Postup : 2018/0093(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0053/2019

Předložené texty :

A8-0053/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0088

DOPORUČENÍ     ***
PDF 176kWORD 57k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: David Martin

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07971/2018),

–  s ohledem na návrh dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (07972/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, čl. 207 odst. 4, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) (C8-0446/2018),

–  s ohledem na posudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. května 2017(1),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ... (2) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0053/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Singapurské republiky.

(1)

Posudek 2/15 Soudního dvora ze dne 16. května 2017, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem byla zahájena v prosinci roku 2009. Navazovala na patovou situaci v jednáních o dohodě o volném obchodu mezi EU a regionem ASEAN, která Radu vedla k povolení dvoustranných jednání s členskými státy ASEAN, počínaje právě Singapurem. Tuto dohodu je proto třeba vnímat jako základ pro dosažení konečného cíle uzavřít meziregionální dohodu o volném obchodu.

Jednání byla ukončena v roce 2012 a znění dohody bylo parafováno v roce 2013. S ohledem na výlučnou pravomoc EU v souvislosti s přímými zahraničními investicemi včetně ochrany investic, kterou EU získala přijetím Lisabonské smlouvy, se však strany dohodly na ustanoveních o ochraně investic a zahrnuly je do dohody v roce 2014. V roce 2015 se Komise rozhodla vyžádat si posudek Evropského soudního dvora v otázce, zda Evropské unii přísluší pravomoc k podpisu a uzavření dohody, nebo zda je nezbytná účast členských států. Rozhodnutí bylo vydáno v květnu 2017 a na jeho základě byla dohoda – v návaznosti na diskuse mezi institucemi EU o nové struktuře dohod EU o volném obchodu – rozdělena na dohodu o volném obchodu uzavíranou pouze s EU a smíšenou dohodu o ochraně investic. S ohledem na výše uvedené byla dohoda Parlamentu bohužel předložena se značným zpožděním.

Singapur je centrem tohoto regionu a tato dohoda posílí obchodní toky EU s ostatními částmi ASEAN. Dohoda má také zásadní význam v tom smyslu, že zabrání tomu, aby vývozci z EU byli konkurenčně znevýhodněni oproti podnikům ze zemí, s nimiž Singapur obchodní dohody již uzavřel, např. Komplexní a progresivní dohodu o transpacifickém partnerství.

Singapur je zdaleka největším partnerem EU v tomto regionu, který představuje téměř jednu třetinu obchodu se zbožím a službami mezi EU a ASEAN a zhruba dvě třetiny investic mezi oběma regiony. V Singapuru má své regionální pobočky více než 10 000 evropských společností.

Singapur a EU sdílejí základní hodnoty, jako je demokracie, právní stát a dodržování lidských práv, a silně podporují udržitelný rozvoj a mnohostranný obchodní systém.

Vzhledem k tomu, že Singapur již odstranil téměř všechna svá cla na výrobky z EU a že dohoda zcela odstraní i zbývající cla, jsou hlavními prvky dohody o volném obchodu:

Necelní překážky: Dohoda se zabývá mnoha necelními překážkami. Singapur především uzná bezpečnostní testy automobilů a jejich dílů a určité elektroniky prováděné v EU. Singapur dále bude přijímat etikety a označení oděvů a textilu EU.

Zeměpisná označení: Singapur bude chránit přibližně 190 zeměpisných označení EU ve prospěch výrobců potravin a nápojů z EU. Singapur je pro potraviny a nápoje z EU pátým největším vývozním trhem v Asii, přičemž hodnota vývozu činí přibližně 2 miliardy eur ročně.

Veřejné zakázky: EU získá lepší přístup k poskytování zboží a služeb singapurské vládě oproti Dohodě o vládních zakázkách (GPA). Tento trh má hodnotu 20 miliard eur ročně.

Obchod se službami: Dohoda zajišťuje právo orgánů členských států EU vymezovat, poskytovat a regulovat veřejné služby na všech úrovních. Dohoda vládám nebrání, aby nějakou privatizovanou službu opět převedly do veřejného sektoru. Liberalizace vycházející z přístupu založeného na pozitivním seznamu se týká zejména finančních služeb, poštovních a kurýrních služeb, telekomunikací, dopravy a informačních technologií. Dohoda rovněž poskytuje rámec pro vzájemné uznávání kvalifikací u povolání, jako jsou architekti, právníci a inženýři.

Udržitelný rozvoj Zvýšený objem obchodních toků a hospodářský růst musí provázet posílení ochrany pracovních práv a životního prostředí. Dohoda stanoví povinnost smluvních stran účinně provést základní úmluvy Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“), které ratifikovaly, a vynakládat nepřetržité úsilí o ratifikaci zbývajících úmluv. Singapur neratifikoval základní úmluvy MOP o diskriminaci a právu odborově se organizovat a ratifikoval a následně vypověděl úmluvu o nucené práci. Dohoda také zahrnuje závazek provádět mnohostranné dohody v oblasti životního prostředí, které strany podepsaly, jako je Pařížská dohoda o změně klimatu. Smluvní strany se dále zavázaly k udržitelnému obhospodařování lesů a rybolovu. EU a Singapur se dohodly, že budou podporovat iniciativy zaměřené mimo jiné na sociální odpovědnost podniků, ekoznačky a spravedlivý obchod. Ze všech těchto důvodů lze dohodu považovat za pokrokovou.

Pro případ nedodržování těchto ustanovení dohoda stanoví mechanismus řešení sporů se zapojením vlád, nezávislého panelu odborníků a skupin občanské společnosti. Občanská společnost hraje důležitou úlohu v sledování provádění ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji. Dohoda zejména předpokládá zřízení domácích poradních skupin tvořených odbory, organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí a hospodářskými sdruženími, které smluvním stranám mohou předkládat doporučení ohledně provádění těchto ustanovení. Zpravodaj očekává, že skupiny budou zřízeny brzy po vstupu dohody v platnost.

Záruky Dohoda nejenže zajišťuje právo EU uplatňovat své vlastní standardy na veškeré zboží a služby prodávané v Evropě, ale také zachovává právo na regulaci, tj. na uplatňování vyšších standardů v oblasti ochrany práce a životního prostředí, a respektuje unijní zásadu předběžné opatrnosti.

Závěr

Dohoda má rozhodující geostrategický význam. Je to první dvoustranná obchodní dohoda uzavřená mezi EU a členským státem ASEAN a důležitý krok směrem k meziregionální dohodě o volném obchodu. Kromě toho dohoda rovněž slouží jako srovnávací základ pro dohody, které EU v současné době vyjednává s dalšími hlavními ekonomikami ASEAN. V době, kdy už se nemůžeme spoléhat na USA coby obchodního partnera, je posílení vztahů s jihovýchodní Asií ještě důležitější. V neposlední řadě je důležité, že se jedná o pokrokovou obchodní dohodu. Zvýšení objemu obchodních toků se Singapurem musí doprovázet zvýšená úroveň ochrany práce a životního prostředí, podpora hodnot EU a dodržování standardů EU. To vše dohoda o volném obchodu zajišťuje.

Zpravodaj proto doporučuje, aby Parlament vydal souhlas s jejím uzavřením.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady o uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou

Referenční údaje

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.10.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

22.10.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Datum přijetí

24.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

11

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Datum předložení

30.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění