. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava kohdennettuja toimia, verkostoja ja kumppanuuksia, joilla edistetään luovuuteen pohjautuvaa innovointia koko teollisessa arvoketjussa.

(29)  Luovuus ja innovointi, teknologinen ja organisatorinen muutos, tuotantoprosessien kestävyyden parantaminen erityisesti resurssi- ja energiatehokkuuden osalta ovat ratkaisevan tärkeitä unionin teollisten arvoketjujen kilpailukyvyn kannalta. Ne toimivat katalysaattoreina yritys- ja teollisuussektorin nykyaikaistamiselle ja edistävät älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua. Luovuutta ja innovointia ei ole kuitenkaan hyödynnetty pk-yrityksissä riittävästi. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava kohdennettuja toimia, verkostoja ja kumppanuuksia, joilla edistetään luovuuteen pohjautuvaa innovointia koko teollisessa arvoketjussa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  On tunnustettava, että Horisontti 2020 -ohjelman pk-yrityksille kohdennettu väline on ollut erityisen menestyksekäs yrittäjille sekä 1. että 2. vaiheen tuen ansiosta edistymisen ja niiden uuden liikeidean sekä prototyypin kehittämisen ja testauksen osalta. Vaikka valintaprosessi on jo erittäin tiukka, silti monet erittäin hyvät hankkeet jäävät vielä rahoittamatta rajoitettujen taloudellisten resurssien vuoksi. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) vastuulla ollut toteutus on toiminut erittäin tehokkaasti. Vaikka ohjelman painopiste on korkean teknologian hankkeissa, tämän ohjelman menetelmät pitäisi ulottaa koskemaan kaikenlaisia laajenevia pk-yrityksiä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 b)  COSME-toimet olisi lisäksi kohdistettava aloille, joilla voi olla merkittävää kasvua ja sosiaalista potentiaalia ja joilla on runsaasti pk-yrityksiä. Matkailu on unionin talouden erityinen ala, joka vaikuttaa merkittävästi unionin BKT:hen ja jota harjoittavat pääasiassa pk-yritykset. Unionin olisi jatkettava ja lisättävä toimia, joilla tuetaan tämän alan erityispiirteitä.

Perustelu

Ohjelmassa olisi keskityttävä matkailualaan, koska sillä on suuri merkitys unionissa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Eurooppalaisilla standardeilla on merkittävä asema sisämarkkinoilla. Ne ovat elintärkeitä yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvylle. Standardit ovat ratkaisevan tärkeä väline myös unionin lainsäädännön ja politiikan tukemiseksi useilla keskeisillä aloilla, kuten energia, ilmastonmuutos, tieto- ja viestintäteknologia, resurssien kestävä käyttö, innovointi, tuoteturvallisuus, kuluttajansuoja, työntekijöiden turvallisuus ja työolot sekä ikääntyvä väestö, ja näin niiden panos on positiivinen koko yhteiskunnan kannalta.

(30)  Eurooppalaisilla standardeilla on merkittävä asema sisämarkkinoilla. Ne ovat elintärkeitä yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvylle. Standardit ovat ratkaisevan tärkeä väline myös unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden tukemiseksi useilla keskeisillä aloilla, kuten energiasiirtymän nopeuttaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen, ympäristönsuojelu, parempi ilman ja veden laatu, tieto- ja viestintäteknologia, resurssien kestävä käyttö ja kierrätys, teknologinen ja sosiaalinen innovointi, tuoteturvallisuus, kuluttajansuoja, työntekijöiden turvallisuus ja työolot sekä ikääntyvä väestö, ja näin niiden panos on positiivinen koko yhteiskunnan kannalta.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a)  Avoimuuden sekä naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteet olisi otettava huomioon kaikissa ohjelmaan kuuluvissa aloitteissa ja toimissa. Näissä aloitteissa ja toimissa olisi otettava huomioon myös ihmisoikeuksien ja kaikkien kansalaisten perusvapauksien kunnioittaminen.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(65)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]69 perustetusta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän pk-yritysten ja yrittäjyyden tuen kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella [...]70 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunasta taataan velka- ja pääomatuki, jolla parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia ja saatavuutta. Ohjelmalla haetaan yhteisvaikutuksia myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]71 perustetun avaruusohjelman kanssa siten, että pk-yrityksiä kannustetaan hyödyntämään näissä ohjelmissa kehitettyjä läpimurtoinnovaatioita ja muita ratkaisuja.

(65)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia, täydentävyyttä ja lisäävyyttä suhteessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]69 perustetusta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävään pk-yritysten ja yrittäjyyden tukeen. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]70 perustetun InvestEU-rahaston pk-yritysikkunasta taataan velka- ja pääomatuki, jolla parannetaan pk-yritysten ja mikroyritysten rahoituksen saantia ja saatavuutta. Ohjelmalla olisi haettava yhteisvaikutuksia myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]71 perustetun avaruusohjelman kanssa siten, että pk-yrityksiä kannustetaan hyödyntämään näissä ohjelmissa kehitettyjä läpimurtoinnovaatioita ja muita ratkaisuja.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final.

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final.

70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final.

71 COM(2018) 447 final.

Perustelu

Lisätään viittaus lisäävyyteen ja mikroyrityksiin.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(67)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]73 perustetun Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa, jolla edistetään unionin talouden ja julkisen sektorin digitalisaatiota.

(67)  Ohjelmalla olisi edistettävä yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [...]73 perustetun Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa, jolla edistetään unionin talouden ja julkisen sektorin digitalisaatiota ja parempaa kyberturvallisuutta.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final.

73 COM(2018) 434 final.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, mukaan luettuna mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn parantamiseksi sekä puitteet asetuksen (EY) N:o 223/2009 13 artiklassa tarkoitettujen Euroopan tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, mukaan luettuna mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, yhteisötalouden yritysten ja tällaisten yritysten verkostojen kilpailukyvyn ja kestävyyden parantamiseksi sekä puitteet asetuksen (EY) N:o 223/2009 13 artiklassa tarkoitettujen Euroopan tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  ’yhteisötalouden yrityksellä’ yritystä, jonka päätavoitteena on saavuttaa sosiaalisia vaikutuksia sen sijaan, että se tuottaa voittoa omistajilleen tai osakkailleen, ja joka toimii tarjoamalla tavaroita ja palveluja markkinoille ja jota hallinnoidaan avoimesti ja vastuullisesti ottamalla mukaan työntekijät, kuluttajat ja sidosryhmät;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b)  ’paikallisella julkisella yrityksellä’ pientä paikallista julkisen palvelun yritystä, joka täyttää pk-yrityksiä koskevat kriteerit ja hoitaa tärkeitä tehtäviä paikallisyhteisöille;

Perustelu

Paikalliset julkiset yritykset ovat erityisluonteista yritystoimintaa, joka on otettava asianmukaisesti huomioon COSME-ohjelmassa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c)  ’yritysverkostolla’ yrittäjien yhteistä hanketta, jossa vähintään kaksi pk-yritystä harjoittaa yhdessä yhtä tai useampaa taloudellista toimintaa lisätäkseen kilpailukykyään markkinoilla;

Perustelu

Yritysverkostot ovat olennaisen tärkeitä toimijoita sisämarkkinoilla.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla unionin lainsäädännön noudattamista, helpottamalla markkinoille pääsyä, laatimalla standardeja ja edistämällä ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a)  parannetaan sisämarkkinoiden kilpailukykyä ja toimintaa siten, että vahvistetaan sitä paikallistalouksilla, puututaan markkinoiden tehottomuuteen ja helpotetaan unionin oikeudellisen kehyksen täytäntöönpanoa, suojellaan ja voimaannutetaan kansalaisia, kuluttajia ja liike-elämää, myös sen työvoimaa, erityisesti mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka edistävät ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kestävää teollisuuskasvua, sekä luodaan edellytykset vakaalle ja laadukkaalle työllisyydelle, helpotetaan markkinoille pääsyä, laaditaan standardeja ja edistetään ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia; sekä tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  parannetaan sisämarkkinoiden tehokkuutta, helpotetaan esteiden ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan unionin lainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat, julkiset hankinnat, markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, pääoman vapaa liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

a)  parannetaan sisämarkkinoiden tehokkuutta, edistetään paikallistalouden kehitystä, helpotetaan esteiden ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan unionin lainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat, yhteisötalous ja sosiaalinen yrittäjyys, julkiset hankinnat, markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, pääoman vapaa liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  parannetaan yritysten kilpailukykyä kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin ja saadaan aikaan täydentävyyttä toimenpiteillä, joilla tarjotaan eri muotoista tukea pk-yrityksille, edistetään markkinoillepääsyä, myös pk-yrityksiä kansainvälistämällä, tarjotaan suotuisa liiketoimintaympäristö pk-yrityksille, edistetään eri alojen kilpailukykyä, nykyaikaistetaan toimialaa ja edistetään yrittäjyyttä;

b)  vahvistetaan sekä yritysten kilpailukykyä että niiden kestävyyttä kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin ja saadaan aikaan täydentävyyttä toteuttamalla toimenpiteitä (COSME-ohjelman tavoitteet) siten , että kiinnitetään erityistä huomiota niiden erityistarpeisiin,

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i)  tarjoamalla pk-yrityksille monenlaista tukea, vaalimalla pk-yritysten, mukaan lukien yritysverkostot, kasvua, edistämistä ja luomista, kehittämällä johtamistaitoja ja edistämällä laajentumistoimia, jotka mahdollistavat pk-yritysten paremman pääsyn markkinoille ja kansainvälistymiseen sekä niiden tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii)  edistämällä pk-yrityksiä tukevaa liiketoimintaympäristöä ja kehystä, vähentämällä hallinnollista rasitetta, parantamalla alojen kilpailukykyä, varmistamalla teollisuuden nykyaikaistaminen, myös sen digitalisaatio, edistämällä muutoksia sietävää ja energia- ja resurssitehokasta taloutta;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii)  edistämällä yrittäjyyskulttuuria ja pk-yritysten henkilöstön laadukasta koulutusta;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iv)  edistämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille, suoriutumalla rakennemuutoksista kohdennetuilla toimenpiteillä, toteuttamalla muita innovatiivisia toimintamuotoja, kuten työntekijöiden yritysostoja, jotka helpottavat työpaikkojen luomista sekä yritysten toiminnan jatkuvuutta alueilla, joihin nämä muutokset vaikuttavat.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 4 088 580 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 5 514 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (6 211 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  1 000 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

a)  2 772 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (3 122 000 000 euroa käypinä hintoina) 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan ja sellaisten tietoteknisten verkostojen käyttämiseen, joissa keskitytään tietojen käsittelyyn ja vaihtoon, sekä tietotekniikkajärjestelmien käyttämiseen ja kehittämiseen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan ja sellaisten tietoteknisten verkostojen käyttämiseen, joissa keskitytään tietojen käsittelyyn ja vaihtoon, sekä tietotekniikkajärjestelmien käyttämiseen ja kehittämiseen. Hallinnollisen ja teknisen tuen kokonaiskustannuksia rajoitetaan, jotta mahdollistetaan ohjelman mahdollisimman suuri saatavuus ohjelman tavoitteiden mukaisten toimien rahoittamiseen, eikä se saa ylittää missään tapauksessa enimmäismäärää, joka on 5 % 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaisbudjetista.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. Komissio käyttää kyseisiä varoja joko suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai välillisesti saman artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on mahdollisuuksien mukaan käytettävä asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

6.  Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan niiden vapaaehtoisesta pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. Komissio käyttää kyseisiä varoja joko suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai välillisesti saman artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on mahdollisuuksien mukaan käytettävä asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä.

Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä. Komissio julkaisee työohjelmia, jotka on hyväksytty kunkin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun erityistavoitteen osalta ja joissa määritetään myönnettävän tuen määrä.

Perustelu

Tämä on vahvistettu käytäntö EU:n ohjelmien hallinnoinnissa.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  luodaan oikeanlaiset edellytykset, joilla voidaan parantaa kaikkien sisämarkkinoiden toimijoiden, muun muassa yritysten, kansalaisten ja kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä järjestämällä koulutusta;

a)  luodaan oikeanlaiset edellytykset, joilla voidaan parantaa kaikkien sisämarkkinoiden toimijoiden, muun muassa yritysten ja erityisesti mikroyritysten, pk-yritysten, kansalaisten ja kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä järjestämällä koulutusta;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tarjotaan unionin kansalaisille, kuluttajille, loppukäyttäjille, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten edustajille mekanismit, joilla ne voivat osallistua poliittiseen keskusteluun, politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, erityisesti tukemalla kansallisella ja unionin tasolla edustavien organisaatioiden toimintaa;

b)  tarjotaan unionin kansalaisille, kuluttajille, loppukäyttäjille, kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja työntekijöiden edustajille mekanismit, joilla ne voivat osallistua poliittiseen keskusteluun, politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, erityisesti tukemalla kansallisella ja unionin tasolla edustavien organisaatioiden toimintaa;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tarjotaan eri muotoista tukea pk-yrityksille;

Poistetaan.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  helpotetaan pk-yritysten pääsyä markkinoille, tuetaan niitä globaalien ja yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä ja liiketoiminnan kansainvälistämisessä sekä vahvistetaan unionin teollisuuden johtoasemaa globaaleissa arvoketjuissa, mukaan luettuna Yritys-Eurooppa -verkosto;

b)  helpotetaan mikroyritysten, pk-yritysten ja yritysverkostojen pääsyä markkinoille, unionin ulkopuoliset markkinat mukaan luettuina, tuetaan niitä globaalien, ympäristöä koskevien, taloudellisten ja yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä ja liiketoiminnan kansainvälistämisessä, helpotetaan tuen antamista niille niiden elinkaaren aikana ja vahvistetaan unionin yrittäjyyteen liittyvää ja teollisuuden johtoasemaa globaaleissa arvoketjuissa;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  puututaan markkinaesteisiin ja hallinnolliseen rasitteeseen ja luodaan suotuisa liiketoimintaympäristö, jolla annetaan pk-yrityksille mahdollisuus hyötyä sisämarkkinoista;

c)  puututaan markkinaesteisiin, vähennetään hallinnollista rasitetta, mukaan luettuna yritysten perustamiseen ja niiden toiminnan aloittamiseen liittyvien esteiden vähentäminen, ja luodaan suotuisa liiketoimintaympäristö, jonka avulla mikroyritykset ja pk-yritykset voivat hyötyä sisämarkkinoista, myös rahoituksen saannista, ja tarjotaan asianmukaisia ohjaus-, mentorointi- ja valmennusohjelmia sekä tietopohjaisia yrityspalveluja;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  helpotetaan yritysten kasvua, muun muassa kehittämällä taitoja, ja teollisuuden muutosta valmistusteollisuudessa ja palvelualoilla;

d)  helpotetaan kestävien yritysten kehitystä ja kasvua, lisätään mikroyritysten ja pk-yritysten tietoisuutta unionin lainsäädännöstä, muun muassa ympäristöön ja energiaan liittyvistä EU:n säädöksistä, parannetaan niiden taitojen ja pätevyyksien kehittämistä sekä helpotetaan uusia liiketoimintamalleja ja resurssitehokkaita arvoketjuja, joilla edistetään kestävää teollisuuden muutosta ja teknologista ja organisatorista muutosta valmistusteollisuudessa ja palvelualoilla;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  tuetaan yritysten kilpailukykyä ja kokonaisia talouden sektoreita sekä innovaatioiden käyttöönottoa pk-yrityksissä ja yhteistyötä arvoketjussa liittämällä yhteen strategisesti ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan luettuna yhteisklusterialoite;

e)  vahvistetaan yritysten ja kokonaisten talouden sektoreiden kilpailukykyä ja kestävyyttä sekä tuetaan teknologisten, organisatoristen ja sosiaalisten innovaatioiden käyttöönottoa mikroyrityksissä ja pk-yrityksissä, vahvistetaan yritysten yhteiskuntavastuuta ja yhteistyötä arvoketjussa liittämällä yhteen strategisesti ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan luettuna yhteisklusterialoite;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  edistetään yrittäjyyshenkistä liiketoimintaympäristöä ja yrittäjyyskulttuuria, muun muassa uusien yrittäjien mentori-järjestelmällä, ja tuetaan start-up- ja scale-up-yrityksiä sekä liiketoiminnan kestävyyttä.

f)  edistetään yrittäjyyshenkistä liiketoimintaympäristöä ja yrittäjyyskulttuuria, laajennetaan uusien yrittäjien mentorijärjestelmää, ja tuetaan start-up- ja scale-up-yrityksiä sekä liiketoiminnan kestävyyttä kiinnittäen erityistä huomiota potentiaalisiin uusiin yrittäjiin (esimerkiksi nuoret henkilöt, naiset), sekä muihin erityisiin kohderyhmiin kuten sosiaalisesti heikommassa tai haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio voi tukea seuraavia erityistoimia a-f alakohtien tukemiseksi

 

i) nopeutetaan, tuetaan ja laajennetaan Yritys-Eurooppa-verkoston kautta tarjottavia neuvontapalveluja , joiden tarkoituksena on tarjota keskitetyn asiointipisteen kautta yhtenäistettyjä yritystukipalveluja unionin pk-yrityksille, jotka haluavat kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa, sekä valvotaan, että verkosto tarjoaa samankaltaista palvelua kaikissa jäsenvaltioissa;

 

ii) tuetaan yritysverkostojen perustamista;

 

iii) tuetaan ja laajennetaan uusille yrittäjille suunnattuja liikkuvuusohjelmia (Erasmus nuorille yrittäjille), joilla uusia yrittäjiä autetaan parantamaan kykyään kehittää yrittäjyyteen liittyvää osaamistaan, taitoaan ja asennettaan sekä parantamaan teknologisia ja yritysjohtamiseen liittyviä valmiuksiaan;

 

iv) tuetaan pk-yritysten laajentumista huomattavilla yritysten laajennushankkeilla markkinavetoisten mahdollisuuksien pohjalta (pk-yritysten laajentumisväline);

 

v) tuetaan alakohtaisia toimia aloilla, joille on ominaista mikroyritysten ja pk-yritysten suuri osuus sekä suuri osuus unionin BKT:stä, kuten matkailualalla.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Edellä 3 a kohdassa tarkoitettuihin Yritys-Eurooppa-verkoston kautta toteutettaviin toimiin voi sisältyä muun muassa

 

i) pk-yritysten kansainvälistymisen ja sisämarkkinoilla toimivien liikekumppanien tunnistamisen helpottaminen, tutkimuksen ja kehityksen alalla tehtävän rajatylittävän yritysyhteistyön sekä teknologian, osaamisen ja innovaatioiden siirtoa koskevan kumppanuuden helpottaminen;

 

ii) EU-lainsäädäntöä, unionin rahoitusta ja rahoitusmahdollisuuksia sekä liiketoimintaan mahdollisesti vaikuttavia unionin aloitteita, kuten verotukseen, omistusoikeuksiin, ympäristöön ja energia-asioihin liittyviin velvoitteisiin, työmarkkina- ja sosiaaliturvaan liittyviä näkökohtia, koskeva tiedottaminen, ohjaus ja yksilöllistetty neuvonta;

 

iii) ympäristöä, ilmastoa, energiatehokkuutta ja suorituskykyä koskevan asiantuntemuksen saatavuuden helpottaminen pk-yrityksille;

 

iv) verkoston vahvistaminen lisäämällä siihen unionin ja jäsenvaltioiden muita tiedotus- ja neuvontaverkostoja, erityisesti EURES, EU:n innovaatiokeskukset ja InvestEU-neuvontakeskus.

 

Verkoston muiden unionin ohjelmien puolesta tuottamat palvelut rahoitetaan kyseisistä ohjelmista.

 

Komissio asettaa verkostossa etusijalle toimet sen sellaisten osien tai osatekijöiden parantamiseksi, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, jotta mikroyrityksille ja pk-yrityksille voidaan tarjota yhtenäistä tukea koko EU:n alueella.

 

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan indikaattorit ja vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan mitata verkoston vaikutukset suhteessa erityistavoitteisiin ja COSME-ohjelman toimien tehokkuuteen.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään pk-yrityksille tarkoitettuja muita tukimuotoja, joita ei mainita tässä kohdassa.

 

Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä noudatetaan tässä asetuksessa säädettyjä tavoitteita ja erityisesti 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja COSME-ohjelman tavoitteita.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, voivat osallistua seuraaviin toimiin:

Komissio voi sallia, että oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, osallistuvat seuraaviin toimiin:

Perustelu

Tällä välineellä olisi keskityttävä antamaan tukea pääasiassa Euroopan unionin edunsaajille. Kolmansiin maihin sijoittautuneille yhteisöille voidaan myöntää joitakin poikkeuksia, jotta hyödytetään eurooppalaisia pk-yrityksiä ja kuluttajajärjestöjä, mutta tästä olisi päätettävä tapauskohtaisesti.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Arviointi- ja myöntämisperusteet

Arviointi

Perustelu

Itse asiassa artiklassa viitataan vain arviointiin.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

voivat saada rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) XX [yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeva asetus] [8] artiklan mukaisesti, edellyttäen että tällaiset toimet ovat asianomaisen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Tällöin sovelletaan tuen maksavan rahaston sääntöjä.

voivat saada rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) XX [yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeva asetus] [8] artiklan tai asetuksen (EU) XX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamista koskeva asetus], erityisesti tavoitteen ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen”, mukaisesti, edellyttäen että tällaiset toimet ovat asianomaisen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Tällöin sovelletaan tuen maksavan rahaston sääntöjä.

Perustelu

On varmistettava yhteensovittaminen Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa, jotta EU:lla on kattava strategia pk-yrityksiä varten.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä COSME-toimia koskevat työohjelmat, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erityistavoite. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seikkojen lisäksi työohjelmaan on sisällyttävä

 

i) maininta kuhunkin toimeen osoitetun rahoituksen määrästä;

 

ii) alustava toteutusaikataulu;

 

iii) viittaukset muihin unionin tasolla parhaillaan toteutettaviin toimiin, jotka voisivat kiinnostaa pk-yrityksiä ja verkostoa muiden unionin ohjelmien tai toimien puitteissa.

 

Työohjelma ja toimet on myös julkaistava kunkin verkoston yhteyspisteen verkkosivuilla, jos tällaisia verkkosivuja on. Tämä on erityisen tärkeää pk-yrityksille suunnattujen toimien osalta.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Komissio laatii vuoden 2021 tammikuun loppuun mennessä COSME-toiminnan toteuttamiseksi puiteohjelman, joka sisältää työohjelmien ja ehdotuspyyntöjen aikataulun, niiden aiheet, niille myönnetyn rahoituksen ja muut tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot avoimuuden ja ennakoitavuuden varmistamiseksi koko ohjelman keston ajan sekä hankkeiden laadun parantamiseksi.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, kuitenkin vähintään joka toinen vuosi, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa 20 artiklan mukaisesti toteutetun seurannan perusteella, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on käynnistynyt. Siihen sisältyy myös meneillään olevan rahoituskauden painopisteitä koskevien menettelyjen, tavoitteiden ja kelpoisuusehtojen kattava arviointi. Tämän väliarvioinnin tulosten perusteella ehdotetaan ohjelman tarkistamista koskevia suosituksia.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on toimittava avoimesti ja ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava sen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö paikallistasolla mukaan lukien.

Perustelu

Ohjelman tuloksille on annettava näkyvyyttä paikallisyhteisöissä, jotta voidaan lisätä tietoisuutta EU:n panoksesta eurooppalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – sarake 2 – rivi 2

Komission teksti

Tarkistus

1 – Tukea saavien pk-yritysten lukumäärä

1 – Ohjelmasta ja verkostolta tukea saavien pk-yritysten lukumäärä

2 – Sellaisten tuettujen yritysten kokonaismäärä, jotka ovat solmineet yhteistyökumppanuuksia

2 – Sellaisten tuettujen yritysten kokonaismäärä, jotka ovat solmineet yhteistyökumppanuuksia

 

2 a – Sellaisten yrittäjien kokonaismäärä, jotka hyötyvät mentorointi- ja liikkuvuusjärjestelyistä

 

2 b – Pienten ja keskisuurten yritysten perustamiseen tarvittavan ajan ja kustannusten vähentäminen

 

2 c – Lähtötilanteeseen verrattuna luotujen yritysverkostojen lukumäärä

 

2 d – Pk-yritystestiä käyttävien jäsenvaltioiden lukumäärä

 

2 e – Niiden jäsenvaltioiden lukumäärän merkittävä lisäys, joissa on käytössä keskitetty asiointipiste startup-yrityksiä varten

 

2 f – Niiden pk-yritysten, jotka harjoittavat vientiä, sekä niiden pk-yritysten, jotka harjoittavat vientiä unionin ulkopuolelle, osuuden lisäys lähtötilanteeseen verrattuna

 

2 g – Lähtötilanteeseen verrattuna merkittävä lisäys niiden jäsenvaltioiden lukumäärässä, jotka toteuttavat potentiaalisille, nuorille ja uusille yrittäjille sekä naisyrittäjille samoin kuin muille erityisille kohderyhmille suunnattuja yrittäjyystoimia

 

2 h – Niiden unionin kansalaisten osuuden lisäys lähtötilanteeseen verrattuna, jotka haluaisivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia

 

2 h – Pk-yritysten kestävyyteen liittyvä suorituskyky, jota mitataan muun muassa kestäviä sinisen talouden ja vihreitä tuotteita ja palveluja kehittävien unionin pk-yritysten osuuden kasvulla1 a sekä näiden pk-yritysten resurssitehokkuuden (jossa voidaan ottaa huomioon energia, materiaalit tai vesi, kierrätys jne.) parantumisella verrattuna lähtötilanteeseen

 

*Kaikkia indikaattoreita verrataan nykyiseen tilanteeseen vuonna 2018.

 

__________________

 

1 a Vihreitä tuotteita ja palveluja ovat sellaiset, joilla pyritään ensisijaisesti vähentämään ympäristöriskiä ja minimoimaan saastumista ja luonnonvarojen käyttöä. Niihin kuuluvat myös tuotteet, joilla on ympäristöön liittyviä ominaisuuksia (ekosuunnittelu, ekomerkit, luonnonmukaisesti tuotettu ja merkittävä kierrätyssisältö). Lähde: Flash-Eurobarometri 342, ”Pk-yritykset, resurssitehokkuus ja vihreät markkinat”.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.6.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Patrizia Toia

13.6.2018

Valiokuntakäsittely

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Renate Sommer

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ECR

Zdzisław Krasnodębski

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.1.2019)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Valmistelija (*): Sofia Ribeiro

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Sisämarkkinoiden on jatkuvasti mukauduttava digitaalisen vallankumouksen ja globalisaation myötä nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Uusi digitaalisen innovoinnin aikakausi tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia yrityksille ja yksityishenkilöille, luo uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja mutta muodostaa samalla haasteen sääntelylle ja sen noudattamisen valvonnalle.

(2)  Sisämarkkinoiden on jatkuvasti mukauduttava digitaalisen vallankumouksen ja globalisaation myötä nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Uusi digitaalisen innovoinnin aikakausi tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia yrityksille ja yksityishenkilöille, kun se takaa rahoituksen saannin uusimman sukupolven teknologioiden hyödyntämiseksi ja luo uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja, mutta samalla se muodostaa haasteen sääntelylle ja sen noudattamisen valvonnalle. Toisaalta taas kaikki toimijat edellyttävät toimitusketjulta suurempaa avoimuutta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sisämarkkinoiden toiminnan pohjana on merkittävä määrä unionin lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti kilpailukyvyn, standardoinnin, kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamiseksi, mikä on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

(3)  Sisämarkkinoiden toiminnan pohjana on merkittävä määrä unionin lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti kilpailukyvyn, standardoinnin, kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä tasapuolisten toimintaedellytysten tarjoamiseksi siten, että torjutaan epäterveitä käytäntöjä, mikä on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347. Jotta voitaisiin taata Euroopan tilastojen tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, uuden ohjelman olisi sisällettävä myös Euroopan tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia toimia niin, että tarjotaan kehys Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Eurooppaa koskevia tilastoja kaiken unionin politiikan suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin pohjaksi.

(6)  Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347. Jotta voitaisiin taata Euroopan tilastojen tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, uuden ohjelman olisi sisällettävä myös Euroopan tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia toimia niin, että tarjotaan kehys Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja luotettavia Eurooppaa koskevia ajantasaisia tilastoja, jotka esitetään kansalaisille helppokäyttöisessä muodossa, kaiken unionin politiikan suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin pohjaksi.

_________________

_________________

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Sen vuoksi on aiheellista perustaa sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

(7)  Sen vuoksi on aiheellista perustaa sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–2027 eli seitsemäksi vuodeksi, mikä vastaa monivuotisen rahoituskehyksen kestoa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Nykyaikaiset sisämarkkinat edistävät kilpailua ja tuovat etuja kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. Alati kehittyvien palvelujen sisämarkkinoiden paremman hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan laajempaa palveluvalikoimaa edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä korkeita standardeja. Tämän saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä jäljellä olevien esteiden poistamista ja varmistettava sääntelykehys, joka pystyy mukautumaan uusien innovatiivisten liiketoimintamallien mukaan.

(9)  Nykyaikaiset sisämarkkinat edistävät kilpailua ja tuovat etuja kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. Alati kehittyvien palvelujen sisämarkkinoiden paremman hyödyntämisen pitäisi auttaa kaikenkokoisia EU:n yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja ja lisäämään toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan laajempaa palveluvalikoimaa edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä korkeita standardeja. Tämän saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä jäljellä olevien esteiden poistamista ja varmistettava sääntelykehys, joka pystyy mukautumaan uusien innovatiivisten liiketoimintamallien ja start up -yritysten kaltaisten aloitteiden mukaan.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Monien teollisten tuotteiden osalta sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla on poistettu ennalta ehkäisevillä mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä ja soveltamalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa jäsenvaltiossa. Vastavuoroisen tunnustamisen puutteellinen soveltaminen kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten tilannetta, jotka haluavat muiden jäsenvaltioiden markkinoille. Siitä huolimatta, että tavaramarkkinat ovat erittäin integroituneet, tämä johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin koko taloudessa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä parantamaan vastavuoroisen tunnustamisen soveltamista tavaroiden alalla ja vähentämään laittomien ja vaatimusten vastaisten tavaroiden pääsyä markkinoille.

(10)  Monien teollisten tuotteiden osalta sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla on poistettu ennalta ehkäisevillä mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä ja soveltamalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa jäsenvaltiossa. Vastavuoroisen tunnustamisen puutteellinen soveltaminen kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten tilannetta, jotka haluavat muiden jäsenvaltioiden markkinoille, ja erityisesti niiden, joiden toiminta on rajatylittävää. Siitä huolimatta, että tavaramarkkinat ovat erittäin integroituneet, tämä johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin koko taloudessa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä parantamaan vastavuoroisen tunnustamisen soveltamista tavaroiden alalla ja vähentämään laittomien ja vaatimusten vastaisten ja kuluttajien terveydelle mahdollisesti haitallisten tavaroiden pääsyä markkinoille.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely- ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat kyberturvallisuuden, esineiden internetin tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja tuotevastuuta koskevat säännöt ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin toimin varmistaa, että Euroopan kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa mukauttamista ja täytäntöönpanoa innovoinnin tukemiseksi.

(11)  Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely- ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat kyberturvallisuuden, esineiden internetin tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen tapauksessa selkeästi ja ymmärrettävästi muotoillut tiukat tuoteturvallisuutta ja tuotevastuuta koskevat säännöt ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin toimin varmistaa, että Euroopan kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa mukauttamista ja täytäntöönpanoa innovoinnin tukemiseksi.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Unionin lainsäädännön vaatimusten vastaisten tuotteiden saattaminen markkinoille asettaa vaatimuksia noudattavat tahot heikompaan asemaan ja saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät jättävät säännöt huomiotta joko tiedon puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen kilpailuetua. Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa rajoittavat valtioiden rajat, kun taas yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen kaupankäynnin tapauksessa markkinavalvontaviranomaisilla on suuria vaikeuksia jäljittää kolmansista maista tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja yksilöidä vastuussa oleva taho lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, tehostamalla vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi myös edistettävä markkinavalvonnan nykyisten puitteiden vahvistamista, kannustettava eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisia toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava tiedonvaihtoa ja edistettävä markkinavalvontatoimien lähentämistä ja yhdentämistä.

(12)  Unionin lainsäädännön vaatimusten vastaisten tai tyyppihyväksymättömien tuotteiden saattaminen markkinoille asettaa vaatimuksia noudattavat tahot heikompaan asemaan ja saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät jättävät säännöt huomiotta joko tiedon puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen kilpailuetua. Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa rajoittavat valtioiden rajat, kun taas yrittäjät käyvät kauppaa unionin tasolla, valtioiden rajat ylittävällä tasolla tai jopa globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen kaupankäynnin tapauksessa markkinavalvontaviranomaisilla on suuria vaikeuksia jäljittää kolmansista maista tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja yksilöidä vastuussa oleva taho lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, tehostamalla vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi myös edistettävä markkinavalvonnan nykyisten puitteiden vahvistamista, kannustettava eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisia toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava tiedonvaihtoa ja edistettävä markkinavalvontatoimien lähentämistä ja yhdentämistä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Koska verkkokaupan ja verkossa tarjottavien matkapalvelujen kehityksen myötä kuluttajamarkkinoilla ei ole valtiollisia rajoja, on tärkeää varmistaa, että unionissa asuvat kuluttajat hyötyvät riittävästä suojasta hankkiessaan tavaroita ja palveluja kolmansiin maihin sijoittautuneilta talouden toimijoilta. Ohjelmasta olisi sen vuoksi oltava mahdollista tukea tarvittaessa yhteistyötä asiaan liittyvien elinten kanssa, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka ovat unionin keskeisiä kauppakumppaneita.

(14)  Koska verkkokaupan ja verkossa tarjottavien matkapalvelujen jatkuvan ja nopean kehityksen myötä kuluttajamarkkinoilla ei ole valtiollisia rajoja, on tärkeää varmistaa, että unionissa asuvat kuluttajat hyötyvät riittävästä suojasta hankkiessaan tavaroita ja palveluja kolmansiin maihin sijoittautuneilta talouden toimijoilta. Ohjelmasta olisi sen vuoksi oltava mahdollista tukea yhteistyötä asiaan liittyvien elinten kanssa, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka ovat unionin keskeisiä kauppakumppaneita.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää, käyttöön olisi otettava korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia palveluja. Tämä edellyttää sitä, että julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja sitouduttava luomaan tällaisia julkisia palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja auttaa kansallisella tasolla esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On myös välttämätöntä luoda yhteys kansallisten hallintojen välille yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten sisämarkkinat toimivat käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava seuraavia olemassa olevia sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, Solvit, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä ja sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta parannetaan kansalaisten jokapäiväistä elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa valtioiden rajojen yli.

(16)  Jotta voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää, käyttöön olisi otettava kaikilla aloilla korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia palveluja. Tämä edellyttää sitä, että julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja sitouduttava luomaan tällaisia julkisia palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa paikallisesti, alueellisesti, rajatylittävästi ja kansallisesti ja huolehdittava siitä, että viranomaisten verkkosivustot ovat helppokäyttöisemmät ja olennaiset tiedot löytyvät niiltä helpommin. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, että tarjotaan säännöllisesti ajantasaistettuja tietoja yritysten ja kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista mutta myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia muodollisuuksia ja kyseiseen toimintaan liittyviä veroja. Lisäksi on keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja auttaa kansallisella tasolla esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On myös välttämätöntä luoda yhteys alueellisten ja tarvittaessa kansallisten hallintojen välille yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten sisämarkkinat toimivat käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava seuraavia olemassa olevia sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, Solvit, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä ja sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta parannetaan kansalaisten jokapäiväistä elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa valtioiden rajojen yli.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Ohjelmalla olisi myös edistettävä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseen liittyvän unionin oikeudellisen kehyksen asianmukaista ja täysimittaista täytäntöönpanoa ja soveltamista jäsenvaltioissa sekä alan uusiin haasteisiin puuttuvan politiikan kehittämistä. Sillä olisi tuettava myös Euroopan edun kannalta merkityksellisten kansainvälisten organisaatioiden, kuten Euroopan neuvoston rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioivan asiantuntijakomitean, toimintaa.

(18)  Ohjelmalla olisi myös edistettävä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseen liittyvän unionin oikeudellisen kehyksen asianmukaista ja täysimittaista täytäntöönpanoa ja soveltamista jäsenvaltioissa sekä alan uusiin haasteisiin puuttuvan politiikan kehittämistä, jotta voidaan etsiä ja soveltaa keinoja näihin ilmiöihin varautumiseksi ja niiden torjumiseksi. Sillä olisi tuettava myös Euroopan edun kannalta merkityksellisten kansainvälisten organisaatioiden, kuten Euroopan neuvoston rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioivan asiantuntijakomitean, toimintaa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa vahvistetut sisämarkkinat sisältävät järjestelmän, jolla varmistetaan, ettei kilpailu vääristy, ohjelmasta olisi tuettava unionin kilpailupolitiikkaa ja kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten välisiä verkostoja ja yhteistyötä ja olisi pyrittävä saavuttamaan laajempi sidosryhmien joukko viestimällä unionin kilpailupolitiikasta ja selittämällä siihen liittyviä oikeuksia, etuuksia ja velvollisuuksia.

(20)  Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa vahvistetut sisämarkkinat sisältävät järjestelmän, jolla varmistetaan, ettei kilpailu vääristy, ohjelmasta olisi tuettava unionin kilpailupolitiikkaa ja kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten ja tuomioistuinten välisiä verkostoja ja yhteistyötä ja olisi pyrittävä saavuttamaan laajempi sidosryhmien joukko viestimällä unionin kilpailupolitiikasta ja selittämällä siihen liittyviä oikeuksia, etuuksia ja velvollisuuksia.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Pk-yrityksillä on yhteisiä haasteita, jotka eivät vaikuta suuriin yrityksiin samassa määrin: rahoituksen saaminen, ammattitaitoisen työvoiman löytäminen, hallinnollisen rasitteen keventäminen, luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen, markkinoille pääseminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Ohjelmalla olisi puututtava tällaisiin markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti niin, ettei vääristetä kilpailua kohtuuttomasti sisämarkkinoilla.

(23)  Pk-yrityksillä on yhteisiä haasteita, jotka eivät vaikuta suuriin yrityksiin samassa määrin: rahoituksen saaminen, ammattitaitoisen työvoiman löytäminen, hallinnollisen rasitteen keventäminen, luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen, markkinoille pääseminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä pk-yrityksiin rajoituksista kärsivillä alueilla, kuten vuoristoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla, joilla pk-yritykset ovat ainoita taloudellisen toiminnan lähteitä ja työllistäjiä. Ohjelmalla olisi puututtava tällaisiin markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti niin, ettei vääristetä kilpailua kohtuuttomasti sisämarkkinoilla.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Monet unionin kilpailukykyongelmista liittyvät pk-yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, koska ne eivät pysty osoittamaan luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole riittävästi vakuuksia. Rahoitukseen liittyviä lisähaasteita syntyy siitä, että pk-yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla esimerkiksi digitalisaatioon, kansainvälistymiseen ja innovointiin ja työvoimansa ammattitaidon kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla saannilla on kielteinen vaikutus yritysten perustamiseen, kasvuun ja elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia yrityksiä sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

(24)  Monet unionin kilpailukykyongelmista liittyvät pk-yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, koska ne eivät pysty osoittamaan luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole riittävästi vakuuksia. Rahoitukseen liittyviä lisähaasteita syntyy siitä, että pk-yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla esimerkiksi digitalisaatioon, kansainvälistymiseen ja innovointiin ja työvoimansa ammattitaidon kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla saannilla on kielteinen vaikutus yritysten perustamiseen, kasvuun, paikallistalouteen ja elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia yrityksiä sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Ohjelmasta olisi tarjottava tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko elinkaaren aikana. Ohjelman olisi pohjauduttava pk-yrityksistä ja teollisuudenaloista kehitettyyn ainutlaatuiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen, joka on saatu työskentelystä eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa. Tuen olisi pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus jatkaa palvelujen tarjoamista muiden unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden ohjelmien taloudellisia resursseja. Uusille yrittäjille suunnattu mentorijärjestelmä olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, jolla annetaan uusille yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus hankkia liiketoimintakokemusta saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja laajentamaan entisestään maantieteellistä kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille enemmän tällaisia yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen mukaan täydentäen muita unionin aloitteita.

(27)  Ohjelmasta olisi tarjottava tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko elinkaaren aikana ilman minkäänlaista sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja keskittyen kannustamaan maaseudun nuoria yritystoimintaan ja näin estämään maaseudun väestökato. Ohjelman olisi pohjauduttava pk-yrityksistä ja teollisuudenaloista kehitettyyn ainutlaatuiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen, joka on saatu työskentelystä eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa. Tuen olisi pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus jatkaa palvelujen tarjoamista muiden unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden ohjelmien taloudellisia resursseja. Uusille yrittäjille suunnattu mentorijärjestelmä olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, jolla annetaan uusille yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus hankkia liiketoimintakokemusta saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja laajentamaan entisestään maantieteellistä kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille enemmän tällaisia yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen mukaan täydentäen muita unionin aloitteita.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Klusterit ovat strateginen väline pk-yritysten kilpailukyvyn ja toiminnan laajentamisen tukemiseksi, koska ne tarjoavat suotuisan liiketoimintaympäristön. Yhteisklusterialoitteilla olisi saatava aikaan kriittistä massaa pk-yritysten kasvun vauhdittamiseksi. Klustereilla yhdistetään erikoistuneita ekosysteemejä ja luodaan näin pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja integroidaan ne paremmin eurooppalaisiin ja globaaleihin strategisiin arvoketjuihin. Euroopan klusteriyhteistyöfoorumin tukemiin kansainvälisten kumppanuusstrategioiden kehittämiseen ja yhteistoimien toteuttamiseen olisi annettava tukea. Kestävää kumppanuutta olisi kannustettava jatkuvalla rahoituksella, jos tulos- ja osallistumistavoitteet saavutetaan. Suora tuki pk-yrityksille olisi kanavoitava klusteriorganisaatioiden kautta seuraavissa toimissa: huipputeknologian, uusien liiketoimintamallien sekä vähähiilisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen käyttöönotto, luovuus ja suunnittelu, osaamisen kehittäminen, taitavien työntekijöiden houkutteleminen, yrittäjyyden vauhdittaminen ja kansainvälistyminen. Mukaan olisi otettava muita pk-yritysten tukeen erikoistuneita toimijoita, jotta helpotetaan teollisuuden muutosta ja älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamista. Ohjelmalla olisi näin ollen edistettävä kasvua ja luotava yhteyksiä unionin (digitaali-)innovointikeskittymiin ja koheesiopolitiikan ja Euroopan horisontti -ohjelman puitteissa tehtyihin investointeihin. Yhteisvaikutuksia Erasmus-ohjelman kanssa voidaan myös tutkia.

(28)  Klusterit ovat strateginen väline pk-yritysten kilpailukyvyn ja toiminnan laajentamisen tukemiseksi, koska ne tarjoavat suotuisan liiketoimintaympäristön. Yhteisklusterialoitteilla olisi saatava aikaan kriittistä massaa pk-yritysten kasvun vauhdittamiseksi. Klustereilla yhdistetään erikoistuneita ekosysteemejä ja luodaan näin pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja integroidaan ne paremmin eurooppalaisiin ja globaaleihin strategisiin arvoketjuihin. Euroopan klusteriyhteistyöfoorumin tukemiin kansainvälisten kumppanuusstrategioiden kehittämiseen ja yhteistoimien toteuttamiseen olisi annettava tukea. Kestävää kumppanuutta olisi kannustettava jatkuvalla rahoituksella, jos tulos- ja osallistumistavoitteet saavutetaan. Suora tuki pk-yrityksille olisi kanavoitava klusteriorganisaatioiden kautta seuraavissa toimissa: huipputeknologian, uusien liiketoimintamallien sekä vähähiilisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen käyttöönotto, luovuus ja suunnittelu, osaamisen kehittäminen, taitavien työntekijöiden houkutteleminen, yrittäjyyden vauhdittaminen ja kansainvälistyminen. Mukaan olisi otettava muita pk-yritysten tukeen erikoistuneita toimijoita, jotta helpotetaan teollisuuden muutosta ja älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamista. Ohjelmalla olisi näin ollen edistettävä kasvua ja luotava yhteyksiä unionin (digitaali-)innovointikeskittymiin ja koheesiopolitiikan, Erasmus- ja Euroopan horisontti -ohjelman puitteissa tehtyihin investointeihin. Yhteisvaikutuksia Erasmus-ohjelman kanssa voidaan myös tutkia.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Terveyden korkeatasoinen suojelu koko elintarvikeketjussa on välttämätöntä, jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti. Turvallinen ja kestävä elintarvikkeiden toimitusketju on ennakkoedellytys yhteiskunnan ja sisämarkkinoiden kannalta. Valtioiden rajat ylittävät terveys- ja elintarvikekriisit vaikeuttavat sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja aiheuttamalla häiriöitä tuotantoon.

(44)  Terveyden korkeatasoinen suojelu koko maatalouden ja elintarvikkeiden tuotantoketjussa on välttämätöntä, jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti. Turvallinen ja kestävä maatalouden ja elintarvikkeiden tuotantoketju on ennakkoedellytys yhteiskunnan ja sisämarkkinoiden kannalta. Valtioiden rajat ylittävät terveys- ja elintarvikekriisit vaikeuttavat sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja aiheuttamalla häiriöitä tuotantoon. Rajatylittävien terveyskriisien ja elintarvikekriisien ehkäisemiseksi ohjelmasta olisi tuettava konkreettisia toimia, kuten kiireellisten toimenpiteiden käyttöönottoa kriisitilanteissa ja eläinten ja kasvien terveyteen vaikuttavissa odottamattomissa tilanteissa sekä sellaisen mekanismin perustamista, jonka avulla Euroopan unionin kriisivarausta on mahdollista käyttää suoraan, jotta hätätilanteisiin voidaan puuttua nopeammin, tehokkaammin ja vaikuttavammin. Siksi uusien ja tuntemattomien kasvintuhoojien ja tautien ehkäisemisen olisi oltava ensisijainen painopiste.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Unionin lainsäädännön yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon elintarvikeketjussa, tukea eläinten hyvinvoinnin kohentamista, myötävaikuttaa kuluttajansuojan, kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun korkeaan tasoon, myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, parantamalla samalla Euroopan elintarvike- ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä laatustandardeja koko unionissa, vahvistamalla unionin elintarvike- ja rehuteollisuuden kilpailukykyä ja edistämällä uusien työpaikkojen luomista.

(45)  Unionin lainsäädännön yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon elintarvikeketjussa, tarjota elintarvikkeita kohtuulliseen hintaan, tukea eläinten hyvinvoinnin kohentamista, taata oikeudenmukaiset tulot maatalousväestölle, vakauttaa markkinat ja myötävaikuttaa kuluttajansuojan, kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun korkeaan tasoon, myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, parantamalla samalla Euroopan elintarvike- ja rehutuotannon kestävyyttä, vähentämällä elintarvikejätettä, lisäämällä laatustandardeja koko unionissa, vahvistamalla unionin elintarvike- ja rehuteollisuuden kilpailukykyä ja edistämällä uusien työpaikkojen luomista.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi