Förfarande : 2018/0231(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0052/2019

Ingivna texter :

A8-0052/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0073

BETÄNKANDE     ***I
PDF 737kWORD 322k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Nicola Danti

Föredragande av yttrande (*):

Ralph Packet, utskottet för ekonomi och valutafrågor

Lukas Mandl, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Patrizia Toia, utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Sofia Ribeiro, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0441),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2, 168.4 b, 114, 173 och 338 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0254/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och budgetutskottet (A8‑0052/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Den inre marknaden är en av unionens hörnstenar. Alltsedan starten har den inre marknaden i stor utsträckning bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Den har skapat nya möjligheter och stordriftsfördelar för europeiska företag, framförallt för mikroföretag, små och medelstora företag (nedan kallade små och medelstora företag), och stärkt deras industriella konkurrenskraft. Den inre marknaden har bidragit till att skapa arbetsplatser och erbjudit konsumenterna ett större urval till lägre priser. Den fortsätter att vara en drivkraft för uppbyggnaden av en starkare, mer balanserad och rättvisare ekonomi. Den inre marknaden hör till unionens viktigaste landvinningar och är dess största tillgång i en alltmer globaliserad värld.

(1)  Den inre marknaden är en av unionens hörnstenar. Alltsedan starten har den inre marknaden i stor utsträckning bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Den har skapat nya möjligheter och stordriftsfördelar för europeiska företag, framförallt för mikroföretag, små och medelstora företag (nedan kallade små och medelstora företag), och stärkt deras industriella konkurrenskraft, och den bör fortsätta att gynna alla medborgare på ett likvärdigt sätt. Den inre marknaden har bidragit till att skapa arbetsplatser och erbjudit konsumenterna ett större urval till lägre priser, samtidigt som den har garanterat en hög kvalitet på de produkter och tjänster som erbjuds. Den fortsätter att vara en drivkraft för uppbyggnaden av en mer integrerad marknad och en starkare, mer balanserad och rättvisare ekonomi. Den inre marknaden hör till unionens viktigaste landvinningar och är dess största tillgång i en alltmer globaliserad värld samt en central del i att uppnå övergången till en resurs- och energieffektiv hållbar ekonomi som svar på de ökande påfrestningarna till följd av klimatförändringarna.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den inre marknaden måste hela tiden anpassa sig till de snabba förändringarna i en omvärld präglad av den digitala revolutionen och globaliseringen. En ny era av digitala innovationer medför fortsättningsvis möjligheter för både företag och enskilda individer, bidrar till skapandet av nya produkter och affärsmodeller, men utgör likväl en utmaning när det gäller reglering och tillämpning av lagstiftningen.

(2)  Den inre marknaden måste hela tiden anpassa sig till de snabba förändringarna i en omvärld präglad av den digitala revolutionen och globaliseringen. En ny era av digitala innovationer medför fortsättningsvis möjligheter och fördelar för ekonomin och i vardagen, särskilt för företag och enskilda individer, och bidrar till skapandet av nya produkter och affärsmodeller, men utgör likväl en utmaning när det gäller reglering och tillämpning av lagstiftningen samt konsumentskydd och säkerhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Unionens omfattande lagstiftning ligger till grund för en fungerande inre marknad. Detta gäller framförallt konkurrenskraft, standardisering, konsumentskydd, marknadskontroll och reglering av livsmedelskedjan, men innefattar även regler för företagande, handel och finansiella transaktioner samt främjandet av en rättvis konkurrens för att ge likvärdiga förutsättningar av det slag som är nödvändigt för en fungerande inre marknad.

(3)  Unionens omfattande lagstiftning ligger till grund för en fungerande inre marknad. Detta gäller framförallt konkurrenskraft, standardisering, ömsesidigt erkännande, konsumentskydd, marknadskontroll och reglering av livsmedelskedjan, men innefattar även regler för företagande, handel och finansiella transaktioner samt främjandet av en rättvis konkurrens för att ge likvärdiga förutsättningar av det slag som är nödvändigt för en fungerande inre marknad till gagn för konsumenter och företag.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det finns dock fortfarande hinder i vägen för en välfungerande inre marknad, och nya hinder dyker upp. Antagandet av regler utgör endast ett första steg på vägen, men lika viktigt är att få dem att fungera i praktiken. I sista hand är det här en fråga om EU-medborgarnas tilltro till unionen, dess förmåga att åstadkomma resultat och skapa arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt som det allmänna intresset skyddas.

(4)  Det finns dock fortfarande omotiverade, diskriminerande och oproportionella hinder i vägen för en välfungerande inre marknad, och nya hinder dyker upp. Antagandet av regler utgör endast ett första steg på vägen, men lika viktigt är att få dem att fungera i praktiken. Bristande efterlevnad av befintliga regler, hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster och den låga nivån av gränsöverskridande offentlig upphandling begränsar företagens och konsumenternas möjligheter. Att ta itu med sådana hinder är i sista hand en fråga om EU-medborgarnas tilltro till unionen och dess förmåga att åstadkomma resultat och skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och tillväxt, samtidigt som det allmänna intresset skyddas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Flera olika program för insatser från unionens sida förekommer samtidigt inom områden som konkurrenskraften för företag, inklusive små och medelstora företag, konsumentskydd, kunder och slutanvändare av finansiella tjänster, politiskt beslutsfattande som gäller finansiella tjänster och livsmedelskedjan. Viss ytterligare verksamhet finansieras direkt under budgetposterna för den inre marknaden. Det är nödvändigt att rationalisera och utnyttja synergier mellan olika åtgärder och att tillhandahålla smidigare och mer flexibla ramar för att finansiera verksamhet som syftar till att åstadkomma en välfungerande inre marknad på mest kostnadseffektiva sätt. Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt program som sammanför olika former av verksamhet som tidigare finansierats inom ramarna för de övriga programmen och andra relevanta budgetposter. Programmet ska också omfatta nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion.

(5)  Flera olika program för insatser från unionens sida förekommer samtidigt inom områden som konkurrenskraften för företag, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag, konsumentskydd, kunder och slutanvändare av finansiella tjänster, politiskt beslutsfattande som gäller finansiella tjänster och livsmedelskedjan. Viss ytterligare verksamhet finansieras direkt under budgetposterna för den inre marknaden. Det är nödvändigt att rationalisera och utnyttja synergier mellan olika åtgärder och att tillhandahålla smidigare, insynsvänligare, enklare och mer flexibla ramar för att finansiera verksamhet som syftar till att åstadkomma en välfungerande och hållbar inre marknad. Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt program som sammanför olika former av verksamhet som tidigare finansierats inom ramarna för de övriga programmen och andra relevanta budgetposter, där man drar lärdom av de befintliga programmen. Programmet bör också omfatta nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion, utan att det uppstår överlappning med relaterade unionsprogram och unionsåtgärder.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik omfattas av ett separat program för europeisk statistik som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/201347. I syfte att garantera kontinuitet i framställningen och spridningen av europeisk statistik bör det nya programmet också inkludera verksamhet som omfattas av programmet för europeisk statistik genom att tillhandahålla ramar för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik. Det nya programmet bör etablera de finansiella ramarna för europeisk statistik för att tillhandahålla högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig statistik om Europa till stöd för utformningen, genomförandet, bedömningen och utvärderingen av all unionspolitik.

(6)  Utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik omfattas av ett separat program för europeisk statistik som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/201347. I syfte att garantera kontinuitet i framställningen och spridningen av europeisk statistik bör det nya programmet också inkludera verksamhet som omfattas av det befintliga programmet för europeisk statistik genom att tillhandahålla ramar för insamling av uppgifter samt för att utveckla, producera, korrekt använda, tillämpa och sprida europeisk statistik. Det nya programmet bör etablera de finansiella ramarna för europeisk statistik för att tillhandahålla högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig europeisk statistik, också om områden som handel och migration, till stöd för utformningen, genomförandet, bedömningen och utvärderingen av all unionspolitik i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen.

__________________

__________________

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om inrättande av ett program för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om inrättande av ett program för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är därför lämpligt att inrätta ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive mikroföretag samt små och medelstora företag, och europeisk statistik (nedan kallat programmet). Programmet bör inrättas för en längd på sju år, från 2021 till 2027.

(7)  Det är därför lämpligt att inrätta inremarknadsprogrammet, för att stärka den inre marknaden och förbättra dess funktion, på områdena konkurrenskraft och hållbarhet för företag, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag, standardisering, marknadsövervakning, konsumentskydd, livsmedelskedjan och europeisk statistik (nedan kallat programmet). Programmet bör inrättas för en längd på sju år, från 2021 till 2027.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Programmet bör stödja utformningen, genomförandet och tillämpningen av unionslagstiftningen till stöd för en välfungerande inre marknad. Programmet bör stödja skapandet av rätt förutsättningar för att stärka alla aktörer på den inre marknaden, såväl företagen, som EU-medborgarna, inklusive konsumenterna, samt det civila samhället och de offentliga myndigheterna. För detta ändamål bör programmet syfta till att säkerställa företagens konkurrenskraft, särskilt i fråga om de små och medelstora företagen, men också stödja tillämpningen av konsumentskydd och säkerhetsbestämmelser och höja medvetenheten hos företagen och de enskilda individerna genom att förse dem med rätt verktyg, kunskap och kompetens så att de kan fatta välgrundade beslut och för att stärka deras deltagande i utformningen av unionens politik. Dessutom bör programmet ha som syfte att främja rättsligt och administrativt samarbete, i synnerhet genom utbyte av bästa praxis och genom uppbyggnad av kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet användningen av strategisk offentlig upphandling. Programmet bör också ha som syfte att stödja utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder som stöder genomförandet av unionens lagstiftning. Det här omfattar även utformningen av standarder på området för finansiell rapportering och revision för att därigenom bidra till att unionens kapitalmarknader blir transparenta och välfungerande, samt till att stärka investerarskyddet. Programmet bör också stödja reglering och standardisering genom att säkerställa bredast möjliga deltagande av berörda parter. Målet för programmet bör även vara att stödja genomförandet av unionens lagstiftning och dess efterlevnad genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå för människor och djur och ett gott växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och förbättra djurskyddet.

(8)  Programmet bör stödja utformningen, genomförandet och tillämpningen av unionslagstiftningen till stöd för en välfungerande inre marknad. Programmet bör stödja skapandet av rätt förutsättningar för att stärka alla aktörer på den inre marknaden, såväl företagen som EU-medborgarna, inklusive konsumenterna, och anställda samt det civila samhället och de offentliga myndigheterna. För detta ändamål bör programmet syfta till att säkerställa företagens konkurrenskraft och hållbarhet, särskilt i fråga om mikroföretag och små och medelstora företag, även inom turismsektorn, men också stödja tillämpningen av konsumentskydd och säkerhetsbestämmelser samt miljöstandarder och sociala standarder och höja medvetenheten hos företagen och de enskilda individerna genom att förse dem med rätt verktyg, lämplig information och assistans, kunskap och kompetens så att de kan fatta välgrundade beslut och för att stärka deras deltagande i utformningen av unionens politik. Dessutom bör programmet ha som syfte att främja rättsligt och administrativt samarbete, i synnerhet genom utbildningsprogram, utbyte av bästa praxis och genom uppbyggnad av kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet användningen av strategisk offentlig upphandling. Programmet bör också ha som syfte att stödja utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder som stöder genomförandet av unionens lagstiftning. Det här omfattar även utformningen av standarder på området för finansiell rapportering och revision för att därigenom bidra till att unionens kapitalmarknader blir transparenta och välfungerande, samt till att stärka investerarskyddet. Programmet bör också stödja reglering och standardisering genom att säkerställa bredast möjliga deltagande av berörda parter. Målet för programmet bör även vara att stödja genomförandet av unionens lagstiftning och dess efterlevnad genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå för människor och djur och ett gott växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och förbättra djurskyddet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  En modern inre marknad främjar konkurrens till fördel för konsumenter, företag och anställda. Bättre utnyttjande av den ständigt föränderliga inre marknaden för tjänster bör vara till hjälp för europeiska företag när det gäller att skapa arbetstillfällen och växa över gränserna, medföra ett större urval av tjänster till bättre priser och upprätthålla höga standarder för både konsumenter och arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, bör programmet bidra till att undanröja återstående hinder och till att säkerställa ett regelverk som kan lämna utrymme för nya innovativa affärsmodeller.

(9)  En modern inre marknad som bygger på principerna om rättvisa, insyn och ömsesidigt förtroende främjar konkurrens och är till fördel för konsumenter, företag och anställda. Bättre utnyttjande av den ständigt föränderliga inre marknaden för tjänster bör vara till hjälp för europeiska företag när det gäller att skapa arbetstillfällen och växa över gränserna, medföra ett större urval av tjänster till bättre priser och upprätthålla höga standarder för både konsumenter och arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, bör programmet bidra till en bättre övervakning av utvecklingen på den inre marknaden, inbegripet effekterna av ny teknisk utveckling, till identifiering och undanröjande av återstående omotiverade, diskriminerande och oproportionella hinder och till säkerställande av ett regelverk som kan lämna utrymme för nya innovativa affärsmodeller, inklusive delningsekonomiska modeller och socialt entreprenörskap, samtidigt som en hög nivå av socialt skydd säkerställs, även för företagare.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Rättsliga hinder på den inre marknaden har undanröjts för många industriella produkter via förebyggande mekanismer och antagandet av gemensamma regler samt, i sådana fall där inga tillämpliga unionsregler förekommer, via principen om ömsesidigt erkännande. På områden där det inte finns någon unionslagstiftning betyder principen om ömsesidigt erkännande att varor som saluförs lagligt i en medlemsstat åtnjuter rätten till fri rörlighet och kan säljas i en annan medlemsstat. Otillräcklig tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande gör dock att det blir svårare för företag att få tillträde till marknader i andra medlemsstater. Trots den höga marknadsintegrationen på området för varor innebär detta förlorade möjligheter för ekonomin överlag. Programmet bör därför ha som syfte att förbättra tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på området för varor och minska mängden olagliga varor som inte uppfyller kraven på marknaden.

(10)  Rättsliga hinder på den inre marknaden har undanröjts för många industriella produkter via förebyggande mekanismer och antagandet av gemensamma regler och standarder samt, i sådana fall där inga tillämpliga unionsregler förekommer, via principen om ömsesidigt erkännande. På områden där det inte finns någon unionslagstiftning betyder principen om ömsesidigt erkännande att varor som saluförs lagligt i en medlemsstat åtnjuter rätten till fri rörlighet och kan säljas i en annan medlemsstat, såvida inte den berörda medlemsstaten har skäl att motsätta sig att varorna saluförs, förutsatt att en sådan begränsning är icke-diskriminerande, motiverad av legitima mål av allmänt intresse i enlighet med artikel 36 i fördraget eller erkänns i domstolens rättspraxis och står i proportion till det mål som eftersträvas. Otillräcklig tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande, såsom omotiverade eller oproportionella begränsningar, gör dock att det blir svårare för företag att få tillträde till marknader i andra medlemsstater. Trots den höga marknadsintegrationen på området för varor innebär detta förlorade möjligheter för ekonomin överlag. Översynen av förordning (EU) nr xxx/2018 om ömsesidigt erkännande kommer att bidra till att öka de ekonomiska fördelarna på detta område. Programmet bör därför ha som syfte att förbättra tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på området för varor, för att förverkliga dess fulla potential, och minska mängden olagliga varor som inte uppfyller kraven på marknaden, genom riktade åtgärder för ökad medvetenhet och utbildning, genom stöd till kontaktpunkterna för produkter och genom bättre samarbete mellan behöriga myndigheter för ömsesidigt erkännande samt genom stärkt marknadsövervakning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Nya utmaningar för regleringen och tillämpningen hänger samman med att omgivningen snabbt förändras i och med den digitala revolutionen, exempelvis när det gäller frågor som cybersäkerhet, sakernas internet eller artificiell intelligens. Om skada skulle uppstå är det viktigt att det finns stränga regler om produktsäkerhet och ansvarsskyldighet för att garantera att lämpliga motåtgärder vidtas som gör att EU-medborgarna, inklusive konsumenter och företag, gynnas av dessa regler. Därför bör programmet bidra till en snabb anpassning till produktansvarsregler för unionen, som främjar innovation, liksom en snabb tillämpning av dessa.

(11)  Nya utmaningar för regleringen och tillämpningen hänger samman med att omgivningen snabbt förändras i och med den digitala revolutionen, exempelvis när det gäller frågor som cybersäkerhet, data- och integritetsskydd, sakernas internet eller artificiell intelligens, och relaterade etiska normer. Om skada skulle uppstå är det viktigt att det finns stränga regler om produktsäkerhet, att det råder klarhet när det gäller ansvarsskyldighet och att gällande regler tillämpas strikt, för att garantera att lämpliga motåtgärder vidtas som gör att EU-medborgarna, inklusive konsumenter och företag, gynnas av dessa regler. Därför bör programmet bidra till en snabb anpassning till produktansvarsregler för unionen, som främjar innovation, liksom en bättre tillämpning av dessa, samtidigt som trygghet och säkerhet säkerställs för användarna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Att det finns varor på marknaden som inte överensstämmer med unionsrätten gör att de som följer lagen försätts i underläge och att konsumenterna till och med utsätts för risker. Många företagare följer inte reglerna, antingen på grund av bristande kunskaper, eller helt medvetet för att vinna konkurrensfördelar. Marknadskontrollsmyndigheterna är ofta underfinansierade och bundna av nationella gränser, medan företagare bedriver handel i hela unionen, eller till och med internationellt. Det är i synnerhet när det gäller e-handel mycket svårt för marknadskontrollsmyndigheterna att spåra produkter som importeras från tredjeländer och som inte överensstämmer med kraven och att identifiera det ansvariga organet inom deras jurisdiktion. Programmet bör därför arbeta för att stärka produktöverensstämmelsen genom att ge rätt incitament till företagarna, öka efterlevnadskontrollerna och främja ett närmare samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter över gränserna. Programmet bör också medverka till konsolideringen av det existerande regelverket för marknadskontroll, uppmuntra till gemensamma åtgärder mellan marknadskontrollsmyndigheter från olika medlemsstater, förbättra informationsutbytet samt främja konvergens och större integration av marknadskontrollverksamheten.

(12)  Att det finns varor på marknaden som inte överensstämmer med unionsrätten, oberoende av om sådana produkter släpps ut på marknaden på traditionellt eller elektroniskt sätt och oberoende av om de tillverkas i unionen eller förs in till unionen från tredjeländer, gör att invånarna och konsumenterna i unionen utsätts för risker. Ekonomiska aktörer som säljer produkter som uppfyller kraven ställs inför en snedvridning av konkurrensen på grund av aktörer som inte följer reglerna, antingen på grund av bristande kunskaper, eller helt medvetet för att vinna konkurrensfördelar. Marknadskontrollsmyndigheterna är ofta underfinansierade och bundna av nationella gränser, medan företagare bedriver handel i hela unionen, eller till och med internationellt. Det är i synnerhet när det gäller e-handel mycket svårt för marknadskontrollsmyndigheterna att spåra produkter som importeras från tredjeländer och som inte överensstämmer med kraven och att identifiera det ansvariga organet inom deras jurisdiktion eller utföra riskbedömningar eller säkerhetstester på grund av bristen på fysisk tillgång till produkterna. Programmet bör därför arbeta för att stärka produktöverensstämmelsen genom att stärka marknadsövervakningen, tillhandahålla klara, transparenta och heltäckande regler för de ekonomiska aktörerna, öka medvetenheten om gällande EU-regler om produktsäkerhet, öka efterlevnadskontrollerna, även genom systematisk användning av kontroller från marknadskontrollsmyndigheternas sida av produktprover som representerar betydande andelar av varje produkttyp som saluförs på marknaden samt anonyma kundbesök (s.k. mystery shopping), och främja ett närmare samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter över gränserna. Programmet bör också medverka till konsolideringen av det existerande regelverket för marknadskontroll, uppmuntra till gemensamma åtgärder mellan marknadskontrollsmyndigheter från olika medlemsstater, förbättra informationsutbytet samt främja konvergens och större integration av marknadskontrollverksamheten, i synnerhet genom att säkerställa att de nya krav som införts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/8581a upprätthålls strikt för att förhindra försäljning av produkter med bristande överensstämmelse till unionsmedborgare. Programmet bör således stärka kapaciteten hos marknadskontrollsmyndigheterna i hela unionen och bidra till större enhetlighet mellan medlemsstaterna, så att dessa i lika stor utsträckning kan dra nytta av den inre marknaden när det gäller ekonomiskt välstånd och hållbar tillväxt, samtidigt som deras specifika behov beaktas på lämpligt sätt.

 

_____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Produktsäkerheten är en gemensam angelägenhet. Organen för bedömning av överensstämmelse bekräftar om produkter svarar mot säkerhetskraven innan de släpps ut på marknaden. Därmed är det av största vikt att organen för bedömning av överensstämmelse är pålitliga och kompetenta. Europeiska unionen har inrättat ett ackrediteringssystem för organen för bedömning av överensstämmelse som fastställer deras kompetens, opartiskhet och självständighet. Den största utmaningen är nu att hålla ackrediteringssystemet uppdaterat enligt de senaste vetenskapliga rönen och garantera att systemet tillämpas med samma stringens i hela unionen. Programmet bör följaktligen stödja åtgärder för att garantera att organen för bedömning av överensstämmelse fortsättningsvis uppfyller de lagstadgade kraven och att stärka det europeiska ackrediteringssystemet, framförallt inom nya politikområden, genom att stödja den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering som avses i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200848.

(13)  Produktsäkerheten är en gemensam angelägenhet. Organen för bedömning av överensstämmelse bekräftar om produkter svarar mot säkerhetskraven innan de släpps ut på marknaden. Därmed är det av största vikt att organen för bedömning av överensstämmelse är pålitliga och kompetenta. Europeiska unionen har inrättat ett ackrediteringssystem för organen för bedömning av överensstämmelse som fastställer deras kompetens, opartiskhet och självständighet. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200848 har dock genomförts på många olika sätt på nationell nivå. Dessa skillnader gäller fördelningen av behörighet mellan marknadskontrollsmyndigheter och interna samordningsmekanismer på nationell nivå, tilldelning av ekonomiska resurser för marknadskontroll samt strategier och metoder för marknadskontroll, liksom befogenheter avseende produkter med bristande överensstämmelse och nivån på böter för överträdelser, vilket leder till ett fragmenterat genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning. Denna fragmentering har fått till följd att marknadskontrollen är strängare i vissa medlemsstater än i andra, och kan leda till minskad avskräckande effekt i lagstiftningen, olika villkor för företag i vissa medlemsstater och obalans i fråga om produktsäkerhet i unionen. Den största utmaningen är nu att hålla ackrediteringssystemet uppdaterat enligt de senaste vetenskapliga rönen och garantera att systemet tillämpas med samma stringens i hela unionen. Programmet bör följaktligen stödja åtgärder för att garantera att organen för bedömning av överensstämmelse fortsättningsvis uppfyller de lagstadgade kraven, särskilt genom användning av tredjepartsanalyser för att bidra till opartiska och oberoende förfaranden, och att stärka det europeiska ackrediteringssystemet, framförallt inom nya politikområden, genom att främja enhetliga kontroller och sanktioner och stödja den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, som avses i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008.

__________________

__________________

48 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

48 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Eftersom konsumentmarknaden inte längre känner till några gränser i och med utvecklingen av handel och resetjänster på nätet, är det viktigt att tillförsäkra de konsumenter som är bosatta i unionen tillgång till adekvat skydd när varor och tjänster importeras från ekonomiska aktörer i tredjeländer. Programmet bör därför möjliggöra stöd till samarbete med relevanta organ i tredjeländer som är viktiga handelspartner för unionen, när så är nödvändigt.

(14)  Utvecklingen av e-handel skulle kunna medföra vissa problematiska aspekter när det gäller skyddet av slutanvändarnas hälsa och säkerhet mot produkter med bristande överensstämmelse. Eftersom konsumentmarknaden inte längre känner till några gränser i och med utvecklingen av handel och resetjänster på nätet, är det viktigt att tillförsäkra de konsumenter som är bosatta i unionen tillgång till motsvarande skydd när varor och tjänster importeras från ekonomiska aktörer i tredjeländer. Programmet bör därför möjliggöra stöd till samarbete med relevanta organ i tredjeländer som är viktiga handelspartner för unionen, när så är nödvändigt, med avseende på utbyte av information om produkter med bristande överensstämmelse, senaste forskningsrön och ny teknik, framväxande risker och andra aspekter med anknytning till kontrollverksamhet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Offentlig upphandling används av de offentliga myndigheterna för att ge valuta för pengarna när offentliga medel läggs ut, liksom för att bidra till en mer innovativ, hållbar, inkluderande och konkurrenskraftig inre marknad. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU49, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU50 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga grunden för att marknaden för offentlig upphandling, som står för 14 % av unionens bruttonationalprodukt, blir integrerad och fungerar effektivt för att gynna såväl offentliga myndigheter och företag, som medborgarna och konsumenterna. Programmet bör därför stödja åtgärder för att säkerställa en mer utbredd användning av strategisk offentlig upphandling, professionalisering av offentliga upphandlare, förbättrad tillgång till offentlig upphandling för små och medelstora företag, ökad öppenhet, integritet och bättre data, stimulering av upphandlingens digitalisering och främjande av gemensamma upphandlingar, via stärkt samarbete med medlemsstaterna, förbättrad insamling av uppgifter och analys av data inklusive framtagning av specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av erfarenheter och god praxis, givande av vägledning, arbete för förmånliga handelsavtal och stärkt samarbete mellan nationella myndigheter samt lansering av pilotprojekt.

(15)  Offentlig upphandling används av de offentliga myndigheterna för att ge valuta för pengarna när offentliga medel läggs ut, liksom för att bidra till en mer innovativ, hållbar, inkluderande och konkurrenskraftig inre marknad, även – när detta är förenligt med tillämplig unionslagstiftning – genom att tillämpa andra kriterier än bara det lägsta priset eller kostnadseffektiviteten, med beaktande av bland annat, kvalitativa, miljömässiga och sociala aspekter och aspekter med avseende på rättvis handel och genom att underlätta uppdelning av anbud i delar för storskalig infrastruktur. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU49, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU50 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga grunden för att marknaden för offentlig upphandling, som står för 14 % av unionens bruttonationalprodukt, blir integrerad och fungerar effektivt för att gynna såväl offentliga myndigheter och företag, som medborgarna och konsumenterna. Korrekt genomförda regler för offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att stärka den inre marknaden och för att stimulera tillväxten hos företag, och vad gäller arbetstillfällen, inom unionen. Programmet bör därför stödja åtgärder för att säkerställa en mer utbredd användning av strategisk offentlig upphandling, professionalisering av offentliga upphandlare, underlättad och förbättrad tillgång till offentlig upphandling för små och medelstora företag och mikroföretag, särskilt genom rådgivningstjänster och utbildning, ökad öppenhet, integritet och bättre data, stimulering av upphandlingens digitalisering och främjande av gemensamma upphandlingar, via stärkt samarbete med medlemsstaterna, förbättrad insamling av uppgifter och analys av data inklusive framtagning av specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av erfarenheter och god praxis, med hänvisning till europeiska och internationella standarder, givande av vägledning, arbete för förmånliga handelsavtal och stärkt samarbete mellan nationella myndigheter samt lansering av pilotprojekt.

__________________

__________________

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att uppfylla programmets mål och underlätta tillvaron för medborgare och företag, måste högkvalitativa användarcentrerade offentliga tjänster inrättas. Detta förutsätter att de offentliga förvaltningarna måste börja arbeta på ett nytt sätt, riva barriärer mellan olika delar av deras administration och åta sig att tillsammans med medborgare och företag ta fram dessa former av offentliga tjänster. Vidare förutsätter den kontinuerliga och ständigt ökande gränsöverskridande verksamheten på den inre marknaden att uppdaterad information om företagens och medborgarnas rättigheter tillhandahålls, men likaså information som förklarar de administrativa formaliteterna. Därutöver blir det nödvändigt att tillhandahålla juridisk rådgivning och stöd när det gäller att lösa problem som uppkommer över landsgränserna. Dessutom är det nödvändigt att på ett enkelt och effektivt vis koppla samman nationella förvaltningar, liksom att utvärdera hur den inre marknaden fungerar i praktiken. Programmet bör därför stödja följande etablerade verktyg för förvaltning av den inre marknaden: portalen Ditt Europa som bör utgöra stommen för den kommande gemensamma digitala ingången, Ditt Europa – Rådgivning, Solvit, informationstjänsten för den inre marknaden och resultattavlan för den inre marknaden, i syfte att förbättra medborgarnas dagliga tillvaro och företagens förmåga att handla över gränserna.

(16)  För att uppfylla programmets mål och underlätta tillvaron för medborgare och företag, måste högkvalitativa användarcentrerade offentliga tjänster – som är i allt högre grad digitala och fullt ut tillgängliga – inrättas samt insatserna för e-förvaltning främjas ytterligare, samtidigt som ett ändamålsenligt data- och integritetsskydd säkerställs. Detta förutsätter att de offentliga förvaltningarna måste börja arbeta på ett nytt, mer innovativt sätt, för att riva barriärer mellan olika delar av sin administration och åta sig att tillsammans med medborgare och företag ta fram dessa former av offentliga tjänster. Vidare förutsätter den kontinuerliga och ständigt ökande gränsöverskridande verksamheten på den inre marknaden att uppdaterad, korrekt och lättbegriplig information om företagens och medborgarnas rättigheter görs tillgänglig, men likaså information som förklarar och förenklar de administrativa formaliteterna. Därutöver blir det nödvändigt att tillhandahålla juridisk rådgivning och stöd när det gäller att lösa problem som uppkommer över landsgränserna. Dessutom är det nödvändigt att på ett enkelt och effektivt vis koppla samman nationella förvaltningar, hjälpa offentliga myndigheter att uppnå dessa mål samt utvärdera hur den inre marknaden fungerar i praktiken. De etablerade verktygen för förvaltning av den inre marknaden spelar redan en viktig roll när det gäller att underlätta uppnåendet av dessa mål. I detta syfte, och i syfte att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen samt med nya utmaningar när det gäller att skapa regelverk och se till att de efterlevs, bör programmet stödja en förbättring av kvaliteten, synligheten och transparensen samt tillförlitligheten hos verktygen för förvaltning av den inre marknaden. Programmet bör därför stödja bl.a. följande etablerade verktyg för förvaltning av den inre marknaden: portalen Ditt Europa, som bör utgöra stommen för den kommande gemensamma digitala ingången, Ditt Europa – Rådgivning, Solvit, informationstjänsten för den inre marknaden och resultattavlan för den inre marknaden, i syfte att förbättra medborgarnas dagliga tillvaro och företagens förmåga att handla över gränserna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Programmet bör stödja utvecklandet av unionens regelverk inom bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i fråga om avtalsrätt, med syftet att göra företagandet mer effektivt och konkurrenskraftigt, samtidigt som berörda parter som påverkas av företagens operationer förses med skydd, och för att kunna reagera på politiska utmaningar som dyker upp. Det bör också garantera adekvat utvärdering, genomförande och tillämpning av det relevanta regelverket, informera och bistå berörda parter och främja informationsutbytet på området. Programmet bör vidare stödja kommissionens initiativ till förmån för en entydigt och anpassat regelverk för datadriven ekonomi och innovation. Dessa initiativ är nödvändiga för att stärka rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, framförallt i fråga om ansvar och etik kopplade till nya former av teknik under utveckling, såsom sakernas internet, artificiell intelligens, robotteknik, 3D-printing. Programmet bör arbeta för att stimulera utvecklingen av datadrivet företagande, eftersom det kommer att vara helt avgörande för vilken ställning unionens ekonomi intar i den globala konkurrensen.

(17)  Programmet bör stödja utvecklandet av unionens regelverk inom bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i fråga om avtalsrätt, med syftet att göra företagandet, särskilt bland små och medelstora företag, mer effektivt och konkurrenskraftigt, samtidigt som berörda parter som påverkas av företagens operationer förses med skydd, och för att kunna reagera på politiska utmaningar som dyker upp. Det bör också garantera adekvat utvärdering, genomförande och tillämpning av det relevanta regelverket, informera och bistå berörda parter och främja informationsutbytet på området. Programmet bör vidare stödja kommissionens initiativ till förmån för en entydigt och anpassat regelverk för datadriven ekonomi och innovation. Dessa initiativ är nödvändiga för att stärka rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, framförallt i fråga om ansvar och etik kopplade till nya former av teknik under utveckling, såsom sakernas internet, artificiell intelligens, robotteknik, 3D-printing. Programmet bör arbeta för att stimulera utvecklingen av datadrivet företagande, samtidigt som det garanterar ett starkt integritetsskydd, eftersom det kommer att vara helt avgörande för vilken ställning unionens ekonomi intar i den globala konkurrensen.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Med beaktande av att den inre marknaden, i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen, innefattar en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids, bör programmet stödja unionens konkurrenspolitik, nätverksbildning och samarbete med nationella myndigheter och domstolar, liksom kontakten med berörda parter i vidare omfattning genom att de rättigheter, fördelar och förpliktelser som ingår i unionens konkurrenspolitik förmedlas och förklaras.

(20)   Med beaktande av att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt innefattar ett system med bestämmelser som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids på den inre marknaden, bör programmet bidra till att stödja unionens konkurrenspolitik genom att förbättra och förstärka samarbetet med det europeiska konkurrensnätverket och med nationella myndigheter och domstolar, även genom olika sätt att stärka det internationella samarbetet och genom att de rättigheter, fördelar och förpliktelser som ingår i unionens konkurrenspolitik förmedlas och förklaras. Programmet bör i synnerhet hjälpa kommissionen att förbättra sina analyser och utvärderingar av marknadshändelser, också genom flitig användning av branschundersökningar och med en systematisk delning av resultat och bästa praxis inom det europeiska konkurrensnätverket. Detta bör bidra till att säkerställa rättvis konkurrens och lika villkor, också på internationell nivå, och stärka företagens, i synnerhet de små och medelstora företagens, samt konsumenternas möjligheter att dra nytta av fördelarna med den inre marknaden.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Programmet måste i synnerhet ge sig i kast med de radikala följdverkningar som drabbar den inre marknadens konkurrenskraft och funktion genom den pågående omvandlingen inom ekonomin och näringslivet, i synnerhet på grund av den exponentiella ökningen och bruket av data, och med beaktande av att företagen och deras rådgivare i allt högre grad använder sig av artificiell intelligens, andra it-verktyg och former av expertis. Det är också ytterst viktigt att programmet stöder nätverksbildning och samarbete med medlemsstaternas myndigheter och domstolar, med hänsyn till att icke snedvriden konkurrenskraft och en fungerande inre marknad i allt väsentligt beror på dessa instansers åtgärder. Med tanke på den viktiga roll konkurrenspolitiken spelar i att förebygga skador på den inre marknaden som uppstår på grund av konkurrensbegränsande beteenden utanför unionens gränser, bör programmet även stödja samarbete med tredjeländers myndigheter, när så är påkallat. Det är dessutom nödvändigt att utöka den utåtriktade verksamheten i syfte att få fler medborgare och företag att dra full fördel av rättvis konkurrens på den inre marknaden. Med tanke på att en del av initiativen i programmet är nya och den del av programmet som avhandlar konkurrens särskilt påverkas av den dynamiska utvecklingen i fråga om konkurrensvillkoren på den inre marknaden, i synnerhet i relation till artificiell intelligens, algoritmer, stordata, cybersäkerhet och kriminalteknik, vars utveckling och omfattning är svåra att förutse, kan man räkna med att det krävs flexibilitet för att bemöta de föränderliga behoven inom denna del av programmet.

(21)  Programmet måste i synnerhet ge sig i kast med de radikala följdverkningar som drabbar den inre marknadens konkurrenskraft och funktion genom den pågående omvandlingen inom ekonomin och näringslivet, i synnerhet på grund av den exponentiella ökningen och bruket av data, och med beaktande av att företagen och deras rådgivare i allt högre grad använder sig av artificiell intelligens, stordata, algoritmer och andra it-verktyg och former av expertis. Det är också ytterst viktigt att programmet stöder nätverksbildning och ett bredare och djupare samarbete med medlemsstaternas myndigheter och domstolar, med hänsyn till att icke snedvriden konkurrenskraft och en fungerande inre marknad i allt väsentligt beror på dessa instansers åtgärder. Med tanke på den viktiga roll konkurrenspolitiken spelar i att förebygga skador på den inre marknaden som uppstår på grund av konkurrensbegränsande beteenden utanför unionens gränser, bör programmet även stödja samarbete med tredjeländers myndigheter, när så är påkallat. Det är dessutom nödvändigt att utöka den utåtriktade verksamheten i syfte att få fler medborgare och företag att dra full fördel av rättvis konkurrens på den inre marknaden. Framför allt är det nödvändigt att visa på de konkreta fördelarna med unionens konkurrenspolitik för unionsmedborgarna genom samarbete med grupper i det civila samhället och relevanta, direkt berörda aktörer. Med tanke på att en del av initiativen i programmet är nya och den del av programmet som avhandlar konkurrens särskilt påverkas av den dynamiska och snabba utvecklingen i fråga om konkurrensvillkoren på den inre marknaden, i synnerhet i relation till digital utveckling, artificiell intelligens, algoritmer, stordata, cybersäkerhet och kriminalteknik, vars utveckling och omfattning är svåra att förutse, kan man räkna med att det krävs flexibilitet för att bemöta de föränderliga behoven inom denna del av programmet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Det är av allra största vikt att de europeiska företagens konkurrenskraft stärks samtidigt som lika spelregler och en inre marknad som är öppen och konkurrenskraftig garanteras. De små och medelstora företagen är motorn i Europas ekonomi, eftersom de utgör upp till 99 % av alla företag i Europa, står för två tredjedelar av arbetsplatserna och väsentligen bidrar till skapandet av nya arbetstillfällen med en regional och lokal dimension.

(22)  Det är av allra största vikt att de europeiska företagens konkurrenskraft och hållbarhet stärks samtidigt som lika spelregler och en inre marknad som är öppen och konkurrenskraftig garanteras. De små och medelstora företagen är motorn i Europas ekonomi, eftersom de utgör upp till 99 % av alla företag i Europa, står för två tredjedelar av arbetsplatserna och väsentligen bidrar till skapandet av nya arbetstillfällen, av hög kvalitet och inom alla sektorer och med en regional och lokal dimension, och därmed till den sociala sammanhållningen. Små och medelstora företag är mycket viktiga för att fortsätta energiomställningen och bidrar till uppnåendet av unionens klimatmål enligt Parisavtalet. Programmet bör därför öka deras kapacitet att utveckla miljövänliga produkter och tjänster av hög kvalitet och stödja deras insatser för att öka resurseffektiviteten, i linje med principen om ”energieffektivitet först”. På så sätt bidrar programmet också till att förbättra unionens små och medelstora företags konkurrenskraft på den globala marknaden.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Små och medelstora företag har gemensamma utmaningar, som inte i samma mån påverkar större firmor, när det gäller att ordna finansiering, hitta yrkeskunnig arbetskraft, lätta på den administrativa bördan, utnyttja kreativitet och innovation, komma ut på marknaden och främja internationaliseringsåtgärder. Programmet bör ta itu med sådana marknadsmisslyckanden på ett proportionellt sätt, utan att detta på ett oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

(23)  Små och medelstora företag har gemensamma utmaningar, som inte i samma mån påverkar större firmor, när det gäller att ordna finansiering, hitta yrkeskunnig arbetskraft, lätta på den administrativa bördan, utnyttja kreativitet och innovation, komma ut på marknaden och främja internationaliseringsåtgärder. Programmet bör ta itu med sådana marknadsmisslyckanden på ett proportionellt sätt, utan att detta på ett oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Programmet bör i synnerhet skapa lämpliga villkor för införande av teknisk och organisatorisk innovation i produktionsprocesserna genom att uppmärksamma särskilda former av små och medelstora företag som mikroföretag, hantverksföretag, egenföretagare, fria yrken och företag inom den sociala ekonomin. Uppmärksamhet bör också ägnas åt potentiella, nya, unga och kvinnliga företagare samt andra särskilda målgrupper såsom äldre, invandrare och företagare som tillhör socialt mindre gynnade eller rentav utsatta grupper, t.ex. personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Programmet bör stödja och främja en innovationskultur, och utveckla en miljö som är gynnsam för start av nya företag och som kan få dem att växa, i synnerhet mikroföretag och innovativa små och medelstora företag som kan klara utmaningarna i en alltmer konkurrensutsatt och snabbt föränderlig situation. För en djupgående förändring av innovationsprocesserna krävs utveckling av en öppen innovationsmodell, med ökat forskningssamarbete och utbyte av kunskap och immaterialrätt mellan olika organisationer. Programmet bör därför syfta till att stödja en innovationsprocess som införlivar nya företagsmodeller för samarbete med inriktning på nätverkande och delning av kunskap och resurser inom och mellan organisationer och grupper.

Motivering

Det är viktigt att utveckla en innovationsmiljö som kan fungera som ekonomisk katalysator.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b)  Programmet bör åtgärda sådana marknadsmisslyckanden proportionellt, med särskilt fokus på åtgärder som direkt gynnar små och medelstora företag och företagsnätverk och samtidigt inte otillbörligt snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

Motivering

Programmet bör ta hänsyn till små och medelstora företag och företagsnätverk i all sin verksamhet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Många av unionens konkurrenskraftsproblem har att göra med de små och medelstora företagens svårigheter i att få tillgång till finansiering eftersom de kämpar med att bevisa sin kreditvärdighet och har otillräckliga säkerheter. Ytterligare utmaningar vad gäller finansieringen uppkommer av de små och medelstora företagens behov att förbli konkurrenskraftiga genom att engagera sig i exempelvis digitalisering, internationalisering och innovationsfrämjande verksamhet samt höjning av personalens kompetens. Begränsad tillgång till finansiering har en negativ effekt på såväl företagens tillkomst, tillväxt och överlevnad, som på nya företagares beredskap att ta över livskraftiga företag i samband med företagsöverlåtelse.

(24)  Många av unionens konkurrenskraftsproblem har att göra med de små och medelstora företagens svårigheter i att få tillgång till finansiering eftersom de saknar information, kämpar med att bevisa sin kreditvärdighet, har otillräckliga säkerheter eller helt enkelt på grund av låg medvetenhet om befintliga mekanismer som främjar deras verksamhet på unionsnivå eller på nationell eller lokal nivå. Ytterligare utmaningar vad gäller finansieringen uppkommer genom mikroföretagens mindre storlek och de små och medelstora företagens behov att förbli konkurrenskraftiga genom att engagera sig i exempelvis digitalisering, internationalisering och innovationsfrämjande verksamhet samt höjning av personalens kompetens. Begränsad tillgång till finansiering har en negativ effekt på såväl företagens tillkomst, tillväxt och överlevnad, som på nya företagares beredskap att ta över livskraftiga företag i samband med företagsöverlåtelse.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att överbrygga dessa marknadsmisslyckanden och säkerställa att de små och medelstora företagen fortsättningsvis kan inneha rollen som grundvalen för unionens ekonomiska konkurrenskraft, är de små och medelstora företagen i behov av extra stödåtgärder i form av skuld- och kapitalinstrument som inrättas inom ramen för delen avsedd för små och medelstora företag inom InvestEU-fonden inrättad enligt Europaparlamentets och rådets förordning […]52. Lånegarantiinstrumentet som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/201353 har ett påvisat mervärde och förväntas bidra positivt till åtminstone 500 000 små och medelstora företag, en efterföljare kommer att inrättas inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag.

(25)  För att överbrygga dessa marknadsmisslyckanden och säkerställa att de små och medelstora företagen fortsättningsvis kan inneha rollen som grundvalen för unionens ekonomiska konkurrenskraft, och som en drivkraft för en hållbar ekonomi, är de små och medelstora företagen i behov av extra stödåtgärder i form av skuld- och kapitalinstrument som inrättas inom ramen för delen avsedd för små och medelstora företag inom InvestEU-fonden inrättad enligt Europaparlamentets och rådets förordning […]52. Det lånegarantiinstrument som inrättats genom det tidigare Cosmeprogrammet, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/201353, har ett påvisat mervärde och förväntas bidra positivt till åtminstone 500 000 små och medelstora företag. En efterföljare kommer att inrättas inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag. Större uppmärksamhet bör ägnas åt bättre kommunikation och offentliga kampanjer för att öka möjliga stödmottagares medvetenhet om små och medelstora företags tillgång till programmet. För att öka medvetenheten om unionens åtgärder till stöd för små och medelstora företag bör åtgärder som helt eller delvis finansieras genom detta program, inklusive mellanhänder, inbegripa det europeiska emblemet (flaggan) med en mening som anger att stöd erhållits genom detta program.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  De politiska målen för detta program bör också hanteras med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag. Ekonomiskt stöd bör användas för att ta itu med marknadsmisslyckanden eller bristfälliga investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering, eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Olika åtgärder bör ha ett klart europeiskt mervärde.

(26)  De politiska målen för detta program bör också hanteras med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag. InvestEU-fondens del för små och medelstora företag bör ha ett centralt övergripande centrum som tillhandahåller information om programmet i varje medlemsstat för att öka tillgängligheten till och medvetenheten om medlen för små och medelstora företag. Ekonomiskt stöd bör användas för att ta itu med marknadsmisslyckanden eller bristfälliga investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering, eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden, och det bör på ett tydligt sätt erbjuda additionalitet och ökade synergieffekter med andra EU-program. Olika åtgärder bör ha ett klart europeiskt mervärde.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  De åtgärder som stöds av InvestEU-fonden genom deltagande från EU eller från medlemsstaterna bör inte duplicera eller ersätta privata finansieringar och inte heller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden, utan, med hänvisning till redan fungerande offentliga och privata lokala garantisystem, främja en integrering med dessa system, med det prioriterade målet att stärka och utvidga de faktiska fördelarna för slutmottagarna, som är små och medelstora företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG, så att en verklig additionalitet hos åtgärderna uppnås.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b)  Jämte tillgången till finansiering är även tillgången till kompetens, inklusive ledarkompetens, och kunskap avgörande faktorer för att små och medelstora företag ska få tillgång till befintliga medel, göra innovationer, konkurrera och växa. Inrättandet av de finansieringsinstrument som planeras inom ramen för InvestEU-fonden bör därför åtföljas av utarbetande av lämplig mentorsverksamhet och coachningsprogram samt införande av kunskapsbaserade företagstjänster.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Programmet bör förse små och medelstora företag med effektivt stöd genom hela deras livscykel. Det bör bygga på de unika kunskaper och den expertis som tillkommit vad gäller små och medelstora företag och de industriella näringarna och genom långvarig erfarenhet av arbetet med europeiska, nationella och regionala berörda aktörer. Detta stöd bör bygga på de lyckade erfarenheterna av nätverket Enterprise Europe Network som en enda kontaktpunkt för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft och utveckla deras verksamhet inom och utanför den inre marknaden. Detta nätverk planerar att fortsätta att förmedla tjänster för de övriga unionsprogrammens del, framförallt för programmet Horisont 2020, genom användning av de finansiella resurserna för dessa program. Mentorverksamheten för nya företagare bör också kvarstå som ett redskap för att göra det möjligt för nya eller blivande företagare att vinna erfarenheter av företagande genom att de matchas med erfarna företagare från andra länder och därigenom kan stärka färdigheterna i att driva företag. Programmet bör sträva till att ytterligare växa och utvidga sin geografiska omfattning och därmed erbjud företagarna en mer omfattande palett av möjligheter till matchning i komplementaritet med andra av unionens initiativ, där så är relevant.

(27)  Programmet bör förse små och medelstora företag med effektivt stöd genom hela deras livscykel, och hjälpa till med allt från förberedande av projekt till saluföring och marknadstillträde samt uppmuntra bildandet av företagsnätverk. Det bör bygga på de unika kunskaper och den expertis som tillkommit vad gäller små och medelstora företag och ekonomiska och entreprenörsrelaterade sektorer och genom långvarig erfarenhet av arbetet med europeiska, nationella och regionala berörda aktörer. Detta stöd bör bygga på erfarenheterna av nätverket Enterprise Europe Network som en enda kontaktpunkt för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft och utveckla deras verksamhet inom och utanför den inre marknaden. Detta nätverk planerar att fortsätta att förmedla tjänster för de övriga unionsprogrammens del, framförallt för programmet Horisont 2020, genom användning av de finansiella resurserna för dessa program. Det bör också stödja ett ökat deltagande för små och medelstora företags representativa organisationer i utvecklingen av politiska initiativ för den inre marknaden, som exempelvis offentlig upphandling, standardiseringsprocesser och system för immateriella rättigheter. Nätverket bör också öka antalet insatser, ge mer riktad rådgivning till små och medelstora företag, ta fram projekt och stödja nätverk samt teknisk och organisatorisk omställning. Nätverket bör även förbättra samarbetet och förbindelserna med andra knutpunkter för rådgivning som inrättats i det digitala programmet och InvestEU-fonden avseende tillgång till finansiering. Insatserna för små och medelstora företag i nätverket bör också syfta till att tillhandahålla högkvalitativa tjänster i hela EU, med särskild hänsyn till verksamhetsområden och geografiska delar av unionen där nätverk och förmedlande parter inte når förväntade resultat. Även den framgångsrika mentorverksamheten för nya företagare – Erasmus för unga företagare – bör kvarstå som ett redskap för att göra det möjligt för nya eller blivande företagare att vinna erfarenheter av företagande och företagsledning genom att de matchas med erfarna företagare från andra länder och därigenom kan stärka färdigheterna i att driva företag. Programmet bör växa och utvidga sin geografiska omfattning och därmed erbjuda företagarna en mer omfattande palett av möjligheter till matchning i komplementaritet med andra av unionens initiativ, där så är relevant. För att öka det mervärde som tillkommer genom främjande av initiativ för företagande, bör särskild uppmärksamhet ägnas mikroföretagare och dem som kunnat dra minst nytta av det befintliga programmet, och områden där entreprenörskulturen fortfarande är på en mycket låg nivå och möter fler hinder. Alla ansträngningar bör göras för att uppnå en geografisk fördelning av medlen som är rimligt balanserad.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Ytterligare ansträngningar bör göras för att minska den administrativa bördan och öka tillgängligheten till programmen för att minska kostnaderna för små och medelstora företag samt mikroföretag på grund av en komplicerad ansökningsprocess och deltagandekrav. Medlemsstaterna bör även överväga att inrätta ett enda informationscentrum som fungerar som en gemensam kontaktpunkt för företag som är intresserade av att använda unionsmedel. Utvärderingsförfarandet bör vara så enkelt och snabbt som möjligt för att möjliggöra användning i god tid av de fördelar programmet erbjuder.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Kluster är ett strategiskt verktyg för att stödja konkurrenskraften hos och expansionen av små och medelstora företag, eftersom de skapar ett gynnsamt företagsklimat. Gemensamma klusterinitiativ borde leda till att man får den kritiska massa som krävs för att öka de små och medelstora företagens tillväxt. Genom att koppla samman specialiserade ekosystem skapar kluster nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och integrerar dem bättre i europeiska och globala strategiska värdekedjor. Utvecklingen av transnationella partnerskap och genomförandet av gemensam verksamhet, som stöds av den europeiska plattformen för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt finansiering, om prestationen och delmålen uppnås. Direkt stöd till små och medelstora företag bör kanaliseras genom klusterorganisationer för införande av avancerad teknik, nya affärsmodeller, koldioxidsnåla och resurseffektiva lösningar, kreativitet och design, anpassning av färdigheter, utvidgat entreprenörskap och internationalisering samt för att locka talanger. Andra aktörer som är specialiserade inom stöd till små och medelstora företag bör vara delaktiga för att underlätta en industriell omvandling och genomförandet av strategier för smart specialisering. Programmet bör därmed bidra till tillväxt och skapa kopplingar till unionens (digitala) innovationsnav och investeringar som görs inom sammanhållningspolitiken och Horisont Europa. Möjligheterna till synergieffekter med Erasmusprogrammet kan också utforskas.

(28)  Kluster är ett strategiskt verktyg för att stödja konkurrenskraften hos och expansionen av små och medelstora företag, eftersom de skapar ett gynnsamt företagsklimat, ökar den hållbara utvecklingen av industri och tjänster och stärker regionernas ekonomiska utveckling genom att skapa arbetstillfällen av god kvalitet. Gemensamma klusterinitiativ borde leda till att man får den kritiska massa som krävs för att öka de små och medelstora företagens tillväxt. Genom att koppla samman specialiserade ekosystem skapar kluster nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och integrerar dem bättre i europeiska och globala strategiska värdekedjor. Utvecklingen av transnationella partnerskap och genomförandet av gemensam verksamhet, som stöds av den europeiska plattformen för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt finansiering, om prestationen och delmålen uppnås. Direkt stöd till små och medelstora företag bör kanaliseras genom klusterorganisationer för införande av avancerad teknik, nya affärsmodeller, lösningar, kreativitet och design, uppgradering av färdigheter, attraktionskraft för att locka talanger, utvidgat entreprenörskap och internationalisering. Andra aktörer som är specialiserade inom stöd till små och medelstora företag bör vara delaktiga för att underlätta en industriell omvandling och genomförandet av strategier för smart specialisering. Programmet bör därmed bidra till en hållbar ekonomisk utveckling och skapa kopplingar till unionens (digitala) innovationsnav och investeringar som görs inom sammanhållningspolitiken och Horisont Europa. Möjligheterna till synergieffekter med Erasmusprogrammet kan också utforskas.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Programmet skulle kunna bidra till att öka och/eller förbättra förbindelserna mellan mikroföretag samt små och medelstora företag och universitet, forskningscentrum och andra institutioner som har anknytning till skapande och spridning av kunskap. Denna förbindelse skulle kunna bidra till att förbättra företagens kapacitet att hantera de strategiska utmaningar som den nya internationella omgivningen innebär.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28b)  Små och medelstora företag möter på grund av sin mindre storlek särskilda tillväxthinder och har stora svårigheter att växa och expandera vissa delar av sin affärsverksamhet. Unionen har gett stöd för att trappa upp verksamhet som är inriktad på innovationer inom forskning, huvudsakligen genom instrumentet för små och medelstora företag och det senaste europeiska innovationsrådets pilotprojekt inom Horisont 2020-programmet. På grundval av arbetsmetoderna och erfarenheterna från instrumentet för små och medelstora företag bör programmet för den inre marknaden också tillhandahålla stöd för expanderande verksamheter för små och medelstora företag som kompletterar det nya EIC med särskild inriktning på banbrytande innovation inom Horisont Europa. Expansionsåtgärder för små och medelstora företag inom ramen för detta program bör inriktas bland annat på att hjälpa små och medelstora företag att växa genom kommersialisering, internationalisering och marknadsdrivande möjligheter.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Kreativitet och innovation är avgörande för konkurrenskraften hos unionens industriella värdekedjor. De är katalysatorer för industriell modernisering och bidrar till smart och hållbar tillväxt för alla. De små och medelstora företagens utnyttjande släpar dock fortfarande efter. Programmet bör därför stödja riktade åtgärder, nätverk och partnerskap för kreativitetsdriven innovation i hela den industriella värdekedjan.

(29)  Jämte kreativitet och innovation är teknisk och organisatorisk omvandling och en förbättrad hållbarhet med avseende på produktionsprocesser, i synnerhet förbättrad resurs- och energieffektivitet, avgörande för konkurrenskraften hos unionens industriella värdekedjor. De är katalysatorer för företags- och industrisektorns modernisering och bidrar till smart och hållbar tillväxt för alla. De små och medelstora företagens utnyttjande släpar dock fortfarande efter. Programmet bör därför stödja riktade åtgärder, nätverk och partnerskap för kreativitetsdriven innovation i hela den industriella värdekedjan.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Det ska erkännas att instrumentet för små och medelstora företag inom Horisont 2020 har varit ytterst framgångsrikt för företagare genom bidrag inom ramen för både fas 1 och fas 2 när det gäller att främja deras nya affärsidéer och testa och utveckla prototyper. Även om urvalsprocessen redan är mycket rigorös är det fortfarande många projekt som inte kan finansieras på grund av begränsade finansiella resurser. Genomförandet inom ramen för genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) har fungerat mycket väl. Inriktningen i det programmet ligger på högteknologiska projekt, medan detta program bör utöka metodiken till alla typer av expanderande små och medelstora företag.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29b)  Insatserna för små och medelstora företag bör också inriktas på sektorer som kännetecknas av betydande tillväxt, social potential och en stor andel små och medelstora företag. Turism är en unik sektor inom unionens näringsliv som i hög grad bidrar till unionens BNP och främst drivs av små och medelstora företag. EU bör fortsätta med och öka åtgärderna till stöd för de särskilda förhållandena i denna sektor.

Motivering

Programmet bör inriktas på turismnäringen med tanke på dess betydelse i ett europeiskt sammanhang.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Europeiska standarder spelar en viktig roll på den inre marknaden. De är av största betydelse för konkurrenskraften hos företag, framför allt små och medelstora företag. De är också ett mycket viktigt verktyg för att stödja unionens lagstiftning och politik på en rad viktiga områden, såsom energi, klimatförändringar, informations- och kommunikationsteknik, hållbar resursanvändning, innovation, produktsäkerhet, konsumentskydd, arbetstagarnas säkerhet och arbetsförhållanden samt en åldrande befolkning, och bidrar därmed positivt till samhället som helhet.

(30)  Europeiska standarder spelar en viktig roll på den inre marknaden. De är av största betydelse för konkurrenskraften hos företag, framför allt små och medelstora företag. De är också ett mycket viktigt verktyg för att stödja unionens lagstiftning och politik på en rad viktiga områden, såsom energiomställningen, klimatförändringar och miljöskydd, informations- och kommunikationsteknik, hållbar resursanvändning och resursåtervinning, innovation, produktsäkerhet, konsumentskydd, arbetstagarnas säkerhet och arbetsförhållanden samt en åldrande befolkning, och bidrar därmed positivt till samhället som helhet. Erfarenheten har dock visat att det behövs förbättringar när det gäller hur snabbt och vid vilken tidpunkt utarbetandet av standarder bör ske, och ytterligare insatser krävs för att bättre inkludera alla berörda parter, även parter som företräder konsumenterna.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Ett välfungerande gemensamt ramverk för finansiell rapportering är nödvändigt för den inre marknaden, för effektivt fungerande kapitalmarknader och för förverkligandet av den integrerade marknaden för finansiella tjänster inom kapitalmarknadsunionen.

(32)  Ett välfungerande gemensamt ramverk för finansiell rapportering är nödvändigt för den inre marknaden, för effektivt fungerande finansiella marknader och för förverkligandet av den integrerade marknaden för finansiella tjänster inom bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Unionen bidrar till att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, ger konsumenterna egenmakt och sätter dem i centrum på den inre marknaden genom att stödja och komplettera medlemsstaternas politik för att se till att medborgarna i egenskap av konsumenter kan dra full nytta av fördelarna med den inre marknaden och att det vidtas konkreta åtgärder för att skydda deras säkerhet och rättsliga och ekonomiska intressen i samband med detta. Unionen ska också säkerställa att konsument- och produktsäkerhetslagstiftningen tillämpas korrekt och enhetligt på fältet och att företagen har lika villkor för rättvis konkurrens på den inre marknaden. Dessutom är det nödvändigt att stärka, uppmuntra och hjälpa konsumenterna att göra hållbara val och därmed bidra till en hållbar energi- och resurseffektiv cirkulär ekonomi.

(36)  Unionen bidrar till att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, ger konsumenterna egenmakt och sätter dem i centrum på den inre marknaden genom att stödja och komplettera medlemsstaternas politik för att se till att medborgarna i egenskap av konsumenter kan dra full nytta av fördelarna med den inre marknaden och att det vidtas konkreta åtgärder för att skydda deras säkerhet och rättsliga och ekonomiska intressen i samband med detta. Unionen ska också säkerställa att konsument- och produktsäkerhetslagstiftningen tillämpas korrekt och enhetligt på fältet och att företagen har lika villkor för rättvis konkurrens på den inre marknaden. Dessutom är det nödvändigt att stärka, uppmuntra och hjälpa konsumenterna att göra hållbara och välgrundade val och därmed bidra till en hållbar energi- och resurseffektiv cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Programmet bör syfta till att öka konsumenternas, företagens, civilsamhällets och myndigheternas kunskap om unionens konsument- och säkerhetslagstiftning och att ge konsumenterna och deras företrädare egenmakt på nationell nivå och på unionsnivå, framför allt genom att stödja Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), som sedan länge är den etablerade och erkända icke-statliga organisation som företräder konsumenternas intressen på EU-nivå, och till European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation (Anec), som företräder konsumenternas intressen i standardiseringsfrågor. I detta avseende bör särskild hänsyn tas till marknadens nya behov vad gäller främjande av hållbar konsumtion och förebyggande av sårbarheter samt utmaningar som digitaliseringen av ekonomin eller framväxten av nya konsumtionsmönster och nya affärsmodeller ger upphov till. Programmet bör stödja relevant information om marknader, politiska utmaningar, nya frågor och beteenden samt offentliggörandet av unionens konsumentresultattavlor.

(37)  Programmet bör syfta till att öka konsumenternas, företagens, civilsamhällets och myndigheternas kunskap om unionens konsument- och säkerhetslagstiftning och att ge konsumenterna och deras företrädare egenmakt på nationell nivå och på unionsnivå, framför allt genom att stödja Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), som sedan länge är den etablerade och erkända icke-statliga organisation som företräder konsumenternas intressen på EU-nivå, och till European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation (Anec), som företräder konsumenternas intressen i standardiseringsfrågor. I detta avseende bör särskild hänsyn tas till marknadens nya behov vad gäller främjande av hållbar konsumtion med särskild uppmärksamhet på åtgärder för att hantera problemet med produkters planerade åldrande och förebyggande av sårbarheter samt utmaningar som digitaliseringen av ekonomin, uppkopplade produkter, sakernas internet, artificiell intelligens och användning av algoritmer eller framväxten av nya konsumtionsmönster och nya affärsmodeller, såsom delningsekonomin och socialt entreprenörskap. Programmet bör stödja relevant information om marknader, inbegripet åtgärder som syftar till att förbättra produkternas spårbarhet i hela distributionskedjan, uppnå kvalitetsstandarder i hela unionen samt komma till rätta med problemet med kvalitetsskillnader på produkter, politiska utmaningar, nya frågor och beteenden samt offentliggörandet av unionens konsumentresultattavlor.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Programmet bör stödja de behöriga nationella myndigheterna, inbegripet de som ansvarar för att övervaka produktsäkerheten och som samarbetar i synnerhet via unionens system för snabb varning för farliga produkter. Det bör också stödja genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG58 och förordning (EG) nr 765/2008 när det gäller konsumentskydd och produktsäkerhet, samt stödja nätverket för konsumentskyddssamarbete och internationellt samarbete mellan de relevanta myndigheterna i tredjeländer och i unionen. Programmet bör också syfta till att säkerställa att alla konsumenter och näringsidkare har tillgång till högkvalitativ tvistlösning utanför domstol och tvistlösning online samt information om möjligheter till prövning.

(38)  Programmet bör stödja de behöriga nationella myndigheterna, inbegripet de som ansvarar för att övervaka produktsäkerheten och som samarbetar i synnerhet via unionens system för snabb varning för farliga produkter. Det bör också stödja genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG58 och förordning (EG) nr 765/2008 när det gäller konsumentskydd och produktsäkerhet, samt stödja nätverket för konsumentskyddssamarbete och internationellt samarbete mellan de relevanta myndigheterna i tredjeländer och i unionen. Programmet bör också syfta till att säkerställa att alla konsumenter och näringsidkare har tillgång till högkvalitativ tvistlösning utanför domstol och tvistlösning online samt information om förfarandet för att väcka talan, till lägsta möjliga kostnad.

__________________

__________________

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Nätverket av europeiska konsumentcentrum (nedan kallat ECC-nätverket) hjälper konsumenterna att kunna dra nytta av unionens konsumenträttigheter när de köper varor och tjänster över gränserna på den inre marknaden och inom EES, antingen på nätet eller när de reser. ECC-nätverket, som består av 30 centrum och har finansierats gemensamt av unionens konsumentprogram i mer än tio år, har bevisat sitt mervärde vad gäller att stärka konsumenternas och näringsidkarnas förtroende för den inre marknaden. Nätverket hanterar mer än 100 000 förfrågningar från konsumenter per år och når ut till miljontals medborgare via sin press- och informationsverksamhet. Det är ett av de mest uppskattade rådgivningsnätverken i unionen och de flesta av dess centrum omfattar en kontaktpunkt för lagstiftningen om den inre marknaden; Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG59 och dess utvärdering betonar vikten av att denna verksamhet fortsätter att bedrivas. Nätverket har också för avsikt att skapa ömsesidighetssystem med liknande organ i tredjeländer.

(39)  Programmet bör även stödja nätverket av europeiska konsumentcentrum (nedan kallat ECC-nätverket), som hjälper konsumenterna att kunna dra nytta av unionens konsumenträttigheter när de köper varor och tjänster över gränserna på den inre marknaden och inom EES, antingen på nätet eller när de reser. ECC-nätverket, som består av 30 centrum och har finansierats gemensamt av unionens konsumentprogram i mer än tio år, har bevisat sitt mervärde vad gäller att stärka konsumenternas och näringsidkarnas förtroende för den inre marknaden. Nätverket hanterar mer än 100 000 förfrågningar från konsumenter per år och når ut till miljontals medborgare via sin press- och informationsverksamhet. Det är ett av de mest uppskattade rådgivningsnätverken i unionen och de flesta av dess centrum omfattar en kontaktpunkt för lagstiftningen om den inre marknaden; Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG59 och dess utvärdering betonar vikten av att denna verksamhet fortsätter att bedrivas. Nätverket av europeiska konsumentcentrum kan också vara en viktig källa till information om de utmaningar och problem som konsumenter möter på lokal nivå och som är av relevans för utformningen av unionens politik och skyddet av konsumenternas intressen. Programmet bör därför göra det möjligt att skapa och stärka synergier mellan konsumentrepresentationen på lokal nivå och på unionsnivå för att öka konsumentinflytandet. Nätverket har också för avsikt att skapa ömsesidighetssystem med liknande organ i tredjeländer.

__________________

__________________

59 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

59 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Kontrollen av ändamålsenligheten av unionens konsument- och marknadsföringslagstiftning som kommissionen genomförde i maj 2017 avslöjade behovet av att bättre tillämpa bestämmelser och underlätta gottgörelse för konsumenter som har drabbats av överträdelser av konsumentlagstiftningen. Som en följd av detta antog kommissionen i april 2018 en ny giv för konsumenterna, bland annat för att garantera likabehandling av konsumenter på hela den inre marknaden vad gäller kvalitetsskillnader, förstärkt kapacitet för genomförande för medlemsstaterna, förbättrad produktsäkerhet, ökat internationellt samarbete och nya möjligheter till prövning, framför allt genom grupptalan som väcks av godkända enheter. Programmet bör syfta till att stödja konsumentpolitiken bland annat genom ökad medvetenhet och kunskap, kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa praxis mellan konsumentorganisationer och konsumentskyddsmyndigheter, nätverkssamarbete och utveckling av marknadsinformation, som stärker faktabasen om den inre marknadens funktion för konsumenter, it-system och kommunikationsverktyg.

(40)  Kontrollen av ändamålsenligheten av unionens konsument- och marknadsföringslagstiftning som kommissionen genomförde i maj 2017 avslöjade behovet av att bättre tillämpa bestämmelser och underlätta gottgörelse för konsumenter som har drabbats av överträdelser av konsumentlagstiftningen. Som en följd av detta antog kommissionen i april 2018 en ny giv för konsumenterna, bland annat för att garantera likabehandling av konsumenter på hela den inre marknaden vad gäller gränsöverskridande fall – t.ex. försäljning av produkter med bristande överensstämmelse inom motorfordonssektorn, kvalitetsskillnader mellan olika produkter eller problemen med strandsatta passagerare på grund av ett stort antal inställda flyg –, förstärkt kapacitet för genomförande för medlemsstaterna, förbättrad produktsäkerhet, ökat internationellt samarbete och nya möjligheter till prövning, framför allt genom grupptalan som väcks av godkända enheter. Programmet bör syfta till att stödja konsumentpolitiken bland annat genom ökad medvetenhet och kunskap, kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa praxis mellan konsumentorganisationer och konsumentskyddsmyndigheter, nätverkssamarbete och utveckling av marknadsinformation, som stärker faktabasen om den inre marknadens funktion för konsumenter, it-system och kommunikationsverktyg.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Medborgarna drabbas särskilt hårt av hur marknaderna för finansiella tjänster fungerar. Dessa marknader utgör en central del av den inre marknaden och kräver en solid ram för reglering och tillsyn som inte bara säkerställer finansiell stabilitet och en hållbar ekonomi, utan också ger en hög skyddsnivå för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster, inbegripet icke-professionella investerare, sparare, försäkringstagare, pensionsfonders medlemmar och förmånstagare, enskilda aktieägare, låntagare samt små och medelstora företag. Det är viktigt att stärka deras förmåga att delta i politiken som rör den finansiella sektorn.

(41)  Medborgarna drabbas särskilt hårt av hur de finansiella marknaderna fungerar, och bör därför få närmare information om relevanta rättigheter, risker och fördelar. Dessa marknader utgör en central del av den inre marknaden och kräver en solid ram för reglering och tillsyn som inte bara säkerställer finansiell stabilitet och en hållbar ekonomi, utan också ger en hög skyddsnivå för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster, inbegripet icke-professionella investerare, sparare, försäkringstagare, pensionsfonders medlemmar och förmånstagare, enskilda aktieägare, låntagare samt små och medelstora företag. Programmet bör bidra till att stärka deras förmåga att delta i politiken, även via framtagande och spridning av tydlig, fullständig och användarvänlig information om produkter på de finansiella marknaderna.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Programmet bör därför fortsätta att stödja den specifika verksamhet som omfattas av 2017–2020 års program för kapacitetsuppbyggnad som förbättrar delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/82660, genom vilken pilotprogrammet och de förberedande åtgärderna för åren 2012-2017 fortsatte. Detta är nödvändigt för att förse beslutsfattarna med synpunkter från andra berörda parter än yrkesverksamma inom den finansiella sektorn och för att säkerställa en bättre representation av intressena hos konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster. Detta bör leda till bättre politik på området för finansiella tjänster, framför allt tack vare en bättre förståelse för de frågor som är viktiga vid reglering av den finansiella sektorn.

(42)  Programmet bör därför fortsätta att stödja den specifika verksamhet som omfattas av 2017–2020 års program för kapacitetsuppbyggnad som förbättrar delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/82660, genom vilken pilotprogrammet och de förberedande åtgärderna för åren 2012-2017 fortsatte. Detta är nödvändigt för att förse beslutsfattarna med synpunkter från andra berörda parter än yrkesverksamma inom den finansiella sektorn och för att säkerställa en bättre representation av intressena hos konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster. Programmet bör hela tiden utveckla sina metoder och sin bästa praxis i fråga om hur konsumenter och slutanvändare av finansiella tjänster kan göras mer delaktiga, för att identifiera frågor av relevans för utformningen av unionens politik och säkerställa konsumenternas intressen på området för finansiella tjänster. Detta bör förbättra politiken på området för finansiella tjänster, framför allt tack vare en bättre förståelse för de frågor som är viktiga vid reglering av den finansiella sektorn. De offentliga resurserna för det här programmet bör fokusera på det viktigaste för slutanvändare och undvika alla former av direkt eller indirekt finansiellt stöd till kommersiell verksamhet som föreslås av privata finansiella aktörer.

__________________

__________________

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/826 av den 17 maj 2017 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskilda verksamheter för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området för finansiella tjänster för perioden 2017–2020 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 17).

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/826 av den 17 maj 2017 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskilda verksamheter för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området för finansiella tjänster för perioden 2017–2020 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 17).

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Inom ramen för ett pilotprojekt mellan 2012 och 2013 och en förberedande åtgärd mellan 2014 och 2016 beviljade kommissionen bidrag till två organisationer efter en årlig öppen ansökningsomgång. De två organisationerna är Finance Watch, som inrättades med unionsbidrag 2011 som en internationell icke-vinstdrivande organisation enligt belgisk rätt och Better Finance, som är resultatet av på varandra följande omorganisationer och omprofileringar av en europeisk organisation för aktieägare som funnits sedan 2009. Programmet för kapacitetsuppbyggnad som inrättades enligt förordning (EU) 2017/826 fastslår att dessa två organisationer är de enda stödmottagarna. Därför är det nödvändigt att fortsätta att samfinansiera dessa organisationer inom ramen för programmet. Finansieringen bör dock omfattas av översyn.

(43)  Inom ramen för ett pilotprojekt mellan 2012 och 2013 och en förberedande åtgärd mellan 2014 och 2016 beviljade kommissionen bidrag till två organisationer efter en årlig öppen ansökningsomgång. De två organisationerna är Finance Watch, som inrättades med unionsbidrag 2011 som en internationell icke-vinstdrivande organisation enligt belgisk rätt och Better Finance, som är resultatet av på varandra följande omorganisationer och omprofileringar av en europeisk organisation för aktieägare som funnits sedan 2009. Programmet för kapacitetsuppbyggnad som inrättades enligt förordning (EU) 2017/826 fastslår att dessa två organisationer är de enda stödmottagarna. Därför är det nödvändigt att fortsätta att samfinansiera dessa organisationer inom ramen för programmet. Finansieringen bör dock omfattas av översyn. Det bör i detta sammanhang påminnas om att ifall kapacitetsbyggnadsprogrammet och motsvarande finansiering förlängs till efter 2020 och andra potentiella stödmottagare dyker upp bör inbjudan att inkomma med ansökningar vara öppen för andra organisationer som uppfyller kriterierna och bidrar till uppnåendet av målen i programmet i enlighet med förordning (EU) 2017/826.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  En hög skyddsnivå avseende hälsa i alla led i livsmedelskedjan är nödvändig för att den inre marknaden ska fungera effektivt. En säker och hållbar livsmedelskedja är en förutsättning för samhället och för den inre marknaden. Gränsöverskridande hälsokriser och livsmedelskriser stör den inre marknadens funktion genom att rörligheten för personer och varor begränsas och produktionens störs.

(44)  En hög skyddsnivå avseende hälsa i alla led i försörjningskedjan för livsmedel och foder är nödvändig för att skydda konsumenterna och för att den inre marknaden ska fungera effektivt och smidigt. En säker och hållbar jordbruks- och livsmedelskedja är en förutsättning för samhället och för den inre marknaden. Som den senaste tidens incidenter visat, t.ex. fipronilkontamineringen av ägg 2017 och hästköttsskandalen 2013, stör gränsöverskridande hälsokriser, till exempel fågelinfluensa och afrikansk svinpest, och livsmedelskriser den inre marknadens funktion genom att rörligheten för personer och varor begränsas och produktionen störs. Det är ytterst viktigt att förebygga gränsöverskridande hälso- och livsmedelskriser. Därför bör programmet stödja konkreta åtgärder, till exempel fastställande av nödåtgärder vid krissituationer och oförutsebara händelser som påverkar djurs hälsa och växtskyddet samt inrättande av en mekanism för direkt tillgång till reserven för katastrofbistånd, för att man ska kunna hantera dessa nödsituationer på ett snabbare, effektivare och mer ändamålsenligt sätt.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Det allmänna målet för unionsrätten på området för livsmedelskedjan är att bidra till en hög hälsonivå hos människor och djur samt en hög skyddsnivå för växter i alla led i livsmedelskedjan, att stödja förbättringar av djurskyddet, att bidra till en hög nivå i fråga om konsumentskydd och en hög nivå av konsumentinformation samt en hög nivå i fråga om miljöskydd, inbegripet bevarande av biologisk mångfald, samtidigt som hållbarheten i den europeiska livsmedels- och foderindustrin förbättras, kvalitetsstandarderna i hela unionen och konkurrenskraften hos den europeiska livsmedels- och foderindustrin ökar samt skapandet av arbetstillfällen främjas.

(45)  Det allmänna målet för unionsrätten på området för livsmedelskedjan är att garantera en hög hälsonivå hos människor och djur samt en hög skyddsnivå för växter i alla led i livsmedelskedjan, att stödja förbättringar av djurskyddet, att bidra till en hög nivå i fråga om konsumentskydd och en hög nivå av konsumentinformation samt en hög nivå i fråga om miljöskydd, inbegripet bevarande av biologisk mångfald, samtidigt som hållbarheten i den europeiska livsmedels- och foderindustrin förbättras, livsmedelsavfallet minskar, kvalitetsstandarderna för produkter i hela unionen och konkurrenskraften hos den europeiska livsmedels- och foderindustrin ökar samt skapandet av arbetstillfällen främjas.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Med tanke på den särskilda karaktären av de åtgärder som rör en hög skyddsnivå avseende hälsa för människor och djur samt en hög skyddsnivå för växter i alla led i livsmedelskedjan, bör särskilda kriterier för stödberättigande i fråga om tillhandahållande av bidrag och användning av offentlig upphandling anges i denna förordning. Framför allt genom undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)61 (budgetförordningen), som ett undantag från principen om icke-retroaktivitet, bör kostnaderna för nödåtgärderna vara stödberättigade och även omfatta kostnader som uppkommit som ett resultat av en misstänkt förekomst av en sjukdom eller skadegörare, förutsatt att förekomsten senare bekräftas och anmäls till kommissionen, eftersom dessa nödåtgärder är akuta och oförutsägbara. Kommissionen bör efter att ha undertecknat rättsliga åtaganden och efter att ha bedömt medlemsstaternas ansökningar om utbetalning göra motsvarande åtaganden i budgeten och betala stödberättigande utgifter. Kostnader bör också vara stödberättigande för skyddsåtgärder som vidtas vid ett direkt hot mot hälsostatusen i unionen till följd av utbrottet eller utvecklingen av en av de djursjukdomar och zoonoser på ett tredjelands eller en medlemsstats territorium, liksom skyddsåtgärder eller andra relevanta åtgärder som vidtas för att stödja växternas hälsostatus i unionen.

(46)  Med tanke på den särskilda karaktären av de åtgärder som rör en hög skyddsnivå avseende hälsa för människor och djur samt en hög skyddsnivå för växter i alla led i livsmedelskedjan, bör särskilda kriterier för stödberättigande i fråga om tillhandahållande av bidrag och användning av offentlig upphandling anges i denna förordning. Framför allt genom undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)61 (budgetförordningen), som ett undantag från principen om icke-retroaktivitet, bör kostnaderna för nödåtgärderna vara stödberättigade och även omfatta kostnader som uppkommit som ett resultat av en misstänkt förekomst av en sjukdom eller skadegörare, förutsatt att förekomsten senare bekräftas och anmäls till kommissionen, eftersom dessa nödåtgärder är akuta och oförutsägbara. Kommissionen bör efter att ha undertecknat rättsliga åtaganden och efter att ha bedömt medlemsstaternas ansökningar om utbetalning göra motsvarande åtaganden i budgeten och betala stödberättigande utgifter. Kostnader bör också vara stödberättigande för skyddsåtgärder som vidtas vid ett direkt hot mot hälsostatusen i unionen till följd av utbrottet eller utvecklingen av en av de djursjukdomar och zoonoser på ett tredjelands eller en medlemsstats territorium, liksom skyddsåtgärder eller andra relevanta åtgärder som vidtas för att stödja växternas hälsostatus i unionen.

_________________

_________________

61 [att lägga till]

61 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Den offentliga kontroll som medlemsstaterna genomför är ett betydelsefullt verktyg för att kontrollera och övervaka att relevanta unionskrav genomförs, uppfylls och tillämpas. Att de offentliga kontrollsystemen är effektiva och ändamålsenliga är avgörande för att upprätthålla en hög skyddsnivå för människor, djur och växter i livsmedelskedjan, samtidigt som en hög nivå i fråga om miljöskydd och djurskydd säkerställs. Finansiellt stöd från unionen bör göras tillgängligt för sådana kontrollåtgärder. I synnerhet bör ett finansiellt bidrag vara tillgängligt för unionens referenslaboratorier för att hjälpa dem att finansiera genomförandet av de arbetsprogram som kommissionen godkänt. Eftersom den offentliga kontrollens effektivitet också är beroende av att kontrollmyndigheterna har tillgång till välutbildad personal med tillräcklig kunskap om unionsrätten, bör unionen kunna bidra till deras utbildning och relevanta utbytesprogram som anordnas av de behöriga myndigheterna.

(47)  Med tanke på den alltmer globaliserade livsmedelskedjan är den offentliga kontroll som medlemsstaterna genomför ett betydelsefullt verktyg för att kontrollera och övervaka att relevanta unionskrav genomförs, uppfylls och tillämpas, särskilt när det gäller produkter som importeras från tredjeländer. Att de offentliga kontrollsystemen är effektiva och ändamålsenliga är avgörande för att upprätthålla en hög skyddsnivå för människor, djur och växter i livsmedelskedjan samt konsumenternas förtroende, samtidigt som en hög nivå i fråga om miljöskydd och djurskydd säkerställs. Finansiellt stöd från unionen bör göras tillgängligt för sådana kontrollåtgärder. I synnerhet bör ett finansiellt bidrag vara tillgängligt för unionens referenslaboratorier för att hjälpa dem att finansiera genomförandet av de arbetsprogram som kommissionen godkänt. Eftersom den offentliga kontrollens effektivitet också är beroende av att kontrollmyndigheterna har tillgång till välutbildad personal med tillräcklig kunskap om unionsrätten, bör unionen kunna bidra till deras utbildning och relevanta utbytesprogram som anordnas av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  Programmet har lagts fram för att förhandsgranskas av kommittén för det europeiska statistiksystemet i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009.

(51)  Programmet har lagts fram för att förhandsgranskas av kommittén för det europeiska statistiksystemet i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009, och bör genomföras genom att effektiv parlamentarisk kontroll säkerställs.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Unionen och medlemsstaterna har åtagit sig att genomföra Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom att bidra till att Agenda 2030 uppnås kommer unionen och medlemsstaterna att främja ett starkare, hållbarare, mer inkluderande, säkrare och välmående Europa. Programmet bör bidra till genomförandet av Agenda 2030, bland annat genom att skapa en balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling.

(52)  Unionen och medlemsstaterna har åtagit sig att klara av att vara en föregångare i genomförandet av Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom att bidra till att Agenda 2030 uppnås kommer unionen och medlemsstaterna att främja ett starkare, hållbarare, mer inkluderande, säkrare och välmående Europa. Programmet bör bidra till genomförandet av Agenda 2030, bland annat genom att skapa en balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling, och i detta syfte göra ett klart och tydligt åtagande i förordningen om den fleråriga budgetramen och integrera målen för hållbar utveckling, i enlighet med vad som efterlystes i Europaparlamentets resolutioner av den 14 mars och den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58)  De åtgärder som vidtagits enligt tidigare program och budgetposter har visat sig vara ändamålsenliga och bör bevaras. De nya åtgärder som införts i programmet har framför allt som mål att se till att den inre marknaden fungerar väl. För att göra det enklare och mer flexibelt att genomföra programmet och nå målen i programmet bör åtgärderna endast indelas i allmänna och övergripande kategorier. Förteckningar över förslag på verksamhet för de särskilda målen på området konkurrenskraft, eller särskild verksamhet som härrör från rättsliga krav, såsom standardisering, reglering av livsmedelskedjan och europeisk statistik bör också tas med i programmet.

(58)  De åtgärder som vidtagits enligt tidigare program och budgetposter har visat sig vara ändamålsenliga och bör bevaras. De nya åtgärder som införts i programmet har framför allt som mål att se till att den inre marknaden fungerar väl. För att göra det enklare och mer flexibelt att genomföra programmet och nå målen i programmet bör åtgärderna endast indelas i allmänna och övergripande kategorier. Förteckningar över förslag på verksamhet för de särskilda målen på området konkurrenskraft, konsumentskydd eller särskild verksamhet som härrör från rättsliga krav, såsom standardisering, marknadskontroll, reglering av livsmedelskedjan och europeisk statistik bör också tas med i programmet.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  Med tanke på den allt större sammanlänkningen av världsekonomin, bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, exempelvis tjänstemän i tredjeländer, företrädare för internationella organisationer eller ekonomiska aktörer i vissa verksamheter.

(60)  Med tanke på den allt större sammanlänkningen av världsekonomin, inbegripet den digitala ekonomin, bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, exempelvis tjänstemän i tredjeländer, företrädare för internationella organisationer eller ekonomiska aktörer i vissa verksamheter.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64)  Programmet bör främja synergieffekter och förhindra överlappning med relaterade unionsprogram och unionsåtgärder. Åtgärderna i detta program bör komplettera åtgärderna i Tull- och Fiscalisprogrammen som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]67 och genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]68 som också har som mål att stödja och förbättra den inre marknadens funktion.

(64)  Åtgärderna i detta program bör komplettera åtgärderna i Tull- och Fiscalisprogrammen som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]67 och genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]68 som också har som mål att stödja och förbättra den inre marknadens funktion.

_________________

_________________

67 COM(2018) 442 final

67 COM(2018) 442 final

68 COM(2018) 443 final

68 COM(2018) 443 final

Motivering

Den del som utgår flyttas till skäl 5, där den verkar mer lämplig eftersom skäl 64 gäller två särskilda program i synnerhet, och att eliminera dubbelfinansiering för identiska mål bör vara den allmänna principen för hela programmet.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med stödet till små och medelstora företag och entreprenörskap inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]69. Dessutom kommer delen för små och medelstora företag i fonden InvestEU som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]70 att garantera skuldstöd och stöd till eget kapital för att förbättra tillgången till och utbudet av finansiering för små och medelstora företag. Programmet bör även eftersträva synergieffekter med rymdprogrammet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]71 för att uppmuntra små och medelstora företag att dra nytta av banbrytande innovation och andra lösningar som utvecklats inom ramen för dessa program.

(65)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med samt additionalitet till stödet till små och medelstora företag och entreprenörskap inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]69. Dessutom kommer delen för små och medelstora företag i fonden InvestEU som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]70 att garantera skuldstöd och stöd till eget kapital för att förbättra tillgången till och utbudet av finansiering för små och medelstora företag samt mikroföretag. Programmet bör även eftersträva synergieffekter med rymdprogrammet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]71 för att uppmuntra små och medelstora företag att dra nytta av banbrytande innovation och andra lösningar som utvecklats inom ramen för dessa program.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Motivering

Även additionalitet och mikroföretag bör nämnas.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Skäl 67

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(67)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med programmet för ett digitalt Europa som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]73 och som har som mål att främja digitaliseringen av unionens ekonomi och den offentliga sektorn.

(67)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med programmet för ett digitalt Europa som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]73 och som har som mål att främja digitaliseringen av unionens ekonomi och den offentliga sektorn samt ökad cybersäkerhet.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final

73 COM(2018) 434 final

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71)  Programmets åtgärder bör vid behov användas för att ta itu med marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering, och de ska ha ett klart europeiskt mervärde.

(71)  Programmets åtgärder bör ha ett klart europeiskt mervärde och ta itu med marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Skäl 72

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(72)  Kommissionen bör tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på antagande av arbetsprogram som genomför åtgärder som bidrar till en hög hälsonivå hos människor och djur samt en god växtskyddsstatus i alla led i livsmedelskedjan. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201179.

utgår

__________________

 

79 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Skäl 73

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(73)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av de särskilda målen för åtgärderna och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

(73)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av de särskilda målen för åtgärderna och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt mervärdet för unionen, kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Skäl 74

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(74)  För att säkerställa regelbunden övervakning och rapportering bör en lämplig ram för övervakning av programmets åtgärder och resultat införas från första början. Övervakningen och rapporteringen bör basera sig på indikatorer som mäter effekterna av åtgärderna inom programmet enligt förbestämda utgångsvärden.

(74)  För att säkerställa regelbunden övervakning och rapportering om de framsteg som gjorts och om programmets ändamålsenlighet och effektivitet bör en lämplig ram för övervakning av programmets åtgärder och resultat införas från första början. Övervakningen och rapporteringen bör basera sig på indikatorer som mäter effekterna av åtgärderna inom programmet enligt förbestämda utgångsvärden.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Skäl 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(75)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning80 behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av programmets konsekvenser i praktiken.

(75)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning80 behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av programmets konsekvenser i praktiken. Kommissionen bör utarbeta en interimsrapport där den utvärderar hur väl målen för de åtgärder som stöds genom programmet har uppnåtts med avseende på resultat och effekter, hur effektivt resurserna använts och vilket mervärde för unionen som erhållits, samt en slutlig utvärderingsrapport om åtgärdernas långsiktiga effekter, resultat och hållbarhet samt synergieffekter med andra program.

__________________

__________________

80 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

80 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(75a)  I syfte att komplettera vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagande av arbetsprogram.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Skäl 76

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(76)  Förteckningen över djursjukdomar och zoonoser som berättigar till finansiering för nödåtgärder och till finansiering inom ramen för program för utrotning, bekämpning och övervakning bör fastställas på grundval av de djursjukdomar som avses i del I kapitel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/42981 samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/200382 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/200183.

(76)  En öppen förteckning över djursjukdomar och zoonoser som berättigar till finansiering för nödåtgärder och till finansiering inom ramen för program för utrotning, bekämpning och övervakning bör fastställas på grundval av de djursjukdomar som avses i del I kapitel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/42981 samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/200382 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/200183.

_________________

_________________

81 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsolag) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

81 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsolag) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

82 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1).

82 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1).

83 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1).

83 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1).

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Skäl 77

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(77)  För att beakta de situationer som uppstår på grund av djursjukdomar som har en betydande inverkan på animalieproduktion eller handel med djur, utvecklingen av zoonoser som utgör ett hot mot människor eller den senaste vetenskapliga eller epidemiologiska utvecklingen eller djursjukdomar som kan innebära ett nytt hot mot unionen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra förteckningen över djursjukdomar och zoonoser. För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg när det gäller att uppnå målen, bör kommissionen ges befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med avseende på att se över eller komplettera de indikatorer som mäter om de särskilda målen uppnåtts där så krävs och på att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(77)  För att beakta de situationer som uppstår på grund av djursjukdomar som har en betydande inverkan på animalieproduktion eller handel med djur, utvecklingen av zoonoser som utgör ett hot mot människor eller den senaste vetenskapliga eller epidemiologiska utvecklingen eller djursjukdomar som kan innebära ett nytt hot mot unionen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra förteckningen över djursjukdomar och zoonoser. För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg när det gäller att uppnå målen, bör kommissionen ges befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med avseende på att se över eller komplettera de indikatorer som mäter om de särskilda målen uppnåtts där så krävs och på att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. Berörda parter och konsumentorganisationer bör också bli föremål för samråd. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Skäl 80

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(80)  Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull unionsfinansiering.

(80)  Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i synnerhet budgetförordningen, som fastställer förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar, bör vara tillämpliga på åtgärder inom ramen för detta program, om inte annat följer av särskilda undantag, i enlighet med denna förordning. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull unionsfinansiering.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Skäl 81

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(81)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67990 regleras behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna enligt denna förordning, under tillsyn av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 45/200191 regleras kommissionens behandling av personuppgifter enligt denna förordning, under tillsyn av Europeiska datatillsynsmannen. Utbyte eller överföring av uppgifter mellan de behöriga myndigheterna bör ske i enlighet med reglerna om överföring av personuppgifter i förordning (EU) 2016/679, och kommissionens utbyte och överföring av personuppgifter bör ske i enlighet med reglerna om överföring av personuppgifter i förordning (EG) nr 45/2001.

(81)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67990 regleras behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna enligt denna förordning, under tillsyn av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 45/200191 regleras kommissionens behandling av personuppgifter enligt denna förordning, under tillsyn av Europeiska datatillsynsmannen. Utbyte eller överföring av uppgifter mellan de behöriga myndigheterna bör ske i enlighet med reglerna om överföring av personuppgifter i förordning (EU) 2016/679 och i förordning XXX [förordning om integritet och elektronisk kommunikation], och kommissionens utbyte och överföring av personuppgifter bör ske i enlighet med reglerna om överföring av personuppgifter i förordning (EG) nr 45/2001.

Motivering

Den allmänna dataskyddsförordningen behandlar enbart personuppgifter och omfattar inte i tillräcklig utsträckning övriga typer av uppgifter, till exempel metadata, flödesdata och data lagrade i appar. I enlighet med detta måste man även ta hänsyn till överensstämmelsen med den förordning om integritet och elektronisk kommunikation som bygger på kommissionens förslag 2017/0003(COD) och som för närvarande diskuteras.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Skäl 83

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(83)  Programmet bör även användas till att säkerställa större synlighet och enhetlighet på unionens inre marknad, företagens, inbegripet de små och medelstora företagens, konkurrenskraft och europeiska statistikåtgärder som gynnar europeiska invånare, företag och förvaltningar.

(83)  Programmet bör även säkerställa större synlighet och enhetlighet på unionens inre marknad, företagens, särskilt mikroföretagens och de små och medelstora företagens, konkurrenskraft och hållbarhet och europeiska statistikåtgärder som gynnar europeiska invånare, företag och förvaltningar.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Skäl 85

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(85)  En friktionsfri övergång bör säkerställas mellan programmen på området för konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, konsumentskydd, konsumenter och slutanvändare av finansiella tjänster, politik på området för finansiella tjänster, livsmedelskedjan och europeisk statistik som inrättades genom förordning (EU) nr 1287/2013, förordning (EU) nr 254/2014, förordning (EU) 2017/826, förordning (EU) nr 258/2014, förordning (EU) nr 652/2014, förordning (EU) nr 99/2013 och detta program, framför allt vad gäller fortsatta fleråriga åtgärder och utvärderingen av framstegen med tidigare program.

(85)  En friktionsfri övergång bör säkerställas mellan programmen på området för konkurrenskraft och hållbarhet för företag, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag, konsumentskydd, konsumenter och slutanvändare av finansiella tjänster, politik på området för finansiella tjänster, livsmedelskedjan och europeisk statistik som inrättades genom förordning (EU) nr 1287/2013, förordning (EU) nr 254/2014, förordning (EU) 2017/826, förordning (EU) nr 258/2014, förordning (EU) nr 652/2014, förordning (EU) nr 99/2013 och detta program, framför allt vad gäller fortsatta fleråriga åtgärder och utvärderingen av framstegen med tidigare program.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs programmet för förbättring av den inre marknadens funktion och konkurrenskraften för företag, inklusive mikroföretag samt små och medelstora företag, samt finansieringsramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan kallat programmet).

Genom denna förordning inrättas inremarknadsprogrammet för att stärka den inre marknaden och förbättra dess funktion på områdena konkurrenskraft och hållbarhet för företag, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag, standardisering, konsumentskydd, marknadskontroll, livsmededelskedjan samt finansieringsramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan kallat programmet).

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  europeisk statistik: statistik som utvecklas, framställs och sprids i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009.

(2)  europeisk statistik: statistik som utvecklas, framställs och sprids på unionsnivå och i medlemsstaterna i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och förordning (EG) nr 223/2009.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  rättslig enhet: en fysisk person eller en juridisk person som inrättats och erkänts som sådan enligt nationell rätt, unionsrätt eller internationell rätt, som har ställning som juridisk person och som för egen räkning kan utöva rättigheter och ha skyldigheter, eller en enhet som inte är en juridisk person, i enlighet med artikel 197.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) (nedan kallad budgetförordningen).

3.  rättslig enhet: en fysisk person eller en juridisk person som inrättats och erkänts som sådan enligt nationell rätt, unionsrätt eller internationell rätt, som har ställning som juridisk person och som för egen räkning kan utöva rättigheter och ha skyldigheter, eller en enhet som inte är en juridisk person, i enlighet med artikel 197.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (nedan kallad budgetförordningen).

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  företag inom den sociala ekonomin: ett företag vars huvudmål är att ha social inverkan snarare än att generera vinster för ägarna eller aktieägarna och som tillhandahåller varor och tjänster för marknaden samt förvaltas på ett öppet och ansvarsfullt sätt, vilket omfattar anställda, konsumenter och intressenter.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  lokalt offentligt företag: ett lokalt småföretag som tillhandahåller offentliga tjänster och som uppfyller kriterierna för små och medelstora företag samt utför arbetsuppgifter som är viktiga för lokalsamhället.

Motivering

Lokala offentliga företag är en typ av den entreprenörsverksamhet med specifika egenskaper som ska uppmärksammas i Cosmeprogrammet.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  företagsnätverk: ett system där företagare slår sig samman för att genomföra ett gemensamt projekt och där två eller flera små eller medelstora företag gemensamt bedriver en eller flera ekonomiska verksamheter i syfte att öka sin konkurrenskraft på marknaden.

Motivering

Företagsnätverk är mycket viktiga aktörer på den inre marknaden.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller att skydda och stärka medborgarnas, konsumenternas och företagens ställning, särskilt mikroföretag samt små och medelstora företag (nedan kallade små och medelstora företag), genom säkerställande av att unionsrätten efterlevs, underlättande av marknadstillträdet, standardisering och främjande av människors hälsa, djurs hälsa, djurskyddet och växtskyddet; stärka samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och de decentraliserade byråerna.

(a)  Förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller att skydda och stärka medborgarnas, konsumenternas och företagens ställning, särskilt mikroföretag samt små och medelstora företag (nedan kallade små och medelstora företag), genom säkerställande av att unionens rättsliga, sociala och miljömässiga ram upprätthålls; underlätta marknadstillträdet och tillgången till finansiering, för att främja rättvis konkurrens mellan företag, och standardisering, för att säkerställa en enhetlig och hög nivå på konsumentskyddet, stärka marknadskontrollen i hela unionen, bidra till ömsesidigt erkännande och främja människors hälsa, djurs hälsa, djurskyddet och växtskyddet; stärka samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och de decentraliserade byråerna.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Tillhandahålla högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig europeisk statistik som ligger till grund för utformningen, övervakningen och utvärderingen av all unionspolitik och hjälper beslutsfattare, företag, akademiska institutioner, medborgare och media att fatta välgrundade beslut och delta aktivt i den demokratiska processen.

(b)  Utveckla, framställa och sprida högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig europeisk statistik som ligger till grund för utformningen, övervakningen och utvärderingen av all unionspolitik, inbegripet handel och migration, och som hjälper medborgare, beslutsfattare och lagstiftare, tillsynsmyndigheter, företag, akademiska institutioner, civilsamhället och media att fatta välgrundade beslut och delta aktivt i den demokratiska processen.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Göra den inre marknaden mer effektiv, underlätta förebyggande och undanröjande av hinder, stödja utvecklingen, genomförandet och efterlevnaden av unionsrätten på områdena för den inre marknaden för varor och tjänster, offentlig upphandling, marknadsövervakning och på områdena för bolagsrätt, avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet för kapital, finansiella tjänster och konkurrens, inbegripet utveckling av verktyg för förvaltning.

(a)  Göra den inre marknaden mer effektiv genom att

 

(i) underlätta förebyggande och undanröjande av hinder och stödja utvecklingen, genomförandet och efterlevnaden av unionsrätten på områdena för den inre marknaden för varor och tjänster och offentlig upphandling och på områdena för bolagsrätt, avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet för kapital, finansiella tjänster och konkurrens, inbegripet utveckling av verktyg för förvaltning,

 

(ii) stödja en effektiv marknadsövervakning och produktsäkerhet i hela unionen, och bidra till bekämpningen av produktförfalskning, i syfte att säkerställa att endast säkra produkter som uppfyller kraven och som ger en hög konsumentskyddsnivå tillhandahålls på unionsmarknaden, inklusive de produkter som säljs på nätet, samt till en större enhetlighet och kapacitet hos marknadskontrollsmyndigheterna runt om i unionen.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stärka företagens konkurrenskraft, med särskild tonvikt på små och medelstora företag, och uppnå additionalitet genom åtgärder som tillhandahåller olika former av stöd till små och medelstora företag, tillträde till marknader, inbegripet internationalisering av små och medelstora företag, ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora företag, sektorers konkurrenskraft, modernisering av industrin och främjande av företagandet.

(b)  Stärka både företagens konkurrenskraft och deras hållbarhet, med särskild tonvikt på små och medelstora företag, och uppnå additionalitet genom åtgärder (mål för små och medelstora företag) som tar särskild hänsyn till deras specifika behov, genom att

 

i) tillhandahålla olika former av stöd till små och medelstora företag, främja tillväxt, främja och skapa små och medelstora företag, inklusive företagsnätverk, utveckla ledarskapskompetens och främja åtgärder för att expandera, vilket kommer att ge företagen bättre tillträde till marknader och internationaliseringsprocesser samt marknadsföra deras produkter och tjänster,

 

ii) främja ett gynnsamt företagsklimat och ramar för små och medelstora företag, minska den administrativa bördan, öka sektorernas konkurrenskraft, säkerställa modernisering av industrin, inklusive dess digitala omvandling, och bidra till en motståndskraftig, energi- och resurseffektiv ekonomi,

 

iii) främja entreprenörsanda och bidra till högkvalitativ utbildning av de små och medelstora företagens personal,

 

iv) främja nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag genom att övervinna strukturella förändringar genom riktade åtgärder och annan innovativ verksamhet, till exempel genom att företag tas över av arbetstagarna så att man underlättar skapande av arbetstillfällen och företagens kontinuitet i områden som påverkas av dessa förändringar.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  skapar förutsättningar för finansieringen av den europeiska standardiseringen och för berörda parters delaktighet i fastställandet av europeiska standarder,

i)  skapar förutsättningar för finansieringen av de europeiska standardiseringsorganen och för alla berörda parters delaktighet i fastställandet av europeiska standarder,

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  stöder utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder för finansiell rapportering och revision, underlättar integrationen av dem i unionsrätten och främjar innovation och utveckling av bästa praxis inom företagsrapportering.

ii)  stöder utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder för finansiell rapportering och revision, underlättar integrationen av dem i unionsrätten och/eller främjar innovation och utveckling av bästa praxis inom företagsrapportering för både små och stora företag.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Främja konsumenternas intressen och säkerställa en hög nivå av konsumentskydd och produktsäkerhet genom att

(d)  Främja konsumenternas intressen och säkerställa en enhetlig och hög nivå av konsumentskydd genom att

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  bistå och upplysa konsumenter, företag och civilsamhället samt stärka deras inflytande; säkerställa en hög nivå av konsumentskydd, hållbar konsumtion och produktsäkerhet, särskilt genom att stödja behöriga tillsynsmyndigheter, konsumentorganisationer och samarbetsåtgärder; säkerställa att alla konsumenter har tillgång till rättslig prövning; tillhandahålla tillräcklig information om marknader och konsumenter,

i)  bistå och upplysa konsumenter, företag och civilsamhället samt stärka deras inflytande; säkerställa en hög nivå av konsumentskydd, särskilt för de mest utsatta konsumenterna, i syfte att förbättra rättvisan, öppenheten och förtroendet för den inre marknaden; stödja behöriga tillsynsmyndigheter, konsumentorganisationer och samarbetsåtgärder, bland annat genom att ta itu med frågor som uppkommer i samband med befintliga och framväxande tekniker, inbegripet åtgärder som syftar till att förbättra produkternas spårbarhet i hela distributionskedjan; kvalitetsstandarder i hela unionen, och hantering av problemet med kvalitetsskillnader på produkter; öka medvetenheten om konsumenträttigheter enligt unionsrätten och säkerställa att alla konsumenter har tillgång till effektiva mekanismer för rättslig prövning samt tillhandahålla tillräcklig information om marknader och konsumenter, liksom främja hållbar konsumtion genom förbättrad information till konsumenterna om varors och tjänsters särskilda egenskaper och miljöpåverkan,

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  stärka delaktigheten för konsumenter, andra slutanvändare av finansiella tjänster och civilsamhället i politiken på området finansiella tjänster; främja en bättre förståelse för finanssektorn.

ii)  stärka delaktigheten för konsumenter, andra slutanvändare av finansiella tjänster och civilsamhället i politiken på området finansiella tjänster; främja en bättre förståelse för finanssektorn och för de olika kategorier av finansiella produkter som saluförs, och säkerställa konsumenternas intressen när det gäller finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Bidra till en hög hälsonivå hos människor och djur samt en god växtskyddsstatus i alla led i livsmedelskedjan och på angränsande områden, bland annat genom att förebygga och utrota sjukdomar och skadegörare samt bidra till förbättrat djurskydd och hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion.

(e)  Bidra till en hög hälso- och skyddsnivå hos människor och djur samt en god växtskyddsstatus i alla led i försörjningskedjan för livsmedel och foder och på angränsande områden, bland annat genom att förebygga och utrota sjukdomar och skadegörare, även med hjälp av nödåtgärder vid storskaliga krissituationer och oförutsebara händelser som påverkar djurs hälsa eller växtskyddet samt bidra till förbättrat djurskydd och utveckling av hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion till överkomliga priser, liksom främja forskning, innovation och utbyte av bästa praxis mellan berörda parter på dessa områden.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Framställa och förmedla högkvalitativ europeisk statistik i rätt tid på ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt genom stärkta partnerskap inom det europeiska statistiksystem som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 223/2009 och med alla relevanta externa parter, med hjälp av olika datakällor, avancerade metoder för dataanalys, smarta system och digital teknik.

(f)  Utveckla, framställa, sprida och förmedla högkvalitativ europeisk statistik i rätt tid på ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt genom stärkta partnerskap inom det europeiska statistiksystem som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 223/2009 och med alla relevanta externa parter, med hjälp av olika datakällor, avancerade metoder för dataanalys, smarta system och digital teknik, samt tillhandahålla en nationell och, där det är möjligt, regional fördelning.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 4 088 580 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 6 563 000 000 EUR i löpande priser.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  394 590 000 EUR för det mål som anges i artikel 3.2 a i.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-aa)  396 200 000 EUR för det mål som anges i artikel 3.2 a ii.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  1 000 000 000 EUR för det mål som anges i artikel 3.2 b.

(a)  3 122 000 000 EUR för det mål som anges i artikel 3.2 b.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  220 510 000 EUR för det mål som anges i artikel 3.2 c.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  188 000 000 EUR för det mål som anges i artikel 3.2 d i.

(b)  198 000 000 EUR för det mål som anges i artikel 3.2 d.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt bistånd för genomförandet av programmet, särskilt avseende förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering samt användning av it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och informationsutbyte samt användning och utveckling av centrala it-verktyg.

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt bistånd för genomförandet av programmet, särskilt avseende förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering samt användning av it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och informationsutbyte samt användning och utveckling av centrala it-verktyg. I syfte att säkerställa största möjliga tillgänglighet till programmet för att finansiera åtgärder som omfattas av programmets mål får de totala kostnaderna för administrativt och tekniskt stöd inte överstiga 5 % av värdet på den finansieringsram som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En särskild mekanism bör inrättas som ger livsmedelskedjan direkt tillträde till kommissionens krisreserv vid större katastrofer, för att garantera finansiering för de åtgärder som anges i artikel 3.2 e.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Skapande av rätt förutsättningar i syfte att stärka ställningen för alla aktörer som verkar på den inre marknaden, inbegripet företag, medborgare och konsumenter, civilsamhället och myndigheter, genom transparent information och kampanjer för att öka medvetenheten, utbyte av bästa praxis, främjande av god praxis, utbyte och spridande av expertis och kunskap samt anordnande av utbildningar.

(a)  Skapande av rätt förutsättningar i syfte att stärka ställningen för alla aktörer som verkar på den inre marknaden, inbegripet företag, medborgare, konsumenter, civilsamhället och myndigheter, genom transparent informationsutbyte och kampanjer för att öka medvetenheten, särskilt när det gäller tillämpliga unionsregler och rättigheter för konsumenter och företag, utbyte av bästa praxis, främjande av god praxis och innovativa lösningar, utbyte och spridande av expertis och kunskap samt anordnande av utbildningar för att främja digital kompetens hos medborgare och företag.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Tillhandahållande av mekanismer för medborgare, konsumenter, slutanvändare, civilsamhället och företagsrepresentanter från unionen så att de kan bidra till politiska diskussioner, politik och beslutsfattande, särskilt genom att stödja funktionen hos representativa organisationer på nationell nivå och unionsnivå.

(b)  Tillhandahållande av mekanismer för medborgare, konsumenter, slutanvändare, civilsamhället, fackföreningar och företagsrepresentanter från unionen, i synnerhet sådana som representerar små och medelstora företag, så att de kan bidra till politiska diskussioner, politik och beslutsfattande, särskilt genom att stödja funktionen hos representativa organisationer på nationell nivå och unionsnivå.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Kapacitetsuppbyggnad, underlättande och samordning av gemensamma åtgärder mellan medlemsstater, mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter samt mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen, de decentraliserade byråerna och tredjeländers myndigheter.

(c)  Kapacitetsuppbyggnad, underlättande och samordning av gemensamma åtgärder mellan medlemsstater, mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter samt mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen, de decentraliserade byråerna och tredjeländers myndigheter, och mer specifikt gemensamma åtgärder som syftar till att stärka produktsäkerheten och tillämpa regler om konsumentskydd i unionen samt produkters spårbarhet.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Stöd för effektiv efterlevnad och modernisering av unionens regelverk och snabb anpassning av regelverket till den föränderliga omgivningen, bland annat genom datainsamling och dataanalys; undersökningar, utvärderingar och politiska rekommendationer; anordnande av demonstrationsverksamhet och pilotprojekt; kommunikationsinsatser; utveckling av särskilda it-verktyg som säkerställer att den inre marknaden fungerar på ett öppet och effektivt sätt.

(d)  Stöd för medlemsstaternas effektiva efterlevnad och modernisering av unionens regelverk och snabb anpassning av regelverket till den föränderliga omgivningen, samt stöd för hantering av frågor som uppkommer i samband med digitalisering, bland annat genom datainsamling och dataanalys; undersökningar, utvärderingar och politiska rekommendationer; anordnande av demonstrationsverksamhet och pilotprojekt; kommunikationsinsatser; utveckling av särskilda it-verktyg som säkerställer att den inre marknaden fungerar på ett öppet, rättvist och effektivt sätt.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Följande åtgärder som genomför de särskilda mål som anges i artikel 3.2 a ii ska berättiga till finansiering:

 

(a) Samordning och samarbete mellan marknadskontrollsmyndigheter och andra berörda myndigheter i medlemsstaterna, särskilt genom unionsnätverket för produktöverensstämmelse.

 

(b) Utveckling och underhåll av it-verktyg för utbyte av information om marknadskontroll och kontroller vid de yttre gränserna.

 

(c) Stöd till utveckling av gemensamma åtgärder och provningar när det gäller produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, även i samband med uppkopplade produkter och produkter som säljs på nätet.

 

(d) Samarbete, utbyte av bästa praxis och gemensamma projekt mellan marknadskontrollsmyndigheterna och relevanta organ i tredjeländer.

 

(e) Stöd för marknadskontrollstrategier, inhämtning av sakkunskap och information, provningskapacitet och motsvarande anläggningar, expertgranskning, utbildningsprogram, tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad för marknadskontrollsmyndigheter.

 

(f) Kommissionens bedömning av typgodkännandeförfaranden och kontroll av motorfordons överensstämmelse.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillhandahållande av olika former av stöd till små och medelstora företag.

utgår

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Underlättande av marknadstillträdet för små och medelstora företag, stöd till dessa företag när det gäller att komma till rätta med globala och samhälleliga utmaningar och hantera internationalisering av företag samt stärkande av unionens industriella ledarskap inom globala värdekedjor, bland annat Enterprise Europe Network.

(b)  Underlättande av marknadstillträdet för mikroföretag, små och medelstora företag och företagsnätverk, även på marknader utanför unionen, och stöd till dessa företag när det gäller att komma till rätta med globala, miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga utmaningar och hantera internationalisering, genom att underlätta stöd för dem under hela deras livscykel och stärka unionens företagsinriktade och industriella ledarskap inom globala värdekedjor.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Undanröjande av marknadshinder, minskning av den administrativa bördan och skapande av ett gynnsamt företagsklimat i syfte att stärka små och medelstora företags möjligheter att dra nytta av den inre marknaden.

(c)  Undanröjande av marknadshinder, minskning av den administrativa bördan bland annat genom att ta bort hinder för att bilda och starta företag, och skapa ett gynnsamt företagsklimat som gör det möjligt för mikroföretag och små och medelstora företag att dra nytta av den inre marknaden, inbegripet tillgång till finansiering, och genom att tillhandahålla lämplig vägledning, mentorsverksamhet och coachningsprogram samt kunskapsbaserade företagstjänster.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Främjande av företagens tillväxt, bland annat kompetensutveckling, och industriell omvandling inom tillverknings- och tjänstesektorerna.

(d)  Främjande av utveckling och tillväxt av hållbara företag, och ökande av mikroföretags och små och medelstora företags medvetenhet om unionslagstiftningen, inklusive miljö- och energirelaterad unionslagstiftning, genom kompetensuppgradering och utveckling av kvalifikationer, och genom att underlätta nya företagsmodeller och resurseffektiva värdekedjor som främjar en hållbar industriell, teknisk och organisatorisk omvandling inom tillverknings- och tjänstesektorerna.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Stödjande av konkurrenskraften hos företag och hela sektorrer inom ekonomin, och stödjande av små och medelstora företags användning av innovation och samarbete i sektorsövergripande värdekedjor genom strategiskt sammanlänkade ekosystem och kluster, bland annat det gemensamma klusterinitiativet.

(e)  Förstärkning av konkurrenskraften och hållbarheten hos företag och hela sektorer inom ekonomin, och stödjande av mikroföretags och små och medelstora företags användning av teknisk, organisatorisk och social innovation samt ökning av företagens sociala ansvar och samarbete i sektorsövergripande värdekedjor genom strategiskt sammanlänkade ekosystem och kluster, bland annat det gemensamma klusterinitiativet.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Främjande av entreprenörskultur och ett företagsklimat som präglas av entreprenörsanda, exempelvis mentorsprogrammet för nya företagare och stöd till nystartade företag, hållbart företagande och expanderande företag.

(f)  Främjande av entreprenörskultur och ett företagsklimat som präglas av entreprenörsanda, utökning av mentorsprogrammet för nya företagare och stöd till nystartade företag, hållbart företagande och expanderande företag med särskild uppmärksamhet på nya potentiella företagare (t.ex. ungdomar och kvinnor) samt andra särskilda målgrupper, såsom socialt missgynnade eller utsatta grupper.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Vid genomförandet av det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b får kommissionen, utöver de åtgärder som anges i punkt 3 a–f i denna artikel, stödja följande särskilda åtgärder:

 

(a) Påskyndande, stödjande och utvidgande av rådgivningstjänster genom Enterprise Europe Network i syfte att erbjuda integrerade stödtjänster för företag genom en enda kontaktpunkt för att hjälpa små och medelstora företag i unionen som försöker utforska möjligheter på den inre marknaden och i tredjeländer, samt övervaka för att säkerställa att sistnämnda tillhandahåller en jämförbar kvalitetsnivå avseende tjänster i alla medlemsstater.

 

(b) Stödjande av bildande av företagsnätverk.

 

(c) Stödjande och utvidgande av program för rörlighet för nya företagare (Erasmus för unga företagare) för att förbättra deras förmåga att utveckla sina kunskaper, färdigheter och attityder i fråga om företagande och förbättra deras tekniska kapacitet samt förmåga till företagsledning.

 

(d) Stödjande av små och medelstora företags expansion genom betydande verksamhetsutvidgande projekt baserade på marknadsdrivna möjligheter (expansionsinstrumentet för små och medelstora företag).

 

(e) Stödjande av sektorspecifik verksamhet i områden som karakteriseras av en stor andel mikroföretag och små och medelstora företag och som ger ett betydande bidrag till unionens BNP, till exempel turismsektorn.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Åtgärder som vidtas genom nätverket Enterprise Europe Network enligt punkt 3a a i denna artikel kan bland annat omfatta följande:

 

(a) Underlättande av små och medelstora företags internationalisering och identifiering av affärspartner på den inre marknaden, gränsöverskridande företagssamarbete i ifråga om forskning och utveckling, partnerskap för teknik-, kunskaps- och innovationsöverföring.

 

(b) Tillhandahållande av information, vägledning och personlig rådgivning om unionsrätten, unionsfinansiering, unionsfinansieringsmöjligheter och unionsinitiativ som har inverkan på företag, till exempel skatteregler, upphovsrätt, miljö- och energirelaterade skyldigheter, arbetsrätt och socialförsäkringsaspekter.

 

(c) Underlättande av små och medelstora företags tillgång till sakkunskap i fråga om miljö, klimat, energieffektivitet och prestanda.

 

(d) Samverkan mellan nätverket och andra informations- och rådgivningsnätverk inom unionen och medlemsstaterna, i synnerhet Eures, unionens innovationsknutpunkter och InvestEU:s rådgivningscentrum.

 

Tjänster som utförs av nätverket för andra unionsprogram ska finansieras genom dessa program.

 

Kommissionen ska prioritera åtgärder i nätverket för att förbättra delar av det som inte uppfyller miniminormerna för att ge likvärdigt stöd till mikroföretag och små och medelstora företag i hela unionen.

 

Kommissionen ska anta genomförandeakter med indikatorer och miniminormer för att mäta nätverkets inverkan i relation till de särskilda målen och effektiviteten i insatserna för små och medelstora företag.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.

 

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på att fastställa ytterligare former av stöd till små och medelstora företag som inte föreskrivs i denna punkt.

 

 

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Följande åtgärder som genomför de särskilda mål som anges i artikel 3.2 d i ska berättiga till finansiering:

 

(a) Åtgärder för att förbättra konsumenternas medvetenhet och utbildning om konsumenternas rättigheter genom livslång utbildning om EU:s konsumentregler, och göra det möjligt för konsumenterna att ta sig an nya frågor till följd av den tekniska utvecklingen och digitaliseringen, inbegripet utsatta konsumenters särskilda behov.

 

(b) Åtgärder för att säkerställa och underlätta tillgång för alla konsumenter och näringsidkare till högkvalitativ tvistlösning utanför domstol och tvistlösning online samt information om möjligheter till prövning.

 

(c) Åtgärder för att stödja en striktare tillämpning av konsumentlagstiftningen, med särskild uppmärksamhet på gränsöverskridande fall eller fall som involverar tredje parter, effektiv samordning och effektivt samarbete mellan nationella tillsynsorgan samt tillsynssamarbete med tredjeländer.

 

(d) Åtgärder för att främja hållbar konsumtion genom att öka konsumenternas medvetenhet om produkters slitstyrka och miljökonsekvenser, ekologiska designegenskaper, främjande av konsumenträttigheter i detta avseende och möjlighet till rättslig prövning när produkter slutar fungera i förtid.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet får delta i följande åtgärder:

Kommissionen får tillåta rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet att delta i följande åtgärder:

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De enheter som deltar i de åtgärder som avses i leden a och b ska inte vara berättigade till ekonomiskt bidrag från unionen, utom i de fall då det är nödvändigt för programmet, särskilt med tanke på unionsföretagens konkurrenskraft och marknadstillträde eller med tanke på skyddet av de konsumenter som bor inom unionen. Det undantaget ska inte gälla vinstdrivande enheter.

De enheter som deltar i de åtgärder som avses i leden a och b ska inte vara berättigade till ekonomiskt bidrag från unionen, särskilt när det finns en risk för överföring av innovativ teknik, utom i de fall då det är nödvändigt för programmet, särskilt med tanke på unionsföretagens konkurrenskraft och marknadstillträde eller med tanke på skyddet av de konsumenter som bor inom unionen. Det undantaget ska inte gälla vinstdrivande enheter.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 10 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  För åtgärder på området för marknadskontroll som genomför det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a i denna förordning: Medlemsstaternas marknadskontrollsmyndigheter som avses i artikel 17 i förordning (EG) nr 765/2008 och i artikel 11 i [förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter]97.

(a)  För åtgärder på området för marknadskontroll som genomför det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a ii i denna förordning: Medlemsstaternas marknadskontrollsmyndigheter som avses i artikel 17 i förordning (EG) nr 765/2008 och i artikel 11 i [förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter]97.

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final

97 COM(2017) 795 final

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 10 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  För åtgärder på området för ackreditering och marknadskontroll som genomför det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a i denna förordning: Organ som erkänns enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008 och som ska bedriva den verksamhet som avses i artikel 32 i samma förordning.

(b)  För åtgärder på området för ackreditering som genomför det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a i i denna förordning: Organ som erkänns enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008 och som ska bedriva den verksamhet som avses i artikel 32 i samma förordning.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller led e i första stycket i denna artikel ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på att anpassa förteckningen över enheter som är berättigade till bidrag enligt programmet, för åtgärder som genomför det särskilda mål som anges i artikel 3.2 d i.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De utvärderingskommittéer för åtgärder som genomför de särskilda mål som anges i artikel 3.2 får helt eller delvis bestå av externa experter.

De utvärderingskommittéer för åtgärder som genomför de särskilda mål som anges i artikel 3.2 får helt eller delvis bestå av externa experter. Utvärderingskommittéernas arbete ska vara baserat på principerna om öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För åtgärder som genomför det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a i denna förordning med avseende på marknadskontrollsmyndigheter i medlemsstaterna och de tredjeländer som är associerade till programmet och med avseende på de unionsprovningsanläggningar som avses i artikel 20 [förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter] får programmet finansiera upp till 100 % av en åtgärds stödberättigande kostnader, under förutsättning att principen om samfinansiering enligt definitionen i budgetförordningens inte överträds.

1.  För åtgärder som genomför det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a ii i denna förordning med avseende på marknadskontrollsmyndigheter i medlemsstaterna och de tredjeländer som är associerade till programmet och med avseende på de unionsprovningsanläggningar som avses i artikel 20 [förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter] får programmet finansiera upp till 100 % av en åtgärds stödberättigande kostnader, under förutsättning att principen om samfinansiering enligt definitionen i budgetförordningens inte överträds.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

får erhålla stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel [67].5 i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) XX [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.

får erhålla stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel [67].5 i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) XX [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], eller förordning (EU) XX [om inrättande av programmet för ett digitalt Europa], i synnerhet målet om avancerad digital kompetens, förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.

Motivering

Samordning med programmet för ett digitalt Europa måste säkerställas för att få till stånd en övergripande EU-strategi för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i arbetsprogrammet.

1.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på att komplettera denna förordning genom att anta arbetsprogram i enlighet med artikel 110 i budgetförordningen. Arbetsprogrammen ska vara årliga eller fleråriga, och i dem ska i synnerhet fastställas de mål som eftersträvas, de förväntade resultaten, metoden för genomförande och det totala beloppet enligt finansieringsplanen. De ska också inbegripa en detaljerad beskrivning av vilka insatser som ska finansieras, en uppgift om belopp som tilldelats varje insats samt en vägledande tidsplan för genomförandet. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Arbetsprogram som genomför det särskilda mål som anges i artikel 3.2 e såsom anges i bilaga I ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.

2.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på att komplettera denna förordning genom att anta arbetsprogram i enlighet med det särskilda mål som anges i artikel 3.2 e såsom anges i bilaga I.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda målen i artikel 3.2 anges i bilaga IV.

1.  Indikatorer för rapportering om programmets ändamålsenlighet och effektivitet när det gäller att uppfylla de särskilda målen i artikel 3.2 anges i bilaga IV.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

2.  Senast … [fyra år efter det att programmet började genomföras] ska kommissionen utarbeta en rapport med en interimsutvärdering av programmet där den redogör för hur väl målen för åtgärder som fått stöd genom det har uppnåtts, med avseende på resultat och effekter, hur effektivt resurserna använts och vilket mervärde för unionen som erhållits.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid utgången av programmets genomförandeperiod, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av programmet.

5.  Senast … [tre år efter programmets genomförandeperiod] ska kommissionen utarbeta en slutlig utvärderingsrapport om programmets verkan på lång sikt, åtgärdernas resultat och hållbarhet och synergierna mellan de olika arbetsprogrammen.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

6.  Kommissionen ska översända de utvärderingsrapporter som avses i punkterna 2 och 5 tillsammans med sina slutsatser till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén samt offentliggöra dem. Rapporterna ska vid behov åtföljas av förslag till ändringar av programmet.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9 och 17 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.3b, 9, 10, 16 och 17 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 9 och 17 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.3b, 9, 10, 16 och 17 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 9 och 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.3b, 9, 10, 16 och 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättats genom artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/200299. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

__________________

__________________

99 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

99 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess transparens och synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  Kommissionen ska på ett användarvänligt sätt genomföra informations- och kommunikationsåtgärder för att öka medvetenheten bland konsumenter, medborgare, företag, särskilt små och medelstora företag, och offentliga förvaltningar om de resurser som tillhandahålls genom de finansiella instrumenten i denna förordning samt om åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen (Eurostat) ska bedriva informations- och kommunikationsverksamhet i samband med genomförandet av det särskilda mål som anges i artikel 3.2 f och med sina åtgärder och resultat när det gäller att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, i enlighet med de statistiska principer som fastställs i förordning (EG) nr 223/2009.

3.  Kommissionen (Eurostat) ska bedriva informations- och kommunikationsverksamhet i samband med genomförandet av det särskilda mål som anges i artikel 3.2 f och med sina åtgärder och resultat när det gäller att samla in uppgifter och utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, i enlighet med de statistiska principer som fastställs i förordning (EG) nr 223/2009.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031105 eller enligt de unionsåtgärder som antagits i enlighet med artikel 28.1 i samma förordning för att utrota en EU-karantänskadegörare.

(a)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031105 eller enligt de unionsåtgärder som antagits i enlighet med artikel 28.1 i samma förordning för att förebygga, innesluta och/eller utrota en EU-karantänskadegörare.

_________________

_________________

105 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

105 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

Motivering

Det är viktigt att se till att åtgärder för att förebygga och innesluta berättigar till stöd på samma sätt som utrotningsåtgärder.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 29 i förordning (EU) 2016/2031 för att utrota en skadegörare som inte förtecknats som EU-karantänskadegörare, men som skulle kunna klassificeras som en sådan enligt kriterierna i den artikeln eller i artikel 30.1 i samma förordning.

(b)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 29 i förordning (EU) 2016/2031 för att förebygga, innesluta och/eller utrota en skadegörare som inte förtecknats som EU-karantänskadegörare, men som skulle kunna klassificeras som en sådan enligt kriterierna i den artikeln eller i artikel 30.1 i samma förordning.

Motivering

Det är viktigt att se till att åtgärder för att förebygga och innesluta berättigar till stöd på samma sätt som utrotningsåtgärder.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Ytterligare skyddsåtgärder som vidtagits mot spridningen av en skadegörare mot vilken unionsåtgärder har antagits enligt artiklarna 28.1 och 30.1 i förordning (EU) 2016/2031, förutom de utrotningsåtgärder som avses i led a och de inneslutningsåtgärder som avses i led b i denna punkt, om åtgärderna är avgörande för att skydda unionen mot ytterligare spridning av skadegöraren.

(c)  Ytterligare skyddsåtgärder som vidtagits mot spridningen av en skadegörare mot vilken unionsåtgärder har antagits enligt artiklarna 28.1 och 30.1 i förordning (EU) 2016/2031, förutom de åtgärder som avses i leden a och b i denna punkt, om åtgärderna är avgörande för att skydda unionen mot ytterligare spridning av skadegöraren, vid behov med en begränsning av smittbärares fria rörlighet i omgivande medlemsstater.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Åtgärder för att utrota en skadegörare som plötsligt dykt upp, även om den inte betraktas som EU-karantänskadegörare utan som ett resultat av extrema klimathändelser eller klimatförändringar i en medlemsstat.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.3.4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.3.4a.  I fall av ett misstänkt utbrott av en djursjukdom och/eller uppkomsten av skadegörare måste kontrollerna och övervakningen avsevärt trappas upp i hela EU, inom unionen och vid dess yttre gränser.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.3.4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.3.4b.  Åtgärder för att övervaka uppkomsten av kända och hittills okända skadegörare och sjukdomar.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.1.  Årliga och fleråriga veterinära och fytosanitära program för utrotning, bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser i bilaga III och av växtskadegörare måste genomföras i enlighet med bestämmelserna i relevant unionslagstiftning.

2.1.  Årliga och fleråriga veterinära och fytosanitära program för förebyggande, utrotning, bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser i bilaga III och av växtskadegörare måste genomföras i enlighet med bestämmelserna i relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessa program bör återspegla de nya realiteter som orsakas av klimatförändringar och av det faktum att verkligheten ser olika ut på olika platser inom unionen. De bör också bidra till att förhindra att den europeiska biologiska mångfalden urholkas.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 2.3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 17 i förordning (EU) 2016/2031 eller enligt de unionsåtgärder som antagits i enlighet med artikel 28.1 i samma förordning för att utrota en EU-karantänskadegörare.

(c)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 17 i förordning (EU) 2016/2031 eller enligt de unionsåtgärder som antagits i enlighet med artikel 28.1 i samma förordning för att förebygga, innesluta eller utrota en EU-karantänskadegörare.

Motivering

Det är viktigt att se till att åtgärder för att förebygga och innesluta berättigar till stöd på samma sätt som utrotningsåtgärder.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 2.3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 29 i förordning (EU) 2016/2031 för att utrota en skadegörare som inte förtecknats som EU-karantänskadegörare, men som skulle kunna klassificeras som en sådan enligt kriterierna i den artikeln eller i artikel 30.1 i samma förordning.

(d)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 29 i förordning (EU) 2016/2031 för att förebygga, innesluta eller utrota en skadegörare som inte förtecknats som EU-karantänskadegörare, men som skulle kunna klassificeras som en sådan enligt kriterierna i den artikeln eller i artikel 30.1 i samma förordning.

Motivering

Det är viktigt att se till att åtgärder för att förebygga och innesluta berättigar till stöd på samma sätt som utrotningsåtgärder.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 2.3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Ytterligare skyddsåtgärder som vidtagits mot spridningen av en skadegörare mot vilken unionsåtgärder har antagits i enlighet med artiklarna 28.1 och 30.1 i förordning (EU) 2016/2031, förutom de utrotningsåtgärder som avses i led c i denna punkt och de inneslutningsåtgärder som avses i led d i denna punkt om dessa åtgärder är avgörande för att skydda unionen mot ytterligare spridning av skadegöraren.

(e)  Ytterligare skyddsåtgärder som vidtagits mot spridningen av en skadegörare mot vilken unionsåtgärder har antagits i enlighet med artiklarna 28.1 och 30.1 i förordning (EU) 2016/2031, förutom de åtgärder som avses i leden c och d i denna punkt om dessa åtgärder är avgörande för att skydda unionen mot ytterligare spridning av skadegöraren.

Motivering

Detta är en teknisk ändring för textkonsekvens med de ändringsförslag som syftar till att åtgärder för att förebygga och innesluta ska berättiga till stöd på samma sätt som utrotningsåtgärder.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Åtgärder för att stödja förbättringar av djurskyddet.

3.  Åtgärder för att stödja förbättringar av djurskyddet, inbegripet åtgärder för att säkerställa efterlevnad av djurskyddsnormer och spårbarheten, bland annat under djurtransporter.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Åtgärder för att stödja en hållbar livsmedelsproduktion och en hållbar livsmedelskonsumtion.

7.  Åtgärder för att stödja agroekologisk produktion och en hållbar livsmedelskonsumtion som inte skadar miljön eller den biologiska mångfalden, samt främjande av direktförsäljning och korta distributionskedjor.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Databaser och datoriserade informationshanteringssystem som behövs för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av lagstiftningen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 e och som har ett påvisat mervärde för unionen som helhet.

8.  Databaser och datoriserade informationshanteringssystem som behövs för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av lagstiftningen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 e och som har ett påvisat mervärde för unionen som helhet; införande av ny teknik för att förbättra spårbarheten för produkter, t.ex. QR-koder på produktförpackningar.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Det tekniska och vetenskapliga arbete, inklusive undersökningar och samordningsverksamhet, som krävs för det korrekta genomförandet av lagstiftningen inom de områden som avser det särskilda målet i artikel 3.2 e och anpassningen av den lagstiftningen till den vetenskapliga, tekniska och sociala utvecklingen.

11.  Det tekniska och vetenskapliga arbete, inklusive undersökningar och samordningsverksamhet, som krävs för att säkra förebyggandet av uppkomsten av såväl nya som okända skadegörare och sjukdomar och säkerställa det korrekta genomförandet av lagstiftningen inom de områden som avser det särskilda målet i artikel 3.2 e och anpassningen av den lagstiftningen till den vetenskapliga, tekniska och sociala utvecklingen.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14.  Stöd från unionen och medlemsstaterna till information och medvetandehöjande initiativ som syftar till att säkerställa en förbättrad, regelenlig och hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion, inbegripet förebyggande av livsmedelssvinn och livsmedelsbedrägerier, vid genomförandet av reglerna på området för det särskilda målet i artikel 3.2 e.

14.  Stöd från unionen och medlemsstaterna till information och medvetandehöjande initiativ som syftar till att säkerställa en förbättrad, regelenlig och hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion, inbegripet förebyggande av livsmedelssvinn, för att bidra till den cirkulära ekonomin, och livsmedelsbedrägerier, vid genomförandet av reglerna på området för det särskilda målet i artikel 3.2 e.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Bilaga II – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bättre mätning av handeln med tjänster, utländska direktinvesteringar, globala värdekedjor och globaliseringens inverkan på ekonomierna i unionen.

–  Bättre mätning av handeln med varor och tjänster, utländska direktinvesteringar, globala värdekedjor och globaliseringens inverkan på ekonomierna i unionen.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Bilaga II – strecksats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tillhandahållande av aktuell och tillförlitlig statistik av hög kvalitet för att stödja den europeiska pelaren för sociala rättigheter och kompetensutvecklingen i unionen, inbegripet statistik om arbetsmarknaden, sysselsättning, utbildning, inkomster, levnadsvillkor, fattigdom, ojämlikhet, socialt skydd, odeklarerat arbete och satelliträkenskaper för kompetens.

–  Tillhandahållande av aktuell och tillförlitlig statistik av hög kvalitet för att stödja den europeiska pelaren för sociala rättigheter och kompetensutvecklingen i unionen, inbegripet, men inte uteslutande, statistik om arbetsmarknaden, sysselsättning, utbildning, inkomster, levnadsvillkor, fattigdom, ojämlikhet, socialt skydd, odeklarerat arbete och satelliträkenskaper för kompetens.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Bilaga III

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

Förteckning över djursjukdomar och zoonoser

Förteckning över djursjukdomar och zoonoser

(1)  Afrikansk hästpest

Förteckningen över djursjukdomar och zoonoser omfattar

(2)  Afrikansk svinpest

(a)   den förteckning över sjukdomar som fastställts i enlighet med del I kapitel 2 i förordning (EG) 2016/429,

(3)  Mjältbrand

(b)   salmonella, zoonoser och zoonotiska smittämnen som omfattas av förordning (EG) nr 2160/2003 och direktiv 2003/99/EG,

(4)  Aviär influensa (högpatogen)

(c)   transmissibla spongiforma encefalopatier.

(5)  Aviär influensa (lågpatogen)

 

(6)  Campylobacterios

 

(7)  Klassisk svinpest

 

(8)  Mul- och klövsjuka

 

(9)  Elakartad lungsjuka hos getter

 

(10)  Rots

 

(11)  Infektion orsakad av blåtungevirus (serotyperna 1–24)

 

(12)  Infektion orsakad av Brucella abortus, B. melitensis och B. suis

 

(13)  Infektion orsakad av EHD-virus

 

(14)  Infektion orsakad av lumpy skin disease-virus

 

(15)  Infektion orsakad av Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (elakartad lungsjuka hos nötkreatur)

 

(16)  Infektion orsakad av Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis)

 

(17)  Infektion orsakad av Newcastlesjukevirus

 

(18)  Infektion orsakad av peste des petits ruminants–virus

 

(19)  Infektion orsakad av rabiesvirus

 

(20)  Infektion orsakad av Rift Valley-febervirus

 

(21)  Infektion orsakad av boskapspestvirus

 

(22)  Infektion orsakad av zoonotisk Salmonella-serovarer

 

(23)  Angrepp av Echinococcus spp.

 

(24)  Listerios

 

(25)  Får- och getkoppor

 

(26)  Transmissibla spongiforma encefalopatier

 

(27)  Trikinos

 

(28)  Venezuelansk hästencefalomyelit

 

(29)  Verotoxinproducerande E. coli

 

Motivering

Denna ändring syftar till att beakta revideringen av förteckningen över sjukdomar inom ramen för förordning (EG) 2016/429, som kan uppdateras av kommissionen och utvidgas till att även omfatta salmonella, zoonoser och zoonotiska smittämnen.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Bilaga IV – Indikatorer – tabell

Kommissionens förslag

 

Mål

Indikator

 

 

 

1 – Antal nya klagomål och fall av icke-efterlevnad på området för fri rörlighet för varor och tjänster samt unionens lagstiftning om offentlig upphandling. 

Mål i artikel 3.2 a

2 – Restriktionsindex för tjänstehandeln.

 

3 – Antal besök på portalen Ditt Europa.

 

4 – Antal kampanjer för gemensam marknadskontroll.

Mål i artikel 3.2 b

1 – Antal små och medelstora företag som får stöd.

 

2 – Antal företag som får stöd som slutit affärspartnerskap.

Mål i artikel 3.2 c

 

i)

1 – Antal europeiska standarder som medlemsstaterna infört som nationella standarder i förhållande till det totala antalet aktiva europeiska standarder.

ii)

2 – Procentandel internationell finansiell rapportering och revisionsstandarder som unionen stöder.

Mål i artikel 3.2 d

 

i)

1 – Index för konsumentvillkor.

ii)

2 – Antal ståndpunktsdokument och svar från stödmottagare vid offentliga samråd om finansiella tjänster.

Mål i artikel 3.2 e

1 – Antal framgångsrikt genomförda nationella veterinära och fytosanitära program.

Mål i artikel 3.2 f

1 –  Effekt av statistik som offentliggjorts på nätet: antal hänvisningar på nätet och positiva/negativa yttranden.

 

 

Ändringsförslag

 

Mål

Indikator

 

 

 

1 – Unionens lagstiftning om offentlig upphandling.

Mål i artikel 3.2 a i

2 – Restriktionsindex för tjänstehandeln.

 

3 – Antal besök på portalen Ditt Europa.

 

 

 

1 – Antal nya klagomål och fall av icke-efterlevnad på området för fri rörlighet för varor och tjänster samt försäljning på nätet.

Mål i artikel 3.2 a ii

2 – Antal kampanjer för gemensam marknadskontroll och produktsäkerhet.

 

 

Mål i artikel 3.2 b

1 – Antal små och medelstora företag som får stöd från programmet och nätverket.

 

2 – Antal företag som får stöd som slutit affärspartnerskap.

 

2a – Antal företagare som deltar i mentors- och utbytesprogram.

 

2b – Tidsbesparingar och kostnadsminskningar vid start av små eller medelstora företag.

 

2c – Antal skapade företagsnätverk jämfört med referensvärdena.

 

2d – Antal medlemsstater som använder test för små och medelstora företag.

 

2e – Märkbar ökning av antalet medlemsstater med en enda kontaktpunkt för nystartade företag.

 

2f – Ökning av andelen små och medelstora företag som exporterar, och ökning av andelen små och medelstora företag som exporterar utanför unionen jämfört med referensvärdena.

 

2g – Märkbar ökning av antalet medlemsstater som genomför entreprenörskapsfrämjande åtgärder med inriktning på potentiella, unga, nya och kvinnliga företagare samt vissa andra målgrupper jämfört med referensvärdena.

 

2h – Ökning av andelen unionsmedborgare som skulle vilja vara egenföretagare jämfört med referensvärdena.

 

2i – Små och medelstora företags resultat i fråga om hållbarhet, vilket kan mätas bland annat genom en ökning av andelen små och medelstora företag i unionen som utvecklar hållbar blå ekonomi och miljövänliga produkter1a och tjänster samt genom deras förbättrade resultat i fråga om resurseffektivitet (vilket kan inbegripa energi, material eller vatten, återvinning etc.) jämfört med referensvärdena.

Mål i artikel 3.2 c

 

i)

1 – Antal europeiska standarder som medlemsstaterna infört som nationella standarder i förhållande till det totala antalet aktiva europeiska standarder.

ii)

2 – Procentandel internationell finansiell rapportering och revisionsstandarder som unionen stöder.

Mål i artikel 3.2 d

 

i)

1 – Index för konsumentvillkor.

ii)

2 – Antal ståndpunktsdokument och svar från stödmottagare vid offentliga samråd om finansiella tjänster.

Mål i artikel 3.2 e

1 – Antal framgångsrikt genomförda nationella veterinära och fytosanitära program.

 

2 – Antal nödsituationer som orsakats av skadegörare och som lösts på ett tillfredsställande sätt.

 

3 – Antal nödsituationer som orsakats av sjukdomar och som lösts på ett tillfredsställande sätt.

Mål i artikel 3.2 f

1 – Effekt av statistik som offentliggjorts på nätet: antal hänvisningar på nätet och positiva/negativa yttranden.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Den inre marknaden har varit och förblir en hörnsten i det europeiska projektet.

Under de 25 år som den inre marknaden har funnits har den bidragit till att uppnå en hög nivå av integration mellan medlemsstaterna, vilket på många sätt ger konkreta fördelar för företag, medborgare och konsumenter, t.ex. genom större utbud och lägre priser på en mer konkurrensutsatt marknad, möjligheter att resa och arbeta i hela EU, tillgång till en enorm marknad för företag och ett bättre konsumentskydd. Trots att över 3 500 åtgärder antagits och genomförts är projektet med den inre marknaden långt ifrån slutfört. Många hinder, t.ex. luckor i lagstiftningen, administrativa bördor, ineffektivt genomförande och bristfälligt upprätthållande av EU-lagstiftningen, samt förändrade omständigheter och nya utmaningar och problem, fortsätter att hämma fullbordandet av den inre marknaden.

Europaparlamentet har vid ett antal tillfällen efterlyst en förbättring av den inre marknadens styrning och effektivitet, och kommissionen har gjort marknadsintegreringen till en av sina främsta prioriteringar.

Under den kommande perioden, 2021–2027, föreslår kommissionen ett nytt inremarknadsprogram, som innebär att sex program och ett stort antal åtgärder, som tidigare var separata, kommer att omfattas av en enhetlig ram. Det främsta syftet är att genomföra och upprätthålla olika verksamheter som stöder genomförandet av den inre marknaden i vidare bemärkelse, så att man förbättrar synergierna och ökar flexibiliteten samt undanröjer överlappningar i befintliga EU-program.

Sammantaget välkomnar föredraganden det nya inremarknadsprogrammet och delar kommissionens uppfattning om behovet av ett strategiskt och integrerat tillvägagångssätt för att uppnå en välfungerande inre marknad.

Föredraganden föreslår dock ett antal förbättringar på följande områden:

Finansieringsramen

Kommissionen föreslår en finansieringsram som fördelas mellan fyra olika mål: Cosmeprogrammet, konsumenter, livsmedelskedjan och hållbar konsumtion samt statistik. Föredraganden anser att den sammanlagda finansieringsramen inte räcker till för att möta alla utmaningar på den inre marknaden och särskilt för att uppnå en anpassning till den snabba utvecklingen inom ramen för den digitala revolutionen och globaliseringen.

Föredraganden föreslår dock att den allmänna finansieringsramen och alla olika budgetposter justeras så snart de exakta beloppen anges i Europaparlamentets utkast till interimsrapport om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och egna medel.

Vidare föreslår föredraganden att en ny budgetpost läggs till för att finansiera marknadskontroll, produktsäkerhet och typgodkännande, i enlighet med konsekvensbedömningen för inremarknadsprogrammet och konsekvensbedömningen för förordningen om efterlevnad och överensstämmelse. Föredraganden anser också att det är viktigt att uttryckligen nämna de mål som det återstående beloppet ska avsättas till samt att sätta ett tak för tekniskt och administrativt bistånd.

Fokus på marknadskontroll och produktsäkerhet

När det gäller programmets mål anser föredraganden bestämt att förbättringen av den inre marknadens funktion är beroende av att marknadskontrollen och produktsäkerheten stärks, särskilt när det gäller produkter som säljs på nätet. Föredraganden är medveten om att effektiv marknadskontroll kan vara nödvändig för att skydda allmänna intressen såsom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd och allmän säkerhet samt säkerställa lika villkor för de ekonomiska aktörerna. Många skandaler under senare tid, t.ex. ”Dieselgate”, visar att osäkra produkter och produkter med bristande överensstämmelse fortfarande är en realitet på EU-marknaden, vilket visar på behovet av en effektivare och mer samordnad marknadskontroll i EU. Den nyligen godkända typgodkännandeförordningen, och förordningen om efterlevnad och överensstämmelse, som för närvarande håller på att förhandlas fram, ger en ram för bättre samarbete mellan marknadskontrollsmyndigheter, EU‑institutioner och ekonomiska aktörer. På grundval av detta inför föredraganden ett nytt särskilt mål med anknytning till marknadskontroll, produktsäkerhet, typgodkännande och därmed sammanhängande åtgärder och en särskild budgetpost för dessa åtgärder.

Konsumenter

Föredraganden anser att inremarknadsprogrammet ska bidra till att skapa förutsättningar för att unionsmedborgarna till fullo ska kunna dra nytta av den inre marknaden. Föredraganden föreslår därför att man införlivar hänvisningar till särskilda åtgärder som syftar till att stärka konsumentskyddet, stärka konsumenternas ställning och främja deras intressen, med särskild inriktning på nya möjligheter och utmaningar som digitaliseringen medför, i enlighet med konsumentprogrammet 2014–2020.

Digital utveckling

Föredraganden har genom hela förordningstexten lagt till hänvisningar till den digitala utvecklingen inom alla områden som berörs av programmet. Ett sjuårigt program måste vara flexibelt och tillräckligt framåtblickande för att medge en anpassning till en ständigt föränderlig miljö, där ny teknik har stor inverkan på affärsmodeller, såsom den sociala ekonomin och delningsekonomin, konsumenter och EU:s ekonomi som helhet.

Genomförande, utvärdering och publicitet för programmet

Kommissionens förslag ger inte tillräcklig information om hur det nya programmet kommer att genomföras. Antagandet av årliga eller fleråriga arbetsprogram är av yttersta vikt, eftersom arbetsprogrammen fastställer bl.a. vilka åtgärder som ska finansieras och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas.

När det gäller utvärderingen föreslår föredraganden en obligatorisk slutlig utvärdering av programmet senast 2030, med särskild inriktning på programmets långsiktiga verkan, åtgärdernas hållbarhet och de synergier som uppnåtts mellan de olika arbetsprogrammen.

När det gäller öppenhet och publicitet föreslår föredraganden att kommissionen ska genomföra informations- och kommunikationsinsatser för att öka medvetenheten bland konsumenter, företag, särskilt små och medelstora företag, och offentliga förvaltningar om de möjligheter som erbjuds inom ramen för programmet.


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (13.12.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Föredragande av yttrande (*): Ralph Packet

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Unionens omfattande lagstiftning ligger till grund för en fungerande inre marknad. Detta gäller framförallt konkurrenskraft, standardisering, konsumentskydd, marknadskontroll och reglering av livsmedelskedjan, men innefattar även regler för företagande, handel och finansiella transaktioner samt främjandet av en rättvis konkurrens för att ge likvärdiga förutsättningar av det slag som är nödvändigt för en fungerande inre marknad.

(3)  Unionens omfattande lagstiftning ligger till grund för en fungerande inre marknad. Detta gäller framförallt konkurrenskraft, standardisering, konsumentskydd, marknadskontroll och reglering av livsmedelskedjan, men innefattar även regler för företagande, handel och finansiella transaktioner samt främjandet av en rättvis konkurrens för att ge likvärdiga förutsättningar av det slag som är nödvändigt för en fungerande inre marknad, i syfte att gynna alla EU-medborgare. Efterlevnad av unionens konkurrensregler är inte bara ett rättsligt krav i medlemsstaterna, utan också av grundläggande betydelse för att den inre marknaden ska fungera.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Flera olika program för insatser från unionens sida förekommer samtidigt inom områden som konkurrenskraften för företag, inklusive små och medelstora företag, konsumentskydd, kunder och slutanvändare av finansiella tjänster, politiskt beslutsfattande som gäller finansiella tjänster och livsmedelskedjan. Viss ytterligare verksamhet finansieras direkt under budgetposterna för den inre marknaden. Det är nödvändigt att rationalisera och utnyttja synergier mellan olika åtgärder och att tillhandahålla smidigare och mer flexibla ramar för att finansiera verksamhet som syftar till att åstadkomma en välfungerande inre marknad på mest kostnadseffektiva sätt. Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt program som sammanför olika former av verksamhet som tidigare finansierats inom ramarna för de övriga programmen och andra relevanta budgetposter. Programmet ska också omfatta nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion.

(5)  Flera olika program för insatser från unionens sida förekommer samtidigt inom områden som konkurrenskraften för företag, inklusive små och medelstora företag, konsumentskydd, kunder och slutanvändare av finansiella tjänster, politiskt beslutsfattande som gäller finansiella tjänster och livsmedelskedjan. Viss ytterligare verksamhet finansieras direkt under budgetposterna för den inre marknaden. Utan att det påverkar befintliga nivåer av insyn och demokratisk granskning från medlagstiftarnas sida, är det nödvändigt att rationalisera och utnyttja synergier mellan olika åtgärder och att tillhandahålla smidigare och mer flexibla ramar för att finansiera verksamhet som syftar till att åstadkomma en välfungerande inre marknad på mest kostnadseffektiva sätt. Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt program som sammanför olika former av verksamhet som tidigare finansierats inom ramarna för de övriga programmen och andra relevanta budgetposter. Programmet ska också omfatta nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion och utveckling.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik omfattas av ett separat program för europeisk statistik som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/201347. I syfte att garantera kontinuitet i framställningen och spridningen av europeisk statistik bör det nya programmet också inkludera verksamhet som omfattas av programmet för europeisk statistik genom att tillhandahålla ramar för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik. Det nya programmet bör etablera de finansiella ramarna för europeisk statistik för att tillhandahålla högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig statistik om Europa till stöd för utformningen, genomförandet, bedömningen och utvärderingen av all unionspolitik.

(6)  Utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik omfattas av ett separat program för europeisk statistik som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/201347. I syfte att garantera kontinuitet i framställningen och spridningen av europeisk statistik bör det nya programmet också inkludera verksamhet som omfattas av det befintliga programmet för europeisk statistik genom att tillhandahålla ramar för insamling av uppgifter samt för att utveckla, producera, korrekt använda, tillämpa och sprida europeisk statistik. Det nya programmet bör etablera de finansiella ramarna för europeisk statistik för att tillhandahålla högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig europeisk statistik till stöd för utformningen, genomförandet, bedömningen och utvärderingen av all unionspolitik i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen.

__________________

__________________

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om inrättande av ett program för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om inrättande av ett program för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Programmet bör stödja utformningen, genomförandet och tillämpningen av unionslagstiftningen till stöd för en välfungerande inre marknad. Programmet bör stödja skapandet av rätt förutsättningar för att stärka alla aktörer på den inre marknaden, såväl företagen, som EU-medborgarna, inklusive konsumenterna, samt det civila samhället och de offentliga myndigheterna. För detta ändamål bör programmet syfta till att säkerställa företagens konkurrenskraft, särskilt i fråga om de små och medelstora företagen, men också stödja tillämpningen av konsumentskydd och säkerhetsbestämmelser och höja medvetenheten hos företagen och de enskilda individerna genom att förse dem med rätt verktyg, kunskap och kompetens så att de kan fatta välgrundade beslut och för att stärka deras deltagande i utformningen av unionens politik. Dessutom bör programmet ha som syfte att främja rättsligt och administrativt samarbete, i synnerhet genom utbyte av bästa praxis och genom uppbyggnad av kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet användningen av strategisk offentlig upphandling. Programmet bör också ha som syfte att stödja utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder som stöder genomförandet av unionens lagstiftning. Det här omfattar även utformningen av standarder på området för finansiell rapportering och revision för att därigenom bidra till att unionens kapitalmarknader blir transparenta och välfungerande, samt till att stärka investerarskyddet. Programmet bör också stödja reglering och standardisering genom att säkerställa bredast möjliga deltagande av berörda parter. Målet för programmet bör även vara att stödja genomförandet av unionens lagstiftning och dess efterlevnad genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå för människor och djur och ett gott växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och förbättra djurskyddet.

(8)  Programmet bör stödja utformningen, genomförandet och tillämpningen av unionslagstiftningen till stöd för en välfungerande inre marknad. Programmet bör stödja skapandet av rätt förutsättningar för att stärka alla befintliga och framtida aktörer på den inre marknaden: såväl företagen, inklusive nystartade företag, sparare och investerare, som EU-medborgarna, inklusive konsumenterna, samt det civila samhället och de offentliga myndigheterna. För detta ändamål bör programmet syfta till att säkerställa företagens konkurrenskraft, särskilt i fråga om de små och medelstora företagen, men också stödja tillämpningen av konsumentskydd och säkerhetsbestämmelser och höja medvetenheten hos företagen och de enskilda individerna genom att förse dem med rätt verktyg, kunskap och kompetens så att de kan fatta välgrundade beslut och för att stärka deras deltagande i utformningen av unionens politik. Dessutom bör programmet ha som syfte att främja rättsligt och administrativt samarbete, i synnerhet genom utbyte av bästa praxis och genom uppbyggnad av kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet användningen av strategisk offentlig upphandling. Programmet bör också ha som syfte att stödja utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder som stöder genomförandet av unionens lagstiftning. Det här omfattar även utformningen av standarder på området för finansiell rapportering och revision för att därigenom bidra till att unionens kapitalmarknader blir transparenta och välfungerande, samt till att stärka investerarskyddet. Programmet bör också stödja reglering och standardisering genom att säkerställa bredast möjliga deltagande av berörda parter. Målet för programmet bör även vara att stödja genomförandet av unionens lagstiftning och dess efterlevnad genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå för människor och djur och ett gott växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och förbättra djurskyddet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Eftersom konsumentmarknaden inte längre känner till några gränser i och med utvecklingen av handel och resetjänster på nätet, är det viktigt att tillförsäkra de konsumenter som är bosatta i unionen tillgång till adekvat skydd när varor och tjänster importeras från ekonomiska aktörer i tredjeländer. Programmet bör därför möjliggöra stöd till samarbete med relevanta organ i tredjeländer som är viktiga handelspartner för unionen, när så är nödvändigt.

(14)  Eftersom konsumentmarknaden inte längre känner till några gränser i och med utvecklingen av handel och resetjänster på nätet och i och med utvecklingen av den digitala marknaden, är det viktigt att tillförsäkra de konsumenter som är bosatta i unionen tillgång till adekvat skydd när varor och tjänster importeras från ekonomiska aktörer i tredjeländer. Programmet bör därför möjliggöra stöd till samarbete med relevanta organ i tredjeländer som är viktiga handelspartner för unionen, när så är nödvändigt.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att uppfylla programmets mål och underlätta tillvaron för medborgare och företag, måste högkvalitativa användarcentrerade offentliga tjänster inrättas. Detta förutsätter att de offentliga förvaltningarna måste börja arbeta på ett nytt sätt, riva barriärer mellan olika delar av deras administration och åta sig att tillsammans med medborgare och företag ta fram dessa former av offentliga tjänster. Vidare förutsätter den kontinuerliga och ständigt ökande gränsöverskridande verksamheten på den inre marknaden att uppdaterad information om företagens och medborgarnas rättigheter tillhandahålls, men likaså information som förklarar de administrativa formaliteterna. Därutöver blir det nödvändigt att tillhandahålla juridisk rådgivning och stöd när det gäller att lösa problem som uppkommer över landsgränserna. Dessutom är det nödvändigt att på ett enkelt och effektivt vis koppla samman nationella förvaltningar, liksom att utvärdera hur den inre marknaden fungerar i praktiken. Programmet bör därför stödja följande etablerade verktyg för förvaltning av den inre marknaden: portalen Ditt Europa som bör utgöra stommen för den kommande gemensamma digitala ingången, Ditt Europa – Rådgivning, Solvit, informationstjänsten för den inre marknaden och resultattavlan för den inre marknaden, i syfte att förbättra medborgarnas dagliga tillvaro och företagens förmåga att handla över gränserna.

(16)  För att uppfylla programmets mål och underlätta tillvaron för medborgare och företag, måste högkvalitativa användarcentrerade offentliga tjänster inrättas. Detta förutsätter att de offentliga förvaltningarna måste börja arbeta på ett nytt sätt, riva barriärer mellan olika delar av deras administration och åta sig att tillsammans med medborgare och företag ta fram dessa former av offentliga tjänster. Vidare förutsätter den kontinuerliga och ständigt ökande gränsöverskridande verksamheten på den inre marknaden att uppdaterad information om medborgarnas och företagens rättigheter tillhandahålls, men likaså information som förklarar de administrativa formaliteterna. Därutöver blir det nödvändigt att tillhandahålla juridisk rådgivning och stöd när det gäller att lösa problem som uppkommer över landsgränserna. Dessutom är det nödvändigt att på ett enkelt och effektivt vis koppla samman nationella förvaltningar, liksom att utvärdera hur den inre marknaden fungerar i praktiken. Programmet bör därför stödja följande etablerade verktyg för förvaltning av den inre marknaden: portalen Ditt Europa som bör utgöra stommen för den kommande gemensamma digitala ingången, Ditt Europa – Rådgivning, Solvit, informationstjänsten för den inre marknaden och resultattavlan för den inre marknaden, i syfte att förbättra medborgarnas dagliga tillvaro och företagens förmåga att handla över gränserna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Med beaktande av att den inre marknaden, i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen, innefattar en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids, bör programmet stödja unionens konkurrenspolitik, nätverksbildning och samarbete med nationella myndigheter och domstolar, liksom kontakten med berörda parter i vidare omfattning genom att de rättigheter, fördelar och förpliktelser som ingår i unionens konkurrenspolitik förmedlas och förklaras.

(20) Med beaktande av att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt innefattar ett system med bestämmelser som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids på den inre marknaden, bör programmet bidra till att stödja unionens konkurrenspolitik genom att förbättra och förstärka samarbetet med det europeiska konkurrensnätverket och med nationella myndigheter och domstolar, även genom olika sätt att stärka det internationella samarbetet och genom att de rättigheter, fördelar och förpliktelser som ingår i unionens konkurrenspolitik förmedlas och förklaras. Programmet bör i synnerhet hjälpa kommissionen att förbättra sin analys och utvärdering av marknadshändelser, inklusive med stor användning av branschundersökningar och med en systematisk delning av resultat och bästa praxis inom det europeiskakonkurrensnätverket. Detta bör bidra till att säkerställa rättvis konkurrens och lika villkor, också på internationell nivå, och stärka företagens, i synnerhet de små och medelstora företagens, samt konsumenternas, möjligheter att dra nytta av fördelarna med den inre marknaden.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Programmet måste i synnerhet ge sig i kast med de radikala följdverkningar som drabbar den inre marknadens konkurrenskraft och funktion genom den pågående omvandlingen inom ekonomin och näringslivet, i synnerhet på grund av den exponentiella ökningen och bruket av data, och med beaktande av att företagen och deras rådgivare i allt högre grad använder sig av artificiell intelligens, andra it-verktyg och former av expertis. Det är också ytterst viktigt att programmet stöder nätverksbildning och samarbete med medlemsstaternas myndigheter och domstolar, med hänsyn till att icke snedvriden konkurrenskraft och en fungerande inre marknad i allt väsentligt beror på dessa instansers åtgärder. Med tanke på den viktiga roll konkurrenspolitiken spelar i att förebygga skador på den inre marknaden som uppstår på grund av konkurrensbegränsande beteenden utanför unionens gränser, bör programmet även stödja samarbete med tredjeländers myndigheter, när så är påkallat. Det är dessutom nödvändigt att utöka den utåtriktade verksamheten i syfte att få fler medborgare och företag att dra full fördel av rättvis konkurrens på den inre marknaden. Med tanke på att en del av initiativen i programmet är nya och den del av programmet som avhandlar konkurrens särskilt påverkas av den dynamiska utvecklingen i fråga om konkurrensvillkoren på den inre marknaden, i synnerhet i relation till artificiell intelligens, algoritmer, stordata, cybersäkerhet och kriminalteknik, vars utveckling och omfattning är svåra att förutse, kan man räkna med att det krävs flexibilitet för att bemöta de föränderliga behoven inom denna del av programmet.

(21)  Programmet måste i synnerhet ge sig i kast med de följdverkningar som drabbar den inre marknadens konkurrenskraft och funktion genom den pågående radikala omvandlingen inom ekonomin och näringslivet samt den digitala ekonomin, i synnerhet på grund av den exponentiella ökningen och bruket av data, och med beaktande av att företagen och deras rådgivare i allt högre grad använder sig av artificiell intelligens, andra it-verktyg och former av expertis. Det är också ytterst viktigt att programmet stöder nätverksbildning och samarbete med medlemsstaternas myndigheter och domstolar, med hänsyn till att icke snedvriden konkurrenskraft och en fungerande inre marknad i allt väsentligt beror på dessa instansers åtgärder. Med tanke på den viktiga roll konkurrenspolitiken spelar i att förebygga skador på den inre marknaden som uppstår på grund av konkurrensbegränsande beteenden utanför unionens gränser, bör programmet även stödja samarbete med tredjeländers myndigheter, när så är påkallat. Det är dessutom nödvändigt att utöka den utåtriktade verksamheten i syfte att få fler medborgare och företag att dra full fördel av rättvis konkurrens på den inre marknaden. Med tanke på att en del av initiativen i programmet är nya och att tillämpningen av konkurrenslagstiftningen särskilt påverkas av den dynamiska utvecklingen och utmaningarna i fråga om konkurrensvillkoren på den inre marknaden, även i relation till artificiell intelligens, algoritmer, stordata, digitala monopol, bredbandsutveckling, geoblockering, användning av patent i syfte att förhindra åtkomst till teknik, internetleverantörers unika marknadsposition, spektrumauktioner, cybersäkerhet och kriminalteknik, vars utveckling och omfattning är svåra att förutse, kan man räkna med att det krävs flexibilitet för att bemöta de föränderliga behoven inom denna del av programmet. Kommissionen kommer regelbundet att informera parlamentet och rådet om de åtgärder som finansieras genom programmet på det konkurrenspolitiska området.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att överbrygga dessa marknadsmisslyckanden och säkerställa att de små och medelstora företagen fortsättningsvis kan inneha rollen som grundvalen för unionens ekonomiska konkurrenskraft, är de små och medelstora företagen i behov av extra stödåtgärder i form av skuld- och kapitalinstrument som inrättas inom ramen för delen avsedd för små och medelstora företag inom InvestEU-fonden inrättad enligt Europaparlamentets och rådets förordning […]52. Lånegarantiinstrumentet som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/201353 har ett påvisat mervärde och förväntas bidra positivt till åtminstone 500 000 små och medelstora företag, en efterföljare kommer att inrättas inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag.

(25)  För att överbrygga dessa marknadsmisslyckanden och säkerställa att de små och medelstora företagen fortsättningsvis kan inneha rollen som grundvalen för unionens ekonomiska konkurrenskraft, är de små och medelstora företagen i behov av extra stödåtgärder även i form av skuld- och kapitalinstrument som inrättas inom ramen för delen avsedd för små och medelstora företag inom InvestEU-fonden inrättad enligt Europaparlamentets och rådets förordning […]52. Lånegarantiinstrumentet som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/201353 har ett påvisat mervärde och förväntas bidra positivt till åtminstone 500 000 små och medelstora företag, en efterföljare kommer att inrättas inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag.

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018) 439 final.

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Programmet bör förse små och medelstora företag med effektivt stöd genom hela deras livscykel. Det bör bygga på de unika kunskaper och den expertis som tillkommit vad gäller små och medelstora företag och de industriella näringarna och genom långvarig erfarenhet av arbetet med europeiska, nationella och regionala berörda aktörer. Detta stöd bör bygga på de lyckade erfarenheterna av nätverket Enterprise Europe Network som en enda kontaktpunkt för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft och utveckla deras verksamhet inom och utanför den inre marknaden. Detta nätverk planerar att fortsätta att förmedla tjänster för de övriga unionsprogrammens del, framförallt för programmet Horisont 2020, genom användning av de finansiella resurserna för dessa program. Mentorverksamheten för nya företagare bör också kvarstå som ett redskap för att göra det möjligt för nya eller blivande företagare att vinna erfarenheter av företagande genom att de matchas med erfarna företagare från andra länder och därigenom kan stärka färdigheterna i att driva företag. Programmet bör sträva till att ytterligare växa och utvidga sin geografiska omfattning och därmed erbjud företagarna en mer omfattande palett av möjligheter till matchning i komplementaritet med andra av unionens initiativ, där så är relevant.

(27)  Programmet bör förse små och medelstora företag med effektivt stöd genom hela deras livscykel. Det bör bygga på de unika kunskaper och den expertis som tillkommit vad gäller små och medelstora företag och de industriella näringarna och genom långvarig erfarenhet av arbetet med europeiska, nationella och regionala berörda aktörer. Detta stöd bör bygga på de lyckade erfarenheterna av nätverket Enterprise Europe Network som en enda kontaktpunkt för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft och kunskap och utveckla deras verksamhet inom och utanför den inre marknaden. Detta nätverk planerar att fortsätta att förmedla tjänster för de övriga unionsprogrammens del, framförallt för programmet Horisont 2020, genom användning av de finansiella resurserna för dessa program. Mentorverksamheten för nya företagare bör också kvarstå som ett redskap för att göra det möjligt för nya eller blivande företagare att vinna erfarenheter av företagande genom att de matchas med erfarna företagare från andra länder och därigenom kan stärka färdigheterna i att driva företag. Programmet bör sträva till att ytterligare växa och utvidga sin geografiska omfattning och därmed erbjud företagarna en mer omfattande palett av möjligheter till matchning i komplementaritet med andra av unionens initiativ, där så är relevant.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Ett välfungerande gemensamt ramverk för finansiell rapportering är nödvändigt för den inre marknaden, för effektivt fungerande kapitalmarknader och för förverkligandet av den integrerade marknaden för finansiella tjänster inom kapitalmarknadsunionen.

(32)  Ett välfungerande gemensamt ramverk för finansiell rapportering är nödvändigt för den inre marknaden, för effektivt fungerande finansiella marknader och för förverkligandet av den integrerade marknaden för finansiella tjänster inom bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Unionen bidrar till att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, ger konsumenterna egenmakt och sätter dem i centrum på den inre marknaden genom att stödja och komplettera medlemsstaternas politik för att se till att medborgarna i egenskap av konsumenter kan dra full nytta av fördelarna med den inre marknaden och att det vidtas konkreta åtgärder för att skydda deras säkerhet och rättsliga och ekonomiska intressen i samband med detta. Unionen ska också säkerställa att konsument- och produktsäkerhetslagstiftningen tillämpas korrekt och enhetligt på fältet och att företagen har lika villkor för rättvis konkurrens på den inre marknaden. Dessutom är det nödvändigt att stärka, uppmuntra och hjälpa konsumenterna att göra hållbara val och därmed bidra till en hållbar energi- och resurseffektiv cirkulär ekonomi.

(36)  Unionen bidrar till att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, ger konsumenterna egenmakt och sätter dem i centrum på den inre marknaden genom att stödja och komplettera medlemsstaternas politik för att se till att medborgarna i egenskap av konsumenter kan dra full nytta av fördelarna med den inre marknaden och att det vidtas konkreta åtgärder för att skydda deras säkerhet och rättsliga och ekonomiska intressen i samband med detta. Unionen ska också säkerställa att konsument- och produktsäkerhetslagstiftningen tillämpas korrekt och enhetligt på fältet och att företagen har lika villkor för rättvis konkurrens på den inre marknaden. Dessutom är det nödvändigt att stärka, uppmuntra och hjälpa konsumenterna att göra hållbara val och därmed bidra till en hållbar energi- och resurseffektiv cirkulär ekonomi som följer målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Medborgarna drabbas särskilt hårt av hur marknaderna för finansiella tjänster fungerar. Dessa marknader utgör en central del av den inre marknaden och kräver en solid ram för reglering och tillsyn som inte bara säkerställer finansiell stabilitet och en hållbar ekonomi, utan också ger en hög skyddsnivå för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster, inbegripet icke-professionella investerare, sparare, försäkringstagare, pensionsfonders medlemmar och förmånstagare, enskilda aktieägare, låntagare samt små och medelstora företag. Det är viktigt att stärka deras förmåga att delta i politiken som rör den finansiella sektorn.

(41)  Medborgarna drabbas särskilt hårt av hur de finansiella marknaderna fungerar, och bör därför få närmare information om relevanta rättigheter, risker och fördelar. Dessa marknader utgör en central del av den inre marknaden och kräver en solid ram för reglering och tillsyn som inte bara säkerställer finansiell stabilitet och en hållbar ekonomi, utan också ger en hög skyddsnivå för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster, inbegripet icke-professionella investerare, sparare, försäkringstagare, pensionsfonders medlemmar och förmånstagare, enskilda aktieägare, låntagare samt små och medelstora företag. Programmet bör bidra till att stärka deras förmåga att delta i politiken, även via produktion och spridning av tydlig, fullständig och användarvänlig information om produkter på finansiella marknader.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Programmet bör därför fortsätta att stödja den specifika verksamhet som omfattas av 2017–2020 års program för kapacitetsuppbyggnad som förbättrar delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/82660, genom vilken pilotprogrammet och de förberedande åtgärderna för åren 2012-2017 fortsatte. Detta är nödvändigt för att förse beslutsfattarna med synpunkter från andra berörda parter än yrkesverksamma inom den finansiella sektorn och för att säkerställa en bättre representation av intressena hos konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster. Detta bör leda till bättre politik på området för finansiella tjänster, framför allt tack vare en bättre förståelse för de frågor som är viktiga vid reglering av den finansiella sektorn.

(42)  Programmet bör därför fortsätta att stödja den specifika verksamhet som omfattas av 2017–2020 års program för kapacitetsuppbyggnad som förbättrar delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/82660, genom vilken pilotprogrammet och de förberedande åtgärderna för åren 2012-2017 fortsatte. Detta är nödvändigt för att förse beslutsfattarna med synpunkter från andra berörda parter än yrkesverksamma inom den finansiella sektorn och för att säkerställa en bättre representation av intressena hos konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster. Programmet ska hela tiden utveckla sina metoder och sin bästa praxis i fråga om hur konsumenter och slutanvändare av finansiella tjänster kan göras mer delaktiga, för att identifiera frågor med relevans för utformningen av unionens politik och säkerställa konsumenternas intressen på området för finansiella tjänster. Detta bör förbättra politiken på området för finansiella tjänster, framför allt tack vare en bättre förståelse för de frågor som är viktiga vid reglering av den finansiella sektorn. De offentliga resurserna för det här programmet bör fokusera på det viktigaste för slutanvändare och undvika alla former av direkt eller indirekt finansiellt stöd till kommersiell verksamhet som föreslås av privata finansiella aktörer.

__________________

__________________

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/826 av den 17 maj 2017 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskilda verksamheter för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området för finansiella tjänster för perioden 2017–2020 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 17).

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/826 av den 17 maj 2017 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskilda verksamheter för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området för finansiella tjänster för perioden 2017–2020 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 17).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Inom ramen för ett pilotprojekt mellan 2012 och 2013 och en förberedande åtgärd mellan 2014 och 2016 beviljade kommissionen bidrag till två organisationer efter en årlig öppen ansökningsomgång. De två organisationerna är Finance Watch, som inrättades med unionsbidrag 2011 som en internationell icke-vinstdrivande organisation enligt belgisk rätt och Better Finance, som är resultatet av på varandra följande omorganisationer och omprofileringar av en europeisk organisation för aktieägare som funnits sedan 2009. Programmet för kapacitetsuppbyggnad som inrättades enligt förordning (EU) 2017/826 fastslår att dessa två organisationer är de enda stödmottagarna. Därför är det nödvändigt att fortsätta att samfinansiera dessa organisationer inom ramen för programmet. Finansieringen bör dock omfattas av översyn.

(43)  Inom ramen för ett pilotprojekt mellan 2012 och 2013 och en förberedande åtgärd mellan 2014 och 2016 beviljade kommissionen bidrag till två organisationer efter en årlig öppen ansökningsomgång. De två organisationerna är Finance Watch, som inrättades med unionsbidrag 2011 som en internationell icke-vinstdrivande organisation enligt belgisk rätt och Better Finance, som är resultatet av på varandra följande omorganisationer och omprofileringar av en europeisk organisation för aktieägare som funnits sedan 2009. Programmet för kapacitetsuppbyggnad som inrättades enligt förordning (EU) 2017/826 fastslår att dessa två organisationer är de enda stödmottagarna. Därför är det nödvändigt att fortsätta att samfinansiera dessa organisationer inom ramen för programmet. Finansieringen bör dock omfattas av översyn. Det bör påminnas om att ifall kapacitetsbyggnadsprogrammet och motsvarande finansiering förlängs till efter 2020 och andra potentiella stödmottagare dyker upp bör inbjudan att inkomma med ansökningar vara öppen för andra organisationer som uppfyller kriterierna och bidrar till uppnåendet av målen i programmet i enlighet med förordning (EU) 2017/826.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Europeisk statistik av hög kvalitet som utvecklas, framställs och sprids inom ramen för programmet för europeisk statistik är avgörande för evidensbaserat beslutsfattande och bör tillhandahållas i god tid och bidra till genomförandet av unionens politik enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, framför allt avseende en stärkt och integrerad ekonomisk styrning, social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, hållbar utveckling, jordbrukspolitiken, EU:s sociala dimension och globaliseringen.

(48)  Europeisk statistik av hög kvalitet som framställs, delas, sprids och konsekvent tillämpas på unionsnivå och i medlemsstaterna bör tillhandahållas i god tid och bidra till genomförandet av unionens politik i enlighet med artikel 3 i fördraget om den Europeiska unionen och med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, framför allt avseende en stärkt och integrerad ekonomisk styrning, social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, hållbar utveckling, jordbrukspolitik, EU:s sociala dimension och globaliseringen.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  Europeisk statistik är oumbärlig för unionens beslutsfattande och för mätning av resultaten och inverkan av unionens initiativ. Därför bör det säkerställas att man fortsätter att tillhandahålla och ta fram europeisk statistik, att man har en unionsomfattande strategi och går utöver ett inremarknadsperspektiv, för att täcka alla unionens åtgärder och politikområden, inbegripet att ge företag och medborgarna egenmakt att fatta välgrundade beslut.

(49)  Europeisk statistik är oumbärlig för unionens beslutsfattande och för mätning av resultaten och inverkan av ett antal av unionens initiativ. Det bör säkerställas att man fortsätter att tillhandahålla och ta fram sådan statistik även utöver ett inremarknadsperspektiv och med en nationell, eller om möjligt, regional fördelning, för att täcka alla befintliga och potentiella åtgärder och politikområden, inbegripet att ge unionens medborgare, företag och myndigheter möjlighet att fatta välgrundade beslut.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  Programmet har lagts fram för att förhandsgranskas av kommittén för det europeiska statistiksystemet i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009.

(51)  Programmet har lagts fram för att förhandsgranskas av kommittén för det europeiska statistiksystemet i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009, och bör genomföras genom att effektiv parlamentarisk kontroll säkerställs.

 

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  Med tanke på den allt större sammanlänkningen av världsekonomin, bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, exempelvis tjänstemän i tredjeländer, företrädare för internationella organisationer eller ekonomiska aktörer i vissa verksamheter.

(60)  Med tanke på den allt större sammanlänkningen av världsekonomin, inbegripet den digitala ekonomin, bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, exempelvis tjänstemän i tredjeländer, företrädare för internationella organisationer eller ekonomiska aktörer i vissa verksamheter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71)  Programmets åtgärder bör vid behov användas för att ta itu med marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering, och de ska ha ett klart europeiskt mervärde.

(71)  Programmets verksamhet bör ha ett klart europeiskt mervärde och ta itu med marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 81

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(81)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67990 regleras behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna enligt denna förordning, under tillsyn av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 45/200191 regleras kommissionens behandling av personuppgifter enligt denna förordning, under tillsyn av Europeiska datatillsynsmannen. Utbyte eller överföring av uppgifter mellan de behöriga myndigheterna bör ske i enlighet med reglerna om överföring av personuppgifter i förordning (EU) 2016/679, och kommissionens utbyte och överföring av personuppgifter bör ske i enlighet med reglerna om överföring av personuppgifter i förordning (EG) nr 45/2001.

(81)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67990 regleras behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna enligt denna förordning, under tillsyn av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 45/200191 regleras kommissionens behandling av personuppgifter enligt denna förordning, under tillsyn av Europeiska datatillsynsmannen. Utbyte eller överföring av uppgifter mellan de behöriga myndigheterna, också inom utveckling och spridning av statistik, där principen om statistisk konfidentialitet också erkänns genom förordning (EG) nr 223/2009, bör ske i enlighet med reglerna om överföring av personuppgifter i förordning (EU) 2016/679, och kommissionens utbyte och överföring av personuppgifter bör ske i enlighet med reglerna om överföring av personuppgifter i förordning (EG) nr 45/2001.

_________________

_________________

90 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

90 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

91 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

91 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 83

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(83)  Programmet bör även användas till att säkerställa större synlighet och enhetlighet på unionens inre marknad, företagens, inbegripet de små och medelstora företagens, konkurrenskraft och europeiska statistikåtgärder som gynnar europeiska invånare, företag och förvaltningar.

(83)  Programmet bör även säkerställa större synlighet och enhetlighet på unionens inre marknad, företagens, inbegripet de små och medelstora företagens, konkurrenskraft och europeiska statistikåtgärder som gynnar europeiska invånare, företag och förvaltningar.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs programmet för förbättring av den inre marknadens funktion och konkurrenskraften för företag, inklusive mikroföretag samt små och medelstora företag, samt finansieringsramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan kallat programmet).

Genom denna förordning fastställs programmet för förbättring av den inre marknadens funktion till förmån för alla unionsmedborgare, och, i detta avseende, för konkurrenskraften för företag, inklusive mikroföretag samt små och medelstora företag, finansiella tjänster samt finansieringsramen för insamling, utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik som täcker all unionspolitik i överensstämmelse med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan kallat programmet).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  europeisk statistik: statistik som utvecklas, framställs och sprids i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009.

(2)  europeisk statistik: statistik som utvecklas, framställs och sprids på unionsnivå och i medlemsstaterna i enlighet med artikel 1 i fördraget om Europeiska unionen och genom förordning (EG) nr 223/2009.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Tillhandahålla högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig europeisk statistik som ligger till grund för utformningen, övervakningen och utvärderingen av all unionspolitik och hjälper beslutsfattare, företag, akademiska institutioner, medborgare och media att fatta välgrundade beslut och delta aktivt i den demokratiska processen.

(b)  Utveckla, framställa och sprida högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig europeisk statistik som ligger till grund för utformningen, övervakningen och utvärderingen av all unionspolitik, inbegripet handel och migration, och som hjälper medborgare, beslutsfattare och lagstiftare, tillsynsmyndigheter, företag, akademiska institutioner, civilsamhället och media att fatta välgrundade beslut och delta aktivt i den demokratiska processen.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  stöder utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder för finansiell rapportering och revision, underlättar integrationen av dem i unionsrätten och främjar innovation och utveckling av bästa praxis inom företagsrapportering.

ii)  stöder utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder för finansiell rapportering och revision, underlättar integrationen av dem i unionsrätten och/eller främjar innovation och utveckling av bästa praxis inom företagsrapportering för både små och stora företag.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  bistå och upplysa konsumenter, företag och civilsamhället samt stärka deras inflytande; säkerställa en hög nivå av konsumentskydd, hållbar konsumtion och produktsäkerhet, särskilt genom att stödja behöriga tillsynsmyndigheter, konsumentorganisationer och samarbetsåtgärder; säkerställa att alla konsumenter har tillgång till rättslig prövning; tillhandahålla tillräcklig information om marknader och konsumenter,

i)  bistå och upplysa konsumenter, företag och civilsamhället samt stärka deras inflytande; säkerställa en hög nivå av konsumentskydd genom att främja hållbar konsumtion och produktsäkerhet, särskilt genom att stödja behöriga tillsynsmyndigheter, konsumentorganisationer och samarbetsåtgärder; säkerställa att alla konsumenter har tillgång till rättslig prövning; tillhandahålla tillräcklig, tydlig och användarvänlig information om marknader och olika kategorier av finansiella produkter,

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  stärka delaktigheten för konsumenter, andra slutanvändare av finansiella tjänster och civilsamhället i politiken på området finansiella tjänster; främja en bättre förståelse för finanssektorn.

ii)  stärka delaktigheten för konsumenter, andra slutanvändare av finansiella tjänster och civilsamhället i politiken på området finansiella tjänster; främja en bättre förståelse för finanssektorn och för de olika kategorier av finansiella produkter som saluförs, och säkerställa konsumenternas intressen när det gäller finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Framställa och förmedla högkvalitativ europeisk statistik i rätt tid på ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt genom stärkta partnerskap inom det europeiska statistiksystem som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 223/2009 och med alla relevanta externa parter, med hjälp av olika datakällor, avancerade metoder för dataanalys, smarta system och digital teknik.

(f)  Utveckla, framställa, sprida och förmedla högkvalitativ europeisk statistik i rätt tid på ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt genom stärkta partnerskap inom det europeiska statistiksystem som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 223/2009 och med alla relevanta externa parter, med hjälp av olika datakällor, avancerade metoder för dataanalys, smarta system och digital teknik, samt tillhandahålla en nationell och, där det är möjligt, regional fördelning.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Skapande av rätt förutsättningar i syfte att stärka ställningen för alla aktörer som verkar på den inre marknaden, inbegripet företag, medborgare och konsumenter, civilsamhället och myndigheter, genom transparent information och kampanjer för att öka medvetenheten, utbyte av bästa praxis, främjande av god praxis, utbyte och spridande av expertis och kunskap samt anordnande av utbildningar.

(a)  Skapande av rätt förutsättningar i syfte att stärka ställningen för alla aktörer som verkar på den inre marknaden, inbegripet medborgare och konsumenter, företag, civilsamhället och myndigheter, genom transparent information och kampanjer för att öka medvetenheten, utbyte av bästa praxis, främjande av god praxis, utbyte och spridande av expertis och kunskap samt anordnande av utbildningar.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Stöd för effektiv efterlevnad och modernisering av unionens regelverk och snabb anpassning av regelverket till den föränderliga omgivningen, bland annat genom datainsamling och dataanalys; undersökningar, utvärderingar och politiska rekommendationer; anordnande av demonstrationsverksamhet och pilotprojekt; kommunikationsinsatser; utveckling av särskilda it-verktyg som säkerställer att den inre marknaden fungerar på ett öppet och effektivt sätt.

(d)  Stöd för effektiv efterlevnad och modernisering av unionens regelverk och snabb anpassning av regelverket till den föränderliga omgivningen, särskilt i det digitala sammanhanget, bland annat genom datainsamling och dataanalys; undersökningar, utvärderingar och politiska rekommendationer; anordnande av demonstrationsverksamhet och pilotprojekt; kommunikationsinsatser; utveckling av särskilda it-verktyg som säkerställer att den inre marknaden fungerar på ett öppet och effektivt sätt.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Underlättande av marknadstillträdet för små och medelstora företag, stöd till dessa företag när det gäller att komma till rätta med globala och samhälleliga utmaningar och hantera internationalisering av företag samt stärkande av unionens industriella ledarskap inom globala värdekedjor, bland annat Enterprise Europe Network.

(b)  Underlättande av små och medelstora företags tillträde till EU:s marknad och till den globala marknaden, stöd till dessa företag när det gäller att komma till rätta med globala och samhälleliga utmaningar och hantera internationalisering av företag samt stärkande av unionens industriella ledarskap inom globala värdekedjor, bland annat Enterprise Europe Network.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Undanröjande av marknadshinder, minskning av den administrativa bördan och skapande av ett gynnsamt företagsklimat i syfte att stärka små och medelstora företags möjligheter att dra nytta av den inre marknaden.

(c)  Undanröjande av marknadshinder, inbegripet geografiska hinder, minskning av den administrativa bördan och skapande av ett gynnsamt företagsklimat i syfte att stärka möjligheterna för små och medelstora företag från alla EU:s regioner att dra nytta av den inre marknaden.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Främjande av företagens tillväxt, bland annat kompetensutveckling, och industriell omvandling inom tillverknings- och tjänstesektorerna.

(d)  Främjande av företagens tillväxt i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling, bland annat kompetensutveckling, samt digital och industriell omvandling inom tillverknings- och tjänstesektorerna.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Vad gäller utgifter till stöd för konkurrenspolitik och framför allt till verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv för att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och säkerställa en väl fungerande inre marknad, ska kommissionen i sin årliga rapport inbegripa en översikt om genomförda åtgärder inom detta program, som ska inlämnas till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen (Eurostat) ska bedriva informations- och kommunikationsverksamhet i samband med genomförandet av det särskilda mål som anges i artikel 3.2 f och med sina åtgärder och resultat när det gäller att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, i enlighet med de statistiska principer som fastställs i förordning (EG) nr 223/2009.

3.  Kommissionen (Eurostat) ska bedriva informations- och kommunikationsverksamhet i samband med genomförandet av det särskilda mål som anges i artikel 3.2 f och med sina åtgärder och resultat när det gäller att samla in, utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, i enlighet med de statistiska principer som fastställs i förordning (EG) nr 223/2009.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Bilaga II – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bättre mätning av handeln med tjänster, utländska direktinvesteringar, globala värdekedjor och globaliseringens inverkan på ekonomierna i unionen.

–  Bättre mätning av handeln med varor och tjänster, utländska direktinvesteringar, globala värdekedjor och globaliseringens inverkan på ekonomierna i unionen.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Bilaga II – strecksats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tillhandahållande av aktuell och tillförlitlig statistik av hög kvalitet för att stödja den europeiska pelaren för sociala rättigheter och kompetensutvecklingen i unionen, inbegripet statistik om arbetsmarknaden, sysselsättning, utbildning, inkomster, levnadsvillkor, fattigdom, ojämlikhet, socialt skydd, odeklarerat arbete och satelliträkenskaper för kompetens.

–  Tillhandahållande av aktuell och tillförlitlig statistik av hög kvalitet för att stödja den europeiska pelaren för sociala rättigheter och kompetensutvecklingen i unionen, inbegripet, men inte uteslutande, statistik om arbetsmarknaden, sysselsättning, utbildning, inkomster, levnadsvillkor, fattigdom, ojämlikhet, socialt skydd, odeklarerat arbete och satelliträkenskaper för kompetens.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik

Referensnummer

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.6.2018

Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ralph Packet

22.11.2018

Tidigare föredragande av yttrande

Sander Loones

Behandling i utskott

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (10.12.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8‑0254/2018 – 2018/0231(COD))

Föredragande av yttrande (*):Lukas Mandl

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

I samband med den fleråriga budgetramen för 2021–2027 offentliggjorde kommissionen den 7 juni 2018 ett förslag till program för den inre marknaden. I det föreslagna programmet sammanförs verksamheter som tidigare finansierats genom fem olika program, inbegripet åtgärder som rör livsmedelskedjan. Kommissionen föreslår en budget på 4 miljarder euro (för 2021–2027) för programmet för den inre marknaden, av vilka 41 procent öronmärks för åtgärder som rör livsmedelskedjan med målet att ”[b]idra till en hög hälsonivå hos människor och djur samt en god växtskyddsstatus i alla led i livsmedelskedjan och på angränsande områden, bland annat genom att förebygga och utrota sjukdomar och skadegörare samt bidra till förbättrat djurskydd och hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion”.

Våra kostvanor är inte bara en daglig nödvändighet i våra liv. De är lika mycket en del av vår europeiska identitet, vår kultur, vår förståelse av samspelet mellan människor, djur och natur, på samma gång som de naturligtvis är viktiga för vår hälsa och det allmänna välbefinnandet.

Föredraganden anser att det är av allra största vikt att de europeiska företagens konkurrenskraft stärks samtidigt som lika spelregler och en inre marknad som är öppen och konkurrenskraftig säkerställs. De små och medelstora företagen är motorn i Europas ekonomi, eftersom de står för två tredjedelar av arbetsplatserna, utgör upp till 99 procent av alla företag i Europa och väsentligen bidrar till skapandet av nya arbetstillfällen med en regional och lokal dimension.

Inom den fleråriga budgetramen för 2021–2027 har sammanlagt 1 680 000 000 euro öronmärkts för anslag till åtgärder som rör livsmedelskedjan, medan taket för dessa utgifter för programmet för livsmedelskedjan under perioden 2014–2020 fastställdes till 1 891 936 000 euro i förordning (EU) nr 652/2014. Det belopp som föreslås för perioden 2021–2027 innebär därför en minskning av budgeten med 11 procent.

Programmet för livsmedelskedjan omfattar både veterinära åtgärder (djur) och fytosanitära åtgärder (växter), antingen genom årliga eller fleråriga program som godkänts på förhand av kommissionen, och genom nödåtgärder som vidtas i krissituationer och vid oförutsebara händelser som påverkar djurs hälsa eller växtskydd.

Detta åtgärdspaket säkerställer att EU har en trovärdig ramlagstiftning och kontroller för att främja höga skyddsnivåer längs hela livsmedelskedjan, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en stabil inre marknad där livsmedel, djur och växter kan cirkulera fritt.

Föredraganden framhåller dessutom att det är nödvändigt att stärka, uppmuntra och hjälpa konsumenterna att göra hållbara val och därmed bidra till en hållbar energi- och resurseffektiv cirkulär ekonomi.

Föredraganden konstaterar att det nuvarande finansieringsprogrammet har varit en framgång när det gäller att undvika en större kris, men vill betona att detta inte bör dölja systemets sårbarhet, eftersom utbrott av djur- och växtsjukdomar tenderar att inträffa och återkomma i cykler på EU:s territorium. Behovet av att inrätta en direkt mekanism för att reagera på storskaliga nödsituationer som påverkar livsmedel, djur och växter bör övervägas ytterligare.

På det hela taget visade den nyligen genomförda halvtidsutvärderingen att förordning (EU) nr 652/2014 fungerar väl i sitt politiska sammanhang. All verksamhet som får ekonomiskt stöd från EU på detta område har visat sig uppfylla målen i programmet för livsmedelskedjan och kommissionens övergripande prioriteringar, inbegripet en väl fungerande inre marknad och stöd till handel med länder utanför EU.

Föredraganden anser att programmet förser små och medelstora företag med effektivt stöd genom hela deras livscykel och bidrar till genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, bland annat genom att skapa en balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling.

Inför nästa fleråriga budgetram förväntas djurhälsoåtgärderna fortsätta att utgöra den största delen av budgeten för livsmedelskedjan. Växtskyddsåtgärder blir allt viktigare på grund av den ökade globaliseringen och handeln, som även för med sig nya hot mot växtskyddet. Åtgärder som hör samman med den offentliga kontrollen bör också fortsätta att tillhandahålla medlemsstaterna stöd, eftersom de är ett viktigt verktyg för att kontrollera och övervaka att relevanta unionskrav genomförs, uppfylls och tillämpas, och därför bör unionen prioritera finansieringen av sådana åtgärder.

Föredraganden anser att en av de största utmaningarna inför nästa programperiod bland annat utgörs av de alltmer komplexa livsmedelskedjorna till följd av handelns globalisering, vilket innebär fler möjligheter, men även ökad risk på grund av globala smittspridare och globala sjukdomar. I detta sammanhang måste man fästa större vikt vid förebyggande åtgärder, särskilt i fråga om gränsöverskridande exotiska sjukdomar från angränsande tredjeländer.

Genomförandet av programmet för livsmedelskedjan efter 2020 kommer att övervakas med hjälp av en heltäckande uppsättning indikatorer som är inriktad på både verksamheterna (outputindikatorer) och resultaten (resultatindikatorer), och som kompletteras av ett antal ekonomiska indikatorer för att utvärdera effektiviteten av de relevanta utgiftsåtgärder (kostnadseffektivitetsindikatorer) som genomförts inom de olika politikområden som omfattas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Unionens omfattande lagstiftning ligger till grund för en fungerande inre marknad. Detta gäller framförallt konkurrenskraft, standardisering, konsumentskydd, marknadskontroll och reglering av livsmedelskedjan, men innefattar även regler för företagande, handel och finansiella transaktioner samt främjandet av en rättvis konkurrens för att ge likvärdiga förutsättningar av det slag som är nödvändigt för en fungerande inre marknad.

(3)  Unionens omfattande lagstiftning ligger till grund för en fungerande inre marknad. Detta gäller framförallt konkurrenskraft, standardisering, konsumentskydd, miljöskydd, djurskydd, marknadskontroll, reglering av livsmedelskedjan och ekonomisk hållbarhet, men innefattar även regler för företagande, handel och finansiella transaktioner samt främjandet av en rättvis konkurrens för att ge likvärdiga förutsättningar av det slag som är nödvändigt för en fungerande inre marknad.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Flera olika program för insatser från unionens sida förekommer samtidigt inom områden som konkurrenskraften för företag, inklusive små och medelstora företag, konsumentskydd, kunder och slutanvändare av finansiella tjänster, politiskt beslutsfattande som gäller finansiella tjänster och livsmedelskedjan. Viss ytterligare verksamhet finansieras direkt under budgetposterna för den inre marknaden. Det är nödvändigt att rationalisera och utnyttja synergier mellan olika åtgärder och att tillhandahålla smidigare och mer flexibla ramar för att finansiera verksamhet som syftar till att åstadkomma en välfungerande inre marknad på mest kostnadseffektiva sätt. Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt program som sammanför olika former av verksamhet som tidigare finansierats inom ramarna för de övriga programmen och andra relevanta budgetposter. Programmet ska också omfatta nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion.

(5)  Flera olika program för insatser från unionens sida förekommer samtidigt inom områden som konkurrenskraften för företag, inklusive små och medelstora företag, konsumentskydd, kunder och slutanvändare av finansiella tjänster, politiskt beslutsfattande som gäller finansiella tjänster och livsmedelskedjan. Viss ytterligare verksamhet finansieras direkt under budgetposterna för den inre marknaden. Det är nödvändigt att rationalisera och utnyttja synergier mellan olika åtgärder och att tillhandahålla smidigare och mer flexibla ramar för att finansiera verksamhet som syftar till att åstadkomma en välfungerande inre marknad på mest kostnadseffektiva sätt, samtidigt som det allmänna intresset bevaras, utan att miljön skadas, och utan att unionens bestämmelser om matsvinn, livsmedelsbedrägeri, djurskydd, offentlig kontroll och bekämpning av sjukdomar hos människor och djur börjar ifrågasättas. Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt program som sammanför olika former av verksamhet som tidigare finansierats inom ramarna för de övriga programmen och andra relevanta budgetposter. Programmet ska också omfatta nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion och öka skyddsnivån för människors och djurs hälsa samt djurs värde som kännande varelser och miljön.

 

 

 

 

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik omfattas av ett separat program för europeisk statistik som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/201347. I syfte att garantera kontinuitet i framställningen och spridningen av europeisk statistik bör det nya programmet också inkludera verksamhet som omfattas av programmet för europeisk statistik genom att tillhandahålla ramar för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik. Det nya programmet bör etablera de finansiella ramarna för europeisk statistik för att tillhandahålla högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig statistik om Europa till stöd för utformningen, genomförandet, bedömningen och utvärderingen av all unionspolitik.

(6)  Utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik omfattas av ett separat program för europeisk statistik som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/201347. Utvecklingen av europeisk statistik är av avgörande betydelse för övervakningsprocessen av den fleråriga budgetramen. I syfte att garantera kontinuitet i framställningen och spridningen av europeisk statistik bör det nya programmet också inkludera verksamhet som omfattas av programmet för europeisk statistik genom att tillhandahålla ramar för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik. Det nya programmet bör etablera de finansiella ramarna för europeisk statistik för att tillhandahålla högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig statistik om Europa till stöd för utformningen, genomförandet, bedömningen och utvärderingen av all unionspolitik. Inte desto mindre är det avgörande att utvecklingen av europeisk statistik inte leder till en oproportionerlig ökning av den administrativa bördan för vare sig företag eller offentliga enheter.

__________________

__________________

47   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om inrättande av ett program för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

47   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om inrättande av ett program för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Att det finns varor på marknaden som inte överensstämmer med unionsrätten gör att de som följer lagen försätts i underläge och att konsumenterna till och med utsätts för risker. Många företagare följer inte reglerna, antingen på grund av bristande kunskaper, eller helt medvetet för att vinna konkurrensfördelar. Marknadskontrollsmyndigheterna är ofta underfinansierade och bundna av nationella gränser, medan företagare bedriver handel i hela unionen, eller till och med internationellt. Det är i synnerhet när det gäller e-handel mycket svårt för marknadskontrollsmyndigheterna att spåra produkter som importeras från tredjeländer och som inte överensstämmer med kraven och att identifiera det ansvariga organet inom deras jurisdiktion. Programmet bör därför arbeta för att stärka produktöverensstämmelsen genom att ge rätt incitament till företagarna, öka efterlevnadskontrollerna och främja ett närmare samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter över gränserna. Programmet bör också medverka till konsolideringen av det existerande regelverket för marknadskontroll, uppmuntra till gemensamma åtgärder mellan marknadskontrollsmyndigheter från olika medlemsstater, förbättra informationsutbytet samt främja konvergens och större integration av marknadskontrollverksamheten.

(12)  Att det finns varor på marknaden som inte överensstämmer med unionsrätten gör att de som följer lagen försätts i underläge och att konsumenterna till och med utsätts för risker och att miljön skadas. Många företagare följer inte reglerna, antingen på grund av bristande kunskaper, eller helt medvetet för att vinna konkurrensfördelar. Marknadskontrollsmyndigheterna är ofta underfinansierade och bundna av nationella gränser, medan företagare bedriver handel i hela unionen, eller till och med internationellt. Det är i synnerhet när det gäller e-handel mycket svårt för marknadskontrollsmyndigheterna att spåra produkter som importeras från tredjeländer och som inte överensstämmer med kraven och att identifiera det ansvariga organet inom deras jurisdiktion. Programmet bör därför arbeta för att stärka produktöverensstämmelsen genom att ge rätt incitament till företagarna, öka efterlevnadskontrollerna och främja ett närmare samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter över gränserna inom unionen och med tredjeländer. Programmet bör också medverka till konsolideringen av det existerande regelverket för marknadskontroll, uppmuntra till gemensamma åtgärder mellan marknadskontrollsmyndigheter från olika medlemsstater, förbättra informationsutbytet samt främja konvergens och större integration av marknadskontrollverksamheten.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att uppfylla programmets mål och underlätta tillvaron för medborgare och företag, måste högkvalitativa användarcentrerade offentliga tjänster inrättas. Detta förutsätter att de offentliga förvaltningarna måste börja arbeta på ett nytt sätt, riva barriärer mellan olika delar av deras administration och åta sig att tillsammans med medborgare och företag ta fram dessa former av offentliga tjänster. Vidare förutsätter den kontinuerliga och ständigt ökande gränsöverskridande verksamheten på den inre marknaden att uppdaterad information om företagens och medborgarnas rättigheter tillhandahålls, men likaså information som förklarar de administrativa formaliteterna. Därutöver blir det nödvändigt att tillhandahålla juridisk rådgivning och stöd när det gäller att lösa problem som uppkommer över landsgränserna. Dessutom är det nödvändigt att på ett enkelt och effektivt vis koppla samman nationella förvaltningar, liksom att utvärdera hur den inre marknaden fungerar i praktiken. Programmet bör därför stödja följande etablerade verktyg för förvaltning av den inre marknaden: portalen Ditt Europa som bör utgöra stommen för den kommande gemensamma digitala ingången, Ditt Europa – Rådgivning, Solvit, informationstjänsten för den inre marknaden och resultattavlan för den inre marknaden, i syfte att förbättra medborgarnas dagliga tillvaro och företagens förmåga att handla över gränserna.

(16)  För att uppfylla programmets mål och underlätta tillvaron för medborgare och företag, måste högkvalitativa användarcentrerade offentliga tjänster inrättas. Detta förutsätter att de offentliga förvaltningarna måste börja arbeta på ett nytt sätt, öka samarbetet mellan olika delar av deras administration och åta sig att tillsammans med medborgare och företag ta fram dessa former av offentliga tjänster. Vidare förutsätter den kontinuerliga och ständigt ökande gränsöverskridande verksamheten på den inre marknaden att uppdaterad information om företagens och medborgarnas rättigheter tillhandahålls, men likaså information som förklarar de administrativa formaliteterna. Därutöver blir det nödvändigt att tillhandahålla juridisk rådgivning och stöd när det gäller att lösa problem som uppkommer över landsgränserna. Dessutom är det nödvändigt att på ett enkelt och effektivt vis koppla samman nationella förvaltningar, liksom att utvärdera hur den inre marknaden fungerar i praktiken. I syfte att förbättra medborgarnas dagliga tillvaro och företagens förmåga att handla över gränserna bör programmet därför stödja följande etablerade verktyg för förvaltning av den inre marknaden:

 

* Portalen Ditt Europa som bör utgöra stommen för den kommande gemensamma digitala ingången.

 

* Ditt Europa – Rådgivning.

 

* Solvit.

 

* Informationstjänsten för den inre marknaden.

 

* Resultattavlan för den inre marknaden.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Genomförandet och utvecklingen av den inre marknaden på området finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, inklusive hållbar finansiering, beror i hög grad på de evidensbaserade politiska åtgärder som vidtagits av unionen. För att uppnå detta mål, bör kommissionen inta en aktiv roll i den kontinuerliga övervakningen av finansmarknaderna och den finansiella stabiliteten, liksom i bedömningen av hur unionslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna och utvärderingen av om den existerande lagstiftningen är lämpad för ändamålet samt i identifieringen av potentiella åtgärdsområden där nya risker dyker upp, med berörda parter genomgående involverade under hela den politiska beslutsprocessen. Verksamhet av detta slag är beroende av att analyser, studier, utbildningsmaterial, enkäter, bedömningar av överensstämmelse, utvärderingar och statistik tas fram och stöds av olika it-system och kommunikationsverktyg.

(19)  Genomförandet och utvecklingen av den inre marknaden på området finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, inklusive hållbar finansiering, beror i hög grad på de evidensbaserade politiska åtgärder som vidtagits av unionen. För att uppnå detta mål, bör kommissionen inta en aktiv roll i den kontinuerliga övervakningen av finansmarknaderna och den finansiella stabiliteten, liksom i bedömningen av hur unionslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna och utvärderingen av om den existerande lagstiftningen är lämpad för ändamålet samt i identifieringen av potentiella åtgärdsområden där nya risker dyker upp, med berörda parter, medborgargrupper, icke-statliga organisationer och allmänheten genomgående involverade under hela den politiska beslutsprocessen. Verksamhet av detta slag är beroende av att analyser, studier, utbildningsmaterial, enkäter, bedömningar av överensstämmelse, utvärderingar och statistik tas fram och stöds av olika it-system och kommunikationsverktyg.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/200255, bör internationella redovisningsstandarder (IFRS-standarder) som antagits av International Accounting Standards Board och tillhörande tolkningar från IFRS Interpretation Committee införlivas i unionsrätten för att tillämpas av företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i unionen endast om IFRS-standarderna uppfyller villkoren i den förordningen, inklusive kravet på att årsbokslutet ska ge en rättvisande bild som fastställs i artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU56 och att de ska bidra till det europeiska gemensamma bästa. Sådana internationella redovisningsstandarder måste utvecklas i en öppen process där demokratiskt ansvar kan utkrävas. IFRS-standarder spelar därmed en viktig roll för den inre marknadens funktion och därför har unionen ett direkt intresse av att se till att processen där IFRS-standarder utvecklas och godkänns resulterar i standarder som är förenliga med den inre marknadens regelverk. Det är därmed viktigt att finna lämpliga finansieringsformer för IFRS Foundation.

(33)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/200255, bör internationella redovisningsstandarder (IFRS-standarder) som antagits av International Accounting Standards Board och tillhörande tolkningar från IFRS Interpretation Committee införlivas i unionsrätten för att tillämpas av företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i unionen endast om IFRS-standarderna uppfyller villkoren i den förordningen, inklusive kravet på att årsbokslutet ska ge en rättvisande bild som fastställs i artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU56 och att de ska bidra till det europeiska gemensamma bästa. Om det finns en konflikt mellan en redovisningsstandard och lagen har den senare alltid företräde. Sådana internationella redovisningsstandarder måste utvecklas i en öppen process där demokratiskt ansvar kan utkrävas. IFRS-standarder spelar därmed en viktig roll för den inre marknadens funktion och därför har unionen ett direkt intresse av att se till att processen där IFRS-standarder utvecklas och godkänns resulterar i standarder som är förenliga med den inre marknadens regelverk. Det är därmed viktigt att finna lämpliga finansieringsformer för IFRS Foundation.

_________________

_________________

55 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

55 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Kontrollen av ändamålsenligheten av unionens konsument- och marknadsföringslagstiftning som kommissionen genomförde i maj 2017 avslöjade behovet av att bättre tillämpa bestämmelser och underlätta gottgörelse för konsumenter som har drabbats av överträdelser av konsumentlagstiftningen. Som en följd av detta antog kommissionen i april 2018 en ny giv för konsumenterna, bland annat för att garantera likabehandling av konsumenter på hela den inre marknaden vad gäller kvalitetsskillnader, förstärkt kapacitet för genomförande för medlemsstaterna, förbättrad produktsäkerhet, ökat internationellt samarbete och nya möjligheter till prövning, framför allt genom grupptalan som väcks av godkända enheter. Programmet bör syfta till att stödja konsumentpolitiken bland annat genom ökad medvetenhet och kunskap, kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa praxis mellan konsumentorganisationer och konsumentskyddsmyndigheter, nätverkssamarbete och utveckling av marknadsinformation, som stärker faktabasen om den inre marknadens funktion för konsumenter, it-system och kommunikationsverktyg.

(40)  Kontrollen av ändamålsenligheten av unionens konsument- och marknadsföringslagstiftning som kommissionen genomförde i maj 2017 avslöjade behovet av att bättre tillämpa bestämmelser och underlätta gottgörelse för konsumenter som har drabbats av överträdelser av konsumentlagstiftningen. Kommissionen antog en ny giv för konsumenterna, bland annat för att garantera likabehandling av konsumenter på hela den inre marknaden vad gäller kvalitetsskillnader mellan medlemsstaterna, förstärkt kapacitet för genomförande för medlemsstaterna, förbättrad produktsäkerhet, ökat internationellt samarbete och nya möjligheter till prövning, framför allt genom grupptalan som väcks av godkända enheter. Programmet bör syfta till att stödja konsumentpolitiken bland annat genom ökad medvetenhet och kunskap, kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa praxis mellan konsumentorganisationer och konsumentskyddsmyndigheter, nätverkssamarbete och utveckling av marknadsinformation, som stärker faktabasen om den inre marknadens funktion för konsumenter, it-system och kommunikationsverktyg.

 

 

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  En hög skyddsnivå avseende hälsa i alla led i livsmedelskedjan är nödvändig för att den inre marknaden ska fungera effektivt. En säker och hållbar livsmedelskedja är en förutsättning för samhället och för den inre marknaden. Gränsöverskridande hälsokriser och livsmedelskriser stör den inre marknadens funktion genom att rörligheten för personer och varor begränsas och produktionen störs.

(44)  En hög hälsoskyddsnivå i alla led i livsmedelskedjan är nödvändig för att skydda konsumenterna och miljön och för att den inre marknaden ska fungera effektivt. En säker och hållbar livsmedelskedja är en förutsättning för samhället och för den inre marknaden. Som den senaste tidens incidenter visat, t.ex. fipronilkontamineringen av ägg 2017 och hästköttsskandalen 2013, stör gränsöverskridande hälsokriser, till exempel fågelinfluensa och afrikansk svinpest, och livsmedelskriser den inre marknadens funktion genom att rörligheten för personer och varor begränsas och produktionen störs. Därför bör säkerställandet av en hög sanitär standard och djur- och hälsoskydd i alla led i livsmedelskedjan och förebyggandet av nya och okända skadegörare och sjukdomar vara nyckelprioriteringar.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Med tanke på den särskilda karaktären av de åtgärder som rör en hög skyddsnivå avseende hälsa för människor och djur samt en hög skyddsnivå för växter i alla led i livsmedelskedjan, bör särskilda kriterier för stödberättigande i fråga om tillhandahållande av bidrag och användning av offentlig upphandling anges i denna förordning. Framför allt genom undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)61 (budgetförordningen), som ett undantag från principen om icke-retroaktivitet, bör kostnaderna för nödåtgärderna vara stödberättigade och även omfatta kostnader som uppkommit som ett resultat av en misstänkt förekomst av en sjukdom eller skadegörare, förutsatt att förekomsten senare bekräftas och anmäls till kommissionen, eftersom dessa nödåtgärder är akuta och oförutsägbara. Kommissionen bör efter att ha undertecknat rättsliga åtaganden och efter att ha bedömt medlemsstaternas ansökningar om utbetalning göra motsvarande åtaganden i budgeten och betala stödberättigande utgifter. Kostnader bör också vara stödberättigande för skyddsåtgärder som vidtas vid ett direkt hot mot hälsostatusen i unionen till följd av utbrottet eller utvecklingen av en av de djursjukdomar och zoonoser på ett tredjelands eller en medlemsstats territorium, liksom skyddsåtgärder eller andra relevanta åtgärder som vidtas för att stödja växternas hälsostatus i unionen.

(46)  Med tanke på den särskilda karaktären av de åtgärder som rör en hög hälsoskyddsnivå för människor och djur samt en hög skyddsnivå för växter i alla led i livsmedelskedjan, bör särskilda kriterier för stödberättigande i fråga om tillhandahållande av bidrag och användning av offentlig upphandling anges i denna förordning. Framför allt genom undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)61 (budgetförordningen), som ett undantag från principen om icke-retroaktivitet, bör kostnaderna för nödåtgärderna vara stödberättigade och även omfatta kostnader som uppkommit som ett resultat av en misstänkt förekomst av en sjukdom eller skadegörare, förutsatt att förekomsten senare bekräftas och anmäls till kommissionen, eftersom dessa nödåtgärder är akuta och oförutsägbara. Kommissionen bör efter att ha undertecknat rättsliga åtaganden och efter att ha bedömt medlemsstaternas ansökningar om utbetalning göra motsvarande åtaganden i budgeten och betala stödberättigande utgifter. Kostnader bör också vara stödberättigande för förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som vidtas vid ett direkt hot mot hälsostatusen i unionen till följd av utbrottet eller utvecklingen av en av de djursjukdomar och zoonoser på ett tredjelands eller en medlemsstats territorium, liksom skyddsåtgärder eller andra relevanta åtgärder som vidtas för att stödja växternas hälsostatus i unionen.

_________________

_________________

61 [att lägga till]

61 [att lägga till]

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Den offentliga kontroll som medlemsstaterna genomför är ett betydelsefullt verktyg för att kontrollera och övervaka att relevanta unionskrav genomförs, uppfylls och tillämpas. Att de offentliga kontrollsystemen är effektiva och ändamålsenliga är avgörande för att upprätthålla en hög skyddsnivå för människor, djur och växter i livsmedelskedjan, samtidigt som en hög nivå i fråga om miljöskydd och djurskydd säkerställs. Finansiellt stöd från unionen bör göras tillgängligt för sådana kontrollåtgärder. I synnerhet bör ett finansiellt bidrag vara tillgängligt för unionens referenslaboratorier för att hjälpa dem att finansiera genomförandet av de arbetsprogram som kommissionen godkänt. Eftersom den offentliga kontrollens effektivitet också är beroende av att kontrollmyndigheterna har tillgång till välutbildad personal med tillräcklig kunskap om unionsrätten, bör unionen kunna bidra till deras utbildning och relevanta utbytesprogram som anordnas av de behöriga myndigheterna.

(47)  Med tanke på den alltmer globaliserade livsmedelskedjan är den offentliga kontroll som medlemsstaterna genomför nu mer än någonsin ett betydelsefullt verktyg för att kontrollera och övervaka att relevanta unionskrav genomförs, uppfylls och tillämpas, i synnerhet i fråga om livsmedelsprodukter. Att de offentliga kontrollsystemen är effektiva och ändamålsenliga är avgörande för att upprätthålla en hög skyddsnivå för människor, djur och växter i livsmedelskedjan samt konsumenternas förtroende, samtidigt som en hög nivå i fråga om miljöskydd och djurskydd säkerställs. Finansiellt stöd från unionen bör göras tillgängligt för sådana kontrollåtgärder. I synnerhet bör ett finansiellt bidrag vara tillgängligt för unionens referenslaboratorier för att hjälpa dem att finansiera genomförandet av de arbetsprogram som kommissionen godkänt. Finansiellt stöd bör också finnas tillgängligt för att öka nivån på importkontrollerna i syfte att få bukt med fenomen som olaglig import av kött från vilda djur (s.k. bush meat), som kan äventyra människors hälsa och orsakar förlust av biologisk mångfald. Eftersom den offentliga kontrollens effektivitet också är beroende av att kontrollmyndigheterna har tillgång till välutbildad personal med tillräcklig kunskap om unionsrätten bör unionen kunna bidra till deras utbildning och relevanta utbytesprogram som anordnas av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  I avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föreskrivs att unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de stater inom Europeiska frihandelssammanslutningen som deltar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, å andra sidan, ska samarbeta på de områden som omfattas av programmet. Även andra länder bör ges möjlighet att delta i programmet, inbegripet unionens grannländer och länder som ansökt om medlemskap i unionen eller som är kandidater eller anslutande länder. På statistikområdet bör programmet dessutom vara öppet för Schweiz i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om samarbete på statistikområdet64.

(55)  I avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föreskrivs att unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de stater inom Europeiska frihandelssammanslutningen som deltar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, å andra sidan, ska samarbeta på de områden som omfattas av programmet. Under förutsättning att de följer alla dess regler och föreskrifter bör även andra länder ges möjlighet att delta i programmet, inbegripet unionens grannländer och länder som ansökt om medlemskap i unionen eller som är kandidater eller anslutande länder. På statistikområdet bör programmet dessutom vara öppet för Schweiz i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om samarbete på statistikområdet64.

_________________

_________________

64 EUT L 90, 28.3.2006, s. 2.

64 EUT L 90, 28.3.2006, s. 2.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56)  Tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i unionens program inom ramen för det samarbete som inrättas genom EES-avtalet, varvid programmens genomförande följer ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och det tillträde som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

(56)  Under förutsättning att de följer alla dess regler och föreskrifter får tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) delta i unionens program inom ramen för det samarbete som inrättas genom EES-avtalet, varvid programmens genomförande följer ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och det tillträde som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med stödet till små och medelstora företag och entreprenörskap inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]69. Dessutom kommer delen för små och medelstora företag i fonden InvestEU som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]70 att garantera skuldstöd och stöd till eget kapital för att förbättra tillgången till och utbudet av finansiering för små och medelstora företag. Programmet bör även eftersträva synergieffekter med rymdprogrammet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]71 för att uppmuntra små och medelstora företag att dra nytta av banbrytande innovation och andra lösningar som utvecklats inom ramen för dessa program.

(65)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med stödet till små och medelstora företag och entreprenörskap inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]69. Dessutom kommer delen för små och medelstora företag i fonden InvestEU, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]70, att garantera skuldstöd och stöd till eget kapital för att förbättra tillgången till och utbudet av finansiering för små och medelstora företag samt mikroföretag. Programmet bör även eftersträva synergieffekter med rymdprogrammet, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]71, för att uppmuntra små och medelstora företag att dra nytta av banbrytande innovation och andra lösningar som utvecklats inom ramen för dessa program.

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 77

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(77)  För att beakta de situationer som uppstår på grund av djursjukdomar som har en betydande inverkan på animalieproduktion eller handel med djur, utvecklingen av zoonoser som utgör ett hot mot människor eller den senaste vetenskapliga eller epidemiologiska utvecklingen eller djursjukdomar som kan innebära ett nytt hot mot unionen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra förteckningen över djursjukdomar och zoonoser. För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg när det gäller att uppnå målen, bör kommissionen ges befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med avseende på att se över eller komplettera de indikatorer som mäter om de särskilda målen uppnåtts där så krävs och på att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(77)  För att beakta de situationer som uppstår på grund av djursjukdomar som har en betydande inverkan på animalieproduktion eller handel med djur, utvecklingen av zoonoser som utgör ett hot mot människor eller den senaste vetenskapliga eller epidemiologiska utvecklingen eller djursjukdomar som kan innebära ett nytt hot mot unionen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra förteckningen över djursjukdomar och zoonoser. För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg när det gäller att uppnå målen, bör kommissionen ges befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med avseende på att se över eller komplettera de indikatorer som mäter om de särskilda målen uppnåtts där så krävs och på att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. Berörda parter och konsumentorganisationer bör också rådfrågas. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Skydda människors och djurs hälsa och stärka växtskyddet samt stärka medborgarnas ställning genom att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra produkternas spårbarhet och genomförandet av kontroller av framställning eller odling av produkter, även i syfte att säkerställa djurskyddet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller att skydda och stärka medborgarnas, konsumenternas och företagens ställning, särskilt mikroföretag samt små och medelstora företag (nedan kallade små och medelstora företag), genom säkerställande av att unionsrätten efterlevs, underlättande av marknadstillträdet, standardisering och främjande av människors hälsa, djurs hälsa, djurskyddet och växtskyddet; stärka samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och de decentraliserade byråerna.

(a)  Förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller att skydda och stärka medborgarnas, konsumenternas och företagens ställning, särskilt mikroföretag samt små och medelstora företag (nedan kallade små och medelstora företag), genom säkerställande av att unionsrätten efterlevs, underlättande av marknadstillträdet samt standardisering, och stärka samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och de decentraliserade byråerna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Göra den inre marknaden mer effektiv, underlätta förebyggande och undanröjande av hinder, stödja utvecklingen, genomförandet och efterlevnaden av unionsrätten på områdena för den inre marknaden för varor och tjänster, offentlig upphandling, marknadsövervakning och på områdena för bolagsrätt, avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet för kapital, finansiella tjänster och konkurrens, inbegripet utveckling av verktyg för förvaltning.

(a)  Göra den inre marknaden mer effektiv, främja lokal ekonomisk utveckling, underlätta förebyggande och undanröjande av hinder, stödja utvecklingen, genomförandet och efterlevnaden av unionsrätten på områdena för den inre marknaden för varor och tjänster, offentlig upphandling, marknadsövervakning och på områdena för bolagsrätt, avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet för kapital, finansiella tjänster och konkurrens, inbegripet utveckling av verktyg för förvaltning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  bistå och upplysa konsumenter, företag och civilsamhället samt stärka deras inflytande; säkerställa en hög nivå av konsumentskydd, hållbar konsumtion och produktsäkerhet, särskilt genom att stödja behöriga tillsynsmyndigheter, konsumentorganisationer och samarbetsåtgärder; säkerställa att alla konsumenter har tillgång till rättslig prövning; tillhandahålla tillräcklig information om marknader och konsumenter,

i)  bistå och upplysa konsumenter, producenter, företag och civilsamhället, särskilt i fråga om hållbara konsumtionsmönster och hållbara produktionsprocesser samt stärka deras inflytande; öka konsumentupplysningen om produkter; säkerställa en hög nivå av konsumentskydd, hållbar konsumtion och produktsäkerhet, särskilt genom att stödja behöriga tillsynsmyndigheter, konsumentorganisationer och samarbetsåtgärder; säkerställa att alla konsumenter har tillgång till rättslig prövning; tillhandahålla tillräcklig information om marknader och konsumenter,

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  säkerställa ett förbättrat spårbarhetssystem för produkter, till exempel genom att använda QR-koder, för att underlätta upptäckten av produkter som inte uppfyller kraven genom hela livsmedelskedjan.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Bidra till en hög hälsonivå hos människor och djur samt en god växtskyddsstatus i alla led i livsmedelskedjan och på angränsande områden, bland annat genom att förebygga och utrota sjukdomar och skadegörare samt bidra till förbättrat djurskydd och hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion.

(e)  Bidra till en hög hälsonivå hos människor och djur samt en god växtskyddsstatus i alla led i livsmedelskedjan och på angränsande områden, bland annat genom att förebygga och utrota sjukdomar och skadegörare, i enlighet med en hållbar ram för användning av antibiotika och bekämpningsmedel, samt bidra till förbättrat djurskydd och hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion, och därigenom fokusera på att främja forskning, innovation och utbyte av bästa praxis mellan berörda parter på dessa områden.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led e – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  De specifika målen på livsmedelsområdet kommer bland annat att omfatta:

 

-  Förebyggande och utrotande av sjukdomar och skadegörare.

 

-  Stödjande av en hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion genom minskning av livsmedelssvinnet och information till konsumenterna för att säkerställa höga kvalitetsstandarder i hela unionen.

 

-  Förbättrad effektivitet, ändamålsenlighet och tillförlitlighet i alla offentliga kontroller genom hela livsmedelskedjan i syfte att säkerställa ett korrekt genomförande och verkställande av unionsbestämmelser på detta område.

 

-  Stödjande av strategier för att förbättra åtgärder mot antimikrobiell resistens.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Framställa och förmedla högkvalitativ europeisk statistik i rätt tid på ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt genom stärkta partnerskap inom det europeiska statistiksystem som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 223/2009 och med alla relevanta externa parter, med hjälp av olika datakällor, avancerade metoder för dataanalys, smarta system och digital teknik.

(f)  Framställa och förmedla högkvalitativ europeisk statistik i rätt tid på ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt, utan att det leder till en oproportionerlig ökning av den administrativa bördan, genom stärkta partnerskap inom det europeiska statistiksystem som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 223/2009 och med alla relevanta externa parter, med hjälp av olika datakällor, avancerade metoder för dataanalys, smarta system och digital teknik.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Framställa och förmedla högkvalitativ statistik enligt led f, i proportion till en blygsam nivå av administrativa skyldigheter för företagen.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska vara öppet för följande tredjeländer:

Programmet ska vara öppet för följande tredjeländer, förutsatt att de följer alla dess regler och föreskrifter:

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Skapande av rätt förutsättningar i syfte att stärka ställningen för alla aktörer som verkar på den inre marknaden, inbegripet företag, medborgare och konsumenter, civilsamhället och myndigheter, genom transparent information och kampanjer för att öka medvetenheten, utbyte av bästa praxis, främjande av god praxis, utbyte och spridande av expertis och kunskap samt anordnande av utbildningar.

(a)  Skapande av rätt förutsättningar i syfte att stärka ställningen för alla aktörer som verkar på den inre marknaden, inbegripet företag, och i synnerhet mikroföretag samt små och medelstora företag, medborgare och konsumenter, civilsamhället och myndigheter, genom transparent information och kampanjer för att öka medvetenheten, utbyte av bästa praxis, främjande av god praxis, utbyte och spridande av expertis och kunskap samt anordnande av utbildningar.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Tillhandahållande av mekanismer för medborgare, konsumenter, slutanvändare, civilsamhället och företagsrepresentanter från unionen så att de kan bidra till politiska diskussioner, politik och beslutsfattande, särskilt genom att stödja funktionen hos representativa organisationer på nationell nivå och unionsnivå.

(b)  Tillhandahållande av mekanismer för medborgare, konsumenter, konsumentorganisationer, slutanvändare, civilsamhället och företagsrepresentanter från unionen så att de kan bidra till politiska diskussioner, politik och beslutsfattande, särskilt genom att stödja funktionen hos representativa organisationer på nationell nivå och unionsnivå.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Stödjande av konkurrenskraften hos företag och hela sektorrer inom ekonomin, och stödjande av små och medelstora företags användning av innovation och samarbete i sektorsövergripande värdekedjor genom strategiskt sammanlänkade ekosystem och kluster, bland annat det gemensamma klusterinitiativet.

(e)  Stödjande av konkurrenskraften hos företag och hela sektorer inom ekonomin, och stödjande av mikroföretags samt små och medelstora företags användning av innovation och samarbete i sektorsövergripande värdekedjor genom strategiskt sammanlänkade ekosystem och kluster, bland annat det gemensamma klusterinitiativet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på att ändra bilaga III om det är nödvändigt för att beakta de situationer som uppstår på grund av de djursjukdomar som har en betydande inverkan på animalieproduktion eller handel med djur, utvecklingen av zoonoser som utgör ett hot mot människor eller den senaste vetenskapliga eller epidemiologiska utvecklingen samt de djursjukdomar som kan innebära ett nytt hot mot unionen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på att ändra bilaga III om det är nödvändigt för att beakta de situationer som uppstår på grund av de djursjukdomar som har en betydande inverkan på animalieproduktion eller handel med djur, utvecklingen av zoonoser som utgör ett hot mot människor eller den senaste vetenskapliga eller epidemiologiska utvecklingen samt de djursjukdomar som kan innebära ett nytt hot mot unionen. Olaglig import av livsmedel ska också beaktas när bilaga III ändras med tanke på de hälsorisker som detta kan medföra.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

2.  Den ... [tre år efter det att programmet började genomföras] ska kommissionen utarbeta en rapport med en interimsutvärdering av programmet om hur målen för åtgärder som fått stöd genom det har uppnåtts, med avseende på resultat och effekter, hur effektivt resurserna använts och vilket europeiskt mervärde som erhållits.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

6.  Kommissionen ska översända de rapporter som avses i punkterna 2 och 5 tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén samt offentliggöra dem. Resultaten av dessa utvärderingar ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag om en översyn av programmet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid behov får anslag föras in i budgeten efter 2027 för att täcka de kostnader som föreskrivs i artikel 4.3, i syfte att möjliggöra förvaltning av åtgärder som inte slutförts den 31 december 2027.

3.  I undantagsfall får anslag föras in i budgeten efter 2027 för att täcka de kostnader som föreskrivs i artikel 4.3, i syfte att möjliggöra förvaltning av åtgärder som inte slutförts den 31 december 2027.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/20311 eller enligt de unionsåtgärder som antagits i enlighet med artikel 28.1 i samma förordning för att utrota en EU-karantänskadegörare.

(a)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/20311 eller enligt de unionsåtgärder som antagits i enlighet med artikel 28.1 i samma förordning för att förebygga, innesluta och/eller utrota en EU-karantänskadegörare.

_________________

_________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 29 i förordning (EU) 2016/2031 för att utrota en skadegörare som inte förtecknats som EU-karantänskadegörare, men som skulle kunna klassificeras som en sådan enligt kriterierna i den artikeln eller i artikel 30.1 i samma förordning.

(b)  Åtgärder som en medlemsstats behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 29 i förordning (EU) 2016/2031 för att förebygga, innesluta och/eller utrota en skadegörare som inte förtecknats som EU-karantänskadegörare, men som skulle kunna klassificeras som en sådan enligt kriterierna i den artikeln eller i artikel 30.1 i samma förordning.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Ytterligare skyddsåtgärder som vidtagits mot spridningen av en skadegörare mot vilken unionsåtgärder har antagits enligt artiklarna 28.1 och 30.1 i förordning (EU) 2016/2031, förutom de utrotningsåtgärder som avses i led a och de inneslutningsåtgärder som avses i led b i denna punkt, om åtgärderna är avgörande för att skydda unionen mot ytterligare spridning av skadegöraren.

(c)  Ytterligare skyddsåtgärder som vidtagits mot spridningen av en skadegörare mot vilken unionsåtgärder har antagits enligt artiklarna 28.1 och 30.1 i förordning (EU) 2016/2031, förutom de åtgärder som avses i leden a och b i denna punkt, om åtgärderna är avgörande för att skydda unionen mot ytterligare spridning av skadegöraren.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1.3.4 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.3.4a.  Åtgärder för att övervaka uppkomsten av kända och hittills okända skadegörare och sjukdomar.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Åtgärder för att stödja förbättringar av djurskyddet.

3.  Åtgärder och kontroller för att säkerställa djurskyddet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Åtgärder för att stödja en hållbar livsmedelsproduktion och en hållbar livsmedelskonsumtion.

7.  Åtgärder för att stödja koldioxidsnåla hållbara metoder för livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion som skyddar miljön och den biologiska mångfalden, minimerar livsmedelssvinnet och säkerställer höga djurskyddsstandarder samt åtgärder som ökar konsumenternas medvetenhet om sådana metoder.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Databaser och datoriserade informationshanteringssystem som behövs för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av lagstiftningen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 e och som har ett påvisat mervärde för unionen som helhet.

8.  Databaser och datoriserade informationshanteringssystem som behövs för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av lagstiftningen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 e och som har ett påvisat mervärde för unionen som helhet. Införande av ny teknik för att förbättra spårbarheten för produkter, t.ex. QR-koder på produktförpackningar.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Det tekniska och vetenskapliga arbete, inklusive undersökningar och samordningsverksamhet, som krävs för det korrekta genomförandet av lagstiftningen inom de områden som avser det särskilda målet i artikel 3.2 e och anpassningen av den lagstiftningen till den vetenskapliga, tekniska och sociala utvecklingen.

11.  Det tekniska och vetenskapliga arbete, inklusive undersökningar och samordningsverksamhet, som krävs för att säkra förebyggandet av uppkomsten av nya och okända skadegörare och sjukdomar, och säkerställa det korrekta genomförandet av lagstiftningen inom de områden som avser det särskilda målet i artikel 3.2 e och anpassningen av den lagstiftningen till den vetenskapliga, tekniska och sociala utvecklingen.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  Åtgärder som medlemsstater eller internationella organisationer som arbetar för att nå det särskilda målet i artikel 3.2 e vidtar för att stödja utvecklingen och genomförandet av reglerna för det målet.

12.  Åtgärder som medlemsstater eller internationella organisationer som strävar efter att nå det särskilda målet i artikel 3.2 e vidtar för att stödja utvecklingen och genomförandet av reglerna för det målet.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15.  Åtgärder för att skydda människors eller djurs hälsa eller växt- eller djurskyddet som vidtagits vid en unionsgräns i samband med djur, djurprodukter, växter eller växtprodukter från tredjeländer.

15.  Åtgärder för att skydda människors eller djurs hälsa eller växt- eller djurskyddet som vidtagits vid en unionsgräns i samband med djur, djurprodukter, växter eller växtprodukter från tredjeländer, bland annat åtgärder för att förbättra konsumentupplysningen om produkter genom korrekt märkning av näringsvärde och ingredienser, och vid behov, produktionsmetod, och de använda bekämpningsmedlens namn och mängd.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Övervakning av framstegen i riktning mot målen för hållbar utveckling.

–  Övervakning av framstegen i riktning mot målen för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Bilaga II – strecksats 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Vidareutveckling av statistik till stöd för energistrategin, den cirkulära ekonomin och plaststrategin.

–  Förbättrad statistik till stöd för energistrategin, den cirkulära ekonomin och plaststrategin.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik

Referensnummer

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.6.2018

Associerat/Associerade utskott - Tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Lukas Mandl

4.9.2018

Behandling i utskott

25.10.2018

 

 

 

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

0

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

57

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

5

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (4.12.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Föredragande av yttrande (*): Patrizia Toia

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Under de senaste åren har globaliseringen, finanskrisen och digitaliseringen med kraft slagit hårt mot den europeiska industrin och företagen, särskilt de små och medelstora företagen. Företagens utmaningar och möjligheter har blivit alltmer komplexa och behovet av innovation har blivit större än någonsin. Det är därför nödvändigt att vidta stödåtgärder på unionsnivå för att främja entreprenörskap, ge stöd i tekniska och organisatoriska omställningsprocesser och ge tillgång till krediter och finansiering. Det är bråttom att försöka bilda en miljö där sådan innovativ verksamhet kan skapas som kan fungera med den nya ekonomiska verkligheten och konkurrera på en alltmer global marknad. Detta blir möjligt först om institutionerna är villiga att samarbeta och ställer sin kompetens och sina resurser till förfogande, så att man bidrar till att forma ett nätverk som är specialiserat på stöd till egenföretagande.

Det är också önskvärt att man väljer ut trovärdiga företagsidéer, och tillsammans med blivande entreprenörer lägger upp planer för hur man ska komma in på nya marknader. Ett nätverk för stöd till nyetablering av företag bör skapas på regional nivå genom särskilt anpassade utbildningskurser och rådgivningstjänster som backas upp av strategier för högeffektivt tekniskt stöd.

Därför välkomnar föredraganden fortsättningen av det nuvarande Cosmeprogrammet inom nästa fleråriga budgetram. Europaparlamentet och särskilt ITRE-utskottet ger sitt fulla stöd till åtgärder för att stödja små och medelstora företag i EU, med främjande av konkurrenskraften genom att undanröja hinder för marknadstillträde och ge tillgång till finansiering. I detta avseende har Cosmeprogrammet visat sig vara ett framgångsrikt EU-initiativ som åtnjuter stort erkännande bland de små och medelstora företagen (vilket bekräftas i kommissionens konsekvensbedömning). Föredraganden kan förstå skälen till programkoncentration, men blir ändå besviken över kommissionens beslut att under en enda rubrik sammanföra mycket olikartade program, eftersom det avsevärt minskar Cosmeprogrammets synlighet och tar fokus från innehållet i de åtgärder som ska finansieras enligt befintlig lagstiftning.

Därför föreslås flera ändringar av förordningen för att fylla vissa luckor mellan befintliga och föreslagna föreskrifter, och för att ge det nya Cosmeförslaget mer tyngd och värde. Bland annat ingår följande åtgärder:

• Att framhäva Cosmeprogrammets varumärke och profil, när och om det är lämpligt.

• Att utveckla de initiativ och åtgärder som kan finansieras avseende små och medelstora företag.

• Att återinföra hållbarhetskonceptet för små och medelstora företag.

• Att främja utvecklingen av företagsnätverk, bland annat för att göra det möjligt för mikroföretag att konkurrera på marknaden.

• Att fokusera på vissa grupper som har visat sig behöva ytterligare stöd för att verkligen våga satsa på företagandet, t.ex. unga företagare och kvinnor.

• Att ge stöd till initiativ inom vissa sektorer, såsom turismen, som har en hög andel små och medelstora företag och ger ett betydelsefullt bidrag till unionens BNP.

• Att öka budgeten för programmet i enlighet med parlamentets resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel, samt införa vissa budgetramar för administrativa utgifter.

• Att utveckla nätverket Enterprise Europe Network som en kontaktpunkt med samlade stödtjänster för företag, samtidigt som man inför vissa indikatorer och minimistandarder för nätverket.

Föredraganden vill betona den nya mångfalden inom det moderna näringslivet, där vi idag ser allt från starkt marknadsorienterade företag till organisationer som bedriver verksamhet utan vinstsyfte. Bland programmets stödmottagare vill föredraganden därför inkludera företag i den sociala ekonomin som genom sin karaktär kan räknas som små och medelstora företag, men som har förmåga att uppfinna nya och återuppliva gamla affärs- och företagsmodeller. Dessa företag har visat sig vara mer motståndskraftiga än de traditionella företagen tack vare sina rötter i lokalsamhället och för att de prioriterar sysselsättningen. Det är därför viktigt att stödja nya affärsmodeller, t.ex. att arbetstagarna tar över företaget (de som jobbar inom företaget köper det), med tanke på att företagen inom den sociala ekonomin sätter nätverksekonomin i ett helt nytt perspektiv.

Det är också viktigt att betona behovet av att programmet inkluderar små lokala företag för offentliga tjänster bland stödmottagarna, om de uppfyller kriterierna för att betraktas som små och medelstora företag och utför uppgifter som är viktiga för lokalsamhället.

Föredraganden anser det nödvändigt att göra lagstiftningen avseende små och medelstora företag tydligare och lättare att förstå. Flera ändringsförslag har därför lagts fram för att förklara hur kommissionen går till väga för att bevilja bidrag i enlighet med budgetförordningen.

Även om förslaget tar upp villkoren för att små och medelstora företag i tredjeländer ska komma ifråga för programmet, vill föredraganden betona att programmet i första hand bör fokusera på företag som är baserade i EU, och på att hjälpa små och medelstora företag inom EU som försöker komma in på marknader i tredjeländer.

Förteckningen över föreslagna indikatorer för att mäta programmets effektivitet är för vag och skulle ge mycket lite information om Cosmeprogrammets effektivitet. Föredraganden skulle därför vilja införa nya indikatorer som är betydelsefulla utan att medföra alltför mycket byråkrati.

Slutligen vill föredraganden betona att programmet måste fungera som komplement till andra befintliga åtgärder för stöd till små och medelstora företag inom industri- och innovationspelaren, särskilt programmet InvestEU, som omfattar finansieringsinstrument för små och medelstora företag som för närvarande ingår i Cosmeprogrammet och instrumentet för små och medelstora företag som utgör en del av forskningsprogrammet Horisont.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Den inre marknaden är en av unionens hörnstenar. Alltsedan starten har den inre marknaden i stor utsträckning bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Den har skapat nya möjligheter och stordriftsfördelar för europeiska företag, framförallt för mikroföretag, små och medelstora företag (nedan kallade små och medelstora företag), och stärkt deras industriella konkurrenskraft. Den inre marknaden har bidragit till att skapa arbetsplatser och erbjudit konsumenterna ett större urval till lägre priser. Den fortsätter att vara en drivkraft för uppbyggnaden av en starkare, mer balanserad och rättvisare ekonomi. Den inre marknaden hör till unionens viktigaste landvinningar och är dess största tillgång i en alltmer globaliserad värld.

(1)  Den inre marknaden är en av unionens hörnstenar. Alltsedan starten har den inre marknaden i stor utsträckning bidragit till tillväxt, ekonomisk utveckling, välstånd, konkurrenskraft och sysselsättning. Den har skapat nya möjligheter och stordriftsfördelar för europeiska företag, framförallt för mikroföretag samt små och medelstora företag (nedan kallade små och medelstora företag), kluster, företagsnätverk och företagskonsortier, och stärkt deras industriella konkurrenskraft, och har också haft som mål att skapa och förstärka den värdekedja där företagen deltar i alla aspekter av processen. Den inre marknaden har bidragit till att skapa arbetsplatser och erbjudit konsumenterna ett större urval till lägre priser. Den fortsätter att vara en drivkraft för säkerställandet av ekonomisk tillväxt och för uppbyggnaden av en starkare, mer balanserad och öppen, inkluderande samt rättvisare ekonomi. Den inre marknaden hör till unionens viktigaste landvinningar och är dess största tillgång i en alltmer globaliserad värld och en central del i att lyckas med övergången till en resurs- och energieffektiv hållbar ekonomi.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den inre marknaden måste hela tiden anpassa sig till de snabba förändringarna i en omvärld präglad av den digitala revolutionen och globaliseringen. En ny era av digitala innovationer medför fortsättningsvis möjligheter för både företag och enskilda individer, bidrar till skapandet av nya produkter och affärsmodeller, men utgör likväl en utmaning när det gäller reglering och tillämpning av lagstiftningen.

(2)  Den inre marknaden måste hela tiden anpassa sig till de snabba förändringarna i en omvärld präglad av den digitala revolutionen, åtgärder för att motverka klimatförändringarna och globaliseringen. En ny era av digitala innovationer och nya affärsmodeller från delningsekonomin fortsätter att medföra möjligheter för företag, anställda och enskilda individer, skapar nya hållbara, mer resurs- och energieffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller, men utgör likväl en möjlighet och en utmaning för arbetsstyrkan, för företagens konkurrenskraft och för reglering och tillämpning av lagstiftningen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det finns dock fortfarande hinder i vägen för en välfungerande inre marknad, och nya hinder dyker upp. Antagandet av regler utgör endast ett första steg på vägen, men lika viktigt är att få dem att fungera i praktiken. I sista hand är det här en fråga om EU-medborgarnas tilltro till unionen, dess förmåga att åstadkomma resultat och skapa arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt som det allmänna intresset skyddas.

(4)  Det finns dock fortfarande hinder i vägen för en välfungerande inre marknad, och nya hinder dyker upp. Antagandet av regler utgör endast ett första steg på vägen, men lika viktigt är att få dem att fungera i praktiken. Detta betyder i sista hand att man måste skapa goda förutsättningar för att se till att EU-medborgarna har tilltro till unionen, dess förmåga att åstadkomma resultat och dess förmåga att skapa arbetstillfällen av god kvalitet och hållbart välstånd, samtidigt som det allmänna intresset skyddas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Flera olika program för insatser från unionens sida förekommer samtidigt inom områden som konkurrenskraften för företag, inklusive små och medelstora företag, konsumentskydd, kunder och slutanvändare av finansiella tjänster, politiskt beslutsfattande som gäller finansiella tjänster och livsmedelskedjan. Viss ytterligare verksamhet finansieras direkt under budgetposterna för den inre marknaden. Det är nödvändigt att rationalisera och utnyttja synergier mellan olika åtgärder och att tillhandahålla smidigare och mer flexibla ramar för att finansiera verksamhet som syftar till att åstadkomma en välfungerande inre marknad på mest kostnadseffektiva sätt. Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt program som sammanför olika former av verksamhet som tidigare finansierats inom ramarna för de övriga programmen och andra relevanta budgetposter. Programmet ska också omfatta nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion.

(5)  Flera olika program för insatser från unionens sida förekommer samtidigt inom områden som konkurrenskraften för företag, inklusive små och medelstora företag, konsumentskydd, kunder och slutanvändare av finansiella tjänster, politiskt beslutsfattande som gäller finansiella tjänster och livsmedelskedjan. Viss ytterligare verksamhet finansieras direkt under budgetposterna för den inre marknaden. Det är nödvändigt att rationalisera och utnyttja synergier och komplementaritet mellan olika åtgärder, att skapa mervärde genom förbättrad additionalitet och att tillhandahålla smidigare och mer flexibla ramar för att finansiera verksamhet som syftar till att åstadkomma en välfungerande inre marknad som är effektiv, konsumentvänlig, och tar hänsyn till miljörelaterade och sociala aspekter. Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt program som sammanför olika former av verksamhet som tidigare finansierats inom ramarna för de övriga programmen och andra relevanta budgetposter. Programmet ska också omfatta nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)   I programmet bör hänsyn också tas till de olika interventionernas mervärde för unionen, deras effektivitet och resultat, och god praxis bör bevaras och förbättras. Programmet bör även omfatta nya initiativ som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion, öka den lokala ekonomiska utvecklingen och ingripa när risken för marknadsmisslyckande är mycket hög.

Motivering

Nya initiativ på området ekonomisk utveckling bör övervägas inom ramen för programmet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är därför lämpligt att inrätta ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive mikroföretag samt små och medelstora företag, och europeisk statistik (nedan kallat programmet). Programmet bör inrättas för en längd på sju år, från 2021 till 2027.

(7)  Det är därför lämpligt att inrätta ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft och hållbarhet för företag, med särskild hänsyn tagen till mikroföretag samt små och medelstora företag, kluster, företagsnätverk, företagskonsortier och europeisk statistik (nedan kallat programmet). Programmet bör inrättas för en längd på sju år, från 2021 till 2027.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Programmet bör stödja utformningen, genomförandet och tillämpningen av unionslagstiftningen till stöd för en välfungerande inre marknad. Programmet bör stödja skapandet av rätt förutsättningar för att stärka alla aktörer på den inre marknaden, såväl företagen, som EU-medborgarna, inklusive konsumenterna, samt det civila samhället och de offentliga myndigheterna. För detta ändamål bör programmet syfta till att säkerställa företagens konkurrenskraft, särskilt i fråga om de små och medelstora företagen, men också stödja tillämpningen av konsumentskydd och säkerhetsbestämmelser och höja medvetenheten hos företagen och de enskilda individerna genom att förse dem med rätt verktyg, kunskap och kompetens så att de kan fatta välgrundade beslut och för att stärka deras deltagande i utformningen av unionens politik. Dessutom bör programmet ha som syfte att främja rättsligt och administrativt samarbete, i synnerhet genom utbyte av bästa praxis och genom uppbyggnad av kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet användningen av strategisk offentlig upphandling. Programmet bör också ha som syfte att stödja utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder som stöder genomförandet av unionens lagstiftning. Det här omfattar även utformningen av standarder på området för finansiell rapportering och revision för att därigenom bidra till att unionens kapitalmarknader blir transparenta och välfungerande, samt till att stärka investerarskyddet. Programmet bör också stödja reglering och standardisering genom att säkerställa bredast möjliga deltagande av berörda parter. Målet för programmet bör även vara att stödja genomförandet av unionens lagstiftning och dess efterlevnad genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå för människor och djur och ett gott växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och förbättra djurskyddet.

(8)  Programmet bör stödja utformningen, genomförandet och tillämpningen av unionslagstiftningen till stöd för en välfungerande och bättre inre marknad. Programmet bör stödja skapandet av rätt förutsättningar för att stärka alla aktörer på den inre marknaden, såväl företagen som de anställda, EU-medborgarna, inklusive konsumenterna och det civila samhället samt de offentliga myndigheterna, och bygga på framgångarna för det nuvarande programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme). För detta ändamål bör programmet syfta till att säkerställa företagens konkurrenskraft, särskilt i fråga om de små och medelstora företagen, men också stödja skapandet av arbetstillfällen av god kvalitet, lokal ekonomisk utveckling, tillämpning av konsumentskydd, säkerhetsbestämmelser och miljönormer som ligger på hög nivå samt höja medvetenheten hos företagen och de enskilda individerna genom att förse dem med rätt information, verktyg, utbildning, kunskap och kompetens, så att de kan fatta välgrundade beslut och för att stärka deras deltagande i utformningen av unionens politik. Dessutom bör programmet ha som syfte att främja rättsligt och administrativt samarbete, i synnerhet genom utbyte av bästa praxis och genom uppbyggnad av kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet användningen av strategisk offentlig upphandling och stöd till digitala kunskapscentrum. Programmet bör också ha som syfte att stödja utvecklingen av högkvalitativa internationella standarder som stöder genomförandet av unionens lagstiftning. Det här omfattar även utformningen av standarder på området för finansiell rapportering och revision för att därigenom bidra till att unionens kapitalmarknader blir transparenta och välfungerande, samt till att stärka investerarskyddet. Programmet bör också stödja reglering och standardisering genom att säkerställa bredast möjliga deltagande av berörda parter. Målet för programmet bör även vara att stödja genomförandet av unionens lagstiftning och dess efterlevnad genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå för människor och djur och ett gott växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och förbättra djurskyddet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Sammanslagning av befintliga program bör inte leda till mindre klarhet och öppenhet. Kommissionen och medlemsstaterna bör sträva efter att tillhandahålla lämplig information i god tid om programmen och öka medvetenheten bland potentiella stödmottagare.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  En modern inre marknad främjar konkurrens till fördel för konsumenter, företag och anställda. Bättre utnyttjande av den ständigt föränderliga inre marknaden för tjänster bör vara till hjälp för europeiska företag när det gäller att skapa arbetstillfällen och växa över gränserna, medföra ett större urval av tjänster till bättre priser och upprätthålla höga standarder för både konsumenter och arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, bör programmet bidra till att undanröja återstående hinder och till att säkerställa ett regelverk som kan lämna utrymme för nya innovativa affärsmodeller.

(9)  En modern inre marknad främjar högkvalitativa tjänster till fördel för konsumenter och företag och de anställdas arbetsvillkor. Den skapar ett fördelaktigt klimat för jobbskapande och ser även till att högkvalitativa tjänster av allmänt intresse fungerar bättre. Bättre utnyttjande av den ständigt föränderliga inre marknaden för tjänster bör vara till hjälp för europeiska företag när det gäller att skapa högkvalitativa arbetstillfällen och växa över gränserna, medföra ett större urval av tjänster till bättre priser och upprätthålla höga standarder för både konsumenter och arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, bör programmet bidra till att undanröja återstående hinder och till att säkerställa ett regelverk som kan lämna utrymme för nya innovativa affärsmodeller som går att förena med en hög nivå av socialt skydd, som även omfattar företagare.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Nya utmaningar för regleringen och tillämpningen hänger samman med att omgivningen snabbt förändras i och med den digitala revolutionen, exempelvis när det gäller frågor som cybersäkerhet, sakernas internet eller artificiell intelligens. Om skada skulle uppstå är det viktigt att det finns stränga regler om produktsäkerhet och ansvarsskyldighet för att garantera att lämpliga motåtgärder vidtas som gör att EU-medborgarna, inklusive konsumenter och företag, gynnas av dessa regler. Därför bör programmet bidra till en snabb anpassning till produktansvarsregler för unionen, som främjar innovation, liksom en snabb tillämpning av dessa.

(11)  Nya utmaningar för regleringen och tillämpningen hänger samman med att omgivningen snabbt förändras i och med den digitala revolutionen, exempelvis när det gäller frågor som cybersäkerhet, integritetspolicy och uppgiftsskydd, sakernas internet eller artificiell intelligens, och relaterade etiska normer. Denna komplexa utmaning, som är teknisk, kulturell, organisatorisk och social, bör hanteras med stöd från alla berörda sektorer och aktörer. Om skada skulle uppstå är det viktigt att det finns stränga regler om produktsäkerhet och ansvarsskyldighet för att garantera att lämpliga motåtgärder vidtas som gör att EU-medborgarna, inklusive konsumenter och företag, får tillgång till och gynnas av dessa regler. Därför bör programmet bidra till en snabb anpassning till produktansvarsregler för unionen, som främjar innovation, liksom en snabb tillämpning av dessa.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Offentlig upphandling används av de offentliga myndigheterna för att ge valuta för pengarna när offentliga medel läggs ut, liksom för att bidra till en mer innovativ, hållbar, inkluderande och konkurrenskraftig inre marknad. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU49, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU50 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga grunden för att marknaden för offentlig upphandling, som står för 14 % av unionens bruttonationalprodukt, blir integrerad och fungerar effektivt för att gynna såväl offentliga myndigheter och företag, som medborgarna och konsumenterna. Programmet bör därför stödja åtgärder för att säkerställa en mer utbredd användning av strategisk offentlig upphandling, professionalisering av offentliga upphandlare, förbättrad tillgång till offentlig upphandling för små och medelstora företag, ökad öppenhet, integritet och bättre data, stimulering av upphandlingens digitalisering och främjande av gemensamma upphandlingar, via stärkt samarbete med medlemsstaterna, förbättrad insamling av uppgifter och analys av data inklusive framtagning av specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av erfarenheter och god praxis, givande av vägledning, arbete för förmånliga handelsavtal och stärkt samarbete mellan nationella myndigheter samt lansering av pilotprojekt.

(15)  Offentlig upphandling används av de offentliga myndigheterna för att ge valuta för pengarna när offentliga medel läggs ut, liksom för att bidra till en mer innovativ, hållbar, inkluderande och konkurrenskraftig inre marknad. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU49, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU50 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga grunden för att marknaden för offentlig upphandling, som står för 14 % av unionens bruttonationalprodukt, blir integrerad och fungerar effektivt för att gynna såväl offentliga myndigheter och företag, som medborgarna och konsumenterna. Offentliga organ kan genom sin upphandlingspolicy skapa och stödja marknader för innovativa varor och tjänster. Programmet bör därför stödja åtgärder för att säkerställa en mer utbredd användning av strategisk offentlig upphandling, en mer systematisk användning av kriterier inriktade på miljö, sociala normer och rättvis handel för att tilldela kontrakt, professionalisering av offentliga upphandlare, förbättrad tillgång till offentlig upphandling för små och medelstora företag, företag inom den sociala ekonomin och nätverk för företagsorganisationer, ökad öppenhet, integritet och bättre data, stimulering av upphandlingens digitalisering och främjande av gemensamma upphandlingar, via stärkt samarbete med medlemsstaterna, förbättrad insamling av uppgifter och analys av data inklusive framtagning av specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av erfarenheter och god praxis, givande av vägledning, arbete för förmånliga handelsavtal och stärkt samarbete mellan nationella myndigheter samt lansering av pilotprojekt.

__________________

__________________

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Programmet bör stödja utvecklandet av unionens regelverk inom bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i fråga om avtalsrätt, med syftet att göra företagandet mer effektivt och konkurrenskraftigt, samtidigt som berörda parter som påverkas av företagens operationer förses med skydd, och för att kunna reagera på politiska utmaningar som dyker upp. Det bör också garantera adekvat utvärdering, genomförande och tillämpning av det relevanta regelverket, informera och bistå berörda parter och främja informationsutbytet på området. Programmet bör vidare stödja kommissionens initiativ till förmån för en entydigt och anpassat regelverk för datadriven ekonomi och innovation. Dessa initiativ är nödvändiga för att stärka rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, framförallt i fråga om ansvar och etik kopplade till nya former av teknik under utveckling, såsom sakernas internet, artificiell intelligens, robotteknik, 3D-printing. Programmet bör arbeta för att stimulera utvecklingen av datadrivet företagande, eftersom det kommer att vara helt avgörande för vilken ställning unionens ekonomi intar i den globala konkurrensen.

(17)  Programmet bör stödja utvecklandet av unionens regelverk inom bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i fråga om avtalsrätt, med syftet att göra företagandet mer effektivt och konkurrenskraftigt, samtidigt som berörda parter som påverkas av företagens operationer förses med skydd, och för att kunna reagera på politiska utmaningar som dyker upp. Det bör också garantera adekvat utvärdering, genomförande och tillämpning av det relevanta regelverket, informera och bistå berörda parter och främja informationsutbytet på området. Programmet bör vidare stödja kommissionens initiativ till förmån för en entydigt och anpassat regelverk för datadriven ekonomi och innovation. Dessa initiativ är nödvändiga för att stärka rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, framförallt i fråga om ansvar och etik kopplade till nya former av teknik under utveckling, såsom sakernas internet, artificiell intelligens, robotteknik, 3D-printing. Programmet bör arbeta för att stimulera utvecklingen av datadrivet företagande, samtidigt som det garanterar ett starkt integritetsskydd, eftersom det kommer att vara helt avgörande för vilken ställning unionens ekonomi intar i den globala konkurrensen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Det är av allra största vikt att de europeiska företagens konkurrenskraft stärks samtidigt som lika spelregler och en inre marknad som är öppen och konkurrenskraftig garanteras. De små och medelstora företagen är motorn i Europas ekonomi, eftersom de utgör upp till 99 % av alla företag i Europa, står för två tredjedelar av arbetsplatserna och väsentligen bidrar till skapandet av nya arbetstillfällen med en regional och lokal dimension.

(22)  Det är av allra största vikt att de europeiska företagens konkurrenskraft och hållbarhet stärks samtidigt som lika spelregler och en inre marknad som är öppen och konkurrenskraftig garanteras. De små och medelstora företagen är motorn i Europas ekonomi, eftersom de utgör upp till 99 % av alla företag i Europa, står för två tredjedelar av arbetsplatserna och väsentligen bidrar till skapandet av nya arbetstillfällen, av hög kvalitet och inom alla sektorer och med en regional och lokal dimension, och därmed till den sociala sammanhållningen.

 

Små och medelstora företag är mycket viktiga för att fortsätta energiomställningen och bidrar till att uppnå unionens klimatmål enligt Parisavtalet. Programmet bör därför öka deras kapacitet att utveckla miljövänliga produkter och tjänster av hög kvalitet och stödja deras insatser för att öka resurseffektiviteten, i linje med principen om ”energieffektivitet först”. På så sätt bidrar programmet också till att förbättra unionens små och medelstora företags konkurrenskraft på den globala marknaden.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Små och medelstora företag har gemensamma utmaningar, som inte i samma mån påverkar större firmor, när det gäller att ordna finansiering, hitta yrkeskunnig arbetskraft, lätta på den administrativa bördan, utnyttja kreativitet och innovation, komma ut på marknaden och främja internationaliseringsåtgärder. Programmet bör ta itu med sådana marknadsmisslyckanden på ett proportionellt sätt, utan att detta på ett oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

(23)  Små och medelstora företag har gemensamma utmaningar, som inte i samma mån påverkar större firmor, när det gäller att ordna finansiering, hitta yrkeskunnig arbetskraft, lätta på den administrativa bördan, utnyttja kreativitet och innovation, komma ut på marknaden och främja internationaliseringsåtgärder. Programmet bör ta itu med sådana marknadsmisslyckanden på ett proportionellt sätt, utan att detta på ett oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Programmet bör i synnerhet skapa lämpliga villkor för införande av teknisk och organisatorisk innovation i produktionsprocesserna genom att uppmärksamma särskilda former av små och medelstora företag som mikroföretag, hantverksföretag, egenföretagare, fria yrken och företag inom den sociala ekonomin. Uppmärksamhet bör också ägnas potentiella, nya, unga och kvinnliga företagare samt andra särskilda målgrupper som äldre företagare, invandrare och företagare som tillhör socialt mindre gynnade eller utsatta grupper, t.ex. personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Programmet bör stödja och främja en innovationskultur, och utveckla en miljö som är gynnsam för start av nya företag och som kan få dem att växa, i synnerhet innovativa mikroföretag samt små och medelstora företag som kan klara utmaningarna i en alltmer konkurrensutsatt och snabbt föränderlig situation. För en djupgående förändring av innovationsprocesserna krävs utveckling av en öppen innovationsmodell, med ökat forskningssamarbete och utbyte av kunskap och immaterialrätt mellan olika organisationer. Programmet bör därför syfta till att stödja en innovationsprocess som införlivar nya företagsmodeller för samarbete med inriktning på nätutveckling och integrering av kunskap och resurser inom organisationer och grupper.

Motivering

Det är viktigt att utveckla en innovationsmiljö som kan fungera som ekonomisk katalysator.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b)  Programmet bör åtgärda marknadsmisslyckanden proportionellt, med särskilt fokus på åtgärder som direkt gynnar små och medelstora företag och företagsnätverk och samtidigt inte otillbörligt snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

Motivering

Programmet bör ta hänsyn till små och medelstora företag och företagsnätverk i all sin verksamhet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Många av unionens konkurrenskraftsproblem har att göra med de små och medelstora företagens svårigheter i att få tillgång till finansiering eftersom de kämpar med att bevisa sin kreditvärdighet och har otillräckliga säkerheter. Ytterligare utmaningar vad gäller finansieringen uppkommer av de små och medelstora företagens behov att förbli konkurrenskraftiga genom att engagera sig i exempelvis digitalisering, internationalisering och innovationsfrämjande verksamhet samt höjning av personalens kompetens. Begränsad tillgång till finansiering har en negativ effekt på såväl företagens tillkomst, tillväxt och överlevnad, som på nya företagares beredskap att ta över livskraftiga företag i samband med företagsöverlåtelse.

(24)  Många av unionens konkurrenskraftsproblem har att göra med de små och medelstora företagens svårigheter i att få tillgång till finansiering eftersom de saknar information, kämpar med att bevisa sin kreditvärdighet, har otillräckliga säkerheter eller helt enkelt på grund av låg medvetenhet om befintliga mekanismer som främjar deras verksamhet på EU-nivå eller på nationell eller lokal nivå. Ytterligare utmaningar vad gäller finansieringen uppkommer genom mikroföretagens mindre storlek och de små och medelstora företagens behov att förbli konkurrenskraftiga genom att engagera sig i exempelvis digitalisering, internationalisering och innovationsfrämjande verksamhet samt höjning av personalens kompetens. Begränsad tillgång till finansiering har en negativ effekt såväl på företagens tillkomst, tillväxt och överlevnad som på nya företagares beredskap att ta över livskraftiga företag i samband med företagsöverlåtelse.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att överbrygga dessa marknadsmisslyckanden och säkerställa att de små och medelstora företagen fortsättningsvis kan inneha rollen som grundvalen för unionens ekonomiska konkurrenskraft, är de små och medelstora företagen i behov av extra stödåtgärder i form av skuld- och kapitalinstrument som inrättas inom ramen för delen avsedd för små och medelstora företag inom InvestEU-fonden inrättad enligt Europaparlamentets och rådets förordning […]52. Lånegarantiinstrumentet som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/201353 har ett påvisat mervärde och förväntas bidra positivt till åtminstone 500 000 små och medelstora företag, en efterföljare kommer att inrättas inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag.

(25)  För att överbrygga dessa marknadsmisslyckanden och säkerställa att de små och medelstora företagen fortsättningsvis kan inneha rollen som grundvalen för unionens ekonomiska konkurrenskraft och som drivkraften för en hållbar ekonomi, är de små och medelstora företagen i behov av extra stödåtgärder i form av skuld- och kapitalinstrument som inrättas inom ramen för delen avsedd för små och medelstora företag inom InvestEU-fonden inrättad enligt Europaparlamentets och rådets förordning […]52. Lånegarantiinstrumentet som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/201353 har ett påvisat mervärde och förväntas bidra positivt till åtminstone 500 000 små och medelstora företag, en efterföljare kommer att inrättas inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag. Större uppmärksamhet bör ägnas åt bättre kommunikation och offentliga kampanjer för att öka möjliga stödmottagares medvetenhet om små och medelstora företags tillgång till programmet. För att öka medvetenheten om unionens åtgärder till stöd för små och medelstora företag bör åtgärder som helt eller delvis finansieras genom detta program, inklusive mellanhänder, inbegripa det europeiska emblemet (flaggan) med en mening som anger att stöd erhållits genom Cosmeprogrammet.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018) 439 final.

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  De politiska målen för detta program bör också hanteras med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag. Ekonomiskt stöd bör användas för att ta itu med marknadsmisslyckanden eller bristfälliga investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering, eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Olika åtgärder bör ha ett klart europeiskt mervärde.

(26)  De politiska målen för detta program bör också hanteras med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom InvestEU-fondens del för små och medelstora företag. InvestEU-fondens del för små och medelstora företag bör ha ett centralt övergripande uppdrag att tillhandahålla information om programmet i varje medlemsstat för att öka tillgängligheten till och medvetenheten om medlen för små och medelstora företag. Ekonomiskt stöd bör användas för att ta itu med marknadsmisslyckanden eller bristfälliga investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering, eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden, och det bör på ett tydligt sätt erbjuda additionalitet och ökade synergieffekter med andra EU-program. Åtgärderna bör ha ett tydligt europeiskt mervärde.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  De åtgärder som stöds av InvestEU-fonden genom deltagande från EU eller från medlemsstaterna bör inte duplicera eller ersätta privata finansieringar och inte heller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden, utan, med hänvisning till redan fungerande offentliga och privata lokala garantisystem, främja en integrering med dessa system, med som prioriterat mål att stärka och utvidga de faktiska fördelarna för slutmottagarna (små och medelstora företag enligt den definition som ges i rekommendation 2003/361/EG), så att en verklig additionalitet hos åtgärderna uppnås.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b)  Jämte tillgången till finansiering är även tillgången till kompetens, inklusive ledarkompetens, och kunskap avgörande faktorer för att små och medelstora företag ska få tillgång till befintliga medel, göra innovationer, konkurrera och växa. Inrättandet av de finansieringsinstrument som planeras inom ramen för InvestEU bör därför åtföljas av utarbetande av lämplig mentorsverksamhet och coachningsprogram samt införande av kunskapsbaserade företagstjänster.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Programmet bör förse små och medelstora företag med effektivt stöd genom hela deras livscykel. Det bör bygga på de unika kunskaper och den expertis som tillkommit vad gäller små och medelstora företag och de industriella näringarna och genom långvarig erfarenhet av arbetet med europeiska, nationella och regionala berörda aktörer. Detta stöd bör bygga på de lyckade erfarenheterna av nätverket Enterprise Europe Network som en enda kontaktpunkt för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft och utveckla deras verksamhet inom och utanför den inre marknaden. Detta nätverk planerar att fortsätta att förmedla tjänster för de övriga unionsprogrammens del, framförallt för programmet Horisont 2020, genom användning av de finansiella resurserna för dessa program. Mentorverksamheten för nya företagare bör också kvarstå som ett redskap för att göra det möjligt för nya eller blivande företagare att vinna erfarenheter av företagande genom att de matchas med erfarna företagare från andra länder och därigenom kan stärka färdigheterna i att driva företag. Programmet bör sträva till att ytterligare växa och utvidga sin geografiska omfattning och därmed erbjud företagarna en mer omfattande palett av möjligheter till matchning i komplementaritet med andra av unionens initiativ, där så är relevant.

(27)  Programmet bör förse små och medelstora företag med effektivt stöd genom hela deras livscykel, och hjälpa till med allt från förberedande av projekt till saluföring och marknadstillträde samt uppmuntra bildandet av företagsnätverk. Det bör bygga på de unika kunskaper och den expertis som tillkommit vad gäller små och medelstora företag och ekonomiska och entreprenörsrelaterade sektorer och genom långvarig erfarenhet av arbetet med europeiska, nationella och regionala berörda aktörer. Detta stöd bör bygga på erfarenheterna av nätverket Enterprise Europe Network som en enda kontaktpunkt för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft och utveckla deras verksamhet inom och utanför den inre marknaden. Detta nätverk planerar att fortsätta att förmedla tjänster för de övriga unionsprogrammens del, framförallt för programmet Horisont 2020, genom användning av de finansiella resurserna för dessa program. Det bör också stödja ett ökat deltagande för små och medelstora företags representativa organisationer i utvecklingen av politiska initiativ för den inre marknaden, som exempelvis offentlig upphandling, standardiseringsprocesser och system för immateriella rättigheter. Nätverket bör också öka antalet insatser, ge mer riktad rådgivning till små och medelstora företag, ta fram projekt och stödja nätverk samt teknisk och organisatorisk omställning. Nätverket bör även förbättra samarbetet och förbindelserna med andra knutpunkter för rådgivning som inrättats i det digitala programmet och InvestEU avseende tillgång till finansiering. Cosmeprogrammets verksamhet i nätverket bör också syfta till att tillhandahålla högkvalitativa tjänster i hela EU, med särskild hänsyn till verksamhetsområden och geografiska delar av unionen där nätverk och förmedlande parter inte når förväntade resultat. Även den framgångsrika mentorverksamheten för nya företagare – Erasmus för unga företagare – bör kvarstå som ett redskap för att göra det möjligt för nya eller blivande företagare att vinna erfarenheter av företagande och företagsledning genom att de matchas med erfarna företagare från andra länder och därigenom kan stärka färdigheterna i att driva företag. Programmet bör växa och utvidga sin geografiska omfattning och därmed erbjuda företagarna en mer omfattande palett av möjligheter till matchning i komplementaritet med andra av unionens initiativ, där så är relevant. För att öka det mervärde som tillkommer genom främjande av initiativ för företagande, bör särskild uppmärksamhet ägnas mikroföretagare och de som kunnat dra minst nytta av det befintliga programmet, och områden där entreprenörskulturen fortfarande är på en mycket låg nivå och möter fler hinder. Alla ansträngningar bör göras för att uppnå en geografisk fördelning av medlen som är rimligt balanserad.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Ytterligare ansträngningar bör göras för att minska den administrativa bördan och öka tillgängligheten till programmen för att minska de kostnader små och medelstora företag samt mikroföretag drabbas av på grund av en komplicerad ansökningsprocess och deltagandekrav. Medlemsstaterna bör även överväga att inrätta ett enda informationscentrum som fungerar som en gemensam kontaktpunkt för företag som är intresserade av att använda unionsmedel. Utvärderingsförfarandet bör vara så enkelt och snabbt som möjligt för att möjliggöra användning i god tid av de fördelar programmet erbjuder.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Kluster är ett strategiskt verktyg för att stödja konkurrenskraften hos och expansionen av små och medelstora företag, eftersom de skapar ett gynnsamt företagsklimat. Gemensamma klusterinitiativ borde leda till att man får den kritiska massa som krävs för att öka de små och medelstora företagens tillväxt. Genom att koppla samman specialiserade ekosystem skapar kluster nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och integrerar dem bättre i europeiska och globala strategiska värdekedjor. Utvecklingen av transnationella partnerskap och genomförandet av gemensam verksamhet, som stöds av den europeiska plattformen för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt finansiering, om prestationen och delmålen uppnås. Direkt stöd till små och medelstora företag bör kanaliseras genom klusterorganisationer för införande av avancerad teknik, nya affärsmodeller, koldioxidsnåla och resurseffektiva lösningar, kreativitet och design, anpassning av färdigheter, utvidgat entreprenörskap och internationalisering samt för att locka talanger. Andra aktörer som är specialiserade inom stöd till små och medelstora företag bör vara delaktiga för att underlätta en industriell omvandling och genomförandet av strategier för smart specialisering. Programmet bör därmed bidra till tillväxt och skapa kopplingar till unionens (digitala) innovationsnav och investeringar som görs inom sammanhållningspolitiken och Horisont Europa. Möjligheterna till synergieffekter med Erasmusprogrammet kan också utforskas.

(28)  Kluster är ett strategiskt verktyg för att stödja konkurrenskraften hos och expansionen av små och medelstora företag, eftersom de skapar ett gynnsamt företagsklimat, ökar den hållbara utvecklingen av industri och tjänster och stärker regionernas ekonomiska utveckling genom att skapa arbetstillfällen av god kvalitet. Gemensamma klusterinitiativ borde leda till att man får den kritiska massa som krävs för att öka de små och medelstora företagens tillväxt. Genom att koppla samman specialiserade ekosystem skapar kluster nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och integrerar dem bättre i europeiska och globala strategiska värdekedjor. Utvecklingen av transnationella partnerskap och genomförandet av gemensam verksamhet, som stöds av den europeiska plattformen för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt finansiering, om prestationen och delmålen uppnås. Direkt stöd till små och medelstora företag bör kanaliseras genom klusterorganisationer för införande av avancerad teknik, nya affärsmodeller, lösningar, kreativitet och design, uppgradering av färdigheter, attraktionskraft för att locka talanger, utvidgat entreprenörskap och internationalisering. Andra aktörer som är specialiserade inom stöd till små och medelstora företag bör vara delaktiga för att underlätta en industriell omvandling och genomförandet av strategier för smart specialisering. Programmet bör därmed bidra till en hållbar ekonomisk utveckling och skapa kopplingar till unionens (digitala) innovationsnav och investeringar som görs inom sammanhållningspolitiken och Horisont Europa. Möjligheterna till synergieffekter med Erasmusprogrammet kan också utforskas.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Programmet kan bidra till att öka och/eller förbättra förbindelserna mellan mikroföretag samt små och medelstora företag och universitet, forskningscentrum och andra institutioner som har anknytning till skapande och spridning av kunskap. Denna förbindelse kan bidra till att förbättra företagens kapacitet att hantera de strategiska utmaningar som den nya internationella omgivningen innebär.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28b)  Små och medelstora företag möter på grund av sin mindre storlek särskilda tillväxthinder och har stora svårigheter att växa och expandera vissa delar av sin affärsverksamhet. Unionen har gett stöd för att trappa upp verksamhet som är inriktad på innovationer inom forskning, huvudsakligen genom instrumentet för små och medelstora företag och det senaste europeiska innovationsrådets pilotprojekt inom Horisont 2020-programmet. På grundval av arbetsmetoderna och erfarenheterna från instrumentet för små och medelstora företag bör programmet för den inre marknaden också tillhandahålla stöd för expanderande verksamheter för små och medelstora företag som kompletterar det nya EIC med särskild inriktning på banbrytande innovation inom Horisont Europa. Expansionsåtgärder för små och medelstora företag inom ramen för detta program bör inriktas bland annat på att hjälpa små och medelstora företag att växa genom kommersialisering, internationalisering och marknadsdrivande möjligheter.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Kreativitet och innovation är avgörande för konkurrenskraften hos unionens industriella värdekedjor. De är katalysatorer för industriell modernisering och bidrar till smart och hållbar tillväxt för alla. De små och medelstora företagens utnyttjande släpar dock fortfarande efter. Programmet bör därför stödja riktade åtgärder, nätverk och partnerskap för kreativitetsdriven innovation i hela den industriella värdekedjan.

(29)  Jämte kreativitet och innovation är teknisk och organisatorisk omvandling, en förbättrad hållbarhet med avseende på produktionsprocesser, i synnerhet förbättrad resurs- och energieffektivitet, avgörande för konkurrenskraften hos unionens industriella värdekedjor. De är katalysatorer för företags- och industrisektorns modernisering och bidrar till smart och hållbar tillväxt för alla. De små och medelstora företagens utnyttjande släpar dock fortfarande efter. Programmet bör därför stödja riktade åtgärder, nätverk och partnerskap för kreativitetsdriven innovation i hela den industriella värdekedjan.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Det ska erkännas att instrumentet för små och medelstora företag, Horisont 2020, har varit ytterst framgångsrikt för företagare genom bidrag inom ramen för både fas 1 och fas 2 när det gäller att främja deras nya affärsidéer och testa och utveckla prototyper. Även om urvalsprocessen redan är mycket rigorös är det fortfarande många projekt som inte kan finansieras på grund av begränsade finansiella resurser. Genomförandet inom ramen för genomförandeorganet för små och medelstora företag, Easme, har fungerat mycket väl. Inriktningen i detta program ligger på högteknologiska projekt, men detta program bör utöka metodiken till alla typer av expanderande små och medelstora företag.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29b)  Cosmeprogrammets åtgärder bör också inriktas på sektorer som kännetecknas av betydande tillväxt, social potential och en hög andel små och medelstora företag. Turism är en speciell sektor inom unionens näringsliv som i hög grad bidrar till unionens BNP och främst drivs av små och medelstora företag. EU bör fortsätta med och öka åtgärderna till stöd för de särskilda förhållandena i denna sektor.

Motivering

Programmet bör inriktas på turistnäringen med tanke på dess betydelse i ett europeiskt sammanhang.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Europeiska standarder spelar en viktig roll på den inre marknaden. De är av största betydelse för konkurrenskraften hos företag, framför allt små och medelstora företag. De är också ett mycket viktigt verktyg för att stödja unionens lagstiftning och politik på en rad viktiga områden, såsom energi, klimatförändringar, informations- och kommunikationsteknik, hållbar resursanvändning, innovation, produktsäkerhet, konsumentskydd, arbetstagarnas säkerhet och arbetsförhållanden samt en åldrande befolkning, och bidrar därmed positivt till samhället som helhet.

(30)  Europeiska standarder spelar en viktig roll på den inre marknaden. De är av största betydelse för konkurrenskraften hos företag, framför allt små och medelstora företag. De är också ett mycket viktigt verktyg för att stödja unionens lagstiftning och politiska mål på en rad viktiga områden, såsom att påskynda energiomställningen, åtgärda klimatförändringar, miljöskydd, förbättrad luft- och vattenkvalitet, informations- och kommunikationsteknik, hållbar resursanvändning och resursåtervinning, teknisk och social innovation, produktsäkerhet, konsumentskydd, arbetstagarnas säkerhet och arbetsförhållanden samt en åldrande befolkning, och bidrar därmed positivt till samhället som helhet.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  Principerna om öppenhet och jämställdhet bör beaktas i samtliga program och åtgärder som omfattas av programmet. Respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna bör också beaktas i dessa initiativ och åtgärder.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med stödet till små och medelstora företag och entreprenörskap inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]69. Dessutom kommer delen för små och medelstora företag i fonden InvestEU som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]70 att garantera skuldstöd och stöd till eget kapital för att förbättra tillgången till och utbudet av finansiering för små och medelstora företag. Programmet bör även eftersträva synergieffekter med rymdprogrammet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]71 för att uppmuntra små och medelstora företag att dra nytta av banbrytande innovation och andra lösningar som utvecklats inom ramen för dessa program.

(65)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med samt additionalitet till stödet till små och medelstora företag och entreprenörskap inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]69. Dessutom kommer delen för små och medelstora företag i fonden InvestEU som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]70 att garantera skuldstöd och stöd till eget kapital för att förbättra tillgången till och utbudet av finansiering för små och medelstora företag samt mikroföretag. Programmet bör även eftersträva synergieffekter med rymdprogrammet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]71 för att uppmuntra små och medelstora företag att dra nytta av banbrytande innovation och andra lösningar som utvecklats inom ramen för dessa program.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Motivering

Även additionalitet och mikroföretag bör nämnas.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 67

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(67)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med programmet för ett digitalt Europa som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...]73 och som har som mål att främja digitaliseringen av unionens ekonomi och den offentliga sektorn.

(67)  Programmet bör främja synergieffekter och komplementaritet med programmet för ett digitalt Europa som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...] och som har som mål att främja digitaliseringen av unionens ekonomi och den offentliga sektorn samt ökad cybersäkerhet.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final.

73 COM(2018) 434 final.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs programmet för förbättring av den inre marknadens funktion och konkurrenskraften för företag, inklusive mikroföretag samt små och medelstora företag, samt finansieringsramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan kallat programmet).

Genom denna förordning fastställs programmet för förbättring av den inre marknadens funktion och konkurrenskraften samt hållbarheten för företag, inklusive mikroföretag samt små och medelstora företag, sociala företag och företagsnätverk samt finansieringsramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan kallat programmet).

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  företag inom den sociala ekonomin: ett företag vars huvudmål är att ha social inverkan snarare än att generera vinster för ägarna eller aktieägarna och som tillhandahåller varor och tjänster för marknaden samt förvaltas på ett öppet och ansvarsfullt sätt, vilket omfattar anställda, konsumenter och intressenter.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  lokalt offentligt företag: ett lokalt småföretag som tillhandahåller offentliga tjänster och som uppfyller kriterierna för små och medelstora företag samt utför arbetsuppgifter som är viktiga för lokalsamhället.

Motivering

Lokala offentliga företag är en typ av den entreprenörsverksamhet med specifika egenskaper som ska uppmärksammas i Cosmeprogrammet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  företagsnätverk: ett system där entreprenörer slår sig samman för att genomföra ett gemensamt projekt och där två eller flera små eller medelstora företag gemensamt bedriver en eller flera ekonomiska verksamheter i syfte att öka sin konkurrenskraft på marknaden.

Motivering

Företagsnätverk är mycket viktiga aktörer på den inre marknaden.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller att skydda och stärka medborgarnas, konsumenternas och företagens ställning, särskilt mikroföretag samt små och medelstora företag (nedan kallade små och medelstora företag), genom säkerställande av att unionsrätten efterlevs, underlättande av marknadstillträdet, standardisering och främjande av människors hälsa, djurs hälsa, djurskyddet och växtskyddet; stärka samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och de decentraliserade byråerna.

(a)  Förbättra konkurrenskraften och den inre marknadens funktion genom att stärka den med lokala ekonomier, ta itu med ineffektivitet på marknaden och underlätta genomdrivandet av unionens rättsliga ram, skydda och stärka medborgare, konsumenter och företag, inbegripet deras arbetskraft, särskilt mikroföretag, små och medelstora företag som bidrar till klimatmål och hållbar industriell tillväxt, samt skapa förutsättningar för stabil sysselsättning av god kvalitet, underlättande av marknadstillträdet, standardisering och främjande av människors hälsa, djurs hälsa, djurskyddet och växtskyddet; stärka samarbetet och utbytet av bästa praxis mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och de decentraliserade byråerna.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Göra den inre marknaden mer effektiv, underlätta förebyggande och undanröjande av hinder, stödja utvecklingen, genomförandet och efterlevnaden av unionsrätten på områdena för den inre marknaden för varor och tjänster, offentlig upphandling, marknadsövervakning och på områdena för bolagsrätt, avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet för kapital, finansiella tjänster och konkurrens, inbegripet utveckling av verktyg för förvaltning.

(a)  Göra den inre marknaden mer effektiv, främja lokal ekonomisk utveckling, underlätta förebyggande och undanröjande av hinder, stödja utvecklingen, genomförandet och efterlevnaden av unionsrätten på områdena för den inre marknaden för varor och tjänster, social ekonomi och socialt entreprenörskap, offentlig upphandling, marknadsövervakning och på områdena för bolagsrätt, avtalsrätt och rättsregler om ansvar utanför avtalsförhållanden, bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet för kapital, finansiella tjänster och konkurrens, inbegripet utveckling av verktyg för förvaltning.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stärka företagens konkurrenskraft, med särskild tonvikt på små och medelstora företag, och uppnå additionalitet genom åtgärder som tillhandahåller olika former av stöd till små och medelstora företag, tillträde till marknader, inbegripet internationalisering av små och medelstora företag, ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora företag, sektorers konkurrenskraft, modernisering av industrin och främjande av företagandet.

(b)  Stärka både företagens konkurrenskraft och deras hållbarhet, med särskild tonvikt på små och medelstora företag, och uppnå additionalitet genom åtgärder (Cosme-mål) som tar särskild hänsyn till deras specifika behov, genom att

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i)  tillhandahålla olika former av stöd till små och medelstora företag, främja tillväxt, främja och skapa små och medelstora företag, inklusive företagsnätverk, utveckla ledarskapskompetens och främja åtgärder för att expandera, vilket kommer att ge företagen bättre tillgång till marknader och internationaliseringsprocesser samt marknadsföra deras produkter och tjänster,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b – led ii (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii)  främja ett gynnsamt företagsklimat och ramar för små och medelstora företag, minska den administrativa bördan, öka sektorernas konkurrenskraft, säkerställa modernisering av industrin, inklusive dess digitala omvandling, och bidra till en motståndskraftig, energi- och resurseffektiv ekonomi,

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b – led iii (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iii)  främja entreprenörsanda och bidra till högkvalitativ utbildning av de små och medelstora företagens personal,

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b – led iv (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iv)  att främja nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag genom att övervinna strukturella förändringar genom riktade åtgärder och annan innovativ verksamhet, till exempel genom att företag tas över av arbetstagarna så att man underlättar skapande av arbetstillfällen och företagens kontinuitet i områden som påverkas av dessa förändringar.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 20212027 ska vara 4 088 580 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021-2027 ska vara 5 514 000 000 EUR i 2018 års priser (6 211 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  1 000 000 000 EUR för det mål som anges i artikel 3.2 b.

(a)  2 772 000 000 EUR i 2018 års priser (3 122 000 000 EUR i löpande priser) för det mål som anges i artikel 3.2 b.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt bistånd för genomförandet av programmet, särskilt avseende förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering samt användning av it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och informationsutbyte samt användning och utveckling av centrala it-verktyg.

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt bistånd för genomförandet av programmet, särskilt avseende förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering samt användning av it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och informationsutbyte samt användning och utveckling av centrala it-verktyg. De totala kostnaderna för administrativt och tekniskt stöd kommer att vara begränsade för att möjliggöra största möjliga tillgänglighet till programmet för att finansiera åtgärder som omfattas av programmets mål, och får under inga omständigheter överstiga 5 % av den totala budget som avses i artikel 4.1.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medel anslagna till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras begäran överföras till programmet. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med led c i den artikeln. Om möjligt ska dessa resurser användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

6.  Medel anslagna till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning, får på deras frivilliga begäran överföras till programmet. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med led c i den artikeln. Om möjligt ska dessa resurser användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bidrag inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen.

Bidrag inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen. Kommissionen ska offentliggöra arbetsprogram som antagits för vart och ett av de särskilda mål som avses i artikel 2.2 och ange storleken på de bidrag som ska tilldelas.

Motivering

Detta är normal praxis i förvaltningen av EU-program.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Skapande av rätt förutsättningar i syfte att stärka ställningen för alla aktörer som verkar på den inre marknaden, inbegripet företag, medborgare och konsumenter, civilsamhället och myndigheter, genom transparent information och kampanjer för att öka medvetenheten, utbyte av bästa praxis, främjande av god praxis, utbyte och spridande av expertis och kunskap samt anordnande av utbildningar.

(a)  Skapande av rätt förutsättningar i syfte att stärka ställningen för alla aktörer som verkar på den inre marknaden, inbegripet företag, och i synnerhet mikroföretag samt små och medelstora företag, medborgare och konsumenter, civilsamhället och myndigheter, genom transparent information och kampanjer för att öka medvetenheten, utbyte av bästa praxis, främjande av god praxis, utbyte och spridande av expertis och kunskap samt anordnande av utbildningar.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Tillhandahållande av mekanismer för medborgare, konsumenter, slutanvändare, civilsamhället och företagsrepresentanter från unionen så att de kan bidra till politiska diskussioner, politik och beslutsfattande, särskilt genom att stödja funktionen hos representativa organisationer på nationell nivå och unionsnivå.

(b)  Tillhandahållande av mekanismer för medborgare, konsumenter, slutanvändare, civilsamhället och representanter för företag och anställda från unionen, så att de kan bidra till politiska diskussioner, politik och beslutsfattande, särskilt genom att stödja funktionen hos representativa organisationer på nationell nivå och unionsnivå.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillhandahållande av olika former av stöd till små och medelstora företag.

utgår

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Underlättande av marknadstillträdet för små och medelstora företag, stöd till dessa företag när det gäller att komma till rätta med globala och samhälleliga utmaningar och hantera internationalisering av företag samt stärkande av unionens industriella ledarskap inom globala värdekedjor, bland annat Enterprise Europe Network.

(b)  Underlättande av marknadstillträdet för mikroföretag, små och medelstora företag och företagsnätverk, även på marknader utanför unionen, och stöd till dessa företag under hela deras livscykel och i deras nätverksbyggande, när det gäller att komma till rätta med globala och samhälleliga utmaningar och hantera internationalisering av företag samt stärkande av unionens företagsinriktade och industriella ledarskap inom globala värdekedjor.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Undanröjande av marknadshinder, minskning av den administrativa bördan och skapande av ett gynnsamt företagsklimat i syfte att stärka små och medelstora företags möjligheter att dra nytta av den inre marknaden.

(c)  Undanröjande av marknadshinder, minskning av den administrativa bördan bland annat genom att ta bort hinder för att bilda och starta företag, och skapa ett gynnsamt företagsklimat som gör det möjligt för mikroföretag och små och medelstora företag att dra nytta av den inre marknaden, inbegripet tillgång till finansiering, och tillhandahålla lämplig vägledning, mentorsverksamhet och coachningsprogram samt kunskapsbaserade företagstjänster.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Främjande av företagens tillväxt, bland annat kompetensutveckling, och industriell omvandling inom tillverknings- och tjänstesektorerna.

(d)  Främjande av utveckling och tillväxt av hållbara företag, och öka små och medelstora företags medvetenhet om unionslagstiftningen, inklusive miljö- och energirelaterad unionslagstiftning, genom kompetensuppgradering och utveckling av kvalifikationer, och genom att underlätta nya företagsmodeller och resurseffektiva värdekedjor som främjar en hållbar industriell, teknisk och organisatorisk omvandling inom tillverknings- och tjänstesektorerna.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Stödjande av konkurrenskraften hos företag och hela sektorrer inom ekonomin, och stödjande av små och medelstora företags användning av innovation och samarbete i sektorsövergripande värdekedjor genom strategiskt sammanlänkade ekosystem och kluster, bland annat det gemensamma klusterinitiativet.

(e)  Förstärkning av konkurrenskraften och hållbarheten hos företag och hela sektorer inom ekonomin, och stödjande av mikroföretags och små och medelstora företags användning av teknisk, organisatorisk och social innovation samt ökning av företagens sociala ansvar och samarbete i sektorsövergripande värdekedjor genom strategiskt sammanlänkade ekosystem och kluster, bland annat det gemensamma klusterinitiativet.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Främjande av entreprenörskultur och ett företagsklimat som präglas av entreprenörsanda, exempelvis mentorsprogrammet för nya företagare och stöd till nystartade företag, hållbart företagande och expanderande företag.

(f)  Främjande av entreprenörskultur och ett företagsklimat som präglas av entreprenörsanda, utökning av mentorsprogrammet för nya företagare och stöd till nystartade företag, hållbart företagande och expanderande företag med särskild uppmärksamhet åt nya potentiella företagare (t.ex. ungdomar och kvinnor) samt andra särskilda målgrupper, såsom socialt missgynnade eller utsatta grupper.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen får stödja följande särskilda åtgärder som stöd till punkterna a-f nedan:

 

i. påskynda, stödja och utvidga rådgivningstjänster genom Enterprise Europe Network för att erbjuda integrerade stödtjänster för företag genom en enda kontaktpunkt för att hjälpa små och medelstora företag i unionen som försöker utforska möjligheter på den inre marknaden och i tredjeländer, och genom att övervaka att nätverket tillhandahåller en jämförbar kvalitetsnivå avseende tjänster i alla medlemsstater,

 

ii. stödja bildandet av företagsnätverk,

 

iii. stödja och utvidga program för rörlighet för nya entreprenörer (Erasmus för unga företagare) för att förbättra deras förmåga att utveckla sina kunskaper, färdigheter och attityder i fråga om företagande och förbättra deras tekniska kapacitet samt förmåga till företagsledning,

 

iv. stödja små och medelstora företags expansion genom betydande verksamhetsutvidgande projekt baserade på marknadsdrivna möjligheter (expansionsinstrumentet för små och medelstora företag),

 

v. stödja sektorspecifik verksamhet i områden som karakteriseras av en hög andel mikroföretag samt små och medelstora företag och som ger ett betydande bidrag till unionens BNP, till exempel turistsektorn.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Åtgärder som vidtas genom nätverket Enterprise Europe Network enligt punkt 3a kan bland annat omfatta följande:

 

i) Underlättande av små och medelstora företags internationalisering och identifiering av affärspartner på den inre marknaden, gränsöverskridande företagssamarbete i forskning och utveckling, partnerskap för teknik-, kunskaps- och innovationsöverföring.

 

ii) Tillhandahållande av information, vägledning och personlig rådgivning on unionsrätten, EU-finansieringsmöjligheter och EU-initiativ som har inverkan på företag, till exempel skatteregler, upphovsrätt, miljö- och energirelaterade skyldigheter, arbetsrätt och socialförsäkringsaspekter.

 

iii) Underlättande av små och medelstora företags tillgång till sakkunskap i fråga om miljö, klimat, energieffektivitet och prestanda.

 

iv) Samverkan mellan nätverket och andra informations- och rådgivningsnätverk inom unionen och medlemsstaterna, i synnerhet Eures, EU:s innovationsknutpunkter och InvestEU:s rådgivningscentrum.

 

Tjänster som utförs av nätverket för andra unionsprogram ska finansieras genom dessa program.

 

Kommissionen ska prioritera åtgärder i nätverket för att förbättra delar av det som inte uppfyller miniminormerna för att ge likvärdigt stöd till mikroföretag samt små och medelstora företag i hela EU.

 

Kommissionen ska anta genomförandeakter med indikatorer och miniminormer för att mäta nätverkets inverkan i relation till de särskilda målen och Cosmeåtgärdernas effektivitet.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.

 

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera ytterligare former av stöd till små och medelstora företag som inte avses i denna punkt.

 

Dessa delegerade akter ska uppfylla målen i denna förordning, särskilt de Cosmemål som fastställs i artikel 3.2.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet får delta i följande åtgärder:

Kommissionen får tillåta rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet att delta i följande åtgärder:

Motivering

Detta instrument bör inriktas på att tillhandahålla stöd huvudsakligen till stödmottagare i EU. Vissa undantag för enheter som är etablerade i tredjeländer kan tillåtas för att gynna europeiska små och medelstora företag och konsumentorganisationer, men detta bör avgöras från fall till fall.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvärderings- och tilldelningskriterier

Utvärdering

Motivering

Artikeln avser faktiskt endast utvärdering.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

får erhålla stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel [67].5 i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) XX [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.

får erhålla stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel [67].5 i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) XX [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], eller förordning (EU) XX [om inrättande av programmet för ett digitalt Europa], i synnerhet målet om avancerad digital kompetens, förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.

Motivering

Samordning med programmet för det digitala Europa måste säkerställas för att få till stånd en övergripande EU-strategi för de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för fastställande av de arbetsprogram som omfattar Cosmeprogrammets åtgärder och verkställer det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2. Utöver de faktorer som nämns i punkt 1 ska arbetsprogrammet omfatta följande:

 

i) En indikation om det belopp som tilldelas varje åtgärd som ska finansieras,

 

ii) en vägledande tidsplan för genomförandet,

 

iii) hänvisningar till andra åtgärder på unionsnivå som håller på att genomföras och som kan vara av intresse för små och medelstora företag och nätverket inom ramen för andra unionsprogram eller unionsåtgärder.

 

Arbetsprogrammet och åtgärderna ska också offentliggöras på webbplatserna för var och en av nätverkets kontaktpunkter, om sådana webbplatser finns. Detta är särskilt viktigt för åtgärder som riktar sig till små och medelstora företag.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Kommissionen ska senast i slutet av januari 2021 ta fram ett ramprogram för genomförande av Cosme-verksamheten som ska omfatta tidsschemat för arbetsprogrammen och ansökningsomgångarna, deras ämnen och tilldelade finansiering samt annan nödvändig information för att skapa öppenhet och förutsebarhet för hela programperioden och förbättra projektens kvalitet.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid och minst vartannat år för att kunna användas i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

2.  Interimsutvärderingen av programmet ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet på grundval av den övervakning som genomförts i enlighet med artikel 20, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras. Den ska också inbegripa en övergripande utvärdering av förfarandena, målen och valbarhetskriterierna för prioriteringarna under den pågående finansieringsperioden. På grundval av resultaten av denna interimsutvärdering ska rekommendationer för en översyn av programmet läggas fram.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska bedriva sin verksamhet med insyn och framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

Motivering

Synliggörande av programmets resultat måste ske inom lokala samhällen för att öka medvetenheten om EU:s bidrag till det europeiska samhällets välfärd.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Bilaga IV – kolumn 2 – rad 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1 – Antal små och medelstora företag som får stöd.

1 – Antal små och medelstora företag som får stöd från programmet och nätverket.

2 – Antal företag som får stöd som slutit affärspartnerskap.

2 – Antal företag som får stöd som slutit affärspartnerskap.

 

2a – Antal företagare som deltar i mentors- och utbytesprogram.

 

2b – Kostnadsminskningar för start av små eller medelstora företag.

 

2c – Antal skapade företagsnätverk jämfört med referensvärdena.

 

2d – Antal medlemsstater som använder test för små och medelstora företag:

 

2e – Märkbar ökning av antalet medlemsstater med en enda kontaktpunkt för nystartade företag.

 

2f – Ökning av andelen små och medelstora företag som exporterar, och ökning av andelen små och medelstora företag som exporterar utanför unionen jämfört med referensvärdena.

 

2g – Märkbar ökning av antalet medlemsstater som genomför entreprenörskapsfrämjande åtgärder med inriktning på potentiella, unga, nya och kvinnliga företagare samt vissa andra målgrupper jämfört med referensvärdena.

 

2h – Ökning av andelen unionsmedborgare som skulle vilja vara egenföretagare jämfört med referensvärdena.

 

2i – Små och medelstora företags resultat i fråga om hållbarhet, vilket kan mätas bland annat genom en ökning av andelen små och medelstora företag i unionen som utvecklar hållbar blå ekonomi och miljövänliga produkter1a och tjänster samt genom deras förbättrade resultat i fråga om resurseffektivitet (vilket kan inbegripa energi, material eller vatten, återvinning etc) jämfört med referensvärdena.

 

* alla indikatorer ska jämföras med den aktuella situationen 2018.

 

__________________

 

1a Den avgörande funktionen hos miljövänliga produkter och tjänster är att de minskar miljörisker och minimerar föroreningar och resurser. Produkter med miljöegenskaper (ekodesignade, miljömärkta, ekologiskt producerade och med en betydande andel återvunnet material) ingår också. Källa: Flash Eurobarometer 342 om små och medelstora företag, resurseffektivitet och gröna marknader.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik

Referensnummer

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.6.2018

Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Patrizia Toia

13.6.2018

Behandling i utskott

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Renate Sommer

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ECR

Zdzisław Krasnodębski

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (15.1.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Föredragande av yttrande (*): Sofia Ribeiro

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den inre marknaden måste hela tiden anpassa sig till de snabba förändringarna i en omvärld präglad av den digitala revolutionen och globaliseringen. En ny era av digitala innovationer medför fortsättningsvis möjligheter för både företag och enskilda individer, bidrar till skapandet av nya produkter och affärsmodeller, men utgör likväl en utmaning när det gäller reglering och tillämpning av lagstiftningen.

(2)  Den inre marknaden måste hela tiden anpassa sig till de snabba förändringarna i en omvärld präglad av den digitala revolutionen och globaliseringen. En ny era av digitala innovationer medför fortsättningsvis möjligheter för både företag och enskilda individer, genom att garantera tillgång till finansiering av den senaste generationens teknik, och bidrar till skapandet av nya produkter och affärsmodeller, men den utgör likväl en utmaning när det gäller reglering och tillämpning av lagstiftningen. Samtidigt kräver alla marknadsaktörer större insyn i leveranskedjan.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Unionens omfattande lagstiftning ligger till grund för en fungerande inre marknad. Detta gäller framförallt konkurrenskraft, standardisering, konsumentskydd, marknadskontroll och reglering av livsmedelskedjan, men innefattar även regler för företagande, handel och finansiella transaktioner samt främjandet av en rättvis konkurrens för att ge likvärdiga förutsättningar av det slag som är nödvändigt för en fungerande inre marknad.

(3)  Unionens omfattande lagstiftning ligger till grund för en fungerande inre marknad. Detta gäller framför allt konkurrenskraft, standardisering, konsumentskydd, marknadskontroll och reglering av livsmedelskedjan, men innefattar även regler för företagande, handel och finansiella transaktioner samt främjandet av en rättvis konkurrens genom bekämpning av otillbörliga metoder för att ge likvärdiga förutsättningar, vilket är nödvändigt för en fungerande inre marknad.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik omfattas av ett separat program för europeisk statistik som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/201347. I syfte att garantera kontinuitet i framställningen och spridningen av europeisk statistik bör det nya programmet också inkludera verksamhet som omfattas av programmet för europeisk statistik genom att tillhandahålla ramar för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik. Det nya programmet bör etablera de finansiella ramarna för europeisk statistik för att tillhandahålla högkvalitativ, jämförbar och tillförlitlig statistik om Europa till stöd för utformningen, genomförandet, bedömningen och utvärderingen av all unionspolitik.

(6)  Utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik omfattas av ett separat program för europeisk statistik som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/201347. I syfte att garantera kontinuitet i framställningen och spridningen av europeisk statistik bör det nya programmet också inkludera verksamhet som omfattas av programmet för europeisk statistik genom att tillhandahålla ramar för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik. Det nya programmet bör etablera de finansiella ramarna för europeisk statistik för att tillhandahålla den senaste högkvalitativa, jämförbara och tillförlitliga statistiken om Europa i ett format som är lättillgängligt för användarna till stöd för utformningen, genomförandet, bedömningen och utvärderingen av all unionspolitik.

_________________

_________________

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om inrättande av ett program för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om inrättande av ett program för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är därför lämpligt att inrätta ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive mikroföretag samt små och medelstora företag, och europeisk statistik (nedan kallat programmet). Programmet bör inrättas för en längd på sju år, från 2021 till 2027.

(7)  Det är därför lämpligt att inrätta ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive mikroföretag samt små och medelstora företag, och europeisk statistik (nedan kallat programmet). Programmet bör inrättas för en längd på sju år, från 2021 till 2027, vilket sammanfaller med perioden för den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  En modern inre marknad främjar konkurrens till fördel för konsumenter, företag och anställda. Bättre utnyttjande av den ständigt föränderliga inre marknaden för tjänster bör vara till hjälp för europeiska företag när det gäller att skapa arbetstillfällen och växa över gränserna, medföra ett större urval av tjänster till bättre priser och upprätthålla höga standarder för både konsumenter och arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, bör programmet bidra till att undanröja återstående hinder och till att säkerställa ett regelverk som kan lämna utrymme för nya innovativa affärsmodeller.

(9)  En modern inre marknad främjar konkurrens till fördel för konsumenter, företag och anställda. Bättre utnyttjande av den ständigt föränderliga inre marknaden för tjänster bör vara till hjälp för europeiska företag, oavsett storlek, när det gäller att skapa nya arbetstillfällen och växa över gränserna, medföra ett större urval av tjänster till bättre priser och upprätthålla höga standarder för både konsumenter och arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, bör programmet bidra till att undanröja återstående hinder och till att säkerställa ett regelverk som kan lämna utrymme för nya innovativa affärsmodeller och uppstartsinitiativ.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Rättsliga hinder på den inre marknaden har undanröjts för många industriella produkter via förebyggande mekanismer och antagandet av gemensamma regler samt, i sådana fall där inga tillämpliga unionsregler förekommer, via principen om ömsesidigt erkännande. På områden där det inte finns någon unionslagstiftning betyder principen om ömsesidigt erkännande att varor som saluförs lagligt i en medlemsstat åtnjuter rätten till fri rörlighet och kan säljas i en annan medlemsstat. Otillräcklig tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande gör dock att det blir svårare för företag att få tillträde till marknader i andra medlemsstater. Trots den höga marknadsintegrationen på området för varor innebär detta förlorade möjligheter för ekonomin överlag. Programmet bör därför ha som syfte att förbättra tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på området för varor och minska mängden olagliga varor som inte uppfyller kraven på marknaden.

(10)  Rättsliga hinder på den inre marknaden har undanröjts för många industriella produkter via förebyggande mekanismer och antagandet av gemensamma regler samt, i sådana fall där inga tillämpliga unionsregler förekommer, via principen om ömsesidigt erkännande. På områden där det inte finns någon unionslagstiftning betyder principen om ömsesidigt erkännande att varor som saluförs lagligt i en medlemsstat åtnjuter rätten till fri rörlighet och kan säljas i en annan medlemsstat. Otillräcklig tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande gör dock att det blir svårare för företag att få tillträde till marknader i andra medlemsstater, särskilt för företag som är verksamma över gränserna. Trots den höga marknadsintegrationen på området för varor innebär detta förlorade möjligheter för ekonomin överlag. Programmet bör därför ha som syfte att förbättra tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på området för varor och minska mängden olagliga varor som inte uppfyller kraven på marknaden eller mängden varor som kan vara hälsovådliga för konsumenterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Nya utmaningar för regleringen och tillämpningen hänger samman med att omgivningen snabbt förändras i och med den digitala revolutionen, exempelvis när det gäller frågor som cybersäkerhet, sakernas internet eller artificiell intelligens. Om skada skulle uppstå är det viktigt att det finns stränga regler om produktsäkerhet och ansvarsskyldighet för att garantera att lämpliga motåtgärder vidtas som gör att EU-medborgarna, inklusive konsumenter och företag, gynnas av dessa regler. Därför bör programmet bidra till en snabb anpassning till produktansvarsregler för unionen, som främjar innovation, liksom en snabb tillämpning av dessa.

(11)  Nya utmaningar för regleringen och tillämpningen hänger samman med att omgivningen snabbt förändras i och med den digitala revolutionen, exempelvis när det gäller frågor som cybersäkerhet, sakernas internet eller artificiell intelligens. Om skada skulle uppstå är det viktigt att det finns stränga regler om produktsäkerhet och ansvarsskyldighet, som är tydligt och begripligt formulerade, för att garantera att lämpliga motåtgärder vidtas som gör att EU-medborgarna, inklusive konsumenter och företag, gynnas av dessa regler. Därför bör programmet bidra till en snabb anpassning till produktansvarsregler för unionen, som främjar innovation, liksom en snabb tillämpning av dessa.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Att det finns varor på marknaden som inte överensstämmer med unionsrätten gör att de som följer lagen försätts i underläge och att konsumenterna till och med utsätts för risker. Många företagare följer inte reglerna, antingen på grund av bristande kunskaper, eller helt medvetet för att vinna konkurrensfördelar. Marknadskontrollsmyndigheterna är ofta underfinansierade och bundna av nationella gränser, medan företagare bedriver handel i hela unionen, eller till och med internationellt. Det är i synnerhet när det gäller e-handel mycket svårt för marknadskontrollsmyndigheterna att spåra produkter som importeras från tredjeländer och som inte överensstämmer med kraven och att identifiera det ansvariga organet inom deras jurisdiktion. Programmet bör därför arbeta för att stärka produktöverensstämmelsen genom att ge rätt incitament till företagarna, öka efterlevnadskontrollerna och främja ett närmare samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter över gränserna. Programmet bör också medverka till konsolideringen av det existerande regelverket för marknadskontroll, uppmuntra till gemensamma åtgärder mellan marknadskontrollsmyndigheter från olika medlemsstater, förbättra informationsutbytet samt främja konvergens och större integration av marknadskontrollverksamheten.

(12)  Att det finns varor på marknaden som inte överensstämmer med unionsrätten eller som inte är godkända gör att de som följer lagen hamnar i underläge och att konsumenterna till och med utsätts för risker. Många företagare följer inte reglerna, antingen på grund av bristande kunskaper, eller helt medvetet för att vinna konkurrensfördelar. Marknadskontrollmyndigheterna är ofta underfinansierade och bundna av nationella gränser, medan företagare bedriver handel i hela unionen, över gränserna eller till och med internationellt. Det är i synnerhet när det gäller e-handel mycket svårt för marknadskontrollsmyndigheterna att spåra produkter som importeras från tredjeländer och som inte överensstämmer med kraven och att identifiera det ansvariga organet inom deras jurisdiktion. Programmet bör därför arbeta för att stärka produktöverensstämmelsen genom att ge rätt incitament till företagarna, öka efterlevnadskontrollerna och främja ett närmare samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter över gränserna. Programmet bör också medverka till konsolideringen av det existerande regelverket för marknadskontroll, uppmuntra till gemensamma åtgärder mellan marknadskontrollsmyndigheter från olika medlemsstater, förbättra informationsutbytet samt främja konvergens och större integration av marknadskontrollverksamheten.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Eftersom konsumentmarknaden inte längre känner till några gränser i och med utvecklingen av handel och resetjänster på nätet, är det viktigt att tillförsäkra de konsumenter som är bosatta i unionen tillgång till adekvat skydd när varor och tjänster importeras från ekonomiska aktörer i tredjeländer. Programmet bör därför möjliggöra stöd till samarbete med relevanta organ i tredjeländer som är viktiga handelspartner för unionen, när så är nödvändigt.

(14)  Eftersom konsumentmarknaden inte längre känner till några gränser i och med den ständiga och snabba utvecklingen av handel och resetjänster på nätet, är det viktigt att tillförsäkra de konsumenter som är bosatta i unionen tillgång till adekvat skydd när varor och tjänster importeras från ekonomiska aktörer i tredjeländer. Programmet bör därför möjliggöra stöd till samarbete med relevanta organ i tredjeländer som är viktiga handelspartner för unionen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att uppfylla programmets mål och underlätta tillvaron för medborgare och företag, måste högkvalitativa användarcentrerade offentliga tjänster inrättas. Detta förutsätter att de offentliga förvaltningarna måste börja arbeta på ett nytt sätt, riva barriärer mellan olika delar av deras administration och åta sig att tillsammans med medborgare och företag ta fram dessa former av offentliga tjänster. Vidare förutsätter den kontinuerliga och ständigt ökande gränsöverskridande verksamheten på den inre marknaden att uppdaterad information om företagens och medborgarnas rättigheter tillhandahålls, men likaså information som förklarar de administrativa formaliteterna. Därutöver blir det nödvändigt att tillhandahålla juridisk rådgivning och stöd när det gäller att lösa problem som uppkommer över landsgränserna. Dessutom är det nödvändigt att på ett enkelt och effektivt vis koppla samman nationella förvaltningar, liksom att utvärdera hur den inre marknaden fungerar i praktiken. Programmet bör därför stödja följande etablerade verktyg för förvaltning av den inre marknaden: portalen Ditt Europa som bör utgöra stommen för den kommande gemensamma digitala ingången, Ditt Europa – Rådgivning, Solvit, informationstjänsten för den inre marknaden och resultattavlan för den inre marknaden, i syfte att förbättra medborgarnas dagliga tillvaro och företagens förmåga att handla över gränserna.

(16)  För att uppfylla programmets mål och underlätta tillvaron för medborgare och företag, måste högkvalitativa användarcentrerade offentliga tjänster inrättas inom alla områden. Detta förutsätter att de offentliga förvaltningarna måste börja arbeta på ett nytt sätt, riva barriärer mellan olika delar av sin administration och åta sig att tillsammans med medborgare och företag ta fram dessa former av offentliga tjänster på lokal, regional, gränsöverskridande och nationell nivå och sörja för mer tillgängliga offentliga webbplatser där viktig information är lättare att hitta. Vidare förutsätter den kontinuerliga och ständigt ökande gränsöverskridande verksamheten på den inre marknaden att uppdaterad information om företagens och medborgarnas rättigheter och skyldigheter regelbundet tillhandahålls, men likaså information som förklarar de administrativa formaliteterna och de skatter som är knutna till respektive verksamhet. Därutöver blir det nödvändigt att tillhandahålla juridisk rådgivning och stöd när det gäller att lösa problem som uppkommer över landsgränserna. Dessutom är det nödvändigt att på ett enkelt och effektivt vis vid behov koppla samman regionala och nationella förvaltningar, liksom att utvärdera hur den inre marknaden fungerar i praktiken. Programmet bör därför stödja följande etablerade verktyg för förvaltning av den inre marknaden: portalen Ditt Europa som bör utgöra stommen för den kommande gemensamma digitala ingången, Ditt Europa – Rådgivning, Solvit, informationstjänsten för den inre marknaden och resultattavlan för den inre marknaden, i syfte att förbättra medborgarnas dagliga tillvaro och företagens förmåga att handla över gränserna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Programmet bör också arbeta för att medlemsstaterna korrekt och fullt ut genomför och tillämpar unionens regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och utvecklar framtida strategier för att ta itu med kommande utmaningar inom detta område. Det bör också stödja relevant verksamhet som bedrivs av internationella organisationer som är av europeiskt intresse, såsom Europarådets expertkommitté för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

(18)  Programmet bör också arbeta för att medlemsstaterna korrekt och fullt ut genomför och tillämpar unionens regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och utvecklar framtida strategier för att ta itu med kommande utmaningar inom detta område, i syfte att söka efter och tillämpa metoder för att förebygga och bekämpa dessa fenomen. Det bör också stödja relevant verksamhet som bedrivs av internationella organisationer som är av europeiskt intresse, såsom Europarådets expertkommitté för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Med beaktande av att den inre marknaden, i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen, innefattar en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids, bör programmet stödja unionens konkurrenspolitik, nätverksbildning och samarbete med nationella myndigheter och domstolar, liksom kontakten med berörda parter i vidare omfattning genom att de rättigheter, fördelar och förpliktelser som ingår i unionens konkurrenspolitik förmedlas och förklaras.

(20)  Med beaktande av att den inre marknaden, i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen, innefattar en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids, bör programmet stödja unionens konkurrenspolitik, nätverksbildning och samarbete med nationella och internationella myndigheter och domstolar, liksom kontakten med berörda parter i vidare omfattning genom att de rättigheter, fördelar och förpliktelser som ingår i unionens konkurrenspolitik förmedlas och förklaras.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Små och medelstora företag har gemensamma utmaningar, som inte i samma mån påverkar större firmor, när det gäller att ordna finansiering, hitta yrkeskunnig arbetskraft, lätta på den administrativa bördan, utnyttja kreativitet och innovation, komma ut på marknaden och främja internationaliseringsåtgärder. Programmet bör ta itu med sådana marknadsmisslyckanden på ett proportionellt sätt, utan att detta på ett oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

(23)  Små och medelstora företag har gemensamma utmaningar, som inte i samma mån påverkar större firmor, när det gäller att ordna finansiering, hitta yrkeskunnig arbetskraft, lätta på den administrativa bördan, utnyttja kreativitet och innovation, komma ut på marknaden och främja internationaliseringsåtgärder. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt små och medelstora företag i regioner med begränsningar, såsom bergsområden och de yttersta randområdena, där de utgör den enda källan till ekonomisk verksamhet och sysselsättning. Programmet bör ta itu med sådana marknadsmisslyckanden på ett proportionellt sätt, utan att detta på ett oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Många av unionens konkurrenskraftsproblem har att göra med de små och medelstora företagens svårigheter i att få tillgång till finansiering eftersom de kämpar med att bevisa sin kreditvärdighet och har otillräckliga säkerheter. Ytterligare utmaningar vad gäller finansieringen uppkommer av de små och medelstora företagens behov att förbli konkurrenskraftiga genom att engagera sig i exempelvis digitalisering, internationalisering och innovationsfrämjande verksamhet samt höjning av personalens kompetens. Begränsad tillgång till finansiering har en negativ effekt på såväl företagens tillkomst, tillväxt och överlevnad, som på nya företagares beredskap att ta över livskraftiga företag i samband med företagsöverlåtelse.

(24)  Många av unionens konkurrenskraftsproblem har att göra med de små och medelstora företagens svårigheter i att få tillgång till finansiering eftersom de kämpar med att bevisa sin kreditvärdighet och har otillräckliga säkerheter. Ytterligare utmaningar vad gäller finansieringen uppkommer av de små och medelstora företagens behov att förbli konkurrenskraftiga genom att engagera sig i exempelvis digitalisering, internationalisering och innovationsfrämjande verksamhet samt höjning av personalens kompetens. Begränsad tillgång till finansiering har en negativ effekt på såväl företagens tillkomst, tillväxt, den lokala ekonomin och företagens överlevnad, som på nya företagares beredskap att ta över livskraftiga företag i samband med företagsöverlåtelse.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Programmet bör förse små och medelstora företag med effektivt stöd genom hela deras livscykel. Det bör bygga på de unika kunskaper och den expertis som tillkommit vad gäller små och medelstora företag och de industriella näringarna och genom långvarig erfarenhet av arbetet med europeiska, nationella och regionala berörda aktörer. Detta stöd bör bygga på de lyckade erfarenheterna av nätverket Enterprise Europe Network som en enda kontaktpunkt för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft och utveckla deras verksamhet inom och utanför den inre marknaden. Detta nätverk planerar att fortsätta att förmedla tjänster för de övriga unionsprogrammens del, framförallt för programmet Horisont 2020, genom användning av de finansiella resurserna för dessa program. Mentorverksamheten för nya företagare bör också kvarstå som ett redskap för att göra det möjligt för nya eller blivande företagare att vinna erfarenheter av företagande genom att de matchas med erfarna företagare från andra länder och därigenom kan stärka färdigheterna i att driva företag. Programmet bör sträva till att ytterligare växa och utvidga sin geografiska omfattning och därmed erbjud företagarna en mer omfattande palett av möjligheter till matchning i komplementaritet med andra av unionens initiativ, där så är relevant.

(27)  Programmet bör förse små och medelstora företag med effektivt stöd genom hela deras livscykel, utan könsdiskriminering och med inriktning på att uppmuntra unga människor på landsbygden att ägna sig åt företagsverksamhet i syfte att förhindra att landsbygden avfolkas. Det bör bygga på de unika kunskaper och den expertis som tillkommit vad gäller små och medelstora företag och de industriella näringarna och genom långvarig erfarenhet av arbetet med europeiska, nationella och regionala berörda aktörer. Detta stöd bör bygga på de lyckade erfarenheterna av nätverket Enterprise Europe Network som en enda kontaktpunkt för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft och utveckla deras verksamhet inom och utanför den inre marknaden. Detta nätverk planerar att fortsätta att förmedla tjänster för de övriga unionsprogrammens del, framförallt för programmet Horisont 2020, genom användning av de finansiella resurserna för dessa program. Mentorverksamheten för nya företagare bör också kvarstå som ett redskap för att göra det möjligt för nya eller blivande företagare att vinna erfarenheter av företagande genom att de matchas med erfarna företagare från andra länder och därigenom kan stärka färdigheterna i att driva företag. Programmet bör sträva till att ytterligare växa och utvidga sin geografiska omfattning och därmed erbjud företagarna en mer omfattande palett av möjligheter till matchning i komplementaritet med andra av unionens initiativ, där så är relevant.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Kluster är ett strategiskt verktyg för att stödja konkurrenskraften hos och expansionen av små och medelstora företag, eftersom de skapar ett gynnsamt företagsklimat. Gemensamma klusterinitiativ borde leda till att man får den kritiska massa som krävs för att öka de små och medelstora företagens tillväxt. Genom att koppla samman specialiserade ekosystem skapar kluster nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och integrerar dem bättre i europeiska och globala strategiska värdekedjor. Utvecklingen av transnationella partnerskap och genomförandet av gemensam verksamhet, som stöds av den europeiska plattformen för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt finansiering, om prestationen och delmålen uppnås. Direkt stöd till små och medelstora företag bör kanaliseras genom klusterorganisationer för införande av avancerad teknik, nya affärsmodeller, koldioxidsnåla och resurseffektiva lösningar, kreativitet och design, anpassning av färdigheter, utvidgat entreprenörskap och internationalisering samt för att locka talanger. Andra aktörer som är specialiserade inom stöd till små och medelstora företag bör vara delaktiga för att underlätta en industriell omvandling och genomförandet av strategier för smart specialisering. Programmet bör därmed bidra till tillväxt och skapa kopplingar till unionens (digitala) innovationsnav och investeringar som görs inom sammanhållningspolitiken och Horisont Europa. Möjligheterna till synergieffekter med Erasmusprogrammet kan också utforskas.

(28)  Kluster är ett strategiskt verktyg för att stödja konkurrenskraften hos och expansionen av små och medelstora företag, eftersom de skapar ett gynnsamt företagsklimat. Gemensamma klusterinitiativ borde leda till att man får den kritiska massa som krävs för att öka de små och medelstora företagens tillväxt. Genom att koppla samman specialiserade ekosystem skapar kluster nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och integrerar dem bättre i europeiska och globala strategiska värdekedjor. Utvecklingen av transnationella partnerskap och genomförandet av gemensam verksamhet, som stöds av den europeiska plattformen för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt finansiering, om prestationen och delmålen uppnås. Direkt stöd till små och medelstora företag bör kanaliseras genom klusterorganisationer för införande av avancerad teknik, nya affärsmodeller, koldioxidsnåla och resurseffektiva lösningar, kreativitet och design, anpassning av färdigheter, utvidgat entreprenörskap och internationalisering samt för att locka talanger. Andra aktörer som är specialiserade inom stöd till små och medelstora företag bör vara delaktiga för att underlätta en industriell omvandling och genomförandet av strategier för smart specialisering. Programmet bör därmed bidra till tillväxt och skapa kopplingar till unionens (digitala) innovationsnav och investeringar som görs inom sammanhållningspolitiken, Erasmus och Horisont Europa. Möjligheterna till synergieffekter med Erasmusprogrammet kan också utforskas.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  En hög skyddsnivå avseende hälsa i alla led i livsmedelskedjan är nödvändig för att den inre marknaden ska fungera effektivt. En säker och hållbar livsmedelskedja är en förutsättning för samhället och för den inre marknaden. Gränsöverskridande hälsokriser och livsmedelskriser stör den inre marknadens funktion genom att rörligheten för personer och varor begränsas och produktionens störs.

(44)  En hög skyddsnivå avseende hälsa i alla led i jordbruks- och livsmedelskedjan är nödvändig för att den inre marknaden ska fungera effektivt. En säker och hållbar jordbruks- och livsmedelskedja är en förutsättning för samhället och för den inre marknaden. Gränsöverskridande hälsokriser och livsmedelskriser stör den inre marknadens funktion genom att rörligheten för personer och varor begränsas och produktionens störs. För att förhindra gränsöverskridande hälsokriser och livsmedelskriser bör programmet stödja konkreta åtgärder, till exempel fastställande av nödåtgärder vid kriser och oförutsebara händelser som påverkar djurs hälsa och växtskydd, inrättande av en mekanism för direkt tillgång till unionens krisreserv för att man ska kunna hantera dess