Postup : 2018/0231(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0052/2019

Predkladané texty :

A8-0052/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0073

SPRÁVA     ***I
PDF 842kWORD 335k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Nicola Danti

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):

Ralph Packet, Výbor pre hospodárske a menové veci

Lukas Mandl, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Patrizia Toia, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Sofia Ribeiro, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0441),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 168 ods. 4 písm. b) a články 114, 173 a 338 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0254/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rozpočet (A8-0052/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vnútorný trh je základným kameňom Únie. Od svojho založenia významne prispieva k rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Prispel k vytvoreniu nových príležitosti a dosiahnutiu úspor z rozsahu pre európske podniky, najmä mikro, malé a stredné podniky (MSP), a posilnil konkurencieschopnosť priemyslu. Vnútorný trh prispel k vytvoreniu pracovných miest a ponúkol spotrebiteľom väčší výber za nižšie ceny. Zostáva motorom budovania silnejšieho, vyrovnanejšieho a spravodlivejšieho hospodárstva. Ide o jeden z najväčších úspechov Únie a jej najlepšie aktívum v čoraz globálnejšom svete.

(1)  Vnútorný trh je základným kameňom Únie. Od svojho založenia významne prispieva k rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Prispel k vytvoreniu nových príležitosti a dosiahnutiu úspor z rozsahu pre európske podniky, najmä mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP), a posilnil konkurencieschopnosť priemyslu, a mal by naďalej prinášať úžitok rovnako všetkým občanom. Vnútorný trh prispel k vytvoreniu pracovných miest a ponúkol spotrebiteľom väčší výber za nižšie ceny a zároveň zaručil vysokú kvalitu ponúkaných produktov a služieb. Zostáva motorom budovania integrovanejšieho a silnejšieho, vyrovnanejšieho a spravodlivejšieho hospodárstva. Ide o jeden z najväčších úspechov Únie a jej najlepšie aktívum v čoraz globálnejšom svete, ako aj kľúčový prvok pri transformácii na udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a energiu, s cieľom reagovať na rastúci tlak zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vnútorný trh sa musí neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu digitálnej revolúcie a globalizácie. Nová éra digitálnej inovácie aj naďalej poskytuje príležitosti pre podniky a jednotlivcov, vytvára nové produkty a obchodné modely, ale rovnako predstavuje výzvu pre reguláciu a presadzovanie.

(2)  Vnútorný trh sa musí neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu digitálnej revolúcie a globalizácie. Nová éra digitálnej inovácie aj naďalej poskytuje príležitosti a výhody pre hospodárstvo a náš každodenný život, najmä pre podniky a jednotlivcov, vytvára nové produkty a obchodné modely, ale rovnako predstavuje výzvu pre reguláciu a presadzovanie právnych predpisov a ochranu a bezpečnosť spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Základom fungovania vnútorného trhu je veľké množstvo právnych predpisov Únie. Týka sa to najmä konkurencieschopnosti, normalizácie, ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom a regulácie potravinového reťazca, ale aj pravidiel týkajúcich sa obchodných a finančných transakcií a podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre fungovanie vnútorného trhu.

(3)  Základom fungovania vnútorného trhu je veľké množstvo právnych predpisov Únie. Týka sa to najmä konkurencieschopnosti, normalizácie, vzájomného uznávania, ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom a regulácie potravinového reťazca, ale aj pravidiel týkajúcich sa obchodných a finančných transakcií a podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre fungovanie vnútorného trhu v prospech spotrebiteľov a podnikov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Stále však pretrvávajú bariéry riadneho fungovania vnútorného trhu a objavujú sa nové prekážky. Prijatie pravidiel predstavuje len prvý krok, rovnako dôležité však je, aby sa zabezpečilo ich fungovanie. V konečnom dôsledku je to otázka dôvery občanov v Úniu, jej schopnosť prinášať výsledky a schopnosť vytvárať pracovné miesta a rast a zároveň chrániť verejný záujem.

(4)  Stále však pretrvávajú neodôvodnené, diskriminačné a neprimerané bariéry riadneho fungovania vnútorného trhu a objavujú sa nové prekážky. Prijatie pravidiel predstavuje len prvý krok, rovnako dôležité však je, aby sa zabezpečilo ich fungovanie. Nedostatočné presadzovanie existujúcich pravidiel, prekážky voľného pohybu tovaru a služieb a nízka úroveň cezhraničného verejného obstarávania obmedzujú možnosti podnikov a spotrebiteľov. V konečnom dôsledku je riešenie týchto prekážok otázka dôvery občanov v Úniu, jej schopnosť prinášať výsledky a v jej schopnosť vytvárať kvalitné pracovné miesta a rast a zároveň chrániť verejný záujem.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V súčasnosti existuje viacero programov pre akcie Únie v oblasti konkurencieschopnosti podnikov vrátane MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie činnosti sú financované priamo v rámci rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je potrebné zefektívniť a využívať synergie medzi rôznymi akciami a vytvoriť pružnejší a agilnejší rámec financovania činností zameraných na dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu, a to z hľadiska nákladov čo najefektívnejším spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový program, ktorý by spájal činnosti financované v rámci týchto iných programov a iných príslušných rozpočtových položiek. Program by mal zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

(5)  V súčasnosti existuje viacero programov pre akcie Únie v oblasti konkurencieschopnosti podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie činnosti sú financované priamo v rámci rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je potrebné zefektívniť a využívať synergie medzi rôznymi akciami a vytvoriť pružnejší, transparentnejší, jednoduchší a agilnejší rámec financovania činností zameraných na dosiahnutie dobre fungujúceho a udržateľného vnútorného trhu. Preto je potrebné zriadiť nový program, ktorý by spájal činnosti financované v rámci týchto iných programov a iných príslušných rozpočtových položiek a ktorý by využíval skúsenosti z existujúcich programov. Program by mal zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, a mal by sa vyhýbať duplicite so súvisiacimi programami a akciami Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný európsky štatistický program zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia európskej štatistiky by mal nový program zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje európsky štatistický program, na základe vytvorenia rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Tento nový program by mal vytvoriť finančný rámec pre európsku štatistiku s cieľom poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú štatistiku o Európe s cieľom podporiť tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie všetkých politík Únie.

(6)  Na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný európsky štatistický program zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia európskej štatistiky by mal nový program zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje terajší európsky štatistický program, na základe vytvorenia rámca na zber údajov, ako aj na rozvoj, tvorbu, správne používanie, uplatňovanie a šírenie európskej štatistiky. Tento nový program by mal vytvoriť finančný rámec pre európsku štatistiku s cieľom poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú európsku štatistiku aj v oblastiach, ako sú obchod a migrácia, s cieľom podporiť tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie všetkých politík Únie v súlade s článkom 3 Zmluvy o Európskej únii.

__________________

__________________

47 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je preto vhodné vytvoriť program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane mikro, malých a stredných podnikov a európsku štatistiku (ďalej len „program“). Program by sa mal zriadiť na obdobie siedmich rokov od roku 2021 do roku 2027.

(7)  Je preto vhodné zriadiť program zameraný na jednotný trh, posilnenie vnútorného trhu a zlepšenie jeho fungovania v oblastiach konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, normalizácie, dohľadu nad trhom, ochrany spotrebiteľa, potravinového dodávateľského reťazca a európskej štatistiky (ďalej len „program“). Program by sa mal zriadiť na obdobie siedmich rokov od roku 2021 do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Program by mal podporovať navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie, ktoré podporujú riadne fungovanie vnútorného trhu. Program by mal podporovať vytvorenie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu: podnikov, občanov vrátane spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov. Na tento účel by sa program mal zameriavať na zabezpečenie konkurencieschopnosti podnikov, najmä malých a stredných podnikov, ale aj na podporu presadzovania predpisov v oblasti ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov, ako aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti podnikov a jednotlivcov tým, že im poskytne správne nástroje, znalosti a schopnosti prijímať informované rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto programu malo byť zlepšenie regulačnej a administratívnej spolupráce, najmä prostredníctvom výmeny najlepších postupov, budovania základov znalostí a schopností vrátane využívania strategického verejného obstarávania. Program by sa mal zameriavať aj na podporu tvorby medzinárodných noriem vysokej kvality, ktoré sú základom vykonávania právnych predpisov Únie. To zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti finančného vykazovania a auditu, čím sa prispeje k transparentnosti a dobrému fungovaniu kapitálových trhov Únie a k zvýšeniu ochrany investorov. Program by mal podporovať tvorbu pravidiel a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo najširšie zapojenie zainteresovaných strán. Cieľom programu by takisto mala byť podpora vykonávania a presadzovania právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat.

(8)  Program by mal podporovať navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie, ktoré podporujú riadne fungovanie vnútorného trhu. Program by mal podporovať vytvorenie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu: podnikov, občanov vrátane spotrebiteľov a zamestnancov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov. Na tento účel by sa program mal zameriavať na zabezpečenie konkurencieschopnosti, ako aj udržateľnosti podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu, ale aj na vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a na podporu presadzovania predpisov v oblasti ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov a environmentálnych a sociálnych noriem, ako aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti podnikov a jednotlivcov tým, že im poskytne správne nástroje, primerané informácie a pomoc, znalosti a schopnosti prijímať informované rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto programu malo byť zlepšenie regulačnej a administratívnej spolupráce, najmä prostredníctvom programov odbornej prípravy, výmeny najlepších postupov, budovania základov znalostí a schopností vrátane využívania strategického verejného obstarávania. Program by sa mal zameriavať aj na podporu tvorby medzinárodných noriem vysokej kvality, ktoré sú základom vykonávania právnych predpisov Únie. To zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti finančného vykazovania a auditu, čím sa prispeje k transparentnosti a dobrému fungovaniu kapitálových trhov Únie a k zvýšeniu ochrany investorov. Program by mal podporovať tvorbu pravidiel a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo najširšie zapojenie zainteresovaných strán. Cieľom programu by takisto mala byť podpora vykonávania a presadzovania právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Moderný vnútorný trh podporuje hospodársku súťaž a prináša výhody pre spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho jednotného trhu so službami by malo pomôcť európskym podnikom vytvárať pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, poskytovať širší výber služieb za lepšie ceny a zachovávať vysoké normy pre spotrebiteľov a pracovníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa by mal program prispieť k odstráneniu zostávajúcich prekážok a k zabezpečeniu regulačného rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým inovačným obchodným modelom.

(9)  Moderný vnútorný trh, ktorý je založený na zásadách spravodlivosti, transparentnosti a vzájomnej dôvery, podporuje hospodársku súťaž a prináša výhody pre spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho jednotného trhu so službami by malo pomôcť európskym podnikom vytvárať pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, poskytovať širší výber služieb za lepšie ceny a zachovávať vysoké normy pre spotrebiteľov a pracovníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa by mal program prispieť k lepšiemu monitorovaniu vývoja vnútorného trhu vrátane vplyvu nového technologického vývoja, identifikácie a odstránenia zostávajúcich neoprávnených, diskriminačných a neprimeraných prekážok a zabezpečiť, aby sa regulačný rámec mohol prispôsobiť novým inovačným obchodným modelom vrátane modelov kolaboratívneho hospodárstva a sociálneho podnikania a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň sociálnej ochrany, a to aj pre podnikateľov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V prípade mnohých priemyselných výrobkov boli regulačné prekážky na vnútornom trhu odstránené prostredníctvom preventívnych mechanizmov, prijatia spoločných pravidiel a v prípade, že takéto pravidlá Únie neexistujú, prostredníctvom zásady vzájomného uznávania. V oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne právne predpisy Únie, zásada vzájomného uznávania znamená, že tovar, ktorý sa v súlade s právnymi predpismi uvádza na trh v jednom členskom štáte, požíva právo na voľný pohyb a môže sa predávať v inom členskom štáte. Nedostatočné uplatňovanie vzájomného uznávania však sťažuje snahu podnikov o vstup na trhy v iných členských štátoch. Napriek vysokému stupňu integrácie trhu v oblasti tovaru táto skutočnosť vedie k strate príležitostí pre hospodárstvo ako celok. Program by sa mal preto zamerať na zlepšenie uplatňovania vzájomného uznávania v oblasti tovaru a na zníženie počtu nelegálnych a nevyhovujúcich tovarov vstupujúcich na trh.

(10)  V prípade mnohých priemyselných výrobkov boli regulačné prekážky na vnútornom trhu odstránené prostredníctvom preventívnych mechanizmov, prijatia spoločných pravidiel a noriem a v prípade, že takéto pravidlá Únie neexistujú, prostredníctvom zásady vzájomného uznávania. V oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne právne predpisy Únie, zásada vzájomného uznávania znamená, že tovar, ktorý sa v súlade s právnymi predpismi uvádza na trh v jednom členskom štáte, požíva právo na voľný pohyb a môže sa predávať v inom členskom štáte, pokiaľ príslušný členský štát nemá dôvod namietať proti uvedeniu tovaru na trh za predpokladu, že takéto obmedzenie je nediskriminačné, odôvodnené legitímnymi cieľmi verejného záujmu, ako sa stanovuje v článku 36 zmluvy, alebo uznané judikatúrou Súdneho dvora a primerané k sledovanému cieľu. Nedostatočné uplatňovanie vzájomného uznávania, ako sú neopodstatnené alebo neprimerané obmedzenia, však sťažuje snahu podnikov o vstup na trhy v iných členských štátoch. Napriek vysokému stupňu integrácie trhu v oblasti tovaru táto skutočnosť vedie k strate príležitostí pre hospodárstvo ako celok. Revízia nariadenia (EÚ) č. xxx/2018 o vzájomnom uznávaní pomôže zvýšiť hospodárske prínosy v tejto oblasti. Program by sa mal preto zamerať na zlepšenie uplatňovania vzájomného uznávania v oblasti tovaru – a realizovať celý jeho potenciál – a na zníženie počtu nelegálnych a nevyhovujúcich tovarov vstupujúcich na trh, a to cielenou osvetou a odbornou prípravou, podporou kontaktných miest pre výrobky a lepšou spoluprácou medzi príslušnými orgánmi pre vzájomné uznávanie, ako aj posilnením dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Nové problémy v oblasti regulácie a presadzovania právnych predpisov sa týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, internet vecí alebo umelá inteligencia. Ak by došlo k vzniku škody, prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za ne sú nevyhnutnými na zabezpečenie politickej reakcie, ktorá európskym občanom vrátane spotrebiteľov a podnikov umožní mať osoh z týchto pravidiel. Program by mal preto prispievať k rýchlemu prispôsobeniu a presadzovaniu režimu Únie v oblasti zodpovednosti za výrobky, ktorý podporuje inovácie.

(11)  Nové problémy v oblasti regulácie a presadzovania právnych predpisov sa týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, ochrana údajov a súkromie, internet vecí alebo umelá inteligencia a súvisiace etické normy. Ak by došlo k vzniku škody, prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a jasnosť, pokiaľ ide o zodpovednosť za ne, ako aj prísne presadzovanie pravidiel, sú nevyhnutnými na zabezpečenie politickej reakcie, ktorá európskym občanom vrátane spotrebiteľov a podnikov umožní mať osoh z týchto pravidiel. Program by mal preto prispievať k rýchlemu prispôsobeniu a lepšiemu presadzovaniu režimu Únie v oblasti zodpovednosti za výrobky, ktorý podporuje inovácie, pričom zabezpečí ochranu a bezpečnosť používateľov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Uvedenie takých výrobkov na trh, ktoré nie sú v súlade s právom Únie, znevýhodňuje tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, a môže ohroziť spotrebiteľov. Mnohí podnikatelia nedodržiavajú predpisy buď preto, že o nich nevedia, alebo úmyselne, aby získali konkurenčnú výhodu. Orgány dohľadu nad trhom sú často nedostatočne financované a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo podnikatelia obchodujú na úrovni Únie alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä v prípade elektronického obchodu majú orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti vysledovať nevyhovujúce výrobky dovezené z tretích krajín a identifikovať zodpovedný subjekt v rámci svojej jurisdikcie. Program by mal preto byť zameraný na posilnenie súladu výrobkov prostredníctvom poskytovania správnych stimulov pre podnikateľov, zintenzívnenia kontrol súladu a podpory užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva. Program by mal takisto prispieť ku konsolidácii existujúceho rámca pre činnosti dohľadu nad trhom, podporiť spoločné akcie orgánov dohľadu nad trhom z rôznych členských štátov, zlepšiť výmenu informácií a podporiť zbližovanie a užšiu integráciu činností dohľadu nad trhom.

(12)  Uvádzanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade s právom Únie, bez ohľadu na to, či sa takéto výrobky uvádzajú na trh tradičnými alebo elektronickými prostriedkami a na to, či sú vyrobené v Únii alebo vstupujú na trh z tretích krajín, ohrozuje občanov a spotrebiteľov Únie. Hospodárske subjekty, ktoré predávajú vyhovujúce výrobky, čelia konkurenčnej nevýhode zo strany tých, ktorí tieto pravidlá nedodržiavajú, buď preto, že o nich nevedia, alebo úmyselne, aby získali konkurenčnú výhodu. Orgány dohľadu nad trhom sú často nedostatočne financované a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo podnikatelia obchodujú na úrovni Únie alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä v prípade elektronického obchodu majú orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti vysledovať nevyhovujúce výrobky dovezené z tretích krajín a identifikovať zodpovedný subjekt v rámci svojej jurisdikcie alebo vykonať posúdenie rizika alebo bezpečnostné skúšky vzhľadom na nedostatok fyzického prístupu k výrobkom. Program by mal preto byť zameraný na posilnenie súladu výrobkov posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním jasných, transparentných a komplexných pravidiel hospodárskym subjektom, zvyšovaním informovanosti o platných pravidlách Únie týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov, zintenzívnením kontrol súladu, a to aj systematickým využívaním kontrol vzoriek výrobkov predstavujúcich významné percentuálne podiely každého typu výrobkov uvedených na trh a fiktívnymi nákupmi, ktoré uskutočňujú orgány dohľadu nad trhom, ako aj podporou užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva. Program by mal takisto prispieť ku konsolidácii existujúceho rámca pre činnosti dohľadu nad trhom, podporiť spoločné akcie orgánov dohľadu nad trhom z rôznych členských štátov, zlepšiť výmenu informácií a podporiť zbližovanie a užšiu integráciu činností dohľadu nad trhom, najmä zabezpečím dôsledného presadzovania nových požiadaviek zavedených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/8581a s cieľom zamedziť predaju nevyhovujúcich výrobkov európskym občanom. Program by mal teda posilniť kapacitu orgánov dohľadu nad trhom v celej Únii a prispieť k väčšej homogénnosti medzi členskými štátmi, ktoré by mali rovnako prospech z vnútorného trhu, pokiaľ ide o hospodársku prosperitu a udržateľný rast, a zároveň by mal individuálne reagovať na ich osobitné potreby.

 

_____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Bezpečnosť výrobkov je spoločným záujmom. Orgány posudzovania zhody overujú, či výrobky spĺňajú bezpečnostné požiadavky pred ich uvedením na trh. Je preto mimoriadne dôležité, aby orgány posudzovania zhody boli spoľahlivé a spôsobilé. Únia zaviedla systém akreditácie orgánov posudzovania zhody, pričom overuje ich spôsobilosť, nestrannosť a nezávislosť. Hlavnou výzvou je teraz udržať celý akreditačný systém v súlade s najnovšími technológiami a zaistiť, aby sa uplatňoval s rovnakou mierou prísnosti v celej Únii. Program by mal preto podporovať opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány posudzovania zhody naďalej plnili regulačné požiadavky, a posilniť európsky akreditačný systém, najmä v nových oblastiach politiky, a to prostredníctvom podpory Európskej spolupráce pre akreditáciu (EA) uvedenej v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200848.

(13)  Bezpečnosť výrobkov je spoločným záujmom. Orgány posudzovania zhody overujú, či výrobky spĺňajú bezpečnostné požiadavky pred ich uvedením na trh. Je preto mimoriadne dôležité, aby orgány posudzovania zhody boli spoľahlivé a spôsobilé. Únia zaviedla systém akreditácie orgánov posudzovania zhody, pričom overuje ich spôsobilosť, nestrannosť a nezávislosť. Na vnútroštátnej úrovni sa však nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200848 vykonáva nejednotne. Tieto rozdiely sa týkajú rozdelenia právomocí medzi orgány dohľadu nad trhom a interné koordinačné mechanizmy na vnútroštátnej úrovni, úrovne použitých finančných zdrojov určených na dohľad nad trhom, stratégií a prístupov dohľadu nad trhom, ako aj právomocí v oblasti nevyhovujúcich výrobkov a úrovne sankcií za porušenia, čo má za následok roztrieštené presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie. Toto roztrieštenie vedie k tomu, že dohľad nad trhom je v niektorých členských štátoch prísnejší než v iných, čo môže znížiť odstrašujúci účinok právnej úpravy, vytvárať nerovnaké podmienky pre podniky v niektorých členských štátoch a nerovnováhu, čo sa týka úrovne bezpečnosti výrobkov v Únii. Hlavnou výzvou je teraz udržať celý akreditačný systém v súlade s najnovšími technológiami a zaistiť, aby sa uplatňoval s rovnakou mierou prísnosti v celej Únii. Program by mal preto podporovať opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány posudzovania zhody naďalej plnili regulačné požiadavky, najmä využívaním hodnotenia tretích strán s cieľom zlepšiť nestranné a nezávislé postupy, a na posilnenie európskeho akreditačného systému, najmä v nových oblastiach politiky, a to prostredníctvom podpory jednotnosti kontrol a sankcií, ako aj Európskej spolupráce pre akreditáciu (EA) uvedenej v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

__________________

__________________

48 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

48 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Keďže pre spotrebiteľské trhy vďaka rozvoju online obchodných a cestovných služieb prakticky neexistujú hranice, je dôležité zabezpečiť, aby spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli využívať primeranú ochranu pri dovoze tovaru a služieb od hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. Program by mal preto v prípade potreby umožniť podporu spolupráce s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, ktoré sú kľúčovými obchodnými partnermi Únie.

(14)  Rozvoj elektronického obchodu by mohol priniesť určité problémy, pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti koncových používateľov v prípade nevyhovujúcich výrobkov. Keďže pre spotrebiteľské trhy vďaka rozvoju online obchodných a cestovných služieb prakticky neexistujú hranice, je dôležité zabezpečiť, aby spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli využívať rovnakú ochranu pri dovoze tovaru a služieb od hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. Program by mal preto v prípade potreby umožniť podporu spolupráce s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, ktoré sú kľúčovými obchodnými partnermi Únie, so zreteľom na výmenu informácií o nevyhovujúcich výrobkoch, o najnovšom vedeckom vývoji a nových technológiách, o vznikajúcich rizikách a ďalších aspektoch súvisiacich s kontrolnými činnosťami.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Verejné obstarávanie využívajú verejné orgány s cieľom zabezpečiť hodnotu za vynaložené verejné prostriedky a prispieť k inovatívnejšiemu, udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu vnútornému trhu. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ49, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ50 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ51 poskytujú právny rámec pre integráciu a účinné fungovanie trhov verejného obstarávania, ktoré predstavujú 14 % hrubého domáceho produktu Únie, v prospech verejných orgánov, podnikov, ako aj občanov vrátane spotrebiteľov. Program by preto mal podporovať opatrenia na zabezpečenie širšieho zavádzania strategického verejného obstarávania, profesionalizácie verejných obstarávateľov, lepšieho prístupu k trhom verejného obstarávania pre MSP, zvýšenia transparentnosti, integrity a lepších údajov, posilnenia digitálnej transformácie obstarávania a podpory spoločného obstarávania, prostredníctvom posilnenia partnerského prístupu s členskými štátmi, zlepšenia zberu údajov a analýzy údajov, a to aj prostredníctvom rozvoja špecializovaných nástrojov IT, podpory výmeny skúseností a osvedčených postupov, poskytovania usmernení, uzatvárania prospešných obchodných dohôd, posilnenia spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a spúšťania pilotných projektov.

(15)  Verejné obstarávanie využívajú verejné orgány s cieľom zabezpečiť hodnotu za vynaložené verejné prostriedky a prispieť k inovatívnejšiemu, udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu vnútornému trhu, a to aj – keď je to v súlade s platným právom Únie – uplatňovaním iných kritérií, ako je len najnižšia cena alebo nákladová účinnosť, berúc okrem iného do úvahy kvalitatívne a environmentálne aspekty, aspekty spravodlivého obchodu a sociálne aspekty, a uľahčovaním rozdeľovania zákaziek na viacero častí v prípade rozsiahlej infraštruktúry. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ49, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ50 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ51 poskytujú právny rámec pre integráciu a účinné fungovanie trhov verejného obstarávania, ktoré predstavujú 14 % hrubého domáceho produktu Únie, v prospech verejných orgánov, podnikov, ako aj občanov vrátane spotrebiteľov. Správne vykonávané pravidlá verejného obstarávania sú kľúčovým nástrojom na posilnenie jednotného trhu a podporu rastu podnikov a pracovných miest v Únii. Program by preto mal podporovať opatrenia na zabezpečenie širšieho zavádzania strategického verejného obstarávania, profesionalizácie verejných obstarávateľov s cieľom uľahčiť a zlepšiť prístup k trhom verejného obstarávania pre MSP a mikropodniky, najmä prostredníctvom poradenských služieb a odbornej prípravy, zvýšenia transparentnosti, integrity a lepších údajov, posilnenia digitálnej transformácie obstarávania a podpory spoločného obstarávania, prostredníctvom posilnenia partnerského prístupu s členskými štátmi, zlepšenia zberu údajov a analýzy údajov, a to aj prostredníctvom rozvoja špecializovaných nástrojov IT, podpory výmeny skúseností a osvedčených postupov, odkazovania na európske a medzinárodné normy, poskytovania usmernení, uzatvárania prospešných obchodných dohôd, posilnenia spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a spúšťania pilotných projektov.

__________________

__________________

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na dosiahnutie cieľov programu a na uľahčenie života občanov a podnikov je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby zamerané na používateľa. To znamená, že orgány verejnej správy budú musieť začať pracovať novými spôsobmi, prekonať obmedzenia spôsobené izolovanosťou jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť sa do spoločnej tvorby týchto verejných služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho neustály a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si vyžaduje poskytovanie aktuálnych informácií o právach podnikov a občanov, ale aj informácie vysvetľujúce administratívne formality. Okrem toho je nevyhnutné poskytovať právne poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné jednoduché a účinné prepojenie vnútroštátnych správ, ako aj hodnotenie fungovania vnútorného trhu na mieste. Program by preto mal podporovať tieto existujúce nástroje správy vnútorného trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť základom nadchádzajúcej jednotnej digitálnej brány, portál Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém o vnútornom trhu a prehľad výsledkov jednotného trhu s cieľom zlepšiť každodenný život občanov a schopnosť podnikov obchodovať cez hranice.

(16)  Na dosiahnutie cieľov programu a na uľahčenie života občanov a podnikov je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby zamerané na používateľa, ktoré budú čím ďalej, tým viac digitalizované a plne prístupné, a ďalej zintenzívniť úsilie v oblasti elektronickej verejnej správy a zároveň zabezpečiť primeranú ochranu údajov a súkromie. To znamená, že orgány verejnej správy budú musieť začať pracovať novými a inovatívnejšími spôsobmi, aby prekonali obmedzenia spôsobené izolovanosťou jednotlivých častí verejnej správy, a zapojiť sa do spoločnej tvorby týchto verejných služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho neustály a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si vyžaduje dostupnosť aktuálnych, presných a ľahko zrozumiteľných informácií o právach podnikov a občanov, ale aj informácie vysvetľujúce a zjednodušujúce administratívne formality. Okrem toho je nevyhnutné poskytovať právne poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné jednoduché a účinné prepojenie vnútroštátnych správ, podpora orgánov verejnej moci pri dosahovaní týchto cieľov, ako aj hodnotenie fungovania vnútorného trhu na mieste. Existujúce nástroje riadenia vnútorného trhu už teraz zohrávajú dôležitú úlohu pri uľahčovaní dosahovania týchto cieľov. Program by mal podporovať zlepšenie kvality, viditeľnosti, transparentnosti a spoľahlivosti nástrojov riadenia vnútorného trhu s cieľom držať krok s vývojom technológií a trhu, ako aj novými výzvami v oblasti regulácie a presadzovania právnych predpisov. Program by preto mal, okrem iného, podporovať tieto existujúce nástroje správy vnútorného trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť základom nadchádzajúcej jednotnej digitálnej brány, portál Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém o vnútornom trhu a prehľad výsledkov jednotného trhu s cieľom zlepšiť každodenný život občanov a schopnosť podnikov obchodovať cez hranice.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Program by mal podporovať rozvoj regulačného rámca Únie v oblasti práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností, ako aj zmluvného práva, s cieľom zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť podnikov a zároveň poskytnúť ochranu zainteresovaným stranám, ktoré sú ovplyvnené obchodnou činnosťou spoločností, a reagovať na vznikajúce politické výzvy. Mal by tiež zabezpečiť primerané hodnotenie, vykonávanie a presadzovanie príslušného acquis, informovať zainteresované strany a pomáhať im a podporovať výmenu informácií v tejto oblasti. Program by mal ďalej podporovať iniciatívy Komisie v prospech jasného a prispôsobeného právneho rámca pre dátové hospodárstvo a inovácie. Tieto iniciatívy sú potrebné na zvýšenie právnej istoty, pokiaľ ide o zmluvné a mimozmluvné právo, predovšetkým s ohľadom na zodpovednosť a etiku v kontexte vznikajúcich technológií, ako napríklad internet vecí, umelá inteligencia, robotika, 3D tlač. Program by sa mal zamerať na podnecovanie rozvoja podnikania založeného na údajoch, keďže bude rozhodujúce pre pozíciu hospodárstva Únie v celosvetovej hospodárskej súťaži.

(17)  Program by mal podporovať rozvoj regulačného rámca Únie v oblasti práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností, ako aj zmluvného práva, s cieľom zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť podnikov, najmä MSP, a zároveň poskytnúť ochranu zainteresovaným stranám, ktoré sú ovplyvnené obchodnou činnosťou spoločností, a reagovať na vznikajúce politické výzvy. Mal by tiež zabezpečiť primerané hodnotenie, vykonávanie a presadzovanie príslušného acquis, informovať zainteresované strany a pomáhať im a podporovať výmenu informácií v tejto oblasti. Program by mal ďalej podporovať iniciatívy Komisie v prospech jasného a prispôsobeného právneho rámca pre dátové hospodárstvo a inovácie. Tieto iniciatívy sú potrebné na zvýšenie právnej istoty, pokiaľ ide o zmluvné a mimozmluvné právo, predovšetkým s ohľadom na zodpovednosť a etiku v kontexte vznikajúcich technológií, ako napríklad internet vecí, umelá inteligencia, robotika, 3D tlač. Program by sa mal zamerať na podnecovanie rozvoja podnikania založeného na údajoch, pričom zabezpečí vysokú úroveň ochrany súkromia, keďže bude rozhodujúce pre pozíciu hospodárstva Únie v celosvetovej hospodárskej súťaži.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Vzhľadom na to, že vnútorný trh stanovený v článku 3 Zmluvy o Európskej únii obsahuje systém, ktorým sa zabezpečuje, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže, program by mal podporovať politiku hospodárskej súťaže Únie, siete a spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi a súdmi, ako aj kontakty so širšou skupinou zainteresovaných strán pri komunikáciivysvetľovaní práv, výhod a povinností vyplývajúcich z politiky hospodárskej súťaže Únie.

(20)   Vzhľadom na to, že Zmluva o fungovaní Európskej únie obsahuje systém pravidiel zabezpečujúci, že hospodárska súťaž nie je na vnútornom trhu narušená, program by mal prispieť k podpore politiky hospodárskej súťaže Únie, a to zlepšovaním a posilňovaním spolupráce s Európskou sieťou pre hospodársku súťaž, ako aj s vnútroštátnymi orgánmi a súdmi, a to aj posilnením medzinárodnej spolupráce i komunikáciouvysvetľovaním práv, výhod a povinností vyplývajúcich z politiky hospodárskej súťaže Únie. Program by mal predovšetkým pomáhať Komisii zlepšiť jej analýzu a hodnotenie vývoja na trhu, a to aj prostredníctvom rozsiahleho využívania odvetvových prieskumov a systematického spoločného využívania výsledkov a osvedčených postupov v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. Malo by to prispieť k zabezpečeniu spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnakých podmienok, a to aj na medzinárodnej úrovni, a k posilneniu postavenia podnikov, najmä MSP, a spotrebiteľov, aby mohli využívať výhody jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Program musí najmä riešiť radikálne dôsledky pre hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu, ktoré vyplývajú z prebiehajúcej transformácie hospodárstva a podnikateľského prostredia, najmä v dôsledku exponenciálneho rastu a používania údajov, pričom treba zohľadniť aj zvýšené využívanie umelej inteligencie a iných nástrojov IT a odborných znalostí zo strany spoločností a ich poradcov. Je tiež nevyhnutné, aby program podporoval siete a spoluprácu s orgánmisúdmi členských štátov, keďže nerušená hospodárska súťaž a fungovanie vnútorného trhu rozhodujúcim spôsobom závisia od opatrení daných orgánov. Vzhľadom na osobitnú úlohu politiky hospodárskej súťaže pri prevencii škôd na vnútornom trhu, ktoré sú výsledkom protisúťažného správania za hranicami Únie, by mal program v prípade potreby podporovať aj spoluprácu s orgánmi tretích krajín. A napokon, je potrebné rozšíriť osvetové činnosti, aby sa umožnilo väčšiemu počtu občanov a podnikov využívať všetky výhody spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Vzhľadom na to, že množstvo iniciatív v rámci programu je nové a že časť programu týkajúca sa hospodárskej súťaže je obzvlášť ovplyvnená dynamickým vývojom v podmienkach hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, najmä v súvislosti s umelou inteligenciou, algoritmami, veľkými dátami, kybernetickou bezpečnosťou a forenznými technológiami, ktorých tempo a rozsah je ťažké odhadnúť, predpokladá sa, že na riešenie vyvíjajúcich sa potrieb v rámci tejto časti programu sa bude vyžadovať flexibilita.

(21)  Program musí najmä riešiť radikálne dôsledky pre hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu, ktoré vyplývajú z prebiehajúcej transformácie hospodárstva a podnikateľského prostredia, najmä v dôsledku exponenciálneho rastu a používania údajov, pričom treba zohľadniť aj zvýšené využívanie umelej inteligencie, veľkých dát (big data) a algoritmov a iných nástrojov IT a odborných znalostí zo strany spoločností a ich poradcov. Je tiež nevyhnutné, aby program podporoval siete a rozsiahlejšie a hlbšie zapojenie orgánovsúdov členských štátov, keďže nerušená hospodárska súťaž a fungovanie vnútorného trhu rozhodujúcim spôsobom závisia od opatrení daných orgánov. Vzhľadom na osobitnú úlohu politiky hospodárskej súťaže pri prevencii škôd na vnútornom trhu, ktoré sú výsledkom protisúťažného správania za hranicami Únie, by mal program v prípade potreby podporovať aj spoluprácu s orgánmi tretích krajín. A napokon, je potrebné rozšíriť osvetové činnosti, aby sa umožnilo väčšiemu počtu občanov a podnikov využívať všetky výhody spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Predovšetkým je potrebné poukázať na hmatateľné prínosy úniovej politiky hospodárskej súťaže pre európskych občanov zapájaním skupín občianskej spoločnosti a príslušných priamo dotknutých zainteresovaných strán. Vzhľadom na to, že množstvo iniciatív v rámci programu je nové a že časť programu týkajúca sa hospodárskej súťaže je obzvlášť ovplyvnená dynamickým a rýchlym vývojom v podmienkach hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, najmä v súvislosti s vývojom v digitálnej oblasti, umelou inteligenciou, algoritmami, veľkými dátami, kybernetickou bezpečnosťou a forenznými technológiami, ktorých tempo a rozsah je ťažké odhadnúť, predpokladá sa, že na riešenie vyvíjajúcich sa potrieb v rámci tejto časti programu sa bude vyžadovať flexibilita.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Úplne najdôležitejšie je posilnenie konkurencieschopnosti európskych podnikov pri súčasnom upevnení skutočne rovnakých podmienok a otvoreného a konkurencieschopného vnútorného trhu. MSP sú motorom európskeho hospodárstva, tvoria 99 % všetkých podnikov v Európe, poskytujú dve tretiny pracovných miest a významne prispievajú k vytváraniu nových pracovných miest s regionálnym a miestnym rozmerom.

(22)  Úplne najdôležitejšie je posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskych podnikov pri súčasnom upevnení skutočne rovnakých podmienok a otvoreného a konkurencieschopného vnútorného trhu. MSP sú motorom európskeho hospodárstva, tvoria 99 % všetkých podnikov v Európe, poskytujú dve tretiny pracovných miest a významne prispievajú k vytváraniu nových, kvalitných pracovných miest vo všetkých odvetviach s regionálnym a miestnym rozmerom, a tým aj k sociálnej súdržnosti. MSP pomáhajú pri uskutočňovaní transformácie energetiky a prispievajú k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody. Program by mal preto posilniť svoje kapacity na vývoj výrobkov a služieb vysokej kvality, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a podporovať ich úsilie o zvýšenie efektívneho využívania zdrojov v súlade so zásadou prvoradosti energetickej efektívnosti. Program pritom prispieva aj k zlepšeniu konkurencieschopnosti MSP Únie na svetovom trhu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Malé a stredné podniky čelia spoločným výzvam, ktoré na väčšie podniky nemajú rovnaký dosah, týka sa to získavania finančných prostriedkov a kvalifikovaných pracovných síl, zmierňovania administratívnej záťaže, podpory tvorivosti a inovácie, prístupu na trhy a podpory medzinárodného pôsobenia. Program by mal primerane riešiť takéto zlyhania trhu, pričom by nemal nevhodne narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

(23)  Malé a stredné podniky čelia spoločným výzvam, ktoré na väčšie podniky nemajú rovnaký dosah, týka sa to získavania finančných prostriedkov a kvalifikovaných pracovných síl, zmierňovania administratívnej záťaže, podpory tvorivosti a inovácie, prístupu na trhy a podpory medzinárodného pôsobenia. Program by mal primerane riešiť takéto zlyhania trhu, pričom by nemal nevhodne narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Program by mal predovšetkým vytvárať vhodné podmienky na zavádzanie technologických a organizačných inovácií vo výrobných procesoch, pričom by mal venovať pozornosť špecifickým formám MSP, ako sú mikropodniky, podniky zaoberajúce sa remeselnými činnosťami, samostatne zárobkovo činné osoby, slobodné povolania a podniky sociálneho hospodárstva. Pozornosť by sa mala venovať aj potenciálnym, novým a mladým podnikateľom a podnikateľom z radov žien, ako aj ostatným špecifickým cieľovým skupinám, ako sú starší ľudia, migranti a podnikatelia patriaci do sociálne znevýhodnených alebo zraniteľných skupín, ako sú osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Program by mal podporovať a presadzovať kultúru inovácie tým, že podporí rozvoj prostredia, ktoré umožní vznik a rast podnikov, najmä inovatívnych mikropodnikov a MSP schopných čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša čoraz konkurenčnejšie a rýchlejšie prostredie. Hĺbková transformácia inovačných procesov si vyžaduje rozvoj otvoreného inovačného modelu so zvýšeným podielom spolupráce v oblasti výskumu a spoločného využívania poznatkov a duševného vlastníctva medzi rôznymi organizáciami. Program by sa mal preto zameriavať na podporu inovačného procesu zahŕňajúceho nové obchodné modely založené na spolupráci, ktoré budú zamerané na vytváranie sietí a integráciu poznatkov a zdrojov v rámci spoločenstiev medzi organizáciami.

Odôvodnenie

Treba vyvinúť prostredie založené na inováciách, ktoré budú pôsobiť ako katalyzátor rastu hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23b)  Program by mal riešiť také zlyhania trhu pomerným spôsobom, pričom bude venovať osobitnú pozornosť opatreniam, z ktorých budú mať priamy úžitok MSP a siete podnikov, a nenaruší nenáležite hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Odôvodnenie

Program by mal vo všetkých svojich činnostiach zohľadniť MSP a siete podnikov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity majú nedostatočný kolaterál. Ďalšie výzvy pri financovaní vyplývajú z potreby MSP udržať si konkurencieschopnosť zapojením sa napr. do digitalizácie, internacionalizácie a inovačných činností a zvyšovania úrovne ich pracovnej sily. Obmedzený prístup k financiám má negatívny vplyv na tvorbu, rast a mieru prežitia podnikov, ako aj na pripravenosť nových podnikateľov prevziať životaschopné spoločnosti v rámci prevodu podniku.

(24)  Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže nemajú dostatok informácií, zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity, majú nedostatočný kolaterál alebo jednoducho nemajú dostatok informácií o existujúcich mechanizmoch na podporu ich činností na úrovni Únie, úrovni členských štátov alebo miestnej úrovni. Ďalšie výzvy pri financovaní vyplývajú z menšej veľkosti mikropodnikov a potreby MSP udržať si konkurencieschopnosť zapojením sa napr. do digitalizácie, internacionalizácie a inovačných činností a zvyšovania úrovne ich pracovnej sily. Obmedzený prístup k financiám má negatívny vplyv na tvorbu, rast a mieru prežitia podnikov, ako aj na pripravenosť nových podnikateľov prevziať životaschopné spoločnosti v rámci prevodu podniku.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Na prekonanie týchto zlyhaní trhu a s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej zohrávali svoju úlohu ako základ konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, potrebujú malé a stredné podniky dodatočnú podporu prostredníctvom dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa majú zriadiť v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, že prinesie výhody najmenej 500 000 malým a stredným podnikom; jeho nástupca bude zriadený v rámci špecializovaného nástroja pre MSP v rámci Fondu InvestEU.

(25)  Na prekonanie týchto zlyhaní trhu a s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej zohrávali svoju úlohu ako základ konkurencieschopnosti hospodárstva Únie a hnacia sila udržateľného hospodárstva, potrebujú malé a stredné podniky dodatočnú podporu prostredníctvom dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa majú zriadiť v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery zriadený v rámci bývalého programu COSME na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, že prinesie výhody najmenej 500 000 malým a stredným podnikom; jeho nástupca bude zriadený v rámci špecializovaného nástroja pre MSP v rámci Fondu InvestEU. Väčšia pozornosť by sa mala venovať lepším komunikačným a verejným kampaniam s cieľom zvýšiť informovanosť potenciálnych príjemcov o dostupnosti programu pre MSP. V záujme zvýšenia informovanosti o opatreniach Únie na podporu MSP by mali opatrenia, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované týmto programom, vrátane sprostredkovateľov, zahŕňať európsky emblém (vlajka), ktorý je spojený s vetou uznávajúcou podporu prijatú v rámci tohto programu.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 z 20.12.2013, s. 33).

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Politické ciele tohto programu sa budú riešiť aj prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU. Finančná podpora by sa mala používať na primerané riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií a príslušné akcie by nemali byť duplicitné k súkromnému financovaniu, ani by ho nemali vytláčať, resp. narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

(26)  Politické ciele tohto programu sa budú riešiť aj prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU. Špecializovaný nástroj Fondu InvestEU pre MSP by mal mať centrálny zastrešujúci bod poskytujúci informácie o programe v každom členskom štáte s cieľom zvýšiť dostupnosť fondov pre MSP a ich informovanosť o týchto fondoch. Finančná podpora by sa mala používať na primerané riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií a príslušné akcie by nemali byť duplicitné k súkromnému financovaniu, ani by ho nemali vytláčať, resp. narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu a mali by jasne ponúkať doplnkovosť a posilňovať synergie s inými európskymi programami. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh  27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Akcie podporené z Fondu InvestEU, či už prostredníctvom zložky, za ktorú zodpovedá EÚ, alebo zložky, za ktorú zodpovedajú členské štáty, by nemali duplikovať ani vytláčať súkromné financovanie, ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu, ale s odkazom na už existujúce miestne verejné a súkromné záručné programy by mali uprednostňovať integráciu s týmito programami s hlavným cieľom zvýšiť a rozšíriť skutočné prínosy pre konečných príjemcov, ktorými sú MSP v zmysle odporúčania 2003/361/ES, s cieľom dosiahnuť skutočnú doplnkovosť intervencií.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26b)  Okrem prístupu k financovaniu je kľúčový aj prístup k zručnostiam vrátane riadiacich zručností a vedomostí, ktoré sú kritickými faktormi pre prístup MSP k existujúcim fondom, inováciu, hospodársku súťaž a rast. Poskytnutie finančných nástrojov plánované vo Fonde InvestEU by preto malo sprevádzať vypracovanie vhodných programov mentorstva a vzdelávania a poskytovanie obchodných služieb založených na vedomostiach.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Program by mal poskytovať účinnú podporu MSP počas celého ich životného cyklu. Mal by nadväzovať na jedinečné poznatky a odborné znalosti vypracované s ohľadom na MSP a priemyselné odvetvia a na dlhoročné skúsenosti s prácou s európskymi, národnými a regionálnymi zainteresovanými stranami. Táto podpora by mala vychádzať z úspešných skúseností siete Enterprise Europe Network ako jednotného kontaktného miesta na zlepšenie konkurencieschopnosti MSP a rozvoja ich podnikania na jednotnom trhu aj mimo neho. Táto sieť plánuje pokračovať v poskytovaní služieb v mene iných programov Únie, najmä v rámci programu Horizont 2020, pričom sa využijú finančné zdroje týchto programov. Mentorský program pre nových podnikateľov by mal naďalej zostať nástrojom, ktorý umožní novým alebo nádejným podnikateľom získať obchodné skúsenosti tým, že sa spoja so skúseným podnikateľom z inej krajiny, čo pomôže posilniť ich podnikateľské talenty. Program by sa mal ďalej usilovať rásť a rozširovať svoje geografické pokrytie, a tak ponúkať širšiu škálu možností podnikateľov nájsť vhodného partnera, prípadne aj v súčinnosti s inými iniciatívami Únie.

(27)  Program by mal poskytovať účinnú podporu MSP počas celého ich životného cyklu, ako aj pomoc od prípravy projektov až po obchodné zhodnocovanie a prístup na trh a podporovať tvorbu sietí komerčných podnikov. Mal by nadväzovať na jedinečné poznatky a odborné znalosti vypracované s ohľadom na MSP a hospodárske a podnikateľské odvetvia a na dlhoročné skúsenosti s prácou s európskymi, národnými a regionálnymi zainteresovanými stranami. Táto podpora by mala vychádzať zo skúseností siete Enterprise Europe Network ako jednotného kontaktného miesta na zlepšenie konkurencieschopnosti MSP a rozvoja ich podnikania na jednotnom trhu aj mimo neho. Táto sieť plánuje pokračovať v poskytovaní služieb v mene iných programov Únie, najmä v rámci programu Horizont 2020, pričom sa využijú finančné zdroje týchto programov. Mal by podporovať aj posilnenú účasť organizácie zastupujúcej MSP pri vývoji iniciatívy v oblasti politiky jednotného trhu, napríklad verejného obstarávania, normalizačných procesov a režimov duševného vlastníctva. Sieť by mala tiež zvýšiť počet opatrení a poskytovať cielenejšie poradenstvo pre MSP vypracúvaním projektov a podporou nadväzovania kontaktov a technologického a organizačného prechodu. Sieť by mala zlepšiť aj spoluprácu a kontakty s inými poradenskými centrami zriadenými v rámci digitálneho programu a Fondu InvestEU, pokiaľ ide o prístup k finančným prostriedkom. Cieľom opatrení pre MSP v rámci siete by malo byť aj poskytovanie služieb vysokej kvality v celej Európe s osobitným dôrazom na oblasti činností a zemepisné časti Únie, v ktorých siete a sprostredkovateľské strany nedosahujú očakávané výsledky. Úspešný mentorský program pre nových podnikateľov – Erasmus pre mladých podnikateľov – by mal naďalej zostať nástrojom, ktorý umožní novým alebo nádejným podnikateľom získať obchodné a manažérske skúsenosti tým, že sa spoja so skúseným podnikateľom z inej krajiny, čo pomôže posilniť ich podnikateľské talenty. Program by mal rozširovať svoje geografické pokrytie, a tak ponúkať širšiu škálu možností podnikateľov nájsť vhodného partnera, prípadne aj v súčinnosti s inými iniciatívami Únie. V záujme zvýšenia pridanej hodnoty prostredníctvom podpory podnikateľských aktivít treba venovať osobitnú pozornosť mikropodnikom a tým, ktorí doteraz najmenej využívali výhody súčasného programu a u ktorých kultúra podnikania zostáva na veľmi základnej úrovni a čelí mnohým prekážkam. Malo by sa vynaložiť maximálne úsilie o dosiahnutie geograficky vyváženého rozdelenia finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Malo by sa vynaložiť väčšie úsilie na zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie dostupnosti programov s cieľom znížiť náklady, ktorým čelia MSP a mikropodniky v dôsledku komplikovaného procesu podávania žiadostí a požiadaviek účasti. Členské štáty by tiež mali zvážiť vytvorenie jednotného informačného miesta pre podniky so záujmom o využívanie fondov Únie, ktoré budú slúžiť ako jednotné kontaktné miesto. Postup hodnotenia by mal byť čo najjednoduchší a najrýchlejší, aby sa umožnilo včasné využívanie výhod, ktoré program ponúka.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Klastre sú strategickým nástrojom na podporu konkurencieschopnosti a rozširovania MSP, keďže poskytujú priaznivé podnikateľské prostredie. Spoločné iniciatívy v oblasti klastrov by mali v záujme urýchlenia rastu MSP zasiahnuť kritickú masu. Prostredníctvom prepojenia špecializovaných ekosystémov vytvárajú klastre nové obchodné príležitosti pre MSP a lepšie ich integrujú v európskych a globálnych strategických hodnotových reťazcoch. Podpora by sa mala poskytovať na rozvoj stratégií nadnárodných partnerstiev a na vykonávanie spoločných činností s podporou Európskej platformy pre spoluprácu klastrov. Udržateľné partnerstvá by sa mali podporovať prostredníctvom financovania všade tam, kde sa dosiahnu čiastkové ciele výkonnosti a účasti. Priama podpora MSP by mala smerovať cez klastrové organizácie na: zavádzanie vyspelých technológií, nových obchodných modelov, nízkouhlíkových a zdrojovo efektívnych riešení, tvorivosť a dizajn, zvyšovanie úrovne zručností, prilákanie talentov, zrýchlenie podnikania a internacionalizáciu. S cieľom uľahčiť priemyselnú transformáciu a vykonávanie stratégií pre inteligentnú špecializáciu by mali byť zapojené aj iné špecializované subjekty na podporu MSP. Program by tak mal prispievať k rastu a budovať spojenia s (digitálnymi) inovačnými centrami Únie a investíciami v rámci politiky súdržnosti a programu Európsky horizont. Preskúmať by sa mohli aj synergie s programom Erasmus.

(28)  Klastre sú strategickým nástrojom na podporu konkurencieschopnosti a rozširovania MSP, keďže poskytujú priaznivé podnikateľské prostredie, zvyšujú udržateľný rozvoj priemyslu a služieb a posilňujú hospodársky rozvoj regiónov prostredníctvom vytvárania pracovných miest. Spoločné iniciatívy v oblasti klastrov by mali v záujme urýchlenia rastu MSP zasiahnuť kritickú masu. Prostredníctvom prepojenia špecializovaných ekosystémov vytvárajú klastre nové obchodné príležitosti pre MSP a lepšie ich integrujú v európskych a globálnych strategických hodnotových reťazcoch. Podpora by sa mala poskytovať na rozvoj stratégií nadnárodných partnerstiev a na vykonávanie spoločných činností s podporou Európskej platformy pre spoluprácu klastrov. Udržateľné partnerstvá by sa mali podporovať prostredníctvom financovania všade tam, kde sa dosiahnu čiastkové ciele výkonnosti a účasti. Priama podpora MSP by mala smerovať cez klastrové organizácie na: zavádzanie vyspelých technológií, nových obchodných modelov, riešení, tvorivosť a dizajn, zvyšovanie úrovne zručností, prilákanie talentov, zrýchlenie podnikania a internacionalizáciu. S cieľom uľahčiť priemyselnú transformáciu a vykonávanie stratégií pre inteligentnú špecializáciu by mali byť zapojené aj iné špecializované subjekty na podporu MSP. Program by tak mal prispievať k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a budovať spojenia s (digitálnymi) inovačnými centrami Únie a investíciami v rámci politiky súdržnosti a programu Európsky horizont. Preskúmať by sa mohli aj synergie s programom Erasmus.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Program by mohol prispieť k zvýšeniu a/alebo zlepšeniu vzťahu medzi mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi a univerzitami, výskumnými strediskami a inými inštitúciami spojenými s vytváraním a šírením poznatkov. Toto spojenie by mohlo pomôcť zlepšiť schopnosti podnikov reagovať na strategické výzvy, ktoré prináša nové medzinárodné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28b)  Malé a stredné podniky čelia z dôvodu svojej menšej veľkosti špecifickým prekážkam rastu a majú ťažkosti s rastom a rozširovaním niektorých svojich obchodných činností. Únia poskytuje podporu na rozšírenie činností zameraných na inovácie v oblasti výskumu, najmä prostredníctvom nástroja pre MSP a nedávno prijatého pilotného projektu Európskej rady pre inováciu v rámci programu Horizont 2020. Program jednotného trhu by mal na základe pracovných metód a skúseností z nástroja pre MSP poskytovať podporu činnostiam rozširovania MSP, ktoré dopĺňajú novú EIC, s osobitným zameraním na prelomové inovácie v rámci programu Horizont Európa. Zvýšenie počtu akcií pre MSP v rámci tohto programu by sa malo zamerať napríklad na pomoc MSP pri rozširovaní komercializácie, internacionalizácie a trhových príležitostí.

Pozmeňujúci návrh  34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Tvorivosť a inovácia je rozhodujúca pre konkurencieschopnosť priemyselných hodnotových reťazcov Únie. Predstavujú katalyzátory pre priemyselnú modernizáciu a prispievajú k inteligentnému, inkluzívnemu a udržateľnému rastu. Ich využívanie zo strany MSP je však stále ešte veľmi opatrné. Program by preto mal podporovať cielené akcie, siete a partnerstvá pre inovácie poháňané tvorivosťou v celom priemyselnom hodnotovom reťazci.

(29)  Pre konkurencieschopnosť priemyselných hodnotových reťazcov Únie sú kľúčové tvorivosť a inovácia, technologická a organizačná transformácia a zvýšená udržateľnosť z hľadiska výrobných procesov, najmä posilnené efektívne využívanie zdrojov a energie. Predstavujú katalyzátory pre modernizáciu podnikateľského a priemyselného sektora a prispievajú k inteligentnému, inkluzívnemu a udržateľnému rastu. Ich využívanie zo strany MSP je však stále ešte veľmi opatrné. Program by preto mal podporovať cielené akcie, siete a partnerstvá pre inovácie poháňané tvorivosťou v celom priemyselnom hodnotovom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Uznáva, že nástroj pre MSP v rámci programu Horizont 2020 bol pre podnikateľov mimoriadne úspešný prostredníctvom grantov fázy1 aj fázy2 pri postupe a ich nových podnikateľských nápadoch, testovaní a vývoji prototypu. Zatiaľ čo proces výberu už je veľmi prísny, z dôvodu obmedzených finančných zdrojov stále nie je možné financovať mnohé veľmi dobré projekty. Vykonávanie v rámci Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) prebieha veľmi efektívne. Zatiaľ čo sa program zameriava na projekty v oblasti špičkových technológií, metodika tohto programu by sa mala rozšíriť na všetky typy rozširujúcich sa MSP.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29b)  Opatrenia pre MSP by sa mali zamerať aj na odvetvia vyznačujúce sa výrazným rastom, sociálnym potenciálom vysokým pomerom MSP. Cestovný ruch je jedinečný sektor hospodárstva Únie, ktorý významne prispieva k HDP Únie a ktorý riadia najmä MSP. Únia by mala pokračovať v opatreniach na podporu špecifík tohto sektora a zintenzívniť ich.

Odôvodnenie

Program by sa mal zamerať na sektor cestovného ruchu vzhľadom na jeho význam v európskom kontexte.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Európske normy hrajú dôležitú úlohu na vnútornom trhu. Sú životne dôležité pre konkurencieschopnosť podnikov, a najmä pre malé a stredné podniky. Takisto predstavujú kľúčový nástroj na podporu právnych predpisov a politík Únie vo viacerých kľúčových oblastiach, ako je energetika, zmena klímy, informačné a komunikačné technológie, udržateľné využívanie zdrojov, inovácie, bezpečnosť výrobkov, ochrana spotrebiteľov, bezpečnosť a pracovné podmienky na pracovisku a starnutie obyvateľstva, čo pre celú spoločnosť znamená pozitívny prínos.

(30)  Európske normy hrajú dôležitú úlohu na vnútornom trhu. Sú životne dôležité pre konkurencieschopnosť podnikov, a najmä pre malé a stredné podniky. Takisto predstavujú kľúčový nástroj na podporu právnych predpisov a politík Únie vo viacerých kľúčových oblastiach, ako je energetická transformácia, zmena klímy a ochrana životného prostredia, informačné a komunikačné technológie, udržateľné využívanie a recyklácia zdrojov, inovácie, bezpečnosť výrobkov, ochrana spotrebiteľov, bezpečnosť a pracovné podmienky na pracovisku a starnutie obyvateľstva, čo pre celú spoločnosť znamená pozitívny prínos. Skúsenosti však ukazujú, že je potrebné zlepšiť rýchlosť a včasnosť vypracúvania noriem a že je nutné vyvinúť viac úsilia na lepšie zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane tých, ktoré zastupujú spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Dobre fungujúci spoločný rámec finančného výkazníctva je nevyhnutný pre vnútorný trh, účinné fungovanie kapitálových trhov a pre realizáciu integrovaného trhu s finančnými službami v kontexte únie kapitálových trhov.

(32)  Dobre fungujúci spoločný rámec finančného výkazníctva je nevyhnutný pre vnútorný trh, účinné fungovanie finančných trhov a pre realizáciu integrovaného trhu s finančnými službami v kontexte bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Únia prispieva k zabezpečovaniu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, posilneniu ich postavenia a k tomu, aby sa spotrebitelia stali ústredným prvkom vnútorného trhu, tak, že podporuje a dopĺňa politiky členských štátov v snahe zaručiť, aby občania, keď konajú ako spotrebitelia, mohli naplno využívať výhody vnútorného trhu a aby boli pritom ich bezpečnosť a právne a hospodárske záujmy riadne chránené prostredníctvom konkrétnych opatrení. Únia musí takisto zabezpečiť, aby boli právne predpisy o ochrane spotrebiteľa a o bezpečnosti výrobkov riadne a rovnako presadzované v praxi a aby mali podniky rovnaké podmienky v podmienkach spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Okrem toho je potrebné posilniť postavenie spotrebiteľov, podporovať ich a pomáhať im pri prijímaní udržateľných rozhodnutí, a tým prispievať k udržateľnému, energeticky a zdrojovo efektívnemu obehovému hospodárstvu.

(36)  Únia prispieva k zabezpečovaniu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, posilneniu ich postavenia a k tomu, aby sa spotrebitelia stali ústredným prvkom vnútorného trhu, tak, že podporuje a dopĺňa politiky členských štátov v snahe zaručiť, aby občania, keď konajú ako spotrebitelia, mohli naplno využívať výhody vnútorného trhu a aby boli pritom ich bezpečnosť a právne a hospodárske záujmy riadne chránené prostredníctvom konkrétnych opatrení. Únia musí takisto zabezpečiť, aby boli právne predpisy o ochrane spotrebiteľa a o bezpečnosti výrobkov riadne a rovnako presadzované v praxi a aby mali podniky rovnaké podmienky v podmienkach spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Okrem toho je potrebné posilniť postavenie spotrebiteľov, podporovať ich a pomáhať im pri prijímaní udržateľných a informovaných rozhodnutí, a tým prispievať k udržateľnému, energeticky a zdrojovo efektívnemu obehovému hospodárstvu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Program by sa mal zamerať na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov, podnikov, občianskej spoločnosti a orgánov o právnych predpisoch Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti a na posilnenie postavenia spotrebiteľov a organizácií, ktoré ich zastupujú, na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, a to najmä podporou Európskej organizácie spotrebiteľov (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), ktorá je uznávanou mimovládnou organizáciou s dlhou tradíciou, zastupujúcou záujmy spotrebiteľov v súvislosti so všetkými príslušnými politikami Únie, ako aj Európskeho združenia pre koordináciu zastúpenia spotrebiteľov v procesoch normalizácie (European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation, ANEC), ktoré zastupuje záujmy spotrebiteľov v súvislosti s otázkami normalizácie. Pritom by sa mala venovať osobitná pozornosť novým potrebám trhu týkajúcim sa podpory udržateľnej spotreby a predchádzania zraniteľnostiam, ako aj výzvam vyplývajúcim z digitalizácie hospodárstva alebo vývoja nových modelov spotreby a obchodných modelov. Program by mal podporovať rozvoj relevantných informácií o trhoch, politických výzvach, nových otázkachsprávaní, ako aj uverejňovanie spotrebiteľských hodnotiacich tabuliek Únie.

(37)  Program by sa mal zamerať na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov, podnikov, občianskej spoločnosti a orgánov o právnych predpisoch Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti a na posilnenie postavenia spotrebiteľov a organizácií, ktoré ich zastupujú, na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, a to najmä podporou Európskej organizácie spotrebiteľov (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), ktorá je uznávanou mimovládnou organizáciou s dlhou tradíciou, zastupujúcou záujmy spotrebiteľov v súvislosti so všetkými príslušnými politikami Únie, ako aj Európskeho združenia pre koordináciu zastúpenia spotrebiteľov v procesoch normalizácie (European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation, ANEC), ktoré zastupuje záujmy spotrebiteľov v súvislosti s otázkami normalizácie. Pritom by sa mala venovať osobitná pozornosť novým potrebám trhu týkajúcim sa podpory udržateľnej spotreby a najmä opatreniam zameraným na riešenie problému plánovaného zastarávania výrobkov a na predchádzanie zraniteľnostiam, ako aj výzvam vyplývajúcim z digitalizácie hospodárstva, pripojených výrobkov, internetu vecí, umelej inteligencie a používaniu algoritmov alebo vývoja nových modelov spotreby a obchodných modelov, ako je kolaboratívne hospodárstvo a sociálne podnikanie. Program by mal podporovať rozvoj relevantných informácií o trhoch vrátane opatrení zameraných na zlepšenie vysledovateľnosti výrobkov v celom dodávateľskom reťazci, noriem kvality v celej Únii, a mal by riešiť otázku dvojakej kvality výrobkov, politické výzvy, nové otázkysprávania, ako aj uverejňovanie spotrebiteľských hodnotiacich tabuliek Únie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Program by mal podporovať príslušné vnútroštátne orgány vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za monitorovanie bezpečnosti výrobkov a ktoré spolupracujú najmä prostredníctvom systému Únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch. Mal by tiež podporovať presadzovanie smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady, ako aj nariadenia (ES) č. 765/200858, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť výrobkov, rovnako ako sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa a medzinárodnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v tretích krajinách a v Únii. Program by sa mal zameriavať aj na zabezpečenie prístupu pre všetkých spotrebiteľov a obchodníkov ku kvalitnému mimosúdnemu riešeniu sporov a riešeniu sporov online, ako aj k informáciám o možnostiach nápravy.

(38)  Program by mal podporovať príslušné vnútroštátne orgány vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za monitorovanie bezpečnosti výrobkov a ktoré spolupracujú najmä prostredníctvom systému Únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch. Mal by tiež podporovať presadzovanie smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady, ako aj nariadenia (ES) č. 765/200858, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť výrobkov, rovnako ako sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa a medzinárodnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v tretích krajinách a v Únii. Program by sa mal zameriavať aj na zabezpečenie prístupu pre všetkých spotrebiteľov a obchodníkov ku kvalitnému mimosúdnemu riešeniu sporov a riešeniu sporov online, ako aj k informáciám o procese účasti na akciách zameraných na nápravu, a to pri vynaložení najnižších nákladov.

__________________

__________________

58 Smernica 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

58 Smernica 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Sieť európskych spotrebiteľských centier pomáha spotrebiteľom čerpať výhody vyplývajúce z ich práv spotrebiteľov v Únii, keď nakupujú tovar a služby cez hranice na vnútornom trhu a v EHP, či už online alebo pri cestovaní. Táto sieť, ktorá pozostáva z 30 centier a je spoločne financovaná z programov Únie určených pre spotrebiteľov už viac ako 10 rokov, preukázala svoju pridanú hodnotu pri posilňovaní dôvery spotrebiteľov a obchodníkov vo vnútorný trh. Rieši viac ako 100 000 žiadostí spotrebiteľov ročne a prostredníctvom svojich tlačových a online informačných činností je k dispozícii miliónom občanov. Je jednou z najviac cenených sietí Únie na pomoc občanom a väčšina jej centier je sídlom kontaktných bodov pre právo v oblasti vnútorného trhu, ako napríklad smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES59, a jej hodnotenie zdôrazňuje dôležitosť pokračovania jej prevádzky. Sieť má takisto v úmysle rozvíjať dohody o reciprocite s podobnými subjektmi v tretích krajinách.

(39)  Program by mal zároveň podporovať sieť európskych spotrebiteľských centier, ktorá pomáha spotrebiteľom čerpať výhody vyplývajúce z ich práv spotrebiteľov v Únii, keď nakupujú tovar a služby cez hranice na vnútornom trhu a v EHP, či už online alebo pri cestovaní. Táto sieť, ktorá pozostáva z 30 centier a je spoločne financovaná z programov Únie určených pre spotrebiteľov už viac ako 10 rokov, preukázala svoju pridanú hodnotu pri posilňovaní dôvery spotrebiteľov a obchodníkov vo vnútorný trh. Rieši viac ako 100 000 žiadostí spotrebiteľov ročne a prostredníctvom svojich tlačových a online informačných činností je k dispozícii miliónom občanov. Je jednou z najviac cenených sietí Únie na pomoc občanom a väčšina jej centier je sídlom kontaktných bodov pre právo v oblasti vnútorného trhu, ako napríklad smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES59, a jej hodnotenie zdôrazňuje dôležitosť pokračovania jej prevádzky. Sieť európskych spotrebiteľských centier môže byť zároveň dôležitým zdrojom informácií o výzvach a problémoch, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú na miestnej úrovni a ktoré sú dôležité pre tvorbu politiky Únie a ochranu ich záujmov. Program by mal preto umožniť vytváranie a posilňovanie synergií medzi zastúpením spotrebiteľov na miestnej úrovni a na úrovni Únie s cieľom zlepšiť ochranu záujmov spotrebiteľov. Sieť má takisto v úmysle rozvíjať dohody o reciprocite s podobnými subjektmi v tretích krajinách.

__________________

__________________

59 Smernica 2006/123/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

59 Smernica 2006/123/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

Pozmeňujúci návrh  43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Kontrola vhodnosti práva Únie v oblasti ochrany spotrebiteľov a marketingu, ktorú vykonala Komisia v máji 2017, odhalila potrebu lepšie presadzovať pravidlá a uľahčiť nápravu, keď dôjde k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu porušenia práva v oblasti ochrany spotrebiteľov. Komisia na základe toho v apríli 2018 schválila „Novú dohodu pre spotrebiteľov“, s cieľom okrem iného zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľmi na celom vnútornom trhu v súvislosti s dvojakými normami kvality, zlepšenie kapacity členských štátov v oblasti presadzovania práva, zvýšenia bezpečnosti výrobkov, posilnenie medzinárodnej spolupráce a nové možnosti nápravy, a to najmä prostredníctvom podávania žalôb v zastúpení oprávnenými subjektmi. Program by sa mal zamerať na podporu spotrebiteľskej politiky na základe zvyšovania povedomia a budovania znalostí, budovania kapacít a výmeny najlepších postupov medzi spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi na ochranu spotrebiteľa, vytvárania sietí a rozvoja informácií o trhu, posilnenia okrem iného informačnej základne o fungovaní vnútorného trhu pre spotrebiteľov, IT systémov a komunikačných nástrojov.

(40)  Kontrola vhodnosti práva Únie v oblasti ochrany spotrebiteľov a marketingu, ktorú vykonala Komisia v máji 2017, odhalila potrebu lepšie presadzovať pravidlá a uľahčiť nápravu, keď dôjde k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu porušenia práva v oblasti ochrany spotrebiteľov. Komisia na základe toho v apríli 2018 schválila „Novú dohodu pre spotrebiteľov“, s cieľom okrem iného zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľmi na celom vnútornom trhu v súvislosti s cezhraničnými prípadmi, akými sú predaj nevyhovujúcich výrobkov v sektore motorových vozidiel, dvojakými normami kvality pre výrobky alebo problémami cestujúcich, ktorí uviazli na letiskách z dôvodu zrušenia veľkého počtu letov, zlepšenie kapacity členských štátov v oblasti presadzovania práva, zvýšenia bezpečnosti výrobkov, posilnenie medzinárodnej spolupráce a nové možnosti nápravy, a to najmä prostredníctvom podávania žalôb v zastúpení oprávnenými subjektmi. Program by sa mal zamerať na podporu spotrebiteľskej politiky na základe zvyšovania povedomia a budovania znalostí, budovania kapacít a výmeny najlepších postupov medzi spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi na ochranu spotrebiteľa, vytvárania sietí a rozvoja informácií o trhu, posilnenia okrem iného informačnej základne o fungovaní vnútorného trhu pre spotrebiteľov, IT systémov a komunikačných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Na občanov má obzvlášť veľký dosah fungovanie trhov s finančnými službami. Tieto sú kľúčovou zložkou vnútorného trhu a vyžadujú stabilný rámec pre reguláciu a dohľad, ktorými sa zabezpečuje nielen finančná stabilita a udržateľné hospodárstvo, ale poskytujú aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb, vrátane retailových investorov, sporiteľov, poistníkov, účastníkov a príjemcov dôchodkových fondov, jednotlivých akcionárov, dlžníkov a MSP. Je dôležité zvýšiť ich schopnosť zúčastňovať sa na tvorbe politiky pre finančný sektor.

(41)  Na občanov má obzvlášť veľký dosah fungovanie finančných trhov, a preto by mali byť ďalej informovaní o príslušných právach, rizikách a prínosoch. Tieto sú kľúčovou zložkou vnútorného trhu a vyžadujú stabilný rámec pre reguláciu a dohľad, ktorými sa zabezpečuje nielen finančná stabilita a udržateľné hospodárstvo, ale poskytujú aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb, vrátane retailových investorov, sporiteľov, poistníkov, účastníkov a príjemcov dôchodkových fondov, jednotlivých akcionárov, dlžníkov a MSP. Program by mal prispieť k zvýšeniu ich schopnosti zúčastňovať sa na tvorbe politík, a to aj prostredníctvom výroby a šírenia jasných, úplných a zrozumiteľných informácií o výrobkoch, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Program by mal preto naďalej podporovať konkrétne činnosti, na ktoré sa vzťahuje program budovania kapacít na roky 2017 – 2020, a tým zvyšovať zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82660, na základe ktorého pokračoval pilotný program a prípravné akcie na roky 2012 – 2017. Je to potrebné s cieľom umožniť tvorcom politík zistiť názory iných zainteresovaných strán, ako sú odborníci z finančného sektora, a zabezpečiť lepšie zastúpenie záujmov spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb. Výsledkom by mali byť lepšie politiky v oblasti finančných služieb, a to najmä vďaka lepšiemu pochopeniu verejnosti, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa finančnej regulácie, ako aj zvýšenej finančnej gramotnosti.

(42)  Program by mal preto naďalej podporovať konkrétne činnosti, na ktoré sa vzťahuje program budovania kapacít na roky 2017 – 2020, a tým zvyšovať zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82660, na základe ktorého pokračoval pilotný program a prípravné akcie na roky 2012 – 2017. Je to potrebné s cieľom umožniť tvorcom politík zistiť názory iných zainteresovaných strán, ako sú odborníci z finančného sektora, a zabezpečiť lepšie zastúpenie záujmov spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb. Program by mal nepretržite rozvíjať svoju metodiku a najlepšie postupy týkajúce sa toho, ako zvýšiť účasť spotrebiteľov a koncových používateľov finančných služieb s cieľom identifikovať otázky relevantné pre tvorbu politiky Únie a zabezpečiť záujmy spotrebiteľov v oblasti finančných služieb. Malo by to zlepšiť politiky v oblasti finančných služieb, a to najmä vďaka lepšiemu pochopeniu verejnosti, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa finančnej regulácie, ako aj zvýšenej finančnej gramotnosti. Verejné zdroje tohto programu by sa mali zameriavať na to, čo je nevyhnutné pre koncových používateľov a mali by sa vyhýbať akejkoľvek inej forme priamej alebo nepriamej finančnej podpory na komerčné činnosti, ktoré navrhujú súkromné finančné subjekty.

__________________

__________________

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/826 zo 17. mája 2017, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb (Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 17).

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/826 zo 17. mája 2017, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb (Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 17).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  V rámci pilotného projektu medzi rokmi 2012 a 2013 a prípravnej akcie Komisia v rokoch 2014 až 2016 udelila granty dvom organizáciám na základe každoročnej otvorenej výzvy na predkladanie návrhov. Tieto dve organizácie sú Finance Watch, zriadená vďaka grantom Únie v roku 2011 ako medzinárodné neziskové združenie podľa belgického práva, a Better Finance, ktorá je výsledkom postupných reorganizácií a zmeny názvu predchádzajúcich európskych federácií a akcionárov od roku 2009. Program budovania kapacít, zriadený nariadením (EÚ) 2017/826, určuje tieto isté dve organizácie ako jediných príjemcov. Je preto potrebné pokračovať v spolufinancovaní týchto organizácií v rámci programu. Toto financovanie by však malo podliehať preskúmaniu.

(43)  V rámci pilotného projektu medzi rokmi 2012 a 2013 a prípravnej akcie Komisia v rokoch 2014 až 2016 udelila granty dvom organizáciám na základe každoročnej otvorenej výzvy na predkladanie návrhov. Tieto dve organizácie sú Finance Watch, zriadená vďaka grantom Únie v roku 2011 ako medzinárodné neziskové združenie podľa belgického práva, a Better Finance, ktorá je výsledkom postupných reorganizácií a zmeny názvu predchádzajúcich európskych federácií a akcionárov od roku 2009. Program budovania kapacít, zriadený nariadením (EÚ) 2017/826, určuje tieto isté dve organizácie ako jediných príjemcov. Je preto potrebné pokračovať v spolufinancovaní týchto organizácií v rámci programu. Toto financovanie by však malo podliehať preskúmaniu. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v prípade, ak sa program na budovanie kapacít a zodpovedajúce financovanie predĺži na obdobie po roku 2020 a ak sa objavia ďalší potenciálni príjemcovia, mala by byť výzva prístupná aj pre ďalšie organizácie, ktoré spĺňajú kritériá a prispievajú k plneniu cieľov programu, a to v súlade s nariadením (EÚ) 2017/826.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Na to, aby vnútorný trh fungoval efektívne, je potrebná vysoká úroveň ochrany zdravia v celom potravinovom dodávateľskom reťazci. Bezpečný a udržateľný potravinový dodávateľský reťazec je predpokladom fungovania pre spoločnosť a vnútorný trh. Cezhraničné krízy v oblasti zdravia a obavy týkajúce sa potravín narúšajú fungovanie vnútorného trhu tým, že obmedzujú pohyb osôb a tovaru a narúšajú výrobu.

(44)  Na ochranu spotrebiteľov, ako aj na to, aby vnútorný trh fungoval efektívne a hladko, je potrebná vysoká úroveň ochrany zdravia v celom potravinovom a krmivovom dodávateľskom reťazci. Bezpečný a udržateľný poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec je predpokladom fungovania pre spoločnosť a vnútorný trh. Ako preukázali nedávne incidenty, ako napr. kontaminácia vajec fipronilom v roku 2017 a škandál s konským mäsom v roku 2013, cezhraničné krízy v oblasti zdravia a obavy týkajúce sa potravín narúšajú fungovanie vnútorného trhu tým, že obmedzujú pohyb osôb a tovaru a narúšajú výrobu. Prevencia cezhraničných kríz v oblasti zdravia a podvodov s potravinami je mimoriadne dôležitá. Program by mal preto podporovať konkrétne opatrenia, napríklad stanovenie núdzových opatrení v prípade krízových situácií a nepredvídateľných udalostí, ktoré majú vplyv na zdravie zvierat a rastlín, a vytvoriť tak mechanizmus priameho prístupu k rezerve na núdzovú pomoc, aby sa tieto núdzové situácie riešili rýchlejšie, účinnejšie a efektívnejšie.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Všeobecným cieľom práva Únie v oblasti potravinového reťazca je prispievať k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca, podporovať zlepšovanie životných podmienok zvierat, prispievať k vysokej úrovni ochrany a informovanosti spotrebiteľov, ako aj k vysokej úrovni ochrany životného prostredia vrátane zachovania biodiverzity, a zároveň zlepšovať udržateľnosť európskej produkcie potravín a krmív, zvyšovať normy kvality v celej Únii, zvyšovať konkurencieschopnosť potravinárskeho a krmivárskeho odvetvia Únie a podporovať vytváranie pracovných miest.

(45)  Všeobecným cieľom práva Únie v oblasti potravinového reťazca je zabezpečiť vysokú úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca, podporovať zlepšovanie životných podmienok zvierat, prispievať k vysokej úrovni ochrany a informovanosti spotrebiteľov, ako aj k vysokej úrovni ochrany životného prostredia vrátane zachovania biodiverzity, a zároveň zlepšovať udržateľnosť európskej produkcie potravín a krmív, zmenšovať objem potravinového odpadu, zvyšovať normy kvality výrobkov v celej Únii, zvyšovať konkurencieschopnosť potravinárskeho a krmivárskeho odvetvia Únie a podporovať vytváranie pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh  49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Vzhľadom na osobitnú povahu opatrení týkajúcich sa vysokej úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca je potrebné v tomto nariadení stanoviť osobitné kritériá oprávnenosti, pokiaľ ide o poskytovanie grantov a využívanie verejného obstarávania. Odchylne od nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)61 (nariadenie o rozpočtových pravidlách), ako výnimka zo zásady neretroaktivity, by náklady na núdzové opatrenia v dôsledku ich naliehavej a nepredvídateľnej povahy mali byť oprávnené na financovanie a mali by zahŕňať aj náklady vzniknuté v dôsledku podozrenia na výskyt choroby alebo škodcov, za predpokladu, že sa toto podozrenie následne potvrdí a oznámi sa Komisii. Komisia by mala prijať zodpovedajúce rozpočtové záväzky a vykonať platby oprávnených výdavkov, po podpísaní právnych záväzkov a po posúdení žiadostí o platbu predložených členskými štátmi. Oprávnené by mali byť aj náklady na ochranné opatrenia prijaté v prípade priameho ohrozenia stavu zdravia v Únii v dôsledku výskytu alebo vývoja určitých chorôb zvierat a zoonóz na území tretej krajiny, členského štátu alebo zámorských krajín a území, ako aj na ochranné opatrenia alebo iné relevantné činnosti prijaté na podporu stavu zdravia rastlín v Únii.

(46)  Vzhľadom na osobitnú povahu opatrení týkajúcich sa vysokej úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca je potrebné v tomto nariadení stanoviť osobitné kritériá oprávnenosti, pokiaľ ide o poskytovanie grantov a využívanie verejného obstarávania. Odchylne od nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)61 (nariadenie o rozpočtových pravidlách), ako výnimka zo zásady neretroaktivity, by náklady na núdzové opatrenia v dôsledku ich naliehavej a nepredvídateľnej povahy mali byť oprávnené na financovanie a mali by zahŕňať aj náklady vzniknuté v dôsledku podozrenia na výskyt choroby alebo škodcov, za predpokladu, že sa toto podozrenie následne potvrdí a oznámi sa Komisii. Komisia by mala prijať zodpovedajúce rozpočtové záväzky a vykonať platby oprávnených výdavkov, po podpísaní právnych záväzkov a po posúdení žiadostí o platbu predložených členskými štátmi. Oprávnené by mali byť aj náklady na ochranné opatrenia prijaté v prípade priameho ohrozenia stavu zdravia v Únii v dôsledku výskytu alebo vývoja určitých chorôb zvierat a zoonóz na území tretej krajiny, členského štátu alebo zámorských krajín a území, ako aj na ochranné opatrenia alebo iné relevantné činnosti prijaté na podporu stavu zdravia rastlín v Únii.

_________________

_________________

61 [doplniť]

61 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Úradné kontroly, ktoré vykonávajú členské štáty, predstavujú základný nástroj na overenie a monitorovanie, či sa požiadavky Únie vykonávajú, dodržiavajú a presadzujú. Efektívnosť a účinnosť systémov úradných kontrol je rozhodujúca na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca pri súčasnom zaistení vysokej úrovne ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Pre tieto kontrolné opatrenia by mala byť k dispozícii finančná podpora Únie. Finančný príspevok by mal byť dostupný najmä pre referenčné laboratóriá Únie, aby sa im pomohlo znášať náklady vyplývajúce z vykonávania pracovných programov schválených Komisiou. Keďže účinnosť úradných kontrol navyše závisí aj od toho, či majú orgány kontroly k dispozícii dobre pripravený personál, ktorý má primerané poznatky o práve Únie, Únia by sa mala podieľať na ich odbornej príprave a príslušných výmenných programoch organizovaných príslušnými orgánmi.

(47)  Vzhľadom na skutočnosť, že čoraz potravinový dodávateľský reťazec je čoraz globalizovanejší, sú úradné kontroly, ktoré vykonávajú členské štáty, základným nástrojom na overovanie a monitorovanie, či sa príslušné požiadavky Únie vykonávajú, dodržiavajú a presadzujú, najmä čo sa týka výrobkov dovážaných z tretích krajín. Efektívnosť a účinnosť systémov úradných kontrol je rozhodujúca na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca, ako aj pre dôveru spotrebiteľov, pri súčasnom zaistení vysokej úrovne ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Pre tieto kontrolné opatrenia by mala byť k dispozícii finančná podpora Únie. Finančný príspevok by mal byť dostupný najmä pre referenčné laboratóriá Únie, aby sa im pomohlo znášať náklady vyplývajúce z vykonávania pracovných programov schválených Komisiou. Keďže účinnosť úradných kontrol navyše závisí aj od toho, či majú orgány kontroly k dispozícii dobre pripravený personál, ktorý má primerané poznatky o práve Únie, Únia by sa mala podieľať na ich odbornej príprave a príslušných výmenných programoch organizovaných príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Uvedený program bol predložený na predbežné preskúmanie Výboru pre Európsky štatistický systém v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009.

(51)  Uvedený program bol predložený na predbežné preskúmanie Výboru pre Európsky štatistický systém v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 a mal by sa vykonávať zaručením účinnej parlamentnej kontroly.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Únia a členské štáty sú odhodlané vykonávať program Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030. Prispievaním k dosiahnutiu cieľov programu do roku 2030 Únia a členské štáty budú podporovať silnejšiu, udržateľnejšiu, inkluzívnejšiu, bezpečnejšiu a prosperujúcu Európu. Program by mal prispievať k vykonávaniu programu do roku 2030, a to aj prostredníctvom vyváženia hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozmeru udržateľného rozvoja.

(52)  Únia a členské štáty sú odhodlané aj naďalej plniť vedúcu úlohu, pokiaľ ide o vykonávanie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijala Organizácia Spojených národov. Prispievaním k dosiahnutiu cieľov Agendy 2030 Únia a členské štáty budú podporovať silnejšiu, udržateľnejšiu, inkluzívnejšiu, bezpečnejšiu a prosperujúcu Európu. Program by mal prispievať k vykonávaniu Agendy 2030, a to aj prostredníctvom vyváženia hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozmeru udržateľného rozvoja, ktorým sa poskytne jasný a viditeľný záväzok v nariadení o VFR a zohľadnia ciele udržateľného rozvoja, ako o to žiadal Európsky parlament v uzneseniach zo 14. marca a 30. mája 2018 o VFR na roky 2021 – 2027.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58)  Akcie vykonávané v rámci predchádzajúcich programov a rozpočtových riadkov sú primerané a mali by sa zachovať. Cieľom nových akcií zavedených v rámci tohto programu je posilniť predovšetkým dobre fungujúci vnútorný trh. S cieľom zabezpečiť jednoduchšie a flexibilnejšie vykonávanie programu, a tým aj lepšie plnenie jeho cieľov, by sa tieto akcie mali vymedziť iba z hľadiska celkových, všeobecných kategórií. Zoznamy orientačných činností týkajúcich sa špecifických cieľov v oblasti konkurencieschopnosti alebo špecifických činností, ktoré vyplývajú z regulačných požiadaviek, ako napríklad v oblasti normalizácie, regulácie potravinového reťazca a európskej štatistiky, by takisto mali byť zahrnuté do programu.

(58)  Akcie vykonávané v rámci predchádzajúcich programov a rozpočtových riadkov sú primerané a mali by sa zachovať. Cieľom nových akcií zavedených v rámci tohto programu je posilniť predovšetkým dobre fungujúci vnútorný trh. S cieľom zabezpečiť jednoduchšie a flexibilnejšie vykonávanie programu, a tým aj lepšie plnenie jeho cieľov, by sa tieto akcie mali vymedziť iba z hľadiska celkových, všeobecných kategórií. Zoznamy orientačných činností týkajúcich sa špecifických cieľov v oblasti konkurencieschopnosti, ochrany spotrebiteľa alebo špecifických činností, ktoré vyplývajú z regulačných požiadaviek, ako napríklad v oblasti normalizácie, dohľadu nad trhom, regulácie potravinového reťazca a európskej štatistiky, by takisto mali byť zahrnuté do programu.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60)  Vzhľadom na zvyšujúcu sa prepojenosť svetovej ekonomiky by mal program naďalej poskytovať možnosť zapojiť do určitých aktivít externých odborníkov, ako napríklad úradníkov tretích krajín, zástupcov medzinárodných organizácií alebo hospodárske subjekty.

(60)  Vzhľadom na zvyšujúcu sa prepojenosť svetovej ekonomiky vrátane digitálneho hospodárstva by mal Program naďalej poskytovať možnosť zapojiť do určitých aktivít externých odborníkov, ako napríklad úradníkov tretích krajín, zástupcov medzinárodných organizácií alebo hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64)  Program by mal presadzovať synergie a súčasne sa vyhýbať duplicite so súvisiacimi programami a akciami Únie. Akcie v rámci tohto programu by mali dopĺňať akcie v rámci programov Colníctvo a Fiscalis zriadených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]67 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]68, ktoré sa zameriavajú aj na podporu a zlepšovanie fungovania vnútorného trhu.

(64)  Akcie v rámci tohto programu by mali dopĺňať akcie v rámci programov Colníctvo a Fiscalis zriadených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]67 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]68, ktoré sa zameriavajú aj na podporu a zlepšovanie fungovania vnútorného trhu.

_________________

_________________

67 COM(2018) 442 final

67 COM(2018) 442 final

68 COM(2018) 443 final

68 COM(2018) 443 final

Odôvodnenie

Vypustená časť je presunutá do odôvodnenia 5, kde sa zdá byť vhodnejšia, keďže odôvodnenie 64 sa týka najmä dvoch špecifických programov a odstránenie duplicity financovania totožných cieľov by malo byť všeobecnou zásadou celého programu.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(65)  Program by mal podporovať synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP a podporu podnikania v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, bude navyše poskytovať záruky za dlhy a kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre MSP. Program by sa mal takisto usilovať o synergie s vesmírnym programom zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, pokiaľ ide o podporu MSP pri využívaní prelomových inovácií a iných riešení vyvinutých v rámci uvedených programov.

(65)  Program by mal podporovať synergie, komplementárnosť a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP a podporu podnikania v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, bude navyše poskytovať záruky za dlhy a kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre MSP a mikropodniky. Program by sa mal takisto usilovať o synergie s vesmírnym programom zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, pokiaľ ide o podporu MSP pri využívaní prelomových inovácií a iných riešení vyvinutých v rámci uvedených programov.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Odôvodnenie

Pridaný odkaz na doplnkovosť a mikropodniky.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67)  Program by mal podporovať synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o program Digitálna Európa, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]73, ktorý je zameraný na podporu digitalizácie hospodárstva Únie a verejného sektora.

(67)  Program by mal podporovať synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o program Digitálna Európa, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]73, ktorý je zameraný na podporu digitalizácie hospodárstva Únie a verejného sektora a zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final

73 COM(2018) 434 final

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  Ak je to relevantné, akcie v rámci programu by sa mali používať na primerané riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali byť duplicitné k súkromnému financovaniu, ani by ho nemali vytláčať, a mali by mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

(71)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(72)  Vykonávacie právomoci by sa mali preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o prijímanie pracovných programov, ktorými sa vykonávajú opatrenia prispievajúce k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201179.

vypúšťa sa

__________________

 

79 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(73)  Typy financovania a metódy vykonávania v rámci tohto nariadenia by mali byť zvolené na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akciídosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nedodržania požiadaviek. To by malo by to zahŕňať zváženie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(73)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrenípriniesť výsledky, berúc do úvahy najmä pridanú hodnotu Únie, náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. To by malo by to zahŕňať zváženie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(74)  S cieľom zabezpečiť pravidelné monitorovanie a podávanie správ by sa mal od samého začiatku zaviesť vhodný rámec na monitorovanie opatrení a výsledkov programu. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo byť založené na ukazovateľoch, ktorými sa merajú účinky akcií v rámci programu na základe vopred určených východísk.

(74)  S cieľom zabezpečiť pravidelné monitorovanie a podávanie správ o dosiahnutom pokroku a o efektívnosti a účinnosti tohto programu by sa mal od samého začiatku zaviesť vhodný rámec na monitorovanie opatrení a výsledkov programu. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo byť založené na ukazovateľoch, ktorými sa merajú účinky akcií v rámci programu na základe vopred určených východísk.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(75)  Podľa bodu 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva80 je potrebné vyhodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom je nutné zabrániť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. Tam, kde je to vhodné, by tieto požiadavky mali zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov programu na mieste.

(75)  Podľa bodu 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva80 je potrebné vyhodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom je nutné zabrániť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. Tam, kde je to vhodné, by tieto požiadavky mali zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov programu na mieste. Komisia by mala vypracovať priebežnú hodnotiacu správu o dosahovaní cieľov akcií podporovaných v rámci programu, o výsledkoch a vplyvoch, o efektívnosti využívania zdrojov a o pridanej hodnote Únie, ako aj záverečnú hodnotiacu správu o dlhšom vplyve, výsledkoch a udržateľnosti akcií a o synergiách s inými programami.

__________________

__________________

80 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

80 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 75 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(75a)  S cieľom doplniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijatie pracovného programu (programov).

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(76)  Zoznam chorôb zvierat a zoonóz, ktoré sú oprávnené na financovanie v rámci núdzových opatrení a na financovanie v rámci programov eradikácie, kontroly a dohľadu, by sa mal stanoviť na základe chorôb zvierat uvedených v časti I kapitole 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/42981, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/200382, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/200183.

(76)  Otvorený zoznam chorôb zvierat a zoonóz, ktoré sú oprávnené na financovanie v rámci núdzových opatrení a na financovanie v rámci programov eradikácie, kontroly a dohľadu, by sa mal stanoviť na základe chorôb zvierat uvedených v časti I kapitole 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/42981, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/200382, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/200183.

_________________

_________________

81 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

81 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

82 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1).

82 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1).

83 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

83 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(77)  S cieľom zohľadniť situácie vyvolané chorobami zvierat, ktoré majú významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo obchod, na vývoj zoonóz, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako aj choroby zvierat, pri ktorých existuje pravdepodobnosť nového ohrozenia Únie, by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny zoznamu chorôb zvierat a zoonóz. Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri plnení jeho cieľov by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele na meranie špecifických cieľov, ak sa to považuje za potrebné, a doplniť toto nariadenie prostredníctvom ustanovení o zriadení rámca monitorovania a hodnotenia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(77)  S cieľom zohľadniť situácie vyvolané chorobami zvierat, ktoré majú významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo obchod, na vývoj zoonóz, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako aj choroby zvierat, pri ktorých existuje pravdepodobnosť nového ohrozenia Únie, by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny zoznamu chorôb zvierat a zoonóz. Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri plnení jeho cieľov by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele na meranie špecifických cieľov, ak sa to považuje za potrebné, a doplniť toto nariadenie prostredníctvom ustanovení o zriadení rámca monitorovania a hodnotenia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Takisto by sa mali viesť konzultácie so zainteresovanými stranami a spotrebiteľskými organizáciami. V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(80)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriameho vykonávania a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania zo strany Únie.

(80)  Na akcie v rámci tohto programu – s výhradou osobitných výnimiek stanovených v tomto nariadení – by sa mali vzťahovať horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktorým sa stanovuje postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriameho vykonávania a ktorým sa stanovujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania zo strany Únie.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(81)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67990 sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v kontexte tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200191 sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané Komisiou v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií príslušnými orgánmi musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679 a akákoľvek výmena alebo prenos informácií, ktoré vykonáva Komisia, musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 45/2001.

(81)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67990 sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v kontexte tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200191 sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané Komisiou v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií príslušnými orgánmi musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679 a nariadenia XXX [nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách] a akákoľvek výmena alebo prenos informácií, ktoré vykonáva Komisia, musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 45/2001.

Odôvodnenie

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa vzťahuje iba na osobné údaje a nevzťahuje sa na iné typy údajov, ako sú metadáta, údaje o tokoch a údaje uložené v aplikáciách. V súlade s tým sa bude musieť zohľadniť aj súlad s nariadením o súkromí a elektronických komunikáciách vo vzťahu k návrhu Komisie 2017/0003(COD), ktorý je v súčasnosti predmetom diskusie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(83)  Program by mal tiež zabezpečiť väčšiu viditeľnosť a súdržnosť vnútorného trhu Únie, konkurencieschopnosť podnikov vrátane MSP a akcií európskej štatistiky vo vzťahu k európskym občanom, podnikom a správnym orgánom.

(83)  Program by mal tiež zabezpečiť väčšiu viditeľnosť a súdržnosť vnútorného trhu Únie, konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov a akcií európskej štatistiky vo vzťahu k európskym občanom, podnikom a správnym orgánom.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 85

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(85)  Je vhodné zabezpečiť plynulý prechod bez prerušenia medzi programami v oblasti konkurencieschopnosti podnikov a MSP, ochrany spotrebiteľov, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politík v oblasti finančných služieb, potravinového reťazca a európskej štatistiky, zriadenými nariadením (EÚ) č. 1287/2013, nariadením (EÚ) č. 254/2014, nariadením (EÚ) 2017/826, nariadením (EÚ) č. 258/2014, nariadením (EÚ) č. 652/2014, nariadením (EÚ) č. 99/2013 a týmto programom, najmä pokiaľ ide o pokračovanie viacročných opatrení a hodnotenie úspechov predchádzajúcich programov,

(85)  Je vhodné zabezpečiť plynulý prechod bez prerušenia medzi programami v oblasti konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ochrany spotrebiteľov, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politík v oblasti finančných služieb, potravinového reťazca a európskej štatistiky, zriadenými nariadením (EÚ) č. 1287/2013, nariadením (EÚ) č. 254/2014, nariadením (EÚ) 2017/826, nariadením (EÚ) č. 258/2014, nariadením (EÚ) č. 652/2014, nariadením (EÚ) č. 99/2013 a týmto programom, najmä pokiaľ ide o pokračovanie viacročných opatrení a hodnotenie úspechov predchádzajúcich programov.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a konkurencieschopnosti podnikov vrátane mikro, malých a stredných podnikov a rámec pre financovanie rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje Program pre jednotný trh na posilnenie vnútorného trhu a zlepšenie jeho fungovania v oblasti konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, normalizácie, ochrany spotrebiteľa, potravinového dodávateľského reťazca a rámec pre financovanie rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len „program“).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „európska štatistika“ je štatistika rozvíjaná, tvorená a šírená v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009;

(2)  „európska štatistika“ je štatistika rozvíjaná, tvorená a šírená na úrovni Únie a v členských štátoch, a to v súlade s článkom 3 Zmluvy o Európskej únii a nariadením (ES) č. 223/2009;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „právny subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba zriadená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá, konajúc vo svojom vlastnom mene, môže vykonávať práva a podliehať povinnostiam, alebo subjekt bez právnej subjektivity v súlade s článkom 197 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) o rozpočtových pravidlách (nariadenie o rozpočtových pravidlách);

3.  „právny subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba zriadená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá, konajúc vo svojom vlastnom mene, môže vykonávať práva a podliehať povinnostiam, alebo subjekt bez právnej subjektivity v súlade s článkom 197 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách (nariadenie o rozpočtových pravidlách);

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  „podnik sociálneho hospodárstva a sociálny podnik“ je podnik, ktorého hlavným cieľom je vyvíjať sociálny vplyv a nie prinášať zisk svojím vlastníkom alebo akcionárom a ktorý funguje tak, že poskytuje tovar a služby na trhu a je riadený otvoreným a zodpovedným spôsobom s účasťou zamestnancov, spotrebiteľov a zainteresovaných strán;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b)  „miestny verejný podnik“ je malý miestny podnik verejných služieb, ktorý spĺňa kritériá MSP a uskutočňuje dôležité úlohy pre miestne komunity;

Odôvodnenie

Miestne verejné podniky sú druh podnikateľskej činnosti s osobitnými charakteristikami, ktoré sa majú riadne zohľadniť v programe COSME.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c)  „siete podnikov“ sú spojenia podnikateľov s cieľom uskutočňovať spoločné projekty, v ktorých dva alebo viacero MSP spoločne vykonávajú jednu alebo viacero hospodárskych činností za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu.

Odôvodnenie

Siete podnikov sú zásadnými aktérmi vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, a najmä chrániť a posilňovať postavenie občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä mikro, malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom presadzovania práva Únie, uľahčenia prístupu na trh, tvorby noriem a podpory zdravia ľudí, rastlín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat; ako aj posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou a decentralizovanými agentúrami Únie;

a)  zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, a najmä chrániť a posilňovať postavenie občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) presadzovaním právneho, sociálneho a environmentálneho rámca Únie; uľahčiť prístup na trh a prístup k finančným prostriedkom, podporiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi spoločnosťami a stanovenie noriem, zabezpečiť jednotnú a vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, posilniť dohľad nad trhom v celej Únii, zlepšiť vzájomné uznávanie a podporovať zdravie ľudí, zvierat a rastlín a dobré životné podmienky zvierat; ako aj posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou a decentralizovanými agentúrami Únie;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú štatistiku o Európe, ktorá je základom tvorby, monitorovania a hodnotenia všetkých politík Únie a pomáha tvorcom politík, podnikom, akademickej obci, občanom a médiám prijímať informované rozhodnutia a aktívne sa zúčastňovať na demokratickom procese.

b)  rozvíjať, tvoriť a šíriť veľmi kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú európsku štatistiku, ktorá je základom tvorby, monitorovania a hodnotenia všetkých politík Únie – vrátane obchodu a migrácie – a pomáha občanom, tvorcom politík a regulátorom, orgánom dohľadu, podnikom, akademickej obci, občianskej spoločnosti a médiám prijímať informované rozhodnutia a aktívne sa zúčastňovať na demokratickom procese.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zefektívniť vnútorný trh, uľahčiť prevenciu a odstraňovanie prekážok, podporovať tvorbu, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie v oblastiach vnútorného trhu s tovarom a so službami, verejného obstarávania, dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného a mimozmluvného práva, boja proti praniu špinavých peňazí, voľného pohybu kapitálu, finančných služieb a hospodárskej súťaže vrátane tvorby nástrojov na riadenie;

a)  zefektívniť vnútorný trh:

 

i) uľahčením prevencie a odstraňovaním prekážok a podporou tvorby, vykonávania a presadzovania práva Únie v oblastiach vnútorného trhu s tovarom a so službami a verejným obstarávaním, ako aj v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného a mimozmluvného práva, boja proti praniu špinavých peňazí, voľného pohybu kapitálu, finančných služieb a hospodárskej súťaže vrátane tvorby nástrojov na riadenie;

 

ii) podporou účinného dohľadu nad trhom a bezpečnosti výrobkov v celej Únii a prispievaním k boju proti falšovaniu výrobkov, s cieľom zabezpečiť, aby na trhu Únie boli sprístupnené len bezpečné a vyhovujúce výrobky – vrátane výrobkov predávaných online –, ktoré zaručujú vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj a prispievaním k väčšej homogénnosti orgánov dohľadu nad trhom v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov s osobitným dôrazom na MSP a dosiahnutie doplnkovosti prostredníctvom poskytovania opatrení, ktoré prinášajú rôzne formy podpory pre MSP, prístupu na trhy vrátane internacionalizácie MSP, priaznivého podnikateľského prostredia pre MSP, konkurencieschopnosti odvetví, modernizácie priemyslu a podpory podnikania;

b)  posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov s osobitným dôrazom na MSP a dosiahnuť doplnkovosť prostredníctvom poskytovania opatrení (ciele pre MSP), a zároveň osobitnú pozornosť venovať ich osobitným potrebám, a to prostredníctvom:

 

i) poskytovania rôznych foriem podpory pre MSP, podpory rastu, presadzovania a vytvárania MSP vrátane podnikových sietí, rozvoja riadiacich zručností a podpory opatrení na rozšírenie, ktoré im umožnia lepší prístup na trhy a procesy internacionalizácie, ako aj uvádzanie ich výrobkov a služieb na trh;

 

ii) podpory priaznivého podnikateľského prostredia a rámca pre MSP, zníženia administratívneho zaťaženia, zvýšenia konkurencieschopnosti odvetví, zabezpečenia modernizácie priemyslu vrátane jeho digitálnej transformácie, čo prispeje k odolnému, energeticky a zdrojovo efektívnemu hospodárstvu;

 

iii) podpory podnikateľskej kultúry a prispievania k vysokokvalitnej odbornej príprave zamestnancov MSP;

 

iv) podpory nových podnikateľských príležitostí pre MSP, ktoré prekonávajú štrukturálne zmeny prostredníctvom cielených opatrení, a ďalších inovačných foriem akcií, ako sú odkupovanie pracovníkov, ktoré uľahčujú vytváranie pracovných miest a kontinuitu podnikania, na územiach postihnutých týmito zmenami.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  umožňujú financovanie európskej normalizácie a účasť zainteresovaných strán na vytváraní európskych noriem;

i)  umožňujú financovanie subjektov európskej normalizácie a účasť všetkých relevantných zainteresovaných strán na vytváraní európskych noriem;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  podporujú rozvoj kvalitných medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a auditu, uľahčujú ich integráciu do práva Únie a podporujú inováciu a tvorbu najlepších postupov vo finančnom výkazníctve;

ii)  podporujú rozvoj kvalitných medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a auditu, uľahčujú ich integráciu do práva Únie a/alebo podporujú inováciu a rozvoj najlepších postupov vo finančnom výkazníctve, pokiaľ ide o malé i veľké spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podporovať záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov prostredníctvom:

d)  podporovať záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť jednotnú a vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  posilnenia postavenia a vzdelávania spotrebiteľov a občianskej spoločnosti zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, trvalo udržateľnej spotreby a bezpečnosti výrobkov, najmä podporou príslušných orgánov presadzovania práva, organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a akcií zameraných na spoluprácu, ako aj zaistením, že všetci spotrebitelia majú prístup k náprave, a poskytovaním primeraných informácií o trhoch a spotrebiteľoch;

i)  posilnenia postavenia a vzdelávania spotrebiteľov a občianskej spoločnosti; zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, a to najmä v prípade najzraniteľnejších spotrebiteľov s cieľom posilniť spravodlivosť, transparentnosť a dôveru v jednotný trh; podporou príslušných orgánov presadzovania práva, organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a akcií zameraných na spoluprácu, riešením, okrem iného, otázok, ktoré priniesli existujúce a nové technológie, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie vysledovateľnosti výrobkov v celom dodávateľskom reťazci; noriem kvality v celej Únii a riešením otázky dvojakej kvality výrobkov; zvyšovania informovanosti o právach spotrebiteľa podľa práva Únie, ako aj zaistením, že všetci spotrebitelia majú prístup k účinným mechanizmom nápravy a poskytovaním primeraných informácií o trhoch a spotrebiteľoch, ako aj o podporu udržateľnej spotreby prostredníctvom lepších informácií pre spotrebiteľov o osobitných vlastnostiach tovaru a služieb a o ich vplyve na životné prostredie;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  zvýšenia účasti spotrebiteľov, ostatných koncových používateľov finančných služieb a občianskej spoločnosti na tvorbe politiky v oblasti finančných služieb, ako aj podpory lepšieho pochopenia finančného sektora;

ii)  zvýšenia účasti spotrebiteľov, ostatných koncových používateľov finančných služieb a občianskej spoločnosti na tvorbe politiky v oblasti finančných služieb, ako aj podpory lepšieho pochopenia finančného sektora a rôznych kategórií komercializovaných finančných produktov a zabezpečenia záujmov spotrebiteľov v oblasti retailových finančných služieb.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prispievať k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a v súvisiacich oblastiach, okrem iného prostredníctvom prevencie a eradikácie chorôb a škodcov a podpory zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat, ako aj trvalo udržateľnej výroby a spotreby potravín;

e)  prispievať k vysokej úrovni zdravia a bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového a krmivového dodávateľského reťazca a v súvisiacich oblastiach, okrem iného prostredníctvom prevencie a eradikácie chorôb a škodcov, a to aj prostredníctvom núdzových opatrení v prípade veľkých krízových situácií a nepredvídateľných udalostí, ktoré majú vplyv na zdravie zvierat alebo rastlín,podporovať zlepšovanie dobrých životných podmienok zvierat a rozvíjať udržateľnú výrobu a spotrebu potravín za dostupné ceny, a to aj stimulovaním výskumu, inovácií a výmien najlepších postupov medzi zainteresovanými stranami v týchto oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vytvárať a oznamovať kvalitné štatistiky o Európe včasným, nestranným a nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom posilnených partnerstiev v rámci Európskeho štatistického systému uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 223/2009 a so všetkými príslušnými externými stranami, ako aj využívaním viacerých zdrojov údajov, pokročilých metód analýzy dát, inteligentných systémov a digitálnych technológií.

f)  rozvíjať, vytvárať, šíriť a oznamovať kvalitné európske štatistiky včasným, nestranným a nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom posilnených partnerstiev v rámci Európskeho štatistického systému uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 223/2009 a so všetkými príslušnými externými stranami, ako aj využívaním viacerých zdrojov údajov, pokročilých metód analýzy dát, inteligentných systémov a digitálnych technológií a poskytovaním národného a podľa možností regionálneho členenia.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu na roky 2021 až 2027 predstavuje 4 088 580 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu na roky 2021 až 2027 predstavuje 6 563 000 000 EUR v bežných cenách.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  394 590 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i);

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno -a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  396 200 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii);

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  1 000 000 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b);

a)  3 122 000 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b);

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  220 510 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c);

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  188 000 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d) bode i);

b)  198 000 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d);

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc pri vykonávaní programu, najmä pokiaľ ide o prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ako aj využívanie sietí informačných technológií zameraných na spracovanie a výmenu informácií a používanie a rozvoj korporátnych nástrojov IT.

3.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc pri vykonávaní programu, najmä pokiaľ ide o prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ako aj využívanie sietí informačných technológií zameraných na spracovanie a výmenu informácií a používanie a rozvoj korporátnych nástrojov IT. S cieľom zabezpečiť maximálnu dostupnosť programu na financovanie činností, na ktoré sa vzťahujú ciele programu, celkové náklady na administratívnu a technickú podporu nepresiahnu 5 % hodnoty finančného krytia uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Mal by sa zaviesť osobitný mechanizmus pre priamy prístup potravinového reťazca ku krízovej rezerve Komisie v prípade rozsiahlych krízových situácií s cieľom zabezpečiť dostatočné financovanie opatrení uvedených v článku 3 ods. 2 písm. e).

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vytváranie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu vrátane podnikov, občanov spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov prostredníctvom transparentných informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia, zdieľania najlepších postupov, podpory osvedčených postupov, výmeny a šírenia odborných znalostí a poznatkov, ako aj organizovania odbornej prípravy;

a)  vytváranie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu vrátane podnikov, občanov, spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov prostredníctvom transparentných výmien informácií a kampaní na zvyšovanie povedomia, najmä pokiaľ ide o platné pravidlá Únie a práva spotrebiteľov a podnikov, zdieľania najlepších postupov, podpory osvedčených postupov a inovačných riešení, výmeny a šírenia odborných znalostí a poznatkov, ako aj organizovania odbornej prípravy na podporu digitálnej gramotnosti občanov a podnikov;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečenie mechanizmov pre občanov, spotrebiteľov, koncových používateľov, občiansku spoločnosť a zástupcov podnikov z Únie, aby mohli prispievať do politických diskusií, tvorby politík a procesu rozhodovania, najmä podporou fungovania zastupiteľských organizácií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

b)  zabezpečenie mechanizmov pre občanov, spotrebiteľov, koncových používateľov, občiansku spoločnosť, odborové zväzy a zástupcov podnikov z Únie, najmä zástupcov MSP, aby mohli prispievať do politických diskusií, tvorby politík a procesu rozhodovania, najmä podporou fungovania zastupiteľských organizácií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  budovanie kapacít, uľahčovanie a koordinácia spoločných akcií medzi členskými štátmi navzájom a medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ako aj medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou, decentralizovanými agentúrami Únie a orgánmi tretích krajín;

c)  budovanie kapacít, uľahčovanie a koordinácia spoločných akcií medzi členskými štátmi navzájom a medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ako aj medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou, decentralizovanými agentúrami Únie a orgánmi tretích krajín, a najmä spoločné akcie zamerané na posilnenie bezpečnosti výrobkov, presadzovania pravidiel ochrany spotrebiteľa v Únii a vysledovateľnosti výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora účinného presadzovania a modernizácie právneho rámca Únie a jeho rýchle prispôsobenie neustále sa meniacemu prostrediu, okrem iného prostredníctvom zberu dát a analýz; štúdií, hodnotení a politických odporúčaní; organizácie predvádzacích činností a pilotných projektov; komunikačných činností; vývoja špecifických IT nástrojov na zaistenie transparentného a efektívneho fungovania vnútorného trhu.

d)  podpora účinného presadzovania členskými štátmi a modernizácie právneho rámca Únie a jeho rýchle prispôsobenie neustále sa meniacemu prostrediu, ako aj podpora riešenia otázok, ktoré prináša digitalizácia, okrem iného prostredníctvom zberu dát a analýz; štúdií, hodnotení a politických odporúčaní; organizácie predvádzacích činností a pilotných projektov; komunikačných činností; vývoja špecifických IT nástrojov na zaistenie transparentného, spravodlivého a efektívneho fungovania vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na financovanie sú oprávnené tieto akcie, ktorými sa vykonávajú špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii):

 

a) koordinácia a spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom a ostatnými príslušnými orgánmi členských štátov, najmä prostredníctvom siete pre súlad výrobkov v Únii;

 

b) rozvoj a údržbu IT nástrojov na výmenu informácií o dohľade nad trhom a kontrolách na vonkajších hraniciach;

 

c) podpora rozvoja spoločných opatrení a testovania v oblasti bezpečnosti výrobkov a dodržiavania predpisov, a to aj v súvislosti s pripojenými výrobkami a výrobkami predávanými online;

 

d) spolupráca, výmena najlepších postupov a spoločných projektov medzi orgánmi dohľadu nad trhom a príslušnými orgánmi z tretích krajín;

 

e) podpora pre stratégie dohľadu nad trhom, získavanie poznatkov a spravodajstva, spôsobilosti a zariadenia zamerané na skúšobníctvo, partnerské hodnotenia, školiace programy, technická pomoc a budovanie kapacít pre orgány dohľadu nad trhom;

 

f) posudzovanie postupov typového schvaľovania a overenie zhody motorových vozidiel zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovanie rôznych foriem podpory pre MSP;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  uľahčenie prístupu MSP na trhy, na ich podporu pri riešení globálnych a spoločenských výziev a pri internacionalizácii podnikov, ako aj na posilnenie vedúceho postavenia priemyslu Únie v globálnych hodnotových reťazcoch vrátane siete Enterprise Europe Network;

b)  uľahčenie prístupu mikropodnikov, MSP a sietí podnikov na trhy vrátane trhov mimo Únie , ich podpora pri riešení globálnych, environmentálnych, hospodárskych a spoločenských výziev a pri internacionalizácii podnikov, uľahčovanie ich podpory počas ich životného cyklu a posilňovanie vedúceho podnikateľského a priemyselného postavenia Únie v rámci globálnych hodnotových reťazcov;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  riešenie prekážok na trhu, znižovanie administratívnej záťaže a vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré by MSP umožnilo využívať výhody vnútorného trhu;

c)  riešenie prekážok na trhu, znižovanie administratívnej záťaže vrátane znižovania prekážok pre zakladanie podnikov a vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia s cieľom umožniť mikropodnikom a MSP využívať výhody vnútorného trhu vrátane prístupu k financovaniu a poskytovanie vhodných usmernení, programov mentorstva a koučingu a poskytovanie služieb pre podniky, ktoré sú založené na poznatkoch;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  uľahčenie rastu podnikov vrátane rozvoja zručností a priemyselnej transformácie vo všetkých odvetviach výroby a služieb;

d)  uľahčenie rozvoja a rastu udržateľných podnikov, zvýšenie informovanosti mikropodnikov a MSP o legislatívnych otázkach vrátane otázok súvisiacich s legislatívou Únie o životnom prostredí a energetike, rozvoja ich zručností a kvalifikácií a uľahčovania nových obchodných modelov a hodnotových reťazcov efektívne využívajúcich zdroje, ktoré podporujú udržateľnú priemyselnú, technologickú a organizačnú transformáciu vo všetkých odvetviach výroby a služieb;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora konkurencieschopnosti podnikov a celých odvetví hospodárstva, ako aj podpora MSP pri zavádzaní inovácií a spolupráci v rámci hodnotových reťazcov prostredníctvom strategického prepojenia ekosystémov a klastrov vrátane spoločnej iniciatívy v oblasti klastrov;

e)  posilňovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov a celých odvetví hospodárstva, ako aj podpora mikropodnikov a MSP pri zavádzaní technologických, organizačných a sociálnych inovácií, zvyšovanie sociálnej zodpovednosti podnikov a spolupráca v rámci hodnotových reťazcov prostredníctvom strategického prepojenia ekosystémov a klastrov vrátane spoločnej iniciatívy v oblasti klastrov;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 8– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podpora priaznivého podnikateľského prostredia a podnikateľskej kultúry vrátane mentorského programu pre nových podnikateľov a podpory zakladania podnikov, udržateľnosti podnikania a rozširujúcich sa podnikov.

f)  podpora priaznivého podnikateľského prostredia a podnikateľskej kultúry, rozšírenie mentorského programu pre nových podnikateľov a podpory zakladania podnikov, udržateľnosti podnikania a rozširujúcich sa podnikov s osobitnou pozornosťou venovanou novým potenciálnym podnikateľom (t.j. mladým, ženám), ako aj iným konkrétnym cieľovým skupinám, ako sú sociálne znevýhodnené alebo zraniteľné skupiny.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pri vykonávaní špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) môže Komisia okrem akcií uvedených v odseku 3 písm. a) až f) tohto článku podporovať tieto konkrétne akcie:

 

a) urýchľovať, podporovať a rozširovať poradenské služby prostredníctvom siete Enterprise Europe na poskytovanie služieb podpory jednotného kontaktného miesta pre MSP v Únii, ktorých cieľom je preskúmať príležitosti na vnútornom trhu a v tretích krajinách, a na monitorovanie s cieľom zabezpečiť, že vo všetkých členských štátoch sa poskytujú služby v porovnateľnej kvalite;

 

b) podporovať vytváranie sietí podnikov;

 

c) podporovať a rozširovať programy mobility pre nových podnikateľov (Erasmus pre mladých podnikateľov) s cieľom zlepšiť ich schopnosť rozvíjať podnikateľskú odbornosť, zručnosti a prístupy, ako aj ich technologické kapacity a riadenie podnikov;

 

d) podporovať rozširovanie MSP prostredníctvom významných projektov na rozširovanie podnikov založených na príležitostiach orientovaných na trh (nástroj na rozširovanie MSP);

 

e) podporovať odvetvovo špecifických akcií v oblastiach charakterizovaných vysokým podielom mikropodnikov a MSP a vysokým príspevkom k HDP Únie, ako je odvetvie cestovného trhu.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Akcie uskutočňované prostredníctvom siete Enterprise Europe Network uvedenej v tomto článku odseku 3a písmene a) môžu okrem iného zahŕňať:

 

a) uľahčenie internacionalizácie MSP a identifikácie obchodných partnerov na vnútornom trhu, cezhraničnej obchodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, partnerstiev v oblasti prenosu technológií, znalostí a inovácií;

 

b) poskytovanie informácií, usmernení a individuálneho poradenstva v oblasti legislatívy Únie, možností financovania a podpory zo strany EÚ, ako aj iniciatív Únie s dopadom na podnikanie vrátane daňových, environmentálnych a energetických záväzkov, majetkovoprávnych, pracovnoprávnych aspektov a aspektov sociálneho zabezpečenia;

 

c) uľahčenie prístupu MSP k know-how v oblasti životného prostredia, klímy, energetickej účinnosti a hospodárnosti;

 

d) posilnenie siete prostredníctvom ďalších informačných a poradenských sietí Únie a členských štátov, najmä siete EURES, inovačných centier Únie a Poradenského centra InvestEU.

 

Služby poskytované sieťou v mene iných úniových programov sa financujú z týchto programov.

 

Komisia stanoví prioritné opatrenia v rámci siete na zlepšenie častí alebo prvkov, ktoré nie sú v súlade s minimálnou normou, s cieľom zabezpečiť jednotnú podporu pre mikropodniky a MSP v celej Únii.

 

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce ukazovatele a minimálne normy na účely merania vplyvu siete z hľadiska špecifických cieľov a efektívnosti opatrení pre MSP.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20 s cieľom stanoviť ďalšie formy podpory pre MSP, ktoré tento odsek neustanovuje.

 

 

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Na financovanie sú oprávnené tieto akcie, ktorými sa vykonávajú špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d) bode i):

 

a) zlepšovanie informovanosti a vzdelania spotrebiteľov o ich právach celoživotným vzdelávaním o úniových predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa a posilnenie postavenia spotrebiteľov, aby dokázali čeliť novým problémom, ktoré vznikajú v dôsledku technického rozvoja a digitalizácie, zohľadňujúc aj špecifické potreby zraniteľných spotrebiteľov;

 

b) zabezpečenie a uľahčenie prístupu pre všetkých spotrebiteľov a obchodníkov ku kvalitnému mimosúdnemu riešeniu sporov a riešeniu sporov online, ako aj k informáciám o možnostiach nápravy;

 

c) podporovanie prísnejšieho presadzovania právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, s osobitným dôrazom na cezhraničné prípady alebo prípady zahŕňajúce tretie strany, podporovanie účinnej koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a spolupráce pri presadzovaní práva s tretími krajinami;

 

d) podporovanie udržateľnej spotreby prostredníctvom zvyšovania povedomia spotrebiteľov o trvanlivosti výrobku a jeho vplyve na životné prostredie, o vlastnostiach ekodizajnu, o podpore práv spotrebiteľov v tejto súvislosti a o možnosti nápravy v prípade výrobkov s predčasnou poruchou;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sa môžu zúčastňovať na týchto akciách:

Komisia môže umožniť právnym subjektom usadeným v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, zúčastňovať sa na týchto akciách:

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na akciách uvedených v písmenách a) a b), nie sú oprávnené prijímať finančné príspevky Únie s výnimkou prípadu, keď to má pre program zásadný význam, najmä pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a prístup podnikov Únie na trhy, alebo z hľadiska ochrany spotrebiteľov s bydliskom v Únii. Uvedená výnimka sa neuplatňuje na ziskové subjekty.

Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na akciách uvedených v písmenách a) a b), nie sú oprávnené prijímať finančné príspevky Únie, najmä ak existuje riziko transferu inovatívnych inovácií, s výnimkou prípadu, keď to má pre program zásadný význam, najmä pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a prístup podnikov Únie na trhy, alebo z hľadiska ochrany spotrebiteľov s bydliskom v Únii. Uvedená výnimka sa neuplatňuje na ziskové subjekty.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade akcií v oblasti dohľadu nad trhom, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, orgány dohľadu nad trhom členských štátov uvedené v článku 17 nariadenia (ES) č. 765/2008 a v článku 11 [návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov]97;

a)  v prípade akcií v oblasti dohľadu nad trhom, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii) tohto nariadenia, orgány dohľadu nad trhom členských štátov uvedené v článku 17 nariadenia (ES) č. 765/2008 a v článku 11 [návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov];97;

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final

97 COM(2017) 795 final

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade akcií v oblasti akreditácie a dohľadu nad trhom, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, orgán uznaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008, na vykonávanie činností uvedených v článku 32 nariadenia (ES) č. 765/2008;

b)  v prípade akcií v oblasti akreditácie, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i) tohto nariadenia, orgán uznaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008, na vykonávanie činností uvedených v článku 32 nariadenia (ES) č. 765/2008;

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

So zreteľom na prvý odsek písm. e) tohto článku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty s cieľom upraviť zoznam subjektov, ktorým sa môže udeliť grant v rámci programu, na opatrenia, ktorými sa vykonáva konkrétny cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d) bode i).

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotiaci (-e) výbor (-y) pre akcie, ktorými sa vykonávajú špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2, môže (-u) pozostávať úplne alebo čiastočne z externých odborníkov.

Hodnotiaci (-e) výbor (-y) pre akcie, ktorými sa vykonávajú špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2, môže (-u) pozostávať úplne alebo čiastočne z externých odborníkov. Práca hodnotiaceho výboru (-ov) sa zakladá na zásadách transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, v súvislosti s orgánmi dohľadu nad trhom členských štátov a tretích krajín pridružených k programu a so skúšobnými zariadeniami Únie uvedenými v článku 20 [návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy na dodržiavanie a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie v oblasti výrobkov] sa môže z programu financovať až 100 % oprávnených nákladov na akciu za predpokladu, že nedôjde k porušeniu zásady spolufinancovania v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  V prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii) tohto nariadenia, v súvislosti s orgánmi dohľadu nad trhom členských štátov a tretích krajín pridružených k programu a so skúšobnými zariadeniami Únie uvedenými v článku 20 [návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy na dodržiavanie a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie v oblasti výrobkov] sa môže z programu financovať až 100 % oprávnených nákladov na akciu za predpokladu, že nedôjde k porušeniu zásady spolufinancovania v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v rámci uvedenej výzvy na predkladanie návrhov sa nemôžu financovať z dôvodu rozpočtových obmedzení môžu dostať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [nariadenie o spoločných ustanoveniach] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky] za predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s cieľmi dotknutého programu. Uplatňujú sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje podpora.

môžu dostať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [nariadenie o spoločných ustanoveniach] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky] alebo nariadenia (EÚ) XX [ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa], a to najmä cieľom o pokročilých digitálnych zručnostiach za predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s cieľmi dotknutého programu. Uplatňujú sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje podpora.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť koordináciu s programom Digitálna Európa s cieľom zabezpečiť komplexnú stratégiu EÚ pre MSP.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program sa vykonáva prostredníctvom pracovných programov uvedenýchčlánku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanovuje celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty podľa článku 20, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, s cieľom prijať pracovné programy v súlade s článkom 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Pracovné programy sú ročné alebo viacročné a uvádzajú sa v nich najmä ciele, ktoré sa majú sledovať, očakávané výsledky, spôsob realizácie a celková výška finančného plánu. Obsahujú aj podrobný opis akcií, ktoré sa majú financovať, orientačné sumy vyčlenené na každú akciu a orientačný harmonogram ich vykonávania. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanovuje celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov pracovné programy na vykonávanie špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. e), ako sa stanovuje v prílohe I. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty podľa článku 20, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie prijatím pracovných programov v súlade so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e), ako sa stanovuje v prílohe.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3 ods. 2, sú uvedené v prílohe IV.

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku účinnosti a efektívnosti pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3 ods. 2, sú uvedené v prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykonáva hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o vykonávaní programu, najneskôr však štyri roky po začatí vykonávania programu.

2.  Komisia najneskôr do ... [štyri roky od začiatku vykonávania programu] vypracuje predbežnú hodnotiacu správu programu o dosahovaní cieľov akcií podporovaných v rámci programu, o výsledkoch a vplyvoch, efektívnosti využívania zdrojov a o pridanej hodnote Únie.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na konci vykonávania programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykonáva záverečné hodnotenie programu.

5.  Komisia najneskôr do ... [tri roky od skončenia vykonávania programu] Komisia vypracuje záverečnú hodnotiacu správu o dlhodobom vplyve programu, o výsledkoch a udržateľnosti akcií a o synergiách medzi rôznymi pracovnými programami.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

6.  Komisia predloží hodnotiace správy uvedené v odsekoch 2 a 5 spolu so svojimi závermi Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a sprístupní ich verejnosti. V prípade potreby sa k uvedeným správam pripoja návrhy na zmeny tohto programu.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 9 a 17 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 8 ods. 3b, článkoch 9, 10, 16 a 17 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 9 a 17 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 3b, článkoch 9, 10, 16 a 17 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 9 a 17 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 3b, článkov 9, 10, 16 a 17 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii napomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/200299. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

__________________

__________________

99 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

99 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) poskytovaním ucelených, účinných a primeraných cielených informácií rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú transparentnosť a viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri podpore akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné akcie súvisiace s programom a akciami vykonávanými v rámci neho, ako aj s výsledkami, ktoré sa v rámci neho dosiahli. Finančné zdroje vyčlenené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie týkajúcich sa cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia užívateľsky ústretovo vykonáva informačné a komunikačné akcie s cieľom zvýšiť informovanosť spotrebiteľov, občanov, podnikov, najmä MSP a orgánov verejnej správy, o zdrojoch poskytnutých prostredníctvom finančných nástrojov tohto nariadenia, ako aj o opatreniach a výsledkoch týchto opatrení. Finančné zdroje vyčlenené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie týkajúcich sa cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia (EUROSTAT) vykonáva informačné a komunikačné akcie súvisiace s vykonávaním špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. f) a s akciami a výsledkami v rámci neho, pokiaľ sa týkajú rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v súlade so štatistickými zásadami stanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009.

3.  Komisia (EUROSTAT) vykonáva informačné a komunikačné akcie súvisiace s vykonávaním špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. f) a s akciami a výsledkami v rámci neho, pokiaľ sa týkajú zberu údajov, rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v súlade so štatistickými zásadami stanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opatrenia na eradikáciu karanténnych škodcov Únie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031105 alebo na základe opatrení Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného nariadenia;

a)  opatrenia na prevenciu, zamedzenie šírenia a/alebo eradikáciu karanténnych škodcov Únie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031105 alebo na základe opatrení Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného nariadenia;

_________________

_________________

105 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

105 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby opatrenia na prevenciu a zamedzenie šírenia škodcov boli oprávnené rovnakým spôsobom ako eradikačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  opatrenia na eradikáciu škodcov neuvedených v zozname karanténnych škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli byť kvalifikované ako karanténne škodce Únie v súlade s článkom 30 ods. 1 uvedeného nariadenia;

b)  opatrenia na prevenciu, zamedzenie šírenia a/alebo eradikáciu škodcov neuvedených v zozname karanténnych škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli byť kvalifikované ako karanténne škodce Únie v súlade s článkom 30 ods. 1 uvedeného nariadenia;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby opatrenia na prevenciu a zamedzenie šírenia škodcov boli oprávnené rovnakým spôsobom ako eradikačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  doplňujúce ochranné opatrenia prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, iné ako eradikačné opatrenia uvedené v písmene a) tohto bodu a opatrenia na zamedzenie šírenia škodcov uvedené v písmene b) tohto bodu, keď sú dané opatrenia nevyhnutné na ochranu Únie pred ďalším šírením uvedených škodcov.

c)  doplňujúce ochranné opatrenia prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, iné ako opatrenia uvedené v písmenách a) a b) tohto bodu, keď sú dané opatrenia nevyhnutné na ochranu Únie pred ďalším šírením uvedených škodcov, pričom sa podľa potreby obmedzí aj voľný pohyb prenášačov v okolitých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  opatrenia na eradikáciu škodcov, ktoré sa vyskytli náhle, aj keď sa v Únii nepovažujú za karanténne škodce, ale sú výsledkom extrémnych klimatických javov alebo zmeny klímy v členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.3.4a.  V prípade podozrenia na výskyt ohniska choroby zvierat a/alebo výskytu škodlivých organizmov sa budú musieť v celej EÚ a na jej vonkajších hraniciach výrazne zintenzívniť kontroly a monitorovanie;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.3.4b.  Opatrenia na monitorovanie výskytu známych, ako aj v súčasnosti neznámych škodcov a chorôb.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – bod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.  Ročné a viacročné veterinárne a fytosanitárne programy eradikácie, kontroly a sledovania chorôb zvierat a zoonóz uvedených v zozname v prílohe III, ako aj škodcov rastlín sa musia vykonávať v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov Únie.

2.1.  Ročné a viacročné veterinárne a fytosanitárne programy prevencie, eradikácie, kontroly a sledovania chorôb zvierat a zoonóz uvedených v zozname v prílohe III, ako aj škodcov rastlín sa musia vykonávať v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V týchto programoch by sa mali zohľadniť nové skutočnosti spôsobené zmenou klímy a jej rozmanitosťou na európskej úrovni; takisto by mali pomáhať v predchádzaní úbytku biodiverzity v Európe.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  opatrenia na eradikáciu karanténnych škodcov Únie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) 2016/2031 alebo na základe opatrení Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného nariadenia;

c)  opatrenia na prevenciu, zamedzenie šírenia alebo eradikáciu karanténnych škodcov Únie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) 2016/2031 alebo na základe opatrení Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného nariadenia;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby opatrenia na prevenciu a zamedzenie šírenia škodcov boli oprávnené rovnakým spôsobom ako eradikačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  opatrenia na eradikáciu škodcov neuvedených v zozname karanténnych škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli byť kvalifikované ako karanténne škodce Únie v súlade s článkom 30 ods. 1 uvedeného nariadenia;

d)  opatrenia na prevenciu, zamedzenie šírenia alebo eradikáciu škodcov neuvedených v zozname karanténnych škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli byť kvalifikované ako karanténne škodce Únie v súlade s článkom 30 ods. 1 uvedeného nariadenia;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby opatrenia na prevenciu a zamedzenie šírenia škodcov boli oprávnené rovnakým spôsobom ako eradikačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  doplňujúce ochranné opatrenia prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, iné ako eradikačné opatrenia uvedené v písmene c) tohto bodu a opatrenia na zamedzenie šírenia škodcov uvedené v písmene d) tohto bodu, keď sú dané opatrenia nevyhnutné na ochranu Únie pred ďalším šírením uvedených škodcov;

e)  doplňujúce ochranné opatrenia prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, iné ako opatrenia uvedené v písmenách c) a d) tohto bodu, keď sú dané opatrenia nevyhnutné na ochranu Únie pred ďalším šírením uvedených škodcov;

Odôvodnenie

Ide o technický pozmeňujúci návrh, ktorého účelom je zosúladiť znenie s pozmeňujúcimi návrhmi, v ktorých sa požaduje, aby opatrenia na prevenciu a zamedzenie šírenia škodcov boli oprávnené rovnakým spôsobom ako opatrenia na eradikáciu.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Činnosti na podporu zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat.

3.  Činnosti na podporu zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat vrátane opatrení na zabezpečenie dodržiavania noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a vysledovateľnosti aj počas prepravy zvierat.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Činnosti na podporu trvalo udržateľnej výroby a spotreby potravín.

7.  Činnosti na podporu agroekologickej výroby a udržateľnej spotreby potravín, ktorá nepoškodzuje životné prostredie ani biodiverzitu, a na podporu priameho predaja a krátkych dodávateľských reťazcov.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Databázy a automatizované systémy riadenia informácií potrebných na účinné a efektívne vykonávanie právnych predpisov súvisiacich so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e), ktoré majú preukázanú pridanú hodnotu pre Úniu ako celok.

8.  Databázy a automatizované systémy riadenia informácií potrebných na účinné a efektívne vykonávanie právnych predpisov súvisiacich so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e), ktoré majú preukázanú pridanú hodnotu pre Úniu ako celok; zavedenie nových technológií na zlepšenie vysledovateľnosti výrobkov, ako sú napríklad kódy QR na obaloch výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Technická a vedecká činnosť vrátane štúdií a koordinačných činností potrebných na zabezpečenie správneho vykonávania právnych predpisov v oblasti súvisiacej so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e) a na prispôsobenie uvedených právnych predpisov vedeckému, technologickému a spoločenskému vývoju.

11.  Technická a vedecká činnosť vrátane štúdií a koordinačných činností potrebných na zabezpečenie prevencie výskytu nových aj neznámych škodcov a chorôb a na zabezpečenie správneho vykonávania právnych predpisov v oblasti súvisiacej so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e) a na prispôsobenie uvedených právnych predpisov vedeckému, technologickému a spoločenskému vývoju.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14.  V rámci vykonávania pravidiel v oblasti špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. e) podpora iniciatív na zvyšovanie informovanosti a povedomia zo strany Únie a členských štátov, ktorých cieľom je výroba a spotreba potravín, ktorá je lepšia, udržateľná a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov, vrátane činností na predchádzanie vzniku potravinového odpadu a výskytu potravinových podvodov.

14.  V rámci vykonávania pravidiel v oblasti špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. e) podpora iniciatív na zvyšovanie informovanosti a povedomia zo strany Únie a členských štátov, ktorých cieľom je výroba a spotreba potravín, ktorá je lepšia, udržateľná a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov, vrátane činností na predchádzanie vzniku potravinového odpadu prispievajúcich k obehovému hospodárstvu na predchádzanie výskytu potravinových podvodov.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Príloha II – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  lepšie meranie obchodu v oblasti služieb, zahraničných priamych investícií, globálnych hodnotových reťazcov, ako aj vplyvu globalizácie na hospodárstva Únie.

–  lepšie meranie obchodu v oblasti tovaru a služieb, zahraničných priamych investícií, globálnych hodnotových reťazcov, ako aj vplyvu globalizácie na hospodárstva Únie.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Príloha II – zarážka 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  poskytovanie kvalitnej, včasnej a spoľahlivej štatistiky na podporu európskeho piliera sociálnych práv a politiky Únie v oblasti zručností vrátane štatistiky o trhu práce, zamestnanosti, vzdelávaní a odbornej príprave, príjmoch, životných podmienkach, chudobe, nerovnosti, sociálnej ochrane, nelegálnej práci a satelitných účtoch v oblasti zručností,

–  poskytovanie kvalitnej, včasnej a spoľahlivej štatistiky na podporu európskeho piliera sociálnych práv a politiky Únie v oblasti zručností vrátane – ale nielen – štatistiky o trhu práce, zamestnanosti, vzdelávaní a odbornej príprave, príjmoch, životných podmienkach, chudobe, nerovnosti, sociálnej ochrane, nelegálnej práci a satelitných účtoch v oblasti zručností,

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Príloha III

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

Zoznam chorôb zvierat a zoonóz

Zoznam chorôb zvierat a zoonóz

(1)  Africký mor koní

Zoznam chorôb zvierat a zoonóz zahŕňa:

(2)  Africký mor ošípaných

a)   zoznam chorôb vypracovaný podľa časti 1 kapitoly 2 nariadenia 2016/429;

(3)  Antrax (slezinová sneť)

b)   salmonelu, zoonózy a zoonotických pôvodcov podľa nariadenia (ES) č. 2160/2003 a smernice 2003/99/ES;

(4)  Aviárna influenza (vysokopatogénna)

c)   prenosné spongiformné encefalopatie.

(5)  Aviárna influenza (nízkopatogénna)

 

(6)  Kampylobakterióza

 

(7)  Klasický mor ošípaných

 

(8)  Slintačka a krívačka

 

(9)  Infekčná pleuropneumónia kôz

 

(10)  Sopľavka

 

(11)  Infekcia vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24)

 

(12)  Brucelóza hovädzieho dobytka (infekcia Brucella abortus), infekcia B. melitensis a B. suis

 

(13)  Infekcia vírusom epizootickej hemoragickej choroby

 

(14)  Infekcia vírusom nodulárnej dermatitídy

 

(15)  Infekcia Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pľúcna nákaza hovädzieho dobytka)

 

(16)  Infekcia Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis)

 

(17)  Infekcia vírusom pseudomoru hydiny

 

(18)  Infekcia vírusom moru malých prežúvavcov

 

(19)  Infekcia vírusom besnoty

 

(20)  Infekcia vírusom horúčky údolia Rift

 

(21)  Infekcia vírusom moru hovädzieho dobytka

 

(22)  Infekcia zoonotickými sérovarmi Salmonella

 

(23)  Zamorenie Echinococcus spp

 

(24)  Listerióza

 

(25)  Kiahne oviec a kiahne kôz

 

(26)  Transmisívna spongiformná encefalopatia

 

(27)  Trichinelóza

 

(28)  Venezuelská encefalomyelitída koní

 

(29)  Verotoxín produkujúca E. coli

 

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa zohľadnilo preskúmanie zoznamu chorôb vypracovaného na základe nariadenia 2016/429, ktorý môže Komisia aktualizovať, a aby sa rozšíril aj o salmonelu, zoonózy a pôvodcov zoonóz.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Príloha IV – Ukazovatele – tabuľka

Text predložený Komisiou

 

Cieľ

Ukazovateľ

 

 

 

1 – Počet nových podnetov a prípadov nedodržania požiadaviek v oblasti voľného pohybu tovaru a služieb, ako aj právnych predpisov Únie v oblasti verejného obstarávania 

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a)

2 – Index prekážok obchodu so službami (Services Trade Restrictiveness Index)

 

3 – Počet návštev portálu Vaša Európa

 

4 – Počet spoločných kampaní dohľadu nad trhom

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. b)

1 – Počet MSP prijímajúcich podporu

 

2 – Počet podporovaných spoločností, ktoré uzatvorili obchodné partnerstvá

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. c)

 

i)

1 – Podiel uplatňovania európskych noriem ako vnútroštátnych noriem členskými štátmi v pomere k celkovému počtu platných európskych noriem

ii)

2 – Percentuálny podiel medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a medzinárodných audítorských štandardov schválených Úniou

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. d)

 

i)

1 – Index spotrebiteľských podmienok

ii)

2 – Počet stanovísk a odpovedí na verejné konzultácie v oblasti finančných služieb od príjemcov

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. e)

1 – Počet úspešne realizovaných vnútroštátnych veterinárnych a fytosanitárnych programov

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. f)

1 – Vplyv štatistiky uverejnenej na internete: počet odkazov na internete a pozitívne/negatívne stanoviská

 

 

Pozmeňujúci návrh

 

Cieľ

Ukazovateľ

 

 

 

1 – Právne predpisy Únie v oblasti verejného obstarávania

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) bod i)

2 – Index prekážok obchodu so službami (Services Trade Restrictiveness Index)

 

3 – Počet návštev portálu Vaša Európa

 

 

 

1 – Počet nových podnetov a prípadov nedodržania požiadaviek v oblasti voľného pohybu tovaru a služieb, ako aj právnych predpisov Únie v oblasti verejného obstarávania

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a)

2 – Počet spoločných kampaní dohľadu nad trhom

 

 

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. b)

1 – Počet MSP prijímajúcich podporu z programu a zo siete.

 

2 – Počet podporovaných spoločností, ktoré uzatvorili obchodné partnerstvá

 

2a – Počet podnikateľov, ktorí využívajú programy mentorstva a mobility

 

2b – Skrátenie času a zníženie nákladov na založenie MSP

 

2c – Počet vytvorených sietí podnikov v porovnaní v porovnaní s východiskovými údajmi

 

2d – Počet členských štátov, ktoré využívajú test MSP

 

2e – Výrazné zvýšenie počtu členských štátov s jednotným kontaktným miestom pre začínajúce podniky

 

2f – Zvýšenie podielu MSP, ktoré vyvážajú, a zvýšenie podielu MSP, ktoré vyvážajú mimo Únie, v porovnaní s východiskovými údajmi

 

2g – Výrazné zvýšenie počtu členských štátov zavádzajúcich podnikateľské riešenia zamerané na potenciálnych, mladých, nových podnikateľov a na podnikateľky, ako aj na iné osobitné cieľové skupiny v porovnaní s východiskovými údajmi

 

2h – Zvýšenie podielu občanov Únie, ktorí by sa chceli stať samostatne zárobkovo činnými osobami, v porovnaní s východiskovými údajmi

 

2i – Výkonnosť MSP z hľadiska udržateľnosti, ktorá sa bude merať zvýšením podielu MSP z Únie vyrábajúcich udržateľné produkty a služby modrého hospodárstva a ekologické produkty a služby1a a ich zlepšovaním v otázke efektívnosti zdrojov (čo môže zahŕňať energiu, materiály alebo vodu, recyklovanie atď.) v porovnaní s východiskovými údajmi

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. c)

 

i)

1 – Podiel uplatňovania európskych noriem ako vnútroštátnych noriem členskými štátmi v pomere k celkovému počtu platných európskych noriem

ii)

2 – Percentuálny podiel medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a medzinárodných audítorských štandardov schválených Úniou

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. d)

 

i)

1 – Index spotrebiteľských podmienok

ii)

2 – Počet stanovísk a odpovedí na verejné konzultácie v oblasti finančných služieb od príjemcov

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. e)

1 – Počet úspešne realizovaných vnútroštátnych veterinárnych a fytosanitárnych programov

 

2 Počet krízových situácií vyvolaných škodcami, ktoré boli úspešne vyriešené;

 

3 Počet krízových situácií vyvolaných chorobami, ktoré boli úspešne vyriešené;

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. f)

1 – Vplyv štatistiky uverejnenej na internete: počet odkazov na internete a pozitívne/negatívne stanoviská

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jednotný trh bol a ostáva základným kameňom európskeho projektu.

Počas svojej 25-ročnej existencie jednotný trh prispel k dosiahnutiu vysokej úrovne integrácie medzi členskými štátmi, čo v mnohých ohľadoch prinieslo hmatateľné výhody pre podniky, občanov a spotrebiteľov, ako napríklad väčší výber a nižšie ceny na konkurenčnejšom trhu, príležitosti na cestovanie a prácu v celej EÚ, prístup k obrovskému trhu pre podniky a lepšiu ochrana spotrebiteľov. Napriek tomu, že sa prijalo a vykonáva viac ako 3 500 opatrení, nie je projekt jednotného trhu zďaleka ukončený. Mnohé prekážky, napr. medzery v právnych predpisoch, administratívne zaťaženie, neúčinné vykonávanie a nedostatočné presadzovanie práva EÚ, ako aj meniace sa okolnosti a vznikajúce problémy a prekážky, naďalej bránia dokončeniu jednotného trhu.

Európsky parlament pri mnohých príležitostiach vyzýval na zlepšenie riadenia a efektívnosti jednotného trhu a Komisia zaradila trhovú integráciu medzi svoje hlavné priority.

Na nasledujúce obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhuje nový Program pre jednotný trh, ktorý v rámci jediného koherentného rámca prinesie šesť programov a viacero opatrení, ktoré boli predtým oddelené. Hlavným cieľom je realizácia a presadzovanie rôznych činností podporujúcich realizáciu jednotného trhu v širšom zmysle, zlepšovanie synergií a flexibility, ako aj odstraňovanie prekrývania v existujúcich programoch EÚ.

Spravodajca celkovo víta nový „Program pre jednotný trh“ a zdieľa názor Komisie o potrebe strategického a integrovaného prístupu k dosiahnutiu dobre fungujúceho vnútorného trhu.

Spravodajca však navrhuje niekoľko zlepšení v týchto oblastiach:

Finančné krytie

Komisia navrhuje finančné krytie, ktoré má byť rozdelené na dosiahnutie štyroch rôznych cieľov: program COSME, spotrebitelia, potravinový reťazec a udržateľná spotreba a štatistika. Spravodajca si myslí, že celkové finančné krytie nestačí, ak sa má reagovať na všetky výzvy jednotného trhu, a najmä na prispôsobenie sa rýchlo sa meniacemu prostrediu digitálnej revolúcie a globalizácii.

Spravodajca však navrhuje upraviť všeobecný finančný rámec a všetky rozpočtové riadky, akonáhle budú v návrhu predbežnej správy Európskeho parlamentu venovanej viacročnému finančnému rámcu a vlastným zdrojom na roky 2021 – 2027 definované presné údaje.

Spravodajca zároveň navrhuje zavedenie samostatnej rozpočtovej položky na financovanie dohľadu nad trhom, bezpečnosti výrobkov a typového schvaľovania v súlade s posúdením vplyvu Programu pre jednotný trh a posúdením vplyvu nariadenia o dodržiavaní a presadzovaní. Takisto je presvedčený o tom, že je dôležité, aby sa výslovne určili ciele, na ktoré sa venuje zostávajúca suma, a aby sa stanovil strop pre technickú a administratívnu pomoc.

Zameranie sa na dohľad nad trhom a bezpečnosť výrobkov

Pokiaľ ide o ciele programu, spravodajca je pevne presvedčený, že zlepšenie fungovania jednotného trhu závisí od posilnenia činností dohľadu nad trhom a bezpečnosti výrobkov, pričom osobitnú pozornosť treba venovať výrobkom predávaným online. Spravodajca vskutku uznáva, že účinný dohľad nad trhom môže mať zásadný dosah na ochranu verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejná bezpečnosť, ako aj zabezpečenie rovnakých podmienok pre hospodárske subjekty. Mnohé nedávne škandály, ako napríklad „dieselgate“, poukazujú na skutočnosť, že nebezpečné a nevyhovujúce výrobky sú na trhu EÚ stále prítomné, čo zvýrazňuje potrebu zefektívniť a koordinovať dohľad nad trhom v EÚ. V nedávno schválenom nariadení o typovom schválení, ako aj v nariadení o „presadzovaní a dodržiavaní“, o ktorom sa v súčasnosti rokuje, sa stanovuje rámec na podporu lepšej spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom, európskymi inštitúciami a hospodárskymi subjektmi. Na základe uvedeného spravodajca zavádza nový osobitný cieľ týkajúci sa dohľadu nad trhom, bezpečnosti výrobkov a typového schvaľovania a súvisiacich činností, pričom týmto opatreniam je venovaná samostatná rozpočtová položka.

Spotrebitelia

Spravodajca verí, že Program pre jednotný trh prispieva k vytváraniu podmienok pre občanov EÚ, aby mohli v plnej miere využívať výhody jednotného trhu. Spravodajca preto navrhuje zahrnúť odkazy na konkrétne opatrenia zamerané na posilnenie ochrany spotrebiteľov, posilnenie postavenia spotrebiteľov a podporu ich záujmov s osobitným zameraním na nové príležitosti a výzvy, ktoré prináša digitalizácia v súlade s programom Spotrebitelia na roky 2014 – 2020.

Vývoj v oblasti digitálnych technológií

V celom texte nariadenia spravodajca dopĺňa odkazy na digitálny vývoj vo všetkých oblastiach, ktorých sa program týka. Sedemročný program musí byť pružný a dostatočne zameraný na prispôsobenie sa neustále sa meniacemu prostrediu, v ktorom majú nové technológie silný vplyv na obchodné modely, napríklad na sociálne a kolaboratívne hospodárstvo, spotrebiteľov a hospodárstvo EÚ ako celok.

Vykonávanie, hodnotenie a zverejnenie programu

V návrhu Komisie sa neposkytujú dostatočné informácie o tom, ako bude nový program implementovaný. Prijatie ročných alebo viacročných pracovných programov je mimoriadne dôležité, keďže pracovné programy zahŕňajú okrem iného opatrenia, ktoré sa majú financovať, a rozdelenie finančných zdrojov.

Pokiaľ ide o hodnotenie, spravodajca navrhuje povinné konečné vyhodnotenie programu do roku 2030 s osobitným zameraním na dlhodobý vplyv programu, udržateľnosť opatrení a synergie dosiahnuté v rámci rôznych pracovných programov.

Pokiaľ ide o transparentnosť a zverejňovanie, spravodajca navrhuje, aby Komisia zaviedla informačné a komunikačné opatrenia na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov, podnikov, najmä MSP, a verejných správ o príležitostiach, ktoré program ponúka.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (13.12.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8‑0254/2018 – 2018/0231(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Ralph Packet

(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Základom fungovania vnútorného trhu je veľké množstvo právnych predpisov Únie. Týka sa to najmä konkurencieschopnosti, normalizácie, ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom a regulácie potravinového reťazca, ale aj pravidiel týkajúcich sa obchodných a finančných transakcií a podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre fungovanie vnútorného trhu.

(3)  Základom fungovania vnútorného trhu je veľké množstvo právnych predpisov Únie. Týka sa to najmä konkurencieschopnosti, normalizácie, ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom a regulácie potravinového reťazca, ale aj pravidiel týkajúcich sa obchodných a finančných transakcií a podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre fungovanie vnútorného trhu, s cieľom priniesť prospech všetkým občanom EÚ. Súlad s pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže nie je len zákonnou požiadavkou v členských štátoch, ale je nevyhnutný pre samotné fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V súčasnosti existuje viacero programov pre akcie Únie v oblasti konkurencieschopnosti podnikov vrátane MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie činnosti sú financované priamo v rámci rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je potrebné zefektívniť a využívať synergie medzi rôznymi akciami a vytvoriť pružnejší a agilnejší rámec financovania činností zameraných na dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu, a to z hľadiska nákladov čo najefektívnejším spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový program, ktorý by spájal činnosti financované v rámci týchto iných programov a iných príslušných rozpočtových položiek. Program by mal zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

(5)  V súčasnosti existuje viacero programov pre akcie Únie v oblasti konkurencieschopnosti podnikov vrátane MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie činnosti sú financované priamo v rámci rozpočtových položiek vnútorného trhu. Bez toho, aby bola dotknutá terajšia úroveň transparentnosti a demokratickej kontroly spoluzákonodarcami, je potrebné zefektívniť a využívať synergie medzi rôznymi akciami a vytvoriť pružnejší a agilnejší rámec financovania činností zameraných na dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu, a to z hľadiska nákladov čo najefektívnejším spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový program, ktorý by spájal činnosti financované v rámci týchto iných programov a iných príslušných rozpočtových položiek. Program by mal zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie a rozvoj vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný európsky štatistický program zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia európskej štatistiky by mal nový program zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje európsky štatistický program, na základe vytvorenia rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Tento nový program by mal vytvoriť finančný rámec pre európsku štatistiku s cieľom poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú štatistiku o Európe s cieľom podporiť tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie všetkých politík Únie.

(6)  Na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný európsky štatistický program zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia európskej štatistiky by mal nový program zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje terajší európsky štatistický program, na základe vytvorenia rámca na zber údajov, ako aj na rozvoj, tvorbu, správne používanie, uplatňovanie a šírenie európskej štatistiky. Tento nový program by mal vytvoriť finančný rámec pre európsku štatistiku s cieľom poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú európsku štatistiku aj v oblastiach, ako sú obchod a migrácia, s cieľom podporiť tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie všetkých politík Únie v súlade s článkom 3 Zmluvy o Európskej únii.

__________________

__________________

47 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Program by mal podporovať navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie, ktoré podporujú riadne fungovanie vnútorného trhu. Program by mal podporovať vytvorenie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu: podnikov, občanov vrátane spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov. Na tento účel by sa program mal zameriavať na zabezpečenie konkurencieschopnosti podnikov, najmä malých a stredných podnikov, ale aj na podporu presadzovania predpisov v oblasti ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov, ako aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti podnikov a jednotlivcov tým, že im poskytne správne nástroje, znalosti a schopnosti prijímať informované rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto programu malo byť zlepšenie regulačnej a administratívnej spolupráce, najmä prostredníctvom výmeny najlepších postupov, budovania základov znalostí a schopností vrátane využívania strategického verejného obstarávania. Program by sa mal zameriavať aj na podporu tvorby medzinárodných noriem vysokej kvality, ktoré sú základom vykonávania právnych predpisov Únie. To zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti finančného vykazovania a auditu, čím sa prispeje k transparentnosti a dobrému fungovaniu kapitálových trhov Únie a k zvýšeniu ochrany investorov. Program by mal podporovať tvorbu pravidiel a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo najširšie zapojenie zainteresovaných strán. Cieľom programu by takisto mala byť podpora vykonávania a presadzovania právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat.

(8)  Program by mal podporovať navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie, ktoré podporujú riadne fungovanie vnútorného trhu. Program by mal podporovať vytvorenie vhodných podmienok na posilnenie terajšieho i potenciálneho postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu: podnikov vrátane startupov, sporiteľov a investorov, občanov vrátane spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov. Na tento účel by sa program mal zameriavať na zabezpečenie konkurencieschopnosti podnikov, najmä malých a stredných podnikov, ale aj na podporu presadzovania predpisov v oblasti ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov, ako aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti podnikov a jednotlivcov tým, že im poskytne správne nástroje, znalosti a schopnosti prijímať informované rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto programu malo byť zlepšenie regulačnej a administratívnej spolupráce, najmä prostredníctvom výmeny najlepších postupov, budovania základov znalostí a schopností vrátane využívania strategického verejného obstarávania. Program by sa mal zameriavať aj na podporu tvorby medzinárodných noriem vysokej kvality, ktoré sú základom vykonávania právnych predpisov Únie. To zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti finančného vykazovania a auditu, čím sa prispeje k transparentnosti a dobrému fungovaniu kapitálových trhov Únie a k zvýšeniu ochrany investorov. Program by mal podporovať tvorbu pravidiel a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo najširšie zapojenie zainteresovaných strán. Cieľom programu by takisto mala byť podpora vykonávania a presadzovania právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Keďže pre spotrebiteľské trhy vďaka rozvoju online obchodných a cestovných služieb prakticky neexistujú hranice, je dôležité zabezpečiť, aby spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli využívať primeranú ochranu pri dovoze tovaru a služieb od hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. Program by mal preto v prípade potreby umožniť podporu spolupráce s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, ktoré sú kľúčovými obchodnými partnermi Únie.

(14)  Keďže pre spotrebiteľské trhy vďaka rozvoju online obchodných a cestovných služieb a vďaka rozvoju digitálneho trhu prakticky neexistujú hranice, je dôležité zabezpečiť, aby spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli využívať primeranú ochranu pri dovoze tovaru a služieb od hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. Program by mal preto v prípade potreby umožniť podporu spolupráce s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, ktoré sú kľúčovými obchodnými partnermi Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na dosiahnutie cieľov programu a na uľahčenie života občanov a podnikov je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby zamerané na používateľa. To znamená, že orgány verejnej správy budú musieť začať pracovať novými spôsobmi, prekonať obmedzenia spôsobené izolovanosťou jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť sa do spoločnej tvorby týchto verejných služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho neustály a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si vyžaduje poskytovanie aktuálnych informácií o právach podnikov a občanov, ale aj informácie vysvetľujúce administratívne formality. Okrem toho je nevyhnutné poskytovať právne poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné jednoduché a účinné prepojenie vnútroštátnych správ, ako aj hodnotenie fungovania vnútorného trhu na mieste. Program by preto mal podporovať tieto existujúce nástroje správy vnútorného trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť základom nadchádzajúcej jednotnej digitálnej brány, portál Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém o vnútornom trhu a prehľad výsledkov jednotného trhu s cieľom zlepšiť každodenný život občanov a schopnosť podnikov obchodovať cez hranice.

(16)  Na dosiahnutie cieľov programu a na uľahčenie života občanov a podnikov je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby zamerané na používateľa. To znamená, že orgány verejnej správy budú musieť začať pracovať novými spôsobmi, prekonať obmedzenia spôsobené izolovanosťou jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť sa do spoločnej tvorby týchto verejných služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho neustály a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si vyžaduje poskytovanie aktuálnych informácií o právach občanov a podnikov, ale aj informácie vysvetľujúce administratívne formality. Okrem toho je nevyhnutné poskytovať právne poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné jednoduché a účinné prepojenie vnútroštátnych správ, ako aj hodnotenie fungovania vnútorného trhu na mieste. Program by preto mal podporovať tieto existujúce nástroje správy vnútorného trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť základom nadchádzajúcej jednotnej digitálnej brány, portál Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém o vnútornom trhu a prehľad výsledkov jednotného trhu s cieľom zlepšiť každodenný život občanov a schopnosť podnikov obchodovať cez hranice.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Vzhľadom na to, že vnútorný trh stanovený v článku 3 Zmluvy o Európskej únii obsahuje systém, ktorým sa zabezpečuje, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže, program by mal podporovať politiku hospodárskej súťaže Únie, siete a spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi a súdmi, ako aj kontakty so širšou skupinou zainteresovaných strán pri komunikáciivysvetľovaní práv, výhod a povinností vyplývajúcich z politiky hospodárskej súťaže Únie.

(20) Vzhľadom na to, že Zmluva o fungovaní Európskej únie obsahuje systém pravidiel zabezpečujúci, že hospodárska súťaž nie je na vnútornom trhu narušená, program by mal prispieť k podpore politiky hospodárskej súťaže Únie, a to zlepšovaním a posilňovaním spolupráce s Európskou sieťou pre hospodársku súťaž, ako aj s vnútroštátnymi orgánmi a súdmi, a to aj posilnením medzinárodnej spolupráce i komunikáciouvysvetľovaním práv, výhod a povinností vyplývajúcich z politiky hospodárskej súťaže Únie. Program by mal predovšetkým pomáhať Komisii zlepšiť jej analýzu a hodnotenie vývoja na trhu, a to aj prostredníctvom rozsiahleho využívania odvetvových prieskumov a systematického spoločného využívania výsledkov a osvedčených postupov v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. Malo by to prispieť k zabezpečeniu spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnakých podmienok, a to aj na medzinárodnej úrovni, a k posilneniu postavenia podnikov, najmä MSP, a spotrebiteľov, aby mohli využívať výhody jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Program musí najmä riešiť radikálne dôsledky pre hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu, ktoré vyplývajú z prebiehajúcej transformácie hospodárstva podnikateľského prostredia, najmä v dôsledku exponenciálneho rastu a používania údajov, pričom treba zohľadniť aj zvýšené využívanie umelej inteligencie a iných nástrojov IT a odborných znalostí zo strany spoločností a ich poradcov. Je tiež nevyhnutné, aby program podporoval siete a spoluprácu s orgánmi a súdmi členských štátov, keďže nerušená hospodárska súťaž a fungovanie vnútorného trhu rozhodujúcim spôsobom závisia od opatrení daných orgánov. Vzhľadom na osobitnú úlohu politiky hospodárskej súťaže pri prevencii škôd na vnútornom trhu, ktoré sú výsledkom protisúťažného správania za hranicami Únie, by mal program v prípade potreby podporovať aj spoluprácu s orgánmi tretích krajín. A napokon, je potrebné rozšíriť osvetové činnosti, aby sa umožnilo väčšiemu počtu občanov a podnikov využívať všetky výhody spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Vzhľadom na to, že množstvo iniciatív v rámci programu je nové a že časť programu týkajúca sa hospodárskej súťaže je obzvlášť ovplyvnená dynamickým vývojom v podmienkach hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, najmä v súvislosti s umelou inteligenciou, algoritmami, veľkými dátami, kybernetickou bezpečnosťou a forenznými technológiami, ktorých tempo a rozsah je ťažké odhadnúť, predpokladá sa, že na riešenie vyvíjajúcich sa potrieb v rámci tejto časti programu sa bude vyžadovať flexibilita.

(21)  Program musí najmä riešiť dôsledky pre hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu, ktoré vyplývajú z prebiehajúcej radikálnej transformácie hospodárstva, podnikateľského prostredia a digitálneho hospodárstva, najmä v dôsledku exponenciálneho rastu a používania údajov, pričom treba zohľadniť aj zvýšené využívanie umelej inteligencie a iných nástrojov IT a odborných znalostí zo strany spoločností a ich poradcov. Je tiež nevyhnutné, aby program podporoval siete a spoluprácu s orgánmi a súdmi členských štátov, keďže nerušená hospodárska súťaž a fungovanie vnútorného trhu rozhodujúcim spôsobom závisia od opatrení daných orgánov. Vzhľadom na osobitnú úlohu politiky hospodárskej súťaže pri prevencii škôd na vnútornom trhu, ktoré sú výsledkom protisúťažného správania za hranicami Únie, by mal program v prípade potreby podporovať aj spoluprácu s orgánmi tretích krajín. A napokon, je potrebné rozšíriť osvetové činnosti, aby sa umožnilo väčšiemu počtu občanov a podnikov využívať všetky výhody spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Vzhľadom na to, že množstvo iniciatív v rámci programu je nové a že presadzovanie hospodárskej súťaže je obzvlášť ovplyvnené dynamickým vývojom a výzvami v podmienkach hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, a to aj v súvislosti s umelou inteligenciou, algoritmami, veľkými dátami, digitálnymi monopolmi, šírením širokopásmového pripojenia, geoblokovaním, využívaním patentov ako prostriedku zamedzovania prístupu k technológii, ochrannými pozíciami poskytovateľov internetových služieb, aukciami frekvenčného spektra, kybernetickou bezpečnosťou a forenznými technológiami, ktorých tempo a rozsah je ťažké odhadnúť, predpokladá sa, že na riešenie vyvíjajúcich sa potrieb v rámci tejto časti programu sa bude vyžadovať flexibilita. Komisia bude pravidelne informovať Parlament a Radu o akciách financovaných v rámci programu v oblasti politiky hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Na prekonanie týchto zlyhaní trhu a s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej zohrávali svoju úlohu ako základ konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, potrebujú malé a stredné podniky dodatočnú podporu prostredníctvom dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa majú zriadiť v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, že prinesie výhody najmenej 500 000 malým a stredným podnikom; jeho nástupca bude zriadený v rámci špecializovaného nástroja pre MSP v rámci Fondu InvestEU.

(25)  Na prekonanie týchto zlyhaní trhu a s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej zohrávali svoju úlohu ako základ konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, potrebujú malé a stredné podniky dodatočnú podporu aj prostredníctvom dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa majú zriadiť v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, že prinesie výhody najmenej 500 000 malým a stredným podnikom; jeho nástupca bude zriadený v rámci špecializovaného nástroja pre MSP v rámci Fondu InvestEU.

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 z 20.12.2013, s. 33).

53Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Program by mal poskytovať účinnú podporu MSP počas celého ich životného cyklu. Mal by nadväzovať na jedinečné poznatky a odborné znalosti vypracované s ohľadom na MSP a priemyselné odvetvia a na dlhoročné skúsenosti s prácou s európskymi, národnými a regionálnymi zainteresovanými stranami. Táto podpora by mala vychádzať z úspešných skúseností siete Enterprise Europe Network ako jednotného kontaktného miesta na zlepšenie konkurencieschopnosti MSP a rozvoja ich podnikania na jednotnom trhu aj mimo neho. Táto sieť plánuje pokračovať v poskytovaní služieb v mene iných programov Únie, najmä v rámci programu Horizont 2020, pričom sa využijú finančné zdroje týchto programov. Mentorský program pre nových podnikateľov by mal naďalej zostať nástrojom, ktorý umožní novým alebo nádejným podnikateľom získať obchodné skúsenosti tým, že sa spoja so skúseným podnikateľom z inej krajiny, čo pomôže posilniť ich podnikateľské talenty. Program by sa mal ďalej usilovať rásť a rozširovať svoje geografické pokrytie, a tak ponúkať širšiu škálu možností podnikateľov nájsť vhodného partnera, prípadne aj v súčinnosti s inými iniciatívami Únie.

(27)  Program by mal poskytovať účinnú podporu MSP počas celého ich životného cyklu. Mal by nadväzovať na jedinečné poznatky a odborné znalosti vypracované s ohľadom na MSP a priemyselné odvetvia a na dlhoročné skúsenosti s prácou s európskymi, národnými a regionálnymi zainteresovanými stranami. Táto podpora by mala vychádzať z úspešných skúseností siete Enterprise Europe Network ako jednotného kontaktného miesta na zlepšenie konkurencieschopnosti a znalostí MSP a rozvoja ich podnikania na jednotnom trhu aj mimo neho. Táto sieť plánuje pokračovať v poskytovaní služieb v mene iných programov Únie, najmä v rámci programu Horizont 2020, pričom sa využijú finančné zdroje týchto programov. Mentorský program pre nových podnikateľov by mal naďalej zostať nástrojom, ktorý umožní novým alebo nádejným podnikateľom získať obchodné skúsenosti tým, že sa spoja so skúseným podnikateľom z inej krajiny, čo pomôže posilniť ich podnikateľské talenty. Program by sa mal ďalej usilovať rásť a rozširovať svoje geografické pokrytie, a tak ponúkať širšiu škálu možností podnikateľov nájsť vhodného partnera, prípadne aj v súčinnosti s inými iniciatívami Únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Dobre fungujúci spoločný rámec finančného výkazníctva je nevyhnutný pre vnútorný trh, účinné fungovanie kapitálových trhov a pre realizáciu integrovaného trhu s finančnými službami v kontexte únie kapitálových trhov.

(32)  Dobre fungujúci spoločný rámec finančného výkazníctva je nevyhnutný pre vnútorný trh, účinné fungovanie finančných trhov a pre realizáciu integrovaného trhu s finančnými službami v kontexte bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Únia prispieva k zabezpečovaniu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, posilneniu ich postavenia a k tomu, aby sa spotrebitelia stali ústredným prvkom vnútorného trhu, tak, že podporuje a dopĺňa politiky členských štátov v snahe zaručiť, aby občania, keď konajú ako spotrebitelia, mohli naplno využívať výhody vnútorného trhu a aby boli pritom ich bezpečnosť a právne a hospodárske záujmy riadne chránené prostredníctvom konkrétnych opatrení. Únia musí takisto zabezpečiť, aby boli právne predpisy o ochrane spotrebiteľa a o bezpečnosti výrobkov riadne a rovnako presadzované v praxi a aby mali podniky rovnaké podmienky v podmienkach spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Okrem toho je potrebné posilniť postavenie spotrebiteľov, podporovať ich a pomáhať im pri prijímaní udržateľných rozhodnutí, a tým prispievať k udržateľnému, energeticky a zdrojovo efektívnemu obehovému hospodárstvu.

(36)  Únia prispieva k zabezpečovaniu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, posilneniu ich postavenia a k tomu, aby sa spotrebitelia stali ústredným prvkom vnútorného trhu, tak, že podporuje a dopĺňa politiky členských štátov v snahe zaručiť, aby občania, keď konajú ako spotrebitelia, mohli naplno využívať výhody vnútorného trhu a aby boli pritom ich bezpečnosť a právne a hospodárske záujmy riadne chránené prostredníctvom konkrétnych opatrení. Únia musí takisto zabezpečiť, aby boli právne predpisy o ochrane spotrebiteľa a o bezpečnosti výrobkov riadne a rovnako presadzované v praxi a aby mali podniky rovnaké podmienky v podmienkach spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Okrem toho je potrebné posilniť postavenie spotrebiteľov, podporovať ich a pomáhať im pri prijímaní udržateľných rozhodnutí, a tým prispievať k udržateľnému, energeticky a zdrojovo efektívnemu obehovému hospodárstvu, ktoré sleduje ciele stanovené v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Na občanov má obzvlášť veľký dosah fungovanie trhov s finančnými službami. Tieto sú kľúčovou zložkou vnútorného trhu a vyžadujú stabilný rámec pre reguláciu a dohľad, ktorými sa zabezpečuje nielen finančná stabilita a udržateľné hospodárstvo, ale poskytujú aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb, vrátane retailových investorov, sporiteľov, poistníkov, účastníkov a príjemcov dôchodkových fondov, jednotlivých akcionárov, dlžníkov a MSP. Je dôležité zvýšiť ich schopnosť zúčastňovať sa na tvorbe politiky pre finančný sektor.

(41)  Na občanov má obzvlášť veľký dosah fungovanie finančných trhov, a preto by mali byť ďalej informovaní o príslušných právach, rizikách a prínosoch. Tieto sú kľúčovou zložkou vnútorného trhu a vyžadujú stabilný rámec pre reguláciu a dohľad, ktorými sa zabezpečuje nielen finančná stabilita a udržateľné hospodárstvo, ale poskytujú aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb, vrátane retailových investorov, sporiteľov, poistníkov, účastníkov a príjemcov dôchodkových fondov, jednotlivých akcionárov, dlžníkov a MSP. Program by mal prispieť k zvýšeniu ich schopnosti zúčastňovať sa na tvorbe politík, a to aj prostredníctvom výroby a šírenia jasných, úplných a zrozumiteľných informácií o výrobkoch, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Program by mal preto naďalej podporovať konkrétne činnosti, na ktoré sa vzťahuje program budovania kapacít na roky 2017 – 2020, a tým zvyšovať zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82660, na základe ktorého pokračoval pilotný program a prípravné akcie na roky 2012 – 2017. Je to potrebné s cieľom umožniť tvorcom politík zistiť názory iných zainteresovaných strán, ako sú odborníci z finančného sektora, a zabezpečiť lepšie zastúpenie záujmov spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb. Výsledkom by mali byť lepšie politiky v oblasti finančných služieb, a to najmä vďaka lepšiemu pochopeniu verejnosti, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa finančnej regulácie, ako aj zvýšenej finančnej gramotnosti.

(42)  Program by mal preto naďalej podporovať konkrétne činnosti, na ktoré sa vzťahuje program budovania kapacít na roky 2017 – 2020, a tým zvyšovať zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82660, na základe ktorého pokračoval pilotný program a prípravné akcie na roky 2012 – 2017. Je to potrebné s cieľom umožniť tvorcom politík zistiť názory iných zainteresovaných strán, ako sú odborníci z finančného sektora, a zabezpečiť lepšie zastúpenie záujmov spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb. Program musí nepretržite rozvíjať svoju metodiku a najlepšie postupy týkajúce sa toho, ako zvýšiť účasť spotrebiteľov a koncových používateľov finančných služieb s cieľom identifikovať otázky relevantné pre tvorbu politiky Únie a zabezpečiť záujmy spotrebiteľov v oblasti finančných služieb. Malo by to zlepšiť politiky v oblasti finančných služieb, a to najmä vďaka lepšiemu pochopeniu verejnosti, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa finančnej regulácie, ako aj zvýšenej finančnej gramotnosti. Verejné zdroje tohto programu by sa mali zameriavať na to, čo je nevyhnutné pre koncových používateľov a mali by sa vyhýbať akejkoľvek inej forme priamej alebo nepriamej finančnej podpory na komerčné činnosti, ktoré navrhujú súkromné finančné subjekty.

__________________

__________________

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/826 zo 17. mája 2017, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb (Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 17).

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/826 zo 17. mája 2017, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb (Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 17).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  V rámci pilotného projektu medzi rokmi 2012 a 2013 a prípravnej akcie Komisia v rokoch 2014 až 2016 udelila granty dvom organizáciám na základe každoročnej otvorenej výzvy na predkladanie návrhov. Tieto dve organizácie sú Finance Watch, zriadená vďaka grantom Únie v roku 2011 ako medzinárodné neziskové združenie podľa belgického práva, a Better Finance, ktorá je výsledkom postupných reorganizácií a zmeny názvu predchádzajúcich európskych federácií a akcionárov od roku 2009. Program budovania kapacít, zriadený nariadením (EÚ) 2017/826, určuje tieto isté dve organizácie ako jediných príjemcov. Je preto potrebné pokračovať v spolufinancovaní týchto organizácií v rámci programu. Toto financovanie by však malo podliehať preskúmaniu.

(43)  V rámci pilotného projektu medzi rokmi 2012 a 2013 a prípravnej akcie Komisia v rokoch 2014 až 2016 udelila granty dvom organizáciám na základe každoročnej otvorenej výzvy na predkladanie návrhov. Tieto dve organizácie sú Finance Watch, zriadená vďaka grantom Únie v roku 2011 ako medzinárodné neziskové združenie podľa belgického práva, a Better Finance, ktorá je výsledkom postupných reorganizácií a zmeny názvu predchádzajúcich európskych federácií a akcionárov od roku 2009. Program budovania kapacít, zriadený nariadením (EÚ) 2017/826, určuje tieto isté dve organizácie ako jediných príjemcov. Je preto potrebné pokračovať v spolufinancovaní týchto organizácií v rámci programu. Toto financovanie by však malo podliehať preskúmaniu. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v prípade, ak sa program na budovanie kapacít a zodpovedajúce financovanie predĺži na obdobie po roku 2020 a ak sa objavia ďalší potenciálni príjemcovia, mala by byť výzva prístupná aj pre ďalšie organizácie, ktoré spĺňajú kritériá a prispievajú k plneniu cieľov programu, a to v súlade s nariadením (EÚ) 2017/826.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Kvalitná európska štatistika, ktorá sa rozvíja, tvorí a šíri v rámci európskeho štatistického programu, je nevyhnutná pre rozhodovanie založené na dôkazoch. Európska štatistika by mala byť k dispozícii včas a mala by prispievať k vykonávaniu politík Únie, ako sa uvádza v Zmluve o fungovaní Európskej únie, a to najmä v oblasti posilneného a integrovaného hospodárskeho riadenia, sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, trvalo udržateľného rozvoja, poľnohospodárskej politiky, sociálneho rozmeru Európy a globalizácie.

(48)  Kvalitná európska štatistika, ktorá sa tvorí, spoločne využíva, šíri a neustále uplatňuje na úrovni Únie a v členských štátoch by mala byť k dispozícii včas a mala by prispievať k vykonávaniu politík Únie, ako sa uvádza v článku 3 Zmluvy o Európskej únii, ako aj v Zmluve o fungovaní Európskej únie, a to najmä v oblasti posilneného a integrovaného hospodárskeho riadenia, sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, trvalo udržateľného rozvoja, poľnohospodárskej politiky, sociálneho rozmeru Európy a globalizácie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  Európska štatistika je nevyhnutná pre rozhodovacie procesy Únie, ako aj pre meranie výkonnosti a vplyvu iniciatív Únie. Preto by malo byť zaistené nepretržité poskytovanie a rozvoj európskej štatistiky, ktorá bude vychádzať z prístupu na úrovni Únie a prekračovať rámec vnútorného trhu, aby boli pokryté všetky činnosti Únie a oblasti politiky, vrátane posilnenia postavenia podnikov a občanov, aby mohli prijímať informované rozhodnutia.

(49)  Európska štatistika je nevyhnutná pre rozhodovacie procesy Únie, ako aj pre meranie výkonnosti a vplyvu viacerých iniciatív Únie. Aby sa zabezpečilo pokrytie všetkých existujúcich i potenciálnych činností a oblastí politiky vrátane posilnenia postavenia európskych občanov, podnikov a správnych orgánov pri prijímaní informovaných rozhodnutí, treba zabezpečiť ich nepretržité poskytovanie a rozvoj nad rámec vnútorného trhu a s vnútroštátnym a podľa možnosti aj regionálnym členením.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Uvedený program bol predložený na predbežné preskúmanie Výboru pre Európsky štatistický systém v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009.

(51)  Uvedený program bol predložený na predbežné preskúmanie Výboru pre Európsky štatistický systém v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 a mal by sa vykonávať zaručením účinnej parlamentnej kontroly.

 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60)  Vzhľadom na zvyšujúcu sa prepojenosť svetovej ekonomiky by mal program naďalej poskytovať možnosť zapojiť do určitých aktivít externých odborníkov, ako napríklad úradníkov tretích krajín, zástupcov medzinárodných organizácií alebo hospodárske subjekty.

(60)  Vzhľadom na zvyšujúcu sa prepojenosť svetovej ekonomiky vrátane digitálneho hospodárstva by mal Program naďalej poskytovať možnosť zapojiť do určitých aktivít externých odborníkov, ako napríklad úradníkov tretích krajín, zástupcov medzinárodných organizácií alebo hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  Ak je to relevantné, akcie v rámci programu by sa mali používať na primerané riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali byť duplicitné k súkromnému financovaniu, ani by ho nemali vytláčať, a mali by mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

(71)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(81)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67990 sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v kontexte tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200191 sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané Komisiou v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií príslušnými orgánmi musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679 a akákoľvek výmena alebo prenos informácií, ktoré vykonáva Komisia, musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 45/2001.

(81)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67990 sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v kontexte tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200191 sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané Komisiou v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií príslušnými orgánmi – vrátane procesu vývoja a šírenia štatistiky v prípade, že zásada štatistickej dôvernosti sa uznáva aj nariadením (ES) č. No223/2009 – musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679 a akákoľvek výmena alebo prenos informácií, ktoré vykonáva Komisia, musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 45/2001.

_________________

_________________

90 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

90 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

91 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

91 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(83)  Program by mal tiež zabezpečiť väčšiu viditeľnosť a súdržnosť vnútorného trhu Únie, konkurencieschopnosť podnikov vrátane MSP a akcií európskej štatistiky vo vzťahu k európskym občanom, podnikom a správnym orgánom.

(83)  Program by mal zabezpečiť aj väčšiu viditeľnosť a súdržnosť vnútorného trhu Únie, konkurencieschopnosť podnikov vrátane MSP a akcií európskej štatistiky vo vzťahu k európskym občanom, podnikom a správnym orgánom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a konkurencieschopnosti podnikov vrátane mikro, malých a stredných podnikov a rámec pre financovanie rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje program na zlepšenie fungovania vnútorného trhu v prospech všetkých občanov Únie a, v tejto súvislosti, konkurencieschopnosti podnikov vrátane mikropodnikov, malých a stredných podnikov, finančných služieb a rámec pre financovanie zberu údajov, rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky týkajúcej sa všetkých politík Únie v súlade s článkom 3 Zmluvy o Európskej únii a v zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len „program“).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „európska štatistika“ je štatistika rozvíjaná, tvorená a šírená v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009;

(2)  „európska štatistika“ je štatistika rozvíjaná, tvorená a šírená na úrovni Únie a v členských štátoch, a to v súlade s článkom 1 Zmluvy o Európskej únii a nariadením (ES) č. 223/2009;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú štatistiku o Európe, ktorá je základom tvorby, monitorovania a hodnotenia všetkých politík Únie a pomáha tvorcom politík, podnikom, akademickej obci, občanom a médiám prijímať informované rozhodnutia a aktívne sa zúčastňovať na demokratickom procese.

b)  rozvíjať, tvoriť a šíriť veľmi kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú európsku štatistiku, ktorá je základom tvorby, monitorovania a hodnotenia všetkých politík Únie – vrátane obchodu a migrácie – a pomáha občanom, tvorcom politík a regulátorom, orgánom dohľadu, podnikom, akademickej obci, občianskej spoločnosti a médiám prijímať informované rozhodnutia a aktívne sa zúčastňovať na demokratickom procese.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  podporujú rozvoj kvalitných medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a auditu, uľahčujú ich integráciu do práva Únie a podporujú inováciu a tvorbu najlepších postupov vo finančnom výkazníctve;

ii)  podporujú rozvoj kvalitných medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a auditu, uľahčujú ich integráciu do práva Únie a/alebo podporujú inováciu a rozvoj najlepších postupov vo finančnom výkazníctve, pokiaľ ide o malé i veľké spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  posilnenie postavenia, pomoc a vzdelávanie spotrebiteľov, podnikov a občianskej spoločnosti; zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, udržateľnej spotreby a bezpečnosti výrobkov, najmä podporou príslušných orgánov presadzovania práva, organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a akcií zameraných na spoluprácu; zaistením, že všetci spotrebitelia majú prístup k náprave, a poskytovaním primeraných informácií o trhoch a spotrebiteľoch;

i)  posilnenie postavenia, pomoc a vzdelávanie spotrebiteľov, podnikov a občianskej spoločnosti; zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, podporou udržateľnej spotreby a bezpečnosti výrobkov, najmä podporou príslušných orgánov presadzovania práva, organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a akcií zameraných na spoluprácu; zaistením, že všetci spotrebitelia majú prístup k náprave, a poskytovaním primeraných, jasných a užívateľsky prístupných informácií o trhoch a rôznych kategóriách finančných produktov;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  zvýšenia účasti spotrebiteľov, ostatných koncových používateľov finančných služieb a občianskej spoločnosti na tvorbe politiky v oblasti finančných služieb, ako aj podpory lepšieho pochopenia finančného sektora;

ii)  zvýšenia účasti spotrebiteľov, ostatných koncových používateľov finančných služieb a občianskej spoločnosti na tvorbe politiky v oblasti finančných služieb; podpory lepšieho pochopenia finančného sektora a rôznych kategórií komercializovaných finančných produktov a zabezpečenia záujmov spotrebiteľov v oblasti retailových finančných služieb.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vytvárať a oznamovať kvalitné štatistiky o Európe včasným, nestranným a nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom posilnených partnerstiev v rámci Európskeho štatistického systému uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 223/2009 a so všetkými príslušnými externými stranami, ako aj využívaním viacerých zdrojov údajov, pokročilých metód analýzy dát, inteligentných systémov a digitálnych technológií.

f)  rozvíjať, vytvárať, šíriť a oznamovať kvalitné európske štatistiky včasným, nestranným a nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom posilnených partnerstiev v rámci Európskeho štatistického systému uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 223/2009 a so všetkými príslušnými externými stranami, ako aj využívaním viacerých zdrojov údajov, pokročilých metód analýzy dát, inteligentných systémov a digitálnych technológií a poskytovaním národného a podľa možností regionálneho členenia,

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vytváranie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu vrátane podnikov, občanov a spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov prostredníctvom transparentných informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia, zdieľania najlepších postupov, podpory osvedčených postupov, výmeny a šírenia odborných znalostí a poznatkov, ako aj organizovania odbornej prípravy;

a)  vytváranie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu vrátane občanov a spotrebiteľov, podnikov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov prostredníctvom transparentných informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia, zdieľania najlepších postupov, podpory osvedčených postupov, výmeny a šírenia odborných znalostí a poznatkov, ako aj organizovania odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora účinného presadzovania a modernizácie právneho rámca Únie a jeho rýchle prispôsobenie neustále sa meniacemu prostrediu, okrem iného prostredníctvom zberu dát a analýz; štúdií, hodnotení a politických odporúčaní; organizácie predvádzacích činností a pilotných projektov; komunikačných činností; vývoja špecifických IT nástrojov na zaistenie transparentného a efektívneho fungovania vnútorného trhu.

d)  podpora účinného presadzovania a modernizácie právneho rámca Únie a jeho rýchle prispôsobenie neustále sa meniacemu prostrediu – najmä v digitálnom kontexte –, okrem iného prostredníctvom zberu dát a analýz; štúdií, hodnotení a politických odporúčaní; organizácie predvádzacích činností a pilotných projektov; komunikačných činností; vývoja špecifických IT nástrojov na zaistenie transparentného a efektívneho fungovania vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  uľahčenie prístupu MSP na trhy, na ich podporu pri riešení globálnych a spoločenských výziev a pri internacionalizácii podnikov, ako aj na posilnenie vedúceho postavenia priemyslu Únie v globálnych hodnotových reťazcoch vrátane siete Enterprise Europe Network;

b)  uľahčenie prístupu MSP na úniové a svetové trhy, na ich podporu pri riešení globálnych a spoločenských výziev a pri internacionalizácii podnikov, ako aj na posilnenie vedúceho postavenia priemyslu Únie v globálnych hodnotových reťazcoch vrátane siete Enterprise Europe Network;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  riešenie prekážok na trhu, znižovanie administratívnej záťaže a vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré by MSP umožnilo využívať výhody vnútorného trhu;

c)  riešenie prekážok na trhu vrátane geografických prekážok, znižovanie administratívnej záťaže a vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré by MSP zo všetkých regiónov EÚ umožnilo, aby boli schopné využívať výhody vnútorného trhu;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  uľahčenie rastu podnikov vrátane rozvoja zručností a priemyselnej transformácie vo všetkých odvetviach výroby a služieb;

d)  uľahčenie rastu podnikov v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vrátane rozvoja zručností a digitálnej a priemyselnej transformácie vo všetkých odvetviach výroby a služieb;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V súvislosti s výdavkami v oblasti na podporu politiky hospodárskej súťaže, a najmä s činnosťami, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady s cieľom splnomocniť orgány hospodárskej súťaže členských štátov na účinnejšie presadzovanie práva a na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu, Komisia zahrnie do svojej výročnej správy prehľad vykonaných akcií v rámci tohto programu a správu predloží Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia (EUROSTAT) vykonáva informačné a komunikačné akcie súvisiace s vykonávaním špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. f) a s akciami a výsledkami v rámci neho, pokiaľ sa týkajú rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v súlade so štatistickými zásadami stanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009.

3.  Komisia (EUROSTAT) vykonáva informačné a komunikačné akcie súvisiace s vykonávaním špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. f) a s akciami a výsledkami v rámci neho, pokiaľ sa týkajú zberu údajov, rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v súlade so štatistickými zásadami stanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Príloha II – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  lepšie meranie obchodu v oblasti služieb, zahraničných priamych investícií, globálnych hodnotových reťazcov, ako aj vplyvu globalizácie na hospodárstva Únie.

–  lepšie meranie obchodu v oblasti tovaru a služieb, zahraničných priamych investícií, globálnych hodnotových reťazcov, ako aj vplyvu globalizácie na hospodárstva Únie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Príloha II – zarážka 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  poskytovanie kvalitnej, včasnej a spoľahlivej štatistiky na podporu európskeho piliera sociálnych práv a politiky Únie v oblasti zručností vrátane štatistiky o trhu práce, zamestnanosti, vzdelávaní a odbornej príprave, príjmoch, životných podmienkach, chudobe, nerovnosti, sociálnej ochrane, nelegálnej práci a satelitných účtoch v oblasti zručností,

–  poskytovanie kvalitnej, včasnej a spoľahlivej štatistiky na podporu európskeho piliera sociálnych práv a politiky Únie v oblasti zručností vrátane – ale nielen – štatistiky o trhu práce, zamestnanosti, vzdelávaní a odbornej príprave, príjmoch, životných podmienkach, chudobe, nerovnosti, sociálnej ochrane, nelegálnej práci a satelitných účtoch v oblasti zručností,

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku

Referenčné čísla

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.6.2018

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Ralph Packet

22.11.2018

Predchádzajúci spravodajca

Sander Loones

Prerokovanie vo výbore

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (10.12.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Lukas Mandl

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 7. júna 2018 uverejnila v súvislosti s viacročným finančným rámcom (VFR) na roky 2021 – 2027 návrh programu jednotného trhu. V navrhovanom programe sa spájajú činnosti financované v rámci piatich predchádzajúcich programov vrátane opatrení týkajúcich sa potravinového reťazca. Komisia navrhuje pre program jednotného trhu rozpočet vo výške 4 miliardy EUR (na roky 2021 – 2027), z čoho 41 % by bolo vyčlenených na akcie v rámci potravinového reťazca s cieľom „prispievať k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a v súvisiacich oblastiach, okrem iného prostredníctvom prevencie a eradikácie chorôb a škodcov a podpory zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat, ako aj trvalo udržateľnej výroby a spotreby potravín“;

Naše výživové návyky nie sú len každodennou nevyhnutnosťou nášho života, ale sú súčasťou našej európskej identity, našej kultúry, chápania vzťahu medzi ľuďmi, zvieratami a prírodou, ako sú aj samozrejme nevyhnutné pre naše zdravie a celkový blahobyt.

Spravodajca považuje za nanajvýš dôležité posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov a súčasne zabezpečiť skutočne rovnaké podmienky a otvorený a konkurencieschopný vnútorný trh. MSP sú motorom európskeho hospodárstva, poskytujú dve tretiny pracovných miest, predstavujú 99 % všetkých podnikov v Európe a významne prispievajú k vytváraniu nových pracovných miest s regionálnym a miestnym rozmerom.

V rámci VFR na roky 2021 – 2027 sa na výdavky na činnosti v potravinovom reťazci vyčlenilo spolu 1 680 000 000 EUR, pričom v nariadení (EÚ) č. 652/2014 na roky 2014 – 2020 sa strop týchto výdavkov pre program potravinového reťazca stanovil na 1 891 936 000 EUR. Navrhovaný údaj za obdobie rokov 2021 – 2027 preto predstavuje zníženie rozpočtu o 11 %.

Program pre potravinový reťazec zahŕňa veterinárne (zvieratá) aj fytosanitárne (rastliny) opatrenia, a to buď prostredníctvom ročných alebo viacročných programov vopred schválených Komisiou, a prostredníctvom núdzových opatrení vykonávaných v prípade krízových situácií a nepredvídateľných udalostí ovplyvňujúcich zdravie zvierat alebo rastlín.

Tento balík opatrení zabezpečuje, že EÚ má dôveryhodný rámec právnych predpisov a kontrol na presadzovanie vysokej úrovne bezpečnosti v celom potravinovom dodávateľskom reťazci a zároveň vytvára podmienky pre stabilný vnútorný trh, na ktorom sa potraviny, zvieratá a rastliny môžu voľne pohybovať.

Spravodajca zdôrazňuje, že je potrebné posilniť postavenie spotrebiteľov, podporovať ich a pomáhať im pri prijímaní udržateľných rozhodnutí, a tým prispievať k udržateľnému, energeticky a zdrojovo efektívnemu obehovému hospodárstvu.

Spravodajca uznáva úspech súčasného programu financovania spočívajúci v tom, že sa zabránilo veľkej kríze. Chce však zdôrazniť, že by nemal zakrývať zraniteľnosť systému, keďže ohniská chorôb zvierat a škodcov rastlín majú tendenciu cyklického výskytu a opätovného výskytu na území EÚ. Mala by sa ďalej zvážiť potreba zriadiť priamy mechanizmus na reakciu na rozsiahle núdzové situácie postihujúce potraviny, zvieratá a rastliny.

Celkovo sa v rámci nedávno vykonaného hodnotenia v polovici obdobia ukázalo, že nariadenie (EÚ) č. 652/2014 funguje v rámci svojho politického kontextu dobre. Všetky činnosti, ktoré dostávajú finančnú podporu EÚ v tejto oblasti, sa osvedčili pri plnení cieľov programu pre potravinový reťazec, ako aj celkových priorít Komisie vrátane fungovania účinného vnútorného trhu a podpory obchodu s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.

Spravodajca sa domnieva, že program poskytuje účinnú podporu MSP počas celého ich životného cyklu a prispieva k vykonávaniu programu trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov do roku 2030, a to aj prostredníctvom vyvažovania hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozmeru trvalo udržateľného rozvoja.

Vzhľadom na ďalší VFR sa očakáva, že opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat budú naďalej predstavovať najväčší podiel rozpočtu potravinového reťazca. Opatrenia v oblasti zdravia rastlín sa stávajú veľmi dôležitými z dôvodu rastúcej globalizácie a obchodu, pričom ich sprevádzajú nové ohrozenia zdravia rastlín. V rámci úradných kontrol by sa takisto mala naďalej poskytovať podpora členským štátom, keďže sú základným nástrojom na overovanie a monitorovanie toho, či sa príslušné požiadavky Únie vykonávajú, dodržiavajú a presadzujú, a financovanie týchto činností by preto malo byť pre Úniu prioritou.

Spravodajca je presvedčený, že kľúčovou výzvou pre ďalšie programové obdobie je narastajúca zložitosť dodávateľských reťazcov potravín, pričom globalizácia obchodu znamená viac príležitostí, ale aj zvýšené riziko v dôsledku globálnych vektorov a celosvetových ochorení. V tejto súvislosti treba klásť väčší dôraz najmä na prevenciu, najmä pokiaľ ide o cezhraničné exotické choroby zo susedných tretích krajín.

Výkonnosť programu pre potravinový reťazec po roku 2020 sa bude monitorovať prostredníctvom komplexného súboru ukazovateľov zameraných na činnosti (ukazovatele výstupov) a výsledky (ukazovatele dôsledkov) doplneného o niekoľko hospodárskych ukazovateľov na hodnotenie účinnosti príslušných výdavkových opatrení (ukazovatele nákladovej efektívnosti) realizovaných v rámci rôznych oblastí politiky, na ktoré sa program vzťahuje.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Základom fungovania vnútorného trhu je veľké množstvo právnych predpisov Únie. Týka sa to najmä konkurencieschopnosti, normalizácie, ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom a regulácie potravinového reťazca, ale aj pravidiel týkajúcich sa obchodných a finančných transakcií a podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre fungovanie vnútorného trhu.

(3)  Základom fungovania vnútorného trhu je veľké množstvo právnych predpisov Únie. Týka sa to najmä konkurencieschopnosti, normalizácie, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia, ochrany dobrých životných podmienok zvierat, dohľadu nad trhom, regulácie potravinového reťazca a hospodárskej udržateľnosti, ale aj pravidiel týkajúcich sa obchodných a finančných transakcií a podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V súčasnosti existuje viacero programov pre akcie Únie v oblasti konkurencieschopnosti podnikov vrátane MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie činnosti sú financované priamo v rámci rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je potrebné zefektívniť a využívať synergie medzi rôznymi akciami a vytvoriť pružnejší a agilnejší rámec financovania činností zameraných na dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu, a to z hľadiska nákladov čo najefektívnejším spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový program, ktorý by spájal činnosti financované v rámci týchto iných programov a iných príslušných rozpočtových položiek. Program by mal zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

(5)  V súčasnosti existuje viacero programov pre akcie Únie v oblasti konkurencieschopnosti podnikov vrátane MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie činnosti sú financované priamo v rámci rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je potrebné zefektívniť a využívať synergie medzi rôznymi akciami a vytvoriť pružnejší a agilnejší rámec financovania činností zameraných na dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu, a to z hľadiska nákladov čo najefektívnejším spôsobom, a zároveň chrániť verejný záujem bez poškodzovania životného prostredia a bez snahy porušovať pravidlá Únie v oblasti plytvania potravinami a potravinového podvodu, dobrých životných podmienok zvierat, úradných kontrol a boja proti chorobám ľudí a zvierat. Preto je potrebné zriadiť nový program, ktorý by spájal činnosti financované v rámci týchto iných programov a iných príslušných rozpočtových položiek. Program by mal zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zvýšiť úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat, dôstojnosti zvierat ako cítiacich bytostí a životného prostredia.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný európsky štatistický program zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia európskej štatistiky by mal nový program zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje európsky štatistický program, na základe vytvorenia rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Tento nový program by mal vytvoriť finančný rámec pre európsku štatistiku s cieľom poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú štatistiku o Európe s cieľom podporiť tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie všetkých politík Únie.

(6)  Na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný európsky štatistický program zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/201347. Vypracovanie európskej štatistiky je nevyhnutné pre proces monitorovania viacročného finančného rámca (VFR) . S cieľom zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia európskej štatistiky by mal nový program zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje európsky štatistický program, na základe vytvorenia rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Tento nový program by mal vytvoriť finančný rámec pre európsku štatistiku s cieľom poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú štatistiku o Európe s cieľom podporiť tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie všetkých politík Únie. Je však nevyhnutné, aby rozvoj európskej štatistiky neviedol k neprimeranému nárastu administratívnej záťaže v prípade podnikov a verejných subjektov.

__________________

__________________

47   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

47   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Uvedenie takých výrobkov na trh, ktoré nie sú v súlade s právom Únie, znevýhodňuje tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, a môže ohroziť spotrebiteľov. Mnohí podnikatelia nedodržiavajú predpisy buď preto, že o nich nevedia, alebo úmyselne, aby získali konkurenčnú výhodu. Orgány dohľadu nad trhom sú často nedostatočne financované a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo podnikatelia obchodujú na úrovni Únie alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä v prípade elektronického obchodu majú orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti vysledovať nevyhovujúce výrobky dovezené z tretích krajín a identifikovať zodpovedný subjekt v rámci svojej jurisdikcie. Program by mal preto byť zameraný na posilnenie súladu výrobkov prostredníctvom poskytovania správnych stimulov pre podnikateľov, zintenzívnenia kontrol súladu a podpory užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva. Program by mal takisto prispieť ku konsolidácii existujúceho rámca pre činnosti dohľadu nad trhom, podporiť spoločné akcie orgánov dohľadu nad trhom z rôznych členských štátov, zlepšiť výmenu informácií a podporiť zbližovanie a užšiu integráciu činností dohľadu nad trhom.

(12)  Uvedenie takých výrobkov na trh, ktoré nie sú v súlade s právom Únie, znevýhodňuje tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, a môže ohroziť spotrebiteľov a škodiť životnému prostrediu. Mnohí podnikatelia nedodržiavajú predpisy buď preto, že o nich nevedia, alebo úmyselne, aby získali konkurenčnú výhodu. Orgány dohľadu nad trhom sú často nedostatočne financované a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo podnikatelia obchodujú na úrovni Únie alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä v prípade elektronického obchodu majú orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti vysledovať nevyhovujúce výrobky dovezené z tretích krajín a identifikovať zodpovedný subjekt v rámci svojej jurisdikcie. Program by mal preto byť zameraný na posilnenie súladu výrobkov prostredníctvom poskytovania správnych stimulov pre podnikateľov, zintenzívnenia kontrol súladu a podpory užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v rámci Únie aj s tretími krajinami. Program by mal takisto prispieť ku konsolidácii existujúceho rámca pre činnosti dohľadu nad trhom, podporiť spoločné akcie orgánov dohľadu nad trhom z rôznych členských štátov, zlepšiť výmenu informácií a podporiť zbližovanie a užšiu integráciu činností dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na dosiahnutie cieľov programu a na uľahčenie života občanov a podnikov je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby zamerané na používateľa. To znamená, že orgány verejnej správy budú musieť začať pracovať novými spôsobmi, prekonať obmedzenia spôsobené izolovanosťou jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť sa do spoločnej tvorby týchto verejných služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho neustály a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si vyžaduje poskytovanie aktuálnych informácií o právach podnikov a občanov, ale aj informácie vysvetľujúce administratívne formality. Okrem toho je nevyhnutné poskytovať právne poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné jednoduché a účinné prepojenie vnútroštátnych správ, ako aj hodnotenie fungovania vnútorného trhu na mieste. Program by preto mal podporovať tieto existujúce nástroje správy vnútorného trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť základom nadchádzajúcej jednotnej digitálnej brány, portál Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém o vnútornom trhu a prehľad výsledkov jednotného trhu s cieľom zlepšiť každodenný život občanov a schopnosť podnikov obchodovať cez hranice.

(16)  Na dosiahnutie cieľov programu a na uľahčenie života občanov a podnikov je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby zamerané na používateľa. To znamená, že orgány verejnej správy budú musieť začať pracovať novými spôsobmi, zintenzívniť spoluprácu medzi jednotlivými časťami verejnej správy a zapojiť sa do spoločnej tvorby týchto verejných služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho neustály a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si vyžaduje poskytovanie aktuálnych informácií o právach podnikov a občanov, ale aj informácie vysvetľujúce administratívne formality. Okrem toho je nevyhnutné poskytovať právne poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné jednoduché a účinné prepojenie vnútroštátnych správ, ako aj hodnotenie fungovania vnútorného trhu na mieste. S cieľom zlepšiť každodenný život občanov a schopnosť podnikov obchodovať cez hranice by program mal podporovať tieto existujúce nástroje správy vnútorného trhu:

 

* portál Vaša Európa, ktorý by mal byť základom nadchádzajúcej jednotnej digitálnej brány;

 

* portál Vaša Európa – Poradenstvo;

 

* SOLVIT;

 

* informačný systém o vnútornom trhu;

 

* prehľad výsledkov jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Vykonávanie a rozvoj vnútorného trhu v oblasti finančných služieb, finančnej stability a únie kapitálových trhov vrátane udržateľného financovania vo veľkej miere závisí od politických opatrení Únie založených na dôkazoch. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mala Komisia mať aktívnu úlohu, pokiaľ ide o neustále monitorovanie finančných trhov a finančnej stability, posudzovanie vykonávania právnych predpisov Únie členskými štátmi, hodnotenie, či sú existujúce právne predpisy vhodné na daný účel, a určenie potenciálnych oblastí akcií, v ktorých dochádza k vzniku nových rizík, s nepretržitou účasťou zainteresovaných strán počas celého cyklu tvorby politiky. Tieto činnosti závisia od vypracovania analýz, štúdií, školiacich materiálov, prieskumov, posudzovania zhody, hodnotení a štatistík a sú podporované informačnými systémami a komunikačnými nástrojmi.

(19)  Vykonávanie a rozvoj vnútorného trhu v oblasti finančných služieb, finančnej stability a únie kapitálových trhov vrátane udržateľného financovania vo veľkej miere závisí od politických opatrení Únie založených na dôkazoch. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mala Komisia mať aktívnu úlohu, pokiaľ ide o neustále monitorovanie finančných trhov a finančnej stability, posudzovanie vykonávania právnych predpisov Únie členskými štátmi, hodnotenie, či sú existujúce právne predpisy vhodné na daný účel, a určenie potenciálnych oblastí akcií, v ktorých dochádza k vzniku nových rizík, s nepretržitou účasťou zainteresovaných strán, skupín občanov, MVO a verejnosti vo všeobecnosti počas celého cyklu tvorby politiky. Tieto činnosti závisia od vypracovania analýz, štúdií, školiacich materiálov, prieskumov, posudzovania zhody, hodnotení a štatistík a sú podporované informačnými systémami a komunikačnými nástrojmi.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/200255 sa medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) schválené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy, ako aj súvisiace interpretácie Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva, majú začleniť do právneho poriadku Únie, aby boli uplatňované spoločnosťami, ktorých cenné papiere sú kótované na regulovanom trhu v Únii, a to len v prípade, že IFRS budú spĺňať kritériá stanovené v uvedenom nariadení vrátane požiadavky, aby účtovné závierky poskytovali „pravdivý a verný obraz“, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ56, a prospievať európskemu verejnému blahu. Tieto medzinárodné účtovné štandardy treba vypracúvať v rámci transparentného a demokraticky zodpovedného procesu. IFRS preto zohrávajú zásadnú úlohu pri fungovaní vnútorného trhu a Únia má priamy záujem zabezpečiť, aby výsledkom procesu, prostredníctvom ktorého sa IFRS vypracúvajú a schvaľujú, boli štandardy, ktoré sú v súlade s požiadavkami právneho rámca vnútorného trhu. Preto je dôležité stanovenie vhodných podmienok financovania Nadácie IFRS.

(33)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/200255 sa medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) schválené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy, ako aj súvisiace interpretácie Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva, majú začleniť do právneho poriadku Únie, aby boli uplatňované spoločnosťami, ktorých cenné papiere sú kótované na regulovanom trhu v Únii, a to len v prípade, že IFRS budú spĺňať kritériá stanovené v uvedenom nariadení vrátane požiadavky, aby účtovné závierky poskytovali „pravdivý a verný obraz“, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ56, a prospievať európskemu verejnému blahu. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že ak existuje rozpor medzi účtovným „štandardom“ a právnym predpisom, právny predpis má vždy prednosť. Tieto medzinárodné účtovné štandardy treba vypracúvať v rámci transparentného a demokraticky zodpovedného procesu. IFRS preto zohrávajú zásadnú úlohu pri fungovaní vnútorného trhu a Únia má priamy záujem zabezpečiť, aby výsledkom procesu, prostredníctvom ktorého sa IFRS vypracúvajú a schvaľujú, boli štandardy, ktoré sú v súlade s požiadavkami právneho rámca vnútorného trhu. Preto je dôležité stanovenie vhodných podmienok financovania Nadácie IFRS.

_________________

_________________

55 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

55 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

56 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

56 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Kontrola vhodnosti práva Únie v oblasti ochrany spotrebiteľov a marketingu, ktorú vykonala Komisia v máji 2017, odhalila potrebu lepšie presadzovať pravidlá a uľahčiť nápravu, keď dôjde k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu porušenia práva v oblasti ochrany spotrebiteľov. Komisia na základe toho v apríli 2018 schválila „Novú dohodu pre spotrebiteľov“, s cieľom okrem iného zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľmi na celom vnútornom trhu v súvislosti s dvojakými normami kvality, zlepšenie kapacity členských štátov v oblasti presadzovania práva, zvýšenia bezpečnosti výrobkov, posilnenie medzinárodnej spolupráce a nové možnosti nápravy, a to najmä prostredníctvom podávania žalôb v zastúpení oprávnenými subjektmi. Program by sa mal zamerať na podporu spotrebiteľskej politiky na základe zvyšovania povedomia a budovania znalostí, budovania kapacít a výmeny najlepších postupov medzi spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi na ochranu spotrebiteľa, vytvárania sietí a rozvoja informácií o trhu, posilnenia okrem iného informačnej základne o fungovaní vnútorného trhu pre spotrebiteľov, IT systémov a komunikačných nástrojov.

(40)  Kontrola vhodnosti práva Únie v oblasti ochrany spotrebiteľov a marketingu, ktorú vykonala Komisia v máji 2017, odhalila potrebu lepšie presadzovať pravidlá a uľahčiť nápravu, keď dôjde k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu porušenia práva v oblasti ochrany spotrebiteľov. Komisia schválila „Novú dohodu pre spotrebiteľov“, s cieľom okrem iného zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľmi na celom vnútornom trhu v súvislosti s dvojakými normami kvality medzi členskými štátmi, zlepšenie kapacity členských štátov v oblasti presadzovania práva, zvýšenia bezpečnosti výrobkov, posilnenie medzinárodnej spolupráce a nové možnosti nápravy, a to najmä prostredníctvom podávania žalôb v zastúpení oprávnenými subjektmi. Program by sa mal zamerať na podporu spotrebiteľskej politiky na základe zvyšovania povedomia a budovania znalostí, budovania kapacít a výmeny najlepších postupov medzi spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi na ochranu spotrebiteľa, vytvárania sietí a rozvoja informácií o trhu, posilnenia okrem iného informačnej základne o fungovaní vnútorného trhu pre spotrebiteľov, IT systémov a komunikačných nástrojov.

 

 

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Na to, aby vnútorný trh fungoval efektívne, je potrebná vysoká úroveň ochrany zdravia v celom potravinovom dodávateľskom reťazci. Bezpečný a udržateľný potravinový dodávateľský reťazec je predpokladom fungovania pre spoločnosť a vnútorný trh. Cezhraničné krízy v oblasti zdravia a obavy týkajúce sa potravín narúšajú fungovanie vnútorného trhu tým, že obmedzujú pohyb osôb a tovaru a narúšajú výrobu.

(44)  Na ochranu spotrebiteľov a životného prostredia, ako aj na to, aby vnútorný trh fungoval efektívne, je potrebná vysoká úroveň ochrany zdravia v celom potravinovom dodávateľskom reťazci. Bezpečný a udržateľný potravinový dodávateľský reťazec je predpokladom fungovania pre spoločnosť a vnútorný trh. Ako preukázali nedávne incidenty, ako napr. kontaminácia vajec fipronilom v roku 2017 a škandál s konským mäsom v roku 2013, cezhraničné krízy v oblasti zdravia a obavy týkajúce sa potravín narúšajú fungovanie vnútorného trhu tým, že obmedzujú pohyb osôb a tovaru a narúšajú výrobu. Zabezpečenie vysokých hygienických noriem, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany zdravia v rámci celého potravinového dodávateľského reťazca by preto malo byť prioritou.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Vzhľadom na osobitnú povahu opatrení týkajúcich sa vysokej úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca je potrebné v tomto nariadení stanoviť osobitné kritériá oprávnenosti, pokiaľ ide o poskytovanie grantov a využívanie verejného obstarávania. Odchylne od nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), ako výnimka zo zásady neretroaktivity, by náklady na núdzové opatrenia v dôsledku ich naliehavej a nepredvídateľnej povahy mali byť oprávnené na financovanie a mali by zahŕňať aj náklady vzniknuté v dôsledku podozrenia na výskyt choroby alebo škodcov, za predpokladu, že sa toto podozrenie následne potvrdí a oznámi sa Komisii. Komisia by mala prijať zodpovedajúce rozpočtové záväzky a vykonať platby oprávnených výdavkov, po podpísaní právnych záväzkov a po posúdení žiadostí o platbu predložených členskými štátmi. Oprávnené by mali byť aj náklady na ochranné opatrenia prijaté v prípade priameho ohrozenia stavu zdravia v Únii v dôsledku výskytu alebo vývoja určitých chorôb zvierat a zoonóz na území tretej krajiny, členského štátu alebo zámorských krajín a území, ako aj na ochranné opatrenia alebo iné relevantné činnosti prijaté na podporu stavu zdravia rastlín v Únii.

(46)  Vzhľadom na osobitnú povahu opatrení týkajúcich sa vysokej úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca je potrebné v tomto nariadení stanoviť osobitné kritériá oprávnenosti, pokiaľ ide o poskytovanie grantov a využívanie verejného obstarávania. Odchylne od nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)61 (nariadenie o rozpočtových pravidlách), ako výnimka zo zásady neretroaktivity, by náklady na núdzové opatrenia v dôsledku ich naliehavej a nepredvídateľnej povahy mali byť oprávnené na financovanie a mali by zahŕňať aj náklady vzniknuté v dôsledku podozrenia na výskyt choroby alebo škodcov, za predpokladu, že sa toto podozrenie následne potvrdí a oznámi sa Komisii. Komisia by mala prijať zodpovedajúce rozpočtové záväzky a vykonať platby oprávnených výdavkov, po podpísaní právnych záväzkov a po posúdení žiadostí o platbu predložených členskými štátmi. Oprávnené by mali byť aj náklady na preventívne a ochranné opatrenia prijaté v prípade priameho ohrozenia stavu zdravia v Únii v dôsledku výskytu alebo vývoja určitých chorôb zvierat a zoonóz na území tretej krajiny, členského štátu alebo zámorských krajín a území, ako aj na ochranné opatrenia alebo iné relevantné činnosti prijaté na podporu stavu zdravia rastlín v Únii.

_________________

_________________

61 [doplniť]

61 [doplniť]

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Úradné kontroly, ktoré vykonávajú členské štáty, predstavujú základný nástroj na overenie a monitorovanie, či sa požiadavky Únie vykonávajú, dodržiavajú a presadzujú. Efektívnosť a účinnosť systémov úradných kontrol je rozhodujúca na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca pri súčasnom zaistení vysokej úrovne ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Pre tieto kontrolné opatrenia by mala byť k dispozícii finančná podpora Únie. Finančný príspevok by mal byť dostupný najmä pre referenčné laboratóriá Únie, aby sa im pomohlo znášať náklady vyplývajúce z vykonávania pracovných programov schválených Komisiou. Keďže účinnosť úradných kontrol navyše závisí aj od toho, či majú orgány kontroly k dispozícii dobre pripravený personál, ktorý má primerané poznatky o práve Únie, Únia by sa mala podieľať na ich odbornej príprave a príslušných výmenných programoch organizovaných príslušnými orgánmi.

(47)  Vzhľadom na čoraz globalizovanejší potravinový reťazec sú úradné kontroly, ktoré vykonávajú členské štáty, dnes viac ako kedykoľvek predtým základným nástrojom na overovanie a monitorovanie, či sa požiadavky Únie vykonávajú, dodržiavajú a presadzujú, najmä čo sa týka dovážaných potravinových výrobkov. Efektívnosť a účinnosť systémov úradných kontrol je rozhodujúca na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca, ako aj pre dôveru spotrebiteľov, pri súčasnom zaistení vysokej úrovne ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Pre tieto kontrolné opatrenia by mala byť k dispozícii finančná podpora Únie. Finančný príspevok by mal byť dostupný najmä pre referenčné laboratóriá Únie, aby sa im pomohlo znášať náklady vyplývajúce z vykonávania pracovných programov schválených Komisiou. Mal by byť k dispozícii aj finančný príspevok na zvýšenie úrovne kontrol dovozu, aby sa bojovalo proti javom, ako je napríklad nezákonný dovoz mäsa z divých zvierat, ktorý môže ohroziť ľudské zdravie a spôsobiť stratu biodiverzity. Keďže účinnosť úradných kontrol závisí aj od toho, či majú orgány kontroly k dispozícii dobre pripravený personál, ktorý má primerané poznatky o práve Únie, Únia by sa mala podieľať na ich odbornej príprave a príslušných výmenných programoch organizovaných príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  V Dohode o Európskom hospodárskom priestore sa stanovuje spolupráca v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti tohto programu, medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú zapojené do Európskeho hospodárskeho priestoru, na strane druhej. Malo by sa tiež stanoviť, že do programu sa môžu zapojiť aj iné krajiny, vrátane krajín, ktoré susedia s Úniou, ako aj krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Únii, kandidátske krajiny alebo krajiny pristupujúce k Únii. Okrem toho by program mal byť v oblasti európskej štatistiky otvorený pre Švajčiarsko v súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky64.

(55)  V Dohode o Európskom hospodárskom priestore sa stanovuje spolupráca v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti tohto programu, medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú zapojené do Európskeho hospodárskeho priestoru, na strane druhej. Pod podmienkou dodržiavania všetkých jeho pravidiel a predpisov by sa tiež malo stanoviť, že do programu sa môžu zapojiť aj iné krajiny, vrátane krajín, ktoré susedia s Úniou, ako aj krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Únii, kandidátske krajiny alebo krajiny pristupujúce k Únii. Okrem toho by program mal byť v oblasti európskej štatistiky otvorený pre Švajčiarsko v súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky64.

_________________

_________________

64 Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2006, s. 2.

64 Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2006, s. 2.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce založenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje vykonávanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa tiež môžu zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie, ktorým sa zabezpečí udelenie potrebných práv a prístupu, ktorý je požadovaný pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európsky dvor audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci.

(56)  Pod podmienkou dodržiavania všetkých jeho pravidiel a predpisov sa tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce založenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje vykonávanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa tiež môžu zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie, ktorým sa zabezpečí udelenie potrebných práv a prístupu, ktorý je požadovaný pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európsky dvor audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(65)  Program by mal podporovať synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP a podporu podnikania v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, bude navyše poskytovať záruky za dlhy a kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre MSP. Program by sa mal takisto usilovať o synergie s vesmírnym programom zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, pokiaľ ide o podporu MSP pri využívaní prelomových inovácií a iných riešení vyvinutých v rámci uvedených programov.

(65)  Program by mal podporovať synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP a podporu podnikania v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, bude navyše poskytovať záruky za dlhy a kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre MSP a mikropodniky. Program by sa mal takisto usilovať o synergie s vesmírnym programom zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, pokiaľ ide o podporu MSP pri využívaní prelomových inovácií a iných riešení vyvinutých v rámci uvedených programov.

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final.

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final.

70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final.

71 COM(2018) 447 final.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(77)  S cieľom zohľadniť situácie vyvolané chorobami zvierat, ktoré majú významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo obchod, na vývoj zoonóz, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako aj choroby zvierat, pri ktorých existuje pravdepodobnosť nového ohrozenia Únie, by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny zoznamu chorôb zvierat a zoonóz. Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri plnení jeho cieľov by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele na meranie špecifických cieľov, ak sa to považuje za potrebné, a doplniť toto nariadenie prostredníctvom ustanovení o zriadení rámca monitorovania a hodnotenia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(77)  S cieľom zohľadniť situácie vyvolané chorobami zvierat, ktoré majú významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo obchod, na vývoj zoonóz, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako aj choroby zvierat, pri ktorých existuje pravdepodobnosť nového ohrozenia Únie, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny zoznamu chorôb zvierat a zoonóz. Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri plnení jeho cieľov by mala na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele na meranie špecifických cieľov, ak sa považuje za potrebné, a doplniť toto nariadenie prostredníctvom ustanovení o zriadení rámca monitorovania a hodnotenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Takisto by sa mali viesť konzultácie so zainteresovanými stranami a spotrebiteľskými organizáciami. V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  chrániť zdravie ľudí, zvierat a rastlín a posilňovať postavenie občanov, či už prijímaním potrebných opatrení na zlepšenie vysledovateľnosti produktov a vykonávania kontrol týkajúcich sa výrobného procesu alebo procesu pestovania produktov, alebo aj zabezpečovaním dobrých životných podmienok zvierat;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, a najmä chrániť a posilňovať postavenie občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä mikro, malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom presadzovania práva Únie, uľahčenia prístupu na trh, tvorby noriem a podpory zdravia ľudí, rastlín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat; ako aj posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou a decentralizovanými agentúrami Únie;

a)  zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, a najmä chrániť a posilňovať postavenie občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom presadzovania práva Únie, uľahčenia prístupu na trh, tvorby noriem a podpory zdravia ľudí, rastlín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat; ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a dohľadu nad trhom v celej EÚ;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zefektívniť vnútorný trh, uľahčiť prevenciu a odstraňovanie prekážok, podporovať tvorbu, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie v oblastiach vnútorného trhu s tovarom a so službami, verejného obstarávania, dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného a mimozmluvného práva, boja proti praniu špinavých peňazí, voľného pohybu kapitálu, finančných služieb a hospodárskej súťaže vrátane tvorby nástrojov na riadenie;

a)  zefektívniť vnútorný trh, podporiť miestny hospodársky rozvoj, uľahčiť prevenciu a odstraňovanie prekážok, podporovať tvorbu, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie v oblastiach vnútorného trhu s tovarom a so službami, verejného obstarávania, dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného a mimozmluvného práva, boja proti praniu špinavých peňazí, voľného pohybu kapitálu, finančných služieb a hospodárskej súťaže vrátane tvorby nástrojov na riadenie;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  posilnenie postavenia, pomoc a vzdelávanie spotrebiteľov, podnikov a občianskej spoločnosti; zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, podporou udržateľnej spotreby a bezpečnosti výrobkov, najmä podporou príslušných orgánov presadzovania práva, organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a akcií zameraných na spoluprácu; zaistením, že všetci spotrebitelia majú prístup k náprave, a poskytovaním primeraných informácií o trhoch a spotrebiteľoch;

i)  posilnenie postavenia, pomoc a vzdelávanie spotrebiteľov, podnikov a občianskej spoločnosti; najmä v oblasti udržateľných spotrebiteľských návykov a udržateľných výrobných procesov; zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o výrobkoch; zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, podporou udržateľnej spotreby a bezpečnosti výrobkov, najmä podporou príslušných orgánov presadzovania práva, organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a akcií zameraných na spoluprácu; zaistením, že všetci spotrebitelia majú prístup k náprave a poskytovaním primeraných informácií o trhoch a spotrebiteľoch;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  zabezpečenia zlepšenia systému vysledovateľnosti výrobkov, najmä prostredníctvom používania kódov QR, aby sa v rámci celého potravinového reťazca uľahčilo odhalenie tých výrobkov, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prispievať k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a v súvisiacich oblastiach, okrem iného prostredníctvom prevencie a eradikácie chorôb a škodcov a podpory zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat, ako aj trvalo udržateľnej výroby a spotreby potravín;

e)  prispievať k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a v súvisiacich oblastiach, okrem iného prostredníctvom prevencie a eradikácie chorôb a škodcov v súlade s udržateľným rámcom pre používanie antibiotík a pesticídov a podpory zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat, ako aj trvalo udržateľnej výroby a spotreby potravín, a tým sa zamerať na stimulovanie výskumu, inovácie a výmenu najlepších postupov medzi zainteresovanými stranami v týchto oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  pokiaľ ide o osobitné ciele v oblasti potravinového reťazca, okrem iného:

 

-  prevenciu a eradikáciu chorôb a škodcov;

 

-  podporu udržateľnej výroby a spotreby potravín, a to znížením plytvania potravinami a informovaním spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť vysoké normy kvality v celej Únii;

 

-  zlepšenie účinnosti, efektívnosti a spoľahlivosť úradných kontrol v potravinovom reťazci s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie a presadzovanie predpisov Únie v tejto oblasti;

 

-  podporu politík zameraných na zlepšenie opatrení proti antimikrobiálnej rezistencii,

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vytvárať a oznamovať kvalitné štatistiky o Európe včasným, nestranným a nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom posilnených partnerstiev v rámci Európskeho štatistického systému uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 223/2009 a so všetkými príslušnými externými stranami, ako aj využívaním viacerých zdrojov údajov, pokročilých metód analýzy dát, inteligentných systémov a digitálnych technológií.

f)  vytvárať a oznamovať kvalitné štatistiky o Európe včasným, nestranným a nákladovo efektívnym spôsobom a bez toho, aby to viedlo k neprimeranému nárastu administratívnej záťaže prostredníctvom posilnených partnerstiev v rámci Európskeho štatistického systému uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 223/2009 a so všetkými príslušnými externými stranami, ako aj využívaním viacerých zdrojov údajov, pokročilých metód analýzy dát, inteligentných systémov a digitálnych technológií.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  vypracúvanie a oznamovanie vysokokvalitných štatistík, ako sa uvádza v písmene f), primeraných k miernej úrovni administratívnych povinností pre podniky.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program je otvorený pre tieto tretie krajiny:

Pod podmienkou dodržiavania všetkých jeho pravidiel a predpisov je program otvorený pre tieto tretie krajiny:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vytváranie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu vrátane podnikov, občanov a spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov prostredníctvom transparentných informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia, zdieľania najlepších postupov, podpory osvedčených postupov, výmeny a šírenia odborných znalostí a poznatkov, ako aj organizovania odbornej prípravy;

a)  vytváranie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu vrátane podnikov, a najmä mikropodnikov, MSP, občanov a spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov prostredníctvom transparentných informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia, zdieľania najlepších postupov, podpory osvedčených postupov, výmeny a šírenia odborných znalostí a poznatkov, ako aj organizovania odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečenie mechanizmov pre občanov, spotrebiteľov, koncových používateľov, občiansku spoločnosť a zástupcov podnikov z Únie, aby mohli prispievať do politických diskusií, tvorby politík a procesu rozhodovania, najmä podporou fungovania zastupiteľských organizácií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

b)  zabezpečenie mechanizmov pre občanov, spotrebiteľov, spotrebiteľských organizácií, koncových používateľov, občiansku spoločnosť a zástupcov podnikov z Únie, aby mohli prispievať do politických diskusií, tvorby politík a procesu rozhodovania, najmä podporou fungovania zastupiteľských organizácií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora konkurencieschopnosti podnikov a celých odvetví hospodárstva, ako aj podpora MSP pri zavádzaní inovácií a spolupráci v rámci hodnotových reťazcov prostredníctvom strategického prepojenia ekosystémov a klastrov vrátane spoločnej iniciatívy v oblasti klastrov;

e)  podpora konkurencieschopnosti podnikov a celých odvetví hospodárstva, ako aj podpora mikropodnikov a MSP pri zavádzaní inovácií a spolupráci v rámci hodnotových reťazcov prostredníctvom strategického prepojenia ekosystémov a klastrov vrátane spoločnej iniciatívy v oblasti klastrov;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty na zmenu prílohy III, ak je to potrebné na zohľadnenie situácií, ktoré sú spôsobené tými chorobami zvierat, ktoré majú významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo obchod, na vývoj zoonóz, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako aj na choroby zvierat, ktoré by mohli predstavovať novú hrozbu pre Úniu.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty na zmenu prílohy III, ak je to potrebné na zohľadnenie situácií, ktoré sú spôsobené tými chorobami zvierat, ktoré majú významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo obchod, na vývoj zoonóz, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako aj na choroby zvierat, ktoré by mohli predstavovať novú hrozbu pre Úniu. Pri zmene prílohy III sa zohľadňuje aj nezákonný dovoz potravín vzhľadom na zdravotné riziká, ktoré môže predstavovať.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykonáva hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácievykonávaní programu, najneskôr však štyri roky po začatí vykonávania programu.

2.  Do ... [tri roky po začatí vykonávania programu] Komisia vypracuje priebežnú hodnotiacu správuprograme týkajúcu sa dosiahnutia cieľov opatrení podporovaných z tohto programu, výsledkov a vplyvov, efektívnosti využívania zdrojov a jeho pridanej hodnoty pre Úniu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

6.  Komisia predloží správy uvedené v odsekoch 2 a 5 spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a sprístupní ich verejnosti. Výsledky týchto hodnotení sa podľa potreby doplnia legislatívnymi návrhmi na účely revízie programu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade potreby sa môžu do rozpočtu po roku 2027 zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov stanovených v článku 4 ods. 3 s cieľom umožniť riadenie akcií, ktoré sa nedokončia do 31. decembra 2027.

3.  Vo výnimočných prípadoch sa môžu do rozpočtu po roku 2027 zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov stanovených v článku 4 ods. 3 s cieľom umožniť riadenie akcií, ktoré sa nedokončia do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opatrenia na eradikáciu karanténnych škodcov Únie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031105 alebo na základe opatrení Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného nariadenia;

a)  opatrenia na prevenciu, obmedzenie a/alebo eradikáciu karanténnych škodcov Únie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031105 alebo na základe opatrení Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného nariadenia;

_________________

_________________

105 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

105 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  opatrenia na eradikáciu škodcov neuvedených v zozname karanténnych škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli byť kvalifikované ako karanténne škodce Únie v súlade s článkom 30 ods. 1 uvedeného nariadenia;

b)  opatrenia na prevenciu, obmedzenie a/alebo eradikáciu škodcov neuvedených v zozname karanténnych škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli byť kvalifikované ako karanténni škodcovia Únie v súlade s článkom 30 ods. 1 uvedeného nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  doplňujúce ochranné opatrenia prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, iné ako eradikačné opatrenia uvedené v písmene a) tohto bodu a opatrenia na zamedzenie šírenia škodcov uvedené v písmene b) tohto bodu, keď sú dané opatrenia nevyhnutné na ochranu Únie pred ďalším šírením uvedených škodcov.

c)  doplňujúce ochranné opatrenia prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, iné ako opatrenia uvedené v písmenách a) a b) tohto bodu, keď sú dané opatrenia nevyhnutné na ochranu Únie pred ďalším šírením uvedených škodcov;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.3.4a.  Opatrenia na monitorovanie výskytu známych, ako aj v súčasnosti neznámych škodcov a chorôb.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Činnosti na podporu zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat.

3.  Činnosti a kontroly na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Činnosti na podporu trvalo udržateľnej výroby a spotreby potravín.

7.  Činnosti na podporu postupov nízkouhlíkovej trvalo udržateľnej výroby a spotreby potravín, ktoré chránia životné prostredie a biodiverzitu, minimalizujú plytvanie potravinami a zabezpečujú vysoké normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, a činnosti zvyšujúce povedomie spotrebiteľov o týchto postupoch.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Databázy a automatizované systémy riadenia informácií potrebných na účinné a efektívne vykonávanie právnych predpisov súvisiacich so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e), ktoré majú preukázanú pridanú hodnotu pre Úniu ako celok.

8.  Databázy a automatizované systémy riadenia informácií potrebných na účinné a efektívne vykonávanie právnych predpisov súvisiacich so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e), ktoré majú preukázanú pridanú hodnotu pre Úniu ako celok; zavedenie nových technológií na zlepšenie vysledovateľnosti výrobkov, ako sú napríklad kódy QR na obaloch výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Technická a vedecká činnosť vrátane štúdií a koordinačných činností potrebných na zabezpečenie správneho vykonávania právnych predpisov v oblasti súvisiacej so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e) a na prispôsobenie uvedených právnych predpisov vedeckému, technologickému a spoločenskému vývoju.

11.  Technická a vedecká činnosť vrátane štúdií a koordinačných činností potrebných na zabezpečenie prevencie výskytu nových aj neznámych škodcov a chorôb a na zabezpečenie správneho vykonávania právnych predpisov v oblasti súvisiacej so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e) a na prispôsobenie uvedených právnych predpisov vedeckému, technologickému a spoločenskému vývoju.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  Činnosti vykonávané členskými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, ktoré pracujú s cieľom dosiahnuť špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e), na podporu vývoja a vykonávania pravidiel súvisiacich s uvedeným cieľom.

12.  Činnosti vykonávané členskými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, ktoré sledujú cieľ dosiahnuť špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e), na podporu vývoja a vykonávania pravidiel súvisiacich s uvedeným cieľom.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15.  Opatrenia v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat vykonávané na zvieratách, živočíšnych výrobkoch, rastlinách a rastlinných výrobkoch prichádzajúcich z tretích krajín na hranicu Únie.

15.  Opatrenia v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat vykonávané na zvieratách, živočíšnych výrobkoch, rastlinách a rastlinných výrobkoch prichádzajúcich z tretích krajín na hranicu Únie vrátane opatrení na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o výrobkoch prostredníctvom riadneho označovania výživovej hodnoty a zložiek a v prípade potreby aj spôsobu chovu, názvu a objemu použitých pesticídov;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Príloha II – zarážka 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  monitorovanie pokroku v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja,

–  monitorovanie pokroku v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy,

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Príloha II – zarážka 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  ďalší rozvoj štatistiky na podporu energetickej stratégie, obehového hospodárstva a stratégie pre plasty,

–  zlepšovanie štatistiky na podporu energetickej stratégie, obehového hospodárstva a stratégie pre plasty,

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku

Referenčné čísla

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.6.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Lukas Mandl

4.9.2018

Prerokovanie vo výbore

25.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

6.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

57

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

5

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (4.12.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Patrizia Toia

(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Globalizácia, finančná kríza a digitalizácia v posledných rokoch ťažko zasiahli európsky priemysel a podniky, najmä MSP. Výzvy a príležitosti v oblasti podnikania sú čoraz zložitejšie a potreba inovácie exponenciálne rastie. A preto je nevyhnutné stanoviť podporné opatrenia na úrovni Spoločenstva, ktorými sa podporí podnikanie, technologická a organizačná transformácia a prístup k úverom a poskytne sa finančná podpora. Ešte nikdy nebolo tak naliehavo potrebné ako dnes vytvoriť prostredie podporujúce vznik inovatívnych činností, ktoré umožnia fungovanie v novom ekonomickom prostredí a posilnia konkurencieschopnosť na čoraz globálnejšom trhu. Vytvorenie takéhoto prostredia je možné len presadzovaním princípu sietí, v rámci ktorého inštitúcie sprístupňujú systému svoje zručnosti a príležitosti, čím pomáhajú vytvárať reťazec, ktorý podporuje samostatnú zárobkovú činnosť.

Taktiež treba vybrať vhodné podnikateľské nápady, stanoviť spolu s budúcimi podnikateľmi hlavné zásady prenikania na nové trhy a vytvoriť podpornú sieť pre startupy na regionálnej úrovni, a to prostredníctvom osobitne štruktúrovaných kurzov odbornej prípravy a poradenských služieb a zavedením vysoko účinnej politiky technickej pomoci.

Preto spravodajkyňa víta, že v ďalšom viacročnom rámci sa bude pokračovať so súčasným programom COSME. Európsky parlament a najmä jeho výbor ITRE v plnej miere podporujú opatrenia na podporu MSP v EÚ zvyšovaním konkurencieschopnosti a odstraňovaním prekážok prístupu na trh a prístupu k financovaniu. V tejto súvislosti sa ukázalo, že program COSME je úspešnou iniciatívou Európskej únie, ktorá si získala vysoké uznanie medzi MSP (ako to potvrdila Komisia vo svojom posúdení vplyvu). To je dôvod, prečo je spravodajkyňa (napriek tomu, že rozumie dôvodom koncentrácie programov) sklamaná z rozhodnutia Komisie spojiť veľmi odlišné programy do jedného rámca, čím sa značne zníži viditeľnosť programu COSME a obsah typov akcií, ktoré sa majú financovať v súvislosti s existujúcimi právnymi predpismi.

A preto spravodajkyňa navrhuje rôzne zmeny nariadenia s cieľom odstrániť niektoré medzery, ktoré existujú medzi platným a navrhovaným nariadením, a posilniť význam a hodnotu nového návrhu programu COSME, a to:

•  zviditeľniť značku programu COSME a v prípade potreby na ňu vhodne odkazovať;

•  rozšíriť typy akcií, ktoré sa majú financovať, pokiaľ ide o MSP;

•  opätovne zaviesť koncepciu udržateľnosti pre MSP;

•  podporovať rozvoj sietí podnikov s cieľom umožniť mikropodnikom konkurovať na trhu;

•  venovať osobitnú pozornosť určitým skupinám, ktoré preukázali, že ďalšia podpora je potrebná na rozvoj podnikateľskej kultúry, ako sú mladí podnikatelia a ženy podnikateľky;

•  poskytovať podporu určitým činnostiam v odvetviach s vysokým podielom MSP a vysokým príspevkom k HDP Únie, ako je odvetvie cestovného ruchu;

•  zvýšiť rozpočet programu, ako sa uvádza v uznesení Parlamentu z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch, a zaviesť určité rozpočtové limity pre administratívne výdavky;

•  rozvíjať úlohu siete Enterprise Europe Network ako jednotného kontaktného miesta pre podporné služby pre podniky a zároveň zavádzať určité minimálne ukazovatele a normy pre danú sieť.

Spravodajkyňa by chcela využiť pluralizmus, ktorým sa najnovšie v súčasnosti vyznačuje podnikateľský svet a rôzne formy podnikania – od spoločností orientovaných na trh až po neziskové organizácie. Spravodajkyňa má preto v úmysle zahrnúť medzi príjemcov programu COSME aj sociálne podniky, ktorých charakteristiky sú presne vymedzené a ktoré patria do kategórie MSP, ale z dôvodu svojej povahy sú schopné pretvárať obchodné a podnikateľské modely do nových originálnych podôb. Ukázalo sa, že tieto spoločnosti sú odolnejšie než tradičné podniky, a to vďaka tomu, že sú zakorenené na určitom území a ich hlavnou prioritou je dosahovanie zamestnanosti. Preto je dôležité podporovať nové obchodné modely, ako je odkúpenie podniku zamestnancami (odkúpenie spoločnosti časťou jej zamestnancov), pretože sociálne podniky stoja za novou víziou sieťovej ekonomiky.

Takisto je dôležité zdôrazniť potrebu zahrnúť medzi príjemcov opatrení malé miestne verejné podniky, ktoré spĺňajú kritériá na to, aby mohli byť považované za MSP, a vykonávajú úlohy, ktoré sú dôležité pre miestne komunity.

Spravodajkyňa trvá na tom, že treba zlepšiť zrozumiteľnosť a prístupnosť právnych predpisov pre MSP, a preto uvádza viacero zmien s cieľom vysvetliť proces Európskej komisie pri udeľovaní grantov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Kým návrh rieši podmienky prístupu MSP z tretích krajín k programu, spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že program by sa mal zameriavať v prvom rade na spoločnosti so sídlom v EÚ. V rámci programu by sa okrem toho mali zvážiť opatrenia, ktoré pomôžu MSP so sídlom v EÚ vstupovať na trhy tretích krajín.

Zoznam navrhovaných ukazovateľov na meranie účinnosti programu je príliš vágny a poskytuje veľmi málo informácií o účinnosti programu COSME. Spravodajkyňa by rada zaviedla nové ukazovatele, ktoré poskytnú cenné informácie a nebudú predstavovať príliš veľkú administratívnu záťaž.

Napokon by spravodajkyňa chcela zdôrazniť nevyhnutnosť doplnkovosti programu s inými existujúcimi opatreniami na podporu MSP, najmä s Programom InvestEU a jeho finančnými nástrojmi, ktoré sú k dispozícii pre MSP, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do programu COSME, a s nástrojom pre MSP (nástroj pre MSP v rámci programu pre výskum a inováciu Horizont) v rámci piliera pre priemysel a inováciu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vnútorný trh je základným kameňom Únie. Od svojho založenia významne prispieva k rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Prispel k vytvoreniu nových príležitosti a dosiahnutiu úspor z rozsahu pre európske podniky, najmä mikro, malé a stredné podniky (MSP), a posilnil konkurencieschopnosť priemyslu. Vnútorný trh prispel k vytvoreniu pracovných miest a ponúkol spotrebiteľom väčší výber za nižšie ceny. Zostáva motorom budovania silnejšieho, vyrovnanejšieho a spravodlivejšieho hospodárstva. Ide o jeden z najväčších úspechov Únie a jej najlepšie aktívum v čoraz globálnejšom svete.

(1)  Vnútorný trh je základným kameňom Únie. Od svojho založenia významne prispieva k rastu, rozvoju hospodárstva, prosperite, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Prispel k vytvoreniu nových príležitosti a dosiahnutiu úspor z rozsahu pre európske podniky, najmä mikro, malé a stredné podniky (MSP), klastre a siete podnikov a konzorcium spoločností, a posilnil konkurencieschopnosť priemyslu a tiež sa zameral na vytvorenie a podporu hodnotového reťazca so zapojením podnikov do všetkých aspektov procesu. Vnútorný trh prispel k vytvoreniu pracovných miest a ponúkol spotrebiteľom väčší výber za nižšie ceny. Zostáva motorom zabezpečenia hospodárskeho rastu a budovania udržateľného, silnejšieho, vyrovnanejšieho a transparentnejšieho, ikluzívnejšieho a spravodlivejšieho hospodárstva. Ide o jeden z najväčších úspechov Únie a jej najlepšie aktívum v čoraz globálnejšom svete a kľúčový prvok úspechu pri transformácii na zdrojovo a energeticky efektívne, trvalo udržateľné hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vnútorný trh sa musí neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu digitálnej revolúcie a globalizácie. Nová éra digitálnej inovácie aj naďalej poskytuje príležitosti pre podniky a jednotlivcov, vytvára nové produkty a obchodné modely, ale rovnako predstavuje výzvu pre reguláciu a presadzovanie.

(2)  Vnútorný trh sa musí neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu digitálnej revolúcie, zmierňovania dôsledkov zmeny klímy a globalizácie. Nová éra digitálnej inovácie a nových obchodných modelov založených na spoločnom využívaní zdrojov aj poskytuje príležitosti pre podniky, zamestnancov a jednotlivcov, vytvára nové udržateľné produkty, služby a obchodné modely, ktoré sú väčšmi energeticky a zdrojovo efektívne, ale rovnako predstavuje príležitosť a výzvu pre pracovnú silu, podnikovú konkurencieschopnosť a reguláciu a presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Stále však pretrvávajú bariéry riadneho fungovania vnútorného trhu a objavujú sa nové prekážky. Prijatie pravidiel predstavuje len prvý krok, rovnako dôležité však je, aby sa zabezpečilo ich fungovanie. V konečnom dôsledku je to otázka dôvery občanov v Úniu, jej schopnosť prinášať výsledky a schopnosť vytvárať pracovné miesta a rast a zároveň chrániť verejný záujem.

(4)  Stále však pretrvávajú bariéry riadneho fungovania vnútorného trhu a objavujú sa nové prekážky. Prijatie pravidiel predstavuje len prvý krok, rovnako dôležité však je, aby sa zabezpečilo ich fungovanie. V konečnom dôsledku to znamená vytvorenie užitočného podmienok s cieľom vzbudiť dôveru občanov v Úniu, jej schopnosť vytvárať kvalitné pracovné miesta a udržateľný rast a zároveň chrániť verejný záujem.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V súčasnosti existuje viacero programov pre akcie Únie v oblasti konkurencieschopnosti podnikov vrátane MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie činnosti sú financované priamo v rámci rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je potrebné zefektívniť a využívať synergie medzi rôznymi akciami a vytvoriť pružnejší a agilnejší rámec financovania činností zameraných na dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu, a to z hľadiska nákladov čo najefektívnejším spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový program, ktorý by spájal činnosti financované v rámci týchto iných programov a iných príslušných rozpočtových položiek. Program by mal zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

(5)  V súčasnosti existuje viacero programov pre akcie Únie v oblasti konkurencieschopnosti podnikov vrátane MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie činnosti sú financované priamo v rámci rozpočtových položiek vnútorného trhu. Treba zefektívniť a využívať synergie a komplementárnosť medzi rôznymi akciami, čoho dôsledkom bude pridaná hodnota prostredníctvom väčšej doplnkovosti, a vytvoriť pružnejší a agilnejší rámec financovania činností zameraných na dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu, ktorý bude efektívny, spotrebiteľsky priaznivý a bude zohľadňovať environmentálne a sociálne hľadiská. Preto je potrebné zriadiť nový program, ktorý by spájal činnosti financované v rámci týchto iných programov a iných príslušných rozpočtových položiek. Program by mal zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Program by mal zohľadňovať aj pridanú hodnotu Únie rôznych intervencií, ich účinnosť a výsledky, pričom by sa mali zachovávať a zlepšovať osvedčené postupy. Mal by zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, podporiť miestny hospodársky rozvoj a zasiahnuť v prípade, ak je riziko zlyhania trhu veľmi vysoké.

Odôvodnenie

Nové iniciatívy v oblasti hospodárskeho rozvoja by mali byť posudzované v kontexte programu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je preto vhodné vytvoriť program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane mikro, malých a stredných podnikov a európsku štatistiku (ďalej len „program“). Program by sa mal zriadiť na obdobie siedmich rokov od roku 2021 do roku 2027.

(7)  Je preto vhodné vytvoriť program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov, s osobitným zameraním na mikropodniky, malé a stredné podniky, klastre, siete podnikov, konzorciá spoločností a európsku štatistiku (ďalej len „program“). Program by sa mal zriadiť na obdobie siedmich rokov od roku 2021 do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Program by mal podporovať navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie, ktoré podporujú riadne fungovanie vnútorného trhu. Program by mal podporovať vytvorenie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu: podnikov, občanov vrátane spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov. Na tento účel by sa program mal zameriavať na zabezpečenie konkurencieschopnosti podnikov, najmä malých a stredných podnikov, ale aj na podporu presadzovania predpisov v oblasti ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov, ako aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti podnikov a jednotlivcov tým, že im poskytne správne nástroje, znalosti a schopnosti prijímať informované rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto programu malo byť zlepšenie regulačnej a administratívnej spolupráce, najmä prostredníctvom výmeny najlepších postupov, budovania základov znalostí a schopností vrátane využívania strategického verejného obstarávania. Program by sa mal zameriavať aj na podporu tvorby medzinárodných noriem vysokej kvality, ktoré sú základom vykonávania právnych predpisov Únie. To zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti finančného vykazovania a auditu, čím sa prispeje k transparentnosti a dobrému fungovaniu kapitálových trhov Únie a k zvýšeniu ochrany investorov. Program by mal podporovať tvorbu pravidiel a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo najširšie zapojenie zainteresovaných strán. Cieľom programu by takisto mala byť podpora vykonávania a presadzovania právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat.

(8)  Program by mal podporovať navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie, ktoré podporujú riadne fungovanie a zlepšenie vnútorného trhu. Program by mal podporovať vytvorenie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu: podnikov, zamestnancov, občanov vrátane spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov, pričom by staval na úspechu súčasného programu pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (COSME). Na tento účel by sa program mal zameriavať na zabezpečenie konkurencieschopnosti podnikov, najmä malých a stredných podnikov, ale aj na podporu podmienok pre tvorbu kvalitných pracovných miest, miestneho hospodárskeho rozvoja, presadzovania predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľov na vysokej úrovni, pravidiel bezpečnosti, ako aj environmentálnych noriem, a prostredníctvom zvyšovania informovanosti podnikov a jednotlivcov tým, že im poskytne správne informácie, nástroje, odbornú prípravu, znalosti a schopnosti prijímať informované rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto programu malo byť zlepšenie regulačnej a administratívnej spolupráce, najmä prostredníctvom výmeny najlepších postupov, budovania základov znalostí a schopností vrátane využívania strategického verejného obstarávania a podpory centier digitálnych znalostí. Program by sa mal zameriavať aj na podporu tvorby medzinárodných noriem vysokej kvality, ktoré sú základom vykonávania právnych predpisov Únie. To zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti finančného vykazovania a auditu, čím sa prispeje k transparentnosti a dobrému fungovaniu kapitálových trhov Únie a k zvýšeniu ochrany investorov. Program by mal podporovať tvorbu pravidiel a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo najširšie zapojenie zainteresovaných strán. Cieľom programu by takisto mala byť podpora vykonávania a presadzovania právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Zlúčenie existujúcich programov by nemalo viesť k menšej jasnosti a transparentnosti. Európska komisia by sa spolu s členskými štátmi mala usilovať o poskytnutie presných a včasných informácií o programoch a zvyšovať informovanosť medzi potenciálnymi príjemcami.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Moderný vnútorný trh podporuje hospodársku súťaž a prináša výhody pre spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho jednotného trhu so službami by malo pomôcť európskym podnikom vytvárať pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, poskytovať širší výber služieb za lepšie ceny a zachovávať vysoké normy pre spotrebiteľov a pracovníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa by mal program prispieť k odstráneniu zostávajúcich prekážok a k zabezpečeniu regulačného rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým inovačným obchodným modelom.

(9)  Moderný vnútorný trh podporuje hospodársku súťaž, vysokokvalitné služby v prospech spotrebiteľov a podnikov a pracovné podmienky zamestnancov.Vytvára priaznivé prostredie pre tvorbu pracovných miest a zaručuje lepšie fungovanie vysokokvalitných služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho jednotného trhu so službami by malo pomôcť európskym podnikom vytvárať kvalitné pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, poskytovať širší výber služieb za lepšie ceny a zachovávať vysoké normy pre spotrebiteľov a pracovníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa by mal program prispieť k odstráneniu zostávajúcich prekážok a k zabezpečeniu regulačného rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým inovačným obchodným modelom, ktoré sú v súlade s vysokou mierou sociálnej ochrany, a to aj podnikateľov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Nové problémy v oblasti regulácie a presadzovania právnych predpisov sa týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, internet vecí alebo umelá inteligencia. Ak by došlo k vzniku škody, prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za ne sú nevyhnutnými na zabezpečenie politickej reakcie, ktorá európskym občanom vrátane spotrebiteľov a podnikov umožní mať osoh z týchto pravidiel. Program by mal preto prispievať k rýchlemu prispôsobeniu a presadzovaniu režimu Únie v oblasti zodpovednosti za výrobky, ktorý podporuje inovácie.

(11)  Nové problémy v oblasti regulácie a presadzovania právnych predpisov sa týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, politika v oblasti ochrany súkromia a údajov, internet vecí alebo umelá inteligencia a súvisiace etické normy. Táto zložitá úloha, ktorá má technologický, kultúrny, organizačný a sociálny rozmer, by sa mala riešiť s podporou všetkých dotknutých odvetví a aktérov. Ak by došlo k vzniku škody, prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za ne sú nevyhnutnými na zabezpečenie politickej reakcie, ktorá európskym občanom vrátane spotrebiteľov a podnikov umožní mať osoh z týchto pravidiel a získať k nim prístup. Program by mal preto prispievať k rýchlemu prispôsobeniu a presadzovaniu režimu Únie v oblasti zodpovednosti za výrobky, ktorý podporuje inovácie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Verejné obstarávanie využívajú verejné orgány s cieľom zabezpečiť hodnotu za vynaložené verejné prostriedky a prispieť k inovatívnejšiemu, udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu vnútornému trhu. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ49, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ50 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ51 poskytujú právny rámec pre integráciu a účinné fungovanie trhov verejného obstarávania, ktoré predstavujú 14 % hrubého domáceho produktu Únie, v prospech verejných orgánov, podnikov, ako aj občanov vrátane spotrebiteľov. Program by preto mal podporovať opatrenia na zabezpečenie širšieho zavádzania strategického verejného obstarávania, profesionalizácie verejných obstarávateľov, lepšieho prístupu k trhom verejného obstarávania pre MSP, zvýšenia transparentnosti, integrity a lepších údajov, posilnenia digitálnej transformácie obstarávania a podpory spoločného obstarávania, prostredníctvom posilnenia partnerského prístupu s členskými štátmi, zlepšenia zberu údajov a analýzy údajov, a to aj prostredníctvom rozvoja špecializovaných nástrojov IT, podpory výmeny skúseností a osvedčených postupov, poskytovania usmernení, uzatvárania prospešných obchodných dohôd, posilnenia spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a spúšťania pilotných projektov.

(15)  Verejné obstarávanie využívajú verejné orgány s cieľom zabezpečiť hodnotu za vynaložené verejné prostriedky a prispieť k inovatívnejšiemu, udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu vnútornému trhu. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ49, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ50 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ51 poskytujú právny rámec pre integráciu a účinné fungovanie trhov verejného obstarávania, ktoré predstavujú 14 % hrubého domáceho produktu Únie, v prospech verejných orgánov, podnikov, ako aj občanov vrátane spotrebiteľov. Verejné orgány môžu svojou politikou verejného obstarávania vytvoriť a podporiť trhy s inovačnými tovarmi a službami. Program by preto mal podporovať opatrenia na zabezpečenie širšieho zavádzania strategického verejného obstarávania systematickejším využívaním environmentálnych, sociálnych kritérií a kritérií spravodlivého obchodu pri zadávaní zákaziek, profesionalizácie verejných obstarávateľov, lepšieho prístupu k trhom verejného obstarávania pre MSP, podniky sociálneho hospodárstva a siete obchodných organizácií, zvýšenia transparentnosti, integrity a lepších údajov, posilnenia digitálnej transformácie obstarávania a podpory spoločného obstarávania, prostredníctvom posilnenia partnerského prístupu s členskými štátmi, zlepšenia zberu údajov a analýzy údajov, a to aj prostredníctvom rozvoja špecializovaných nástrojov IT, podpory výmeny skúseností a osvedčených postupov, poskytovania usmernení, uzatvárania prospešných obchodných dohôd, posilnenia spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a spúšťania pilotných projektov.

__________________

__________________

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Program by mal podporovať rozvoj regulačného rámca Únie v oblasti práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností, ako aj zmluvného práva, s cieľom zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť podnikov a zároveň poskytnúť ochranu zainteresovaným stranám, ktoré sú ovplyvnené obchodnou činnosťou spoločností, a reagovať na vznikajúce politické výzvy. Mal by tiež zabezpečiť primerané hodnotenie, vykonávanie a presadzovanie príslušného acquis, informovať zainteresované strany a pomáhať im a podporovať výmenu informácií v tejto oblasti. Program by mal ďalej podporovať iniciatívy Komisie v prospech jasného a prispôsobeného právneho rámca pre dátové hospodárstvo a inovácie. Tieto iniciatívy sú potrebné na zvýšenie právnej istoty, pokiaľ ide o zmluvné a mimozmluvné právo, predovšetkým s ohľadom na zodpovednosť a etiku v kontexte vznikajúcich technológií, ako napríklad internet vecí, umelá inteligencia, robotika, 3D tlač. Program by sa mal zamerať na podnecovanie rozvoja podnikania založeného na údajoch, keďže bude rozhodujúce pre pozíciu hospodárstva Únie v celosvetovej hospodárskej súťaži.

(17)  Program by mal podporovať rozvoj regulačného rámca Únie v oblasti práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností, ako aj zmluvného práva, s cieľom zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť podnikov a zároveň poskytnúť ochranu zainteresovaným stranám, ktoré sú ovplyvnené obchodnou činnosťou spoločností, a reagovať na vznikajúce politické výzvy. Mal by tiež zabezpečiť primerané hodnotenie, vykonávanie a presadzovanie príslušného acquis, informovať zainteresované strany a pomáhať im a podporovať výmenu informácií v tejto oblasti. Program by mal ďalej podporovať iniciatívy Komisie v prospech jasného a prispôsobeného právneho rámca pre dátové hospodárstvo a inovácie. Tieto iniciatívy sú potrebné na zvýšenie právnej istoty, pokiaľ ide o zmluvné a mimozmluvné právo, predovšetkým s ohľadom na zodpovednosť a etiku v kontexte vznikajúcich technológií, ako napríklad internet vecí, umelá inteligencia, robotika, 3D tlač. Program by sa mal zamerať na podnecovanie rozvoja podnikania založeného na údajoch, pričom zabezpečí vysokú úroveň ochrany súkromia, keďže bude rozhodujúce pre pozíciu hospodárstva Únie v celosvetovej hospodárskej súťaži.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Úplne najdôležitejšie je posilnenie konkurencieschopnosti európskych podnikov pri súčasnom upevnení skutočne rovnakých podmienok a otvoreného a konkurencieschopného vnútorného trhu. MSP sú motorom európskeho hospodárstva, tvoria 99 % všetkých podnikov v Európe, poskytujú dve tretiny pracovných miest a významne prispievajú k vytváraniu nových pracovných miest s regionálnym a miestnym rozmerom.

(22)  Úplne najdôležitejšie je posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskych podnikov pri súčasnom upevnení skutočne rovnakých podmienok a otvoreného a konkurencieschopného vnútorného trhu. MSP sú motorom európskeho hospodárstva, tvoria 99 % všetkých podnikov v Európe, poskytujú dve tretiny pracovných miest a významne prispievajú k vytváraniu nových, kvalitných pracovných miest vo všetkých odvetviach s regionálnym a miestnym rozmerom, a tým aj k sociálnej súdržnosti.

 

MSP pomáhajú pri uskutočňovaní transformácie energetiky a prispievajú k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody. Program by mal preto posilniť svoje kapacity na vývoj výrobkov a služieb vysokej kvality, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a podporovať ich úsilie o zvýšenie efektívneho využívania zdrojov v súlade so zásadou prvoradosti energetickej efektívnosti. Program pritom prispieva aj k zlepšeniu konkurencieschopnosti MSP Únie na svetovom trhu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Malé a stredné podniky čelia spoločným výzvam, ktoré na väčšie podniky nemajú rovnaký dosah, týka sa to získavania finančných prostriedkov a kvalifikovaných pracovných síl, zmierňovania administratívnej záťaže, podpory tvorivosti a inovácie, prístupu na trhy a podpory medzinárodného pôsobenia. Program by mal primerane riešiť takéto zlyhania trhu, pričom by nemal nevhodne narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

(23)  Malé a stredné podniky čelia spoločným výzvam, ktoré na väčšie podniky nemajú rovnaký dosah, týka sa to získavania finančných prostriedkov a kvalifikovaných pracovných síl, zmierňovania administratívnej záťaže, podpory tvorivosti a inovácie, prístupu na trhy a podpory medzinárodného pôsobenia. Program by mal primerane riešiť takéto zlyhania trhu, pričom by nemal nevhodne narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Program by mal predovšetkým vytvárať vhodné podmienky na zavádzanie technologických a organizačných inovácií vo výrobných procesoch, pričom by mal venovať pozornosť špecifickým formám MSP, ako sú mikropodniky, podniky zaoberajúce sa remeselnými činnosťami, samostatne zárobkovo činné osoby, slobodné povolania a podniky sociálneho hospodárstva. Pozornosť by sa mala venovať aj potenciálnym, novým a mladým podnikateľom a podnikateľom z radov žien, ako aj ostatným špecifickým cieľovým skupinám, ako sú starší ľudia, migranti a podnikatelia patriaci do sociálne znevýhodnených alebo zraniteľných skupín, ako sú osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Program by mal podporovať a presadzovať kultúru inovácie tým, že podporí rozvoj prostredia, ktoré umožní vznik a rast podnikov, najmä inovatívnych mikropodnikov a MSP schopných čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša čoraz konkurenčnejšie a rýchlejšie prostredie. Hĺbková transformácia inovačných procesov si vyžaduje rozvoj otvoreného inovačného modelu so zvýšeným podielom spolupráce v oblasti výskumu a spoločného využívania poznatkov a duševného vlastníctva medzi rôznymi organizáciami. Program by sa mal preto zameriavať na podporu inovačného procesu zahŕňajúceho nové obchodné modely založené na spolupráci, ktoré budú zamerané na vytváranie sietí a integráciu poznatkov a zdrojov v rámci spoločenstiev medzi organizáciami.

Odôvodnenie

Treba vyvinúť prostredie založené na inováciách, ktoré budú pôsobiť ako katalyzátor rastu hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23b)  Program by mal riešiť také zlyhania trhu pomerným spôsobom, pričom bude venovať osobitnú pozornosť opatreniam, z ktorých budú mať priamy úžitok MSP a siete podnikov, a nenaruší nenáležite hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Odôvodnenie

Program by mal vo všetkých svojich činnostiach zohľadniť MSP a siete podnikov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity majú nedostatočný kolaterál. Ďalšie výzvy pri financovaní vyplývajú z potreby MSP udržať si konkurencieschopnosť zapojením sa napr. do digitalizácie, internacionalizácie a inovačných činností a zvyšovania úrovne ich pracovnej sily. Obmedzený prístup k financiám má negatívny vplyv na tvorbu, rast a mieru prežitia podnikov, ako aj na pripravenosť nových podnikateľov prevziať životaschopné spoločnosti v rámci prevodu podniku.

(24)  Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže nemajú dostatok informácií, zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity, majú nedostatočný kolaterál alebo jednoducho nemajú dostatok informácií o existujúcich mechanizmoch na podporu ich činností na úrovni EÚ, vnútroštátnej alebo miestnej úrovni. Ďalšie výzvy pri financovaní vyplývajú z menšej veľkosti mikropodnikov a potreby MSP udržať si konkurencieschopnosť zapojením sa napr. do digitalizácie, internacionalizácie a inovačných činností a zvyšovania úrovne ich pracovnej sily. Obmedzený prístup k financiám má negatívny vplyv na tvorbu, rast a mieru prežitia podnikov, ako aj na pripravenosť nových podnikateľov prevziať životaschopné spoločnosti v rámci prevodu podniku.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Na prekonanie týchto zlyhaní trhu a s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej zohrávali svoju úlohu ako základ konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, potrebujú malé a stredné podniky dodatočnú podporu prostredníctvom dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa majú zriadiť v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, že prinesie výhody najmenej 500 000 malým a stredným podnikom; jeho nástupca bude zriadený v rámci špecializovaného nástroja pre MSP v rámci Fondu InvestEU.

(25)  Na prekonanie týchto zlyhaní trhu a s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej zohrávali svoju úlohu ako základ konkurencieschopnosti hospodárstva Únie a hnacia sila udržateľného hospodárstva, potrebujú malé a stredné podniky dodatočnú podporu prostredníctvom dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa majú zriadiť v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, že prinesie výhody najmenej 500 000 malým a stredným podnikom; jeho nástupca bude zriadený v rámci špecializovaného nástroja pre MSP v rámci Fondu InvestEU. Väčšia pozornosť by sa mala venovať lepším komunikačným a verejným kampaniam s cieľom zvýšiť informovanosť potenciálnych príjemcov o dostupnosti programu pre MSP. V záujme zvýšenia informovanosti o opatreniach Únie na podporu MSP by mali opatrenia, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované týmto programom, vrátane sprostredkovateľov, zahŕňať európsky emblém (vlajka), ktorý je spojený s vetou uznávajúcou podporu prijatú v rámci programu COSME.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 v konečnom znení.

52 COM(2018) 439 v konečnom znení.

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 - 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 z 20.12.2013, s. 33).

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 - 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Politické ciele tohto programu sa budú riešiť aj prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU. Finančná podpora by sa mala primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných podmienok, pričom akcie by sa nemali zameriavať na tie isté oblasti ako súkromné financovanie, vytláčať takéto financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

(26)  Politické ciele tohto programu sa budú riešiť aj prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU. Špecializovaný nástroj Fondu InvestEU pre MSP by mal mať centrálny zastrešujúci bod poskytujúci informácie o programe v každom členskom štáte s cieľom zvýšiť dostupnosť fondov pre MSP a ich informovanosť o týchto fondoch. Finančná podpora by sa mala používať na primerané riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií a príslušné akcie by nemali byť duplicitné k súkromnému financovaniu, ani by ho nemali vytláčať, resp. narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu a mali by jasne ponúkať doplnkovosť a posilňovať synergie s inými európskymi programami. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Akcie podporené z fondu InvestEU, či už prostredníctvom zložky, za ktorú zodpovedá EÚ, alebo zložky, za ktorú zodpovedajú členské štáty, by nemali duplikovať ani vytláčať súkromné financovanie, ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu, ale s odkazom na už existujúce miestne verejné a súkromné záručné schémy by mali uprednostňovať integráciu s týmito schémami s hlavným cieľom zvýšiť a rozšíriť skutočné prínosy pre konečných príjemcov (MSP určené podľa definície uvedenej v odporúčaní 2003/361/ES) s cieľom dosiahnuť skutočnú doplnkovosť intervencií.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26b)  Okrem prístupu k financovaniu je kľúčový aj prístup k zručnostiam vrátane riadiacich zručností a vedomostí, ktoré sú kritickými faktormi pre prístup MSP k existujúcim fondom, inováciu, hospodársku súťaž a rast. Poskytnutie finančných nástrojov plánované v programe EUInvest by preto malo sprevádzať vypracovanie vhodných mentorských a vzdelávacích programov a poskytovanie obchodných služieb založených na vedomostiach.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Program by mal poskytovať účinnú podporu MSP počas celého ich životného cyklu. Mal by nadväzovať na jedinečné poznatky a odborné znalosti vypracované s ohľadom na MSP a priemyselné odvetvia a na dlhoročné skúsenosti s prácou s európskymi, národnými a regionálnymi zainteresovanými stranami. Táto podpora by mala vychádzať z úspešných skúseností siete Enterprise Europe Network ako jednotného kontaktného miesta na zlepšenie konkurencieschopnosti MSP a rozvoja ich podnikania na jednotnom trhu aj mimo neho. Táto sieť plánuje pokračovať v poskytovaní služieb v mene iných programov Únie, najmä v rámci programu Horizont 2020, pričom sa využijú finančné zdroje týchto programov. Mentorský program pre nových podnikateľov by mal naďalej zostať nástrojom, ktorý umožní novým alebo nádejným podnikateľom získať obchodné skúsenosti tým, že sa spoja so skúseným podnikateľom z inej krajiny, čo pomôže posilniť ich podnikateľské talenty. Program by sa mal ďalej usilovať rásť a rozširovať svoje geografické pokrytie, a tak ponúkať širšiu škálu možností podnikateľov nájsť vhodného partnera, prípadne aj v súčinnosti s inými iniciatívami Únie.

(27)  Program by mal poskytovať účinnú podporu MSP počas celého ich životného cyklu, ako aj pomoc od prípravy projektov až po obchodné zhodnocovanie a prístup na trh a podporovať tvorbu sietí komerčných podnikov. Mal by nadväzovať na jedinečné poznatky a odborné znalosti vypracované s ohľadom na MSP a hospodárske a podnikateľské odvetvia a na dlhoročné skúsenosti s prácou s európskymi, národnými a regionálnymi zainteresovanými stranami. Táto podpora by mala vychádzať zo skúseností siete Enterprise Europe Network ako jednotného kontaktného miesta na zlepšenie konkurencieschopnosti MSP a rozvoja ich podnikania na jednotnom trhu aj mimo neho. Táto sieť plánuje pokračovať v poskytovaní služieb v mene iných programov Únie, najmä v rámci programu Horizont 2020, pričom sa využijú finančné zdroje týchto programov. Mal by podporovať aj posilnenú účasť organizácie zastupujúcej MSP pri vývoji iniciatívy v oblasti politiky jednotného trhu, napríklad verejného obstarávania, normalizačných procesov a režimov duševného vlastníctva. Sieť by mala tiež zvýšiť počet opatrení a poskytovať cielenejšie poradenstvo pre MSP vypracúvaním projektov a podporou nadväzovania kontaktov a technologického a organizačného prechodu. Sieť by mala zlepšiť aj spoluprácu a kontakty s inými poradenskými centrami zriadenými v rámci digitálneho programu a Fondu InvestEU, pokiaľ ide o prístup k finančným prostriedkom. Cieľom programu COSME v rámci siete by malo byť aj poskytovanie služieb vysokej kvality v celej Európe s osobitným dôrazom na oblasti činností a zemepisné časti Únie, v ktorých siete a sprostredkovateľské strany nedosahujú očakávané výsledky. Úspešný mentorský program pre nových podnikateľov – Erasmus pre mladých podnikateľov – by mal naďalej zostať nástrojom, ktorý umožní novým alebo nádejným podnikateľom získať obchodné a manažérske skúsenosti tým, že sa spoja so skúseným podnikateľom z inej krajiny, čo pomôže posilniť ich podnikateľské talenty. Program by mal rozširovať svoje geografické pokrytie, a tak ponúkať širšiu škálu možností podnikateľov nájsť vhodného partnera, prípadne aj v súčinnosti s inými iniciatívami Únie. V záujme zvýšenia pridanej hodnoty prostredníctvom podpory podnikateľských aktivít treba venovať osobitnú pozornosť mikropodnikom a tým, ktorí doteraz najmenej využívali výhody súčasného programu a u ktorých kultúra podnikania zostáva na veľmi základnej úrovni a čelí mnohým prekážkam. Malo by sa vynaložiť maximálne úsilie o dosiahnutie geograficky vyváženého rozdelenia finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Malo by sa vynaložiť väčšie úsilie na zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie dostupnosti programov s cieľom znížiť náklady, ktorým čelia MSP a mikropodniky v dôsledku komplikovaného procesu podávania žiadostí a požiadaviek účasti. Členské štáty by tiež mali zvážiť vytvorenie jednotného informačného miesta pre podniky so záujmom o využívanie fondov Únie, ktoré budú slúžiť ako jednotné kontaktné miesto. Postup hodnotenia by mal byť čo najjednoduchší a najrýchlejší, aby sa umožnilo včasné využívanie výhod, ktoré program ponúka.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Klastre sú strategickým nástrojom na podporu konkurencieschopnosti a rozširovania MSP, keďže poskytujú priaznivé podnikateľské prostredie. Spoločné iniciatívy v oblasti klastrov by mali v záujme urýchlenia rastu MSP zasiahnuť kritickú masu. Prostredníctvom prepojenia špecializovaných ekosystémov vytvárajú klastre nové obchodné príležitosti pre MSP a lepšie ich integrujú v európskych a globálnych strategických hodnotových reťazcoch. Podpora by sa mala poskytovať na rozvoj stratégií nadnárodných partnerstiev a na vykonávanie spoločných činností s podporou Európskej platformy pre spoluprácu klastrov. Udržateľné partnerstvá by sa mali podporovať prostredníctvom financovania všade tam, kde sa dosiahnu čiastkové ciele výkonnosti a účasti. Priama podpora MSP by mala smerovať cez klastrové organizácie na: zavádzanie vyspelých technológií, nových obchodných modelov, nízkouhlíkových a zdrojovo efektívnych riešení, tvorivosť a dizajn, zvyšovanie úrovne zručností, prilákanie talentov, zrýchlenie podnikania a internacionalizáciu. S cieľom uľahčiť priemyselnú transformáciu a vykonávanie stratégií pre inteligentnú špecializáciu by mali byť zapojené aj iné špecializované subjekty na podporu MSP. Program by tak mal prispievať k rastu a budovať spojenia s (digitálnymi) inovačnými centrami Únie a investíciami v rámci politiky súdržnosti a programu Európsky horizont. Preskúmať by sa mohli aj synergie s programom Erasmus.

(28)  Klastre sú strategickým nástrojom na podporu konkurencieschopnosti a rozširovania MSP, keďže poskytujú priaznivé podnikateľské prostredie, zvyšujú udržateľný rozvoj priemyslu a služieb a posilňujú hospodársky rozvoj regiónov prostredníctvom vytvárania pracovných miest. Spoločné iniciatívy v oblasti klastrov by mali v záujme urýchlenia rastu MSP zasiahnuť kritickú masu. Prostredníctvom prepojenia špecializovaných ekosystémov vytvárajú klastre nové obchodné príležitosti pre MSP a lepšie ich integrujú v európskych a globálnych strategických hodnotových reťazcoch. Podpora by sa mala poskytovať na rozvoj stratégií nadnárodných partnerstiev a na vykonávanie spoločných činností s podporou Európskej platformy pre spoluprácu klastrov. Udržateľné partnerstvá by sa mali podporovať prostredníctvom financovania všade tam, kde sa dosiahnu čiastkové ciele výkonnosti a účasti. Priama podpora MSP by mala smerovať cez klastrové organizácie na: zavádzanie vyspelých technológií, nových obchodných modelov, riešení, tvorivosť a dizajn, zvyšovanie úrovne zručností, prilákanie talentov, zrýchlenie podnikania a internacionalizáciu. S cieľom uľahčiť priemyselnú transformáciu a vykonávanie stratégií pre inteligentnú špecializáciu by mali byť zapojené aj iné špecializované subjekty na podporu MSP. Program by tak mal prispievať k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a budovať spojenia s (digitálnymi) inovačnými centrami Únie a investíciami v rámci politiky súdržnosti a programu Európsky horizont. Preskúmať by sa mohli aj synergie s programom Erasmus.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Program môže prispieť k zvýšeniu a/alebo zlepšeniu vzťahu medzi mikro, malými a strednými podnikmi a univerzitami, výskumnými strediskami a inými inštitúciami spojenými s vytváraním a šírením poznatkov. Toto spojenie môže pomôcť zlepšiť schopnosti podnikov reagovať na strategické výzvy, ktoré prináša nové medzinárodné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28b)  Malé a stredné podniky čelia z dôvodu svojej menšej veľkosti špecifickým prekážkam rastu a majú ťažkosti s rastom a rozširovaním niektorých svojich obchodných činností. Únia poskytuje podporu na rozšírenie činností zameraných na inovácie v oblasti výskumu, najmä prostredníctvom nástroja pre MSP a nedávno prijatého pilotného projektu Európskej rady pre inováciu v rámci programu Horizont 2020. Program jednotného trhu by mal na základe pracovných metód a skúseností z nástroja pre MSP poskytovať podporu činnostiam rozširovania MSP, ktoré dopĺňajú novú EIC, s osobitným zameraním na prelomové inovácie v rámci programu Horizont Európa. Zvýšenie počtu akcií pre MSP v rámci tohto programu by sa malo zamerať napríklad na pomoc MSP pri rozširovaní komercializácie, internacionalizácie a trhových príležitostí.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Tvorivosť a inovácia je rozhodujúca pre konkurencieschopnosť priemyselných hodnotových reťazcov Únie. Predstavujú katalyzátory pre priemyselnú modernizáciu a prispievajú k inteligentnému, inkluzívnemu a udržateľnému rastu. Ich využívanie zo strany MSP je však stále ešte veľmi opatrné. Program by preto mal podporovať cielené akcie, siete a partnerstvá pre inovácie poháňané tvorivosťou v celom priemyselnom hodnotovom reťazci.

(29)  Pre konkurencieschopnosť priemyselných hodnotových reťazcov Únie sú kľúčové tvorivosť a inovácia, technologická a organizačná transformácia a zvýšená udržateľnosť z hľadiska výrobných procesov, najmä posilnené efektívne využívanie zdrojov a energie. Predstavujú katalyzátory pre modernizáciu podnikateľského a priemyselného sektora a prispievajú k inteligentnému, inkluzívnemu a udržateľnému rastu. Ich využívanie zo strany MSP je však stále ešte veľmi opatrné. Program by preto mal podporovať cielené akcie, siete a partnerstvá pre inovácie poháňané tvorivosťou v celom priemyselnom hodnotovom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Uznáva, že nástroj pre MSP v rámci programu Horizont 2020 bol pre podnikateľov mimoriadne úspešný prostredníctvom grantov fázy1 aj fázy2 pri postupe a ich nových podnikateľských nápadoch, testovaní a vývoji prototypu. Zatiaľ čo proces výberu už je veľmi prísny, z dôvodu obmedzených finančných zdrojov stále nie je možné financovať mnohé veľmi dobré projekty. Vykonávanie v rámci agentúry EASME pre MSP prebieha veľmi efektívne. Zatiaľ čo sa program zameriava na projekty v oblasti špičkových technológií, metodika tohto programu by sa mala rozšíriť na všetky typy rozširujúcich sa MSP.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29b)  Program COSME by sa mal zamerať aj na odvetvia vyznačujúce sa výrazným rastom, sociálnym potenciálom vysokým pomerom MSP. Cestovný ruch je jedinečný sektor hospodárstva Únie, ktorý významne prispieva k HDP Únie a ktorý riadia najmä MSP. Únia by mala pokračovať a zintenzívniť opatrenia na podporu špecifík tohto sektora.

Odôvodnenie

Program by sa mal zamerať na sektor cestovného ruchu vzhľadom na jeho význam v európskom kontexte.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Európske normy hrajú dôležitú úlohu na vnútornom trhu. Sú životne dôležité pre konkurencieschopnosť podnikov, a najmä pre malé a stredné podniky. Takisto predstavujú kľúčový nástroj na podporu právnych predpisov a politík Únie vo viacerých kľúčových oblastiach, ako je energetika, zmena klímy, informačné a komunikačné technológie, udržateľné využívanie zdrojov, inovácie, bezpečnosť výrobkov, ochrana spotrebiteľov, bezpečnosť a pracovné podmienky na pracovisku a starnutie obyvateľstva, čo pre celú spoločnosť znamená pozitívny prínos.

(30)  Európske normy hrajú dôležitú úlohu na vnútornom trhu. Sú životne dôležité pre konkurencieschopnosť podnikov, a najmä pre malé a stredné podniky. Takisto predstavujú kľúčový nástroj na podporu právnych predpisov a politických cieľov Únie vo viacerých kľúčových oblastiach, ako je zrýchlenie energetickej transformácie, riešenie zmeny klímy, ochrana životného prostredia, zlepšenie kvality ovzdušia a vody, informačné a komunikačné technológie, udržateľné využívanie zdrojov a ich recyklácia, technologické a sociálne inovácie, bezpečnosť výrobkov, ochrana spotrebiteľov, bezpečnosť a pracovné podmienky na pracovisku a starnutie obyvateľstva, čo pre celú spoločnosť znamená pozitívny prínos.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Pri všetkých relevantných iniciatívach a činnostiach, na ktoré sa program vzťahuje, by sa mali brať do úvahy zásady transparentnosti a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy. Pri týchto iniciatívach a činnostiach by sa malo zohľadňovať aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých občanov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(65)  Program by mal podporovať synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP a podporu podnikania v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, bude navyše poskytovať záruky za dlhy a kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre MSP. Program by sa mal takisto usilovať o synergie s vesmírnym programom zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, pokiaľ ide o podporu MSP pri využívaní prelomových inovácií a iných riešení vyvinutých v rámci uvedených programov.

(65)  Program by mal podporovať synergie, komplementárnosť a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP a podporu podnikania v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, bude navyše poskytovať záruky za dlhy a kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre MSP a mikropodniky. Program by sa mal takisto usilovať o synergie s vesmírnym programom zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, pokiaľ ide o podporu MSP pri využívaní prelomových inovácií a iných riešení vyvinutých v rámci uvedených programov.

__________________

__________________

69 KOM(2018) 372 v konečnom znení.

69 KOM(2018) 372 v konečnom znení.

70 KOM(2018) 439 v konečnom znení.

70 KOM(2018) 439 v konečnom znení.

71 KOM(2018) 447 v konečnom znení.

71 KOM(2018) 447 v konečnom znení.

Odôvodnenie

Pridaný odkaz na doplnkovosť a mikropodniky.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67)  Program by mal podporovať synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o program Digitálna Európa, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]73, ktorý je zameraný na podporu digitalizácie hospodárstva Únie a verejného sektora.

(67)  Program by mal podporovať synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o program Digitálna Európa, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]73, ktorý je zameraný na podporu digitalizácie hospodárstva Únie a verejného sektora a zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

__________________

__________________

73 KOM(2018) 434 v konečnom znení.

73 KOM(2018) 434 v konečnom znení.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a konkurencieschopnosti podnikov vrátane mikro, malých a stredných podnikov a rámec pre financovanie rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje program na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov vrátane mikro, malých a stredných podnikov, sociálnych podnikov a sietí takýchto podnikov a rámec pre financovanie rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len „program“).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  „Podnik sociálneho hospodárstva a sociálny podnik“ je podnik, ktorého hlavným cieľom je vyvíjať sociálny vplyv a nie prinášať zisk svojím vlastníkom alebo akcionárom a ktorý funguje tak, že poskytuje tovar a služby na trhu a je riadený otvoreným a zodpovedným spôsobom s účasťou zamestnancov, spotrebiteľov a zainteresovaných strán;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  „Miestny verejný podnik“ je malý miestny podnik verejných služieb, ktorý spĺňa kritériá MSK a uskutočňuje dôležité úlohy pre miestne komunity;

Odôvodnenie

Miestne verejné podniky sú druh podnikateľskej činnosti s osobitnými charakteristikami, ktoré sa majú riadne zohľadniť v programe COSME.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  „Siete podnikov“ sú spojenia podnikateľov s cieľom uskutočňovať spoločné projekty, v ktorých dva alebo viacero MSP spoločne vykonávajú jednu alebo viacero hospodárskych činností za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu.

Odôvodnenie

Siete podnikov sú zásadnými aktérmi vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, a najmä chrániť a posilňovať postavenie občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä mikro, malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom presadzovania práva Únie, uľahčenia prístupu na trh, tvorby noriem a podpory zdravia ľudí, rastlín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat; ako aj posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou a decentralizovanými agentúrami Únie;

a)  zlepšiť konkurencieschopnosť a fungovanie vnútorného trhu, ktoré ho posilní s miestnymi ekonomikami, riešiť neefektívnosť trhu a uľahčiť presadzovanie právneho rámca Únie, chrániť a posilniť postavenie občanov, spotrebiteľov a podnikov vrátane pracovnej sily, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ktoré prispievajú k plneniu cieľov v oblasti klímy a udržateľného priemyselného rastu, ako aj vytvoriť podmienky pre stabilnú a kvalitnú zamestnanosť, uľahčovanie prístupu na trh, tvorba noriem a podpora zdravia ľudí, zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat; ako aj posilniť spoluprácu a výmenu najlepších postupov medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou a decentralizovanými agentúrami Únie;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zefektívniť vnútorný trh, uľahčiť prevenciu a odstraňovanie prekážok, podporovať tvorbu, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie v oblastiach vnútorného trhu s tovarom a so službami, verejného obstarávania, dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného a mimozmluvného práva, boja proti praniu špinavých peňazí, voľného pohybu kapitálu, finančných služieb a hospodárskej súťaže vrátane tvorby nástrojov na riadenie;

a)  zefektívniť vnútorný trh, podporiť miestny hospodársky rozvoj, uľahčiť prevenciu a odstraňovanie prekážok, podporovať tvorbu, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie v oblastiach vnútorného trhu s tovarom a so službami, sociálneho hospodárstva a sociálneho podnikania, verejného obstarávania, dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného a mimozmluvného práva, boja proti praniu špinavých peňazí, voľného pohybu kapitálu, finančných služieb a hospodárskej súťaže vrátane tvorby nástrojov na riadenie;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov s osobitným dôrazom na MSP a dosiahnutie doplnkovosti prostredníctvom poskytovania opatrení, ktoré prinášajú rôzne formy podpory pre MSP, prístupu na trhy vrátane internacionalizácie MSP, priaznivého podnikateľského prostredia pre MSP, konkurencieschopnosti odvetví, modernizácie priemyslu a podpory podnikania;

b)  posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov s osobitným dôrazom na MSP a dosiahnutie doplnkovosti prostredníctvom poskytovania opatrení (ciele COSME), pričom sa osobitná pozornosť venuje ich osobitným potrebám prostredníctvom

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod i (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

i)  poskytovania rôznych foriem podpory pre MSP, podporu rastu, presadzovania a vytvárania MSP vrátane podnikových sietí, rozvoja riadiacich zručností a podpory opatrení na rozšírenie, ktoré im umožnia lepší prístup na trhy a procesy internacionalizácie, ako aj uvádzanie ich výrobkov a služieb na trh;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ii)  podpory priaznivého podnikateľského prostredia a rámca pre MSP, zníženia administratívneho zaťaženia, zvýšenia konkurencieschopnosti odvetví, zabezpečenia modernizácie priemyslu vrátane jeho digitálnej transformácie, čo prispeje k odolnému, energeticky a zdrojovo efektívnemu hospodárstvu;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod iii (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iii)  podpora podnikateľskej kultúry a prispievanie k vysokokvalitnej odbornej príprave zamestnancov MSP;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod iv (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iv)  podpora nových podnikateľských príležitostí pre MSP, ktoré prekonávajú štrukturálne zmeny prostredníctvom cielených opatrení, a ďalšie inovačné formy akcií, ako sú odkupovanie pracovníkov, ktoré uľahčujú vytváranie pracovných miest a kontinuitu podnikania, na územiach postihnutých týmito zmenami.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu na roky 2021 až 2027 predstavuje 4 088 580 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu na roky 2021 až 2027 predstavuje 5 514 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (6 211 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  1 000 000 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b);

a)  2 772 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (3 122 000 000 EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b);

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc pri vykonávaní programu, najmä pokiaľ ide o prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ako aj využívanie sietí informačných technológií zameraných na spracovanie a výmenu informácií a používanie a rozvoj korporátnych nástrojov IT.

3.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc pri vykonávaní programu, najmä pokiaľ ide o prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ako aj využívanie sietí informačných technológií zameraných na spracovanie a výmenu informácií a používanie a rozvoj korporátnych nástrojov IT. Celkové náklady na administratívnu a technickú podporu budú obmedzené, aby sa umožnila maximálna dostupnosť programu na financovanie činností, na ktoré sa vzťahujú ciele programu, a v žiadnom prípade neprekročí limit 5 % celkového rozpočtu uvedeného v článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti presunuté na program. Komisia implementuje tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.

6.  Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich dobrovoľnej žiadosti presunuté na program. Komisia implementuje tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách. Komisia uverejní pracovné programy prijaté pre každý z osobitných cieľov uvedených v článku 2 ods. 2, v ktorých sa stanoví výška grantov, ktoré sa majú prideliť.

Odôvodnenie

Toto je ustálený postup pri riadení programov EÚ.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vytváranie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu vrátane podnikov, občanov a spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov prostredníctvom transparentných informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia, zdieľania najlepších postupov, podpory osvedčených postupov, výmeny a šírenia odborných znalostí a poznatkov, ako aj organizovania odbornej prípravy;

a)  vytváranie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu vrátane podnikov a najmä mikropodnikov, MSP, občanov a spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov prostredníctvom transparentných informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia, zdieľania najlepších postupov, podpory osvedčených postupov, výmeny a šírenia odborných znalostí a poznatkov, ako aj organizovania odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečenie mechanizmov pre občanov, spotrebiteľov, koncových používateľov, občiansku spoločnosť a zástupcov podnikov z Únie, aby mohli prispievať do politických diskusií, tvorby politík a procesu rozhodovania, najmä podporou fungovania zastupiteľských organizácií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

b)  zabezpečenie mechanizmov pre občanov, spotrebiteľov, koncových používateľov, podniky občianskej spoločnosti a zástupcov zamestnancov z Únie, aby mohli prispievať do politických diskusií, tvorby politík a procesu rozhodovania, najmä podporou fungovania zastupiteľských organizácií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovanie rôznych foriem podpory pre MSP;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  uľahčenie prístupu MSP na trhy, na ich podporu pri riešení globálnych a spoločenských výziev a pri internacionalizácii podnikov, ako aj na posilnenie vedúceho postavenia priemyslu Únie v globálnych hodnotových reťazcoch vrátane siete Enterprise Europe Network;

b)  uľahčenie prístupu mikropodnikov, MSP a sietí podnikov na trhy vrátane trhov mimo Únie , ich podpora pri riešení globálnych, environmentálnych, hospodárskych a spoločenských výziev a pri internacionalizácii podnikov, uľahčovanie ich podpory počas ich životného cyklu a posilňovanie vedúceho podnikateľského a priemyselného postavenia Únie v rámci globálnych hodnotových reťazcov;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  riešenie prekážok na trhu, znižovanie administratívnej záťaže a vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré by MSP umožnilo využívať výhody vnútorného trhu;

c)  riešenie prekážok na trhu, znižovanie administratívnej záťaže vrátane znižovania prekážok pre zakladanie podnikov a zakladanie podnikov a vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia s cieľom umožniť mikropodnikom a MSP využívať výhody vnútorného trhu vrátane prístupu k financovaniu; a poskytovaním vhodných usmernení, poradenstva a programov koučingu poskytovaním služieb pre podniky, ktoré sú založené na poznatkoch;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  uľahčenie rastu podnikov vrátane rozvoja zručností a priemyselnej transformácie vo všetkých odvetviach výroby a služieb;

d)  uľahčenie rozvoja a rastu udržateľných podnikov, zvýšenie informovanosti MSP o legislatívnych otázkach vrátane otázok súvisiacich s legislatívou EÚ o životnom prostredí a energetike, rozvoja ich zručností a kvalifikácií a uľahčovania nových obchodných modelov a hodnotových reťazcov efektívne využívajúcich zdroje, ktoré podporujú udržateľnú priemyselnú, technologickú a organizačnú transformáciu vo všetkých odvetviach výroby a služieb;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora konkurencieschopnosti podnikov a celých odvetví hospodárstva, ako aj podpora MSP pri zavádzaní inovácií a spolupráci v rámci hodnotových reťazcov prostredníctvom strategického prepojenia ekosystémov a klastrov vrátane spoločnej iniciatívy v oblasti klastrov;

e)  posilňovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov a celých odvetví hospodárstva, ako aj podpora mikropodnikov a MSP pri zavádzaní technologických, organizačných a sociálnych inovácií, zvyšovanie sociálnej zodpovednosti podnikov a spolupráca v rámci hodnotových reťazcov prostredníctvom strategického prepojenia ekosystémov a klastrov vrátane spoločnej iniciatívy v oblasti klastrov;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podpora priaznivého podnikateľského prostredia a podnikateľskej kultúry vrátane mentorského programu pre nových podnikateľov a podpory zakladania podnikov, udržateľnosti podnikania a rozširujúcich sa podnikov.

f)  podpora priaznivého podnikateľského prostredia a podnikateľskej kultúry, rozšírenie mentorského programu pre nových podnikateľov a podpory zakladania podnikov, udržateľnosti podnikania a rozširujúcich sa podnikov s osobitnou pozornosťou venovanou novým potenciálnym podnikateľom (t.j. mladým, ženám), ako aj iným konkrétnym cieľovým skupinám, ako sú sociálne znevýhodnené alebo zraniteľné skupiny.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia môže podporiť tieto osobitné opatrenia na podporu odsekov a) až f) s cieľom

 

i. urýchľovať, podporovať a rozširovať poradenské služby prostredníctvom siete Enterprise Europe na poskytovanie služieb podpory jednotného kontaktného miesta pre MSP v Únii, ktorých cieľom je preskúmať príležitosti na vnútornom trhu a v tretích krajinách, a monitorovaním toho, či sa vo všetkých členských štátoch poskytujú služby v porovnateľnej kvalite;

 

ii. podpory tvorby sietí podnikov;

 

iii. podpory a rozširovania programov mobility pre nových podnikateľov (Erasmus pre mladých podnikateľov) s cieľom zlepšiť ich schopnosť rozvíjať podnikateľskú odbornosť, zručnosti a prístupy, ako aj ich technologické kapacity a riadenie podnikov;

 

iv. podpory rozširovania MSP prostredníctvom významných projektov na rozširovanie podnikov založených na príležitostiach orientovaných na trh (nástroj na rozširovanie MSP);

 

v. podpory odvetvovo špecifických akcií v oblastiach charakterizovaných vysokým podielom mikropodnikov a MSP a vysokým príspevkom k HDP Únie, ako je odvetvie cestovného trhu.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Opatrenia uskutočňované prostredníctvom siete Enterprise Europe Network uvedenej v písmene 3a nový môžu okrem iného zahŕňať:

 

i) uľahčenie internacionalizácie MSP a identifikácie obchodných partnerov na vnútornom trhu, cezhraničnej obchodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, partnerstiev v oblasti prenosu technológií, znalostí a inovácií;

 

ii) poskytovanie informácií, usmernení a individuálneho poradenstva v oblasti legislatívy EÚ, možností financovania a podpory zo strany EÚ, ako aj iniciatív Únie s dopadom na podnikanie vrátane daňových, environmentálnych a energetických záväzkov, majetkovoprávnych, pracovnoprávnych aspektov a aspektov sociálneho zabezpečenia;

 

iii) uľahčenie prístupu MSP k odborným znalostiam v oblasti životného prostredia, klímy a energetickej účinnosti a hospodárnosti;

 

iv) posilnenie siete prostredníctvom ďalších informačných a poradenských sietí Únie a členských štátov, najmä siete EURES, inovačných centier EÚ a Poradenského centra InvestEU.

 

Služby poskytované sieťou v mene iných úniových programov sa financujú z týchto programov.

 

Komisia stanoví prioritné opatrenia v rámci siete na zlepšenie častí alebo prvkov, ktoré nie sú v súlade s minimálnou normou, s cieľom zabezpečiť jednotnú podporu pre mikropodniky a MSP v celej EÚ.

 

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce ukazovatele a minimálne normy na účely merania vplyvu siete z hľadiska špecifických cieľov a efektívnosti opatrení programu COSME.

 

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20 s cieľom doplniť ďalšie formy podpory pre MSP, ktoré tento odsek neuvádza.

 

Uvedené delegované akty rešpektujú ciele stanovené v tomto nariadení, najmä ciele programu COSME uvedené v článku 3 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sa môžu zúčastňovať na týchto akciách:

Komisia môže umožniť právnym subjektom usadeným v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, zúčastňovať sa na týchto akciách:

Odôvodnenie

Tento nástroj by mal byť zameraný najmä na poskytovanie podpory európskym príjemcom. Môžu sa povoliť určité výnimky pre subjekty so sídlom v tretích krajinách s cieľom dosiahnuť prospech pre európske MSP a spotrebiteľskú organizáciu, ale o takých prípadoch by sa malo rozhodovať jednotlivo.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie a kritériá na vyhodnotenie návrhov

Hodnotenie

Odôvodnenie

Článok sa v skutočnosti týka len hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

môžu dostať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [nariadenie o spoločných ustanoveniach] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky] za predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s cieľmi dotknutého programu. Uplatňujú sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje podpora.

môžu dostať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [nariadenie o spoločných ustanoveniach] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky] alebo nariadenia (EÚ) XX [ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa], a to najmä cieľom o pokročilých digitálnych zručnostiach za predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s cieľmi dotknutého programu. Uplatňujú sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje podpora.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť koordináciu s programom Digitálna Európa s cieľom zabezpečiť komplexnú stratégiu EÚ pre MSP.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými stanoví pracovné programy pokrývajúce opatrenia v rámci programu COSME a naplní špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. Okrem prvkov uvedených v odseku 1 musí pracovný program obsahovať:

 

i) údaj o sume vyčlenenej na každú akciu, ktorá sa má financovať;

 

ii) orientačný harmonogram plnenia;

 

iii) odkazy na iné opatrenia na úrovni Únie, ktoré sa vykonávajú a ktoré by mohli byť zaujímavé pre MSP a sieť v rámci iných programov alebo opatrení Únie.

 

Pracovný program a akcie sa takisto uverejnia na webových sídlach každého kontaktného miesta siete, kde sú takéto sídla k dispozícii. Je to dôležité najmä pre akcie určené MSP.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Komisia pripraví do konca januára 2021 rámec na vykonávanie akcie COSME, ktorý bude obsahovať časový harmonogram pracovných programov a výziev, ich témy a pridelené finančné prostriedky a iné potrebné detaily nevyhnutné na zabezpečenie transparentnosti a predvídateľnosti počas celého obdobia programu a na zlepšenie kvality projektov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, avšak aspoň každé dva roky, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykonáva hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o vykonávaní programu, najneskôr však štyri roky po začatí vykonávania programu.

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu na základe monitorovania vykonaného v súlade s článkom 20, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. Musí zahŕňať aj komplexné hodnotenie postupov, cieľov a kritérií oprávnenosti pre priority prebiehajúceho obdobia financovania. Na základe výsledkov tohto priebežného hodnotenia sa navrhnú odporúčania na preskúmanie programu.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) poskytovaním ucelených, účinných a primeraných cielených informácií rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie fungujú transparentne a uznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) poskytovaním ucelených, účinných a primeraných cielených informácií rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti na miestnej úrovni.

Odôvodnenie

Výsledky programu musia byť viditeľné v rámci miestnych komunít, aby sa zlepšila informovanosť o príspevku EÚ k blahobytu európskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Príloha IV – stĺpec 2 – riadok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1 – Počet MSP prijímajúcich podporu

1 – Počet MSP prijímajúcich podporu z programu a zo siete.

2 – Počet podporovaných spoločností, ktoré uzatvorili obchodné partnerstvá

2 – Počet podporovaných spoločností, ktoré uzatvorili obchodné partnerstvá

 

2a – Počet podnikateľov, ktorí využívajú programy mentorstva a mobility

 

2b – Skrátenie času a zníženie nákladov na založenie MSP

 

2c – Počet vytvorených sietí podnikov v porovnaní v porovnaní s východiskovými údajmi

 

2d – Počet členských štátov, ktoré využívajú test MSP

 

2e – Výrazné zvýšenie počtu členských štátov s jednotným kontaktným miestom pre začínajúce podniky

 

2f – Zvýšenie podielu MSP, ktoré vyvážajú, a zvýšenie podielu MSP, ktoré vyvážajú mimo Únie, v porovnaní s východiskovými údajmi

 

2g – Výrazné zvýšenie počtu členských štátov zavádzajúcich podnikateľské riešenia zamerané na potenciálnych, mladých, nových podnikateľov a na podnikateľky, ako aj na iné osobitné cieľové skupiny v porovnaní s východiskovými údajmi

 

2h – Zvýšenie podielu občanov Únie, ktorí by sa chceli stať samostatne zárobkovo činnými osobami, v porovnaní s východiskovými údajmi

 

2i – Výkonnosť MSP z hľadiska udržateľnosti, ktorá sa bude merať zvýšením podielu MSP z Únie vyrábajúcich udržateľné produkty a služby modrého hospodárstva a ekologické produkty a služby1a a ich zlepšovaním v otázke efektívnosti zdrojov (čo môže zahŕňať energiu, materiály alebo vodu, recyklovanie atď.) v porovnaní s východiskovými údajmi

 

* Všetky ukazovatele sa porovnajú so súčasnou situáciou v roku 2018.

 

__________________

 

1a Ekologické výrobky a služby sú také, ktorých prevládajúcou funkciou je znižovanie environmentálneho rizika a minimalizácia znečistenia a zdrojov. Zahrnuté sú aj produkty s environmentálnymi prvkami (produkty s ekologickým dizajnom, s environmentálnou značkou, ekologicky vyrobené produkty a produkty s významným podielom recyklovaného materiálu). Zdroj: Flash Eurobarometer 342, „ MSP, efektívne využívanie zdrojov a ekologické trhy“.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku

Referenčné čísla

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Patrizia Toia

13.6.2018

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Renate Sommer

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ECR

Zdzisław Krasnodębski

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (15.1.2019)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Sofia Ribeiro

(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vnútorný trh sa musí neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu digitálnej revolúcie a globalizácie. Nová éra digitálnej inovácie aj naďalej poskytuje príležitosti pre podniky a jednotlivcov, vytvára nové produkty a obchodné modely, ale rovnako predstavuje výzvu pre reguláciu a presadzovanie.

(2)  Vnútorný trh sa musí neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu digitálnej revolúcie a globalizácie. Nová éra digitálnej inovácie aj naďalej poskytuje príležitosti pre podniky a jednotlivcov, zabezpečovaním prístupu k financovaniu pre najnovšiu generáciu technológií vytvára nové produkty a obchodné modely, ale rovnako predstavuje výzvu pre reguláciu a presadzovanie. Na druhej strane všetci účastníci trhu požadujú väčšiu transparentnosť v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Základom fungovania vnútorného trhu je veľké množstvo právnych predpisov Únie. Týka sa to najmä konkurencieschopnosti, normalizácie, ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom a regulácie potravinového reťazca, ale aj pravidiel týkajúcich sa obchodných a finančných transakcií a podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre fungovanie vnútorného trhu.

(3)  Základom fungovania vnútorného trhu je veľké množstvo právnych predpisov Únie. Týka sa to najmä konkurencieschopnosti, normalizácie, ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom a regulácie potravinového reťazca, ale aj pravidiel týkajúcich sa obchodných a finančných transakcií a podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky prostredníctvom boja proti nekalým praktikám, čo je nevyhnutné pre fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný európsky štatistický program zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia európskej štatistiky by mal nový program zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje európsky štatistický program, na základe vytvorenia rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Tento nový program by mal vytvoriť finančný rámec pre európsku štatistiku s cieľom poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú štatistiku o Európe s cieľom podporiť tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie všetkých politík Únie.

(6)  Na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný európsky štatistický program zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia európskej štatistiky by mal nový program zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje európsky štatistický program, na základe vytvorenia rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Tento nový program by mal vytvoriť finančný rámec pre európsku štatistiku s cieľom poskytovať najnovšiu kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú štatistiku o Európe v ľahko prístupnom formáte pre používateľov s cieľom podporiť tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie všetkých politík Únie.

_________________

_________________

47 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je preto vhodné vytvoriť program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane mikro, malých a stredných podnikov a európsku štatistiku (ďalej len „program“). Program by sa mal zriadiť na obdobie siedmich rokov od roku 2021 do roku 2027.

(7)  Je preto vhodné vytvoriť program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane mikro, malých a stredných podnikov a európsku štatistiku (ďalej len „program“). Program by sa mal zriadiť na obdobie siedmich rokov od roku 2021 do roku 2027, čo sa zhoduje s trvaním VFR.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Moderný vnútorný trh podporuje hospodársku súťaž a prináša výhody pre spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho jednotného trhu so službami by malo pomôcť európskym podnikom vytvárať pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, poskytovať širší výber služieb za lepšie ceny a zachovávať vysoké normy pre spotrebiteľov a pracovníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa by mal program prispieť k odstráneniu zostávajúcich prekážok a k zabezpečeniu regulačného rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým inovačným obchodným modelom.

(9)  Moderný vnútorný trh podporuje hospodársku súťaž a prináša výhody pre spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho jednotného trhu so službami by malo pomôcť európskym podnikom bez ohľadu na veľkosť vytvárať nové pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, poskytovať širší výber služieb za lepšie ceny a zachovávať vysoké normy pre spotrebiteľov a pracovníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa by mal program prispieť k odstráneniu zostávajúcich prekážok a k zabezpečeniu regulačného rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým inovačným obchodným modelom a iniciatívam typu startup.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V prípade mnohých priemyselných výrobkov boli regulačné prekážky na vnútornom trhu odstránené prostredníctvom preventívnych mechanizmov, prijatia spoločných pravidiel a v prípade, že takéto pravidlá Únie neexistujú, prostredníctvom zásady vzájomného uznávania. V oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne právne predpisy Únie, zásada vzájomného uznávania znamená, že tovar, ktorý sa v súlade s právnymi predpismi uvádza na trh v jednom členskom štáte, požíva právo na voľný pohyb a môže sa predávať v inom členskom štáte. Nedostatočné uplatňovanie vzájomného uznávania však sťažuje snahu podnikov o vstup na trhy v iných členských štátoch. Napriek vysokému stupňu integrácie trhu v oblasti tovaru táto skutočnosť vedie k strate príležitostí pre hospodárstvo ako celok. Program by sa mal preto zamerať na zlepšenie uplatňovania vzájomného uznávania v oblasti tovaru a na zníženie počtu nelegálnych a nevyhovujúcich tovarov vstupujúcich na trh.

(10)  V prípade mnohých priemyselných výrobkov boli regulačné prekážky na vnútornom trhu odstránené prostredníctvom preventívnych mechanizmov, prijatia spoločných pravidiel a v prípade, že takéto pravidlá Únie neexistujú, prostredníctvom zásady vzájomného uznávania. V oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne právne predpisy Únie, zásada vzájomného uznávania znamená, že tovar, ktorý sa v súlade s právnymi predpismi uvádza na trh v jednom členskom štáte, požíva právo na voľný pohyb a môže sa predávať v inom členskom štáte. Nedostatočné uplatňovanie vzájomného uznávania však sťažuje snahu podnikov o vstup na trhy v iných členských štátoch, najmä ak ide o cezhranične pôsobiace podniky. Napriek vysokému stupňu integrácie trhu v oblasti tovaru táto skutočnosť vedie k strate príležitostí pre hospodárstvo ako celok. Program by sa mal preto zamerať na zlepšenie uplatňovania vzájomného uznávania v oblasti tovaru a na zníženie počtu nelegálnych a nevyhovujúcich tovarov, alebo tovarov, ktoré môžu mať vplyv na zdravie spotrebiteľov, vstupujúcich na trh.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Nové problémy v oblasti regulácie a presadzovania právnych predpisov sa týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, internet vecí alebo umelá inteligencia. Ak by došlo k vzniku škody, prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za ne sú nevyhnutnými na zabezpečenie politickej reakcie, ktorá európskym občanom vrátane spotrebiteľov a podnikov umožní mať osoh z týchto pravidiel. Program by mal preto prispievať k rýchlemu prispôsobeniu a presadzovaniu režimu Únie v oblasti zodpovednosti za výrobky, ktorý podporuje inovácie.

(11)  Nové problémy v oblasti regulácie a presadzovania právnych predpisov sa týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, internet vecí alebo umelá inteligencia. Ak by došlo k vzniku škody, prísne, jasne a zrozumiteľne formulované pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za ne sú nevyhnutné na zabezpečenie politickej reakcie, ktorá európskym občanom vrátane spotrebiteľov a podnikov umožní mať osoh z týchto pravidiel. Program by mal preto prispievať k rýchlemu prispôsobeniu a presadzovaniu režimu Únie v oblasti zodpovednosti za výrobky, ktorý podporuje inovácie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Uvedenie takých výrobkov na trh, ktoré nie sú v súlade s právom Únie, znevýhodňuje tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, a môže ohroziť spotrebiteľov. Mnohí podnikatelia nedodržiavajú predpisy buď preto, že o nich nevedia, alebo úmyselne, aby získali konkurenčnú výhodu. Orgány dohľadu nad trhom sú často nedostatočne financované a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo podnikatelia obchodujú na úrovni Únie alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä v prípade elektronického obchodu majú orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti vysledovať nevyhovujúce výrobky dovezené z tretích krajín a identifikovať zodpovedný subjekt v rámci svojej jurisdikcie. Program by mal preto byť zameraný na posilnenie súladu výrobkov prostredníctvom poskytovania správnych stimulov pre podnikateľov, zintenzívnenia kontrol súladu a podpory užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva. Program by mal takisto prispieť ku konsolidácii existujúceho rámca pre činnosti dohľadu nad trhom, podporiť spoločné akcie orgánov dohľadu nad trhom z rôznych členských štátov, zlepšiť výmenu informácií a podporiť zbližovanie a užšiu integráciu činností dohľadu nad trhom.

(12)  Uvedenie takých výrobkov na trh, ktoré nie sú v súlade s právom Únie alebo nemajú typové schválenie, znevýhodňuje tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, a môže ohroziť spotrebiteľov. Mnohí podnikatelia nedodržiavajú predpisy buď preto, že o nich nevedia, alebo úmyselne, aby získali konkurenčnú výhodu. Orgány dohľadu nad trhom sú často nedostatočne financované a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo podnikatelia obchodujú na úrovni Únie, na cezhraničnej úrovni alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä v prípade elektronického obchodu majú orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti vysledovať nevyhovujúce výrobky dovezené z tretích krajín a identifikovať zodpovedný subjekt v rámci svojej jurisdikcie. Program by mal preto byť zameraný na posilnenie súladu výrobkov prostredníctvom poskytovania správnych stimulov pre podnikateľov, zintenzívnenia kontrol súladu a podpory užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva. Program by mal takisto prispieť ku konsolidácii existujúceho rámca pre činnosti dohľadu nad trhom, podporiť spoločné akcie orgánov dohľadu nad trhom z rôznych členských štátov, zlepšiť výmenu informácií a podporiť zbližovanie a užšiu integráciu činností dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Keďže pre spotrebiteľské trhy vďaka rozvoju online obchodných a cestovných služieb prakticky neexistujú hranice, je dôležité zabezpečiť, aby spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli využívať primeranú ochranu pri dovoze tovaru a služieb od hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. Program by mal preto v prípade potreby umožniť podporu spolupráce s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, ktoré sú kľúčovými obchodnými partnermi Únie.

(14)  Keďže pre spotrebiteľské trhy vďaka neprestajnému rýchlemu rozvoju online obchodných a cestovných služieb prakticky neexistujú hranice, je dôležité zabezpečiť, aby spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli využívať primeranú ochranu pri dovoze tovaru a služieb od hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. Program by mal preto umožniť podporu spolupráce s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, ktoré sú kľúčovými obchodnými partnermi Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na dosiahnutie cieľov programu a na uľahčenie života občanov a podnikov je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby zamerané na používateľa. To znamená, že orgány verejnej správy budú musieť začať pracovať novými spôsobmi, prekonať obmedzenia spôsobené izolovanosťou jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť sa do spoločnej tvorby týchto verejných služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho neustály a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si vyžaduje poskytovanie aktuálnych informácií o právach podnikov a občanov, ale aj informácie vysvetľujúce administratívne formality. Okrem toho je nevyhnutné poskytovať právne poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné jednoduché a účinné prepojenie vnútroštátnych správ, ako aj hodnotenie fungovania vnútorného trhu na mieste. Program by preto mal podporovať tieto existujúce nástroje správy vnútorného trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť základom nadchádzajúcej jednotnej digitálnej brány, portál Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém o vnútornom trhu a prehľad výsledkov jednotného trhu s cieľom zlepšiť každodenný život občanov a schopnosť podnikov obchodovať cez hranice.

(16)  Na dosiahnutie cieľov programu a na uľahčenie života občanov a podnikov je potrebné zaviesť vo všetkých oblastiach kvalitné verejné služby zamerané na používateľa. To znamená, že orgány verejnej správy budú musieť začať pracovať novými spôsobmi, prekonať obmedzenia spôsobené izolovanosťou jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť sa do spoločnej tvorby týchto verejných služieb s občanmi a podnikmi na miestnej, regionálnej, cezhraničnej a národnej úrovni a zabezpečiť prístupné webové sídla verejnej správy, na ktorých možno ľahšie nájsť podstatné informácie (AM61, ECR). Okrem toho neustály a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si vyžaduje pravidelné poskytovanie aktuálnych informácií o právach a povinnostiach podnikov a občanov, ale aj informácie vysvetľujúce administratívne formality a poplatky spojené s príslušnými činnosťami. Okrem toho je nevyhnutné poskytovať právne poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné prípadné jednoduché a účinné prepojenie regionálnych a vnútroštátnych správ, ako aj hodnotenie fungovania vnútorného trhu na mieste. Program by preto mal podporovať tieto existujúce nástroje správy vnútorného trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť základom nadchádzajúcej jednotnej digitálnej brány, portál Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém o vnútornom trhu a prehľad výsledkov jednotného trhu s cieľom zlepšiť každodenný život občanov a schopnosť podnikov obchodovať cez hranice.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Program by mal podporovať aj správne a úplné vykonávanie a uplatňovanie právneho rámca Únie na boj členských štátov proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a rozvoj budúcich politík na riešenie nových výziev v tejto oblasti. Mal by tiež podporovať relevantné činnosti medzinárodných organizácií európskeho záujmu, ako je výbor expertov pre vyhodnocovanie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v rámci Rady Európy.

(18)  Program by mal podporovať aj správne a úplné vykonávanie a uplatňovanie právneho rámca Únie na boj členských štátov proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a rozvoj budúcich politík na riešenie nových výziev v tejto oblasti s cieľom určiť a uplatniť prostriedky na predchádzanie týmto javom a boj proti nim. Mal by tiež podporovať relevantné činnosti medzinárodných organizácií európskeho záujmu, ako je výbor expertov pre vyhodnocovanie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v rámci Rady Európy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Vzhľadom na to, že vnútorný trh stanovený v článku 3 Zmluvy o Európskej únii obsahuje systém, ktorým sa zabezpečuje, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže, program by mal podporovať politiku hospodárskej súťaže Únie, siete a spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi a súdmi, ako aj kontakty so širšou skupinou zainteresovaných strán pri komunikácii a vysvetľovaní práv, výhod a povinností vyplývajúcich z politiky hospodárskej súťaže Únie.

(20)  Vzhľadom na to, že vnútorný trh stanovený v článku 3 Zmluvy o Európskej únii obsahuje systém, ktorým sa zabezpečuje, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže, program by mal podporovať politiku hospodárskej súťaže Únie, siete a spoluprácu s vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi a súdmi, ako aj kontakty so širšou skupinou zainteresovaných strán pri komunikácii a vysvetľovaní práv, výhod a povinností vyplývajúcich z politiky hospodárskej súťaže Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Malé a stredné podniky čelia spoločným výzvam, ktoré na väčšie podniky nemajú rovnaký dosah, týka sa to získavania finančných prostriedkov a kvalifikovaných pracovných síl, zmierňovania administratívnej záťaže, podpory tvorivosti a inovácie, prístupu na trhy a podpory medzinárodného pôsobenia. Program by mal primerane riešiť takéto zlyhania trhu, pričom by nemal nevhodne narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu.